Sõnu seletav sõnaraamat

Eetika – inimestevahelised suhted (õnn, au...), teaduslik lähenemine sõprusele (mis hoiab sõprussidemeid koos, sõprus erinevate klasside vahel jne). Kuidas see mõjutas poliitilist filosoofiat? Kas inimestevahelised sõprussidemed tulevad poliitikale kasuks või vastupidi - kas poliitiline süsteem peaks olema üles ehitatud nii, et sõprus ei mõjuta poliitikat, nii et poleks korruptsiooni? Poliitiline filosoofia
Eesti 1917 - 1920 -eestialad kuuluvad vene koosseisu -2 kubermangu lõuna eesti kuulub liivimaa kubermangu ja eestimaa -üheks kubermanguks 1917 peterburis 4000 eestlast nõutakse autonoomiat -30 märts 1917 kinnitas venemaa ajutine valitsus eestiomavalitsuse seaduse selle seaduse kohaselt ühendadti kõik eestri alad ühtseks kubermanguks -eestimaa kubermangu valitsemiseks valiti maanõukogu (maapäev) mis oli omavalitsuse
Eetilised tõekspidamised - kinnitasid ainujumalakultuse, keelasid jumala kujutamise, käskisid igal seitsmendal päeval puhata ning sätestasid põhimõtteliselt isiku, omandi ja perekonna kaitse. Kümnele käsule lisandusid aga üksikasjalikud ettekirjutused kõige erinevamates eluvaldkondades. Tõenäoliselt kujunesid need seadused pika aja vältel ja on suures osas Moosese ajast märksa hilisemat päritolu.

Ehnaton - ketservaarao • Tegelik valiutsejanimi Amenhotep IV • Valitses 1350-1334 e.Kr • Lõi uue religioon-Atoni kultus • Kummardab ainult päikest ennast • Jumal kättesaadav ainult vaaraole • Tahtis kärpida Karnaki preestrite võimui • Uus pealinn Ahet-Aton • Abikaasa oli kuulus Nofretete
Eisenhoweri doktriin ehk tagasitõrjumisdoktriin (roll back) Dwight Eisenhower, leidis, et pidurdamisdoktriin on liiga passiivne ja deklareeris, et Ühendriikide südametunnistus ei rahune seni, kuni Ida-Euroopa rahvad - ka eestlased, lätlased ja leedulased - "kes meie verd ja kel meie elulaad, ei pöördu tagasi vabade rahvaste perre". Kui pidurdamisdoktriin nägi ette kommunismist ohustatud maadele majandusliku ja sõjalise abi andmist, siis tagasitõrjumisdoktriin nägi vajadusel ette ka relvajõu kasutamise.
E doktriin – ameeriklastel tuli aidata Aasia rahvaid, keda ähvardas kommunistide võimu kehtestamine.

Ereškigal - allilma jumalanna • Nergal- katku-, nälja-, sõja-, allilmajumal Etana • Esimene teadaolev Sumeri valitseja oli Etana, kes elas u 2800 a eKr • Etana tähendab “karjane, kes tõusis üles taevasse ja vallutas kõik võõrad maad” • Hilisemas Vana-Babüloonia (XVIII–XVI saj eKr) on Etanat kujutatud müütilise kangelasena, kes kotka seljas taeva poole tõuseb • Etana kohta on säilinud väga vähe- võib isegi öelda, et peaaegu mitte üldse- allikaid TÄNAN VAATAMAST!
Eesti haritlased - Milliseid Eestlaste Majanduse Sotsialismi ideed probleeme nägid õiguslikku edendamine, eesti ühiskonnas? võrdsustamist ühiskonna baltisakslastega sotsiaalne lõhestatus Milliseid Poliitiline Poliitika Venemaa sotsiaaldemokraatliku probleeme nägid korraldus on töölispartei ringid  tegutsesid vene riigis? aegunud, illegaalselt piiramatu isevalitsus asendada konstitutsioonilis e parlamentaarse monarhiaga Eestvedaja Jaan Tõnisson Konstantin Päts Kooliõpetaja Peeter speek
E iii - Itaali riigipea ja kuningas 1900-1945, kes ei olnud huvitatud riigivalitsemisest.

Emiir – eri piirkondi valitsevad araabia ülikute seast määratavad asevalitsejad
Eksperimentaalarheoloogia raames on tõestatud, et sedasi on täiesti võimalik korralikke savinõusid teha.
Erinevad mõisatüübid – • Era- e rüütlimõisad – kuulusid peamiselt baltisaksa mõisnikele • Riigi- e kroonumõisad – riik rentis neid ikemaks või lühemaks ajaks välja riigiteenistuses olnud aadlikele • Kirikumõisad e pastoraadid – väiksemad, andsid elatist kirikuõpetajatele Tähtsamad tegevusalad – • Teraviljaeksport – peamisteks teraviljakultuurideks olid talirukis ja oder • Viinapõletamine – alates 18.saj, kolmandiks kogu teraviljast läks viina tegemiseks.

Elbe - germaanlased) jagunesid kolme gruppi (mitte etnilised, vaid kultuslikud ühendused): ingveonid (Põhjamere ääres), ist-veonid (Reini ääres) herminonid (sisemaal). Nendesse rühmadesse kuulusid heruskid, ubid, bataavid, hatid, frangid (kujunenud usi-petide, tenkteride, sugambrite ja brukterite ühinemisel), haukid, friisid, saksid, sueebid, semnoonid, hermunduurid, langobardid, markomannid, kvaadid jt. Germaanlased elasid üksiktaludes või väikestes külades.
Eestis 1520 - 1699 196 nõiaprotsessi, milles surma mõisteti 65. • Loe tekste „Pühajõe mäss“, „Oleariuse reisikiri“ ning „Liivimaa libahundid“ ja vasta: • 1. Mis toimus Pühajõel? Millised uskumused kajastuvad 1. loos? • 2. Mida on kirjeldatud Oleariuse reisikirjas? • 3. Kes oli Thiess ning mida on viimases tekstis kirjeldatud? Rootsiaegne vaimuelu - haridus Rahvahariduse teke • Rootsi pidas oma peamiseks eesmärgiks Eestis luterluse levitamist.
Esemelised ajalooallikad – arheoloogia Laibad, luud – antropoloogia Keeleteadus

Euroopa liit on üheaegselt riikide liit ja liitriik – mis seda näitab? 20. Millega tegelevad ja millised võimupädevused on EL Ülemkogul ja selle eesistujal (presidendil), EL Välisasjade ja Julgeolekupoliitika Kõrgel Esindajal, EL Ministrite Nõukogul, Euroopa Komisjonil, Euroopa Parlamendil ning Euroopa Kohtul? 21. Kes on Euroopa Komisjoni president? Kes eestlastest on Euroopa Komisjoni üks neljast asepresidendist? Kes on Eestist valitud Euroopa Parlamenti?
Esmane kontekst – algne leiukoht, kus ese on pinnasesse jäänud (koordinaadid, asend maastikul jne • Teisane kontekst – algsest leiukohast eemal-datud leiud, mis on uuesti ladestunud (nt erosioon, mineviku või tänapäeva inimtegevus jne) • Leiusituatsioon – millisest pinnasest, seos ladestustega (millisest kihist / sissekaevest /hoonest jne) ja selle ladestuse asend teiste suhtes • Kaasleiud – teised leiud samast ladestusest /hoonest / kontekstist
Eesti nsv - s hakkas seisuaegne sumbunud õhustik lagunema 1986.aasta lõpul, mil avalikustati Moskva keskametkondade kavad uute fosforiidikaevanduste rajamiseks eestisse. See tekitas ühiskonnas protesti, mis 1987. aasta kevadel vallanduse ulatuslikuks üha enam poliitilist värvingut omavaks fosforiidikampaaniaks, milles rahvas esimest korda tunnetas ühtekuuluvuse jõudu: asjaosalised olid sunnitud kõik eeltööd uute kaevanduste rajamiseks peatama.

Eestimaa kubermang - 3, eestimaa suurmaapidajad (baltisakslased, mõisnikud) – 16, 16 väiketalupidajat, 10 linlast (linnavolikogude esindajad, 5 Tlnast, ülejäänud mujalt linnadest), 5 vaimuliku seisuse esindajat (luterlikud pastorid). Eestlasi oli nende hulgas kokku 18. eestimaa rüütelkonnal õnnestus kõik endale vajalikud otsused läbi suruda. Esimene otsus oli see, et tuleb paluda saksa keisrilt toetust eestimaa lahtiühendamiseks venemaa küljest.
Esimesed k - P olulisem lahing • Marathoni lahe rannal vastamisi • Dareios I Pärsia väed • Ateena maaväed • Lahingu võti • Eesmärk hävitada Pärsia tsenter-faalanks • Kreeklaste tiibrünnak • Hukkunuid • Pärsial ligi 6500 meest • Ateenlastel 200 meest • Ajalooline kuulsus-40km Marathonist ateenasse • Abipalve Spartasse-200km • Ateena armee tagasimarss linna-Pärslaste rünnakut ootama • Ateena täielik triumf
Eriüksusi l - ja P-Vietnamit lahutava piiri lähedusse loodi surma tsoonid, kus tugeva toimeliste mürkainete abil hävitati metsad ja põllud, et takistada kommunistidele abi saatmist P- Vietnamist. Vaatamata USA abile sai L-Vietnami armee korduvalt lüüa ning alates 1963 aatast läks kommunistlik vabastus armee suurele pealetungile, paljud lõuna Vietnami elanikud toetasid kommuniste, kes lubasid laialdasi demokraatlikke ümberkorraldusi.

Eesti hollandi - Friisi Karja Kasvatajate Seltsi asutaja ja esimees • ajakirja "Uus Talu" asutaja ja tegevtoimetaja • sarja "Väikepõllumehe kirjavara" üks toimetajaid ja viljakas autor • kujundas Piistaoja talu, üle Eesti tuntud tootmis- ja katsetaluks:  pani aluse sihipärasele eesti mustakirju karja aretusele ja kultuurrohumaaviljelusele;  rakendas esimest korda Eestis masinlüpsi ja elektritara;  propageeris silotegemist;
Etruskid – Itaalia loodeosas Etruurias elanud rahvas, kelle hiilgeaeg oli VII-VI saj eKr. Nad kujundasid oma tähestiku kreeka alfabeedi põhjal ning nende kultuuri mõjutasid nii kreeklased kui foiniiklased. Etruskid olid väga head meresõitjad, neil oli kõrgeltarenenud metallitöötlemine ning ehituskunst. Etruskid said kuulsaks ka jumalike ennete tõlgendamise kunstiga ning nad pöörasid suurt tähelepanu elule pärast surma.
Eesti okupeeriti – kaotati iseseisvus • Eesti rahvas kaotas 1/5: (elanikkond vähenes 200 000 võrra – ca 80 000 sõjapõhenikku, 30 000 langes sõjas, ülejäänud hukkunud, represseeritud, või terrori ohvrid) • Eesti kaotas oma ajalooliselt kujunenud vähemusrahvused (Baltisakslased lahkusid, juudid hävitati, rootslased lahkusid Rootsi). • Territooriumi kaotus 5% (Narva tagused 3 valda, Petserimaa liideti Vene NFSV-ga 1944.a.)

Ebakindel - valitsused vahetusid tihti *võimule said tsentristlikud erakonnad *algas Prantsuse koloniaalimpeeriumi lagunemine Saksamaa * Saksamaa purustati sõjas põhjalikult ning jagati NSV liidu, USA, Prantsusmaa ja Inglismaa vahel.
Ei jätku - puudu jäi töölistest, rahast jne. Esimese viisaastaku poole peal koostati salastatud nimekiri neist objektidest, mis kindlasti tuleb käiku panna vastavalt plaanidega, nt Aasiaga ühendav raudtee, Stalingradi traktoritehas jt. Neisse ettevõtetesse suunati kõik jõupingutused- olemasolevad rahad, ehitusmaterjalid jne. Neid hoidis valitsus kogu aeg oma valvsa pingu all ja kindlustas nende rajamise vastavalt plaanile.

Ebaseaduslikud valimised – rahvakoosolekud tagandasid ametis olnud vallavnemaid ja teisi ametnikke, moodustati mitmesuguseid komiteesid, komisjone ja büroosid, kes pidid mõisnike ja võimudega läbirääkimisi pidama, moodustama kaitseväge, muretsema relvi, tegelema maksudega, nende õiglase jaotamisega jne. 1/3 selliseid valimisi teostati juba enne aulakoosolekut, 2/3 pärast seda ehk detsembri esimesel poolel enne mõisate põletamist.
Eesti pank on juriidiline isik, tal on oma põhikiri, pitsat, vapp ja muu seadusega lubatud atribuutika. [3] Eesti Pank juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadusest, Euroopa Ühenduse asutamislepingust, Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjast, Euroopa Keskpanga õigusaktidest, käesolevast seadusest, muudest seadustest ning oma põhikirjast.
Enamasti ühe - või kahekordsed kivivundamendiga ehitised • Linna keskel agoraa, mille ümber templid ja nõukogu hooned • Pnyximäe otsas kõrgus rahvakoosolekuplats • Võimsad müürid, mis liitsid linna sadamaga • Kuningaloss-kindlus- kultuurikeskus • Nike tempel • Propüleed • Parthenon • Erechtheioni tempel • Athena pronkskuju Riigikord • Aristrokraatia • Aristrokraatia • Türannia • Demokraatia

Eesti iseseisvumine on otseselt seotud Esimese maailmasõjaga, mille käigus lagunesid Euroopa impeeriumid Venemaa ja Austria-Ungari. Sõja mõju Eestile: Majandus- tööjõu puudus, toorainepuudus , tootmise langus põllumajanduses kui ka tööstuses, hinnad tõusid, kiire inflatsioon 4. Miks muutus iseseisvuse väljakuulutamine 1917. aasta sügisel eriti aktuaalseks? Venemaa oli kehvas seisus – võis Eesti endaga alla vedada.
Elatusvahendite mitmekesistumine – suurulukite küttimise kõrval kala- ja mereloomade püük, uued saakloomad, püsiasustuse kujunemine • Kivitöötluses – kõige selgem tunnus mikroliitide kasutamine, üks võimalik põhjus – muutus jahipidamises • Kasutusele tulevad vibu ja nooled • Ülemineku algus karjakasvatusele ja viljakasvatusele • Rohkem tähelepanu toidu säilita-misele – hoiuaugud, kuivatamine jt Eluviis ja asustus
Esimest korda on Türi linna mainitud ajaloolistes ürikutes 1347. aastal Turgeli nime all. XIX sajandi lõpul oli Türi kihelkonna keskus kiriku, kirikukõrtsi, apteegi, doktoraadi, surnuaia ja koolimajaga. Asula kasvas sajandivahetusel, kui Laupa mõisnik von Taube rajas1899.-1900. a Pärnu jõe äärde puupapivabriku ning ehitati Tallinn-Viljandi kitsarööpmeline raudtee, mis 1974. a rekonstrueeriti laiarööpmeliseks.

Esimesed kriisiilmingud1930 - hindade langus - põllumajandustootjaid tabab esimesena (Euroopa ei suuda enam osta, piiratakse sissevedu, Eestis tekivad ülajäägid, hinnad langevad ka siin) - sama protsessi kordumine tööstuses - siseturu kokkukuivamine - rahanduses tekkis segadus seoses paljude riikide loobumisega kullastandardist - tööpuuduse kasv - elukalliduse tõus rahulolematus kõigis ühiskonnakihtides= otsitakse süüdlast
Ehnatoni usureform - tõstis Amon-Ra asemele päikeseketta Atoni, Atonit hakati austama ainujumalana ja teistele jumalatele ohvreid ei toodud, seoses sellega vahetas ka vaarao nime Amenhotep(„Amon on rahul”) asemel Ehnaton(„Atonile kasulik”), Ehnaton rajas Teeba ja Memphise vahele uue pealinna Ahnetatoni(„Atoni silmapiir”). Tutanhamon tõi aga peale teda pealinna Teebasse tagasi ja taastas Amon-Ra austuse.
Eramõis – feodaali maavaldus koos selle juurde kuuluvate hoonete ja elanikega Lääne valdus – maahärralt vasallile teenistuse eest kasutamiseks antud maa-ala Millised olid läänimehe õigused oma valdustes? Õigus koguda kümniseid, makse ja õigus pidada oma valduses kohut Senjööri kohustus – kohustus lääni anda Vasalli kohustused – isandale truu olema Ori – võlgades talupoeg v sõjavang

Esi - e muinasaeg(5-6milj)Ajalooline aeg(5000a.t) Vanaaeg(5000a.t- 5.saj(476pk))Antiikaeg(8.saj ekr-5saj pk)Keskaeg(5saj-15/16saj) Uusaeg(15/16saj- 20saj)Lähiajalugu(+20saj)Hominiidid e inimlased(5-6mil a.t)Australopiteekused(Australopithecus anamensis 5-2milj a.t)Üha uute tööriistade valmistamine arendas inimese eellaste mõtlemist ja sellest tingitult suurenes järk-järgult ka nende aju maht.
Ehkki on märkeid ka katsest luua ilmalikke pulma- ja matusekombeid, jäid peamiseks väljundiks siiski ilmalikud leerid, mille käigus ”leerikursusest” osavõtja kuulis loenguid tervishoiu, marksistliku majandusteaduse, inimühiskonna arenemise seaduste, proletaarse revolutsiooni teooria ja klassivõitluse ajaloo ning religiooni tekkimise, selle klassiolemuse, sotsiaalse funktsiooni jne. kohta.
Ersatskaubad - asenduskaubad.Originaal järgi tehtud • Keemia tööstuses hakati valmistama ersatskaupu • 1917 süvenes nälg • Suurenes genotsiid ja vägivald • Sõjas osalenud inimesi nim. kadunud põlvkonnaks • A)mehed ei suutnud kohaneda igapäevaeluga B)tõmbuti elust eemale c)kõigesse suhtuti passiivselt d)väärtushinnangud olid purustatud e)oldi pettunud demokraatlikus maailma süsteemis

Ehituskunstis - korruselamud,kirikute ja kuplite ehitamine,lubjamört.Veevarustus-purskkaevud, akveduktid(varustasid linna joobiveega)kanalisatsioonisüsteem.Pesemiskultuur-Termid,odrajahuga pesti,h-naised,õ-mehed.Teede ehitamine-Kõik teed viisid Rooma,kivist teed ja sillad, Via Appia- 195 km, kokku 372 teed e. 83 000km. Patriitsid- kodanik, kes kuulus eliitperede hulka ja kes võis astuda riigiametisse.
Elitaarne – kirjanikud, kunstnikud jt. Estofiilid, Kreutzwald, Faehlmann tippharitlased, rahvusliku eliidi kujunemine Haritlaste liikumine – tudengid, haritlased, Jannsen, Koidula, Jakobson, Hurt, kooliõpetajad palvekirjad, EÜS Seltsiliikumine, põhisuunitlus kultuuriline, Laulu- ja mänguseltsid, esimene laulupidu, haaras masse nii elukutse kui tegevusalade põllumeeste seltsid, karskusseltsid
Eleegia – ükskõik mis teemal loodud luuletus, mille rütmiliseks ühikuks oli eleegiline distihhon = I rida – heksameeter, II rida pentameeter jamb – rütmiliseks ühikuks jambiline trimeeter – koosneb kolmes meetriumist mis omakorda koosnevad kahest jambilisest värsijalast (u-u-) kirjutati ka trohheilisi värsse ( -u-u) [Archilochos, Kallinos, Tyrtaios, Mimnermos, Solon, Theognis]

Ehkki põhja - Eesti Taani valdused kuulusid kuni keskaja lõpuni Lundi peapiiskopi alla, oli see suhe pigem formaalne ja kontrolli all. Tallinna piiskopid osalesid hoopis Riia kiriku ettevõtmistes. Piiskop kuulus maa külge, mida nad valitsesid, olles kristliku maailmapildi kandjad. Tihti olid piiskopid võõramaalased, seega olid neil rikkalikumad maailmavaated ning arenenum kultuurikogemus.
Ekp - Eesti Kommunistlik Partei EKP Keskkomitee Büroo+sekretärid+aparaat EKP Maakonnakomiteed/rajoonikomiteed Partei algorganisatsioonid ENSV Ministrite Nõukogu+ministeeriumid+aparaat Maakondade/rajoonide täitevkomiteed Vallatäitevkomiteed Kõla TSN täitevkomitee ENSV Ülemnõukogu ja selle Presiidium Kohalikud nõukogud ÜKP Keskkomitee Eesti Büroo- šatalin, Perov, Jefremov
Eevald aav – helilooja ’Vikerlased’ Ernst Öpik – astronoom Paul Kogermann – keemik Ludvig Puusepp – neurokirurg A.H.Tammsaare – kirjanik ’tõde ja õigus’ Cyrillius Kreek – helilooja ’reekviem’ Kristjan Palusalu – maadleja – berliini OM 2 kulda Eduard Viiralt – kunstnik ’põrgu’ Paul Keres – maletaja August Mälk – kirjanik ’läänemere isandad’

Egon friedell on koguni väitnud, et 1799.-ks või hiljemalt 1804. aastaks jõudsid prantslased samasse seisu, kus nad olid olnud enne 1789. aastat: absolutismi. Siiski ei olnud revolutsioon mingil juhul tähtsusetu, sest Napoleoni absolutism erines kardinaalselt Louis XVI omast ning revolutsiooni ajal tehtud muudatused jäid suurelt osalt püsima ka Louis XVIII restauratsiooni järel.
Eisenhoweri 8 - aastane ametiaeg oli Ameerikale majanduslikus mõttes edukas ja president populaarne 1957. aastal kuulutas president välja nn Eisenhoweri doktriini Demokraat John Kennedy, valiti 1960. aastal presidendiks „Uus generatsioon pakub liidrit“ Lyndon Baines Johnson Sündis 27. augustil 1908 Suri 22. jaanuar 1973 Ametis 1963 – 1969 Ta kuulus demokraatliku parteisse
Erikorraga linnaosadesse ehk GETODESSE Varssavi getos hoiti pool miljonit juuti Kokku rajasid sakslased 356 getot Getod ümbritseti kõrgete müüridega, üksikuid väljapääse kontrollisid sakslastest valvurid. Omavolilist lahkumist karistati surmanuhtlusega Juutidel oli nn “omavalitsus”, kellega saksa võimud suhtlesid Getode elanikel oli puudus nii söögist, küttest kui ravimitest.

Esindusorgan –  Eesti Kongress. Valimised toimusid 1990. aasta veebruaris ning nendel osalesid ka v äliseestlased ning 34 000   Eestis elavate teiste rahvuste esindajat. Esialgu kodanike ko miteede liikumisse eitavalt suhtunud Rahvarinn   EKP võtsid sa muti vali mistest osa. Eesti Kongressi esi mene istung toimus 1990. aasta m ärtsis.
Eesti nsv - s juurdus plaanimajandusele tuginev käsumajandus. Käsumajandusega kaasnes massiline võõrtööliste sissevool teistest liiduvabariikidest. Sisseränne kahandas aja jooksul oluliselt eestlaste osatähtsust elanikkonnas. Industraliseerimine ja üleminek kolhoosikorrale soodustasid linnastumist. 1953. aastal elas üle poole liiduvabariigi elanikkonnast linnades.
Esimesed tsivilisatsioonid ehk primaarsed tsivilisatsioonid tekkisid suurte jõgede ääres. Primaarsed tsivilisatsioonid tekkisid suurel määral üksteisest sõltumatult, oma sisemistel põhjustel. Kõigepealt Mesopotaamias Eufrati ja Tigrise alamjooksul ning Egiptuses Niiluse kallastel. Seejärel Indias Induse jõe ääres, Vahemeres paikneval Kreeta saarel ja Hiinas Huanghe jõe orus.

Eleegia –  kaebelaul, hiljem mõtisklev luuletus sõjasündmustest,  poliitikast, armastusest.  Eleegia viljelejad spartalane Tyrtaios, riigimees Solon, palgasõdur  Archilochos. Jambograafia Jambograafia hõlmab poleemilisi, pilkelisi ja pahesid piitsutavaid  luuletusi. Esimene silp lühike, teine pikk.  Rajajaks peetakse Archilochost.
Elsass - Lotring –Prantsusmaale; • Eupen-Malmedy - Belgiale; • osa Ida-Preisimaast liitlastele, hiljem liita see Leeduga; • Põhja-Schleswing – Taanile; • Hultesneri maad - Tšehhoslovakkiale; • Lääne-Preisimaa, Poseni ja osa Ülem-Sileesiast - Poolale; Poolale loovutatud ala nimetati hiljem “Poola koridoriks”, kuna see jagas Saksamaa kahte ossa.
Enamikel juhtudel on just mehaanilised ja füüsikalised kahjustusprotsessid seotud mingi keskkonnateguri tsüklilise muutumisega. 10) erinevate keskkonnatingimuste olulisus objektide säilitamisel Objektide vananemise seisukohalt on olulised järgnevad keskkonnategurid: temperatuur, õhuniiskus, valgus, õhus leiduvad saasteained, biokahjustajad, magnetväljad ja vibratsioon.

Eesti ss - vabatahtlike diviisiks . Kuna rinne jõudis veebruari algul Narva jõele , toodi diviis Narva alla . 1.veebruari üldmobilisatsiooniga võeti täiendavalt teenima 45.000 meest . Neist umbes 20.000 suunati vastloodud 6 piirikaitserügementi ja 10.000 nende tagavararügementi . Kodumaale koondati ka kõik üksikpataljonid , millistest osa liideti diviisiga .
Endisest põhja - läti brigaadist(nüüd II diviis) asus kaitsele Väina jõe vasak kaldale. Rünnaku suund oli hästi tuntav suunatud Riia peale, saksa rauddiviis, esimese pealetungi päeva õhtuks jõudisd väeosad Riia eeslinnani, samal ajal saksa leegion liikus ida suunas, ja hõivas Väina jõe suudme . Ning vene korpused võtsid enda kontrolli alla Kuramaa poolsaare.
Enn - Arno Sillari EKP Tartu Linnakomitee I sekretär 1984-86 EKP Tallinna Linnakomitee I sekretär 1986-89 EKP KK esimene sekretär 1990-91 NLKP KK Poliitbüroo liige 1990-91 Linnaarheoloogia 1990. aastatel Alguses esialgu jätkus päris kenasti, hakkasid toimuma linnaarheoloogide rahvusvahelised üritused, konverentsid ja igalpool anti välja publikatsioone.

Erand - 1208-1227. aastatel toimus Muistne vabadusvõitlus eestlaste ja Mõõgavendade Ordu vahel, mille tulemusena uhketest eestlastest aastasadadeks orjarahvas sai. Enne Muistset vabadusvõitlust olid eestlased sõdinud ainult ümberkaudsete hõimudega ja käinud ka mõningatel kaugematel röövretkedel, kuid suuri sõdasid siinne rahvas läbi elanud ei olnud.
Esindusfunktsioon – üle maastiku kõrguv linnus sümboliseeris feodaali võimu kohaliku territooriumi üle. (Reini jõe ääres olid linnused iga paari kilomeetri järel ja omanikus nõudsid kaupmeestelt teemaksu, kes mööda jõge kaupa vedasid). Linnus ehitati võimalikult raskesti vallutatavale kohale (mäetipp), ümbritseti vallikraaviga ja sinna varuti toiduvarusid.
Esteetika – pärineb samuti Aristoteleselt A nõustus Platoniga, et 1) teadmine on võimalik 2) teadmine on teadmine vormidest (universaalidest). Kuid A ei nõustunud Platoni ideedega, vaid arvas, et universaalid eksisteerivad reaalselt üksikutes asjades (mõõdukas realism). Ideed multiplitseerivad tarbetult maailma ning ei suuda seletada liikumist ja muutumist.

Eesti ss - brigaad 20. Eesti SS-diviisiks. Lisaks formeeriti kuus piirikaitserügementi ja tagavararügement, mis alguses allusid kõrgemale SS-i ja politseijuhile, 1944. aasta augusti lõpus aga arvati Relva-SS-i. Eesti kodakondsusega venelastest formeeriti neli ehitus-pioneeripataljoni, mis suunati positsioonide väljaehitamiseks nii Narva kui ka Tartu rindele.
Elsass - Lothring Prantsusmaale)  Vähentati kaotajate sõjavägesid miinimumini (nt. Saksamaal ainult 100000. meest armees  Kõik kaotajad kohustusid maksma reparatsioone võitjariikidele  Kõigis riikides pidi kehtestatama demokraatlik riigikord  Rahukonverentsi kohaselt moodustati Rahvasteliit – ühendus mis pidi tulevikus sõjad ära hoidma.
Estofiil - baltisakslastest eestihuvilised Neljaastmeline ühtluskool - kihelkonnakool ja kreiskool maakondades, gümnaasium kubermangulinnades ning ülikool Passikorralduse seadus - vähemalt 21-aastased talupojad, kes olid kõik oma seaduslikud kohustused täitnud ja kindlustanud oma lähisugulaste ülalpidamise, õiguse taotleda 3 kuuks kuni 3 aastaks passi

Ensv partei - ja valitsuskaader koosnes sõja järel peamiselt juunikommunistidest, Eesti laskurkorpuse veteranidest jne. Nikolai Karotamm Johannes Käbin Karl Vaino võimulolek 1944-1950 1950-1978 1978-1988 Tegevuse Tugines eelkõige Ajas mõõdukat Venestuspoliitika! Üdini Moskva- põhisuunad juunikommunistidele ja laveerimispoliitikat, püüdes olla meelne.
Egiptuse kirjandus on otseselt seotud religiooniga- hümnid jumalatele, püramiidiraamatud, surnute raamatud ja muud tekstid avavad eeskatt usulisi toekspidamisi, samuti mitteusulisi ehk siis elutarkust edastavaid õpetussõnu(mis vahel olid nimeliselt adresseeritud vaaraole), kaevati maad tabanud nalja ja korralageduse üle. Egiptlastel olid novellivormi leiutajaks.
Enamlikud parteiorg - d olid kokku kutsunud Prahas omaenda konverentsi, seal otsustati enamlikud org-d VSDTP vähemlastest eraldada, hakata välja andma omaenda häälekandjat, ilmuma hakkas seejärel Pravda, kuid ka pärast seda paljudes kohtades partei lihtliikmed, tavainimesed ei suutnud tungida enamlaste ja vähemlaste vastuoludesse ega püüdnudki valida poolt.

Esiplaanile müsteeriumid – kitsale ringile mõeldud salajane usutalitus, millega loodeti mõjutada inimese elu pärast surma  ida- ja lääneusuliste arusaamade ühinedes kujunesid uut laadi uskumused, sai alguse jumalate samastamine, kuid uskuda võis ka kõiki vanu jumalaid Arhitektuur:  ülekaalu said ilmalikud hooned: raamatukogud, teatrid, lossid, koolis jne
Eesti juudid on võimelised looma endale ühe või rohkem nišše ühiskonnas, ühitades selle pikaajalised majanduslikud ja poliitilised huvid oma etnilise stra- teegiaga. Nad väldivad täielikku assimilatsiooni, võtavad enesele kohustuse rahvusrühma säilitada ning aeg-ajalt võivad nende kultuurimustrid hästi kohaneda vähemusrühma soodsa staatusega.
Esimese ms - i aegne seinast-seina valitsus). • Seoses välispoliitika aktiviseerumisega kasvas šovinism- marurahvuslus; suurriiklik patriotism (vastandub väikerahvaste natsionalismile). Sakslaste šovinism väljendus väikerahvaste rõhumise suurendamises, eriti poolakate saksastamise katsetes ning massilises kolonisatsioonis põlistele Poola aladele.

Estp - Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei (E. S. T. P.) – asutati E. Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei ja E. Iseseisva Sotsialistliku Tööliste partei ühinemise teel partei kongressil Tallinnas 9 –10. IV 1925.a. Partei eesmärgiks on võitlus sotsialistliku ühiskonna maksmapaneku eest tööliskonna klassivõitluse põhimõtete alusel.
Edu - ning ka nooruslikult mässumeelsed õppurid moodustasid „Noor-Eesti“. Sellesse kirjanduslikku rühmitusse kuulusid näiteks Gustav Suits, Friedebert Tuglas, Johannes Aavik jpt. Gustav Suitsu öeldu: „Olgem eestlasedm aga saagem ka eurooplasteks!“ Noote kõrval seisid juba 19. Sajandil loometeed alustanud Eduard Vilde, August Kitzberg.
Eestlaste pealetung - vaenlaste välja viimine Varbola linnus, Viljandi linnus, Ümera rüüstamine- kaotus, Viljandi all anti alla Koostöö venelastega abivägi, Tallinna piiramine prooviti 1224.a Tartu kaitsmine sakslaste vallutamiskatsed olid luhtunud tormijooksuga õnnestus vallutada 1227.a Lõppvaatus Saaremaal sakslased läksid üle mere Muhu linnuse alla.

Ems - Eesti Muinsuskaitse Selts; esimene massiorganisatsioon • 1988.a. alguses ERSP- Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei; esimene poliitiline erakond • pöörasid suurt tähelepanu eestlastele oluliste ajalooliste tähtpäevade teadvustamisele- 1988. a. veebruaris Tartu rahu (02.02) ja vabariigi aastapäeva (24.02) laiaulatuslik tähistamine.
Eeposed on küll omistatud Homerosele, kes olevat olnud pime laulik, kuid on pakutud välja ka seda, et Homeros on ainult „Iliase“ autor ning „Odüsseia“ kirjutas keegi teine; samuti on pakutud välja teooria, et „Iliase“ kirjutas Homeros nooruspõlves, „Odüsseia“ aga vanaduspõlves, sellega seletati kahe teose stiililist erinevust.
Eel - rooma rauaaeg(u. 500 eKr-50 pKr) rooma rauaaeg(u. 50-450 pKr) keskmine rauaaeg(u. 450-800 eKr) noorem rauaaeg viikingi aeg(800- 1050) hilis rauaaeg(1050- 1200) Mägilinnused: rajatud üksikutele igast küljest looduslikult kaitstud küngastele - Linnamägi Neemiklinnused: rajatud mäeseljakule, enamaste voorte vahele, kunstlikud vallid

Enda ettepanekuid - nõukogu > 500 liiget, määrati liisuga -kohtunikud > 6000, igal istungil u 200, määrati liisuga -strateegid > 10 väejuhti, valiti hääletamisel -kõigile riigiametnikele maksti palka -mittekodanikud >> naised ja orjad, võõramaalased ehk metoigid -metoigid > käsitöölised või kaubanduses, maksid makse ja teenisid sõjaväes
Eta on oma tegevusaja jooksul tapnud üle 1000 inimese ja vigastanud teist sama palju. Sihtmärkideks on eelkõige võimuesindajad: politsei, poliitikud, saadikud, eri parteide nõukoguliikmed jne. Sellele vaatamata on terroriorganisatsiooni ohvrite hulgas ka palju tsiviilelanikke. Hispaania ja Prantsusmaa vanglates istub üle 700 ETAlase.
Etioopia – Aafrika sarv (kristlik kultuur on seal). Imperialismiajastu tõi kaasa majanduse globaliseerumise (kaubandus tõi sisse suuri kulusid, pangad hakkasid laenu andma, kodumaine tööstus arenes). Majandus riikide vahel selleks ajaks oli nii läbipõimunud, et soda polnud siis võimalik, kuna kõik kaotaksid majanduslikult väga palju.

Epikurosele – aatomi õpetus – püüdis kõigile maailma hirmuäratavatele asjadele anda lihtsa seletuse, nt surm tähendab lagunemist tundetuteks aatomiteks, jumala kartuse vähendamine, väitis, et nad ei sekku inimeste ellu, tuleks „elada varjatult“ rahulikku elu sõprade keskel, „Asjade loomusest“ – heksameetris eepiline poeem.
Esmajoones kagu - Eesti idaosas levisid aga hoopis liivast kuhjatud kääpad, mille all või sees on põletusmatused suhteliselt väheste panustega Aarded ja ohvriannid 1. Peideti väga palju ehteid ja tööriistu k.a ka hõbeaarded 2. Arvatakse et peitis põhjuseks oli sõjaoht Suhted idanaabritega 1. Vene kroonikates nimetatid eestlasi tsuuditeks
Etnilised muutused - semiidid osatähtsus suurened, araabia kõrbealadel imbusid lääne poole uus grupp semiite kes on tuntud kui amurru(amoriidid).need olid aadliku taustaga beduiinid, oli 3 at lõpu sajanditel asunud vaikselt sumeri ja akkadi naaber aladele ja inteegreenund linnakultuuriga,elasid stepialadel ja kasvatasid loomi ja põlluharimisega.

Eranditeks on linnused, mis asuvad tähtsate teede ristumispiirkondades (Tartu, Otepää, Viljandi, Tallinn). 1. Valjala maalinn - 11. saj 2. Karuse (Vatla) 3. Soontagana maalinn – lõunapoolse Eesti iseloomulikult ümbritseb vall maalinn – keskus, ehitatud soosaare peale keset igast küljest, laotud kuivmüürina neemikupoolne mädasood.
Etnoloogia - e. rahvateadus uurib tänapäeva rahvaste tavasid, tõekspidamisi ja materiaalset kultuuri(rõivaid, elamuid,esemeid) 2) Kuidas rekonstrueeritakse muistseid ühiskondi? (Lk 8) Arheoloogia abil, väljakaevamiste käigus leitud kalmed, asulapaigad, ehitised,esemed. 3) Nimeta peamised ajalooallikad (3), too iga allika kohta näide.
Egiptuse kirjamärgid – hieroglüüfid (kreeka keeles pühad märgid) meenutavad välimuselt piltkirja ja on tõenäoliselt sellest ka välja arenenud.

Eeskätt lääne - Eesti ja saarte maskeerimiskombestik on väga sarnane Skandinaavia tavadega ja seetõttu on just sellel alal ka palju erinevaid loomamaske või lausa loomadeks rõivastumist. Mardikombestikku kuuluvad eeskätt mardi(ka kadri)karu, kuid ka mardihobune, mardisokk (sama maski kasutati ka aastavahetusel), mardilammas ja mardikurg.
Eesti 1939 – 1940................................................................................................................................................68 MAAILM 1939.....................................................................................................................................................68 OKUPATSIOON.
Egiptuse keeles on “muutus” – “hpr” ja “täiuslik” või “lõpetatus” – “tm”. Mõlemad mõisted “kehastuvad jumalates”. Hepra (Hepera või Hepri, mis tähendab “saav, tekkiv”) ja Atum (“täiuslik”) moodustasid juba varakult ühe kaks-ainsuse, tähistades päikesekulgemise teoloogias hommiku- ja õhtupäikest.

Elamud – nelinurksed kivist majad, keskmes avatud katusega ruum – AATRIUM – selle keskmes bassein 7. Millist meelelahutust armastati roomas, millist mitte? Võrdle kreekaga Roomas ei peetud spordist nii palju lugu, kui Kreekas, armastati närvikõdi tekitavaid vaatemänge – kaarikute võidusõit, gladiaatorite võitlused.
Eksperimentaalarheoloogia on ka osutanud, et töövahendina on korralik kivikirves efektiivsem, kui suhteliselt pehmest pronkist valmistatud kirves.
Evangeeliumides on kirjas ka Kristliku usuõpetuse olulisimad põhitõed ning olulisim kristlik palve – Meieisa palve (lad. k. Pater noster…). Evangeeliumid kirjeldavad Jeesuse vangistamist juudi vaimulike poolt ning tema valesüüdistuse alusel süüdimõistmist nii juutide kui ka Rooma riigivõimu kehastava Pontius Pilatuse poolt.

Eraldunud inglise - Iiri kokkuleppe toetajad, kes nimetasid oma partei ümber Fine Gaeliks (Ühinenud Iirimaa). 1920. aastate keskpaiku lõi Sinn Feinist lahku ka E. De Valera, kes rajas uue partei - Fianna Fail (Saatuse Sõdurid). 1932. a. võitis viimane parlamendivalimised ja De Valerast sai peaminister, olles selles ametis 16 aastat.
Erinnüsed on igivanad jumalused ajast, mil õikuskord kippus piirduma perekonnaga ning veritasu oli ainus õigusemõistmise vorm.
Etnogenees - kust ollakse pärit, päritolu kujunemine Tehakse kindlaks: 1) keeleteaduse abil 2) antropoloogia e. luude põhjal välimuse konstrueerimine 3) geneetika ja dna (eestlaste lähim sugulane - lätlane) 4) arheoloogia e. kultuuride sarnasus ja võrdlus Eestlane on sarnane lääne inimesega, keele poolest ida inimesega.

Etnoloogia - teadusharu, mis uurib maailma rahvaid, nende kultuurilisi iseärasusi ja kultuuriloolisi suhteid (rahvateadus) materiaalsed ajalooallikad – leiud, ehitised kirjalikud ajalooallikad – raamatud, savitahvlid Viljaka poolkuu ala – kaarekujuline maa-ala, mis ulatub Palestiinast kuni Tigrise ja Eufrati jõgikonnani.
Eesti iseseisvumine on otseselt seotud I maailmasõjaga, mille käigus lagunesid Euroopa impeeriumid Venemaa ja Austria-Ungari. Maailmasõja järel tekkisid Euroopa kaardile sellised uued riigid nagu Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia. Mõlemale, juba enne maailmasõda nõrgenenud, riigile sai maailmasõda saatuslikuks.
Ehituskunst - paleed, mošeed (Jerusalemma Kaljutempel, Sinine mošee Istanbulis, Cordoba mošee, Damascuse Suur mošee). Seinu ja legesid kaunistati ornamentidega (pehmesse kivisse raiuti taime motiivid) ja glasuurplaatidega (sinine ja roheline). Islamiusu levik: mittemoslemite lisamaksustamine, araabia keel, selged reeglid.

Elitaarne - kirjanikud, kunstnikut jt tippharitlased (rahvusliku eliidi Fichte Estofiilid, Kreutzwald, Faehlmann kujunemine) Haritlaste liikumine – tudengid, kooliõpetajad Goethe, Herder, Schiller, Jena ülikool, ülesaksamaaline üliõpilasliit Jannsen, Koidula, Jakobson, Hurt, palvekirjad, EÜS (must-puna-kuldne) 1818
Eestlaste etogenees – eestlaste päritolu ja kujunemine – seda saab uurida geneetika (kuigi sellest ajast luustikke vähe säilinud), arheoloogia (mingis mõttes, aga sellest ei piisa), antropoloogia, keeleteadus (selle seisukohti saab kasutada, leides suguluskeeli, nende jagunemisi, aga need andmed pole täpselt dateeritavad).
Europiid - Europiidne rass ehk europiidid (kõnekeeles ka valge rass, kaasaegses Ameerika inglise keeles Caucasian, "kaukaasia rass") on levinud käsitluse järgi inimrass, mille põlisasuala on Euroopa ning mis on levinud ka Ameerikasse, Lõuna-Aafrikasse, ning Okeaaniasse. Rassi tunnuseks on eelkõige hele nahavärv.

Eleegia on ükskõik, mis teemal loodud luuletus, mille rütmiliseks ühikuks oli eleegiline distihhon (I rida – heksameeter; II rida pentameeter) Jamb on rütmiliseks ühikuks jambiline trimeeter – koosneb kolmes meetriumist mis omakorda koosnevad kahest jambilisest värsijalast kirjutati ka trohheilisi värsse.
Eng - riigipeks kuningas või kuninganna, ei osalenud juhtimises, seadusi võttis vastu parlament ning nende täitmist korraldas valitsus eesotsas peaministriga 5. FRA maj. Reparatsioonimaksud, masinate, autode ja keemiakaupade tootmine, kalandus, moekaupade tööstus, arenes kiiresti võimsaks tööstusriigiks.
Eestlaste naabrid -  Eestlastel oli sageli kokkupuuteid oma  naabritega, küll sõdides, küll kaubeldes. Oma asendi tõttu  oli Eesti läbikäimise läveks lääne ja ida vahel. Soomlaste  ja karjalastega olid suhted väga head, lõuna poolt naabritega  tuli aga aeg ajalt ette tülisid.

Eisenhower - usas 2. rinde ülemjuhataja, rommel- saks väejuht, võitles af-s, de gaulle- pr sõjaväelane, juhatas soomusdivisjoni, zukov- punaarmee väejuht, tema juhtimisel purustati jp vägi, paulus- saks kindral-leitnant. Okupeeritud r-d: saks poolt- aust, tn, pl, nr, hl, luks, belg, pr, kre, jugo, tšeh, albaa.
Estofiil - baltisakslastest eestihuvilised 19. saj. Nad uurisid eesti keelt ja kultuuri, avaldasid arvestataval tasemel ilukirjandust, andsid välja ajalehti ja kooliõpikuid, asutasid mitmeid seltse, millistest tuntumad on Õpetatud Eesti Selts (Die Gelernte Estnische Gesellschaft) ja Eestimaa Kirjanduslik Ühing.
Eesti postimees - 1857. – 1861. ilmus Õpetatud Eesti seltsi toimetamisel „Kalevipoeg“ – Faehlmann kogus lood, Kreutzwald pani kirja - 1865. asutati esimene laulu- ja mänguselts Vanemuine, millele järgnesid Tallinnas Estonia, Pärnus Endla, Võrus Kannel, Viljandis Koit - 1869. esimene üldlaulupidu, Tartus.

Enamlased – VSDTP (Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei) marksistlik organisatsioon, kelle eesmärgiks oli kehtestada proletarjaadi diktatuur ja vägivallaga üles ehitada sotsialistlik Venemaa, enamlasi toetas ka Saksamaa, kes lootis, et enamlased toovad Venemaa sõjast välja, enamlaste juhiks sai
Eesti haritlased - Tartu ülikoolis kasvas - Viljandimaalt pärinesid (Jakobson, Köler, Karell 19.sajandi II poolel mitmed rahvusliku jne). jõudsalt eestlastest liikumise ideed- - Nende nn Peterburi üliõpilaste arv, kes võtsid palvekirjade aktsioon, patriootide eesmärgiks aktiivselt osa ka Aleksandrikooli mõte.
Eetika - in eluprojektid ja in.vahelised suhted Kuidas in.vahelised sidemed mõjutavad pol.filosoofiat? kas sidemed tuelvad pol kasuks v süsteem tuleb ehitada, et sidemed ei mõjutaks, et vältida korruptsiooni Kus tuleb mõte, et alamatel üldse õigused, kas eesmärgiks pigem vabadus või hoopis võrdsus?

Erwin rommel - Rommel juhatas 1940–1943 Saksa ekspeditsioonikorpust Põhja- Aafrikas ning paistis sealsetes kõrbetes silma osava väejuhina, mistõttu teda nimetati Kõrberebaseks. 1943. aastal pidid sakslased aga ülekaalukate liitlasvägede ees taanduma, Hitleri lubatud abi Rommelile õigel ajal ei saabunud.
Eesti lähiajalugu ehk Eesti uusim aeg. Selle perioodi alla loetakse enamasti aeg pärast 1918. aastat ning seda jaotatakse sageli okupatsioonide (Saksa esimene 1918, Nõukogude esimene 1940–1941, Saksa teine 1941–1944, Nõukogude teine 1944–1991) ja iseseisvuse (esimene 1918–1940, teine alates 1991) aegadeks.
Eesti nato - S JA OSALEMINE RAHUOPERATSIOONIDES Eesti ühinemine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni kui demokraatlikke riike ühendava kaitseorganisatsiooniga on andnud Eestile kõige reaalsema julgeolekutagatise ja võimaldab tõhusalt osaleda vabaduse, demokraatia ja rahvusvahelise julgeoleku tagamiseks.

Era - e. rüütlimõisad – kuulusid peamiselt baltisaksa mõisnikele • riigi- e. kroonumõisad- riik rentis oma mõisad välja neile riigiteenistuses olnud aadlikele, kellel puudus rüütlimõisa • kirikumõisad- e. pastoraadid- olid 2 eelmisest märksa väiksemad, andsid elatist kirikuõpetajale.
Edasi teeniksid — ainult roomlased tegid sellest rahvast lõbustava vaatemängu, kus orjad üks- teist tapsid (Kõiv jt 2004). Gladiaatoriteks said vaid tugevaimad orjad või sõjavangid, mõnikord astusid ka vabad mehed glatiaatorite kooli, kuna said seal hästi süüa, võidu korral korraliku tasu ja kuulsuse.
Eremiit – kreeka k „inimtühi paik“ või „kõrb“; ristiusu õpetusi järgiv jumalakartlik inimene, kes otsustas argielust ja perekonnast lahti öelda ning pühenduda täielikult hingeharimisele ja Jumala teenimisele esseeride partei – tekkis 1901. a Venemaal narodniklike rühmituste ühinemisel

Eesti ss - diviis. 1943a. saadeti leegioni esimene allüksus- pataljon Narva-rindele. Populaarseks muutus mobilisatsiooni ealiste meeste seas põgenemine Soome,sest paljud neist kes ei tahtnud tõmmata selga Saksa mudrit, olid valmis võitlema Punaarmee vastu ja kaasa aitama vennasrahva vabadusvõitlusele.
Ea jansen on esitanud H. Kohni teooria, mille järgi eristuvad Euroopa rahvuslustes lääne ja ida tüüp.
Elab jumala - sarnast elu. Poliitika eesmärgiks, nagu inimestelgi, on õnn. Poliitika peab tagama inimesele õnneliku elu võimaluse. Parim riigivorm on see, mis garanteerib inimesele õnneliku elu: riik, kus kõik kodanikud osalevad poliitikas ja toimivad vastavalt loomutäiusele; suure keskklassiga riik.

Eesti esseerid - Eesti Sotsialistide Revolutsionääride Partei suur mõju talurahva hulgas, nägid Venemaad sotsialistliku riigina kaugemas tulevikus, aga algul föderatiivne riik, Eesti selle osariik +kultuurautonoomiaga. (Hans Kruus, Gustav Suits, Villem Ernits). Just Lõuna-Eesti keskustes ja maakondades.
Eesti 1939 - 1945. 12.märts 1934 - K. Pätsi riigipööre ja “vaikiva ajastu algus” 23.august 1939 - MRP sõlmimine 28.september 1939 - baaside lepingu sõlmimine 17.juuni 1940 - Nõukogude okupatsiooni algus 6.august 1940 - Eesti inkorporeerimine NL-I koosseisu 14.juuni 1941 – massiküüditamine.
Eisenhoweri doktriin – ameeriklased peavad aitama Aasia rahvaid, keda ähvardab kommunismide võimu kehtestamine.

Eün – Eesti Ülemnõukogu, Arnold Rüütel, Edgar Savisaar Mil moel ja miks aktiviseerus Nõukogude Liidu võimuorganid 1990-1991? Kuidas andis augustiputš Moskvas Eestile võimaluse iseseisvus aastada? Mis aitas Eesti iseseisvumisele kaasa? - Tahtmine, ühtsus - Nõukogude Liidu nõrgenemine
Eesotsas linnanõukogu - rikkad kaupmehed (raad) Linnaelanikud organiseerisid ametite kaupa ühingutesse-gildid ja tsunftid Gildid ja tsunftid Toimisid omavalitsuslike erialaühendustena: kontrollisid tootmist kehtestasid reeglid kvaliteedile määrasid kindlaks hindu keelasid toota neil, kes tsunfti ei kuulunud
Era - ja kommertsteatrid siin ei juurdunud; valitses repertuaariteatrite põhimõte (isegi alla kümnetuhandelise elanikkonnaga väikelinnades). Kokku oli miljonilise elanikkonnaga riigis 1940. aastal 11 alalist, riigi poolt osaliselt subsideeritavat teatrit (asjaarmastajate truppe arvestamata).

Eesti 20 - ndal sajandil 19. sajandi ärkamisaeg tähendab Eestis peamiselt aastaid 1860-1880. 1985. aastal algas Eesti uus rahvuslik ärkamisaeg, mis lõppes rahumeelse iseseisvumisega augustis 1991. Need kaks eestlaste ärkamisaega toimusid erinevas poliitilises ümbruses ja sealt ka erinevused.
Ephores - pealt vaataja , alguses oli funktsioon kuningate jälgimine, aga kes nö , klassikalisel perioodil moodustas tähtsa koleegiumi ja oli siukalt tähtis, koos kuningatega korraldasid sparta riigi asju, neid valiti kõiki spartiaatide hulgast, ka sinna olid pääsenud lihtsaid spartiaate.
Endise lääne - Rooma riigi varemetele rajatud barbarite riigid olid rajatud germaani hõimuliitude poolt (n idagootid, läänegootid, frangid, vandaalid, burgundid, langobardid, anglosaksid jt). Need riigid olid ebakindlad poliitilised ühendused, mis eksisteerisid tavaliselt sajand kuni poolteist.

Ecuadori - Peruu piirisõda ehk Cenepa sõda oli Ecuadori ja Peruu vaheline sõda territoriaalsete vaidluste lahendamiseks Condori mäestikus Santiago ja Zamora jõgede vahel 26. jaanuarist 1995 kuni 28. veebruarini 1995 See raskesti ligipääsetav ala on rikas kulla, uraani ja nafta poolest.
Erinevaid seisukohti on palju. Igal juhul on enamvähem selge, et ajakirjandus oli 30ndate teisel poolel üpriski kirikukriitiline ning võib rääkida sekulariseerumisprotsessi intensiivistumisest rahva seas, igal juhul pole põhjust rääkida suurest seotususest kirikuga enne 1940. aasta riigipööret.
Esseesid - „Essays in persuasion”, „Essays in biography”- ning ka raamatuid: „Treatise on proability”, „Tract on monetary reform” ja „General theory of employment, interest and money”. Samaaegselt asus ta tööle ka kindlustusfirma juhatajana ning alustas tegevust börsil.

Eduard viiralt – „Põrgu“, „Lamav tiiger“, „Viljandi maastik“ jt. Muusika Mart Saar- Paljude koorilaulude autor, Artur Kapp- oratoorium „Hiiob“ Teater Paul Pinna- Estonia teatri esinäitleja, Liina Reiman, Mari Mõlder, Hugo Laur, Ants Lauter- Draamateatri näitleja ja lavastaja.
Elektroluure – pinnase elektritakistuse mõõtmine (kui midagi takistab, siis järelikult on midagi ees) 2. Magnetluure – otsitakse maas olevaid objekte, millel on erilised magneetilised omadused, nt põltusahjud 3. Georadar – spetsiaalne riistapuu, millega lastakse maapinda raadiolaineid.
Envs 1978 - 1988  1978. aastal Karl Väino + Venemaa eestlane, kes eesti keelt ei osanud  Venestamine  Stagnatsioon ehk seisak  Dissidentluse hoogustamine + 1979. Balti Apell 1980 „40 kiri“ (kultuuriline kiri ametivendadele venestamise vastu)  1980 Moskva OM Hilary Karu 78

Euroopa söe – ja Teraseühendus, millega liitusid ka Itaalia, Belgia, Luksmburg ja Holland. Vastukaaluks Marshalli plaanile ning Lääne –Euroopa tihenevale koostööle asutas NSV Liit jaanuaris 1949 koos endast sõltuvate nn rahvademokraatiamaadega Vastastikus Majandusabi Nõukogu (VMN).
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eesti paberrahad on 1 kroonine, mille esiküljel on Kristjan Raud, kes oli kunstnik, kes illustreeris rahvuseepose „Kalevipoeg“ ja tagaküljel Toompea loss, mis varasemalt oli Väike linnus. 2 kroonisel rahatähel on esiküljele loodus- ja arstiteadlane, kirjeldava ja võrdleva embrüoloogia rajaja Karl Ernst von Baer ja tagaküljel on Eesti esimene ülikool-Tartu Ülikool. 5 kroonisel on esiküljel maletaja Paul Keres ja tagaküljel kujutatud Narva jõge ning Narva ja Jaanilinna linnust.
Eestimaa hertsogkond - Tallinn rävala, Harjumaa, Järvamaa, Virumaa Lääniaadli tekemaaisandatel tuli ruttu oma valdused üles ehitada, rajati kiiresti linnused, linnustesse pandi elama rüütlitest läänimehed, lääni võis saada igaüks kes oli lojaalne, tuli välja osta, mõis vasalli elupaik.

Eesti välispoliitika - OHUALLIKAD 1920a.-VENEMAA,sest Venemaa ajalooline tung oli laiendada impeeriumi piire ning raiuda aken Euroopasse lisandus kommunistliku juhtkonna unistus maailmarevolutsioonist.SAKSAMAA-sest see võis ajaloolisele kogemusele tuginedes samui pühenduda Baltikumi valitsemisele.
Eng – peale Suessi kriisi saadi aru et ei ole enam nii võimukad oma koloniaalaladel PR – Pariisis noorte rahutused, Alžeeria mäss SAKSA – Ida-Saksamaa oli okupeeritud kommunistide poolt 2. Inglismaal arenes majandus ja heaolu, mitte nii hästi kui Saksamaal ja Prantsusmaal.
Elvis presley - USA laulja, šõuartist ja filminäitleja Johnny Cash - USA kantrilaulja ja laulukirjutaja Britney Spears - poplaulja, tantsija, laulusõnade autor ja näitleja Alice Cooper - USA rock-muusik. (http://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:Ameerika_%C3%9Chendriikide_lauljad, 11.05.

Ehitatud neljas on täielikus kooskõlas sisemise liigendusega, toetades seespool asuva amfiteatri tribüüne. Ehitis oli 48,5 meetri kõrgune, ellipsikujulise areeniga (185 * 156). See mahutas u. 50 000 pealtvaatajat, kusjuures oli ka 80 sissekäiku nende kiireks sisse- ja väljaminemiseks.
Ekr põhja - Itaalias Mutina lahingus Octavianuse ja senati vägedelt lüüa sai. II triumviraat: kuna mõlemal poolel Caesari endised sõjaväelased, kes tahtsid leppida, siis Antonius, Lepidus ja Octavianus (ALO) sõlmisid liidu, mis seadustati rahvakoosolekule: kolme mehe dikatatuur.
Esinduskogu – Parlament koosnes 2-st osast: ülemkojast(väikerüütlid, suurfeodaalid ja kõrgvaimulikud) ja alamkojast(alamaadel, alamvaimulikud ja linnade esindajad) Eesmärk: kaitsta kõiki ühiskonnakihte kuninga omavoli eest ja tagada nende osalus oluliste küsimuste arutamisel.

Eestis 1940 – 1941 Nõukogude Liidu eesmärkideks Eesti Vabariigi okupeerimisel oli rindejoone õgvendamine sõja puhuks Saksamaaga ning Eesti Vabariigi likvideerimine ja Eesti sovjetiseerimine. Nõukogude Liit oli totalitaarne ühiskond, mis ei austanud inimõigusi ja isikuvabadusi.
Erectuseks ehk sirgeks ahvinimeseks (praegu Homo Erectus). Homo erectuse luid leiti hiljem ka mujalt Aasiast, teiste hulgas Pekingi lähedalt Choukoutienist. Viimase leiu muudab oluliseks see, et koos luudega leiti ka lõkkejäänuseid, kivist riistu ning tarvitusjälgedega loomaluid.
Eur - s, suhetes lääneriikidega, mille tulemusel muu maailm mõistis, et tegelikult sel moel NL-ga koostööd enam edasi arendada ei saa. Nürnbergi protsessis olid sõlmitud rahulepingud Bulgaaria, Itaalia, Soome, Rumeenia jt-ga. Võitjariigid sõlmisid kaotajatega lepingud.

Eesti keelde on seni tõlgitud kaks juttu „Dante juubel“ (LR 1975) ja „Kontakt“ (LR 1981). Romaan „Viiekorruselise maja kuues korrus“ ilmus 1979. Kirjanik käsitleb selles põhiliselt eetilisi probleeme, pealiskaudsust, ükskõiksust, egoismi, mis võivad hävitada inimelu.
Esitatud mudelitel on veel juures Teise maailmasõja aegse maskuliinse stiili jäljed: mõne kleidi õlg on rõhutatud, palju esineb vormiriietust meenutavaid kostüüme, A-joonega diorilikke seelikuid kohtab vähe ning nad pole kaugeltki nii uhkelt kohevil kui new-look´i originaalrõivad.
Ekspansiooni ida - Euroopas. Sõja lõpuaastal ja pärast seda jäid või läksid metsa rohkesti Saksa sõjaväes teeninud mehi, Saksa okupatsioonivõimudega koostööd teinud mehi, Punaarmee mobilisatsioonidest kõrvalehoidjaid ja lihtsalt Nõukogude võimu eest pakku läinud inimesed.

Epinikionid – võidu ülistus laulud, spordivõistluste, aristokraatilliku ellusuhtumist ülistas, ülistas nende lauludes võit ja edukus on jumalate antud, aga nad ei anna suvaliselt vaid nendele kellel on voorus ehk arete, jumalikust soosikust märk, annab talle edu ja võidu.
Esimeses 30 - leheküljelises numbris olid sellised rubriigid nagu "Mantleid ja kostüüme", "Kauniks puhkeajaks", "Tänavakleite", "Hommikumantleid" jne. Esitatud olid muuseas ka lasterõivad, meestele ei pakutud esimeses numbris midagi; teises numbris see puudujääk kõrvaldati.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Euroopa kõrg - ja hiliskeskajal 11.-15. Sajand Iseloomulikud tunnused : Põllumajanduse areng Sordiaretus,kolmeväljasüsteem Rahamajanduse areng,naturaalmajanduse taandumine Katoliku kiriku ja paavsti autoriteedi langus Paavstide ja ilmalike valitsejate vastuolud Kirikulõhe,ristisõjad Rüütliordude teke Ketserid ja inkvisitsioon kloostrikultuuri tugevnemine kerjusmungakloostrite teke ristiusu levik Skandinaavias,Läänemere ümbruses Linnade teke (11-12saj), Kaubanduse areng

Eestimaa sõja - revolutsioonikomitee-4 novembril 1917 tallinnas sotsialistlike parteide ja tööliste nõukogude poolt läbi viidud Eesti Nõukogude 2.kongressil valitud bolseivike ja pahempoolsete initsiatiivgrupp eestis relvastatud riigipöörde ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.
Ekp kaheks – rahvuskommunistid ja impeeriumimeelsed 1990 mär ENSV Ülemnõukogu valimised Esimeheks A.Rüütel 1990 mai taastati EV nimetus lõpetati ENSV sümbolite kasutamine 20.aug EV taasiseseisvumine Ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust 1991 iseseisvusest
Ensv - s kehtestati esialgu 7- Jätkusid küüditamised, esimene toimus 1945 augustis, mil Eesti sakslased saadeti klassine, hiljem 8-klassine kooliharidus (1959.a). 1970. aastatel muudeti keskharidus metsatöödele Komi ANSV-sse. Haripunktiks oli 1949 aasta küüditamine.

Eduard viiralt –  20. märts 1898 Peterburi kubermang – 8. jaanuar 1954 Pariis. Tema õige nimi on Eduard Wiiralt – Viiralt   oli tema kodanikunimi. Tema tuntumad tööd on: "Põrgu", "Kabaree", "Neegripead", "Lamav tiiger" ja "Kaameli pea". 
Eidintas on kirjeldanud kahe rahvuse vahelisi dialooge kui ei midagi halba ennustavaid, ent ometi raius suhetesse mõrasid kadedusekirves, mida hoidis jõukama leedulase käsi, kellele oli vastumeelne näha end majanduslikult hästi kindlustanud juute osavalt oma äri ajamas.
Emiir - valitseja, vürsti vm. kõrgema võimukandja tiitel islamimaades.

Enne 1992 - 93 NBA hooaega teatas Johnson oma kavatsusest naasta NBAsse. Peale treeninguid ja mängimist mitmes hooajale eelnevas mängus lahkus ta enne uue hooaja algust, viidates vaidlustele, mis tekkisid seoses tema tagasitulekuga mitmete tegevmängijate vastuseisu tõttu.
Eliidi liikumine - seltsiliikumine – haaras masse nii elukutse (nt käsitöölised) kui ka tegevusalade (nt laulukond, võimlemisseltsid) järgi -poliitiline – erakondade loomine, sageli esiplaanil rahvahariduse edendamine -võitlus oma riigi eest – liikumise kõrgeim etapp
Emiir – valitsesid erinevaid piirkondi, piirkondade asevalitsejad

Esimese sõja - aasta sügisel aastaste lepingute alusel Idarindele suundunud vabatahtlikud tõid puhkusele tulles vahetuid rindeuudiseid. Enamikul neist lõppes leping 1. septembril ja mehed ei soovinud edasi sõdida, kuni pole selge, milline on Eesti seisund uues Euroopas.
Efoorid – kontrollijad ( 5 efoori – riigiametnikud) Geruusia –
Ehted on tehtud filigraan mustrites, ilma toetuseta, ja tihti on kasutatud Foiniikiast pärit värvilisi pärle, inkrustatsiooniga (panustehnika, mille puhul eseme pinnasse paigutatakse teisest materjalist killud mitmevärvilise mustri saamiseks) ja emailiga kaetud.

Elu põhivormiks on communitas perfecta (väiksem poliitiline kogukond) ehk eneseküllaline poliitiline kogukond, mis on võimeline oma elu korraldama, kohut mõistma ja kurjategijaid karistama. See ei pea hõlmama kogu Euroopat vaid võib vabalt olla väiksem kogukond sarnane
Erich honecker – Saksa DV vanameelse juhtkonna juht, kes astus tagasi 1989. oktoobris. (Berliini müüri lõhkumine) Solobodan Milosevic – Sai Serbia presidendiks 1990. Endine kommunistliku partei juht. (Suur-Serbia riigi loomise eesmärk). Karl Vaino – EKP parteijuht.
Ehitati haridus - ja tervihoiuhooned ning administratiivhooned ja elamurajoone (Mustamäe elamurajoon, Tallinna kultuurikeskus, "Estonia" teatri hoone jt). Kokkuvõtteks võib öelda, et koos ajalooliste muudatustega parralleelselt transformeeris ka meie kodumaa arhitektuur.

Euripides - „Alkestis“, „Medeia“, „Hippolytos“, „Hellenid“, „Herakles“, „Helena“, „Bakhandid“ (Dionysosest), saatürdraama „Kükloop“. Tema muusika äratas suurimat vaimustust, viis kuulajad arust ära. Jumalad on halvad ja negatiivsed.
Euroopa 1938 - 1939 1937 a novembris toimus Hitleri juures nõupidamine, selles nõupidamisel pm käistleti Saksamaa eluruumi küsimust ja et sm alad on liiga väikesed ja rahvus elab sm piiridest väljas ja ressursse on väha ja et tuleb eluruumi suurendada relva jõul.
Ewige maus – igavene hiir Organisieren – organiseerima vang, kellel on tema kasarmukaaslased või rahvusgrupi varastama esindajad käskinud oma töökohast toitu või riideid varastada Sonnenaufgang – päikesetõus vabastamise ja Saksa armee lüüasaamise igatsus

Eestimaa kubermang - alad hõlmasid Põhja-Eestit. Eestimaa kubermang oli jagatud neljaks maakonnaks ( Läänemaa, Harjumaa, Järvamaa, Virumaa). Kubermangu kõrgeimaks ametnikuks oli kuninga poolt ametisse määratav kindralkuberner, kelle peakorter asus Tallinnas Toompeal.
Eestimaa rüütelkond - kohe Rootsi koosseisus  Liivimaa rüütelkond- tekkis 1629  Saaremaa rüütelkond  Rüütelkond oli aadli omavalitsus  Tähtsamaid küsimusi arutati maapäevadel  Tegutsesid kuni Eesti Vabariigi alguseni  Rüütliks võis saada igaüks
Eesti rahvast on kogu tema ajaloo kestel ähvardanud hädaoht idast,kuid kõige õudsem ja kannatusrikkam ajajärk saabus siis,kui kogu maailma valitsemist ihkav bolševism valis enda esimeseks hüppelauaks lääne kultuurimaailma vastu väikese Eesti ja tema naabrid.

Emmanuel kant – tuntud saksa filosoof, on öelnud et „valgustus on inimese vaimse vabanemise protsess“. Hakati üha enam hindama mõistust ning juurdlemisvõimet ja loogikat, kaasnes usk mõistusesse, mille abil saab maailma ümber korraldada ja paremaks muuta.
Eesti päritolu – mõned üksikud, kes mingil hetkel tundsid, et vastusõdimine on mõttetu ning astusid üle nende poolele  Linnused + Vakusepidu- maksude üleandmine lääniisandale + eramõisad + kirikumõisad - ehk pastoraalid, tagasihoidlikumad, maakohtades.
Ehitama toom - ja kloostrikoole, kus õpetati seitset vaba kunsti: grammatika, dialektika, retoorika, aritmeetika, muusika, astronoomia ja geomeetria * antiikkultuuri väärtustamine – Karl Suur koondas enda ümber Euroopa õpetlasi (tuntuim Alkuin Northumbriast)

Ehitismälestis ehk arhitektuurimälestis on kultuuripärandisse kuuluv ajaloolise, teadusliku, kunstilise, arhitektuurse, usundiloolise või muu kultuurilise väärtusega ehitis või ehitiste grupp, mis on seaduses sätestatud korra kohaselt mälestiseks tunnistatud.
Enamlik riigipööre - väidetavasti juba 26. oktoobril olnud Poska kitsamas ringkonnas öelnud, et nüüd ei jää enam muud üle, kui Eesti iseseisvaks kuulutada . Eesti riik ei tekkinud selleks, et jääda püsima, vaid et vältida enamlaste kõige hullemaid tagajärgi.
Enam tuntud on kirjeldus, kus oletatakse, et Chares kujutas Heliost pika, sihvaka noormehena, kiirtepärg ümber pea. Noor jumal seisis kõrgel marmorpostamendil. Tema keha oli kergelt taha kallutatud ja parem käsi oli kaugusse vaatavate silmade kaitseks laubal.

Eüs - i kalendris "Sirvilauad" 1898 ilmunud Villem Reimani kirjutis "Ignati Jaak " põhjustas tõsise konflikti luteri kiriku kõrgema juhtkonnaga. Selles üllitises väitis, et rahvusest taganeja eksib neljanda käsu vastu ja tema suguvõsa sureb välja.
Elanikkonnaga väike - Aasia linnu, sealhulgas ka Sardeis, ise ja vabatahtlikult võitjale oma väravad. Visa relvastatud vastupanu osutasid üksnes seni sõltumatuse poolest kuulsad Mileetos ja Halikarnassos, suutmata siiski Makedoonia vägede pealetungile vastu seista.
Elundhinge - kujutelmaga seletuvad samuti mitmed kombed kuse ja väljaheite puhul: koha ja suuna valik, eristuse teatud otstarbeks kasutamine jne., eriti veel hoolekanne, et eristus ja selle kaudu ka eristaja enda hing ei satuks võõraste kahjuliku mõju alla.

Enno ootsing on graafik, kelle loominguline ampluaa on tohutult lai, ulatudes tänapäeval marginaalsete vanade graafikatehnikate nagu puugravüür, idapärane laudpuulõige ja vaselõige viljelemisest ja õpetamisest digitaalgraafika viljelemise ja õpetamiseni.
Eesti muinasaeg – ajajärk esimeste inimeste saabumisest kuni muistse vabaduse kaotamiseni 13. sajandi algul pKr. Muinasaja allikad: a. Arheoloogia • Kinnismuistised (maas kinni) – hooned • Irdmuistised (saab mujale paigutada) – tarbeesemed, ehted, luud.
Eesti ss - rügemendi III pataljonina (Hastuf Voldemar Pärlin) andsid augusti lõpupäevil venelastele hävitava hoobi Pupastvere-Õvi all.Pataljon kaotas 34 meest langenutena ja 136 haavatuina ning sai korraga 44 Raudristi See olevat kõigi aegade rekord.

Elupaigaga seotud – asulad (mõisad), avaasulad, kindlustatud asulad, linnused,, järveasulad (põhjas palgid), pelgupaigad (soosaartel, koopad) 2. Matusepaigad 3. Majandusliku tegevuse tagajärjel tekkinud 4. Kultuslikud muistised 5. Liitlemisega seotud muistised
Empaatia tähendab enda asetamist teise inimese olukorda ning sellele inimesele kaasa tundmist, see tähendab selle inimese mõistmist. Lõpuks tähendab empaatia vastutuse võtmist selle eest, millised arusaamised ja tunded selle esilekutsumisega tekkisid.
Ensv - s said võimule Venemaa eestlased koos valdavalt muukeelse parteikaadriga; ühiskonnas süvenes hirmuõhkkond ja vaimne surutus; jagamatult valitsevaks sai stalinistlik ideoloogia; tugevnes rünnak rahvuskultuuri ja rahva ajaloolise mälu vastu.

Erinevalt lääne - Eur-st, kus leiti, et revol teostajaks peab olema tööstusproletariaat, arvati, et Vm-l on olukord teistsugune, järelikult esseerid pöörasid pilgu Vm kõige kandvama rahvakihi, talurahva poole. Tulevase sots revol pidi teostama talurahvas.
Euroopa julgeoleku - ja koostöönõupidamisega sisulielt seotud olid 1973. a viinis alanud läbirääkimised relvastuse ja relvajõudude vähendamiseks kesk-euroopas. Nsvl nõustus nende alustamisega üksnes seetõttu et tahtis lääneriike helsingisse meelitada.
Eurotsentrism - euroopa tsivilisatsiooni, mille aluseks on isikuvabadus ja inimeste võrdsus, eraomand ja turumajandus, rahva suveräänsus ja demokraatia, käsitleti kui ainuvõimalikku tsivilisatsioonivormi. Kõik muud ühiskonnad kuulutati mahajäänuteks.

Enamikel juhtudel on tegemist jur isikust võlgnikuga, ei ole kellegi suhtes automaatselt kohustusi ega keeldu, siis tuleb määrata, kes need jur isiku vastutavad isikud on. Eelk juhatuse liikmed, plus need, kes olid men alustamisest 1 aasta jooksul vabastatud.
Enesepiiramine on tasutud aust tuleneva naudinguga. *Uusaegne aadliau Mandeville'i järgi-"Aadlimees ei tohi petta ega valetada; peab täpselt ära maksma, mis ta laenab omasuguselt, aga ta võib juua, vanduda ning võlgneda raha kõigile kaupmeestele linnas.
Esindas 1870 - 1883 Eesti Aleksandrikooli peakomitee ja 1872-1881 Eesti Kirjameeste Seltsi presidendina rahvusliku liikumise mõõdukat suunda ning sattus tugevasse vastuollu saksa kirikuõpetajate ning radikaalse Carl Robert Jakobsoni ja tema pooldajatega.

Ea jansen on seda uurinud, väga viljakas ajaloolane.
Eesti nsv - s juurdus plaanimajandusele tuginev käsumajandus . Sellega kaasnes massiline võõrtööjöu sissevool , mis kahandas osaliselt eestlaste osatähtsust ühiskonnas . Industrialiseerimine ja üleminek kolhoosikorrale soodustasid linnastumist.
Epikuurlased – õnn on passiivne seisund, mitte tegutsemine, vaid rahuliku seisundi saavutamine Õnneliku elu erinevad vormid: Aristoteles Riigimehe elu – poliitiline juht, kes rakendab õigluse, julguse, eneseväärikuse voorusi kogukonna hüvanguks.

Edenda - miseks, hindamine dokumendi elukäigu alguses, digiarhivaalide üleandmise tähtaeg arhiivi, arhiivin-duse efektiivsuse tõstmine, rahvusarhiivi nõustamis- ja kontrollifunktsioonide ülevaatamine ning juurdepääsutingimuste korrastamine.
Eesti riigikaitse on üles ehitatud totaalkaitse printsiibil ja riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa - ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus.
Enam 30000 - 40000 in, Ateena ja Sparta u 200000 in.Täieõiguslikud elanikud olid kodanikudosalesid valimistel ja moodustasid sõjaväe+õigus osaleda rahvakoosolekul, kus valiti iga-aastaselt riigiametnikud+väepealikud.Linnriigis oli ka nõukogu.

Ettevõtlus on   pikas   perspektiivis  pidurdatud,   suudab   diktatuur   tänu   oma   karmikäelisele   võimule   ära   hoida   suuremad   majanduslikud  langused. Tänu karmile valitsejale on neil ka ühtmoodi mõtlev riik.
Eesti omavalitsus – eestlastest koosnev omavalitsus, mille otsustusvõime oli piiratus Saksa okupatsioonivõimude käskude-korraldustega. Kes oli Hjalmar Mäe? Eesti Omavalitsuse eesotsas olnud kunagine vabadussõjalaste propagandajuht, eesti kollaborant.
Elektra kompleks – tütre erootiline kiindumus isasse.

Elitaarne - Kirjanikud, kunstnikud jt. Fichte Estofiilid, Kreutzwald, Faehlmann Tippharitlased, rahvusliku eliidi kujunemine. Haritlaste liikumine-tudengid, Goethe, Herder, Schiller, Jena Jannsen, Koidula, Jakobson, Hurt, haritlased, kooliõpetajad.
Endised austria - Ungari valdused Balkanil liitusid Serbia ja Montenegroga (a-st 1929 kandis riik nime Jugoslaavia). Venemaast eraldusid Poola, Leedu, Läti, Eesti ja Soome. Ukraina, Valgevene ja Taga-Kaukaasia riikide iseseisvumise katsed ebaõnnestusid.
Egiptuse valitseja ehk vaarao võim oli erakordselt suur.

Enesekesksus – oma kasu poole püüdlemine; sõprused üksikisikutega - kiindumus kaduvasse (Loodusse, Looja arvelt). Maine riik tugeva kuningavõimuga on vajalik selleks, et enesekeskseid inimesi ohjeldada – langenud inimene on konflikte inimene.
Etnogenees – rahvaste kujunemine ja segunemine.
Eepos on tuntud kui "Vanem Edda", eristamaks seda 18.saj.Islandi lauliku Snorri Sturlusoni kommentaaridest, nn "Nooremast Eddast".Saksa kangelaseepos oli "nibelungide laul". Bütsants: Lä-Rooma alad langesid 6.saj.ks germaanlaste võimu alla.

Ettekavatsetud – mis mõttega Hitler siis sellega leppis, kui see talle kasulik ei olnud? Arvata on et asi oli selles, et Hitlerile sobis kaos, mis oli kujunenud temast olenemata, sest see pakkus hea võimaluse tülikad inimesed parteist kõrvaldada.
Erinevat lahenduskäiku – see pidi tagama USA usaldusväärsuse ning ka vaenlast segadusse ajama.18 Kennedy poolt oli see diplomaatiliselt väga julge samm ja see näitas, et ta mõistis, mil määral tuumaajastu olukorda muutis ja uusi alternatiive nõudis.
Eisen – töötas välja mitmed agraarprojektid, kavandas saksa talupoegade koloniseerimist Baltikumi, alustas rõugete vastast kaitsepookimist Eestis A.W.Hupel – levitas raamatuid ja moodustas lugemisseltse, andis välja ajakirja Lühike

Ekskommunitseerida väike - Aasia kogudused, kuid see otsus tekitas pahameelt paljude piiskoppide seas, kes pooldasid küll ülestõusmispühade arvestamist Rooma tava järgi, kuid kes ei nõustunud Rooma piiskopile omistama üldkiriklikku eestkõneleja rolli.
Endistele ida - Euroopa sotsialistlikele riikidele oli ühine: 1) ühiskonnaelu demokratiseerumine, kommunistliku režiimi lammutamine 2) üleminek kapitalistlikule turumajandusele 3) püüe ühineda Euroopa organisatsioonidega (Euroopa Liit, NATO)
Epigramm – algselt värsivormis pealiskiri haua- või mälestussambal või jumalusele pühendatud esemel, tavaliselt eleegilises distihhonis; peatselt aga tarvitati mõistet iga eleegilises värsimõõdus koostatud lühikese luuletuse kohta.

Erik xiv – 1560-1568. a. Gustav Vasa I abielust Väga hea haridus Väga mitmesugused majanduslikud ja poliitilised plaanid Rootsi Erik XIV ajal ERIK XIV ei soovinud oma võimu vendadega jagada ja selleks koostati 1561. a. ARBOGA PARAGRAHVID.
Esi - kohale hakkas tõusma päikese ja maa kultus, kujunesid uued maagi- lised toimingud päikesele väe lisamiseks, maa viljakuse suurendami- seks, vihma esilekutsumiseks jne. Maaharijate asulatest leitakse sageli väikesi naisekujusid.
Eak – Eesti Alexandrikooli komitee.

Eestlaste seas - hea, toetati sõja puhkemis, samas teati et venemaa või saksa võit halvendab Eesti olukorda, kui venemaa võidab, siis võib tulla uus venestamine ja kui saksa võidab, siis saksastamine ja baltisakslaste positsiooni tugevnemine.
Ensv - s kehtestati esialgu 7-klassine, hiljem 8-klassine kooliharidus (1959.a). 1970. aastatel muudeti keskharidus kohustuslikuks; pärast 8. klassi lõpetamist tuli õpinguid jätkata kutseõppeasutuses või üldhariduslikus keskkoolis.
Erinevalt kesk - ja Põhja-Euroopast, ning sarnaselt idapoolse metsavöötmega, on aga Baltikumi kindlustatud asulad peaaegu ainsad uuritud asulad nooremast pronksi- ja eelrooma rauaajast ja nendest pärineb lõviosa tolle ajastu kogu leiuainesest.

Erinevused ida - ja läänekiriku vahel: Katolik kirik Õigeusu e. ortodoksi kirik Jumalateenistused ladinakeelsed Jumalateenistused kreekakeelsed Allub paavstile Allub Konstantinoopoli patriarhile Armulauat. pakutakse hapendamata leiba Armulauat.
Esiaeg - arheoloogilistel väljakaevamistel põhinev info(sarnaste iseloomulike tunnusjoonte kogum mis iseloomustab teatud piirkonna teatud ajalooperioodi arheoloogilisi väljakaevamisi). Ajalooline aeg- kirjalikel allikatel põhinev info.
Ebakorrapärasus – Põhja-Eesti pinnas paene, põllud mitte suured (20x20m), kuna seda künti siis tuli kivi järjest maapinnast välja, põllul ümberringi põllupeenrale olid laotud kivid, tekkis väike madal müür mis lai 3-4m ja kõrge 30cm.

Elukohtade kaunistamine – tapeedid, kangad, mugav mööbel jne. ) Renessanssi ajal hakkas levima humanism ( inimlikkus ), mis ütles, et kõige suurem väärtus on isiksuse vaba areng ja inimest ei hinnatud enam tema päritolu vaid isikuomaduste järgi.
Elitaarne - kirjanikud, kunstnikut jt tippharitlased Fichte, Goethe, Herder, Schiller, (rahvusliku eliidi kujunemine) Haritlaste liikumine – tudengid, kooliõpetajad Jena ülikool, ülesaksamaaline üliõpilasliit (must-puna- kuldne) 1818
Elitaarne - kirjanikud, Fichte, Goethe, Herder, kunstnikut jt tippharitlased Schiller, (rahvusliku eliidi kujunemine) Haritlaste liikumine – Jena ülikool, tudengid, kooliõpetajad ülesaksamaaline üliõpilasliit (must-puna- kuldne) 1818

Erwin rommel – Tunti ka kõrberebasena, oli üks Saksamaa kõige tuntumaid ja oskuslikumaid väejuhte, kes saavutas edu Itaalias, Prantsusmaal ja Põhja-Aafrikas ja oli üks tankisõja ja ründava sõjaviisi pioneere ja tuntumaid esindajaid.
Esimesed tsiv - d kujunesid suurte jõgede ääres: 3000 a. eKr Mesopotaamias (t.p. Iraak) – Eufrati ja Tigrise alamjooks Egiptuses – Niilus 2400 eKr Indias – Indus 2000 eKr Kreetal 1700 eKr Hiinas – Huanghe Veidi hiljem Kesk-Am., Peruu
Eesotsas gregoriusvii - ga—gregoriuse reformid Sellega taheti tugevdada paavsti vaimulikku võimu euroopas ja paavsti ilmalikku võimu itaalias ning kehtestada paavsti ülemvõimu kreeka katoliku kiriku üle. Sätestati täpsem paavstivalimise kord.

Erinevus eesti - ja Liivimaaga, seal ei nähtud ette , et alurahvas hakkab maad välja ostma). Venemaale kohe kirj seadusesse sisse ( ilmselt balti mõju, kus olid rahutused), 6 % jäi talurahva kätte, mis nad välja kogukondlikult lunastasid.
Eur - t kiiresti ja vähendada sellega võimalust, et Eur satuks järjest suuremasse sõltuvusse NL-st. Konkreetsemalt töötati välja Marshalli plaan, mis nägi ette konkreetse maj abi andmise, esialgu pakuti ka idabloki riikidele.
Eesti iseseisvumine on otseselt seotud Esimese maailmasõjaga, mille käigus lagunesid Euroopa impeeriumid Venemaa ja Austria-Ungari. Maailmasõja järel tekkisid Euroopa kaardile uued riigid, nt Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia.

Endised kolonisaatorid - Prantslased polnud veel tagasi jõudnud kuulutasid vietnami kommunistid eesotsas Ho Chi Minh’iga välja Vietnami Demokraatliku Vabariigi. Kuid juba septembri lõpul saatis Prantsusmaa sinna oma väed, keda toetasid Inglased.
Eeskujul 10 - klassisliseks. Nõukogude Liidu raames oli võit seegi, et säilis emakeelne kõrgharidus. Palju aitasid rahvusliku meele püsimisele kaasa rahvatants, mis olikoorilaulu kõrval küllaltki populaarne, ja rahvamuusikaansablid.
Eesti muinasmaakonnad – haldusjaotusest ja riiklusest Teatud piirkonna külad moodustasid kihelkonnad (u.45). Oli alanud nende liitmine maakondadeks. Säilisid mõned üksikud isesesivad kihelkonnad: Alempois, Nurmekund, Mõhu, Valga, Jogentagana.

Emiir - maakonna valitseja tiitel
Enamus vana - Liivimaa aadlikke võttis vastu luteri usu, koos nendega loeti usku vahetanuks neile kuuluvad talupojad 2. kirikutes hakkasid jumalateenistused toimuma eesti ja saksa keeles 3. hakati välja andma trükiseid kohalikes keeltes
Esi - ehk muinasaeg 9000 a. eKr- 13. saj 2. Eesti keskaeg 13.saj- 1583 3.Uusaeg 1558-1900 (varauusaeg 1550-1800; uusaeg 19.saj-20.saj algus; rootsi aeg 1645-1710;vene aeg 1710-1917 4. Lähiajalugu al. 20.saj 3. Muinasaja perioodid.

Esiaeg - inimese kujunemine ( ca 700000 a ). Püstine asend ja algelised tööriistad. Ajajooksul tekkis antikuleeritud kõne . Inimese aju areng on tihedas seoses tööriistade kujundamisega . Muinasaeg on kaasaegse inimese tekkest.
Eesti puhul on sama liini üheks lüliks see, et tehti ettepanek Georg Merile julgeolekutöötajate poolt 1953 suvel, et tema võiks kokku panna ENSV-le sobiliku valitsuse nendest inimestest, kellel on ka laiem toetus ühiskonnas olemas.
Eestimaa hertsogkond - nii nimetati Rootsi valdusse langenud Põhja-Eestit. Provints jagati seitsmeks linnuselääniks: Tallinn, Paide, Rakvere, Narva, Haapsalu, Koluvere, Lihula. Eestimaa jagunes 4 maakonnaks: Harju-, Viru-, Järva-, Läänemaa.

Empedokles - Empedoklese õpetuse järgi koosneb kogu olev neljast juurest (hilisemas terminoloogias elemendist): vesi, maa,õhk ja tuli, mis ei teki ega kao, on igavesed, muutumatud ja võivad seguneda, kuid mitte üksteiseks muunduda.
Evangeelne usk – aluseks uue testamendi evangeeliumid („hea sõnum”). Katolik kirik ei saanud käed rüpes istuda ja oli sunnitud tagasilööki andma – vastureformatsioon/vastuusupuhastus, aga ei suudetud protestantismi alla suruda.
Eesmärgile on enamik dominiiklasi preestrid, keda toetavad ilmikvennad (fratres cooperatores). Ordurüü, mis antakse enamasti noviitsiaja algul, koosneb nahkrihmaga vöötatud valgest tuunikast, sama värvi skapulaarist ja kapuutsist.

Eesti eripära - kuna keskaegsed väikeriigid Eestis olid väikesed, siis toimus made läänistamine ainult ühel astmel (maahärrad jagasid maad väikevasallidele, kes seda enam edasi ei läänistanud). Vt. ka Eesti ajaloo veebikonspekti.
Eesti kaitsevägi on erinevatel missioonidel Kosovos osalenud juba alates 1999. aastast, mil seal alustas tegevust ESTPATROL-1 (KFOR MSU allüksusena). Viimane ESTPATROLi üksus ESTPATROL-14 lõpetas Kosovos teenistuse 2006. aasta detsembris.
Eesti nsv - s tegutsesid NSV Liidu Ehituspanga Eesti Vabariigi Kontor, NSV Liidu Hoiupanga Eesti Vabariigi Peavalitsus, NSV Liidu Väliskaubanduspanga Tallinna osakond, hiljem veel ka NSV Liidu Sotsiaalpanga Eesti Vabariiklik Kontor.

Eestlaste elu on mõjutanud palju teised rahvad, nii et hoolimata samast maast ja keelest, on 21. sajandi eestlaste maailmatunnetuses ja kultuuris rohkem ühist tänapäeva saklase, venelase või jaapanlasega kui oma muistse esivanemaga.
Esindas 1870 – 83 Eesti Aleksandrikooli peakomitee ja 1872–81 Eesti Kirjameeste Seltsi (EKmS) presidendina rahvusliku liikumise mõõdukat suunda ning sattus tugevasse vastuollu radikaalse Carl Robert Jakobsoni ja tema pooldajatega.

Eluolu nslvl - i okupatsiooni tingimustes paremaks muuta, kuid kui igale muutusetaotlusele järgnes impeeriumi juhtkonna vastus jõunäitamisena, siis seda rohkem olid tegevused Eestis suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisele.
Ems on esimene demokraatlikele põhimõtetele tuginev üle-eestiline massiorganisatsioon.Samal ajal tõusis ka päevakorrale Vabadussõja mälestusmärkide taastamine ning Eesti ajaloo valgete laikude tõepärane käsitlemine.
Elamujaoskond on registreeritud Tartu Linnavalitsuse Ökonoomikaosakonnas 1990. Põhikirja on kinnitanud Tartu linnavalitsuse elamumajanduse osakonna juhataja 1990. Majaraamat – kodanike sissekirjutamiseks, kes elavad vastavas majas.

Elizabeth i – 1558-1603, Elizabethi ajastu, arenes kapitalism, Inglismaa tõusis võimsaks mereriigiks, tehti edusamme kultuuri vallas, taastati reformeeritud kirik, fikseeriti lõplikult anglikaani usutunnistus, mis kinnitati 1571
Eesotsasa advokaat - Artur Sirk’iga ja erukindral-Andrus Larkaga *Vabadussõjalased saavutasid suure populaarsuse tänu rafineeritud demagoogiale ja osavale propagandale, mis arvestas rahva meeleolusid ja paljastas kehtiva korra puudusi.
Eestis seevastu on noorema pronksiaja kindlustatud asulad ning eelrooma rauaaja kindlustused eristatavad üsna selgelt omaette rühmadesse. Nimetatud perioodid on teineteisest eristatavad isegi sellistes asulates, kus nad koos esinevad.

Elukutselt - ajalehe toimetaja; algul toimetas lehte ’’Perno Postimees’’, hiljem ’’Tartu Postimees’’. Pärit Vändrast Haridustase: Kihelkonna kool Vanemuise seltsi üks asjutaja liikmetest ja seltsi aktiivne liige.
Erinevatel jalgrattakasutajatel on ka erinevad Aafrika Vabariigis, Uus-Meremaal ning mitmes Kandada ABS - Löögitaluvus ja tugevus on paremad kui PC-l. Kasutatakse rattakiivrite välimise kattekihina (paksus 1-2 mm). kasutatavad pabermassist kiivrid.
Ebaõiglast ühiskonnakorraldust on võimalik muuta klassivõitluse teel. Klassivõitlus on edukas üksnes siis, kui rõhutud klassidel on välja kujunenud klassiteadvus, mida iseloomustab ühine arusaam klassivõitluse eesmärkidest ja ülesannetest.

Eesti riigikohus on võimude lahususe põhimõtte kohta öelnud, et võimude lahususe põhimõtte kohaselt on seadusandlik, täidesaatev ning kohtuvõim seatud üksteist tasakaalustama ning on seega teatud mõttes vastandlike huvidega.
Euroopa piirid on puutumatud 2. Koostöö majanduse, tehnika, tööstuse ja keskkonnakaitse puhul 3. Kõik allakirjutanud riigid austavad inimõigusi CSCE  1995 OSCE 1979 SALT-2: kandurite arvu vähendamine 2250-le. 1985. aastaks.
Eesti ss - diviis. Diviisi kõrgeim juhtimine allus sakslastele aga madalamad juhtimisastmed kuulusid eestlastele. Kui Punaarmee lähenes Eesti piirile, kuulutas Eesti Omavalitsus 31. jaanurail 1944 välja üldmobilisatisooni.

Ešnunna seadustes on rahalise trahviga karistatavad olukorrad, kus kellegi härg või koer vigastab kedagi ja põhjustab tema surma (seadused 53- 56). Samas hetiidi seadustes on määratud ka rahaline trahv neile, kes vigastavad loomi.
Einstein - Saksamaal sündinud ning hiljem Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide kodakondsusega juudi füüsikateoreetik, kes relatiivsusteooria ning aitas kaasa ka kvantmehaanika, statistilise mehaanika ja kosmoloogia arengule.
Elsass – Lotring antakse tagasi Prantsusmaale, Sudeedimaa Tsehhoslovakkiale, Saarimaa jääb viieteistkümneks aastaks Rahvasteliidu haldustesse, loodi Poola koridor, mis jaotab Saksamaa kaheks, loodi ka Danzigi vabalinn.

Erinevaid versioone on nii sellest, kui kaugel asus laev „Californian“ uppuvast „Titanicust“, kui ka selle kohta, kas orkester ikka mängis viimase hetkeni? Unustamatu on aga see legend, et laeval asus kurikuulus sinine teemant.
Esmane siht - eestlaste kultuuriühtsuse kujundamine. Liikumise algus-algas rahvusliku agitatsiooniga, mille põhisisuks oli sisendada rahvale, et „ eestlane on olla uhke ja hää” . Hakati käsitlema kui eetilist kohustust.
Euroopa liit on teinud sellele väikesele Balti riigile päris palju ettekirjutusi selle kohta, kuidas siin käitutakse loodusvaradega. Põhiliseks probleemiks on asjaolu, et eestlased kasutavad oma maavarasid piiramatus koguses.

Eestit saare - Lääne piiskop, Kagu-Eestit Tartu piiskop ning Edela-ja Kesk-Eestit Liivi ordu). Liivimaa piiskopid ja Liivimaa ordumeister olid keskaja lõpuks Saksa-Rooma riigivürstid, alludes ametlikult keisri ülemvõimule.
Ekr väike - Aasia früüglaste Suure Ema ja Attise kultus, 1.saj. eKr. Egiptuse Osirise, Isise ja Anubise kultused, 1.-2.saj. levib Süüria ja Egiptuse päikesekultus, 3.saj. pärsia-süüria päritoluga mitraism ja manilus.
Eduard winkelmann - saksa ajaloolane, vahepeal õpetas ka Tallinnas-Tartus, enim aega ja tähelepanu pööras Saksamaa keskajale (13. sajand, seega huvitav ka Eesti ajaloo seisukohast!). Andis välja ka olulise historiograafiateose.

Eel - Rooma rauaajal hakati aga surnuid matma tarandkalmetesse. Need koosnesid kiviridadest või- müüridest, mis piirasid nelinurkset tarandit laiusega 1-2m ja pikkusega 2-3m. Surnud asetati tarandimüüride vahele.
Eesti osalus on suunatud rahu, demokraatia ja inimõiguste järgimise kindlustamisele. Eesti aitab kaasa majandusliku ja sotsiaalse stabiilsuse tagamisele ning vaesuse vähendamisele kooskõlas säästva arengu põhimõtetega.
Eesti ss - diviis, mis tegutses Saksamaal ja suutis Punaarmee rünnakuid, aga kui Saksamaa kapituleerus, siis suurem osa diviisi meestest langes Punaarmee kätte ning vähesed suutsid põgeneda Iglismaale või Ameerikasse.

Estofiilid - baltisakslastest eestihuvilised, kes uurisid eesti keelt ja kultuuri, avaldasid arvestaval kunstipärasel tasemel ilukirjandust, andsid välja ajalehti ja kooliraamatuid ning asutasid mitmeid teaduslikke seltse.
Etruskid – Latiumi maakonna ja Cisalpina vahelisel piirkonnal Etruurias elav hõim Rooma riigi kujunemine:  sõjad: gallidega, samniitidega, kreeklastega, kartaagolastega ja makedoonlastega, mille kõik võitis Rooma.
Eemale peletamine - edukaks pidada, teisalt oli aga tulemuseks segadus ja indiferentsus religiooni valdkonda puudutavates küsimustes, mis jäid veel aastateks nõukogude ühiskonda - või vähemalt ateismiga tegelejaid - vaevama.

Ebaedu kaug - Idas ajas rahva vihaseks ja toimusid streigid ja mässud, 1905. andis tsaar välja manifesti, millega said Vene keisririigi kodanukid sõnavabaduse, koosolekute jne pidamise õiguse ja kutsus kokku Riigiduuma.
Eel - klassikaline ajajärk oli aastatel 1600eKr-250 pKr. Klassikaline ajajärk oli vahemikus 250 – 900a pKr. Ja hilis -klassikaline periood oli vahemikus umbes 900-1542. Maajade kultuuri põhiosaks oli religioon.
Eenpalu - siseminister. Riigikogu saadeti laiali, Päts valitses dekreetidega, kaitsesisukorda pikendati. Omavalitsused allutati keskvõimule, keelati valitsuse kritiseerimine-kehtestati tsensuur, põhiseadus peatati.

Eesti omavalitsus – kohalikest kollaborantidest koosnev abistav institutsioon, eesotsas kunagine vabadussõjalaste propagandajuht Hjalmar Mäe. Püüdis laiendada oma õigusi ja taotles Eestile autonoomiat, kuid ebaõnnestus.
Elamujaoskonnal on temale pandud ülesannete täitmiseks järgmised õigused: • Sõlmida lepinguid ja kokkuleppeid Eesti Vabariigi, NSV Liidu teiste liiduvabariikide ja välisriikide juriidiliste isikute ja üksikisikutega.
Ensv - s läbi viima äärmiselt intensiivset venestuspropagandat: kõik eestlased pidid "teise emakeelena" ära õppima vene keele, samas kui venelastelt ja teistelt sisserännanutelt eesti keele õpet ei nõutud.

Eesti 1941 - 1945 • Millised olid Eesti meeste valikud II maailmasõjas? 1939 eesti meestel vabatahtlik minek Soome vägedesse; sundmobilisatsioon; osa mehed Saksa vägede poolele, osa Punaarmee poolele; metsavendlus;
Eestini on Rooma riigi mõju ulatunud siiski ainult kaudselt, läbi paljude vahendajate, ning materiaalses kultuuris on selle kajastajaks vaid vähesed rooma mündid, Kavastu rabast leitud pronkslamp ja mõned ehted.
Endapoolsed saksamaa - suunalised ründekavatsused koos sellega kaasnenud grandioossete ettevalmistustega. Hitler ennetas kommuniste kõigest paari nädalaga, teades, et kui Stalin ründab esimesena, pole Euroopal mingit lootust.

Entente cordiale e. Antant. Lepingus jagati mõjusfäärid Aasias ja Aafrikas ning Briti valitsus kohustus abistama Prantsusmaad kõigis tarvilikes administratiivsetes, majanduslikes, finantsilistes ja sõjalistes reformides.
Estofiil - baltisakslasest eestihuvilised, uurisid eesti keelt ja kultuuri, avaldasid arvestaval kunstipärasel tasemel ilukirjandust, andsid välja ajalehti ja kooliraamatuid ning asutasid mitmeid teaduslikke seltse.
Edise vasall - linnusel ja Jõhvi kindluskirikul on ühine tekkelegend, mida tuntakse „kahe venna legendi“ nime all. Selle legendi teemal on kirjutatud kaks vabaõhunäidendit, mida on lavastatud Jõhvi kirikuhoovis.

Eel - ja järeltsensuur)  Meedia ideoloogilise järelevalve all ja ideoloogilise mõjutajana  Propaganda ja desinformatsioon  Raadio ja televisioon meelelahutuskanalitena  Ajalehed suuretiraažilised
Eestlased valguse - ja rahuriigis, mille lõi segamini pimeduse sissetung, teisisõnu saksa ristisrüütlite tulek; see käivitas võitluse, mis pole möödas siiamaani, kuid pimedus pagendatakse valguseriigist ükskord taas.
Elsass - Lotring läks Prantsusmaale, Põhja-Scleswig Taanile, Saarimaa jäi 15 aastaks Rahvasteliidu haldusse, Poznan, osa Pommerist ja Sileesiast läksid Poola koosseisu, Memel Leedule, Danzig muutus vabalinnaks.

Estofiil - eestihuviline; Kadakasakslane- eestlased, kes häbenesid oma päritolu, paremal elujärjel olnud eestlased, kes ütlesid, et nad on sakslased; Mõisamoonakas- palgatöölised, kes töötasid mõisapõllul.
Edusammude taga on rande kord ja jaapanlaste pingeline töö , riiklik poliitika, jaapan ei pea tegema suuri kaitsekulutusi. 1951 sölmiti usa-ga julgeolekupakt , mille alusel USA söjaväebaasid on jaapani territooriumil.
Eestimaa maapäev – kogunesid kõik aadlikud Harjust, Virust, Läänest ja Järvast kuberneri või tema äraolekul rüütelkonna peamehe kutsel (iga kolme aasta tagant). Küsimusi arutati 4 maakonna aadli esindajate vahel.

Ettear - vamatult poetatud sõna või keelevääratus võis maksta inimesele elu. Seda kõike tehti ″rahva nimel″, kuigi ametlikult vaikiti veretöd maha ning inimesed ei teadnud kuritegu-de tegelikku ulatust.
Eelkõige eesti - , Liivi- ja Kuramaa kindralkubernerina ning Tartu ülikooli kuraatorina. Temagi aeg oli ehitustegevuse poolest viljakas: valmisid valitsejamaja ja suur sauna- ehk supelhoone, Ilumäele ehitati uus kabel.
Ehetest on leitud luust ja pronksist ehtenõelu, pronksist käe- ja kaelavõrusid, luust ja pronksist nööpe, pronksist õimurõngaid, pronkssole fragment, pronksist tutulus, mõned mereväikehted ja luuripatsid.

Eesti pinnal on tema ajaloo jooksul toimunud palju sõjategevust, alates muinasajast, kui peeti ristisõdu, Liivi sõjast ja lõpetades II maailmasõjaga, mis loodetavasti jääb viimaseks sõjaks meie kodumaa pinnal.
Ettevaatlikud reformaatorid - peeti vajalikuks kehtiva süsteemi sisemist reformimist, sealhulgas destaliniseerimise jätkamist; kõik muudatused tohtisid alguse saada ainult ülalt, igasugune altpoolt tulev algatus oli välistatud.
Euraasias on läbi aegade olnud kaks piirkonda, kus sobiliku kliima, tervisliku elu ja haiguste vähesuse tõttu on rahvaarv alatasa saavutanud kõrgema taseme, kui nende piirkondade ressursid ülal pidada lubavad.

Eludes - kodukanast täisväärtuslikuks ja õigusi omavaks tööinimeseks saamine on selle aja naise elus suur saavutus, mis tuli suuresti tänu selle aja moodsatele naistele, kes nõudsid välja enda oskused.
Eesti 1940 - 1991 • Eesti lähiajaloo üldine periodiseerimisskeem • Haridus • Kunst • Majandus • Muusika • Põllumajandus • Rahandus • Sport • Trükitsensuur • Religioon • Välisministeerium
Ekp - st lahkusid mitmed varasemad mõjukad liidrid, kes üritasid uppuvalt laevalt viimasel hetkel pagedes leida endale muutunud olukorras uut rakendust, eelkõige eelseisvate Ülemnõukogu valimiste abil.

Elasid iv - III at. e. Kr. Kreekas kreeklastele lähedased sugulashõimud, kreeklased ise aga paiknesid põhja pool, Illüürias või Makedoonias. Herodotos on kreeklasi nimetanud pelasgide hõimu üheks haruks.
Esimesed linnad - nii Dublin, Waterford, Limerick kui ka Wexford on norralaste asutatud. Ühtlasi seadsid nad ennast sisse rannikulähedastel saartel, mille hulka kuulusid näiteks Man ning Orkney ja Shetlandi saared.
Etnoloogia - rahvateaduse uurimistulemus Muinasaja periodiseerimine-Eesti ajaloo kõige pikem periood uheksandast aastatuhandest e.K.r. kuni muistse vabadusvõitluse lõpuni XIII sajandi esimesel veerandil p.K.r.

Eesti relva - SS-diviisi 45.rügamendi ülemaks ja 1. augustil ülendati ta Obersturmbannführeriks.Ja kogu see aeg oli ta rindel-Narva jõel ja Emajõel ning Meerapalu all,kus üle Peipsi tuli venelaste dessant.
Eesti 1939 – 1945 1. Eesti saatuseaastad 1939–1940: kas olnuks alternatiive? 2. Missugused olid eestlaste poliitilised valikud Teises maailmasõjas? 3. Kuivõrd oli eestlastel valikuid Teises maailmasõjas?
Eesti pank on niisiis läbi elanud majandustõusud ja langused, elanud üle võõrvägede okupatsioonid tänu oma innovatiivsetele reformidele, ning suutnud taastada oma usalduse riigis kui ka rahvusvaheliselt.

Ent saksa - Austria ja Prantsuse-Vene liitlaslepingute tõttu mässiti näiteks Austria-Ungari ja Venemaa vahelistesse Balkani probleemidesse ka nendes küsimustes täiesti neutraalsed Prantsusmaa ja Saksamaa.
Erilised suhted – Suhted Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide luure vahel?  lend-lease`i seadus – Usa president peab andma abi igale riigile, kelle toetamine on oluline USA enda kaitsemuse seisukohalt.
Euroopa söe - ja Teraseühendus – kapitalistlike riikide majanduslik organisatsioon, mis asutati 1952 Saksamaa ja Prantsusmaa poolt, liitusid ka Itaalia, Belgia, Luksemburg ja Holland. Euroopa Liidu eelkäija.

Eesti keskaeg - 1201-1558 Eesti uusaeg- 1558-1900 Eesti uusimaeg e. Lähiajalugu 1901- tänapäev Kirjalikud ajalooallikad: • Saxo Grammaticus • Liivimaa vanem riimkroonika • Läti Henriku Liivimaa kroonika
Eesti sotsiaal - August Rei Väikekodanlus & Sotsiaalne võrdsus demokraatlik Partei Karl Ast töölised linnas Eesti Kommunistlik Jaan Kreuks Tööstustöölised, sulased Riigikorra muutmine Partei Olga Lauristin
Elumajas on Kreutzwaldi perele kuulunud esemed, maja teisel korrusel rääkis giid väga huvitavaid lugusid Kreutzwaldi ja L. Koidula suhetest ja kirjaniku eluteest, tema karjäärist arstina ja kirjanikuna.

Enamlaste reformid - Kõrgem seadusandlik asutus- SRK, olulisemad korraldused- Petrogradist, täidesaatev võim- ENT (Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee)- Jaan Anvelt. Valimistel sai osalemiseõiguse vaid töörahvas.
Eratosthenes – juhtis Aleksandria raamatukogu; tundis astronoomiat, geograafiat, ajalugu; arvutas välja Maa ligikaudse ümbermõõdu ja koostas kogu varasemat Kreeka ajalugu hõlmava kronoloogilise süsteemi.
Erte on kavandanud üle 200 peakatteid Harper's Bazaarile ja tema illustratsioonid ilmusid ka sellistes väljaannetes nagu illustreeritud London Newsis, Cosmopolitanis, Ladies 'Home Journalis ja Vogueis.

Ent too on teisega kihlatud ning ei saa seetõttu Abaiga abielluda (teise naisena). Äkki nägi Abai Togžani sarnast tütarlast, Aigerimi, ja otsustas ta vaatamata ema vastuseisule teiseks naiseks võtta.
Erasmus rotterdamist - Desiderius Erasmus, Desiderius Erasmus Roterodamist või lihtsalt Erasmus Rotterdamist (sündis oletatavalt 1466 ning suri 1536) oli varauusaja tähtsaim humanistik õpetlane ja teoloogia doktor.
Egiptus – Ptolemaiosed 2. Babüloonia, Süüria, Pärsia – Seleukiidide riik 3. Makedoonia + Kreeka – Antigoniidid 4. Bergamoni kuningriik – Lysimachos Riigid pole enam polised, vaid kuningriigid.

Etruskid - rahvas kes ei rääkind, mitte indoeuroopa keelt, ise kasutasid nimetust rasenna, kreeklased nimetasid neid türeenlasteks(mere järgi), roomlaste jaoks oli tusci(toskaana maakond) või etrusci.
Euroopa nõukogu on mõistnud hukka Vene vägede kohaloleku Abhaasias ja Lõuna-Osseetias. (22) Siiski on sõja algusega seoses õhus veel palju vastamata küsimusi, mis on püstitatud vandenõuteoreetikute poolt.
Ehnatoni usureform - uue riigi ajal tõi egiptuse traditsioonilisse usuellu segaduse vaarao ehnaton, tõstes amon-ra asemle jumalate etteotsa päikeseketta Antoni, nüüd ei toodud enam teistele jumalatele ohvreid.

Eksperimentaalarheoloogiliselt on kindlaks tehtud, et tööriista varre külge kinnitamise viis on üks olulisemaid kriteeriume tööriista efektiivsuse määratlemisel. Kinnitamiseks kasutati lisaks nahast või mõnest muust
Enne islamit – sinna korraldati iga-aastaseid suuri palverännakuid, tähtsaim usukeskus, kaupmeestel tänu palverännakutele suur tulu 2. islami tekkega seoses – palvetamisel pöörati nägu Meka poole.
Eelnevat arvestades on viimastel aastatel ka kasvuhooneid hakatud ehitama püramiidikujulisena. Teatavasti kasutati Vanas Egiptuses surnukehade mumifitseerimisel aromaatsete vaikude koostises ka ohtrasti sibulaid.

Einstein on elu jooksul kogunud mitmeid auhindu, nt 1921. aastal sai Nobeli füüsikaauhinna, hiljem veel Copley medali, 1929. aastal Max Plancki medali ning lisaks oli ajakirja „Time“ sajandi isik.
Elutegevuskiht - inimesed on elanud seal kunagi Arheoloogiline kultuur- sarnaste iseloomulike tunnusjoonte kogum, mis iseloomustab mingis piirkonnas piiritletud ajaperioodist pärinevaid arheoloogilisi leide.
Esindusdemokraatia – dem. vorm, kus rahvas toestab võimu valitud esindajate e saadikute kaudu ja esinduskogude e parlamendi või volikogude vahendusel. 3).Monarhia – riigivorm, mille puhul on päritav võim.

El greco - Hispaania päritolu barokiajastu kunstnik- tema töid iseloomustab müstiline õhustik, rahutu valgus, justkui pikaksveninud figuurid ja erilise väljendusrikkusega maalitud usulised tunded.
Esemeline materjal on sellest perioodist hoopis rikkalikum, kui varasemast. Iseloomulikud on rauast ehted (karjasekeppnõelad, käevõrud jm), rauast tööriistad ja relvad, nöör- ja kammornamendiga keraamika.
Esimesed välisdelegatsiooniliikmed – Tõnisson, Martna, Menning, Virgo, Piip, Pusta, Seljamaa, Kull. Keskmine vanus 1918 alguses 41, ent Martna oli juba 58, Tõnisson 50. 1928 oi keskmine vanus 31., 1934 oli see 36. 1939 -37.

Eeslinnadesse ehk agulitesse. Nagu ka mujal olid ka Eestis hooned põhiliselt puust, mis tähendas ka kestvat tuleohtu. Alles 15. sajandi algupoolel kujunesid Tallinnast ja Tartust valdavalt kivist linnad.
Eesti põhja - ja lääneranniku rootslaste evakueerimise üle Rootsi peeti Rootsi ja Nõukogude Liidu vahel läbirääkimisi juba 1940. aastal ja poolteistsada neist siirdusid Rootsi sama aasta sügisel.
Enamlased - nende sihiks oli vallandada kommunistlik maailmarevolutsioon ja luua kogu maailma hõlmav uut tüüpi internatsioonaalne ühiskond, nad pidasid rahvuslikke püüdlusi segavateks teguriteks.

Erand - Töötukassa ei saa ola p võlgnik, töötukindlustusseadus § 24 lg 3. kui riik peaks seda jätkuvalt tähtsaks, ei lase neil av-õi jur isikutel nii kaugele minna, et nad pankrotistuksid.
Eesotsas johaness - Barabarus. Juuli laguses sadeti lailai riigikogu, ning kuulutati välja ennetähtaegsed “valimised”. Seadi üles vaid 1 kanditaat, kasutati valiate hirmutamist ja tulemuse võltsimist.
Ehitatud 425 - 430 pKr, kreeka risti kujulisena, mille kuppel on täielikult kaetud mosaiigiga (8 apostlit ja sümbolistlikud tuvid joomas), ülejäänud neli apostlit on kujutatud ristvõlvidel, tähed.

Euangelion - rõõmusõnum)-1saj. Evangeeliumidele lisati apostlite kirjad ja teod, lisati ka Johannese ilmutusraamat(viimse kohtupäeva ja saatana kirjeldus). Kõiki kokku nimetati Uueks Testamendiks.
Ebaselge otstarbega on matustes vahel esinevad lihvitud kivirõngad (nt Saaremaalt Kõljala luustiku juurest on saadud seitse taolist rõngast). Kaasa on surnutele antud ka tööriistu: kõõvitsaid, nuge vm.
Eelkõige hiied - pühaks peetavad metsasalud, aga ka mäed, kivid, allikad, puud või muud pühad paigad. Kui hiis oli omaette metsasalu, oli see enamasti tammik, kuid hiiepuid võis olla ka teist liiki.

Eetiline loomutäius on oskus valida kuldne kesktee neis asjus, mis iseenesest pole ei head ega halvad. Kuna neid asju, mis iseenesest pole ei head ega halvad, on palju, siis on palju ka eetilisi loomutäiusi.
Eneoliitikum – vasekiviaeg – üleminekuaeg kiviajalt pronksiajale  Lähis-Ida 6-4 at eKr  Balkan ja L-Euroopa  Cucuteni-Tripilja kultuur (Rumeenia, Moldaavia, Ukraina) – Nebelivka tempel
Esijalgu nim. riiki nõukogude Venemaaks, hiljem nõukogude liiduks. Austria-Ungari keisririigi asemele tekkisid Austria vabariik, Ungari keisririik, Tšehhoslovakkia vabariik ja Jougoslaavia riik.

Esimees 1932 – 1936, Ühistegevuskoja nõukogu esimees, Rahvuskogu Teise Koja ja Riiginõukogu liige, Tallinna linnapea 1934–1938 ja ülemlinnapea 1938–1939, Viljandi põllumeeste konvendi liige.
Edikt – kuninga või keisri eriti tähtis määrus eepos – pikk jutustav teos, üldjuhul värsivormiline, põhineb rahvalauludel, müütidel ja muistenditel eKr – aeg enne Kristuse sündi
Eesti sotsaalistide - Revolutsiooni Partei oli välja kasvanud Ülevenamaalisest SRP-srt.  Maapäev (Ajutine Maanõukogu) tuli kokku Juuli algul ja oli esimeseks parlamendilaadseks rahvaesinduseks Eestis.

Eesti ss - diviisi tagavara-väljaõpperügementi. Osa nendest, peamiselt suurtükiväe- ja tankitõrjeväljaõppe saanud mehed, saadeti Narva rindele SS-diviisi Nordland ja SS-brigaadi Nederland.
Erikontingent on suuresti see seltskond, keda kasutatakse väga intensiivselt maj taastamisel, eriti just kõikvõimalike uute suurehitiste rajamisel, mida hakatakse nimetama kommunismi suurehitisteks.
Euroopa ajaloos on väga suur, sest just nemad lõid teatri, komöödia – ja tragöödiakunsti, lüürika ehk luulekunsti, korraldasid esimesena olümpiamänge ja tegelesid skulptuuri ja maalikunstiga.

Eestikeelne piibel - piiblitõlge rahvuskeelde iga kristliku euroopa rahva hulgas olulisel kohal. Piiblitõlge on olnud alati oluline kirjakeele norm, möödupuu, kuidas tuleb konkreetses keeles kirjutada.
Eestlaste naabrid – Lõunas: semgalid, kuršid, kuralased, liivlased Põhjas: hämelased, soomlased, karjalased Idas:sloveenid, tšuudid, merjalased Läänes: svedslased Eesti haldusjaotus muinasajal ja
Ekp - d Mis oli eesmärk? Haarata võim ja pöörduda abipalvega Venemaa poole, kes saadaks Eestisse punaarmee Millised sise- või Venemaa oli iseseisvuse hävitamisest jätkuvalt huvitatud.

Erinevalt kesk - Ameerika indiaani riikidest oli inkade impeerium ehk Nelja Ilmakaare Riik, hierarhiliselt korraldatud absoluutne monarhia. Riigivõim kontrollis üksikasjadeni alamate elu ja tegevust.
Esimeheks – riigipeaks, kel olid senisest hoopis suuremad volitused riigiasjade juhtimisel.1989. aasta märtsis valiti uus kõrgeim riigivõimuorgan – Nõukogude Liidu Rahvasaadikute Kongress.
Esimest üldlaulupidu on õigusega peetud rahvuslikuks suursaavutuseks, eeskätt korralduse mõttes. Olid ju majanduslikud eeldused olnud nõrgad ning loasaamise viivitus takistanud ka kooride ettevalmistusi.

Esinevaid kirju on ’Ulfberht’. Algselt arvati, et see on mõõgameistri nimi, kuid see ei saa kuidagi paika pidada, kuna selle nimetusega leitud mõõgad on dateeritud 250 aasta pikkusesse perioodi.
Eesti pea - ja sõjaminister vastas selle peale Soome, et varustamine ei ole esialgu tähtis, frondile on tarvis saata uusi oma mehi koos soomlastega, et tõsta meeleolu ja kindlustada väerinda.
Esiaeg - (ka MUINASAEG)-ajaloo vanim järk inimese kujunemisest kuni riikide tekkimiseni(ürkogukondliku korra lagunemiseni). Esimesed leiud inimesest Etioopiast ca 4,5 miljonit aastat tagasi.

Eesnimi – Caesar • naistele pandi lihtsalt suguvõsa nimele a lõppu: nt Julius – Julia tsenturiaatsed komiitsid – varanduse järgi tribuutsed komiitsid – käisid koos elukoha järgi
Eironeia tähendab aga sellist teesklust, kus inimene näitab end viletsamana kui ta on. Sokrates oma justkui lapselike “Mis on X?”- küsimustega paistab kaasvestlejatele naiivse inimesena.
Ensv partei - ja valitsuskaader koosnes sõja järel peamiselt juunikommunistidest, Venemaa eestlastest , Eesti Laskurkorpuse vetenaridest ning teistest NSV Liidu piirkondadest pärit inimestest .

Edise vasall - linnuse ajaloolise õiendi autor U.Hermann suhtub sellesse väitesse kriitiliselt ja arvab, et Arndt laenas selle mõnelt varajasemalt kroonikult, nagu fantaasiarohke Jürgen Helms.
Eelkõige põhja - Saksamaal Seostatakse Weichseli jäätumisperioodi lõpuga – põhjapõdrakütid jääserva lähedal Tüüpese: nooleots, samuti sarvetöötlemisel kasutatud peitlid Swidry kultuur
Eesti 1930 - ndatel aastatel 1. Ülemaailmnemajanduskriis selle olemus 2. Olukord Eesti põllumajanduses ja tööstuses 3. Vabadussõjalaste liikumine, selle eesmärgid 4. Põhiseaduslik kriis.

Epigramm - nimetati algselt värsivormis pealkirja hauakivil või mälestussambal, hiljem hakati epigrammiks pidama iga eleegilise distihhoni vormis koostatud lühikest lüürilist luuletust.
Etruskid - muistne roomlaste-eelne rahvas, pärinevad nad Itaalia muistsetest, indoeurooplaste-eelsetest asukatest, etruskide kohta pärineb hauakambrite seinamaalingutelt ning hauapanustest.
Eesti esiajalugu ehk muinasaeg hõlmab väga pikka perioodi - ~9000 aastat eKr kuni 13. sajandini. Eesti esiajalugu kestis 10 000 aastat, nii et muinasaega liigitatakse omakorda väga mitmeks osaks.

Egiptus on olnud mitutuhat aastat riik, kus on mitu riigi valitsemiskorda, Egiptus on olnud riik kus on olnud mitmekülgne kultuur ning seal on siiamaani erinevad usundid ja kultuurisuunad.
Eliit — ennekõike sotsiaalset tõusu taotlev tärkav haritlaskond ning riigiteenistujatest, kaupmeestest ja käsitöölistest koosnev keskkiht, aga üha enam ka eesti soost vaimulikud.
Enamlaste pos - d tugevnesid Kroonlinnas veelgi, sinna saadeti terve hulk võimekaid enamlikke propagandiste, seal asutati ka propagandistide kool, sealt hakati edasi minema teistesse linnadesse.

Enesearmastus on ennasthävitav, sest inimene on seesmiselt lõhestatud, ihade rahuldamine sõltub välisest, tekivad konfliktid teiste inimestega. Tõelised voorused on vaid vagadel kristlastel.
Eredaim teatrimälestus on „Silva“. Eriti õnnelikud olime, kui külastasime Tallinnas kino Kosmos, kus näidati filmi „Helisev muusika“. Muuseumikülastustest meenub esimesena Teletornis käimine.
Evangeeliumid – Uus Testament koosneb 27 raamatust, millest 4 esimest on evangeeliumid ('rõõmusõnumid'; Jeesuse Kristuse elu kirjeldused). Iga evangeelium võtab kokku Jeesuse teenimistöö.

Edasine lugu - *vanaajal üksikute riikide suurvõimu aeg: Pärsia-Makedoonia-Rooma-Araabia kalifaat-Mongolid-Türgi. *Pärast I ms iseseisvus, hiljem pidevalt riigipöördeid, sõjad omavahel.
Edda - luule tähtsamd värsimõõdud on Fornyrðislag, "vanade sõnade värsimõõt" ja Ljoðaháttr, "nõiduslaulude värsimõõt". Mõlemas kasutatakse alliteratsiooni ja assonantsi.
Ehkki põhja - Eesti Taani valdused kuulusid kuni keskaja lõpuni Lundi peapiiskopi alla, oli see alluvussuhe pigem formaalne. Tegelikult osalesid Tallinna piiskopid Riia kiriku ettevõtmistes.

Emor - i jõukusgruppide lõikes suurenesid kulutused ühe pereliikme kohta kaupadele ja teenustele (vastavalt tegelikule ostukorvile) 1993. aastal kõige vaesemates peredes 40% võrra.
Euroopa julgeoleku - ja Koostööorganisatsioon: 1960.aastate teisel poolel tegid VLO liikmesmaade juhid lääneriikidele ettepaneku korraldada nõupidamine Euroopa julgeolekuprobleemide arutamiseks.
Edward jenner - vaktsinee kupud, aadrilaskmine ämmaemandad, habemeajajad -rimine rõugete vastu Valgustatud Absolutism Austrias –Valgustatud despootia Kõik reformid viidi läbi ülaltpoolt.

Eesti kongress – Eesti esindusorgan Eesti Rahvusnõukogu – (ERN) Poliitiliste erakondade koostööorgan, mille toetajad moodustasid 1954 a pagulus- ehk eksiilvalitsuse August Rei juhtimisel.
Elsass - Lotringi Prantsusmaale, Klaipeda Leedule ja tekkis ka n-ö Poola koridor. Saksamaa pidi Antanti riikidele maksma ka reparatsioone, mis tekitas talle tõsiseid majandusprobleeme.
Eng – Briti rahvaste ühendus saadi käima ehk koloniaalsüsteem säilus; inglise keel oli endiselt maailma keel PR – majanduskasv, isegi suurem kui saksamaal SAKSA - majanduskasv

Ensv partei - ja valitsuskaader koosnes sõja järel peamiselt juudikommunistidest, Eesti laskekorpuse veteranidest, Venemaa Eestlastest j ateistest NSV Liidu piirkondadest pärit inimestest.
Eurotsentrism – euroopa tsivilisatsiooni, mille juhtmõtteks olid isikuvabadus, eraomand ja demokraatia, käsitleti ainuvõimalikuna; kõike muud peeti mittetsiviliseerituks ja mahajäänuks.
Emigreerumine usa - sse. 1830 – 1880 oli Euroopa juurdekasv 40%. Saksamaal nt 1871 41 mln, 1914 68 mln, Venemaal vastavalt 75 mln ja 140 mln. Populatsiooni kasvades muutub ka ühiskonnastuktuur.

Erinevat lauset – olevate, et nad üldse on või kuidas nad on. Viimasel juhul võib muidugi kummaline tunduda väljend “olematute, kuidas nad ei ole” – kas omab mõtet kõnelda sellest,
Eukleides – võttis oma mitmekõitelises teoses „Elemendid“ kokku kogu senise Kreeka matemaatikas saavutatu ja sõnastas ning tõestas geomeetria põhialused, mis kehtivad tänaseni.
Eesti nsv - sse jäänud osa Petseri maakonnast likvideeriti ning liideti Võrumaaga (hiljem peamiselt Võru ja Põlva rajoonid). Selle tulemusel vähenes Eesti pindala ligi 5%-di võrra.

Eisen - Juba koolipoisina tegi ta kaastööd "Perno Postimehele", tema vanemad olid väga rahvuslikult meelestatud ning püüdsid osaleda võimalikult paljudes rahvuslikes üritustes.
Epikuros – kuna kõik koosneb aatomitest ja surm on vaid inimese hingeaatomite lagunemine, pole mõtet surma karta; surmahirmust üle saades ja elu nautides saabki saavutada hingerahu.
Eraomand - perekonna või isiku õigus omandada, omada, kontrollida, kasutada, likvideerida, loovutada ja pärandada maad, kapitali ja muid omandivorme (nt tööriistad, toiduvarud jne).

Endid mahtra - möisa on, ning et tema kurja kokkukogusid, siis tegude läbi ni suur Ado Andrei oli kahjo sündinud, vemblaga nende saavad tema käest esimeste mässajate köik tema hulgas.
Eesti 1944 - 1985 – Kolhooside massiline moodustumine , metsavendade tegutsemine , Eesti 1986-1992 – Rahvarinde loomine , balti kett ( 23 august 1989 ) , Eesti vabariigi taastamine ,
Eesti varauusaeg on ajalooperiood, mil Eesti territooriumil leidsid aset olulised muutused, mis asendasid keskaegse riikliku, majandusliku, kultuurilise ja ühiskondliku korralduse uusaegsega.

English - heritageshop.org.uk/mall/EnglishHeritage/customerimages/products/11177.jpg 3.3- http://nimg.sulekha.com/others/original700/australia-medieval-ironfest-2009-4-26-4-50-25.jpg
Enlil – jumalate kuningas Ea – sügavuste jumal , õpetanud inimestele niisutuspõllundust, kirjatarkus, usutalitust, linnaehitust, aitas inimesi kõige rohkem Sin – kuujumal,
Esmakordselt usa - d. Tema näitust New Yorgis saatis suur edu. Hiljem külastasid Dalí ja Gala New Yorgis ka üht kostüümiballi, kus kehastusid Lindbergh’i lapseks ning tema röövijaks.

Eesti riigivanem – EV valitsusjuhi ja riigipea ametinimetus (aastatel 1920-37), 1920-34 oli riigivanemaks peaminister, ta täiis ka rahvusvahelises õiguses ette nähtud riigipea kohustusi.
Elamud on juba algusest peale püstitatud põldude suhtes kesksesse kohta, kas päris põldude keskele või sinna, kus ligipääs kõigile viljeldavaile aladele on võrdselt soodne.
Enamasti ida – Eestis. Suur osa Eesti "uusasustamisel" etendasid soomlased, kes asusid eriti arvukalt Viru– ja Harjumaale, kus nad moodustasid vastavalt 20% ja 12% rahvastikust, olles

Ennustamine – maagiline toiming, mille käigus püüti ette näha saatust ja seda mõjutada . Nõidumine – Maagiline toiming, mille abil loodeti saavutada mingite soovide täitumist.
Esimesed tsivilisatsioonid ehk kõrgkultuurid tekkisid kujunesid suurte jõgede ääres. Umbes 3000 aastat eKr leidis see aset Mesopotaamias Eufrati ja Tigrise alamjooksul ja Egiptuses Niiluse ääres.
Euroopa meeskondadega ehk Portugali, Sloveenia, Šveitsi, Kreeka, Serbia, Taani ja Slovakkiaga. (“Postimees’’ 02.12.2009) Kokkuvõte 2009. aasta oli Prantsusmaa riigi majandusele pigem halb.

Eelrooma ehk varase rauaaja esimesest poolest on Eestist leitud aga vähe raudesemeid: üks raudnaaskel, mis võib olla pärit veel pronksiaja lõpust; raudkäevõru; mõõk ja nuga.
Eepos – Homeros (Ilias, Odysseia); Hesiodos (Theogonia, Tööd ja päevad), tragöödia ja Rooma eepika (Eepika (kreeka sõnast epos) on üks ilukirjanduse kolmest põhiliigist.
Eesti 1941 – 1944................................................................................................................................................73 SAKSA OKUPATSIOON.

Eisenhoweri doktriin - Eisenhoweri doktriin ehk tagasitõrjumisdoktriin oli USA välispoliitiline doktriin, mille kohaselt USA oli valmis kasutama sõjalist jõudu tõrjumaks kommunismi levikut.
Ekp - d juhtis sisuliselt 1941a-st(pärast Karl Säre vangilangemist)Nikolai Karotamm,kellest kohaliku keskkomitee esimene sekretär sai siiski ametlikult alates 1944a sügisel.
Erinevalt osav - ja püstisest inimesest, kes artikuleeritud kõnet veel ei tundnud, valdasid neandertallased ka kõnevõimet. Arvatavasti oskasid nad kasutada juba umbes mõndasada sõna.

Elizabeth 1 – taastas reformeeritud kiriku, fikseeris anglikaani usutunnistuse, arenes uuesti kapitalism, Inglismaa tõusis võimsaks mereriigiks, tehti suuri edusamme kultuuri osas.
Euroopa parlamendis on Euroopa Sotsialistliku Erakonna Sotsialistlikul Parteil 785-st liikmesriikidele piirkonnad ja kohast 218. osakonnad, millel on oma • Liikmeserakondade juhid esindajad.
Esi - tatakse vastastikku ränki süüdistusi kuritegudes, genotsiidis, vandenõus, reetmi- ses jms. Äärmusliku subjektivismi ja fantaasia viljaks võib pidada mitmesuguseid

Etruskidel on suur osa maailma kultuuripärandis ja tänu neile on ajaloolastel veel palju mõistatamist, sest tore oleks teada saada veel nii mõndagi sellest antiikaja suurrahvast.
Eeskätt usa - ga. Järgnevatel aastatel toimusidki olulised muutused peamiselt kolmes vallas: 1)relvastuse vähendamine 2)regionaalsed e. piirkondlikud suhted 3) inimõiguste kaitse.
Erasmus roterdam - Saksa kõige kuulsaim humanism, kes uurides piiblit jõudis järeldusele, et katoliku kiriku õpetus, vaimulike eluviis ja kirikukorraldus pole kooskõlas pühakirjaga.

Eri rahvail on see isesugune. Teater kui meelelahutusasutus tekkis Vana-Kreekas. Etendused toimusid amfiteatris. On teada, et 534 e. m. a. korraldati esimene tragöödiate võistlus.
Eriotstarbeline – timuka mõõk, eristatav lahingumõõgast ümara teraviku ja sageli 5 või 3 auku teravikus. Aukude funktsioon – üks seletus, et augud tekitasid heli löögi ajal.
Eris on maailmas tuntud oma kuulsa ''tüliõuna'' pärast, millest on juttu ''Iliases'', nimelt Thetise ja Peleuse pulmadele oli kutsutud kõik jumalad ja jumalannad v.a Eris.

Etioopial on võimalus kasutada Itaaliat vahendajana suhtluses Euroopa riikidega – tegu oli sisuliselt protektoriaadiga. Etioopia keeles oli see valikuline, itaalia keeles mitte.
Eestlaste saksa - vastane hoiak sümpatiseeris lääneliitlastele. Juba paari kuuga saavutasid Eesti välisesindajad edu, millest vaevalt keegi mõni aeg tagasi unistada oleks julgenud.
Ehituskunst - väga arenenud, rajati kivist sildu, teid, monumentaalseid veejuhtmeid(akvedukte), linnades oli veevarustus ja kanalisatsioon, majades põrandaalused küttesüsteemid.

Ekskommunikatsioon – kirikuvandealla panemine – osadusest (kogudusest) väljaheitmine (kuni ta on meelt parandanud), ei anta armulauda, ei saa pihtida, ei rohi matta pühitsetud mulda.
Elasid ida - Aafrikas käisid püsti, suure näoga, väikse ajuga (ahvide omast natuke rohkem arenenud), suhteliselt karvane, taimetoidu kõrvalt sõid ka liha, olid raipesööjad.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Euroopa julgeoleku - ja Koostöönõupidamisega sisuliselt seotud oli 1973.aastal Viinis alanud läbirääkimised relvastuses ja relvajõudude vähendamiseks Kesk-Euroopas. NSV Liit nõustus nende alustamisega üksnes seetõttu, et tahtis lääneriikide Helsingisse meelitada. Helsingi lõppakti allkirjastamise järel kaotas NSV Liit huvi läbirääkimiste vastu ning need jooksid liiva.

Ebaseaduslik – kõik “monarhid” on tegelikult türannid) • Thomas Hobbes: nimetame “türanniks” neid monarhe, kes meile ei meeldi – aga see ei muuda veel asja olemust.
Ebasoodsamaks — näiteks paiknes Otepää liialt lähedal tihti vaenulikele Vene vürstiriikidele ning asus eemal veeteedest, Lihula aga ei sobinud looduslikult suuremaks sadamaks.
Edela suund - ristisõjad Pürenee poolsaarele (rekonfista – Pürenee poolsaare tagasivallutamine araablaste käest) 2. Ida suund – Läänemere lõuna- ja idakalda vallutamine.

Eesti kodanikul on õigus seaduses sätestatud korras tutvuda tema kohta riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes ning riigi ja kohalike omavalitsuste arhiivides hoitavate andmetega.
Ei ajakirja - nikud, ei kuulsad professorid-demokraadid, ei intelligents, ei noorsugu, ei naised, ei armee, ei kommunistid, kes püüdsid ja püüavad nüüd õigustada oma toetust
Eksitavaks probleemiks on p seaduse muutmise käigus teha muudatud- et mitte nim men alustamiseks (maksejõuetust ei ole kont, nõuet ei ole kont), meedias tekib tunne, et ongi pankrot käes.

Elamud - ülikud elasid luksuslikes maamajades, talupojad savionnides.perek-paarperek-mees,naine,lapsed;naise ja mehe seisund oli peaaegu võrdne;vaaraodel oli kümneid naisi.
Elasid p - Kreekas, kuningas Philippos 2. ,( 359 a. eKr. - 336 a. eKr. ) • Ateena moodustas liidu Makedoonia vastu, kuid 338 a. eKr. sai Kreeka väed lüüa, algas ülemvõim
Ensv - s hakati tegelema moodsate teadusharudega( psühholoogia, sotsioloogia, küberneetika jne) ning üksikud teadlased pääsesid rahvusvahelistele teaduskonverentsidele.

Eufuism – Inglismaal, elegantne Elizabethi-aegne kirjandusstiil, mille tunnusteks on ülemäärane antiteeside ja alliteratsiooni ning sage mütoloogia sarnasuste kasutamine.
Eisen – Torma • Ühiskonnahädad • Hävitati ehteid, pille, pastor – puuvilja- talurahva puudulikust võideldi kasvatus, kaitse- kõlblustundest, mille joomarlusega.
Eesti rahvastik on pidevas muutumises . Lisaks eestlastele elab siin ka muid rahvusi . Rahvastiku muutumise põhjuseid võib olla erinevaid . Nõukogude ajal toimus 4 rahvaloendust :

Eestlaste laevastikud on olnud üsna suured, kroonik mainib isegi 300 laevast koosnevad laevastikku, mis kõik langes ristisõdijate valdusesse pärast Turaida sõjakäigu õnnetut lõppu.
Ediil – algselt rahvatribuuni abi, hiljem valavasid avalike hoonete, pidustuste ja korra järele, samuti olid nende hoole all linna viljavarustus, riigikassa, turud jms.
Eesti nsv - d iseloomustab terror, pidev hirmutunne, järelevalve, elutarbete puudus, püüdlus vabariikluse taastamisele, plaanimajandus, riigistamine, venestamise pealetung.

Eesti päästekomitee – 19. veebruaril 1918 Maapäeva juhatuse poolt moodustatud komitee, kuhu kuulusid J. Vilms, K. Päts ja K. Konik ja kelle ülesanne oli avaldada iseseisvusmaifest.
Egiptuse kuningas ehk vaarao (egiptuse keeles suur maja) oli piiramatu võimuga valitseja, kelle võimu peeti jumalatest määratud maailmakorralduse püsimise vältimatuks eelduseks.
Esivanemast - “Marlborough´ elu ja aeg”. 1. septembril 1939. aastal tungisid saksa väed Poolasse- II maailmasõda, mida Churchill oli nii selgelt ette näinud, oli alanud.

Ersatskaubad – toidupuuduse leevendamiseks toidukaubad, mis oma ametlike omaduste järel pidanuks olema originaaliga samaväärsed, tegelikult aga maitsetud ning ebameeldivad.
Etruskid – vanaajal Apenniini poolsaare põhja- ja keskosas elanud rahvas, kelle järgi piirkond sai nimeks Etruuria; nende päritolu küsimus on tänapäevani lahendamata
Vote UP
-1
Vote DOWN
Edward usutunnistaja – Anglosaksi soost Inglismaa kuningas, valitses aastast 1042. Jumalakartliku ja võimetu kuningana tugines ta valitsemisel oma normandia feodaalidest kaaskonnale (sümpaatia normandlaste vastu). Nende võimutsemine põhjustas ülestõusu, mis lõppes normandlaste väljakihutamisega (1053). Surres pärandas riigi Harold II-le. Laskis ehitada Westminster Abbey.

Ehitamisele –  miljoneid. Sellise arvu inimeste kokkusaamisel olid abiks nii sõjad, kust saadi vange, kui ka riigis  kehtestatud "wu" ja "shi" süsteem.
Elu ise on liikumine, ja ei saa kunagi olla ilma iha ja hirmuta, nii nagu ta ei saa olla meelteta.“ Mida iganes inimene ihaldab, selle saavutamine teeb teda õnnelikuks.
Elu lõpul on kirjanik formuleerinud oma kreedo: “Mu teema on selle sajandi inimene, humaansuse probleem. Ja mu kreedo on individualisti oma: sõltumatus, sallivus, huumor.

Erinevused ida - ja lääneprovintside vahel: Mahajäänud lääneprovintsid Arenenud idaprovintsid (Gallia, Britannia, Hispaania, P-Aafrika) (Kreeka, V-Aasia, Süüria, Egiptus)
Esiaeg - 3500 a eKr kiri -vanaeg- Kristuse sünd, Rooma Impeeriumi langus –keskaeg- 1492 avastati Ameerika, Luteri Reformatsioon –Uusaeg- 1 MS ja 2 MS –Lähiajalugu
Exchequer – Normandia ajal oli juba tegemist arvekojaga, riigikassaga (tänapäeval rahandusminister). Siia alla kuulusid kõik kroonusissetulekud ja finantsasju puudutav.

Eesti nsv - s reformiti majandust samamoodi nagu NSV Liidus .Kuid Eesti eripäraks oli see, et Moskvast sõltumatult töötati välja Isemajandava Eesti (IME) konseptsioon.
Eesti sotsialistide - Revolutsionääride Partei oli 1917. aasta suvel Venemaa Sotsialistide- Revolutsionääride (esseeride) Parteist eraldunud eesti sotsialistide iseseisev partei.
Ehnaton – Uue riigi aegne vaarao ( 14 sajand eKr.) Valis päikeseketta Atoni riigi peajumalaks Amon-Ra asemel. Rajas Teema ja Mamphise vahele uue pealinna Aten - Atoni.

Elustus kaubandus – kõrgkeskaegsed linnad kujunevad eelkõige kaubanduskeskustena ja kuna kaubandusest sai raha, siis muutusid linnad rikaks ja linnadesse suundus rohkem inimesi
Ensv - st“ haritlased ,kes lootid tähelepanu juhtida ühiskonnas kuhjuvatele valupunktidele:keeleküsimus, süvenev migratsioon, möödalaskmised noorsoopoliitikas.
Erwin rommel - juhatas 1940–1943 Saksa ekspeditsioonikorpust Põhja-Aafrikas ning paistis sealsetes kõrbetes silma osava väejuhina, mistõttu teda nimetati Kõrberebaseks.

Edasised jagamised – 870. aastal jaotasid Merseenis Karl Paljaspea ja Ludwig Sakslane Lotringi, va Itaalia, mis jäi Ludwig II kätte, kes oli Lothar I poeg ja nimeliselt keiser.
Ens - dress-code.html  http://glamourdaze.com/2012/07/1950s-wardrobe-the- correct-fashion-line-for-you.html  http://www.pinterest.com/laurenarandall/60s-beach-
Ent aeg - ajalt elas see veendumus üle mõningaid kõhklusi, eriti siis, kui Inglismaa poolt kostus ähvardusi, esmapilgul meie diplomaatia jaoks täiesti arusaamatuid.

Erinevalt lääne - Euroopast puudusid Skandinaavias hilise Rooma orjandusliku korra mõjutused ning ka Suur rahvasterändamine ei paisanud olemasolevat ühiskonnakorraldust segi.
Euroopa liit on juba palju ära teinud abiellumise, lahuselu, abielulahutuse, laste eestkoste ja muude tsiviilvaidlustega seotud piiriüleste õigusprobleemide lahendamiseks.
Evans - Pritchard nimetas maagia kolmandat varianti „nõiduseks“. Selle aluseks oli sisemine võlujõud või vägi, mille mees oli pärinud isalt või naine emalt.

Egiptus on iidse kultuuriga maa. Pärast seda kui Ülem- ja Alam-Egiptus umbes 3150. aastal eKr ühendati, õitses ühtne Egiptus Niiluse kallastel peaaegu 3000 aastat.
Eisenhower - USA president pärast Trumani; kritiseeris Trumani doktriini ja lubas ikestatud rahvaste vabastamiseks aktiivseid samme astuda, kuid see jäi vaid lubaduseks.
Endised austria - Ungari valdused Balkanil liitusid Serbia ja Montenegroga (1929 aastast kandis riik nime Jugoslaavia). Venemaast eraldusid Poola, Leedu, Läti, Eesti ja Soome.

Esimest maailmasõda on iseloomustatud kui inimkonna ajaloo vapustavat sündmust, mis andis tõuke kommunismi ja natsismi tõusule ning Teisele Maailmasõjale ning külmale sõjale.
Esmateateid on juba 1496. aastast (Warral). Külalt ja mõisalt on vald ka nime saanud.6 Küla keskuses asuvad praegu koolimaja, vallamaja, lasteaed, korterelamud, poed jm.
Euroopa meestel on selline haplotüüp, mis on iseloomulik lähis-idas elanud maaviljelejatele, samas aga on Euroopa naisliini pidi geene, mis on pärit kohalikelt korilastelt.

Ebaefektiivne - inimestel puudus huvi paremini töötada jne. 1962. aastal tõsteti toiduainete hindu ja järgmisel aastal osteti esimest korda välismaalt kulla eest vilja.
Eelskolastika 8 - 12 saj 2. Kõrgolastika 12-13 saj 3. Hilis- e järelskolastika 13-15 saj Täielikult ristiusule ja piiblile pühenev õpetus, mis aksepteeris ka Aritotelest.
Ei jätku - nud selle teadvustamist, et asi seisneb küsimuses kogu inimkonna ellujäämisest, sellises probleemis, millest sõltub kõikide mittejuudi rahvaste saatus.

Ephialtese reform - Ateena demkraatlik riigimees, viis 462 läbi reformi, millega võeti areopaagi nõukogult poliitiline võim, jagas selle rahvakoosolekule ja rahvakohtutele.
Ernst seraphim - lisaks üksikuurimistele kirjutas ka Balti ajaloo järjekordse üldkäsitluse, aga see ei saanud vist nii popiks kui Arbusowi oma. Uuris ka kloostriajalugu.
Edasü - lagasi. Kuigi meil oli juba troopiline wanustus ja mundrid olemas, toimus maaburrune ja sellelejärgnev paraad lati sadama ja IIinna villases talvemundris.

Eduerakond ehk   ERE   Talurahva   maavalduste   suurendamist,   rahvuslikku  enesemääramisõigust. ESDTÜ (Eesti Sotsiaaldemokraatlik Töölisteühisus). 
Eesti ajalooteadus on kloostritele, kui keskaegsetele hoonetele üldiselt vähe tähelepanu pööranud, siiski on viimasel ajal huvi keskaja kultuuri vastu järjest suurenenud.
Eestlasetele on köömen oluline sellepärast, et ta kasvab päris hästi siinses kliimas, tal on ulatuslik levik ja ka sellepärsta, et teisi maitsetaimi on Eseti vähe.

Erika salumäe on Eesti Koolispordi Liidu[1], Eesti Olümpiakomitee juures tegutseva MTÜ Olümpiavõitjate Kogu ja Eesti Petanque'i Klubide Liidu president (aastani 2008).
Esimesed kunstisaavutused on kujukesed ja koopamaalingud, mis pärit kiviaja lõpust (u 35 000- 13 000 a tagasi). Nt Chauvet´ koopamaalingud ja Lascaux´ koopamaalingud Prantsusmaal.
Estp - s kujunes välja kaks tiiba: parempoolset esindasid August Rei, Karl Ast, Aleksander Oinas; vasakpoolset-Mihkel Martna, Aleksander Jõeäär, Erich Joonas.

Eesti kirjandusklassikast on selleaegseid meeleolusid kõige paremini kirjeldavaks näiteks A. Kitzbergi „Libahunt“, mille peategelast Tiinat samuti libahundiks ja nõiaks peeti.
Eestimaa kubermang - > Paldiski maakond, 1783. saab Paldiskist linn Liivimaa kubermang -> Viljandi maakond, Viljandi linnakodanike -> Võru maakond, 1784. a. saab linnaõiguse
Entusiasmi - jõudu? Liialt hästi tundsin ma laiade masside psüühikat, et mitte mõista, kuivõrd kohatud on siin kõik niinimetatud “esteetilised” kaalutlused.

Eestlaste kujunemisele on mõju avaldanud idapoolsed sugulased,germaani ja baltihõimud,tihedad kontaktid sakslaste, rootslaste jt. Kundakultuur:kõik Eesti mesoliitikumi asulad.
Esialgselt on tegemist kvantitatiivse arenguga(võetakse juurde rohkem põllumaad). Võeti kasutusele seni ülesharimata rohumaa, põlde hariti juurde metsade arvelt.
Esindustraditsionalism – Kadrioru administratiivhoone praegune presidendi kantseleihoone (Alar Kotli). Rõhutati just esinduslikkust ja lihtsust, kaugenemine funktsionalismist.

Esitatud süüdistuses on kirjas: "Jaan Soots on küllaldaselt paljastatud selles, et olles staabiülemaks, viis ta rida aastaid läbi vaenulikku tegevust Nõukogude Liidu vastu.
Evangelism on levinum mustlaste kogukonnas; pastorid on kirikumuusikasse põiminud flamencot. Evangeliste on natuke rohkem kui Jehoova tunnistajaid (keda on 105 000).
Eesmärgi saavutanud – olid laiendanud oluliselt oma võimkonda Sitsiilias, Hannibal hüvitanud perekonnal lasuva aastakümnetetaguse teotuse ja maksnud kätte vanaisa eest.

Eesti kongress – 1990 märts, eesmärgiks oli läbirääkimise alustamine lääneriikide ja NSVL- iga, et saavutada okupatsiooni lõpetamine ja iseseisvuse taastamine.
Eesti riik on liialt väike, et veel üht parlamendikoda üleval pidada, mistõttu meil allkirjastab seaduse või saadab selle parlamenti tagasi vabariigi president.
Eestlaste jumalatest on teada vaid ühte , keda austati saare-, viru-jaläänemaal .Tema nimi olevat olnud Taara või Tarapita . Teda hüüdsid lahingusse minnes appi näiteks

Ems - Eesti muinsuskaitse selts on 12. detsembril 1987 kodanikualgatuse korras loodud liikumine, mille eesmärkideks on eesti ja Eestimaaga seotud muinsus- ja
Epitaaf – epigrammi alaliik; hauakiri või hauakirjaga mälestussammas; kellegi surma puhul kirjutatud lühiluuletus (pidulik leinakõne isamaa eest langenuile)
Eelkäijad – Echnaton ja Smenkhare – surid suhteliselt noorelt, võib oletada, et XVIII dünastia viimased võsud olid õrna tervisega ja füüsiliselt nõrgad.

Eesti kodanikel on õigus tegelda ettevõtlusega ning koonduda tulundusühingutesse ja -liitudesse. Seadus võib sätestada selle õiguse kasutamise tingimused ja korra.
Eesti majandus on tugevalt integreeritud maailmamajandusse ning seetõttu on Eesti mõjutatav võimalikest ülemaailmsetest majanduskriisidest või Eesti jaoks oluliste
Emajõe - äärse Kastre kindluse vallutamine juuli alguI andis venelastele võimaluse tuua täiesti vabalt mööda veeteed Tartu aIla rasked piiramissuurtükid.

Ensv 1944 – 1950  Territoriaalsed kärped  Industrialiseerimine  Võitlus metsavendadega  26.03.1949 küüditamine + 20 722 inimest — 2,5% rahvast.
Ensv sm - il tuli operatsiooni teostamise ajaks viia kõrgendatud valmidusse talle alluvad raudteevalve , piirivalve, miilitsa, vanglate ning tuletõrjeüksused.
Erbuntertänigkeit - pärisalam- tahetakse rõhutada pärisorjade sõltuvust maa kaudu. Tp ei saanud lahkuda oma grundherri alt, olid kohustatud põlvest põlve ühes talus

Edu alus on töökus. Inimeste silmis muutusid talumatumaks katoliku vaimulike ilmalikud naudingud ja kombelõtvus– hakati taotlema kirikumaade võõrandamist.
Eel - Rooma rauajal jätkus üksiktaluline elamisviis, suurenes endisel varanduslik ebavõrdsus, kuid 3-2. sajandil eKr kujunes ühiskondlik võimuvõitlus.
Eepose sisuks on üks episood, mis algab Achilleuse vihaga ja kangelase sõjast loobumisega ning lõpeb troojalaste kõige silmapaistvama kangelase Hektori matustega.

Eestlaste pealetungid - tegid mitmeid ründeid, lõpuks tulid vastastele abiväed ja eestlased pidid taganema, katku tõttu oli kõigil vaja puhkust ja asuti läbi rääkima.
Eesti nsv - s hakkas sumbunud õhustik lagunema 1986. aasta lõpul, mil avalikustati Moskva keskametkondade kavad uute fosforiidikaevanduste rajamiseks Eestisse.
Eestimaa kubermang - Läänemaa, Harjumaa, Järvamaa, Virumaa (Tallinn)  Liivimaa kubermang- Saaremaa, Pärnumaa, Tartumaa (Riia)  Kubermangu juhtis kindralkuberner

Eisenhoweri doktriin – USA presidendi Dwight Eisenhoweri sõnastatud doktriin USA poliitikast Lähis-Idas: USA võib kasutada oma relvajõude tõrjumaks agressiooni mõne
Elsass - Lotrig Prantsusmaale, Eupen-Malmedy Belgiale, veel alasid Leedule, Taanile, Tšehhoslovakkiale, "Koridor" ehk juurdepääs Läänemerele Poola jaoks.
Enesearmastust – peab endast lugu, on enesekindel, kuid eesmärgiks on põhivajaduste rahuldamine. Ei tunne teiste suhtes hirmu, ei vihka neid, ei taha neile halba.

Ennustamine on   maagilise   nõiakunsti   avaldus,   mis  põhineb   põhimõttel,   et   tulevik   on   juba   oleviku   poolt   ära   määratud.
Erechtheion on Parthenoni kõrval Ateena akropoli kuulsaim ehitis, seda eelkõige nn karüatiidide koja tõttu, mille talastikku kannab kuus naisekujulist sammast.
Erhard - Sotsiaalse turumajanduse eestvedaja (saksa majandusime „isa”). M. Gandhi- India vabadusliikumise juht, tänu kellele said indialased iseseisvuse.

Esinemiskuju - suur erinevus } paljas naine/hobune/pross. Nime nimetamine on tõrjenõidus number üks, aga kui näki küüned on juba sees (kramp), siis pole kasu.
Eesti ss - diviisile. Üleüldse saadeti kõik eestlaste väeüksused tagasi kodumaale, kus nad saaksid punavägede pealetungi peatada ja oma kodumaad kaitsta.
Eesti ss - relvagrenaderidiviisi 45. Eesti Vabatahtlike Rügemendi „Estland“ pataljoni- ja rügemendiülemaks. Riipalu osales mitmes lahingus Eesti pinnal.

Elitaaretapp - hakkavad tegelema poliitikud,teadlased,juhid. 2.Üliõpilasteetapp - jõudis noorte,eriti üliõpilasete hulka ja ka õpetajate ja haritlaste sekka.
Enamlased – kuulutati välja Eesti Töörahva Kommuun (ETK). Juhtohjad ETK territooriumil läksid Kommuuni Nõukogu kätte, mille eesotsas seisis Jaan Anvelt.
Eestlased oman - dasid tänu Rahvuslikule liikumisele parema hariduse, said tunda rahvuse ühtsust tänu esimesele üldlaulupeople, mille korraldas Vanemuise selts.

Enese sees - Katollikluse pea: rooma paavst - Piiskopkond – Diötsees - Piiskopkonnad olid eri hindadega – ntx Lääne-Saksamaal olid kallid, kuna need olid
Erinevused ida - ja läänerinde sõjategevuses: Läänerindel : 2. august 1914 saksa väed hõivasid luksenburgi, paar päeva hiljem alustati pealetungi Belgiasse.
Esiaeg - inimühiskonna kõige kaugem minevik ajalooline aeg-periood,millest on säilinud kirjalikke mälestisi,kirja kasutuselevõtt,vanaaeg,keskaeg,uusaeg

Etruski naisi on 4. saj eKr elanud ajalookirjutaja Theompopos kirjeldanud kui edevat ja kergemeelset enesepaljastajat, kes võis ka täiesti alast tänavale tulla.
Eel - rooma rauaajal jätkus üksiktaluline asustus ja süvanes varanduslik ebavõrdsus.Jäeti maha vanad kindlustatud asulakohad,rajati uusi linnuseid.
Enneolematu katkulaine – MUST SURM ● Kuna prantslased olid sõjapidamiseks tõstnud makse, siis puhkes 1358. aastal Pariisis ülestõus, mis haaras kaasa ka talupoegi.

Esimese zig - zag masina leitas naisterahvas nimega Helen August Blanchard aastal 1866. Esimesed eliktrilised masinad hakkasid ilmuma alles 19. sajandi alguses.
Eelk on juba algatanud projekti „Teeliste kirikud“, mille eesmärk on pakkuda sise- ja välisturistidele paremaid tingimusi kirikute külastamiseks.
Eestikeelsetest on säilinud ainult üks, 1622. aasta „Agenda Parva“. Säilinud on raamatuid vähe, sest peale tuli Rootsi aeg, kus luterlased need hävitasid.

Eestlased punaarmees – Hävituspataljonis, Laskurkorpuses, Tööpataljonid Eestlased Saksa armees – Metsavendade poolt moodustatud üksused, Piirikaitserügemendid.
Ehituskunstis on kasutatud kaari, võlve ja kupleid, Mesopotaamias osati ehitada ainult silindervõlve, kuid roomlased hakkasid kasutama ka kuppel ja ristvõlvi.
Ent küsimus on selles, kus nimelt võib rääkida sarnasest kaaslusest, - see küsimus otsustatakse mitte teoreetiliste diskussioonidega, vaid jõuga ja eduga.

Eestlase hingelaadile — maaomavalitsuslike kogemuste järgi — vastab ainult demokraatia, tõeline demo- kraatia, mis saab meil olla kindel vaid agraardemokraatiana.
Egiptlased usku - sid tugevalt, et peale surma jätkab lahkunu samasugust elu. Kuid selline saatust ootas vaid neid, kelle surnukeha säilitati e. mumifitseeriti.
Ekp - le. 14.-17.aprill Muinsuskaitse päevad Tartus kujunevad rahvusliku tunde taassünni ulatuslikuks väljenduseks koos Eesti lipu väljatoomisega.

Ems – Eesti Muinsuskaitse Selts, muinsuskaitseklubisid ühendav selts, 1. demokraatlikele põhimõtetele tuginev üle-eestiline massiorganisatsioon.
Eraisikule või - isikutele. Samuti sätestatakse, et ilma Kongressi nõusolekuta ei müü seadusandlik kogu neid allikaid ega rendi neid kauemaks kui 10 aastaks.
Ernst peterson - Särgava 1919-1938 Ernst Peterson-Särgava sündis 1868 ja suri 1958. Ta oli aastatel 1919-38 koolis inspektor ja ta õpetas kuni 50nda aastani.

Eurichi ajal on koostatud ka vanim germaani õiguste kogu ladina keeles (Codex Euricianus, u 70). Uut riiki nõrgestasid aga võitlused aadli ja kuninga vahel.
Euroopa ida - Aafrika „mõjusfääriks“. Aastal 1895, rajas Briti valistsus Ida-Aafrika Protektoraadi ja avas Kenya viljaka mägismaa valgetele asunikele.
Eesti nsv - s oli inimestel hea elada, kuna ka kõikidel "eluheidikutel" oli töö ning toit laual. Kõik inimesed, kes soovisid töödata, said seda teha.

Egiptus on Niiluse kink, Niilus tegi ta, Niiluse org, kõik mis jääb välja on kõrb, must maa on Niiluse org , punane maa on kaos jääb välja poole.
Ensv ülemnõukogu - moodustati: Partei nimetas kandidaadid ja siis kas poolt või vastu. 90% valimistest osavõtmine - agitaatorid kontrollisid, kes valimas käib.
Epistemoloogia on see filosoofia osa, mis tegeleb teadmisega (episteme kreeka keeles teadmine). Uusajast peale ongi tavapärane siduda tõesust just teadmisega.

Erechtheion – loe: ereh’teion; müütilisele maast võrsunud Ateena kuningale Erechteusele (loe: ereh’teus) püstitatud joonia stiilis tempel Akropolil
Erinevus ida - Lääne vastasseisust seisneb vaid selles, et nüüd on vastamisi kristlik maailm ja islamimaailm või vaba demokraatlik maailm ja terroristid.
Esinduskogude kokkukutsumine - 1265 Inglismaa parlament -1302 Prantsusmaa generaalstaadid Kultuuri areng: Ülikoolide teke kirjanduse,teatri ja teaduse areng Sõjanduse areng

Eesti nsv - s hakati tegelema „moodsate“ teadusharudega (psühholoogia, sotsioloogia, küberneetika). Oluliseks aknaks Läände oli eestlastele Soome.
Eesti rahvaluule - ja keeleteadlane, vaimulik ning ühiskonnategelane (perekonnanimi). 17. Sisemise hierarhiaga organiseeritud kuritegevuslike jõukude ühendus.
Eesti sotsialistide - Revolutsionääride Partei (esseerid) - Gustav Suits 8. Venemaa Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei (VSDTP). Ivan Rabtšinski, Jaan Anvelt.

Eisenohweri asepresident on Nixon. McCarty e makartism võideldi kommunismi vasut läbi filmide, näideti kui sitt see on. Seetõttu hakkas USA rahvas kommunismi kartma.
Elavnes inkvisitsioonitegevus - Inkvisitsioon püüdis teisitimõtlejaid välja selgitada, panna neid seda tunnistama ja siis neid katoliku kiriku põhimõtteid uskuma panna.
Enamlased - Bolševikud ehk enamlased olid Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei koosseisu kuulunud poliitilise voolu esindajad töölisliikumises.

Etruskid - asustasid piirkonna poolsaare loodeosas, linnriigid saavutasid tänu tihedale suhtlemisele kreeklaste ja foiniiklastega kõrge kultuuritaseme.
Eesti julgeolekupoliitika on vastavuses Põhja-Atlandi lepingust tulenevate NATO liikme kohustuste ja õigustega ning toetab nende ja NATO ühiste eesmärkide täitmist.
Eesti keskaeg – MVV-le järgnenud periood Eesti ajaloos, mil saksa ja taani vallutajad jagasid Eesti ala üksikuteks osadeks, väikesteks feodaalriikideks.

Eesti ss - leegionisse, millest ametlikult sai 20. Eesti SS-diviis, kuid ka Saksa poliitika vastu oli tekkimas pahameel ning esialgne entusiasm taandus.
Ekleesia e. rahvakoosolek Valiti liisuga HELIAIA e. vandekohus kohal vähemalt 6000 meest 600 vandemeest kogunes iga 10 päeva tagant (mõistis õigust)
Eluolu paranemine – kaupadega varustatus, palgad, pensionid, korteripuuduse leevendamiseks nn „hruštšovkad“, 1961.a. rahareformiga rubla suurem ostujõud

Euroopa liit on andnud alust uue suveräänsusemõiste kujunemiseks, mille puhul enam ei lähtuta riigi võimest omal äranägemisel määrata oma pädevus.
Eesti aladelt on teada ohvrikivisid, kuhu toodi ohvriande ja ohvriallikaid. Arvatavasti olid ka pühad puud, kuhu toodi ohvreid – tamm, pärn ja pihlakas.
Eesti pank on alguse saanud juba 1919ndal aastal alustades riigipangana ning muutudes kommertspangaks tänu tegutsemisele tavalise laenu- ja hoiupangana.

Eestimaa kubermang - Põhja-Eesti Liivimaa kubermang- Lõuna-Eesti, Põhja-Läti Saarema liideti Liivima kubermangu 1645. aastal kuid ta oli eraldi rüütelkond.
Esimesed vana - Kreeka arhitektuuri saavutused seostuvad templitega, mis on säilinud ka tänapäevani Euroopas ning on ka eeskujuks Euroopa arhitektuurile.
Ettevõtte suurus - väike- ja eraettevõtted puudusid, olid riigile kuuluvad suurettevõtted Tööjõupoliitika - toodi migranti näol sisse odavat tööjõudu

Edgar savisaar - -1988 Rahvarinde üks asutajaid Boriss Jeltsin -oli Nõukogude Liidu ja Venemaa poliitik, Venemaa Föderatsiooni esimene president (1991–
Edinburgh - Northampton. The Second War began with the English-supported invasion of Edward Baliol and ended with the signing of the Treaty of Berwick.
Eesti mark – Eesti rahaühik aastail 1918-1927. Seadused ja määrused, mis kehtestasid Eestis markvääringu, võeti vastu Saksa sõjavõimude poolt.

Elas avaasulates – tarandkalmetesse, VIIKINGIAEG kullatud või kullast karjakasvatus, koosnesid kaasa pandud 450 pKr – 1050 esemed, käsitöö, kaubandus.
Elufilosoofias on näha kaht valdkonda: • egoistlik ja püüd olla alati kõiges parim, see kohandub ka aristokraatliku vaimuga; auahnus ja individualism.
Ebaseaduslik - rahvusvaheline õigus ei lubanud võtta okupatsiooniarmeesse okupeeritud riikide kodanikke- kasutas Vene väejuhatus just seda võimalust.

Edward bulwer - Lyttoni romaan ‘The last days of Pompeii’ (1834). (Eesti k. 1935.a. ja 1993.a.) Giuseppe Fiorelli inimvalandid: objektiivne surmapilt.
Eelpõrgu - kristlased, kes polnud maa peal kuulekad kirikule • Esimene ring - antiikaja teadlased ja filosoofid, süü seisnes, et polnud ristitud.
Elsass - Lotringis. Prantsusmaa-Belgia piir oli kindlustamata, aga Belgia oli end neutraalseks kuulutanud ja sinna ei oleks tohtinud vägesid viia.

Erinevad tekstuurid - Nii nagu Monet tundis kogu elu huvi valguse ja selle maalile püüdmise vastu, nii hakkas ta aina enam huvituma erinevatest tekstuuridest.
Eesti kalmetest on leitud ka mõned 12.-13. sajandisse kuuluvate rõngassärkide katkendid. Rõngassärk oli kallis ning seetõttu vähestele kättesaadav.
Egiptuse surmajärgsusest on teada, et nende elu pidi edasi minema tavapärasel viisil ainult siis, kui matuserituaalid tehakse ehk kui surnukehad mumifitseeritakse.

Eisenhower - oli NATO ülemjuhataja, USA president, tema valitsusajal toetas USA Korea sõjas Lõuna-Koread (Korea Vabariiki) oma sõjaväeüksustega.
Enamasti kesk - või vanemaealised, noortest aga enamik Eestist lahkunud. Eestlastest õpetajaid on väikesse madala palgatasemega kooli raske meelitada.
Enamus arheolooge on jõudnud seisukohale, et esimeseks kindlalt slaavlastele kuulunud arheoloogiliseks kultuuriks oli 6.sajandi paiku levinud Praha kultuur.

Enamus lõuna - Eestis. 1687.aasta Liivimaa maapäeval otsustati, et igasse kihelkonda peab ehitama kooli ja maksma koolmeistritele. Kes seal töötavad.
Edgar savisaar - on Eesti poliitik, 1988 Rahvarinde üks asutajaid, taasiseseisvumisaja üleminekuvalitsuse peaminister 1990-1992 , Keskerakonna esimees.
Eestimaa kubermang - selle moodustasid juba Liivi sõja ajal Rootsi kätte langenud maakonnad (Läänemaa, Harjumaa, Järvamaa ja Virumaa) Keskuseks Tallinn.

Erakoole –    1906 Tartus Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi  Tütarlaste Gümnaasium.   Avati uued Vanemuise ja Estonia  hooned.
Eüs - i esimees, seadis oma tegevuses esikohale rahvusliku eneseteadvuse arendamise, astudes välja nii venestuimse kui ka saksastumise vastu.
Eri aegadel on Vara kirik olnud rohkem või vähem seotud teiste piirkondadega. Näiteks on teade, et “17. aastasaja keskel ühendati Vara Äksiga.

Erinevad riigid on kokku andnud 225 korral vetot (tänase seisuga).  Viimane JNi resolutsioon kannab numbrit 1917. Keskmiselt 30 resolutsiooni aastas.
Esialgu vene - Liivi sõjana alanud konfrontatsioon laienes peagi, kui Vana-Liivimaa kokku varises ning see jagati Taani, Rootsi ja Poola-Leedu vahel.
Euroopa söe - ja Teraseühendus 1950 a püstitas Prantsusmaa välisminister R.Schuman ettepaneku luua organisatsioon Euroopa Sõe- js Teraseühendus.

Eepos – see tähendas algselt ulatuslikku luulevormilist jutustavat teost, aga tänapäeval ulatuslikku lugu (jututsüklit) sidumata kõnes.
Eesti draamateater on kandnud eri aegadel erinevaid nimesid, siin on töötanud palju erineva mõtteviisiga inimesi ja tehtud väga erinevat laadi teatrit.
Egiptus - u 3000 a. eKr. Egiptlased võtsid kasutusele hieroglüüfid (kr. keeles „pühad märgid„). Kirjutusmaterjalina kasutati papüürust.

Elanikel on käesoleva akti alusel õigus koostada oma põhiseadus, moodustada osariiklik valitsus ja anda sellele vabal valikul asjakohane nimi.
Elanikel teada - omakorda tõi kaasa selle, et mitmel pool inimesed said sellest aru, et on tulnud aeg kriitilise pilguga vaadata tagasi lähiajalukku.
Elas vana - Liivimaal 250 000 – 280 000): - sõjategevuse eest põgenenud inimesed; - sõjategevuses tapetud; - nälga ja katku surnud inimesed.

Elasid iv - III at. e. Kr. Kreekas kreeklastele lähedased sugulashõimud, kreeklased ise aga paiknesid põhja pool, Illüürias või Makedoonias.
Enlil - tuule,tormi,vihma,piksej.müütide peategelane,jumalate kuningas ea-maa-aluste vete,sügavuste isand,kirjatark anu-taevaj.jumalate isa
Euroopa kaitse - ja kriisireguleerimisalaste võimete suurendamiseks on oluline kooskõlastada Euroopa Liidu ja NATO sõjalise planeerimise protsessid.

Eurooplased on võtnud omaks tänu sellele kristlaste kombed ja uskumused, peetakse jõule, lihavõtteid ning teisi kristlikke pühi ja tähtpäevi.
Ekp eesmärgid – põrandaalune, eesmärk valitsuse vägivaldne kukutamine, proletariaadi diktatuur, iseseisva Eesti muutmine Nõukogude Liidu osaks.
Ekspansiooni väike - Aasias,mistõttu Bütsantsi keisrid palusid Lääne-Euroopalt abi. Ristisõjast oli huvitatud ka paavst, kelle võim algas tugevnema.

Eleegites on teemaks kuulsus, mille saavutab daam poeedi armastuse kaudu, Amori võim, poeedi soov ikka ja jälle luua armastusteemalisi teoseid.
Erinevates indo - euroopa keeltes lubab arvata, et juba enne ulatuslikumat laialirändamist kasvatasid indo-eurooplased hobuseid ja kasutasid vankreid.
Eeskäijateks on M.Bakunin, P.J.Proudhon ja W.Godwin. bakunin pidas hädade aluseks riiki, seega pooldas ta üksikisiku vabadust ilma käsutajateta.

Eesti rahvausundiga on omapärasel viisil seotud romantismiajastu rahvavalgustajate poolt loodud ja populaarseks saanud Soome mõjudega pseudomütoloogia.
Eestlaste maa - asundused Uues Maailmas rajati jandusliku arengu tasemest ja linnastumisest sajandivahetuse paiku ja seda tegid just 10-20% rahvast.
Einstein –  saksa päritoluga, juudi rahvusest füüsikateoreetik, 20. sajandu suurim teadlane. Pani aluse mitmetele teooriatele.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekvivalent - Dissotsiat Mõõdetud Elektrijuhtivus juhtivus Jrk nr. siooniaste Lahuse normaalne takistus R,Ω χ, S/m λ, α kontsentratsioon n S*m2/gekv 1 0,4 85 3,58082 0,0008952 0,0221366 2 0,2 122 2,49484 0,0012474 0,0308461 3 0,1 175 1,73926 0,0017393 0,0430083 4 0,05 250 1,21748 0,0024350 0,0602117 5 0,025 372 0,81820 0,0032728 0,0809297
Erinevad paradigmad on ühismõõdutud. Teadlased aga on isikud, teadus pole subjektivaba. Paljud teooriad surevad lõplikult alles koos nende kandjatega.
Erinevalt kriminaalkuritegudest on nii inimsusvastased-, sõja- ja genotsiidi kuriteod vastavalt 1968. aastal vastu võetud aegumatuse konventsiooni järgi aegumatud.

Erirünnaku - ehk kamikaze-missioonideks kõlbasid isegi kõige väiksemate kogemustega lendurid, kui kogenud piloot juhtis nad sihtmärgi juurde.
Eesti rahatähtedele on pandud mitmeid kuulsaid Eesti inimesi. Just 100. kroonisel rahatähel asubki meie kõigi poolt armastatud luuletaja Lydia Koidula.
Eesti ss - diviis. *Need, kes ei tahtnud selga tõmmata saksa mundrit, olid valmis liituma soome armeega, et võidelda seal punavägede vastu.

Elementaar - ja talurahvakoolise õpetajate ettevalmistamisele rajati Tartus 1828. aastal esimene vene riigi elementaarkooli õpetajate seminar.
Enamasti ida – Eestis. Mõningaid tagasilööke rahvaarvu pidevale kasvule tingisid Vene– Rootsi sõja sündmused ja 1656.–1658. aasta katk.
Etruski freskodel on kujutatud tantsijaid, tantsijannasid ja muusikamehi, kes kannavad eriti kirevaid rüüsid, mis hämmastavad oma lõike ja vormiga.

Ebakindel partner - näiteks sõlmis Itaalia 1902. a. leppe Prantsusmaaga, et võimaliku suure sõja korral jääb ta Prantsusmaa suhtes neutraalseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Enamlased - lubasid massidele toitu,rahu,maad. Nende tegevust toetas saksamaa, kes lootsid et enamlased lammutavad venemaa . Enamlaste I katse võimule tulla suruti 1917 Ajutise valitsuse poolt maha Ajutise valitsue etteotsa tõusis kerenski(nõrk organisaator) Ajutise valitsuse ebakindlus ajendas Kornilovit üritama Venemaal riigipööret.
Ettemääratusest ehk predestinatsioonist. Tema arust võis jumal juba maises elus inimesele märku anda, et too on õndsaks saamiseks välja valitud.

Edasitung põhja - Eestis. ● Vallutatud aladel seati 29. novembril 1918 ametisse Nõukogude Venemaa marionettvalitsus – Eesti Töörahva Kommuun
Edeneb köögi - ja puuviljandus, lõunarannikul viljeldakse viinamarja ja tsitrulisi, igarannikul ka ananasse ja banaane, Transvaalis tsitrulisi.
Eelnenud ajastul ehk Weimari Vabariigi ajal olid ametiühingud soovinud saada 1. maid kui töörahva püha, kuid mida kunagi varem ei realiseeritud.

Eessõna - „Balti“ ei ole mõiste, mida kasutasid algselt tänapäeval Balti ehk Läänemereks nimetava veekogu ääres elavad inimesed.
Eesti muinasmaakonnad - haldusjaotusest ja riiklusest-Eesti muinasmaakonnad olid Virumaa,Rävala,Järvamaa,Harjumaa,Saaremaa,Ugandi,Sakala ja Läänemaa.
Eestikeelne raamat - Tallinna Niguliste kiriku õpetaja Simon Wanradti ja Pühavaimu kiriku eesti jutlustaja Johann Koelli luterlik katekismus a1535.

Ekr lähis - Idas. See oskus püsis mitu sajandit tänapäeva Türgi alal elanud hetiitide saladusena, mistõttu see kohe Euroopas ei levinud.
Ekspressionistlikele luuletajatele on omane inetuse-esteetika: surm ja enesetapumotiivid, moraalne ja intellektuaalne kriis, mõttetus, jõuetus, lootusetuse kogemus.
Erinevused ida - ja läänemaailma vahel muutusid liiga suureks ning kasvasid ka inimeste nõudlused pea olematu elatustasemega diktatuurriikides.

Esi - ehk muinasaeg ( 9000 a. eKr – 13.saj.) vanim asustus, esimesed asulapaigad, Kunda kultuur inimränded ja eesti rahva kujunemine
Esivanemast – mõnest loomast, taimest, mäest jne. – ja kannavad selle nimetust, mis on hiljem kandub üle patriarhaalseile sugukondadele.
Etruskide päritolu on tundmatu. Nad käisid tihedasti läbi kreeklaste ning foiniiklastega ning nende kultuuris võib leida mõjutusi mõlemalt poolt.

Etruskide õpetus - jumalike ennete tõlgendamine(jumalate tahte uurimine).Pöörati suurt tähelepanu elule pärast surma-järgnes midagi meeldivat.
Eelrooma rauaajast on teada hoopis rohkem muistiseid kui eelnevast perioodist, sellepärast on ettekujutus sellest perioodist hoopis üksikasjalikum.
Eesti nsv - s töötanud tolliorganid Vabariigi Rahandusministeeriumile ei allunud omades seega otsealluvuse NSV Liidu Tolli Peavalitsusele.

Effect – the spire and the roof burned down together with most of the interior and even some grave markers in the floor were destroyed.
Egiptuse püramiididest on ehitatud 2,25 miljonist mitu tonni kaaluvast kiviblokist, mille paigale panemiseks kasutati vaid tööliste füüsilist jõudu.
Endiste linna - ja vallavalitsuste asemel moodustati valla-ja linnavalitsused täitevkomitee, mille liikmed määrati ametisse kõrgemalt poolt.

Etnoloogia ehk rahvateadus, mis võimaldab leida muinasajast pärinevaid kombeid ja nähtuseid hilisemate sajandite eestlaste igapäevaelust.
Euroopalikku absolutismi on sageli peetud olemuslikult erinevaks idamaistest ainuvalitsusega riikidest, mida on nimetatud ka orientaalseteks despootiateks.
Edmund burke – vastukajad Pr revile Revile võib järgneda majanduslik krahh ja pol terror, ühiskond on tervik ja see on kujunenud 1000dete

Ehitatakse vm - l riiklike vahenditega kuni 30 suurt ja veel rohkem väikseid elektrijaamu, mis peavad tagama Vm majanduse elektri varustatuse.
Ehitati prantsuse - Saksa piirile, vältimaks 1870.-1871. aasta Prantsuse- Preisi sõjas kogetud katastroofi, kui prantslased said haledalt lüüa.
Emakeele eest on kõige iseloomustavamaks see, et kired leegitsevad arvatavasti kõige tugevamini koolipingis, kus nimelt kasvab uus põlvkond.

Ennustamine oluline - lindude lendamine, ohvriloomade käitumine, sisikond, sibülliraamatud (Kreeka naisennustaja, kes need Rooma kuningale müüs).
Erakondade vajalikkus - Ideoloogiate paljusus -Valimiskonkurents -Rahva kaasatus poliitikasse -Oma programmi elluviimine -Huvide valitsemine poliitikas
Euroopa söe - ja Teraseühendus-1952a see loodi, sest sõjalise koostöö kõrval taheti arendada ka majanduslikku ja poliitilist koostööd.

Edouard daladier – 1938.a, asus juhtima Rahvarinnet, lõhestas oma ebapopulaarse poliitikaga Rahvarinde poliitikad ja see oli Rahvarinde lõpp.
Eepose sisuks on ainult üks episood, mille raamidesse on koondatud tohutu muistendite ainestik ja esile toodud hulk kreeka ja trooja heerosi.
Eesti nsv - s puudutas rehabiliteerimine esmajoones haritlasi, kes said võimaluse „vaimsest pagulusest“ taas loometöösse lülituda.

Elamujaoskond on registreeritud Eesti Riiklikus ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registris ning talle on antud registreerimisnumber.
Emigrandid usa - s asutasid salaühingu „Fianna“, mille eesmärgiks oli relvastatud võitluse ettevalmistamine inglise võimu kukutamiseks.
Eneseväärikus on täielik loomutäius enese suhtes; eneseväärikas on selline inimene, kes peab end suurte asjade vääriliseks ja ongi seda.

Eraldati põhja - Ameerikas indiaanlaste jaoks omaette maa-alad - reservaadid (suurim Oklahoma osariigis), kuhu valged tollal ei tohtinud asuda.
Eramõis – Läänimehed asusid maale elama, eelkõige oli see vasalli elupaik ja valduse administratiivne keskus, kuhu koguti andameid.
Esimest linnakooli on nimetatud Tallinnas Oleviste kiriku juures 1432. aastal. Järgnevalt asutati linnakoole Narvas, Uu-pärnus, Tartus, Rakveres.

Egiptus on Niiluse and Suuremat osa Egiptusest katavad kõrbed, kuid, sealt voolab läbi ka Niilus-üks kahest maailma pikemast jõest.
Egiptuse kuningas e. vaarao oli valitseja,kelle piiramatut võimu peeti jumalatest määratud maailmakorralduse püsimise vältimatuks eelduseks.
Elanikkonda lõuna - Eestisse (Tartu). 1916 oli Tartus Läti sõjapõgenikke ca 10 000. Siin asus ka läti küttide laatsaret ja tagavarapataljon.

Enamlased on võimule saanud seaduslikul või ebaseaduslikul teel vms, peeti oma peamiseks ülesandeks sõjategevuse jätkamist Sm vastu.
Esimesed neli on täpselt dateeritud, hilisemate puhul on erinevates käsitlustes erinevusi. Esimesed kolm ristisõda toimusid Palestiinasse.
Esteetiline olulisus – objekt võib olla esteetiliselt väärtuslik oma kunstilise töötluse, stiili, tehnilise meisterlikkuse või ilus poolest.

Eel - ROOMA RAUAAEG - ( 500 eKr - 50 pKr ). Esialgu oli nagu pronksiajalgi rauast esimeid raskem saada ning need olid ka kallimad.
Eelnevate muredega on see küll suhteliselt väike kuid miljardeid eurosid on vaja kulutada ka vesiniku transportimiseks ja tanklate ehitamiseks.
Eelrooma - RAUAAEG 500 e.Kr – 50 p.Kr Raudesemeid Eestis varem kui 500 eKr , aga sellel ajal toimuvad muutused ja esemete arv kasvab.

Eesti taas - okupeeriti Kommunistliku Venemaa poolt septembris 1944, kuid Sõrve poolsaarel pidasid saksalased vastu nov. lõpuni 1944.a.
Eesti tööstus - ja põllumajandustoodang läks Saksa armee varustamiseks, elanikkondades seati sisse toidukaardid, et kaupa ausamalt jagada.
Elitaarne – rahvuskultuuri liikumine, mille kandjaks olid kirjanikud, kunstnikud, teadlased ja teised haritlased, s.o eliidi liikumine

Elukorraldus kloostrites - Eri ordude kloostrite elukorralduses esines vastava ordu reeglist tulenevaid lahknevusi, ent oli ka päris palju ühisjooni.
Empiirilised teadmised on küll väärtuslikud, kuid nö „madalamat sorti“, sest nad sisaldavad endas lisaks üldisele ka juhuslikku ja üksikut.
Enneolematu protestiaktsiooni - moodustati katkematu inimkett Talinast-vilniuseni.660 kilomeetri pikkuses nn balti ketis seisis umbes kaks miljonit inimest.

Esialgselt suurfeodaalid on kuningale liialt suruvaks jõuks ning omasid suurt võimu (näiteks sõjaväeliselt), kuningate võim oli liialt ebakindel.
Esindusdemokraatia on kasutusel tänapäeval, sest inimesi on nii palju riigis et nad ei mahuks ühte kohta ära ning riigipindala on väga suur.
Eukleides - matemaatik, kirjutas kogu matemaatikas saavutatud raamatu "Elemendid". Tõestas geomeetria põhialused, mis kehtivad siiani.

Euroopa julgeoleku - ja koostöönõupidamine – millal toimus ja mida seal arutati? Kes võtsid osa? Millisel tasandil? I etapp 1973 Helsingis.
Europe – müütides pärineb Europe Aasiast – Euroopa tsivilisatsiooni alged Kreekas koosnesid laenudest hommikumaa kultuuridest
Edmund burke – konservatismi isa. 1760ndatel a Burke poliitikasse, eelkõige Iirimaal, aga ka Londonis, kuuludes brittide viigide hulka.

Eedeni aed on kreeka keeles paradiis, st nad on keeleõpetuslikult samatähenduslikud. Aga mütoloogias paradiis ja Eedeni aed ei kattu.
Eesti keskaeg on periood, mil Eesti territooriumil toimuvaid sotsiaal-majanduslikke ning poliitilisi protsesse peetakse keskaega kuuluvaks.
Eesti muinasaeg – 10 000 eKr (jääpiiri taandumine)- 13. saj Kiviajal. Esimesed inimasustused, vanim- Pulli asula, siis Kunda Lammasmägi.

Eestiski on juhtunud et mindi mujale paremat elu otsima ehk kreeklased rändasid oma kodumaalt välja ja hakkasid elama muudel aladel.
Enamlased - VSDTP marksistlik organisatsioon; proletariaadi diktatuur ja vägivaldsete meetoditega üles ehitatud sotsialistlik Venemaa
Eos – koidujumalanna, kujutati vähe, kuid siis roosa taevana, sümboliks olid kollased nelgid, puistas veeanumast kastepiisku.

Erinevusteks on see, et inkade riik oli tugeva tsentraalvõimuga suurriik, samas kui maajade ja asteekide riigid olid nõrga keskvõimuga.
Eschatos – äärmine, lõplik) ehk kuulutas ette headuse/tõe võitu vale/kurjuse üle tulevikus ning igavese õnneajastu saabumist.
Etruski päritolu on teatud ühiskondliku staatuse märgid: senati juhataja tugitool, liktorite vitsakimbud, senaatorite rüüde purpurääris.

Edasi kõneles E. Savisaar. Ta peatus konkreetselt Eesti NSV seadusandlusel, mis on vaja viia kooskõlla vabariigi isemajandamise alustega.
Eepika - ja draamateoste mõistuslik- loogilist või ajalis-põhjuslikku arendust asendavad lüürilises teoses vabad mõtteseosed.
Eestlaste usuelust on vähe teateid, küll aga võib arvata, et katoliku kiriku tähelepanu mittesakslastele oli vähemalt linnades üsna suur.

Eridu on olulisemaid sumeri linnriike. Seal oli keskne Enki tempel, u 4000 e.m.a. Astmiktempel ilmselt, aga leitud vaid vundament.
Esemed eestis on pärit kammkeraamika kultuurist umbes aastast 4000 eKr. Need on kaunistatud joontega, mis on tehtud kammitaolise esemega.
Esialgne teadmine - -> ma tean, et ma ei tea, s. t. teadvustan endale oma esialgse teadmise piiratust --> korrigeeritud, täiendatud teadmine.

Esinduskogu - Rahvuskonvendi- kokkukutsumist, et koostada uus põhiseadus. Enamik Rahvuskonvendi saadikutest pärines kodanluse hulgast.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Esserid – sotsialistid-revolutsionäärid, kes olid liikmed Sotsialistide-Revolutsionääride Parteis, mis oli 20.sajandi alguspoolel tegutsenud partei Venemaal 21. II nõukogude kongress – võimu ülemineku enamlastele vormistanud kongress 26. 10. 1917, mis moodustas esimese nõukogude valitsuse ehk Rahvakomissaride Nõukogu.
Edward ii – äärmiselt nõrk Inglise kuningas, keda iseloomustasid ebakompetentsus, poliitiline nääklemine ja sõjaline ebaõnn.

Eelk partnerid on Soome Evangeelne Luterlik Kirik, Põhja-Elbe Evangeelne Luterlik Kirik ja Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik Saksamaal.
Eesti sotsialistide - Revolutsionääride Partei sai 7 kohta ja tookord veel vasakpoolsete parteide hulka kuulunud Eesti Tööerakond 30 kohta.
Eestimaa hertsogkond – Taani kuninga valdus Põhja-Eestis, mille ta müüs 1346 peale Jüriöö ülestõusu ordule 19 tuhande hõbemarga eest.

Eliidi liikumine - elitaarne – rahvuskultuuriline liikumine, mille kandjaks olid kirjanikud kunstnikud teadlased ja teised tippharitlased.
Esial - gu ei söandatud Baltimaades nõuda täielikku iseseisvust, 1989. aasta jooksul muutusid aga nõud- mised radikaalsemaks.
Estetism - iluideaalide kummardamine Henrik Ibsen Norra prosaist ja dramaturg, kes ona oma näidenditega saavutanud maailmakuulsuse.

Euroopa kriis - liiga suured maksud, saksamaa ei jõudnud maksta,belgia ja prantsusmaa tõid oma väed saksamaale et sundida neid maksma.
Eelkõige ida - Euroopasse. Õigeusk on valdav Kreekas, Makedoonias, Rumeenias, Bulgaarias, Küproses, Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes.
Eelnevas peatükis on juba mainitud, et põhilisteks kanoonilise õigusteaduse tekstideks olid Corpus iuris canonici ja Corpus iuris civilis.

Eesti valitsuses on Lätis tänaseni on John Shimkus ja algusest peale olnud olukord natukene Richard Durbin – paraja ülekaaluga, teine.
Esi - algu üritati see maha vaikida, kuid vahetult pärast avalikustamistjutte ärritas selline teguviis rah- vast tugevasti.
Esiaeg on aeg, mida ei uurita kirjalike ülestähenduste põhjal, vaid eranditult aineliste ajalooallikate ehk muististe põhjal.

Esialgu lõuna - Eesti. Põhja-Eesti vabanes Nõukogude okupatsioonist alles augustis, Lääne-Eesti saartel kestsid lahingud oktoobrini.
Ebaedu on pöördumatu, kuid nagu öeldud, toimivaid lahendusi ei olnud ja olemasolev süsteem takistas nende väljatöötamist.
Ediilid - tegelevad turgude ja vilja riikliku kokkuostu järele valvamisega, hoiavad linnas korda, korraldavad avalike pidustusi.

Eesti tingimustes on fiskaalpoliitikal täita oluline roll majanduse stabiilsuse tagamisel ja jätkusuutliku majandusarengu kindlustamisel.
Ekstreemne pan - babülonismi teooria seletab, et Mesopotaamia on tsivilisatsiooni häll ja kõik muud kultuurid on sellele taandatavad.
Elu lõpul on ta ühes oma kirjas maininud rahuldusega: „Karjapoispõlvest siiamaani ei ole õnnetundmus mind iialgi maha jätnud.

Eraldi ametnikud - rahvatribuunid. Plebeid nõudsid ka seaduste kirjapanemist, et vältida patriitseid omavolilisi seaduste tõlgendamisi.
Etnoloogid on oma uurimistöös pööranud palju tähelepanu loodusrahvastele ning vähearenenud ühiskondadele, et sealt eeskujusid
Edgar savisaar - 1988 Rahvarinde üks asutajaid, taasiseseisvumisaja üleminekuvalitsusepeaminister 1990–1992, Keskerako nna esimees.

Eestit saare - Lääne piiskop, Kagu-Eestit (üldjoontes endist Ugandi maakonda) Tartu piiskop ning Edela- ja Kesk-Eestit Liivi ordu.
Ei osanud ehk oma piiri ei teadnud, oli see tema enda süü ja ta vääris karistamist, kuid see ei mõjutanud suhtumist alkoholi.
Endiste õpilas - Vabadusvõitlejate Liit - ühendab endisi üliõpilasi ja õpilasid, kes nõukogude ajal režiimi ajal välja astusid.

Ensv - s jätkus sulaaeg kuni 1968. aastani, mil N tankid lõpetasid nn inimnäolise sotsialismi ehitamise Tšehhoslovakkias.
Ermitaaž – Talvepalee (Pildil nähtamatu „Uus Ermitaaž“ on Vana Ermitaaži taga). (http://et.wikipedia.org/wiki/Peterburi)
Esmene maa - alune hauakamber on raiutud püramiidi alla kaljusse umbes 30m allpool maapinda aga see ei asu püramiidi keskpunktis.

Estofiilide liikumine – baltisakslastest eestihuvilised, kes uurisid eesti keelt ja kultuuri, avaldasid ilukirjandust, ajalehti ja õpikuid.
Etruskid – asusid Apeniini ps loodeosas, mida kutsutakse Etruuriaks 14. Foorum – orus asuv sillutatud turu-ja koosolekuplats.
Euroopa julgeoleku - ja koostöönõupidamise lõppemise järel sai alguse Euroopa julgeoleku- ja koostöö protsess ehk Helsingi protsess.

Ebatavalise ametinimega - kohtunik-haldur. Kirjas, mille ta kaasa tõi, käskisid kuningas ja kuninganna Kolumbusel pidada end temale alluvaks.
Ehkki stabiilsus on taastatud, oli selle leppe üks põhipunkte veel see, et lubatakse Horvaatiasse tagasi tulla serblastest põgenikel.
Elefantos – elevant, elevandiluu) on tõlge egiptuskeelsest “Ab”, mis tähendab samuti elevandisaart või elevandiluusaart.

Elu sündmused on tihedalt läbi põimunud Eesti vabadusvõitlusega ja iseseisvuse saamislooga, aga samuti Eesti riigi ülesehitusega.
Erikontingendi töölerakendamine - Vange, eriasunikke, sõjavange, repatriante jne rakendati tööle, mingil moel liigenduvad kõik erikontingendi alla.
Esiaeg - Esiaeg ehk muinasaeg ehk ürgaeg ehk esiajalooline aeg ehk eelajalooline aeg on inimühiskonna kõige kaugem minevik.

Estofiilid – baltisakslastest eestihuvilised: • uurisid keelt ja kultuuri • avaldasid õpikuid, ajalehti • asutasid seltse
Edukalt on toimunud kaks presidendi- ja parlamendivalimist, loodud on avalikud teenistused ja parandatud on avalikku taristut.
Eesti nsv - d valitseti karmikäeliselt ent siiski vahel tehti mõni järeleandmine, et näidata nõukogude võimu liberaalsust.

Eesti rahvaarvu on 13. saj algul hinnatud 150 000-180 000 inimesele. Järgneva kolme sajandi jooksul kasvas rahvaarv umbes kaks korda.
Eksperimentaal arheoloogia – proovida eset valmistada omaaegseid tööriistu kasutades ja neid kasutada, nii nagu neid vanasti võidi kasutada.<