Sõnu seletav sõnaraamat

Dostojevski - mõjutanud peale kirjanduse ka kunsti, filosoofiat ja ka psühholoogiat; “Vaesed inimesed”; “Kuritöö ja karistus”. L.Tolstoi- “Sõda ja rahu”, “Anna Karenina”. A. Tšehhov- annab novellides& näidendites edasi elu pisiasju, väliselt lihtsad ja märkamatud, kuid mille varjus leiavad aset inimlikud draamad ja tragöödiad; “Kolm õde”. Naturalism kui kirjandusvool tekkis pr kirj 19.s II poolel, tuginedes positivistlikule filosoofiale.
D nõudefunktsioon - kehtestab emaettevõtte nõuded tütarettevõttele D juhtimisfunktsioon - juhib juhib tütarettevõtteid läbi tegevussuundade andmise D hindamisfunktsioon - võimaldab hinnata tütarettevõtete strateegiate ja taktikate panust ettevõtte üldeesmärkide saavutamisse D koordineerimisfunktsioon - koordineerib erinevate maade tütarettevõtete tegevusi D motiveerimisfunktsioon - kvalifikatsioonikriteerium tütarettevõtete juhtkondadele.
D poliitilis - õiguslik keskkond î rahvusvaheliselt tegutsevale ettevõttele pakub kõige suuremat huvi seadusandlus, mis reguleerib mingil moel äritegevust: ettevõtlust reguleeriv seadusandlus, töösuhteid reguleeriv seadusandlus, konkurentsitingimusi reguleeriv seadusandlus, maksuseadused; î rahvusvahelisel turul tegutsev ettevõte peab arvestama seda, et paljudes riikides on läbi seadusandluse piiratud kommunikatsioonialast tegevust.

Douglas mcgregor – teooria x ja y inimesest, kus esimese puhul inimene on laisk ja töötab karistuse kartuses ning väldib vastustust ja viimase puhul töö on sama loomulik tegevus kui puhkus – inimene on võimeline tööle pühenduma, ennast kontrollima, võtma vastutust jne. 7. Millest koosneb organisatsioon makrokeskkond? Makrokeskkond koosneb: • Rahvusvahelistest teguritest – ülemaailmsed arengusuunad, ärielu mõjutavad trendid.
Demograafiast on teada, et kui mingi piirkonna rahvaarvu muutumist mõjutab vaid loomulik iive (sünnid ja surmad), kirjeldab seda mudel N (t) ' N0e kt , kus N(t) on rahvaarv ajahetkel t ja N0 rahvaarv ajahetkel t = 0. NÄIDE 7.9. Maakera rahvaarv Kasutades andmeid maakera rahvaarvu kohta aastatel 1950-1995 (allikas U.S. Bureau of the Census, International Data Base), on leitud eksponentsiaalse mudeli parameetrid N0 ja k: N0 = 2,5492
Dokumendihaldus - asjaajamis käigus dokumentidega teostatavad üksikdokumendid, millega tagatakse nende autentsus, usaldusväärsus, terviklikkus ja usaldusväärsus, mida kindlustavad organisatsioonilised ja infotehnoloogilised vahendid.

Des 23 – 27 sätestatu kohaselt; 3) pensionifondi osakute omandamisel pensionifondivalitseja poolt vastavalt investeerimisfondide seaduse §-des 78–83 sätestatule; 4) osakute omandamisel teise pensionifondi likvideerimisel vastavalt käesoleva seaduse §-des 37–39 sätestatule; 5) osakute omandamisel kahju hüvitamiseks käesoleva seaduse §-des 34 ja 35 ning tagatisfondi seaduse §-des 70–73 sätestatud korras.
Dtl on arvutatud kasum enne tulumaksustamist protsentuaalse muutumise ja müügitulu protsentuaalse muutumise vahelise seose kaudu vaadeldavatel aastatel võrrelduna baasaastaga. DFL on arvutatud kasum enne tulumaksustamist protsentuaalse muutumise ja ärikasumi protsentuaalse muutumise vahelise seose kaudu vaadeldavatel aastatel võrrelduna baasaastaga. Baasaastaks on kõigi näitajate arvutamisel võetud aasta 1996.
Devalveerimine on valuuta väärtuse vähendamine teiste rahaühikute suhtes Finantsinspektsioon on autonoomse pädevusega ja oma eelarvega Eesti Panga juures asuv asutus,mis teostab riiklikku järelvalvet Eestis tegevusloa alusel tegutsevate pankade,kindlustusseltside, kindlustusvahendajate,investeemisühingute,fondivalitsejate ja väärtpaberituru üle. Riigieelarve võib käsitada riigi majandusplaanina eesolevaks aastaks.

Demograafiline keskkond – rahvastikku iseloomustavad tegurid, demograafilised sündmused ja tendentsid; kultuuriline keskkond – institutsioonid, inimeste väärtushinnangud ja käitumisnormid, ühiskonna suhtumine, elulaad jmt; poliitiline keskkond – seadused ning nende mõju tegevusele ja toodetele, ametivõimud, huvigrupid, ning muud tegurid, mis mõjutavad üksikisikuid ja organisatsioone ning piiravad nende tegevust;
Deklareerimine inf - il » Piirmäära arvestus eraldi tehingupartnerite lõikes: 1) eraldi väljastatud arvetel ja eraldi väljastatud kreeditarvetel 2) eraldi saadud arvetel ja eraldi saadud kreeditarvetel » info deklareeritakse arvete lõikes » NB! erandina on maksukohustuslasel õigus kuni 2015. a lõpuni kajastada INF vormil arvete summad tehingupartnerite kaupa summeerituna, tavaarved ja kreeditarved eraldi.
Deebet - ja kreeditkäivete võrdsust; c) Kronoloogiliselt järjestatud tehingutest; d) Informatsioonikogumist arvutisüsteemis, kus saab sooritada päringuid kõigis soovitud vormides.

Deontoloogiline printsiip - õigus informatsioonile (mis teevad töökoha arvutiga) - vs õigus privaatsusele : õigus informatsioonile on tähtsam, sest on ettevõtte omand- AVALIK SALAJA JÄLGIMINE Ettevõttel on õigus salaja jälgida deontoloogilise printsiibi järgi, kuna ettevõttel on õigus informatsioonile ehk, mida töötaja teeb ja õigus ka omandile ehk mida tema asjadega tehakse
Diskontomäär – on keskpanga poolt kommertspankadele antavatelt laenudelt küsitav intressimärr 50. Rahapoliitika – on keskpanga tegevus majanduse finatstingimuste mõjutamisel
Dokumendi kohaselt on oodata vaid vähest ja lühiajalist mõju keskkonnale. Uuring edastati selle aasta märtsikuus arutamiseks riikidele, kelle territooriumi või majandusvööndit torujuhe läbib- Venemaale, Soomele, Rootsile, Taanile ja Saksamaale, ning kelle nõusolekut on vaja juhtme rajamiseks, samuti riikidele, keda mõju võib puudutada- Eestile, Lätile, Leedule ja Poolale.

Dm spot - kurss on $0,48, siis vastavalt PPP ta peab kasvama umbes $0,5024-ni (0,48·112/107) ehk DM väärtus peaks tõusma 4,67%. Teiselt poolt, kui Saksamaal hinnaindeks muutub 119-ni, siis mark peab kaotama oma väärtuses umbes 5,88%, jõudes kursini $0,4518 (0,48·112/119). Seega PPP valemit võib kohandada järgnevalt: S t+1 –St ------------------- = i – i* S t
Direktiivsus – konkreetsete korralduste andmine ning mittenõustumise väljendamine, lähtudes organisatsiooni üldistest eesmärkidest, õiglane tunnustuse ja karistuse
Diskontof - koguvastutus faktoril, kogu risk tema peal, 2)tähtajalised ja muud hoiused järelejäänud tähtajaga ~1 intressimäär kõrge; tagatiseks nõuded ostja vastu; kuu; 3)emit. võlakirjad --“-- 1 kuu; 4)muud kohustused 3)konfidentsiaalne e. varjatud F- ostjale sellest ette ei --“--1 kuu. Kuuajalise likviiduse normatiiv 35% teatata, leping kolmepoolne.

D tarneaegadega - aeg, mis kulub kliendi poolt tellimuse esitamisest kuni kauba kättesaamiseni D tarnekindlusega - iseloomustab tõenäosust, millega suudetakse tarneajast kinni pidada D tarne õigsusega - iseloomustab kui täpselt peetakse kinni tellimuse täitmisest D tarne paindlikkusega - iseloomustab ettevõtte võimet täita tellija spetsiifilisi soove.
Diskonteerimine - veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega; tulevikus teostatava tehingu oleviku väärtuse määramine; hinnaalanduse saamine ostja poolt diskontomäär e. ootusemäär– intressimäär, millega keskpank annab laenu kommertspankadele
Divisjonaalne ehk alajaotusega struktuur: Struktuur toodete järgi: Eelised Puudused • Ühe tootega seotud tegevusi on • Juht võib keskenduda ainult oma hõlbus koordineerida toodetele ja jätta org. huvid tahaplaanile • Otsustamine on kiirem ja • Halduskulud suurenevad tulemuslikum • Tooterühmade töötulemusi on parem hinnata, arvestus kergem

Demograafilistest tunnustest on üsna levinud segmenteerimise vanuse järgi (n. Hansapangas oli 2008 aastal vanemale generatsioonile loodud Seeniorkaart, tudengitele ja noortele NPNK kaart ja väiksematele Koolikaart). Demograafilistest tunnustest on laialt kasutatav ka segmenteerimine soo järgi (n. Juuksuriteenust pakkuv ettevõte – naiste, meeste või perejuuksur).
Diskont - tud neto rahavoogude meetodi rakend-l hinnatakse vara kasutamisest tekkivaid rahavoogusid ning arvutatakse nende nüüdisväärtus.
Demograafiline lõks - Kuna tarbijate demograafilisi tunnuseid on suhteliselt kerge välja selgitada ning nad mõjutavad üpris tugevalt tarbijate käitumist, siis tundub loogiline ka turg nende tunnuste põhjal segmentideks jagada. Näiteks pank võiks segmentida kliente vanuse, sissetuleku, hariduse, investeeritud summa ja tehingute sageduse alusel.

Detsentraliseerituse ehk sõltumatuse aste on seda kõrgem, mida mitmekülgsemaid, iseseisvamaid ja sagedasemaid otsustusi tippjuhtimise tasandil teevad alamate astmete juhid ning mida vähem tippjuhid neid otsustusi otseselt või kaudselt kont-rollivad. Tsentraliseerimise või detsentraliseerimise vajadust hinnatakse: 1. Majanduslikud kaalutlused.
Diskontovõlakirjad – kupongi ei maksta, sellised võlakirjad müüakse investoritele odavamalt ning ostetakse tagasi kallimalt 6.Võrdle väärpaberite strateegiaid “osta ja hoia” ja “konstantse suhte” strateegiat. “Osta ja hoia” sõltub: aktsiaturu pikaajalisest arengusuunast, valitud aktsiatest ning dividendide reinvesteeringust.
Differentseerumisstrateegia - firma püüab olla unikaalne ostjatele sobival viisil tänu toodete kõrgele kvaliteedile, äärmiselt kõrgetasemelisele teenindusele. Valitud vahend peab erinema võistlejate poolt pakutavast ja kindlustama kulude tasuvuse. Fookusesse koondamise strateegia- kulu- liidri või differentseerimise kasutamine kitsas segmendis.

Directo demobaas on 100 kannet, raamatupidamist teha? Kui prooviversioonis avalik ja seetõttu ei sobivusel saab palju, kui kaua? saab sisestada sobilik ainult liituda ja jätkata kuni 100 proovikanneteks, sama müügiarvet, 100 andmebaasiga, rohkem piiranguid ostuarvet ja 100 mida demos demo-versioonil ei ole. pearaamatu kasutati kannet.
Direktor - asutuse esindaja ja kooshoidja Marketingi juht - reklaami ja meediaga tegelev isik, tema alla kuulub ka müügi- ja reklaamiosakond Finants- ja personalijuht- raamatupidamise ja personaliga tegelev isik, tema alla kuulub raamatupidamis-ja personaliosakond Logistika osakond- nemad tegelevad kauba transpordi probleemidega
Deebetkäive – konto deebetisse kirjendatud summade kokkuvõte • Kreeditkäive – konto kreeditisse kirjendatud summade kokkuvõte

Durbin - Watsoni statistikut kasutatakse 1. järku autokorrelatsiooni avastamiseks (ut = U ut-1 + vt, kus juhuslik viga vt rahuldab klassikalisi eeldusi). Durbin-Watsoni statisiku kasutamise eeldused: x regressioonimudel peab sisaldama konstantset liiget x mudel ei sisalda sõltuva muutuja viitajaga liikmeid (nt. Yt-1, Yt-2 ) n
Dividendikuupäev on päev, mil 1. Juhatus teatab dividendide väljamaksmise kuupäeva 2. Juhatus teatab väljamakstavate dividendide suuruse 3. Dividendide väljamaksmise tegelik kuupäev 4. Määratakse kindlaks dividendina väljamakstava puhaskasumi osa 5. Lõpeb aktsiate uute omandajate õigus saada dividende eelmise perioodi eest.
Demokraatlikus riigis on maksude maksmine ühiskondlik leping, mille täitmist Eestis reguleerivad maksukorralduse seadus (www.riigiteataja.ee) ja igale maksule eraldi kehtestatud maksuseadused (Lisa 1). Maksustamine on võrreldes muude regulatsioonidega üpris muutlik protsess ja see toob kaasa palju ebameeldivusi maksude arvestajaile.

Depressioon – madalseis, periood, mida iseloomustavad suur tööpuudus, väike toodangu maht, loid investeerimine, kahanenud äriline usaldatavus, langevad hinnad ja laialdane ettevõtete pankrotistumine Kogupakkumise kasv võib tekitada deflatsioonilise majanduskasvu, kogupakkumise vähenemine võib tekitada stagflatsiooni.
Deregulatsioon on finantspiirangutest vabanemine (näiteks piirangutest loobumine tähtajalistele deposiitidele ja depositaarsete finantsvahendajatele intressimääradele, rahvusvahelistelt rahavoogudelt piirangute kaotamine). Esimene piirang vähendas pankade suutlikkust konkureerida finantsturgudega finantsvahendite kaasamisel.
Drucker – ettevõtluse ja innovatsiooni ettevõttemajandusõpetuseks 19. ja 20. sajandi vahetusel kursus N. Y. Ülikoolis; (pigem küll 20. sajandi alguses). • 1963 – alustas ilmumist esimene erialane ajakiri The Ettevõtluse ja ettevõttemajanduse (kui õpetuste) vaheline Journal of Small Business Management.

Deflatsioon - riigi keskmise hinnataseme jätkuv langus 12. Millega inflatsiooni mõõta? a)inflatsioonimääraga (keskmise hinnataseme protsentuaalset muutust baasperioodiga võrreldes) b) hinnaindeksi abli ( mõõdetakse hinnataseme muutumist) c)THI- tarbijakaupade ja tasuliste teenuste hindade võrdlus 13. Ostukorv
Des on võimalus tasuda ka kahes erinevas kinos: Kinobussiga koostöös loodud Kodanikukinos (pool hinnast makstav P.A.I.des) ning Paide Kultuurikeskuse kinos (pool hinnast makstav P.A.I.des). Viimane on ilmselt ainus Eesti alternatiivraha kasutamise võimalus kohaliku omavalitsuse hallatavas ettevõttes.
Dividendi tm - SE VÕIMALIKUD VIISID: 1) Klassikaline süsteem: muutumatu klassikaline süsteem- ettevõtet ja FI maksustatakse eraldi ja sõltumatult, mingit kompenseerimist ei toimu, modifitseeritud klassikaline süsteem- dividendi saajale antakse mõningaid soodustusi, mis ei ole seotud ettevõtte tulumaksuga.

Desinvesteerimine – finantsvahendite taasvabastamine toodetud hüvede turustamise kaudu Planeerimise tasakaalu seadus – lühiajalist planeerimist tuleb alustada ettevõtte kitsaskohas nn miinimumsektorist. Turumajanduslikus sektoris tavaliselt turustamine ja sel juhul tuleb alustada müügikoguste planeerimisest.
Deflatsioon on halvem kui inflatsioon, sest mõjutab majandust suuremal määral, viib tarbimise madalseisu ning muudab laenuomanike elu palju raskemaks kui see niigi oli. Deflatsiooni tagajärjed majandusele võivad olla palju drastilisemad kui inflatsioonil, kuigi mõlemad on disinflatsiooni kõrval halvad.
Datagate oüst on juriidilisel isikul võimalik arvuteid osta Hansaliisinguga järgmistel tingimustel: • esimese sissemakse miinimum on 10%; • aasta intress on 18%; • liisingu maksumus juriidilise isiku jaoks on 300 kr; 18 • minimaalne summa on 7000 krooni; • liisingu pikkus on 6, 12, 18 või 24 kuud.

D riskid on hajutatud D võimaldab väiksemal firmal konkureerida hinnaga, kui hinnavälised konkurentsitegurid on nõrgad D võimaldab korraga paljudel turgudel rünnata hinnatundlikku segmenti D pikemas perspektiivis võib firma saavutada konkurentsivõime ka teatud hinnaväliste tegurite osas.
Diferentseerumine – ettevõte pakub midagi väga spetsiifilist (luuakse unikaalne väärtus- pakkumine). Peavad olema täidetud eeldused: toote erilised omadused, kõrge innovaatiline potentsiaal, ettevõtlikult mõtlevad töötajad, intensiivne töö avalikkusega, perfektse kaubandusvõrgu loomine.
Dokumendi omadused on autentsus, usaldatavus, terviklikkus ja kasutatavus Select one: Tõene Correct

D administratsiooni on vaja rakendada vähem D firma saab rajada parema turustusvõrgu D tekib võimalus edukamalt võidelda hinnavälises konkurentsis ja hoiduda hinna-alasest konkurentsist D suuremate tellimuste tõttu ei ole vaja lahendada paljusid pisiküsimusi, mis kaasnevad väikepartiidega.
Deklaratsioon - alates 01.01.2015 lisadeklaratsioon) – » Teise liikmesriigi mittemaksukohustuslasele osutatav elektroonne teenus varem 20%, alates 01.01.2015 vastava LR käibemaksumääraga » Liiduväline kord (EU KMK nr – MOSS deklaratsioon) – Esitavad ühendusevälise riigi isikud
Doc on Microsoft kinnine dokumendiformaat, mida toodavad Microsoft Wordi erinevad versioonid. Omadustelt sarnaneb SXW–le, kuid kodeeringut hoitakse salajas, et sundida võimalikult paljusid Microsoft Office juurde jääma ja teha üleminek alternatiividele võimalikult raskeks.

Dokumendid on väärtuslikud  sisaldavad asutuse jaoks väärtuslikku teavet  saab kasutada tõestuseks asutuse ja tema tegevuse kohta Dokumendid tagavad asutuse  tegevuse järjepidevuse  võimaldavad kaitsta nii asutuse enese, selle omanike kui ka klientide õigusi ja huve
Dividend – kasumiosa, mis välja makstakse (makstakse teatud kuupäeva seisuga
Doku - mendis (ametijuhendis, tööjuhendis). Tööülesannete kirjeldus tu-leks sõnastada võimalikult täpselt ja töötajale arusaadavalt, et vä-listada tulevikus tekkida võivaid vaidlusi töö sisu üle. 204 Tööandja täidab oma kohustusi töötaja suhtes lojaalselt.

Divisjoniorganisatsioonil on kolm iseloomulikku joont (Mertens/Plötzender/Bodenorf, 1990: 127): • divisjonijuhid saavad kokkuleppeliselt suure otsustusõiguse toote arendamise, tootmise ja turustuse üle; • divisjonid arendavad oma plaane, mida kooskõlastatakse ettevõtte juhtkonnaga.
Dividendi summa on määratletud. Kui dividende ei maksta, siis ettevõte pole lepingut rikkunud vaid dividendid jäädakse võlgu ning need on kumulatiivse intressiga. Ettevõte ei saa maksta enne lihtaktsia intresse kui eelisaktsia dividendivõlg (koos intressidega) on tasutud.
Delegeerida on vaja järgmistel põhjustel: - selleks, et juht jõuaks täita rohkem ülesandeid; - mõnes valdkonnas võib alluv olla juhist pädevam; - osalemine otsustusprotsessis ja probleemide lahendamises arendab alluvaid ning võimaldab neil parandada juhtimisoskust.

Diagonaalne toetus - ja vastupanu Kui kaupleja jälgis EUR/USD paari, oleks ta pika positsiooni võtmisega oodanud, kuni hind jõuab alla toetustasemeni. Pärast pika positsiooni võtmist võis kaupleja oodata tehingu sulgemisega, kuni hind jõudis trendikanali vastupanutasemeni.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Diskonteerimine - veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega; tulevikus teostatava tehingu oleviku väärtuse määramine; hinnaalanduse saamine ostja poolt diskontoga emiteeritavad võlakirjad – on võlakirjad, mille emiteerimishind on nimiväärtusest madalam diskontomäär e. ootusemäär– intressimäär, millega keskpank annab laenu kommertspankadele
Deposiithoiusele on   sageli   määratud   miinimumsummad,   kuna   kui  inimesed   käiksid   panka   raha   umbes   10€   kaupa   viimas,   kulutaksid   panga  sellehoiustamisele liiga palju resusse ja pangal poleks sellest tulu.

Direct impacts – The economic indicators on direct impacts are designed to:  measure the monetary flows between the organisation and its key stakeholders; and  indicate how the organisation affects the economic circumstances of those stakeholders.
Diskontovõlakiri – võlakiri, millelt kupongi ei maksta, sellised võlakirjad müüakse investoritele odavamalt (diskontoga) ning ostetakse tagasi kallimalt {nimiväärtusega), võlakiri, millelt võlausaldaja saab tulu ostuhinna ja nimiväärtuse vahena.
Dok - id on audiitori abivahendid kvaliteetse teenuse osutamiseks, alati tuleb arvestada sellega, et audiitorettevõtja vastu esitatavate pretensioonide korral on dok-id põhikriteeriumiks, mille alusel saab hinnata audiitorteenuse kvaliteeti.

Diskretsionaalsed püsivkulud ehk püsivad suvakulud: reklaamikulud.
Dagmar - Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results Reklaami definitsioone Reklaam on kindla isiku, ettevõtte või organisatsiooni tellitud tasuline ja mitteisiklik ideede, kaupade ja teenuste tutvustamine ning esiletõstmine.
Douglas mcgregor – theory x y [Online] http://www.businessballs.com/mcgregor.htm [26.01.2011] 3. Envison Software, 2007. Douglas McGregor’s Theory X and Theory Y [Online] http://www.envisionsoftware.com/articles/Theory_X.html [26.01.2011] 4. Kehtna.

Dynamics ax on integreeritud teiste Microsofti tehnoloogiatega, mille abil automatiseeritakse ja kiirendatakse äriprotsesse ning garanteeritakse koostöö klientide, partnerite ja tarnijatega üle maailma ettevõtte majandusliku edu saavutamiseks.
Dünaamiline periood on läbi. Tavaliselt juhtub üks kahest: äri näitab langusmärke, mille tõttu omanik müüb ettevõtte (kui võimalik) või planeerib tema sulgemist korrektsel teel, või ettevõte jätkab tegevust stabiilsel kursil küpsusfaasis.
Demograafilised – vanus, sugu, pere suurus, sissetulek, amet, haridus, rahvus,  psühholoogilised – isikuomadused, elustiil,  käitumisalased – teadmised, hoiakud, reageeringud toote suhtes,  geograafilised – riik, regioon, kliima.

Deflatsioon – inflatsiooniga vastupidine protsess, milles hinnad langevad ning rahaühiku väärtus kasvab  demograafilised sündmused — sünd, surm, abiellumine, abielulahutus, lapsendamine jne – fikseeritakse ametlike dokumentidega.
Denotatiivsel tasandil on sel praktiline, informeeriv funktsioon – tarbija tunneb toote ära. Kuid konnotatiivsel tasandil genereerib nimi kujutluspilte ning nii on toode astunud lihtsa tähekombinatsiooni tasandilt kultuuri tähenduste laia maailma.
Demokraatlikus maailmas on üha laiemalt leviv nägemus juhist kui toetajast, treenerist ja õpetajast, temast kui mitte kontrollijast, vaid kui alluvatega koos ühiste tähenduste loojast ning organisatsioonist kui “ümberpööratud püramiidist”.

Dispersioonanalüüs – kui valimeid 3+ Kasutades kirjeldavat statistikat, uurige, milline on indiviidide keskmine abiellumisiga (tunnus agewed) ning seejärel testige hüpoteesi, kas mehed ja naised abielluvad esimest korda keskmiselt sama vanalt.
Diskonteerimis - Rahavoogude Kumulatiivne (CF) tegur 15% puhul praegune rahavoog (tabel 2) nüüdisväärtus 1 487 0,8696 423,5 423,5 2 517 0,7561 390,9 814,4 3 590 0,6575 387,9 1202,3 4 861 0,5718 492,3 1694,6 5 835 0,4671 390,0 2084,6
Deebet - algsaldode kokkuvõte võrdub kreedit-algsaldode kokkuvõttega, 2. perioodi deebetkäivete kokkuvõte võrdub kreeditkäivete kokkuvõttega, 3. deebet-lõppsaldode kokkuvõte võrdub kreedit-lõppsaldode kokkuvõttega.

Detsentraliseerimine - otsustusõiguste delegeerimine ka alamaastme töötajatele ning kogu organisatsiooni puudutavate otsuste tegemistest töötajate teavitamine • üleminek autokraatlikult juhtimisstiililt demokraatlikule liidristiilile
Disneylandis on iga atrakstiooni järjekorra lõpus töötaja Vaata oma poes/teenindusasutuses kliendi pilguga ringi – mis on ostmise barjäärid? Oled mures kuhu oma territooriumil prügikastid panna? Innovatsioon- Tesco eduvalem
Demotiveeritud töötajal on mitu valikut: 1) töö päris tegemata jätta; 2) teha seda nii halvasti, et sellest tõuseb pigem kahju kui kasu; 3) teha töö küll kuidagi ära, kuid kasutada iga võimalust ülekohus suure kella külge riputada.

Difusiooni staadium - uuendus levib ääremaale ja erinevus keskusega väheneb 3. uuendus on levinud üsna võrdselt üle kogu piirkonna 4. täite osa- uuendus võetakse kasutusele veel kohtades, kus seda pole tehtud nö täidetakse augud.
Disainitud t - särgi poodi saab arendada mitmes suunas, kasutada erinevaid disainimisviise, erinevad esemeid, mille peale disainida, näiteks lisaks tekstiili peale disainimise võib edasi arendada ka keraamika peale disainimisega.
Diskontomäär - ehk pangamäär, on intressimäär, mille alusel kommertspangad tasuvad keskpangale laenude eest; 2. kohustuslik reservinõue; 3. avaturu operatsioonid- tähendab, et keskpank ostab või müüb varasid avatu turgudel.

Deindustraliseerimine – majanduse üldine ja hõive struktuur liiguvad primaarsest ja sekundaarsest sektoris teenuste sektorisse ja uute teadmise loomisse tööliste kolmnurk – jalamil asuvad lihttöölised ja tipus tippspetsialistid
Dividendid usa - s on maksustatavad (erinevalt Eestist kehtib seal topeltmaksustamise printsiip). Eelisaktsiate dividendid makstakse välja peale ettevõtte tulumaksu, kuid enne lihtaktsionäridele dividendide väljajagamist.
Diversifitseerimine ehk hajutamine (natuke ka eelmises küsimuses vastatud a-c). Diversifikatsiooni võimalusi on näiteks tegevuse mitmekesistamine (turule minnakse uute toodetega), uute turgude ja tegevusvaldkondade loomine.

Diversifitseerimine - ettevõtte tegevuse laiendamine selgelt eristuvastesse tegevusvaldkondadesse, kusjuures pole oluline, kas see toimub sama äriühingu tegevuse raames või kontsernilaadse struktuuri ülesehitamise kaudu.
Doc formaat – tuletatud sõnast document; 1980ndatel kasutati WordPerfect tekstitöötlusrakenduses, laialdasemalt kasutusele võetud Microsoft Corporation poolt tekstitöötluse tarbeks Word rakenduses 1990ndatel.
Deskriptiivne ehk kirjeldav suund seab eesmärgiks niisuguste indeksiridade tuletamise, mis kirjeldaksid ülevaatlikult mitmesuguste nähtuste ajalist muutumist ja võimaldaks võrdlust teiste nähtuste dünaamikaga.

Detsember 1989 - Võeti vastu otsus Eesti Panga loomise kohta 1. jaanuarist 1990. • 28. detsember 1989 - Võeti vastu Eesti Vabariigi pangaseadus, mis nägi ette Eesti Panga tegutsemise iseseisva emissioonipangana.
D ajakavad - siia võib koondada tabelite, Gantti diagrammi, võrkgraafiku või mõnes muus ülevaatlikus vormis esitatud tegevuskavad, eriti kui organisatsioonis rakendatakse projektijuhtimise põhimõtteid.
Diskreetne - ehk faktortunnus(sõltumatu) X, sellel on k väärtust(taset). Sõltuvalt faktortunnuste X arvust eristatakse ühe-, kahe- ja kolmefaktorilist disp-analüüsi.(kui rohkem, siis mitmefaktoriline)

Deflatsioon – inflatsiooniga vastupidine protsess; langus hinnatasemes, mille tagajärjel tõuseb ostujõud; käibel oleva sularaha vähendamine raha ostuvõime tõstmiseks ja hindade taseme alandamiseks.
Diferentseeritud toodang – tooted on sarnased, kuid mitte üksteist täielikult asendavad (erinevad seebisordid) 3. Uutel firmadel on pikal perioodil kerge tootmisharusse siseneda Suudab hinda mõjutada teatud piires.
Directo on 2000.aastast turulolev internetipõhine äritarkvara, milles on ühendatud finantsarvestus, ettevõtte ressursside planeerimine, tarneahela ning kliendisuhete juhtimine ja dokumendihaldus.

Diapasoon e. Juhitavusnorm 2. Mõjutavad tegurid: • Juhtimistasand • Juhi võimed • Alluvate võimed • Organisatsiooni iseloom • Alluvate territoriaalne paigutus • Töötajate motivatsioon
Dividendide väljamaksmisel ehk kasumi jaotamisel omanikele; • erisoodustuste tegemisel töötajatele (nt isikliku mob kompensatsioon); • kingituste ja annetuste tegemisel (erandid tulumaksuga mittemaksustavate org
Delfi meetod - Delfi meetod on protsess jõudmaks üksmeelsusele ekspertide grupi arvamustes mingis probleemis või tulevikku suunatud asjaolus, kus kõik eksperdid jäävad teineteisele tundmatuiks.

Dfl on kõige kõrgem olnud aastal 1999 (4,14) ja kõige madalam aastal 1998 (1,49). Koguvõimendus (DTL) on kõige kõrgem olnud aastal 2006 (11,91) ja kõige madalam aastal 1999 (-5,78).
Diversifitseerimine ehk hajutamine. Teades, et risk ei ole summeeritav sarnaselt tootlustele, on võimalik valida portfelli paigutused niiviisi, et riski vähendades kokkuvõttes tulusus sellest ei muutu.
Dilemma – kas hoida rikkust sularahana või väärtpaberite vormis? Kumb variant on tulusam? Kui tekib kiire vajadus raha kasutada, siis tekivad probleemid, kui raha pole likviidses vormis.

D b - teenused moodustavad 15-35% käibest - moodustades käibest siiski olulise osa tuleb ka nende osutamiseks valmis olla ja tagada tagada kliendile nende võimalikult kiire osutamine.
Dünaamiline eelarvestamine - ülal peetakse ainult ühte, aeg-ajalt ajakohastatavat äriplaani, mille järgi on kerge koostada jooksvaid müügiprognoose, tegevuskulude eelarveid ning investeeringute kavasid.
Diversifitseerimine – (riski hajutamine) portfellistrateegia, mis jaotab varad riski vähendamiseks erinevate investeeringute ja varaklasside vahel, vähendades sellega portfelli üldist riskitaset.

Dual - rate method partitions the cost of each support department into two pools- a variable cost pool and a fixed cost pool - and allocates each using different cost allocation base.
Dünaamiline eesarvestamine on Eestis alles vähetuntud kaasaegne meetod, mille puhul ettevõte omab igal ajahetkel ainult ühte terviklikku äriplaani, so aktuaalsele informatsioonile vastavat ettevaadet.
D kokkuvõte - turundusplaani põhiseisukohad, mis ei sisalda konfidentsiaalset infot ja on mõeldud firma perspektiivide selgitamiseks äripartneritele ning investorites huvi äratamiseks.

Disainer - disainerid vastutavad reklaamide visuaalse lahenduse väljatöötamise ning tehnilise loomise (sh näiteks trüki ettevalmistuse, kontseptsiooni välja töötamise jne) eest.
D a - teenused moodustavad 60-80 % käibest - peaksid antud juhul olema need, millele tuleb kõige rohkem tähelepanu pöörata ja mille osutamiseks peab olema pidev valmisolek.
Detsentraliseerituse aste on seda kõrgem, mida iseseisvamaid ja tähtsamaid otsustusi teevad madalamate astmete juhid ning mida vähem tippjuhid neid otsustusi otseselt või kaudselt kontrollivad.

Deflatsioon - hindade üldise taseme langus Vastupidiselt inflatsioonile viitab deflatsioon üldise hinnataseme kauapüsivale langusele, mis hõlmab laia kaupade ja teenuste valikut.
Distantsilt testimine – testi teostajad suhtlevad ettevõtte klienditeenindusega kirja, telefoni, e-teate vormis, hinnates suhtluse vormi, tulemuslikkust, kiirust, efektiivsust distantsilt.
Dtl on koguvõimendus, mis tuleneb äritegevuse- ja finantspüsivkulude esinemise kombineeritud efektist, võimendades muutusi müügikäibes ettevõtte tulule aktsia kohta.

Docx formaat – kontoritarkvara Microsoft Office 2007 paketis populaarseks saanud dokumendivorming, mis põlvneb doc formaadist ja tähendab XML baasil üles ehitatud tehnoloogiat.
Dekreetraha – e sümbolraha? , deposiitraha – pankadesse hoiustele paigutatud raha, raha hoidmise alternatiivkulu – saamatajäänud tulu võimaliku teenitava intressi näol,
Desintegratsioon on põhjendatud juhul, kui välised spetsialistid teevad midagi paremini või odavamalt või konkreetne tegevus pole oluline konkurentsieelise saavutamise seisukohalt.

Detailplaneering on Eesti planeerimisseaduse järgi ruumiline planeering, mis koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks valla või linna territooriumi osa kohta.
Dumpinguga on tegu, kui kaupu müüakse välismaal odavamalt tootmiskuludest (pro: omahinnast). Dumping on kaupade müük välisturul hinnaga, mis on oluliselt madalam siseturu
Dividend – aktsionäride üldkoosoleku otsusega aktsionäridele välja makstav ettevõtte kasumi osa, või ka omanikutulu ettevõtte osanikele jaotatavast puhaskasumist.

Diskontomäär — vastavalt, kas intressimäär, kapitali hind või investori nõutav tulumäär, millega konverteeritakse rahaühiku tulevane väärtus nüüdisväärtusesse.
Diskursus - kuidas reaalsus luuakse Teised meetodid – reaalsusest arusaamine *Uurija ei kogu vaid loob andmeid; Varasem kogemus on oluline; Uurija enda interpretatsioon.
Divergentne mõtlemine – (lahknev mõtlemine) soodustab võimalikult paljude * TÄIDA LÜNK TURUL uudsete ideede, ebatavaliste lahenduste genereerimist ühe ja sama probleemi kohta.

Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik linnades ja alevikes ning alevike ja külade olemasolevatel ja kavandatavatel selgelt piiritletavatel kompaktse asustusega territooriumi osadel.
D litsentsiga - ettevõte müüb välismaale õiguse kasutada tema mittemateriaalseid väärtusi - kaubamärki, patenti, mingit kindlat tootmisprotsessi või autoriõigust.
Delfi meetodit on võimalik kasutada põhimõtteliselt igas prognoosimist nõudvas olukorras, sealhulgas ka juhul, kui otsuse vastuvõtmiseks on informatsiooni ebapiisavalt.

Devalvatsioon - kehtva rahakursi vähenemine välisvaluuta suhtes Indeksseerimine-hindade ja maksude korrigeerimine vastavalt inflatsioonimäärale Avalik ja varjatud infl.
Dünaamilised võimekused - Dynamic capabilities is the firm's ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competences to address rapidly changing environments.

Dididendideks nimetatakse seda osa ettevõtte kasumist,mis pärast maksude ja jaotamatta kasumi mahaarvestamist jagatakse aktsionäride vahel vastavalt aktsiate arvule.
D kulum - masinad ja seadmed (10931) 700.- K masinad ja seadmed (1093) 2500.- K käibemaks (21511) 400.- K kasum põhivara müügist (3202) 200.- (3100-2900=200)
Diferentseeruv hinnaeesmärk on siis kui ei soovita võistelda hinnas vaid suunata oma tegevus mõnele muule valdkonnale nt tõsta tootesarja tuntust, võita klientide lojaalsust.

Dimensioon on eriti tähtis teenuste jaoks, mis klientide arvates sisaldavad suurt riski ning nad ei tunne ennast kindlalt teenuse lõpptulemuse hindamise osas.
Disain – visioon programmist • kodeerimine - progejad teevad ära • integreerimine ja testimine – nö paikaseadmine, töölerakendamine, testimine.
Directori missiooniks on muuta Eesti juhid rikkamaks nii seesmiselt kui väliselt ja selle läbi aidata Eesti ettevõtetel olla elujõulised ning jõuda maailmakaardile.

Dividendideks nim. seda osa etevõttekasumist, mis pärast maksude ja jaotamata kasumi mahaarvestamist jagatakse aktsionääride vahel vastavalt aktsiate arvule.
Defitsiidiga finantseerimine – on avaliku sektori kulutuste finantseerimine laenu abil, et katta avahet mille võrra avaliku sektori kulutused (G) ületavad maksutulusid (T)
Detsent - : Valitsemisalade erinev struktuuriline ülesehitus. Keeruline on mitmeid valdkondi haaravate või ebaselge kuuluvusega probleemide lahendamine.

Dokumentaalne inkasso on dokumentide pakkumine ostjale ja nende loovutamine talle vastavalt inkassonõude tingimustele kas makse või tähtajalise maksekohustuse vastu.
D müügiprognoos - müügikäibe prognoos esitatakse kogu perioodiks, mida plaan hõlmab, jaotusega sihtturgude ja olulisemate toodete või tooterühmade lõikes.
Delfi iseärasuseks on aga see, et me oleme huvitatud vastajate informeerimisest sellest, mida nad tegelikult väidavad ja kuidas see avaldub grupi arvamuse taustal.

Diilerid on fondibörsi liikmed, kes omandavad väärtpabereid ja tegutsevad omal vastutusel, võttes enda peale nende edasimüügiga seonduvad kulutused.
Dokumendikäibeks nimetatakse dokumentide liikumise korda ettevõttes nende koostamise momendist või ettevõttesse saabumise momendist kuni arhiivi üleandmiseni.
D kontrollimine – standardite kehtestamine, tulemuste hindamine vastavalt standarditele ja organisatsiooni eesmärkidele mittevastava tegevuse korrigeerimine.

Diferentseeritud toodang – tooted on sarnased, kuid väikeste erinevustega ja mitte üksteist täielikult asendavad. Asenduskaupade olemasolu piirab hinna kujundamist.
Disaini koolkond - strateegia koostamine seisneb püüdes saavutada kooskõla organisatsiooni sisemiste võimete ja ressursside ning väliste võimaluste vahel.
Deebetisse e. miinusesse. Üldjuhul ei piira pank arvelduslaenu kasutamist, klient võib võtta arvelduslaenu alati, kui tal tekib käibekapitali puudus.

Diskontomäär ehk nõutav tulunorm on selline %-ne määr, mida kasutatakse nüüdisväärtuse arvutamisel ja seda arvutamist nimetatakse diskonteerimiseks.
Dividendid on tulu, mis laekub maksumaksjale osalusest ettevõtluses ning mis annab talle õiguse saada osa ettevõtluse käigus loodud lisaväärtusest.
Dok - idega tuleb hõlmata auditi protseduurid, v.audiitori või audiitorettevõtte poolt tehtud järeldused ning kõik auditi tõendusmaterjalid.

Deflaator on hinnaindeks, mõõdab hindade muutmise tempot e inflatsiooni. jagada tuleb sama aasta nom ja reaalne SKP Kulupõhise eelarve põhijooned.
Dokumendid on parandatavad. • Kõik uuendused on hinna sees ja toimuvad automaatselt, mis tagab programmi pideva kaasaegsuse ja seadustele vastavuse.
Diskontovõlakirjad – emitendid kuponge ei maksa, kuid võlakirjad emiteeritakse diskontoga ehk müüakse investoritele nominaalväärtusest odavama hinnaga.

Dividendide puhul on aktsionäridel tarvis teada maksustamise seisukohalt, millal võtta välja rahalised dividendid ja millal mängida kapitalitulu kasvule.
Dandin - „Daśakumāracarita“ ('kümne printsi seiklused) , „Kāvyādarśa“ (' luulepeegel') – kirjutas luuletusi ja proosa-romansse.
Deebet 1011 – kassa Kreedit *****– pank, ostjate tasumata summad, sularahamüük, arveldused aruandvate isikutega jne. 2. Sularaha väljamaksed.

Dets 10 - ''- 31. dets 11 -''- 31. dets 12 -''- 31. dets 13 -''- 31. dets 14 -''- 31. dets 15 -''- 31. dets 16 -''- 31. dets 17 -''- Pikaajal.
Devalveerimine on valuuta odavnemine fikseeritud kursi tingimustes, mis alandab kodumaise valuuta väärtust suhtena teiste valuutade väärtustesse.
Disability - free life expectancy (DFLE): Mehed 2006 2007 2008 2009 Eesti 49.4 49.5 52.7 54.8 Läti 50.5 50.9 51.5 52.6 Leedu 52.4 53.4 54.6 57.0

Demand - pull inflation kuluinflatsioon Cost-push I. stagflatsioon stagflation Phillipsi kõver Phillips curve Eelarve ja fiskaalpoliitika.
Deebetkaardid – esindavad kaardiomaniku arvelduskontot (ISIC) Krediitkaardid – esindavad kaardiomanikule avatud krediidilimiiti (MasterCard)
Demokraatia puhul on tagasiside (feedback) ebaadekvaatne. Valijad ei tea kõikki võimalikke probleemi lahendusi, seega ei oska otsustada, mis neile

Vote UP
-1
Vote DOWN
Deposiit - ebaefektiivne kasutamine •heade klientide kaotamine •valitsuse laenu- ja välisabifondid •allutat. kohustused; hoius; Mittedeposiit- laen; Väärtpaberiportfell on •tooraine ja materjalide allikate kaotamine •spekulatiiv- 2)teenustasu kulud; 3)netokahjum finantstehingutest; likviidsem kui laenuportfell, see on eelis.
Dokumentaalne inkasso on rahvusvahelises kaubanduses hästi tuntud ja levinud arveldusviis, kus pank vahendab kaubadokumentide üleandmist ja kauba eest
Defitsiidi allikaks on enamasti kaubandusbilansi puudujääk  Kui maksebilanss on pidevalt puudujäägiga, siis kahaneb pidevalt ka raha pakkumine

Demograafiline keskkond - tegurid, mis mõjutavad minu ettevõtet on Põltsamaa linna väike rahvaarv ja vanuseline struktuur, kus ülekaalus on vanurid.
Dokumendikäibeks nimetatakse dokumentide liikumise korda, koostamise või teistelt ettevõtetelt saamise hetkest kuni nende arhiivi üleandmiseni.
Demograafiline keskkond - tegeleb inimpopulatsiooni uurimisega, suuruse, rahvastiku tiheduse, asukoha, vanuse, soo, rassi, töökohtade jms seisukohalt.

Direktor 1954 - 74)  Erialaorganisatsioonid (Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER) 1971  The British Library 1973 NÕUKOGUDE SÜSTEEM
Dividendide suhtarvud - antud suhtarvud pakuvad huvi investoritele, nii neile, kes on investeerinud, kui ka potentsiaalsetele, kes turgudel kauplevad
Definitsioonid on erinevail uurijail mõneti erinevad, kuid mõningate iseloomulike joonte suh-tes ollakse professionaalide puhul üksmeelel.

Dekodeerimine on kommunikatsiooniprotsessi täideviimine teate väljendamisega saajale arusaadavas vormis. See hõlmab ka interpreteerimist.
Deebetkäive dk on konto deebetisse kirjendatud summade kokkuvõte ning kreeditkäive KK on konto kreeditisse kirjendatud summade kokkuvõte.
Demingi ringi ehk pideva parendamise tsükli kohaselt kõik tegevused peavad toimuma pidevalt tsüklis: planeeri-rakenda-kontrolli-tegutse.

Depressioon – s.o pikaajaline ja sügav majanduslangus, mille klassikaliseks näiteks on maailmamajanduse seisund 1930.ndatel aastatel.
Deflatsioon - keskmise hinnataseme alandamine. Tarbija hinnaindeks- iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust THI
Diskontomäär on protsentnäitaja, mida kasutatakse nüüdisväärtuse arvutamisel. Seetõttu nimetatakse seda tehingut diskonteerimiseks.

Divisjoniorganisatsiooni on nimetatud ka tootele orienteeritud organisatsiooni edasi- arendatud variandiks (Mertens/Plötzender/Bodenorf, 1990: 127).
Divisjonaalne ehk ALAJAOTUSTEGA STRUKTUUR 2.1 Struktuur toodete järgi EELISED: •Ühe tootega seotud tegevusi on hõlbus koordineerida.
D veenmisemudel - eesmärgiks on lühiajaline suhtumise muutus, ostusoovi tekkimine ja brändi eelistuse tekkimine läbi argumentatsiooni.

Deflatsioon on kahjulik ka laenu omanikele, sest raha pidav kallinemine muudab laenu tagasi maksmise palju raskemaks ja kahjulikumaks.
Deebet tähendab „ta võlgneb“ ning krediit „ta usaldab“. Juba keskaegses Euroopas kasutati neid sõnu raamatupidamises.
Defitsiidiga finantseerimine – on avaliku sektori kulutuste finatseerimine laenu abil, et katta vahet, mille võrra kulutused ületavad maksutulusid

Diferentseeritud toodang on selline hüvis, mis millegi poolest on ainulaadne (unikaalne) ning erinev teistest (konkureerivate firmade) toodetest.
D swot - analüüs - ettevõtte tugevate ja nõrkade külgede, sihtturgude ohtude ja võimaluste vastastikkuse toime hindamine.
Divergentne mõtlemine – soodustab võimalikult paljude uudsete ideede, ebatavavaliste lahenduste genereerimist ühe ja sama probleemi kohta.

Domineerivus on oluline loomade hulgas aga inimesel on terve hulk olulisemaid omadusi, mille põhjal tehakse otsus järgnemise kohta.
D c - teenused moodustavad kuni 5% käibest - nende hulgast tuleb otsida teenuseid, mida teenustekompleksist välja arvata.
Dagomys on 18 km kaugusel kesklinnast ning tuntud oma kuurortide, aktiivsete puhkuste võimalustega ning puuistanduste poolest.

Deflatsioon on kasulik tavainimesele, kuid suurte võlgadega riikidele on see ebameeldiv, sest seda raskem on võlga tagasi maksta.
Dividendiotsused – määravad, kui suur osa teenitud kasumist reinvesteerida ning kui suure osa jaotada firma omanikele dividendidena.
Digiteerimine on tehnoloogia ja andmetöötluskompetents, ärianalüütika, andmetel põhinevad teenused, tarkvara ja IT lahendused.

Dispersiooniks nimetatakse variantide väärtuste ja aritmeetilise keskmise erinevuste ruutude (ruuthälvete) aritmeetilist keskmist.
Dividendiks nimetatakse seda osa aktsiaseltsi puhaskasumist, mis jaotatakse aktsionäride vahel vastavalt igaühe aktsiate arvule.
Dol - le saab ka DFL arvutada kahele erineval moel: esiteks DFL punkthinnangu kaudu, ning teiseks intervallhinnangu kaudu.

Dominantne strateegia - Ühe mängija selline valik (strateegia), mis on tema teistest võimalustest parem vastasmängija iga valiku korral.
Dalton - Atkinsoni ebavõrdsuse näitaja näitab ilmselgelt ebavõrdsust – ebavõrdsest tulujaotusest tekkivat heaolukadu.
Detsentraliseerimine vähen - dab reageerimiseks kuluvat aega, sest otsustamiseks vaja-lik informatsioon ei pea läbima vertikaal-set hierarhiat.

Detsembrini maksu - ja Tolliametis FIE-na registreeritud, kuid on tegelenud ettevõtlusega ja on saanud aasta jooksul ettevõtlustulu.
De roover on kirjutanud: „Inimesed said aru, et ei saa võtta midagi ühest laekast, ilma et paneksid selle teise laekasse.
Deskripitiivne ehk empiiriline ökonoomika kogub probleemile omaseid fakte, püstitab hüpoteese ja kontrollib nende paikapidavust

Devalveerimine on aga juba iseenesest on raha stabiilsuse kõigutamine, nii et selle teostamine tundub juba sellepärast mõttetu.
De eest on võimalik rattaid rentida: see on oluline meede kaasamaks noori, kes on talgutöödel aktiivsed, kuid kellel on
Demograafiline töötus - tööta on jäänud mõned kindlad elanikkonna grupid näiteks noored, pensionärid, vähemusrahvuste esindajad.

Domestic product – GDP) metoodika loojateks olid 1971. aastal Nobeli majanduspreemia saanud Simon Kuznets ja John Maynard Keynes.
Domineeriv innovatsiooniliik on sagedased olulised muutused toodetes, suhtleiselt lühikese aja vältel tulevad välja kergelt muudetud tooted.
Dünaamiline periood on läbi. Langus:  Langusmärkide puhul võidakse  See on ettevõtte tegevuse ettevõte müüa või sulgeda.

D tootearendus - kas ja kuidas on eksporti arvestades vaja täiustada või erinevate turgude nõuetele vastavalt modifitseerida.
Determinantide meetodit on lihtne kasutada, kuna determinante on võimalik arvutada arvuti abil (näiteks MS Excelis funktsioon MDETERM).
Deflatsioon tähendab aga üldise hinnataseme langust, mis kõlab tavatarbijale hästi, kuid riigile vastupidiselt halvasti.

Drucker – strateegia eesmärgiks on võimaldada organisatsioonil saavutada soovitud tulemusi ettearvamatus keskkonnas.
Dispetšereid on esimesel aastal 3, nende kaudu toimub teenusetellimuste vastuvõtmine ja nemad saadavad info taksojuhtideni.
Dokumendihaldurite ühing - See on hoogsalt arenev valdkond, millega puutuvad kokku peaaegu kõik inimesed, asutused ja organisatsioonid.

Danske pank on ainuke neist neljast ettevõttest, kes noortele mingeid eraldi teenuseid, võimalusi ja soodustusi ei paku.
Deduktiivne – avastatud statistiliste seadupärasuste põhjal määratakse kindlaks prognoosi tunnuse oodatud tähendus.
Dell - hind on tasakaalus, kuna arvutil on lisadena ID-kaardi lugeja ja samuti äriklassi arvutina on väga hinnas.

Deflatsiooni ajal on kasulik soetada kinnisvara, sest hinnad on all ja inflatsiooni ajal saab need jälle kasumiga maha müüa.
Diferentseeritud hinnad – ühesugustele või sarnastele toodetele kehtestatakse erinev hind, kusjuures erinevus ei tulene kuludest.
Digitaalsel turundusel on palju eeliseid traditsioonilise turunduse ees, tänu millele on ta tõusnud tähtsaimaks turunduskanaliks.

Diskreetne - väärtused teatud sammu tagant, omavad enamasti suhteliselt vähe võimalikke väärtusi (laste arv peres)
Dividendide suurus on fikseeritud, kuid eelisaktsionäridele võib maksta ka kõrgemaid dividende kui põhikirjas ette nähakse.
Deflatsioon – majandustegevuse periood, mida iseloomustab hindade üldine langus, millega kaasneb raha ostujõu tõus.

Dollar - eelkäijaks oli hõbemünt, mida nimetati Joachimi taalriks (16. saj). Inglismaal nimetati seda dollariks.
Diskontomäär on muutumatu Firma kasv on muutumatu Pole makse Dividendipoliitika on muutumatu Ettevõte tegutseb igavesti
Deebet – pank, võlad tarnijatele, võlad aruandvatele isikutele, võlad töövõtjatele jne. Kreedit – kassa

Deebet - ja krediitkaartide valid sõltub üldjuhul kliendi vanusest, mis toob endaga kaasa palju lisasoodustusi.
Deebetkaardid - esindavad kaardiomaniku arvelduskontot Krediitkaardid - esindavad kaardiomanikule avatud krediidilimiiti
Deflatsioon on inflatsiooni vastandprotsess, mille käigus raha väärtus suureneb, mis väljendub hindade alanemises.

Detsentraliseeritus tähendab otsuste tegemise hajutamist ja paljude juhtimistasandite ja töötajate osavõttu otsustamisest.
Dow jones - Väärtust arvutatakse kolmekümne (algselt üheteistkümne) olulisema ettevõtte aktsia hindade alusel.
Deebet – kassa Kreedit – pank, ostjate tasumata summad, sularahamüük, arveldused aruandvate isikutega jne.

Definitsioonis on teenuse alla püütud paigutada kogu inimtegevust öeldes, et iga inimtegevus on oma olemuselt teenus.
Dap - i kriitiline punkt on lepingus: • müüja poolt korraldatava veo lõpp-punkt – Tallinna Lennujaam;
Dermatofoobia - hirm nahavigastuste ees. Dermatofoobia , dermatopatofoobia , dermatosiofoobia- hirm nahahaiguste ees.

Digitaalmajandus on jõudnud staadiumi, kus ettevõtetel tuleb kindlamalt määratleda oma turgude ulatus ja positsioon.
Disain on kasulike, kasutatavate, ihaldusväärsete ja efektiivse teenusekogemuse planeerimine ja kujundamine.
Demokraatlikul hääletusel on hääletajatel võrdne hulk hääli, turuprotsessides on “hääletajatel” aga erinev hulk raha.

Destruktiivne mõju — kui uuenduste läbi viimisel lõhutakse või muudetakse vanu organisatsioonilisi vorme ja tavasid.
Devalveerimine – on seadusandlik rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine vôi paberraha kursi alandamine.
Dokumendiotsing –  otsingu objektiks andmed konkreetse dokumendi kohta, dokument ise või tema koopia. 

Demograafiline segmenteerimine - võrreldes traditsioonilise turundusega, on internetis sihtgrupi määratlemine oluliselt täpsem.
Domineeriv tuntus – tootekategoorias esimesena meenuv bränd, Oluline et tuntakse ära õiges kohas ja õigel ajal.
Dtl on suurem kui 1, mis viitab nii püsivate tegevuskulude kui ka püsivate finantskulude olemasolule.

Diagonaalseid toetus - ja vastupanutasemeid võib esmapilgul tunduda keerulisem määrata kui horisontaalseid tasemeid.
Der carl - Schirren-Gesellschaft, Bd. 5, Essen, 1986. (saksa keeles) 88. Schmitt, Bernd ja Simonson, Alex.
Diferentseeritud toodang - firmad toodavad sarnast toodangut, millel on mõningad neid üksteisest eristavad iseärasused.

Dokumentaalselt on kindlaks määratud, et esimene keeduperiood Saku õlleköögis toimus 1820. aasta oktoobris.
Draama - arenes kiiremini Ing ja Hisp-s. Draama kuldne sajand kestis 16.s keskpaigast 17.s keskpaigani.
Deflaatori näol on sisuliselt tegemist hinnaindeksiga, mis mõõdab hindade muutumise tempot ehk inflatsiooni.

Diferentseeritud ehk paindlik hinnakujundus – erinevad kliendirühmad maksavad sama toote eest erinevat hinda
Dividend – aktsionäride üldkoosoleku otsusega aktsionäridele välja makstav ettevõtte kasumi osa.
Deebet - kontoskeemi vasak pool, mis aktivakontol kajastab suurenemist ja passivakontol vähenemist.

Diferentseeritud toodang – firmad toodavad sarnast toodangut, millel on ainult mõningad iseärasused (seebisordid).
Dokumendi kuupäev on õigusakti,protokolli,koosoleku,lepingu ja väljasaadetava kirja allkirjastamise kuupäev.
Deluxil on seljataga mitu head aastat ja võime enesekindlalt väita, et ees on palju häid aastaid.

D ajafunktsioon - tuleneb tootmise ja tarbimise ajalisest eraldatusest ning teeb vajalikuks varude loomise.
Dementofoobia - hirm vaimuhaiguse ees. (ka maniafoobia) Demonofoobia, daemonofoobia - hirm deemonite ees.
Deebitor - lt laekus võlg 3 kassasse + - 4 Kassast viidi raha panka + - Laost väljastati materjal

Des 12 - 20 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi 2., 3. ja 4. lõikes sätestatud
Drucker – eriline tegevus, mis muudab korratu jõugu efektiivseks, eesmärgile suunatud grupiks.
Demerara suhkur - Iseloomulikud tunnused: Kvaliteetne rootoorsuhkur, sisaldab vähesel määral suhkruroo

Den - sukatoodete paksust või tihedust näitav arv pakendil (1 DEN = 9 km kiudu kaalub 1 g).
Devalveerimise plussidena on välja toodud eksportivate ettevõtete konkurentsipositsiooni lühiajaline paranemine.
Disainer - konsultant 6000 7998 Rätsep 12000 15996 Kokku 19000 25327 Tabel 1. Töötajate palgad.

Diferentseerimise aluseks on füüsikalised omadused, müügipaikade asukoht, kaubaga kaasnevad teenused ja imago.
Dividendide hüvitussüsteem - dividendidelt tasutud TM loetakse osaliselt või täielikult ettevõtte TM tasumiseks.
Dixi jogurtijäätised on funktsionaalsete omadustega jäätised, mis sisaldavad atsidofil- ja bifidobaktereid.

Deebetkaardid – [WWW] URL https://www.swedbank.ee/private/d2d/cards/debit?language=EST (02.12.2010)
Dünamiline ülekoormus - raskuste käsitsi teseldamine, põrand ei tohi olla libe ega konarlik. Võib kukkuda!
Dfl - s on näha varieeruvust, kuid ta on küllalt stabiilne võrreldes koguvõimendusega.

Diskontomäär – s.o. intressimäär, mille alusel kommertspangad tasuvad keskpangale laenude eest.
Danske sõnul on oluline, et objekt teenindab oma laenu ära ning kattekordajat üksi ei arvestata.
Determinant on ruutmaatriksi elementide korrutistest spetsiaalse reegli järgi moodustatud summa.

Diversifitseerimine – põhitegevusalal omandatud oskuste ja kogemuste ülekandmine teisele tegevusalale
Diskontomäär ehk nõutav tulunorm on % määr mida kasutatakse raha nüüdisväärtuse leidmisel.
Dokumentaalselt on tõestatud, et esimene keeduperiood Saku õlleköögis oli 1820. aasta oktoobris.

Drucker on nimetanud M. P. Follett „juhtimise prohvetiks“ (prohpet of management) ja oma
Du fu – Tangi dünastia aegne luuletaja ja konfutsiaan, kes kirjutas sotsiaalset luulet.
Deebet – võlad töövõtjatele; Kreedit – kinnipeetud tulumaks (võlad Maksuametile).

Diamonds – an extremely hard, highly refractive crystalline form of carbon that is usually
Diferentseerimine tähendab seda, et erinevad turusegmendid maksavad ühe ja sama toote eest erinevat
Duaalne planeermisülesanne - Iga lineaarse planeerimisülesandega seotud teine lineaarne planeerimisülesanne.

D1i - fiktiivne muutuja, mis tähistab aastat (D1i=0 aastal 2007 ja D1i=1 aastal 2010)
Detsentraalne controlling - funktsiooni-keskne (varustuscontrolling, tootmiscontrolling, turustuscontrolling
Diskontomäär on keskpanga poolt kommertspankadele antavatelt laenudelt küsitav intressimäär.

Dumping on kaupade müük välisturul hinnaga, mis on oluliselt madalam siseturu hinnast .
Deflatsiooni tekkimiseks on vaja kahe teguri koosmõju 1. Ostujõu langus 2. Ülikiire produktiivsuse kasv
Devalveerimine – koduse raha väärtuse alandamine teiste valuutade suhtes e. kursi tõstmine

Dividend - Osa ettevõtte kasumist, mis makstakse lihtaktsiate ja eelisaktsiateomanikele.
Dusmeetodid – nõudluse tegurid, kulutegurid, konkurentsi tegurid, reguleeringute tegurid.
Deflatsioon – inflatsiooni vastand, mille puhul hinnad langevad ning rahaühiku väärtus

Deflatsioon on kasulik tarbijale, kuna hinnad langevad ja toidukaupa saab kätte odavalt.
Diferentseeritud toodang – tooted, mis on sarnased, kuid millel on üksteisest erinevad iseärasused
Disainida ehk kujundada, arendada, luua ehk „toota”, turundada ja müüa ühtmoodi.

Diferentsiaal - ehk inkrementaal- ehk täiendkulud- Kasutatakse nt investeerimisprojektide
Dividendimäär on tähtis nendele investoritele, kes soovivad regulaarselt saada dividende.
Durbin - Watsoni statistikut kasutatakse 1. järku autokorrelatsiooni avastamiseks.

Deflatsioon on vastupidine inflatsioonile, laenata ei taheta ja raha väärtus tõuseb.
Deflatsioon - väljendab hinnataseme langust ja sellega kaasnevat raha ostujõu tõusu.
Diferentseeritud turundus - ettevõte valib välja kaks või enam segmenti, kelle vajadusi rahuldada.

Diskuteeritud on vanusetsensuse üle. Varem oli valimisõigus vaid vanematel inimestel.
Dividendi aluseks on alates 2009.a maksustatud omakapitalitehingute eest saadud väljamaksed.
Demokraatias on eesmärgiks poliitiline võim ja arvestusühikuks on kodanike hääled.

Dessert - või koogitaldriku kõrvale või ette pannakse vastavad söömisriistad.
Duaalne majandus on nii ajaloolise arengu kui ka ebaühtlase majandusliku arengu tagajärg.
Diamond - producing countries, but it delivered big and stable revenues for their

Diskursus on tekstitöötlus, ridade vahelt lugemine, tegeliku tähenduse aimamine.
Dividend – osa ettevõtte kasumist, mille ettevõte aktsionärile välja maksab.
Dokumendid on kasutajaõigused), kliendi, hankija ja aastamakse 379€ parandatavad.

Duaalhinnangud - vastab lineaarplaneerimise ül-le, see on lähte ül-ga sümmeetriline.
Dünaamikasuhtarv – tunnuse väärtus ajaperioodil / tunnuse väärtus eelmisel perioodil
Deflatsioon on vastupidine nähtus, mida iseloomustab üldise hinnataseme alanemine.

Detsember 1989 - Kuulutati välja avalik konkurss Eesti paberraha kujunduse leidmiseks.
Dispositsioon - näitab vajaliku käitumise, sisaldab subjekti õigused ja kohustused.
Deflatsioon on inflatsiooni vastandprotsess, kus hinnatase langeb ja raha väärtus

Deflatsioon - keskmise hinnataseme alanemine ja sellega kaasnev raha ostujõu tõus
Delegeerib - annab vastutuse ja otsustusõiguse üle madalamale juhtimistasandile.
Dividend on ettevõtte see kasumiosa, mis makstakse välja ettevõtte omanikele.

Deflatsioon – üldine hinnataseme langus ning raha ostujõu ehk väärtuse kasv.
Delegeeri c ehk kõik väheolulised ülesanded, millega su alluvad hakkama saavad.
Demograafia - rahvastikuteadus, uurib rahvastiku arvu, vanust, sugu, tihedust jne.

Devalveerimine - raha väärtuse alandamine valitsuse otsusel teiste valuutade suhtes
Dividend - kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse.
Divisjonistruktuur - allüksused e filiaalid Vastutab allüksuse juht oma tulemuste eest.

Defineeritavad - See nõue on vajalik määratlemaks, millal on eesmärk saavutatud.
Demokraatlik stiil – eeldab, et töötajad on algatusvõimelised ja tööst huvitatud.
Digital - life/comment-page-1/#comment-913 [18.10.2011] 2. Blog at WordPress.

D jaotuskanalid - kuidas toimub turule sisenemine ja toodete lõpptarbijani viimine.
D konkurents - peamiste konkurentide iseloomustus võimalike sihtturgude lõikes.
D0d0 - st D1D1 - le S D0 D1 Turg saavutab uue Q0 Q1 Q tasakaalutaseme E1.

Deebet - kreedit=kahjum D:Aruandeaasta kahjum; K:Kasumi-kahjumi koondkonto
Depressioonid on pigem äärmuslikud näited sellest, millega lõpeb ületoodang.
Disainer - konsultandilt ootame eelkõige nn. kujutlevat silma ning loovust.

Dokumentide püsivus on suhtelise iseloomuga, tuleks neid perioodiliselt üle vaadata ja
Draakonivili - Iseloomustus: Fuksiaroosa koor, viljaliha on valge või lillakas.
Deebet - algsaldo + debitoorse võla kreedit-algsaldo + kreditoorse võla

Definitsiooni kohaselt on käibekapital käibevara ja a. lühiajaliste kohustuste summa.
Dekstrofoobia - hirm paremal pool asuvate asjade ees. (vastandt sinistrofoobia,
Dilemma – Olukord, kus inimesel tuleb valida kahe valikuvariandi vahel.

Diskonteerimine — nüüdisväärtuse (praeguse väärtuse) leidmine/arvutamine.
Diskontomäär - intressimäär, millega keskpank laenab raha kommertspankadele.
Defitsiidiga on tegu siis, kui tarbijad soovivad rohkem, kui tootjad pakuvad.

Deflatsioon – inflatsiooni vastandprotsess, keskmise hinnataseme alanemine
Demofoobia - hirm rahvahulkade ees (ka enohlofoobia, vt agora-, ohlofoobia)
Debet - ,,ta kreedit (lad. credit - • võlgneb”) ,,ta usaldab”)

Debt - to-gdp] 08.04.2014 7. Gross Domestic Product (GDP) in Cyprus.
Deposiitraha – kommertspankade poolt hoiustatud sularaha arvel loodud raha
Dilemma on   raske   valik   emma­kumma   käitumisviisi   vahel.

Diskonteerimiseks nimetatakse raha nüüdisväärtuse leidmist lõppsumma järgi.
Diskretsionaalsed muutuvkulud - näide: ERV-l kui integreeritud ettevõttel on seni puudunud.
Dividend – maksed, mida tehakse aktsiaseltsi tuludest aktsionäridele.

D kommunikatsioonifunktsioon - tuleneb turu funktsioneerimiseks vajaliku info levitamisest.
Deebetkaart – saab kasutada vaid seda raha, mis on parasjagu pangaarvel.
Devalveerimine on valuuta väärtuse vähendamine teiste rahaühikute suhtes.

Dfl on suurem kui 1, mis näitab võõrfinantseerimise kasutamist.
Dividend on väärtpaber mis näitab, et aktsionär on fima kaasosanik.
Divisjoniorganisatsioonile on iseloomulik kogu ettevõtte liigendamine eri divisjonideks.

Dok - id peavad andma kinnituse, et seda tegelikult on nii tehtud.
D kvantiteedifunktsioon - tuleneb tootmise ja tarbimise sortimendilisest erinevusest.
D ruumifunktsioon - ௗ tuleneb tootmise ja tarbimise ruumilisest eraldatusest.

Debitoorne võlg on ajutiselt firma võlgnike ehk deebitoride käes olev raha.
Dividend – ettevõtte kasumiosa, mis makstakse aktsionärile välja.
Deebet – haigushüvitise kulu; Kreedit – võlad töövõtjatele

Determineeritud mudel on üldjuhul stohhastilise mudeli erijuht, selle lihtsustus.
Diskontomäär on kooskõlas keskkonnasõbraliku majandusliku käitumisega.
Domeeni registreerimine on tasuline. Tasu määrad leiate registripidaja kodulehelt.

Daisy - helepunane, poolpikk sour, serveerida kõrvadega klaasis.
Deebetkaartidel on erinevad süsteemid: VISA, Cirrus/Maestro ja MasterCard.
Distributiivne tulemus ehk tulujaotus sõltub seega vägagi õiguste algjaotusest.

Diversifitseerimisplaan on kooskõlas kõigi kolme nõudega: • Haru atraktiivsus.
Dzingel as on hotell, mis tegutseb üle 15 aastat Eesti hotelli turul.
Deflatsioon on hindade püsiv alanemine - inflatsiooni vastandmõiste.

Devalveerimine - raha kursi langetamine välisvaluutade või kulla suhtes
Direktiivne plaan - paindlik, üldiseid juhiseid andev, puuduseks ebaselgus.
D müügi - tagasiside mudel - põhineb lihtsal tagasiside mudelil.

Discounter - tüüpi kaupluste (Maxima; Säästumarket) külastamine
Diskrimineerimine on paraku ühiskonda juba oma olemuselt sisse kodeeritud.
Diskursus - seda, millest ise rääkis, samas lakkamatult varjanud.

Douglas mcgregor - x- teooria: uuris juhi ja alluvate omavahelisi suhteid.
Deebetkaart – [WWW] URL http://www.tbb.ee/189est.html (01.12.2010)
Diskonteeritud rahavood on olulised IRR, MIRR, NPV ja kasumiindeksi arvutamisel.

Diskontomäär on protsentnäitaja, mida kasutatakse nüüdisväärtuse
Dividend - tasu dividende maksvate firmade aktsiate omamise eest.
Diferentseerimisstrateegia – saavutada unikaalsus milleski, mida tarbija hindab.

Disain – 7 (leht on loodud professionaalse disaineri poolt)
Definitsiooni kohaselt on sirge ükskõik missuguse punkti tõusud võrdsed.
Detailselt on kavas analüüsida, milliseid meetodeid rakendada.

Diskontovõlakiri – saab intressi ostuhinna ja nimiväärtuse vahena.
Domineeriv innovatsiooniliik - mahtude kasv tingib olulisi protsessiinnovatsioone.
Dünaamiline - arvestab asjaoluga, et elus vaja õppida, kohaneda.

Demerara sugar – Iseloomulikud tunnused: Rafineerimata roosuhkur.
Datuna on piir riigi ja maffia vahel alati ähmane olnud.
Deebet – kinnipeetud kohustuslikud kogumispensionimakse;

Dokumendi sisu - on sündmused ja fakti millest dokument kõneleb.
Dünaamiline eelarvestamine on reeglina seotud ärisimulatsiooni võimalustega.
Deflatsioon – hindade üldine langus ja raha ostujõu tõus

Deflatsioon – hindade langus ja raha ostuvõime suurenemine.
Delikti - ­‐ õiguslik   vastutus   kahju   süü  
Delphi tehnika - anonüümse küsimustiku täidab grupp eksperte.

Diskontovõlakiri on tavaliselt kupongivõlakirjast lühemaajalisem.
Dynamo – selline kellel on energia, kes on positiivsed.
D hinnakujundus - kavandatav hinnatase konkurentidega võrreldes.

Deebet 2131 – võlad tarnijale Kreedit 10121 (EEK) – pank
Deebetkaardid – esindavad kaardiomaniku arvelduskontot (ISIC)
Direktiivid – liikmesriikide seadusandluse ühtlustamiseks.

Diskontomäära alandades on võimalik keskpangal rahapakkumist suurendada.
Dividend - kasumist väljamakstav osa omanikule + tulumaks
Domineeriv innovatsiooniliik - inkrementaalne toote- ja protsessiinnovatsioon.

Dok - ide koostamise ja kogumise põhieesmärgid on:
D kaup on nõutud, ehki tarbijate ostujõud on väike.
Deduktsioon – eeldustest loogilise järelduse tuletamine.

Deflatsioon on k D fl i kaasaegsele majandusele mitteomane.
Disain on ka metallisektoris ülioluline ja võimalik.

Divisionaalne struktuur - Heterogeensete tööülesannete grupeerimine.
Domineerivaks on usk, et konkurentsiturg kaotab ebavõrdsuse.
Dünaamilised pädevused on dünaamiliste teadmiste rakendamise oskused.

Delegeerimis – inimesed oskavad, tahavad, on motiveeitud.
Direktiivne plaan – paindlik ja annab üldised juhised, näit.
Diskri - mineerimine või noorte meeste eelistamine.

Diversifikatsioon – käibe kasvatamine uue tootega uuel turul.
Dividendid on maksed aktsionäridele ettevõtte kasumist.
Domodedovo on kõige uuem lennujaam, mis on väga moodne.

Dow jones on kõige autoriteetsem börsiindeks maailmas.
Dumping on toodete müümine välismaal alla omahinna.
Detailse töötervishoiu - ja tööohutusalase tegevuskava koostamine;

Dash - 4-5 tilka (eesti keeles võiks olla sorts)
Deebeti - ja kreeditikäivete ning lõppsaldo kohta.

Deebetkaart on lihtsaim ja levinuim pangakaartide liik.
Defektid – defektide tootmine maksab aega ja raha.
Depressioon - Pikaajaline ja sügav majanduslik langus.

Durbin - Watsoni kriteerium arvutatakse valemiga n
Diskonteeritud rahavoog — nüüdisväärtusesse toodud rahavoog.
Daniel bell – „Teenindus on mäng inimeste vahel.

Dcl - 0,94 3,54 5,52 4,50 4,50 6,80 5,18 0,01
Debitoorne võlg on ajutiselt deebitoride käes olev raha.
Dfl - 6,24 1,57 1,52 1,33 1,27 1,29 1,21 0,01

Diskonteerimine – finantseerimise hinna mahaarvestamine
Dollar on maailma üks stabiilsemaid valuutasid.
Duopol – on turg, millel tegutseb kaks firmat.

D krediidifunktsioon - tuleneb finantsabist turu osapooltele.
Delegeermine on juhi kohustuste siirimine alluvatele.

Diagnoos on ainult ettepanekute tegemise aluseks.
Dividendikasv on konstantne 3. Dividendikasv on muutuv

Dokumendikäive on suurusjärgus 30 000 - 60 000 krooni.
Diferentseeritud struktuur - 2 vertikaalset taset, max 50 inimest.

Deebet – võlad tarnijale Kreedit – pank
Deebet - ja kreeditkäibe ning lõppsaldoga.
Deflatsioon - see on inflatsiooni vastandmõiste.

Demokraatlik otsus on enamust rahuldav otsus, konsensus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Detailplaneeringu eesmärgid on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine, liikluskorralduse määramine jms.
Dfl on sama oodatava EBITi taseme juures.

Dfl on kõigil aastatel olnud negatiivne.
Direktiivne plaan - paindlik ja annab üldised juhised.
Dok - ide sisu-ja vorminõuded sõltuvad:

Demand bull - ehk teaduse poolt tõmmatud areng.
Determineeritud mudelites on suuruste vahelised seosed ranged.
Devalveerimine - rahakursi alandamine välisvaluuta

Diskonteeritud - ja kupongintressiga väärtpaberid

Dailyfx - i detailse makrouudiste kalendri.

Dollar on üks mu lemmikutest valuutadest.

Deduktsioonimeetod - Algab hüpoteesi püstitamisest.
Dishabiliofoobia - hirm kellegi ees lahti riietuda.
Disinflatsioon on inflatsioonitempo aeglustumine.

Delegeerimis - ja detsentraliseerimisotsuseid.


Disaineriteks on Eesti enda noored disainerid.
Doha voorus on edasiliikumine olnud aeglane.
Duopol - turg, kus tegusteb kaks firmat

Disainer - disainib T- särke, kujundab.
Diversifikatsioon – uued tooted uutel turgudel.
Dividendi suurus on ära määratud põhikirjas.

Dolmush tähendab türgi keeles "täis

Directoreid on Internetis kokku mitusada.
Dividend on osa aktsiaseltsi kasumist.
Degustaator – degusteerimisspetsialist

Drs - võlgade aruande süsteem.
Dvd - d on kodukino täiendkaup.

Dinee – lõuna või õhtusöök

Downsizing – töötajate koondamine

Diabetofoobia - hirm suhkruhaiguse ees.

D agdeck - Auto Pargi 39, Jõhvi.


Dentofoobia - hirm hambaarstide ees.

Divisjonide plaanid on finantskatte aluseks.
Didaskaleinofoobia - hirm koolimineku ees.

Dok - id võivad sisaldada:
Vote UP
-1
Vote DOWN
Diskriminantanalüüsi on kasutatud ka erinevate majandusharude Eesti ettevõtete pankrotiohu määramiseks, kusjuures Indrek Künnapas saavutas oma 1998. aasta töös küllalt kõrgeid
Vote UP
-1
Vote DOWN
Diskonto võlakirjad – võlausaldaja saab tulu võlakirja ostuhinna ja nimiväärtuse vahena  Kupongvõlakirjad – omanik saab intressi perioodiliste intressimaksete kujul

Vote UP
-1
Vote DOWN
Diferentseeritus - kui suurel määral suudame eristuda teistest samalaadset toodet pakkuvatest ettevõtetest, et klient just meid märkaks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Detailplaneeringu objektiks on hetkel olemasolev rekonstrueeritav ajalooline hoone liidetuna uue neljakorruselise õhulise klaasist kortermajaga.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Diskonteeritud rahavood on olulised IRR, MIRR, NPV ja kasumiindeksi arvutamisel. 28) Maksujärgsete rahavoogude kalkuleerimine

Vote UP
-1
Vote DOWN
Determinatsioonikordaja on järgmise omadusega: uue muutuja mudelisse lülitamisel determinatsioonikordaja alati kasvab.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Dividendide deklareerimiskuupäev on päev 1. Kui juhatus teatab väljamakstavate dividendide suuruse 2. Millest tekib firmale kohustus maksta kehtestatud summas dividende 3. Kui aktsionärid esitavad deklaratsiooni nende käes olevatest aktsiatest 4. Dividendi tulu deklareerimiseks 5. Mil lõpeb dividendi tulu väljamaksmine
Vote UP
-1
Vote DOWN
Debitoorne võlgnevus – arveldussuhetes kujunev deebitori võlgnevus kreeditorile viimase seisukohalt vaadatuna.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Defineerimine – ettevõte peab püüdma vastata küsimisele mida, kellele ja kuidas tehakse?
Vote UP
-1
Vote DOWN
Deposiidid - panga kohustused, mis kujutavad endast raha, mida pank võlgneb hoiustajatele.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Dervatiiv – selle omandamine annab teatud õiguse mõne teise objekti ostmiseks või
Vote UP
-1
Vote DOWN
Dividendipäev - Dividendide väljakuulutamisel määratakse ex-dividendi kuupäev.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Demograafilised näitajad on suhteliselt kergesti mõõdetavad ja kättesaadavad.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Dividendi deklareerimiskuupäev – üldkoosolek kinnitab kasumi jaotamise ettepaneku.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Derivatiiv - tuletisväärtpaber, mis tõestab seda, et väärtpaberi omanikul on õigus ja/või kohustus tulevikus kelleltki osta või kellelegi müüa teisi väärtpabereid kindlal hulgal ja kindla hinnaga
Vote UP
-2
Vote DOWN
Diskonteeritud tasuvusaeg on projekti A puhul 3,07 aastat, mis on saadud järgnevalt: Diskonteeritud tasuvusaeg A = 3,0 + 74/1068 =3,07 aastat

Vote UP
-2
Vote DOWN
Demokraatlik juhtimisstiil – juht loob usaldusliku õhkkonna, vastastikuse respekti ja pühendumise.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Detsiiljaotus - puhul kuulub igasse gruppi kümnendik peredest või elanikkonnast
Vote UP
-6
Vote DOWN
Diferentsiaalkulu ehk inkrementaalkulu on alternatiivide võrdlemisel leitav erinevus kuludes  Loobumiskulu ehk alternatiivkulu on potensiaalne tulu, mis jääb saamata, kui ühte otsuse alternatiivvarianti eelistatakse teisele.

Vote UP
-8
Vote DOWN
Diskonto on laenuperioodi lõpuks kasvatatud summa ja esialgse laenusumma vahe: Diskonteerimine tähendab seega esialgse laenusumma kindlaksmääramist laenuperioodi lõpus kasvatatud summa
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto