Sõnu seletav sõnaraamat

Eraldisele kaitseministeeriumile on välja töödatud õiguslikud alused ja plaanid, mis reguleerivad kaitsejõudude arengut ja suundasid (küberkaitse,kaitseministeeriumi strateegia, ühiskonna julgeolek, riigi julgeoleku- ja kaitsepoliitika jt). Kogu kaitsesüsteemile lisandub ka era- ja avaliku sektori panus, millest dśaab sõja-ajal totaalkaitse üks osa. Kirjutatud on ka juhised, kuidas koordineerida sõjaliste ja mittesõjaliste organisatsioonide koostööd.
Elektroonilised vts - süsteemid võib jagada järgmiselt: 1. Radaritel põhinevateks; 2. Transponderite poolt “toetatud” GPS-idel põhinevateks seiresüsteemideks e. AIS (Automatic Identflcation System — Automaatne identifitseerimissüsteem). Radarid ja GPS-idel põhinevad seiresüsteemid näitavad olukorda pealtvaates ning ei moonuta olemasolevat situatsiooni, st. olukorda ei nähta mingi nurga alt nagu see juhtub esimesel kolmel juhul.
Eksijad on võimalik sidekeskusel tuvastada! terviklikku tähendust; 1) Rooliseade kasutamine, peab olema võimalik laeva ja ülejäänud NB! Ilma ROC tunnistuseta mereraadiojaama Lisad väljendavad põhisignaali variatsioone; hooldus, tehnilised nõuded laadungi päästmiseks nihkunud osa laadungist kasutaja võib eetrisse minna vaid tõsise Põhisignaali baasil moodustatud küsimusi; Sõukruviga laeval peab olema rooliseade.

Ebapüstuv olukord on lisaks punktidele B ja B' s.t. kaadumisenurga asendid ka algpunktis 0. Püstuva tasakaalu punktid on C ja C'. Selline negatiivse algpüstuvusega laev ei ole võimeline 38 3. Laeva püstuvus ekspluatatsioonis olema püstasendis – tal on alati punktidele C või C' vastav kreen Φloll (i.k.angle of loll) tüürpoordi või pakpoordi sõltuvalt tuulest, lainest või rooliasendi muutmisest jne – laev on nn. rippes.
Erandina on lubatud väikestel rombikujulist märki kõige nähtavamal kohal, valgustuspulka kasutada evakuatsiooniteede Allikas: VTA laevadel, kus roolimise kohalt tagatakse kui karavani pikkus üle 200 m. valgustamiseks jne. Pulga pikkus on 150 mm. takistusteta nähtavus kogu horisondi ulatuses ja 4) Mis on TEU ja millised on Säilivusaeg kuni 4 aastat.
Enam jaolt on väljalaske klapil klapilõtk suurem, kuna väljalaske klapp töötab termiliselt raskemates tingimustes, seega on tema termopaisumine ka suurem. Kuid on ka mootoraid, kus sisselaske – ja väljalaskeklappidel on võrtsed klapivahed. Nookurid omavad klapipilude regulleerimiseks regulleer – polti ja tema fikseerimiseks kontramuttrit.

Eutrofeerumine – vee rikastumine toitesooladega, eriti lämmastiku ja fosforiga, mis põhjustab kõrgemate taimede ja vetikate kiirenenud kasvu tekitades asjaomaste organismide ja veekvaliteedi tasakaalu ebasoovitava häirimise (Euroopa Komisjoni linnade heitvee puhastamise direktiiv, 1991) Termin eutrofeerumine pärineb limnooogiast.
Enamus ups – ides ja KPT –des kasutatakse kuivakarteriga mootoreid sest laeva õõtsumise tõttu ie jää sellistes süsteemides õlivõtutorud „kuivaks“ ja lisaks sellele vananeb kuivakarteriga mootorites õli aeglasemalt, kuna ta puutub vähem kokku kolvirõngaste vahelt karterisse pääsenud gaasidega.
Energia jagamiseks on laeva masinaruumis terasplekist kapitaoline ehitis, mida nim. peajaotuskilbiks. Peajaotuskilbil eesmärk on: 1.el. en jagamine 2.el. en parameetrite reguleerimine 3.el. seadmete automaatne kaitse 4.elektrilised mõõtmised 5.el. seadmete ja aparaatide kommutatsiooniseadmete signalisatsioon.

Ergasiloos on lõpuselehekeste põletiku ja nekroo siga kulgev mageveekalade invasioo nihaigus.
Esinemissageduse põhjal on teiseks domineerivaks suunaks sealses piirkonnas idatuuled ning arvestades võrgupunkti läbivat rannajoone nurka põhjasuuna suhtes ,on seal suhteliselt suur osakaal sellest rannalõigust mööda levivatel lainetel, mis on laineenergia summaarse ressursi arvutustes ignoreeritud.
Elektromehaanik – tagab laeva automaatika ja diiselgeneraatorite töö.

Elektrimasinad - alalsivoolu elektrimasina ehitus ja tööpõhimõte On universaale e. ümberpööratav see tähendab, kui panna pöörlema rootor töötab ta generaatorina ja vastupidi, kui juhtida tema ankrumähistessealalisvool, hakkab ta tööle kui mootor.
Ekstensiivsele hanekasvatusele on iseloomulik munatoodangu sesoonsus, väike munatoodang ja sellega seoses väike üleskasvatatud noorhanede arv emashane kohta, noorhanede pikk kasvuperiood (5…6 kuud) ja hanelihatoodangu realiseerimine peamiselt sügiskuudel.
Emajõe kogupikkuseks on 100 kilomeetrit ja langust Võrtsjärvest Peipsini on 3,5m. Tartu asub täpselt jõe keskjooksul . Laevatamist Emajõe veeteel segas Kärevere sildade ehitamine, mis konstruktsiooni vea tõttu juba samal aastal kokku varises.

Esmatähtsad on laevade maksimaalsed ja gabariitmõõtmed, mis määravad laeva võimalused sadamate kasutamisel, dokkimisel, kanalite läbimisel ja üldise navigatsiooni ala e. laevatee (v.k. фарватер) valikul.
Erandina on madalate tööparameetritega kateldel (auru temperatuurid kuni 200 0C, töö - rõhkudel kuni 1 MPa ja tingimusel, et armatuuri tingläbimõõt ei ületa 200 mm) lubatud kasutada kõrgtugevat malmi.
Emased on “ovoviviparous” (ingl.k.), mis tähendab et nad toodavad munarakke oma keha sees, aga mitte nad ei mune neid välja vaid järglased arenevad emase isendi sees ja sünnivad välja arenenuna.

Eesti peekonisiga – kohaliku maasea ja taani maasea ristand (vähesel määral kasutati aretuses ka soome maasiga ja saksa maasiga). Lihajõudluse parandamiseks on kasutatud rootsi maatõugu emiseid ja kulte.
Electro - fishing equipment is used for collecting different fish species and recording their relative abundances, and making cursory determinations of their health based on external observations.
Erimärk – okeanograafiliste tööde krundi mahapanemise rajoon (n: sõjaõppused, veealused kaablid ja torujuhtmed, puhkerajoonid): tuli – kollane, värv – kollane, plink – Fl 5 sek.

Eelistatud on pisikesed ja peenest traadist õngekonksud suurustes nr. 12-24. Sellised konksud kaaluvad väga vähe, mistõttu sööt hõljub vees loomulikumalt, ning need ei vigasta sööta.
Estuaar – lehtersuue, suure jõe sügav mere poolne lainenev suue või kitsas suudmelaht (Matsaky laht – Kasari jõe suue). Ökoloogilised tingimused, eriti soolsus, om väga muutuvad.
Euroopa merengusorganisatsioon - rahvusvaheline mereorganisatsioon ÜRO juures, mis tegeleb rahvusvahelise koostööga nii valitsuste tasandil kui ka koostöös tööstusharu (laevaehitus, sadamad) esindajatega

Eesti sisevetes on peamisteks püügiobjektideks samuti ahven, koha, särg aga ka latikas, haug, säinas, linask jt. Võrgupüügi üheks omapäraks on püügi suhteliselt kõrge selektiivsus.
Esipaneel on vastavalt generaatorite arvule jagatud sektsioonideks,mis on varustatud vajalike kontrollmõõteriistadega(v,a,w,oom) juhtimisaparatuuriga (releed, nupud, lülitid, kaitsed)
Elektriajam on masinate või tehnoloogiaseadmete käitamiseks ettenähtud elektromehhaaniline süsteem, mis koosneb elektrimootorist, jõuülekandest, toitemuundurist ja juhtseadmest.

Eesti kalakasvatus on praegu mahult väike majandusharu-kaubakala väärtus tootjahindade järgi on kuni 50 miljonit kr. Kalakasvatuslikku taastootmist finantseeritakse 6 miljoni kr eest.
Eeltoodud valemeid nimetatakse põiki püstuvuse metatsentrilisteks valemiteks. Need valemid näitavad, et metatsentri kõrgust GM võib kasutada püstuvuse suhtelise mõõtühikuna.
Ekmani hoovuseks nimetatakse tuule poolt tekitatud mere pinnalähedase kihi liikumist, mille kirjeldamiseks on tehtud järgmised lihtsustused merevee liikumisvõrranditesse:

Eeldusteks on pihustite, õhu suundaparaadi, kütusepumpade, ventilaatorite ja teiste koldeseadme tööd kindlustavate seadmete ning süsteemide tehniline korrasolek.
Eterniidi kahjulikkus - eterniit sisaldab asbesti, viimaseks nimetatakse kiudja morfoloogiaga mineraale, mis satub keskkonda elamute ja kõrvalhoonete lammutamise käigus.
Ergutusahelasse on lülitatud muuttakisti ning ergutusahelasse muutakisti (reostaat) ja ümberlüliti, mis on ettenähtud generaatori ergutusvoolu suuna muutmiseks.

Elektriangerjad on võimelised muutma elektrilöögi pinget, kasutades madalamaid pingeid saagi otsimiseks ja kõrgemaid saagi uimastamiseks või enda kaitsmiseks.
Elektriangerjal on piklik, silindri kujuline keha, tavaliselt kasvavad 2 m pikkuseks ja 20 kg raskuseks, tehes temast kõige suurema liigi gymnotiformes-ide seas.
Ergutusmähis on ühendatud ankrumähisega jadamisi; liitergutusega e segaergutusega masin, mille poolustel on nii rööpergutusmähis kui jadaergutusmähis.

Emased on asustusmaterjaliks soovitavamad (asustamise jaoks on vajaVähkide sorteerimine nõuab lisatööd ja seepärast suurendab kasvatuse kulusid.
Erinevates eluvaldkondades on palju selliseid osasid, mis tavainimestele märkamatuks jäävad, kuid mis on olulised selle valdkonna edukaks ja efektiivseks toimimiseks.
Erinevuseks on see, et liikumatud südamikud on elektrotehnilisest terasplekist. Liikumatu pooli vool tekitab magnetvälja, milles pöördub liikuv pool.

Erinimelised plaadid on eraldatud üksteisega mingisuguse isolatsiooniga, sest kui plaadid kokku puutuvad siis tekib lühis, mis võib tekitada isegi plahvatust.
Eripiirkondades – Läänemerel, Põhjamerel, Vahemerel, Mustal merel, Punasel merel, lahtede piirkondades, Antarktika aladel ja Kariibi mere regioonides.
Eelneva tõttu on oluline, et inimesed mõistaksid, kui oluline on eristada ohtlike jäätmeid tavajäätmetest ning viidaks vastavasse kogumispunkti.

Eesti rannikumeres on peamisteks püügiobjektideks ahvven, koha, lest, särg, säinas, vimb, siig, lõhi ja meriforell, viimastel aastatel ka hõbekoger.
Elutingimustega on hämmastav. Seetõttu nad on suutnud asustada meresid ja ookeane, jõgesid ja järvi , tiike ja ojakesi ning isegi põhjaveesid.
Engleri viskoosust nimetatakse sellepärast tinglikuks viskoosuseks, et see näitab kui mitu korda kütus voolab veest aeglasemalt viskomeetrist labi.

Elektriraidel on laigud evolutsiooniliselt muundunud lihas rakkudest, mida nim, ”electroplaques” (ingl.k.), mis moodustavad elektriorgani.
Eeldusel — ordinaatteljel on GZ , kui aga on momentides, s.t. ordinaatteljel on ∆⋅GZ, siis on lõik AB püstuvuse koefitsient KΦ.
Elektriajamiga sektorseade - sektorrooliseadme jhtimine toimub reeglina süsteemis generaator-mootor, kas relee-kontaktaparatuuri või türistorite abil.

Elektromagnetiline induktsioon - on nähtus, kus saadakse magnetvälja jõujooni lõigates elektrivoolu. Magneti jõujooni lõigatakse mingisuguse metalliga.
Esd - ventiilide juhtimine toimub hüdraulika või suruõhu abil, kuid igal juhul peavad nad sulguma elektrivoolu kadumise korral.
Eelistatumad on kuni 6 kg raskused kalad, sest nendega on marja ja niisa võtmisel kergem ümber käia ja ka marja trombioht on väiksem.

Estis on keskmiselt 50..70 päeva aastas, mil esineb udu. Kõige harvem esineb seda mai ja juunikuus ning kõige tihedam sügisel.
Elektrilisel rooliajamil on tavaliselt 3 juhtimise kaskkontrollerit: üks roolikambris, teine üleval sillas ja kolmas vahetult roolimasinaruumis.
Eesti siseveekogudes on mõrrapüüki harrastatud juba ammu, kuid mererannikul võeti suured mõrrad ja rüsad kasutusele alles XIX sajandil.

Eteen - ja propeenoksiid (C2H4O, C3H6O) on värvitud eetrilõhnaga tuleohtlikud ja mürgised, keemiliselt aktiivsed vedelikud.
Euroopa sisevetes on Peipsi ja Pihkva jrv. Kalasaake eestis annab kõige rohkem Peipsi . Sisevete kalapüügi üheks objektist jõesilm.
Eesti rahvusmonumendiks on tunnistatud Põhja-Eesti paekallas Osmussaare ja Narva vahel. Paekallast (panka) iseloomustavad kõrged paljandid.

Euroopa kaladest on kõige mürgisemaks merilohe ehk meriskorpion, kes eluneb Atlandi ookeanis Euroopa ja Aafrika ranniku läheduses.
Eesti järved on väikesed. Pooled neist on pisemad kui kolm hektarit ning ainult 45-l küünib suurus üle 100 hektari.
Elemendi liigitähis on üldjuhul ühetäheline (nt. R tähistab takistit), kuid täpsustatud tähis koosneb kahest tähest.

Elektriangerjal on kolm kõhtmist paari organeid mis toodavad elektrit : Main-i organ, Hunter-i organ ja Sach-i organ.
Emaskaladel on kõht puhetunud ja pehme, suguava punsunud, kergelt punetav ja ümmargune, lõpuskaante välispind
Effect on fish by the two vessels may increase the capture efficiency in shallow waters and at the surface.

Eelpool on kirjeldatud mitmesuguseid süsteeme, mis oma tehnoloogialt on suhteliselt keerukad ja ka kallid.
Elektriraid on kehakujult nagu teised raid, lamedad , ketta laadse kujuga ning sabauimed pikkused varieeruvad.
Eelistatumad on siiski kuni 6 kg raskused kalad, sest nendega on marja ja niisa võtmisel kergem ümber käia.

Erinevuseks on vaid lüpsikannu puudumine, sest piim juhitakse nisadest voolikute kaudu otse piimatorustikku.
El is on rohek levinud püügivõimsuse mõiste, mis väljendab mingi laevastiku peamasina võimsust.
Eluiga 8 - 9 a. Suurim kaal 40kg. Suguküpsed lõhed pöörduvad kudemiseks tagasi oma sünnijõgedesse.

Esimeses grupis on sagedamini kasutuselolevad kaardid (nait/laevaliinid0 ning /kaartide ja teatmike kataloogid.
Elektromotoorjõud on töö, mida teevad vooluallikas toimivad kõrvaljõud ühikulise laengu (1 C) üleviimisel.
Ergonoomia on tööviiside, -vahendite ja-keskkonna arendamine inimeste võimete ja vajaduste kaohaseks.

Ekspordi poolest on Holland maailmas viiendal ning Euroopas (Saksamaa ja Prantsusmaa järel) kolmandal kohal.
Ellujäämuses on suured, on soovitav positiivse tulemuse kindlustamiseks asustamist mitmel aastal korrata.
Ekspertmeetodi objektiivsus on õigete tööpõhimõtete rakendamisel oluliselt suurem organoleptilisest meetodist.

Eriline probleem on laeva veealuse osa värvkate ( mürkvärvid e. kattumisvastased värvid (Antifouling
Ecophysiological - kirjeldab organismide omavahelist füüsilist toimimist ja selle keskkonda.
Eeskätt usa - s ja Inglismaal ehitati saleda kerega, 3 - 4 mastilisi kiirpurjekaid, nn klipreid.

Eelnimetatud põhjustel on piima töötlejal õigus keelduda verd sisaldava piima vastuvõtmisest tootjalt.
Elektrisägad on öise eluviisiga ja veedavad suure osa oma päevast olles peidus kuskil urus.
Elektromotoorjõud on võrdne potentsiaalide vahega vooluallika klemmidel välise ahela puudumisel.

Eesmine seljauim on sinakashall, suure musta laiguga tagaosas, tagumine seljauim rohekaskollane.
Eurühaliinsed magevee - plankterid elavad hüperosmootses keskkonnas oma tolerantsi ülemisel piiril.
Eesti metsasus on 40 %. Mets on kujunenud Eesti Vabariigi üheks tähtsamaks eksportkaubaks.

Elektrisägaliste sugukonnas on 2 perekonda, Malapterurus ja Paradoxoglanis milles on kokku 19 liiki.
Eristamise aluseks on püütud võtta võimalikult kergesti tähelepandavad välistunnused.
Esmaseks tulekustutusvahendiks nim. Ühe inimese kasutada olev tule kustutamisek ette nähtud vahend.

Eesti vesiviljelus on killustatud paljude harude, tootmisviiside ja objektide vahel.
Eesti maatõug – kohalik tõug, mis on kujunenud koos sisserännanud rahvaga.
Elektritakistuseks nim. voolutugevuse sõltuvust peale pinge veel juhi omadustest.

Erinevaid turu - uuringute metoodikaid, et välja selgitada huvigrupi hinnang.
Eteen - ja propeenoksiidi veetakse meritsi aastas 2,4 miljonit tonni.
Emased on asustusmaterjaliks soovitavamad (asustamise jaoks on vaja

Eelkamber on ühendatud põhi põlemiskambriga ühenduskanali kaudu.
Eelvastsed on esialgu väheliikuvad ja lebavad haudeaparaadi põhjal.
Elusmassi kaal -  aine kaal koos selle loodusliku vee sisaldusega.

Elektroodidega on ühendatud toru sees olevad bispiraalsed kütteniidid.
Enamus hobuseid on ristandid, keda registreeritakse eesti sporthobustena
Eesti järved on madalad, vaid 46 on neist sügavamad kui 15 meetrit.

Elektromoroorjõud on mitteelektrivälja mööduks; toiteallika kogupinge.
Emsn on riiklikult majandav organ PEFC sertifikaadis Eestis.
Eesti vutid on ümara kehaga, lühikese saba ja lühikese kaelaga.

Eksport - ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele.
Elatusvahenditele - oht loomadele jt elusorganismodele ning toiduahelale
Enamikul juhtudel on naftatoodete reostamine õlise pesuveega keelatud.

Elatustarve – mingi toitefaktori tarve ilma toodangut andmata.
Emakala - on pikliku kehaga, meenutades välimuselt lutsu.
Eesti holstein – eesti maatõu ja hollandi mustakirju ristand.

Eksterjöör – väline ilme, pealmised kehaehituse vormid.
Eripiirkondadest on läänemerel ka prügi põletamine keelatud.

Esinenud on ka sooleparasiite, kalatäisid ja imiusse.
Eelnevad tööd on ära tehtud tuleb asemele lasta uus vesi.

Equipment ON A TRAWLER DESIGNED FOR STERN TRAWLING
Esmaskudejatel on mari väiksem, kaaludes isegi vaid 40
Esmaspoegimis - east ja karja suurendamise vajadusest.

Esemetega - põnevus peitub õige koha leidmises.
GPS
Eesti punane – eesti maatõugu ristati angliga.

Ekvaator - Maa teljega risti olev suurring.

Ettevõtte nimi on Creperie Kristjan ja Kristiine.
Eeskeha on arenenud paremini kui laudjas.Ergutusmähise otsad on toodud klemmplaadile.

Engine - room Peamasinaruum 16
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekspluatatsiooniga on kohustuslikud kõigile laevapere liikmetele.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto