Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Euroopa liit on üheaegselt riikide liit ja liitriik – mis seda näitab? 20. Millega tegelevad ja millised võimupädevused on EL Ülemkogul ja selle eesistujal (presidendil), EL Välisasjade ja Julgeolekupoliitika Kõrgel Esindajal, EL Ministrite Nõukogul, Euroopa Komisjonil, Euroopa Parlamendil ning Euroopa Kohtul? 21. Kes on Euroopa Komisjoni president? Kes eestlastest on Euroopa Komisjoni üks neljast asepresidendist? Kes on Eestist valitud Euroopa Parlamenti?
Euroopa liit - Euroopa riikide majanduslik ja poliitiline ühendus, millele pandi alus Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühendusega, varasematest koostööühendustest arenes 1992.a sõlmitud Maastrichti lepingu alusel välja 1. novembrist 1993 moodustatud Euroopa Liit, seisuga 1. mai 2004 25
Euroopa liit on riigi ülene konföderatiivne Euroopa riikide ühendus, mis tegutseb asutamislepingute alusel, mille sätteid viivad ellu Euroopa Liidu institustsioonid koos liikmesriikidega. Euroopa Liit loodi eesmärgiga lõpetada naabritevahelised konfliktid ning verised sõjad, mis tulenesid Teise maailmasõjaga.

Euroopa liit on põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik ja poliitiline ühendus, millel on 28 liikmesriiki. Euroopa Liidul on omadusi, mis on iseloomulikud nii rahvusvahelistele organisatsioonidele kuid ka suveräänsetele riikidele – sellisena on Euroopa Liit ainulaadne poliitiline institutsioon.
Euroopa liit on kogu oma eksisteerimise vältel avaldanud suurt toetust eri rahvaste keelte ja kultuuride omanäolisuse säilitamisele. Toetus ei ole ainult moraalne – EL on läbi oma abiprogrammide õla alla pannud mitmele Eesti kultuuriprojektile, liitumisel peaksid saadavad summad veelgi suurenema.
Euroopa liit on organisatsioon, millel on oma iseseisev õigussüsteem, milles eristatakse esmast (ehk primaarset) ja teisest (ehk sekundaarset) õigust: 1) ELi esmane õigus – moodustub asutuslepingutest ja neid täiendavatest lepingutest, need õigusaktid on ühenduse õiguslikuks aluseks.

Euroopa liit on 1999. aastal Euroopa autovalmistajatega kokku leppinud soovitused, mille kohaselt on uute autode keskmised süsinikdioksiidi heitmete kogused aastal 2008. a maksimaalselt 140 g/km. Jaapani ja Korea autovalmistajatel on aasta enam aega, et saada uued autod samale tasemele.
Euroopa liit on demokraatlike riikide ühendus, mida iseloomustab vastastikune koostöö ja veendumus, et koos tegutsedes suudavad riigid tagada inimestele parema, turvalisema ja tervislikuma elu. Euroopa Liidu põhiväärtused on demokraatia, solidaarsus, vabadus ja sotsiaalne õigus.
Euroopa liit - Kõige tuntum ja edukam majandusliit Eesmärk on riikide konvergents Hetkel 27 liiget Rahaliidus 14 liiget EL juhtinstitutsioonid: Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu Eesmärk on redigeerida liidus olevate riikide vaheliste majanduslikku suhet.

Euroopa liit on viimase kahekümne aastaga teinud läbi silmapaistva muutuse – 1980-ndate alguse mõõnaperioodi järel on astutud suuri samme siseturu lõplikuks teostumiseks ning jõutud ühise välis- ja julgeolekupoliitika loomiseni ja ühisraha kasutuselevõtuni.
Euroopa liit - 27 riiki, poliitline majandusliit, prioriteet religioonse ebavõrdsuse vähendamine, toimib liikme maksudest WTO- world trade organisatsion- e maailma majandus org, eesmärgiks elatada maailma kaubandust, alandada tollijakaupade tariife
Euroopa liit on Lissaboni strateegias seadnud eesmärgiks saavutada aastaks 2010 kogu regioonis keskmiselt 70-protsendiline tööhõivemäär vanuserühmas 15–64 aastat. Ka Eesti peab hakkama strateegias seatud eesmärkide täitmise kohta aruandeid

Euroopa liit on vastu võtnud erinevaid protokolle – Kyoto ja Montreal, mis on seotud kasvuhoonegaaside ja teiste ainetega õhus. Kuna areng on maailmajagudes niivõrd erinev, siis see on väga kaheldav, kas maakera peab kogu sellele survele vastu.
Euroopa liit - maailmas ainulaadne rahvusvahelise koostöövorm Euroopa integratsiooni alguseks peetakse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamist 1951. aastal ning Rooma Lepingute sõlmimist 1957. aastal Belgia, Hollandi, Itaalia, Luksemburgi,
Euroopa liit on sõlminud mitmeid assotsieerumis-, koostöö- ja kaubanduslepinguid kogu maailma riikidega, alustades kõige lähematest naabritest Euroopas ja lõpetades kõige kaugemate partneritega Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Euroopa liit on teinud sellele väikesele Balti riigile päris palju ettekirjutusi selle kohta, kuidas siin käitutakse loodusvaradega. Põhiliseks probleemiks on asjaolu, et eestlased kasutavad oma maavarasid piiramatus koguses.
Euroopa liit on üks tähtsamaid kaubanduspiirkondi kogu maailmas ning tal on alati olnud võtmeroll maailmakaubanduse hõlbustamisega tegelevates struktuurides: üldises tolli- ja kaubanduskokkuleppes (GATT) ning seejärel WTOs.
Euroopa liit on juhtiv kaubandusjõud maailmas, kelle osa ülemaailmses kaubandusturus on 20%. See tähendab, et eurooplased ostavad või müüvad iga viienda maailmas müüdava või ostetava kauba ning teenuse.

Euroopa liit on kodakondsuspiirangut oliliselt leevendanud. Igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus seada oma kandidatuur üles mõne teise liikmesriigi kohalikel valimistel ja osaleda valimistel hääletajana.
Euroopa liit on rahastanud projekte ja loonud koostöövõrke kõikide asjaomaste partnerite ühendamiseks, kogemuste vahetamise kiirendamiseks ja haavatavamate inimrühmade probleemidega tegelemiseks.
HIV
Euroopa liit on põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik ja poliitiline ühendus, millel on 27 liikmesriiki. Euroopa Liidul on nii valitsustevahelise kui ka rahvusülese organisatsiooni elemente.

Euroopa liit on huvitatud sellise ülemaailmse registri loomisest, kuid kuigi töö selle nimel WTO TRIPSi Nõukogus käib, ei ole osade riikide vastuseisu tõttu (nt USA) suudetud selleni jõuda.
Euroopa liit on üheaegselt riikide liit ja liitriik – mis seda näitab? Tal on riigile omased tunnused – parlament, seadusandlik kogu, täidesaatev võim, kohus ja sõltumatu keskpank.
Euroopa liit on juba palju ära teinud abiellumise, lahuselu, abielulahutuse, laste eestkoste ja muude tsiviilvaidlustega seotud piiriüleste õigusprobleemide lahendamiseks.

Euroopa liit on Lissaboni strateegias seadnud eesmärgiks saavutada aastaks 2010 kogu regioonis keskmiselt 70-protsendiline tööhõivemäär vanuserühmas 15–64 aastat.
Euroopa liit on ka vähemarenenud riikidele oluline kaubanduspartner, sest neil võimaldatakse Euroopa Liitu eksportida tollimaksuvabalt või vähendatud tollimaksuga.
Euroopa liit on olnud oluline rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimist käsitlevatel läbirääkimistel. Neist viimane on Doha arenguvoor, mis algas 2001. aastal.

Euroopa liit on Eestile kasulik ka. Oletame, et kui tuleb meie suur naaberriik Venemaa oma suure väega, siis Nato kuulub ka Euroopa Liitu ja meil on abile loota.
Euroopa liit – tekkis pärast II Maailmasõda, et ära hoida tulevasi sõdasi võttes enda alla terase tootmise Beneluxi ning Saksamaa ja nende naabermaades.
Euroopa liit on andnud alust uue suveräänsusemõiste kujunemiseks, mille puhul enam ei lähtuta riigi võimest omal äranägemisel määrata oma pädevus.

Euroopa liit on WTO kollektiivne liige, s.t. kõik liikmesriigid on eraldi WTO liikmed, kuid teostavad oma poliitikat Euroopa komisjoni esinduse kaudu.
Euroopa liit – Tekkis algul kuue Euroopa riigi osalise koostöö organisatsioonina Eesti liitus 01.05.2004 IMF (SDR) – Rahvusvaheline Valuutafond.
Euroopa liit on 1. jaanuarist 2007a. Euroopa Liit on põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik ja poliitiline ühendus, millel on 27 liikmesriiki.

Euroopa liit - koostöö nende riikide vahel, Valuutakursid rahvusvahelised lepingud, koostöö Võimalused laenu saada- kindel sissetulek ja tagatis.
Euroopa liit on ma arvan, et paljudele riikidele kasulikum kuna kui tuleks kunagi sõda siis Euroopa Liit toetaks kindlasti teist Euroopa Liidu maad.
Euroopa liit on kuulutanud 2010 aasta vaesuse vastu võitlemise aastaks Eestis antakse selle raames välja analüütiline vaesuse teemaline kogumik.

Euroopa liit – Tänasel kujul sai alguse 1992. aastal Maastrichi lepinguga, lõimumine algas aga 1951. aastal Euroopa Söe- ja Teraseühendusega.
Euroopa liit on võtnud eesmägiks suurendada taastuvenergia osakaalu, mis oli 2005. aastal 8,5%, aastaks 2020 juba 20%ni ehk siis 11,5 % tõus.
Euroopa liit – rahvusvaheline institutsiooniline organisatsioon, mille kõik liikmed peavad loovutama osa iseseisvusest ühisstruktuuridele.

Euroopa liit on andnud Kreekale mitmeid toetusi,et tugevdada tema põllumajandussektorit, kuid see töötab ikka kehvasti isegi 21. sajandil.
Euroopa liit on astunud suuri samme edasi minekuks vähendada tööpuudust ,kuid kui vaadata praegust seisu ,siis asi ei kulge kuigi edukalt.
Euroopa liit on ka suurim turg maailmas, olles seeläbi teistele riikidele koostööpartneriks. Turu toimimiseks on vääga oluline eelarve.

Euroopa liit on rahvusvaheline demokraatlike riikide ühendus, kus tehakse koostööd inimeste elujärje ja elukeskkonna parandamiseks.
Euroopa liit – Euroopa riikide majandusliit, eesmärgiks arendada ja reguleerida riikidevahelist koostööd paljudes valdkondades.
Euroopa liit on kaasa toonud palju muudatusi ja väga paljud neist on kaasa toonud positiivest vastu kaja aga mõni ka negatiivset.

Euroopa liit on eeskätt kaubandusliit, kus ka sotsiaalse kaitse ning inimõiguste küsimusi lahendatakse tööturu vaatevinklist.
Euroopa liit on arvamusel, et keel ja identiteet on tihedalt seotud ning et keel on kõige otsesem kultuuri väljendamise viis.
Euroopa liit on ainulaadne majandusalase ja poliitilise koostöö partnerlus, milles osaleb 27 demokraatlikku Euroopa riiki.

Euroopa liit on tegutsenud 1950. aastast alates ja seni on suudetud teha järgmised põhimuutused: reisimine ELi piires ilma
Euroopa liit on selles osas eesrindlik, siin paikneb umbes 30 % maailma ökotööstusest ning 50 % taastootmistööstusest.
Euroopa liit on otsustanud, et liikmesriikide eelarve defitsiiti tuleb piirata, ja sellega vähendada inflatsiooni ootust.

Euroopa liit on meile kindlus tunde andnud, et me ei ole üksi ja on tore kuulda kui teised riigid aitavad üksteist nagu
Euroopa liit on jõustanud mitmeid veekvaliteedistandardeid: joogiveele, suplusveele, kalamajandusele ja kalakasvatusele.
Euroopa liit on kehtestanud dioksiinide maksimaalseks lubatavaks sisalduseks kalas 4 pg TEQ kala märgkaalugrammi kohta.

Euroopa liit on loomisest alates põhinenud inimõigustel, demokraatlikel institutsioonidel ja õigusriigi põhimõttel.
Euroopa liit on liikunud arengu suunas laienemise teel, seega peab selles liidus olema midagi, mis paneb riike ühinema.
Euroopa liit on juriidilise isiku staatusega institutsioon ning on EU riike hõlmav majanduslik ja poliitiline ühendus.

Euroopa liit on väga vajalik asi, sest iga väike riik ei suudaks lihtsalt enda eest seista, kui selleks on vajadust.
Euroopa liit - : 1) riikide liit 2) 27 riiki 3) u 500milj elanikku 4)15 riigis EL-i ühisraha 5) Schengeni viisaruum.
Euroopa liit on saavutanud suurt edu ühenduse sisekaubanduses seoses tollikontrolli kaotamisega selle sisepiiridel.

Euroopa liit on organisatsioon, millel on oma iseseisev õigussüsteem, milles eristataks esmast ja teisest õigust.
Euroopa liit on vastu võtnud ambitsioonika eesmärgi: peatada aastaks 2010 bioloogilise mitmekesisuse hävimine.
Euroopa liit on põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik ja poliitline ühendus,millel on 27 liikmesriiki.

Euroopa liit on rahvusvaheliste suhete uus vorm, omab riigi tunnuseid ning ei samastu rahvusvahelise õigusega.
Euroopa liit on riikide ühendus, mis loodi pärast teist maailmasõda ning millesse kuulub hetkel 27 riiki.
Euroopa liit on poliitiline, majanduslik, kultuuriline ja sotsiaalne liit, mis ühendab Euroopa riike.

Euroopa liit on nagu lapitekk, mis iga riigi liitumisega läheb järjest suuremaks ja paremaks.
Euroopa liit on seadnud sihiks toota aastaks 2020 20% energiast taastuvatest energiaallikatest.
Euroopa liit on toonud kaasa palju positiivset kuid ilmnema on hakanud ka suured probleemid.

Euroopa liit on Euroopa riikide rahvusvaheline organisatsioon, millel on 27 liikmesriiki.
Euroopa liit – VÄIKE KOKKUVÕTTE NIMETA VÄHEMALT 4 NIME, KES SAID TUNTUKS LAULUPEOGA.
Euroopa liit – põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik ja poliitiline ühendus.

Euroopa liit on enam kui riikide konföderatsioon, kuid ta ei ole ka föderaalriik.
Euroopa liit on India suurim kaubanduspartner ning välisinvesteeringute allikas.
Euroopa liit on aktiivselt tegutsenud ka arengumaades ja ülemaailmsel tasandil.
HIV

Euroopa liit - Euroopa riike ühendav majanduslik ja poliitiline organisatsioon.
Euroopa liit – asutatud Maastrichti lepinguga rahvusvaheline organisatsioon.
Euroopa liit on võtnud kasutusele ühise rahapoliitika ja ühise raha- euro.

Euroopa liit on meie kindlustuspoliis, mille sisu on lihtsamast lihtsam.
Euroopa liit - vt. Euroopa päevik lk.22-39 - õpik lk.131-137; 177-179
Euroopa liit on tähendanud paremat elu-, töö- ja hariduskvaliteeti.

Euroopa liit – 1.mai 2004. loodud 1958. majanduslik organisatsioon.
Euroopa liit on seadnud kasvuhoonegaaside emissiooniks eesmärgid.

Euroopa liit on tootjana enam tunnustatud kui mõni väike riik.
Euroopa liit on laienenud, uute liikmete vastuvõtmine jätkub.
Euroopa liit on tekkinud eeskätt suurte riikide loominguna.

Euroopa liit - Euroopa maj.ühendus, tagab ühisturu Euroopa
Euroopa liit – Euroopa arenenud riikide majandusühendus.
Euroopa liit on loodud õigusriigi põhimõtteid järgides.

Euroopa liit on juriidilise isiku staatusega institutsioon.
Euroopa liit on tänaseks tuntuim, kuid ta ei ole esimene
Euroopa liit on aga Venemaa tähtsaim kaubanduspartner.

Euroopa liit on paljude riikide ja kultuuride kooslus.
Euroopa liit on ka meile andnud turvalisuse.

Euroopa liit on ainulaadne koostöövorm.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun