Sõnu seletav sõnaraamat

Gaasiläbivuse tegur – gaasi hulk liitrites (m3), mis läbib vaadeldavast materjalist 1m paksusega seina 1m2 pinna 1h (s) jooksul, kui rõhkude vahe on 1mmHg (Pa=N/m2). •Aurujuhtivus ja -läbilaskvus – auru mass kg, mis läbib materjali paksusega 1m ühe pinnaühiku suuruses 1m2 1s jooksul, kui materjali vastaspooltel on rõhkude vahe 1Pa antud to juures (läbilaskvuse ∂ puhul ühikpaksuse asemel materjali tegelik paksus). Aurukindlus on –juhtivuse pöördväärtus.
Gaasikütte paigaldamisel on põlemisgaasid juhitud otse vanasse korstnalõõri lõõre eelnevalt ette valmistamata (tavaliselt paigaldatakse korstnatelliste kahjustumise vältimiseks sel puhul lõõri sisse spetsiaalne metallkest, kuid sageli ei ole seda tehtud). Lagunevatest korstnapitsidest katusele kukkuvad tellised võivad omakorda kahjustada katusekatet, eriti eterniit- ja kivikatuste korral, mis on löökide suhtes tundlikud.
Greiderid on peamised teedeehituslikeks mullatöödeks kasutatavad masinad, mille põhiotstarve on profileerimistööd, kuid kasut ka mitmesugusteks muudeks töödeks nagu heakorrastatud teede korrashoiuks, talviseks lume ja jää eemaldamiseks tänavatelt, platside ja väljakute planeerimiseks jpm. Greiderid on haagis- või poolhaagismasinad , autogreiderid on iseliikuvad masinad.

Gaasbetoonseintega - välissein 9 80 taldmikuta taldmikuta - sisemine kandesein 13 120 50 taldmikuta Sama, ühekorruseline: 30 või 40 cm paksune keldrisein taldmiku laiusega cm: - välissein 6 60 taldmikuta - sisemine kandesein 10 100 taldmikuta Keldrita, kahekorruseline, 25 cm paksune lintvundament taldmiku 25-cm lint: raudbetoonlagede ja laiusega cm: postid gaasbetoonplokkidest 40*40 cm
Gkj - normatiivsed alalised koormused; Qk1 - domineeriva muutuva koormuse normisuurus; Qki - muude muutuvate koormuste normisuurused; Ad - arvutuslik avariikoormus ; γ Gj - j-nda alaliskoormuse osavarutegur ; γ GAj - j-nda alaliskoormuse osavarutegur avariiolukorras ; γ Qi - i-nda muutuva koormuse osavarutegur ; Ψ0 ,Ψ1 ,Ψ2 - kombinatsioonitegurid (antud tabelis 4).
Garantii on EhS § 4 lg 1 kohaselt ehitusettevõtja poolt võetud kohustus tagada, et tema tehtud ehitustöö vastab lepingu tingimustele ning ehitustöö tulemusena ehitatud ehitisel või selle osal säilivad määratud aja jooksul sihipärase kasutamise ja hooldamise korral ehitise või selle osa kasutamiseks vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning kvaliteet.

Gem - Geo OÜ rakvere 322 3310 gem-geo@estpak.ee topograafilised tööd TOP Geodeesia OÜ üld 5057098 6511139 erik@topgeodeesia.ee ehitusgeodeesia Betoonitööd Betoonimeis ter AS üld 6581500 6581509 info@betoonimeister.ee betoonitööd HC Betoon AS üld 6209620 6209621 tellimine@hcb.ee betoonitööd Betoonimees OÜ üld 56713878 betoon.
Gaaskeevitusseadm - ga metalli lõik-ne.Lõikepõletite ülesanne on segada põlevgaas hapnikuga ja juhtida lõigatava metalli pinnale kuumutusleek ning lõikav hapnikujuga.Käsilõikamise põleteid:*põlevgaasi liigi järgi*põlevgaasi ja hapniku segamise viisi järgi*otstarbe järgi *lõikeviisi järgi tükeldus- pinnalõikamis-
Gyproc vario on kipsipõhine, kõrge kvaliteediga, kiiresti kivistuv pahtel eriti suurt tugevust nõudvate kipsplaat- konstruktsioonide vuukide viimistlemiseks ning probleemsete pindade lauspahteldamiseks kuivades siseruumides. Kipsplaatkonstruktsioonide viimistlemisel kasutada segu koos vuugilindiga.

Geodeesia – teadus Maa ning selle pinna osade kuju ja suuruse määramisest, seejuures kasutatavatest mõõtmismeetoditest, mõõtmistulemuste matemaatilisest töötlemisest ning maapinna osade mõõtkavalisest kujutamisest digitaalselt või paberkandjal kaartide, plaanide ja profiilidena.
Gyproc profin on polümeersete sideainetega „klassikaline” täite- ja viimistluspahtel kuivades siseruumides kasutamiseks. Sobib erinevate aluspindade (näiteks kipsplaat, krohv või betoon) viimistlemiseks ja kipsplaatkonstruktsiooni vuukide teipimiseks, nii käsi- kui masinpahteldamiseks.
Gemist on ühega klassikalise teooria tugevustingimuse VEd VRd = Kfctdbd paljudest variantidest, kus tegur K sõltub ristlõike suhtelisest kõrgusest (k), paindearmatuuri hulgast ( l) ja pikisurvejõust ( cp) : K = CRd,ck 100 l + k1 cp . Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 87

Gematiit - 35МPа, bariit- 40МPа(silindri kujulised katsekehad läbimõõduga 50mm, kõrgus -50mm), • 1,5 oksiidide sisaldus bariitis ei tohi olla > 1% täitdematerjalide mahust, • veeimavus (% massi suhtes) magnetiitil ja bariitil 1-2, limoniitil ja gematiitil 9-10 .
Glasuuriks nimetatakse õhukest klaasjat kihti, mis on tekkinud toote pinnale kantud ainete põletamisel. Glasuur tõstab toote veepidavust, happekindlust ja parandab toote dekoratiivseid omadusi. Glasuurid kantakse põletatud toote pinnale ja põletatakse seejärel uuesti.
Gyproc - põrandaplaat GL 15 Põranda- ja vahelaekonstruktsioonid ...............................................................................................................................................................................6 Puitkorruselamu vahelagi.

Geeliks muutumine – värvi paksenemine ehk viskoossuse tõus värvipurgis, mistõttu värv muutub kasutuskõlbmatuks massiks Kasutusaeg ehk pot life – aeg, mille jooksul tooted pärast komponentide segamist säilivad kasutuskõlblikena. Ühikuks on tund või minut
Gyproc super on kipsipõhine, liimaineid sisaldav, kõrge kvaliteediga, kiiresti kivistuv pahtel kipsplaat- konstruktsioonide vuukide viimistlemiseks ning erinevate pindade (näiteks kipsplaat, krohv või betoon) laus- pahteldamiseks kuivades siseruumides.

Geovõrk - sünteetiline võrgutaoline materjal, mis koosneb omavahel seotud paralleelsetest lamedatest ribadest, milla vahel olevad avaused peavad olema piisavalt suured, et tagada haakumine teda ümbritseva pinnasega või kivimaterjaliga.
Gravitatsioonilisi paaditaaveteid on kolme põhilist tüüpi, milledest on kasutusel suur hulk modifikatsioone. Põhimõte seisneb selles, et hoidvatest seadmetest vabastatud paat viib taavetid parda taha ja laskub vette omaenda raskusjõu mõjul.
Grundoram - spetsiaalsed läbindusseadmed kuni 2000 mm läbimööduga terastorude paigaldamiseks, mis kulgevad teede, jögede vöi kanalite all rammimiskaugusega kuni 80 m. Käivitamiseks kasutatakse tavalist kompressorit.

Gaaskeevitus - või muu gaasleektöö (lõikamine, painutamine ja venitamine) tegemiseks võib kasutada tööstuslikult valmistatud ning valmistaja ja omaniku poolt määratud tähtaegadel katsetatud töövahendit.
Geosünteedid - tasapinnaline toode, mis on toodetud polümeersest materjalist, mida kasutatakse pinnasel, kaljul, maapinnal või muul alusel geotehnilise tehisprojekti, struktuuri või süsteemi lahutamatu osana.
Gyproc - kipsplaadid ja –plaadikonstruktsioonid Kips on looduslikul toorainel baseeruv- või tööstuse kõrvalproduktina saadav ehitusmaterjal, mis töödeldakse tugeva kartongiga kaetud ehitusplaadiks.

Geoloogilis - hüdrogeoloogilisi tingimusi, • muldkeha ehituseks kasutatavate pinnaste omadusi, niiskusmäära, • vaadeldavas paikkonnas mullete ehitamisel ja ekspluateerimisel saadud varasemaid kogemusi.
Graniitaluspõhi on Eestis võrdlemisi sügaval ja sealt kivimit kaevandatud ei ole. Maapinnal leidub rohkesti mannerjää liikumisega meile kantud graniitrahne ja neid kasutatakse ehitusmaterjalide tootmiseks.
Gps on kõikjal Maa pinnal ja selle kohal avatud taeva puhul ööpäevaringselt toimiv satelliitidel põhinev süsteem, mille kasutaja võib määrata oma asukoha ning liikumiskiiruse ja –suuna.

Graafilises osas on koostatud antud alapunkti kohta joonis „VUNDAMENTIDE VALAMINE“. Need tööd on terves mahus monoliitbetoonist. Antud tööde teostamise eelduseks on korrektsete aluste ettevalmistamine.
Graniidil 4 - 8 cm3/cm2 marmoril 15-40 “ liivakividel 7-14 “ 14 tihedal paekivil 15-40 cm3/cm2 • Trepiastmed Tavaliselt valmistatakse intrussiivsetest tardkivimitest ka marmorist või lubjakivist.
Gyproc - kipsplaat on sobiv kasutamiseks kõigis siseruumides, niisketes ruumides, elumajades, büroodes, koolides, haiglates ja tööstushoonetes, samuti kandekonstruktsioone täiendavates osades.

Gaasipliit on kasutusel 23 % korteritest, ülejäänutel on elektripliit, kuid nendest veerand kasutab ka olemasolevat puupliiti. Õhuniisuti ei ole kasutusel üheski uuringus osalenud korteritest.
Gyproc - kipsplaadid ja –plaadikonstruktsioonid................................................................................................... 3 Gyproc-kipsplaatide tehnilised omadused.
Geodeesia on teadus, mis käsitleb Maa kuju mõõtmete ja raskusjõuvälja määramist ning tegeleb Maa pinnaosade kuju ja suuruse mõõtmisega ja nende mõõtkavalise kujutamisega tasandil.

Geotehnika on insenertegevuse haru, mis valib pinnasenäitajate hulgast arvutusskeemi sobivad suurused ja arvutuste abil kontrollib struktuuride püsivust ja prognoosib deformatsioone.
Geodeetilised instrumendid on läbi teinud lühikese ajaga suure arengu, muutudes täpsemaks ning usaldusväärsemaks. Seetõttu on muutunud geodeetiliste tööde tegemine hõlpsamaks ja kiiremaks.
Gyproc - kipsplaadid on klassifitseeritud tulepüsivusklassidesse ja konstruktsioonid tüpiseeritud: Gyproc OÜ juhend: “Sertifitseeritud Gyprockonstruktsioonid. Tulepüsivus.

Gps - vastuvõtja võtab vastu satelliitide signaale ja määrab nende abil oma asukoha kosmilise trilateratsiooni (kolmnurkade lahendamine küljepikkuste järgi) meetodil.
Gyproc - kipsplaadid on mõeldud kasutamiseks ehitiste siseseintes ja laekonstruktsioonides, välisseinte sisepindadel ning heli ja tuld isoleerivates konstruktsioonides.
Gaaskeevitus - või gaasleektööd tegeva töötaja varustusse peab lisaks tulekustutusvahenditele kuuluma balloonivõti ja -kaitsekuppel ning soojusisolatsiooniga kinnas.

Geokärg – kolmekomposiitne, vett läbilaskev, polümeerne meekärje või võrgukujuline. Kasutatakse kivide, oinnase või teiste materjalide varisemise vältimiseks
Glüftaalemailis on naturaalvärnitsa asemel glüftaalvärnits, alküüdemail on valmistatud polüestervaikude basil, bituumenemail saadakse bituumenlaki segamisel pigmendiga.
Generaallastilaev on kõigiks vedudeks (maid of all work). Need laevad on mitmesuguse pakendkauba (kastid, kotid jms.), valtsmetalli, autode, konstruktsioonide jne. veoks.

Grundomat on nn muti tüüpi läbindusseade, mis lastakse maa alla madalast kaevesüvendist ning liigub edasi seadme otsakus töötava pneumaatilise peitli abil.
Gore - Texi pinnal on 1 cm suurusel alal üle 1,4 miljardi poori, mis on paraja suurusega, et veemolekul sisse ei pääse, kuid kehaniiskus liigub välja.
Grandomat – muti tüüpi läbindusseade, mis lastakse maa alla madalast kaevesüvendist ning liigub edasi seadme otsakus töötava pneumaatilise peitli abil.

Graniit –  külmatsükleid üle 200         Paekivi – külmatüskleid 15 – 100        Katusekivi – külmatsükleid 25
Grundohit - maapinnalt vöi kaevestüvendist lähtuvad juhitavad puurimissüsteemid kuni 160 mm jämeduste ja kuni 100 m pikkuste kanalite puurimiseks.
Grundocrack - pneumaatilised seadmed vanade savi-, betoon- vöi malmtorude purustamiseks, et asendada need sama diameetriga vöi jämedamate torudega.

Glisseerivad on sellised kiirekäigulised laevad, mis kiiresti liikudes tõusevad suuresti veest välja ja puudutavad vett vaid põhja ahtriosaga.
Greider - elevaatorid 197-Millised on buldooseri põhilised tööoperatsioonid? a) pinnase kaevamine ja teisaldamine maksimaalselt 300 meetri
Geokilp – vett läbilaskev geosteetiline materjal, asetatud pinnasele ühendamiaks raskusi, mis asetatake geosünteedile, Valdin erosiooni

Geosünteetilised savivahekihid - õhukesed geokomposiitmaterjalid, mis sisaldavad looduslikku naatriumbetoniitsavi pulbrit ja ühte või enam kihti geosünteeti.
Geomembraanid – geotekstiilid, geosünteedid – kujutavad endast mingi materjali kihti, mis asetatakse mitmesugustel põhjustel maa sisse.
Graniitplaatide kinnitamine on keeruline protsess, mis nõuab erilisi kinnitusvahendeid ning meetodeid, mis muudab graniidi kasutamise küllaltki kulukaks.

Gyproc ap - 25 akustilise profiili paigaldamine seina Gyproc akustiline porfiil AP-25 parandab oluliselt konstruktsioonide helipidavust.
Graniit on hall, roosakas, või punakas jämedateralise struktuurida tardkivim, mis koosneb põhiliselt kvartsist ja päevakividest.
Geodeetilistel punktidel on algpunkti ordinaadiks võetud y o=500 000 m. Koordinaatide X ja Y väärtused suurenevad vastavalt põhja ja ida suunas.

Glasuurpõletus on eelnevalt ettepõletatud ja seejärel glasuuritud toodete põletus, mille käigus moodustunud glasuur kinnistub tootele.
Granaatpunane šellak on sügava punakaspruuni tooniga ja seda kasutatakse mahagonile ja sellega sarnanevatele liikidele punase tooni lisamiseks.
Grundopit - kaevesüvendist lähtuvad juhitavad miniseadmed kuni 25 m pikkuste ja 75 mm jämeduste torude paigaldamiseks elumajades.

Gps – haldab USA, algselt kasutas sõjavägi, hiljem kõigile kättesaadav, igas maakera punktsi vähemalt 24 sateliiti.
Geomeetr ehk lihtniveleerimine määratakse punktidevaheline kasv horisontaalse viseerimiskiire ja vertikaalsete lattide abil.
Graafikus 1 on välja toodud survetugevuse ja niiskussisalduse seos Kui niiskussisaldus ületab 30 %, kasutatakse valemit (6):

Garantiiaeg – seadustest tulenevalt on ehitustöödele antav garantii vähemalt 2 aastat ehitise üleandmise päevast.
Gyproc - põrandaplaat on mõeldud kasutamiseks põrandates ja vahelagedes, ning vanade põrandate renoveerimisel.
Graniitpõrand on väga tugeva ja vastupidava struktuuriga, tavaliselt läikivaks lihvitud ja ei vaja kaitsetöötlust.

Graanulite veeimavus on suurem. Kergkruusa kasutatakse betooni täitematerjalina, ka kerge puistematerjalina soojustamiseks.
Gore - Tex on väga vastupidav, veekindel, tuulekindel ja hingav ning seetõttu ka väga hinnatud materjal.
Graniit – on kristalliline kivim, kristallide läbimõõduga 1-30 mm. Ta on peamine Eestis esinev tardkivim.

Graniit -  ja looduskivimeid. Hind: 24 - 95 EUR/m² (oleneb kivi suurusest ja täislakkimisest).
Gps mõõdistamine on (Üleilmne asukoha määramise süsteem)Mõõdistamise jaoks on vaja nähtavust 4 satelliidile.
Grundodrill - juhitavad puurimissusteemid kuni 350 mm jämeduste ja kuni 300 m pikkuste torude paigaldamiseks.

Gyproc - kipsplaadid sobivad suurepäraselt ehitusplaatideks ja plaatimisalusteks niisketesse ruumidesse.
Gyproc - kipsplaadid on klassifitseeritud tulepüsivusklassidesse ja konstruktsioonid tüpiseeritud.
Garaažiga on 219 m2. Hoone otstarve – elumaja, mida omaniku perekond saab kasutada igal aastaajal.

Graafikult 1 on näha, et proovikehade survetugevused olid suuremad suurema klassi betoonide puhul.
Grundohit 40 on varustatud integraalse löökvasaraga eriti köva vöi kivise pinnase läbimiseks.
G 6o - IEHN t r-i,rrl €, peorFsrgeg!_n"1 i,v g . qt"4"j4 AlS,-qru lffia-+'.zoot : , . -

Gml on algpikimetatsentri kõrgus ja BML on pikimetatsentri raadius , mida arvutatakse
Glasuur - õhuke klaasjas kiht, mis on tekkinud toote pinnale kantud ainete põletamisel.
Granaatkattega lihvpaber on kaetud purustatud kiviosakestega, mis on kõvemad ja kestavad kauem kui klaas.

Gravitatsioonisegistite tööorganiks on trummel, mis võib olla pirni, tüvikoonuselise või kaksikkoonuselise kujuga.
Gaasiküte on 14% korteritest ning vaid ühes uuringuobjektiks olnud korteris on kaugküte.
Graniit - 2680[kg/m3], silikaattellis - 2650[kg/m3]). Andmed ja tulemused tabelis 6.2.1.

Glüftaal - , alküüd-, perkloorvinüül- jne lakk). 9. Email on laki ja pigmendi segu.
Graphisoft - i reklaam 1980-ndate lõpust näitab kui palju nad tegelikult oma ajast ees
Gyproc - kipsplaate võib kasutada ka hoonetes, mis seisavad osa aastast kütmata.

Geotekstiil - kootud ja mitte kootud geotekstiil (jaotus tootmise tehnoloogia järgi)
Gyproc - põrand talub hästi nii suurt üldraskust, kui ka suuri punktkoormusi.
Gaasbetoonplokid – Siporex (survetug. 1,7; 2,3 ja 3 MPa, tihedus 0,4 0,45 ja 0,5 T/m3)

Gps - vastuvõtja – sellega saab märkida maha ülitäpselt koordinaate.
Genchi genbutshu – go see the problem, in other words, go to the source of problem.
Geodeetiline alusplaan e. geoalus on kõikvõimalike projektide alustamise nn vundamendiks.

Gaasiks on plasmalõikuris aga suruõhk, mis elektrilaengus ioniseeritakse.
Grabbing – haaramine, spreading – laotamine, grading – profileerimine.
Graniit - kristalliline kivim, peamine tardkivim Eestis Graniidi omadused:

Grupisüsteem selljuhul - teenindab üks mehanism kasutajaid mitmes veetihedas sektsioonis
Graafikult on hea võrrelda katsetatud liiva standardis ette antud liivaga.
Gyproc - plaat koosneb kipsimassist, mis on kaetud tugeva kartongiga.

Granite - sandstone.com/granite-physical-properties.html (30.09.11)
Gyproc - põrandaplaat GL 15 Põranda- ja vahelaekonstruktsioonid
Gaasturbiinlaevad – otseselt käituritele töötavad gaasturbiinseadmed;

Gneiss - lõhestub ühest suuanst, sama kasutus mis graniidil
Garaaž on kütteta (auto varjualune) ja asub põhjaküljel.
Glasuurimine on keraamilise toote valmimisel olulisimaid etappe.

Gaaside temperatuur on kõrge. Esineb ülekuumendis ja küttepindadel.
Gnss – globaalne navigatsioonisatelliitide süsteem.
Gaasikatel on valmis koheseks ühendamiseks soojustorudega.

Geotsentrilised koordinaadid - koordinaatide alguspunkt on Maaraskuskeskmes.
Gyproc profin on valmispulber, millele lisatakse vaid vett.

Geotehnilistes arvutustes on soovitatav kasutada järgmisi ühikuid:
Graniit on ainuke, mis praktiliselt ei ima vett.
Gravitatsioonivesi on pinnasevesi kõige harilikumal kujul.

Glasuurimine – enne v pärast toote põletamist.

Graafik 1 - Korrapäraste materjalide tihedused
Gyproc - rakenteet. Rakennusten jäykistys.
Graniit - ,paekivikillustik;kerged - näit.

Gyproc - kipsplaatide tehnilised omadused.
Gerl - $futt:d.lrLo*r* grEArALn ra'^^

Germaanium on raskesti töödeldav ja rabe.
Gaaskeraamika - mass kobestub gaaside toimel.

Glasuuris on peened nn. mõrad, praod.
Graafiline – jõuhulknurk on kinnine

Graniit - või dolomiitkillustikku.
Gyproc vario on kiirkivistuv kipspahtel.
Glonass – töötati välja NSVL.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Graniidi tihedus on olenevalt koostisest 2550...2700 kg/m³ Keraamiline tellis - valmistatakse savi kuumutamisel kindla temperatuurini ja jahutamisel vormides, värvus – punakas.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Gaasimull on purustanud oksiidikihi, c) gaase mitteläbilaskvad tühimikud, d) oksiidikihi eemaldumine metallipinnast, e ja f) oksiidikihi pragunemine.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Graniit on kristalliline kivim, kristallide läbimõõduga 1…30 mm. Ta on peamine Eestis esinev tardkivim. Graniitaluspõhi on Eestis võrdlemisi sügaval ja sealt kivimit kaevandatud ei ole. Maapinnal leidub rohkesti mannerjää liikumisega meile kantud graniitrahne ja neid kasutatakse ehitusmaterjalide tootmiseks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Geokomposiit – Materjal, milles vähemalt üks kiht on geosünteesiline materjal, kasutatakse tsiviilehituses
Vote UP
-1
Vote DOWN
Geokomposiit - materjal, kus ühtseks materjaliks on kokkuliidetud geovõrk ja tekstiil.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Güratsioon - tüüpi, ekstsentrilise ringliikumisega ja tsentraalse ringliikumisega.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Gaasitihedus – materjali omadus endast gaasi läbi lasta.
Vote UP
-4
Vote DOWN
Gaaskukeroon - kui ka liivbetoonplokkide maksimaalne kaal on umbes 30 kg. Gaaskukeroonplokkide eelis võrreldes muude väikeplokkidega seisneb selles, et neid on kohapeal kerge töödelda: neid saab kirvega tahuda, käsisaega saagida, vajaduse korral hööveldada ja puurida. Ka on nad naelutatavad.
Vote UP
-3
Vote DOWN
Gaaskukeroonplokkide paigaldamisel on soovitatav tavalise vasara asemel kasutada puitvasarat.

Vote UP
-9
Vote DOWN
Galvaniseerimine - metalli pinnale sadestatakse galvaaniliselt mõne teise korrosioonikindlama metalli kiht
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto