Sõnu seletav sõnaraamat

Formaalne õiguspärasus - järgitud peavad olema: 1) pädevusnõuded - sisuline pädevus, ruumiline pädevus (valla või linna haldusterritoorium); 2) menetlusnõuded (selgitamiskohustus, ärakuulamisõigus, ametniku erapooletuse nõue jne); Volikogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega, v.a neil juhtudel, mil on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus (nt laenude ja teiste kohustuste võtmine). Volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel.
Füsioloogilised ohutegurid on füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine ning üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjustuseni Psühholoogilised ohutegurid on monotoonne või töötaja võimetele mittevastav töö, halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada muutusi töötaja psüühilises seisundis.
Filiaal on kord registrist kustutatud, võib välismaa äriühing Eestis tegevust jätkata ainult siis, kui ta kannab siin registrisse uue filiaali (§ 390 lg 3). Enne filiaali registrist kustutamist tuleb aga vastavalt § 390 lg 4 läbi viia filiaali likvideerimine, mis toimub vastavate aktsiaseltsi likvideerimist reguleerivate sätete alusel, st. äriühingu Eestis asuv vara tuleb müüa ja saadud raha arvel rahuldada siinsete võlausaldajate nõuded.

Fragmentaarsus – direktiiv direktiivi kaupa 3. Vähe tähelepanu printsiibipõhisele regulatsioonile – regulatsioon liiga partikulaarne ja tehniline 4. Printsiipide otsene eiramine – saastetasu asendamine 5. Eesti keskkonnaõigus ei ole olnud novaatorlik.
Formaalne kvalifikatsioon – § 43 lause 2, § 36 lg 2, § 48 lg 4 – kehtestavad formaalseid erinõudeis seadusele b. Materiaalne kvalifikatsioon – eemärgid, mil tohib põhiõigust piirata Piirklausli välised eesmärgid – on lubatud erandjuhul, tingimusel, et see eesmärk tuleneb põhiseadusest endast 3. Nullseadusreservatsioon – ilma seadusreservatsioonita põhiõigused – saab piirata kui seda õigustab mõni sama kaaluga õigusväärtus.
Frantsiislepingut on nimetatud ka kaubandusliku kontsessiooni või lihtsalt kontsessioonilepinguks. Frantsiisiandja on kohustatud andma frantsiisivõtjale juhiseid lepingust tulenevate õiguste teostmamiseks, frantsiisivõtja aga peab neid juhiseid täitma ja teostama õigusi viisil, mis ei kahjusta frantsiisiandja mainet (kasutama tema ärilist tähistust, tagama kaupade või teenuste kvaliteedi frantsiisiandjaga samal tasemel).

Frantsiisivõtja on seejuures ettevõtja, kes ostab frantsiisiõiguse ja kelle tegutsemine on piiratudfrantsiisilepinguga. Frantsiisiandja on teine lepingupool ehk ettevõte, mis annab enda väljatöötatud ärikontseptsiooni teatud tasu eest üle. Frantsiisi plussid ja miinused Kui võrrelda frantsiisi kahe teise ettevõtlusega alustamise võimalusega, siis frantsiisivõtja seisukohast on sel nii plusse kui ka miinuseid.
Finantsõigus –   reguleerib  neid  suhteid,  mis  seonduvad  riigikassaga,  st  rahandussuhteid,  rahva tulu  ja  ühiskondliku  koguprodukti jaotamist. • Kriminaalõigus – määratakse, millised teod on kuriteod, millised on karistused ning kuidas riik kohaldab sundi. • Tsiviilõigus  –   reguleerib   isikutevahelisi   suhteid   ja   mittevaralisi   suhteid.
France - state who is launching the satellite - state whose territory is used to launch (French Guiana) - state whose facilities are used to launch (Ariane V) Who should be liable for damages caused by the outer space objects? France and Luxembourg are both responsible for any damages caused by their space objects Exemple : Accident involving 3 states Case 1 : Luxtra collides with a German

Föderatsioon – tekib riigiõigusliku akt, konstitutsiooni vastuvõtmise tulemusel ning on oma riigipea ja keskorganid 2. konföderatsioon – luuakse rahvusvahelise lepinguga ja puudub ühtne riigipea, ühisküsimused otsustab konvent; ei ole rahvusvahelise õiguse subjekt, subjektsust kannavad konföderatsiooni moodustanud riigid Mõlemal juhul jagatakse territoorium haldusüksusteks.
Formaalsed normid on õigusnormid, mis on täpselt formuleeritud, tulenevad seadusandja tahtest(allikas), on deklareeritud e.kirjapandud(väljendus), sunnid on täpselt piiritletud, normide täitmist kontrollib selgelt fprmuleeritud teatud gruppvõi mehhanism, normi kehtivuse valdkond on määratletud kontingent ja situatsioonid(kehtivuse aeg). 6. Mitteformaalsete normide olemus ja tunnused.
France and on the Proceedings (in Certain Societies in London Relative to that Event [in a letter intended to have been sent to a gentleman in Paris]. Probleem polegi niivõrd selles, mis toimus Prantsuse revolutsioonis, vaid selles, et kaks Londoni seltsi on Prantsusmaa revolutsiooni sündmused ja põhimõtted heaks kiitnud ning soovivad hakata neid rakendama ka Inglismaal.

Farmaatsiasektoris on intellektuaalomandi õiguste kaitse eriti tähtis sellepärast, et kõnealuses sektoris on vajadus tegeleda praeguste ja tulevaste terviseprobleemidega ning selle toodetel on pikk elutsükkel (sealhulgas pikk toote arendamisele kuluv aeg). Seda iseloomustab intellektuaalomandi õiguste tugev kaitse, mille eesmärk on kaitsta omakorda innovatsiooni.
Fosfor - , lämmastik- või kaaliumväetisi liht- või liitväetisena, taimekaitsevahendeid või biotsiide, ravimeid keemilise või bioloogilise protsessi käigus või lõhkeaineid; 12) paberi v õi papi tootmine tootmisvõimsusega vähemalt 200 tonni ööpäevas või pulbi tootmine puidust või samalaadsetest kiudmaterjalidest; [RT I 2008, 34, 209 - jõust.
Fideism - filos õpetus, mis seab usu teadmistest kõrgemale v. püüab religiooni seisukohti teadusetaoliselt põhjendada 4. Miks on oluline omada erinevate protsesside ja nähtuste käsitlemisel vaatepunktide paljusust? Tooge näiteid sellest, kuidas käsitleda midagi lähtudes vaatepunktide paljususest? Mida rohkem vaatepunkte, seda kompleksem käsitlus.

Fonogrammitootjal on ainuõigus lubada ja keelata: 1) fonogrammi reprodutseerimine; 2) fonogrammi koopiate importimine; 3) fonogrammi levitamine üldsusele; 4) fonogrammi koopiate rentimine või laenutamine; 5) fonogrammide üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal.
Formaalseteks seadusteks on ka riigieelarve, välislepingute ratifitseerimine, kõrgete riigiametnike ametissenimetamine, mis ei ole materiaalseteks seadusteks (need on üksikaktid, individuaalseadused). Kui PS annab õiguskantslerile õiguse kontrollida seadusandliku ja täidesaatva riigvõimu ning KOV õigustloovaid akte, mõeldakse selle all materiaalseid seadusi.
Fraatri – mitme sugukonna liitumine põlluharimise alguses Ius sanguinis – kodakondsus omandatakse sünniga Ius soli – põhimõte, mille kohaselt riigi territooriumil sündinud inimene omandab selle riigi kodakondsuse Skolastika – keskaja filosoofiliste õpetuste kogum, milles usulist maailmavaadet põhjendati Aristotelese loogika abil

F78 – muu täpsustatud vaimne alaareng – itellektuaalse mahajäämuse hindamine on raskendatud või võimatu(kaasuvad rasked käitumishäired, kehaline või sensoorne defitsiit – kurtus/tummus, nägemispuue F79 – täpsustamata vaimne alaareng – vaimne alaareng on ilmne, kuid raskusastme täpsustamiseks on infot liiga vähe.
Formaalne – see, kellel on Eesti pass Materiaalne – on olemas veel mingi muu tunnus 2. materiaalse rahvuse mõiste 3 teooriat subjektiivne teooria – see, kes tunneb, et ta on ja väljendab seda, et on mingist rahvusest objektiivne – rahvusest see, kellel on ühe rahvuse objektiivsed tunnused objektiiv – subjektiivne
Föderaalriikides - - instituut, mis määrab kindlaks keskvõimu ja osariikide õiguslikud vahekorrad 9. unitaarriikides -- instituut, mis määrab kindlaks kohalike omavalitsuste või autonoomia olemasolu, autonoomsete piirkondade staatuse 10. instituudid, mis reguleerivad sõjaseisukorda või erakorralist seisukorda.

Finantsõiguse normidel on samad tunnused, mis haldusõiguse normidel (sh: needki on valdavalt H - D tüüpi regulatiivsed normid). Erinevus haldusõigusest seisneb selles, et finantsõigus käsitleb riigi sissetulekuid ja väljaminekuid, riigi- ning kohalikke makse ja - eelarvet. Need küsimused haldusõigusesse ei kuulu.
Füüsikalised ohutegurid on müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus elektromagnetväli, õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid.
Formaalsed seadused on need, mis parlament on legislatiivprotsessis vastu võtnud, materiaalsed seadused on need seadused, mis sisaldavad õigusnormi (üldkohustuslikku abstraktset käitumiseeskirja). Õigusallikaks on ikkagi need formaalsed seadused, mis sisaldavad üldkohustuslikku ja abstraktset normi.

Fortuunat – lühike, kõhklev, halb õnn (fortuna mala), mehe õnn, naise õnn, lahinguõnn.
Faktina on näiteks inimese loomulik surm, üleujutus jms. 2) Tegudeks – tegelikkuses asetleidev muutus, mis toimub inimese tahtel, so väliselt väljendatud inimese tahteavaldus, käitumisakt (lepingu sõlmimine, kuriteo toimepanemine). Teod moodustavad juriidiliste faktide põhihulga.
Föderaalriikidele on omane kahekojaline parlament, mille teist koda loetakse föderatsiooni subjektide esindusorganiks ( nt. Saksamaa Bundesrati kuuluvad iga liidumaa valitsuste esindajad, keda nimetab liidumaa; USA Senatisse kuulub igast osariigist 2 senaatorit sõltumata osariigi suurusest ).

Faktiliselt on täielikud õigusnormid kaheelemendilised, koosnedes abstraktsest faktilisest koosseisust ja õiguslikust tagajärjest. 4. Õigusnormide liigid 4.1. Avaliku- ja eraõiguse normid Kõik õigusnormid jagunevad traditsioonide kohaselt avaliku õiguse ja eraõiguse normideks.
Fie - le on kehtestatud raaamatupidamise korraldamise kohustus, mida ta peab tegema, lähtudes raamatupidamise seadusest ( ÄS § 77). FIE vastutab oma kohustuse eest kogu oma varaga, mis on ka loomulik, sest füüsiline isik ei saa oma kohustuse eest vastutada mingi muu varaga.
Ferri mõte on see, et sellega saaks reageerida varem. Kui võrdleme Ferri mudelit ja praegu üldlevinud mudelit, siis praegu reageerima selgelt ainult sellele, mis minevikus on toimunud ja niivõrd kuivõrd me praeguses mudelis võtame arvesse seda, et soovime midagi tulevikus muuta.

Füüsiline isik on inimene. Juriidiline isik on õiguslik fiktsioon, kes hoolimata oma kehatusest saab olla seaduse regulatsiooni adressaadiks ning evida sellest tulenevalt nii õigusi kui ka kohustusi ning kes seaduses sätestatud juhtudel ka vastutab kohustuse täitmatajätmise eest.
Fransiisiandjal on õigus toodetavate kaupade või osutatavate teenuste kvaliteedis kõrvalekallete esinemisel on fransiisiandjal õigus nõuda puuduste kõrvaldamist ja leppetrahvi summas………………….. krooni, puuduste mittekõrvaldamisel leppetrahvi ja leping üles öelda.
Faktiline eluruum – õigusteadlase pilgu läbi leiab elu aset maakeral, veidi selle all ja sees ja kohal.. Eluruum jaguneb veel üksikuteks ruumideks – koht, ala, riigi territoorium, õhuruum, merepõhi, krunt jne. Ruumi mõiste tähendab õiguses üksikute ruumide liigi mõistet.

Freud – „süütundega kurjategijad” – inimesed, kes soovivad, et nad tabatakse ja et neid karistatakse, sest nad tunnevad end süüdlasena oma „normi eiramise soovi” pärast ja nad on veendunud, et vanglakaristus suudaks neid mingil määral ihast võõrutada.
Formaalses mõttes on konstitutsioonile omane autonoomne terminoloogia, s.t konstitutsiooni terminoloogia ei pruugi kokku langeda lihtseaduste terminoloogiaga. Eesti konstitutsioon formaalses mõttes on traditsiooniliselt koosnenud ühest aktist, mille pealkiri on põhiseadus.
Formaal - juriidiliselt on tema kompetents kas piiramatu või suhteliselt lai. On välja kujunenud traditsiooniline parlamendi kompetentsi kuuluvate põhiküsimuste ring: seaduste vastuvõtmine, riigieelarve kinnitamine, rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimine.

Fideicommissum – fideikomiss; testamentlik korraldus, millega pärandaja esitab pärijale palve anda või teha midagi kolmanda isiku kasuks (algselt õiguslikult mittesiduv, hiljem siduv; ius commune’s sageli korraldus lubada isikul kasutada mingit maatükki)
Füül - valitseja esindaja hõimust, loodi täitevvõimu kogu-arhont. Ateena rahvakoosolekutel võis iga kodanik sõna võtta, mingi seaduse algatamiseks/lõpetamiseks. Roomlased kasutasid väljendit DIKE-õiglane .Inimese käitumine peab olema õiglane.
Formaalne teooria – määrusega on tegemist selle akti puhul, millele on „määrus” peale kirjutatud Täitevvõimu Piiramatu Avatud Suletud Individualiseeritud organi akt hulk adressaatide ring adressaatide adressaat adressaate (igal kodanikul on ring õigus)

Füüsiline isik – inimene; juriidiline isik – seaduse alusel loodud õigussubjekt, võib olla kas eraõiguslik või av-õiguslik. Av-õiguslik jur isik on kas riik, KOV üksus jms isikud, mis loodud avalikes huvides ja selle isiku kohta käiva seaduse alusel.
Formaalses mõttes – haldusekandjate kogu tegevus, vaatamata selle materiaalsele sisule (peale materiaalselt mõistetud haldustegevuse ka teised riikliku tegevuse liigid). Riikliku tegevuse liigid: 1. legislatiivfunktsioon – õigusnormide andmine – parlament.
Formaliseerimine – uue teadmise korrastamine, käitumismudelitesse vormimine, see sõltub suuresti konkreetsest subjektist, olukorrast, asjaoludest, pole range ja jäik tegevus, vaid põhjendatud ja isegi vajalik on otsida antud asjaoludele enim sobiv lahend

Formaalne seadusjõud tähendab seda, et: 1) seadus jõustunud kohtuotsus ei ole sama kriminaalmenetluse raames enam vaidlustatav; 2) see kohtuotsus on täidetav (ja et seda peab täitma asuma); 3) loodud on eeldused kohtuotsuse materiaalseks seadusjõustamiseks.
Fatf – Financial action task force – riikide koostöö koda, moodustatud 1989. aastal G7 tippjuhtide kohtumisel, kus saadi aru, et kui maailma suured oma selgi kokku ei pane, siis on jama. Kõikidele riikidele 40 rahapesu vastast soovitust.
Filmiloomingu puhul on asjad muidugi keerulisemad kui kirjanduse puhul, kuivõrd film on kollektiivne looming, autorikaitse subjekte on filmis vähemalt viis (mõnikord ka rohkem), ühe või teise kunstniku panus tervikteose loomisel raskesti mõõdetav.

Fleiner - Gerster: jahimehed, kogujad e anarhistlik demokraatia; põllumehed ja hõimuriik; tööjaotus ja moodne territoriaalriik Uluots: põllupidamisega muutus maa õigusobjektiks, mille vanemad (peremees ja perenaine) lastele pärandasid.
Fie raamatupidamisega on võimalik toime tulla üksinda, kuid ettevõtte puhul on tihti vaja raamatupidajat, kes asjad korras hoiaks. Puuduseks on suurem maksukoormus ja risk, kuna äri ebaõnnestumise korral vastutab FIE kogu oma isikliku varaga.
F põhiküsimused on jaotatud 3 probl-ringiks: kas õ on olemise komponent? –millest lähtuvalt saan ma kinnitada, et olen tegelikkusest aru saanud? – tõdemus, et pimesi ei saa usaldada riigi poolt loodud pos õ, 20 saj kurvad näited.

Formaalne - ja õiguspositivistlik lähenemine õigusloomele on hakanud kaduma ja modernsetel väärtustel põhinevad konstitutsionaalsed õigussüsteemid ja institutsioonid otsivad globaliseeruvas maailmas uut teoreetilist baasi.
Faktiliselt on aga täielikud õigusnormid, nagu märkisime, kaheelemendilised, koosnedes abstraktsest faktilisest koosseisust ja õiguslikust tagajärjest (hüpoteesist ja sanktsioonist). Tomas Tibbing Tallinna Tehnika Ülikool
Faktiväite puhul on võimalik nõuda: • ebaõigete andmete parandamist või ümberlükkamist - § 1047 lg 4 • § 1055 lg 1: on võimalik nõuda kahju tekitamise kui kestva tegevuse lõpetamist ja sellega ähvardamisega hoidumist.

Formaalne seadus on Riigikogu poolt ükskõik missugune õigusakt, näiteks iga aasta nõutav riigi kõigi tulude ja kulude eelarve, see on seadus, kuna see on menetluses vastuvõetud vaid vormilises mõttes, kuigi tegelikult pole.
Federatsiooni subjektidel on sageli oma põhiseadus mis ei vaja keskvõimu heakskiitu, neil on oma parlament, mis võtab vastu seaduseid, neil on oma valitsus, neil võib olla oma kohtusüsteem (USAs) ning neil võib olla oma kodakondsus.
Formaalne - avaliku administratsiooni iga akt, mis on vastu võetud talle seadusega peale pandud funktsioonide täitmiseks, olenemata sellest, kas realiseeritakse haldus-, legislatiiv- või jurisdiktsioonilist funktsiooni.

Fie - l on õigus oma ettevõtlustulust maha arvata üksnes enda poolt tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutusi, kuigi kulutus võib olla tehtud abikaasade ühisvara arvelt ja soetatud vara kuulub ühisvara hulka.
Formaalsed rolliootused on seotud formaalsete ja mitteformaalsete staatuste ja rollidega: riigi presidendi rolli täitmist saadavad parteikaaslaste, oma perekonna, riigiametnike ja kodanike , samuti välisriikide juhtide rolliootused.
Finants - , maksu- ja eelarveõigus 1. PS-lik finantsgarantii- õigus piisavatele rahalistele vahenditele on (tulubaasile) PS §156 ja EKOH ning 157 lg 2 tuleneb KOV-i õigus seaduse alusel kehtestada ja koguda makse.

Formaalne nõue - tähendab, et iga põhiõiguse riive peab vastama kõigile pädevus-, menetlus ja vormieeskirjadele. Materiaalne nõue tähendab, et riivel peab olema legitiimne põhjus ja riive peab olema proportsionaalne.
Faktiline motivatsioon — inimese käitumise sisemise motivatsiooni aluseks olevad hoiakud (eksitus; hea tahe; otsene tahtlus; kaudne tahtlus; hooletus jne). Üldine siduvuskorraldus — sisaldub PS § 3 lõige 1 esimeses lauses.
Formaased tunnused - võimude lahusus, riigi allutatus põhiseadusele, õigusele rajaneva seaduse ülimuslikkuse nõude elluviimine Materiaalsed tunnused- inimõiguste ja inimväärikuse austamine ning kaitsmine riigi poolt

Fokaalne tähelepanu - teadvuse keskendumine, piiratud maht, tähenduse alusel valik, töötleb korraga, ühte objekti, seega paljude objektide töötlemiseks tarvis nende järjestiktöötlust (enne üks, siis järgmine jne)
Formaalsed tunnused - õigusriigis on tagatud põhiõigused, kehtib võimude lahusus, riigivõim on seotud põhiseadusega, õigusmõistmine sõltumatu kohtu poolt, riik ja üksikisik õigussuhtetes võrdsed õigussubjektid.
Formaalselt on määruse haldusorgani aktid; Määrusandluse jaoks peab eksisteerima kindel volitus, mille läbi legislatiivorgan ütleb, et kas ja millises mahus on täitevorganid pädevad õigusakte välja andma.

Frantsiisileping on üks oluliseimaid ja mõlemaid pooli kaitsev dokument, kus frantsiisi andja ja frantsiisi saaja lepivad põhjalikult kokku omavahelise koostöö tingimused välistades ebameeldivuste teket tulevikus.
Frustratsiooni - , viha-, joobe- ja muus mõjuda vastuargumendina läbimõeldud ja häiritud seisundis, mitte ratsionaalse ettekavatsetud raskete kuritegude valiku tulemusena, mistõttu oht saada (tapmiste) puhul.
Flash - lag efekt- Mahajääva sähvatuse efekt- teadvus ei suuda minimaalse ajaga tajuda reaalsust, aju ei saa hakkama, tekib illusioon, et sähvatanud objekt jääb maha pidevalt liikuvast objektist.

Formaalselt – a)väliselt - omistades teatud tähenduse meeltega tajutavatele faktidele (sümboolne käitumine); b)loogiliselt – väljendades oma reeglid üldistamise alusel saadud abstraktsete mõistete
Fikseerida tl - s. Eelarvelistes asutustes – VV määrus – fikseeritud ridadena, ühepoolselt vähendada ei või. Palgamäär so palgakorralduse alus fikseeritakse TL-s ja määratakse poolte kokkuleppel
Formaalses mõttes tähendab see kõigi kolme autonoomsust – et samad inimesed ei töötaks mitmes korraga -, samas tähendab ka vastastikkust sõltuvust nii, et oleks tagatud vastastikkuse kontrolli mehhanism.

Formaalne kontroll – assotsieerub ametlikkusega ja tavaliselt teostatakse seda suurtes organisatsioonides (nt õiguskaitseorganite ja ühiskondlike organisatsioonide tegevus, mis põhineb seadustel). 21. Sots.
Fragmendi tekst on pärit ühe kindla juristi ühest raamatust, millele fragmendi alguses viidatakse. Tänapäevases mõttes on sisuliselt tegemist tsitaadiga) ja fragmendid on hiljem jaotatud paragrahvideks.
Fikseerimine tähendab   nende   sõnastamist   kirjalikult   lepingus   või   suuliselt   saavutatud   kokkuleppes.   Otsesed   kohustused   võivad   olla   ka   sätestatud   seaduses.

Föderatiivse ehk liitriigiga, jaotatakse riigi territoorium avaliku võimu hajutatud teostamiseks kohtadel n haldusjaotuse üksusteks, millised moodustavad riigi piires seostatud hierarhilise süsteemi.
Füüsiline isik on kohustatud tasu maksma vaid siis, kui tema impordib salvestusseadmeid ja - kandjaid või toob nimetatud tooteid Euroope Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse kaubanduslikul eesmärgil.
Fundamentaalse tähendusega on PS §19 lg1 – igal ühel on õigus vabale eneseteostusele (see hõlmab nii tegevust kui ka seisundit). Nõudeõiguse tekkimiseks peab olema vahetu seos kitsenduste ja abinõude vahel.

Fie - ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime (v.a. talupidaja) - puudub põhikapitali nõue - võib olla tööandjaks teistele isikutele - on lubatud kasutada kassapõhist
Formaalsed normid on seadusandja poolt täpselt formuleeritud, kirja pandud, piiritletud sunniga, kontrollib teatud grupp või mehhanism, kehtib määratletud kontingendile ja kindlates situatsioonides.
Föderatsioon ehk liitriik on riik, mille koostisosadeks on liikmesriigid või riiklikud moodustised (föderatsiooni subjektid). Konföderatsioon on riikide liit, mis luuakse mingi ühise eesmärgi

Fie – vastutab kogu oma varaga TÜ – osanikud vastutavad ühingu kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga OÜ – ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.
Fortuna on saatus või ettemääratus, saatus on vägagi muutlik, sest olukorrad, millesse inimene satub, muutuvad kogu aeg. Virtu on inimese mehisus, inimlik tugevus, inimlikud oskused.
Formaalne õigusriik - seadusriik Õigusriigi materiaalsed tunnused Käsk austada ja kaitsta järjekindlat inimväärikust; ülipositiivse õiguse tunnustamine; seadusandja seotus konstitutsiooniga.

Fraktsioon on koht, kus sõlmitakse poliitilisi kokkuleppeid. Fraktsiooni võivad moodustada ja sinna peavad kuuluma vähemalt viis Riigikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi.
Fransiisiandja on kohustatud andma fransiisivõtjale juhiseid käesoleva lepingu punktides 1.1. ja 1.2. sätestatud õiguste teostamiseks ning osutama talle püsivalt sellega seotus kaasabi.
FĂĽĂĽsiline isik on inimene ja juriidiline isik on seaduse alusel loodud Ă´igussubjekt. Juriidilised isikud omakorda vĂ´ivad olla kas eraĂ´iguslikud vĂ´i avalik-Ă´iguslikud juriidilised iskud.

Formaalses mõttes – avalik-õiguslik juriidiline isik, erineb kõikidest teistest põhiseaduslikest institutsionidest. PS sellist mõistet välja toodud ei ole. Ta on loodud seaduse alusel.
Frantsiis on juriidiline ärikokkulepe, mille järgi frantsiisivõtja saab frantsiisiandja antud tingimustel õiguse kasutada frantsiisiandja ärikontseptsiooni ja tema kaubamärki.
Fraktsioonid - PS § 72 lõike 2 kohaselt on Riigikogu liikmetel õigus ühineda fraktsioonidesse. Fraktsioon on ühe erakonna kandidaatide nimekirjast Riigikogusse valitute ühendus.

Fie on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka juhul, kui maksustamisperioodi ettevõtlustulu jäi alla maksuvaba tulu, ettevõtlusest tulu ei saadud või majandustegevus
Füüsiline isik on inimene. Ainult inimene on õigustatud ja kohustatud Seaduses sätestatud juhtudel on juba inimloode õigusvõimeline alates eostamisest, kui laps sünnib elusana.
Finantsid - algupärand tuleneb ladinakeelsest terminist financia, mis tähendab rahalist makset. Seega mõiste finantsid sisuks on raha (rahasummad; rahvusliku, aga ka muu 71

Faktilised toimingud – materiaalne tegevus (liiklusummikute kõrvaldamine) teatamistoimingud – kutsed, teated, hoiatused tõestamistoimingud – nt vallasekretär tõestab dokumente
Füüsiline isik on inimene. Tsiviilõiguses, kui rääkida isikust, võib mõelda nii füüsilist kui ka juriidilist isikut, kes on õigussubjekt – õiguste ja kohustuste kandja.
Formaalne ehk menetlusõigus sisaldab: maksu deklareerimine, tasumise kord, maksukohustuslase kontrollimine, maksu määramine, sisenõudmise kord, vaidluste lahendamine.

Figuuride reeglid on kasulikud sĂĽllogismile kiire hinnangu andmisel, ent need pole alati rakendatavad. Ainult figuuride reeglite abil esitatud lahendus loetakse ebapiisavaks.
Fransiisiandjal on õigus kontrollida fransiisivõtja poolt fransiisilepingu alusel toodetavate kaupade või osutatavate teenuste kvaliteeti, vastavalt LS paragrahvile 378.
Finantsõigusest on huvitatud eeskätt rahandussüsteemi (vastav ministeerium ja selle allasutused ning hallatavad riigiasutused; pangad: emissiooni- ning kommertspangad;

Formaalne - (subjektiivne)„seadus ja tahe“,(sunnitud,normi täitmise kontroll,normi kehtivuse valdkond) ja mitte formaalne-(objektiivne)ühiskond ise määrab.
Faktiliselt on ianult ühiselt täidetav kohustus, mida ei saa üksikliikmed eesmärgi saavutamiseks eraldi teistest liikmetest teha (kvartett peab koos mängima).
Finalismiga ehk siduda matemaatika eesmärgiõpetusega [kas vastab nüüdisaja funktsionalismile?]. L. oli idealist, st ta pidas reaalsust põhiolemuselt vaimseks.

Formaalloogika aspektist on käitumisreegel mõiste (nähtus, mille ilmnemisel teatud subjekt peab käituma kindlal viisil), mis on õigusteaduslikult seletatavaks denotaadiks.
Faktiline - Riigi suveräännsusel on relatiivne iseloom – ta on seotud paljude teiste riikidega, kuuludes mitmetesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse.
Fie - t ei saa osta, müüa ega pärandada  Sul võib tekkida raskusi lisaraha leidmiseks ärisse  Kliendid ja hankijad võivad FIE-sid umbusaldada

Filoloogiline ehk keeleteaduslik, seletab akti sõnastuse tähendust keeleteaduse seisukohalt, määrates kindlaks sõnade ja terminite tähenduse ja lauseehituse.
Funktsionaalses mõttes on ametiasutused kõik organid, kes on pädevad avaliku võimu teostamisel andma haldusakte või rakendama muid avalik- õiguslikke üksikabinõusid.
Fie - na on hea ettevõtlusega hea alustada ei ole vaja täita ettevõttega seotud formaalsusi, pole vaja algkapitali, FIE eluiga sõltub isiku elueast.

Funktsionaalne süsteem on laiali paigutatud peaaju mehhanismides- selline ekvipotentsiaalsus ehk võrdvõimalikkus ja töö terviklikkus ei tähenda spetsiifika puudumist.
Füüsiline isik on inimene ning juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt. Füüsilise isiku õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kohustusi.
Formaalne õigusjõulisus – haldusakt kehtib üksnes siis, kui on kõrvaldatud kõik asjaolud, mis õiguslikult takistavad vajalike juriidiliste tagajärgede saavutamist.

Füüsilised isikud on inimesed; tsiviilõiguse subjektid; õiguste ja kohustuste kandjad Õigusvõime on isiku võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi.
Fraktsiooni nimeks on valimisnimekirja esitanud erakonna nimi koos sõnaga “fraktsioon.” Näiteks “Isamaliidu fraktsioon”, “Eesti Keskerakonna fraktsioon.
Faktiliselt on aga täielikud õigusnormid, nagu märkisime, kaheelemendilised, koosnedes abstraktsest faktilisest koosseisust ja õiguslikust tagajärjest.

Fie - ks võib olla iga füüsiline isik, sh vähemalt 15-aastane alaealine, kellel on vanema nõusolekul antud õigus tegeleda majandustegevusega.
Fiktsiooniteooria - selle kohaselt juriidilist isikut kui sellist reaalsuses olemas ei ole. Tegelikkuses eksisteerivad ju vaid inimesed kui fĂĽĂĽsilised isikud.
Fiscus – fiskus, imperaatori kassa, riigikassa in iure cessio – omandiõiguse loovutamine Rooma kohtus preetori ees toimuvas näilikus protsessis

Fie - ga). Samuti on kapitali kergem laiendada, kaasata investoreid ja partnereid ning minu isiklik risk on maandatud tänu piiratud vastutusele.
Föderaalriikidest on kahekojaline parlament näiteks väikesel Austrial ja suurtel Ühendriikidel, unitaarriikidest väikesel Hollandil ja suurel Prantsusmaal.
Föderatsioon on aga liitriiik mis koosneb ehk selle subjektideks on kas osariigid, provintsid, liidumad etc. ja need on ise teatud riiklikud moodustised.

Frustratio - asjatu lootus, ebaedu) on psüühilise pinge seisund, mis tekib tegevuse sunnitud katkestamisel enne soovitud eesmärgi saavutamist.
Fromm - inimesega kaasneb eraldumine, mis tekitab üksildustunde, käitumise motiivid on määratud püüdest ületada see üksildustunne.
Föderaalriikidele on omane, et föderaalparlament on kahekojaline, kusjuures ülemkoda on sisuliselt osariikide kui selliste esindajatest moodustatud.

Fie ojamaa on võlgnik, sest kuna OÜ Metsamaa hangib FIE Ojamaale 1000 kuuske, on FIE Ojamaa lepingu põhjal kohustatud nende eest ka maksma.
Finants - ja tulemusauditid) V: Riigikontroll kontrollib mitmete täitevvõimu asutuste tegevust ning riigi vara kasutamist ja säilimist.
Fie on kohustatud maksma tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning teisi vastavaid makse juhul, kui ta on käibemaksukohuslane või tööandja.

Finantsturg – turg, kus pankade ja börside vahendusel hoiustatakse raha ja laenatakse seda välja. Säästud muudetakse investeeringuteks.
Formaalses tähenduses on põhiseadus põhiseadusandja poolt antud riigi kõrgeima õigusjõuga akt, mille muutmine on seadusega võrreldes raskendatud.
Füüsiline isik on inimene Vaatamata formaal-juriidilistele erisustele õigussubjektide liigituses, on summa summarum õiguse subjektiks inimene.

Füüsilisele isikule on kuriteo eest kohaldavad põhikaristused rahaline karistus ja vangistus Rahaline karistus- f isikule 30 kuni 500 päevamäära.
Fideikomissid - mitteformaalsed suulised ja kirjalikud surnud isiku sooviavaldused pärijale sooritada mingi samme või anda kellelegi midagi.
Formaalses mõttes – halduskandjate ja –organite kogu tegevus, vaatamata selle materiaalsele sisule (laiem määratlus kui materiaalne haldus).

Fraktsioonid on Riigikogu liikmete poliitilised ĂĽhendused, mille kaudu Riigikogus esindatud erakonnad viivad ellu oma poliitilist programmi.
Frantsiisiandjal on õigus kontrollida frantsiisivõtja poolt frantsiisilepingu alusel toodetavate kaupade või osutatavate teenuste kvaliteeti.
Füüsilisele isikule on põhikaristusena ettenähtud rahaline karistus või vangistus ja juriidilise isikule rahaline karistus või sundlõpetamine.

Fie on kohustatud maksuteatel märgitud tasumisele kuuluva summa kandma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.
Föderatsioon on liitriik. Liitriik koosneb alamüksustest (föderatsiooni subjektidest), millistel on vaid teatud iseseisva riigi tunnused.
Faktooringu klient on kohustatud teatama faktooringuvõlgnikule nõude loovutamisest hiljemalt “…..”…………………………. .a.

Frantsiisiandja on kohustatud andma frantsiisivõtjale juhiseid õiguste teostamiseks ning osutama talle püsivalt sellega seotud kaasabi.
Füsiognoomika on välja arenenud looma füsiognoomikast 16, 17.sajand. Leiti, et iga inimese nägu/keha meenutab mõnd looma või lindu.
Fiktsiooniteooria – olemas vaid 1 liik juriidilisi isikuid – füüsilised isikud; juriidilised isikud on õiguslikud konstruktsioonid.

Formaalne – see, kellel on Eesti pass Materiaalne – on olemas veel mingi muu tunnus 3. materiaalse rahvuse mõiste 3 teooriat:
Finantseerima - st kedagi rahasummaga varustama). Eestikeelne mõiste ja termin rahandus seostub eeskätt riigi tulude ning kuludega.
Funktion – Kompetenz – Legitimation – Gewaltenteilung in der Ordnung des Grundgesetzes – Staatsfunktionen als gegliderte

Filosoof on see, kes on selle hea objektiivsele teadmisele kõige ligemal, temas on teadmise-arvamise suhe kõige positiivsem.
Firma kohta on teada Töötajate arv,N 0 1 2 3 4 5 Koguprodukt, TP 0 8 14 18 21 23 Piirprodukt, MP 0 8 6 4 3 2 MRP 40 30 20 15 10
Füüsilisele isikule on põhikaristusena ettenähtud rahaline karistus v vangistus, juriidilisele isikule aga rahatrahv v sundlõpetamine.

Formaalses mõttes on konstitutsioon üks seadus või seaduste grupp, millel on teiste seadustega võrreldes kõrgem juriidiline jõud.
Formaalses mõttes on konstitutsiooniks seadus või grupp seadusi, millel on teiste seaduste suhtes reeglina kõrgem juriidiline jõud.
Formaliseerituse nõue on oluline. On võimalim taodelda protokolli muutmst, aga kohus ei saa muuta protokollis olevaid sisulisi otsustusi.

Füüsiline isik on inimene. Tsiviilõiguses, kui rääkida isikust, võib mõelda nii füüsilist kui ka juriidilist isikut, kes on
Füüsiline isik on inimene ja juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt. Ainult inimene on õigustatud ja kohustatud.
Funktsionaalne organ – kui seadus ananb ühele kogule või isikule ühe avaliku võimu funktsiooni, siis loob ta sellega ühe organi.

Fideikomissid - tekkisid surnud isiku mitmesugustest mitteformaalsetest suulistest või kirjalikest sooviavaldustest pärijale.
Fraktsioonid on poliitilise iseloomuga, siis fraktsiooni nõunikud ja konsultandid võetakse ametisse fraktsiooni eluea ajaks.
Formaalne - Riik ei saa praktiliselt kasutada oma suveräänsust teiste riikide mõju tõttu, kes suruvad peale oma tahet.

FĂĽĂĽsiline ergonoomia on seotud inimese anatoomiliste, antropoloogiliste ja fĂĽsioloogiliste tunnustega ning fĂĽĂĽsilise aktiivsusega.
Formaalses - õigusloome, st viisid, kuidas riigivõim annab käitumisreeglile üldkohustusliku jõu e legislatiivtegevus.
Funktsionaalne tunnus – organ teostab halduse kandja pädevust, kusjuures riigi puhul on see pädevus organite vahel ära jaotatud.

Faktijärelduste põhjendamiseks on analüüsinud tõendeid ja märkinud, millistele tõenditele tuginedes ta mingid asjaolud tuvastatuks loeb.
Fiktsiooniteooria – selle kohaselt juriidilist isikut kui sellist reaalsuses olemas ei ole. See on inimeste poolt loodud vorm.
Föderaalriigi osariikidel on kõik riigi välised tunnused, aga neid käsitletakse riigina ainult föderaalriigi enese õiguskorra sees.

Finantsturg on turg, kus pankade ja börside vahendusel hoiustatakse ja investeeritakse raha ning laenatakse seda välja.
Fraktsioonil on seadusandliku algatuse õigus ja ka õigus teha ettepanekuid hääletada mingi eelnõu menetlusest välja.
Frustatsioon on psüühilise pinge seisund, mis tekib tegevuse sunnitud katkestamisel enne soovitud eesmärgi saavutamist.

Füüsiline isik – inimene õigussubjektina · Juriidiline isik – Juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt.
Faktooring on finantseerimise teenus, mis võimaldab ettevõttel lihtsalt ja kiiresti hankida vajalikku käibekapitali.
Formaalne suveräänsus – faktiliselt välja kuulutatud Faktiline suveräänsus – seda suveräänsust saab ka reaalselt kasutada

Formaalõiguslikult tähendab lihtne piiriklausel seda, et vastavat põhiõigust saab piirata kas seadusega või seaduse alusel.
Faktiline retsidiiv tähendab et isik on toime pannud vähemalt kaks süütegu mille eest teda ei ole varem süüdi mõistetud.
Fideikomiss on mitte müüdav pärimisõigus, õiguslik institutsioon, mille abil hoiti mõisaid ühe suguvõsa käes.

Finantsalane pädevus - S.t nt, et parlament võtab vastu riigi iga-aastase eelarve (riigi tulud ja kulud) ning kehtestab makse.
Formaalselt on seadus kas Riigikogu poolt või rahvahääletusel vastu võetud kõrgeima juriidilise jõuga õigusakt.
Formaalselt on seadus kõrgeima juriidilise jõuga õigusakt, mis puudutab kodanike juriidilisi õigusi ja kohustusi.

Füüsikalised faktorid on kliima temperatuur jne. Alguses võib tekkida imestus, et miks need peaks siis kuritegevust mõjutama.
Füüsiline isik on inimene, juriidiline isik aga seaduse alusel loodud õigussubjekt. Füüsilise isiku õigussubjektsus.
Föderaalriikides on iseseisev ja eriti oluline õiguse instituut, mis reguleerib föderaalvõimu ja osariikide vahekorda.

Föderaalkodakondsus on vajalik eeskätt rahvusvahelisel areenil tegutsemiseks ja ka üleriigilistel valimistel osalemiseks.
Formaalne nõue - tähendab, et iga põhiõiguse riive peab vastama kõigile pädevus-, menetlus ja vormieeskirjadele.
Formaalsed tunnused - esinevad ekspressid, verbis 3. Materiaalsed tunnused Riigivõimu seotus PSsega ja teiste seadustega.

Funktsionaalsel ruumikujundusel on järgmised nõuded: piisav mahutavus; tugev koormus- võime ja muutlikkus kaasajastamise mõttes.
Frommi järgi on üheks nekrofiilia põhjuseks (võimalik, et peamiseks põhjuseks) pahaloomuline intsestiaalsus.
Factortame kaasus - kalalaevandusettevõtted kes olid registreeritud UK, ent juhtkond ja omanikud olid hispaanlased.

Formaalne määratletus – aspektist iseloomustab õigusnormi: loogiline struktuur- hüpotees, dispositsioon, sanktsioon.
Formaalses mõttes on õigusriik seadusriik, kuid materiaalses mõttes võub õigusriiki määratleda õiglusriigina.
Funktsiooni määramispiirkond on samas ka funktsiooni lähtehulk ning funktsiooni muutumispiirkond kuulub funktsiooni sihthulka.

Formaalne tähendab Weberil eelkõige protseduurilist, menetluslikku külge, ehk siis: kuidas otsustatakse.
Formaalse kontrolliga on tegu näiteks siis, kui vaidluseks on see, et minister andis määruse pädevust ületades.
Frustratsiooniseisund on subjektiivselt ebameeldiv ning seda püütakse ületada sageli ka kriminaalselt käitudes.

Föderaalriikides on enamasti eraldi peatükiks peatükk, mis käsitleb föderatsiooni ja osariikide vahekorda.
Frustratsioon on subjektiivselt ebameeldiv ja seda püütakse ületada sageli ka kriminaalselt käitudes.
Fideikomiss – suulises või kirjalikus vormis; sarnane legaadiga; võib olla kogu pärandi ulatuses.

Formaalne seadus – seadusandluse menetluses teoks saanud seadusandlusorgani tahteakt, sõltumata sisust.
Formaalne kontroll – assotsieerub ametlikkusega ja tavaliselt teostatakse seda suurtes organisatsioonides
Föderaalne ülemkohus on pädev tunnistama konstitutsioonivastaseks Kongressi või presidendi mistahes akti.

Föderatsioon on liitriik, 4-5 tasandit sõltuvalt riigi suurusest. Neid on umbes 20 föderatsiooni.
Fas - jumaliku päritoluga normid, mille juures normi rikkuja langeb jumalate viha alla.
Funktion – Kompetenz – Legitimation – Gewaltenteilung in der Ordnung des Grundgesetzes.

Finantsarvestusi on ettevõtja kindel äriidee tasuvuses, siis võiks alustada ettevõtte asutamist.
Freudi järgi - Inimene ripub suguelundite küljes!!! Arendas analüütilise psühholoogia suuna.
Fie - l võib olla mitu ärinime, kui nimesid kasutatakse erinevate ettevõtete kohta.

Faktiline koosseis on eluline asjaolu(d) kui eeldus, mille saabudes on midagi lubatud, keelatud või
Fie – on ettevõtja ja temale tööõiguslikud garantiid ei kehti N: puhkuseõigus.
Finantsturg – turg, kus pankade ja börside vahendusel hoiustatakse raha ja laenatakse seda

Fundamentaalsus – kaitsevad ja rahuldavad fundamentaalseid huvisid ja vajadusi eseme stabiilsus
Fie ees on eeliseks osaniku piiratud vastutus ja võimalus maksta osanikele dividende.
Fructus - asjast perioodiliselt eraldatav osa. Nt loomade juurdekasv, asja tulu, maja

Füsiognoomika - tegemist on teadusega inimese näojoonte ja sisemuse omavahelisest seosest.
Faktiküsimus on leidnud oma positiivse lahenduse, tuleb edasi minna järgmiste sammudega.
Fie on isik, kes teenib majanduslikku tulu ja tegeleb enda nimel ettevõtlusega.

Föderaalne ülemkohus on aga välja töötanud nn. föderaalkongressi eeldatava pädevuse teooria.
Formaalsele õigusriigile on iseloomulik, et isiku juriidiline vabadus tuleneb formaalsest seadusest.
Füüsilised isikud on ka siis põhiõiguste kandjad, kui nad asutavad nt mittetulundusühingu.

Feodaal - Manoriaal- Linna- Kuninga- Kaubandus- Ă•igus Ă•igus Ă•igus Ă•igus Ă•igus
Frantsiisi andjale on oluline, et toodete/teenuste müügiga tagatakse kaubamärgi kvaliteet.
Fie - ks võib hakata iga füüsiline isik, registreerides end äriregistris.

Formaalses mõttes on materiaalselt mõistetud haldus-, legislatiiv- ja jurisdiktsioonilised
Formaalseteks ehk õigusnormideks ja mitteformaalseteks ehk õigusvälisteks normideks.
Faktiline koosseis on kirjas hüpoteesis; ilma hüpoteesita pole võimalik õigusnormi ette

Fie - na tegevuse alustamiseks tuleb sul ennast registreerida äriregistris.
Filiaal – välismaise äriühingu osakond Eestis, on olemas filiaali juhataja.
Francis e - Library 2001. 3. Pagán, V. E. Conspiracy Narratives in Roman History.

Füüsiline isik – selleks, et olla õiguse subjekt, omab õigusvõimet ja teovõimet.
Fiktsioon – s.o väärtus, mis moodustub aktsiakapitali jaotamisel aktsiateks.
Filo – kui valida välja üks inimõigus, siis mis oleks kõige tähtsam

Fiskaalpoliitika ehk rahanduspoliitika tegeleb peamiselt valitsuse eelarvepoliitikaga.
Föderatsiooni subjektidel on sageli oma põhiseadus, mis ei vaja keskvõimu poolset heakskiitu.
Füüsiline isik – inimene Juriidiline isik – seaduse alusel loodud õigussubjekt.

Filosoofiline – mis inimõigused on, kust nad pärit on, mis on nende tähendus.
Forsythe - USA Sõjaväeakadeemia haridusteaduskonna professor ja asedekaan,
Funktsionaalselt on määrused legislatiivaktid; formaalselt aga haldusorgani aktid.

Füüsiline isik on inimene ja juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt.
Faktooringu klient on kohustatud teatama faktooringuvõlgnikule nõude loovutamisest.
Finantsõigus – reguleerib suhteid, mis tekivad riigiorganite rahandussuhetes.

Frantsiisilepingu esemeks on frantsiisivõtjale antav õigus, mida nimetatakse frantsiisiks.
Fie – vastutab oma varaga ja lihtne alustada ning lihtne aruandlus.
Fraktsioonid on rühmad, mille kaudu kujundatakse suur osa parlamendi tööst.

Funktsionaal - organisatoorne analĂĽĂĽs Funk tsionaal-organisatoorne analĂĽĂĽs
Formula - see kirjalik formuleering, mis oli määratud kohtuniku jaoks.
Füsiognoomika - teadus inimese näojoonte ja sisemuse omavahelistest seostest.

Füüsilised isikud - isik Juriidilised isikud: Seaduse alusel loodud õigussubjekt.
Fiktsiooniteooria - juriiline isik on ettekujutus, teda tegelikult ei eksisteeri.
Finants - , kriminaal- ja protsessiõigus ning ka rahvusvaheline õigus

Fructus on asjast perioodiliselt eraldatav osa, nt loomade juurdekasv.
Füüsilised isikud on inimesed. 46. Füüsiliste isikute õigusvõime, teovõime.
Faktiline konstitutsioon on põhikorrasuhted nii, nagu nad tegelikkuses eksisteerivad.

Faktitõde – mõtlemise vastavus tegelikkusele, kontrollitav meeltega.
Fitusiaar - fidutsiaar-pärija ja vastutas ka pärandaja võlgade eest.
Fie - le on kehtestatud raamatupidamise korraldamise kohustus.

Fileo sofia on „tarkusearmastus”. Tarkus on teatud liiki teadmine.
Finantsvarad on hoiused, ostetud väärtpaberid ja muud taolised varad.
Füüsiline kaasaaitamine on näiteks võimalike takistavate tegurite kõrvaldamine.

Fide - Abl - sg; fides 2. actio in personam – isikuline hagi
Filiaali kustutamine – sundlõpeamise alused on toodud lõpetamise alusteks.
Finantseerimisasutus - Põhiliseks tunnuseks on see, et ei ole krediidiasutus.

Fr agr - ni siis, kui takistust tajutakse sihilikult tekitatult.
Funktsionaalselt on legislatiivaktid ja formaalselt on haldusorgani aktid.
Füüsilised isikud on õigussubjektid ja võivad osaleda haldusõigussuhtes.

Frenoloogia – teadus koljukuju ja psüühiliste omaduste seostest.
Fie on tavaline inimene, see ei tähenda isiku kahestumist.

Fie - l on suur otsustamisvabadus ning juhtimine on lihtne.
Formaalne loogika – Pöörab tähelepanu lausete vormile, mitte sisule.
Faktis on ĂĽldistatud kujul, kuna norm on ĂĽldise iseloomuga.

Finantsõigus – reguleerib riigiorganite tegevust rahandussuhetes.
Fiktiivsel k - l ka teine aspekt – ei ole täielikult fiktiivne.
Fie - le kohaldatakse ettevõtja kohta käivad sätteid.

Finants - või muid Tööandja poolt määratletud saladusi.
Formaalne seadus – võetakse vastu riigikogu poolt, seaduse nimega.
Formaalselt on haldusõigus haldusfunktsiooni teostamise reegel.

Fie - na äriregistris registreeritud füüsiline isik.
Filosofeerimisel on oht kaotada side tunnetuse ja tegelikkuse vahel.
Fraktsioonidel on omavalitsuspoliitikas täita väga oluline roll.

Feodaalne ehk seisuslik omand Selle lähtepunktiks on küla.
Fie - na tegutsemise positiivsed kĂĽljed on kindlasti:
Fiktsiooniteooria kohaselt on algseks ja tõeliseks õigussubjektiks inimene.

Finantsstabiilsuse tagamine – täna EP otsesest funktsioonist välja viidud.
Fraktsioon on koht, kus sõlmitakse poliitilisi kokkuleppeid.
Faktiks on sĂĽĂĽtegu mille alusel karistust kohaldatakse.

Frenoloogia on oma juurtega pärit 18 -19 sajandi vahetusest.
Föderaalne ülemkohus nimetatakse presidendi poolt senati nõusolekul.

Füüsiline isik – õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi.
Filiaal – Ei ole iseseisev juriidiline isik, subjekt.
Formaalses mõttes – halduskandjate ja –organite kogu tegevus.

Formuleeriv – tutvumine objektiga, mida on vähe uuritud.
Fiktsiooniteooria – juriidiline isik on ettekujutus/fiktsioon.
Funktsionaalselt on korrastatud ja vastatsikku omavahel seotud.

Fallilises faasis on esiplaanil oidipuse kompleksi lahendamine.
Feodaalses - muidu monarhilised kui olid linnvabariigid.
Funktsioonist - ĂĽhtlustada ja piiritleda kodanike huvisid.

Fondi emissioon on aktsiakap suurendamine omakapitali arvel.
Fraktsioon on puhterakondliku (poliitilise) iseloomuga.
Freudi arvates on kõigil sisemine konflikt, ebanormaalsed.

Föderatsiooni subjektil on konstitutsioon mille ta ise vastu võtab.
Füüsiline isik – on inimene õigussubjektina (Vikipeedia)
Füüsilise isikuõigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kohustusi.

Fondiemissioon on suunatud vaid olemasolevatele osanikele.
Füüsilise isikuõigusvõime on võime algab sünniga ja lõpeb surmaga.

Faktilised asjaolud on õigusliku hinnangu andmiseks piisavad.
Fie - na tegutsedes kuulub kogutulu omanikule.
Faktipõhiselt on vaja esitada kõik koosseisu asjaolud.

Feodaalne riik on ĂĽldjuhul olnud monarhistliku vormiga.
Füüsilisel isikul on ühetaoline ja piiramatu õigusvõime.
Funktsionaalne pädevus – ametiasutuse sisemine töökorraldus

Faktiline vabadus on materiaalsete takistuste puudumine.
Finalistlik süüteomõiste – kujunes välja 20. Saj keskpaigas.
Füüsiline isik – kus peamiselt või alaliselt elab.

Fraktsioonid on piiriĂĽlesed, parlamendi komiteed.
Funktsionaal - organisatoorne analĂĽĂĽs Norman Aas

Finantsinspektsiooni käed on praegu olulised vabamad kui enne.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Formulaarprotsess - muudatused legislatsioonilises protsessis said vajalikuks kui Rooma muutusa g r a a rr i i g i s t k a u b a n d u s r i i g i k s ( u I I I s a j . e K r ) - I U S G E N T I U M - L I H T N E JA M I TT E F O R M A A L N E PRAKTILINE.
Füüsiline kaasabi on nt. takistuse kõrvaldamine jnms.

Formaliseeritud keel - õiguskeel (normitehniline keel).
Frantsiisiandja õigused on frantsiisi eelduseks ja esemeks.

Föderatsiooni kodanikeks on kõik föderaalriigi kodanikud.
Füsiognoomika – 18 saj, Johann Kaspar Lavater.
Fie - l on ainuõigus oma ärinimele.

Formaalne – kõigi haldusasutuse tegevus.
Formaalne mõiste on õige. b.i.1.b. Otsekohaldatus

Fiducia – oli vanimaks pandi vormiks.

Fikh ise on islami õiguse põhiallikas.
Formaalne istung – võetakse vastu õigusakte.
Fraktsioonil on enda palgaline tööaparaat.

Föderatsioonid - üksikute riikide ühendused.
Fie - ks ĂĽksnes fĂĽĂĽsiline isik.

Formaalse loogika ehk õige mõtlemise alused.

Faktiliselt – peavad olema ressursid.

FĂĽĂĽsilisel isikl on elukoht ja tegevuskoht.
Finantsõiguse normid on nende töö põhialus.
Fiskaal - või eelarve analüüs.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Finantsvara – intressi kandvad väärtpaberid ja raha Raha ringluskiirus – kordade arv, mida rahaühik käibib mingi perioodi jooksul, näitab mitu lõpptoodangu müügi tehingut saab teostada ühe ja sama rahaühiku abil.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Filiaali asutamine on vaba kõigile välismaa äriühingutele, sõltumata nende vormist, tegevusalast v tegevuse ulatusest, kuid teatud juhtudel, võib filiaali asutamise eeldusena nõuda vastava loa saamist.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Finalistlik on see seetõttu, et võetakse vastutusele siis, kui on olemas koosseis, tegemist õigusvastasusega ning inimene on süüdi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Faktooringuleping – üks isik (faktooringu klient) lepinguid vahendama või neid käsundiandja nimel ja arvel sõlmima.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Faltsifitseerimine - uurimisandmete v protsessi manipuleerimine moel, et jõuda teatud järeldusteni

Vote UP
-1
Vote DOWN
Fragmentaarsus tähendab selle toimimist põhimõttel – äärmise abinõuna.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Frontaal - ehk otsmikusagar on kõige rohkem arenenud.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Feodaalne riik on üldjuhul monarhistliku vormiga, kuid teatava erandina tekkisid feodaalajal ka vabariikliku võimukorraldusega üksused linnvabariikide näol, seda eelkõige majanduslikult tugevates tööstus- ja kaubanduskeskustes.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Formaaljuriidiliselt on 1933. aasta referendumil vastu võetud põhiseaduse näol tegemist 1920. aasta põhiseaduse täiendustega, kus põhiseaduse 89-st paragrahvist muudeti 30 ning 2/3 põhiseadusest jäi endiselt kehtima.
Vote UP
-3
Vote DOWN
Formaalsed eeldused - täitmise nõue on esitatud mõistliku aja jooksul (VÕS § 108 lg-d 3-5)
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto