Sõnu seletav sõnaraamat

Egoist on isekas inimene, kes mõtleb ainult iseenda heaolule.
Ego on inimese teadliku Mina keskus, sellest oleneb ka, kuidas inimene ennast sõnastab ja mõistab. Minu jaoks on ego see, kuidas teine inimene hindab ennast, mõnel inimesel nagu öeldakse on liialt kõrge ego. See tähendab seda, et ta arvab endast liiga palju, peab ennast paremaks/kõrgemaks, kui teised on. Teiseks Jungi psühholoogia elemendiks on kompleks,milles peitub emotsionaalsed värvingud.
Egon friedell on koguni väitnud, et 1799.-ks või hiljemalt 1804. aastaks jõudsid prantslased samasse seisu, kus nad olid olnud enne 1789. aastat: absolutismi. Siiski ei olnud revolutsioon mingil juhul tähtsusetu, sest Napoleoni absolutism erines kardinaalselt Louis XVI omast ning revolutsiooni ajal tehtud muudatused jäid suurelt osalt püsima ka Louis XVIII restauratsiooni järel.

Egotsentrism – kui atributsioon on seotud minu endaga, tüüpiline viis enda suhtes atributeerida on asetada põhjus iseendasse (kui eksami sain A) või teistesse (eksami sain F) Fundamentaalne atrubutsiooniviga: personaalsete põhjuste ülehindamine Fundamentaalne atributsiooniviga – inimese tendents ülehinnata personaalseid põhjuseid ja alahinnata situatsiivseid.
Ego mehhanismid on taju,mõtlemine,mälu,tundmine,tahe,tema roll on olla vahendaja Idi,reaalsuse ja Superego vahel.Superego on samuti arenenud Idist ja esindab reegleid,norme,väärtusi,mille omandab indiviid sotsialiseerumise käigus;koosneb südametunnistusest ja ideaalsest minast.
Ego - staadiumid: Täiskasvanuna on meil olemas 3 potensiaalset ego-staadiumi - Lapse, Vanema ja Täisealise staadiumid. Lapse staadiumisse kuuluvad meie mitmesugused mälestused ja kogemused lapsepõlvest ja me oleme võimelised neid tänapäeval uuesti kogema.

Ego – “mina”. Id – vanemates tõlgetes tähenab see “tema” (see tõlge on suhteliselt ebatäpne), uuem tõlge pakub “miski” (see on täpsem). Freudi meelest isiksus koosneb kolmest komponendist. Kui inimene sünnib, siis on ainult üks komponent.
Egoismi - eetika arvestab vaid oma heaoluga ning ei muretse järeltulevate põlvede pärast (“Pärast meid tulgu või veeuputus”). Enamiku inimeste jaoks on aga vaistlikult selge, et meil on kohustusi tuleviku inimeste ees, ehkki nad ei saa meile samaga vastata.
Ego kaitsemehhanismide – esmajoones tõelisust moonutavate kaitsete – kõvalejätmine Metapataloogia Kui metaväärtusi taotlevad kõrgemad vajadused on alla surutud või jäävad krooniliselt rahuldamata, tekib psüühiline bäiritus, millel on iseloomulik sümptomaatika.

Ego - koolitus.ee/artiklid_stress.html) Erich Fromm oma raamatus „ Inimese destruktiivne anatoomia“ liigitab agressiivse käitumise viise vastavalt eesmärkidele: pseudoagressiivsus, kaitseagresiivsus, konformne agresiivsus ja kuritahtlik agresiivsus.
Ego tähendab reaalsust, mõningal määral ka ratsionaalsust ja aru. Ometi ei ole Egol organismi ja Id rahulolevana hoidmine lihtne, sest maailmas on olemas takistused. Teisest küljest jälle tuleb vahest ette objekte, mis eesmärkidele kaassa aitavad.
Ego - ja sooritusorientatsiooniga õpilased tunnevad muret , kuidas näevad neid teised ja kas nad peavad neid võimekaks st otsustama oma võimete üle ja hindama neid ülemäära väliselt jälgitavate ja sotsiaalselt võrreldavate saavutuste põhjal.

Ego - staadiumid Täiskasvanuna on meil olemas 3 potensiaalset ego-staadiumi - Lapse, Vanema ja Täisealise staadiumid. See tähendab et aegajalt võime me käituda nagu laps, võime käituda täiskasvanuna ja võime võtta sisse vanema positsiooni.
Ego - mina (hakkab tekkima, vahendab reaalsust ja alateadvust) tajuda, suhelda, tõlgendada adekvaatselt. Inimene identifitseerib end EGO-ga. EGO reguleerib kohanemist, suhtleb välismaailmaga. Üritab olla moraalne.
Egoismi - eetika arvestab vaid oma heaoluga ning ei muretse järeltulevate põlvede pärast (“Pärast meid tulgu või veeuputus”). Egoismi-eetika ei ole piisav eetikateooria! Meil on kohustusi järeltulevate põlvede

Egoismi paradoks - siit tekib küsimus, et kas egoistil on sõpru, kas ta suudab sõbruneda?? Egoist on omakasupüüdlik, kuid „ Armastus ei otsi omakasu“. Ülim hüve elus on õnn, õnn on sõpruse ja armastusega kaasnev.
Egoistlikud suitsiidid – siin pole tegemist tavamõistega e mina-kesksusega, vaid oluline on see, kas isik on jäänud nii öelda üksi või on ta kaasatus tihedalt mingisse sotsiaalsesse gruppi, kus liikmed teda toetavad.
Ego – personaalne teadvus – pole nii oluline kui ise, sest isel on olulised ülesanded, nimelt peab ise hoidma tasakaalu: a. Ego ja isikliku alateadvuse vahel b. Ego ja kollektiivse alateadvuse vahel.

Ego ülesanne on tasakaalustada kahte poolt (seda, mis ühiskonnas tuleb ja seda, mis on kaasasündinud). Nii palju kui ühele poole tasakaal on kaldu, siis on tegemist mingisuguse neuroosi või häirega isiksuses.
Ego - identification with things creates attachment to things, obsession with things, which in turn creates our consumer society and economic structures where the only measure of progress is always more.
Ego – on teadvuse tsentrum, mis loob inimese teadlikus elus teatud suundumise, järjepidevuse. Seisab vastu teadvust ähvardavatele faktoritele, takistab alateadvusest asjadel üles kerkida.

Ego ehk Mina - lükkan edasi tarbe rahuldamist - lähtub reaalsusprintsiibist - reguleerib kohanemist - üritab olla moraalne - suhtleb välismaailmaga - teadvustatud osa, oleme ise teadlikud.
Egoism on see, mis takistab meil olla vabad nendest eelnevalt mainitud konseptsioonidest ning eelkõige iseenda ja ka teiste ees. Liigne püüd end kellegagi siduda lämmatab mõlema poole hinge.
Ego on ühiskondliku elu reegleid arvestav ―mina ‖. See tasand ohjeldab ja suunab eelmise tasandi vajadusi, püüdes neid viia kooskõlla reaalselt kujunenud situatsioonidega.

Ego - koolitus.ee/artiklid_stress.html) Kehtestav käitumine on toimimisviis, kus teistega arvestatakse, loobumata seejuures oma huvidest, õigustest ja vajadustest.
Ego - isiksuse psüühiline mina (mõtlemine, täitevvõim) juhindub reaalsuse printsiibist; ülesanne on indiviidi alal hoida, hoolitseda soo jätkamise eest.
Ego - generated emotions are derived from the mind's identification with external factors which are of course, all unstable and liable to change at any moment.

Egol on omadus alati püüda tekitada inimeses arvamust, et ta on meie isiksuse keskne osa ehk püüab vastu seista kõigele sellele, mis tuleb alateadvusest.
Egol on olemas mitmesuguseid kaitsemehhanisme, mis aitavad ärevust vähendada ja kontrollida, reaalsust moonutades. Superego-Areneb kõige viimasena välja.
Ego - teadvuse keskmeks ihasid, sündsusetuid unistusi ning püüdlusi PERSONA- isiksus sellisena nagu ta end naudingutele. teistele paista laseb.

Ego ülesanded on tungide kontroll, regulatsioon ja kaitse; reaalsusega suhtlemine, tunnetus, reaalsuse testimine; tegutsemine, suhete loomine ja süntees.
Ego - identiteet: noorukiea ülesanne; seob tervikuks lapsepõlve kogemused, käesolevad muutused ja tulevikunägemuse endast ning suhetest.
Ego - või tuleb märkida, et motivatsiooni üldisuse või valdkonna-spetsiifilisuse koh- soorituseesmärgiga ta on kahesuguseid arvamusi.

Ego - või soorituseesmärgiga ehk väliselt tud, nad koondavad orienteeritud isikud tunnevad eeskätt muret, kuidas näevad neid teised.
Ego kaitsemehhanismid - Eitamine,Projektsioon,Asendamine,Identifitseerumine, Regressioon,Reaktsiooni formatsioon,Ratsionaliseerimine,Huumor,Sublimatsioon.
Ego - orientatsiooniga sportlased, kes ei taju end eriti võimekatena, ei näe spordis palju võimalusi oma üleoleku näitamiseks.

Egoismi on vaja selleks, et aru saada, mis on altruism. Läbi omakasupüüdlike ja isekate tegude mõistame, kuidas meisse suhtutakse
Ego - analüütline: EGO (I); SUPER-EGO (II) surma, elu instinktid * Maailma peab tajuma reaalselt, et kohaneda ja toime tulla.
Egoism on juba praegu noorte hulgas märgatavalt kasvanud, vanaaegne kasvatus ja suhtumine kaob – selles näevad ohtu õpetajad.

Ego - ja sooritusorientatsiooniga õpilased tunnevad muret , kuidas näevad neid teised ja kas nad peavad neid võimekaks.
Ego arhetüüp on “mina arhetüüp”. See annab inimesele järjepidavuse, paneb meid planeerima, analüüsima mingit oma kogemust.
Egoismi definitsioon on sellisel kujul väär, sest küsimus ei ole mitte tahtele allumise faktis, vaid selles, mis on selle tahtmise sisu.

Egoistlikel ajenditel – pakkumas end kuulsale väejuhile, õhutamas teda kuningaks saama ja soovist tuua ilmale kuninga poegi ja tütreid.
Egoistlik suitsiid - sooritavad inimesed, kel on kogukonnaga nõrgad sidemed Anoomiline suitsiid - Sotsiaalse struktuuri seisundi ajal.
Ego kaitsemehhanismid on tehnikad, millega inimene surub alla oma kired ja impulsid, mis võiksid olla kahjulikud ühiskonnale tervikuna.

Ego ülesanne on luua meie igapäevases elus järjepidavus, suundumus ning tänu temale saame me analüüsida oma elu, kogemusi.
Egoistid on täiesti teadlikud sellest, et on kasulik teha kompromisse me juba heidame naturalistliku lähenemise kõrvale.
Egol on olemas mitmesuguseid kaitsemehhanisme, mis aitavad ärevust vähendada ja kontrollida, reaalsust moonutades.

Egoismi - eetika teooria järgi peab inimene maksimaliseerima oma „MINA“ ning kõik teod tuleb teha enesehüvides.
Egoism on suursuguse hinge oluline omadus; egoism on usk sellesse, et teised peavad talle alluma ning end ohverdama.
Egoistlik – kas pole? See, et enda kingad läigivad ei tähenda, et tulevased põlved paljajalu prügis ei püherda.

Egoistlik edusaavutamisvajadus – edukas on see, kes taotleb oma eesmärke ainult endast lähtuvalt. Andekus paljudel erinevatel aladel.
Egol on tasakaalustav roll, ID on tugev – siis on naudinguinimene, kui tugev superego – piirides kinni.
Ego on isiksuse keskus, mis tegeleb adekvaatse suhtlemisega, tajumise, tõlgendamise ja tegutsemisega.

Egoistlikud – sotsiaalsete suhete puudumise, teistest inimestest võõrandumise tagajärjel toimuv suitsiid.
Ego ülesanded on tungide kontroll, regulatsioon ja kaitse; reaalsuse testimine; tegutsemine, suhete loomine ja
Egoism - paratamatu inimlik omadus, mille korral inimene tähtsustab iseennast ja käitub enda huvides.

Egon - schiele.net/ või youtube’s: http://www.youtube.com/watch?v=Ka60G4WR9AA Kasutatud kirjandus:
Ego - teadvuse keskmeks, püüab rahuldada VARI- sisaldab loomainstinkte, on Id meeletuid ihasid.
Ego - Ratsionaalne, naudingut edasilükkav, probleeme lahendav ja ennastsäästev mõttelaad.

Ego on teadvuse tsentrum, mis loob in teadlikus elus teatud suundumise, järjepidevuse.
Ego - ja soorituslikud orientatsioonid ebaedu vältimise motivatsioonilise suundumuse.
Ego - ülesanne on tagada isiksuse ja tema psüühika elusolek,turvalisus ja tervis.

Ego — that part of the personality that separates from the mother, that considers
Ego – Erinevalt teistest arhetüüpidest on see täielikult teadlik arhetüüp.
Ego - rational behavior, motivation, self-identification, conscious decisions

Ego - mina - ei eksisteeri inimeses algusest peale vaid kujuneb ajajooksul.
Egotsentrilist kõnet on vaja selleks, et leida väljapääs, planeerida edaspidist tegevust.
Ego on hästi toidetud (saab ise otsustada, ei taha teisi enda kõrvale).

Ego on puhver Idi ja välismaailma vahel, lähtudes reaalsusprintsiibist.
Egoism - enesearmastus altruism- teiste heaks toimimine ilma kasu motiivita.
Egoism – igaüks peaks tegema seda, mis tooks enim hüvesid talle endale.

Ego ehk mina, tegutsemine reaalsuse printsiibil, reguleerib kohanemist.
Ego - identiteet on osaliselt püsiv nii ajas kui eri situatsioonides.
Ego - reaalsusprintsiip(mina-arusaam, et erined teistest inimestest)

Ego on juht, kes langetab raskeid otsuseid, mis tekitab ärevust.
Ego ülesanne on indiviidi alal hoida, ka hoolitseda soo jätkumise eest.
Egon - schiele.net/biography.html , viimati vaadatud 11.05.2011

Egotsentriline kõne ON ALGUSES SOTSIAALSET LAADI, HILJEM MUUTUB SISEKÕNEKS.
Ego on kõige olulisem, tähtsuselt järgmine on Superego.
Egotsentriline kõne on algul sotsiaalset laadi, hiljem muutub sisekõneks.

Egoismi paradoks – eesmärgi saavutamiseks tuleks egoismist loobuda.
Egoistlik suitsiid – inimese sotsiaalse integratsiooni tase on nõrk.

Egoistlikku suhet on vaja, et tajuda ja mitte ära kaotada enda piire.
Ego - kaitse: sisemiste vastuolude vältimine, tasakaal
Ego on ratsionaalne mõtlemine, naudingut edasilükkav.

Egotsentrilisuse eliminatsioon - võime vaadata asju teise inimese perspektiivist.
Ego – mina – mälu, tajud – selles tekib teadvus
Ego on piloot“- oli üks parimaid lauseid etenduses.

Ego on indiviidi arusaam iseendast suheldes teistega.
Ego tugevus - talitab enam moraali , kui teiste surve mõjul.
Ego - identiteet, kui ei, jääb identsus ähmaseks.

Ego on seega alateadvuse kontrollija ja vaoshoidja.
Ego tähendab reaalsust, ratsionaalsust ja arukust.
Egoist on see, kes toimib ainult omahuvist lähtuvalt

Egor tihhon – materiaali leidmine, graafikute tegemine
Egos on omadus lükata edasi vajaduse rahuldust.
Ego - psüühika käitumist juhtiv komponents.

Egoism – igaüks peaks järgima ainult omahuvi.
Ego on vaja selleks, et suhelda reaalsusega.
Ego - analüütiline. Childhood and Society.

Egotsentrism on suhtest kadunud, peaks oskama jagada.
Egoism - On standard, mis põhineb enesehuvil.
Egoism on siin põhjendatud altruistlikult.

Egoism - Laurent’i ja Thérèse’i suhe.
Egotsentriline – laps räägib nagu endale 3-5 a.
Ego - koolitus.ee/artiklid_stress.html)

Ego energia - identifitseerumine II Alateadvus
Ego ülesanne on Id ja Superego tasakaalustada.
Ego on mina, Id on tema või miski.

Ego on ratsanik ehk see, kes juhib.
Egoism on õige alus moraalseks eluks.

Ego ehk mina. Puhas teadvuse kese.
Ego – teadlik ja teadvuse kese.
Ego - Analüütiline lähenemine.

Ego - orientatsiooniga ei leitud.
Ego on Idi ja maailma vahendaja.
Ego - analüütiline (E.Erikson)

Ego on nende kahe vahepealne.
Egol on täita keeruline roll.

Ego energia – indentifitseerimine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Egotsentrism – maailma nägemine iseenda positsioonilt, võimetus teha vahet iseenda ja teiste võimalikel perspektiividel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Egotsentrismi periood – laps hindab kõike enda seisukohast (nt peitusemäng). Vee anuma järgi staadiumi kindlaks määramine

Vote UP
-1
Vote DOWN
Egotsentrismi on vaja, et ennast suhtes tunnetada.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Egoistlikult – igaüks enda heaks.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Egotsentrismi on vaja, et ennast suhtes
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto