Sõnu seletav sõnaraamat

Finantsasutused on nii finantsvahendajad (pangad, investeerimisfondid, kindlustusettevõtted, jt..) kui ka infrastruktuursed asutused (börsid, väärtpaberite depositoorium, finantsinformatsioonifirmad, jt..). Finantstooted jaotatakse finantsinstrumentideks (finantstooted millega kaubeldakse turgudel) ja finantsteenuseteks (turgudel mittekaubeldavad finantstooted). Finantsturgudel teostavad tehinguid finantsinstrumentidega finantsvahendajad, mittefinantsinstitutsioonid (ettevõtted) ning eraisikud.
Finantsinstitutsioon on institutsioon, mis kasutab oma rahalisi vahendeid finantsvara (deposiitide, laenude, vekslite) ostmiseks; mittehoiustavad vahendajad (kindlustusfirmad, pensionifondid jne.) müüvad kindlustuspoliise, (tulevasi) pensione jms.; hoiuasutused saavad oma rahalised vahendid üldsuselt hoiuste vastuvõtmise teel.
Finantsanalüüs –  majandusseisundi analüüs, suhtarvuanalüüs jne 2. Juhtimisarvestus – allüksuste ja toodete kuluarvestus, analüüs ja  juhtimine 3. Finantskavandamine – tulude, kulude ja kasumi prognoosimine 4. Käibekapitali juhtimine – rahakäive, nõuded, varud ja kohustused 5. Investeeringute eelarvestamine – tasuvusanalüüs ja väärtuse  loomise analüüs 6. Finantskontroll – süsteemi loomine ja juhtimine, riskide juhtimine

Fie - na tegutsemise plussid: puudub vajadus omada partnerit; odavus – FIE-na tegevuse alustamine ei nõua väljaminekuid põhikapitali osas, Äriregistrisse kandmise eest tuleb maksta väiksemat riigilõivu kui osaühingu või aktsiaseltsi asutamisel ning ei ole vaja maksta notaritasu asutamislepingu tõestamise eest; lihtsus – äritegevuse alustamine ja korrastamine on seadusandlikult reguleeritud minimaalselt, raamatupidamine ja aruandlus on suhteliselt lihtsad;
Finantskapital - osa, rikkusest, mis pole “käegakatsutav” ning mis õigesti paigutatuna (investeerituna) toob oma omanikule tulu intressi või dividendide näol füüsiline vara - nn “käegakatsutav” osa rikkusest gini indeks - lorenzi kõvera ja absoluutse võrdsuse joone ning lorenzi kõvera ja absoluutse ebavõrdsuse joone vahele jäävate pindalade suhe, mis kirjeldab tulude jaotuse ebavõrdsust; mida suurema väärtusega indeks seda ebavõrdsem on tulude jaotus
Firma lipulaev – fond Pure Alpha alustas tegevust 1989 • Fondi kirjeldatakse kui „mitmekülgse alfa allikas“, mis investeerib teatud varaklassidesse • See on disainitud tasakaalustama riske erinevate mitte-korreleeruvate varade vahel läbi aktiivse juhtimise • See sisaldab 30 või 40 samaaegset kauplemispositsiooni võlakirjadesse, valuutadesse, aktsiate indeksitesse ja kaupadesse, et vältida hindade mõjutamist kontsentreerudes fondi vaid ühele alale.

Finantskohustus on lepinguline kohustus • tasuda teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid (nt. kohustus tarnijate ees), • vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt. negatiivse turuväärtusega derivatiivid). Soetusmaksumus on • vara omandamisel selle eest makstud raha või mitterahalise tasu õiglane väärtus, • kohustuse võtmisel selle eest saadud raha või mitterahalise tasu õiglane väärtus.
Finantskohustus on lepinguline kohustus: • tasuda teisele osapoolele raha (nt. tagastada laenu) või muid finantsvarasid (nt. kohustus tarnijate ees ehk nn kreditoorne võlgnevus), • vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt. negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid). Omakapitaliinstrument on leping, mis annab selle omanikule õiguse osaleda ettevõtte netovaras (nt. aktsia või aktsiaoptsioon vms)
Finantsid - mida ootavad omanikud ja rahastajad;  kliendid - millist toodet/teenust ootavad sise- ja väliskliendid;  sisemised äriprotsessid - mida tuleks teha hästi, et huvipoolte ootusi ja vajadusi rahuldada;  õppimine ja areng - millised valdkonnad vajavad arendamist, et säilitada oma eelised konkurentide ees. Käesolevaks ajaks on tasakaalus tulemuskaart arendatud strateegilise juhtimise süsteemiks (Kaplan & Norton 2001).

Fieldind - lõi ing realistliku romaani; „Joseph Andrews“; hindas in looduslähedust, loomulikkust. L.Sterne- „Tundeline teekond läbi Pr ja It“ Tundeluule- 18.s lõpus- ing luules; klassitsismile täiesti vastandlik suund, mis rõhutas tundeelu, hingeelu ja sageli religioosseid elamusi; J.Thomson- “Aastaajad”. Kalmistuluule- Laiendas sentimentaalset suunda, mille peateemaks oli mõtisklus elu kaduvuse üle, siinpoolse ja hauataguse
Firmaväärtust on olemaolu korral amortiseeritud üle 20 aasta Stevens Firma müüs võlakirjad avatud turul 10.01.01 for $150 000 eest ja sai kasumit $ 55.556. A. Mis meetodit kasutab Palmer arvestuses oma investeeringutes Stevensisse? Palmer Copany kasutab oma arvestuses soetusmaksumuse meetodit, kuna bilansis on kajastatud investeering Stevens Company-sse soetusmaksumuses ($ 1 000 000). B. 31.12. 2001 kanded konsolideeritud aruannete töötabelis.
Finantsrisk - see on oht et investeerimis objekt ei ole tuleviku võimeline maksma intresse või põhivõlgnevust 3. likviidsusrisk- on seotud investeerimisobjekti hinna vähenemise võimalusega 4. tururisk- tähendab investeerimisobjekti turuhinna võimalikku muutumist, seoses kogu turul toimuvate muutustega 5. intressirisk- see on ebakindlus oodatava tulu suhtes, mis võib tekkida intressimäärade muutumisest või muutustest finantsturgudel.

Finantsaru - finantsaruannete etapi süsteem aruandluse andlus vajadustega süsteemid Toote/kliendi Ebapiisav •Ebatäpsed Mitmed Integreeritud kulud •Varjatud kulud iseseisvad ABC ABM süsteemid ja kasumid süsteemid Operatiivne ja Ebapiisav •Piiratud Mitmed Operatiivsed ja strateegiline tagasiside iseseisvad strateegilised kontroll •Hilinenud tegevustulemuste tegevustulemuste tagasiside mõõtmis- mõõtmis- süsteemid süsteemid
Finantsplaneerimine ehk rahaliselt oma äriidee läbi arvutamine, on väga tähtis ja oluline osa kõikide äriideede juures! Sõltumata, kui palju inimesi sellega on seotud, millise valdkonna ideega on tegemist jne. Alati tuleb kõik paberil hoolega läbi arvutada enne, kui hakata tooteid valmistama või teenuseid pakkuma! Alljärgnevalt on kirjas kaks lihtsustatud näidet, mis on loodetavasti abiks finantsplaanide (finantsprognooside) tegemisel.
Finantsturud on efektiivsed: Efektiivne turg on see, kus kogu olemasolev info ettevõtete kohta väljendub turuhindades • Turuosalised tegutsevad lähtudes isiklikest huvidest : alternatiivkulu, esindamisteooria, ebavõrdne informeeritus, informatsiooni asümeetria, moraalirisk, volitamiskulu • Firmad keskenduvad rahakäibele, eriti lisanduva rahakäibe efektile : rahakäive – raha ja ekvivalentide laekumised ja väljamaksed.

Finantsinstrument on igasugune leping, mis on: 1. Samaaegselt ühele poolele finantsvara (raha, nõue raha saamiseks ,optsioon) ja teisele poolele finantskohustus (kohustus anda teisele isikule raha või finantsvara, kohustus teostada teatud tehing, mis on potentsiaalselt kahjulik-optsiooni täitmine). Nendega kaubeldakse finantsturul (raha-ja kapitaliturud). Tinglikult võib siin all mainida ka sularaha, mis on nõue keskpanga vastu.
Firma raamatupidamisbilanss on seisuga 31.detsember 2011.a. järgmine (eurodes): Varad Kohustused ja omakapital Raha 250 000 Kreditoorne võlgnevus 850 000 Debitoorne võlgnevus 760 000 Lühiajaline laen 550 000 Tootmisvarud 860 000 Kokku käibevara 1 870 000 Kokku lühiajalised kohustused 1 400 000 Põhivara 1 730 000 Pikaajalised kohustused 800 000 Lihtaktsiad 600 000 Akumuleeritud kasum 800 000 Kokku aktiva 3 600 000 Kokku passiva 3 600 000
Fie on kohustatud maksma avansilisi makseid ajani, mil nimetatud isik on registreeritud ettevõtjaks maksukohustuslaste registris (maksukohustus on seotud ettevõtjana registreeritud kuude arvuga). Juhul, kui FIE alustab/lõpetab ettevõtlust kvartali kestel, siis on nimetatud isik kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt kuude arvuga, mil ta oli registreeritud maksukohustuslaste registris.

Formaal - ja mitteformaalharidus - Formaal- õpingud ülshariduskooli, kutsekas, ülikoolis - Mitteform- täiendusharidus, mida pakuvad tööandjad, kodanikuühendused, koolitusettevõtted 36. Väliskaubandustegevus Jaguneb: kaupade ja teenuste ekspordiks/impordiks; Tulemus- riigil on võimalus spetsialiseeruda tootmisele, mis kasut kõige paremini ära riigi käsutuses olevad ressursid 37. Rahvusvahelised finantsturud
Finantsanalüüs on hinnang ettevõtte finantsolukorrale, on osa kogu organisatsiooni majandustegevusega (strateegia, turg, marketing, kliendid, toode & teenus, juhtimine, personal, tehnoloogia, kvaliteet, projekt) ja/või tegevuskeskkonnaga (turg, konkurents, poliitika, tegevuspiirkonnad) seotud majandusnäitajate analüüsist, mis keskendub nii tekkepõhiste kui ka kassapõhiste finantsnäitajate analüüsimisele.
Footon –  valgusosake ehk energiaportsjon, millel on olemas oma mass ning energia, mis sõltub sagedusest.  Footonil puudub seisumass, liigub alati valguse kiirusega.  2  Tallinna Tehnikaülikool _                                                                            Riski­ ja ohutusõpetus 

Finantsarvestus – Finantsarvestuse poolt pakutav info on ettenähtud kahele infotarbijate grupile: ettevõtte juhtkonnale ning ettevõtte tegevusest huvitatud, aga selles mitteosalevatele isikutele, nt aktsionärid, pangad, riigiinstitutsioonid jne. Ettevõttevälised infotarbijad saavad nõuda vaid sellist infot, mida pakub ettevõte finantsaruannetes, samas võib olla see info raskesti tõlgendatav.
Firma kogutulu on väiksem firma muutuvkuludest +++c. firma kogutulu on suurem firma muutuvkuludest d. firma kogutulu on suurem firma püsikuludest Question 20 (1 point) Monopoolselt konkureeriva ettevõtte teada tootmismaht (q) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tooteühiku hind (p) 120 110 100 80 70 60 50 40 30 kogukulu (TC) 50 80 90 110 150 190 230 290 360 Millise koguse juures on firmal täidetud timgimus MR=MC?
Füüsiline võimalikkus tähendab hinnangu andmist õiguslikult lubatava kasutuse füüsilise teostatavuse tehnilise võimalikkuse kohta konkreetses olukorras (n kas ehitist on võimalik lubatud mahus laiendada, kõrgemaks ehitada, rekonstrueerida, renoveerida jms). Kui hinnang füüsilise teostavuse kohta on positiivne, tuleb anda hinnang ka kulude kohta, mida võimalik kasutuse muutumine endaga kaasa toob.

Finantsasutused on nii finantsvahendajad (pangad, investeerimisfondid, kindlustusettevõtted, jt.) kui ka infrastruktuursed asutused (börsid, väärtpaberite depositoorium, finantsinformatsioonifirmad, jt.). Finantstooted jaotatakse finantsinstrumentideks (finantstooted millega kaubeldakse turgudel) ja finantsteenuseteks (turgudel mittekaubeldavad finantstooted). 17. Väärtpaberituru osalised.
Finantsosakonna koosseis on järgmine: 2 eelarve spetsialisti, peaspetsialist eelarve täitmise ja raamatupidamise alal, peaspetsialist raamatupidamise alal, pearevident, revident, hariduse finantseerimise vanemspetsialist, kultuuri finantseerimise vanemspetsialist, kantseli vanemraamatupidaja, kultuuri vanemraamatupidaja, linnamajanduse vanemraamatupidaja, 9 raamatupidajat ja referent- raamatupidaja.
Fifo - meetodi rakendamisel kaubavaru b) 108 000 maksumus: c) 113 000 d) 117 000 6. Hindade tõusu tingimustes annab LIFO a) suurema puhaskasumi FIFOst b) samasuure puhaskasumi kui FIFO c) väiksema puhaskasumi kui FIFO d) suurema puhaskasumi kui keskmise soetushinna rakendamisel 7. Kõige hiljem ostetud kaup kajastub a) FIFO lõppvaruna järgmise meetodi rakendamisel: b) LIFO

Finantsvaradeks on rahalised vahendid, teiste ettevõtete väärtpaberid ja erinevad finantsnõuded (nõuded ostjate vastu, nõuded laenusaajate vastu). Finantskohustused kujutavad ettevõtte võlgnevust kreeditoridele (võlausaldajad, tarnijad(maksmata arved), töötajad(töötasu pole makstud)). Finantsinstrumendid liiguvad finantsturgudel kus siis huvitatud osapooled kokku saavad.
Fookuses on siiski protsess kui selline ja püüe sellest vabaneda. Ehk tahab autor sellega kinnitada, et K. on tõesti süütu ning see, milles teda süüdistatakse on midagi tobedat ja ebaolulist (kuigi süüdistus võib tegelikult olla üsna tõsine). Lisaks suhtub K. alguses oma protsessi naljaga, kuna oma elukogemuse tõttu pole ta harjunud midagi liialt tõsiselt võtma.
Filtreerumisteooria tähendab seda, et a head inimesed parandavad oma elamistingimusi ja teised saavad seda teha jällegi vabanenud elamispinna arvel b riik ja kohalikud omavalitsused filtreerivad kindlate objektiivsete kriteeriumite alusel välja kõige enam elamispinda vajavad inimesed c turumajandus filtreerib välja maksujõulised inimesed, kes hakkavad parandama oma elutingimusi

Finantsvahendaja - majandusüksus, mis vahendab kapitali säästjatelt investeerijatele I. Hoiuseid vastuvõtvad: II. Hoiuseid mitte-vastuvõtvad Kommertspangad Kindlustusseltsid Investeerimispangad Liisingufirmad Teised spetsialiseeritud pangaliigid: Faktooringufirmad kaubanduspangad, Pensioni-ja investeerimisfondid hüpoteekpangad, Riskihajutamisfondid hoiupangad Fondivalitsejad
Faas 5 – kasv koostööga – alanud (ähvardava) kriisi vältimiseks kujundatakse hoiak suuda kõigega toime tulla). Faasi lõpetab “eestvedamise kriis” (crisis of leadership). organisatsiooni läbivaks koostööks, mis eeldab lihtsa ja integreeritud infosüsteemi ning Faasi kestus on pöördvõrdeline kasvu kiirusega, selle suudab läbida 60-70% ettevõtteid.
Finantstulud - ja kulud kokku -26 952 -3 601 23351 -86,6 PUHASKASUM 55 264 49 133 -6 131 -11,1 *Rahaliselt : 2009 aasta rahaline juurdekasv või vähenemine võrreldes 2008 aastaga( 31.12.2009 lahutatud 31.12.2008). * %-s: 2009 aasta juurdekasv või vähenemine %-s võrreldes 2008 aastaga ( 31.12.2009 jagatud 31.12.2008 korda 100 ning lahutatud 100). Finantsanalüüs

Finantseerimiskulud – on ettevõttefinantseerimisest tulenevad kulud – intressikulud). 15. Mittetootmislikud kulud on kulu materjalidele, mis ei ole valmistoodangu koostisosa – määrded, õlid, liivapaber;materjalid, mis on valmistoodangu osa, kuid mida ei arvestata põhimaterjalina näiteks suhteliselt suuretöömahukuse tõttu – liim, lakk, naelad, jootetina.
Füüsikalised ohutegurid on müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus, laserkiirgus, infrapunane kiirgus) ja elektromagnetväli; õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk; masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed
Fondid – Kultuurkapital, Põllumajanduse- ja Maaelu Krediteerimise Fond, Ekspordi Krediteerimise Fond, Väikeettevõtluse Krediteerimise Fond jne). Peale selle on veel Eesti Sotsiaalhooldusfond ja Tervishoiu- ja Ravikindlustusfond oma eraldiseisva eelarvega ja nendesse fondidesse laekub eraldi maksutulu, mida Eestis nimetatakse sotsiaalmaksuks.

French - Raven’i mõjuvõimu tüübid:  Ametlik võim (tulemus: nõustumine v. vastuseis);  Sunnivõim – põhineb karistamisel, s.h. füüsilisel ja psühholoogilisel ähvardamisel (tulemus: vastuseis ja harv nõustumine);  Kompenseeriv mõjuvõim – põhineb töötajate hüvitamisel (tulemus: nõustumine ja sageli ka kohustumus);
Finantsarvestus - Ettevõtte tegevusprotsesside kulgemist iseloomustava informatsiooni kajastamine, mis hõlmab: 1) majandustehinguid iseloomustava informatsiooni identifitseerimist ja kogumist; 2) majandusinformatsiooni hindamist, spetsiifilist töötlemist ja koondamist; 3) ettevõtte finantsolukorda iseloomustava perioodilise aruandluse koostamist.
Finantsturgude liigidrahaturg - lüh, ajal kuni 1 a. instrumentide turg: Kapitaliturg- pikemaajaliste instrumentide turg, Esmasturg- toimub esmakordne müük investoritele, osapoolteks emiteerija ja investor Järelturg- osapoolteks kaks investorit, tunduvalt laiem kui esmasturg Võlainstrumentide, omandiväärtpaberite, valuutaturg ja tuletisväärtpaberite turuks.

Finantsvahendusel on majanduses täita 5 põhifunktsiooni: 1. laenu andmise ja võtmisega seotud riskide hajutamine 2. majandusagentide varustamine infoga 3. intressi määrade kujundamine 4. varade tähtaegade konverteerimine ehk säästjate ja laenuvõtjate erinevate huvide kokkuviimine 5. üldiste tegevuskulude vähendamine ja säästude ühendamine
Finantsvahenduse kasutamine ehk kaudne finantseerimine võimaldab lahendada eelnimetatud investorite ja laenuvõtjate probleemid, kuid see ei tähenda, et otsefinantseerimist kaasaajal ei kasutata. Nt. Kasutatakse otsefinantseerimist sageli juhul, kui ettevõtte soovib end laiendada ja korraldab selleks täiendava aktsia emissjoni või emiteerib võlakirju.
Fifo - see tähendab, et uuemad kaubad paigutatakse riiulitel tahapoole selleks, et vanemad ja varem sisse ostetud kaubad saaks enne ära müüdud ( eriti oluline on see toidukaupade puhul kui kaupadel on realiseerimisajad). 13.Kauba väljapaneku meetodite all mõistetakse erinevaid viise kauba paigutamiseks müügisaali sisustusele.

Finantsanalüüs on vältimatu kui ettevõttel seisab ees: laenutaotlus; ettevõtte ost ja müük; hinnangu andmine juhtkonna tegevusele; aktsiate emiteerimine; suurte ja pikemaajaliste lepingute sõlmimine; pankroti ennustamine jne. Finantsanalüüsi eesmärgiks on finantsolukorra analüüs käesoleval hetkel ja prognooside tegemine tulevikuks.
Fatr - Оборачиваемость основного имущества (fixed assets turnover ratio,põhivara käibesagedus)
Finantseelarved on vajalikud selleks, et: a. Täita RTJ seaduste kohustusi b. Piirata kulutusi c. Näidata minevikus toimunud majandustehinguid 4. Tuntakse kahte liiki finantseerimisstrateegiaid: a. progressiivne ja konservatiivne b. konservatiivne ja agressiivne c. agressiivne ja progressiivne d. Õige: b) konservatiivne ja agressiivne.

Fie - l ei ole kohustust tulumaksu avansilisi makseid maksta: • esimesel maksustamisperioodil (tegevusaastal); • kui ühe kvartali (tähtaja) makse suurus ei ületa 1000 krooni; • pärast seda, kui ettevõtja on maksustamisperioodi kestel kustutatud äriregistrist või teatanud maksuametile ettevõtluse lõpetamisest.
Firma piirtulu on seega väiksem kui toodangu hind (MR < p). Ka monopolistliku konkurentsi turul kehtib kasumi maksimeerimise kuldreegel (MR = MC). Kuna MR < p, on firma kasumit maksimeeriva koguse piirkulu samuti väiksem kui toodangu hind (MC < p). Lühiperioodil võib firma saada kas 1) kasumit; 2) kahjumit või 3) nullkasumit.
Faktoril on õigus ostja poolt tasumata jäetud arve oma kliendile tagasi müüa; faktooring on tavalisest pangalaenust kallim; kui müügiarve keskmine väärtus on madal, ei saa faktooringut kasutada või kujuneb faktooring väga kalliks; eksportfaktooringu puhul võib müüja kanda kahju valuutakursside muutumise tõttu;

Faktooring on kasulik eelkõige firmadele, kellel on suur osa vahendeid tasumata arvete all. On kasulik ka selles mõttes, et ettevõtja ei pea tegelema ise ostjate võlgnevuste sissenõudmise ja ostjate maksevõimelisuse ning finantsseisu kontrollimisega, kes suudab tänu spetsialiseerumisele sellega paremini hakkama saada.
Finantsturg on turg, kus pankade ja börside vahendusel hoiustatakse ja investeeritakse raha ning laenatakse seda välja. Investeeringud võib jagada: Reaalinvesteering - rahapaigutused reaalsesse varasse, nt kinnisvarasse, tootmisseadmetesse jne. Finantsinvesteering - rahapaigutused finantsvaradesse ehk väärtpaberitesse.
Frantsiis – müügiluba, õigus müüa teatud tooteid, osutada teenuseid, kasutada kaubamärke või ärinimesid või täita teatud kindlaid funktsioone (teatud piirkonnas). Firmaväärtus (goodwill) – tegurid, tingimused, mis võimaldavad ettevõttel teenida tema identifitsseritud vara abil tavalisestsuuremat kasumit.

Fiskaalpoliitika – valitsus kasutab majandustegevuse mõjutamiseks maksude või avaliku sektori kulude muutmist (automaatne või situatsioonikohane). Automaatne fiskaalpoliitika – stabilisaatorid ehitatud majandussüsteemi sisse, kindlustavad avaliku sektori kulutuste automaats emuutuse, kui kogutulu või töötus muutub.
Futuuri puhul on tegemist tuletisinstrumendiga, mille hind kujuneb vastavalt alusvara (tooraine, väärtpaber, indeks vms) hinna liikumisele. Futuuri ostja ostab futuuri alusvara ning soetab sellega alusvaras "pika" positsiooni, futuuri müüja müüb futuuri alusvara ning tekitab tehinguga endale "lühikese" positsiooni.
Futuur - (e. standarditud tähtajatehing), leping, mis kohustab lepingupooli tulevikus müüma (ostma) mingit finantsvara varem kokkulepitud ajal ja hinnaga (erinevalt forward-tehingust on futuuri tingimused standardiseeritud ja teda saab enne lepingu lõppemist finantsturgudel ostja olemasolu korral maha müüa).

Finantsplaneerimine - aitab luua tulevikku suunatud terviklikku pilti ettevõttest, konkretiseerides ettevõtte plaaniperioodi eesmärke ja nende saavutamise teid; võimaldab hinnata ettevõtte kasumit/kahjumit, rahavoogusid, varasid ja kohustusi tulevikus; oluline roll ettevõtte stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse tagamisel.
Finantsprognooside koostamisel on soovitav kasutada tabelarvutusprogrammi MS Excel, milles pakutavate võimaluste õige kasutamine tagab toimiva finantsmudeli, mida saab kasutada ka erinevate stsenaariumite läbimängimisel, et näha, milline on tulemus, kui müük on plaanitust suurem, väiksem, kui raha laekub plaanitust hiljem vms.
Fokuseeritud ehk turunišši strateegiad  Keskendumine kitsale turusegmendile  Eesmärk on teenindada sihtsegmendi tarbijaid konkurentidest paremini  Konkurentsieelise aluseks võivad olla: ◦ Madalamad kulud nišši teenindamisel ◦ Võime pakkuda nišši kuuluvatele tarbijatele midagi teistest eristuvat.

Finantsressursside kontroll – rahavoogude kontroll Strateegiline kontroll – kui Strateegiline kontroll – kui tulemuslikud on äristrateegia ja selle alamstrateegia eesmärkide saavutamiseks, teostavad tippjuhid Taktikaline kontroll – kui tulemuslik ja strateegiaga seotud on allüksuste tegevus, teostavad kesktasemejuhid.
Finantsiliselt on läbimõeldud ja ettenägelik kujundamine igale ettevõttele vähem kulukas ning annab eeliseid konkurentide ees. Konkreetsel ajahetkel võivad ettevõtte jaoks väljaminekud olla küll suuremad, kuid pikemas perspektiivis annavad täiendavat tulu ning võivad olla arengu osas hädavajalikud.
Fiskaalpoliitika - eelarvepuudujäägi tekkimine peamised puudused - väljatõrjeefekt - inflatsioonioht - poliitiline surve eelarvele Rahapoliitika Rahapoliitika on poliitiliselt sõltumatu keskpanga tegevus, mis mõjutab rahamassi ja intressimäärasid, selleks et kontrollida inflatsiooni ning majanduskasvu.

Fiskaalpoliitika on valitsuse tegevus, mis puudutab kaupade ja teenuste riigile ostmist ja muude kulude tegemist ühiskondlike fondide (riigieelarve, kohalikud eelarved, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus jt.) kaudu; maksude ja muude riiklike koormiste suurust ja tüüpi ning nende mõju majanduse arengule.
Firma kohta on olemas tabel Töötajate arv 1 2 3 4 5 6 Koguprodukt 3 8 12 15 17 18 A) a) 3 B) b) 3,75 Mis alljärgnevast ei suurenda firma keskmist kogutulu c) tehnoloogia täiustamine 5. Täielik konkurents Täieliult kokureeriv firma valmistab toodangut üksnes siis, kui ta saab kasumit • Vale.
Füüsiline vananemine on ealisest kestvusest ja ebapiisavast korrashoiust tingitud väärtuse vähenemine Funktsionaalne iganemine on põhjustatud ehitiste, kasutatud materjalide või projekti puudustest kaasajal Välismõjude muutumine on vara väärtuse vähenemine väiskeskkonna muutumise tagajärjel

Fast - diagrammi näide (function analysis system technique) 21.2.3. FUNKTSIOONI VÄÄRTUSE HINDAMINE Funktsiooni väärtus hinnatakse kas 1) eelarvestamise tehnikat kasutades või 2) võimaliku madalaima funktsiooni tagamise kulu kaudu Näit. akna üks funktsioon on ruumi valgustamine.
Farmikulude arvutamiseks on vaja teada: arvutuslik aeg vajaliku juurdekasvu saamiseks pi- päevades; arvutuslik söötmis-päevade arv kogu nuuma-perioodi kestel P-päeva; farmikulud päevas kf– kr. Kf=P*kf. Kuna P sõltub Mp ja Mr, siis Kf=f(kf, Mp, Mr). Tuleb koostada sama reg.võr. nagu Ks leidmisel.
Finantsseisukorra kujundamisel on tähtsad järgmised asjaolud: võime saada suurt kasumit, mis edestab kokurentide oma, sularaha pangas, likviidsus, rahavood, varade suurus (maa, hooned) ja võõrkapitali osa. Konkurentsipositsioon, mis viitab ettevõtte võimele kokureerida turusektoris, kus ta tegutseb.

Firma kohta on teada järgmised andmed: Kaubaühikud (tk) Kaubaühiku hind (kr/tk) Kaubavaru (01.01) 8000 11 Ostud (10.06) 13 000 12 Ostud (5.11) 5000 13 Juhul kui 31. Detsembril on kaubavaruna laos arvel 9000 tk, siis FIFO-meetodi rakendamisel on kaubavaru maksumus 113 000 krooni.
Finantsteenuste turud - nimetades siinkohal vaid mõningaid alasid, kus Branson on edukalt Virgini firmad asutanud- on õpikutes välja toodud näidetena ärivaldkondadest, kus valitseb ääretu konkurents või kus on tohutud tõkked turule sisenemiseks, mistõttu oleks neid parem vältida.
Finantsinspektsioon on autonoomse pädevusega ja oma eelarvega Eesti Panga juures asuv asutus, mis teostab riiklikku järelevalvet Eestis tegevusloa alusel tegutsevate pankade, kindlustusseltside, kindlustusvahendajate, investeerimisühingute, fondivalitsejate ja väärtpaberituru üle.

Fie - le 1% laenulimiidist, min 31,96 eurot  Limiiditasu: fikseeritud protsent laenulimiidist aasta baasil  Kohustistasu: fikseeritud protsent limiidi kasutamata osalt aasta baasil  KredExi ja MES-i garantii kasutamisel lisanduvad lepingutasu ning tagatistasu.
Forward - tehing on tootja ja ostja vaheline kokkulepe tehtud toodekoguse müümiseks kindlal ajahetkel tulevikus d) nn vertikaalne koordinatsioon, kus osapoolte vahel sõlmitakse lepingulisis kohustusi tootjate ja ostjate vahel e)sisendoptsioonid hinnariski maandamiseks.
Frantsiis on pikaajaline leping frantsiisiandja ja frantsiisivõtja vahel.

Fie - l on võimalik saadud rendi- ja üüritulust teha mahaarvamisi, kuid tuleb maksta sotsiaalmaksu. Kui rendi- ja üüritulu deklareeritakse muu tuluna, ei ole rendile andjal õigust teha renditulust mahaarvamisi, kuid tal ei ole ka kohustust maksta sotsiaalmaksu.
Firmasisesed riskid on seotud eelkõige töötajatega, tehnoloogiaga, nende kompetentsi ja lojaalsusega ja kuidas nad teatud olukordi ette näevad ja millises valuutas tehinguid teostatakse (millises piirkonnas). Riski põhivormist lähtuvalt on eelkõige tegemist finantsriskidega.
Finantsnõustamisteenust –  aegade vältel nad on  osalenud paljude ettevõtete noteerimisel kohalikel  börsidel, olid paljude ettevõtete ühinemiste ja  ümberstruktureerimiste katalüsaatoriks, samuti  osalesid paljudes erastamisprotsessides  nõustajatena.

Finantseerima 9 - 10 päeva materjali või kauba saabumisest raha laekumiseni kliendilt, mis on positiivne. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete suhtes olid samuti positiivsed tulemused, sest 2012. aastal ei olnud arvetest ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud mitte ühtegi.
Firma kohta on teada: Kaubad (tk) Hind a) 113 000 (kr/tk) b) 108 000 kaubavaru (01.01) 8 000 11.- c) 99 000 ostud (10.06) 13 000 12.- d) 100 000 ostud (5.11) 5 000 13.- Juhul kui 31.12 on kaubavaru laos arvel 9 000 tk, siis LIFO-meetodi rakendamisel on lõppvaru maksumus
Fondiemissioon - aktsiakapitali suurendamine (ka vähendamine võimalik!) omakapitali arvelt ilma täiendavate sissemakseteta. Fondiemissiooni puhul aktsiate märkimist ei toimu ja uusi aktsiaid omandavad ainult olemasolevad aktsionärid. Ettevõtte finantsseisund ei muutu.

Fournier on määratlenud suhte tüübid, mida tarbijad võivad ostetavate toodetega omada. Need suhted varieeruvad laial skaalal nagu seda on inimeste omavahelised suhted. Näiteks; lähedased või pealiskaudsed, armastavad või põlastavad, juhuslikud või ustavad.
Firmaomanikel on kindlasti võimalus välja töötada erinevaid boonussüsteeme, kuidas teenindajad saavad endale ise palka juurde teenida, samuti korraldada hea teeninduse koolitusi, panna puhkeruumidesse üles motiveerivaid lauseid-pilte, arvan, et see kõik mõjub.
Fr 1760 – 1860 (ei olnud nii liberaalne, rakendati nt kaitsetolle) GER/USA – 19. saj algus – 1850/1880 (et konkureerida odavamate UK/NL toodetega, seati sisse impordipiirangud) RU – 1820/1830 – 1930 (algas hiljem, sest Venemaal oli nõrk töölisklass)

Fondiemissioon - aktsiaettevõtte vaba omakapitali suunamine aktsiakapitali täiendamiseks, fondiväljalase; aktsiakapitali suurendamine aktsiaseltsi omakapitali arvel sissemakseid tegemata aktsiate arvu või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.
Faas 1 - kasv loovusega – kõige “süda” on asutaja(d), neilt tulevad kõik ideed, lõpetab nn punase lindi kriis (crisis of red tape), mis avaldub regulatsioonide ja juhtimisotsused jne. Valdav on lihtstruktuur ja mitteformaalsed juhtimisprotsessid.
Firma asutamine on planeeritud käimasoleva aasta neljandasse kvartalisse ja sellest tulenevalt hakkavab kogu teenuse osutamine toimuma arveldatuna eurodes ning klientide vajalik dokumentatsioon viiakse vastavusse lähtuvalt euro tuleku nõuetest ja vääringutest.

Finantsinstrument on igasugune leping, mis on:  samaaegselt ühele poolele finantsvara ja teisele poolele finantskohustus  omandiinstrument – leping, mis tunnistab omandiõigust ettevõtte varadele, mis jäävad järele peale kõikide kohustuste mahaarvamist
Fj ülesanne on regulaarselt üle vaadata vajadus suurendada võlakoormust, kuna see on üks oluline osa firma finantseerimise strateegiast, mis võib olla seotud teiste finantseerimise viisidega (käibekapitali vähendamine jms) või korraldada aktsiaemission.
Finantsjuhtimine – majandustegevus (tootmine, turustamine, finantseerimine) JUHTIMISPROTSESS Otsustusprotsess hõlmab: • Eesmärkide määratlemine • Probleemide identifitseerimine ja analüüsimine • Otsuse vastuvõtmine • Tegevus • Vastutuse võtmine

Finantssüsteem - selle moodustavad pangad jt rahaasutused koos nendevaheliste suhetega, kes oma teenuste pakkumisel tegutsevad finantsturgudel ( intuitsioon , kus raha liigub nendelt , kellel on selle ülejääk neile kellel on tekkinud ajutine raha puudujääk)
Formaliseeritud analüüs - Olgu meil kaks toanaabrit: suitsetaja S ja mittesuitsetaja M. *Nende rahas mõõdetavad (tehingu)kasud ühes toas elamisest (tehingust) on seotud suitsetamise tasemega x (näiteks pakki päevas):*US = 40x1/2 *UM = 100-20x *Näide suitsetamisega.
Fie - ks registreerimine on mõttekas juhul, kui äritegevuses saadakse hakkama üksinda või pere abil ja kui asutamis- ning halduskulusid soovitakse madalal hoida. Pole tarvis keerulist juhtimisstruktuuri, samuti puudub vajadus algkapitali järele.

Füüsiline kapital ehk reaalsed esemed Finantskapital nt aktsiad
Ftp - Elektronpost - Uudisrühmad - Gopher (veebi eelkäija) - Telnet (teise hosti kaug­sisselogimist võimaldav protokoll) - Reaalajas suhtlusvahendid - Blogid Interneti otsivahendid: - otsimootorid - kataloogid - intelligentsed agendid
Finantsvõimenduse allikateks on pikaajaline laen ja jooksvad kohustused.

Funktsionaalseks paigutuseks - väikeettevõttes valmistatakse vähe, kuid kõrge kvaliteediga toodangut ja iga uue toote valmistamiseks kasutatav materjal liigub tootmisse erinevat teed pidi näiteks töökodades ja köökides töödeldav materjal, haiglates patsiendid.
Fondijuht – tema ülesanne on kordineerida selle fondi vara investeerimist ja muid fondi valitsemisega seotud tegevusi ning jälgida, et fondi valitsetaks vastavalt õigusaktides ja lepingulise fondi tingimustes või valitsemislepingus sätestatule.
Fie on kohustatud deklareerima kõik ettevõtluse tulud, nii dokumentaalselt tõendatud, kui ka dokumentaalselt tõendamata (näiteks turul müüdud kauba eest saadud raha). Ettevõtlustuluks võib olla ka rendi- ja üüritulu ja litsentsitasu.

Fiskaalpoliitika kasutamine on sel juhul paremuselt teine lahendus, kuna see võimaldab tööpuuduse kasvu üsna kiiresti pidurdada. Seetõttu on asümmeetriliste šokkidega toimetulekuks kontrolli säilitamine fiskaalpoliitika üle riikide jaoks olulise tähendusega.
Firmale on plaanis teha kodulehekülg, mille koostamisega saab ettevõtte käivitaja ise hakkama. Kui lähiaastatel tekib juurde konkurente, siis tuleb arvestada ka sellega, mida konkurendid pakuvad, et meie ettevõtte saaks nendest parem olla.
Fie on biokütuse loa esitamine (andmed aruande 1. märts omanik esitamise aastale eelnenud kalendriaasta kohta). ... FIE on Käibedeklaratsiooni (vorm Iga kuu 20. käibemaksukohustusla KMD) esitamine ning kuupäev ne käibemaksu tasumine.

Fie - na registreeritud talunik sai abiprogrammi raames mittemaksustatavat põllumajandustoetust. Talunik ei kajastanud seda oma tuludes, ostis saadud raha eest traktori ja kandis tulude deklareerimisel traktori soetusmaksumuse kuludesse.
Finantsasutused on volitatud tegelema ka välisvaluutavahetusega. Muude investeeringute alla kuuluvad ka andmed Brasiilia ettevõtete kohta mis hoiavad lühiajaliselt kadumatuid kaubavahetuskrediite ja aruandeid rahvusvahelistest organisatsioonidest.
Formaalsed org - nid – ametlikult vormistatud inimkooslused mis on loodud kindlate eesmärkide saavutamise nimel ( riik; kooliklass) Informaalsed org-d – ilma mingi ettekirjutusega loodud mitteametlikud inimkooslused (klassis viibivad õpilased)

Fie maksustamisperiood on kalendriaasta, mille jooksul on kohustus tasuda tulumaksu avansilisi makseid. Avansilisi makseid tehakse kolm korda maksustamisperioodi jooksul alates tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevale (31. märts) järgnevast kvartalist.
Finantsvõimenduse allikateks on pikaajaline laen ja jooksvad kohustused. Finantsvõimenduse tase (DFL) arvutame tulu aktsia kohta protsentuaalse muutumise ja ärikasumi protsentuaalse muutumise vahelise seose kaudu vaadeldavatel aastatel võrrelduna baasaastaga.
Fie on   kohustatud   koostama   lõppenud  majandusaasta aruande, kuid ei pea seda esitama maksuametile ega Äriregistrile   Ettevõtte tegevuseks määratud vara hindamisel tehakse seda turuväärtuse alusel 

Finantsarvestus on reguleeritud riiklike ja rahvusvaheliste normatiivaktidega (Eesti raamatupidamise seadus ja rahvusvahelised standardid). Juhtimisarvestus – reguleeritud ettevõtte sise-eeskirjadega. Põhiliseks eesmärgiks on siin kasulikkus.
Fokusseeritud initsiatiiv - IBM • Inkubatsioon ehk pikaajaline väljaarendamine – ühtsustunde arendamine jagatud väärtuste ja üksteiselt õppimise kaudu – AA • Ilmutamine ja parandamine– süsteemid, standardid, struktuurid ja protseduurid –
Forwardtehing on tehing, mille puhul kasutatakse lepingut, mille järgi kindlustatakse endale tulevikus vajaminev summa välisvaluutat kursiga, millega on arvestused tehtud ja mida loetakse vastuvõetavaks majanduseesmärkide saavutamiseks.

Funktsioonina ühiskonnas on nähtud esmaste ressursside (maa, töö, kapital) efektiivset ümberkujundamist tarbimiseks sobivasse vormi, kusjuures ettevõtjat motiveerib individuaalse kasu saamise võimalus tasuna ettevõtlikkuse ülesnäitamise eest.
Fie - Füüsilisest isikust ettevõtja Kui füüsiline isik soovib ettevõtlust alustada üksi ja mitte väga suures ulatuses, on kõige lihtsam ja otstarbekam seda  teha FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJANA. 
Finantseesmärgid on ellu jääda, vältida maksejõuetust ja pankrotti, võita konkurentsis, viia maksimumini müügikäive ja võita maksimaalne turuosa, viia miinimumini kulud, viia maksimumini kasum, säilitada püsiva sissetuleku kasv.

Friktsionaalne ehk siirdetööpuudus Struktuurne tööpuudus Tsükliline tööpuudus Varjatud tööpuudus Friktsionaalne ehk siirdetööpuudus on ajutine töötaolek valdavalt seoses töökoha vahetusega ehk sobivama töökoha otsinguga.
Futuurleping on leping ostja ja müüja vahel, milles: 1. Ostja kohustub ostma mingi vara kindlaks määratud hinnaga kindlaks määratud ajal 2. Müüja kohustub müüma mingi vara kindlaks määratud hinnaga kindlaks määratud ajal.
Firma ebit on 100 000 krooni ja tulumaksumäär on ettevõttel 26%. Võlakirjade intressidelt on maksumäär 8%, dividenditulu maksumäär on 15% ja aktsionäride nõutav tulunorm on peale makse 10%. Leida ettevõtte väärtus, kui:

Föderaalsed riigid on tekkinud liidumaade ühinemisel, on delegeerinud oma võimu ülespoole (USA, Saksamaa, Belgia, Šveits). 2) Regionaalvalitsused – piirkondades, kus erilised tingimused, luuakse erilised regionaalvalitsus- süsteemid.
Firmade arv on suur, kuid nende tootmismaht väike ning ükski firma ei saa turuhinda mõjutada lähtuvalt oma suurusest 2. Firmad toodavad ühesugust toodangut, mistõttu on tarbijal ükskõik, missuguselt müüjalt ta kaupa ostab.
Foca meetod – Mida vähem müüa räägib seda parem, et klient jõuaks soovile osta, ei ole palju vaja, piisab vaid kahest kolmest argumendist/faktist. See järel on tähtis teada kliendi arvamust, kuidas tema suhtub millessegi.

Funktisoonid - aitab ennetada ja analüüsida avalikku arvamust, konsulteerib juhtkonda erinevates küsimustes, aitab arendada ettevõttesiseseid projekte, informeerib avalikkust ettevõtte eesmärkidest, mõjutab avalikke hoiakuid.
Five - step decision-making process to make decisions (Ch1). Relevant costs are expected future costs and relevant revenues are expected future revenues that differ among the alternative courses of action being considered.
Frederick taylor On saanud tuntuks oma raamatutega „ Vabriku juhtimine „ ja „Ettevõtte teadusliku juhtimise alused“ Alustas mehaanikatöökoja õpilasena,läbis kõik juhtimise astmed kuni suure metallurgiatehase juhatajani.

Finantsinstrument - kohustus, lepinguline õigus, II osapoolele vara üleandmise või vastuvõtmisega seoses, leping mille tulemusel ühele osapoolele tekib finantsvara ja II osapoolele finantskohustus või ka omakapitali instrument.
Finantsvahendaja - finantsturul tegutsev organisatsioon, mis viib kokku laenuandja ja laenuvõtjad ehk säästjad ja investorid: (kommertspank, hoiu- ja laenuühingud, erinevad fondid- pensionifond, investeerimisfirmad, aktsiaturud.
Fookus on seetõttu muutunud võimule baseeruvalt käsutamiselt tegevuste strateegilisele planeerimisele, organisatsiooni liikmete kaasamisele, koostööle ja tegevuste sihipärasele organiseerimisele ja koordineerimisele.

Finantskulud - Aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist.
Firmad kokku on tootnud. Cournot’ mudeli kohaselt püüab kumbki firma mõistatada, kui palju teine firma tootma hakkab, ja valib seejärel oma kasumit maksimeeriva koguse, lähtudes oletusest teise firma tootmiskoguse kohta.
Forward - tehing - finantsvara etteost või -müük; tulevikutehing, mis kohustab lepingupooli tulevikus müüma (ostma) mingit finantsvara varem kokkulepitud ajal ja hinnaga (summad ei ole piiratud ja tagatist ei nõuta)

Faktorid - nafta ja metallide hinnad, tarbija meelestatus, intressimäärad - reeglina dikteerivad ostjate käitumist ning majandussurutiste ajal autotootjad kannatavad koos muude tsüklilise iseloomuga tööstusharudega.
Finantsarvestus – varustada välistarbijaid erineva infoga (firma finantsseisund ja äritegevuse tulemus). Juhtimisarvestus – on kontsentreerunud juhtide varustamisele infoga otsuste tegemisel, plaanimisel ja kontrollimisel.
Finantsturgudele on loomupärane ebastabiilsus, seega ei kehti tasakaaluteooria). Vajakajäämine turuvälises sektoris – poliitika pankrotistumine ja kõlbeliste väärtuste lahtumine nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investeeringud sidusfirmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.
Futuurid on väga suure finantsvõimendusega instrumendid, väikese tagatise juures on võimalik soetada väga suuri positsioone. Kui väga kõrge riskitase ei ole Sulle sobilik, siis soovitame futuuridega mitte kaubelda.
Finantsarvestus - selgitatakse välja kogu ettevõtte finantstulemus (kasum, kahjum) ning koostatakse raamatupidamise aruanded ( kasumiaruanne, bilanss ja selle lisad). Üldjuhul koostatakse finantsaruanded majandusaasta kohta.

Fiskaalsüsteem on paigutatud finantssüsteemi osaks eelkõige selle väga suure mõju tõttu rahandussüsteemi ülejäänud osadele ning mitte sellepärast, nagu tehtaks seal mingeid rahandussüsteemile ainuomaseid toiminguid.
Forward - tehingust on futuuri tingimused standardiseeritud ja teda saab enne lepingu lõppemist finantsturgudel ostja olemasolu korral maha müüa) 6.Võrdle “pideva ostmise” ja “konstantse summa” strateegiaid.
Finantseerimispoliitika piirangud - Võlgade prioriteetsus - Vara rentimise piirangud - Uute laenude piirangud 4. Muud piirangud- aruannete esitamise nõue, vara kindlustamise nõue, arvestusprintsiipe ja –meetodeid määratlevad nõuded jm.

Finantsturg – turg, kus pankade ja börside vahendusel hoiustatakse raha ja laenatakse seda välja; institutsioon, mille kaudu liigub raha neilt, kelle tulud on suuremad kui kulud neile, kelle eelarve on puudujäägiga.
Funktsionaalne jaotus - igale funkt on vastav olukord või spetsialist, on põhitegevuse (tootmine, müük, finantsid, personalitöö, varustamine). Funktsionaalsete alljaotuste arv oleneb tegevusalast ja organisatsiooni suurusest.
F t – St -------------------- = ----------------- St St Teine võimalus on, kui rahvusvaheline Fisheri efekt ja intressipariteet säilib, siis oodatav valutakursi muutus võrdub forvard-preemia või diskontoga.

Faktooring - müüja varalise nõudeõiguse omandamist faktooringfirma ehk faktori poolt, kes ostab pärast müügimomenti (kauba või teenuse üleandmist) müüja varalise nõudeõiguse tulevikus laekuvatele arvetele.
Fifo meetodid nimetatakse ka lihtjärjekorra meetodiks [2: 224]. Sellest võib järeldada, et FIFO on meetod, mille arvestus toimub loogilises järjekorras. See varu, mis esimesena sisse tuli, müüakse ka esimesena maha.
Finantsarvestus on reglementeeritud erinevate normatiivaktidega ning hea raamatupidamistavaga, et kaitsta info välistarbijate huve – vastasel juhul ei ole nad kursis arvestusmetoodikaga ega suuda teha õigeid järeldusi.

Finantseerimine - ettevõtte käivitamiseks vajalik finantseering ja rahastamisallikad - vajaminevad vahendid (seadmed, ruumid, käibevahendid) ja maksumused - laenukapitali kaasamise vajadus, omakapitali kasutusvõimalused
Funktsiooni headus on selgitusvõime. Selgitusvõime näitaja on determinatsioonikordaja R2. Determinatsioonikordaja näitab, kui suure osa sõltuva suuruse hälvete ruutude summana mõõdetud koguhajuvusest seos ära seletas.
Fie on tööandjaks • Sotsiaalmaksu, teisele füüsilisele kinnipeetud isikule tulumaksu, töötuskindlustusmaks e ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine maksu- ja tolliameti Väljamakse pangakontole.

Fifo - meetodi puhul oletatakse, et iga vanem, s.o. varem hangitud vara väljastatakse (müüakse) esimesena (vt. tabel 4). Esimesena varusse tulnud varaühiku hind on esimesena väljastatava varaühiku hinnaks.
Firma kohta on teada järgmised andmed (kroonides): Perioodi müügitulu 400 000 Perioodi kaubaressurss (soetushinnas) 120 000 Lõppvarud (LIFO-meetodi rakendamisel) 65 000 Lõppvarud (FIFO-meetodi rakendamisel) 35 000
Firma majanduskasum on PXVC. Erinevalt täieliku konkurentsi turust, kus sellist kasumit sai teenida ainult lühikese perioodi jooksul (sest turule tulid uued tegijad) on monopoolsel selline tasakaal võimalik pikal perioodil.

Freesimine - on vaja freespinki, siis oletame, et on vaja treida ja et siis oleks vaja jälle freesida ja siis oleks vaja natukene puurida ja siis võiks treida ja jälle freesida ja veel puurida ning lõpuks lihvida.
Finantsanalüüs on hinnangu andmine ettevõtte finantsolukorrale lähtuvalt tema finantsnäitajatest. Analüüsi võib teha möödunud perioodi kohta, tänase päeva (oleviku) kohta või tuleviku prognoosi koostamiseks.
Finantsvahendaja - majandusüksus, mis vahendab kapitali säästjatelt investeerijatele I. Hoiuseid vastuvõtvad: Kommertspangad Investeerimispangad Teised spetsialiseeritud pangaliigid: kaubanduspangad, hüpoteekpangad,

Ftp - failiedastusprotokoll. FTP protokoll on ette nähtud failide edastamiseks ühest arvutist teise üle Interneti.See võimaldab teisel arvutil asuvaid faile oma arvutisse alla laadida ning üles laadida.
Finantseerimise strateegia on suunatud tavaliselt kapitalihinna odavnemisele, mis sisuliselt tähendab odavamate laenude hankimist, aga ka kogu kapitalistruktuuri korrastamist ning maksustamise ja dividendipoliitika korraldamist.
Finantsjuhi ülesanne on anda täiendavat väärtust ettevõttele ehk see täiendav väärtus jõuab lõpuks aksia turuhinda (mida suurem on ettevõtte hinnatud väärtus, seda rohkem kasu aksionäärid saavad vt eesmärk 2)

Finantsinstitutsioon on finantsvahenduse vorm, mis määrab selle, kuidas raha liigub säästjalt emitendile. Finantsvahenduse vormid konkureerivad üksteisega teineteisega ja neil kõigil on finantsvahenduses oma eelised.
Fie - l on õigus avada pangas üks erikonto, millele ta tohib kanda ainult ettevõtlusest saadud tulu ja seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud toetused kümne tööpäeva jooksul pärast laekumist.
Fifo - meetodi rakendamisel eeldatakse, et varu müüakse tema soetamise järjekorras (esmalt kantakse kuluks algjääk, seejärel esimesena saabunud partii), seega lõppvarusse jäävad hilisemad partiid.

Finantseerimisasutus on KAS mõistes äriühing, mis ei ole krediidiasutus, kuid mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on osaluste omandamine või ühe või mitme KAS §6 lg 1 punktides 2-12 loetletud tehingu tegemine.
Fiskaalpoliitika - eesmärgid, vahendid ja täidesaatja- Fiskaalpoliitika e. eelarvepoliitika eesmärgid on sarnased rahapoliitika eesmärkidega, fiskaalpoliitika vahenditeks on maksusüsteem ja valitsuse kulutused.
Firma kulufunktsioon on C = a q 3 + 3 q 2 + 3 q . Kuidas sõltub marginaalkulu parameetri a muu- tumisest ? Millise a korral on marginaalkulu alati mittenegatiivne? Tehke marginaalkulu graafik a = ¾ ja q > 0 korral.

Forvard - kindlustust. Ta jätab sissetuleku kindlustamata, kui loodab naela kursiks üle $1,50/£. Ta müüb naelad forvardiga, kui ootab kursi langust alla $1,50/£. Käitudes nii, surutakse nael alla.
Filtreerimine on väga sageli esinev alt üles suhtlemisel, kus alluvad “mätsivad kinni” ebasoodsa teabe, mida nad ei taha ülemusele edastada, kuna see mõjutab suhtumist ja soodustusi (staatuse efekt).
Formaalsed valikukriteeriumid on inimese haridus, erialane väljaõpe, eelnev töökogemus, keelteoskus. Formaalsed kriteeriumid näitavad eelkõige seda, kas inimesel on olemas nõutavad oskused pakutava töö tegemiseks.

Fie on kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid jooksva kvartali eest vähemalt kolmekordselt kehtestatud kuumääralt arvutatud summalt, mis on 4307 krooni kvartalis (4350 x 33% x 3).
Finantsjuhil on seetõttu võimalus teha valikuid erinevate projektide vahel ning rakendada aktiivsemaid ning radikaalsemaid projekte mis tavapärases arengutegevuses ei pruugi alati poolehoidjaid leida.
Finantsturg on koht, kus säästjad kauplevad laenajate ja kõigi teistega, kes on valmis neile raha kasutamise eest maksma, koht, kus raha liigub säästjatelt nendeni, kellele seda momendil ei jätku.

Funktsionaalsed hüved on näiteks: hind (Säästumarket), kvaliteet (IBM), turvalisus (Volvo), kasutuslihtsus (Nokia Navi™ klahv), vastupidavus (Duracell), viimistlusaste (Bang&Olufsen) x Emotsionaalsed hüved.
Fifo - meetodit iseloomustab hindade pideva tõusu korral soodne mõju nii ärikasumi kujunemisele, sest varu kantakse kuluks väiksemana, kui ka bilansile, kuna lõppvaru näidatakse suuremana.
Finantskoormus - kogusumma, mida maksavad krediidi kasutamise eest.aastane intressimäär- krediidikulu, mida arvestatakse aastaprotsendina.kindlustuspreemia-hind, mida inimesed kindlustuse eest maksavad.

Finantsinspektsioonil on õigus otsustada kolmanda riigi krediidiasutuse Eestis asutatud filiaali suhtes moratooriumi kehtestamine, kui vastava kolmanda riigi järelevalveorganiga ei ole kokku lepitud teisiti.
Fondiliigitus - strateegia ja investeerimiseesmärgi järgi liigitatakse INVESTEERIMISEESMÄRGI JÄRGI: 1) Likviidsusfondid e rahaturufondid- investeeringud lühiajalised, paigutatakse võlakirjadesse.
Fie - na näiteks maja või korteri soetamismaksumuse või osa sellest oma ettevõtluse kuluks arvanud, siis loetakse selle vara turuhind ettevõtluse lõpetamisel isiku ettevõtluse tuluks.

Finantsanalüüsi meetodeid on võimalik kasutada tulevaste prognooside analüüsiks, et kõrvutada neid näiteks riiklike või konkurentide projektsioonidega, aga ka ettevõtjate enda määratud sihtväärtustega.
Finantsturge on kaks: • rahaturg • kapitaliturg Pangasüsteem on kaheastmeline : 1)Keskpank on pankade pank, iseseisev riiklik institutsioon, mis võib rohkem või vähem olla seotud valitsusega.
Firma kohta on teada järgmised andmed: perioodi müügitulu 400 000 perioodi kaubaressurss 120 000 lõppvaru LIFO-meetodil 65 000 lõppvaru FIFO-meetodil 35 000. Arvuta brutokasum nii LIFO kui FIFO

Firma registreerimiseks on vaja 40 000 EEK. Kosmeetika toodete tellimise esmaseks müügiks on 100 000 EEK. Firma nimesilt on -10 500EEK. Seadmete ostmine (riiulid , kassaaparaadid, signalisatsioon, arvuti jne)
Fie - na tegutsemise miinused: • FIE vastutab temale kuuluva ettevõtte kohustuste eest kogu oma varaga; • sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise kohustus põhitöökoha puudumisel.
Fiedleri lpc - ankeet (Least preferred co-worker – kõige vähem eelistatud kaastööline) määrab inimese orienteerituse ülesandele või inimsuhetele 16 vastandliku omadussõnade paari põhjal.

Finantsliising on liisingutehing, mille tähtaja lõppedes nüüdisväärtuse PVn=FV*vn , kus vn-diskon- avatud neto välisvaluuta positsioon avatud valuuta- vara omandiõigus läheb üle rentnikule.
Foonipitsid –  meenutavad käsipitse, muster tihedam, geomeetrilisem. Tikitud pitsid e broderiipitsid – muster õmmeldakse riidele madalpistes ja südamik  lõigatakse välja.
Finantseelarved on eelarved , milles käsitletakse ettevõtte rahalist poolt: tegevuseks vajamineva rahastamise võimalused, rahavood jms. Töö lõpus koostan ma tootmisettevõtte näidiskoondpaani.

Finantsisti ülesanne on saavutada investorile sobiv riski ja tulu kompromiss, meelitamaks ettevõttesse kapitali(või hoidmaks juba kaasatud kapitali ettevõttes).(V.Raudsepp „Finantssituatsioonid“)
Fiskaalpoliitikat nimetatakse teisiti veel riigikassa poliitikaks (lad. fiscus – riigikassa). 8. Poliitika ja administreerimine • Üldiselt määratletakse poliitikat kui tegevust läbi üldhuvi.
Faktooring – tehing, millega ostetakse finantsnõudeid (debitoorsed võlgnevused, laenud) Müüja müüb kauba ja esitab arve ostjale, mille alusel see kohustub tasuma teatud tähtpäevaks.

Firma slogan on “parem varblane pihus kui tuvi katusel” +++ c. firma püüab selle piiranguga toodetavat kogust nihutada kasumit maksimeerivas suunas d. firma püüab sellega võita kliente
Frantsiisileping – tuntud firma annab tasu eest frantsiisivõtja käsutusse kogu oma vajaliku oskusteabe ja kaubamärgi kasutamise õiguse 13. Mis on põhierinevus ühistu ja aktsiaseltsi vahel?
Frantsiisileping – pikaajaline leping, millega frantsiisi andja lubab selle võtjal kindla tasu eest müüja tooteid või teenused frantsiisi andja nime all kinlda turunduskonseptsiooni järgi.

Finantsseisund on hea. 9. Fundamentaalanalüüsi kriitika Fundamentaalanalüüsi puhul tuleb arvestada, et firmal võivad üldse puududa võrdluseks sobivad samas harus tegutsevad ettevõtted.
Fondide kasutamine on import, välismaale makstud investeeringutulu, ülekanded välimaale, Lühiajaline ja pikaajaline laenamine või investeerimine välismaale ja samuti ametlike reservide kasv.
Forward - ja futuur tehing on täna tehtud valuutatehing, millega kliendil on õigus ja kohustus osta ühte valuutat teise vastu kokku lepitud kursiga kokkuleppelisel päeval tulevikus.

Frantsiis on pikaajaline leping frantsiisiandja ja frantsiisivõtja vahel, millega frantsiisiandja annab vastava tasu eest frantsiisivõtjale õiguse kasutada oma oskusteavet ja kogemust.
Firma missioon on järgida kvaliteedi norme ja standardeid mis on firmas kehtestatud ning firma sisereeglite järgimine ja üleüldiste firmareeglite järgimine mis on firma töödega seotud.
Finantsasutused on nii finantsvahendajad (pangad, investeerimisfondid, kindlustusettevõtted) kui ka infrastruktuursed asutused (börsid, väärtpaberite depositoorium, finantsinformatsiioni-

Finantsprognoosid - esitatakse tulude ja kulude prognoos, kassavoogude aruanne, kasumiaruanne, bilanss - prognoosid esitatakse 3 aasta kohta (esimesel aastal kuude kaupa; järnevatel aastatel a
Filtreerimine on väga sageli esinev alt üles suhtlemisel, kus alluvad "mätsivad kinni" ebasoodsa teabe, mida nad ei taha ülemustele teatada, kuna see mõjutab palka ja muid soodustusi.
Finantsmaailma algoritmkauban - dusest. HFT tähendab spetsiifilisemas mõttes keerulisi tehnoloogilisi vahendeid ning samuti ka algoritme, et väga kiiresti ja väga tihedalt kaubelda väärtpaberiturul.

Firma kogutulu on väiksem firma muutuvkuludest; c) firma firmakogutulu kogutuluon onsuurem suuremfirma firmamuutuvkuludest; muutuvkuludest; d) firma kogutulu on suurem firma püsikuludest.
Fiskaalpoliitika ehk rahanduspoliitika tähendab valitsuse eelarvepoliitikat, mis lähtub riigile pandud ülesannetest,makromajanduslikest vajadusetest ja valitsevate poliitikute taotlustest.
Finantsstabiilne ettevõte on suuteline õigeaegselt teostama makseid, finanseerima oma tegevust, taluma ootamatuid väliskeskkonda muutusi ja hoidma oma maksevõime ebasoodsates oludes ja vastupidi.

Fondibörs on organiseeritult ja regulaarselt funktsioneeriv turg väärtpaberite ostuks ja müügiks. Fondibörsid organiseeritakse harilikult aktsiaseltsina või riikliku asutusena.
Finantsjuhi ülesandeks on planeerida järelkasvusüsteem, mis võimaldab ette valmistada asendustöötajaid oma ettevõttest või tuleb luua sidemed väljapoole asendustöötajate värbamiseks.
Faktooring - tehing, millega ostetakse finantsnõudeid (debitoorsed võlgnevused). Sisuliselt ettevõtte varapõhine finantseerimine , kusjuures tagatiseks on debitoorne võlgnevus

Firma seisukohalt on tema töötajate tervislik seisund väga oluline, sest terved ja entusiastlikud inimesed annavad firma arengule oluliselt rohkem kui stressis ja haiglased töötajad.
Finantsinformatsiooni allikateks on ettevõtte majandusaasta aruanded: tegevuse aruanne, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, aastaaruande lisad, audiitori järelotsus ja kasumijaotuse aruanne.
Funktsioonideks on mõtlemine (T) ja tundmine (F), aistmine (S) ja intuitsioon (N). Eeldatakse, et kui harjumuspäraselt valitseb üks neist funktsioonidest, siis ilmneb vastav tüüp.

Funktsionaal on kõrge raskemaks Koordineeriv üksuste arv kooskõlastam ne tehnoloogili *aktsionärid organ on pidevalt ine. Kui palju, juhtimisstruk ne tase ja nõuavad nõukogu.
Fikseeritud vahetuskurss – on vahetuskurss, mille korral hoitakse rahvusliku valuuta väärtust sel teel, et ostetakse või müüakse keskpanga ametlikku valuutareservvi välisvaluutaturul.
Fj ülesanne on hoolitseda selle eest, et krediidilimiit lubaks teha suuremaid kulutusi, kui tegelikud vajadused seda lubavad, sest alati võib ette tulla ootamatuid situatsioone.

Finatsturud on institutsioon, kus toimub raha liikumine nendelt kellel on ülejääk neile kelle tulud ei kata ajutiselt kulusid turgudel kehtivate protseduuri reeglite järgi.
Fie on kohustatud deklareerima kõik ettevõtluse tulud nii dokumentaalselt tõendatud kui ka dokumentaalselt tõendamata ( nt turul müüdud kauba eest saadud raha).
Fikseeritud kurss – rahasüsteem, milles keskpank on sidunud riigi raha väärtuse mõne teise valuuta väärtusega või väärismetalli kogusega (1 DEM=8 EEK, 1EURO=15,6466 EEK)

Finantsturg on turg, mille kaudu liigub raha neilt, kelle tulud on ajutiselt suuremad kui kulud ja neile, kellel on eelarve hetkel puudujäägiga -finantsvahendite liikumine.
Futuur - tuletisväärtpaberi liik; tuleviku tehing, mis kohustab lepingupooli tulevikus müüma (ostma) mingit finantsvara varem kokkulepitud ajal ja hinnaga (erinevalt
Fie - ks registreerimine on mõttekas juhul, kui äritegevuses saadakse hakkama üksinda või pere abil ja kui asutamis- ning halduskulusid soovitakse madalal hoida.
FIE

Fie - l kui ettevõtjal, lasub majandustegevusega kaasnev risk, vastutades oma tegevuse eest kogu oma varaga, st nii ettevõtluses kasutatava kui ka isikliku varaga;
Fie - Füüsilisest isikust ettevõtja on isik, kes pakub tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel ning kaupade või teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks.
Fie - na ja miks tagasihoidikke käivete juures eelistatakse vahel ikkagi OÜ juhatuse liikmeks saada, et tuua esile ka muud ettevõtlusvormide eelistamispõhjusi.

Fiskaal - e. eelarvepoliitika Eelarve suurus, juhul kui valitsus ei võta laene, sõltub maksukoormusest ja E l j h l k i lit i õt l õlt b k k tj maksud laekumisest.
Fie puhul on juhtimisest rääkimine kohatu, kuna tegu oleks nö iseenda juhtimisega. FIE tegutseb ja võtab vastu otsuseid iseenda nimel ja omal täielikul vastutusel.
FIE
Funktsionaalne tasand – vastab küsimusele “Kuidas me toetame äritasandi strateegiat?” Need on organisatsiooni kõik olulisemad osakonnad nagu turundus, finantsid, tootmine,

Funktsionaalse ehk talitustasandi strateegia - kuidas teotada äritaseme strateegiaid, töötades välja arengu, tootmise, marketingi, inimressursside ja finantsstrateegiad.
Fifo - meetodi rakendamisel näitaja arvväärtus väiksem kui kaalutud keskmise meetodi rakendamisel. Varude käibekordaja arvväärtus erineb ka majandusharuti.
Finantsarvestus – arvepidamine kontodel, finantsaruannete koostamine ja analüüs Juhtimisarvestus: õigeaegne ressursside määratlemine ettevõtte edukaks tegutsemiseks

Flambeerimine on protseduur, kus kuumale pannile lisatakse alkoholi ja süüdatakse see põlema. Sõna tuleneb prantsusekeelsest sõnast flambé, mis tähendab leegitama.
Fondi portfell on hajutatud ja seal võib osutuda ainsaks võimaluseks moodustab see hinnatõusu läbinud aktsia väiksemate summade investeerimisel riske ainult ühe osa.
Frantsiisi andja on omakorda kohustatud varustama frantsiisi saajat igakülgse know-how´ga kaubamärgi ja ärisüsteemi kohta (väljaõpe, mentori abi , informatsioon jms).

Fj ülesanne on aga uurida just joonise teist poolt, et leida milliseid käibevarasid või põhivarasid oleks võimalik kärpida, et saavutada varade suurem rentaablus.
Futuur on pooltevaheline leping, mis kohustab ostma või müüma varem kokkulepitud alusvara varem kokkulepitud ajal ning varem kokkulepitud kohas kindla hinnaga.
Fondiemissioon – operatsioon, mille käigus suurendatakse ettevõtte aktsiakapitali teiste omakapitali kirjete (eelmiste perioodide jaotamata kasum; aažio jms) arvel.

Finantsvahendite kõrval on olulised eelkõige töötajad, kes töötavad välja nii organisatoorseid lahendusi kui ka nende rakendamiseks vajalikke organisatoorseid instrumente.
Fookuses on Eesti jätkusuutlikkus, põhiülesanne on vastata küsimusele, mis aitab tagada Eesti ühiskonna ja riigi püsimise ning edukuse pikema aja (30 aasta)
Fie – ks olemise miinuseks on minu arvates see, et kõige eest tuleb ise vastutada, kõik ettevõttega seotud kohustused ja võlad on FIE enda vastutusel.

Finantskapital – osa, rikkusest, mis pole “käegakatsutav” ning mis õigesti paigutatuna (investeerituna) toob oma omanikule tulu intressi või dividendide näol
Fiskaalpoliitika on valitsuse majanduspoliitika, mis kasutab avaliku usektori kulutuste või tulude baasi muutmist majandustegevuse stimuleerimiseks või vähendamiseks.
Füsokraadid – 18.saj prantsuse filosoofide ja majandusteadlaste rühmitus pidas seisukohta, et riik kaitseks oma ettevõtlust ja tootmist täielikuks mõttetuseks

Faktoorig on tehing, mille puhul ettevõte müüb klientide tasumata arved, mille tähtaeg ei ole veel saabunud, kolmandale isikule, keda nimetatakse faktoriks.
Finantsstabiilsus on ettevõtte tegevuse stabiilsus, mille hindamiskriteeriumiteks on ettevõte bilanssi struktuur ja sõltuvuse määr laenuandjatest ja investoritest.
Fiskaalpoliitika on automaatne, kui majandusese käivituvad automaatsed stabilisaatorid ehk fiskaalpoliitika vahendid, mis on sisse ehitatud majandussüsteemi endasse.

Fie - na ettevõtluse lõpetamisel loetakse teie ettevõtluse tuluks sellise vara turuhind, mille soetamismaksumuse olite arvestanud ettevõtluse kuluks.
Finantsturgude konkurentsieelis on standardiseeritud toodete pakkumine, mis võimaldab turu paremat läbipaistvust, toodete likviidsust, toodete hinna objektiivset kujunemist turul.
Fiskaal - ja rahapoliitika Ujuv vahetuskurss Fikseeritud vahetuskurss Ekspansiivne Y e NX Y e NX majandyspoliitika Fiskaalpoliitika 0 0 0 Rahapoliitika 0 0 0

Faas 3 – kasv delegeerimisega – autonoomiakriis tingib delegeerimisvajaduse, kuid domineerivale osa- või vahetulemusele) suunatud optimeerimisloogika.
Füüsal - Iseloomustus: Kesk-Ameerika ( köögivilja) liigid-soojuse suhtes vähenõudlikud, suuresaagilised, viljad üsna suured, maitseomadused keskmised.
Finantsvahendajad - m6iste ja liigid * Finantsvahendaja - on finantsvaratehingute vahendajad Rahaasutusteks nim. Institutsioone, mis tegelevad finantsvahendajatena.

Fondijuht on ühtlasi panga üks omanikest ning kuna tema maine ja sissetulek sõltuvad otseselt tema tööst, pingutab ta rohkem paremate tulemuste nimel.
Finants - ja tehnoloogiaturgusid; 5) vältida hinnamoonutusi ilmsete turuvigade korral; 6) jaotada ümber tulu vaesematele hädavajaduste rahuldamiseks.
Finantsjuhi roll on üha rohkem nihkumas lähemale ettevõtte põhitegevuse südamele ja seega on möödapääsmatu finantsjuhi arendamine ettevõtte valdkonnas.

Finantsvahendajad - tänu kellele ettevõtte saab võtta pangast laenu ning seda kasutada ettevõtte alustamiseks nii saab tarbija kiiremini lõpptoodangu kätte.
Finantsanalüüs tähendab ettevõte finantsseisundile hinnangu andmist kasutades erinevaid finantsanalüüsi meetodeid ning ettevõte finantsaruannete andmeid.
Finantsinvesteering –  säästude paigutamine väärtpaberitesse Tööviljakus ehk tööjõu tootlikkus – toodangu hulk ajaühikus ühe töötaja 

Finantsmajandus on üks osa majandusest, mis analüüsib ressursside kasutamist ja jagunemist ning millega tegelemine on möödapäästmatu igale ettevõttele.
Finantsplaan on seega minevikus toimunud tegevuste kohta koostatav aruanne, mille täitmise jälgimine annab võimaluse hinnata finantseesmägi saavutamist.
Frustratsiooni - agressiooni teooria: viha, ärritus ning kättemaksuiha tekitavad ka argielu pinged, pettumused ja sellest tulenevad enesehinnanguprobleemid.

Fix - frappe`na serveeritud sour`id. Klaas täidetakse jääkildudega, sour`i osad valatakse otse klaasi, segatakse, lisatakse jääd ja puuvilju.
Faktooring - tehing, mille puhul toimub debitoorse võlgnevuse (nõudeõiguse) ost või müük fikseeritud intressimäär on lepinguline intressimäär.
Finantsjuht on kasvamas välja raporteerija osast ning liikumas tippjuhi vahetu partneri rolli suunas, kelle otsused mõjutavad ettevõtte põhitegevust.

Finantsmajanduse eripära on tingitud eeskätt tootmistegevuse otsesest seotusest bioloogiliste protsessidega, kuid paljuski ka nende ettevõtete õiguslikust vormist.
Finantsressursside kontroll – seisneb võlgnevuste juhtimises selliselt, et organisatsioonil oleks alati vajalikes kogustes sularaha, et maksud laekuksid õigeaegselt.
Fie on kohustatud ennast äriregistrisse kandma, kui tema majandusaasta käive ületab 250 000 krooni, st. FIE muutub käibemaksukohustuslaseks.

Finantsplaan on tulevikus kavandatavate tegevuste kohta koostatav skeem, mille täitmise jälgimine annab võimaluse hinnata finantseesmägi saavutamist.
Finantssüsteem on tervik, mis koosneb finantsasutuste, turu, finantsinstrumentide, teenuste ja rahaliste ülekannete vahelistest seostest ning tegevustest.
Frantsiis on luba juhtida isiklikus omanduses olevat firmat, nagu see oleks suure ahela osa. Rõiva-, kinnisvara-, kiirtoidufirmad ning motelliahelad.

Finantsmaailmas on viinud algoritmkauplemise tekkeni, mis on sisult elektroonilise platvormi kasutamine kauplemistehingutel algoritmidega, mis jooksutavad
Ftootmis - ja turustusprogrammi põhistruktuur, sealhulgas Ÿ uute toodete arendamine - Eriti tähtis on, et mõtleksime uute toodete arendamisele.
Funktsiooni määramispiirkond - valemina antud funktsiooni argumendi x selliste väärtuste hulk, mille korral on võimalik funktsiooni f(x) väärtust välja arvutada.

Finantsjuhtimine e. rahaliste ressursside juhtimine on majandussubjekti rahaliste ressurssidega kindlustamine, nende ratsionaalne suunamine ja kasutamine.
Finantstulud - ja kulud- investeeringud, raha paigutus; raha pealt raha teenimine, nt aktsiate ostmine; raha kasutamise eest tehtud maksed, nt intress
Focus on the customers Top Management Bencmarking Feedback from Managers Outsourcing to Quality Circles Reduced cycle time Võrgustiku teooriad

Frederic taylor – Kirjutas esimese juhtimisalase teose „The Principles of Scientific Management“. Töö ja töötajate planeerimine ja rakendamine.
Funktsiooni määramispiirkond on argumendi nende väärtuste hulk, mille korral funktsioon on määratud. Funktsiooni muutumispiirkond on funktsiooni väärtuste hulk.
Finantsturg on kohaks, kus toimub finantsvahendite omaniku ajutine vahetus ja kus hangitakse ettevõtte tegevuse finantseerimiseks rahaline resurss.

Fikseeritud kulud on olemas. Algandmetest (tabelist) selgub, et kui tootmismaht on null, siis kogukulud on kaheksa. Need saavadki olla ainult püsikulud.
Finantsanalüüsi on otstarbekas alustada müügitulu analüüsimisest, et aru saada kui palju on müügitulu eelmiste aastatega kasvanud või kahanenud.
Firma kohta on teada järgmised andmed: Ostjate a) 1 370 000 arved 1, 6 miljonit, Väärtusvähend enne b) 1 500 000 korrigeerimist 100 000 krooni.

Firmade arv on suur • Kõik firmad toodavad homogeenset toodangut, st kõik tooted on ühesugused, sõltumata sellest, milline firma seda toodab.
Fiskaalpoliitika on avaliku sektori tulude, maksude ja tulusiirete kohta käiva seadusandluse kavatsetud muutmine, vähendamaks majanduse tsüklilisust.
Formaliseerimine on määr, milleni töö organisatsioonis on standardiseeritud ja töötajate käitumine juhitud kirjalike reeglite ja protseduuridega.

Forward - tehingu puhul ostetakse /müüakse kindel kogus ühte valuutat teise vastu kindlaksmääratud kursiga kokkulepitud päeval tulevikus.
Fazeril on mitmeid tugevaid maiustustebrände, näiteks Karl Fazer, Geisha, Dumle, Tutti Frutti, Marianne, Tyrkisk Peber, Pantteri ja Xylimax.
Fie on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupa või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks.

Finantsturg – raha ja väärtpaberite turg, finantsturul kaubeldakse finants instrumentidega. Kujutab endast raha ja väärtpaberite koostoimet.
Finantsturuks nimetatakse turuvormi, mille kaudu liigub ajutiselt suuremate tuludega ettevõtte raha neile, kellel on eelarve hetkel puudujäägiga.
Fiskaalpoliitika on seotud peamiselt riigitulude- ja kulude kujunemisega, seega otsustus maksustamise, kulutuste ja ka eelarvedefitsiidi määra kohta.

Faktooringuliike on diskontofaktooring, mille puhul faktor tasub ostetud võlanõude eest kohe ja raha kogumine võlgnike käest on faktori ülesanne.
Firma slogan on “parem varblane pihus kui tuvi katusel” xxx c. firma püüab selle piiranguga toodetavat kogust nihutada kasumit maksimeerivas
Fiskaalpoliitika – eesmärgid, vahendid ja täidesaatja’ Eesmärgid sarnased rahapoliitikale, vahendid Riigieelarve ja maksud, ellu viib valitsus.

Fondivalitseja – ettevõte, kes omab piisavat kompetentsi investeerimisotsuste langetamisel ning kellele riik on andnud fondivalitsemise litsentsi
Fontes on kõige esimene uue aja aktsiaselts Tartus, asutatud 1990. aasta 1. juunil, peatselt pärast aktsiaseltside seaduse väljatulekut.
Fosforiit - põlluväetis;Savi- tellis, katusekivi, tsement;Turvas-elumaja küte;Lubjakivi-mereloomade kivistised;Põlevkivi- ehitusmaterjalid

Fifo - meetodi kasutamine eeldab varude kajastamist arvestuses nende soetamise järjekorras. Lõppvarusse jäävad alati viimased ostud.
Fikseeritud vahetuskurss – rahasüsteem, milles keskpank on sidunud koduse raha väärtuse mõne teise valuuta väärtusega või väärismetalli kogusega.
Finantsjuhtimine - ettevõtte finantseesmärkide püstitamine ja nende saavutamiseks koostatud plaanide elluviimiseks vajalike ressursside tagamine.

Firma asutamine on planeeritud käimasoleva aasta neljandasse kvartalisse ja sellest tulenevalt hakkavab kogu teenuse osutamine toimuma arveldatuna
Firma kohta on teada: Toodang q (tk.) 0 1 2 3 4 5 6 Kogukulu TC 16 27 36 43 51 60 72 Kui suur on 2 toodanguühiku tootmise keskmine muutuvkulu?
Finants - suhtarv on kahe või enama aruandelise näitaja jagatis, mida väljendatakse protsentides, kordades, päevades ja/või kroonids.

Faktooring on laenutoode, mis on mõeldud debitoorse võla (st laekumata arvete) finantseerimiseks, tagamaks ostjate arvete kiire laekumine.
Faktooring on kauba või teenuse müüjale mõeldud finantseerimise teenus, mille korral ettevõte müüb oma laekumata arved edasi pangale.
Fenoolliimid - saadakse fenoolide ja aldehüüdide (peamiselt formaldehüüdi) polükondensatsioonil. esimene sünteetiline liim (vineeriliim)

Finantsinstrument on leping, mille tulemusena tekib ühele osapoolele finantsvara ja teisele osapoolele finantskohustus või omakapitaliinstrument.
Finantsplaan on tulevikus kavandatavate tegevuste kohta koostatav aruanne, mille täitmise jälgimine annab võimaluse hinnata kasumi suurust.
Finantsvahendaja - pangandustehingute sooritamise luba omavad isik või agentuur, kes tegeleb raha- ja kapitalivahendusega 3.Pangateenuste liigid.

Formaalselt on ühishuvimänguga tegemist siis, kui mängijad järjestavad kõik võimalikud mängu tulemused oma eelistuse alusel sarnaselt.
Forward - tulevikutehing, mis kohustab tehingu osapooli tulevikus müüma ja ostma mingit finantsvara varem kokkulepitud ajal ja hinnaga.
Fifo - meetodi rakendamisel eeldatakse, et varu müüakse tema soetamise järjekorras, seega lõppvarusse jäävad hilisemad partiid.

Füüsilised inventuurid on nn aineliste varade inventuurid ja raamatupidamislikud on näiteks nõuete ja kohustuste kontrollimine raamatupidajate poolt.
Focus on procuring organic and local food and each guest can easily customize the meal to their specific taste and diet requirements.
For - maalsed grupid on organisatsiooni juhtkonna poolt loodud ja mõne spetsiaalse ülesande täitmiseks kujundatud tööüksused.

Fie - le 0,5–1% laenusummast, min 31,96 eurot  KredExi ja MES-i garantii kasutamisel lisanduvad lepingutasu ning tagatistasu.
Finants - ja kinnisvarainvesteeringute õiglases väärtuses ei võeta arvesse võimalikke realiseerimisega kaasnevaid tehingukulusid.
Finantsjuhtimine on oma olemuselt rahavoogude juhtimine: rahavoogude juhtimine firmast sisse ja välja ning firmasiseste rahavoogude juhtimine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Finantssuhtarve on hea kasutada firma erinevate aruandeaastate võrdlemiseks, et anda hinnangut, kuidas on ettevõtet majandatud, kas olukord on muutunud paremaks või halvemaks. Lisaks on nende samade näitajate põhjal hea võrrelda sarnase tegevusega ettevõtteid, võrdlus annab hea võimaluse anda hinnangu firma edukusele teiste firmade
Formaliseeritus - kui palju reegleid Reegleid vähe, kui ainult üks mees otsustab Rolli puhul- rollikeskselt on ära jagatud kõik ülesanded
Fifo - meetod Esimesena soetatud kogus müüakse esimesena ära. Varu jäägi maksumus arvutatakse viimaste ostude hindade alusel.

Finantseerimisallikaks on eelkõige omakapital (omaniku säästud), lisanduda võib kommertskrediit, liising jne, pangalaen eeldab laenugarantiisid.
Finantstulud - ja kulud 2006 2005 Intressitulud 4 617 28 171 Intressikulud -133 587 -54 888 Kokku finantstulud ja -kulud -128 970 -26 717
Firmaväärtus – kasutatakse situatsioonides, kus firma eest makstud summa ületab tema materiaalsete ja immateriaalsete varade väärtust

Fazeril on kaks ärivaldkonda, Fazer Food OÜ ja Fazer Bakeries & Confectionery, mis kumbki on pühendunud maitseelamuste loomisele.
Firma põhitegevused on maleinventari, tarkvara ja raamatute jaemüük posti või interneti teel ning arvutite ja arvuti välisseadmete parandus.
Firmateooria uurimisobjektiks on ettevõte ja selle käitumine turul, mudel kajastab ettevõtja valikuid optimaalse lahenduse leidmisel piirangute korral.

Fiskaalpoliitika – valitsuse tegvus avalike kulutuste väldkonnas ja maksupoliitika suunamisel makroökonoomilise aktiivsuse mõjutamiseks.
Füsioloogilised vajadused - Inimene vajab toitu, sooja jne. Turvalisuse vajadus- Inimene vajab kaitset nii füüsilise kui sotsiaalse vägivalla eest.
Finantsturg on institutsioon, mille kaudu raha liigub neilt, kelle tulud on suuremad kui kulud, neile, kelle eelarve on puudujäägiga.

Finantsvahendus on ühiskondlik institutsioon, kus ühtede majanduse subjektide raha ülejääk korvab teiste subjektide raha puudujäägi.
Fayoli juhtimisprintsiibid on aktuaalsed tänapäeval ning enamikes organisatsioonides ja ettevõtetes lähtutakse endiselt tema juhtimisteooriatest.
Finantsressursside kontroll - seisneb võlgnevuste juhtimises nii, et firmal oleks alati vajalikus koguses sularaha, et maksud laekuksid õigeaegselt.

Finantsturg – on institutsioon, mille kaudu liiguvad finantsvahendid neilt, kel on vahendeid üle, neile, kel on vahenditest puudus.
Fitnessklubi osalejakaart on alati n.o menüüs ja varsti võib oodata, et ka tervisele ja wellnessile orienteeritud reisid ja ravid jõuavad sinna.
Frantsiis – luba juhtida ettevõtet nii, nagu see oleks suure ahela osa. • Mittetulundusühingut – eesmärk pole tulu saamine.

Füüsilised vajadused – tahan end hästi tunda, olla vaimult ja kehalt Klientidel on kahte liiki vajadusi: olemasolevad ja varjatud vajadused.
Fassaaditööd - puifassaadide ehitus ja renoveerimine, fassaadide krohvimine, fassaadide katmine erinevate fassaadikatte materjalidega;
Fikseeritud intressimäär – muutumatu intressimäär kogu laenuperioodi jooksul, mis fikseerib laenu kulu laenuvõtja jaoks kogu laenuperioodiks.

Firma väärtus - 76 500 Kontroll: …………………………………………………………………………………………
Fifo meetod ehk lihtjärjekorrameetod, s.t. viimane ost müüakse esimesena ära, ehk varud hinnatakse esimesena sissetulnud hinnas.
Finantsarvestuses on põhirõhk minevikus toimunud tehingute kajastamisel.3)juhtimisarvestuse aruannete sisu ei ole rangelt määratletud.

Forward - müük - pikaajalise forward’i vastu). Eesmärk on hoida kokku intressikulusid ja maandada intressi- ja valuutariski
Faas 2 – kasv suunamisega (growth through direction) – eestvedamise kriisist ülesande eest ning genereeritakse lahendusi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Firma kuvand on kui omamoodi reklaam, mis ei vaja täiendavaid kulutusi ning aitab kergemini ja kiiremini tuua turule tooteid ning teenuseid, muidugi vaid juhul, kui kuvand on positiivne. Teisalt, reklaami kasutatakse sageli just firma tuntuse suurendamiseks, tema kuvandi kujundamiseks, ja selleks tuleb tingimata teha lisakulusid.

Fie - ks võib hakata iga füüsiline isik, registreerides end Maksu- ja Tolliameti kohalikus üksuses või äriregistris.
FIE
Fie on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka siis, kui ettevõtlustulu puudus või see oli väiksem kui maksuvaba tulu.
Frustratsioon on negatiivse emotsionaalse varjundiga psüühiline seisund, mis tekib tegevuse katkemisel enne eesmärgi saavutamist.

Finantsarvestuse ülesandeks on informatsiooni, mis on kasutatav juhtimis-, investeerimis- ja finantseerimisotsuste vastuvõtmisel, genereerimine.
Finantsjuhtimine – tagamaks ettevõte finantseesmärkide püstitamise; Finantsressursside tagatuse ja muude ressursside kindlustuse.
Firma väärtus on nii suur, et see oleks vägagi väikese riskiga ettevõtmine, kui seda saab üldse aktsiatega äritsemisel öelda.

Friktsionaalne ehk siirdetööpuudus  Ajutine töötaolek valdavalt seoses töökoha vahetusega ehk sobivama töökoha otsinguga.
Finantsarvestus – [WWW] URL http://193.40.33.19/doc/MA.059.loeng1.pdf 11. Karu, K. 1999. Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine.
Finantsvahendus - ja krediidisüsteem ühendab kapitali ülejäägiga majandussubjekte kapitali puudujäägiga majandussubjektidega.

Firma põhiideoloogia – siin pannakse paika firma olemust väljendavad põhiväärtused ja tema eksisteerimise põhieesmärk (missioon);
Friktsionaalne töötus on 4% ja struktuurse töötuse määr 2%. Kogu elanikkond on 250 miljonit ja heidutatuid töötajaid on 20 miljonit.
Finantsaruannete analüüs – Finantsanalüüsi eesmärgiks on teha kindlaks, kuivõrd rahuldab ettevõte analüüsija poolt seatud nõudeid.

Finantseerimine – intressimäär, lepingutasu, riskitasu, hindamistasu, tagatise aktsepteerimismäär, erigraafikute kehtestamine
Finantsprognoosimine on tegevus, millega kavandatakse mõningaid ettevõte tegevuse kulumeid ja neist tulenevaid finantseerimisvajadusi.
Finantsstabiilsuse seisukohalt on muus vormis kui hoiustena kaasatud ressursside risk seotud eelkõige emapankade võimega turult ressursse saada.

Finantsturg on tekkinud tänu sellele, et majanduses tegutseb väga suur hulk ettevõtteid, eraisikuid ja muid instituitsioone.
Firma põhitegevus on riistvara ja tarkvara müük, Interneti vahendusel www.pc-online.ee . PC-ONLINE.EE on registreeritud kaubamärk.
Firmasid on teistel kasulik üle võtta nende langenud turuväärtuse tõttu ja mõne aja pärast siis kasudega maha müüa.

Funktsioonideks on firma või toote emane tutvustamine ja tähelepanu tõmbamine erakordsele: kampaaniale, sündmusele, üritusele.
Finants - hinnad........................................................................................................ 9
Finantsanalüüsi puhul on finantsaruanded informatsiooniallikatena märksa väiksema tähtsusega, kui ettevõttevälise analüüsi puhul.

Firmaväärtus – äriühenduse käigus tekkinud firmaväärtus ostmisel ostuhinna ja ostetud netoaktivate reaalväärtuse vahe.
Frantsiisileping on tavaliselt pikaajaline leping, mis annab maksimaalsed eelised siis, kui on arvestatud mõlema osapoole huvisid.
Fazer äriidee on olnud edukas rohkem kui 100 aastat ning pisikesest kondiitriärist on välja kasvanud rahvusvaheline kontsern.

Fie ehk füüsilisest isikust ettevõtja on isik, kes teenib majanduslikku tulu ja tegeleb enda nimel ettevõtlusega.
Fiel on õigus suurendada TMS § 48 ja 49 alusel tulumaksuga maksustatud vara maksumust ei ole ettevõtja ise tasunud.
Finantsanalüüsi siusks on ettevõtte finantsjuhtimise ja finantsaruannete ( bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne) analüüsimine.

Finantsvahendusasutus - institutsioon, mille kaudu raha liigub säästjatelt ehk investoritelt neile, kellel on raha ajutine defitsiit.
Fondidesse investeerimisel on võimalikuks ohuks see, et fondiosak sisaldab tegelikult mingit komplekti fondi poolt valitud investeeringuid.
Fajanss -  Kivinõu-  Klinker- glasuurimata ning paakunud, ruske või pruunikasmusta värvusega keraamiline toode.

Faktooring on püsiv lepinguline suhe faktooringfirma e faktori ja müüja vahel, mis on seotud laekumata arvete müügiga.
Fie - na tuleks meil vastutada kogu oma varaga, seega kui firmal midagi valesti läheb jääme ilma kogu oma varast.
Fie - na tegutsedes tuleb tasuda sotsiaalmaksu avansiliste maksetena neli korda aastas iga kvartali 15. kuupäevaks.

Firma kohta on teada järgmised andmed: ostjate arved 3 200 000 krooni, Väärtusvähend enne korrigeerimist 200 000 krooni.
Fizz – meenutab šampust, kergelt hapu, magusa järelmaitsega, gaasid lähevad kiiresti välja, ei meenuta siidrit.
Fondivalitseja – AS, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on AS-na asutatud gondi vara või lepingulise fondi valitsemine.

Frijole – väikesed oad (tavaliselt mustad oad), mis on keedetud, purustatud, koos searasvaga enne sööki kuumutatud.
Faatiline funktsioon tähendab keele kasutamist selleks, et hoida inimeste vahel sidet, et saatja ning vastuvõtja kontakt säiliks.
Fifo tähendab arvestusmeetodit, mille rakendamisel arvestatakse esimesena soetatud kaubad esimesena realiseerituks.

Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.
Finantsriskide iseloomustamiseks on soovitav koostada tulude/kulude tasakaalu- ja ettevõtte tundlikkuse analüüs (How to draw… 1996, lk.25).
Finantsturge on negatiivselt mõjutanud ka suured geopoliitilised pinged Euroopa naaberaladel ning inflatsiooni kiirenemine.

Finantsvõimendus – kapitali struktuuriga seotud otsused, aktsionäridele makstav raha – dividendipoliitikaga seotud otsused,
Fondiemissioon - aktsiakapitali suurendamine (ka vähendamine võimalik!) omakapitali arvelt ilma täiendavate sissemakseteta.
Formaalsed organisatsioonid on ametlikult vormistatud (registreeritud) inimkooslused, mis on loodud kindlate eesmärkide saavutamise nimel.

Faktooring – debitoorse võla finantseerimine laekumata arvete tagatisel eesmärgiga tagada kiirem laekumine ostjatelt.
Finantseerimine – enesefinantseerimine (aktsiakapitali suurendamine) ja võõrvahenditega finantseerimine (võetakse laenu).
Finantssektori areng on kaasa toonud rahapoliitika elluviimisel vaba turu tehingud, mis on üheks keskseks rahajuhtimise vahendiks.

Finantssüsteemi on tihtilugu mõistetud kui kasutut kõrvalnähtust, mis ei loo ühikonda täiendavat majaduslikku väärtust.
Fiskaalpoliitika - majanduspoliitikat, mis mõjutab majandusaktiivsust avaliku sektori kulude või tulude baasi muutmise kaudu.
Firma autodel on suured läbisõidud, kütusekulu moodustab väga suure osa kuludest, logistika korraldus mõnikord lonkab.

Firma põhitegevuseks on oma turuosa kaitsmine, müügimahu hoidmine vajalikul tasemel ning toote väärtuste ja eeliste toetamine.
Firma püsi - ja muutuvkulud: Püsikulud (FC) - on püsiressurssidega seotud kulud, mille suurus lühiperioodil ei muutu.
Firma toorained on näiteks 1.)Viinhape Viinhape on värvitu kristalliline valge pulber, lõhnatu, tugeva happelise maitsega.

Fiskaalpoliitika - avaliku sektori kulutuste ja maksude muutmine tagamaks makromajanduslikku stabiilsust ja täistööhõivet.
Fonde on mitmesuguseid, nagu nt aktsiafondid, võlakirjafondid, segafondid, kinnised ja börsil kaubeldavad fondid.
Forwardlepingud – lepingud, mis kohustavad lepingu osapooli teostama teatud tehingu tulevikus kokkulepitud ajal ja hinnaga.

Füüsiline tõendus on materiaalsed vahendid, varustus ja materjalid, millega ettevõte kommunikeerib oma väärtusi klientidele.
Fiedleri liidristiil on ülesannetele suunatud ja suhetele suunatud liidristiil, mille kasutamine sõltub olukorrast ehk suhtest.
Finantsarvestus - arvepidamine kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, finantsaruannete koostamine ja nende analüüs

Finantsplaan on minevikus kavandatud tegevuse aruanne, mille analüüsmine annab võimaluse hinnata ettevõtte tulevikku.
Finantsvahendajad – Finantsvahendajad – on institutsioonid, mille kaudu laenuandjad ja laenuvõtjad osalevad finantsturul.
Firma kulud on turuhinnaga võrreldes nii suured, et mitte mingisugune toodangukogus ei võimalda kasumit saada (ATC>p).

Fiskaapoliitika on valitsuse kompetents. Rahateooriate eesmärk on selgitada raha ja tootmisetegevuse omavaheliseid seoseid.
Frontaalrünnak - konkurentidega astutakse vahetusse võitlusesse, püüdes nende tugevaid külgi jäljendada või ületada.
Finantsinvesteeringud on seotud teiste ettevõtete ja asutuste väärtpaberite soetamisega ning üldse väärtpaberite ostmisega.

Finantsjuhtimine tähendab ? Finantsjuhtimine tähendab valitsuse, ettevõtte või eraisiku rahaliste ressursside juhtimist.
Finantsmajanduses on kasutusel mitmesugused kindlad reeglid, mille täitmine peaks kindlustama finantsmajandusliku tasakaalu.
Flexible - budget variance is the difference between an actual result and the corresponding flexible- budget amount.

Finantsjuhi ülesanne on välja töötada investeerimispoliitika, milles on kombineeritud suurema ja väiksema riskiga tehingud.
Finantskeskuste teooria - käsitleb finantskeskuste tekkimist vastavalt majandusgeograafilistele tingimustele ning nn tagamaadele.
Finantsrisk on oht,et ettevõtte investeermisobjekt ei ole tulevikus võimeline maksma intresse või põhivõlgnevust.

Firma raamatupidamisbilanss on seisuga 31 12 20XX a järgmine Varad Kohustused ja omakapital raha 15 978 kreditoorne võlgnevus 54 325
Functional strategy - Organizational plan for human resources, marketing, research and development and other functional areas.
Finantsarvestus – tegeleb ettevõttest väljapoole suunatud informatsiooniga ning tulemuste kajastamise ja analüüsiga

Firma b on trükimasinaid raamatute trükkimiseks tootev ettevõte, kes on hakanud valmistama värvilisi kilesid.
Faktooring – finantsteenus, mis tagab firmale ühtlase rahavoo ka siis, kui pakutakse klientidele maksetähtaega.
Frantsiis on esindatud Skandinaaviamaades, Venemaal ning Kesk-ja Lõuna-Euroopas, kuid endiselt mitte Baltimaades.

Friktsionaalne ehk siirdetöötus 1. Ümberõppest tingitud siirdetöötus 2. Töötajate voolavusest tingitud töötus
Farmaatsiatoodete foorum on ekspertidest koosnevate töörühmade osalusel toimiv kõrgetasemeline poliitilise arutelu platvorm.
Finantsjuhil on vaja lahendada mitmed probleemid, et langetada otsus, millal pank vahetada ja millistel tingimustel.

Firma põhitegevusaladeks on kruiisisturism, majutus ja toitlustus ning baari, restorani ja elava muusika teenuste võimaldamine.
Four - Leaf-Clover Model – 4 peamist teed, mis juhib ühtsele arusaamisele probleemidest ja võimalustest.
Fännilehed on mõlemal ettevõttel olemas ning ka „like-ijate“ hulk on sarnane, ületades 15 000 fänni hulka.

Finantsaruanded on aga minevikulise iseloomuga, ja seetõttu ei pruugi nad hetke olukorda täiesti õigesti kajastada.
Finantsaudit – analüüsib ja annab hinnangu raamatupidamis- ja aruannetele ning nendega seotud teabe õigsusele.
Finantsis on andmed väga täpsed, Juhtimises on aga info saamise kiirus suurema tähtusega kui andmete täpsus.

Finantsplaan on koostatud võttes arvesse 2010 ja 2011 aastal toimunud juriidilisi ja psühholoogilisi nõustamisi.
Finantsvõimendus on laenuvahendite kasutamise aste ning täiendavate laenurahade kaasamisel finantsvõimendus suureneb.
Finantsökonomeetriast on tuntud regressioonimudel, mis iseloomustab IBM aktsia kasumimäära kujunemist Chicago aktsiaturul.

Firmadel on ka odavam tellida u 30 samasugust kostüümi vms. korraga, kui lasta kõigile eraldi tellimus teha.
Florence nightingale - rajas esimese halastajaõdede kooli ja arendas õendustegevust William Booth - asutas Päästearmee.
Finants - , psühholoogilise ja sotsiaalse riski, saades tasuks rahulolu saavutatuga ja edu korral ka kasumi.

Finantsaruanded – Raamatupidamine – rõhk koostamisel; Finantsjuhtimine – rõhk kasutamisel otsustusprotsessis.
Finantsarvestus - ehk raamatupidamine, sinna kuulub bilansiarvestus, kasumi- ja kahjumiarvestus, rahakäibe arvestus.
Firmaväärtus on positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahel.

Fiskaalpoliitika - Kui valitsus kasutab majandutegevuse mõjutamiseks maksude või avaliku sektori kulutuste muutmist.
Feminiinsed maad – väärtustatakse elukvaliteeti, keskkonda, oluliseks peetakse sugudevahelist võrdõiguslikkust.
Füsioloogilised vajadused - ->Turvalisuse vajadus --> Sotsiaalsed vajadused -->Isiksuse vajadused --> Eneseteostuse vajadused.

Facebookis on koolil oma leht, kus on ülevaatlik info koolist ning ainetest mida on võimalik koolis õppida.
Faktooringut on otstarbekas kasutada siis, kui ettevõte soovib pakkuda oma klientidele parimaid maksetingimusi.
Fikseeritud kurss – koduse raha väärtus on seotud mõne teise valuuta väärtusega või väärismetalli kogusega.

Finants - ehk raamatupidamisarvestus vastab praktiksd mõistele raamatupidamine voi finantsraamatupidamine.
Finantsjuhtimine on selline subjektiivsem pigem ja puhtalt sinu enda nö käsitöö, ka just prognooside koha pealt.
Finantskapitalism - parim näide sellest ajastust: “Hea hobune maksab viis naela päevas. Hea töömees kaks naela.

Fondiemission on aktsiakapitali suurendamine eelmiste perioodide jaotamata kasumi või aruandeaasta kasumi arvel.
Formaalselt on eelarve alati tasakaalus, sest riik ei saa teha suuremaid kulutusi kui tal on selleks vahendeid.
Finantseelarved on tänapäeval kujunenud abivahendiks, millega saab kasutada ettevõtte ressursse efektiivsemalt.

Finantseerimine on seotud väärtpaberite emiteerimise ja soetamisega ning aktsionäridega tehtavate arvestustega.
Finantsintegratsioon – Erinevate maade finantsturgude laienemine teistesse riiki- desse, mis soodustab kaubavahetust.
Finno - Ugric branch of the Ural-Altaic family of languages related to Hungarian, Estonian and Lapponic.

Fondiemissioon – aktisakapitali suurendamine ilma täiendavate sissemakseteta eelkõige jaotamata kasumi arvel.
Fie on kohustatud ennast äriregistrisse kandma kui tema majandusaasta käive ületab 250 000 krooni.
Finants - e. kapitalikonto Kapitalikonto kajastab finantskapitali liikumist üle rahvusvaheliste piiride.

Finantsinstrumentide maksustamine – füüsilisest isikust residendi kohustused versus juriidilisest isikust residendi kohustused.
Firma likviidsus on tähtis tegur kuna makseraskustesse sattumine on tavaliselt esimene samm teel pankroti poole.
Formaalsed reeglid - ameti- ja tööjuhendid, eetikakoodeksid vähendavad ebamäärasust ja suurenadavad vastutust.

Fikseeritud hind - konkreetne kuutasu, mis vaadatakse üle kord aastas kui teenuse maht on oluliselt suurenenud.
Finantseerimine on tegevus, mille tulemusena muutuvad ettevõtte omakapitali või laenude koosseis või suurus.
Finantsjuhtimises on omavahel põimunud finantsarvestus, mikro- ja makroökonoomika, statistika ning matemaatika.

Fairtrade ehk õiglane kaubandus annab märku, et toodete tootja tagab kauba keskkonnahoidliku tootmise.
Finantssüsteem on võimas tööriist areneva majanduse efektiivsuse suurendamiseks ning kasvu kiirendamiseks.
Firmadel on keeruline arvutada töö marginaalprodukti, palju lihtsam on võrdsustada see reaalpalgaga.

Firmateooria peaeesmärk on välja selgitada, kuidas kujuneb välja hüvise pakkumine ühe konkreetse ettevõtte poolt.
Fondiemissioon – osaühing võib suurendada osakapitali osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata.
Füsioloogilisteks vajadusteks on näitekstarvidus toidu, vee, hapniku, sooja andva riietuse, puhkuse ja muu sellise järele.

Fie registreerimine - [WWW] URL http://www.firmahaldus.ee/fueuesilisest-isikust-ettevotja- asutamine (17.09.2010)
Finantsjuhtimise korraldamisel on kasutusel teatud üldistavad põhimõtted, mida nimetatakse finantsjuhtimise aksioomideks.
Finantsjuhtimise taset ehk kas firma juhid on oskuslikult osanud võõrkapitali hankimise võimalused ära kasutada.

Finantskapital - (lihtaktsiad, obligatsioonid või pangadeposiidid), mis ei kujuta endast majandusressurssi.
Finantsressursside kontroll on neist olulisim, sest nende kontrollimise kaudu saab kontrollida ka kõiki teisi ressursse.
Folett – juhid peaksid töötajaid kohtlema, kui emotsioonide, arusaamade, suhtumiste jne kogumit.

Finantsjuht on isik, kes vastutab ainult raamatupidamiskohustuslase ülesannete täitmisega ettevõttes.
Fiskaal - ja monetaarametkondade seadusliku eraldatuse tõttu on niisuguseid vaidlusi sageli kuulda.
Five - Step procedure for Process costing with spoilage: 1. Summarize the flow of physical units.

Formaliseerimisvahendite kasutajad on mõnikord eksiarvamusel, et need vahendid aitavad sisulise analüüsi arvelt kokku hoida.
Frozen – sama jää, millega sheigitakse või segatakse, valatakse jahutatud klaasi koos joogiga.
Fie on ise ettevõtja, OÜ osanik seda ei ole, ka mitte OÜ ainuosanik ja juhatuse ainus liige.

Fiedleri arvates on liidristiil kaasasündinud, seega ei saa inimene sobitada oma stiili muutuva olukorraga.
Finantsinformatsiooni ülevaade – audiitor sooritab kontrollis protseduure, mis ei ole nii põhjalikud kui auditeerimine.
Formaalselt on audiitori tähtsaim ülesanne anda omapoolne kinnitus ettevõtte aastaruande õigsusele.

Finantskapital on kapital, mis esineb kas sularaha, pangahoiuste, aktsiate ja/või väärtpaberite kujul.
Finantsraamatupidamine - arvepidamine kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, finantsaruannete koostamine.
Finantsturg on paik, kus toimub finantseerimise eesmärkidel kasutatava rahaliste vahendite liikumine.

Firma juht on alati stressis, et kõik on halvasti jne. Tänu kõigele sellele ei toimi ka koostöö.
Fondsäästmine – regulaarne säästude paigutamine fondidesse, kiirem teenimisvõimalus kui hoiustamine
Felixi kaubamärk on tarbijale tuntud ning omab kindlat klientuuri, kes on jäänud kaubamärgile kindlaks.

Fifo - meetodi puhul lähtutakse sellest, et iga varem hangitud vara väljastatakse esimesena.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Fiskaal - elik eelarvepoliitika on efektiivsem kui: p a) LM kõver on järsk ja IS kõver on lauge; r LM1 b) LM kõver on lauge ja IS kõver on järsk; b) LM kõver on lauge ja IS kõver on järsk; LM c) rahanõudlus on intressitundlik; IS d) investeeringud on intressitundlikud intressitundlikud.
Forward - tehing - lepitakse kokku vahetuskurss, mille alusel arveldatakse mingil ajal tulevikus.

Fie - na peate käibemaksu tasuma juhul, kui olete registreeritud käibemaksukohustuslaseks.
Finantsjuhi ülesanne on välja selgitada millised kõrvalvaldkonnad nõuavad juhtidelt liigset tööjõukulu.
Fondi vahetamine on tasuline. Võetakse nii osakute tagasivõtmistasu kui uute osakute väljalaskmistasu.

Funktsiooni graafik on kõikide järjestatud paaride [x, f(x)] hulk, kus x on määramispiirkonna X element.
Funktsioonideks on liikmesriikide majandus- poliitika kooskõlastamine ning EL ühtne majanduspoliitika.
Fiat - rahad: RAHANA RINGLEB VÄÄRISMETALLIGA VÕI MUU RESERVIGA OSALISELT KAETUD PABERRAHA

Finants - ja raamatupidamisdokumendid, kust saab informatsiooni ka ettevõtte kulude jms kohta.
Faktooring on ostjatelt laekumata arvete loovutamine, et tagada Teile vajalikul hetkel vaba raha.

Faktorid on näiteks: • Poliitiline keskkond (seadusandlus, majanduspoliitilised prioriteedid
Fcff – firma vaba rahavoog diskonteeritakse WACC-ga. Tulemuseks saadakse firma väärtus.
Finantstehingutel on intressimääradel oluline tähendus, sest nad on paljude finantstehingute hinnaks.

Firma kohta on teada Töötajate arv,N 0 1 2 3 4 5 Koguprodukt, TP 0 8 14 18 21 23 Piirprodukt, MP
Formalism tähendab juhitavate protsesside sisust möödavaatamist, nende olemuse ignoreerimist.
Faktiotsing – otsingu objektiks konkreetsed andmed, faktid, mis pärinevad dokumentidest

Finantsarvestus – korrapäraselt ja perioodiliselt, vastavalt seadusandlusele ja sise-eeskirjadele.
Finantsjuhi kohustus on välja selgitada millistele kõrvaltegevustele juhtkond veel tähelepanu põõrab.
Finantsvahendaja kasutamine tähendab kaudset finantseerimist, mis seisneb välja laenatud raha edasi laenamises.

Frantsiis on siis edukas, kui mõlemad osapooled on koostööks avatud ja usaldavad teineteist.
Frantsiisi võtmisel on juba olemas tugi äratuntavast brändist koos eelnevalt tõestatud äri meetodiga.
Funkts struktuur - funktsioonide/ekspertiisi alusel töökohtade grupeerimine/osakondadesse jaotamine.

Füüsiliseks kapitaliks on sellised tootmistegurid mida ei kasutata täielikult ühe tootmisperioodi jooksul.
Fiat - rahad: rahana ringlev väärismetalliga või reserviga osaliselt kaetud paberraha.
Forward - ostu vastu, lühiajaline forward-ost - pikaajalise forward’i vastu, lühiajaline

Frantsiis on tehing, millega kasutamisõigus loovutatakse teatud tasu eest teistele isikutele
Finantskohustused on firma võlgnevused kreeditoridele, kas võetud laenudena või tasumata arvetena.
Fondid as - d, ostavad/müüvad aktsiaid. Spekulandid: Karud kursilangus. Härjad kursitõus.

Formaalselt on see kaubakogus, mille võrra tarbijate vajadused ületavad hankijate võimalusi.
Fin - kontroll tegeleb ka eelarve täitmise jälgimise, kontrolli ja korrigeerimisega.
Finantsanalüüsi põhietapid on …ettevalmistav, näitajate arvutamine ja tõlgendamine, järelduste tegemine.

Finantsarvestus – Kuluarvestus- Juhtimisarvestus Finantsarvestus käib kindalte reeglite järgi.
Finantsarvestus ehk raamatupidamisarvestus • Maksuarvestus • Juhtimisarvestus- ja kuluarvestus
Finantseerimisotsused on seotud kapitali struktuuri kujundamisega ja raha hankimisega kapitaliturgudelt.

Fundamentaalanalüüsil on üheks suurimaks probleemiks erinevate näitajate omavahelise suhte mõõtmine.
Furšettlaual on kõik toidud söödavad kas kahvliga, sõrmedega või pakutakse tikusuupisteid.
Fayoli teooria on levinum kui Taylori, kuigi viimase teooria on läbinud kaasajal suure muutuse.

Finantsvaradeks on rahalised vahendid, teiste ettevõtete aktsiad ja võlakirjad, finantsnõuded.
Finantsvõimenduse juures on võõrvahendite kasutamise kulud suuremad kui nendega toodetud täiendav tulu.
Formaat - formaalne vs mitteformaalne, Suurus- väike/keskmine/suur, Vanus- arengu etapp,

Fukuyama - sotsiaalne kapital kui norm, mis aitab ühel või mitmel inimesel koopereeruda.
Fazer on Soome juhtiv maiustustetootja, olles tugeval positsioonil ka Balti regioonis.
Finantskulud - segatüüpi kulud ..intressikulu - püsikulu Ettevõtte tulumaks - muutuvkulud

Finantsrisk – risk, mis realiseerumisel ähvardab kaasa tuua (tõsiseid) rahalisi kaotusi.
Finantsvõimenduse suhtarv on vastassuunaline. Selle kasutamist võimaldab teisendamine vastandsuhtarvusse:
Flash crash on kõige ehedam näide HFT ettearvamatusest ning algoritmikauplejate mõjudest.

Fondiemissioon on aktsiakapitali suurendamine omakapitali teiste kirjete arvel ehk sissemakseid
Forward – on kohustus osta kokkulepitud hinnaga ja kokkulepitud ajal tehingu alusvara.
Finantsplaneerimine e. eelarvestamine- finantsmajandusliku strateegia ja taktika väljatöötamine.

Finantsturgude stabiilsus - kogu finantssektor – lihtsustatult öeldes pangandus – toimib tõrgeteta.
Finatsinvesteeringud – müün järgmise 12 kuu jooksul nad ära. Saan kasu sellest müügi vahest.
Firma likviidsus on väga hea, ja 2010.aastal on see tõusnud 20% ning 2011.aastal omakorda 17%.

Firma tulevikuperspektiivid on turu poolt vaadatuna seda kõrgemad, mida suurem antud kordaja väärtus on.
Fiskaalpoliitika on valituses otsused maksustamisest ja eelarvesse laekunud rahade kulutamisest.
Frantsiis ettevõtte - või organisatsiooni tasemel: 1. turusegmendi kiire muutus 2. ärisuhted turu

Funktsionaalühikuks on arvutuslik suurus, millega iseloomustatakse planeeritava ehitise kasutamist.
Finantskulud - 2,15 -2,06 -2,13 -2,41 -1,60 -1,46 -1,35 -2,01 -1,53 -1,60 -2,02 -2,55 -3,48
Finantskulud - 2,55 -2,62 -2,71 -2,77 -2,38 -2,82 -2,12 -1,92 -2,09 -1,85 -1,95 -2,00 -3,70

Fondijuht – fondivalitsejas töötav isik, kes langetab vahetuid investeerimisotsuseid
Fookuses on majandus, paneb OECD rõhku ka teiste majanduse ja arenguga tihedalt seotud
Fookusgrupi intervjuu – toimub grupiarutelu, mille käigus üritatakse leida probleemile lahendusi

Finantskäitumine on jäänud konservatiivseks ning uusi laene on võetud väga ettevaatlikult.
Firma meeskonnas on 6 töötajat pluss ekipaaž, millega lepitakse kokku igaks reisiks eraldi.
Fiskaal - ja legaalkatastrid ja ehitisregister . 19)Maakatastri ülesanne ja kooseis.

Funktsionaalne struktuur – tuleneb sarnaseid tegevusi sisaldavatetööde grupeerimisest Tippjuhtkond
Fileeritud kala on ilma roogudeta ja teda on mugav kasutada erinevate roogade valmistamisel.
Finantseerimise allikad on riigieelarve aga samuti riigi garantiiga võetavad sise- ja välislaenud.

Firma stardikuludeks on 30 000€, millest 15 000€ moodustab laen ja teine 15 000€ pärandus.
Firmaga on meie sisenemine uuele turule võimalusi vajalike muudatuste Võimalused O
Fondide allikaks on eksport, investeerimistulu, ülekanded ning lühiajalised ja pikaajalised

Frantsiis - tehing, millega kasutamisõigus loovutatakse honorari eest teisele isikule
Frillice - Iseloomustus: Tumerohelised kähardunud lehed, maheda maitsega, krõmpsuv.
Füsioloogilised vajadused on rahuldatud, asub inimene realiseerima järgmisi, nö kõrgemaid vajadusi.

Faehlmann – „Kalevipoja”-teemalised tööd, tegeles rahvaluule uurimisega ÕES.
Felinofoobia - hirm kasside ees. (ka ailurofoobia, elurofoobia, galeofoobia, gatofoobia)
Fie puhul on juhtimisest rääkimine kohatu, kuna tegu oleks nö iseenda juhtimisega.

Finantsjuhtimine tähendab omavalitsuste ning äriühingute rahaliste ressursside juhtimist.
Finantstegevuse ülesanne on suurendada aktsionäride jõukust ja selle mõõduks on aktsia turuhind.
Fizzid - soodaveega pikendatud sour`id, sageli serveeritakse valge veini klaasist.

Fosforiit - põlluväetis;Savi- tellis, Majandusharude kuuluvus majandussektoritesse.
Furšettlaud – tikusuupisted, sõrmedega või kahvliga söödav toit, söövad püsti.
Finantseelarved on kujunenud abivahendiks, millega saab prognoosida investeeringute mahtu.

Finantsinspektsioon on autonoomse pädevusega ja oma eelarvega Eesti Panga juures asuv asutus.
Firmateoorias on turg iga selline koht: A. Idamaal, kus on tohutu kära ja palju prahti.
Fookuses lääne - ja Ida-Virumaa turg, kuhu suunatakse ettevõtte turunduskommunikatsioon.

Futuuridega kauplemisel on võimalik kaotada väga suuri rahasummasid väga lühikese aja jooksul.
Finantssüsteemide olemasolu on hädavajalik ressursside jaotamisel tänapäeva modernses ühiskonnas.
F delegeerimine – otsustusõiguse ja vastutuse suunamine madalamale juhtimistasandile.

Finantstulemuste saavutamine on hädavajalik, sest vastasel korral on ettevõtte eksisteerimine ohus.
Finantsvahendaja on instutsioon, mis ostab ja müüb finantslepinguid ja väärtpabereid.
Finantsvarad on hoiused, antud laenud, ostetud väärtpaberid ja muud taolised varad.

Force majeure - mitmesugused erakordsed juhtumid, loodusõnnetused, tulvavesi, tormid.
Fotoaugliafoobia - hirm silmipimestava valguse ees. (vt bronto-, sela- , fotofoobia, etc)
Firma kasum - 1) ARVESTUSLIK KASUM kujutab endast kogutulu ja otseste kulude vahet.

Firma kohta on olemas tabel: Töötajate arv 1 2 3 4 5 6 Kogutoodan 3 8 12 15 17 18
Fiskaalset neutraalsust - Kas süsteem eelistab ühte tulu või kulu ilma mõjuva põhjuseta.
Füsioloogiline tagajärg – tema kõrgenenud vererõhk peegeldas seda emotsionaalset pingutust.

Fcfe – omanikele saadaolev rahavoog diskonteeritakse omakapitali hinnaga.
Filterpaber – Kurnake ümbervalatud veini sade ettevaatlikult läbi kohvifiltri.
Finantsanalüüs – ennekõike suunatud ettevõtte jätkusuutlikkuse analüüsimisele.

Fiskaalpoliitikas on lähtutud eeldusest, et kaudsete maksude osakaalu tuleb suurendada.
Fondiga on liitunud 136 712 inimest, kellest 64 843 on mehed ja 71 869 naised.
Fayoli raamistik on oluliselt suurem, sest viimane keskendus igat tüüpi juhtimisele.

Finantseerimis allikad – - Eesti Töötukassalt ettevõtluse alustamise toetus 4474 eurot.
Finantsiline vabadus – raha ei sea soovidele piire või on need piirid piisavalt kaugel.
Finantsjuht on isik, kes vastutab tootmisfunktsioonide täitmise eest ettevõtte.

Finantsturg koosneb - lühiajalised (rahaturg) kohustused ja kapitaliturg (pikaajalised).
Firmaportfell - firma tooted/tegevusvaldkonnad, mis on antud kindlas struktuuris ja
Faktooring – Pank saab koguda laekumisi ettevõtetele veel tasumata arvetest.

Fariinsuhkur - Iseloomulikud tunnused: tume siirupikiht suhkrukristallide pinnal.
Finantskoormus ehk krediidimaks kogu summa, mis makstakse krediidi kasutamise eest.
Focus on more important issues and to help the subordinate learn and grow.

Farmi ajalugu – [WWW] URL http://www.farmi.ee/aboutcompany/ajalugu (10.10.2009)
Fed on kasutanud oma võimu, et kontrollida krediiti paljudel juhtudel.
Filosoofiliselt on töö kõikide väärtuste, kogu rahva heaolu ja hüvangu looja.

Finantsvahendus on majanduse vereringe, keerake see kinni ja oleme tagasi kiviajas.
Fokusseeritud ehk turuniši strateegiad:  Keskendumine kitsale turusegmendile.

Futuur – on standardiseritud forwardleping, millega kaubeldakse börsil.
Füsiokratismiga - mille kohaselt rahvuste rikkus tuleneb üksnes põllumajandusest.
Fie – ametlikult 1, OÜ/AS – MIINIMUM 1 13. Üksi või tööandja.

Finantsarvestuses on vajal. tehtud kulude kompleksne ja ühetä- henduslik kajastam.
Finantsjuhtimine tähendab valitsuse ja ettevõtte rahaliste ressursside juhtimist.
Funktsioonitunnus – arvuline, normaaljaotus, dispersioonid kõigis gruppides samad

Füsioloogilised vajadused - > turvalisus -> kuulumine -> tunnustus -> enese aktualiseerimine
Füüsilised nõuded – ekstreemsed temperatuurid, halvasti kujundatud tööruum, ohud
Füüsiliste toodete e. kaupade puhul on nendes peidus mitmeid immateriaalseid aspekte.

Fayoli sild – nähtus, kus mõnikord tippjuht suhtleb endale mittealluvaga.
Fenkol - Iseloomustus: Kerge aniisi maitsega mugulakujuline köögivili.
Finantseerimistegevus – muutused ettevõtte omakapitali ja laenukapitali suurustes ja

Firma omanikud on aktsionärid. Ükski aktsionär ei oma aktsiate kontrollpakki.
Funktsioonis on rahal erisugune suhtumine käiberaha- ja reservrahaomanikesse.
Faktooring – on laenutoode, mis on mõeldud kauba või teenuse müüjale.

Finantseerimine – rahaliste vahendite hankimine oma või laenukapitali vormis.
Finantspaindlikkus on ettevõttele sobiliku finantsjuhtimise poliitika juurutamine.
Finantsraamatupidamine – kajastab kõiki ettevõtte majanduslikult tähtsaid tegevusi

Fiskaal - ja maksuküsimused ning statistikaalase suutlikkuse tõstmine.
Fotofoobia - hirm valguse ees. (vt eoso-, fengo-, fotoauglia-, heliofoobia)
Funktsioneerimine - igapäevase toimetamise juures, kuidas kultuur aitab kohaneda.

Füüsilist keskkonda on meil vaja, et meil üldse oleks võimalik oma toodet pakkuda.
Fayolit on kirjeldatud kui kaasaegse operatiivjuhtimiste teooria isana.
Fbi sõnul on osalenud Juudi Kaitseliit terrorirünnakutes Ameerika vastu.

Forward kurss – on kurss, millega sõlmitakse ostu/müügitehing tulevikus.
Fossiilkütus - [WWW] URL http://www.seit.ee/sass/?ID=1&L_ID=63 (15.03.2011).
Faktiline kohustus on ettevõtte tegevuspraktikast tulenev kohustus, mille puhul:

Farmimajandus – töölistele makstakse palka. Istanduses töötavad orjad.
Fie - na arvele võetud või kas osaühing on juba registreeritud.
Fie - l pole palka ega töötasu, on vaid tulu, mis maksustatakse.

Finantsinformatsioon on eluliselt tähtis äritegevuse planeerimisel ja juhtimisel.
Firmal a on 2000 lõhiajalise investeeringuna soetatud firma B aktsiat.
Fisher - Price on tuntud beebidele ja lastele suunatud asjade tootja.

Fooliumilõikur – Kasutage seda riista tinapaberi või kapsli eemaldamiseks.
Fikseeritud valuutakurss tähendab aga seda, et kurss on seotud mõne teise valuutaga.
Finantsanalüüs - tegevuse oluliste näitajate leidmine ja interpreteerimine.

Finantseesmärkide püstitamine - säästad kuluakte ostude jaoks: ülikooiharidus, auto, oma
Finantsinstrument - finantseerimise eesmärgil kasutatav finantseerimise vahend
Finantsjuhtimine on organisatsiooni edu seisukohalt väga olulise tähtsusega.

Finantsjuhtimise valdkonnast on reeglina kesksele kohale paigutatud likviidsuse juhtimine.
Firmaväärtus on soetusmaksumuse ja omandatud netovara turuväärtuse vahe.
Focuses on understanding the dynamics present within single settings.

Formaalne juhtimis - hierarhia laguneb, liidriroll jaotub olukorrast lähtuvalt.
Forvard - kurss on instrumendiks oodatava spot-kursi prognoosimiseks.
Finantseeringuid – 110 759 eurot, kuid see summa võiks olla veelgi suurem.

Faasivahetuse meetod - ideede genereerimine ja kritiseeerimine poolte vahetusega
Vote UP
-1
Vote DOWN
Farmaatsiasektor on raskes olukorras, sest investeeringud farmaatsiaalasesse teadus- ja arendustegevusse on suundunud Ameerika Ühendriikidesse ja järjest enam ka Kaug-Idasse. Euroopal on raskusi väljakutsele vastamisega, sest puudub tõhus ja ühtne farmaatsiatoodete turg.
Felixi ajalugu - [WWW] URL http://www.felix.ee/?op=body&id=64 (10.10.2009)

Felixi tooted - [WWW] URL http://www.felix.ee/?op=body&id=73 (28.10.2010)
Feminiinsed – kiindumus, kaastunne, võrdsuse püüd, emotsionaalsus.
Fifo puhul on asenduskulud suuremad, see on tingitud hindade tõusust.

Finantseerimisplaan – ettevõtte kulude ja investeeringute rahastamise plaan.
Finantsinformatsiooni võrldemine ehk võrdlev analüüs võime võrreda eelnevate aastatega.
Finantskulude muutus on toimunud languse suunas ehk langes 14 823 krooni võrra.

Finantsosa ehk rahaliste eelarvete koostamine ning tulemuse analüüs.
Firma tootmiskulud on 400000 kr, millest 30% on püsikulud ja 70% muutuvkulud.
Flexible - budget amount ant the corresponding static-budget amount.

Fob väärtus - exporditavate toodete hindamisex. Cif väärtus- impordi
Forvard - preemia (või diskonto) võrdub intressimäärade vahega.
Forvard - preemia (või diskonto) võrdub oodatava kursi muutusega.

Futuurid - õigus kui ka kohustus osta konkreetses koguses valuutat.
Faktiliselt on asi küllalt selge ainult füüsiliselt raske ja lihtsa
Fantoomne spetsifikatsioon - Kirjeldab alakoosteid, mis eksisteerivad vaid ajutiselt.

Fc jaaguar on ambitsioonikas jalgpalli klubi, mis tegutseb Tallinnas.
Finantsarvestuse programmidel on ka ärisimulatsiooni võimalused väga tagasihoidlikud.
Finantsinstrumentide maht on kasvanud alates 80ndate algusest hüppeliselt maailmas.

Finantsjuht – tegeleb otseselt organisatsiooni finantsressurssidega.
Firma nõudluskõver on rõhtjoon, mis ühtib ühiktulu ja piirtulukõveratega.
Fiskaalpoliitika - tegeleb valisus- maksude või valisuskulutuste muutmine.

Fookuses on tarbijakäitumise tundmine ja selle vahetu mõjutamine.
Fie on raskeveoki Raskeveokimaksu 15. aprill omanik tasumine.
Finantsanalüüsi aluseks on võetud OÜ Refonda bilanss aastate 2005 ja 2006 eest.

Finantseerimisotsused on otsused selle kohta, milliseid tegevusi finantseerida.
Finantskulude kasv on toimunud seoses investeeringute mahtude suurenemisega.
Finantsturgudes on ebastabiilsus ja toimub avalike pensionifondide krahh.

Fondi valik on kogumispensioni süsteemis Teie kõige tähtsam valik.
Friedman - Arutles, milline osa peaks olema valitsusel majanduses.
Finants - tegevuse ja müügi andmeid vastava arvutiprogrammiga.

Finantsilisi tegureid on võrdlemisi kerge hinnata ning leida nende väärtus.
Finantsinvesteering – investeering finantsvaradesse ehk väärtpaberitesse
Finantsrisk – ettevõte ei suuda tuludega tegutsemiskulusid katta.

Firma tooted on kättesaadaval igas maailmanurgas Internet-poe kaudu.
Firma töötajad on jagunenud allüksuste vahel järgmiselt: mehed naised
Funktsionaalne struktuur On organisatsiooni jaotus mingi kindla valdkonna järgi.

Finantssüsteemi roll on teenindada reaalsektorit ja toetada viimase arengut.
Freespruss - ning liimpuitkonstruktsioon Post& Beam tüüpi majad.
Funktsionaalne juht - inimene kes vastutab teatud allüksuse tegevuse eest.

Finantskontroll – tavaliselt seotud majandus- või kuluarvestusega.
Finantssuhted on muutunud transparentsemateks ja ananüümsemateks.
Folklooriprotsess on folkloori skemaatiline elulugu mistahes kultuuris.

Funktsioonide defineerimisel on viljakas FAST-diagrammide kasutamine - vt. Joonis.
Faktooring on ettevõttele kasulik järgmiste aspektide tõttu:
Fanaatik on see, kes ei suuda muuta oma meelt ja kes ei muuda

Finantskulud on esmajoones laenude pealt makstavad intressikulud.
Firmadel on üldiselt vähe kihte oma aruandluse struktuuris.
Fiskaalpoliitika - eelarvepoliitika, mis kuulub valitsuse pädevusse.

Fie - [WWW] URL http://www.bisness.ee/fie/ (17.09.2010)

Finants - ja laoprogrammi põhipaketi hind on 700 € + km.
Finantsasutused on finantsvahendajad ja infrastruktuursed asutused.
Finantseerimisotsused ehk kapitali struktuuri hindamisega seotud otsused.

Finantskoormus on kogusumma, mida maksad krediidi kasutamise eest.
Firmateooria – uurib pakkujate (ettevõtete) käitumist turul;
Finantsarvestuse tasandil on varud materjalid, pooltoodang ja valmistoodang.

Finantsrisk tähendab võimalust muuta väärtpabereid rahaks.
Firmaväärtus – soetusmaksumus miinus vajadusel allahindlused;
Fiskaalpoliitika - on põhimõtteliselt tulumaks igasugused maksud.

Forwardlepingud on müüjale kohustuslikud •puhas valuutaposits.
Freud - Inimesed püüavad ennast kaitsta ärevuse eest.
Faktoritel on hindamistasemed, mis on viidud punktiskaalale.

Fie - le kõik maksuseadustes ettenähtud kohustused.
Finantsinvesteering – on säästude paigutamine väärtpaberitesse.
Finantsosakond on harjunud täpselt seostama kulusid ja tulusid.

Finantspaindlikkus on võime rahuldada ettenägematuid rahavajadusi.
Finantsrisk - ettevõtte tulu aktsia kohta (EPS) varieeruvus.
Finantsvahendus - ja krediidisüsteemist; • fiskaalsüsteemist.

Finantsvõimendus – iseloomustab laenuvahendite kasutamise astet.
Fiskaalpoliitika on märksa komplitseeritum kui monetaarpoliitika.
Facebook on kõige populaarsem sotsiaalmeedia võrgustik.

Falco vibumeistrid on olnud meie headeks partneriteks juba aastaid.
Fie on kohustatud pidama tulude ja kulude arvestust.
Finantsanalüüs - hinnangu andmine ettevõtte finantsolukorrale.

Foma talupidajaks on ettevõtja ************kes on ka talu omanik.
Fie - vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
Fie majandusaastast on maksustamisperioodiks ikkagi kalendriaasta);

Fikseeritud kurss – rahasüsteem, milles keskpank on sidu- EURO
Filantroopide võimalus on nihutada vastavate toodete nõudluskõverat.
Finants - ning müügiasjadega tegeleda ka sõidu ajal.

Finantsanalüüs on sama näitajate võrdlemine eri perioodidel.
Finantsjuhi roll on viimaste aastate jooksul oluliselt muutunud.
Finantskulud - 3. Finants- Kasum sidusettevõttest + tegevus

Firmaks on Balticmate OÜ. Firma on loodud 2006 aastal.
Finantseerimise plaan - autotööstuses, kus saadakse teada omahind.
Fintantsinvesteering – säästude paigutamine väärtpaberitesse.

Fizz on ehtsa õunaveini baasil valmistatud siider.
Friedrich ungern - Sternberg.  Komplekteerimiminese allikad.
Funktsionalism – Euroopa tuleb ühendada valdkondade kaupa.

Faktooring on tehing, millega ostetakse finantsnõudeid.
Feigenbaum on sõnastanud järgmised kvaliteedijuhtimise
Filoso - feerivad neil teemadel võrdlemisi pikalt.

Finantseering on säästude paigutamine väärtpaberitesse.
Finantsvaradeks on aktsiad, osakud, võlakirjad, pangalaenud.

Folett – millegi saavutamise kunst inimeste kaudu.
Functional ceo – sales and marketing: product; finance, HR
Füüsiline toode on vaid kliendi probleemi lahendamise vahend.

Finants on KOHUSTUSLIK; juhtimis ei ole kohustuslik.
Finantseerimist ehk välisfinantseerimisallikate struktuuri.

Finantsstabiilsus - et toimuksid pankade vahelised ülekanded.
Firmadel on lihtsam oma äri kogu Euroopas laiendada.

Fookusgrupi meetod – Moderaator fokuseerib arutelu valdkondi.
Fursett E. PÜSTIJALA LAUD , SÜNNIPÄEVAKS Referaat
Fie - d on nt paljud talunikud, taksojuhid jne.
FIE

Fie - Füüsilisest isikust ettevõtja Referaat
Filamentkiud - keemilised kiud, mis on pikad ja pidevad.
Finantsanalüüs – avalik informatsioon Financial analysis

Finantsmatemaatiliselt on mõlema laenu intressid siiski võrdsed.
Fiskaal - ja monetaarpoliitika Eesmärgid sarnased.

Friktsionaalsel töötusel on tõenäoliselt ka tsükliline komponent.

Fazer toitlustusteenused on Eesti turul tuntud Amica brändinimega.
Vote UP
0