Sõnu seletav sõnaraamat

Eskiisprojekt - • Koostatakse kuluprognoos võrdlusobjektide põhiparameetrite maksumuse alusel või rahastamisvõimalusi arvestades; • Hinnatakse ehitusprojekti alternatiivvariante tehnilistest lahendustest ja kvaliteedipiirangutest lähtuvalt; • Otsustatakse projekteerimise alustamine ja määratakse eelarvepiirang.
Eelarvedefitsiit – situatsioon, kus valitsuse kulud ületavad tulusid eelarvejoon (ka: eelarvepiir) – näitab hüviste kogust, mida tarbija saab antud tulude ja kaupade olemasolevate hindade juures hankida
Efektiivsusteooria olemus – õpetus ühiskondliku tootmise kui terviku ja üksikute allosade majanduslikust hindamisest. Hinnata võime: 1)tegevust s.o. ressurssiside kasutamist 2)tootmist tervikuna, selle seisundit ja arenguperspektiive. Hindamisel soovime leida efekti, mida võiks saada ja vastandame selle kulutustele (loovutustele). Arenemisteoorias esineb tootmisefekt ise kui tootmise kasvu peamine tegur.

Eelinfo – sisaldab kogu dokumentatsiooni, mis on kogutud enne auditeerimise algust (mille alusel toimub audit – kas aastatööplaani alusel, juhi korraldusel, kellegi kaebusel vmt) 2. Auditi kavandamine – kõik planeerimisega seotud dokumendid peavad siin olema (auditi kava, selgitav kiri, avakoosoleku materjalid, sisekontrolli eelhindamise tabeli veerud 1-4). 3. Tõendamine ja hindamine – kõik dokumendid ja tõendid, mis saadakse sisekontrolli meetmete hindamisel rakendades auditi meetodeid.
Ettevõtmine on piisavalt tulus?“ Lisaks sellele saab finantsprognoosidest vastuse ka mõnele teisele küsimusele nagu:  kas ettevõttel on piisavalt raha, et oma plaani ellu viia?  kas investeeringule on prognoositud piisavalt hea tootlikkus?  kas kulusid prognoosides on arvesse võetud kõik olulised kulukohad? Peatüki eesmärk on anda äriplaanile rahaline vääring ning hinnata, kas eeltoodud eeldustel ettevõte suudab töötada kasumlikult ja tagada omanikele nende eesmärkide saavutamine.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 15 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 16 Ettevõtluse põhikategooriad (1) Ettevõtluse põhikategooriad (2) Ettevõtluse kõrval olulised veel vähemalt kaks kategooriat: • Ettevõtja on ettevõtlusega tegelev isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu ja/või teenuseid, mille müük on talle püsivaks tegevuseks Ettevõtja võib olla: • füüsiline isik (teovõimeline, seaduses sätestatud juhtudel ka piiratud teovõimega), • seaduses sätestatud äriühing.

Eesti juhtimiskvaliteediauhind – aastast 2000  Baseerub Euroopa Juhtimiskvaliteediauhinna mudelil TQM printsiipidele ülesehitatud Euroopa kvaliteedimudel (EFQM) Võimaldajad (50%) e. Kuidas? Tulemused (50%) Mis? 6. Töötajatega 2. Töötajad seonduvad 9% tulemused 9% 5. Kvaliteedi- 7. Klientidega 1. Eest- 3. Poliitika juhtimis- seonduvad 9 Soorituse vedamine ja strateegia süsteem ja tulemused tulemus 10% 8% protsessid 20% 15% 14% 4. Partnerlus 8. Ühiskonnaga ja seonduvad ressursid tulemused 9% 6%
Esitavad anglo - ameerika juhtimis- ja eestvedamisteoreetikud (konsultandid), kellest tuntuimad koos põhiteose esmaavaldamise aastaga on Tom Peters (1984), Eliyahu Goldratt (1984), Peter Drucker (1985), John Kotter (1990), Stephen Covey (1989), Charles Handy (1994), Daniel Goleman (1995), Margaret Wheatley (1999), Peter Senge (1990)265 jt. T. Peters rõhutab bürokraatlikult juhtimiselt lihtsale juhtimisele (simple management) ülemineku vajadust, põhjendades seda inimeste loovusega.
Ebakindluse vältimine - väike/suur - Ebakindluse vältimine näitab, millises ulatuses ühiskond talub pingeid ja ebaselgeid olukordi ning kas ta püüab neid situatsioone vältida, nt. formaalseid struktuure ja seadusi luues ning keskmisest erinevat käitumist ja mõtteviisi diskrimineerides.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 27 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 28 Elutsüklite teooriad: organisatsioonide (ettevõtete) elutsüklid Mida peab ettevõtja teadma ja oskama ehk õppima? Organisatsioonid On juba eksisteerinud: Tõenäoliselt eksisteerib veel: Ehrsetn & Kjellmann (2003): inimkäitumist ja õppimist seletavates (ettevõtted): teooriates saab hariduslikus kontekstis eristada kaht inimkäitumise ALALISED: tüüpi — nn homo industrialis ning homo entreprenaurus.
Esitamine registripidajale on võimalik pärast likvideerimise lõpetamist, kuid mitte varem kui kuue kuu möödumisel osaühingu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest ning kolme kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani osanikele tutvumiseks esitamisest osanikele teatamisest ja ainult tingimusel, et osaühing ei osale Eestis poolena üheski käimasolevas kohtumenetluses (ÄS § 218 lg 1). Samas avalduses on õige näidata ära ka dokumentide hoidja.
Esimeses peatükis on käsitletud äriplaani koostamise vajadusi ja põhimõtteid; • teises peatükis on välja toodud ettevõtte üldandmed; • kolmandas peatükis puudutati põhieesmärki ja strateegiat; • neljandas peatükis tegeldi ettevõtte analüüsiga; • viiendas peatükis vaadeldi turusituatsiooni ja selle arenguväljavaateid; • kuuendas peatükis loodi marketingiplaan; • seitsmendas peatükis tehti finantsplaan; • kaheksandas peatükis käsitleti riskitegureid.

Ettevõtluse riskitegurid – • Konkurents - uued konkurendid • Ebasoodsad või ebakindlad müügilepingud, mis põhjustab ebapiisava käibekapitali ja lepingute rikkumise • Energia, kütte, tootmisvahendite hinnatõus • Piiratud tarbijaskond – väike turuosa või turusituatsiooni muutus • Seadusandlus, looduskeskkond– mingil põhjusel raskendatud toorme hankimne Ettevõtja riskitegureid saab vähendada teadmiste suurendamisega – koolitused, eneseabi programmid, täiendused.
Eesti väike - ja • välismaine toetus ja initsiatiiv keskmise suurusega ettevõtete arendamisele suunatud riiklik • (V)E toetamine retoorikas, mille taga esialgu palju ei olnud poliitika 2002-2006” • ... siiski: 1994. a. võeti vastu Ettevõtluse riikliku toetamise • 2006 – poliitikadokument “Eesti Ettevõtluspoliitika 2007-2013” seadus, mis lõi õigusliku aluse (ja suuruspiir – 80 töötajat) • tuntav regionaalne suunitlus (st seos regionaalpoliitikaga)
Ettevõtte omapäraks on see, et erinevalt teistest taksofirmadest on ta spetsialiseerunud maakohtadele, et ka need oleksid igal ajal ja võimalusel ligipääsetavamad, olenemata vähesest bussiliiklusest. Sellega seoses on kliendigrupiks linnarahva asemel maakohtades elavad inimesed. Võimalusteks on veel välja kujundada ekskursioonitakso maakondade vahel, laiema tunutuse saavutamisel on võimalik teostada ka väikereise väiksematele gruppidele lähedal asuvatesse välisriikidesse.

Ekspordimaks – maks, mis kehtestatakse eksporditavatele kaupadele ja teenustele, pannes kodumaise eksportija olukorda, kus ta ei suuda enam konkureerida maailmaturu hinnaga Avalike hangete diskrimineerimine – juhus, kus valitsus eelistab välismaistele tootjatele kodumaiste tootjate toodangut Kodumaise tööstuse osaluse kohustus – valitsus loob olukorra, kus importkaup peab teatud osas olema toodetud kodumaiste ettevõtete abiga, tagades seega töökohtade säilimise
Ettevõttesisese planeerimis - ja aruandlussüsteemi kujundamise vajadused .....6 1.4. Juhtimisarvestuse praktikat mõjutavad tegurid .................................................8 1.4. Ettevõtte kuluarvestuse süsteemi eesmärgid ja komponendid ..........................8 2. ETTEVÕTTE KULUARVESTUSE SÜSTEEM .................................................. 11 2.1. Ettevõtte kuluarvestuse süsteemi eesmärgid ja komponendid ........................... 11 2.2. Kululiikide arvestus.
Eesti elektrisektoris on toimunud viimasel kümnendil suured muutused: valminud on merekaabel Estlink, edukalt on töösse rakendatud uued keevkihtkatlad Narva Elektrijaamades, käivitunud on EL heitmekaubandus, kiiresti on arenema hakanud taastuvelektri tootmine, päevakorda on tõusnud maagaasi varustuskindlus ning sellest tulenevalt riikide energiajulgeolek. Eesti elektrisüsteemis tervikuna on oluliselt vähenenud elektrienergia kaod, oluliselt on suurenenud elektri eksport.

Esmatarbetoodeteks - tooted, mis rahuldavad esmaseid vajadusi ning mida ostetakse sageli ja vähese ajakuluga; 2.valiktoodeteks - tooted, mida tarbija mitmeid ärisid külastades põhjalikult valib ja hindab sobivuse, kvaliteedi, hinna ning moe seisukohalt; 3.eritoodeteks - eriliste omaduste ja bränditunnustega tooted, mille soetamiseks on lojaalne ostja valmis kandma täiendavaid tarbimiskulusid; 4.võõrtoodeteks - tooted, mida tarbija ei tunne ega kavatse osta.
Esiplaanil on ülesannetevaatluse alla võtmise ja täitmise objektiivsus Meeskonnatöö rakendamine eeldab järgmiste tegurite arvestamist:  Ülesande lahendamise liik  Tähtaeg, ajaplaan  Meeskonna liikmete suhtumine  Meeskonna kooseisu puudutava personali voolavus  Eesmärgipüstitus ja ülesannete sõnastamine  Meeskonna suurus  Meeskonna koosseis, sisestruktuur Maatriksorganisatsioonile sarnased eelised, kuid väiksemate kuludega.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 7 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 8 Veel ettevõtluse definitsioone: Kaasajal üha enam leviv vaatekoht ettevõtlusele on nn Sageli rõhutatakse ettevõtluse olemuses uute võimaluste nägemist protsessikeskne (ehk protsessipõhine), milles on keskseks ja ärakasutamist, milleks tuleb vajadusel koondada ja korraldada märksõnaks muutus (nagu ka alljärgneval joonisel): erinevaid ressursse ning luua uusi organisatsioone.

Esialgsest tasakaalupunktist on turg läinud välja nõudluse suurenemise mõjul (nt sissetulekute suurenemise tõttu). Pakutav kogus osutub väikeseks ja hind tõuseb kõrgemale tasemele, sellele orienteerudes toovad pakkujad turule suurema koguse, mis müüakse tasakaaluhinnast madalama hinnaga, Kuna kujunenud situatsioon tingib jälle pakkumise vähenemise sest see kogus on tasakaalukogusest väiksem, tõuseb turuhind, kuid sedakorda vähem kui üle-eelmisel perioodil.
Eestvedamisel on olemas liider, kes tegeleb eelkõige inimestega (on pigem emotsionaalne tegevus) 21) Millised on erinevad teaduslikud lähenemised eestvedamise uurimisel? Eestvedamise uurimise teaduslikud lähenemised on: 1. Liidri isikuomaduste teooria, mis keskendub liidri isikuomadustele 2. Käitumisteooria, mis keskendub liidri käitumisele alluvate suhtes 3. Situatsiooniline teooria, mis keskendub liidri käitumise ja olukorra vahelistele seostele.
Ettevõtja on füüsilisest isik, kes pakub oma nimel kaupu või teenuseid, see tegevus on püsivaks tegevuseks ja on seadusega sätestatus äriühing Ettevõte on majndusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb 5. Kuidas jaotatakse Euroopa Liidus ettevõtteid mikroettevõteteks, väikeettevõteteks, keskettevõteteks ja suurettevõteteks (töötajate arvu järgi)? Nende (küsimuses 5 nimetatud) ettevõtete orienteeruv osakaal ettevõtete koguarvus.

Elektritöö juht on kohustatud tagama, et: elektritöö tegemisel järgitaks õigusaktides sätestatud nõudeid elektritööd teeksid selleks piisava erialase ettevalmistusega isikud elektriseade või -paigaldis oleks pärast elektritöö tegemist kasutamiseks või edasise töö tegemiseks ohutu elektritöö käigus toimunud õnnetusest, millega kaasnes tervisekahjustus või muu raske tagajärg, teatataks viivitamata Tehnilise Järelevalve Ametile
Erasektori nõude - ehk tšekihoiused deposiit keskpangas 2. Laenud: 2. Säästu- ja tähtajalised hoiused lühiajalised laenud, 3. Muud kohustused: hüpoteegid, s. h. välisvaluuta hoiused, teised muud (laenud teistele pankadele) kohustused teiste pankade ees, 3. Investeeringud (W-paberid) võlgnevused keskpangale 4. Välisvaluuta (s. h. hoiused välis- Omakapital pankades) 5. Põhivara 4. Omand (s. h. jaotamata kasum) Aktiva KOKKU: Passiva KOKKU:
Ettevalmistusaeg on väga pikk (arstid, advokaadid, õpetajad ja teised), kusjuures vale hariduspoliitika tõttu koolitatakse spetsialiste, kelle järele puudub tööturul nõudlus; • demograafiline töötus, see on teatud rahvastikugruppide või sotsiaalsete rühmade keskmisest kõrgem tööpuudus (äsja kooli lõpetanud noored, naised, pensionieelikud, muulased); • kapitalipuudusest tingitud töötus, mis on eriti iseloomulik arengumaadele.

Edul on erinevaid aspekte •Tunnustus tegevusharus konkurentide ja klientide poolt •Kasvavad müügimahud •Korduvostjate osakaalu tõus; püsiklientuuri väljakujunemine •Paranenud finantsseis pankade ja investeerimisspetsialistide silmis •Kasvav töötajate, sh juhtide arv •Kiirendatud vajadus tõsta omakapitali suurust •Vajadus uute põhivahendite järele ja nende muretsemine •Lisaruumide vajadus või asukoha vahetus
Ekspansiivne fiskaalpoliitika - Languslõhe kõrvaldamiseks, suurendatakse avaliku sektori kulutusi, maksude vähendamine, kogunõudluskõver nihkub ülespoole ja kogutulus suureneb joone nihke ning multiplikjaatori korrutise võrra Kitsendav fiskaalpoliitika- inflatsioonilõhe kõrvaldamiseks vähendatakse avaliku sektori kulutsi, suurendatakse makse, kogunõudluskõver nihkub allapoole ja kogutulu väheneb joone nihke ning multiplikaatori korrutise võrra.
Elanikel on võimalus talle meelepärasel ajal kasutada sauna (hommikusaun on toa hinna sees), on võimalik einestada esimesel korrusel asuvas Brasserie Garden Cafe's või valmistada toitu toas, kasutada dokumentide, raha ja väärisesemete hoidmiseks isiklikku seifi, korraldada vajalikke ärikohtumisi ja nõupidamisi kaasaegse sisustusega neljakümne kohalises nõupidamiste ruumis ning otse loomulikult ka pesumaja teenuseid ja lifti.

Eristuvad – konkurendid ei paku midagi säärast, 3) üleolek – kasu, mida tarbija võib saada ka teistest kaupadest- teenustest, tuleb siit paremini esile, 4) esitletavus – erinevust on kerge tutvustada ja ta on “nähtav” tarbijatele, 5)ülevõetavus–konkurentidel on erinevust raske kopeerida, 6) jõukohasus – erinevuse kinnimaksmine on tarbijatele jõukohane, 7) kasumlikkus – firma suudab erinevuse juurutada kasumiga.
Esmasturg – finantsturg , kus äsja emiteeritud väärtpabereid müüakse kindlaksmääratud intressimäära ja hinnaga ning väärtpaberite eest laekuv summa läheb otse emitendile “karud” börsil – langusele mängijad aktsia sulgemishind – viimasel hetkel sulgemishinnaga tehakse tehing turul parima hinnaga – turul parima hinnaga korraldus realiseeritakse nii kiiresti kui võimalik ja hind selgub peale tehingu sooritamist
Esmamulje on äärmiselt oluline, kuna seda on võimalik ainult üks kord luua ning tekib sekunditega, kuid püsib väga kaua ja tähendab palju (see määrab ära kliendi edasise hoiaku klienditeenindajasse). Samuti on määrava tähtsusega ka teenindaja pilgud ja kehakeel ehk alateadlikud mõtted, sest tavaliselt klient samastab ennast teise kliendiga, seetõttu tahab ta kuulda, et firmas suhtutakse kõikidesse klientidesse hästi.

Eelarve menetlus – eelarve eelnõu koostamise, vastuvõtmise, eelarve täitmise, muutmise, aruande koostamise ja kinnitamise protsess Eelarve täitmine – tulude koondamine ja kulude ja kulutuste jaoks vahendite assigneerimise protsess Assigneerimine – kulude kindlaksmääramine teatud otstarbeks Eelarve defitsiit – summa, mille võrra eelarve kulud ületavad tulusid Eelarve ülejääk – summa, mille võrra tulud ületavad kulusid
Erikaubastud piirivalve - ja miilitsatöötajaile ning sõjalaevastiku kaubastu meremeeste teenindamiseks. Tööle hakkasid veel üleliidulise alluvusega organisatsioonid nagu "Glavgastronom"(gastronoomiakaubad), "Glavunivermag"(universaalkauplused), "Juvelirtorg"(juveelikaubad) ja "Glavdorrestoran"(raudteerestoranid). Nende filiaalid ning kontorid rajati rajati Eesti NSV-sse, ülesandega, organiseerida vastav spetsialiseeritud kaubandusvõrk.
Emaettevõtja tütarettevõtjaks on ka ühing, kus häälteenamus on teisel tütarettevõtjal või tütarettevõtjal üksind või koos emaettevõtjaga. Tütarettevõtjaks on ka ühing, kus teine ühing (ema) omab selle osaniku või aktsionärina või lepingu alusel valitsevat mõju ja võtab oluliselt osa selle kasumist, Emaettevõtja koos tütarettevõtjatega moodustab kontserni (täpselt samad seadused). NB! Kontsernis on omanikuks juriidiline isik.

Ekspansiivne rahapoliitika - poliitika, mille eesmärgiks on suurendada rahapakkumist ja kogunõudlust Kitsendav rahapoliitika - poliitika, mille eesmärgiks on vähendada rahapakkumist ja majanduse “ülekuumenemist”, pidurdada kogunõudlust.
Elutsükli kuluarvestusel on kolm laia eesmärki: 1) see aitab vaadelda tootega assotsieeruvat kogukulu, et kindlaks teha kas aktiivse tootmise faasi käigus saadud kasum katab kulusid arendamise ja sellest vabanemise faasis; 2) tänu oma laiahaardelisele kulude arvestamisele teeb elutsükli kuluarvestus kindlaks keskkonnast tulenevad kulud ja kannustab tegutsemist nende kulude vähendamise nimel; 50 KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING T. Haldma
Eli meetmed on suunatud: • ennetustöö edendamisele ja teadlikkuse tõhusamale tõstmisele • järelevalve täiustamisele • võrgustike loomisele, mis ühendaksid tähtsaid osalejaid HIVi/AIDSi vastases võitluses • heade tavade levitamise hõlbustamisele EL on loonud suurorganisatsioonid, mille ülesanne on teabevahetus ja tegevuse kooskõlastamine. Nende tegevus on seotud ELi liikmesriikide ja nende naaberriikidega.

Energeetikavaldkond on ELi pikaajalise kliimamuutuse strateegia nurgakivi ning EL on kehtestatnud siduvad eesmärgid puhta energia ja taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmiseks (tuule-, vee- ja päikeseenergia). Sellel on lisaks kliimamuutuse vastasele toimele ka majandust ergutav mõju ning tulemusena tagatakse stabiilsem energiavarustus, mis vähendab Euroopa sõltuvust kolmandatest riikidest sisseveetavast naftast ja gaasist.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 11 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 12 EESMÄRKIDE DIMENSIOONI (mõõtmete, ulatuse) alusel eristuvad: Reeglina omab ja järgib üks ettevõte mitut eesmärki, mis moodustavad • saavutamise mastaabi järgi: eesmärkide süsteemi, mille struktuuris esinevad nii vertikaalsed – piiritletud eesmärgid — näiteks ROA 15%; turuosa 35% jne, kui horisontaalsed seosed ehk moodustub hierarhia.
Eesti majandust on toetanud ka emapankade tugev finantsseis, kuid siinkohal tuleb arvestada Rootsi kinnisvarahindadega seotud riski, mis realiseerudes avaldab emapankade rahastamise kaudu suurt negatiivset mõju kogu Eesti finantssüsteemile. Tänu majanduskasvu kiirenemisele ja selle positiivsele mõjule laenukvaliteedile on hakanud viivislaenude maht vähenema ning lisaks võib eeldada, et osa laene muutub taas toimivaks.

Ear - kui palju tegelikult teenitakse/makstakse. Efektiivne aastane intressimäär seega vastab intressimäärale, mida oleks kohandatud kord aastas ning mis annab sama tulemuse kui osaline liitkasvitamine. 8. Miks nominaalne (lepinguline) intressimäär ei pruugi olla reeglina sama mis tegelik/efektiivne intressimäär (mis tegelikult teenitakse või makstakse)? Nominaalne intressimäär – lepingus kirjas.
Ekspertvõim – liidril on suuremad teadmised organisatsiooni tegevuse olulises valdkonnas; mõjuvõim kujuneb erialasest kompetentsusest, juhi kogemustest ja teadmistest selle kohta, kuidas vajalikke ülesandeid täita.
Elastne nõudlus – kui hinna alanedes kogused suurenevad ja tulu läbimüügist suureneb ( ja vastupidi). Mitteelastne nõudlus – hinna alanedes tulud vähenevad (ja vastupidi).Hinna muutumisel 1% võrra, muutub nõutav kogus vähem kui1%. Täielik elastsus – hind ei sõltu pakutavast kogusest ( põllumajandussaaduste kokkuost). Täielik mitteelastsus – hinnamuudatus ei mõjuta pakutavat kogust (bensiin, ravimid).

Ettevõtte rahandus on riigirahanduse osa. Informatsioon on finantsaruannetes ja sellepärast raamatupidamisel on ettevõtte rahanduses oma tähtis osa. Iga ettevõtte peab omama mingeid tootmistegureid; igasugune tootmisprotsess vajab tootmistegureid. Neid liigitatakse järgnevalt - tootmisprotsess vajab püsivaid tegureid, mida kasutatakse ühes või mitmes tootmistsüklis ja mille väärtus kandub üle tootele (muutumatul
Etteantud piirides - piiride kriteerium määratud välise fookusega ja sisese kontekstiga) Organisatsioon: kliendid, ühiskond, finantsinstitutsioonid, parternid, varustajad, hankijad, investorid, organisatsiooniliikmed, avaliku sektori institutsioonid Uued juhtimisfunktsioonid: Otsustamine ja kommunikatsioon (vanad: kontroll, planeerimine, eestvedamine, organiseerimine Võrgustiku teooriad Sotsiaalse kapitali kolm vormi:
Eesti maksusüsteemis on tehtud palju muudatusi, mis on mõjutanud maksukoormuse jaotust. Nendeks muudatusteks saab lugeda ettevõtete tulumaksusüsteemi muutust, tulumaksu määra langetamist ja tulumaksuvaba miinimumi tõstmist, riigipoolsete kohustusliku kogumispensioni maksete peatamist ning seejärel riigipoolset taastamist, töötuskindlustusskeemi juurutamist, käibemaksu tõstmist ning erinevate aktsiiside tõstmist.

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või mittetulundusühingutele tasutud sisseastumis- rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse ja liikmemaksud, kui nendes ühingutes isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise osalemine ei ole otseselt seotud maksumaksja isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga ettevõtlusega või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast
Eelarvejoon ehk eelarvepiirang. See kolmnurk on tarbimisruum (sellest välja minna ei saa, kuna raha pole nii palju). Kui kõver on liiga all, jääb mul raha üle. Kõige parem on tarbimisruumijoone peal olev kõver.
Efektiivselt töötama on raske sundida, see tuleb saavutada motivatsiooniga • 6.Inimeste püüdega grupis silma paista • 7.Enamasti inimesed ei taha oma tööd teha • Põhjuseks : töö puudulik organiseerimine, kaadrivalik, erinevused hindamis-süsteemides • 8.Vastutustundlik töösse suhtumine võib olla tingitud erinevatest põhjustest • 9.Inimesed käituvad vastavalt sellele, kuidas nad organisatsiooni tajuvad

Engeli kõver – näitab hüvise optimaalseid koguseid sõltuvalt sissetuleku suurusest (ceteris paribus). Sissetuleku mõju hüvise nõutavale kogusele võib olla mitmesugune: 1) sissetulek ja nõutav kogus kasvavad samas proportsioonis(nõudlus ühikuelastne); 2) hüvise kogus suureneb rohkem(elastsuskoefitsent >1); 3) hüvise kogus väheneb(koefitsent <1). Seetõttu on Engeli kõvera tõus eri juhtudel erinev.
Erinevad ressursid – riigi majanduslik tegevus on piiratud ressurssidega, et aga neid piire edasi nihutada, tuuakse puuduvat toorainet sisse; 2. erinevad eelistused – ressursid võivad olla ühesugused, aga mõnda kaupa eelistatakse ühel maal enam kui teises; 3. erinev tootlikkus - üks maa spetsialiseerub sellele tootele, mille tootmisel on tema kulutused partneri omast madalamad ja teine maa impordib seda kaupa.
Edendaja on ajalooliselt olnud rahva juhtija ”õige äri juurde”, suhtelise eelise looja ”õiges äris”, infrastruktuuri olemasolu ja kättesaadavuse tagaja, standardite kehtestaja ning oskustööjõu ja ettevõtluse tagaja varude vähesuse korral (Reinert 2004, 47–48). Seega on riigil ka innovatsiooni kui ”õige äri” edendamisel asendamatu roll, mida keegi teine ei saa tema eest täita.

Ergonoomiline kehaasend on ainuke võimalus sundasenditest tingitud ülekoormuse vältimiseks. Ohtudeks on veel puudulik töökohavalgustus, tuuletõmbus, ebasobiv temperatuur ja õhuniiskus, ventilatsiooni puudulikkus.
Ettevõtte allüksus on selle omaette osa, mille ülesandeka on teatud liiki tegevus(ed) ja mille eesotsas on reeglina eraldi juht või tööline (brigadir, vanemtööline). Kõige enam levinud allüksusteks on tsehhid jaoskonnad, (tootmisettevõtetes), talitused, osakonnad, bürood, grupid, sektorid jt. Majanduse keskse reguleerimise või juhtimisstandardite puudumise korral annab neile nimetuse ettevõtte juht.
Ettevõte konkurentsieelised on järgmised: • mitmekülgsed teenused, töö teostus algusest lõpuni samast ettevõttest, võib tellida nii väikepaatide kavandi, kui ka töö teostuse; • väga lühikesed tähtajad, kiire töö ja hea kvaliteet; • uute ideede väljamõtlemine, et olla konkurentidest sammu võrra ees; • võtetkse vastu ka klientide ideid ja püütakse neid rakendada; • paindlik hinnapoliitika.

Eraldi teema on veel heaolu ja rahulolu seosed. Ei arvesta ka rahvaarvu riigis, valuutade ostujõu erinevusi jne.. 10. Milline on varimajanduse roll riigi heaolutaseme kujunemisel? Mille poolest erinevad varjatud majandus ja kodumajandus? Kas varimajanduses loodud väärtust saab arvuliselt mõõta? Kuidas? Kodumajandus on üks varjatud majanduse harusid, sinna kuuluvad igapäevased kodused toimetused.
Eelarvepoliitika – valitsuse (maksu)tulude kujundamise ning kulude kaudu kogunõudluse mõjutamise vahendite ja meetodite kogum (valitsuse otsused valitsuse kulutuste ja maksutulude kasutamise osas) emissioon (väljalase) - on emitendi ühekordse otsuse alusel emiteeritud (väljalastud) samaliigiliste väärtpaberite kogum (edaspidi emissioon). Väärtpabereid võib emiteerida seeriatena või üksikult.
Enamkastutatav müügitoetus on reklaam Kui ettevõtja alustab uue äriga, peavad ka kliendid saama kiiresti teada, et Te pakute neile uut toodet või teenust. Reklaamikanaleid on väga erinevaid: raadio, televisioon, ajalehed, otsepostitus, kuulutusstendid. Reklaamikulutuste planeerimisel tuleb lähtuda sellest, milliseid ajalehti või ajakirju Teie kliendid loevad, kus nad elavad, töötavad, sisseoste teevad jne.

Ettevõtlus on kui igapäevaste tegevuste ja toimingute kogum, mis on tihedalt seotud püstitatud eesmärkidega ning nende saavutamiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja isikuomadustega, sh valmidusega võtta riske kõikidel tasanditel (ettevõtlus, n.d.) Teadlased on seisukohal, et ettevõtluse põhitunnus on ettevõtlusprotsess, millega luuakse uut väärtust kliendile ja ühiskonnale.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 23 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 24 Strateegilise kavandamise protsess väikeettevõtetes On väidetud, et strateegia kujundamise protsessile ei tohiks läheneda kui üksik- etappidest koosnevale (nn step-by-step) protsessile, vaid peaks lähenema kui ... on (suurettevõtetega võrreldes): komplekssele tegevuste kogumile, mis peavad olema omavahel kooskõlas.
Eesti hoiu - laenuühistute Liidu üldkoosolek valis 22. mail 2008 juhatuse järgmises koosseisus: Andrus Ristkok Heili Kaljuste Linda Sossi Andro Roos Maria Peldes • EHLÜ Liidu revident on Mai Vaher Allikas: Hoiu-laenuühistu liidu kodulehekülg • Iga hoiu-laenuühistu liikmeks astuja peab tasuma sisseastumismaksu põhikirjas ettenähtud korras ja summas, kuid mitte vähem kui 100 krooni.

Ehitussektoril on olulisi erinevusi muudest tootmis-(majandus-)sektoritest, mis vajab arvestamist nii konstruktorite kui ka ehitusjuhtide ettevalmistamisel: • iga ehitis on unikaalne, seega on iga projekti juures vaja teha majanduslikud arvutused, st. iga insener ja arhitekt peab tundma ökonoomikat, • ehitused reeglina kaugel oma kodukontorist, seega ehitusjuht peab teadma tehnilisi lahendusi.
Ettevõtte üleandja on kohustatud andma omandajale üle asjade valduse, registreerimisele kuuluva vara puhul tagama ka vastavate kannete tegemise registrites. Nii antakse õigused üle nõuete loovutamise regulatsiooni alusel, lepingud antakse üle ettevõtte ülemikemu momendiga ja võlausaldajate nõusolekut selleks vaja ei ole. Ka kohustuste tekkimine on seotud ettevõtte kohustuste ülemineku osas.
Ehitusõigusega on määratletud: - krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed - hoonete suurim lubatud arv krundil - hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala - hoonete suurim lubatud kõrgus

Efektiivne personal - töövaldkonnad: planeerimine, töö analüüs, värbamine, valik, arvestus • tööjõu säilitamine – töövaldkonnad: töötasu, palgapoliitika, soodustused, suhted, karjäär • efektiivsuse suurendamine- koolitus, arendamine, hindamine • kooskõla saavutamine org. eesmärkidega – kasum, tulemus, efektiivsus, sotsiaalne vastutus, org. kultuur, ühiskonna teenindamine
Ettevõtte omanikud on Sander S (kontaktandmed Annaabi jaoks eemaldatud), Tõnis T (kontaktandmed Annaabi jaoks eemaldatud), Veiko N (kontaktandmed Annaabi jaoks eemaldatud) ja disainer, keda hetkel meeskonnas ei ole. Osakapitali suurus 2500 €. Osade nimiväärtus 625 € ja igale omanikule kuulub üks osa. Osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega, osa iga üks euro annab ühe hääle.
Eelarvevalem - osaliselt muutuvate (või püsivate) kulude puhul eraldatakse kuludest see osa, mis on seotud tegevusmahuga: valem = püsikulud + muutuvkulu ühiku kohta nt remondikulu = Püsikulu 10 000.-+ muutuvkulud 1 kr ühikule Paindlik eelarve põhineb: standardkuludel- tooteühikutele kehtestatakse standardid sisendite hindade ja hulga kohta, mis on selle ühiku valmistamiseks tarvis.

Enamkasutatavad analüüsimeetodid on peamiselt kvantitatiivsed. Aruandluse analüüsil võib tinglikult kasutada peamiselt järgmisi meetodeid: • Muutuste ehk hälbeanalüüs, mis omakorda jaguneb: • Horisontaalanalüüs – analüüsitakse erinevate aruandekirjete dünaamikat (mitmete perioodide lõikes). Horisontaalanalüüsil saame vaadata, millised teised aruandekirjed on nende muutustega seotud.
Eratarbimine – majapidamiste kulutused, mis on tehtud uue lõpptoodangu või -teenuse hankimiseks III. SKP arvestamine toodangust lähtudes LISANDVÄÄRTUS=LÕPPTOODANG – VAHETOODANG
Ehitusluba on ootamas järgmine 9000 m² suurune büroohoone ning teiste arendajate poolt on sel aastal äärelinnas valmimas veel varem nimetatud Metalli Maja suurusega 3800 m², Mentori Ärimaja 2000 m² ja 2500 m 2 suurusega Sõpruse pst 157. Kesklinnas alustati uue kõrghoone ehitust aadressile Maakri 19/21, mis aastate pärast valmides pakub ca 20 000 m² äripinda. (Ibid.)

Elektrooniline meedia on kõige tänapäevasem ning hetkel populaarseim koht, kus ettevõtet tutvustada. Seetõttu plaanime ka meie luua Hanso turismitalule sotsiaalvõrgustikesseTwitter ja Facebook ettevõtte profiili, mille kaudu saame kasutajate seas tuntust koguda ning ennast reklaamida. Tulevikus plaanime võrgustikes läbi viia mitmeid mänge, kus auhinnaks puhkus meie turismitalus.
Esmane ees - märk: Esmane ees-märk: Eesmärgid: osalt struktuuride kujundamine ja struktuuride kujundamine säilitamine, osalt arenda- säilita-mine mine Euroopa Liidu tööstuspoliitika Tööstus on viiendik EL kogutoodangust, 2,6 % on viimase kahe aasta jooksul kasvanud Tööstus pakub kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti, mis omakord on hea tööhõive arengule.
Erisus on välja kujunenud ajal, mil ettevõtete asutajatel või suuromanikel oli vaja laiendada uute aktsionäride abiga ettevõtte kapitali, kuid samal ajal ei tahtnud nad ära anda kontrolli ettevõtte üle. Teise järgu aktsia struktuur tähendab, et ettevõtte asutajad omavad kontrolli ettevõtte üle ja teevad kõiki suuri otsuseid, kaasaarvatud ettevõtte müümine.

Eesti töötus on kõige kõrgem vaadeldaval perioodil 16,7% ja kõige madalam 4,6%, seevastu Brasiilias on kõige kõrgem 8,3% ja kõige madalam 5,9%. Eesti puhul on väga hästi näha, kuidas töötus ja inflatsioon üksteist mõjutavad- 2008 aastal on inflatsioonimäär kõrge, kuid töötus madalam, samas 2009 aastal on inflatsioon väga madal ning töötus jällegi kõrge.
Ettevõtja on liitunud II sambaga, on Maksu- ja Tolliamet kohustatud arvutama füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ning maksukohustuslaste registri andmete alusel makse summa tulult* määras 2% ning väljastama füüsilisest isikust ettevõtjale maksuteate tasumisele kuuluva makse summa kohta hiljemalt sotsiaalmaksuga maksustamise perioodile järgneva aasta 1. septembriks.
Emotisoonid – õnnelik – kurb, excited – calm, controlling - controlled Õppimisvõime: ACAP process: • Acquisition • Assimilation • Transformation • Exploitation

Enesekindlusel on tähtis roll suhtlemisel tarnijate ja lepinguliste partneritega ning enesekindel projektijuht suudab kindlasti välja kaubelda parema hinnaga tarneid, teenuseid või tööde sooritamist. Projekti jooksul võib tekkida olukordi kus lepingud tuleks katkesta ning otsida uusi partnereid ning siin peab projektijuht näitama üles otsustuskindlust ja enesekindlust.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 19 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 20 Seega: iga süsteem peab olema teistest eraldatav ning oma liitsest Valik mõiste „süsteem” määratlusi – süsteem on : iseloomust või siseehitusest hoolimata toimima tegelikkuses mingi L. von Bertalanffy: “... omavahel vastastikuste mõjutussuhetega ühendatud ühe üksusena, autonoomselt.
Enama ostu - või müügiorderi samaaegne täitmine soovitud hinnaga võib osutuda keeruliseks; kombineeritud tehingu mõlemad pooled võivad saavad kahjumit; tehingu üheks pooleks olevat optsiooni võidakse kasutada või see positsioon suletakse, samas kui tehingu teiseks pooleks olev optsioon jääb avatuks, mistõttu võib muutuda oluliselt investori riskipositsiooni.

Ettepoole on aga mõistlik liikuda siis, kui on olemas kontroll turustamise üle ning kui ettevõtte toote sisend ehk tooraine on olulise tähtsusega ja omab suurt kasumimarginaali. Siinkohal tooks näiteks esialgu Eestis peamiselt hulgikaubandusega tegelenud Soome kaubanduskontserni Kesko, kes omandas Säästumarketi keti ja sai sellega endale väljundi jaekaubanduses.
Etapis on need head, lihtne vajadusel ise asju üles leida ja asju ümber tõsta, aga pärast tuleks neid kahandada).Sisekommunikatsiooni abil ühendatakse kõik organisatsiooni koostisosad üheks töötavaks tervikuks ning tekib püsiv inimsuhete süsteem ning suhtlemise läbi lahenduvad nii probleemid, ennetatakse neid ja on eduka organisatsiooni alustalaks (Past,
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 7 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 8 Mingi (äri)projekti rahastamiseks võib organisatsioon kasutada: • sisemisi allikaid – vabu finantsressursse, mis on genereeritud ja akumuleeritud jätkuvate tegevuste ja/või teiste projektide poolt ja/või • väliseid allikaid – projekti jaoks kaasatavaid krediite ja/või investeeringuid.

Ettevõtte ehitus - ja viimistlustöödel on lubatud kasutada materjale Eestis kehtivate seaduste ja nende alusel kehtestatud muude õigusaktide nõuete kohaselt 6) Teenuste osutamise ruumide seina, lae, põranda ning sisustuse pinnad peavad olema vett mitteläbilaskvast materjalist, kergesti puhastatavad ning taluma niisket koristust ja vajalikus ulatuses desinfitseerimist.
Ekvivalentsus printsiip – selle alusel sõlmitakse tariifseid palgakokkuleippeid Töö hindamise meetodid: Kriteeriumid: • Erialased teadmised • Vilumus • Kehaline ja vaimne pinge töö tegemisel • Vastutus inimeste ja asjade eest • Keskkonnamõjud Töö väärtused - töö keerukuse määramise objektiivsed mõõdud, mis kehtivad iga töötaja kohta, kes tööd teeb.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 15 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 16 VARUSTAMINE hõlmab kõik ettevalmistavad ning realiseerivad (täitvad) Ettevõttes rakendatakse erinevaid tootmistegureid — inimtööjõudu, tootmisvahendeid ja materjale, mida tootmisprotsessis omavahel tegevused, mille eesmärk on tootmiseks vajalike asjade, õiguste või kombineeritakse.

Ekportriigiks on valitud Poola põhjusel, et Poolas on mitmeid vanametalli ümbertöötlemistehaseid ning Poolas valmistatakse ümbertöödeldud metallist palju tarbeesemeid, mida siis omakorda eksporditakse. Statistika näitab, et vanametall on Eesti neljas ekspordiartikkel, moodustades ekspordist 1,8%. Kogu eksport Eestist Poola moodustab 1,3% Eesti ekspordist.
Eksitav teave - ebatõesed andmed, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje (või millega kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust). Konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine - konkurendi konfidentsiaalse teabe kasutamine, kui vastavad andmed on saadud seadusevastaselt.
Eesti välismajandussuhtlus on peamiselt seotud euroopa liiduga, mille riikidega moodustas jooksevkonto krediitkäive 69% ja deebetkäive 77% (2006a). 2006ndal aastal oli jooksev konto puudujäägiga nii euroopa liidu, kui SRÜ riikidega ning ülejäänud riikide osas oli positiivne. Suurima puudujäägiga oli jooksevkonto saldo Saksamaaga ja suurima ülejäägiga USA saldo.

Esialgsed kulud on 40 000 EEK, projektil B 35 000 EEK. Projekti kestel ilmnevad igal aastal juurdekasvulised rahavood järgmiselt Projekt A Projekt B CF CF 20 000 15 000 25 000 30 000 30 000 40 000 Nõutav tulumäär on projektil A 12% ja projektil B 15%. Kumb projektidest valida? Otsus langetada tasuvus aja-, nüüdis-puhasväärtuse- ja kasumiindeksi meetodeid
Ekspordisubsiidium – otsene rahaline toetus eksportijale, mille puhul maksab valitsus teatud osa eksportija kulutustest kinni Varjatud ekspordi subsideerimine – valitsus annab eksportijale muid soodustusi, kehtestades soodsamad maksustamise tingimused, garanteerides eksportija võetud laene või toetades uurimis- ja arendustööd uute toodete turule toomiseks
Erisoodustuseks on igasugune kaup, teenus, boonustasu või rahaliselt hinnatav kingitus, mida tööandja on teinud oma töötajale seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast, st kulutus ei ole seotud tööandja ettevõtlusega.

Eesti teenindajatele on ette heidetud „sõnadega koonerdamist” st, et sageli piirdutakse vaid lühivastuste (jah või ei) või nappide kuivade ja mitteteeninduslike repliikidega (On see kõik?). Harvad pole ka juhtumid, kus nõndanimetatud teenindamine toimub teenindaja poolt täielikus vaikuses (nagu tummfilmis). Seda ei saa paraku nimetadagi teenindamiseks.
Eksperimenteeriv meeskond – toimub rahulolematus, vastuhakk juhile, aktiivsuse kasv ja juhi otsusesse sekkumine, konfliktid 3. Ühinev meeskond – suhete paranemine ja tulemuslikkuse tõus, paindlikumad rühmanormid, eesmärgid ja sihipärane tegutsemine 4. Arenenud meeskonnad – toimub liidrirolli jaotumine, ei lahkuta enam kergelt, tulemuste jätkuv paranemine.
Eestvedamine on osa juhtimisest ja põhineb liidri ja järgija vahelisel mõjusuhtel, mille eesmärgiks on tõeliste muudatuste tegemine ühiste eesmärkide saavutamise nimel;  Kontrollimine on standardite kehtestamine, tulemuste hindamine vastavalt kehtestatud standarditele ning organisatsiooni eesmärkidele mittevastavate tegevuste korrigeerimine.

Endongeenne - Tunnistab kõik subjektid endale eesmärke seadvateks vabadeks isiksusteks, kes käsitlevad väljastpoolt etteantavaid parameetreid (ka eesmärgiks või alternatiiviks nimetatut) ainult väliskeskkonna tingimustena, mille mõjusid arvestades seab subjekt endale tegutsemise eesmärgi ja valib selle saavutamiseks sobivaima tegutsemisviisi.
Esindaja roll on seotud organisatsiooni esindamisega väljaspool ja ametlike tähelepanuavaldustega töötajate suhtes; 2) eestvedaja roll seisneb alluvate motiveerimises ning organisatsiooni ja alluvate vajaduste ühitamises; 3) sidepidaja roll hõlmab ühistegevust organisatsiooni muude juhtidega ja firmale vajalike organisatsiooniväliste isikutega.
Elitism - tugineb uskumusel, et õige muusikaline maitse rajaneb teistega võrreldes rafineeritumal intellektuaalsusel (klubikultuur, metal). subkultuurisisene eristumine: Hierarhiline - kõrgem subkultuuriline kapital rajaneb autentsusel, mida vastandatakse subkultuurisisesele kommertsialiseerumisele või ideoloogiatühjale stiili järgimisele.

Ettevõtte käivitamiseks on vaja tasuda osakapital 2500 €. Ettevõte hakkab tegelema IT-alaste töödega. Arvega ostetakse kontoritehnika, mis maksab 1400 €. Ettevõtte tegevuse tarbeks üüritakse ruumid, mille üür kuus on 240 €. Teenuste eest laekus 2600 €. Töötasu arvestati ja maksti 2000 € (makse ei arvesta). Kontoritarbeid osteti 300 € eest.
Eestvedamine on juhtimise juhtmõte ja tuum (nad ei ole võrdsed, eestvedamine on osa juhtimisest).  Eestvedamist korvavad tegurid: * võimed, ettevalmistus, kogemused; * sisemiselt rahuldav ülesanne; * vahetu tagasiside tulemustest; * heade tulemustega kokkuhoidev töörühm; * nõuandja(-te) olemasolu ja staabi toetus; * asjatundlik suundumus.
Esitaja on   kohustatud   esitama   talle   teadaolevalt   õigeid   andmeid   ning   andmete   õigsust   kirjalikult  kinnitama.  § 105. Tasumine ja tasaarvestamine (1) Maksukohustuslane on kohustatud maksusumma ja maksu kõrvalkohustustest tulenevad summad (§ 31)  tasuma   selleks   määratud   pangakontole.

Etteteatamistäht - aegadest. Töötajast tulenevatel põhjustel töölepingu erakorralisel ülesütlemisel on seadusandja näinud ette, et tööandja võib töölepin-gu üles öelda etteteatamistähtaega järgimata, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda le-pingu jätkamist etteteatamistähtaja lõppemiseni.
Eksogeenne - Käsitleb inimesi juhitavas susteemis passiivsete käsutäitjatena, kellele ̈ “kõrgemalt poolt” (olgu selleks riigi valitsus, kontseni juhtkond, ettevõtte juhtkond või keskastme juht) antakse ette nii tegutsemise eesmärk kui ka tegutsemise variandid – seega piiratakse otsustava subjekti vabadus tegutsemisvariandi valikuga.
Emt on loonud klientidele võimaluse interneti vahendusel endale iseteenindusbüroos ise lisateenuseid tellida ning Esmofon, võimaluse interneti kauplusest osta mobiiltelefone. Kahjuks ei ole eeltoodud sammud siiani soovitud tulemust andnud, kuna teenused on tehniliselt keerulised ning klientidel on harjumus saada personaalset teenindust.

Euroopa majandus - ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa liiklusohutuse ala suunas: liiklusohutuse strateegilised suunised aastani 2020” (Euroopa Parlamendi taotlusel koostatav arvamus). 15.02.2011. Artikkel Euroopa Liidu Teatajast http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:C:2011:048:0033:0037:ET:PDF välja otsitud 19.04.2013
Emissiooni kasum - väärtpaberite emissiooni läbiviimisel saadav kasum, mis tekib siis kui väärtpabereid müüakse nimiväärtusest kõrgema hinnaga
Erisoodustus on oma olemuselt saaja (töötaja) tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on erisoodustuste tegija (tööandja) kohustus ( TuMS § 2 lg 2 ja SMS § 2 lg 1 p 7). Erisoodustus on tehtud lisaks palgale ja erisoodustuse summat ei isikustata ning enamasti ei ole võimalik saajat kindlaks teha, st saaja on anonüümne.

Ettevõtte kapitaliallikad on sisefinantsid (kasum, amortisatsioonid) ja võõrkapital [krediidituru fondid, väärtpaberid ja lühiajalised laenud, võlakirjad (väärtpaberid)]. Meil kehtivad väärtpaberid on pikaajalised (üle 10 a.), keskmise tähtajaga (kuni 10 a.) ja lühiajalised (kuni 1 a.). Hüpoteek on pikaajaline kinnisvaraga kinnitatud võlakiri.
Ettevõtja riskitegurid - • Loovus, innovaatilisus – piisavalt ideid ja oskus seda kasutada tootearenduses • Ebakindlus – emotsioonide vaoshoidmine ja mitte esimeste tagasilöökide korral alla anda • Kogemuse puudumine – julgus riskida ja olla realistlik • Finantsilised tegevused – raamtupidamisalased oskused • Reklaam – olla nähtav
Eesmärgi sisu – mida soovitakse saavutada? Eesmärgi objekt – millise objektiga sovitakse eesmärki saavutada? Eesmärgi mõõde – millist eesmärgi täitmise taset soovitakse saavutada? Aeg – kui ruttu soovitakse eesmärgini jõuda? 4 Juhtimise alused: EKSAMIKS | 16. detsember 2008  Organiseerimine  17. Organiseerimise olemus.

Erinevates riikides on võrdne. Kui kaupade hulk, mida on võimalik osta 1000 krooni eest Lätis on suurem kui sama raha eest saadavate kaupade hulk Eestis, siis hakatakse Lätist rohkem importima ja sinna vähem eksportima. Impordi suurenemine suurendaks nõudlust valuuta järele ning ekspordi vähendamine tooks kaasa valuuta pakkumise vähenemise.
Ettevõttesisese planeerimis - ja aruandlussüsteemi kujundamise vajadused Ettevõtte kui terviku majandustulemuste kujunemise jälgimiseks on vajalik teostada strukturaalanalüüs, mis peab näitama, kuidas kujuneb firma kui terviku majandus- tulemus erinevate allüksuste (tütarettevõtete) ja nende sisemiste juhtimistasandite (segmentide) tulemuste kaudu.
Ettevõtte raamatupidamiskohustus on määratud seadusega: tuleb pidevalt jälgida varasid, kohustusi ja nõudeid ning 1 kord aastas esitada Äriregistrile majandusaasta aruanne • see pole aga piisav kõikide otsuste langetamiseks- vajalik on kasutada ka teisi finantsjuhtimise instrumente 14 Raamatupidamine on kohustuslik, kui sellega ei peaks ainult piirduma.

Eurooplased on aastatuhandeid elanud tiheda rahvastikuga ühiskondadena, kus on keskvõim, politsei ja kohtusüsteem. Nendes ühiskondades on ajaloo vältel surma peamine põhjus olnud tihedalt rahvastatud aladel epideemiateks muutunud nakkushaigused, mõrv on siiski olnud suhteliselt haruldane ja isegi sõda pigem erand kui reegel.
Etelä - Suomen aluehallintovirasto (Lõuna-Soome piirkondlik haldusamet, kohaldub antud juhul üle riigi) kasuks otsustati seetõttu, et see amet juba teostas järelevalvet sarnases valdkonnas tegutsevate ettevõtjate nagu pandimajade ja inkassofirmade üle23. Kulude katmiseks nähti registreeringu taotlejatele ette järelevalvetasu.
Entrum on 4 aastat tagas Eesti Energia poolt ellu kutsutud noorte ettevõtluse edendamise programm, mis keskendub igal aastal ühe Eesti osa noortele, ning korraldab piirkonna keskuses (Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi) noortele õppesessioone, kus noortele jagatakse teadmisi ettevõtlusest ja tutvustatakse ettevõtlikku ellusuhtumist.

Erisuse printsiibiga - ei või rikastele teha suuremaid makse ning seda ümber jagada olulisel määral; kui võtame progressiivselt maksu ja jagame vaestele - rikkad hakkavad ära kolima B. Võrdsete võimaluste printsiibiga - ebavõrdsus on õigustatud, kui selle abil tagatakse võrdsed võimalused Kõiki teenitud hüviseid ei jaotata võrdselt.
Ettevõtte planeerimis - ja aruandlussüsteemi toimimise organisatsioonilise skeemi väljatöötamine ja arendamine:  organisatsioonilis-funktsionaalne struktuuri lõikes,  süsteemi rakendamise, arendamise ja tulemuste hindamise protsessis - plaani- ja aruandlusalaste nõupidamiste kaudu, - projektikoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
Eestluse püsimine on olnud ajalooliselt habras ja riigi seisukohast nii tähenduslik, et seda on eriliselt rõhutatud ka Eesti Vabariigi Põhiseaduse preambulis: “...peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade”. Selline rahvuse ja kultuuri säilitamise missiooni rõhutamine ei ole põhiseadustes üldiselt väga tavaline.

Elukaar on graafik, mis üldistab ettevõtte klientide käitumise alates hetkest, mil kliendisuhe tekib, kuni hetkeni, mil ta lõpeb.
Ettevõtte põhitegevusalaks on [EMTAK koodi järgi eelnevalt kindlaks teha]? Üldehitus 2. Kas ettevõte kuulus 2012 aastal kontserni? EI 3. Millised on teie ettevõtte (üldised) turupiirkonnad? Kas turustamine ja müük toimub Kohalik/regionaalselt, Üle-eestiliselt , EL ja EFTA liikmes- ning kandidaatriikides, SRÜ riikides ja/või muudes riikides.
Eliidi suhtes on ka oletatud, et siin on tegemist teatud sünnipäraste karakteriomadustega, eriliste annetega. Räägitakse kognitiivsest eliidist (inimestest, kelle vaimuanded on tipp- tasemel, keda iseloomustab moraalne õilsus). Arutletakse, kas eliit ja tema karakter on mida- gi sünnipärast või on see kujunev-kujundatav.

Ettevõtlikud ärimehed on neid hulgaliselt rajanud elumajade keldrikorrustele ja abihoonetesse, leevendades nii Nõukogude aja lõpul puudulikult väljaehitatud infrastruktuuri elurajoonides. Sääraste väikekaupluste üheks eeliseks on lähedus, samuti müüjatest ja klientuurist tekkiv vahetu suhtluskond, mis on muidu omane just maapoodidele.
Eel - ja järelreguleerimise vahekord majanduses võib suuresti variee- ruda. Kui suunav eelreguleerimine (seaduste ja regulatsioonide kehtestamine) on teatud mõttes turuväline (ja strateegiline), siis korrigeeriv järelreguleerimine (seaduste ja regulatsioonide täitmise kindlustamine) on turusisene ning taktikaline.
Ettevõtte vara – raamatupidamiskohustuslase poolt kontrollitav ressurss (asi või õigus), a) mis on tekkinud minevikus toimunud sündmuste tagajärjel; b) mis tõenäoliselt osaleb tulevikus majandusliku kasu tekitamisel; c) mille soetusmaksumus või muu bilansis kajastamisel aluseks olev väärtus on usaldusväärselt määratletav.

Ehte põhitoode on tasemeõpe hotellimajanduse, turismi- ja toitlustusteenuste korralduse valdkonnas (õpiaeg 3 aastat).EHTE koolis on võimalik õppida samu erialasid ka riigieelarvelistel õppekohtadel, kutseõppe tasemel (õpiaeg 2 aastat). Riigieelarvelistele kohtadele tehakse riiklik tellimus ning kohtade arv on igal aastal erinev.
Erinevused inimkapitalis – suurem hulk akumuleeritud inimkapitali tagab suurema sissetuleku ehk talent lubab suuremat sissetulekut. 3. Erinev perekondlik taust – “õige perekond” võimaldab saavutada suuremaid sissetulekuid, kus õige ei tähenda ilmtingimata jõukust vaid ka perekonna võimet anda praktilisi nõuandeid ja inspireerida.
Edukam on lühikesi sõnu ja lauseid kasutav raadiotekst; • keskendu tekstis vaid ühele, peamisele teatele ja korda seda, ära püüa korraga anda mitut teadet; • katsu juba teate alguses ära märgistada sihtauditoorium; • kuulsuste ja avaliku elu tegelaste kaasamisel pea silmas, et loeb vaid nende hääle, mitte näo

Ekslik on arvata, et tegevusloa saab iga alustav ettevõtja, kes tasub ettenähtud tasud ja riigilõivud. Paljude tegevuslubade puhul on nõutavad mitmesugused eeltingimused. Näiteks arhiiviteenuste osutamiseks vajaliku tegevusloa taotlemiseks tuleb äriühingul esitada kinnitus, et ta omab lepingut arhivaari kutsetunnistust
Eesti maksusüsteemis on viimasel aastakümnel tehtud palju muudatusi, mis on mõjutanud maksukoormuse jaotust: Tulumaksu määra vähendamine ja tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, ettevõtete tulumaksusüsteemi muutus, töötuskindlustusskeemi juurutamine, käibemaksu tõstmine ja erandite vähendamine ning erinevate aktsiiside tõstmine.
Edu pandiks on olnud teadmistemahukas majandus, mida omakorda toetasid sotsiaalsfääri, infrastruktuuride ja kaubanduse areng ning Iiri valitsuse kindel hoiak madala maksubaasi hoidmisel. Lisaks ka Iirimaa suhteliselt noor ja haritud tööjõud ning loomulikult ka inglise keelne keelekeskkond, mis oli Iirimaa edukuse selgrooks.

Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 19 Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 20 Iga ettevõtte jaoks on strateegilise tähtsusega järgmised küsimused: Toote-turu-, konkurentsi- ja ka ettevõtte üldstrateegia väljatöötamiseks on vaja • mida pakkuda ehk milliseid tooteid toota (teenuseid osutada), head informatsiooni turu kohta.
Eraomandi tooted on materiaalsed hüvised, mida ettevõtted valmistavad, nagu arvutid, botased, autod jne. Teenused on immateriaalsed hüvised, mida osutatakse ja turustatakse üheaegselt, nagu kellasepatööd, rehvivahetus, taksosõit, juukselõikus jne. Eraomand on seadusega kaitstud ning muudab valikud ja vastutuse omaniku omaks.
Ettevõtte talitustsükkel on aeg, mille jooksul toimub varade muutumine debitoorseks võlgnevuseks ja debitoorse võlgnevuse muutumine rahaks.

Ettevõtja – füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid • Innovatsioonid kutsuvad majanduses esile olulisi muudatusi ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses • Heaolu luuakse läbi keerukamate tehnoloogiate kasutuselevõtu ja kõrgema sätestatud äriühing.
Eelisteks on lihtne kasutamine, perioodiaruanded kajastavad rohkem tegelikku olukorda, puudub sageli päris keerukas üldkulude jaotamine tooteühikule (näiteks juhataja palka on väga keeruline tooteühikule jaotada). Osakuluarvestus võimaldab vastu võtta paindlikke müügiotsuseid ja teha otsuseid allahindluste kohta.
Ettevõtte formaalsed e. kõrgemad eesmärgid - tootlikkus - majanduslikkus - kasum - kapitalirentaablus - omakapitalirentaablus - käiberentaablus Ettevõtte konkreetse tegutsemisega seotud eesmärgid - tootmis-turundus eesmärgid - finantseesmärgid - juhtimis-ja organisatoorsed eesmärgid - sotsiaalsed ja ökoloogilised eesmärgid

Eravalduses on 90% haritavast maast, enamik majapidamisi on väikesed. Põllumajandusmaa moodustab riigi maismaast 63% ja haritav maa u. 49%. Kasvatatakse nisu, maisi, päevalille, kartulit, suhkrupeeti, rapsi, tubakat ning köögi- ja puuvilja (ka viinamarju). Loomakasvatuses on olulised sea-, veise- ja lambakasvatus ning
Esimesi ilminguid on ka oluliselt varasemast ajast (1744.a. väljastati esimene kaubakataloog). Turunduse teisi märkimisväärseid aastaid: 1908 – Fordi automudel, 1911 – esimene turundusosakond, 1930 – New Yorgi kaubahall jne.). XX sajandi algupoolel arenes turundus põhiliselt USA-s, 1950.aastatest levis ka Euroopasse.
Eeltoodud teooriates on eeldatud täielikku info olemasolu, reaalses maailmas seda ei ole; 2. ei pöörata tähelepanu hüvise kasutamise eesmärgile ega kohale; 3. praktikas ei ole leidnud kinnitust tarbija kasulikkuse maksimeerimine; 4. eeldus, et tarbija on erinevate hüviste kogumite suhtes ükskõikne,ei vasta tegelikkusele.

Ettevõtluse kuludesse on lubatud FIE- l kanda summa 1200 eurot (2000 x 60%). Ülejäänud 800 eurot (40%) on ettevõtlusega mitteseotud kulu ja sellega ettevõtlustulusid vähendada ei saa. Kui FIE aga annab selle sõiduauto kasutada oma töötajale isiklikuks otstarbeks, siis tuleb FIE-l tasuda erisoodustust üldise korra alusel.
Eeldatav risk – ostuotsuse edasilükkamisele avaldab olulist toimet eeldatav risk, mis kaasneb toote omandamisega (nt kõrgkooli astumine). Turundaja peab tundma neid tegureid, mis soodustavad eeldatava riski nõrgendava info kättesaadavust. e. Ostujärgne käitumine - Toote tarbimisväärtust hinnatakse peale ostmist.
Ettevõtlus on elustiil, mis tähendab küll suuremat vastutuse enda kätte võtmist aga samas ka täielikumat eneseteostust, paindlikkust ning vabadust. Maailmas edukas olemiseks ei piisa ka lihtsalt spetsialistiks olemine, vaid oluline on ka see, et spetsialistid oskaksid enda teadmisi majanduslikus mõttes rakendada.

Eesti ettevõtetel on üsnagi head võimalused siseneda Taani turule allhankijana, kuigi see ei pruugi ettevõttele olla soodsaim lahendus. Et konkurentsis püsima jääda, on Taani ettevõtted viinud lihtsamad ja töömahukamad protsessid üle Ida-Euroopas ja Aasias paiknevatesse tütarettevõtetesse või ostavad neid sisse.
Eesti majanduses on viimase paari aasta teravaimaks küsimuseks saanud tööjõuprobleem. Viimasel ajal pole möödunud nädalatki, kui meedia ei annaks teada järjekordsetest mustadest stsenaariumidest Eesti majanduses, firmade ja tervete tööstusharude arengut aeglustavatest tööjõupuudusest tingitud sõlmküsimustest.
Eelnimetatud meetod on suunatud keskmise kalendripäevatasu leidmiseks, lähtudes Vabariigi Valitsuse määrusest nr. 91, mis kehtestab keskmise töötasu arvestamise korra, mõningate muudatustega ehk kohendades seda haigushüvitise arvutamiseks nagu Sotsiaalministeerium kirjutas oma vastuskirjas Eesti Maksumaksjate Liidule.

Ennekõike on märgistuse ülesanne teavitada ohtliku aine käitlejaid ohtudest ja anda põgusat infot vajalike ettevaatusabinõude kohta. Teiseks aitab märgistusel olev teade identifitseerida kasutatavad ohtlikud ained ning hinnata kas abinõud tervise ja keskkonnakaitseks või õnnetuste ennetamiseks on vajalikud.
Eelmiste perioodide - 1 873 soetusväärtuses jaotamata kahjum arvestatud amortisatsioon -676 aruandeaasta kasum 14 356 masinatele ja seadmetele muu inventari amortisatsioon -23 Põhivara kokku 15167 Kohustused kokku 15 483 AKTIVA KOKKU 29932 PASSIVA KOKKU 29932 KODUNE TÖÖ 2.2. Nimi, õpperühm_____________________________
Eesmark - ja-tahtsus/ http://web.ametikool.ee/jane/okj/?6._Juhtimistegevused http://et.wikipedia.org/wiki/Juhtimine http://en.wikipedia.org/wiki/Management#Basic_functions http://web.ametikool.ee/jane/okj/?4._Eestvedamine_ja_v %C3%B5imustamine:Eestvedamise_olemus:Liidrik%C3%A4itumine http://management.about.com/

Eristumiseks on mitmeid võimalusi, alustades klubi asukohast ning lõpetades pakutavate teenustega. Meie proovime eristuda teistest analoogsetest klubidest valides rohkem teistsuguseid turunduskanaleid. Kuna meie klubi asub Tallinnas, siis kõige soodsamaks vahendiks on reklaamkleebistega katta isiklikud sõiduautod.
El raha - ja fiskaalpoliitika – TÜ Euroopa kolledž loengukonspekt [http://www.materjalid.tmk.edu.ee/.../Eesti%20Pank%20ja%20rahapoliitika] 23.04.2013. 5. Inflatsiooni ohjamine - Euroopa Komisjon [http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/how_et.htm] 23.04.2013 6. Ivanova, N. Pangandusettevõtlus.
Euroopa keskpank on Euroopa Liidu institutsioon, mis vastutab euroala rahapoliitika eest 17 Euroopa Liidu liikmesriigis, mis on omaks võtnud ühisvaluuta euro (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia ja Soome.

Eurotsooni lõhenemine on siiski mõiste, mis üha enam ekõlapinda leiab, rohkem siiski radikaalsemate ja euroskeptikute poolt.
Eaei - ttu.extra.hu/ √ Командная эк-ка – эк. выступают как потребители, власть централизована, общ. формируют спрос. 0 точка равновесия интерес доминирует над 1 Предприятия, E→p и q
Eelduste täitmine on oluline, et praktikas tagada ühest arusaama süsteemist ja eesmärgist ning eesmärgini jõudmist mõõtvatest näitajatest kõigi organisatsiooni liikmete poolt (Püüa, 2002, 4). Juhtimispiirangud tulenevad vastuolust osa ja terviku vahel ning on sageli põhjustatud valedest juhtimise eeldustest.

Eesti pank on Eesti Vabariigi keskpank, kes hoiab käigus Eesti rahasüsteemi ehk teostab riigi rahapoliitikat. Ta tegutseb sõltumatult teistest riigiasutustest ning ei allu Vabariigi Valitsusele. Eesti Panga kõrgeim organ on Nõukogu ning selle igapäevast tööd juhib president, kelle ametiaeg on viis aastat.
Euroopa keskpank on Euroopa Liidu institutsioon, mis vastutab rahapoliitika eest eurotsoonis, s.o 15 liikmesriigis, mis on omaks võtnud ühisvaluuta euro (Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Sloveenia ja Soome). Pank asub Saksamaal
Edukas liider - Davis (1997)  Intelligentne  Sotsiaalselt küps  Sisemiselt motiveeritud  Inimsuhteid tähtsustav Edukas liider Yukl (2004)  Kohanemisvõimeline  Sotsiaalne tundlikkus  Enesekehtestav  Koostöövalmis Proaktiivsus- sündmuste ennetamise võime, kujundame ise sündmuse käiku.

Eksport - import 6. Mida rohkem valitsus vähendab avaliku sektori kulutusi, seda suurem on kitsendava fiskaalpoliitika mõju majandusele ÕIGE 7. Mida suurem on kohustuslik reservinõue, seda suurem on raha multiplikaator VALE, raha multiplikaator on suurema kohustusliku reservinõude korral hoopis väiksem.
Edi - t ühendab ettevõtet teiste ettevõtetega – organisatsioonidega – mitte ainult tarbijatega, aga 5. Põhilised on müügiprognoosid, ka tarnijatega, transpordiüksustega, terminaalide- ladudega, tollidega ja teiste 6. Jaotust käsitletakse kui vedu (aluseks on veolepingud), organisatsioonidega.
Elamurajoon on piiratud aiaga, mille sisse jääb park koos jalutusradadega, tiik ja lastemänguväljakud). Inimesed on oma tegevusega tihedalt seotud linnaga, kus nad töötavad ja puhkavad. Nende jaoks on oluline rajooni arenenud struktuur kaubanduskeskusega, spordiklubidega ja teiste meelelahutus objektidega.

Ettevõtluskeskkonna swot - analüüsile. Selline ülesehitus on valitud, sest selleks, et kirjeldada väikeettevõtluse olukorda Eestis, oleks vaja välja tuua ka konkreetne näide ja teisalt selleks, et kui soovitakse kirjeldada ettevõtluse eripärasid mõnes maakonnas, on vaja eelnevalt kirjeldada üldist olukorda riigis.
Energeetilised abiained – ei lähe lõpptoodangusse naturaalsel kujul nt süsi Materjali kasutamise aeg ettevõttes: o Töötlemisaeg o Kontrollimise aeg o Seisakuaeg o Ladudes hoidmise aeg Ettevõtte jaoks on oluline lühendada maksimaalselt materjalide hankimise ja lõpptoodangu tootmise ning turustamise vahelist aega.
Esmakordne on audit kui klienti pole varem auditeeritud või on seda teinud teine audiitorettevõtja. Esmakordse auditi korral tuleb audiitorettevõtjal hankida piisavad tõendid selle kohta, et algbilanss ei sisalda vigu, mis võiksid oluliselt mõjutada auditiga hõlmatava perioodi raamatupidamisaruandeid.

Eesmärkide täitmiseks on ühing välja andnud erinevaid teavikuid ja on koosolekuid korraldanud, et lubada inimestel pidada diskussioone ja rääkida kaasa probleemide lahendamisel. Ühingus võivad kaasa lüüa üksnes eriala professionaalid, aga ka eriala õpilased, koostöö firmad, arendavad firmad, tütar firmad.
Esi - meste hulgas on levinud toitlustamine, sportimise ja aktiivse puh-kuse võimaldamine, lastetoetused jt. Tulevikku suunatud soodus-tuste hulgas on levinud erinevad kindlustusliigid, koolitus- ja õpingutoetused, elamuasemelaen jt. Ametiauto kasutamise võimalus on vähem kui 10%-l töötajatest.
Ebavõrdsuse näitajad on ikka täitsa halvad, siis hakata asjasse rohkem süvenema ning mõelda välja, kuidas on võimalik mingis aspektis ebavõrdsust vähendada, näiteks riigitasandil hakata majandusarengu aspektist lähtudes rakendama mingit teistsugust, ebavõrdsust vähendavat, poliitikat või maksussüsteemi.

Epistemoloogia – tunnetusteooria kuidas saab teadmisi sotsiaalsete objektide (organisatsioonide jne.) kohta.
Eelisaktsiad on tavaliselt hääleõiguseta aktsiad, mis annavad aga nende omanikule eelisõiguse dividendide saamisel. Eelisaktsia omanikele makstava dividendi suurus on põhikirjas protsendina aktsia nimiväärtusest ja need dividendid makstakse välja enne dividendide maksmist teistele aktsionäridele.
Einsistide arvates on majanduse tüüpilineseisund tasakaal, mis saab allpool tootmistegurite täishõive taset Vastus: vale Say seaduse järgi loob pakkumine endale isevastava nõudluse ning ülejääki ei teki Vastus: õige Klassikute arvates peaksid töötajad majanduslanguse vältimiseks nõustumamadalamate

Ettevõtja - on füüsiline isik,kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid,sealjuures kaupade müük/teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks ning seaduses sätestatud äriühing.Ettevõtjal peaksid olema:vaimne võimekus,teotahe,suhtlemisoskus,kompetentsus,enesekindlus,otsustusvõime.
Eelnevus - eelarve peab valmima eelarveperioodi alguseks (kui ei ole vastu võetud, siis võib jrg aasta kasutada 1/12 eelmise aasta mahust või tehakse ainult seaduses ettenähtud kulutusi). KVALITATIIVNE - kulutada ainult ettenähtud otstarbeks. KVANTITATIIVNE - kulutada ainult ettenähtud summas.
Ettevõtte tulu - raha, mis ettevõttele hüviste müügist laekub, kasutatakse ka mõistet “ettevõtte müügikäive”. Võrduse ja ebavõrdsuse tekke põhjused Ebavõrdsuse põhjused • ebavõrdsus töötuludes • ebavõrdsus maa ja kapitali omanduses • ebavõrdsus kasumis, intressis ja renditulus

Eesti hotelli - ja Turismikõrgkooli sisedokumentatsioon 10. Kulno Türk ja Tõnu Roolaht uurimistöö „EESTI ÜLIKOOLIDE AKADEEMILISE PERSONALI HINDAMINE JA TÖÖTASUSTAMINE“ http://infutik.mtk.ut.ee/www/kodu/RePEc/mtk/febpdf/febook20-07.pdf 11. Äripäeva käsiraamatud http://kasiraamat.aripaev.ee
Erisoodustuse saajaks on töötaja, vastavalt tulumaksuseaduse § 48 lõikele 3. Töötaja mõiste tulumaksuseaduse §-s 48 on sätestatud tunduvalt laiemana, kui töötaja mõiste töölepinguseaduse §2 tähenduses, kuid erisoodustuse seisukohast ei ole oluline, milline seadus tööalaseid suhteid reguleerib.
Ettevõtlusele on möödapääsmatu avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse tugi maakasutuses ja tehnilise infrastruktuuri rajamisel, kutse- ja kõrghariduse omandamise võimaldamises, tehnoloogiaarengu ja innovatsiooni kindlustamisel, piirkonna maine ja ettevõtluse ühiskondliku arvamuse kujundamisel.

Eesti rahapoliitika on 2011. aasta 1. jaanuarist saati osa euroala ja seega Eurosüsteemi keskpankade rahapoliitikast. Euroala rahapoliitika eesmärk on hinnastabiilsus, täpsemalt euroala keskmise inflatsiooni hoidmine keskpikas perspektiivis kahe protsendi lähedal, kuid mitte kõrgemal kui kaks protsenti.
Eraa - le. Olenevalt suhetest ja sellest, kas müüja omab kliendi riigis ka esindajat, korraldatakse erinevalt makseid. Tihtipeale, kui tegemist on ühekordse või esmase tehinguga või kui klient on varasemalt andnud põhjust mitte usaldamises, kasutatakse Venemaa klientide puhul ettemaksu.
Eesti majandus on juba viiendat aastat järjest netolaenuandja- 2013.aastal ületas finantsinvesteeringute väljavool sissevoolu 534 miljoni euro võrra ehk ligi kaks korda enam kui 2012.aastal. Netoväljavoolu kanalid olid portfelli- ja muud investeeringud ning sissevoolu kanalid otseinvesteeringud.

Euroopa liidul on kõige lähedasemad suhted oma nelja Lääne- Euroopa naabriga- Šveitsi, Norra, Islandi ja Liechtensteiniga-, kes on kõik Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmed ning viinud oma õigusaktid suures osas kooskõlla Euroopa Liidu siseturgu reguleerivate õigusaktidega.
Ee kaudu on võimalus inimestel saata oma lähedastele kingituseks helkur. Koduleht on osa kampaaniast „Pane need, kellest hoolid, pimedal ajal särama!“. Veebikeskkond annab võimaluse muuta oma lähedaste käitumist ja ennetada seeläbi pimedas jalakäijatega juhtuvaid liiklusõnnetusi.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 31 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 32 Tegutseva ettevõtte omandamine (ehk ülevõtteasutamine) Potentsiaalsete ülevõetavate leidmisele järgnevad uuringud ja läbirääkimised (soovitav on mitmevariandiline valikusituatsioon), mille käigus tuleks jälgida:

Ettevõtte taga on inimesed? Mismoodi arendada suhteid kunagiste/praeguste/potentsiaalsete klientidega? Vastuseks on see, et tuleb kohal olla seal, kus liigub meie sihtgrupp (Twitter, Facebook, erinevad foorumid). Kohalolek tähendab seda, et tuleb blogida ja anda head tagasisidet meie ettevõttest.
Edendamiseks on leida selle valdkonnaga tegelema selline isik, kes on suuteline välja mõtlema erinevaid üritusi, võimalusi spordi- ja kultuurimajade ehitamiseks või arendamiseks. See inimene peaks suutma ka kõige väiksemate võimaluste ja vahenditega hoida sporti ja kultuuri heal järjel.
Elektroonika - ja optikaseadmete tootmises on suuremateks ettevõteteks Ericsson Eesti AS (2009. a II kv alates, valmistab mobiilsidevõrguseadmeid), Enics Eesti AS (elektroonikaosad tööstus- ja meditsiiniseadmetele), Scanfil OÜ (elektroonikaseadmed) ning arvutite tootjaist on suurim AS Ordi.

Elektrooniline raha - raamatupidamislik raha-plastikraha- kontoraha ja sula raha- käega katsutav raha.
Ebaedukates organisatsioonides on enamus inimesi küll kohusetundlikult kohal, sest muidu neid ei taheta, aga nad on tihti ametis ülesannetega, mille täitmist juhid peavad tühiseks, aega raisatakse koosolekutel, mis kujunevad mokalaatadeks ning plaane ei jõuta teha, sest kogu aeg on vaja probleeme lahendada.
Ettevõtlusprotsess - Selleks et ettevõtjana tegutseda on vaja leida äriidee, tegema selle kinnisideeks, et sellega on võimalik teenida kasumit, olema valmis riskima, koostada äriplaan, et prognoosida tulemus, tuleb tagada kapital, kindlustada selle kapitali kättesaadavus, ettevõtte asutamine.

Esa - lt saame palju abi. • Milline oli Teie perekondlik olukord ettevõtte rajamise ajal? Kas tundsite oma lehedaste inimeste tuge või tõi ettevõtte rajamisega seonduv kaasa konflikte?  Eks see võttis mingil määral ka oma aja ära, aga konflikte küll ei lasknud tekkida.
Ettevõtte tulud on võrreldes samalaadsete ettevõtetega liiga väikesed; tehniline maksejõuetus, mis on tingitud likviidsete vahendite puudumisest; kui ettevõttel õnnestub osa oma vara muuta likviidseks, võib ta muutuda jälle maksejõuliseks; kõige raskem ebaõnnestumise vorm on pankrot.
Ecostar - dünaamiline (hinnatakse toote puhtust kogu tema elutsükli vältel = vastavalt sellele tärnid). Soovitatakse kasutada Ecostar-süsteemi, sest Ecolabel´i puhul ettevõte, kes on oma toodangule kord ökosildi saanud, ei ole enam huvitatud toote puhtuse edasisest tõstmisest.

Eelnevatest tulemustest on nähe, et majanduslanguse tõttu on enam kannatanud vastajate lähedased. Kui isiklikus mõjus oli väikseim vastus 1, siis lähedaste puhul oli antud näitaja 3. Mõlemal juhul on kasutatud ka maksimum numbrit ehk oli vastajaid, kellele on kriis väga suurt mõju avaldanud.
Eesti seadustes on kindlaks määratud, et arvutitöös on vajalikud pausid 10% ulatuses tööajast. „Siis tuleb kindlasti tõusta toolilt, liikuda, sirutada, võimaluse korral pikali heita. Silmaarstid soovitavad silmi koormava töö korral puhata iga 50 minuti järel ja vaadata kaugusesse.
Erinevad autorid on piirangute teadmiste kogumit jaganud kaheks lähtudes lahendusaluse probleemsituatsiooni keerukusest (Davies, Mabin 2009, 10): • Mõtlemisprotsessi vahendid (Thinking Process Tools): põhjus-tagajärg seostel põhinevad meetodid probleemide süstemaatiliseks lahendamiseks.

Ettevõtluse tuludeks on kauba tootmisest, müümises, vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loomingulisest või teaduslikust tegevusest saadud rahasummad. Samuti loetakse ettevõtluse tuludeks rahalised toetused ja stipendiumid, mis on saadud seoses ettevõtlusega.
Ettevõtte bilanss on väga muutliku iseloomuga ning sõltub konkreetselt projektide arengufaasidest. Prognoosime, et projektide käigus tekib juurde teatud rahavaru ja särkide laovaru. Mingisugust suurt käivet ja bilansimahtu me siiski ei prognoosi, mistõttu ei kuva ka prognoosi tabeli kujul.
Ettevõtete tavapraktika on täpsed protseduurid ja korrad, mis vastavad kõikidele küsimustele ja annavad kõik standardsed vastused vormis: „kui juhtus A siis käitu nagu kirjeldatud punktis B“. Huvitav on see, et vaatamata protseduuride täpsusele ja terviklikkusele, nad vananevad väga ruttu.

Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- ja kutsetegevus (sh notari, kohtutäituri ja vandetõlgi kutsetegevus) mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.
Energiasõltuvus on Euroopa jaoks tõsine probleem, kuna üle poole EL-27s tarbitavast energiast tuleb riikidest, mis ei kuulu ELi, ja see osakaal kasvab. Suur osa kõnealusest energiast saadakse Venemaalt, kelle vaidlused transiitriikidega on viimastel aastatel ähvardanud tarned katkestada.
Ettevõtlus - konsultantidest. Põhilised teenused, mis läbi Ettevõtluse Tugisüsteemi ettevõtjatele osutatakse, on algajate ettevõtjate nõustamine ja koolitus, muu ärikoolitus, äriplaanide koostamine, ettevõtte strateegia ning finantsalane analüüs, finantsplaanide koostamine.

Eelprojekt – • Antakse põhimõtteline lahendus ehitisele; • Prognoositakse detailsemalt ehitusprojekti kulusid võrdlusobjektide ja/või orienteeruvate töömahtude alusel; • Tehakse lõplikud otsused edasise projekteerimishanke või projekteerimis-ehitushanke korraldamiseks.
Eraldiste puhul on nende realiseerumine tõenäoline ning sellega kaasnev kulutus on vähemalt suhteliselt usaldusväärselt hinnatav, siis tingimuslike kohustuste puhul on kas realiseerumine ebatõenäoline või puudub võimalus sellega kaasneva kulutuse usaldusväärseks hindamiseks [7].
Eesti kultuurkapitalile – summas, mille suurus vastab 46 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ja millest 63 protsenti eraldatakse kultuuriehitistele; • Hasartmängumaksu Nõukogule – summas, mille suurus vastab 37,4 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest.

Elatusmiinimum - inimesele vajalike elatusvahendite väikseim kogus, mis võimaldab tööjõu säilimist ja taastamist eluaegne tulutsükkel - majandusteoreetiline mudel, mis kirjeldab tulu ja tarbimise ning vastavalt ülekulu ja säästmise proportsioone inimese erinevatel eluetappidel
Ettevõtja on võimekas inimene; - ettevõtja suhtub oma ettevõtmisesse tõsiselt; - veenab, et ettevõtjal on visioon oma ettevõttest, et ta suudab ette kujutada oma firmat ka mitme aasta pikkuses perspektiivis ja on oma tegevust vastavalt prognoositud turumuutustele planeerinud.
Eesti turul on Valio esindatud olulisimates piimatoodete kategooriates – piimad, koored, jogurtid, hapupiimad, desserdid, juustud ja ka määrded – Eestist väljaspool tegutsetakse peamiselt juustu- aga ka funktsionaalsete ja tervist tugevdavate värskete piimatoodete segmendis.

Ettevõtte juhtimissüsteem on tunnustatud vastavaks rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2005 nõuetele, see tähendab, et suudetakse kvaliteetselt juhtida ning suunata nii kliendi kui töötajatega seotud tegevusi ning teenused ja nende osutajad on vastavuses keskkonnanõuetega.
Eesmärgiline juhtimine - Eesmärgiline juhtimine kujutab endast tegutsemisviisi organisatsioonis, mille käigus üksteisega seotud organisatsiooni allüksused ja töötajad määravad kindlaks ning ühildavad oma eesmärgid ühise põhieesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks koostööd
Ekspansiivne – selle ülesandeks on suurendada rahapakkumist ja kogunõudlust (kasutatakse majanduse langusperioodil); b. kitsendav – selle ülesandeks on vähendada rahapakkumist ja selle kaudu kogunõudlust (kasutatakse inflatsioonisurve puhul ja kogukulutuste vähendamiseks).

Elukindlustus - elukindlustuse korral peab kindlustusandja kindlustatud isiku teatud eluea saabumise, tema abiellumise või surma või lapse sünni puhul vastavalt lepingule maksma soodustatud isikule kokkulepitud summa kas ühekordse väljamaksena või perioodiliste väljamaksetena.
Elutsükli teooria – Teooria kohaselt on muutus organisatsioonis sisemiselt püsiv, st arenevas organisatsioonis on loogika, programm või kood, mis reguleerib muutuse protsessi ja liigutab organisatsiooni olemasolevast algpositsioonist lõppunkti, mis on defineeritud praeguses hetkes.
Energiahinnaindeks – saab kasutada rahvusvahelistes energiatarne lepingute koostamisel

Esmofoni turundus on alates 1999. aastast tegutsenud vastavalt korporatiividentiteedi käsiraamatule. Välja töötatud korporatiivvärvides on olnud reklaamid, dokumentatsioon, autod, tooteekspositsioon, teenindava personali vormiriietus ning müügiesinduste sise– ja väliskujundus.
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 15 Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 16 Traditsioonilise ja suhteturunduse põhierinevused Organisatsioonide (ettevõtete) vahelised suhted Traditsiooniline turundus Suhteturundus Klassikaline arusaam — eraettevõtjad on (eelkõige) konkurendid.
Ettevõtte sise - ja väliskeskkonna ning turuseisundi muutumise tõttu kerkib aeg ajalt juhtide ette ülesanne täpsustada, milline on kogu juhtimissüsteemi ja selle üksikosade seisund, kui efektiivsed need veel on ning millised on nende tugevad ja nõrgad küljed ja mis põhjusel.

Ettevõtte struktuuriorganisatsioon on võimu- ehk alluvussuhete raamistik, ettevõtte „anatoomia“. Teisel juhul on tulemuseks protsessiorganisatsioon, kus esiplaanil seisavad reaalsed, ruumis ja ajas toimuvad tööprotsessid. Protsessiorganisatsiooni on nimetatud ka dünaamiliseks organisatsiooniks.
Ebaeetilisuse iseloomustamiseks on juhtimise terviklikkuse selgitamisel (PLIS; Craig & Gustafson, 1998) kasutatud 31 omadust (osad neist on: juhendaja varastab minu ideid, naudib soovide tagasi lükkamist, on kättemaksuhimuline, on kuri). Samuti on kuritahtlik jälitamine ebaeetiliseks käitumiseks
Eelduseks on suure osa turu hinnatundlikkus ja toodete sarnasus (et tarbijad ei tajuks erinevate pakkujate tooteid diferentseeritutena). Hinnakujunduse soodsaks eeliseks on ka kulustruktuur: lisakulud (muutuvkulud ja lisanduvad püsikulud) peavad moodustama väikese osa hinnas.

Eelnimetatu on seotud panga varade kasutamisega. Panga kohustuste seisukohalt hinnatakse raha alternatiivväärtust arvestusliku kokkuhoiuga, mis tekib kõige soodsama kättesaadava instrumendi kasutamisel enda finantseerimiseks võrreldes tegelikult kasutatavate instrumentidega.
Eesti maksusüsteem - koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest, on valdavalt proportsionaalne: maksumäärad ei sõltu maksustatavast summast.
Eestvedamine on inimeste käitumise mõjutamine nii, et tagatakse organisatsiooni eesmärkide saavutamine. Eestvedamine sisaldab teiste inimestega suhtlemist, nende abistamist tehtavast tööst ettekujutuse saamisel, suunamist ja ergutamist, et nad teeksid vajalikke jõupingutusi.

Eluaseme laen - pikajaline laen, et osta maja või korterit -annavad pangad -makstakse tagasi kuumaksetena kogu laenuperioodi vältel Autoliisingud -Pankadest ja liisingfirmadest on võimalik saada laene spetsiialsete ostude jaoks(auto ost) - makstakse tagasi võrdsete kuumaksudena
Ettevõtte nimi - OÜ Pätu Mängutuba ● Staatus – registreerimata ● Juriidiline vorm- osaühing ● Aadress- Männi 5a, 12344 Tallinn ● Telefon- 52344756 ● E-mail- info@pätu.ee ● Piirkond- Harjumaa ● Osakapital- 2500 € ● Ettevõtte tegevusala- 8891 Lapsehoiuteenus
Ebitda - kulum = EBIT (ärikasum enne intresside ja maksude mahavõtmist)

Elukindlustuspoliise on 5 põhiliiki: 1. Riskikindlustus (väljamakse ainult surma puhul) 2. Kapitali- ehk kogumiskindlustus 3. Investeerimiskindlustus 4. Pensionikindlustus 5. Tervisekindlustus (ravikindlustus) Kindlustuspreemia Preemia on hind, mida inimesed maksavad kindlustuse eest.
Edward altman on välja pakkunud pankrotieelse seisundi määramiseks regressiooni- võrrandi ettevõtte pankrotiohu kohta (Z – skoor), mida autor on aja jooksul täpsustades muutnud (Rünkla 2003, lk 69). Saadud tulemitega on võimalik ennustada pankrotti 2 – 3 aastat ette.
Ekspansiivne fiskaalpoliitika - valitsus kasutab fiskaalpoliitikat majanduse laiendamiseks, suurendades avaliku sektori kulutusi või vähendades makse. Kitsendav fiskaalpoliitika- valitsus kasutab fiksaalpoliitikat kokkutõmbamiseks, vähendades avaliku sektori kulutusi või suurendades makse.

Eelnev kontroll – eelneb põhiprotsessile, kontrollitakse sisendeid ⋅ 2.Paralleelkontroll –tehakse põhitegevuse käigus üheaegselt muude tegevustega ⋅ 3.Järelkontroll –järgneb põhitegevusele, ei kontrollita protsessi vaid lõpptulemust, s.o. jälgitakse väljundeid
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 7 Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011 8 TÖÖ TASUSTAMINE on mitmekülgne probleem - sellega tegelevad rahva- ja OPTIMAALSETE TÖÖTINGIMUSTE LOOMINE tähendab inimese ja töö ettevõttemajandusõpetus, (töö)õigus, ka sotsiaal- jm teadused.
Erinevad finantseerimisskeemid on tavalsielt järgmised: • Ainult omakapital • Mingi oma omakapitali ja mingi osa võõrkapitali Selle analüüsi puhul peab arvestama, et erinevate stsenaariumite puhul peab kapitali kogus jääma muutumatuks, st ei tohi olla üle- ega alakapitaliseeritust.

Erinevates maades on majandusteaduse (ökonoomia, majanduse üldteooria) nimetus erinev (inglise keeles economics, saksa keeles wirtschaftswissenschaft, soome keeles taloustiede), kuid aine struktuur on üldjoontes sarnane, mis uurib majanduse olemust ja arenemise seaduspärasusi.
Esmaturg – väärtpaberiturg, kus pakutakse uusi väljalastavaid (emiteeritavaid) väärtpabereid ettevõtte aastaaruanne – sisaldab bilanssi, kasumiaruannet ja tegevusaruannet ettevõtte kulu – raha, mis ettevõte peab hüviste tootmise ja müümisega seoses välja
Eesti muinasjuttudele on iseloomulikud vigur rehepapp ja Kaval-Ants. Eestlane vaatab muinasjuttudest välja nagu kaval lepavõsa uhke palgi- metsa all. Tema ei karda tormi ega kirvest, tema jääb. Ka Siberist tullakse tagasi ja Rootsi põgenikelaagrist algab tee haljale oksale.

Eluasemeturg on tavaline turg, kus kehtib nõudluse ja pakkumine printsiip – kui pakkumine ületab nõudluse, on hinnad madalamad et kaubast vabaneda, kui nõudlus on suurem kui pakutav, on hinnad omakorda kõrgemad, seda seepärast, et ostjatelt rohkem raha kätte saada.
Emafirmal a on 90%-line osalus tütarfirmas B ja 80%-line osalus tütre (tütar) firmas C ning firmal B on 10%-line osalus firmas C. Seega on firmal A otsene 90%-line osalus firmas B ja kombineeritud (otsene ja kaudne) 89%-line (80%+(90% x 10%)) osalus firmas C (Joonis 5).
Eetiline äri - millest alustada Organisatsiooni (põhi)väärtuste sõnastamine Esimene väljakutse, millega organisatsiooni juhtimises silmitsi seistakse, on vajadus teadvustada, et eetilised väärtused on oluline vara / eelis, mis mõjutab organisatsiooni põhitegevust.

Euroopa parlamendil on 3 põhilist ülesannet: arutada ja võtta koos nõukoguga vastu Euroopa õigusakte; jälgida teiste ELi institutsioonide ( konkreetselt komisjoni) tegevust ning teostada demokraatlikku järelevalvet; arutada ELi eelarvet ja võtta see koos nõukoguga vastu.
Ettevõtlustingimused on näiteks finantsvõimalused, valitsuspoliitika, valitsuse programmid, haridus ja täiendkoolitus, teadus- ja arendustegevuse kasutamine, ärikeskkond ja seadusandlus, kultuurilised ja sotsiaalsed normid ja ettevõtluseks vajaliku infrastruktuuri olemasolu.
Ettevõtlusvormiks on aga osaühing, kus vastutus on piiratud osakapitali suurusega . Kui on teadmised suuremad ja finants olukord hea , ning olemas tulus firmaidee siis oleks sobilik juba aktsiaseltsi peale mõelda kuigi selle rajamine võrreldes FI-ega ja OÜ-ga on keerukam .

Ettevõtete näideteks on Eesti Raudtee, Tallinna Vesi, Eesti Energia jms. 42.Milles seisneb avaliku hüve ja avaliku hüvise olemus ja milles nende erinevused? Avalikud hüved on hüved, mis on suunatud ühiskonnale tervikuna ja on selles suhtes ka indiviidide lõikes jagamatud.
Eesti vabariik on liitunud EU majandusruumiga, kuid hetkel valitseb kogu majandusruumis pingeline olukord ehk majanduslangus siis hetkel on näha sissetulekute vähenemist. See asjaolu suurendab pidevalt inimeste hulka, kellel on tekkinud vajadus vähendada oma kulutusi.
Eestvedamine on liidri ja järgija vaheline mõjusuhe, mille eesmärgiks on ühine tõhus tegevus tööle pühendumise õhkkonnas ning põhineb mõjutamisel eelkõige läbi veenmisprotsessi suhtlemise kaudu (Türk 2001). Eestvedamise olemus põhineb seega mõjutamisel.

Esmofoni põhiväärtused on sõbralikkus, usaldusväärsus, kompetentsus ning innovaatilisus. Sõbralikkuse all mõistetakse seda, et ollakse sõbralikud omavahel ja klientidega; personaalsed ja viisakad; austatakse üksteist ja kliente ning mõeldakse ja käitutakse positiivselt.
Ettevõtja on otsustanud ettevõtlusega alustada ning alustab äriideede otsingut, hindamist, edasiarendamist. 2. Ettevõtja tunnetab ära mingi võimaluse, täitmata koha turul, lahendamata probleemi ning rajab ettevõtte, et probleem lahendada või tühimik täita.
Ettevõtte puhaskasum on tõusnud umbkaudu kahe miljoni krooni võrra aastas.

Eesti väärtpaberiturg – NASDAQ QMX Tallinna Börs • Tallink Grupp • Olympic Entertainment Group • Tallinna Vesi • Nordecon International AS Investeeringu tasuvuse hindamine Investeeringu tasuvusaeg - kui pika ajaga äri käivitamiseks kulunud raha tagasi teenitakse
Eesti hotelli - ja Turismikõrgkooli EHTE eripära seisneb selles, et see on suunatud vaid ühele kindlale sihtgrupile. EHTE pakub rakenduskõrgharidust, kutseharidust ja täienduskoolitust turismi valdkonnas, täpsemalt reisikorralduse, majutuse ja toitlustuse alal.
Emitent - väärtpaberite väljaandja (ettevõtted, omavalitsused, riik). Investor- väärtpaberite omandaja (ettevõtted, üksikisik) . Lihtaktsia ja eelisaktsia võrdlus Lihtaktsia: omanikul on hääleõigus, saab dividende, suurus ei ole kindlaks määratud.

Eesti teadus - ja arendustegevuse strateegiale 2002–2006 „Teadmistepõhine Eesti oli suunatud võimekate inimeste leidmisele ja konkurentsivõimelise infrastruktuuri arengule, mis vastaks Eesti vajadustele ja võimalustele, samuti rahastamise stabiilset kasvu.
Emsa ehk Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing võitles Tallinkiga välja palgatõusu meremeestele. Teine tugev ametiühingu organisatsioon on ka EHL ehk Eesti Haridustöötajate Liit, kes aktiivselt võitleb lasteaia ja kooliõpetajate palgatõusu eest.
Esimesed turu - uuringud 19. saj saavutamiseks (koosneb sihturgude starteegiast, Esimene reklaamiasutus 1800 – Inglismaa, 1840 – USA, positsioonimisest, turunduskompleksist ja Tegelikuks sünniajaks loetakse 20. sajandi algust ja sünnikohaks turunduskuludest);

Ettevõtjad on raskustes õige arengusuuna leidmisega (sihtgrupp, asukoht, kontseptsioon) vanemad ettevõtjad toote aegumisega, tulude/kulude tasakaalustamisega jne. Seega näevad asutajad väljavaateid nõudlusele ja turu olemasolule kui ka võimalikule kasvule.
Ettevõtte seisukohalt – ei ole otstarbekas maksta kompensatsiooni, sest tõenäoliselt leidub reklaami ohvriks sattunud inimesi teisigi, ning kui ka nemad hakkaksid nõudma kompensatsiooni, siis ettevõttel tekiks kahjum ning tõenäoliselt tuleks oam tegevus lõpetada.
Eelisaktsia – Eelisaktsia on omandiõigust tõendav väärtpaber, mis ei anna tema omanikule hääleõigust ettevõtte üldkoosolekul (v.a. erandjuhud), kuid mis annab eesõiguse dividendide saamisel ning ettevõtte lõpetamisel alles jääva vara jaotamisel.

Ent üleväetamine - eriti lämmastikuga- paneb viinapuu võra lopsakamalt kasvama, nii et kobarad jäävad varju ja see takistab marjade küpsemist. Kui pinnases on liiga palju kaaliumi, siis väheneb mahla happesus, vein ei ole tasakaalustatud ja selle iga lüheneb.
Eelarve ülejääk – summa, mille võrra tulud ületavad kulusid.
Efektiivne palgateooria – efektiivne palgateooria eeldab seda, et kui firmad maksavad töötajatele keskmisest kõrgemat palka, on firmal võimalik tõsta tööviljakust (töötootlikkust), valida paremaid töötajaid, vähendad tööjõu väljaõppega seotud kulutusi.

Elastsus - Elastsus selgitab, kuidas reageerivad hinna muutustele nii tarbijad kui tootjad oma majandusliku käitumisega ehk majanduslike otsustega 17. Maksuintsidents – näitab konkreetsest maksukoormusest majanduslike hüvede jaotusele avalduvat mõju.
Ettevõtte arvates on sellises majanduskeskkonnas, kus turu jagamine on taas hoo sisse saanud, paslik ka otsida laienemisvõimalusi teistes riikides. Eeskätt on silmas peetud Läti turuosa suurendamist ja üritada ka ,, lüüa jalg’’ Leedu autoturu ukse vahele.
Eestvedamine on taoline tegevus, kus teatud rühmale inimestele on mingi kindel ülesanne antud ning üks või mitu nendest haaravad iniatsitiivi ning hakkavad rühma eesmärgi poole juhatama. Nt määravad kõikidele kindlad ülesanded ning motiveerib teisi.

Ettevõtte kogumaht on aga suurem, kuna veod toimuvad ka teistest Eestis asuvatest kogumisplatsidelt ja ka teistesse Poola linnadesse nagu Lubin, Inwroclaw ja Nowa Sol. Prognoositavaks kogumahuks Eesti-Poola suunal võib kuus olla kuni 35 tonni erinevat vanametalli.
Elamus on elamuslikust situatsioonist moodustuv positiivne tunde või teadmuskogemus, mis teeb sügava mõjutuse ja võib juhtida kogeja isiklikku või hoiakulist muutust (Tarssanen ja Kylänen, Leppiman). See, mis ühele elamus, pole seda ehk teisele.
Elastne toode on see, millele leitakse kiirelt asenduskaup.

Emiteerimiskulud on seotud aktsiate müügikorraldusega turul.
Emotsionaalne intelligentsus ehk tundetarkus..................................................................... 5 Kokkuvõte............................................................................................................................6 Kasutatud infoallikad.
Eraisikuid on kõige efektiivsem leida trükimeedi abil.

Eriliigiks on allüksuste loomine tehnoloogilise protsesside kaupa (vt joonis 4.6). Tabelis 4.3 on toodud organisatsiooni funktsionaalsest struktuurist tulenevad eelised ja puudused Tabel 4.3 Organisatsiooni funktsionaalse struktuuri eelised ja puudused168
Euroopa majandus - ja Rahaliidu täisliikmeks saamise ehk euro kasutuselevõtu täpne protseduur on kirjas ELi asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 ja artikli 123 lõikes 5 (avalikud dokumendid). Vastavalt viimasele määrab lõpliku vahetuskursi ühehäälselt
Ebaefektiivseks osutu - nud struktuurid asendatakse uute ning tõhusamatega. Loova hävitamisega kaasnevad pankrotid ja töötus on Schumpeteri käsitluse kohaselt ühiskondlike institutsioonide tõhustamise ning elatustaseme jätkusuutliku kasvu eeldusteks.

Eesti valitsus on seadnud eesmärgiks minna eurole üle 1. jaanuarist 2011. Euroga liitumise kriteeriumid: 1. Inflatsiooni tase ei tohi ületada euroala kolme kõige väiksema inflatsioonitasemega riigi inflatsioonitaset rohkem kui 1,5 protsendipunkti võrra.
Ehte lõpetajal on valmisolek areneda kompetentseks-, konkurentsivõimeliseks- ja ettevõtlikuks töötajaks Eesti ja Euroopa tööturul turismi, majutuse ja toitlustuse valdkonnas. Õppijaid on EHTE-s 350 õppurit päevases-, tsükliõppes ning eksternõppes.
Eksperimenteerimiseks on välja töötatud tõhusad eksperimenteerimismeetodid – matemaatilise planeerimise ülesanded, transpordiülesadnded, võrkplaneerimise ülesanded jme. - Erialakirjanudses nimetatakse eraldi ka matemaatilisi ja graafilisi mudelite tüüpe.

Esialgsed kulud - 50 000 1,0 - 50 000 Juurdevool aastal 1 15000 0,909 13635 Juurdevool aastal 2 8000 0,826 6608 Juurdevool aastal 3 10000 0,751 7510 Juurdevool aastal 4 12000 0,683 8 196 Juurdevool aastal 5 14000 0,621 8694 Juurdevool aastal 6 16000 0,564 9024
Ettevõtjad on huvitatud elu edendamisest neis valdkondades, kus on olemas neile huvipakkuv tarbija (reaalse kauba või teenuse vajaja). Tundes oma ärivaldkonna vastu ka isiklikku huvi, ei saa ettevõtja ilma töövõimeliste spetsialistide abita hakkama.
Ettevõtlus on ressurss ja normaalkasum selle ressursi rakendamise kulu, samuti kui palk on tööjõuressursi kulu, finantsintress kapitali rakendamise kulu, maa rent maa kasutamise kulu jm. Lühiajalises perioodis ei pruugi aga need punktid kokku langeda.

Ettevõtte raamatupidamine on väga hästi korraldatud. Kasutusel on programm „Merit“, mis vähendab oluliselt ajakulu, kuna ühe sisestusega teatud registrisse kogutud infot on võimalik edasi töödelda ja siirdada teistesse registritesse ilma täiendava ajakuluta.
Ehte on ka mitmete organisatsioonide liige: AEHT - Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide Assotsiatsioon, EHRL - Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, ETFL - Eesti Turismifirmade Liit kaasliige, Eesti Kutsehariduse Edendamise Ühing, Eesti Giidide Liit.
Ettevõtte asutamine – Ärinime valik ja kontroll, Kaubamärgi valik ja kontroll, Kaubamärgi registreerimine ja kaitsmine, Põhitegevusala valimine, Ettevõtte registreerimine, Ettevõtte registreerimine Maksu- ja Tolliametis, Internetidomeeni registreerimine.

Eesti pangal on Eesti raha emiteerimise ainuõigus; 2. teostada riiklikku raha- ja panganduspoliitikat ning suunata krediidipoliitikat; 3. teostada järelvalvet kõigi Eesti territooriumil tegutsevate krediidiasutuste üle; 4. koostada Eesti maksebilanss.
Eestlaste seas on Euroopa keskmisest üle kümne korra rohkem inimesi, kes on enamiku HIV-nakkuste vastu kaitstud ja aidsi kunagi ei põe. Lisaks paljudele ajaloolistele teguritele on riikide konkurentsivõime seletamiseks hulgaliselt teisigi teooriaid.
Enimlevinud on indeksfutuurid, näiteks Nasdaq 100 liikumist järgiv futuur NQ ning S&P 500 indeksi liikumist järgivad futuurid SP ja ES. Siin on kaubaks indeksi väärtus punktides ehk investor eeldab, et tulevikus on indeks tõusnud loodetud tasemele.

Ettevõtjaid on informeeritud võimalikest eksporditoetustest ja alustava ettevõtja starditoetusest. Ka EAS on võtnud eesmärgiks vähendada bürokraatia osakaali ja karmistada kontrollmehhanisme toetussummade eesmärgipärase kasutamise kinnistamiseks.
Edukas juht on poliitiliselt teadlik, ta tunneb vastutust organisatsiooni tulemusliku tegevuse, jätkusuutlikkuse ja personali ees. Edukas juht on enesekindel ja suudab tagada organisatsiooni hea käekäigu ja peab oluliseks isiklikku arengut ja heaolu.
Eelarve menetlus on eelarve eelnõu koostamise, vastuvõtmise, eelarve täitmise, muutmise, aruande koostamise ja kinnitamise protsess, milleks kasutatakse eri meetmeid (statistiline planeerimine). Menetlus hõlmab kõike seda, mis eelarve juures teha tuleb.

Eesti hotelli - ja Turismikõrgkool/Osaühing EHTE, (edaspidi käesolevas aruandes „EHTE“) registreeriti äriühinguna Äriregistris 22.03.2001.a. EHTE on 1997. a. asutatud kutseõppeasutuse Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli õigusjärglane.
Eksperiment – labori ja tavatingimustes Kes informatsiooni kogus? Spetsiaalse firma teenused? Millise? Organisatsiooni enda eriosakond? Organisatsiooni töötaja? Kes? Kes ja kuidas informatsiooni töötles? Kes andmeid analüüsis ja järeldusi tegi?
Elamutarve on vähemalt mingil minimaaltasemel rahuldatud, saab inimene võimaluse niiöelda kõrgemate vajaduste rahuldamiseks). Erinevaid vajaduste jaotusi on teisigi, näitena olgu toodud jaotus hetketarveteks ja perspektiivseteks tulevikutarveteks.

Erinevused seletusvormilt ehk tüübilt tulenevad sellest, et enamik olulisi teooriaid näevad asju oma vaatenurgast. Süsteemiteooriad näiteks kirjeldavad protsessi toimumist sisenditest väljundetini ja näitavad erinevate keskkonnatingimuste mõjusid protsessile.
Ettevõtja on isik, kes tegutseb äris kasu saamiseks ja kannab sellesse ärisse tehtud isiklike investeeringute kaotamise riske. Majandusruumis, kus riik ei korralda kaupade ja teenuste tootmist, toimib majandus ainult tänu ettevõtlikele inimestele.
Esmane on ühendada olemasolev (mitte luua uut) Tööd hästi teha on palju viise Iga olukord on unikaalne Üks õige suund + keskkond Kindlate reeglite asemel välis- ja sisemõjutuste analüüs Erinevad tehnikad ja meetodid (plussid ja miinused)

Ettevõtte puhul on oluline märkida, et kuigi Silvano FG kontserni ja tema frantsiisipartnerite alluvuses on 462 Milavitsa ja Lauma Lingerie kauplust, siis üksnes 53 kauplust haldab kontsern ise ning ülejäänud kauplused kuuluvad frantsiisipartneritele.
Eest tasu – töötasu, milles on kokku lepitud, sealhulgas majandustulemuselt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutmise aeg, samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ning maksed.
Eesti raha - ja finantssüsteemi stabiilsus sõltub muu hulgas sellest, kuidas teiste riikide majanduspoliitika ja majandusosalised võtavad arvesse eurosüsteemi toimimisele seatud piiranguid ning tähtsustavad pikaajalise kestlikkuse põhimõtteid.

Eesti pangad on hetkel tugevasti ülekapitaliseeritud (kapitali adekvaatsus on 14- 15% juures). 2. Omavahendite minimaalsuse nõue - panga asutamisel peab tema sissemakstud aktsiakapital olema ekvivalentne vähemalt 5 miljonile Eurole vastava summaga.
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 7 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 8 Ettevõtluses on eksistentsiaalne küsimus efektiivsus ehk tõhusus, Strateegia olemus ja roll väikeettevõttes mis on olulisim kriteerium nii strateegia kui taktika hindamisel.
Early adopter on klient, kes on nõus toote varase kasutamise eest rohkem tasuma (toode võib selles faasis olla ka sootuks odavam) kui hilisemad kasutajad; soovib uut toodet võimalikult vara testida/kasutada – nt uued infotehnoloogilised vahendid.

Eesmärgi sisu – mida soovitakse saavutada? ⋅ Eesmärgi objekt –millise objektiga soovitakse eesmärki saavutada? ⋅ Eesmärgi mõõde –millist eesmärgi täitmise taset soovitakse saavutada? ⋅ Aeg –kui ruttu soovitakse eesmärgini jõuda?
Ennetav rünnak - püütakse esimesena haarata soodsaid võimalusi pakkuv positsioon, et välistada või takistadakonkurendil selle saavutamist, nt: lepingute ja või vertikaalse integratsiooni abil seotakse endaga parim tooraine ja kindlaimad hankijad.
Ettevõtte tulumaks – 0%; • Käibemaks – 18% (5%, 0%, käibemaksuvaba); • Sotsiaalmaks – 33%; • Füüsilise isiku tulumaks – 22%; • Tulumaks dividendidelt – 21/79 (26,58%); • Töötaja töötuskindlustuse makse (tööandja osa) – 0,3%;

Europe - and-asia/http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr08208.htm  http://www.civil.ge/eng/article.php?id=15950  http://www.diplomaatia.ee/index.php? id=242&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=366&tx_ttnews[backPid]=373&cHash=d5201be349
Edvinssoni arvates on intellektuaalne kapital kombinatsioon inimkapitalist – organisatsiooni liikmete teadmised, oskused, taip ning potentsiaal- ja struktuurkapitalist, mis peitub klientuuris, protsessides, andmebaasides, kaubamärkides ja süsteemides.
Ekvivalendi printsiip – kasutatakse tänapäeval rohkem.

Erilised kaubandus - ja abisuhted Euroopa Liidu ning tema partnerite, 78 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigi (AKV riigid) vahel said alguse 1975. aastal ning neid peetakse heaks näiteks, kuidas rikkad riigid saavad abistada vaesemaid.
Eriuurimus – seisneb süstemaatilises andmete kogumises spetsiifilise VALIKKAUP – ostmise eel võrdlevad tarbijad pakutavate toodete hinda ja kvaliteeti probleemi kohta (primaarsed andmed) mitmetes poodides, ostuotsustuse protsess on keerukam.
Ettevõtte alustamiseks on vaja 21136.82€ , millest omaosalus on 10%. Laen on võetud 5 aasta peale ja intress on 9%. Igakuiselt on vaja tasuda 345.60€ 3.14 Omahind Oh=Kulud =Am/12+Vv/12+M+T+Re/12+L+Mu+K+S= SUMMA = Toodang tööaeg tööaeg* töötajatearv

Eelnevast tulenevalt on järjest enam hakanud huvitama maailma ajalugu ja taoliste probleemide võimalik varasem esinemine ning toimetulek. Ajaloost tuleb ilmekalt välja mitu majanduskriisi, kus finantsiliselt on ellu jäänud vaid need, kes omasid kulda.
Eesti e - kaubandusega tegelejatest paistab silma ka Tartus asuv Reinu Pizza, kelle koduleheküljel www.reinupizza.ee lubatakse klientidele pitsa koju toimetada 45 minutiga, kusjuures internetist tellides tuuakse kaup Tartu piires koju tasuta.
Eesti koguvälisvõlg ehk kõikide majandussektorite välisvõlg kokku vähenes kvartaliga 1,4% ja oli kvartali lõpus 16,3 mld eurot ehk 9% suurem kui nelja viimase kvartali SKP. Kulla- ja välisvaluutareservid kasvasid kvartali jooksul 25 mln euro võrra.

Eestis 16 – 74-aastaste seas regulaarseid internetikasutajaid 73%, Euroopa Liidus keskmiselt 68%. (E-kaubandus on viimasel kümnendil hoogsalt arenenud, 2012) Samas on Eestis internetikaubanduse kasutajaid vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt.
Euclid - Tegemist on Euroopa raamatukogunduse ja Informatsiooni hariduse ja uurimuse ühinguga (European Association for Library & Information Education and Research). EUCLID on iseseisev Euroopa organisatsioon, mis ei ole seotud valitsusega.
Eelduseks on suhtluspartneri isiksusega arvestamine ning head suhtlusalased teadmised ning oskused. Ideaalses teenindussuhtluses annavad mõlemad pooled – nii teenindaja kui ka klient omalt poolt parima selleks, et suhtlus hästi õnnestuks.

Enamikul rattatootjatel on mitmeid tarnijaid ja palju kliente. Ühtede ja samade tarnijatega ettevõtted konkureerivad turul sageli samade klientide pärast. Tavaliselt peavad firmad sünergia otsimisel mõningaid tarnijaid ja kliente tähtsamaks kui teisi.
Enamus majandusteadlasi on seisukohal, et lühiajalises perioodis hõive ja rahvusliku tootmise tase on määratud: a) hindade tasemega; b) olemasolva tööjõuarvukusega; c) kapitali ravuslike varudega; d) kogukulutuste tasemega; e) kõik vastused õiged.
Eelarve koostamisel on selljuhul ülesanne teha kindlaks millised 20% võtmeülesannetest aitavad saavutada või mõjutavad 80% eelarve lõpptulemusest. c) Kolme reegel on segmenteerimismeetod, mida kasutades jaotatakse eelarve segmendid kolme gruppi.

Eeltoodust tulenevalt on Tallinna Linnavalitsus ASile Tallinna Vesi hindade kooskõlastamisel aktsepteerinud põhjendamatult suurt investeeritud varade tootlikkuse näitajat ning sellest tulenevalt ka põhjendamatult suurt ärikasumi mahtu ehk tulukust.
Eneseteadvus - põhjalik arusaam enda emotsioonidest, tugevatest ja nõrkadest külgedest (viide SWOT-analüüsile?), ning vajadustest ja tungidest. Kõrge eneseteadvusega inimesed ei ole liiga kriitilised ega ka ebarealistlikult lootusrikkad.
Exploitation - Exploitation is to advance existing knowledge; (kommerilisatsioon ja marketing) Keskendub - “short-term profit maximization” Odavam, vähem riskantsem, lihtsam allhankida, kindlam ja kiirem, väiksem keerukus, lühiajalisem.

Eesti puhul on tänu siirdeprotsessile arengud tööturul olnud tunduvalt kiiremad kui arenenud riikides ning muutuste tulemusena on Eestile iseloomulik nii tööpuuduse kui tööjõu puuduse probleemid erinevatel ametialadel ja regioonides.
Elastsuskoefitsient on 0,50, siis on see arvutatud nõutava koguse protsentuaalse muutuse jagamisel hinna protsentuaalse muutusega; järelikult peab koguste vähendamiseks 1% võrra tõstma hinda 2% võrra, sest ainult taolisel juhul 1% / 2% = 0,50;
Ettevõtte makro - väliskeskkonna tegurid on:

Eesti pank on Eesti Vabariigi keskpank,kes hoiab käigus eesti rahasüsteemi ehk teaostab eesti rahapoliitikat(ta on sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, kes ei allu valitsusele ega ühelegi teisele täidesaatvale riigivõimuasutusele.
Ehkki naftabarrel on roninud veebruari 36 dollarilt tagasi 50 dollarile ja Vene börsiindeks MICEX kauplemas 72% kõrgemal oktoobri põhjast, leidub riigipeal Dmitri Medvedevil oma sagedastes teleesinemistes vähe põhjust rahva tuju tõstmiseks.
Elektroonikatööstus on samuti üks tulusamaid investeerimisvaldkondi. Viimastel aastatel on välisinvestorid näidanud üles huvi nelja elektroonikatööstus sektori vastu: infotehnoloogia, telekommunikatsioonid, koduelektroonika, autoelektroonika.

Eps – aktsia kohta tulev puhaskasum, N – aktsiate arv, EBIT − intresside- ja maksueelne kasum, DTL − koguvõimendi, I – intressisummad, DOL − tegevus- e. kasutusvõimendi, T – tulumaksumäär, DFL − finantsvõimendi.
Ettevõtte controllingu - süsteemi, mis integreeriks planeerimise, infovarustuse, kontrolli, analüüsi ja operatiivjuhtimise valdkonnad, loomine ning selle abil juhtimisotsusteks vajaliku informatsiooni tagamine ettevõtte erinevate taseme juhtidele.
Ettevõtte põhitegevusala on aastaringne kurgi, salatite ja maitseroheliste kasvatamine katmikalal. Oma ala suurima tootjana Eestis, oleme tööandjaks ligi sajale inimesele, kelle tubli töö tulemusena kasvavad tervislikud lisandid tarbija toidulauale.

Euroopa sotsiaalfond - toetatakse töötute kaasamist tööhõivesse, uute töökohtade loomist ning haridus- ja täiendõppesüsteemide tugevdamist 3. Ühtekuuluvusfond- toetatakse suuemahulisi investeeringuid transpordi- ja keskkonnaprojektidesse.
Edgeworth - Bowley kastis kujutatakse kahe tarbija eelistusi vastamisi asetatuna ja graafiliselt selgub, et efektiivsed jaotused on tarbijatel siis, kui mõlema kasulikkus on maksimaalne ja tarbijate kasulikkused puutuvad omavahel kokku.
Eksporditakse usa - sse (14,2%), Saksamaale (11,1%), Prantsusmaale (8,1%), Hollandisse (6,8%), Iirimaale (8%) ja mujale. Imporditakse peamiselt Saksamaalt (14,2%), USA-st (8,7%), Prantsusmaalt (6,9%), Jaapanist (7%), Hollandist (7,3%) ja mujalt.

Emitendid kapitaliturgudel on suured ja tuntud institutsioonid (suurettevõtted, pangad) ja keskvalitsused, kes kasutavad oma head nime ja tuntust kapitali odavama hinnaga kaasamiseks. Pangad ja suured ettevõtted emiteerivad nii võlakirju kui aktsiaid.
Erakasulikkus on võrreldes ühiskondliku kasulikkusega piisavalt suur hakkab kooliharidust pakkuma ka erasektor. Seega tegeleb erahariduse turg valdkondadega kus erakasulikkus osutub piisavalt suureks võrreldes ühiskondliku kasulikkusega.
Esmas - ja järelturg  Raha-ja kapitaliturg • Finantstooted: o Finantsinstrumendid o finantsteenused 17. Väärtpaberituru osalised: • EMITENT - isik, kes on väärtpaberid välja lasknud või võtnud endale vastava kohustuse.

Esmofonil on käesoleval hetkel 42 müügiesindust ning 50% nendest paiknevad kaubanduskeskustes. Viimasel kolmel aastal avatud müügiesindused on tulenevalt kinnisvaraturu üldisest suunast rajatud kõik suurtesse kaubanduskeskustesse.
Ettevõtte keskkond on kogu maailm oma mitmekesisuses, seda Probleemid: - loodus- ja inseneriteaduste tase kõrgkoolides, ei tohi samastada loodus- (ökoloogilise), majandusliku vm - karmistuv konkurents, väiksemate ja vaesemate väljatõrjumine.
Eksperimendist – ka kuulus inimene on kuningas, kuna teda kuulatakse ja tal lastakse otsustada. Klient tahab end tunda kuningana, et tema arvamused ja soovid oleksid kõige tähtsamad. Teenindaja ülesanne on kliendile seda tunnet pakkuda.

Eksport - Eesti veab välja masinaid ja seadmeid (2006. a. 25% aastasest ekspordimahust), mineraalseid tooteid (16%), puitu ja puittooteid (9%), metalle ja metalltooteid (9%). Aastas eksporditakse 1,5062 miljardit kWh elektrienergiat.
Elektriauto tootmiseks on vaja ainult 1/3 detailidest ja komponentidest võrreldes fossiilkütusel töötava autoga [2]. Peamised uustulnukad panustavadki elektriautodele. Tesla juba jõudis saavutada päris head reputatsiooni ning esimesele suurele
Ettevõtte liigitus - eraõiguslikeks (põhineb erakapitalile) ja avalik-õiguslikeks (riigi-ja kohalike omavalitsuste asutused) juriidilisteks isikuteks, ettevõtte kulu – raha, mis ettevõte peab hüviste tootmise ja müümisega seoses välja

Edukad strateegiad on lihtsad. • Strateegilise edupotensiaali all mõistetakse ettevõttes olemasolevaid või väljaarendatavaid (potensiaalseid) võimalusi, mis tagavad ettevõttele pikaajalise konkurentsieelise ja seega pikaajalise turuedu.
Eestvedamine on tegevuste ja käitumiste kogum, kus üks inimene mõjutab teisi mingi eesmärgi saavutamisele vabatahtlikult kaasa töötama ⋅ Eestvedamine on võime veenda ja ajendada teisi taotlema eesmärke innustuse ja vaimustusega.
Euroopa liit on sõlminud mitmeid assotsieerumis-, koostöö- ja kaubanduslepinguid kogu maailma riikidega, alustades kõige lähematest naabritest Euroopas ja lõpetades kõige kaugemate partneritega Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Ehitustöölise palk on vaid kolm korda väiksem arstide või juhtivate riigitöötajate omadest. Kuid keskmine ei näita ära tipp-palkasid ja need ulatuvad Soomes vägagi kõrgele st. on üsnagi suur lõhe väga rikaste ja vaesema kihi vahel.
.
Eksport – riigis toodetud kaupade müük välismaale • Import – riigist väljas toodetud kaupade ost sisse • Puhaseksport – ekspordi ja impordi vahe • Inflatsioon – hindade tõus, millega kaasneb raha ostujõu langus.
Ettevõtete vahel on tekkimas senisest palju tihedam koostöö välisturgudele pürgimisel, kus vedava rolli on endale võtnud erialaliidud, näiteks Mööblitootjate Liit, Masinatööstuse Liit, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

Ettevõtte juhtkond on huvitatud finantsanalüüsi kõikidest aspektidest nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis, kuna nemad on vastutavad nii ettevõtte igapäevase tegevuse kui ka omanike tuluootuste täitmise eest pikas perspektiivis.
Edda - luule on säilinud mitmes käsikirjas, millest tähtsaim on 13. sajandil kirjutatud Codex Regius (taasleiti1643) "Beowulf" on anglosaksi eepos I ATe viimasest veerandist, räägib götalaste kuninga Beowulfi seiklustest.
Eelarvekäsiraamat on juhendmaterjal eelarveprotsessi korraldamiseks ja sisaldab vastavaid metoodilisi juhiseid (ka eelarvevorme) ning kogu eelarveprotsessi organisatsioonilise korralduse kirjelduse, kaasa arvatud vastav tööjaotus, ajakava

Ei meeldi on tal võimalus sellest teada anda ja meie stilistid ja disainerid võtavad selle arvesse ja teevad muudatusi, parandusi vms. Hinna määrab ära rõiva materjali hind, tööle kulunud aeg ja temale kulunud töö mahukus.
Epoksüliimid - eelisteks on hea kohesioonitugevus, lenduvate ühendite puudumine kõvenemisel, tühine mahtkahanemine ja väikesed sisepinged, võimalus kasutada liimi ilma lahustita, vastupidavus kemikaalidele ja keskonnatingimustele.
Eristavad vajadused ehk teisisõnu spetsiifilised või eriomased vajadused võivad olla väga mitmesugused ja seda nii iga inimese või – laiemalt võetuna – erinevate kliendirühmade vaatenurgast, nt. Eakad,usuliste vajadustega inimesed.

Ettevõtte finantseesmärgid on ellu jääda, vältida maksejõuetust ja pankrotti, võita konkurentsis, viia maksimumini müügikäive ja võita maksimaalne turuosa, viia miinimumini tulud, viia maksimumini kasum, säilitada püsiva sissetuleku kasv.
Ettevõtte formaalsed e. kõrgemad eesmärgid: tootlikkus, majanduslikkus, kasum, kapitalirentaablus, omakapitalirentaablus, käiberentaablus Ettevõtte konkreetse tegutsemisega seotud eesmärgid: tootmis-turundus eesmärgid, finantseesmärgid,
El liikmesriikidel on õigus määrata oma siseriiklikus õiguses eelnimetatud sätete rakendamise tingimused, võttes arvesse ühenduse õigust ning nimetatud nõuetest võib erandeid kehtestada vaid möödapääsmatult vajalikes üldistes

Ettemaksed on vähenenud 494505€’lt 302013€’le, mis on 39%. Protsentuaalselt on kõige suurem muudatus toimunud immateriaalse põhivaraga, mis on suurenendus 11610€’lt 23759€’le, mis tähendab 51 protsendilist kasvu.
Ettevõtte maksevõime ehk tema pankrotieelse seisundi analüüsis on vaja uurida kahte aspekti (Banhard jt 2001, lk 92): ettevõtte lühiajalist maksevõimet ja selle parenemisvõimalusi; ettevõtte pikaajalist maksevõimet ja selle prognoose.
Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus-või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevuses, kaas arvatud loominguline ja teaduslik tegevus.

Erinevate turustruktuuride ehk konkurentsi liike eristatakse nelja tunnuse poolest: • Firmade arv turul • Kontroll hinna üle • Toodete eristamine • Pääs turule Täiskonkurents: Firmade arv Palju ettevõtteid Kontroll hinna üle Puudub.
Efta - Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon – See taotleb omavahelises kaubanduses tööstuskaupada tolli ja kaubatarnete koguseliste piirangute kaotamist, korraldab koostööd patendinduse ja tööstusliku tootmise alal
Ettevõtte kapitaliallikad - sisefinantsid – kasum ja amortisatsioon - võõrkapital – krediidituru fondid, väärtpaberid ja lühiajalised laenud Investeerimine Investeerimine on kaupade ja teenuste tootmiseks vajaliku põhivara soetamine.

Ettevõtte visiooniks on silma paista suurema hulga erinevate võimaluste ja tegevuste pakkumisega noortele erinevas eas. Ettevõtte suurimaks raskuseks võib olla vähene klientuur, kuna inimesed kardavad proovida midagi uut ja huvitavat.
Ettevõtte üldhalduskulud on 300 000 krooni aastas, mis sisaldavad ruumide renti ja kommunaalkulusid, kontorikulusid jms. Ettevõttel on palgatud juht töötasuga 30 000 krooni kuus, sekretär 9 000 krooni kuus, müügijuht 20 000 krooni kuus.
Euroopa liit on loonud tarbijahinna inflatsiooni mõõtmiseks ühtlustatud tarbijahinnaindeksi, see on majandusnäitaja, mis on välja töötatud leibkondade poolt kaupade ja teenuste eest makstavate hindade muutuste mõõtmiseks.

Eelistatumad on vähese veesisaldusega rasvad: toiduõlid, sea- ja taimerasv, või, praadimismargariinid. Rasvaga praadimisel kuumutatakse esialgu rasv 160º – 180º-ni. Seejärel asetatakse praetav toiduaine kuuma rasva sisse.
Edu on toonud keskendumine pikaajalisele perspektiivile ja vastavate arenguplaanide teostamisele. 2009. aastal jõudis broileriliha tootmine Talleggis rekordilise 14,5 tuhande tonnini, kuid ka tarbimine kasvab kiiresti.
Elastsuse mõjurid – nõudlus on elastsem: mida rohkem on hüvisel asenduskaupu, mida vähem tähtis on hüvis, mida pikem on hinnamuutusega kohanemise aeg, mida suurem on hüvisele tehtavate kulutuste osakaal tarbijate sissetulekus

Ettevõtlusega alustamine on Eesti vabariigis kohati väga ettearvamatu seoses meie ärikultuuriga ning mitte kellegis ei saa kindel olla puhtalt ausõna peale, kui puudub eelnev kokkupuude või mingigi tagasiside kellegi saadud kogemustest.
Eestlastele muukeelsetest on jäänud. Tema kuulub kindlasti minu lähedastega ühte gruppi Sõprade osa identiteedist on samuti üsangi oluline, kuid oma olemuselt on see natuke pinnapealsem. Tuttavaid on palju, kuid sõpru nendest mõned.
Elukindlustus - Elukindlustuse puhul peab kindlustusandja kindlustatud isiku teatud sündmuse korral (näiteks kokkulepitud eluea saabumine, tema abiellumine, surm või lapse sünd) maksma vastavalt lepingule kokkulepitud summa.

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või muu rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse töötajale (juhatuse liikmele) või tema abikaasale, vanematele, lapsele ja teistele sugulastele olenemata erisoodustuse andmise ajast
Eesti keelde on konventsiooni tõlgitud 2 korda: esmakordsel avaldamisel 1993. aastal ja uuesti 2002. aastal [http://et.wikipedia.org/wiki/%C3%9CRO_konventsioon _kaupade _ rahvusvahelise_ostu-m%C3%BC%C3%BCgi_lepingute_kohta].
Esmajuhtimine - plaanide täideviimine, tulemuste saavutamine, alluvad on tehnilised täitjad, kavandavaid tegevusi ei ole, kõik on juba kavandatud ja planeeritud, organiseerimine ja kontroll, tüüpiline ametikoht on meister

Euroopa komisjon – ELi esindus – on ELi täitevvõimu esindaja ja sarnaneb riigivalitsusega.EK peamine ülesanne on algatada uusi seaduseid ja kontrollida, et liikmesriigid järgivad kokkulepitud reegleid ning ELi õigusakte.
Eelduseks on äritegevuseks sobiva pangakonto olemasolu. FIE registreerimise avalduse saate esitada äriregistrile elektrooniliselt või notari kaudu. FIE asutamisel ei ole tarvis koostada asutamislepingut ega põhikirja.
Eesti puhul on olemas nii kinnisvara hindajate, kui ka kinnisvarafirmade klassifikatsioonid, kuid sellele vaatamata kasutavad mitmed meedias sõna võtvad isikud üksnes nendele teadaolevatel alustel põhinevaid hinnanguid.

Efektiivsuskordajad ehk käibekordajad näitavad millised varad teenivad enam tulu ja millised ebapiisavalt, ning nende põhjal on võimalik võtta tarvitusele meetmeid, et aktivaid tootlikumalt rakendada või neist hoopis loobuda.
Ettevõtte loomiseks on vaja ehitada hoone, soetada vajalik pesuseade. Hoone kogu pindala on 70,3m². Millest pesuruum on 43,7m², pumbajaam 6,6m² ning klienditeenindaja ruum 16m². Klienditeenindajate töö toimub graafiku alusel.
Ettevõtteväline – materjalide ja kaupade vedu Ettevõttesisene – materjalide toimetamine sisseostuosakonnast või laost töötlemispaigale Võimalik on hankija transport, ettevõtte transport, kolmanda ettevõtte transport.

Ebatäiuslikkus on tihedalt seotud müraga, mille hulka kuulub ka sõnumi tähenduse mõju; • Suhtlemine on pöördumatu ning kordumatu, sest toimub alati teatud tingimustes ja teatuid ajahetkel, mida pole võimalik peatada.
Eesmärkide süsteemis on oluline eristada • vertikaalseid seoseid- eesmärk vahend seosega, üks eesmärk on keskne (teisest kõrgemal) • horisontaalseid seoseid- kaks ühel tasandil olevat eesmärki, üks ei ole parem kui teine
Eelisaktsia – aktsia, mille puhul on dividendi suurus investori jaoks teada ja garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna hääleõigust ettevõtte tegevuse üle otsustamisel.

Eesmärkideks on välja uurida ,mis põhjustab palga kiirest kasvu ja mis võivad olla selle tagajärjed. Niisamuti on eesmärgiks uurida põhjuseid ja tagajärgi töö tootlikkused,tööturu ja tööjõu kiire kasvu kohta.
Ergonoomikaalased teadmised on eriti kasulikud jagunevad ergonoomikak- onverentsid sageli sektsioonidesse - infotehnoloogia, organisatsiooni psühholoogia, organisatsioonide disain ja juhtimine, protsesside muutmine, kogukonna areng jne.
Ettevõtte üldstrateegia – Mida teha ? Millistel turgudel, milliste äriüksuste ning milliste toodete ja teenustega me konkureerime ? Äriüksus – ettevõtte autonoomne osa, millel on omad kliendid ja konkurendid, tulud ja kulud.

Eesti nsv - s toimus nii riikliku kaubanduskanali loomise kui ka kodanliku kooperatiivkaubanduse ümberkujundamise teel nõukogulikuks kooperatiivkaubanduseks. Valitsus moodustati eesotsas Johannes Vares Barbarusega.
Esimeseks aspektiks on eelfinantseeritud süsteemis investeeritud vahendite kõrgem tootlikkus. See tähendab, et eelfinantseeritud süsteem, olles kodanikele tunduvalt vähem koormavam, suudab pakkuda normaalse elatustaseme.
Euroopa liit on näide sellest, kuidas demokraatlikud riigid saavad majanduslikke ja poliitilisi ressursse edukalt ühise huvi nimel kasutada, ning võimalik eeskuju, mida maalima erinevates piirkondades saab järgida.

Edastab evk - le investorite korraldusi registritoimingute tegemiseks ning vahendab EVK poolt osutatavaid teenuseid (EVK aktsionär, kes omab krediidiasutuse tegevuslitsentsi, panganduslitsentsi). Kontohaldur edastab
Eelarvestamise tugevusteks on see,et ta aitab organisatsioonil püstitada oma eesmärgi, otsustada millised tegevused on organisatsioonile vajalikud ja millised ei ole. Kindlasti eelarvestamise plussiks on personali motiveerimine.
Ehte on pääsenud teleekraanile mitmel puhul – erialade tutvustamisel, andeka õpilase kutsevõistlustel osalemisega jms. Üks kindel iga-aastane suhtekorraldusüritus on „LUP” ehk lahtiste uste päev.

Elimineerimine – konsolideerimisel alustatakse elimineerimist alati kandega, kus vastastikku eemaldatakse emaettevõtte investeering tütarettevõttesse, tütarettevõtte omakapitali vastu tema õiglases väärtuses.
Emitendi alusel on võlakirjad liigitatavad: riiklikud võlakirjad, munitsipaalvõlakirjad ning kommertsvõlakirjad (ettevõtete võlakirjad). Riiklikud võlakirjad on üks riigi rahaliste vahendite hankimise meetodeid.
Ettevaatus motiiv - Pankade üheks põhitegevuseks on laenude väljastamine ning suurenevas konkurentsi keskkonnas tuleb neil üha enam tegutseda selle nimel, et tagada klientidele pidev ja piisav laenuressursi olemasolu.

Ettevõtte tarnimise - , tootmise-, turustamise- ja finantstegevuse protsessis toimub pidev kapitalikäive, muutuvad ettevõtte vahendite struktuur ja nende rahastamisallikad, muutuvad finantsressurside olemasolu ja vajadus.
Eelisaktsiad on vahetatavad kindla arvu lihtaktsiate vastu ettevõtete liitumise või omandamise korral teise firma poolt. Lihtakstsia väärtust võib vaadata kui tulevikus saadavate dividendide nüüdisväärtust.
Eesti keemiatööstuses on palju tehtud tootmisharu efektiivseks ja loodussõbralikuks muutmiseks. Vaatamata sellele vajab keemiatööstus senisest rohkem finantskapitali, oskuslikku tööjõudu ja energilisemat tootearendust.

Eesti pank on Eesti Vabariigi keskpank, mis:  teostab riigi rahapoliitikat  on täitevvõimust sõltumatu põhiseaduslik institutsioon  tagab hinnastabiilsuse Eestis  seisab hea finantsstabiilsuse eest
Erakindlustus – on korraldatud eraomandis olevate kindlustus- organisatsioonide kaudu või kindlustusorganistatsioonide täieliku omavalitsuse põhimõttel, kuid need kaks liiki võivad olla omavahel kombineeritud.
Ettevõtja on isik, kes tegutseb äris kasu saamise eesmärgil ja kannab sellesse ärisse tehtud isiklike investeeringute kaotamise ris See küsimus on nii ettevõtte kui ka riigi vaatenurgast elulise tähtsusega.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 3 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 4 (VÄIKE)ETTEVÕTTE RAHASTAMINE: Ettevõtluses võib rahastamise objektiks võib olla nii ÄRIPLAAN ettevõtja kui investor kui ka ÄRIPROJEKT.
Eelarvepoliitika - valitsuse otsused valitsuse kulutuste ja maksutulude kasutamise osas valitsuse kulutused - kogunõudmise element, mis koosneb valitsuse poolt ostetud kaupadest ja teenustest ning ülekantud maksetest
Ettevõttele – ettevõte saab ülesannete lahendamiseks uusi tegumoode – „värskenus“ b. Töötajale – c. Juhile – juht saab tegeleda spetsiifilisemalt teatud asjadega, millega peab ainult tema tegelema

Enamusel ettevõtetel on edukaks tegevuseks vaja spetsiaalseid juhtimisoskusi. Väga tähtis on aru saada, millised oskused on teie ettevõtte puhul vajalikud, ning seejärel tagada, et need oskused teil ka olemas oleksid.
Esemelised tsehhid on spetsialiseeritud ühe või mitme toote või siis ühelaadiliste sõlmede või detailide grupi valmistamisele. Esemelises tsehhis tehakse teatud toote valmistamisel paljusid erinevaid operatsioone.
Ettevõtja – käive tekib riigis, kus toimub üleandmine Kaubateenus ja sellega seotud kõrvalteenused Vahendusteenus Mittemaksukohustuslasele osutatava vahendusteenuse käive tekib põhiteenuse osutamise koha

Euroopa digitaalraamatukogu on Euroopa Komisjoni algatusel ja toetusel loodud veebipõhine teenus, mille eesmärk on vahendada ühe portaali kaudu avalikkusele Euroopa raamatukogude, muuseumite ja arhiivide digitaalseid kogusid.
Erinevad autorid on esitanud neli kuni kümme funktsiooni. Jaotust kümneks funktsiooniks võib lugeda üheks täiuslikumaks, mistõttu vaatleme järgnevalt sellist liigitust:144 1) Keerukuse vähendamise funktsioon.
Erinevad uurijad on vähemalt veerandsajandi vältel püüdnud leida selgitusi Leontiefi paradoksile ning tulemused võiks koondada järgmisse loetellu 2: 1. USA-s valitsev nõudlus kapitalimahukamate kaupade suhtes.

Eduteguriks on massi potentsiaal, tänu millele on THKH juuksur saanud juurde teenindavat pinda (laienenud juuksurite õppebaas aadressil Struve 8). See on aidanud kaasa uute praktika ja töökohtade loomisele.
Eks vahel on ka tundunud, et mõnda kodutööd loeti vaid pisteliselt, kuid igal ühel on oma metoodika ja täna mõistan, et enamik õppejõududest püüdsid õppeaineid oma võimete piires huvitavaks muuta.
Euroopa liit on juhtiv kaubandusjõud maailmas, kelle osa ülemaailmses kaubandusturus on 20%. See tähendab, et eurooplased ostavad või müüvad iga viienda maailmas müüdava või ostetava kauba ning teenuse.

Eestvedamine - töötajate mõjutamine ja motiveerimine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks maksimaalsel tasemel, ühise kultuuri ja väärtuste loomine, eesmärkide mõtestamine tervele organisatsioonile
Eraldised on võimalikud tulevased kulutused, mille kohta ettevõtte juhtkond annab hinnangu. Need võivad olla juriidilise kohustuse tekkimisest või tegevusest tingitud kohustused. (Allikvee, 2006, lk 169)
Euroopast tulijale on Türgi kindlasti eksootiline idamaa - natuke vaene, mõõdukalt räpane ja kohati hirmutav, veelgi idapoolt tulija jaoks oleks Türgi aga peaaegu Euroopa - üsna rikas, viisakas ja demokraatlik.

Eelkõige kesk - ja kõrgepinge alajaamade ning kaabelliinide projekteerimise, seadistamise ja ehitamisega. Ettevõtte suurimateks konkurentideks Eesti turul on AS Facio Ehitus, AS Nordecon ning AS Esmar ehitus.
Elutsükliline - Muutuse protsess on reguleeritud (geneetiline kood või programeeritud areng) ning see liigutab organisatsiooni olemasolevast algpositsioonist lõpp-punkti, mis on defineeritud praeguses hetkes.
Endast kujutabki – peab eelkõige lähtuma demograafilistest näitajatest ja eriti arenenud maailma kahanevast sündimusest. See on kõikidest arengutest kõige tähelepanuväärsem, ootamatum ja pretsedenditum.

Esmofon on katsetanud müügiesinduse integreerimist turu keskkonda, kuid tulemusetult. Ületamatuks ning arusaamatuks vene rahvusest klientidele jäi nende jaoks liiga eksklusiivsena tunduv sisekujundus.
Ettevõtluse plussiks on oma aja planeerimine ja vabadus valida töö sisu ning selle tegemiseks sobiv aeg.Kui ettevõttel on töötajad,siis peab ettevõtte juht tagama töötajate stabiilse töö ja maksma töötasu.
Ettevõtte roed on võimalik tõsta mitmel viisil, näiteks efektiivsema aktivate kasutamisega, mis võiks seisneda kiiremas käibes, ka võiks kasutada suuremat finantsvõimendust ja suurendada kasumimarginaali.

Egiptusel on suur välisvõlg ja ta saab majandusabi, eelarve kulud ületavad tunduvalt tulud. Egiptuse naftatoodang on 35 mln t/a, u. pool naftatoodangust tarbitakse kohapeal ja ülejäänu eksporditakse.
Elastaankiudu on kergem toota ja ta on vastupidavam kui naturaalne kummikiud, kuna ta ei murene nii kiiresti ja ei ole nii valgustundlik. Nii on ta looduslikud kummikiud peaaegu täielikult kõrvale tõrjunud.
Ettevõtte partneriteks on Saksamaa firma, kellega on sõlmitud koostöölepingud ning kes varustab ettevõtet traktorite, kombainide, erinevate tehnikate, mullaharimistehnikaga, laadurid ja teraviljakäitlusseadmetega.

Eelduseks on piisav nõudlus kõrge hinna juures, selgelt eristuv ja konkureerivatest toodetest parem toode (kusjuures see eristumine kestab arvestatava aja) ja/või konkurentide takistatud turule pääs.
Eelnevaga on tihedalt seotud veel üks hoiatus: ärge laienege ega kasvage globaalselt valdkondadesse – eriti uute ettevõtete omandamise teel –, mis ei sobi firma äriteooria ja üldise strateegiaga.
Eesti kulla - ja välisvaluutareservid vähenesid 831 mln euro võrra, mille peamine põhjus oli krediidiasutuste kohustusliku reservi nõude alandamine seoses ettevalmistusega eurosüsteemiga ühinemiseks.

Ettevõtte käivitamiseks on arvestatud 4 nädalat, et oleks piisavalt aega firma paberkandjal kinnitada, üüripind kohandada ettevõtte tegevuseks, vajalikud seadmed hankida, reklaamtegevus organiseerida ja planeerida.
Euroala on tervik ja terviku huve peetakse silmas otsuste tegemisel EKP nõukogus, mille liige on Eesti Panga president. Eurosüsteemi rahapoliitika üks põhieesmärkidest on säilitada hinnastabiilsus
Ekspordil on mitmeid eesmärke: • ühenduse kauba lõplikuks väljaviimiseks ühenduse tolliterritooriumilt, • ühenduse kauba ajutiseks väljaviimiseks, kavatsusega kaup 3 aasta jooksul reimportida.

Enne eda - silükkamist on otstarbekohane vastata küsimusele: kas on tõenäoline, et täien-dava infor-matsiooni saamisega suureneb otsuse edukus sedavõrd, et see katab venitami-sest tekkivad kahjud.
Etendavad tehnilis – majanduslikud faktorid, institutsioonid, inimeste psüühika, (1857-1929) õigussüsteem J.COMMONS, W.MITCHELL, G.MYRDAL (1898-1987), R.COAS (1911) Transaktsiooniliste kulude teooria looja.
Ettevõtte juhata on ainus osanik Sten Tamar, kelle tööülesanded on hooldekodu igapäevaste probleemidega tegelemine, ettevõtte raamatupidamise korraldamine ja muud igapäevased ja ettenägematud kohustused.

Ettevõtte kogutulu - kauba hind x müüdud kogus Luksuskaupadest loobutakse, kui nt perekonna sissetulekus on muudatusi! (elastne) Kõik aktsiisid (bensiin, alkohol, tubakas, elekter) on mitteelastse nõudlusega.
Euroopas tervikuna on üldhinnangud sarnased Eestile: 61 protsenti kodanikest ei usu lähitulevikus muutustesse oma tööalases elus, viiendik loodavad paranemist ja vaid 10 protsenti kardab olukorra halvenemist.
Eelisaktsia – aktsiad, mis saavad kindlaks määratud dividendi enne, kui hakatakse maksma lihtaktsiate dividende, ning mille omanikud saavad likvideerida aktsiaseltsi varadest osa enne lihtaktsionäre.

Eesti innovatsioonipoliitika on kavandatud peamiselt riigikesksena (Kurik, Terk 2005, 11), kuid riik on olnud väheaktiivne eestvedaja (ibid, 26; Viia et al 2007, 50). Võib isegi väita, et riik on loobunud juhi rollist.
Esindajaiks on liikmed. b. Organisatsiooni kultuur on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum, mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist.
Eur - se sissetulekuga perekonnal 0,5%. Seega maksb väiksema sissetulekuga pere oma sissetulekust proportsionaalselt rohkem kui suurema sissetulekuga pere, seega on tegemist regressiivse maksuga.

Eelisaktsionäril on õigus saada fikseeritud dividendi igal aastal Kui ettevõttel pole kasumit, lükkub dividendi maksmine edasi ning tähtajaks tasumata dividendilt tuleb eelisaktsionärile maksta intressi.
Ekspertvõim - Liidril on suuremad teadmised organisatsiooni tegevusvaldkondades, mõjuvõim tekib läbi erialase kompetentsuse; Võib tekkida näiteks töötajal, kellel on teistest paremad töövõtted.
Elekter – kas elektrienergia on kättesaadav antud asukohas? Kas tuleb teha lisainvesteeringuid elektrienergiaga paremaks varustamiseks? Tööjõud – tööpuuduse tase, tööjõu hariduslik tase.

Elektriaktsiisi maksja on kohustatud maksustamisperioodile järgneva kuu 15. kuupäevaks esitama tema asukohajärgsele aktsiisikeskusele aktsiisideklaratsiooni ja tasuma aktsiisideklaratsioonil oleva aktsiisisumma.
Elukindlustuspoliise on 5 põhiliiki: 1. Riskikindlustus ( väljamakse ainult surma puhul) 2. Kapitali- ehk kogumiskindlustus 3. Investeerimiskindlustus 4. Pensionikindlustus 5. Terisekindlustus( ravikindlustus)
Esimeses valdkonnas on riik ühiskonna õiglusliku süsteemi looja, kes peab tagama seadused ja korra, kaitsma riigi territooriumi välise agressiooni eest ning toetama teatud traditsioonilisi moraaliväärtusi.

Esmatarbekaubad – on need, mida ostetakse sageli ja mille ostmiseks tehakse minimaalseid jõupingutusi ( toode peab olema kegelt kättesaadav, st esindatud võimalikult olla probleemi lahendamiseks piisav.
Ettevõtteökonoomika on mistahes rahvamajandusharru kuuluva majandusüksuse majandusküsimusi käsitlev majandusteaduse haru, kus kogu käsitlus lähtub ühe ettevõtte paremate tulemuste saavutamise seisukohalt.
Eurotsoon on inflatsioon olnud viimase paariaasta jooksul stabiilne ning viimased andmed, mis oktoobi kuus mõõdeti, näitasid inflatsiooni tasemeks 0,00%. Kusjuures septembris oli inflatsioon -0,10%.

Eesti sotsiaal - ja ravikindlustus on seadustatud nii maksu kui ka sundkindlustuse kombinatsioonina. Sundkindlustuse maksena tuleb tasuda: •töötuskindlustusmakset; •kohustuslik kogumispensionimakset.
Eestvedamine on liidri ja järgijate vaheline mõjussuhe, mille eesmärgiks on ühine tõhus tegevus tööle pühendumise õhkkonnas ning põhineb mõjutamisel eelkõige läbi veenmisprotsessi suhtlemise
Eluase - 185-150=-335 € Rahalised preemiad 0 Toit -257 € Toetused 0 Transport -5-5-100-150=-260 € Riiklikud toetused ja abirahad Sideteenused -19-8-45=-72 € Lastega seotud kulud -23-19-65=-

Erisoodustused on aastate lõikes muutunud: • Alates 2003.aastast kuni 2009.aastani oli erisoodustuse hinna ülempiiriks 2000 krooni, vastava arvestuse olemasolul ehk kui töötaja pidas sõidupäevikut.
Ettevõtte sihtgrupiks on isikud, kes erivajaduste või sotsiaalsete tingimuste tõttu ei saa iseseisvalt elada ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
Ebaefektiivsus tähendab mitteoptimaalset ressursside jaotust või nende mittetäielikku rakendamist, mille tagajärjeks on väiksem tootmiskogus või kõrgem hind, mis oleks efektiivsuse tagatuse korral.

Eelisaktsia hind on tulumäär, mis tuleb teenida investeeringutelt, mida finantseeritakse eelisaktsiate emiteerimisel saadud kapitaliga, et maksta eelisaktsionäridele dividende fikseeritud määra järgi.
Eksport el - i 2011. aastal ajavahemikus jaanuar-aprill kasvas võrreldes 2010. aasta sama perioodiga 13%, moodustades kogu ekspordist 56,7%. 55% kõikidest Rootsis toodetud kaupadest veetakse välja.
Ehte - l on liidripositsioon Eesti koolitusturul turismi ja majutuse valdkonnas rakenduskõrghariduse tasemel. Samuti tugev positsioon nimetatud valdkondade koolitusturul kutsehariduse tasemel.

Esimest etappi nimetatakse eelkvalifitseerimiseks ja pakkumine on sellel etapil avalik võistupakkumine. Võistupakkumise korraldab tellija või tema poolt volitatud juriidiline või ka füüsiline isik.
Ettevõtte rajamiseks on vaja Piisavalt vahendeid ettevalmistus- ja stardikuludeks (loetelu). Samuti ka vahendeid ettevõtte tegevuse toetamiseks esimestel tegevuskuudel, lisaks reservi ettenägemata juhtudeks.
Ecogarantie on Belgia ökomärgis, mida leiab Selts) ehk hea keskkonnavaliku märki võib erinevatelt toodetelt, näiteks kosmeetikalt ja kohata 13 tootegrupil ja enam kui tuhandel puhastustarvetelt.

Eeldatavalt on see näitaja suurem jaepanganduse aktiivsetele pankadele (hoiupangad, universaalpangad ja väiksem näiteks investeerimispankadel, kelle kliendi ja hoiuse baas on suhteliselt piiratud.
Eelisaktsia – Eelisaktsiad võivad moodustada põhikapitalist kuni 1/3 NIMELINE Üldjuhul nad hääli ei saa. Kui nad 2 aasta jooksul pole täies ulatuses dividende saanud, siis nad saavad hääle.
Eesmärgi sisu – mida soovitakse saavutada? • Eesmärgi objekt – millise objektiga soovitakse eesmärki saavutada? • Eesmärgi mõõde – millist eesmärgi täitmise taset soovitakse saavutada?

Effektiivselt toimiks on vajalik antud väärtused organisatsiooni liikmete vahel korrektselt ja selgelt lahti seletada, tuues välja kõige olulisema ning kujundades väärtusi kui kindlaid käitumisjuhiseid.
Ebaõnnestumisel on mitmeid põhjusi: vähe keskendutakse detailidele, ettevõtja isikuomadused ei sobi selleks, vead ettevõtte olemuses ja turundusvead. Ka ebaõnnestumise valdkond pole mulle võõras.
Eestvedajateks on tavaliselt suhtekorraldusosakond (spetsialist). Samas puuduliku sisukommunikatsiooni või asjade erineva mõistmise tõttu ei pruugi ettevõtte teised osakonnad asjakohaselt käituda.

Elavad stressita - munade pakkumist jne.), kindlustundele (lihavabadus, õigesti valmistatud toidud (võimalikult vähese vitamiini jm. kaoga, toitainete tasakaal), hubasele keskkonnale, heale asukohale.
Ettevõtlusinkubaatorid - nende abil püütakse ergutada ettevõtlusinitsiatiivi, soodustada tehnoloogiasiiret, tõsta uute ettevõtete ellujäämise tõenäosust ja elavdada majandustegevust teatud piirkonnas.
Euroopa majanduspiirkond on Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolme Euroopa Vabakaubanduspiirkonna liikemsriigi ühine majanduspiirkond. Pärsia Lahe Koostöönõukogu koondab Pärsia Lahe äärseid araabia riike.

Egiptus on riik, mille elanikud on tuhandete aastate eest oma jumalatele ja valitsejatele püstitanud suurejoonelised ehitised, tänapäeval meenutavad aga paljud kohad sõjast laastatud paiku.
Ettevõtja rollis on juht uuendaja ja võimaluste kasutaja, ideede genereerija (võib olla esmatasandil), uuenduste sponsor (keskjuht) ja dirigent, kes uuenduste sisseviimisel tagab tasakaalu (tippjuht).
Eesti ettevõtetel on selles osas veel arenguruumi, kuid järejest pingelisem konkurentsivõitlus ajendab igaühte suhteliselt kiiresti arenema ning edumaa saavutamiseks vajalike suundadega kaasa minema.

Eestvedamine on liidri ja järgijate vaheline suhe, mille eesmärgiks on ühine tõhus tegevus tööle pühendumise õhkkonnas ning ta baseerub mõjutamisel läbi veenmisprotsessi suhtlemise kaudu.
Elimineerimiskanded on kirjendatud Tabelis 6. Konsolideeritud bilansi elimineerimislausend: Deebet: …………………………………………………………………………………………..
Esitatud tunnuseid nimetatakse inflatsiooni menüükuludeks (menu costs). Inflatsioon moonutab ka relatiivseid hindasid ja raskendab majanduslike otsuste tegemist, samuti surub maha säästmise ajendeid.

Ettevõtte äri - ja turundusstrateegia kombinatsioonide eesmärk on selgitada välja, kas kindla äristrateegia puhul on erinevate sektorite ettevõtetel kasulik rakendada teatud turundusstrateegiat.
Eelarvepoliitika – valitsuse (maksu)tulude kujundamise ning kulude kaudu kogunõudluse mõjutamise vahendite ja meetodite kogum (valitsuse otsused valitsuse kulutuste ja maksutulude kasutamise osas)
Eelarvestamise võimalused on piiramatud. Seda tuleb aja jooksul vaid uurida ja arendada, käia koolitustel ning leida paremaid lahendusi lihtsamaks ja tulemuslikkumaks eelarvestamiseks nii organisatsioonis kui

Eelkokkulepete hulka on keeruline välja tuua, siis Swedbanki hinnangul peaksid eellepingud juba tagama edasise võlateeninduse, mistõttu võib see tähendada umbes 70% ulatuses eelkokkulepete olemasolu.
Emigrant – isik, kes lahkudes ühest haldusüksusest ja asudes teise haldusüksusesse/riiki elama registreeris oma lahkumise elukohajärgses haldusüksuses (eestisiseselt – väljarändaja)
Enda posti - või elektronposti aadressil või kliendi kasutataval telefoninumbril ja kliendil on võimalus reklaami edastamine igal ajal lõpetada, teatades oma soovist õnnemängukorraldajale.

Erasektori puhul on asukoha valikul määrav tähtsus, kas kulu minimeerimine või tulu maksimeerimine, avalikul sektoril seevastu on valiku eesmärgiks võimalikult suure sotsiaalse tulu saavutamine.
Eestvedamine on alati seotud kindla inimesega, kes suudab teiste mõttekäike ja käitumist mõjutada, neid kaasa tõmmata ja ennast järgima panna, et algatatu ühiste pingutustega lõpuni viia.
Eetilised konfliktid on tõenäolised tekkima kui: • ilmneb märgatav konflikt erinevate huvide vahel • lahendi alternatiivid on võrdselt õigustatavad • tagajärjed on huvilistele väga olulised.

Eksperdiintervjuu on poolstruktureeritud intervjuu vorm, mida 2002. aastal tutvustasid Michael Meuser ja Ulrike Nagel (2002). Vastaja pakub selles uurijale huvi eelkõige eksperdina teatud valdkonnas.
Ekspordisubsiidiumid – eesmärgiks on ekspordi suurendamine, kuna eksporttoodangu hind alaneb  Tehnilised ja administratiivsed piirangud (ohutus- ja tervishoiunõuded, pakendite tähistuste nõuded)
Enamusotsuse puhul on komplitseerituse ja suvalisuse tase otsustusreeglitega võrreldes vahepealne. 63. Milles seisneb konsensusliku ja mittekonsensusliku hääletusreegli vahel valiku tegemise olemus?

Endiselt maksu - ja Tolliametile esitatud tollideklaratsioonide alusel(nn Extrastat). Ühendusesisene kaubavahetus registreeritakse nn Intrastati küsitluse abil, mille korraldajaks on Statikaamet.
Erinevalt klienditeenindajas on kliendil vaba valik kuidas ta suhtub interaktsioonis teise osapoolde. Suhtlusahel näeb väja, et sõnumi saatja edastab sõnumi ning vastuvõtja dekodeerib selle ja võtab vastu.
Ettevõtja - äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik.

Ettevõtjad on tavaliselt väga initsiatiivikad - valmis ja võimelised olema need, kes algatavad uusi ettevõtmisi. Paljud meist elavad oodates kusagilt juhtnööre millal, mida ja kuidas teha.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ettevõtte üldstrateegia – mida teha? - Millistel turgudel, milliste äriüksustega ning milliste toodete ja teenustega me konkureerime? ÄRI e KONKURENTSISTRATEEGIA – kuidas teha? - Kuidas me konkureerime? - Kuidas loome pikaajalise tugeva konkurentsipositsiooni? - Kuidas rajame olulise ja püsiva konkurentsieelise? FUNKTSIONAALSETE STRATEEGIATE ROLL - Kuidas toetame üld- ja konkurentsistrateegiat?
Eelistasid lõuna - Eesti majutusettevõtteid, kus peatus 30% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest, samuti Lääne- ja Põhja-Eesti majutusettevõtteid, kus kummaski peatus 26% siseturistidest.
.

Eelistused on väga erinevad ning lõpuks jääb see toodang ikkagi ettevõtete endi brändidega konkureerima. Väga oluline mõlemale ettevõttele on ka erinevate uuendustega kaasas käimine.
Eesti organisatsioonides on hakatud rohkem väärtustama tulemusjuhtimist, mis on omakorda tekitanud vajaduse hinnata töötajate töö tulemuslikkust ning rakendada nende motiveerimisel tulemustasustamist.
Eestvedamine on juhtimisalane tegevus, mis põhineb juhi võimetel, oskustel ja autoriteedil mõjutada ja motiveerida töötajate tegevust vastavalt organisatsiooni vajadustele ja eesmärkidele.

Eraõppeasutusena on EHTE investeeringud võimalikud vaid omavahenditest, samal ajal kui riigikoolidest konkurendid saavad riigipoolset toetust ja võimaluse taotleda EL fondide sihtfinantseeringuid.
Erivajadustega kliendid on järgmised : Liikumistakistusega , kuulmispuudega , nägemispuudega , arengupuudega , kogeleja , diabeetik , lastega pered , eakad inimesed ning võõra kultuuritaustaga kliendid
Ebaõnnestumise põhjuseid on mitu gruppi:  Võimetus luua positiivseid ja toetavaid suhteid; suutmatus omada samaaegselt häid suhteid erinevate oluliste gruppidega; võimetus / oskamatus luua meeskonda.

Edutamine ehk promotsioon 2. Üleviimine 3. Rotatsioon(ajutine üleviimine) 4. Ettevõttesisese konkursi väljakuulutamine vakantsetele ametikohtadele 5. Endiste töötajate tagasikutsumine.
Eelarvestamine ehk finantsplaanimine - finantsmajandusliku strateegia ja taktika väljatöötamine ning finantsarvestusest tulenevate andmete kasutamine juhtkonna plaanide rahaliseks esitamiseks.
Eksportkaupadeks on mööbel, saematerjal, puitkiudplaadid, palkmajad, tikud, tselluloos ja muud. Seega on mets Eesti suurim vara, kuid ei tohiks seda kuritarvitada suurendades puude liigset raiet.

Elastsuseks nimetatakse nõutava või pakutava koguse reageerimistundlikkust, mis põhineb kauba hinna, koguse või teiste mõjurite suhtelise (tavaliselt protsentuaalsete) muutuste hindamisel
Eelprogrammee - ritud kauplemisinformatsiooni, sealhulgas ajastus, hind ja kogus. Algoritmkauplemine on laialt kasutusel investeerimispankade, pensionifondide ning investeerimisühingute poolt.
Eesti oludes on tähtis ära märkida, et EL uute kemikaaliseadustike keskkonnas ei hakka eesti väikeettevõte mitte iial arendama uut keemiat, sest kemikaali registreerimine on selleks liiga

Elamine ida - Virumaal, kus töökohti luuakse vähem kui Eestis keskmiselt ( need mõjurid ei selgita kogu töötusmäära erinevust). Minu arvates mõjutab siin ka töötusemäära elukoht.
Empaatia on võime kujutleda ennast teise inimese rolli, et mõista tema seisukohti ja emotsioone, mida kasutades saab kommunikaator ennustada, kuidas teadet tõenäoliselt dekodeeritakse.
Enamikel kaupadel on aasta jooksul mingi aeg, mil nõudlus on suurem kui teistel perioodidel (näiteks turismiteenuseid tarbitakse rohkem suvel jne). Seda tuleb arvestada ka tootmise planeerimisel.

Esmane info on vajalik, kui teisesest infost ei piisa turundusotsuste langetamiseks. Esindusliku esmase info suuremahulist kogumist saavad endale lubada muidugi üksnes jõukamad ettevõtted.
Ebatäpsus on oluline mõne bilansi kirje osas, ei pruugi see olla oluline bilansi kui terviku suhtes, seeda on olulisuse määramisel vaja seda hinnata, silmas pidades üksikut ja üldist.
Eeltoodud põhjused on sedavõrd omavahel seotud, kuna inimressursid on piiratud ja tehniliste probleemide vähendamise arvelt on võimalik leida vaba ressurssi klienditeeninduse taseme tõstmiseks.

Elstsuskoefitsent - kajastab nõudlse/pakumise elastsuse astet ...on alati negatiivne, sest iga hinnatõus toob alati kaasa nõutava koguse vähenemise Valem: EˇQ; p = - (delta Q):Q : (delta p):p
Emotsioonid on kas positiivsed või negatiivsed ning need võivad tekkida kas pärast kauba soetamist või ostu sooritades, kus näiteks kauba pakend tekitab tarbijas mingisuguse emotsiooni.
Empiiriliste uuringutega on tuvastatud, et firmad eelistavad suurema vertikaalse hierarhilisusega valitsemismudeleid horisontaalsetele seostele, kui (turu)vahetustehingud on seadustega halvasti kaitstud.

Erinevad hinnangud - kuivõrd inimeste arusaamad muutuste ajendite, tagajärgede ja selle kohta, kuidas see teda puudutab on erinevad, siis tulenevad sellest ka erinevad hinnangud situatsioonidele.
Ettevõtte juht on teadvustanud endale äri riskid: projekti realiseerumist mõjutavad tegurid - juhtimine ja omanikud, muutused turul, tootmisega seotud probleemid, juriidilised probleemid jne.
Euroopa ülemkogu on Euroopa Liidu tippkohtumine, millel vähemalt kaks korda aastas kohtuvad liidu liikmesriikide riigi- või valitsusjuhid ning Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi president.

Eelarvesüsteem on ettevõtte aastaeelarve ja selle lühemate perioodide (kvartal ja kuu) koostamise ja nende täitmise kontrolli metoodiliste võtete ning organisatsiooniliste lahendite kogum.
Eeletapp - strateegiad, probleemide vähendamine 2. Org. strateegiline diagnostika 3. Üldeesmärkide püstitamine 4. Muutuste pakilisuse määratlemine, rollide jaotus arendustegevuses.
Eesti töötukassas on töötuna arvel 49 652 inimest (juuli 2012), kui kõik need ligi 60 000 inimest tuleks Eestisse tagasi välismaalt, lootes siin tööd leida, siis kõigile ju tööd ei jagu.

Eestvedamine on juhtimises inimeste motiveerimine organisatsiooni eesmärkide täitmiseks. Eestvedamine on protsess, mis sisaldab mõjutamist, mis toimub grupis ning omab ühiseid eesmärke.
Engeli kõver – Engeli kõver (Engel curve) näitab hüvise optimaalseid nõutavaid koguseid sissetuleku eri tasemete korral (ceteris paribus). Tuletatakse sissetuleku- tarbimise kõverast.
Ettevõtlus on neljas tootmistegur maa, töö ja kapitali kõrval, mis seisneb ettevõtete asutamises, käigus hoidmises, arendamises ja laiendamises, kusjuures eesmärgiks on tulu saamine.

Eesti majandus on praegu palju tugevam maailmamajanduse raputustele ja löökidele, kuid nagu näitab eelarvedefitsiit ja teised majanduslikud probleemid ei pääse ka meie tagasilöökidest.
Efektiivse üürimääraga on seotud ka kinnisvara rent ehk tegevustulu (ing. k. income return), milleks on renditasu, mida rentnikud maksavad ruumide kasutamise eest omanikule/investorile, reaalne tulu.
Elutähtis teenus on teenus, mis on hädavajalik eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks.

Endogeensed muutujad – mudeli sisesed Eksogeensed muutujad – mudeli välised 3. Mudeli loogilised järeldused hüpoteesidena või prognoosidena 4. Mudeli kontrollimine 5. Teooria formuleerimine
Edasikindlustus – risk kindlustatakse mingi kolmanda isiku juures edasi, kui risk on väga suur • kindlustusvahendus – kindlustusagen ja maakler, kes tegelevad kindlustuse vahendamisega
Ego on ühiskondliku elu reegleid arvestav ―mina ‖. See tasand ohjeldab ja suunab eelmise tasandi vajadusi, püüdes neid viia kooskõlla reaalselt kujunenud situatsioonidega.

Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.
Era - või ühishüviste hulka saabki iseloomustada selle abil kuivõrd me peame tarbimise pärast konkureerima ja kuivõrd on võimalik meie tarbimist välistada (vt joonis 9.1).
Ettenähtud arvnäitajatest – põhitegevusplaan • Kui eesmärgid ei ole konkreetsed või tähtsuse järjekorras tuleb eelarve koostamise protsessis tagasi pöörduda eesmärkide täpsustamise juurde.

Ettevalmistav etapp – sellel etapil määratakse kindlaks analüüsi eesmärgid, mis võivad sõltuda sellest, kelle jaoks analüüsi tehakse ja millistele küsimustele tahetakse saada vastust.
Ettevõtlust alustada on igal juhul mõistlikum FIE-na ja kindlasti ei maksa mõelda tegevuse osaühingusse üleviimisel enne, kui aastakäive jõuab autori hinnangul vähemalt poole 30 000 euroni.
Ettevõtte seisukohast on võimalik täpselt määrata iga kliendi kasumlikkus, mis aitab otsustada, kes on parimad kliendid, kellest on kasu ja kellel pole ettevõtte jaoks majanduslikku tähtsust.

Edukale juhile on väga oluline mõjukus, mida ta käsutab organisatsiooni eesmärkide teostamisel, keeruliste olukordade lahendamisel, läbirääkimiste pidamisel ja lepingute sõlmimisel.
Eeltoodust tulenevalt on mitteametlikke sissetulekuid omavad isikud sunnitud pöörduma laenuandjate poole, kes reeglina ei tunne tagatise olemasolu korral huvi isiku ametlike sissetulekute vastu.
Enamus sääste on konsentreerunud kommertspankade või investeerimisfondide kätte, siis ei oma avalik võlakirjaemissioon ka olulist tähtsust, kuna peamiste rahapakkujatena on investorid.

Erisoodustuste maksuperioodiks on kalendrikuu. Kui erisoodustuste üleandmise aja määratlemisel tuleb valida mitme kalendrikuu vahel ja maksumaksja ekib, siis võib see tuua maksuintressi või karistuse.
Esmofoni ärifilosoofia on koostatud lähtuvalt EMT ärifilosoofiast, kuna Esmofon AS on AS EMT tütarettevõte ning 2001 aasta lõpus alustati kahe ettevõtte ärifilosoofia lähendamise protsessi.
Ettevõtja seisukohalt on väga tähtsad kauba müügimaht ja müügikasum . Toote elutsüklit iseloomustab ülaltoodud graafik, mis väljendab käibe või tulu sõltuvust kauba elutsükli faasist.

Evolutsiooniline teooria – siin on muutus keskendunud kumulatiivsetele muutustele, mis toimuvad organisatsiooni ja temaga seotud kogukondade, ühenduste ja ühskonna vahel vastastikkuse koosmõjus.
Eesmärkide kaalumisel on ühel tasemel olevate eesmärkide omavaheline suhe siis hästi mõtestatav ja hinnatav, kui sinna on paigutatud kas ainult alternatiivid või ainult vajalikud tingimused.
Esmasturg – finantsturg , kus äsja emiteeritud väärtpabereid müüakse kindlaksmääratud intressimäära ja hinnaga ning väärtpaberite eest laekuv summa läheb otse emitendile

Emafirmal a on 90%-line osalus tütarfirmas B, kellel on 80%-line osalus tütre(tütar) firmas C. Firmal C on omakorda 10%-line osalus firmas B. Nii on emaettevõttel A 98%-line osalus
Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing.
Euroopa majandus - ja Sotsiaalkomitee on Euroopa Liidu nõuandev komitee, millesse kuulub 222 esindajat liidu erinevatest sotsiaalsetest ja majanduslikest rühmadest. Asukohaks on Brüssel.

Ebaefektiivsus – tähendab mitte optimaalset ressurside rakendamist, õ või jaotamist, mille tagajärjeks on väiksem tootmiskogus, või tkõrgem hind, kui oleks effektiivsuse korral.
Edukad on täppismasinatööstus ja kõrgtehnoloogiasektor, sh. telesidevahendid. Suurbritannia on maailma peamine rahandusteenuste pakkuja, suurim ravimite ja relvastuse tootja.
Eesti oludes on siiski küllaltki sagedased juhtumid , kuis nii osaühingute kui isegi aktsiaseltside suuromanikud (või vähemalt osa neist) osalevad aktiivselt ettevõtte juhtkonnas.

Eestvedamine - Kujutab endast töötajate motiveerimist koostöös pingutama organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Organiseerimine - Planeerimise käigus fikseeritakse eesmärgid.
Ehte täiendkoolitused on peamiselt seotud õpetatavate erialadega ning suunatud eriala professionaalidele. Lisaks on võimalik end täiendada toitlustuse- ja turismivaldkonna ettevõtluse osas.
Elustiili - kujutab endast elu stiliseerimist, mis tähendab individuaalsuse väljendamist läbi teatud sümbolilist väärtust omavate kaupade, teenuste ja sotsiaalsete praktikate.

Emissioonipiirangud – kroone tohib emiteerida ainult vastavalt kattevara suurenemisele (Hagelberg, Pollisinski 1999, lk. 38-39). Ühinemine Euroopa Liiduga puudutab otseselt ka Eesti Panka.
Emotsionaalsed on sellised kriteeriumid, mille hindamisel ollakse subjektiivsed ja hinnangulised (näiteks maine). Ratsionaalseid võrdluskriteeriume peab olema enam kui emotsionaalseid.
Ettemakstud kulu on majandusaastal makstud ja arvelevõetud summa, üks osa näitab lõppeva majandusaasta kulusid ja teine osa näitab aruandeperioodi lõpus ettevõtte käes olevat vara.

Ettevõtjaportaalis on võimalik registreerida osa-, täis- ja usaldusühingut ning alustada ettevõtlust FIE-na. Tulundusühistut ning aktsiaseltsi elektrooniliselt asutada ei ole võimalik.
Ettevõtte missiooniks on luua ja hoida kliendi usaldust, püüda luua sõbralikku õhkkonda, pakkuda kiiremat, parimat ja asjatundlikumat teenindust, suurimat kaubavalikut avaraimatel pindadel.
Ettevõtte tasandil on enamkasutatav väärtuseline töö tootlikkuse mõõtmine (nt kogutoodang ühe aastatöötaja või töötunni kohta; käive töötaja kohta; kasum töötaja kohta jne).

Ettevõtte ülesandeks on palgata töölised pesumajja, kelle kohustuste alla kuuluvad: ruumi korrashoid, pesuvahendite olemasolu tagamine, teenusetasu võtmine ja muude probleemide lahendamine.
Euroopa söe - ja Teraseühenduse (ESTÜ) asutamisleping (leping jõustus 1952). Rahu nimel ühinesid kuus Euroopa riiki: Belgia, Holland, Luksemburg, Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa.
Eelduseks on see, et kulud on jaotatud muutuv- ja püsikuludeks ning vastavalt sellele võimalik koostada aruandeid, mis loovad võimaluse erinevate töötajate panuse hindamiseks.

Eesti vabariik on viimaste aastate jooksul oluliselt suutnud tõsta oma sisetoodangu eksporti välisturgudele ja lisaks on eesti ettevõtetele avanenud paljud uued turud välisriikides.
Eraldist moodustanud – õiglase väärtuse leidmisel on lähtutud 40% tõenäosusest …………………………………………………………………………………………..
Esmakohal on kindlasti elanike tervis, mille eest hoolitsevad hooldajad ning korra nädalas külastab perearst, kes vaatab kõik kliendid üle ja vajadusel kirjutab välja ravimid.

Ettev ül - d: klientide erinevate vajaduste rahuldamine; riigi toimimiseks vajalike maksude maksmine; omanike vara väärtuse kasvu tagamine; töötajatele sissetulekute tagamine.
Ettevõtte mõte on saada kasumit ja seega peaks toote või teenuse müügist tulema ka teatav kasum, et siis kas investeerida veel rohkem tootearendusse või siis premeerida töötajaid.
Eesti pankades on tavaks kasutada reeglit 70:30. 17.lühi ja pikaajaline finantseerimine: Nagu bilansistki oli näha, saab kaasatavat võõrkapitali liigitada kasutamistähtaja järgi:

Eesti tööjõu - uuring toimub vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Eurostati metoodikale ning seetõttu on uuringu tulemused võrreldavad paljude teiste riikide andmetega.
Erisoodustus on oma olemuselt mitterahaline palk, kuid maksumaksjaks on töötaja asemel tööandja. Töötajat vabastatakse saadud erisoodustuste deklareerimisest ja maksustamisest.
Ettevalmistav etapp - siin määratakse kindlaks analüüsi eesmärgid ja meetodid, mis sõltub sellest, kelle jaoks analüüsi tehakse ja millistele küsimustele tahetakse vastuseid saada.

Ettevõtte tegevuses on oluline pöörata tähelepanu eelkõige enim müüdavatele toodetele, klientidele, kes annavad põhiosa kasumist ja tarnijatele, kellelt ostetakse suurem osa kaubast.
Euroopa kohtus on nagu varemgi üks kohtunik iga liikmesriigi kohta, kuid edaspidi tuleb kohus kokku mitmel erineval viisil: ta võib tulla kokku kodadena, suurkojana või täiskoguna.
Eestis keskmiselt on see 43%. Nordeconil on see iga aastaga järjest halvenenud ja jõudnud tasemeni, kus omakapital on passivast kõigest veerand, mis peaks tegema ärevaks kreeditorid.

Ehte - s pakutakse erinevaid jätku- ja täienduskoolitusi igal õppeaastal paljudele täiskasvanutele, eesmärgiks on täiskasvanud õppijate arvu suurendamine igal aastal.
Epi - 25 – tasakaalustatud strateegiaga fondide indeks, kuhu kuuluvad fondid investeerivad vähemalt 75% varadest võlakirjadesse ja hoiustesse ning kuni 25% aktsiatesse.
Epohhid on lõppenud alati segaduste aja ja kriisiga ning neist tekkinud teadmisega, et makromajanduse stabiilsus ja efektiivsed turud üksi ei suuda tagada finantsstabiilsust.

Ettevõtjad on majanduse arengu elavjõud, kes avastavad üha uusi ärivõimalusi, võtavad kasutusele uusi tehnoloogiaid ja koguvad informatsiooni parimate tootmismeetodite kohta.
Ettevõtlikkust on iseloomustatud veel ka kui oskuste ja võimete kogumit, kus oluline koht on nii analüüsivõimel, paindlikkusel, enesetunnetusel, sihikindlusel, kui ka suhtlemise-,
Ettevõtluse tuludeks on kauba tootmisest, müümisest, vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loomingulisest või teaduslikust tegevusest saadud rahasummad.

Ettevõtte missiooniks on taaskasutuse propageerimine ja inimestele nende vanade riideesemete värskendamise võimaluse pakkumine, sealjuures osutades profesionaalset ja kvaliteetset teenust.
Eesti paberi - ja tselluloositööstus Ajalugu • Tselluloosi-ja paberitööstus on metsatööstuse kõrgeim aste • Eestis on tselluloosi- ja paberitööstus tegutsenud ligi 100
Eestvedamine on alati seotud kindla inimesega, kes suudab teiste mõttekäike ja käitumist mõjutada, neid kaasa tõmmata ja ennast järgima panna, et seatud eesmärgid saavutada.

Eksistentsi kindlustamine - kui firmal on liigsed võimsused, karm konkurent, muutlik nõudlus vms peab ta opereerima madalate hindadega lootused, et sellega saavutatakse turu stabiliseerimist.
Enamikul kaupadel on riiklikult kehtestatud hinnad • Riiklikel tootmisettevõtetel on kohstuslikud plaaniülesanded • Riiklikus sektoris on fikseeritud palgatasemed Reastage riigid:
Esmase tähtsusega on asjakohase info edastamine Eesti majanduspoliitika ja -arengu kohta nii euroalal, ELis kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides, sh Rahvusvahelises Valuutafondis.

Ettevõtte juhataja ehk autor viib läbi tootearendusi, korraldades küsitlusi klientide seas, et arvestada ka nende soove/ vajadusi ning vajadusel kaasab abi ka teiste töötajate näol.
Ettevõtte tulu – raha, mis ettevõttele hüviste müügist laekub ettevõtte väärtus – kõigi ettevõtte aktsiate väärtus kokku EVK - Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium.
Eelloetletud on „head“ ehk normaalsed põhjused, mis leiavad mõistmist Õige oleks sellist abi kajastada laenuna selle aja jooksul ja sellises osas, ka finantseerijate poolt.

Esindajate kohustus on garanteerida kodanikele, et tuleviku Internet on hõlpsasti kasutatav ja juurdepääsetav, turvaline ning et selle kasutamisel austatakse nende eraelu puutumatust.
Eesti valitsus on töötas välja abipaketi eksportivate ettevõtete toetamiseks ja nende finantsseisu parandada, et eksportöörid suudaksid raskes majandusolukorras ellu jääda.
Erinevad tooted on ühes tsüklis, ühendatakse üldjuhul tarned ja säästetakse sel viisil tarnekulusid. Tellimuspunkti meetodi kasutamine on üldlevinud hulgi- ja jaekaubanduses.

Esialgne ej on KK` hilisem on K`K``. Seega Py alanemisel viib kauba X koguse vähenemisele(X2
Ettevõtte osanikeks on füüsilised või juriidilised isikud, kelle osadest moodustub osaühingu osakapital. Osaühingu võib asutada üks või mitu juriidilist või füüsilist isikut.
Eelarve puhul on tegemist tähtajalise seadusega, mis hakkab kehtima eelarveaasta algusest, mis võib toimuda ka tagasiulatuvalt, ning kaotab kehtivuse eelarveaasta möödumisel.

Elukvaliteet - majanduslik näitaja, mis ühendab inimeste elutingimusi ja heaolu kirjeldavad majanduslikud ja sotsiaalsed näitajad inimese subjektiivsete rahulolu hinnangutega
Emotsioonid on laiaulatuslikud reaktsioonid, sest nad on seotud inimese bioloogilise, psühholoogilise ja sotsiaalse poolega ning need tekivad lähtuvalt inimese eesmärkidest.
Esimesed loodavad ehk vähendada sotsiaalseid pingeid, teised pooldavad indiviidide otsustamist ja tegutsemisvabadust – see aga mõjutab otseselt avaliku sektori otsustusprotsessi.

Ettevõtlusprotsessi eeldused on seotud ettevõtja kui ettevõtja iseloomu omaduste, ettevõtja meeskonna võimekuste ja tulemuslikkusega sõltuvatest teguritest, mis mõjutavad kogu ühiskonda.
Eesti hotelli - ja Turismimajanduse Erakooli koolitusvaldkonnas on kutsehariduse tasemel koolitavaid õppeasutusi Eestis kokku 19, sealhulgas 1 munitsipaal- ja 2 eraõppeasutus.
Eksitava kauplemisvõttega on tegemist siis, kui teabe esitamise viis on tarbijat eksitav, kui esitate tarbijale ebaõiget teavet või jätate ostuotsuse tegemiseks vajaliku teabe esitamata.

Elementaarsel kujul on inimeste huvid suhteliselt ühesugused, väljendudes vajaduses rahuldada nälga, külma, tagada oma isiklik julgeolek jne. Mida enam võimalusi tekib, seda
Emu on loodud Euroopa Liidu kahe keskse majanduspoliitilise eesmärgi – ühtlane ja stabiilne majanduskasv ning ühtlane ja madal inflatsioonitase – elluviimiseks.
Erm ii - ga ühinemisel võttis Eesti endale kohustuse hoida krooni kurss fikseerituna euro suhtes ( 1 EUR=15,6466 EEK) ja sellega on Eesti suurepäraselt hakkama saanud.

Esindatud on autod, elektroonika, raamatud , arvuti riist- ja tarkvara, kosmeetika, lilled, kontoritarbed, toiduained, sporditarbed, muusika, filmid, mängud ja mänguasjad.
Ettemakstud kulusid nimetatakse ka avansskuluks, tulevaste perioodide kuluks, üür, rent jne. Ettemakstud kulud võivad olla: lühiajalised, majandusaasta jooksul kulud pikaajalised.
Ettevõtlusmaksust on vabastatud valitsusvälised ja mittetulundusorganisatsioonid ning ettevõtted, kes tegutsevad kultuuri, hariduse, spordi ja turismi alal või sotsiaalsfääris.

Eesti kaubamärgiseaduses on kaubamärk defineeritud järgmiselt: kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või
Eesti pangal on vastavalt seadusele otseselt või kaudselt keelatud krediteerida riigi eelarvet, kohalikke eelarveid ning osta nendelt nende poolt emiteeritud väärtpabereid.
Ettevõtluse juures on tähtis ka kindlasti see, et ei tohi oma pead norgu lasta mingisuguse probleemi või ebaõnnestumise ees. Laadal käieski esines natukene seda ebaõnnestumist.

Ekspordimaks – maks, mis kehtestatakse eksporditavatele kaupadele ja teenustele, pannes kodumaise eksportija olukorda, kus ta ei suuda enam konkureerida maailmaturu hinnaga
Esmamulje on eelkõige oluline sel juhul kui auditooriumil puudub eelteadmine antud inimese kohta. Kui see on aga olemas, siis võib see oluliselt suhtlemise käiku muuta.
Ettevõtte missiooniks on pakkuda oma tarbijatele võimalikult kvaliteetseid ja turvalisi veesõidukeid, tagades selle abil tootmisahelast osavõtjaile pikaajalise tasuva äritegevuse.

Ettevõtte rajamiseks on vaja: 1. Piisavalt vahendeid ettevalmistus- ja stardikuludeks (ülaltoodud loetelu 1-4). 2. Vahendeid ettevõtte tegevuse toetamiseks esimestel tegevuskuudel.
Eluaegne surmakindlustus - kindlustussumma makstakse välja kindlustatu surma korral; poliisil tekkib tagasiostuväärtus (lepingu katkemise puhul makstav summa) mingi aja pärast peale
Erateabeettevõtteil on harva olemas turundusdirektor või turus-tusjuhataja, sest prof-fidel endil on ka müügiülesanded. Enamasti on neis tavalise ülemuse tüüp majandusülem.

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu ja sotsiaalmaksu makstakse erisoodustuselt ning sellelt arvestatud tulumaksu summalt kokku vastavalt maksustamisperioodil kehtiva maksumääraga.
Esmaseks ülesandeks on töökorras riistvara (mobiiltelefonid) tagamine – kasutuses olevate mobiiltelefonide järelhooldus, lisavarustuse müük ning vahetus uute mudelite vastu.
Ettevõtjad on märksa rohkem informeeritud ettevõtluse toetamise programmidest ning oluliselt on suurenenud ka nende ettevõtete arv, kes on pakutavaid toetusi kasutanud.

Ettevõtte juhil on vaja rakendada uued meetmed, et see tellimus saaks täidetud ja allkirjastatud, kas siis uute plaanide väljamõtlemisega või siis puuduste kõrvaldamisega.
Ettevõttesse on omanikud sisse pannud omakapitali suuruses 300 000 EUROt, mis koosneb 10 EURO-stest aktsiatest ja lisaks on võetud laen intressiga 10% summas 800 000 EUROt.
Euribori kõrval on küllaltki laialdaselt kasutusel ka pankade enda väljamõeldud baasintressimäärad, mille puhul jääb tihti selgusetuks, millel nad tegelikult põhinevad.

Ev haridus - ja Teadusministeerium, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Teeninduse Kutsenõukogu, Kutsekoda, Sihtasutus Eesti Kutseharidusreform, Eesti Hotellide ja
Edasiavatav akreditiiv - annab vahendajale (akreditiivi esimesele saajale) võimaluse taotleda pangalt akreditiivi edasiavamist oma tarnija (müüja, akreditiivi teise saaja) kasuks.
Eelarvejoone tõus – kindlaks määratud negatiivse hinnasuhtega: -Px/Py ja see näitab, mitmest kauba Y kogusest tuleb loobuda, et oleks võimalik juurde osta 1 ühik kaupa X.

Eelmises mks - is oli ettekirjutus ainsaks haldusaktiks, kuid kehtivas MKS-is selline haldusakt üldse puudub ja ettekirjutus on üks osa ehk sisuline osa igas haldusaktis.
Eesti seadusandlus on selles mõttes eripärane, et tulumaksukohustus tekib üldjuhul vaid dividendide väljamaksmisel. *Puudub intressside ja kulumi (amortisatsiooni) maksueelis
Enamikes poodides on võimalik tellida hommikusööki, värsket ja/või sooja toitu, sooja ja külma juua, alates karastusjookidest ja teest ning lõpetades kohvi ja alkoholiga.

Enamikul juhtudel on iduettevõtete näol tegemist kasumile orienteeritud ettevõtetega infotehnoloogia, energeetika, tervisetööstuse, biokeemia ja teistest tööstusharudest.
Esmofon as on 1995. aastal asutatud jaemüügi ja teenindusettevõte, mille põhieesmärgiks on teenindada EMT olemasolevaid kliente ning sõlmida uusi liitumislepinguid.
Euroopa julgeoleku - ja Koostööorganisatsioon ehk OSCE – eesmärk konfliktide ennetamine, kriiside ohjamine ja konfliktijärgsete sotsiaalsete taastustöödele kaasaaitamine.

Edu on kinni liidri isiksuseomadustes Käitumisteooria Keskendub liidri käitumisele alluvate suhtes Situatsiooniline teooria Kõik on kinni konkreetses olukorras
Eelarve ülesandeks on luua ramid ratsionaalsete otsuste vastuvõtmiseks ning nende kontrolliks, et ressursse kasutatakse abinõudena riiklike, üldiste eesmärkide rakendamisel.
Efektiivseimad kampaaniad on emotsionaalsed (seksikad, humoorikad jne.) ning need kampaaniad, mida edastatakse tarbijale läbi mitme meediakanali paralleelselt nagu TV ja otsepostitus.

Ehitusobjektide puhul on otsekuluks näiteks otsene materjalikulu, mis on kulunud vaadeldavale objektile, samuti tööliste töötasu koos sotsiaalmaksude ja erisoodustusmaksudega.
Elujõulist väikeettevõtlust on alati peetud parimaks konkurentsi säilitamise ja seeläbi monopolide tekkimise vältimise ning soodsamate hindade ja kõrgema kvaliteedi tagamise viisiks.
Enesekontroll – vajalik selleks, et ohjata oma impulsiivseid tundeid ja häirivaid emotsioone ehk jääda rahulikus, positiivseks, kindlameelseks ka pingeliselt hetkedel.

Ettevõtte püsiklientideks on taimetoitlased, kes omakorda jagavad oma maitseelamusi ja tarkusi ka teistega, tuues ettevõttele juurde uusi huvilisi ja kliente ka lihasööjate hulgast.
Ettevõtte risk on saada liiga väikest kuuldust firmast, sellega kaasneb tööpuudus ning firma pankotikriis. See on juhul kui on valitud valed reklaamikohad kus reklaamida.
Eksporditav kaup - ajutine maksuvabastus aktsiisilaost; imporditav kaup- maksustatakse maksukohustust võib edasi lükata aktsiisilattu importimisega; sihtkohamaa põhimõtte

Eraettevõtja on omaenda boss, ülemus, tööandja jne. Ta teeb oma töö siis, kui talle on selleks sobiv aeg ning kui eraettevõtjal on alluvaid, siis maksab palka tema.
Eelduseks on kokkuhoid. • Ökoloogiline – tegurid on looduskeskkonna kaitse, jäätmetöötlus, „roheline“ avalik arvamus, toodete ohutus, todete pakendamine.
Eesti ostjad on väga hinnatundlikud ning seda on näha sellest, et hea asukohaga uusarendustes, kus hindu on langetanud, on ka kortereid seejärel rohkem ära müüdud.

Ekspordilt tähtis on ka Venemaa, mis on suur ja lai. Kuigi suuresti mõjutas Venemaale eksporti ’’pronksiöö’’ rahutused, hakkab see siiski vaikselt jälle paranema.
Ekspordisoodustus on maksusoodustuste ja sooduslaenude andmine potentsiaalsetele eksportijatele ning madalaintressiliste laenude andmine eksporttoodangu ostjatele välismaal.
Enamuses tööstusharudes on fikseeritud sisenditeks kapital ja maa ning peamine muutuvsisend on töö. Püsivaid muutusi tootmismahus saab ettevõte teha muutes ka kapitali ja maad.

Erinevus pika - ja lühiajalise käsitluse vahel seisneb selles, et pikaajaliselt on kõik kulud muutuvkulud ja lühiajaliselt on olemas püsikulud ehk fikseeritud kulud.
Ettevõtlus on isiku (KMS § 3) iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata tegevuse eesmärgist või tulemustest.
Ettevõtte põhitegevuseks on lukutoodete ja – süsteemide müük, projekteerimine ning projekti müük. Tegevuses peetakse tähtsaks teeninduse kiirust, kvaliteeti ja usaldatavust.

Ettevõtte siseselt on vajalik, et muudest ettevõtte kuludest eraldatakse ära ka Tallinna kontori müügiga seotud kulud, nii on võimalik teada saada Tallinna müügikontori
Euroopa liidule on ühendusse kuuluvate riikide vaheline vedu muutunud oluliselt kiiremaks ja lihtsamaks. Ära on jäänud ajakulu piiripunktides ning rohke paberimajandus.
Euroopa parlamendis on järgmised komisjonid: põllumajanduse ja maaelu arendamise komisjon; eelarve-; tööstus-, väliskaubandus-, teadusuuringu- ja energia-, tööhõive- ja

Ehte töötajad on missioonitundega, organisatsioonile lojaalsed ning moodustavad mikrokeskkonnas olulise rolli nii teeninduslikust, kui ka administratiivsest seisukohast.
Ettevõtja staatus – ta suudab/oskab/saab hakkama/riskib. Alustamise suhteline kergus – väikeettevõttes on omanikke vähe (1-3). Eesti Energia haldusnõukogu ~7 liiget.
Ettevõttesse tarnimist nimetatakse sisseveoks. Kui ettevõte ostab kaupa, võivad transpordikulud olla lülitatud kauba hinna sisse või maksab ettevõte nende eest täiendavalt.

Euroopa liidule on võimalik, eriti noortel, õppida lihtsamalt välismaades, reisida ja avastada maailma. Sellega ongi suurenenud töövõimalused ja õppimisvõimalused.
Eelisaktsia – ei anna hääleõigust, kuid annab eesõiguse kasumist osa saamisel • Võlakiri – dokument, mis tõendab, et laenaja on laenuandjalt laenu saanud.
Eesti organisatsioonides on piirdutud küll enamasti organisatsioonisisese hindamisega, partneritelt ja klientidelt individuaalsel tasandil tagasiside küsimist on kohanud harvem.

Eesti rahasüsteemil on maailmas senituntutega võrreldes mõned erinevused. Nimelt ei tunne maailm üldjuhtumil süsteemi, kus valuutakomitee kõrval eksisteerib ka keskpank.
Eli kodanil on võimalus elada, töötada, õppida ja ettevõtlusega tegeleda kõikjal ELis, samas saavad inimesed nautida ka teenuste ja kaupade soodsamaid hindasid.
Enesejuhtimine tähendab enese arendamist inimesena terviklikult ning põhiliseks mõõdikuks on siin isiklik efektiivsus ja kriteeriumiks rahulolu iseenda ja oma eluga.

Erinevatel juhtimistasemetel on funktsioonide osatähtsused erinevad: mida kõrgem on juhtimistase, seda seda suurem on planeerimise ja organiseerimisega seotud tegevuste osatähtsus.
Ettevõtte kasumi - kahjumi punkt on müügitulu tase, mis on vajalik, katmaks kõiki tegevuskulusid. Kasumi-kahjumi punktis on ärikasumi (EBIT) väärtus võrdne nulliga.
Ettevõtte maksevõime ehk likviidsuse all mõistetakse ettevõtte võimet katta õigel ajal oma lühiajalised kohustused (Järve jt 2003, lk 25). Bilansi järgi loetakse kõige

Euroopa liit on ka vähemarenenud riikidele oluline kaubanduspartner, sest neil võimaldatakse Euroopa Liitu eksportida tollimaksuvabalt või vähendatud tollimaksuga.
Eü maades on üks ühine tulevikuprobleem: nende rahvastik on madala sündivuse, meditsiiniliste edusammude ja paremate elamistingimuste tõttu oluliselt vananenud.
Edukas inimene on minu meelest eelkõige teadmistejanuline. Inimene peab teadma mida ta elus tahab saavutada, tal peavad olema kindlad eesmärgid mille poole püüelda.

Eeelisseisus on need ettevõtted, kellel on varutud vajalikud finantsvahendid selle läbiviimiseks, aga ka võimalused uute toodete tootmiseks ja turule paiskamiseks.
Eelarve süsteem – majanduslikel suhetel ja juriidilistel normidel põhinev riigi territoriaalüksuste ja rahanduslikult suhteliselt iseseisvate riigiasutuste eelarvete
Eesti ettevõtteid on kaudselt läbi rahvusvaheliste emaettevõtete noteeritud aktsiaturgudel. Iseseisvaid tugevaid börsiettevõtteid saab ka tulevikus Eestis vähe olema.

Eesti jooksevkonto on olnud miinustes alates 1995.aastast. Peamiseks põhjuseks on see, et Eesti kodanike säästud ei ole piisavad, katmaks erasektori koguinvesteeringuid.
Eesti kroon on kogu käibeperioodi vältel jälginud alguses Saksa marga ja hiljem euro väärtust. Kindla kursi ja euroga seotuse tõttu ei toonud krooni asendamine
Efteni hinnangul on Tallinnas üle 1000 m2 korrusepinnaga hooneid rajada keeruline, kuna kruntide piirid ja detailplaneeringu nõuded panevad päris palju tingimusi ette.

Eksport on Eesti kogutulust sõltumatu muutuja, sest ei sõltu Eesti tulutasemest, vaid nende riikide tulutasemest, kuhu Eestis toodetud hüviseid eksporditakse.
Eelarve menetlus on eelarve eelnõu koostamise, vastuvõtmise, eelarve täitmise, muutmise, aruande koostamise ja kinnitamise protsess, milleks kasutatakse eri meetmeid.
Eelismüük ehk optsioon. Viimase raames fikseeritakse organisatsiooni juhtidele võimalus osta mingi aja jooksul teatud kogus kindlaks-määratud hinnaga aktsiaid.

Eestvedamine on ainult üks juhtimise osa. Juhile on esmatähtsad tehnilised oskused ja teadmised, liidrile on esmatähtis suhtlemisoskus ning teise mõjutamisoskus.
Ehte missiooniks on koostöös tööandjatega koolitada kompetentseid, konkurentsivõimelisi ja ettevõtlikke töötajaid majutuse ja toitlustuse ning turismivaldkonnas.
Energiahindade tõus - Sellega kaasneks toidu valmistamise kallinemine, mille tõttu söögikohtades hinnad tõuseks ning inimesed ei käiks enam nii palju väljas söömas.

Enimkaubeldav valuutapaar on EUR/USD, millele järgnevad USD/JPY ja GBP/USD. Nendes valuutapaarides on piisavalt liikumist, et leida võimalusi tehingute tegemiseks ning kogemuse
Era kaup – avalikult pakutava erakauba tarbimise normeerimismeetodid on hind, toota võrdne kogus kaupu kõigile (haridus nt), järjekorras olek, valla toetus.
Erinevuste põhjuseid on mitmeid, esiteks linnainimeste suurem sissetulek, suurematesse linnadesse koondunud äritegevus, mis pakub teenuseid nagu kinod, teatrid, ööklubid.

Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 7 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 8 Läti GEM uuringu (2005) põhitulemused (2) Millisel positsioonil oli siis Eesti? TEA indeks
Euroopa liit on olnud oluline rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimist käsitlevatel läbirääkimistel. Neist viimane on Doha arenguvoor, mis algas 2001. aastal.
Eelarvestamine – Eelarvestamine ehk eelarve(te) koostamine on eelarve ehk tulevaste perioodide kava rahalises väljenduses koostamise protsessis tehtavad tegevused.

Eelisõigus on aktsionäridele väljastatav EVK-s registreeritud ajutine väärtpaber, mis annab selle omanikule uute aktsiate märkimisel aktsiate eesostuõiguse.
Eeltoodud põhjused on sedavõrd omavahel seotud, kuna kogu ressurss on suunatud tehniliste probleemide lahendamiseni ning füüsiliselt ei jätku aega muuga tegelemiseks.
Eesti pangal on keelatud otseselt või kaudselt krediteerida riigi- ja kohalikke eelarveid ning osta täidesaatva võimu organite poolt emiteeritud väärtpabereid.

Elukutseline - Websteri kriitiline küsimus on ennekõike seotud hierarhiate selguse ja subjektiivsusega, sest ka lihtsaima töö tegemiseks on vaja informatsiooni.
Erinevatel analüüsijatel on erinevad eesmärgid analüüsi teostamiseks ja sellest tulenevalt võivad erinevate analüüsijate poolt teostatud analüüsid teineteisest erineda.
Esimeses osas on omakorda kolm alapeatükki, kus kirjeldatakse Eesti teeniduskultuuris esinevaid probleeme, nende põhjuseid ning ka teeninduse tugevusi ja nõrkusi.

Etnokultuur on teatavate paikkondlike kogukondade kollektiivsed tavad, traditsioonid, mida edastatakse tulevastele põl- vedele ja arendatakse edasi, uuendatakse.
Ettevõtja on isik, kes on idee teostamise nimel nõus riskima oma karjääri ja rahalise kindustatusega, kulutades oma aega ja kapitali ebakindlas ettevõtmises.
Ettevõtlusprotsessi tunnus on see, et ettevõtja kas toob uue toote või teenuse turule, toob olemasoleva toote või teenuse uuele turule või loob uue äri või organisatsiooni.

Ettevõtlusvormideks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Meie valisime enda ilusalongi „Josephiina“ ettevõtlusvormiks osaühingu.
Ev seisukohalt on oluline, et põlmaj. suudaks katta võimalikult vähese tööjõu kuluga elanike vajaduse toiduainete järele ning võimalaks ka neid välja vedada.
Edaspidises töös on soovitav töö pealkiri kirjutada koostatud sisukorraga mustand lehe alumisele osale, et seda töö koostamise käigus korduvalt vaadates järgida.

Eelnevuse printsiip – eelarve hõlmab mingi kindla perioodi tulusid ja kulusid, mis tähendab seda, et ta peab olema valmis õigeks ajaks ehk eelarve perioodi alguseks.
Ekspluatatsioonilis - tehnilised näitajad, mis määravad selle, milleks laeva on võimalik kasutada ja milline võib olla laeva tootlikkus ehk töö tulemus ajaühikus.
Esitatud tabel on kahjuks liiga katkendlik järelduste tegemiseks, kuna soovitud representatiivsust ei õnnestunud mitmete vastuste puudu jäämise tõttu saavutada.

Ettevõttevälised sündmused - toimuvad väljaspool ettevõtet, kuid avaldavad mõju selle tegevusele.  Majandussündmus- tooraine ja müüdava valmistoodangu hindade muutused.
Evolutsiooniteooria kohaselt on võime tajuda, millal me peaksime olema kahtlustavad, olnud inimese ellujäämise seisukohast sama oluline, kui võime usaldada ja koostööd teha.
Eelneva tõttu on C klassi büroopindadel madalaimad üüritasemed ning üürnike vahetus võtab teistest klassidest vaatamata madalamale renditasemele rohkem aega.

Eestmärgiks on välja tuua ettevõtte võimalused, mis baseeruvad ettevõtte eriti tugevatel külgedel konkurentidega võrreldes või siis turunishide leidmisel.
Eluks vajalik – õhk, toit, jook, soojus, seks, uni jne. * Majanduse kohapealt pigem räägitakse teisest motivatsiooniteooriast, Herzbergi kahe faktori teooria.
Emotsionaalne intelligentsus tähendab võimet ära tunda meie endi (ja ka teiste) tundeid, ennast motiveerida ja ohjata oskuslikult emotsioone nii meis endis kui ka meie suhtes.

Erinevalt makrokeskkonnast on mikrokeskkonnal otsene mõju organisatsioonile ja selle juhtimisele. Mikrokeskkond on vahetu keskkond, kus organisatsioon oma ülesandeid täidab.
Erinevatel ostjatel on erinevad eelistused ja erinev ostujõud ning sääraselt on osa tarbijaid sageli nõus maksma hinda, mis on kõrgem keskmisest konkurentsihinnast.
Esmofoni hoolduskeskus on küll terminalide tootjatega sõlmitud hoolduslepingud, kuid erinevalt koostöövormist EMTga täiendavaid tehnikute atesteerimisi läbi ei viida.

Ettevalmistamisel on seaduse muudatused, millega kehtestatakse tarbijakrediidi andjatele tegevusloa nõue ja laiendatakse keskpanga järelevalvet krediidiandjate üle.
Ettevõtete arv - palju mõned üks Võime mõjutada hindu puudub mõningane täielik Turule sisenemise takistused puuduvad mõningane olulised (suured tootmiskulud)
Ettevõtte omanikud on harrastanud vibusporti viis aastat, osalenud iga aasta kahel või kolmel koolitusel ning viimastel aastatel ka Balti riikides võistlemas käinud.

Edukal juhil on oskused, mis aitavad tal töötajatega efektiivselt kontakti saavutada, mille tulemusel pingutab meeskond rohkem, kui ametinõuded seda eeldavad.
Ehitisregister on kui tehniline koosseis, mis omab vallasasjade osas ajutiselt ka õiguslikku tähendust 22)Ehitisregistris ehitise kohta registreeieitavad andmed.