Sõnu seletav sõnaraamat

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 15 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 16 Ettevõtluse põhikategooriad (1) Ettevõtluse põhikategooriad (2) Ettevõtluse kõrval olulised veel vähemalt kaks kategooriat: • Ettevõtja on ettevõtlusega tegelev isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu ja/või teenuseid, mille müük on talle püsivaks tegevuseks Ettevõtja võib olla: • füüsiline isik (teovõimeline, seaduses sätestatud juhtudel ka piiratud teovõimega), • seaduses sätestatud äriühing.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 27 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 28 Elutsüklite teooriad: organisatsioonide (ettevõtete) elutsüklid Mida peab ettevõtja teadma ja oskama ehk õppima? Organisatsioonid On juba eksisteerinud: Tõenäoliselt eksisteerib veel: Ehrsetn & Kjellmann (2003): inimkäitumist ja õppimist seletavates (ettevõtted): teooriates saab hariduslikus kontekstis eristada kaht inimkäitumise ALALISED: tüüpi — nn homo industrialis ning homo entreprenaurus.
Ettevõtluse riskitegurid – • Konkurents - uued konkurendid • Ebasoodsad või ebakindlad müügilepingud, mis põhjustab ebapiisava käibekapitali ja lepingute rikkumise • Energia, kütte, tootmisvahendite hinnatõus • Piiratud tarbijaskond – väike turuosa või turusituatsiooni muutus • Seadusandlus, looduskeskkond– mingil põhjusel raskendatud toorme hankimne Ettevõtja riskitegureid saab vähendada teadmiste suurendamisega – koolitused, eneseabi programmid, täiendused.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 7 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 8 Veel ettevõtluse definitsioone: Kaasajal üha enam leviv vaatekoht ettevõtlusele on nn Sageli rõhutatakse ettevõtluse olemuses uute võimaluste nägemist protsessikeskne (ehk protsessipõhine), milles on keskseks ja ärakasutamist, milleks tuleb vajadusel koondada ja korraldada märksõnaks muutus (nagu ka alljärgneval joonisel): erinevaid ressursse ning luua uusi organisatsioone.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 11 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 12 EESMÄRKIDE DIMENSIOONI (mõõtmete, ulatuse) alusel eristuvad: Reeglina omab ja järgib üks ettevõte mitut eesmärki, mis moodustavad • saavutamise mastaabi järgi: eesmärkide süsteemi, mille struktuuris esinevad nii vertikaalsed – piiritletud eesmärgid — näiteks ROA 15%; turuosa 35% jne, kui horisontaalsed seosed ehk moodustub hierarhia.
Ettevõtlus on kui igapäevaste tegevuste ja toimingute kogum, mis on tihedalt seotud püstitatud eesmärkidega ning nende saavutamiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja isikuomadustega, sh valmidusega võtta riske kõikidel tasanditel (ettevõtlus, n.d.) Teadlased on seisukohal, et ettevõtluse põhitunnus on ettevõtlusprotsess, millega luuakse uut väärtust kliendile ja ühiskonnale.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 23 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 24 Strateegilise kavandamise protsess väikeettevõtetes On väidetud, et strateegia kujundamise protsessile ei tohiks läheneda kui üksik- etappidest koosnevale (nn step-by-step) protsessile, vaid peaks lähenema kui ... on (suurettevõtetega võrreldes): komplekssele tegevuste kogumile, mis peavad olema omavahel kooskõlas.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 19 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 20 Seega: iga süsteem peab olema teistest eraldatav ning oma liitsest Valik mõiste „süsteem” määratlusi – süsteem on : iseloomust või siseehitusest hoolimata toimima tegelikkuses mingi L. von Bertalanffy: “... omavahel vastastikuste mõjutussuhetega ühendatud ühe üksusena, autonoomselt.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 7 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 8 Mingi (äri)projekti rahastamiseks võib organisatsioon kasutada: • sisemisi allikaid – vabu finantsressursse, mis on genereeritud ja akumuleeritud jätkuvate tegevuste ja/või teiste projektide poolt ja/või • väliseid allikaid – projekti jaoks kaasatavaid krediite ja/või investeeringuid.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 15 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 16 VARUSTAMINE hõlmab kõik ettevalmistavad ning realiseerivad (täitvad) Ettevõttes rakendatakse erinevaid tootmistegureid — inimtööjõudu, tootmisvahendeid ja materjale, mida tootmisprotsessis omavahel tegevused, mille eesmärk on tootmiseks vajalike asjade, õiguste või kombineeritakse.
Ettevõtluse plussiks on oma aja planeerimine ja vabadus valida töö sisu ning selle tegemiseks sobiv organisatsioonikultuurIga päev teeme kümneid valikuid ehk võtame vastu majanduslikke otsuseid. Tulude teenimine oma heaolu tagamiseks ning selle jagamine tänaste vajaduste rahuldamise ja tuleviku kindlustamise vahel on teemad, millega iga täisjõus inimene tegeleb.
Ettevõtluse koolkond – strateegia eksisteerib juhi mõistuses kui visioon organisatsiooni tulevikust. Strateegia formeerimise protsess on peaaegu poolteadlik, see tugineb liidri intuitsioonile ja kogemustele, sõltumata sellest, kas juht on selle ise välja töötanud või kelleltki üle võtnud, seda kohendades ning seejärel oma tegevustes kasutades.

Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 19 Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 20 Iga ettevõtte jaoks on strateegilise tähtsusega järgmised küsimused: Toote-turu-, konkurentsi- ja ka ettevõtte üldstrateegia väljatöötamiseks on vaja • mida pakkuda ehk milliseid tooteid toota (teenuseid osutada), head informatsiooni turu kohta.
Ettevõtluse kuludesse on lubatud FIE- l kanda summa 1200 eurot (2000 x 60%). Ülejäänud 800 eurot (40%) on ettevõtlusega mitteseotud kulu ja sellega ettevõtlustulusid vähendada ei saa. Kui FIE aga annab selle sõiduauto kasutada oma töötajale isiklikuks otstarbeks, siis tuleb FIE-l tasuda erisoodustust üldise korra alusel.
Ettevõtlus on elustiil, mis tähendab küll suuremat vastutuse enda kätte võtmist aga samas ka täielikumat eneseteostust, paindlikkust ning vabadust. Maailmas edukas olemiseks ei piisa ka lihtsalt spetsialistiks olemine, vaid oluline on ka see, et spetsialistid oskaksid enda teadmisi majanduslikus mõttes rakendada.

Ettevõtluskeskkonna swot - analüüsile. Selline ülesehitus on valitud, sest selleks, et kirjeldada väikeettevõtluse olukorda Eestis, oleks vaja välja tuua ka konkreetne näide ja teisalt selleks, et kui soovitakse kirjeldada ettevõtluse eripärasid mõnes maakonnas, on vaja eelnevalt kirjeldada üldist olukorda riigis.
Ettevõtlusele on möödapääsmatu avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse tugi maakasutuses ja tehnilise infrastruktuuri rajamisel, kutse- ja kõrghariduse omandamise võimaldamises, tehnoloogiaarengu ja innovatsiooni kindlustamisel, piirkonna maine ja ettevõtluse ühiskondliku arvamuse kujundamisel.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 31 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 32 Tegutseva ettevõtte omandamine (ehk ülevõtteasutamine) Potentsiaalsete ülevõetavate leidmisele järgnevad uuringud ja läbirääkimised (soovitav on mitmevariandiline valikusituatsioon), mille käigus tuleks jälgida:

Ettevõtlusprotsess - Selleks et ettevõtjana tegutseda on vaja leida äriidee, tegema selle kinnisideeks, et sellega on võimalik teenida kasumit, olema valmis riskima, koostada äriplaan, et prognoosida tulemus, tuleb tagada kapital, kindlustada selle kapitali kättesaadavus, ettevõtte asutamine.
Ettevõtluse tuludeks on kauba tootmisest, müümises, vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loomingulisest või teaduslikust tegevusest saadud rahasummad. Samuti loetakse ettevõtluse tuludeks rahalised toetused ja stipendiumid, mis on saadud seoses ettevõtlusega.
Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- ja kutsetegevus (sh notari, kohtutäituri ja vandetõlgi kutsetegevus) mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.

Ettevõtlus - konsultantidest. Põhilised teenused, mis läbi Ettevõtluse Tugisüsteemi ettevõtjatele osutatakse, on algajate ettevõtjate nõustamine ja koolitus, muu ärikoolitus, äriplaanide koostamine, ettevõtte strateegia ning finantsalane analüüs, finantsplaanide koostamine.
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 15 Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 16 Traditsioonilise ja suhteturunduse põhierinevused Organisatsioonide (ettevõtete) vahelised suhted Traditsiooniline turundus Suhteturundus Klassikaline arusaam — eraettevõtjad on (eelkõige) konkurendid.
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 7 Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 8 TÖÖ TASUSTAMINE on mitmekülgne probleem - sellega tegelevad rahva- ja OPTIMAALSETE TÖÖTINGIMUSTE LOOMINE tähendab inimese ja töö ettevõttemajandusõpetus, (töö)õigus, ka sotsiaal- jm teadused.

Ettevõtlustingimused on näiteks finantsvõimalused, valitsuspoliitika, valitsuse programmid, haridus ja täiendkoolitus, teadus- ja arendustegevuse kasutamine, ärikeskkond ja seadusandlus, kultuurilised ja sotsiaalsed normid ja ettevõtluseks vajaliku infrastruktuuri olemasolu.
Ettevõtlusvormiks on aga osaühing, kus vastutus on piiratud osakapitali suurusega . Kui on teadmised suuremad ja finants olukord hea , ning olemas tulus firmaidee siis oleks sobilik juba aktsiaseltsi peale mõelda kuigi selle rajamine võrreldes FI-ega ja OÜ-ga on keerukam .
Ettevõtlusvõrgustik - ettevõtjate koostööpartneri­ selle normaalhinna.

Ettevõtlus on ressurss ja normaalkasum selle ressursi rakendamise kulu, samuti kui palk on tööjõuressursi kulu, finantsintress kapitali rakendamise kulu, maa rent maa kasutamise kulu jm. Lühiajalises perioodis ei pruugi aga need punktid kokku langeda.
Ettevõtlus on majandusliku tegevuse vorm, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest. On seaotud riskiga, ettevõtja kannab majanduslikku vastutust oma tegevuse tulemuste
Ettevõtlus on   pikas   perspektiivis  pidurdatud,   suudab   diktatuur   tänu   oma   karmikäelisele   võimule   ära   hoida   suuremad   majanduslikud  langused. Tänu karmile valitsejale on neil ka ühtmoodi mõtlev riik.

Ettevõtlus - strateegia arendamisel on eemärgiks keskenduda nendele tegevustele,mis eeldavasti toovad edu ja konkurentsi-eelise.*sellist eelist saavutatakse eri viisidel:-ideede arendamine,elluviimine,edestades konkurentsi - innovatsioon on oluline.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 7 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 8 Ettevõtluses on eksistentsiaalne küsimus efektiivsus ehk tõhusus, Strateegia olemus ja roll väikeettevõttes mis on olulisim kriteerium nii strateegia kui taktika hindamisel.
Ettevõtlus on alati eesmärgistatud ja kindlustab inimeste ja kogu ühiskonna eluvajaduse rahuldamise. Oma olemuselt on ettevõtlus uute ideede ja tulude suurendamise võimaluste pidev otsing, tagades sellega ühiskonna progressiivse arengu.

Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus-või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevuses, kaas arvatud loominguline ja teaduslik tegevus.
Ettevõtlusklaster – mingis piirkonnas paiknevad ettevõtted, mis on omavahel seotud tootmisprotsessi või infrastruktuuri kaudu Geograafiline tööjaotus – ettevõtluse spetsialiseerumine tulenevalt asukohta geograafilistest eelistest
Ettevõtlusega alustamine on Eesti vabariigis kohati väga ettearvamatu seoses meie ärikultuuriga ning mitte kellegis ei saa kindel olla puhtalt ausõna peale, kui puudub eelnev kokkupuude või mingigi tagasiside kellegi saadud kogemustest.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 3 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 4 (VÄIKE)ETTEVÕTTE RAHASTAMINE: Ettevõtluses võib rahastamise objektiks võib olla nii ÄRIPLAAN ettevõtja kui investor kui ka ÄRIPROJEKT.
Ettevõtluse plussiks on oma aja planeerimine ja vabadus valida töö sisu ning selle tegemiseks sobiv aeg.Kui ettevõttel on töötajad,siis peab ettevõtte juht tagama töötajate stabiilse töö ja maksma töötasu.
Ettevõtlusinkubaatorid - nende abil püütakse ergutada ettevõtlusinitsiatiivi, soodustada tehnoloogiasiiret, tõsta uute ettevõtete ellujäämise tõenäosust ja elavdada majandustegevust teatud piirkonnas.

Ettevõtlustulu kaotamine on hüvitatav, kui võlgnikule on sellistest võimalikest tagajärgedest lepingu sõlmimisel teatatud või kui ta peab selliseid tagajärgi ette nägema tulenevalt võlasuhte iseloomust.
Ettevõtlus on neljas tootmistegur maa, töö ja kapitali kõrval, mis seisneb ettevõtete asutamises, käigus hoidmises, arendamises ja laiendamises, kusjuures eesmärgiks on tulu saamine.
Ettevõtlust alustada on igal juhul mõistlikum FIE-na ja kindlasti ei maksa mõelda tegevuse osaühingusse üleviimisel enne, kui aastakäive jõuab autori hinnangul vähemalt poole 30 000 euroni.

Ettevõtlus - uute võimaluste otsimise protsess kasutamaks ära uusi lahendusi millegi tegemisel, valmistamisel, tegevus kus ollakse ärksad uutele võimalustele ja ületatakse vanu
Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest, vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest.
Ettevõtluse tuludeks on kauba tootmisest, müümisest, vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loomingulisest või teaduslikust tegevusest saadud rahasummad.

Ettevõtlusprotsessi eeldused on seotud ettevõtja kui ettevõtja iseloomu omaduste, ettevõtja meeskonna võimekuste ja tulemuslikkusega sõltuvatest teguritest, mis mõjutavad kogu ühiskonda.
Ettevõtlusklaster e – kobar – mingis piirkonnas spetsialiseerunud suurettevõtete kogum kõrgtehnoloogiline tootmine - tugineb füüsika, keemia ja bioloogia uusimatel saavutustel
Ettevõtlusmaksust on vabastatud valitsusvälised ja mittetulundusorganisatsioonid ning ettevõtted, kes tegutsevad kultuuri, hariduse, spordi ja turismi alal või sotsiaalsfääris.

Ettevõtluse juures on tähtis ka kindlasti see, et ei tohi oma pead norgu lasta mingisuguse probleemi või ebaõnnestumise ees. Laadal käieski esines natukene seda ebaõnnestumist.
Ettevõtluskastler - e. – kobar, paljude eri tüüpi kitsalt spüetsialiseerunud ettevõtete territoriaalne kooslus, mis on seotud sarnase toote või tootegrupi valmistamisega
Ettevõtlus on isiku (KMS § 3) iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata tegevuse eesmärgist või tulemustest.

Ettevõtlusklaster e. kobar – paljude eritüüpi kitsate spetsialiseerunud ettevõtete territoriaalne kooslus,mis on seotud sarnase toote või toodete grupi valmistamisega.
Ettevõtlusaktiivsus on positiivse trendina suurenenud kõikides Eesti maakondades, kiirem kasv on toimunud just seal kus on ettevõtlusaktiivsus olnud niigi kõrgem ka varem.
Ettevõtlusvormi on ettevõtja valinud tõenäoliselt juba äriplaanis, kuid enne, kui alustatakse ettevõtte registreerimist, tuleks kõik võimalused veel läbi kaaluda.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 7 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 8 Läti GEM uuringu (2005) põhitulemused (2) Millisel positsioonil oli siis Eesti? TEA indeks
Ettevõtlusprotsessi tunnus on see, et ettevõtja kas toob uue toote või teenuse turule, toob olemasoleva toote või teenuse uuele turule või loob uue äri või organisatsiooni.
Ettevõtlusvormideks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Meie valisime enda ilusalongi „Josephiina“ ettevõtlusvormiks osaühingu.

Ettevõtlus on igasugune seadusandlusega kooskõlas olev majandustegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kaupade tootmise või teiste teenuste osutamise kaudu.
Ettevõtluses on kinnisvara vahend omaniku või kasutaja ettevõtlus-starteegia elluviimiseks hoolimata sellest, kas ollakse kinnisvara omanik või seda renditakse.
Ettevõtlusvorm on pisidetailides teistsugune, mistõttu esimene pähetulev lahendus, sealset osaühingut märkiva sõna kasutamine ka meie oma kohta, oleks eksitav.

Ettevõtlusklaster e - kobar-Mingis piirkonnas spetsialiseerunud suurt ettevõtlusvõrgustikku, mis on keskendunud sarnase või omavahel seotud toodangu valmistamisele.
Ettevõtlusvaldkondadena on veel esindatud toitlustus, majutus, marjakasvatus ja jaekaubandus. Põllumajandusega tegelevad paljud inimesed ise, põhiliseks tooteks on piim.
Ettevõtluse koolkond - rõhutab üksiku liidri tähtsust, intuitsiooni, otsustusvõime, tarkuse ja kogemuse olulisust, keskne mõiste selles käsitluses on visioon.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 11 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 12 Näide ettevõtluse arengust - Ettevõtluse (kui distsipliini) iseloomustuseks:
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 23 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 24 Alloleval skeemil ongi kujutatud koos struktuuri- ja protsessiorganisatsiooni.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 27 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 28 Kompetents (siin) on täpselt määratletud õigused kooskõlas kohustustega.

Ettevõtlusvabadus on piiratud. Ta pole nii palju seotud, kui läänitud eraisik, kuid ta on ikkagi seotud ja muutub samuti põhiõiguste adressaadiks.
Ettevõtlusvorm on osaühing ja selle omanikud on Osanik 1 (40%), Osanik 2 (25%), Osanik 3 (20%) ja Osanik 4 (15%). Osaühingu juhatuse moodustavad:
Ettevõtlus on uute ettevõtete või organisatsioonide loomine eesmärgiga oma äriidee ellu viia, täites seejuures ka seotud osapoolte huvid.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 19 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 20 Materjalid on kõik, mida ettevõte oma toodangu tootmisel kasutab.
Ettevõtlusvõrgustik – ettevõtjate koostööpartneritest moodustuv (kinnine) kooslus, mille eesmärk on liikmete konkurentsivõime parandamine.
Ettevõtlusprotsess – mis see on?.............................................................................6 2.2. Luuka puhkemaja näide.

Ettevõtlus – uuendusliku riski äri käivitamine ja juhtimine 2. Iseloom lüh usaldu-täisühingut, aktsiaseltsi ja osaühingut.
Ettevõtlusklaster – mingi piirkonna suur ettevõttevõrgustik, mis on keskendunud sarnase või omavahel seotud toodangu valmistamisele.
Ettevõtlusvormid on mõistesüsteemi pildi peal kõrvuti ja koostajal korraga silma all, mis aitab neid korraga ja ühtmoodi käsitleda.

Ettevõtlus - alase eduga (või läbikukkumisega). • miks mõnel indiviidil on kalduvus ettevõtte loomiseks ja teisel ei ole?
Ettevõtluse vorm on FIE ja toimub see põhitöö kõrvalt, nö. hobikorras ja lisateenimis- võimalusena ja algkapital on omakapital.
Ettevõtluse puhul on võimalik kõik metsaga seotud kulutused kanda ettevõtluse kuludesse ja vähendada sellega maksustatavat tulu.

Ettevõtlus - ettevõtete asutamine ja nende tegevuse organiseerimine kasumi saamise ja omanike vara suurendamise eesmärgil.
Ettevõtlusklaster – ettevõtlusvõrgustik, mis on spetsialiseerunud sarnase või omavahel seotud oleva toodangu valmistamisele.
Ettevõtlus on kasu saamisele suunatud tegevus, võimaluste nägemine ja ärakasutamine, sellega seotud riskide võtmine.

Ettevõtlus on regulaarne majandustegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba või teenuse tootmisest ja müügist.
Ettevõtluse alustamisel on oluline olla täieõigulik MSI paketti haldaja, mida saab kohandada oma soovi järgi ja muudu kaud faile.
Ettevõtlusvorm on osaühing ja selle omanik on Oliver Lopato (osanik 1), kellele kuulub 95% ning 5% osanik 2 osaühingust.

Ettevõtlustegevus on planeeritud ja eesmärgipärane, kus võetakse riske investeerides töövahenditesse ja töötajatesse.
Ettevõtlus tähendab seda, et s ma olen valmis ise midagi alustama, midagi individuaalselt meeskonnaga ette võtma.
Ettevõtlus – seadusega kooskõlas olev majandustegevuse vorm, mille põhiliseks eesmärgiks on tavaliselt kasumi

Ettevõtlus – mis tahes seadusega kooskõlas olev majandustegevus, mille eesmärk on tavaliselt kasumi teenimine.
Ettevõtlusvormid - [WWW] URL http://veronika.tpt.edu.ee/ettevotlusvormid/fsilisest_isikust_ettevtja.html (17.09.2010)
Ettevõtlusel on kindlasti palju võimalusi kui sa oled hea ettevõtja, kui sul on hea ettevõte üles ehitatud.

Ettevõtluses on juht vastutav meeskonnatöö kõigi üheteistkümne lihase arendamise eest (Christiansen 1999).
Ettevõtlus on seadusega kooskõlas olev majandustegevuse vorm, mille põhiline eesmärk on kasumi teenimine.
Ettevõtlusklaster e. –kobar – paljud eri tüüpi kitsalt spetsialiseerunud ettevõtete territoriaalne kooslus.

Ettevõtlus on võimalus jääda ellu: müüa midagi, et saada elamiseks raha või muud mitterahalist tasu.
Ettevõtlus - ja investeerimiskeskkond oleks terve ja konkurentsivõimeline ning investoritele atraktiivne.
Ettevõtlus õpilastele - http://www.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=3033/Ideest+eduka+ettev %F5tteni.pdf

Ettevõtluskeskkonna komponendid on majandus-, tehnoloogiline-, sotsiaalne-, poliitiline-, õiguslik- ja ökoloogiline keskkond.
Ettevõtlus on alati eesmärgistatud ja kindlustab inimeste ja kogu ühiskonna eluvajaduste rahuldamist;
Ettevõtlusmaks on kohalik maks ja selle suurus määratakse igal aastal kohalike omavalitsusorganite poolt.

Ettevõtlusega alustada on niigi raske, nüüd aga tahetakse olukorda veelgi keerulisemaks, lausa võimatuks teha.
Ettevõtlus on kasumit taotlevate ettevõtete asutamine, käigus hoidmine, arendamine ja laiendamine.
Ettevõtlus - Minimaalne Minimaalne Varaline vastutus Juhtimine vorm kapitalinõue, € asutajate arv

Ettevõtlus – riskivõttev äriettevõtte planeerimise, organiseerimise ja käitamise protsess.
Ettevõtluslogistika hindamisel on esmaseks aluseks ettevõtluslogistika kulud väljendatud % netokäibest (KM vaba).
Ettevõtluse arenguks on vaja keskkonda tootmistegevuse arendamiseks ning pakutavate teenuste osutamiseks.

Ettevõtluse tugiteenusega nimetatakse uueks majanduseks, mille toodete turg areneb, kasvab ja muutub kiiresti.
Ettevõtlusklastriks e - kobaraks. Suure tähtsusega inimtegurid, väikese tähtsusega loodulikud eeldused.
Ettevõtlusvormid eestis on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ) ning aktsiaselts (AS).

Ettevõtluse piirangud – kõik võivad tegeleda, välja arvatud valdkonnas, mille riik keelab.
Ettevõtlus - JA MAJANDUSUURINGUTE VAJALIKKUS NING NENDE LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED
Ettevõtlusvabadus on viinud selleni, et enamik ärilisi ettevõteid kulub erakapitalile.

Ettevõtlus – oskus kolm esimest nii kokku panna, et tulemus oleks maksimaalne.
Ettevõtluse alustamiseks on võimalik saada stardiabi kuni 50 000 krooni ja erandjuhul ka kuni
Ettevõtlusvormiks on osaühing. Ettevõtte nimi: Tasuta asjad OÜ. Aadress: X, Tallinn.

Ettevõtluse mikrokeskkonnaks on need jõud, mis otseselt mõjutavad firma äritoimingute edukust.
Ettevõtlusklaster - ettevõtete kogum sarnastel tegevusaladel, koondunud ühte kokku.
Ettevõtlus eestis on valdkond kus naiste tegutsemist pigem talutakse kui soositakse.

Ettevõtluses - Äriseadustik. Tarbijate õiguste kaitseks- Tarbijakaitseseadus.
Ettevõtluskeskkond on aktiivselt arenenud ja Maailmapanga edetabelis juba 21. kohal.
Ettevõtlus on reguleeritud seadusandlusega ning konkurentsipoliitika kaudu.

Ettevõtlusalased teadmised on neil projektikirjutamises, raamatupidamises ning puidutöös.
Ettevõtlus on elu valdkond, millega puutume tahes-tahtmata kokku me kõik.
Ettevõtlus – erakapitalil põhinevad ettevõtted teeninduses, tootmises.

Ettevõtlustulu - isiku iseseisvast majandus- või kutsetegevusest saadud tulu.
Ettevõtlus on elu etapp, iga inimese tegevuskäik võib-olla ettevõtlus.
Ettevõtlus on teatud mõtte maa, tööjõu ja reaalkapitali kombinatsioon

Ettevõtluskeskkonnas on väga suur konkurents, kuna turul on väga suuri firmasid.
Ettevõtluse võtmeküsimuseks on eduka strateegia kujundamine, mis saab alguse äriideest.
Ettevõtlusega tegelemisel on peale raha saamise võimaluse ka mitterahalisi faktoreid.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 5 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 6
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 1 Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 2
Ettevõtlusaktiivsus on kõrgem haritumate ja suurema sissetulekuga naise seas.

Ettevõtluskeskkonna komponendid on majandus-, tehnoloogiline-, sotsiaalne-, poliitiline-,
Ettevõtlus - minu jaoks täiesti tume maa enne 2009. aasta sügist.
Ettevõtluse registreerimine on lihtne.  Võimalus iseseisvalt otsuseid langetada.

Ettevõtlus on majandustegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine.
Ettevõtlusel on oluline roll piirkonna konkurentsivõime tagamisel.
Ettevõtluses on laenu tagatiseks sageli mitmesugused käibevarad.

Ettevõtlusega alustamiseks on kolm erinevat viisi, mida võib ka kombineerida:
Ettevõtluse karjääris on õpilasfirma asutamine ja sellega tegelemine.
Ettevõtluse korraldamisele on muu hulgas iseloomulikud järgmised tunnused:

Ettevõtluses on kadumakippuv märksõna nagu ohvrimeelsus.

Ettevõtlus - ja majandusarvestuse õppetool Ä12 KÕ I
Ettevõtlus on tänapäeval populaarne inimeste seas.

Ettevõtluskeskkond – keskkond, milles ettevõte tegutseb.
Ettevõtlus - , teenindus-, turunduskonsultandid)
Ettevõtlus - ja majandusarvestuse õppetool VE13

Ettevõtlusega on mul plaanis tegeleda ka tulevikus.
Ettevõtlus on tegevus, mida ettevõtja arendab.
Ettevõtlus on oluline. Ettevõtlus on vajalik.

Ettevõtluse vormiks on siis aktsiaselts või osaühing.
Ettevõtlus on elamise viis (Anu Laas 2001)

Ettevõtlus on huvitav. Mina ettevõtjana

Ettevõtlusel on aga teisigi ülesandeid:

Ettevõtlus - TURUMAJANDUS Õpimapp
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ettevõtlusvõrgustikud – kujunevad liiderfirmast, alltöövõtjatest jm lepingupartneritest; kõik annavad panuse kuid sõltuvad ka teatud määral
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ettevõtluspiirkond on Keila lähedal logistiliselt ja ka põllumajanduslikult soodsais Kumna ja Tutermaa külades.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ettevõtluse aktiivsus on kõrge kogu Harjumaal.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto