Sõnu seletav sõnaraamat

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (Vienna, 14-18 April 2008). Arvutivõrgus: http://www.iap-association.org/ressources/ UN_Resolution__IAP_Standards_draft_as_approved[1].pdf; 18.11.2009 Euroopa kohtunike konsultatiivkomitee ja Euroopa prokuröride konsultatiivkomitee ühisarvamus „Kohtunikud ja prokurörid demokraatlikus ühiskonnas“ (edaspidi Bordeaux’ deklaratsioon). Arvutivõrgus: http://www.riigikohus.ee/vfs/1050/4_CCJE%20%282009%29_arvamus%20nr%2012.pdf. 11 G. Zimmer.
Comi on seal kus ettevõte registreeritud, välja arvatud juhul kui liikmesriigis on juhatuse liikmete elukoht, juhatuse ja nõukogu koosolekud toimuvad teises riigis, põhimajandustegevus toimub teises riigis, sõlmitud töölepingud on allutatud teise liikmesriigi seadustele jne. Füs. Is. Comi kriteeriumid – millises liikmesriigis on/oli võlniku (eelmine) elukoht, kus on toimunud kutsetegevus jne. Tegemist tõendamiskohustusega, pead ära suutma tõendada kus huvi kese.
Common law tähendab iseenesest õigust, mille on loonud kuninga määratud kohtunikud, lahendades eravaidluste ning kriminaalasjade üksikjuhtumeid (ld casus; ingl case). Common law tekkeprotsessis on rooma õigus etendanud vähest osa. Teatud mõttes on common law algselt olnud tervenisti avalikõigus - tema ülesandeks oli krooni nimel ja krooni kasuks (seega ilmaliku, avaliku võimu nimel) ennistada rahu ja tasakaal igal tekkinud üksikjuhul, mil seda rikuti.

Cicero on oma teoses Brutus Serviust ülistanud õigusteadusele kui teadusele alusepanijana ja pidanud teda paremaks juristiks kui nende ühist õpetajat Quintus Muciust. Serviuse süsteemi arendasid edasi tema rohked õpilased.
Cognatio - veresugulus, isikud on üksteisega ühendatud põlvnemise kaudu (hiljem muutus põhiliseks liigiks) Abielu vormid 1. Abielu cum manu- mehele kuulus täielik võim naise ning tema vara üle, abiellumisel muutub naine endisele perekonnale võõraks 2. Sine manu- tekiis vabariigi ajal, naine jäi juriidilsielt seotuks oma endise perkeonnaga ja sageli jäi iseseisvaks isikuks(persona sui iuris), omaenda valitsetava
Campetentiae - suutesoodustust s.t. jõukohast vastutust (näiteks mees naise vastu, naine mehe vastu, Justinianuse õiguses - ülenejad ja alanejad sugulased, patroon kliendi ees). Sellisel juhul kui võlgnikule osutus terve kohustuse täitmine liiga raskeks, jäetakse talle nii palju, et ta saab hädavaevalt elada.

Captatio benevolentiae - heatahtlikuse saavutamine 27. Ius soli-maa õigus(kodakondsus sündimiskoha(sündimisriigi) järgi) ius sanguinis-vere õigus(kodakondsus vanemate järgi) 28. Custodia legis- seaduse järelvalve 29. Doctor honoris causa- audoktor 30. Vox populi vox Dei- rahva hääl on Jumala hääl 31. Pater patriae.
Cic - s abielu sõlmimise võimalused: • kiriklikult laulatatud • ametniku laulatatud • koos elamine (konkubinaat- kristluse mõjul kaob hiljem ära) Nende kolme võimaluse vahel valitses vastuolu: kiriklik laulatus ühelt poolt ning ametniku laulatus + konkubinaat teiselt poolt.
Cic – i struktuur, üksikosade struktuur, materjali järjestus 1. Institutiones (Rooma õiguse alused) – loodi 533.a, koosneb 4 raamatust, kasutati Gaiuse töid (Gaiuse „Institutiones“ on terviktekstidena säilinud, leiti 1816). See on õpik, mis on tõstetud seaduseks.

Caenegem on õppinud süvendatult nii kontinentaalset õigust kui ka Inglise tavaõigust (Fondation Francqui-Stichting, 04.04.2012) Mind inspireeris Euroopa ühtsest õigusest kirjutama Julia Laffranque'i artikkel „Sõltumatu ja demokraatlik õigusriik Riigikohtu praktikas.
Case c - 456/02 Trojani v Centre public d’aide sociale de Bruxelles Prantsusmaa kodanik Trojani võeti 2002. aastal Belgias varjupaika tööle, kus ta spetsiaalse integreerumisprojekti raames tegi majutuse ja taskuraha teenimiseks erinevaid töid umbes 30 tundi nädalas.
Conditio potestativa - kui sündmuse saabumine sõltub asjaosalise tahtest 2. Conditio casualis-kui sündmus võib saabuda täiesti olenemata asjaosaliste tahtest 3. Conditio mixta-kui sündmuse asetleidmine sõltub osaliselt asjaosalistest,osalt aga juhusest

Conductio – on kahekülgne konsensuaalne leping, mille alusel üks pooltest lubab asja teisele poolele ajutiselt kasutamiseks anda, mingisuguseid samme sooritada või mingisuguse tööresultaadi ja teine pool kohustub andma selle eest vastutasu.
Ccc - s sätestatud kohtupidamise põhimõtteid ei sätestatud regionaalselt ühtviisi – suured erinevused on tuvastatavad juba Lõuna- ja Põhja Saksamaa tolleaegsetes kohtupidamise ülestähendustes, rääkimata muudest paikadest.
Conravindicatio - kostja lausub samad õsnad ja puudutab samuti asja kepiksesega, maistraat- mittetite ambro rem, pooled eistasid oma õiguslikud alused, hageja tegi kostjale ettepaneku määrata sacramentum, sama ettepaneku tegi kostja hagejale.

Capitis deminutio - õigusvõime piiramine jäi naturaalne obligatsioon 4. Kui obligatsiooni kaitseks olev hagi oli aegunud, siis jäi obligatsioon püsima naturaalsena 5. Vanemal ajal oli ainult kokkuleppe põhjal tekkiv kohustus naturaalne.
Carmer - suurkantsler, koodeksi koostamise juhataja 2. Svarez- hästi usin mees (tegeles päev otsa seadustega, tüüpilise preisi ametniku musternäide). 3. Klein Esialgu on eesmärgiks kohtute ja õigusemõistmise reformimine.
Cognatio - veresugulus, vara pärib see, kellel on sama veri 5. Perekonnaõiguslike küsimusi vaadeldatkse kahes rühmas: 5.1. Abieluõigus 5.2. Lasteõigus 5.3. Kolmas perekonnaõiguse ala- eestkoste ja hoolduse instituut.

Cic – i struktuur, üksikosade struktuur, materjali järjestus 1. Esimene osa “Institiones sive Elementa” koostati 533.a. See on lühike elementaarne, kuid ametlik tsiviilõiguse õpik, millel oli seaduse jõud.
Ccje - GT/CCJE-GT_2009_4TAK_en.pdf. 22 Samas, lk 13–14. Tak täpsustab, et sõltuvus kõnealustes riikides piirdub kohtueelses staadiumis saadud kirjalike juhistega; kohtus süüdistust kaitstes on prokurör vaba.
Contractus – leping; kokkulepe; lepingudokument contractus unilaterales – ühekülgne leping (leping, milles ühel osapoolel on ainult õigused, teisel ainult kohustused) contractus bilaterales – kahekülgne leping

Caligula capri - aegsed sammud olid peamiselt ellu jäämiseks. Caligula jaoks oli Capri’l elamine väga ohtlik, aga ta oli vaoshoitud ja ei öelnud kunagi midagi liiga palju, nagu ta perekond varemalt oli seda teinud.
Culpa – süü, hooletus (nom) Ae (näitab käändkonda ehk deklinatsiooni) (gen lõpp) f (sugu) Käänamise reeglid • Määra teise põhivomi ehk genitiivi lõpu järgi sõna käändkond ehk deklinatsioon.
Committee - IEC). Üheksast liikmest kaheksa on vabatahtlikud, kes valitakse ülemaailmse liikumise esindajatest koosneva Rahvusvahelise Nõukogu (International Council) poolt ametisse kaheaastaseks perioodiks.

Ccbe on veendunud, et vaid tugev eneseregulatsioon võib garanteerida advokaadikutse sõltumatuse riigi suhtes ning et sõltumatust garanteerimata on advokaatidel võimatu oma kutset ja rolli täita.
Contra legem - määrused on sellised , mis ei pea olema kooskõlas mitte iga seadusega, vaid võivad antud seaduse alusel reguleerida midagi teisiti, kui varem vaastu võetud seaduses sätestatud alused.
Contractu – nagu lepingurikkumisest tulenevad kohustused 21. corpus togatorum-toogakandjate ühendus, juriidilise haridusega isikute või advokaatide kolleegium; auctoritas patrum-senati otsus

Clearing house – läbi konkreetse maksekeskuse 3. reaalajas maksete teostamine • riigi valuutareservide haldamine • Vabariigi Valitsuse nõustamine – jõuame siis, kui käsitleme EP seadust.
Christianorum recipere - s. t. XXXIX, 4). Kõige pealt vaatleme seepärast, kuidas oli järgneval ajal tegelikult lugu ristiusuliste valitsuskorra tunnustamisega ja ristiusu maksvusega eestlaste juures.
Christianos - Wartberge Hermann’i kroonika; „oma isandaid ja. sakslasi” - sealsamas ja U. B. 814, 820; vanu ja noori, mehi ja naisi, Läänes 1800 hinge - Hoeneke). Harjulased resp.

Ccc on oma põhistruktuurilt kaheosaline – preambula e. eessõna kriminaalkoodeksile ja kohtupidamise reeglistik ja koodeks mis sisaldab kokku kakssada üheksateist peatükki.
Coemptio – Naise ostmine selle isalt või eestkostjalt mancipatio teel 5 tunnistaja juuresolekul ja kaalumehe osavõtul. Arvatakse, et tegemist on vanima abielu sõlmimise vormiga.
Common law tähendab kitsemas mõttes üldise õiguse ja õiglase õiguse normide kogumit, mis on loodud kohtute õigustmõistva tegevuse käigus ja nende poolt rakendatav tavaõigus.

Cum manu – naine on täielikult mehe võimu all. Sine manu – naine ei ole mehe võimu all, klassikalisel ajal vajalik juriidiline toiming – abiellumise kokkulepe sõlmimine.
Common market – cooperation in the areas of employment, labour law and working conditions, vocational training, social security, occupational health and safety, and social dialogue.
Cannon - eneseregulatsiooni printsiip- organismi elundite koostöö, kus kõrvalekalle normist kutsub esile pöördumise tagasi normi suunas (püsiv vererõhk)- ka käitumine.

Causa – (õiguslik) alus, põhjus; seisund; olukord; kohtuasi; protsess; õigusliklut relevantne asjaolu offert/propositum – kavatsus, kava, plaan; tahtlus; üldkäsitlus
Condemnatus sum – (condemno, condemnavi, condemnatum, condemnare) condemnata, condemnatum sum / es / est; condemnati sumus, condemnatae sumus, consemnata sumus / estis / sunt.
Copyleft - litsents maailmas ei pane selle alusel litsentsitavate programmide kasutajaile kohustust ei programmi ennast ega sellest tuletatud programme teistega jagada.

Comprobatae sunt – ( comprobo, compravi, compratum, comprare) comprobatus, comprobata, comprobatum sum/es/est. Comprobati, comprobatae, comprobata sumus/estis/sunt. Perf.
Country - ja hundred kohtute kõrval pidasid läänihärrad oma vasallide ja alamate üle kohut ise. Linnadel olid oma kohtud, kus rakendati kohalikku tavaõigust.
Code civile on rev vähkkasvaja, preisi üldine maaõigus soperdis. Tegelikult S ei ole kodifitseerimise vastane, vaid ainult sellel ajahetkel, millal see toimus.

Copyleft - üldine meetod arvutiprogrammi või muu teose vabaks andmiseks tingimusel, et kõik selle muudetud ja täiendatud versioonid jäävad samuti vabaks.
Caesari välimust on kirjeldatud kui ilus, pikka kasvu, kõhnavõitu, liigutused elegantselt lõdvad, hoolikalt riides mees, kes väljanägemisele suurt rõhku pani.
Coreper - alaliste esindajate kommitee COREPER II – koosneb suursaadikutest ja valmistab ette nõukogude arutelusid järgmistes valdkondades: majandus-,

Codex theodosianus – 438 Corpus Iuris Civilis Ecloga – 726 Prochiron – 879 Epanagog – 884-886 Basilica – 889 Eparhi raamat – X saj. Hexabiblos – 1345
Coemptio - naise ostmine selle isalt või eestkostjalt suulise lepingu (mancipatio) teel viie tunnistaja juuresolekul ja kaalumehe (libripens) osavõtul.
Codex gregorianus - koosneb 4 raamatust ja sisaldab imperaatori korraldusi ajavahemikust 196-295.a 2. Codex Hermogenianus- 1 raamatust , hilisemad korraldused.

Cicero on rääkinud sellisest mõistest nagu „dignitas“ (väärikus) – see on midagi, mis on inimesel, miks? Sellele pole Cicerol vastust.
Codex theodosianus – koostatit ametlikus korras keiser Theodosius II korraldusel 438 (idas)/439(Läänes). Koodeks kehtis Bütsantsis kuni CIC justumiseni.
Carus on VÕS § 100 järgi rikkunud kohustuse täitmist ning sama seaduse § 101 lg 1 p 1 järgi on Theodorosel õigus nõuda selle täitmist.

Ccc - d järgisid ka teised naabermaade tolle aja uued seadustikud, kuid kedagi teist ei kommenteeritud ning ei järgitud niivõrd kui CCC-d.
Cura prodigi - Hooldus pillajate üle.Pillaja on isik, kes ei pane piiri oma väljaminekuile, ta ise j ata lähikondlased võivad viletsusse sattuda.
Claparede - näitas, et õppimine võib aset leida ka amneesiaga patsientidel, nii et kogemuse omandamiseks pole tarvis materjali teadvustamist.

Creative commons on USAs asuv mittetulundusühing, mille eesmärk on suurendada ühiskonnas loovust ning lihtsustada teoste levitamist ja kasutamist.
Cum manu – abielu on rajatud mehe ühekülgsele võimule ja seepärast võib seda abielu lõpetada ka ainult mees oma ühekülgse otsusega.
Columbia – dek ei ole rahvusvahline lepe Uruguai võttis seikoha et khtul on õigus anda nõuandvaid otsuseid seosed inimõiguste dekiga.

Conditores iuris – õiguse asutajad Kääne, arv, lähtevormid ▪ conditores – nom, pl, conditor, oris m ▪ iuris – gen, sg, ius, iuris n
Caput hebere – õigusvõimet omama, Caput non habere – ei oma õigusvõimet 13. Legis virtus est imperare, vetare, permittere, punire.
Civil code on ilmselt lääne kõige täislikum erinevaks õigusterritooriumiks (kuningriigid, seadustekogu peale Corpus iuris cicilist.

Conditores iuris – seaduse asutajad 2. acquisitio hereditatis – pärandi saamine; delatio hereditatis – pärandi viibimine; substitutio
Coudenhove - Kalergi 1937. aastal ilmunud riigi ja õiguse rolli käsitleva teose „Totaalne riik – totaalne inimene“ algusest.
Commission communication on parallel imports of properietary medicianal products for which marketing authorisations have already been granted.

Common law - õigus, mille on loonud kuninga määratud kohtunikud, lahendades eravaidluste ja kriminaalasjade üksikjuhtumeid.
Cannabis sativa – 1 aastane taim(5-6m) Suurimad tootjad: Afganistan, Iraak, Pakistan, Kolumbia, Mehhiko, Jamaica, USA, Türgi,
Compromissum - vahekohtu leping, millega pooled kohustuvad, nende vahelise tĂĽlikĂĽsimuse andma lahendada kolmandale isikule.

Cum manu - mehe võimu all SINE MANU-naisel suuremad õigused  Kaotab sidemed endise perekonnaga,  Manuseta abielu.
Cessio – tsessioon; loovutamine (nõudeõiguse loovutamine uuele kreeditorile, kreeditoride vahetus obligatsioonis)
Cic - s muutub naine vabamaks, kuna nüüd küsitakse ka naiselt nõusolekut abielludes, mida VT-s aga ei tehtud.

Coudenhove - Kalergi ise on sellega seonduvalt tabavalt kirjutanud, et „riik on kasulik kui masin ja ohtlik kui masin.
Cum manu - abielu kus naine on täielikult mehe võimu all. Sine manu puhul on mehe võim piiratud või puudub hoopis.
Culpa astmed – jäme, raske; kerge; selline, kuio pole rakendanud hoolsust, mida rakendab enda asjade suhtes; kergeim.

Cicero on selles tekstis, millest mina koostasin skeemi, ühendanud omavahel loomuõiguse ja inimeste seadused.
Cicero järgi on riigi rahvas suur inimeste ühendus, keda seovad ühised huvid ja lugupidamine kehtiva õiguse vastu.
Cicero - kirjapandu kujul omandab õiguse sellise tähenduse , mille kohta on kõigil võimalik teavet saada.

Code civil on hilisemate täienduste ja modifikatsioonidega kehtiv ja kasutusel veel ka tänapäeva Prantsusmaal.
Condemnatus sum – comprobatae sunt Sõnad Isikulõpp Ajavorm Põhivormid Tõlge Condemnatus sum Pl 1. Perf ind pass.
Coemptio – naise ostmine isalt / eestkostjalt 5 tunnistaja ja kaalumehe juuresolekul mancipatio akti teel.

Carolina ehk CCC 1532. Seal olid kokkusulanud rooma ja saksa kriminaalõigus ja kriminaalprotsessi õigus.
Capitis deminutio – maxima (status libertatis) – media/minor (status civitatis) – minima (status familiae)
Causa crediendi - andja saab ka vastu 2. Causa solvendi- kohustuste täitmisena 3. Causa donandi- kinkimisena.

Common law – põhineb pretsedentidel • Islami õigus • Aafrika konstitutsioon – kultuuride segu
Cum manu – ainult mehe otsusega, sama toiminguga. Konkubinaat – senaatori seisust + vabakslastud.
Confarreatio – pidulik religioosne akt 10 tunnistaja ja preestri juuresolekul; lausuti teatud sõnu.

Coudenhove - Kalergi pea kaheksakümmend aastat vana teos tänapäevaseid probleeme lahendada aitab.
Cic on keisriaja kodifitseerimispĂĽĂĽete ja Ida-Rooma juriidiliste koolide tegevuse tulemus.
Cornish – kurjategija veeretab süü kannatanule ja leiab, et juhtunu on kannatanule paras.

Cic - s tahtis inimesi võrdsustada, aga samas ta ikkagi tegi inimeste seisustel vahet.
Calitsuse määrused on seaduse järel kõige tähtsamad õigusaktid, kuid ei ole seadusest kõrgemal.
Codex gregorianus - koosneb 4 raamatust ja sisaldab imperaatori korraldusi ajavahemikust 196-295.a

Causa onerosa - koormav resultaat-õiguse soetamise eest on tasu(ostu-müügi puhul asja eest
Cic - is algavad nii Institutsioonid kui Codex keisri pöördumisega Jeesuse poole.
Civil code on ilmselt lääne kõige täislikum seadustekogu peale Corpus iuris cicilist.

Common law on suuremas ulatuses säilinud Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Uus-Meremaal.
Contra – Contraposition (implikatsiooni ümberpööramine) p → q ≡ ¬q → ¬p.
Collatio - kaaspärija peab pärandi hulka arvama ka selle, mis ta sai juba eluajal.

Confarreatio - seotud kirikuga aga oluline oli tunnistajate hulk(10)ja preestrite abil.
Costello - Roberts vs UK (1993) Erakooli direktor fĂĽĂĽsilisest karistas poissi.
Cura furiosi - Hooldus hullumeelsete üle.Hooldajad lähimad sugulased ja pärijad.

Comte - teaduslikud käsitluse don ainult väljaspool kogemust võimalikud.
Conditio – tingimus; nõue; seisund; olukord vis maior – vääramatu jõud
Coelibes - isikud, kes polnud abielus, ei saanud pärida testamendi järgi.

Celsus - just est ars boni et awqui-õigus on headuse ja õigluse kunst
Contubernium - orja ja orjatari vaheline kooselu, polnud võimalik seaduslik
Common lawd ehk üldist käitumismalli hakkasid kujundama kohtuinstantsid.

Conj – Conjunction (konjunktsiooni sissetoomine) p, q ⊢ p & q.
Creditor – kreeditor, võlausaldja; õigustatud pool obligatsioonis
Custodiendo - nt:vanemad ei valva lapsi ja need tekitavad naabrile kahju

Cin – meetod kapitali importimise meetod – vabastuse meetod
Code civile on rev vähkkasvaja, preisi üldine maaõigus soperdis.
Cessio actionis - . VEAD: vana kreeditor võis volituse tagasi võtta.

Common law — kohtuniku loodud õigus on oluline õigusallikas.
Cic digesta - lex, leges regiae (kuningate, preestrite seadused)
Cde - 5 BEF - Seega on võimalik, et A on a põhjuseks.

Coreper - i tasandile koordineerib ELS (COR I, COR II).
Coudenhove - Kalergi. Totaalne riik – totaalne inimene.
Consumers international – koosneb erinevate riikide esindajatest.

Crimen - kui ei ole kuritegu, ei ole ka karistust.
Caesari emast – Aureliast on veidi rohkem infot teada.
Ccc on kirja pandud originaalis saksa keeles.

Code civil on romaani rahvaste ühine õigusallikas.
Caput – vastava isiku seisundist – status.
Celsius – Õigus on headuse ja õigluse kunst.

Coemptio - naise ostmine ta isalt v eestkostjalt.
Commodatum – pruuklaen, laenuleping; laenatud asi
Causa lucrativa - tasuta õiguse omandamine(kinkimine)

Comarket – www.comarket.ee ETK – www.etk.ee
Common law - üldine õigus, pretsendendi õigus.

Culpa – süü; hooletuses väljenduv süü
Common laws on kohtunik õigusliku elu keskpunkt.
Caligulat on peetud väga julmaks valitsejaks.

Commodity - Structural exchange interpellation
Cc ajal on tegemist Napoleoni ainuvõimuga.

Corpus - tegelik asja enda käes pidamine.

Common law - s üldine ja õiglane õigus.
Clear - 6-months-warranty/1129890111
Cdr on sõltumatu organisatsioon.

Common law - Kohtud jagunevad mitmeks.
Caesari tapmine – ANTISTIUS (antissius)

Vote UP
-1
Vote DOWN
Cognitio extraordinaria - erakorraline juurdlus, isik pöörgus magistraadi poole, et teda kaitstaks administratiivsete vahenditega Cognitio- administratiivse asja arutamine

Vote UP
-1
Vote DOWN
Cum manu - perekonnapea on mees, naisel on minimaalsed õigused, mehe võimu all 3. Sine manu- naisel on suuremad õigused.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto