Sõnu seletav sõnaraamat

Eskiisprojekt on väga pealiskaudne, tõenäoliselt on arhitektuursed probleemid lõplikult lahendatud alles ehitusplatsil.
Eskiiskavand - Põhimõtteline eelarve konstruktiivelementide alusel Selline eelarve koostatakse selleks, et hinnata projekteerija esimesi eskiisjooniseid või ka selleks, et aidata põhjendada sobivat hoone kuju ning põhiplaani.
Ehitusseadus - EhS Riigkohtu halduskolleegiumi otsus – RKHKo Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus - RKTKo Kasutusloa määratlus, tähendus Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele (EhS § 32 lg 1). Kasutusloaga antakse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemisel esitatud ehitusprojektile (EhS § 32

Energiatõhusus - ETA=236 kWh/(m2·a) ETA=233 (201) kWh/(m2·a) ETA=242 kWh/(m2·a) pakett E Soojusenergia erikasu-tuse Soojusenergia erikasu-tuse Soojusenergia erikasu- (ETA 201-250 vähenemine 57 % vähenemine 28 % tuse vähenemine 53 % kWh/(m2·a))  olemasoleva  olemasoleva  radiaatoritega küttesüsteemi küttesüsteemi remont, küttesüsteemi korrastamine,  korteri- või hoone renoveerimine või  korteri- või hoone põhine väljaehitamine; põhine soojustagastusega  soojussõlme
Ehitises on keelatud: 1) muuta ehitise või ruumi kasutusotstarvet, seda rekonstrueerida, ümber planeerida, kapitaalselt remontida või tehniliselt ümber seadistada ilma kehtestatud korras heakskiidetud ehitusprojektita; 2) tõkestada evakuatsiooniteed või -pääsu seadme, pakendi, taara, eseme, mööbli või muu sisustusega; 3) hoida tuletõkkeust pidevalt avatuna või seda avatud seisundis fikseerida; 4) sulgeda jäigalt evakuatsioonipääsu või kasutada sellel raskesti avatavat sulgurit.
Evs - EN ISO 10211-1:2000 standard soovitab külmasilla kriitilisuse arvutustes kasutada järgmisi sisepinna soojustakistusi:  aknaklaas Rsi = 0,13 m2K/W;  ruumi ülemine osa Rsi = 0,25 m2K/W;  ruumi alumine osa Rsi = 0,35 m2K/W;  välissein kapi taga Rsi = 0,5 m2K/W. EVS-EN ISO 13788 standard soovitab külmasilla kriitilisuse arvutustes kasutada järgmisi sisepinna takistusi:  aknaklaas Rsi = 0,13 m2K/W;  ruumi ülejäänud osad Rsi = 0,25 m2K/W.

Ennetus - ja ravivahendid; 3. ohurühma ohutegurid võivad põhjustada inimese rasket haigestumist, seetõttu ohustavad tõsiselt töötaja tervist; võivad põhjustada nakkusohtu elanikkonnale, kuid nende vastu on olemas tõhusad ennetus- ja ravivahendid; 4. ohurühma ohutegurid põhjustavad inimese rasket haigestumist, seetõttu ohustavad tõsiselt töötaja tervist ning võivad põhjustada nakkusohtu elanikkonnale; nende vastu tõhusad ennetus- ja ravivahendid tavaliselt puuduvad.
Esmatähtis on otseste töökohustuste täitmine • Tööülesande täitmine ei tohi toimuda harjumuslikult • Töökorraldus peab olema teaduslik (ratsionaalne tegevuskava) Töökoha ja –asendi korraldamisel pööratakse tähelepanu järgmistele aspektidele: • Milline peaks olema töökoha korraldus? • Kas valitud töökoht on vajalik, põhjendatud ja möödapääsmatu? • Kas see võiks olla tehtav teistsugust tööasendit kasutades ja erinevalt töökohta korraldades?
Ergo pikas - Civil Engineering student, Faculty of Construction, Tallinn University of Applied Sciences Supervisor: Rafael Sacks- Associate Professor, Faculty of Civil and Env. Engineering, Technion – Israel Institute of Technology Consultant: Roode Liias- Professor and Dean, Faculty of Civil Engineering, Tallinn University of Technology Title: Integration of Lean Construction and Building Information Modelling Archived: University of Applied Sciences, Faculty of Construction

Ehitise omanik on kohustatud korraldama ehitamise ajal pidevat järelvalve ehitamise üle. Enne ehitamise alustamist määrab ehitise omanik omanikujärelevalve tegijaks omanikujärelevalve tegemise õigusega isiku, kes ei või olla sama ehitist ehitav isik (v.a. väikeehitiste jne ehitamisel). Omanikujärelevalve tegemise eesmärk on tagada ehitusprojektikohane ehitamine, ehitamise tehniliste dokumentide koostamine, ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.
Energiavarus - Üldkasutatavad suruõhu- ja Suruõhusüsteem tussüsteemid hüdraulikasüsteemid Hüdraulikasüsteem Tankerite Lastisüsteem Lastisüsteemid spetsiaalsed Puhastussüsteem süsteemid Gaasieemaldussüsteem Inertgaasi süsteem Abisüsteemid Tekiniisutuse süsteem Tankide pesemise süsteem Lasti soojendamise süsteem Mitmesuguse Õhutorude süsteem Otstarbega Ülelasketorude süsteem eritorustikud Mõõtetorude süsteem Kõnetorude süsteem
Epo liimid on kas külmalt või kuumalt kõvastuvad.

Ehitustöövõtja on kohustatud kontrollima: 1) ehitusprojekti vastavust nõuetele; 2) ehitamise vastavust ehitusprojektile; 3) ehitamise korral nõuetele vastavate ehitustoodete kasutamist; 4) ehitamise tehniliste dokumentide olemasolu; 5) ehitamise tehniliste dokumentide nõuetele vastavust; 6) ehitustööde kvaliteeti; 7) ehitustööde ohutust kolmandate isikute suhtes, ehitise ja ehitusplatsi korrashoidu ning keskkonna saastamise vältimist.
Ergo pikas - Civil Engineering student, Faculty of Construction, Tallinn University of Applied Sciences Juhendaja: Rafael Sacks- Dotsent, Tsiviil- ja Keskkonnaehituse Teaduskond, Technion – Iisraeli Tehnikainstituut Konsultandid: Roode Liias- Professor ja Dekaan, Ehitusteaduskond, Tallinna Tehnikülikool Teema: „Timmitud Ehituse ja Ehitusinfo Modelleerimise integratsioon“ Arhiveeritud: Tallinna Tehnikaõrgkool, Ehitusteaduskond
Enne maa - aluseid töid ja/või paralleelselt nendega liigitada järgmiselt: võistupakkumisel? töötamist kontrollitakse ja selle kohta koostatakse akt. valmistatakse ehitus plats ette: lammutused, rajatakse ajutised 1.Ajutised ehitised: 1.1.Piirdeed. 1.2.Laod. 1.3.Valguatus. Pakkumisdokumentatsioon koosneb pakkumiskutsest, 2)paigaldatakse valgustid, lülitid, pistikupesad, mis algab peale teed, hooned…* 1.4.Ajutised teed.

Early on in the design process used on the project created by the steel detailer it was decided, that all prime (BDS). The curtain wall subcontractors (structure, subcontractor’s (Seele) model mechanical, electrical, was created using proprietary plumbing and fire protection) software and it is unknown were going to produce whether it can be considered a intelligent shop drawing BIM model, but it did contain models.
Ehitusklaasi erimass on 2,40...2,55 g/cm3, survetugevus 600... 1200 N/mm2, tõmbetugevus 30... 60 N/mm2, paindetugevus 35...70 N/mm2, kõvadusarv 5...7 (Mohsi skaala järgi) ja soojaerijuhtivus 0,7... 1,3 W/m.°C. Lehtklaasist tooted Aknaklaasi tehakse paksusega 2; 2,5; 3; 4; 5 ja 6 mm. Kvaliteedi järgi jaguneb aknaklaas 3 sorti (I, II ja III sort). Sort sõltub klaasi tasapinnalisusest, kriimustustest ja teistest defektidest.
Energiatõhusus - 2011 aasta Energiahinna tõus Energiahinna tõus Energiahinna tõus pakett energiahind 5% aastas 2010. 5% aastas eelneva 10% aastas 2010. aastaga võrreldes aasta suhtes aastaga võrreldes Intress 4,2% Intress 4,2% Intress 4,2% Intress 4,2% Laenu tagasimakse kuus köetavale pinnale (periood 20 a.), €/m2 F 1,45 1,45 1,45 1,45 E 1,22 1,22 1,22 1,22 D1 1,49 1,49 1,49 1,49 D2 1,52 1,52 1,52 1,52

Eskiisprojekt on idee. Eskiisprojekt koosneb üldjuhul viiest joonisest: Põhiplaan, kaks otsvaadet ning kaks külgvaadet. Visiooni saamiseks piisab teinekord ka põhiplaanist, ühest külg- ning otsvaatest.
Ekstruuder - 23 100,1 100 50,84 50,8 145,3 146 35,3 743635 47 47,5 polüstüreen 100,4 50,9 146,58 50,38 20 30 teras 50,4 50 20 20,0 112,8 15839,91 7121 7120 50,48 20 läbimõõt 20 mm 200,9 100,46 6,88
Elekter on selline ala,kus õnnetus võib juhtuda inimesega ainult üks kord tema elus, sestsellised elektri õnnetused lõpevad tavaliselt inimese surmaga või vägaraskete tagajärgedega, mis viivad inimese invaliidsuseni; osaliselt või täielikult pingestatud elektriseadmel; millega kaasneb uppumisoht – kalapüük, päästeteenistuse akvalangistid; õhuvarustussüsteemi kasutamisega;

Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek: püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele ehitis ja ehitise teenindamiseks vajalikke rajatisi; laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa; rekonstrueerida ehitusloale märgitud ehitist või selle osa; lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa. Ehitusluba annab ühtlasi õiguse ehitise tehnosüsteemide muutmiseks.
Ehituse tellija - arendaja vähendaks oluliselt oma aja- ja energiakulu kui ta sõlmiks kokkuleppe juba kavandamise algfaasis konsultandiga, kes nõustaks ehituse omanikku kõigis kavandamise ja ehitusega seotud küsimustes, oleks ehituse tellija esindajaks suhtlemisel projekteerijatega, ehitajatega, võimu esindajatega jt. asjaomaste tegelastega kogu ehitusprojekti arendusprotsessi käigus.
Ehitusjärk - Iseseisvalt kasutuselevõetav arv alandab võistupakkumise puhul kasumit; 2)tellija ehitise osa kontrollib muudatuseks ja lisatöödeks vajalikku 126. Kuidas näidatakse järgnevus võrkgraafikul hinna reservi ja ehitaja peab tegema kulutusi Tööde järgnevus võrkgraafikul on tee, mida tähistab arbitreerimiseks ilma kindluseta, et see tulu toob; tavalise joonega nool.

Evs - EN ISO 140-4:1999. Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms. Eesti Standardikeskus,1999. EVS-EN ISO 140-7. Acoustics - Measurements of sound insulation in buildings and of building elements - Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors.
Ekskavaator pc1800 - 6 (kopa maht 1,5m3) 24t 110m3/h 550 2 Laadur Komatsu WA480-6 (kopa maht 4,6m3) 24,3t 247m3/h 535 1 mahtuab Kallur MAN 30t 500 14 mahutab Kallur MAZ 20t 450 5 kandevõime 550kr(h) Treiler 25t +18kr(km) 1 Laotur SUPER 700 12t 200t/h 1100 1 Gudronaator 11000l 600 1 Veeauto 10000l 450 1 Tandemrull Ammann AV40 9,6t 480 2 tõstejõud Minilaadur BOBCAT 550kg 240 1
Early on it was decided that all prime subcontractors (Structure, Mechanical, Electrical, Plumbing, and Fire Protection) were going to produce BIM models of their work, which were combined into a single model by the general contractor (Mortenson). The models became the nucleus of communication and quickly changed how the project team interacted and collaborated.

Eelarve puudus on see, et jooniste alusel arvutatud tööde maksumust pole võimalik siduda edasise projekteerimiskäiguga. Katsed siduda seda hilisemate ,,ligikaudsete töömahtudega" (püramiidi neljas tasand) toob kaasa uued probleemid: vajatakse lisaaega ja lisatasu selle töö tegemiseks, sest joonised peavad olema lõpetatud ja ehitustööde tegemine läbimõeldud.
Ehitiste lint - ja plaatvundamentide valamisel kasutatavat kiudbetooni nimetatakse ARMIX™betooniks. Kui klassikalise armeeringu puhul paigutatakse armatuur üldjuhul konstruktsiooni teatud kindlasse kohta (tõmbetsooni), siis kiudbetooni puhul on kogu konstruktsioon ühtlaselt armeeritud, välistades valesti projekteeritud või paigaldatud armatuurist tingitud riske.
Enamus ehitajaid on kokku puutunud armeeringuga seotud probleemidega: armatuuri saadavus, armeeringu projektide viibimine ja ebatäpsus , valueelsed viivitused armeeringu kontrollimisel , valesti paigaldatud armatuuri ümberpaigutamine jne.Sellised probleemid võivad valusalt kätte maksta , nihutades oluliselt ehitise valmimise lõpptähtaega ja suurendades maksumust.

Evs - EN-15251 standardi piirtemperatuuridele mittevastav aeg kütteperioodil (vasakul) ja suveperioodil (paremal). Sisetemperatuuride piirsuurustele mittevastavate kraadtundide arvu (vt. Joonis 7.19) analüüsides on näha, et puitkorterelamutes on probleem talviste liiga madalate temperatuuridega. Seal on piirtemperatuuridele mittevastavus kõige suurem.
Elamud on veel järelklassitsistlikud, siis järgmised on juba 19. sajandi lõpule ja 20. sajandi algusele omaste saelõikedetailidega ning tsaariaja lõpul hakkab ka tavaliste agulimajade fassaade mõjutama juugendstiil, mis sageli avaldub vaid pisidetailides – teistsuguse kujuga aknapealdised või varasemast erinev välisuste ja varikatuste kujundus.
Energiatõhusus - ETA=178 (157) kWh/(m2·a) ETA=200 kWh/(m2·a) pakett D Soojusenergia erikasu-tuse Soojusenergia erikasu- (ETA 151-200 vähenemine 50 % tuse vähenemine 56 % kWh/(m2·a))  olemasoleva  radiaatoritega küttesüsteemi remont; küttesüsteemi  korteri- või hoonepõhine renoveerimine või mehaaniline välja- väljaehitamine; tõmbe vent.

Esimeseks meetodiks on projekti informatsiooni klassifitseerimine. Selle meetodi eeliseks on see, et see võimaldab probleemid jagada alaülesanneteks. Piirideks on see, et tegu on ühemehe tööga ning see sobib kõigile, kes on püsiv. Ülesanneteks on see, et projekteerijal on vaja oma arvamus kokku viia tegevuse tingimustega projekti varajases staadiumis.
Ettevalmistamise käigus on vaja eemaldada puud, kännud, võsa jne. Freesi võime kasutada. Kinnisvara arendusprojektid, vesiehitised (sadamad, paisjärved,), turbatööstuses uute tootmisväljakute rajamine aga ka põllumajanduses uue põllumaa rajamine toimuvad tihti metsastunud, võsastunud ja varem kasutamata (seetõttu ebatasasel ja kividerikkal) maaalal.
Eesti baaskaart on topograafiline kaart mõõtkavas 1:50000 Parameetrid: o Projektsiooni abipind on silinder, mis lõikub ellipsoidiga o Kasutatakse ühe tsooni telgmeeridiaani 24° o Mõõtkavategur telgmeridiaanil on 0,9996 o Ordinaadi väärtus telgmeridiaanil on 500 000m o Ristkoordinaatide võrgu ordinaattelg on ekvaator o Ellipsoid on GRS80

Ekskavaatori tootlikkus on sõltuvuses ekskavaatorijuhi kogemustest, pinnase iseloomust ja kaevamiskõrgusest (otsekopa puhul), noole pöördenurgast ja masina konstruktsioonist. Töötsüklite arv minutis (pinnase kaevamiseks, täidetud kopa viimiseks tühjenduskohale, kopa tühjendamiseks ja tühja kopa tagasiviimiseks kaevamiskohale kuluv aeg) on 2-3.
Ehitusmasinad on pinnavee alandamise masinad ja seadmed, montaažimasinad korruste tõstmise meetodil, raudtee-ehitusmasinad, tunnelehituse masinad, magsitraaltorujuhtmete masinad, kanaliehitusmasinad, rekonstruktsioonitööde masinad, teedeehitusmasinad ja need jagunevad omakorda: pinnasegurid, asfaltbetoonisegurid ja teekatteehitusmasinad.
Elektrijaamas on CO2 emissioon vahemikus 0,80–0,95 kg/(kWe·h). Põhimõtteliselt tuntakse keemilisi meetodeid süsihappegaasi ärastamiseks põlemisgaasist, võimaldades viia CO2 emissiooni tasemele 0,15 kg/(kWe·h). Seejuures langeb elektrijaama kasutegur eespool toodud väärtustest 32-34% ning tõuseb märgatavalt elektritootmise hind.

Ehitusplatsi töökoosolek on ehitusobjektil kokkukutsutav regulaarne või erakorraline koosolek, kus erinevad lepingupooled ning konkreetse ehitusprotsessiga seotud asjatundjad arutavad objektil tehtavate tööde kulgu nii oma lepingukohustustest kui ka kogu ehitusprotsessist tulenevalt ja lepivad kokku ehitusel tekkinud probleemide lahendamise suhtes.
Efektiivseks ehituskeraamikaks nimetatakse väikese tihedusega alla 1450 kg/m3 Efektiivse ehituskeraamika tootmine: 1)väljapõlevate lisanditega; 2)õõnetega toodete vormimine Mullkeraamikaks nimetatakse tooteid, mida toodetakse mulletekitavaid lisandeid sisaldavatest Gaaskeraamika Mass kobestub gaaside toimel, mis tekivad gaasitekitajate lagunemisel.
Evs 901 - 3 Enimkoormatud sõiduraja keskmine ööpäevane Täitematerjali omaduse liiklussagedus a/ööp nõutav min kategooria <500 500 - 1500 1501 - 3000 >3000 Gc 85/20 90/15 90/15 90/15 Jäme- ja AN fraktsioneeri- NR NR NR NR a a mata LA 35 35/30 35/30 30 FI 20 20 20 15 Sideaine (35/50 50/70) 70/100 PMB 65/105-65 PMB 65/105-75

Ehitusmasinad - seadmed), ehitusplatsi ja -firma üldkulusid, mõistlikku kasumit ja käibemaksu (20 %). Projekti raames koostatud maksumushinnang on orienteeriv, st. konkreetse objekti renoveerimiseks tuleb koostatud projektdokumentide alusel korraldada hinnapakkumuste küsimine potentsiaalsetelt ehitustöid tegevatelt ettevõtjatelt.
Evs 901 - 3 Enimkoormatud sõiduraja keskmine ööpäevane Täitematerjali omaduse liiklussagedus a/ööp nõutav min kategooria <500 500 - 1500 1501 - 3000 >3000 Gc 85/20 90/15 90/15 90/15 Jäme- ja AN fraktsioneeri- NR 19 14 10 mata LA 30 30 20 15 FI 25 25 20 15/10a Sideaine ( 50/70) 70/100 100/150 PMB 75/130-65 PMB 75/130-75
Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek: 1) püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele ehitis ja ehitise teenindamiseks vajalikke rajatisi; 2) laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa; 3) rekonstrueerida ehitusloale märgitud ehitist või selle osa; 4) lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa.

Ehitusmaterjalide tootmisel on nende meetodite kasutamise eeliseks võimalus lülitada protsessi samaaegselt rikastus- ja sorteerimisoperatsioonid.
Elamu tulepüsivusklass on TP2. Ehitise kandekontruktsioonide tulepüsivus REI 240. Klaasustega kamina ees on plekk 700x1000. Kaugus põlevatest kandekonstruktsioonidest korstna välispinnani vähemalt 100. Katuselae peale asuvasse tühimikku pääseb esimese korruse esikus oleva luugi (EI 15) kaudu, mis on varustatud kohtkindla redeliga.
Edasikindlustus on kindlustusleping, mille kindlustusandja sõlmib edasikindlustusandjaga, tasudes talle kokkulepitud kindlustusmakse, ja mille kohaselt edasikindlustusandja võtab kohustuse maksta kindlustusandjale hüvitist seoses kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud kindlustuslepingu järgse kindlustusjuhtumiga.

Evs - EN 1993-1-1-2007 Puidust tala dimensioneerimisel kontrollida: 1. Survet ristikiudu- kontrollitakse toepiirkonnas vältimaks võimalust, et toed ennast tala sisse ei muljuks – σc ,90, d ≤ k c ,90 ,d f c ,90, d , kus σc , 90 ,d - kontaktpinna arvuuslik survepinge N ristikiudu σ = f c , 90, d - arvutuslik A
Erinevatele ajastutele on iseloomulikud erinevad kivimikihid (ordoviitsium- lubjakivi; kambrium- liivakivi, sinisavi). Väga aktiivne ehitustegevus algas 100 aastat tagasi ja alates 50ndatest aastatest on muutunud massiliseks. Sõltuvalt meie suhtumisest meid ümbritsevasse keskkonda, on edaspidi Maal toimuvad muutused meie endi teha.
Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, materjalide loetelust ja spetsifikatsioonist (sisaldab koguseid ja mõõte), tehnilistest ja arhitektuurilistest joonistest, hooldusjuhenditest ja muudest asjakohastest dokumentidest ja materjalidest.

Eripäraseks tsisterniks on kohverdam. See on veetihedate seintega kitsas ruum, mis paikneb eriotstarbeliste ruumide vahel (näiteks magevee- ja kütuse või õlitankide vahel, meeskonnaruumide ja õlitankide vahel, masinaruumi ja kütusetankide vahel jne.). Tankeritel eraldavad kohverdamid vööriruume ja masinaruumi lastitankidest.
Enne elektri - ja sanehniliste tööde algust täidetakse (suletakse, Staabistruktuur on kahe eelmise juhtimisstruktuuri osalejate arv ei tõstaks turuhinda ning et oleks võimalik leida osa katusega katmist; 3)Ühildatud meetod, mille puhul klaasitakse) avad, tehakse süvised, vaod ja augud, krohvitakse kombinatsioon.
Ekspluatatsiooniline tootlikkus - - masina tegelik tootlikkus, arvestades kõikvõimalikke ajakadusid masina kasutamisel. Arvutatakse lähtudes tehnilisest tootlikkusest järgmise seosega: Te = Tt x Ke , milles:Tt --tehniline tootlikkus; Ke --koefitsient, mis arvestab kõikvõimalikke ajakadusid masina tegelikus tööprotsessis.

Erinevus silikaattellisest - liivaterad purustatud • Tugeva sideaine taignale (kõrgtugev kips) lisatakse Tihe silikaltsiit ja mullsilikaltsiit pigmenti; segatakse, et taigen jääks kirju; segu Autoklaavitud poorbetoontooted: kantakse pinnale ja peale kivistumist lihvitakse Tsement, lubi ja peeneks jahvatatud kvartsliiv
Eterniit - laineplaadid on mõeldud kaldkatuste (kaldega kuni 7°) ning seinte katmiseks. Laineplaadid on valmistatud mittesüttivast materjalist ning kuuluvad liigituselt mittepõlevate materjalide hulka Kipsplaadid kujutavad endast 6 … 22mm paksusi plaate, mis on kahelt poolt kaetud õhukese papiga.
Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest. Ehitusprojekt, mille järgi ehitatakse, peab olema koostatud või kontrollitud pädeva vastutava spetsialisti poolt.

Esmased tulekustutusvahendid on kantavad tulekustutid (hoonetes enamlevinud 6kg pulberkustutid). • Reguleeriv seadus “Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” siseministri määrus nr 39. • Tulekustuti peab vastama Eesti standardi nõuetele.
Elemute siseuksed on tavaliselt sileuksed (klaasitud/klaasiga) -veevoolu suunas püstvaltsiga Vastavalt maitsele võivad uksed olla ka tahveluksed ja oma -veevooluga risti lamavvaltsiga Kasutatakse juhul kui õõnespaneeli kasutamine probleemne, näiteks viimistuselt kas naturaalsest puidust või värvitud.
Erinevates tööstus - ja majandusharudes tegutsevate firmade poolt on üldkasutatavamad indeksite põhistruktuuri kaks varianti: 1) täheline osa koosneb kas ühest, kahest või kolmest tähest, mis saadakse antud masina tüübi nimetuse algustähest (enamasti in.k) või ka tema üldnimetuse algustähtedest.

Enne elektri - ja saantehniliste tööde algust täidetakse (suletakse, klaasitakse) avad, tehakse süvised, vaod ja augud, krohvitakse radiaatoritagused ja kapitagused Saantehnilised tööd tehakse kahes järgus: 1)monteeritakse torud ja seadmed haardealade kaupa järgides montaažitööde rütmi.
Ehi – fk ja γM veel toetuspinda Ab, Külgdeformatsiooni horisontaalkoormuse seina arvutuslikku takistamiseks võib varda põhjustatud ristlõikepinda Aef ja asetada näiteks kesta sisse, vertikaalkoormuse koormatava elemendi muid varda vastasküljed siduda eksentrilisus ülemises osas.
Ekker - mõõdistamise põhimõte 41. Trigonomeetriline nivelleerimine 42. Tahhümeetrilise mõõdistamise välitööd, krokii 43. Tahhümeetrilised arvutused 44. Tahhümeetrilise mõõdistamise plaani koostamine 45. Reljeefi kujutamine, samakõrgusjoonte omadused 46. Nivelleerimise liigid.

Eri renoveerimismeetmetel on erinev energiakulu vähenemine, mõju hoone kestvusele, erinev maksumus (ehitus-, kasutus-, hooldusmaksumus) jne. Eelistada tuleb hoone tervik- renoveerimist. Ajalooliste väärtuste säilimisele ja miljööväärtuslikkuse tagamisele tuleb tähelepanu pöörata igas etapis.
Elamute siseuksed on tavaliselt sileuksed (klaasitus või klaasiga, puidust) (lävepkuga või pakuta). Välisuksed peavad olema sooja ja niiskuskindlad ning elamutele tehakse need tavaliselt kas mantel- või tahvelustena, paksema klaasiga tahvelustena ja ka punnitud profiillaudadest voodriga.
Epsi omadused on järgmised: • Hea soojapidavus • Helikindlus ja toimiv tuuletõkkena • Niiskuskindlus • Suur koormus taluvus • Püsivate mõõtmetega • Mitte avanen kogu ehitise eluea kestel • Kasutamismugavus – kerged, hästi lõigatavad, mürgitu ja lõhnatu, tolmuvaba.

Ehitusseadus - § 29. Ehitise omaniku kohustused ja õigused (1) Ehitise omanik on kohustatud tagama: 1) enne ehitamise alustamist ehitusloa olemasolu, kui ehitusluba on nõutav; 2) enne ehitamise alustamist kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku olemasolu, kui kirjalik nõusolek on
Elasto - plastne staadium c-c) Järjest rohkem kiudusid üleval ja all ristlõike siseosa poole saavutavad voolavuspiiri, kuni kogu ristlõikes on pinged saavutanud voolavuspiiri, nulljoon on nihkunud! -plastne staadium (Märkus: sümmeetrilistel ristlõigetel nulljoon ei nihku)
Eelpingestatud –  pinge antakse armatuurile, saavutab suurema kandevõime.  Betoon kaitseb terast tule ja korrosiooni eest. Teras suurendab tugevust ja kaitsevõimet.  POST: riivtalad toetuvad postile, panel toetub riivtaladele. Pstid toetuvad kannudesse.

Ehitusprojekti olemasolu on oluline ka hilisema ekspluatatsiooni ja hoolduse läbiviimise seisukohast. Iga teine isik või organisatsioon saab ehitusprojekti abil ülevaate ehitise tehnilisest lahendusest ja oskab selle põhjal teha hooldus-, remondi- ja renoveerimisplaane, samuti ehitise
Ehitusseadus - Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi poolt 3. juuni 2002 a otsusega nr. 174), mis kõige muu hulgas näeb ette: mis on projekteerimine, mis on ehitamine, missugused nõuded esitatakse ehitusprojektile, mis on ehitusluba, ehitise omaniku kohustused ja õigused.
Esitatud kandevõimed on tinglikud suurused, nad kehtivad rajamissügavusel 2 m ja taldmiku laiusel 1 m, väikeelamute projekteerimisel tuleb antud suurusi korrutada teguriga 0,7 Liivade kandevõime on seda väiksem, mida koredamad nad on. Koredat liiva tugevdab kõige paremini vesi.

Elamutel on kõrge mansardkorrus, mis algusest peale oli kasutusel eluruumidena (paremal). Suur osa Tallinna maju on viimistletud laudisega, mõned aga on ka krohvitud (Joonis 1.22). Laudisega viimistletud hoonetel võib olla tegemist nii püst- kui rõhtlaudisega.
Evs - EN 15251. Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast (Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy
Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades). y=G/V=... (g/cm³) Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). y0=G/V0=... (g/cm³). Puistetiheduse mõiste - teraliste ja pulbriliste materjalide puhul.

Elamuseinaplokkide põhikõrgus on 255 cm (plokid ulatuvad 5 cm allapoole põrandat ja annavad nii 250 cm kõrguse ruumi), sillusealuste plokkide kõrgus – 215 cm; silluste kõrgus on 40 cm. Plokkide laius on 90, 120 ja 150 cm. Toodeti veel aknaaluseid madalaid 115 cm plokke.
Erinevad õhu - ja materjalidüüside kombinatsioonid (kokku 20) võimaldavad saada erineva struktuuriga pindu. Pihustamiseks on vajalik kompressor tootlikkusega 200 l/min, rõhk 2-3 bar. Seade on eriti sobilik väiksemahuliste viimistlustööde tegemiseks.
Ehituskraanad on põhilised tõstemasinad ehitustegevuses ja teistes majandusharudes mitmesuguste lastide tõstmiseks ja ümberpaigutamiseks vastava kujuga ruumis. Konstruktiivse lahenduse alusel liigitatakse: 1. Kergteisaldatavad kraanad 2. Statsionaarsed

Elamu välisseinad on tahutud 15 cm paksusest rõhtpalgist ilma välisvoodrita, seest puhastatud (tubades seinapalgid nähtavale toodud) ja palgivahed kohati topitud (nii seest kui väljast) ning niiskuskahjustustega väga kehvas seisus palgid välja vahetatud.
Eskiis on vaba vormistusega skemaatiline kavand.
Ehitustellised - Need tellised on tehtud valitud savist ja ettevaatlikult põetatud, et lõplik tellis oleks väga kõva ja puhas ning kannab palju tugevamaid koormuseid kui teised tellised. Neid kasutatakse kandvates seintes ning ka maa-alustes seintes.

Etü ehk ehituse töövõtulepingu üldtingimused: Töövõtja kohustub Tellijale kokkulepitud ajaks üle andma Lepingu objektiks oleva töö juurde kuuluvad õigusaktides või Lepingus ettenähtud dokumendid sh ehitamise tehnilised dokumendid.
Energiatõhusus on tervik, mistõttu energiatõhususmeetmete väljatöötamisel tuleb lähtuda summaarsest energiakasutusest, arvestades ka energiaallika keskkonnamõju ja kasvuhoone- gaaside heitmeid, ehk tuleb lähtuda summaarsest primaarenergiakulust.
Evakuatsioonipääsuni on osaliselt samased, siis arvestatakse ühise osa pikkust kahekordselt. (2) Erandina arvestatakse lõikes 1 nimetatud lühimat liikumiskõlblikku teed ruumi uksest juhul, kui uks avaneb vähemalt EI 30 nõudele vastava konstruktsiooniga

Evs - EN 1993-1-1 tabelist 6.2 näeme, et keevitatud H-ristlõike nõtkeklass z-telje suhtes on „c“. Nõtketeguriks saame (vt eespool): χz = 0,5037 = χmin. N ⋅ γ M 1 1500 × 10 3 × 1,0 Avaj = = = 12672 mm2. χ min f y 0,5037 × 235
Ehituselt on nad tehtud nii , et neid saaks vajadusel laeva kere sisse tõmmata või keerata( sildumisel või sõidul vaiksel veel ) Aktiivseid külgroole juhitakse hüdrauliliste masinate abil , mille tööd tüürib güroskoopiline andur.
Esimeses rühmas on spiraalsed (ühekoonusellised ning silindrilised) ja pidevpunutisena, täites pehme osa põhifuntsiooni; teises rühmas sik-sakkujulised “ussitaolised” ja silindrilised tõmbevedrud, olles pehme osa elastiliseks aluseks.

Esimest mudelit on 30 aas ta jooksul pidevalt täiendatud ja praegu on kasutusel juba viies pölvkond (P-seeria), mida kasutatakse 45... 180 mm diameetriga HD-PE ja PVC plasttorude paigaldamiseks (sh gaasi- ja veetorud ning kanalid telefoni-,
Eelprojekt - EP, milles antakse lisaks arhitektuurilisele lahendusele ka projekti tehniliste osade - konstruktsioonide, kütte ja ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni ning elektri- ja nõrkvoolupaigaldise põhimõttelahendus.
Energiaarvutuse tulemused on esitatud kaalutud energiaerikasutusena, st. vastavalt energiakandja tüübile on energia tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju arvesse võetud vastavate kaalumisteguritega (RT I 2007, 72, 445).

Esialgsega on väljendatud üksiku meetme kasutamisel saadava võimaliku energiasäästu protsendiga. Esimese etapi tulemustes on välja toodud üksikute renoveerimismeetmete mõju energiatõhususarvule ja kütteenergia erikasutusele.
Eksperimentaalselt on tõestatud, et pikaajalisel rohke veega laagerdumisel saadakse peenemad Ca(OH)2 osakesed (u. 10µm). Vähese veega pulbriks kustutamisel saadakse aga enam kuni 30µm osakesed, mis kasvavad kiiresti u. 60µm suuruseks.
Eeltoodu põhjal on selge, et eelarvestajad on kasutanud maksumuse modelleerimist juba aastaid: töömahtude väljatoomine on andnud töövõtjale pildi projektist, mahtudele lisatud hinnad muudavad andmed aga ehituse maksumusmudeliks.

Eqla on defineerinud Kanada rahvuslik uurimisasutus (Canadian National Research Council) ja see näitab ümmarguse teravaservalise ava pindala, mille kaudu lekib sama palju õhku, kui läbi kõikide piirete 10 Pa juures.
Esitatavad nõuded – väike mass ja portatiivsus; töökindlad, vastupidavad ja ohutud; madal müra- ja vibratsiooni tase; peavad omama mugavaid käepidemeid ja sisse-välja lülitamise seadmeid; peavad olema meeldiva välimusega.
Erimass on kõikidel puiduliikidel peaaegu võrdne(ca 1,55 g/cm3) Mahumass(15% niiskuse juures) • Mänd 0,53g/cm3(530kg/m3) • Kuusk 0,46g/cm3 Puidu vead ja kahjustused • Praod jagunevad sisemisteks ja välimisteks.

Ehituse töövõtulepingutes on töövõtja peamiseks kohustuseks saavutada kokkulepitud tulemus, st teha töö. Lepingute põhiprobleemid tekivad sellest, et poolte vahel sõlmitud leping on liiga üldsõnaline ja ei reguleeri kitsaskohti.
Ehituskorraldus on omanikukeskne – ehitusjuhtimine on ühiskonnakeskne – ehitaja peab alati arvestama sellega, mida tema tegevus toob kaasa ühiskonnale – ehitaja peab alati arvestama võimalusega ‘toimetada’ sel turu
Ehitusobjektil on masina liikumine probleemne. Väga keeruline on masina liikumine, kui masinal ei ole raskust vedavate rataste kohal. Masina mootor paikneb esimeste rataste kohal, see muudab haakumise maapinnaga probleemseks.

Ettevalmistusoperatsioonid on koorimine, kuivatamine, mehaaniline töötlemine ja torkimine. Mõned nendest operatsioonidest on vajalikud kõigi immutamisviiside korral, teised aga ainult kindla immutusviisi või kindla puiduliigi korral.
Ettevalmistustööd - konstruktsioonde eelmontaaž: nende suurendamine ja tugevdamine tõsteks, konstruktsioonide kinnitamine (taglastamine) traaversile, töölavade ja seadmetega varustamine rihtimiseks ja ajutiseks kinnitamiseks.
Eva - akrülaat (etüleen-vinüül-atsetaat-akrülaat). Tihedus: 1,31 kg/l. Kuivaine sisaldus: 45 % (kaalu järgi). Läikeaste: (Gardner, 60°) 3, Täismatt. Värvus: Pinnale kandes roosa, muutub kuivades valgeks.

Elastomeerideks - tähtsaim on sünteetiline kumm, Plastmassitööstuse tähtsaim tooraineon etüleen, mida saadakse toornaftast vüi maagaasist. Plastmassid on iekustuvad, lisaks veel stabilisaatorid pidurdavad vananemist.
Evs - EN ISO 13788 Hygrothermal performance of building components and building elements – Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation – Calculation methods.
Enimkasutatavam on portlandtsement, mis on hüdrauliline sideaine (nagu kõik tsemendid), mis veega segades hüdratatsioonireaktsioonide tõttu tardub ja kivineb ning moodustuv sideainekivi säilitab oma omadused ka vees.

Evakuatsioonitee on ehitise põranda mis tahes punktist algav vabalt ja ohutult läbitav ehitisesisene liikumistee evakuatsioonipääsuni, kusjuures evakuatsioonitee võib läbida maksimaalselt kahte tuletõkkesektsiooni.
Eesti metsades on jalakas jäänud harvaks, kuna jalakale sobivad viljakamad kasvukohad on enamasti üles haritud, kliima on jahedam kui aastatuhandete eest ja teda on ka palju raiutud, kuna jalaka puit on väga tugev.
Entalpiad - KJ/M**3 21. GAASIDE ENTALPIA FESTOONI JAREL 16748. 22. LAHKUVATE GAASIDE ENTALPIA 2090.0 23. KYLMA OHU ENTALPIA 251.0 24. OHU ENTALPIA OHUEELSOOJENDISSE SISENEMISEL 251.0 25. KUUMA OHU ENTALPIA 3174.0

Eriotstarbelised värvid - tulekaitsevärvid, korrosioonivastased ja puidukaitse värvid 9. 1) TULEKAITSEVÄRVID: 10. a) tulelevikut tõkestavad värvid – tule mõjul tekivad värvi koostisosadest gaasid, mis summutavad tuld.
Eks - tsentrikvõlli pöörlemisel liigub keps edasi-tagasi. Kepsu alumises osas asuvaile vahekuile paigalduvad eesmine 13 ja tagumine 10 rõhtturvaplaat, mille abil edastatakse liikumine liikuva lõuale.
Ehitamisel on lisaks põhikonstruktsioonide korrektsele teostamisele oluline kasutada kvaliteetseid soojustus-ja isolatsioonimaterjale, mis põhifunktsioonide kõrval piiraksid ka võimaliku kahjutule levikut.

Elektrilised käsitööriistad on tänapäeval kasutuses nii tööstusettevõtetes kui ka koduses majapidamises. Elektriliste tööriistade jõudlus ja kvaliteet ületavad mehhaaniliselt tehtavaid tööoperatsioone mitmeid kordi.
Eaei - ttu.extra.hu/ 1.Kuidas seondub ehitustegevus mõistega “säästlik areng”? Säästev areng on jätkuvalt maailma, Euroopa Liidu, Läänemere piirkonna ning Eesti poliitikate üks prioriteete.
Ehitusviimistlejate tööülesanneteks on krohvimistööd, maalritööd, plaatimistööd, ning rull- ja vaipmaterjalide paigaldamine. Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Põhilised tööülesanded on:

Elanike arvates on maaelamutes peamisteks probleemideks ruumide madal ja kõikuv temperatuur, sealjuures on erinevate ruumide temperatuurid erinevad (Joonis 3.29). Oluliseks probleemiks on ka sisepindade tolmusus.
Elamute betoonpõrandaid on plaatimiseks või põrandakatete (parkett- või elastikkatete) paigaldamiseks üsna lihtne ette valmistada – üldjuhul piisab konaruste ja tsemendiliimi eemaldamiseks põrandate lihvimisest.
Eeltoodust tulenevalt on akende maksumusuuringuks vaja alati individuaalset käsitlust kõigi ehitisel kasutatavate aknatüüpide jaoks ning tuleb vältida võrdlusalusena tüüp-akna ruutmeetri maksumuse kasutamist.

Efficient and on a highly complex job it can be nearly impossible to fit all the HVAC, plumbing, fire suppression equipment and electrical conduit inside the confined spaces without constructability analysis.
Ehitustööettevõtja - projekteerimis-ehitustööettevõtu skeem, b-ehitus-arendustööettevõtuskeem. 3)Professionaalne juhtimistööettevõtt: a-tellija-agent, b-ehitus-juhtimisettevõtja. 4)Omal jõul ehitamine.
Edasised uuringud on olulised leidmaks miks on niiskuskindlustegur (µ) kivivillas jäätunud kondensaadi moodustumise tingimustes suhteliselt kõrge ning kas see võib kivivilla omadusi aja jooksul halvendada.

Ehituskeraamika on üks vähestest alaliikidest, mis hõlmab tooteid ja materjale, mida kasutatakse ehitiste, teede, kanalisatsiooni- ja drenaaživõrkude ning teiste sellelaadsete tehnorajatiste ehitamisel.
Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest.
Enamus mustvärvusastmeid on 0,9-1,0. (läikiv Al -0,09; tellis-0,91; betoon & aknaklaas -0,94;  härmatis-0,99) Kui kahe pinna 1 pool on peegelduv, võib neid koos peeglina vaadelda. Nt selektiivkiht pakettklaasil.

Eterniitkatus on tihti kasutusel just vanematel majadel, arvatavasti on see katus olnud majal selle ehitamisest alates, kuna nõukogude võim sundis kõiki katustel kasutama ohtlikku ja mürgist eterniiti.
Enne maa - aluseid töid ja/või paralleelselt nendega valmistatakse ehitus plats ette: lammutused, rajatakse ajutised teed, hooned…* 73. Loetle nõuded, millele peab vastama ehitusplaani genplaan.
Eelarvestamise õnnestumiseks on tähtis, et alusdokumendid arendaksid ühemõttelise pildi maksumusest. Eelarvestamise alusdokumendid Alusdokumentides kirjeldatavad küsimused millele tuleb esmajärjekorras tähelepanu

Evs - EN 15251 poolt määratud CO2 piirkontsentratsioonid vastavalt sisekliima klassidele (vt Tabel 8.3) on olulised energiaarvutusteks ning nõudluspõhiselt reguleeritavale ventilatsioonile.
Ehitatud puitsõrestik - või püstplankkonstruktsioonis, krohviti väljastpoolt üle. Tallinn-Nõmme villalikes puitelamutes, mis tüübilt meenutavad ühepereelamut, oli sageli siiski 23 korterit (paremal).
Eriliigid - Purskekivimid (tekkinud maapinna lähedale voolanud magma kiiremal ja ebaühtlasemal jahtumisel), sõmerad tardkivimid ( tekkinud vulkaanipursete juures gaaside poolt pihustatud magmast.

Erimass - on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades) • Poorsus- näitab kui suure protsendi materjali kogusest moodustavad poorid, mis võivad olla avatud või suletud.
Evs - EN 15251. Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast.
Erinevalt cad - ist, on BIM eesmärk lasta arvutil ära teha kõik vajalikud kalkulatsioonid ning seosed, tänu millele jääb projekteerijale rohkem aega projekteerimiseks ja otsuste vastu võtmiseks.

Evs 812 - 4:2011 tabelis 1, sh: – Kaalutuste järgi TP1 ja TP2 1 tuleohuklassiga hoonetes teatud tingimustel – Keelatud on TP2 2 korruseline 2 ja 3 tuleohuklassiga ning TP3 3 tuleohuklassiga
Evs - EN 1993-1-1:2006 Terasest valtsitud I-tala tuleb kontrollida: 1. Survele - Arvutuslik survejõud peab olema väiksem kui ristlõike arvutuslik normaaljõukandevõime ühtlasel survel.
Eboniit on aga suure väävlisisaldusega kumm ja väga tugev (-50% väävlit) • Sünteetilist kummi toodetakse polümerisatsiooni teel, see on parema vastupanuga kemikalidele ja ilmastikule.

Ehituseelarve on koostatud ja vormistatud vastavalt ehituskulude liigitamise standardile EVS 885:2005. Kursusetöö koostamisel on ehitustööde kulude leidmiseks kasutatud Eke Nora 2012 normabaase.
Elamus on Tallinnas traditsiooniliseks kujunenud kivitrepikoda, kuid see kaeti väljast laudisega üle, et eristada nõukogude arhitektuuri mingil moel eestiaegsetest kodanlikest elamutest.
Elektritrellid on ette nähtud aukude puurimiseks puitu, metalli, plastikutesse ja keraamilistesse materjalidesse ning löökmehhanismiga varustatud trellidega ka betooni, tellistesse ja kividesse.

Elastne katend - katend, mille kihtide tõmbetugevus puudub või on väga väike ja mis arvutatakse peamiselt elastsetele deformatsioonidele ja nihkepingetele ning seotud kihid ka tõmbepingetele.
Erimass on kõikidel puiduliikidel peaaegu võrdne (ca 1,55g/cm3). Poorsus kõigub erinevail puuliikidel 20...55% piires ja seetõttu on puidu tihedus erinevatel puiduliikidel üsna erinev.
Ehituskips – kuumutusprotsessis eraldub vesi auruna 2. Vormikips – peenemaks jahvatatud ehituskips 3. Kõrgtugev ehk tehniline kips – kuumutatakse surva all, vesi eraldub vedelal kujul.

Evs - EN 206 järgi tähistatakse normaal- ja raskebetooni survetugevusklassid C8/10…C100/115; väiksem arv näitab silindrilise ja suurem kuubikujulise proovikeha normsurvetugevust.
Eelprojekt – MÄÄRAB PÕHIMÕTTELISED TEHNILISED LAHENDUSED, VÕIMALDAB HINNATA PROJEKTLAHENDUSI JA SAADA KÕIK EHITAMISEKS VAJALIKUD LOAD NING KOOSKÕLASTUSED, VÕIMALDAB HINNTA PROJEKTI
Evakuatsioon – ehitises viibivate isikute sunnitud väljumine ehitisest või selle osast ohutusse kohta kas tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral.

Ehitise hooidamine on tülikas. 21. Rahavoo põhjendatus Nõutakse selleks, et muuta ehitusmaksumus põhjendatuks just rahavoo graafiku alusel või kui tellija saab rahastamist jaotada etappideks.
Eesti vabariik on ühinenud mitmete muinsuskaitsega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonidega: UNESCO, ICOMOS, ICOM, ICCROM, DOCOMOMO, Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon, EAC, EAA, ASCE.
Ekstruudertehnoloogia – kasutatakse õõnespaneelide valmistamiseks, spetsiaalne seade liigub piki rada ja teeb ~120m pikkuse „paneeli“ jäigast segust, järgmine päev lõigatakse juppideks.

Elavhõbe on toatemperatuuril vedelas olekus ja seda saab kasutada kraadiklaasides temperatuuri määramiseks. Termomeetrit kasutades peab olema ettevaatlik, sest elavhõbe on mürgine.
Erinevad uuringud on näidanud, et väga raske on teha üldiseid järeldusi, kuidas sillakonstruktsioon käitub maavärina korral, leitakse, et kõige nõrgemaks kohaks sillal on siiski vuugid.
Ehitusluba on luba ehitamise alustamiseks, mille kohalik omavalitsus annab kinnisasja omanikule või isikule, kelle kasuks on seatud võõral maal ehitise omamist võimaldav asjaõigus.

Ela on defineeritud Lawrence Berkeley laboratooriumis USA-s ja see näitab torujase ava pindala, mille kaudu lekib sama palju õhku, kui kõikide hoone piirete kaudu 4 Pa juures.
Emajõe - äärne soine pinnas on hoonetele huvitavaid deformatsioone tekitanud – nii viltuseid, lainetavate katustega või silmini maasse vajunud hooneid mujal naljalt ei kohta.
Elamuehitus on heitlikum investeeringute osa, suuremalt jaolt seetõttu, et protsendimäär on elamute tarbimiskulude tähtsam osa ning protsendimäärad ise on äärmiselt heitlikud.

Erinevaid muld - ja mineraalpigmente (Pilt 3). Heledate toonide puhul tuleb raudvitrioli asemel kasutada tsinkvitrioli, kuna raudvitriol võib põhjustada heledate värvide ebaühtlust.
Ehitusjärkude kaupa - iseseisvalt võetav ehitise osa. puhul; 2)tööettevõtja on allutatud tellija detailsele kontrollile; Aluseks on töö teostatavus ühe eriala ehitustööliste poolt.
Ehitusmaterjalsed tardkivimid - suur soojajuhtivus, ei sobi köetavate hoonete seinamaterjaliks, habras tõmbetugevus (1/40 survetugevusest),hea töötlemisvõimalusega, kuid väga pikaajaline töö.

Enamikes ral - toonides. Siiditrükkimisel surutakse värv läbi spetsiaalselt kujundatud ja raamitud kanga (siidi) - klaasi pinnale, seejärel läbib klaas kuivatuse ning karastuse.
Ehituslikust seisukohast on tähtis, et väljaminev veeaur ei kondenseeruks soojusisolatsioonis, nii et see märgub ja tema soojuspidavuse võime väheneb, või mõne sisemise seinakihi pinnal.
Ehituslubi - Tsiviilehituses, konstruktsioonimaterjalides ja muudes ehitusrakendustes kasutatavad lubjaproduktid, mis jagunevad peamiselt õhklubjaks ja hüdrauliliseks lubjaks.

Eurokoodeks 2 - s on kehtestatud järgmised betooni tugevusklassid: C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105
Elamud - Planeeringute koostamisel tuleb hoone asukoht ja orientatsioon valida selliselt, et eluruumides oleks kindlustatud vähemalt kolmetunnine katkematu insolatsioon .
Efusiivsed e. purskekivimid on tekkinud magma voolamisel välja maapinna lõhedest on jahtunud tunduvalt kiiremini seega on peeneteralisem ja poorsem (kuna on olnud väiksema

Elektroodiks on lantaanitud volframelektrood. Suure kiirusega väljavoolaval plasmal on väljavenitatud koonuse kuju mille ristlõige väljumisel vastab düüsi läbimõõdule.
Ebapiisav soojustus – ruumide normidest väiksemal soojustamisel on oht, et kastepunkt nihkub konstruktsioonide sisse ja selle tulemusena konstruktsiooni detailide niiskus tõuseb.
Eps - i, ehk siis kas 80, 120 vms. • pilliroog, saepuru, turbapuru Bittuumsed materjalid On kolloidsed segud, mis ei kivistu, vaid seovad tänu oma kleepuvusele.

Ettevalmistustööd - käsitleb ehitusplatsi ettevalmistamist ja raadamist, ehitiste ja taimestiku kaitsmist, tarbepuidu kogumist ja äravedu Mõõtmisreeglid: Ettevalmistustööd
Eralduv soojus on märkimisväärne. Nimetatud meetodite üheaegsel, rakendamisel on võimalik muuta ka vaid mehaanilise karakteristiku jäikust nii, et nimikiirus ei muutu.
Evs - EN 206 järgi tähistatakse tugevusklassid C8/10…C45/55; väiksem arv näitab silindrilise ja suurem kuubikujulise proovikeha garanteeritud survetugevust.

Ettemaks – tellija huvides võiks ettemaksust pigem loobuda, samas ehitusettevõtja seisukohalt tuleks seda just teha, et ehitustöödega saaks alustada sujuvamalt.
Evs - EN ISO 140-14. Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 14: Guidelines for special situations in the field.
Ehituskips on kõrge veevajadusega (60-65% massist). Vesi, mis aurab kuivamisel jätab ehituskipsi poorid (u 40%). Ehituskips on peenem ja seetõttu vajab rohkem vett.

Even use on inclined walls is feasible without any special measures because additional concrete loads or lifting forces can be safely transferred into the structure.
Evs - EN 1993-1-1 Lisa NA) - vibratsioon; - resonantssagedus; - nihkumatu (hõõrdega) poltliite nihe jne. Koormuse osavarutegurid: γ G .ser = γ Q.ser = 1,0.
Elamute põhja - lõunasunnalise orientatsiooni puhul, kus päike saab paista kõikidesse tubadesse, on lubatud rahuldava insolatsiooni piirnormi vähendada 2,5 tunnini.

Elekterräbukeevitus on kaarkeevituse protsess, kus liidetavate det servade ja elektroodi sulatamsieks kasutatakse keevisvanni peal asetsevat räbukihti läbivat elektrivoolu.
Epn - i järgi tähistatakse tugevusklassid C12/15…C50/60; väiksem arv näitab silindrilise ja suurem kuubikujulise proovikeha garanteeritud survetugevust.
Eri variantides on kasutusel erinev ventilatsioonisüsteem, mis ei tähenda, et ühe- või mitmeetapilisel renoveerimisel on võimalik vaid teatud ventilatsioonisüsteem.

Ehitusjärelvalve – teostab ehituse ning ehitise ehitusprojektile ja normdokumentidele vastavuse kontrolli, mis toimub kohaliku omavalitsuse ja omanikujärelvalve poolt.
Elamute temperatuuri - ja niiskusrežiim sarnaneb Joonis 3.18 paremal toodud graafikule, kuna väliskliimast põhjustatud sisekliima muutused on ööpäeva kestel väikesed.
Evs - EN 13501 Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon (5 osa) EVS-EN 1991-1-2:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused.

Eelduseks on vaid soojusisolatsioonimaterjali nõuetekohane paigaldamine, et sideaine aurustumise ajal ei muudaks mehaaniline surve soojusisolatsioonikihi kuju.
Eripinnased - on rohkesti orgaanilist ainet või/ja karbonaate sisaldavad settepinnased. Nendeks on muda, turvas, järvelubi e järvekriit, allikalubi, diatomiit.
Ettevõtluses on kinnisvara vahend omaniku või kasutaja ettevõtlus-starteegia elluviimiseks hoolimata sellest, kas ollakse kinnisvara omanik või seda renditakse.

Elektrilaevad – käituritele töötavad elektrimootorid, mis saavad oma voolu mingi teise jõuseadme (diisel, turbiin jne.) poolt käitatavatelt generaatoritelt.
Eps - isolatsioonimaterjalide koormustaluvus on vahemikus 50...400 kPa Plaatide kõige tavalisem suurus on 1000 x 1200 mm ja paksus vahemikus 10...500 mm
Ettenähtud elektri - või mõne muu energia liigi muundamiseks mehhaaniliseks energiaks ja selle parameetrite sobitamiseks vajaliku töö operatsioonide parameetritega.

Easy - up ehk fliistapeedid- See on tugevdatud aluspõhjaga tselluloosi- ja polüesterkiudu sisasldav väga lihtsalt käsitsetav nn. „hingav” tapeet.
Ekstruuder - tehnoloogias muutub paneeli toorik valmistooteks siis, kui temast on välja lõigatud projektijärgse pikkuse ja laiusega, aga ka kujuga paneelid.
Emulgaator on pindaktiivne aine (seep, õlid, liim, tärklis jne), mis ümbritseb bituumeni (tõrva) piisku õhukese kelmega ja takistab nende kokkukleepumist.

Ekstruuder - vormija, Betooni jaotur, Vormi puhastaja, Poolpukk kraana, Paneelide tõstetraavers, Kahetalaline sildkraana, Pingevarraste eelpingestamine seade
Eutrofeerumine – veekogude rikastumine toitesooladega, mis põhjustab taimestikku väga intensiivset kasvu ning mille tagajärjel vee kvaliteet järsult langeb.
Energiasäästu seisukohast on loomuliku ventilatsiooniga majades otstarbekas talveperioodiks aknapraod kinni kleepida ning seeläbi vähendada väljatõmmet külmaperioodil.

Enne betoneerimist on vaja eemaldada kõik mördijäägid ja kivipraht õõnsustest, milleks jäetakse müüritise ladumise käigus alumisse plokiritta puhastusavad.
Erinevuseks on järkjärguline jahutustsükkel. Kuna kuumtugevdatud klaasi purunemispilt on sarnane lõõmutatud klaasile, ei loeta seda turvaklaaside hulka.
Esimest korda on vaja teda parandada tõenäoliselt varem, umbes 15–20 aasta ● Pilliroog kinnitatakse katusele katuseroigaste ja sidetraatide abi. pärast.

Ehituskulude arvestamiseks on kaks võimalust: •tugineda hinnale, mida nõutakse valmis ehitise või selle osa eest •tugineda ressursi kulule, mida on vaja ehitamiseks
Enne elektri - ja saantehniliste tööde algust täidetakse horisontaalse hüdroisolatsiooniga, keldritrepidega, kaevudega, 80.Loetle ehitusplatsi üldkulud.
Ehitusseaduses on märgitud, millised dokumendid on erinevate ehituste puhul kohustuslikud ning objekti üleandmine kujutab endast ka dokumentide üleandmist.

Early on in the design phase OMA/LMN and MKA worked closely with Hoffman and Seele to establish an optimum grid size and span for the exterior skin.
Ehitusalal on osutunud otstarbekaks 12M-kordsed: 24M, 36M, 48M, 60M, 72M, 84M jne 17. 1)Sidumismõõde, 2)Põhimõõde, 3)Naturaal-, ehk tegelik mõõde.
Ehituspaber - , papp • kipsplaat 5. Mineraalvillade liigitus ja nende kasutamine Mineraalvilladeks nimetatakse kiudjaid mineraalseid soojustusmaterjale.

Enamasti kamber - või tunnelkuivatis, temperatuuril 80…900C. Kuivatisse lähevad tooted vagonetile laotult. Kuivatamise kestvus sõltub toote mõõtmetest.
Elektroodide pakendil on olemas vajalik informatsioon elektroodide kohta: elektroodi läbimõõt, soovitatav voolutugevus, kasutatav vool, sobivad keevitusasendid,
Elemedid on samad mis r/betoonkarkassil. Elementide valmistamiseks kasut erinevaid terasprofiile. Ühendussõlmed on nii polt kui ka keevisliidestena.

Ehitustarindi dimensioonimisel on osutunud otstarbekaks 12M-kordsed: 24M, 36M, 48M, 60M, 72M, 84M jne. Kordmoodulit kasutatakse ka hoonete mahulis-plaaniliste parameetrite
Elamusse on ette nähtud mehaaniline sissepuhke- väljatõmbeventilatsioon, mis tagab ruumide õhuvahetuse. Sissepuhe on 5 toas, väljatõmme 4 toas.
Elektroodsoojendus – betooni soojendamiseks kasutatakse elektroode, milles tekitatakse tööstusliku sagedusega vahelduvvool, mis betoonist läbi juhitakse.

Elamu tulepüsivusklassiks on TP3. Põlevad ehituskonstruktsioonid peavad olema 100 mm kaugusel suitsulõõri välispinnast, vahe täidetakse tulekindla kivivillaga.
Edukalt on koostatud selliseid maksumusmudeleid, mis aitavad aru saada nii projekteerimise lähteülesande ja ka tema käigu mõjust maksumusele.
Eelpingestamise mõte on viia veel mitte tööolukorras olev element juba eelnevalt surutud seisundisse või anda talle ekstsentrilise surve korraleelkõverus.

Ehituskulud – selle all mõistetakse ehitisse investeerimisega seotud kulutusi, alates ehitise projekteerimisest, kuni selle täieliku valmimiseni.
Evs - EN 13162:2008. (2009). – Eesti Standardikeskus [WWW]. http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-164092- evs-en-131622008.aspx (29.04.2010)
Esikülg on enamasti sile, harvem reljeefne, tagakülg on alati reljeefne (kleepuvuse parandamiseks). Plaatide mõõdud on samuti väga erinevad.

Evs - EN ISO 10211-1:2000 standard soovitab külmasilla kriitilisuse arvutustes kasutada järgmisi sisepinna soojustakistusi, vt. Tabel 6.1.
Enne hüdroisolatsiooni - ja viimistlustöödega alustamist peavad seinaja põrandapinnad olema tasandatud, kuivad ning puhtad tolmust ning lahtistest osadest.
Eps - soojusisolatsiooniplaadid koosnevad paisutatud polüstüreeni graanulitest, mis on veeauru toimel omavahel tihedalt kokku ühendatud.

Elamuehitus on majandusliku aktiivsuse heaks näitajaks, kuna selle kasv on üks esimesi majanduslikust langusest ülesaamise märke ja vastupidi.
Erikuiulised tellised on mõeldud peamiselt restaureerimistöödes ja neid tehakse eritellimise järgi- -. Telliste tähistus toimub tähtede ja numbritega.
Eurokoodeks 2 - 1-1 punkti 6.2.3(7) järgi ei saa see tõmbejõud olla suurem suurima paindemomendi tekitatavast tõmbejõust: M Ed ,max 101 ∙10 6

Eelkuumendus – temperatuuri tõstmine sujuvalt; 2. põletustsoon – maksimaalne temperatuur; 3. jahutustsoon – temperatuuri sujuv alandamine.
Eestimaal on kimmkatuseid paigaldatud varasematel aegadel kirikutele, mõisahoonetele s.o. hoonetele, millised kuulusid jõukamatele omanikele.
Ehitise kavandamisega on seotud ka: projektlahenduste heakskiitmine tellija poolt, projektlahenduste heakskiitmine haldusorganite poolt (kooskõlastamine).

Esime - se tüübi korral tuleb määrata nii As1 kui ka As2, teise juhul on survearmatuuri pindala ette an- tud ja leida tuleb ainult As1.
Elastsus - on materjali omadus koormise mõjul deformeeruda ilma pragunemiseta ja peale koormise eemaldamist võtta tagasi oma esialgne kuju.
Ehitusvilt - villa ja karusnahatööstuse jäätmetest+liim, uste sooja-ja heliisolatsioon, põranda alune isolatsioon, torustike isolatsioon.

Elem - de purunemise 2.ristlõike arvutuslikkude =V/A V – põikjõud A – uurimisel vaadeldakse tihti suuruste ristlõike pindala.
Esimeses etapis on pilootpuurimine, puurpea ja puurvarraste abil lähtepunktist kuni lõpp-punktini, mööda projekteeritud torustiku keskjoont.
Ehitusklaas – Tavaline ehitusklaas koosneb peamiselt kvartsliivast (klaasimoodustaja), kaltsineeritud soodast (selgitaja) ja lubjakivist.

Ehituskonstruktsioonides on tüüpiliselt voolamine seotud terase kasutamisega konstruktsioo- nis, pehmetel terastel on nn selgelt eristatav voolupiir.
Esmatähtis on pöörata tähelepanu,et kasutatakse materjale, mis on ettenähtud ja kõiki töid tehtaks vastavalt õigele järjekorrale.
Estglc - Estonian Group for Lean Construction TPS- Toyota Production System GC- General Contractor VDC- Virtual Design & Construction

Eeltingimuseks on loomuliku ventilatsioonisüsteemi renoveerimine. Eriti oluliseks tuleb pidada vanade ventilatsioonikorstnate tihendamist.
Ehitusterased - terase tootmise erimeetodid, legeerterased 9. Metallide omaduste määramine Terase omadused määratakse katselisel teel.
Elektrontahhümeeter – selles on ühendatud elektrooniline nurgamõõtur, kaugusmõõtur ja arvuti standardprogrammidega ning andmete salvesti.

Emulsioonid – kuuma bituumeniga töötamine on ohtlik ja seda saab kasutada ainult kuiva ilmaga ja kuivade materjalidega töötamisel.
Evs - EN 12620:2002 „Betooni täitematerjalid“. Killustik fraktsiooniga 4-16 mm sisaldas 28% plaatjaid ja nõeljaid terasid.
Evs - EN 1993-1-1:2006 Olenevalt mõjuvate koormuste iseloomust võivad postid olla tsentriliselt või ekstsenriliselt surutud.

Evs - EN 1993-1-2:2007 (koos rahvusliku lisaga) Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldeeskirjad.
Eeltoodud põhjustel on alati kui võimalik soovitatav ehitada märgade ruumide seinad kivimaterjalidest (tellis, kergbetoonplokk) ja põranda
Elektroodkeevitusega on võimalik keevitada terast (nii harilikku kui roostevaba) ja malmi, aga ka mõningaid värvilisi metalle ning sulameid

Ehitusettevõte on seaduslikult projekti organisatsiooniga seotud, sest ehitusseadus kohustab ehitustegevust teostama projektijärgselt.
Ehitusettevõtte arengu - trendid toetudes juhtimisteooriale ja praktikale Eestis enam populaarsust kogunud juhtimistrendid on seotud nn pehmete
Eps tihedus on väike ja poorsus väga suur, siis ta koosneb kinnisest struktuurist, mis tagab materjali suurepärase soojapidavuse.

Elanike arvates on maaelamutes peamisteks probleemideks ruumide madal ja kõikuv temperatuur ning erinevate ruumide erinev temperatuur.
Erilist tähelepanu on väärt käsitsivalmistatud tellised. Enam ei ole maailmas palju kohti, kus sellist omanäolist käsitööd tellida.
Evs - EN 1996-1-2:2007 (ilma rahvusliku lisata) Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid.

Emajõe - äärselt orulammilt paistab hoone monumentaalse seinana, mille jõuliseks aktsendiks on kaarjalt eenduv auditorium.
Erinevatel plastmassidel on võimalik saavutada aga eelpoolnimetatud omaduste eriti head taset ja parandada lisandite lisamisega nende omadusi:
Ettevõtte õiguavorm on OÜ. • Elamute ehitus, betoonitööd, fassaaditööd, katusetööd, põrandatööd, vundamenditööd, sisetööd.

Ehituskorraldus – SEOSED JA JÄRJESTUS TÖÖÖDE VAHEL – MIDA PEAB TEADMA JA TEGEMA ( PROJEKTEERIMA EHITUSKORRALDUST ) EHITUSJUHT
Erinevates riikides on kehtest. erinevatel aegadel ka normatiivne, Eestis enam ei ole. Meetod põhineb faktil, et tavaliselt on eh. proj.
Elektritööriistade energiaallikaks on elektrimootor. Euroopas kasutatakse valdavalt 230 V pingel ja akutoitel töötavaid elektrilisi käsitööriistu.

Enamikes elamiskohtades on tehtud vigu intensiivse keskkonna muutmisega, seda aga ei saa muuta vastupidiseks ilma globaalsete püüdlustega.
Epn - ENV 3.1.1 (Väsimusarvutus ja -klassid) J. Aare ja V. Kulbach "Teraskonstruktsioonid", Tallinn 1985 ESDEP loengud
Elamu veevarustuse - ja kanalisatsiooni projekti koostamisel aluseks on normid ja standardid (EPN, Soome ehitusnormid D1, RYL77-1990.)

Elamuga ühendatult on projekteeritud garaaž . Juurdepääs krundile on planeeritud krundi põhjapoolselt küljelt Kuperjanovi tänava
Energiaauditite korral on hooneenergiabilansi koostamiseks vaja teada ka lekkeõhuvoolu, mis sõltub otseselt hoonepiirete õhupidavusest.
Evs - EN 1995-1-2:2006 (koos rahvusliku lisaga) Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldist.

Enne värvimist on väga oluline värvimisele eelnev ettevalmistav töö – pinnavigade parandamine, pahteldamine ja kruntimine.
Evakuatsiooni - , häda- või varuväljapääs (edaspidi evakuatsioonipääs) ning evakuatsioonitee vastava tuleohutusmärgiga.
Edasikindlustuse korral on enamasti tegemist äärmiselt pikaajalise vastastikuse ärisuhtega, mis põhineb n.ö. "win-win" printsiibil.

Eelarve dokumentatsiooni on tavaliselt sisse viidud oluline jaotus, et ehituskulud on nende tekkiseloomu järgi jaotatud kuluartikliteks.
Ehitusmaterjalide tulekindlus - fire-resistance (fire-proof materials) Tulekindlus on materjali omadus püsida sulamata kõrges temperatuuris.
Ehitusterased - terase tootmise erimeetodid, legeerterased 17. Terase tootmisel on lähtematerjalideks toormalm või vanaraud.

Ekstsentrikergutid on ühesageduslikud: 5700 võnget minutis Vibraatoril on ekstsentrikutega varustatud sissehitatud elektrimootor.
Evs - EN 1991-1-2/NA:2007 (rahvuslik lisa) Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-2: Üldkoormused.
Ehitusmaterjalide üldomadused on : • keemilised • füüsikalised • mehhaanilised omadused- materjalide käitumine välismõjude toimel.

Ehitustehnika alused - Leena Paap Raamat: Vahelaed ja põrandad Printed by: Leena Paap Kuupäev: pühapäev, 23 oktoober 2011, 14:26
Ehitustehniliselt on turvalisem paigutada märjad ruumid hoone keskele, mitte otse välispiirete (välissein, katuslagi) äärde.
Eurogode 1 - l. Kuna viimase kõik osad ei ole veel valminud, ei ole välistatud ka muudatused EPN 1 lõplikus koosseisus.

Evs - EN-15251 standardi piirtemperatuuridele mittevastav aeg kütteperioodil (vasakul) ja suveperioodil (paremal).
Evs - EN ISO 13790:2008. Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling.
Eraldi probleemiks on see, et hoonetes ei teha ventilatsioonilõõride ja muude ventilatsiooni osade süstemaatilist puhastamist.

Ehitustöö on sageli raske ja koormab keha, seepärast peab ehitusmaterjali transportimiseks kasutama tõstmisvarustust.
Eriveekulu – vee hulk, mis kulub ühe tarbija ööpäevase vajaduse rahuldamiseks või toodanguühingu valmistamiseks.
Elamutes on vaja teha elektriohutuse kontroll-ülevaatus. Vanad vee- ja kanalisatsioonitorustikud vajavad asendamist.

Elastsuse piir on välisjõud pinge), mille juures tekkiv deformatsioon ei ületa teatud temale ettenähtud piirväärtust.
Elly - Liis Kurg Ev112 Sobivus • Sobib uute ja varem värvitud pindadele • Kipsplaat-, pahteldatud pindadele.
Energiasäästu seisukohalt on ülioluline osa ka avatäidetel, kuna soojakaod akende ja uste kaudu on kordi suuremad kui välisseintel.

Epn – Eesti projekteerimiste normid, SniP on nõrgemate normidega), vajalik seadusandlik osa ja muu kirjandus.
Enam levinud on Microsoft Office paketti kuulu Excel ja vabavaraline Openoffice ja Google Doc-si tabelarvutusprogrammid.
Esialgseid ahje on nende originaallahenduses säilinud tänaseks vähe: suuremal või vähemal määral on ahje remonditud.

Eterniit on pandud selleks, et laast oli oma aja ära elanud ja eterniit katuse panek oli sellel ajal kõige odavam.
Effekti nimetatakse krüptokristalliseerumiseks. Kahjuks aga ei ole võimalik ennetada soolade kristalliseerumist.
Ehituskips – saadakse loodusliku kipskivi termilisel töötlsemisel 110.. 190 kraadi juures nn keedukatla meetodil.

Eripinnaks nimetatakse pulbrilise materjali ruumala- või massiühikus olevate terade summaarset geomeetrilist pinda.
Etapikaupa renoveerides on iga järgneva investeeringu tegemise motivatsioon väiksem ja head lõpptulemust ei pruugigi saavutada.
Eelpuhastus – reovee omaduste muutmine nõnda, et seda tohib ühiskanalisatsiooni või otse reoveepuhastisse lasta.

Esitatav põhinõue on see, et Plokipinda tuleb kaitsta Kõrgete ehitiste tugevuse plokki peab tõstma ja välismõjude eest.
Ettevalmistustööde masinad on esimesed masinad, mis lähevad geodeetide poolt uuritud, mõõdistatud ja märgistatud ehitusplatsile.
Ehitusjärk - iseseisvalt kasutuselevõetav ehitise osa. Staadiumiteks ja järkudeks jagamine määratakse lepingus.

Elamuehitus on investeering, mis suurendab rahvatulu, kuigi selle investeeringuga ei saa me juurde tootmisvõimsusi.
Emulgaator on pindaktiivne aine (seep, õlid, liim, tärklis jne), mis takistab bituumeni piiskade kokkukleepumist.
Erireostus – on olmes või tootmises põhjustatud, BHT kaudu väljendatud veereostuskoormus üksikreostaja kohta.

Ett0063 tee - ehitus - RROJEKT Lähteandmed Variant nr 26 1 Tee klass Katendikonstruktsioon: AC 16 surf 2 AC 32 base
Eelarved - (tööjooniste eelarved) - koost projektdokumentide alusel, mis on detailiseeritud projektide alusel.
Erirullideks on nt: kummist struktuurrull, kivipinnarull, toruvärvimisrull, nurgarull, piirderull, dekoratiivrull.

Erosiooniprotsess ise on üldiselt pikaajaline, silmaga nähtavate kahjustuste tekkimiseks kulub tavaliselt mitmeid aastaid.
Eeldus kontrolltööle on 4 kaitstud laboritööd 24 OKTOOBER !!!!!! Peatükk 2 – looduskivid Graniit, dolomiit (dolokivi)
Efi - neiit j6ud,kd kgflcm2 N/mm2 b c. c keskm nksik keskm keslcn 99 I 119,8 aq{ rt9,2 164 2',1333,3119 ?

Eritlemine – objekti mahu arvutuslike kulupositsioonide ehk mahupositsioonide hindamine sobivate mahuridadena.
Evs - EN standardile 1G02:1999"Ehituseskasutatavad Neidiheduse soojustusmaterjalid. maeramine," f h.1 '",
Eelisteks on ehituskestuse lühenemine ja see, et detailide valmistamine tehases on lihtsam kui ehitusplatsil.

Eelpool on juba nimetatud võimalusi, kuidas vältida sulfaatide, hapete, leeliste ja tule hävitavat mõju.
Ekskavaatorid on muutunud universaalsemaks. Saab paigaldada nii savi- kui plasttorusid, vahetavad töövarustused.
Ekstruudermeetod - poolpehmeks kuumutatud plastmass surutakse välja soovitud ristlõikega avast; toodetakse torusid,

Etooni koostisosad on vesi, liiv, tsement, täiteaine (kivipuru) ja õhk. Tsement seob koostisosad kõvenevaks massiks.
Ekstsentrikpüüdja – käivitustross on kinnitatud tõstetrossi külge ja hoiab ekstsentriku eemal masti juhtpinnast.
Edasine arendus on lihtne. Puudused tellija poolt vaadatuna: kindlaks tähtajaks, 2. projektikestuse lühendamine.

Ekstruudel - meetod. Ekstruudel ehk tigupress laotab betooni pikale metallplaadile kuni 200 m pikkuse ribana.
Eripind – pulbrilise materjali ruumala- või massiühikus olevate terade summaarset geomeetrilist pinda.
Estplast eps - 200 isolatsiooniplaadid tihendatud täitepinnasele ca 0,5 m sügavusele, kaldega hoonest eemale.

Energiakulu on võrreldes varasemate uuringutega (1999 aastal 53 kWh/(m2·a), Kõiv & Toode 2001) vähenemas.
Era - ja aiamajade, suvilate ja kõnniteede aladel kasutatakse eelkõige 60 mm paksusega tänavakivi.
Ehitustooted on elemendid, millest moodustatakse konstruktsioonid ( tellised, kivivd, paneelid, trepiastmed).

Ekskavaator etc - 202 (nn. “kollanokk”) on ehitatud ETN-171 baasil, kuid on sellest tehniliselt täiuslikum.
Elektrilöök - võib tappa! - Paigaldage ja maandage plasmalõikuse seade vastavalt rakendavatele reeglitele.
Erimõisted - Ankur: vahend müürikivide ühendamiseks külgnevate konstruktsioonidega, näiteks lae ja ka-

Erinevalt käsitasandussegudest on isetasanduvad segud väga hea voolavusega, see teeb põranda tasandamise oluliselt kiiremaks.
Erinevalt sbs - st on tavapärase bituumenrulli asemel PVC-kate. Materjali eeliseks on tema suur vastupidavus.
Elastsus on vajalik, et kogu krohvisüsteemis esinevad väiksed liikumised ei tekitaks fassaadipragusid.

Elwa - h^a-U koot ^o*org ar44"r- frlr"^*t i{J^!a& "!^ 0."rol^ . ^- ub\atpd"L te.oe,vu- , (u*.o vtfu.
Elektrimootorite põhiparameetrid on a) toitepinge b) tarbitav võimsus c) võlli pöörlemissagedus. 7. Hüdropumpade liigitus.
Ehitustööstuse produktiivsus on langenud, samal ajal teiste tööstusharude produktiivsus on tõusnud enam kui kaks korda.

Elastsusmoodul - suurus, mis iseloomustab materjali elastsust: pinge ja selle vastava elastse deformatsiooni
Enimkasutatavateks on hammasratas ja aksiaal-kolbpump 8. Hüdrosüsteemide täidesaatvate jõuseadmete liigitus.
Epoksüvaigud - kasutatakse põrandakatetena, seda kasutatakse liimide, lakkide ja värvide valmsitamiseks.

Erimalmid – ferrosulamid on väga mitmesuguste omadustega ja leiavad ehitustehnikas vähe kasutamist.
Erinevalt silerullidest on nukkrullide valtsid varustatud vahtatavate nukk-bandaazidega. Asetatakse peale malekorras.
Esitatud masttõstuk on varustatud töölava hammaslatt tõstemehhanismiga ning selle mast on ülevat kasvatatav.

Ettevõtete juhtimiskorraldused on erinevad – Fayol kirjeldas tsentraliseeritust kui alamtöölise tähtsuse vähendamist.
Eelarvetes on alati mingi kogus riski ja kui edaspidi info täpsustub, saab see ka paranduste aluseks.
Ehitustoodangul on juba kavandamise ajal omanik ja seetõttu on ehituses turundusprobleemid spetsiifilised.

Ept - s 1980.a. Kõrge hinna ja väikese töökindluse tõttu laiemat kasutamist ta ei leidnud.
Evs - EN 206 järgi tähistatakse normaal- ja raskebetooni survetugevusklassid C8/10…C100/115
Eesti turul on hetkel OSB plaat Brasiilia päritoluga, mida esindatakse müüjate poolt OSB3 plaadina.

Enimlevinud on raudbetoon. Puitvaiade puhul tuleb jälgida, et vaiapea oleks allpool pinnasevee taset.
Eps on väikese tihedusega poorne soojusisolatsioonimaterjal, mis koosneb 98% ulatuses õhust.
Erimass on puitaine mass, mis on kõikidel puiduliikidel ühesugune, sest neil on ühine puitaine.

Esmased kaebused on kõrvade kohisemine ja vilin kõrvades (tinnitus), ilmneda võivad ka tasakaaluhäired.
Edukuse aluseks on inimestevaheline hea koostöö, mis eeldab ülevaadet kogu organisatsiooni tegevusest.
Eelpool on kirjeldatud maksumusteabe allikaid, nende kasutamist ja sellega seonduvaid probleeme.

Ehitusviimistleja töövahenditeks on erinevad kuivsegud, sideained, ehitusplaadid (nt fassaadi- ja kipsplaadid), pintslid,
Elektripaigaldis on kasutusele võetud hetkest, kui see pingestatakse ettenähtud otstarbel kasutamiseks.
Epsi graanulitel on osaliselt avatud mikropoorid, kuhu vesi ei tungi, kuid veeauru liikumine neis toimub.

Eriotstarbelised värvid - tulekaitsevärv, korrosioonivastased, puidukaitse värvid Korrosioonivastased värvid.
Ehituskestus - tööde ehitamiseks ja vaheaegadeks kuluv aeg alates ehituse alghetkest kuni lõpuni.
Elastne piire - sissesõidu korral läbipainduv metall-või trosspiire harvadel, nõrkadel postidel;

Elektrijuhtivus - , soojajuhtivus väike, kuumakindlus madal 60C. Mürgised, tugevus, mahumass väike.
Everybody on board from day forced to create one from 2D one, the preconstruction team drawings.
Ehitistel on samad mõõdud, A-I on seitse korrust ja B-I kaheksa, seda sama ehitusmahu juures.

Ehitusmainate veoks on treilerid, mis on veetavad kas sadulveoki haakes või siis veomasina haakekonksus.
Erinevad klaasilahendused on samal ajal nii ainulaadsed ja silmailu pakkuvad kui ka praktilised ja kauakestvad.
Evs 812 - 4:2011 EHITISE TULEOHUTUS Osa 4: Tööstus-ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

Eelarved - (tööjooniste eelarved) - koost projektdokumentide alusel, mis on detailiseeritud
Eelkavand - vastavalt Tellija vajadustele ja soovidele põhinevat hinnakujundamise mehhanismi.
Ehitusfüüsikaliselt on kastepunkt viidud seinast välja seetõtu pole vajadust täiendavale aurutõkele.

Enamasti kolme - ja enamakorruselised on (erandit TP2-klassi juures arvestamata) TP1-klassi hooned.
Ennem 5 - 1/2 aastat on tulemuseks pehmem bambusekiud ja seega lühema elueaga lõppprodukt.
Evaj - vajalik elastsusmoodul ehk tee vajalik kandevõime oodatava koormussageuse suhtes.

Eaei - ttu.extra.hu/ Projekt on vajalik ehitise püstitamiseks või rekonstrueerimiseks.
Ehitustegevus on väga suur töö, selleks läheb vaja palju materjale, tööjõudu ja muidugi ka
Energiahinnad on võetud hetkel kehtivatele Tallinna kaugkütte ja Eesti elektrihindade kohaselt.

Evs - EN 13829. Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of
Ekstruuder - meetodi puhul surutakse betoon välja detaili ristlõikele vastava kujuga avast.
Elektriline kuivatus - puit asetatakse kahe plaat või võrkelektroodi vahele, millesse juhitakse vool.

Elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial
Energiatõhususe analüüsimisel on tüüpelamu modelleeritud dünaamilise simulatsiooniprogrammi IDA ICE 4.0 abil.
Ehedalt on nad kasutusel ainult sisepõlemismootorite töörežiimi juhtimissüsteemides.

Elekter on väga väärtuslik energiakandja, mida kütmiseks kasutada ei ole otstarbekas.
Esimeses peatükis on juttu tsemendi tootmisest ja selle toorainetest ning nende ettevalmistamisest.
Elisnurk on valitud, alustatakse tööjooniste, mõõtmete ülekandmist ehitus obejktile.

Eutrofikatsioon on tavaliselt veekogude, harvem maa, rikastumine taimede toitainetega, peamiselt
Ehitise kavandil on suur mõju ressursside efektiivsele kasutamisele ja töövõtu korraldusele.
Eriliigiks on ehitusliftid, millega tõstetakse korrustele nii materjale kui ka töölisi.

Erisoojus – soojushulk, mida vajatakse, et materjali massiühiku to tõuseks 1o võrra.
Esialgne eskiis on seotud hinna andmebaasiga, on võimalik lihtsalt määrata esialgne maksumus
Ehituspaber on vajalik tsementmördi killustik- või kruusalusesse valgumise vältimiseks.

Elamutes on 0,9m, korruste elamus 1,3m. Trepi made peab olema sama lai kui trepi marss.
Elastse skeemiga on tavaliselt ühekorruselised hooned, mille jäikusseinte vahekaugus on suur.
Energiamärgise kehtivusaeg on kümme aastat (EhS § 31 lg 3). 77. Kohaliku omavalitsuse poolt läbiviidav

Ehitusaegsete vee - ja elektriühenduste kooskõlastamine ja taotlemine vastavalt ettevõttelt
Enamus materjale on hügroskoopsed, st et nad võtavad endasse niiskust ümbritsevast õhust.
Eting - jackson-wy.html • http://www.carpet-guru.com/carpet-fiber/pet -polyester

Evs - EN ISO 13788. Hygrothermal performance of building components and building
Ebatäpsus on liiga suur, et termograafia abil määrata hoonepiirete soojusjuhtivust.
Ehitustööettevõtja - projekteerimis-ehitustööettevõtu skeem, b- saada otsest rahalist tulu.

Elamu juurde on ka kuulunud ilusad sepisaiad, mis tänaseks on sündmuspaigalt lahkunud.
Elektriküte on mugav, hästi reguleeritav ja ehituslikult suhteliselt hästi teostatav.
Enthusiasm – Leaders are motivated by those who have a passion and drive to achieve.

Eesti ehitusturul on selle materjali kasutamise eeliseks kiirus, millega tööd saab tehtud.
Ehituslikult on seadmed käsiriistad või rippriistad kraana või liikurmasina küljes.
Enim lubjakivi - killus.vähem graniitkillus(survetug.peab olema 80N/mm2)Tihedama killus.

Ehitajal on kohustus ka geodeetilised teostusjoonised korrektselt esitada linnale.
Erikujulised tellised on mõeldud peamiselt restaureerimistöödes ja neid tehakse eritellimise
Ettenähtud tugevus on garanteeritud ja vundamendid või keldriseinad asuvad kuivas pinnases.

Evs - EN 1993-1-2:2006 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine.
Evs - EN771-2:2003 Miiiirikivide spetsifiktasioon,Osa 2: silikaatmiiiirikivid
Efektiivsusega õhk - õhk tüüpi sissetõmmatavale värskele õhule kasuteguriga üle 80%.

Ehitusprojekt on projektipõhine keskkond, mis on kompleksne ja dünaamiline protsess.
Ehitustegevus on suur ja massiivne töö, milleks kasutatakse palju erinevaid masinad.
Elamu peakaitse on 3x20A ja liitumispine 3x220/380 V , arvestussüsteem on kahetariifne.

Eelduseks on kütteinseneri projekt, mis on ka tulevase haldajaga läbi arutatud.
Ehitusluba - taotletakse valmis ja nõutud instantsides kooskõlastaud projektile.
Elamuehituses – pereelamud, ühiskondlike hoonete kui ka tööstushoonete ehituses.

Esialgne ehituskestus – 21 kuud, kaalutakse ja hinnatakse varianti ehituskestusega 18 kuud.
Ehituskulud on vaid osa kogukulust, mida tellija peab kandma ja nendega arvestama.
Ehitusliftide tõstevõime on kuni 1,5 tonni ja tõstekõrgus võid küündida kuni 150 meetrini.

Ehitusmehhaanika seisukohalt on tegemist ülesandega, kus tala või plaat toetub elastsele alusele.
Ehitussüvend – mõõtühik m3, mõõdetakse süvendi ruumiala koos töölaiendiga
Elamutes on siseõhu suhteline niiskus kõrgem kui püsiva kasutusega elamutes.

Eboniit on aga suure väävlisisaldusega kumm ja väga tugev (-50% väävlit)
Ehitustehnoloogia – TÖÖVÕTTED JA MEETODID – MIDA PEAB TEADMA JA TEGEMA TÖÖLINE
Energiasäästuklaas - kasutatakse klaaspakettides, on soojushoidlikum kui tavaline klaas.

Erinevatest raamatutest on võimalik leida värvide retsepte ning juhendeid kokku segamiseks.
Esirattaid on võimalik kallutatada keskasendist mõlemale poole kuni 20 kraadi.
Eskiis on arhitektile kõige intensiivsem ja olulisem projekteerimise etapp.

Easy - up´i puhul puudub vajadus tapeedi eelnevaks immutamiseks liimiga.
Ehitustööstus on oluliselt konservatiivsem kui võrrelda teiste tööstusharudega.
Elektrooniline kaal – täpsus 0,1 g;  Joonlaud;  Nihik;  Hüdrauliline press.

Eraldi teema on köögiseinad, millele satub aeg-ajalt ikka toitu, õli ja rasva.
Esi - algu kasutatakse laialt väiksemate laevade kerede valmistamiseks.
Esikülje kartong on keeratud üle plaadi pikemate külgede ja plaadi otsad on saetud.

Enamkasutatavateks meetoditeks on vuukide täisvalamine kas HCE320 ≤ R120* 385 405 kujunemisele.
Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestada)
Ehituspinnas on tolmliiv, palstne ja vaalav savipinnas, turvas, muda, mustmuld.

Ehitustegevuses on põrandate ning uste pinnad ning sisse ehitatud mööbliesemed.
Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisajal.
Evs - EN 1993-1-1 EUROKOODEKS 3 Teraskonstruktsioonide projekteerimine

Ehitustöödelepingu alguskuupäevaks on tehtud arhitektuur-, konstruktiiv- ja eriosade põhiprojektid.
Epoksülakid on kasutusel betooni, kivi, metalli lakkimiseks (2-komponentsed).

Eelduseks on vee, hapniku ja toitainete olemasolu ning teatud temperatuur.
Elamuid on palju Rakveres, Paides ja Lõuna-Eesti väiksemates linnades.
Eriotstarbelised kivid - tee- ehk klinkertellis toodetakse raskelt sulavatest savidest.

Eskalaator - on hoone osad, mis ehitatakse liikumiseks korruselt korrusele.
Eesti kliimas on kõige ohtlikum vundamendile niiskus ja maapinna külmumine.
Ehitusejuhtimise teooria on jagatud kaheks: tootmisteooria ja projektijuhtimise teooria.

Ehitusniiskus - ehitusmaterjalide koositses olev vesi -sademed ehitamise ajal
Ekspluatatsioonilis - tehnilised andmed (ekspluatatsiooniomadused). (Tahvel 3.III).
Eriotstarbelised värvid - korrosioonivastased värvid- sisaldavad roostetõrjepigmente.

Ettevõtjatele - kasutajatele määravaks just kasutusajal tehtavad kulutused.
Ebatavaline on ka see, et vedelas olekus on vesi raskem kui tahkes olekus.

Ekskavaatori etc - 2010 eripäraks on hüdromehhaanilised ülekanded kõikidele
Elektriline kaal – täpsus 0,1g 1-liitriline silindtiline nõu 500-ml mensuur
Emv vai on originaalse tehnoloogiaga valmistatav manteltoruta puurvai.

Ent leide on ka kõrgematel korrustel ning isegi katusekonstruktsioonil.
Eraldamiseks on katla järel separaator, mis tagab aurule nõutava kuivuse.
Erinevad koormusjuhtumid - näiteks liikuvad kasuskoormused, tuulekoormus, lumekoormus;

Erinevates standardites on erinevad lähenemised terastikulise koostise määramisele.
Ettevõtte põhitegevus – Firma OÜ Von Ramm loodi mõisa uuesti välja ehitamiseks.
Ehituskips on tahke aine, mis on väljakujunenud kristalse struktuuriga.

Ehitustehnilisest seisukohast on aga hoonete puitu kahjustavad putukad kõige kardetavamad.
Elamule on projekteeritud kahetorusüsteemne radiaatorküttesüsteem.
Elektro - pneumaatilised on liikurmasinate juures väiksema levikuga.

Enamalt jaolt on see jäme terastross, mida hoitakse puksiirvintsi trumlil.
Epn - s toodud säilimise. Kontrollimisel kasutuspiirkriteeriume.
Eps – MULLPOLÜSTÜREEN – kõige enam levinud, valge värvus.

Esimeses arvutusolukorras on ahju kütmisel lisaks sisetemperatuurile ka ajaline tegur.
Eurokoodeksis on kõveruse arvutamiseks toodud valem: 1 1 KrK , (4.12) r r0
Ehitusalustena on savipinnased enam kokkusurutavad ja vajumine kestab kaua.

Emulsioonvärve - nim. ka lateksvärvideks või vesi- dispersioonvärvideks.
Ehitusmaterjalide tulekindlus on materjali omadus püsida sulamata kõrges temperatuuris.

Elastsusteooria lahend on ligikaudu järgmine Maksimaalne tõmbepinge müüritises
Erimördid – eriotstarbeks mõeldud tavalisest mörtidest erinevad.
Ehitusaegne side on lahendatud traadita internetiga ja mobiiltelefonidega.

Ehitusgeoloogia - pinnase sobivuse uurimine ehitise/ rajatise rajamiseks.
Ehitusmaterjalid - valtsmetalltooted, sarrusterased, metallpeenmaterjalid-
Elastsete plekk - klambritega, mis lasevad kütmisel ahju vabalt paisuda.

Enamasti reisilaeva - del, matkelaevadel, parvlae-vadel, autoveolaevadel jne.
Esindusruumid - saalid- paigutati täiesti uuena ehitatud II korrusele.

Eesti kliimas on talvel ja suvel vooluhulk väike ning veetase langeb.
Ekstsentrilisusest – seetõttu tuleb kasutada tõmbele töötavaid polte.
Epn - ENV 1.1 jaot. 1.2 ja 9.4.2). Projekteerimise alused 56

Erimassiga – γl 2,55 Tihedusega – γ0k 1,5 Niiskusega – Wk 4
Esikülg on enamasti sile, harvem reljeefne, kaetakse glasuuriga.
Ehituspoodides on põhimõtteliselt müügil kuue erifirma ehituskivi.

Ehitustoode on ehitisse püsivaks paigaldamiseks ettenähtud toode.
Eriotstarbelised värvid - tulekaitsevärvid, korrosioonivastased ja puidukaitse

Eelloetletud tihendusmeetod on efektiivne vaid kindla struktuuriga pinnaste jaoks.
Efektiivsed on selleks ahterpiigi ja vöörpiigi ballastveetankid.
Ehituse organisatsioonilis - tehnoloogilist mudelit (võrkgraafikut) ümber teha.

Ehituskulu - kulud - maa ostuks - finantskulud ( laenuintressid )
Enimlevinud tapeedirull on pool meetrit lai ja veidi üle kümne meetrit pikk.
Esinevad mullad on viljakad ning kasutatakse põllumajandusmaastikena.

Ehitusmaterjalidele on omased välisteguritest põhjustatud mahumuutused.
Ehitussideaine – nim materjale millega liidetakse teisi materjale.
Etf - kartoteek on soome RT kartoteek www.ehituskeskus.ee

Ekti – paanide ühenduskohad on paratamatult nähtavad.
Elektro - mehhaanilised süsteemid on kõige vähem levinud.
Euroopa komisjon on teadlik sellest, et CE-märgist kuritarvitatakse.

Evs 1090 - 1 Teraskonstruktsioonide valmistamine ja montaaž.
Eemaldama 60 – 70 cm silmaga nähtavast niidistikust kaugemal.
Ehitusmakdali4 l - Raado Kasutatudkfuiandus: TALLINNA TEHNIKAULIKOOL

Elektronnivelliirid - on kompensaatornivelliirid sisearvuti ja mäluga.
Enalikel juhtudel on sobivaimateks profiilideks HEA ja HEB profiilid.
Eenduvalt - taanduvalt vertikaaljooni moodustav müüriladu.

En 1168 - 1:2000 “Pingebetoonist õõnespaneelid”.** -
Ennekõike uts - ja UYS-laua-profiilid, samuti sobib UTV-profiil.
Ebasoodsad tingimused – kuivad konstruktsioonid ja hea ventilatsioon.

Ehituskulude pea - ja põhirühmade koondtabel EVS 885:2005 järgi
Elforestsents ehk betooni pinna kristallilise kihiga kattumine.
Enamikel akendel on kujunduses vahelduv mandelvööt süvarihvaga.

Enamikus sahhariidides on vesiniku ja hapniku suhe samasugune nagu vees.
Evs - EN 126mi2OO2 nouded teitematerjalid", ,,Betooni

Eelselitus – orgaaniline heljuvaine setitakse eelsetitis.
Ehitati 98 - 106 maj Mitmel korral purustatud ja taastatud.
Ehitusterased - tootmine erinevatel meetoditel, legeerterased-

Ehitustöövõtja on tema arvates ehitanud mittevastupidava hoone.
Elektrooniline kaal - täpsus 0,1 g.; joonlaud; hüdrauliline press.
Ent 1730 - 40 need asendati peagi pinnastäitega teedega.

Eelduseks on leida just sellele projektile sobiv varjant.
Ehituslike omadustega on tolmliivad, eriti veega küllastunud olekus.
Ehitustoodangul on juba kavandamise ajal ja siseruumiga ehitis.

Ekker – kasutatakse täisnurga väljamääramiseks.
Elektroodsoojendusest on siin soojuse kandumine betoonis ebaühtlane.
Eriotstarbeks - rifleeritud leht, reljeefne leht, roomikleht.

Eaei - ttu.extra.hu Lk 1. esimene pool Sissejuhatus
Eelpingestatud element on võimeline vastu võtma suuremaid koormusi.
Ehitiste saneerimisel on kuumutamise meetod kulukas, kuid võimalik.

Ehitusjuhil ON VAJALIK TEHNILINE ETTEVALMISTUS ( HARIDUS )
Ehitusvaldkond on väga suur ja lai ning väga pika ajalooga.
Elektridrell - segu segamiseks, vajalike aukude puurimiseks

Eesti tellised on värvuselt punased, pruunid või oranžid.
Ehituskips – saadakse kipskeedukatlas 100-160C juures.

Epo - , Marmoleum ja Pergo põrandad Epopõrandad
Evakueeruvaid inimesi on alla 50, võivad uksed avaneda sissepoole.
Elektersulatusmeetod – metalli sulatamine toimub kaarleekahjus.

Erimass on materjali mahuühiku mass ilma poorideta.
Erinevatel patentankrutel on sääre ja käppade vaheline nurk erinev.

Ehitusmaterjalid on baasiks, millel tugineb ehitustööstus.

Ehitusprojekt – ehitustööde aluseks on ehitusprojekt.
Ekstsentrik 2 on paigaldatud võllile kahe laagri vahele.
Elamutes on kolme erineva funktsiooniga vahelagesid.

Elektrioht - hoiatab seadmest tuleneva elektriohu eest
En 1993 - 1 Teraskonstruktsioonide projekteerimine.

Eri korrused on üldjuhul omaette tuletõkkesektsioonid.
Eritihedus - on materjalide tihedus ilma poorsusteta.

Elekter on selline ala,kus õnnetus võib juhtuda
Elementidel on kaks ja paadikujulistel vähemalt neli
Enamikel juhtudel on objektide kahjustused mitmeliigilised.

Eaei - ** Matr nr **** Juhendaja: Lauri Mikli
Eelnimetatud katlas on kaks teineteisest sõltumatut kollet.
Ehitustööde üldmaksumus on 17 100 538,32 EEK / 1 092 923,60 EUR.

Eriotstarbelised villad - alumiiniumpaberiga kaetud soojusplaat.
Evs 1090 - 2 Teraskonstruktsioonide valmistamine.
Evs 865 - 1:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus.

Ehitusjärk - ISESEISVALT KASUTUSELEVÕETAV EHITISE
Ehitusraudkivid on mitmesuguse suuruse ja väliskujuga.

Eluruumidesse on kavandatud dekoratiivvineerist kate.
Epn - ENV 7.1 Geotehniline projekteerimine.
Eramu tubades on ette nähtud loomulik ventilatsioon.

Ehituselt on nad lihtsa või kahepoolse toimega.
Ehituslikult on sarnased balkerite ja tankeritega.

Epn - de koostamine ja kasutuselevõtmine

Ehitusbioloogia - ja ökoloogiaalased sertifikaadid.

Eksam ON VÄGA VÄGA LIHTNE MINU JAOKS 
Eelarvestamiseks on ajatööliste ajakulu eelarvest.

Efektiivne keraamika - väikese tihedusega <1450 kg/m³.
Enamikul ainetel on see vahemikus 10-5 – 10-6 K-1.

Epoksüestervärvidel on hea keemiline ja kulumiskindlus.
Erinevuseks on järkjärguline jahutustsükkel.

Ehituseelarvestamisse – kulu (kulutus) -hind -maksumus
Elastomeerideks - tähtsaim on sünteetiline kumm,
Enamlevinuks on tahkešlaki ärastusega kolded.


Evakatsiooniteedeks on 1. korrusel kolm väljapääsu.
Evs - EN 826;1999 vastavaltstandardile
Eelistatud on kinniste pooridega materjalid.

Elamusse on planeeritud kolm küttekollet.
Enamasti raadio - või raadiotranslatsiooni teel.

Enamikel juhtudel on haloonkustuti asendatav vesi-,
Esik - koridor 13.3 m2 Elutuba 22.9 m2

Ettevaatlik - kusega leitud keskväärtusena.
Ehituse ajal nimetatakse seda ehitusplatsiks.
Ehitusmaterjalid a1 - A2 klassi ehitusmaterjalidest.

Ehitustöö liigitus – TÖÖ PARAMEETRID – SEOSED
Eps - EN 163-T2-L1-Wl-BS200-CS120 l3

Erand - HOONESTUSÕIGUS 36 – 99 a. 5
Eritihedus - mahuühiku mass tihedas olekus
Evakuatsiooni turvalisust on võimalik tagada muul viisil.

Ehitussegud - betoon,mört. • Raudbetoon.
En 196 - 1 nõuded CEN-i etalonliival.

Enim levinud on hall, punane, pruun ja must.
Emmas - kummas suunas, sein korraga.

Enamus talumaju on ehitatud ilma vundamendita.
Eriomadus on ranged nõuded sisepindale.

Evs 812 - 7:2008. Ehitiste tuleohutus.
Ehitamisel – eramutes ja ridaelamutes.

Evs 1993 - 1-1 Teraskonstruktsioonid.

Elastsete - plastsete omaduste tõttu


Ehitustoodang on hajutatud ja liikumatu.
Eüld on üldine elastsusmoodul.
Eritöödel on eraldi seletuskirjad.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekstruuder - tehnoloogias kasutatavate pikkade põrandvormide puhastamiseks on kasutusel spetsiaalsed vormide puhastusmasinad mis liiguvad vormide ääristel ja on varustatud komplekssete puhatus- ja määrimisseadmetega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Evs 842 on kehtestanud ka standardid, mille järgi tuleb hinnata piirete helipidavust nii katseliselt kui ka arvutuslikult, sealhulgas ka nõude, et hindamise peab läbi viima akrediteeritud mõõtelabor.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ehitussügavus on kuni 3 meetrit, pinnas vettsiduv, puudub drenaaž ja mitmeaastaste mõõtmistega leitud põhjavee kõrgeim tase jääb vähemalt 30 cm vundamendi tallast allapoole.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Elektrood on liiga kaugel keevitatavast detailist b. elektroodi edasiliikumise kiirus on liiga suur Need vead võivad esineda koos, aga ka üksikult.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Elamus on tavaliselt neli korterit, all kaks suuremat, üleval kaks pisemat, vahel hõlmab kogu alumise korruse omaniku suur korter.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Efektiivdiameeter on selline lõimiskõveralt määratav läbimõõt, millest väiksemaid pinnaseosakesi on vastav protsent.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Ehitistevahelised tuleohutuskujad on lahendatud vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a. määrusele nr. 315 – „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“, mille järgi peaks hoonetevaheline minimaalne 8 meetrine kuja laius takistama tule levikut teistele hoonetele.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eksootiline puit on vastupidavamad ilmastiku-, putuka- ja seenekahjustustele.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Epoksüvärvid – kõvendajaks on amiinid, on hea kulumiskindlus.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Elamu tüüp on eramaja, Lafett kahekordne palkmaja.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Enne plaatimist on vajalik pind ette valmistada.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Ehitusplatsi üldplaan on abiks ehitajale ehitustööde planeerimisel.
Vote UP
-3
Vote DOWN
Ema test – kui minu lähedane oleks selles seisundis ja ta paluks mul seda teha siis oleks ma võibolla valmis seda tegema ning ei oleks ka probleemi sellest teisele lähedasele rääkida
Vote UP
-3
Vote DOWN
Ehitaja täitmistagatis – Suuremate projektide puhul on tellijal soovitatav ehituslepingus kokku leppida, et töövõtja esitab oma kohustuste täitmise tagatisena ehitusaegse tagatise.

Vote UP
-4
Vote DOWN
Eripõlemiskoormus on ruumis paikneva põleva materjali, inventari ja põlevate ehitustarindite täielikul põlemisel vabanev soojushulk, ühikuks on MJ/m2. <600 MJ/m2 majutusettevõtted, elamud, hooldus- ja õppeasutused.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto