Sõnu seletav sõnaraamat

Gradatsioon riik - ühiskond- inimene, kusjuures inimene on viimasel kohal. Domnieerivad riigi huvid ühiskonna üldiste huvide ja enamuse ühiskonna liikmete huvide ees. Sellisel juhul on piltlikult öeldud et inimene on surutud näoga riigi poole, inimene on riigi ees põlvili,nn politseiriik. Riigiorganite süsteemil on õigused ja inimestel valdavalt kohustused. Ei ole tagatud kaasajal tuntud inimõigused ja kodanike poliitilised , majanduslikud ja sotsiaal-kultuurilised õigused.
Genotsiidiks on rahvusliku, etnilise, rassilise või usulise grupi kavatsetud osaline või täielik hävitamine järgmiste tegudega: • Tapmine • Tõsiste kehaliste vigastuste või vaimsete hälvete tekitamine • Selliste elutingimuste pealesurumine, mis viib grupi hävimisele.
Globaalne heaolumaksimum – leitakse eeldusel, et sotsiaalse heaolu funktsioon on teada (samaheaoluõverad) 5.1. miks tõusetub küsimus üldise tasakaalu võimalikkusest Kuna tekib küsimus, kas ühe turu tasakaalustatusest on võimalik tuletada teistegi turgude tasakaalustatust. Samuti pakub huvi probleem, kas turgude vahendusel tekkiv tasakaaluseisundon kogu ühiskonna seisukohalt optimaalne.

Garantiimärk on kaubamärk, millega tähistatakse eri isikute kaupu ja teenuseid nende kaupade ja teenuste mingi ühise omaduse, ühise geograafilise päritolu või tootmisviisi või muu ühise tunnuse garanteerimiseks (KMS § 61 lg2). Garantiimärki võib kasutada iga isik, kelle kaubal või teenusel on põhikirjas sätestatud tunnused ja kui ta maksab garantiimärgi omanikule tasu.
Garantii on välja antud tähtajaga kuni “….”……………………… .a. 1. Garandi kohustus lõpeb summa maksmisega võlausaldajale või tähtaja möödumisega, milleks garantii on välja antud või võlausaldaja loobumisel garantiist käesoleva garantiikirja tagastamise korral, kusjuures võlausaldaja teeb garantiikirjale märke tagastamise kohta.
Geigeri normikäsitlus – sotsiaalsed korrad ei ole mingid loodusprotsessid, vaid sotsiaalsete nähtuste eripära seisneb selles, et nad järgivad reegleid, eriti aga õigusnormides sätestatud reegleid. Norm on programm (eelkõige õigusnorm mitte sotsiaalne norm tervikuna), etteantud mudel, millest kindlale situatsioonile vastab kindel käitumisviis.

Gelikult on õigus inimese ühiskondliku olemise viis, kultuuri üks kihistusi, sotsiaalne infrastruktuur, mille kontekstis defineeritakse normne olemine, formuleeritakse sellele vastavad käitumuslikud mudelid ehk regulatsiooninormid ja luuakse tingimused nende realiseerumiseks inimeste, sotsiaalsete subjektide praktilises tegevuses.
Geomeetria - füüsika 53 Kord hakanud Hobbes lugema Eukleidese „Elemente“ (kirjutatud 3 saj eKr), kus oli teatav väide, mille kohta ütles Hobbes: „Jumala nimel, see on võimatu“. Kuid jälgides Eukleidese arutlust ühelt eelduselt teisele, teiselt kolmandale, veendus ta lõpuks, et kõik väited kehtivad.
Garantii - oma majandus-või kutsetegevuses tegutseva isiku lepinguga võetud kohustust võlausaldaja suhtes, et garant täidab võlausaldaja nõudel garantiist tuleneva kohustuse Käsiraha, üks lepingupool annab teisele lepingusõlmimise tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks antud rahasumma

Geneetilised argumendid – lähtub seadusandja tegelikust tahtest, isikute tegelikust tahtest.
Gen sapientis – tüvi sapient • Prudent, entis (praktiliselt tark, vilunud; kasutatakse juristi kohta) Responsa prudentium (tarkade/juristide seisukohad/vastused) • Simplex, plicis (lihtne,kerge) • Vetus, teris (vana) Ius vetus (vana õigus) Mos vetus (vana tava)
Gregorius ix - nda sellekohane eeskiri käib aga „ilmliku kohtuniku” (iudice saeculari) kohta (U. B. 145; v. ka U. B. 461: advocatum seu iudicem). Iseküsimuseks jääb muidugi ka, kas neid määrusi selgi korral tegelikult kohe suudeti maksma panna.

Gallikaani kirikuks nimetatakse usuvoolu 13.-18. sajandi Prantsuse katoliku kirikus, mis taotles Prantsuse kuningavõimu ja vaimulikkonna huvides paavstivõimu piiramist Prantsusmaa katoliku kiriku suhtes ja riigivõimu õigust sekkuda vahele kiriku asjadesse.
Grammatiline tõlgendamine – sõnaline tõlgendamine.
Gemara - /hbr. täiendus, lõpuleviimine/. Üleskirjutusele järgnes 300 aastane kommenteerimine ja tõlgendamine, peamiselt Palestiina (Jeruusalemma) ja Babüloni akadeemiates, kus kujunevadki Palestiina ja Babüloni kommentaarid.

Glossaatorite - tegevuse kaudu, kes tegidääremärkusi (glossasid) rooma õiguse kodifi tseeritud väljaannete (Corpus Juris Civilis) servadele ja seeläbialgatasid laiendava või kitsendava tõlgenduse ehk sisuliselt uute normide loome.
Gaiusel on jaotus ainult vabaks lastute kohta, ent sama kehtib ka vabalt sündinute kohta, skeemile lisada tuleksid peregriinid - Rooma riigi mitteroomlastest elanikud, kelle õiguslik seisund oli aga parem kui dediticii'tel.
Geomeetria - füüsika Nii püüab Hobbes leida need põhiväited või põhitõed, millest lähtuvalt lahendada keerulisemaid probleeme. Hobbes püüab alustada ühiskonna kõige väiksemast koostisosast – üksikust inimesest.

Garantiimärk on kaubamärk, millega tähistatakse eri isikute kaupu ja teenuseid nende kaupade ja teenuste mingi ühise omaduse, ühise geograafilise päritolu või tootmisviisi või muu ühise tunnuse garanteerimiseks.
Gaiuse institutiones ehk Institutsioonid (tähistatakse lühenditega G. või Gai. või Gai. Inst.) koosnevad 4 osast, mida nimetatakse commentarius (siin tõlgitakse „raamat“). See on hiljem jaotatud paragrahvideks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Grammatiline tõlgendamine – juriidiliste erialaterminite ja muude õiguskeeles käsutatavate tähistuste semantika selgitamine, milles on oma osa ka süntaksil ehk keele grammatikareeglite käsutamisel. Normatiivaktide grammatiline (filoloogiline; keeleteaduslik) tõlgendamine selgitab normatiivakti sõnastuse tähendust keeleteaduse seisukohalt, määrates kindlaks sõnade ja terminite tähenduse ning lauseehituse.

Gammeltoft - Hansen, F. Axmark (toim.). Copenhagen: Djøf Publishing, 1995, lk 33 jj. Uus-Meremaal loodi parlamendi ombudsmani institutsioon 1962. aastal, Rootsi, Soome ja Taani järel neljandana maailmas.
Goffman – toimub muutus patsiendi mina-käsitluses ja patsient määratleb ennast vaimuhaigena esmalt ning alles seejärel määratlevad teised inimesed teda nii. Otsustavat rolli mängivad
Gmo seadus – ohuklassi määramine Jäätmeseaduse § 21 - “… iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise ja jäätmete hulga vähendamise võimalusi.

Grammatiline tõlgendamine – normi tõlgendamine lähtudes eelkõige keele reeglitest. 2. Süstemaatilis-loogiline tõlgendamine - normi koha leidmine õiguse süsteemis, õiguse valdkonnas, õigusharus.
Grupi mõju on eriti suu juhul, kui koos tegutsevad erineva staatusega isikud: arst ja patsient, õpetaja ja õpilane jne. Inimese õigusteadvus sõltub sellest, millisesse gruppi ta kuulub.
Gilinski definitsioon – sotsiaalne kontroll on ühiskonna meetodite kogum ebasobiva, negatiivse hälbiva käitumise vormi s.h kriminaalse käitumise mõjutamine eesmärgiga neid elimineerida või

Geraets - smits Koosneb 2st. Põhilised vaidlusküsimused: • kas on kooskõlas 56 ja 57. • Kes on erialaringkonnad ja kas rakendada rahvuslikke või rahvusvahelise kriteeriume.
Graafikus on halliga märgistatud päevad, mida asendatakse ajavahemikus 17.01.15 – 23.01.15. Täpsemalt öeldes, asendajate graafikus on halliks tehtud päevad, kus nad asendavad.
Ginter on positsioonil, et samad erisused, mis empiirilistes uuringutes välja tulevad, et neil on olemas päris head põhjendused, miks võib olla teesiga nõus, aga ei pruugi.

Garantii - majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku lepinguga võetud kohustust võlausaldaja suhtes, et garant täidab võlausaldaja nõudel garantiist tuleneva kohustuse.
Gurmans kirg - Tseiloni must tee, ananassi-, õuna-, mango-, papaia- ja kirsitükid, sarapuulehed, roosi-, päevalille ja saialille kroonlehed, piparmündilehed ja sinine tokkroos.
Gabcikovo - nagymaros kaasus – ettevaatusprintsiibi tunnustamise lävele jõudmine Kohus märkis, et ebakindlus ei pruugi olla küllaldane hädaohu olemasolu tõendamiseks.

Glossaatorite koolkond – 12.-13. saj; 4.Konsiliaatorite koolkond – 14.-15. saj; 5.Humanistlik jurisprudents – 16. saj; 6.Usus modernus pandectarum (moodne,kaasaegne rooma õigus)
Gall - inimese iseloom on peidus tema ajus, aju eri kohad on spetsialiseerunud eri tunnustele, aju arenedes osad kĂĽljed arenevad rohkem- tunnusjooned ka tugevamad.
Geneetiline funktsioon tähendab seda, et kunagi eksisteerinud õigust käsitletatakse tänapäeva õiguse eelastmena ja nii konstrueerib teatud astmestik, mis on pidevas arengus.

Giks on haldustoimingute kvaliteedi kindlakstegemine ja vajadusel selle parandamine ning mis kuju- tab endast eri vormide, institutsioonide ja meetodite kogumit.
Günther jakobs on väitnud, et riik, kes peab kaitsma ja tahab kaitsta oma kodanikke ettenähtavate kuritegude eest, ei pääse sellisest institutsioonist mööda.
Georg hegel - põhjendas karistust dialektilise skeemiga, mille järgi õiguskord kujutab endast üldist tahet, millele õiguserikkuja vastandab oma eritahte.

Garantii tuumaks on PS § 154 lg 1, mille kohaselt kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad KOV-d, kes tegutsevad seaduse alusel iseseisvalt.
Garandi vastutus on piiratud laenulepingus sätestatud laenusumma ja intresside tasumise nõudega, kuid kokku summas mitte rohkem kui 150 000.- krooni.
Grammatiliselt on nad täielikud laused, õiguslausetena aga mittetäielikud, mis tähendab, et nad on osa õigustloova akti (õiguse) kehtivusest.

Gini koefitsient – sissetulekute uuringute jaotuses kõige enam kasutatav üksikmõõt suhtelise vaesuse hindamisel, baseerub Lorenzi kõveral.
Glossaatorid p - Itaalias, õigusteadlased, kes tegelesid vanarooma õigusega, hakkasid propageerima ideed Rooma õiguse ülimuslikkusest.
Generaaldelegatsioon – PS-is sätestatud kestvat volitust määrusandluses 2. SPETSIAALDELEGATSIOON – seaduses sisalduv ühekordne volitus

Graafikuvälisel töötamisel on samad piirangud, mis ületunnitöö puhul: keelatud on rakendada: rase, alaealine, kui on vastav arsti otsus.
Grundnorm on õigusnormide ja aktide hierarhilise süteemi absoluutne tipp ehk positiivse õiguse süsteemi vundament.
Globaalset õigust nimetatakse ka transnatsionaalseks õiguseks, mida võrreldakse ja vastandatakse rahvusvahelise õigusega.

Gerundivum – ferendus, a, um Lex ferunda – välja antav seadus De lege ferenda – välja antava seaduse järgi
Generaaldelegatsioon - üldiselt määratletud volitus määruste andmiseks, mis võib olla sätestatud PS-s või seadustes.
Ge kaasus - see et ei tohi kohaldada ei tähenda et siseriiklik õigusakt kehtetu, seda lihtsalt ei kohaldata

Günter dürig – inimväärikus on puudutatud, kui konkreetne inimene taandatakse objektiks, paljaks vahendiks.
Gaiuse institutsioonid on ainus peaaegu täielikult meieni jõudnud rooma õiguse klassikalisel ajastul kirjutatud teos.
Graafiline – parem ülevaatlikkus, hinna ja koguse seos, mõõtkava pole oluline, kujutab positiivset osa.

Grammatilises tõlgendamises on hädavajalikuks eelduseks selle keele reeglite tundmine, milles on õigusnormid väljendatud.
Glossaatorid – tegid teksti vahele märkusi – glossasid . CIC oli ülim tõde, seal ei saanud olla vigu.
Grau on kirjutanud, et kohtu- niku seisukohalt on selline kriminaalõiguse olukord kurb ja võimatu.

Gaius on öelnud, et sellist võimu nagu on roomlastel oma laste üle, pole ühelgi teisel rahval.
Gangsterite kasuks on lihtsamast lihtsam, sest nad olid Clintoni valimiskampaania ajal eriti helded sponsorid.
Gerundivum - ndus, nda, ndum (süüdistatav) (saame esimesest põhivormist) Accusandus, a, um 3. Part.

Grammatiliste lausetena on need täielikud laused, kuid õiguslausetena (pidamislausetena) aga mittetäielikud.
Grigorenko - Yale’i Ülikooli teadur ja Moskva Riikliku Ülikooli psühholoogiaosakonna dotsent.
Gu algatamisel on teada, et algatatav detailpl võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa võõrand.

Geiger – Õiguse rakendamine sõltub ühiskonnas kujunenud traditsioonidest ja vaadetest.
Grundnorm on normide norm, see on lihtsalt olemas, võib võrrelda ka nt. jumala sõnaga.
Gruppe on Rahvusvahelise Sekretariaadi juures registreeritud ĂĽle 5300. Riiklikult 16

Grammatilisest aspektist on normilause (sentents) vorm, selle sisuks on õigusnorm (käitumisreegel).
Genotsiid on tõeline rahvusvaheline kuritegu. Karistatav on ka sellele õhutamine.
Gaiusel on selle kohta kirjeldus, mille alusel mina koostasin järgmise skeemi:

Gammeltoft - Hansen, F. Axmark (toim.). Copenhagen: Djøf Publishing, 1995, lk 25.
Greenpeace – loodi 1971.a tegutseb rohkem kui 40 riigis, on peaaegu 3 milj.
Geneetlised argumendid – esemeks on põhiseadusandluses osalenud isikute tegelik tahe.

Glossaatorid ehk juristid, kes uurisid Justiinianuse kodifikatsionni teksti.
Generaaldelegatsioon – põhiseaduses sätestatud kestev volitus määrusandluses.
Glossaatorid – nii nimetati juriste-õigusteadlasi XI kuni XIII sajandil.

Grammatiliste lausetena on nad täielikud, aga õiguslausetena on nad mittetäielikud.
Garanteeritus - kui riik meile midagi lubab, siis riik peab selle täitma.
Generaaldelekatsioon - põhiseaduses sätestatud kestev volitus määrusandluses.

Georg jellinek – negatiivne (passiivne), positiivne ja aktiivne staatus.
Garantiikiri on koostatud ja allakirjutatud ĂĽhes originaaleksemplaris.
Grupeeringud on jaotanud omavahel tegevusvaldkonnad ja mõjupiirkonnad.

Globaalsed kommunikatsioonivahendid on üheks Lääne jõu kõige olulisemaks avalduseks.
Gan on iseseisev, siis ei kuulu ta ühegi võimu alla.
Genotsiidi kuritegu on raskem tõestada kui inimsusevastane kuritegu.

Glossid – uurijad, kes tegid teksti äärde märkusi.
Grammmateline – Õteksti uurimine grammatikareeglite abil.
Garantii on antud tähtajaga kuni 01.juuli 2001.a.

Garantii - kõik kohtusüsteemid teevad vigu.
Garandi vastutus on täiendav võlgniku vastutusele.

Generaaldelegatsioon – üldvolitus määruse andmiseks
Guse - % C3%BCldosa-konspekt-m58213.html

Garantii - ja prooviplommi eraldusmärki;

Giap - pichelli 2006, lk 210–243.
Geigeri arvates on see liiga kitsas tähendus

Vote UP
-1
Vote DOWN
Grammatiline tõlgendamine – on olemas määratletud mõisted (täisealisus) ja hinnangulised mõisted (mõistlik aeg, heauskne omandaja) • Süstemaatiline tõlgendamine – normi sisu väljaselgitamine koostoimes teiste normidega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Grammatiline tõlgendamine - Iga tõlgendamise viis lähtub eelkõige normi tekstist, võttes esmalt abiks grammatikareeglid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Grammatiline tõlgendamine – normi tõlgendamine lähtudes eelkõige keele reeglitest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Grammatiline tõlgendamine - lähtutakse sõnade tähendusest, mis on selle normi sisu.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto