Sõnu seletav sõnaraamat

Emised on viljakad, hea piimakusega, hästi arenenud emainstinktiga. Eesti maatõugu siga on saadud pikaajalise aretustöö tulemusena kohalikust maaseast, keda parandati ristamise teel põhiliselt taani, rootsi, belgia ning saksa maaseaga. Sead on peekonitüüpi, tugeva konstitutsiooniga, pika kerega, kuid küllalt peene luustikuga.
Emiir – eri piirkondi valitsevad araabia ülikute seast määratavad asevalitsejad
Emile durkheim – tema panus sotsioloogiasse? • Funktsionalist • Sotsioloogia kui akadeemilise distsipliini looja ­ 1887.aastal sai Durkheimist Bordeaux’ ülikoolis sotsioloogia  kateedri juhataja ning oli esimene, kes asus sotsioloogiat õpetama kui iseseisvat ainet. • 1898.aastal   asutas   sotsioloogia   aastaraamatu   “Année   sociologique”   –   esimene   sotsiaalteaduslik   ajakiri  Prantsusmaal.

Emile durkheim - igas ühiskonnas esineb käitumist mida peetakse kuritegelikuks; - kuritegevus on ühiskonnale teatud mõttes kasulik, kuna kurjategijale vastandumine tugevdab seaduskuuleka enamuse ühtekuuluvustunnet; - seega ühiskond (kollektiivne teadvus) hoolitseb selle eest, et ühiskonnas alati esineks deviantsust, sh. ka kuritegevust; - ühiskond teeb seda nii, et defineerib mingi osa eksisteerivast käitumisest kui kuritegeliku.
Emiteeritud aktsia - või Aktsiate või osade osakapital1 osakapitali nimiväärtus (siin ei nimiväärtus kajastata eelisaktsiaid, mis vastavalt juhendile RTJ 3 klassifitseeruvad kohustusteks) Registreerimata aktsia- või Bilansipäevaks emiteeritud ja Aktsiate või osade osakapital registreerimiseks esitatud, kuid emiteerimishind (pärast äriregistris veel registreerimata registreerimist kajastatakse aktsiad või osad.
Emigratsiooni ehk väljarände põhjused • Looduskatastroofid • Sõjategevus • Etnilised või usulised konfliktid • Inimõiguste rikkumine • Sotsiaalmajanduslikud tegurid

Emig - reeruti soome, norra, pariisi kuna tunti huvi uute reeruti soome, norra, pariisi kuna tunti huvi uute reeruti soome, norra, pariisi kuna tunti huvi uute reeruti soome, norra, pariisi kuna tunti huvi uute reeruti soome, norra, pariisi kuna tunti huvi uute reeruti soome, norra, pariisi kuna tunti huvi uute suundade vastu, takistuseks eestis oli poliitika.
Emile zola - Prantsusm, pere suures vaesuses, realismi esindaja, naturalismi väljaarendaja, kirjutas öötundidel, vabakutseline kirjanik, 1898 kiri Pr. Presidendile avalik kiri “Mina süüdistan”- süüdistav; saadeti Pr.-lt välja, läks Inglismaale, suri vingumürgitusse// looming: “Jutud Ninonile”, 1.romaan “Claude’i pihtimus”,
Emise piim on rauavaene, aga põrsaste rauatarve on suur (200mg lisa-rauda). Ravi: 3.päeval süstitakse vastsündinud põrsastele rauapreparaate.

Emissiooni kasum - väärtpaberite emissiooni läbiviimisel saadav kasum, mis tekib siis kui väärtpabereid müüakse nimiväärtusest kõrgema hinnaga
Emitterjärgur on 100% tagasisidega võimendus aste sest kogu tema väljund pinge mis saadakse takistuselt Re toimib tagasiside pingena.
Emi - ks nim. nähtust, kus magnetvälja toimel indutseeritakse juhtmes emj. Emj indutseeritakse järgmistel tüüpjuhtudel: 1) Kui juhe liigub paigalseisva magnetvälja suhtes 2) Kui magnetväli liigub paigalseisva juhtme suhtes 3) Kui juhe ja magnetväli on paigal, aga magnetvoo tihedus ajas muutub.

Emissioon gramm - emissioon mg/kWh ekvival CO2/kWh mg/kWh Hüdroenergia 2-48 5-60 3-42 Kivisüsi 790-1182 700-32321+ 700-5273+ Tuumaenergia 2-59 3-50 2-100 Maagaas 389-511 4-15000 13-1500 Biomassi energia 15-101 12-140 701-1950 Tuuleenergia 7-124 21-87 14-50 Päikeseenergia 13-731 24-490 16-340
Emigrandid – meilt välismaale elama läinud inimesed, väljaränne(emigratsioon).
Emiir - valitseja, vürsti vm. kõrgema võimukandja tiitel islamimaades.

Emise puhkeaja e. poegimise ja uuesti tiinestumise vahe peaks olema 4-6 nädalat.
Emigrant - on väljarändaja,seda protsessi nimetatakse emigratsiooniks.
Emiir – valitsesid erinevaid piirkondi, piirkondade asevalitsejad

Emise puurispidamisell on oht, et ta põrsaid eluohtlikult rünnata saab, väiksem
Emigrant – kodumaalt lahkunud võõrsil elav isik, väljarändaja
Emitent - väärtpaberite väljaandja (ettevõtted, omavalitsused, riik). Investor- väärtpaberite omandaja (ettevõtted, üksikisik) . Lihtaktsia ja eelisaktsia võrdlus Lihtaktsia: omanikul on hääleõigus, saab dividende, suurus ei ole kindlaks määratud.

Emigrant on väljarändaja ja immigrant on sisserändaja.
Emiteerimiskulud on seotud aktsiate müügikorraldusega turul.
Emigratsioon - riigist väljaränne, rändaja on emigrant

Emigratsioon - kui inimesed lähevad elama teise riiki.
Emised on viljakad, hea piimakusega, hästi arenenud emainstinktiga. Eesti maatõugu siga on saadud pikaajalise aretustöö tulemusena kohalikust maaseast, keda parandati ristamise teel põhiliselt taani, rootsi, belgia ning saksa maaseaga.
Emiir - maakonna valitseja tiitel

Emitendid kapitaliturgudel on suured ja tuntud institutsioonid (suurettevõtted, pangad) ja keskvalitsused, kes kasutavad oma head nime ja tuntust kapitali odavama hinnaga kaasamiseks. Pangad ja suured ettevõtted emiteerivad nii võlakirju kui aktsiaid.
Emigratsioon - on riigist väljaränne.
Emigrante on rohkem kui immigrante.

Emittersiire on pingestatud päripidiselt st.avasuunas. 2. Selle tulemusena läbib teda tugev pärivool 3. Kuna emittersiirde päritakistus on väga väike, siis väiksemgi päripinge muutus põhjustab suurt voolu muutust.
Emitendi alusel on võlakirjad liigitatavad: riiklikud võlakirjad, munitsipaalvõlakirjad ning kommertsvõlakirjad (ettevõtete võlakirjad). Riiklikud võlakirjad on üks riigi rahaliste vahendite hankimise meetodeid.

Emissiviteet - kattega (ingl k. temperatuuri kõikumist ja klaaspaketis on õhu asemel lahendada mikroavanemine lüh. Low-E ). Selline kate on kondensatsiooni, siseklaasi argoongaas, on akna U ehk tihendituulutus.
Emile durkheim – anoomia on olukord, kus varasemad normid on kaotanud kehtivuse ja uusi norme pole veel tekkinud. Anoomia soodustab mitmesugust hälbekäitumist, muuhulgas ka suitsiidide sooritamist.
Emigrant – isik, kes lahkudes ühest haldusüksusest ja asudes teise haldusüksusesse/riiki elama registreeris oma lahkumise elukohajärgses haldusüksuses (eestisiseselt – väljarändaja)

Emic – uurimisstrateegia, kus lähtutakse põlisrahvaste endi kultuurikategooriatest, eesmärgiks mõista nende endi mõistete ja kohaliku filosoofia kaudu paremini näha nende eripära
Emitterjärguri väljundtakistus on väike sõltuvalt kasutatava transistori tüübist mõnekümne ohmi ringis see tuleneb sellest, et väljundpinge muutused mõjutavad emittersiirde toimivat pinget ka väljundvool.
Emigreerumine usa - sse. 1830 – 1880 oli Euroopa juurdekasv 40%. Saksamaal nt 1871 41 mln, 1914 68 mln, Venemaal vastavalt 75 mln ja 140 mln. Populatsiooni kasvades muutub ka ühiskonnastuktuur.

Emissioon - ja neeldumisjooned koos= täheaine pidev väljavool; 7. Joonte lõhestumine= magnetvälja tugevus; 8. Heledad emissioonjooned= paks atmosfäär ümbritsemas väga kuuma pinda.
Emissioonipiirangud – kroone tohib emiteerida ainult vastavalt kattevara suurenemisele (Hagelberg, Pollisinski 1999, lk. 38-39). Ühinemine Euroopa Liiduga puudutab otseselt ka Eesti Panka.
Emilia - The wife of Iago and servant of Desdemona, Emilia is a carefully thinking wife and lady-in-waiting and one of the few who has suspicions of her husband’s activities.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Emigratsioon – riigist väljaränne Immigratsioon –riiki sisseränne Migratsiooni saldo= emigrandid - immigrandid 28. Millistel alustel liigitatakse rändeid? * Iseloom (vabatahtlik; sundluslik) * Ulatus (riigisisene; riigiväline) * Kestus (alaline; ajutine; sesoonne) 29. Millised on sundrände põhjused? Poliitilised; tagakiusemine; palk; looduskatastroofid; õnnetused.
Emiste latter on normaalselt 0,55–0,65 m lai, kusjuures nooremiste tarvis vajatakse kitsamaid latreid, sest liiga laias latris olles pöörab emis end tihti ümber.
Emigrant - isik, kes lahkudes ühest haldusüksusest ja asudes teise haldusüksusesse/riiki elama registreeris oma lahkumise elukohajärgses haldusüksuses.

Emisjoon - raha ja väärtpaberite (obligatsioonid, aktsiad, võlakirjad jm.) ringlusse laskmine (emiteerimine). Eesti Pank - Eesti kesk- ja emisjoonipank.
Emile durkheim on öelnud: • Eksogaamiline printsiip: ei või abielluda näiteks - kuritegevus on ühiskonnale kasulik, sest sellele otseste sugulastega.
Emily - Sami uus väike poolõde, kes on idee järgi Roofi/Rufuse tädi, kuid noorem kui Roof ise Arvamus: Mulle üldjuhul see raamat meeldis.

Emissioonimaksimum – 530nm. DAPI – 460, Alexa Fluor – 530. Emissioonfluorestsents filtrid – roheline: 500, kollane: 580, oraanž: 630, punane: 680.
Emised on viljakad, suure piimakusega ja hästi arenenud emainstinktiga. Landrassi tõug kujundati välja pikaajalise selektsiooni tulemusel.
Emile durkheim – • Sotsiaalsed faktid – sotsioloogia on teadus sotsiaalsetest faktidest ning need on sotsioloogia peamiseks uurimisobjektiks.

Emigrandid usa - s asutasid salaühingu „Fianna“, mille eesmärgiks oli relvastatud võitluse ettevalmistamine inglise võimu kukutamiseks.
Emission - ainete, vibratsiooni, soojuse või müra otsene või kaudne väljutamine käitise saasteallikast õhku, vette või pinnasesse.
Emiste piimaand on suurim 3.–5. laktatsiooninädalal. Sel ajal võib päevane piimatoodang parematel emistel ulatuda 10 kg-ni ja üle selle.

Emised on vähem viljakad kui enamikul teistel tõugudel, kuid hoiavad hästi põrsaid ja annavad võõrutamisel rasked pesakonnad.
Emigreerusid usa - sse. Pärast II maailmasõda tõstsid ameerika kriitikud ja kollektsionäärid ekspressionistliku kunsti taas au sisse.
Emittersiire – omab tunduvalt suuremat juhtivust kui kollektorsiire . See on tingitud oluliselt suuremas hulgast laengukandjatest.

Emiline - etiline ehk emic- etic (Kenneth L. Pike) Emilne - üritame seal sees olla, aga vb on mõnda asja parem eemalt näha.
Emissioonimaks – et reguleerida saastavate saasteainete kogust, st makstakse seadme, jäätmete emiteerimise eest väliskeskkonda.
Emile – Rousseau – pedagoogika ajaloos oluline - Kasvatusteooria: tuleb kaitsta lapse loomupärast õigust olla laps.

Emile durkheim - • Vaimuelu ja sotsiaalse solidaarsuse hoidmine ja areng huvitasid teda tööstusühiskonna puhul kõige enam.
Emile durkheim – tema panus sots? Funktsionalist, sotsioloogia kui akadeemilise distsipliini looja, sots faktid, solidaarsus
Emissioonimaks – makstakse reostuse, jäätmete saastumine *katlamajad tek lok saastet emiteerimise eest väliskeskkonda.

Emitterjärgija ehk ühise kollektoriga transistoril baseeruva võimendusastme korral võetakse signaal välja emitterist.
Emisiooni puhul on kõiege ohtlikumad  kiired, organismisisese emissiooni puhul on kõige ohtlikumad  kiirgajad.
Emitter - sidestus loogika baseerub diferentsiaalvõimendite kasutamisel, et võimendada digitaalset signaali.

Emiteerijal on õigus võlakiri ennetähtaegselt nii-öelda tagasi kutsuda eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga.
Emic – uurimisstrateegia, mis keskendub uuritavate inimeste endi seletustele, tähenduskategooriatele.
Emile durkheim – tema panus sotsioloogiasse? Funktsionalist. Sotsioloogia kui akadeemilise distsipliini looja.

Emilia ericsson on 1907 in Vimmerby in the province of Smaland, in Southern Sweden where she grew up on a farm.
Emitent - isik, kes on väärtpabereid emiteerinud või võtnud kohustuse väärtpabereid emiteerida.
Emissioon – saasteallikast õhkkonda paisatava aine hulk, mõõdetuna massiühikuis ajaühiku kohta.

Emissioonikurss - emiteeritavate väärtpaberite emissioonihind, aktsiate märkimishind või väljalaskehind
Emil dovifat – teoreetik: teated uue, üksikisiku või olelusvõtluses ette tuleva tõsiasja kohta (on
Emile durkheim – üks esimesi, kes püüdis selgitada, et kuritegevus on ühiskonnas normaalne nähtus.

Emissioonipank – riigi keskpank, kellel ainsana on õigus raha käibele lasta või käibelt kõrvaldada
Emittersiirde takistus on piisavalt väike ja sel juhul E RB = , I BA kus IBA – baasivool valitud tööpunktis.
Emilia on väga rabatud sellest et Othello Desdemona tappis ja hakkab küsima miks ta seda tegi.

Emisel on esimesed nisad 3 piimarikkamad kui tagumised, mis tekitab põrsaste vahel konkurentsi.
Emissioonipangad - kes emiteerisid sularaha (mündid, paberraha), saades sellelt tegevuselt emisioonitulu.
Emitter on transistori üks välimistest kihtidest ning see toimib voolu tekitajana transistoris.

Eminemi on süüdistatud narkootikumide omamises ja inimese (laadimata) relvaga ähvardamises.
Emilia comments on the state of Desdemona’s marriage, mentioning that it might have been a mistake.
Emiteerimine on raha printimine ja ringlusesse laskmine, mida saab teostada ainult riigi keskpank.

Emitendid - isikud, kes on väärtpabereid välja lasknud või võtnud omale vastava kohustuse.
Emitent – väärtpaberi väljaandja (laenuvõtja), kellele väärtpaber on finantskohustus.
Emissioon on nähtus, kus osa süsteemile antud, selles neeldunud energiast välja kiirgub.

Emigratsioon – ehk väljaränne, väljaränne on intensiivse paljunemise ja kõrge arvukuse
Emiir – araabia ülikute seast valitud riigi eri piirkondi valitsevad asevalitsejad.
Emigreeruma - Välja rändama, kodumaalt alatiseks või pikemaks ajaks võõrsile siirduma.

Emissioon - ergastatud seisundist pöördub aatom tagasi põhiolekusse, toimub emissioon.
Emiilie on sündinud 31. juulil 1877. Ta abiellus mehega, kelle nimi oli Peeter Tints.
Emisepiim - põrsaste peamiseks söögiks, kust saab kõik vajaliku peale raua ja vee.

Emissioonipank – andis ringlusesse pangatähti, kohustusega need väärismetallraha vastu
Emil nolde – „Maskide vaikelu“, „Ristilöömine“, „Naine ja Pierrot“,
Emiteeruvaid elektrone nimetatakse fotoelektronideks. Pilet 7.3 Ül: Coulomb’i seaduse kohta.

Emiki tööks on sündmused, faktid ja nimekirjad, mida võib arvudele keelde panna.
Emissioonimaks – makstakse reostuse, jäätmete emiteerimise eest väliskeskkonda.
Emissioonspektrid – aine aatomite, molekulide ergastamisel toimub valguse kiirgumine

Emissiooninäitajad on aga võrreldes konventsionaalse diisliga keskkonnasõbralikumad.
Emigrandi sihtkoht on riik, kuhu isik suundus, immigrandi sihtkoht on elukoht Eestis.
Eminem on kaks korda abielus olnud Kim Scottiga ja kaks korda lahutanud.

Emissioonipank – on reeglina riigipank, kohaliku pangasüsteemi keskpangaks.
Emised on viljakad, suure piimakusega ja hästi arenenud emainstin-
Emigratsioon - riigist väljaränne. Immigratsioon- riiki sisseränne.

Emile durkheim – Sotsioloogia uurimisobjektiks on sotsiaalsed faktid.
Emiilia on mänguline ja õrn ning saab Jaanusega hästi läbi.
Emisioonide arvutamisel on lähtutud alljärgnevas tabelis toodud eeldustest.

Emissioonimaks – makstakse jäätmete paigutamise eest keskkonda.
Emilia – she is Iago's wife and Desdemona's maidservant.
Emigreerub usa - sse. Teosed: ooper “Mooses ja Aaron”, sümf.

Emiteerimine on pigem hästi tuntud, jõukatele jms firmadele.
Emigratsioon – inimene(sed) läheb(vad) elama teise riiki.
Emiteerima – raha ja väärtpabereid ringlusesse laskma.

Emiteerimine - väärtpaberite esmakordset turule laskmist.
Emiteerimishind – hind millega toimub võlakirja esmamüük

Emigratsioon – isiku elama asumine Eestist teise riiki.
Emil tode on tegelikult Tõnu Õnnepalu kirjanikunimi.
Emissioon - ja neeldumisjooned koos= täheaine pidev.

Emile on essee hariduse ja selle olemuse kohta.
Emissioon - väljalaskmine, ringlusesse suunamine.
Emily nimi on Molly ja ,et Lokk et ta tunneb teda.

Emised on üha rahutumad, söögiisu kasvab.
Emitteri vahel on etteantud väärtusega takistus.

Emil zola - näeme jaapani mõju (taustal),
Emiraat on monarhia, mida valitseb emiir.

Emitent – laseb välja väärtpabereid.
Emile durkheim – sotsioloogia teaduse rajaja.
Emile durkheim – Religioon on usk ühiskonda.

Emilia ridderfjell - klassi kõige vaiksem inimene.
Emitent – väärtpaberi väljaandja.

Emissioon – väärtpaberite ringlusse
Emiste inna - ja optimaalne seemendusaeg.

Emigrandid - riigist välja rändajad.
Emilia - Krisi 100-st tüdrukust.

Emiilia on Konrad Raupeni lapsed.
Emiteerimiskulud on 3 krooni aktsia kohta.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Emigratsioon välismaale on väike. Mis on sümptomaatiline, kuid mitte veel hästi dokumenteeritud, on komplekse rände ja pendelrände tõus linnapiirkondades, linnast linna või ühe metropoli piirides.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Emitterjärgur on 100% negatiivse tagasisidega võimendus aste, mis on saanud oma nime sellest, et tema väljundpinge järgib sisendpinge muutusi, täpsemalt väljundpinge on emittersiirde pingelangu võrra sisendpinge võrra väiksem, seetähendab et pingevõimendus on väiksem kui üks. Tänu tugevale negatiivsele tagasisidele avalduvad temas mitmed kasulikud
Vote UP
-1
Vote DOWN
Emiteeritud aktsia - või osakapitali nimiväärtus (siin ei kajastata eelisaktsiaid, mis vastavalt juhendile RTJ 3 klassifitseeruvad kohustusteks)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Emilia - Romagnas, Veneetsias). Karpide korjamine toimub kahe aasta pärast.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Emigratsioon - ehk väljaränne on ränne teise riiki.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Emistel on vähemalt 12 hästi arenenud nisa.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Emigrant – riigist väljarändaja.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto