Sõnu seletav sõnaraamat

Baar <span id="x2763_14_d" class="d" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">väike restoran</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">;&nbsp;</span><span id="x2763_15_d" class="d" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">ruum, kus müüakse suupisteid ja jooke tarvitamiseks pms leti ääres</span>
Bom - e käsitletakse üks tase korraga Täpne materjalivaru register:  Täpsed materjalivaru andmed on absoluutne eeldus selleks, et MRP (või muu nõudlusest sõltuv süsteem) töötaks õigesti  Tavaliselt MRP süsteemid nõuavad täpsust, mis on suurem kui 99%  Eelseisvad ostutellimused peavad täpselt näitama koguseid ja planeeritud saabumisaegu Kindlustusvaru: see on min varu, mis hoiab tootmistegevuse töös, mida kiiremaks saame tarneajad, seda väiksemaks laovaru
Boomers – sündinud 50-ndatel (1946-64) Tööeetika ja optimism; • X-generatsioon – sündinud 60- ndatel ja 70-ndatel (1965-81) Iseseisvus, ettevõtlikkus; • Y-generatsioon – sündinud 80-ndatel ja 90- ndatel (1982-99) Multitasking, kõrged ootused; ’’Töö ei tee õnnelikuks, seega vastanduvad eelmisele põlvkonnale’’) • Z-generatsioon – sündinud peale aastat 2000 (mõndade allikate järgi ka peale 1990- ndaid) Maailma muutmine, pidev võrgusolemine;

Büroohoonete puhul on tegemist aga ülejäänud ärikinnisvarast suhteliselt väiksema riskantsusega objektidega, mistõttu on nende puhul rahvusvaheliselt levinuim jällegi 30 aastane hüpoteeklaen (Toompark 2003). Laene on võimalik vastavalt tagasimaksete jagunemisele jaotada kaheks (Kuhlbach, Priske, Lauren 2002, 157): Iseamortiseeruvate annuiteetlaenude puhul on laenuvõtja kohustatud maksegraafiku alusel laenuperioodi lõpuks perioodiliste tagasimaksetega tasuma kogu laenusumma.
Brändi imago on sihtrühma tõlgendus brändist Bränd kui persoon-Michelini mehike, McDonaldsi kloun, marbolo mees Turunduskommunikatsiooni roll • Brändi imagot mõjutavad • Kuulujutud tegurid • Kajastus massimeedias • Tarbija isiklik ostukogemus • Kokkupuuted ettevõtte töötajatega (brändimine • Isiklik tarbimiskogemus hakkab ettevõtte seest!) • Sõprade-tuttavate kogemus – • Reklaam ja teised promotsioonivormid WOM Brändi väärtus.
Baku - Tbilisi-Ceyhan naftajuhe on 1768 kilomeetrine toorõli juhe Azeri-Chirag-Guneshli õliväljadelt Kaspia merest läbi Azerbaidžaani pealinna Bakuu, Gruusia pealinna Tbilisi ja Ceyhani Türgis, lõpuks Vahemerre. Esimene pumpamine tehti aastal 2005. Läbi Iraani oleks saanud juhet rajada kõige otsemini aga Iraani ei peetud heaks partneriks oma geograafilise seisukoha, teokraatliku juhtimise ja tuumaprogrammide poolest.

Brändid on positsioneeritud edule ja konkurentside, strateegilist asetust saab valjendada erinevalt: kujundus, emotsionaalsus, värvid, jne. Kõige olulised on lahti mõtestada, mida tahetakse edastada, kui pikaajaline peaks olema konkreetse brändi eluiga ja elukäik. Ilma selleta võib firmal olla vaga tore logo, aga see jääbki vaid logoks, samas on jäänud kasutamata ja edastamata palju infot ja emotsionaalsust.
Balti põhinimekiri - Väärtpaberibörs (34 aktsiat) Balti lisanimekiri - Reguleeritud turg (44 aktsiat) First North Baltic - Alternatiivturg (2 aktsiat) Balti võlakirjade nimekiri (umbes 10 emitendi, sh. Leedu riik) Balti vabaturg (peatatud) 11. Finantsinstrument ja väärtpaber Finantsinstrument on leping, mille tulemusena tekib ühele osapoolele finantsvara ja teisele osapoolele finantskohustus või omakapitaliinstrument.
Brutopalk – väljateenitud palk enne maksude maksmist netopalk – palk, mis jääb inimesele alles pärast maksude (tulumaks, töötuskinlustusmaks jne) maksmist ja mida ta saab kasutada oma vajaduste rahul/ damiseks

Brutopalk - väljateenitud palk Netopalk - palk peale maksude mahaarvamist, st väljamaksmisele minev palk Tulumaks - 26 % peetakse kinni iga töötaja palgast osalt, mis ületab maksuvaba miinimumi (2002. aastal on tulumaksuvaba miinimum 1000 krooni kuus) Töötuskindlustuse maks - 1% brutopalgalt peetakse kinni töötajalt ja 0,5% maksab tööandja palgafondilt Sotsiaalmaks - 33% palgafondilt, maksab tööandja
Baasosa on 144,2585 eurot ja pensioni aastahinne on 5,245 eurot? Aastakoefitsiendiks (NB! alates 2015 kevadest nimetatakse aastakoefitsienti kindlustusosakuks, sisuliselt see pensioni suuruse arvestust ei muuda) on kuuel aastal 0,8 (sest teie isikustatud sotsiaalmaksu summa on kõigil aastatel 80% keskmisest sotsiaalmaksu summast). Seega pensioni suurus on: 144,2585+34*5,245+6*0,8*5,245=347,7645 eurot.
Büroohoonete klassifikatsioon on oluline tegur nii investorite, kui ka finantseerijate jaoks, on tarvilik võrdlusena esitada ka veidi põhjalikum näide erinevatest rahvusvahelistest hindamise metoodikatest. Järgnevalt on võrreldud Silicon Valleys kasutusel olevat veidi üldsisemat A, B ja C võrdlust ning Forton International JSCo investeerimiskonsultantide meeskonna poolt Bulgaaria kohta loodud klassifikatsiooni.

Bostoni turuosa - turukasvu maatriksi tooteportfelli tähed iseloomustab b) suur turuosa kiiresti areneval turul 2. Informatsioon ettevõtte rahalise seisundi muutumise kohta iseloomustab b) Rahavoogude aruanne 3. Täisühingu osanikuks ei või olla c) riigiasutus 4. Kui investeeringutele arvestatakse intressi kord aastas, siis võrreldes igakuise intresside arvutamisega on tegelik intressimäär
Bilanss – on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). 6. Kulu – aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed oma kapitalist;
Bränd on konseptsioon, lubadusmärk, kujutlus(kvaliteed, omadused) 13. Reklaami iseloomustab mitteisiklik toote tutvustamine; tasuline tootjale, tutvustatakse meediakanalite, reklaamiagentuuride kaudu; vaid ühepoolne infoedastus 14. Kauba turustus hõlmab : • Omandiõiguse üleandmist • Toote füüsilist liikumist • Rahalisi arveldusi • Toote reklaamikulusi

Bilanssis on protsentuaalselt suured muudatused toimunud lühiajalistes kohustustes (erinevad võlad tarnjatele, töötajatele jms.), mis on vähenenud 750624€’lt 498715€’le, mis teeb 33,6%. Sellest suurim muutus toimus võlgades tarnjatele, mis vähenes 110357€’lt 59319€’le, mis on ligi 46,3%, ehk võlad tarnjatele on vähenenud pea poole võrra.
Bilanss – on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamisekohustlase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali) Kasumiaruanne ehk tulude ja kulude aruanne, mis kajastab raamatupidamise aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit) Kasumiaruande formaadid: liigendamata ja liigendatud.
Baasaastal on THI väärtus alati 100. Kuid milline on THI väärtus aastal X+1 (st üks aasta hiljem). Kui kaupade hinnad ei muutu, siis ei muutu ka THI väärtus, kui aga oletada, et näiteks kinopileti hind kasvab 100 kr-lt 120 kr-le ja piimaliitri maksumus tõuseb 8 kr-lt 10 kr-le (teiste kaupade hinnad aga ei muutu), siis muutub ka THI väärtus.

Bowlingus on neid aga 10. Lühidalt öeldes on sportkeegel puhtalt sportlik ajaviide, kuid bowlingut võib liigitada meelelahutuslikuks ajaviiteks.
Bioloogiline vara on loomne või taimne elusorganism [11]. Bioloogilisi varasid kajastatakse nii esmasel arvelevõtmisel kui ka järgnevatel bilansipäevadel nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, välja arvatud sellised bioloogilised varad, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav [11].
Bürokraatia on administratiivne poliitikat kujundav grupp suures organisatsioonis; 2. Bürokraatia tähendab süstemaatilist administreerimist, mida iseloomustavad spetsialiseerumine funktsioonide järgi, objektiivne ametikoha täitmiseks vajaliku kvalifikatsiooni nõue, tegutsemine vastavalt kindlaks kujunenud seadustele ja võimuhierarhiale.

Brasiilia loodus on väga liigirikas: taime- ja kahepaiksete liikide poolest maailmas 1. kohal, linnuliikide poolest 3. koht ja liblika- ning roomajaliikide poolest 4.kohal. Brasiilias asuvad maailma suurimad raua-, berülliumi-, nioobiumi- ja piesokvartsivarud. Palju on ka põlevkivi, boksiiti, vasemaaki, kulda, hõbedat ja teemante.
Bilansi aktiva - ja passivakirjete kontode kontoklassi tähistavad koodi kolm esimestnumbrit, kusjuures kontoklassi teine ja kolmas number viitavad RPS- lisas 1 toodudbilansikirjetele ja – alaliigendustele [12]. varad kontod (kontoklass 100-199) • käibevara kontod (kontoklass 100-159) • põhivara kontod (kontoklass 160-199)
Baasraha - sularaha ringluses Keynesi rahateooria- rahanõudlus on seotud kolme motiiviga: tehingumotiiv( soov omada raha, et teostada igapäevaseid tehinguid ), ettevaatusmotiiv( soov omada raha ettenägematuteks juhtumiteks ) ja spekulatsioonimotiiv( soov omada raha juhuks, kui intresimäär tulevikus tõuseb)

Bliansi - nüüdisväärtus, a-renditegur; 1) a=[1-1/(1+i)t]:I; a=[1-1/ välised kohustused jagunevad vastavalt nende (1+i/n)t*n]:i/n ;2)Kui rakendatakse ettemakset, siis a=[1- seosele krediidiriskiga: 1)potentsiaalne krediidirisk= 1/(1+i/n)t*n-1]:(i/n)+1; 3)kui on tegemist kasutus-rendiga lepinguline kohustus.
Bertrandi mudel - f-d valivad hinna ja on nõus tootma selle hinna korral kujunevat nõutavat kogust. Tasakaal saavutatakse, kui mõlemad f-d on valinud kasumit max-va hinna lähtuvalt teise poolt valitud hinnast e p=MC Murtud nõudluskõver- kui üks firma tõstab oma hüvise hinda, ei järgne teised ta eeskujule.
Brändi tarbijaväärtus – brändi positsiooni tugevus tarbija teadvuses, see peegeldab tarbija subjektiivset maailmapilti.

Back - to-Back akreditiivi avab pank vahendaja taotlusel tarnija kasuks. Vahendaja panga poolt avatava akreditiivi aluseks on aga vahendaja kasuks eelnevalt avatud akreditiiv (nn. alusakreditiiv). Uuenev akreditiiv - sobib pikema aja vältel toimuvate regulaarsete kaubalähetuste eest tasumiseks.
Bränd on eristav nimi ja/või sümbol, mille eesmärgiks on identifitseerida tootja või müüja kaupu või teenuseid konkurentide oma(de)st. (Aaker) Bränd on toote materiaalsete ja sümboolsete omaduste kombinatsioon, mis identifitseerib toote ja eristab selle konkureerivatest toodetest.
Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali) (RS § 18). Seega näitab bilanss ettevõtte finantsseisu teatud kindlal ajahetkel Raamatupidamine algab ja lõpeb bilansiga (RS § 26).

Bilansi aktivakirjed on korrastatud kahaneva likviidsuse põhimõttel (vt RS lisas 1 toodud bilansiskeemi) ja bilansi kohustuste kirjed on liigendatud tähtajalisuse põhimõttel (millises ajalises järjestuses kuuluvad kohustused tasumisele), omakapitali kirjed esitatakse kestvusprintsiibil.
Biorelv ehk bioloogiline relv Massihävitusrelv, kasutatakse raskeid ja eluohtlikke haigusi põhjustavaid elavaid mikroorganisme (baktereid, viirusi, riketsiaid ehk tõvestavaid lihtsa rakuehitusega pisibaktereid ja seeni) ning bakteriaalse, loomse ja taimse päritoluga toksiine.
Brutokasum - põhitegevuse tulud ja kulud; põhitegevuse saab teada EMTAK koodist.

Brutopalk tähendab seda, et sellelt summalt peab tööandja kinni kohustuslikud riigimaksud ja -maksed: tulumaksu (21%), töötuskindlustusmakse (2%) ja neil, kes on liitunud kohustusliku pensionikindlustuse süsteemi ehk II sambaga, ka kohustusliku kogumispensioni makse (2%).
Budgeted sales - Budgeted CM per Sales-quantity products sold - budgeted mix % x unit = variance units of all product sold) x Wholesale (900000 -890000) units x 0.80 x 0.49 per unit = 3920 F Retail (900000-890000) x 0.20 x 0.98 per unit = 1960 F Total sales- 5880 F quantity variance
Biogeensed vajadused – no. sünnipärased ja olulised ellujäämiseks: vajadus söögi, joogi, seksi, puhkuse, aktiivsuse järele; 2. psühhogeensed vajadused – no. omandatud ühiskonnas elamisega: saavutus-, tunnustus-, omamis-, loomis-, iseseisvus-, turvalisuse- ja naudinguvajadus.

Brändi seisukohalt on oluline selgitada välja, mida bränd pakub tarbijale ning tarbijat huvitab siinkohal missuguseid tooteid/teenuseid bränd pakub (loodussõbralikkus, naturaalsus, mugavus, tehnoloogiline uudsus, ohutus, efektiivsus jne). Funktsionaalsed ja emotsionaalsed hüved.
Bsc on näitajate süsteem, mis annab organisatsioonist tervikliku pildi, põhinedes valdavalt tulemusnäitajatele. Eelkõige on see aga juhtimissüsteem, andes juhile kätte organisatsiooni peaeesmärgist lähtuvate otsuste tegemiseks rikkaliku mõõdikute süsteemi.
Bretten - Woodsi süsteemi kokkuvõte- • Süsteem võttis oluliselt muutmata kujul kasutusele kulla-vahetusstandardi • Täiendus seisnes kullast ja rahvuslikest valuutadest moodustatavas reservfondis • Koodi täiesti uus mehhanism maksebilansside kohandamiseks.

Börsiinvesteeringute puhul on selle määramine aga oluline selleks, et selgitada välja, kas aktsia on turul üle- või alahinnatud (lisakasu saamise eesmärgil). 87. Milles seisneb Gordoni mudeli idee ja miks seda vaja on? Gordoni mudeli ideeks on leida lihtaktsia sisemine väärtus.
Brändi väärtust on võimalik vaadelda kahest aspektist: x rahaline väärtus x tarbijaväärtus Brändi väärtust ei ole võimalik hinnata objektiivselt, kuna see sõltub sellest, kuidas hindaja brändi ja selle väärtust käsitleb ning see sõltub ka hindamisajenditest.
Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Bilansis aktiva (vara) pool peab võrduma passiva (kohustuste ja omakapitali ehk vara katteallikate) poolega

Bfm - l on tihedad sidemed ja koostöölepingud paljude välismaal asuvate ülikoolide ja õppeasutustega ning mitmete rahvusvaheliste võrgustikega, mille kaudu saab korraldada õppejõudude ja üliõpilaste vahetust ja avardada praktika-võimalusi.
Bilanss – on finantsolukorra aruanne teatud kuupäeva seisuga,hõlmates varad,kohustused ja omakapitali.Raamatupidamisbilanss-on raamtupidamisaaruanne,mis kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase vara,kohustusi ja omakapitali.
Barona on toiminud peale Eesti ja Soome aastaid Venemaal, Poolas, Rootsis ja Norras. Pikaajaline töö valdkonnas, suur kontaktide hulk ja innovatiivne kandidaatide arhiivisüsteem võimaldab leida sobivaid inimesi vastavalt kliendi vajadusele.

Brutopalk –  väljateenitud palk enne maksude maksmist. ametiühingud­ on töötajate esindusorganisatsioonid, mis kaitsevad töötajate huvisid ja esindavad töötajaskonda läbirääkimistel ettevõtte administratsiooniga (omanikega). 8
Börsi käibes on ligi 70%. 124. Mis iseloomustab Tallinna väärtpaberibörsi (areng, osalised, tehingud jms)? 125. Mis funktsioon on väärtpaberite depositooriumil? Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium (EVK) on loodud väärtpaberitega seonduvate
Blake - Moutoni maatriksil on 5 juhtimisstiili Hersey-Blanchardil 4. Blake-Moutoni maatriks näitab juhtimisstiili juhi enda hinnangute järgi, Blanchardi maatriks aga vastavalt tegelikule olukorrale, kuidas juht mingis situatsioonis käitub.

Bilansi vertikaalanalüüsist on näha, ettevõtte käibevarade osakaal koguvarade suhtes on kolme aasta jooksul sama, erinevus on vaid 1%. 2010. aastal vähenes raha osatähtsus väga palju, nimelt langes see 2009 aasta 64. protsendilt 2010. aasta 10% protsendile.
Baasinnovatsioon - järkinnovatsioon • radikaalne või baasinnovatsioon (radical or basic innovation) – olemasolevate toodete, protsesside, organisatsiooniliste korralduste, tootmis-, levitamis- ja kommunikatsioonisüsteemide põhjalik muutus.
Bilanss - ettevõtte finantspositsiooni aruanne • Bilanss on võrreldav fotoga ettevõtte hetkeseisust • Ta näitab, kuskohast pärinevad ettevõtte vahendid ja milleks neid on kasutatud, s.t. kajastab ettevõtte varasid ja kohustusi

Balbiino kodulehekülg - http://www.balbiino.ee/balbiino 2. Ng investeeringute kontsern - http://www.nginvest.ee/et/ettevottest/ 3. Balbiino tõusis Eesti jäätiseturu liidriks (08.08.2006)- http://www.balbiino.ee/uudised-ja-meedia/id/53 4. Eksport.
Brasserie - restoran Teletorn jne ● Kinkekaartide soetamise võimalus : kaks karu, Juku, sportland, maxima, step top, salamander, Tamaris, Reno Püramiidiskeem - müügiskeem, milles olijad teenivad raha peamiselt uute liitujate arvelt
Bilansi andmed on vajalikud omanikutele selleks, et kontrollida paigaldatud kapitali seisundi, juhtorganile – analüüsiks ja edasitegevuse planeerimiseks, pankadele ja krediitasutustele – ettevõtte finantsstabiilsuse hindamiseks.

Bilanss – (finantsseisundi aruanne) raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase vara ja vara fikseerimise allikaid ( kohustisi ja omakapitali). Bilanss koosneb aktivast ja passivast.
Bioenergia on energia, mis tekib orgaaniliste ainete (puit, põllumajandusjäägid) põlemisel. Bioenergiat toodetakse ka loomasõnniku biogaasistamisel ning prügimägedest eralduva metaani ja orgaaniliste jäätmete põletamisel.
Bakalaureuseõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab oma üldhariduslikke teadmisi, omandab eriala alusteadmisi ja -oskusi ning magistriõppeks ja töö alustamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Bilansi asemel võib kasutada seega ka terminit finantsseisukorra aruanne.
Before dinner – ennelõunajoogid, söögiisu tekitavad 2. After dinner – pärastlõunajoogid, pärast sööki 3. All day – kogupäevajoogid 4. Special drinks – erijoogid a. Fancy (exotica) b. Maitseelamus - mitmekülgsed
Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis iseloomustab raamatupidamiskohustuslase finantsmajanduslikku olukorda rahalises väljenduses ehk kajastab raamatupidamiskohustuslase vara, kohustusi ja omakapitali teatud ajamomendil.

Bioloogilisi varasid on soovitatav bilansis ja vastavates aastaaruande lisades kajastada põhiliste rühmade kaupa (vt lisa 1). Näiteks saab varasid klassifitseerida tarbitavateks varadeks ja tootvateks varadeks. (Vooro, 2014, lk 28)
Bilansipäeval on laenuandjal õigus laen koheselt tagasi kutsuda, siis kajastatakse antud laenu lühiajalise kohustusena, isegi juhul, kui pärast bilansipäeva on laenuandjalt saadud nõusolek, et ta oma õigust ei kasuta.
Bostoni maatriksi - tähtsaim panus on äriüksuste positsioonis sõltuva investeeringute vajaduse ja rahavoogude erinevuse väljatoomine ning ressursside(rahavoogude) äriüksuste vahel ümberpaigutamise loogika rõhutamine.

Buffet - laua planeering Sööginõud, -riistad: igale inimesele eraldi nõud ja eraldi söömisriistad, arvuliselt on neid üpris palju  Klaasid: Igale inimesele on mõeldud eraldi klaas iga joogi jaoks.
Baku - Tbilisi-Ceyhani naftajuhe, Baku-Tbilisi-Erzerumi gaasijuhe, Kars-Akhalkalaki raudtee need põhilised osad plaanist panna Gruusia Euroopa ja Aasia vahel kui gaasi, õli ja teiste kaupade transiidipunkt.
Behavioral finance on üks majandusteaduse haru, mis uurib, kuidas inimene, kes klassikalise arusaama kohaselt käitub ratsionaalse homo economicus’ena, just kriitilistel hetkedel võib emotsioonidele tuginedes käituda.

Bfm - i esimesed kaks täistegevusaastat möödusid kiire rabelemise ja sama kiire rahvusvahelise tuntuse kasvu märgi all. Tänaseks on seal enamus õppejõud, kes juhendavad tudengeid, pärit välismaalt.
Babülooniast on leitud vanim raamatupidamisregulatsioon (XVIII sajandil e.m.a kuningas Hammurapi poolt kehtestatud seadustekogu ehk koodeks), mis seadis tingimuseks arvestuse pidamise valitsejatele ja kaupmeestele.
Blogijad - kirjutavad arvustusi meie toote kohta, samuti tutvustavad toodet erinevates keskkondades(facebook, twitter, orkut, blogspot jne). Samuti avaldavad nad arvamust meie toote kohta erinevates foorumites.

Bränd on toote või institutsiooni aineliste ja sümboolsete omaduste kombinatsioon, mis annab tootele või institutsioonile identiteedi ja eristab selle teiste toodete või institutsioonide identiteetidest.
Balloonis on suruõhk temperatuuril 15ºC rõhul 4,8 Mpa. Tulekahju ajal tõuseb temperatuur balloonis 450ºC-ni. Kas balloon lõhkeb, kui on teada, et sellel temperatuuril kannatab balloon rõhku kuni 9,8 Mpa?
Bilanss - …on raamatupidamisaruanne, mis kajastab antud kuupäeva seisuga • Senised majandustulemused peaks võimaldama hinnata majandustegevuse raamatupidamiskohustuslase vara, kohustusi ja omakapitali.

Balti riigid on juba praegu ühtne piirkond investoritele vaatamata Leedu mittekuulumisele eurotsooni. Leedu liitumine on reaalne 01.jaanuar 2015 aastal eurotsooniga, mida võimaldab madal inflatsioonikeskkond.
Bcs eesmärkideks on tagada organisatsiooni majandusalane edukus, juhtida tõhusalt muudatusi, hinnata allüksuste ja töötajate edukust ning rakendada nende hüvitamiseks sobivat ja motiveerivat hüvitussüsteemi.
Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase vara, kohustusi ja omakapitali (RPS § 3). Seega bilanss näitab ettevõtte finantsseisu kindlal ajahetkel.

Bsc eesmärkideks on tagada organisatsiooni majandusalane edukus, juhtida tõhusalt muudatusi, hinnata allüksuste ja töötajate edukust ning rakendada nende hüvitamiseks sobivat ja motiveerivat hüvitussüsteemi.
Bioloogilisi varasid - piimakari, mida hoitakse tulu teenimise eesmärgil - arvestatatkse RTJ 7 järgi õiglases väärtuses ehk summas, mille eest on võimalik vahetada vara huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahel.
Brutokuutasu mediaan – mediaanpalgast saavad pooled töölised rohkem ja pooled vähem palka (matem. järjestatud arvrea keskmine liige). Eestis keskmine brutokuutasu 2010. aastal oli 819 eurot ja mediaan 688 eurot.

Bajnai kava tähendab tänavu ja järgmisel aastal 1,3 triljoni forindi jagu kokkuhoidu (65 miljardit krooni, 4,38 miljardit eurot), kuid lisaks plaanitakse meetmeid majanduse elavdamiseks, kirjutas Reuters.
Biogeensed vajadused – no. sünnipärased ja olulised ellujäämiseks: vajadus söögi, joogi, seksi, puhkuse, aktiivsuse järele; 2. psühhogeensed vajadused – no. omandatud ühiskonnas elamisega: saavutus-,
Balbiino on Eestis suurima turuosaga Eesti jäätisetootja, kelle koduturg on Eesti ja kelle kvaliteetsed, naturaalsed ja maitsvad jäätised püsivad konkurentsis Põhjamaades ja ka mujal Euroopas.

Bilansi põhivõrrand ehk raamatupidamisarvestuse põhivalem on: Aktiva= kreedit; Aktiva= deebet; Aktiva= passiva 4. Põhiaruanded on... Bilanss, rahavoogude aruanne, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne.
Bakterid - aevastamisel piisknakkus 2. Viirused-gripp 3. Seened-hallitus, majasvamm 4. Endoparasiidid inimestel võivad esineda kirbud, täid, siseparasiidid, kes ei pea hügieeni reeglidest lugu.
Bigpank - on Eestis, Lätis, Leedus ning Soomes tegutsev ning Saksamaa ja Austria turul piiriüleseid teenuseid osutav tarbimislaenudele spetsialiseerunud pank, mis asutati 1992. aastal Tartus.

Baasiruudud - m + n − 1 ruutu (m  hankijate arv, n  tarbijate arv). Kui baasiruudud ühendada horisontaalsete ja vertikaalsete lõigukestega, siis ei teki kinniseid kontuure ega tsükleid.
Buumiperiood - majandus/SKT/hinnad tõusevad kiiresti (valitsus üritab majandust jahutada). a) Maksude suurendamine- jääb raha vähem tarbida b) Valitsuskulutuste vähendamine- väheneb nõudlus
Bestroo on avatud 10:00- 18:00. Bestroos valmistatakse toidud kohe hommikul valmis, kella kümneks on soe toit valmis. Toiduliini menüü on äga rikkalik ja kõik valmistatu on kodumaine.

Bilanssides – mõlemad on märgatavalt vähendanud laenumahtu suhtena sisemajanduse kogutoodangusse (SKP). Tänu sellele on vabanenud täiendavaid ressursse tarbimiseks ja investeerimiseks.
Buffet ehk nn rootsi laud kuulub lõunasöökide kategooriasse, kuid on pidulikust lõunast märksa demokraatlikum. See on diplomaatilises praktikas kõige enam kasutatav vastuvõtuliik.
Bsc on saavutanud arenenud riikides väga suure populaarsuse – näiteks USA tunnustatumatest ettevõtetest kasutas 2000.a. lõpus seda süsteemi kas osaliselt või täielikult 66%.

Blend - A-Med on hambapastade ja -harjade sari, kuhu kuuluvad tooted aitavad märgatavalt parandada hammaste välimust ja tervist ning samuti rõhub võitlust seitsme probleemi vastu.
Balbiinole on ainsana Eesti jäätisetootjaist omistatud rahvusvaheline BRC toiduohutuse ja kvaliteedijuhtimise sertifikaat, mis garanteerib tarbijale ostetud kauba stabiilse kvaliteedi.
Balzac - kriitiline realism, “Inimlik komöödia”- jõgiromaan- ulatuslik paljudest osadest või iseseisvatest romaanidest koosnev romaanitsükkel, mida seovad ühised tegelased.

Banaanivabariik - majandusteoorias kasutatav termin tähistamaks riiki, kus suur osa elanikkonnast elab vaesuses ning põhiline rikkus on koondunud väikesearvulise eliidi (oligarhia) kätte
Büroohooneid on Eestis Tallinna koondunud ja suurem osa büroodega tehtavad tehingud toimuvad samuti Tallinnas, siis sai käesoleva töö fookus seatud just Tallinna büroohoonete turule.
Brändiperekonna puhul on tegemist mitme seotud tootega, mis on ühe brändi nime all. Sellega kaasneb sageli kulude kokkuhoid, kuna mitmeid tooteid saab efektiivselt turundada ühe reklaami abil.

Börs – organiseeritud kauplemissüsteem, mis pakub võimalikult efektiivset, mugavat ja turvalist kauplemiskeskkonda investoritele, emitentidele ja väärtpaberivahendajatele
Börsiroboti näol on tegemist arenguga tehnoloogiamaastikul, mis sai alguse sellest, et arvutid hakkasid lahendama ülesandeid, mida nad suudavad teha tunduvalt efektiivsemalt kui inimesed.
Buffet - laua menüüs võivad olla:  külmad ja soojad eelroad,  pearoad,  vaheroad,  järelroad,  kuumad joogid,  karastavad joogid,  alkohoolsed joogid.

Baariteenindaja - (5 töökohta) - eelnev töökogemus, allub vanemkelnerile Koos juhatajaga on arvestatud Hiina kiirtoitlustus restorani tööle võtta 22 töötajat 21,5 ametikohale.
Barterkaubandus on kaupade ja teenuste vahetamine ilma raha vahetamine, ilma raha vahenduseta; vahenduseta; c) barterkaubandus on tehingud suurte kauplusekettide ja hulgiladude vahel.
Brutopalk – väljateenitud palk Tarbija kui säästja Säästukoha valikul tuleb arvestada tulusust(intressimäär) , ohutust ja likviidsust(kui kergesti sääste saab rahaks

Ballaadlikku iseloomu on tunda ka juba paljude regilaulude (eriti nn. “perekonnaballaadide”) puhul, kuigi neis puuduvad stroofid ja lõppriim - üks ballaadi põhilisi vormitunnuseid.
Büdzetipiirang – e. palgapiirang, näitab kõikki sissetuleku ja vaba aja erinevaid kombinatsioone, mida töötajad võiks antud palgamäära korral realiseerida või saavutada.
Bränd - väärtusloomesüsteem, mis kätkeb funktsionaalset kasu, lisaväärtust ja lubadust, mida tarbijad väärtustavad piisavalt, kulutamaks selle peale oma raha.

B organiseerimine – töömahu väljaselgitamine, selle jaotamine üksikisikute vahel, ametikohtade moodustamine ja allüksusteks koondamine, alluvusvahekordade määratlemine.
Baasitundmatud - baasiruutudele vastavaid tundmatud 87. Vabad tundmatud - ülejäänud tundmatud 88. Lahenduskäik: 1. Majandusprobleemi formuleerimine transpordiülesandena.
Barona kontsern on alati valmis oma klientide vajadusi kaardistama, leidma kliendile parima lahenduse ja pakkuma kvaliteetset teenust, mis aitab lahendada tööjõu probleeme.

Bilanss - on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga RK-se finantsseisundit ( vara, kohustusi ja omakapitali ). Varad = kohustused + omakapital.
Buffet – laud (Rootsi laud) Buffet – lauas serveeritakse toidud ja asetatakse nõud ning söögiriistad ühele või mitmele lauale, mille ääres ei sööda.
Bilanss on raamatupidamise aastaaruande koostisosa, mis kajastab antudkuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara,kohustusi ja omakapitali).

Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga RPK finantsseisundit: Varad, kohustused ja omakapital (Bilansi valem?)  Aktiva ja passiva
Bussid on mugavad, puhtad, WIFI ning WC-ga. Enne ettevõtte külastus ootasin selle poolt uut infot seoses bussireisidega ning põnevaid fakte ettevõtte ajaloost.
Baltika grupp on kiirelt kasvav rõivakaubandusettevõte, mis tegutseb Kesk- ja Ida-Euroopa turgudel. Grupp opereerib Montoni, Mosaici, Baltmani ja Ivo Nikkolo jaekette.

Bfmil on koduleheküljel väga põhjalik ja loogiline iseloomustus koolist nii eesti kui ka inglise keeles, mis peaks arusaadav olema erinevatele sihtgruppidele.
Bilansi andmed on vajalikud omanikutele selleks, et kontrollida paigaldatud kapitali seisundi, juhtorganile – analüüsiks ja edasitegevuse planeerimiseks, pankadele ja
Board – IASB: Töötab välja rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid (International Financial Reporting Standards – IFRS), avalikustab ja levitab neid.

Bio - tex.co.uk/about+biotex https://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_(detergent) http://www.ariel.co.uk/en-gb https://www.pg.com/en_ZA/brands/products/ariel.shtml
Bayesi - Laplace´i kriteeriumi puhul loetakse kõikide olukordade esinemissagedused võrdseiks, seega leitakse iga strateegia tulemuste aritmeetiline keskmine.
Brutopalk – töötuskindlustus – kogumispensionimakse – tulumaks = netopalk Tulumaksuvaba miinimum ühes kuus on 144 EUR (aasta maksuvaba tulu 1728/12 kuud).

Bilansilised näitajad on minevikulised ega kajasta varade väärtust antud hetkel, siis ei saa üldiselt kunagi väita, et ettevõtte hetkeväärtus on võrdne bilansilisega.
Bränd on kompleks tarbija emotsioonidest, assotsiatsioonidest, kujutlustest ja ootustest, mida tekitab logi nägemine või brändiga seotud reklaamikampaania.
Barbied on võimelised muutuma ja kaasas käima noorte tüdrukute moemaitsega ning nii kajastavad erinevate ajajärkude nukunurgad täpselt tollast riidemoodi.

Bensiin - kui ostad auto, pead suurendama ka bensiini tarbimist) Nõudmise hinnaelastsus- nääitab nõudmise suhtelist muutust, mis sõltub hinna suhtelisest
Bürokraatia - Võimaldab väikesel grupil spetsialistidel juhtida suuri struktuure - nii on võimalik kiiresti tegutseda (sõjavägi). Valitseb selge tööjaotus.
Bränd on kontseptsioon, lubadusmärk, kujutlus, mis sisaldab funktsionaalseid lubadusi jakasusid, mida tarbija väärtustab kulutades selle peale oma raha.

Bilansiskeemi – eemalda nii vara aktivast kui kohustused passiva ülemiselt osalt ja alles jääbki omakapital, mida hellitatakse tihtilugu netovara nimetusega.
Bostoni sheiker - (nimetatakse ka ameerika sheikeriks) on kaheosaline, alumine osa roostevabast terasest, ülemine osa klaasist; võivad olla ka mõlemad metallist.
Bränd on visuaalne kujutis, mille kaudu informeeritakse kliente konkreetsest tootest ja mille järgi eristatakse seda teistest sarnastest toodetest turul.

Bürokraatlik organisatsioon - selge tööjaotus ja hierarhia; formaalsed reeglid ja protseduurid; reeglite sõltumatus isikust, kes sellel ametikohal töötab; tulemuste alusel
Bilansi aktivakontod on kontod number 1-ga. Bilansi passivakontod on kontod nr. 2- ga. Nende kontode lõppsaldode põhjal koostatakse bilansi aktiva- ja passiva kirjed.
Brändinime laiendamine – ehk kas uue toote juurutamisel või turule toomisel tuleks luua sellele eraldi bränd või laiendada olemasolev brändi nimi ka uuele tootele.

Bba - I selgitamata“ (Evart 2001). Ka NAFTA on olnud kasulik Kanadale ja USA-le. Kõigis 3 liikmesriikides kasvas omavaheline import ja eksport.
Bloody marie – lisaks ½ tl pernod, Bloody Mary – põhi+½ bl mädarõigast, Bloody Maru – viina asemel sake, Bloody Bull põhiretsept + lihapuljong.
Börsirobotil on küll mitmeid definitsioone, kuid üks on kindel – tegemist on tehisintel-ligentse masinaga, mis sooritab tehinguid erinevatel börsidel.

Baikal on maailma sügavaim (1620 m) ja Venemaa suurim järv, hõlmab 1/5 maailma mageveevarust (ilma liustiketa). Laadoga on Euroopa suurim järv.
Brändimine on üles ehitatud konkurentsile ning seetõttu on vaja vähendada tootele tehtavaid kulutusi, kuid selle arvelt ei tohi kannatada kvaliteet.
Buffet – laud (Rootsi laud) Buffet – lauana võib katta hommiku-, lõuna- ja õhtusöögilaua, samuti kohvi- ja teelaua ning vastuvõtulaua.

Baarilusikas - pika, tavaliselt keerdus varrega lusikas, pikkus u 25 cm, maht 5 ml. Seguklaasis valmistatavate jookide segamiseks, kihitamise abivahend.
Bilanss - raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamis- kohuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali).
Bränd on Eestis tuntud ja hinnatud just oma kodumaise tootmise, hinna tundlikkuse, nahasõbraliku koostisega, lihtsa ning naturaalse kujundusega.

Back - to-back -akreditiiv kaks üksteisest juriidiliselt sõltumatut akreditiivi, kuigi mõlemad on mõeldud ühe ja sama kaubatehingu jaoks.
Brändi assotsiatsioonideks on erinevad omadused (hind, brändi isikupära, kogemus jne), tulu (funktsionaalne, kogemuslik, sümboolne) ning suhtumine antud brändi.
Bürokraatia - prantsuse keelest bureau, mis tähendab kalevit või materjali ja kreeka keelest cratos, mis tähendab otsetõlkes võimu ja valitsust.

Beetakordaja – mõõdab süstemaatilise riski suhtelist suurust; volatiilsuse mõõdik – näitab kui palju muutub väärtpaberi hind turu suhtes.
Bom - id, materjalivaru register, tellimis- ja tootmiskogused ei pruugi olla ideaalselt täpsed  Tihti on mõistlik hoida kindlustusvaru.
Brändi identiteet – millest koosneb, mille poolest erineb kuvandist? • Brändi identiteet koosneb kolmest komponendist: brändi nimi, logo ja slogan.

Buffet - laual võivad toidud olla suuretükilised, toitude söömiseks kaetakse saali lauad minimaalse eelkattega, süüakse noa ja kahvliga.
Back - to-Back akreditiivi - kasutatakse, kui ei ole lubatud või kui ei ole mingil põhjusel võimalik kasutada edasiavatavat akreditiivi.
Beebitarbed - pehmed klotsid, kõristid, võimlemis pallid, mängu loomad, kiikloomad, muusika instrumendid, kaisuloomad, plasmassist tooted, jne.

Biokütus on energeetilisel otstarbel kasutatav orgaaniline aine, mis organismide elutegevuse tagajärjel on ökosüsteemis hiljuti moodustunud.
Biokütustesse investeerimine on arvestades jätkuvat USA toetust sektorile ning 2. põlvkonna biokütuste arengut kindlasti lähiaastail suuri võimalusi pakkumas.
Buum – õitseng 2. Majanduselangus 3. Majanduskriis – depressioon 4. Majandustõus Buum Majandustsükli tipus areneb majandus hoogsalt.

Bränd tähendab enamasti tunnuste kombinatsiooni, st käega katsutavate ehk materiaalsete ja käega mitte katsutavate väärtuste kooslust.
Bilanss on raamatupidamisaruanne, mille ühel poolel on kõik varad ( aktiva) ja teisel poolel on kõik kohustused ja omakapital ( passiva).
Benchmarking – toodete ja tegevuste jäljendamise eesmärgiks on parandada omaenda konkurentsivõimet teiste kogemuste ja tehtud vigade najal.

Boksid on jaotatud korteriomanike vahel vastavalt korteritele ja nende suurustele, suurematel korteritel on vastavalt ka suuremad keldrid.
Business class – Business Class on komplekspakett, mis sisaldab hinnas ärireisijate poolt sagedamini tellitavaid lisateenuseid ja lisavajadusi.
Bbq grill - ribi, mis on saadaval 900g pakendis ameerika pärases barbeque maitsestusega searibiplaat küpsetatud valmis sous-vide meetodil.

Barterkaubandus on allhanke tööde tegemine suurtele firmadele; b) barterkaubandus on kaupade ja teenuste omavaheline vahetamine otse, ilma raha
Brändiprobleemid – ettevõtte võib mingil põhjusel kaotada brändiimago, mis omakorda võib mõjutada ettevõtte brändiimagoga võtmetooteid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Bürokraatia on juhtimissüsteem, mille iseloomulikeks joonteks on pidev pürgimine võimu ja tööfunktsioonide endale allutamise poole, vähene initsiatiiv ja paindlikkus, hoolimatus inimeste vajaduste ja avaliku arvamuse suhtes, tendents jätta otsuste tegemine kõrgematele ametnikele või takistada tegutsemist kantseleilike meetoditega.

Baasrahavoog - rahavoog, mida võib eeldada olukorras, kus ühtegi investeeringu alternatiivi ei rakendata e kus säilib senine tootmisplaan.
Bürokraatlik – organisatsioon peaks toimima nagu õlitatud kellavärk: selge tööjaotus ja hierarhia; formaalsed reeglid ja protseduurid.
Barbi on samaväärne teiste suurte nimedega nagu Coca-Cola või Marlboro, sest ta on suutnud võita mitmete põlvkondade südamed.

Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali).
Barbie on 9. märtsil 1959. aastal müügile paisatud ning kohese müügiedu ning turu tipp- positsiooni haaranud moeikoonist nukk.
Belis on toodud Mikroökonoomika Nimi Õpperühm Kontrolltöö. Variant 2 Mikroökonoomika Nimi Õpperühm Kontrolltöö.Variant 3

Bigbanki missiooniks on teha kiire ja paindlik finantseerimisteenus lihtsalt ja mugavalt kättesaadavaks kõigile eraisikutele ning ettevõtetele
Bilansiväliseks tegevuseks on garantiide andmine ja bilansiväliste kohustuste võtmine laenulimiitide avamise ja tagasiostulepingute sõlmimise läbi.
Bränd – toote või teenuse iseloomulik tunnus näiteks nimi või kuju(tis), mille järgi teda seostatakse teatud kindla firmaga.

Barjäärideks on seaduslikud piirangud (nt patendid) ja majanduslikud piirangud (nt firma suurus, mis võimaldab tehnoloogiat täiustada.
Bilanss - aruanne, mis näitab ettevõtte varade, kohustuste ja omakapitali suurust kindla kuupäeva seisuga rahalises väljenduses
Bilansi aktivakirjed on järjestatud vastavalt nende likviidsuse kahanemisele, see tähendab, et kui kiiresti saab varad rahaks konverteerida.

Bilanss – raamatupidamise aruanne, mis kajastab kindla kuupäeva seisuga raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali
Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase vara, omakapitali ja kohustusi.
Bilanss – on raamatupidamisülesanne, mis kajastab ettevõtte finantsolukorda teatud kuupäeva seisuga rahalises väljenduses.

Bürooruumides on normaalne valgustihedus 500 lx. 7. Raamatupidaja üheks ohuteguriks võib pidada ka pikaajalist üksinda töötamist.
Bilansi valem - V=KOH+OK (aktiva=passiva, käibevarad+põhivarad=lüh.ajalised kaubad, ettemaksed varude eest) muud võlad), lühiaj.
Baasil riigi - või munitsipaalkutseõppeasutuses või keskhariduse baasil erakooliseaduse alusel tegutsevas erakutseõppeasutuses;

Bigbank on kiirlaenuturu osalisena sisse arvestatud nende uurimisküsimuste juures, kus see on tervikpildi saamiseks oluline.
Bilanss on finantsolukorra aruanne teatud kuupäeva seisuga, hõlmates varad (aktiva), kohustused ja omakapitali (passivad).
Brändi tarbijaväärtus on varade kogum, mis on seotud brändi nime ja sümboliga ning mis lisavad pakutud tootele/teenusele lisaväärtust.

Börs on organisatsioon, mis pakub aktsiate ja teiste väärtpaberite kauplemiseks tingimusi maakleritele ja kauplejatele.
Baku - Tblisi-Erzurum torujuhe on gaasijuhe transportimaks gaasi Shah Deniz gaasiväljadelt läbi Azerbaidžaani Türki.
Bilansi aktiva e. varad − vahendid, mis on e/v käsutuses erinevas vormis: raha, väärtpa- berid, nõuded, varud ja põhivarad.

Bill gates – „Kui sa oled sündinud vaesena, siis see ei ole sinu viga, aga kui sa sured vaesena, siis see on sinu viga“
Vote UP
-1
Vote DOWN
Brasiilia majandus on viimase aastakümne parimas seisukorras, SKP kasv oli 2006. aastal 3,8%; 2007. aastal 5,4% ja 2008. aasta I- poolel 4,9%. Jooksevkonto on olnud keskmiselt 40,3 milj USD. Töötuse tase Brasiilias on samuti väga madal, tekitades isegi ettevõtetele tööjõuprobleemi, mida ei saa aga kuidagi Hiina kohta öelda.
Brutopalk - mille töötaja oma tööga ettevõttes teenib ning on kõikide töötasudega seotud maksude arvestamise aluseks

Bilanss – on raamatupidamisaruanne, mille ühel poole on kõik varad ja teisel poolel on kõik kohustused ja omakapital
Brasiilia keskpank on läbi majanduse osakonna vastutav Brasiilia maksebilansi andmete koostamis, jälgimise ja analüüsimise eest.
Benthami heaoluf - n – iga osaleja kasulikkusf-ni kaalutakse selle indiviidi heaolu tähendust ühiskonnale markeeriva kaaluga.

Biolagunemine on aine lagundamine keskkonnas nii makroorganismide (nt putukad) kui mikroorganismide (bakterid, seened) toimel.
Burns - ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks.
Börsipäevaks nimetatakse börsi lahtioleku aega 10.00 – 14.00 äripäevadel Tehingu väärtuspäev Päev T on tehingupäev.

Bsc on näitajate süsteem, mis annab organisatsioonist tervikliku pildi, põhinedes valdavalt tulemusnäitajatele.
Bartermajandus – majandussüsteem, kus hüviseid vahetatakse üksteise vastu ja üldine ekvivalent ning vahetusvahed puudub
Bilanss on ettevõtte iseloomu parim näitaja – seal näed firma tõelist palet, kõigi heade ja halbade külgedega.

Bilanss - raamatupidamisbilanss kajastab firma finantsolukorda teatud kuupäeval ehk reeglina aruande perioodi lõpul.
Börsikrahh - Kõik soovisid oma aktsiaid maha müüa, selle ajendiks oli see, et riik otsustas suurendada laenuprotsente.
Bcs on näitajate süsteem, mis annab organisatsiooni tervikliku pildi, põhinedes valdavalt tulemusnäitajatele.

Bilanss – raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuskase finantsseisundit.
Buffet - lauana võib katta  hommiku-, lõuna- ja õhtusöögilauda,  kohvi- ja teelauda,  vastuvõtulauda.
Bulgaaria näitel on hooned osaliselt vastavad A klassile, kuid esineb puudujääke, mistõttu A kategooria hulka need ei mahu.

Bürokraatlik kontroll - teostatakse läbi reeglite, poliitika, eelarve jms, tagades töötajate käitumise vastavalt standarditele.
Banaanivabariik – riik, kus suur osa elanikkonnast elab vaesuses ning põhiline rikkus on koondunud väga väheste kätte.
Börsi ülesanne on kaitsta investorite huve ja tagada keskkonda investeeringutele likviidsuse ja kaubeldavuse tõstmiseks.

Bilanss – Aktiva (varad – näitab, mis sul on) ja passiva (aktiva allikad ehk kustkohast varad oled saanud).
Börsikrahh on äkiline aktsiahindade ülisuur langus, mis toimub üleriigiliselt ja üldjuhul kõikides sektorites.
Brasiilia majandus on tootmismahult Lõuna-Ameerika suurim ja selle osatähtsus on maailma majanduses pidevalt suurenenud.

Borden - Maailma äri ja kultuuri käairaamat 2 (TEA 2002) 2. R.D. Lewis – Kuultuuridevahelised erinevused.
Brändi identiteet on brändi looja arusaam brändist - assotsioonide kogum, mida brändi looja soovib tarbijas tekitada.
Bürokraatlik kontroll - rangete reeglitega ja jäiga hierarhiaga, töötajate osavõtt on kitsendatud ja jääb formaalseks.

Bilansi aktivakirjed on järjestatud likviidsuse järgi – nimistu algab kõige lihtsamini rahaks muudetavatest varadest.
Bakalaureusetöö tulemustel on praktiline väärtus üliõpilastele ja praktikutele, kes huvituvad kinnisvarast ja pangandusest.
Barbied on muutunud avaliku elu tegelasteks, keda võib usaldada, sest nad ei kaota oma nooruslikkuse sära.

Bilanss on pilt ettevõtte seisundist teatud momendil ja tähendab tasakaalu varade ja nende allikate vahel.
Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab antud kuupäeva seisuga firma vara, kohustusi ja omakapitali.
Batrahhofoobia - hirm kahepaiksete ees, nagu konnad, salamandrid, vesilikud, triitonid. (vt bufono-, ranidafoobia)

Büroohoonete puhul on tegemist väga pikaajalise investeeringuga ning kiireid tehinguid nendega üldjuhul ei teostata.
Becki sõnul on globaliseerumine vähendanud nii riikide, kui ka riigi kodanike suveräänsust ehk iseseisvust.
Bioloogiline vara on loomne või taimne elusorganism, mida kajastatakse bilansis, kas käibevarana või põhivarana.

Brutokäibemaksuga ehk siis kumuleeruva maksuga, mille tunnuseks on sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse puudumine.
Bioloogiline toime - elektrivool lõhub normaalseid talitlusprotsesse, põhjustab näiteks närvisüsteemis muutusi.
Burgundia klaas - on pika, sihvaka jala otsas olev laipõhjaline klaas ja mille suu koondub väikeseks sõõriks.

Bep – toodangu kriitiline maht FC – püsikulud p – ühiku müügihind vc– ühiku muutuvkulud
Bostoni turuosa - turukasvu maatriksi tooteportfelli tähed iseloomustab b) suur turuosa kiiresti areneval turul
Buffet - lauas serveeritakse toidud ja asetatakse nõud ning söögiriistad ühele või mitmele lauale.

Basiilik on fantastiline maitsetaim, sobib nii liha,- muna,- seene- kui ka pastatoitude maitsestamiseks.
Buck – sisaldab alati värsket laimi või sidrunit, üht või mitut alkohoolset jooki ja kindlasti
Bränd – on kontseptsioon, märk, kujutlus, mis sisaldab ratsionaalseid ja emotsionaalseid kasusid.

Büroohoonete arendamine on kinnisvara arendustegevuse puhul üks kõige keerukamaid ja konkurentsitihedamaid segmente.
Bartertehing on otsetehing, kus kaupu või teenuseid vahetatakse raha kasutamata – tehakse vahetuskaupa.
Bilansikirjeks nimetatakse varade või kapitali liiki, mis on bilansis eraldi nimetusega ja omaette summana.

Buffet – laud (Rootsi laud) Kõik road ja joogid buffet – lauas pannakse üheaegselt lauale.
Baltoks - T OÜ Punane 40 A 13619 Tallinn Telefon: 632 7263 Faks: 632 7291 E-post: baltoks@khtln.ee
Bfm - s on võimalus omandada eelkirjeldatud laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas.

Bigbanki visioon on olla aastaks 2016 Euroopas esimese kümne tarbimislaenudele spetsialiseerunud panga seas
Bilanss - aruanne, mis kajastab ettevõtte vara, kohustisi ja omakapitali teatud kuupäeva seisuga.
Börsimaakler – professionaalne väärtpaberivahendaja, kes viib kokku klientide ostu- ja müügisoovid

B partnerlus - või konsensuskapitalism (consensual capitalism) c riigikapitalm (state-led capitalism)
Bürokraatia on meie kaaslaseks olnud tuhandeid aastaid, mõjutades ka tänapäeval pea igaühte meist.
Balti riikidest on Läti rahvusvahelised koostöönäitajad kõigi partnerite hulgas oluliselt madalamad.

Baarisõel - kasutatakse nii sheikeri kui ka seguklaasi juures jää vältimiseks, vee kurnamiseks.
Bfmi ülesandeks on vastata võimalikult kiirelt ja põhjalikult klientide spetsiifilistele küsimustele.
Brändiperekonna puhul on brändi omanikul suurem vastutus, kuna konstantselt on vaja hoida kõrget kvaliteeti.

Bteater - mitmekesine temaatika, palju liikumist, uhked dekoratsioonid; tekkis ooper ja operett.
Baasiks on võetud bilansi puhul bilansimaht ja kasumiaruande puhul realiseerimise netokäive.
Burundi naaberriikideks on põhjas Ruanda, kirdes Kongo Demokraatlik Vabariik ja edelast ning idast Tansaania.

Bürokraatia – koolitatud inimeste grupp, kelle ülesandeks on töö koordineerimine ja kontroll.
Bcg - maatriks eeldab, et äri arenedes toodangu hulk suureneb ja kulutused tooteühikule
Best - marketing.com/blog/2010/05/29/siseturundus-%E2%80%93-milleks-turundada- sissepoole/

Best - marketing.com/blog/2010/09/16/bestinternet2010-kristina-randver-ulemaailmne-uuring-
Bilansiline ehk arvestuslik väärtus- see on raamaatupidamisbilansis kajastatud varade maksumus.
Bilansimahust - mis läheb rahapakkumisse kas sularaha kujul või jääb arvele pangandussüsteemi.

Bilanss – finantsaruanne, mis koondab firma varad, võlad ja omakapitali teatud ajahetkel.
Buffee puhul on ka palju lisaväärtuseid: atmosfäär, teenindus, ajaveetmisvõimalus, lastenurk
Brändi imago on tarbija arusaam brändist - assotsioonide kogum, mida tarbija brändiga seostab.

Brändi väärtus on kõikide tulevikus saadavate brändipõhiste rahavoogude nüüdispuhasväärtus.
Biheiviorismi valem on S → R ja käsitletakse, kuidas keskkond ja inimkäitumine on omavahel seotud.
Boolid - supercoolerid Kogus 10- 15 coolerit, seega valmistatakse korraga suures koguses.

Bussid on mugavad; bussid sõidavad suhteliselt kiiresti; suurematest linnadest väljuvad
Babor spa on eksklusiivne päevaspaa keskus, mis asub Tallinna südalinnas Foorum keskuses.
Back - to-back- akreditiiv - Akreditiivi avab pank vahendaja taotlusel tarnija kasuks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Bauhof on ehitusmaterjalide ja aiakaupade jaekaubandusettevõte, mis kasutab ka kaubamärki Aiaparadiis. Poe tegevusvaldkondade alla kuuluvad tootegrupid: aed, elekter, kodu ja sisustus, rauakaubad, santehnika ja saun, siseviimistlus, tööohutus, tööriistad ja tehnika ning üldehitus.
Bilanss on aga kõikunud seinast seina, kuid viimasel ajal on see paremuse poole läinud.
Bränd on huvigruppide kollektiivne taju ettevõttest ning selle toodetest ja teenustest

Balbiino on päris tunutd ettevõte Eestis, kuid teadmisi mul selle kohta eriti ei olnud.
Bilansikirje - bilansis kajastatud eraldi rida, mis on vara, kohustuste või omakapitali liik
Brändi tunnusjooned on kogum tunnustest, mis toovad esile brändi füüsilised ja iseloomu omadused.

Bartertehing - kaupde ja teenuste vahetamine ilma raha vahenduseta 2.Eesti rahandussüsteem.
Bauhofis on siseviimistlustooted kallimad kui K-Rautas. Bauhofis oli olemas 2 infoletti.
Bilansi põhivõrrand ehk raamatupidamisarvestuse põhivalem on: varad =omakapital - võlakohustused.

Bränd on inimese ettekujutus sinu firmast, ja see peab olema võimalikult positiivne.
B eelpost - tehas (outpost factory) c filiaal tootmistsehhi õigustes (offshore factory)
Bba - I kodanikule rahu, jõukus ja vabadus õiglasemas ja turvalisemas maailmas.

Bilansikirje – eraldi nimetuse ja summaga väljendatud vara liik või vara katteallikas.
Brutopalk – Ehk kogupalk - töövõtja töötasu, millelt ei ole tehtud mahaarvatusi.
Bränd on lubadus, mis motiveerib tarbija seda ostma ning muudab tarbija lojaalseks.

Bilansikirje algjääk on 100%, järgneva perioodi jääk aga bilansikirje jäägi suhe algperioodi
Buffee on plaanikohaselt keskmise hinnatasemega ja suhteliselt jõukohane kõigile.
Bekrell on radioaktiivse aine aktiivsuse ühikuks, grei on neeldumisdoosi ühikuks.

Bilanss - informatsioon ettevõtte finantsseisundist majandusaasta algul ja lõpul.
Bioloogilised varad on pidevas muutumises ja neid muutusi peavad peegeldama ka finantsaruanded.
Bussiliiklus on Kopli kooli kandis tihe ja bussijaam asub restoranile umbes 5 minuti tee

Baarilusikas - pika varrega, 25 cm, maht 5 ml. Segujoogi segamiseks, ei anta kliendile.
Bilans - informatsioon ettevõtte finantseisundist majandusaasta algul ja lõpul.
Brasiilia näitel on hästi näha, kuidas töötuse vähenedes inflatsioon koheselt tõuseb.

Big pank on tähtajalistele hoiustele ja tarbimislaenudele spetsialiseerunud pank.
Bilansi aktivas on ettevõtte varad reaalses väärtuses, mis osalevad majandustegevuses.
Bmf - i peamiseks eesmärgiks peaks olema huviliste põhjalik informeerimine.

Burundulastel on raske väljuda agraarmaa seisusest, kuna selleks puuduvad võimalused.
Böhm - BEWERK, kasutamisel erinevate konkureerivate eesmärkide saavutamiseks.
Büroohoonetega on viimastel aastatel tehtud Eesti mõistes silmapaistev kogus tehinguid.

Bioloogiliseks ohuteguriks on ka putukad, haige loom või inimene bakterikandja või vahe peremees.
Benefits received - mangers identify the beneficiaries of the outputs of the cost object.
Bilansiline tasakaal – turusituatsioon kus nõudlus ja pakkumine on väärtuselt võrdsed.

Blake - Mouton’i maatriks on 5 peamisest juhtimisstiilist koosnev maatriks.
Blend - a-medi reklaam on tagasihoidlikum ja keskendub väiksemale niššile.
Bränd on ka tuntud oma sihtkohas(sihtgruppis), mitte ainult terves maailmas.

Burckhardt - Rajastu algas kui tunnistati inimese võimet olla kunstnik ja looja.
Biheiviorism on seotud positivismiga, sest kasutatakse kvantitatiivseid meetodeid.
Brutokasum - TURUSTUSKULUD - ÜLDHALDUSKULUD +MUUD ÄRITULUD - MUUD ÄRIKULUD

Brändi arendamine on oluline, kuna seeläbi on võimalik suurendada ettevõtte kasumit.
Brändi identiteet on ettevõtte arusaam brändist, mida üritatakse kliendile edastada.
Brändi positsioon on tema koht tarbijate teadvuses konkureerivate toodetega võrreldes.

Bränd on kaubamärgist laiem mõiste, kaubamärk kuulub brändi koosseisu.
Bürokraatlik organisatsioon on küll täpselt korrastatud, kuid oma tegevuses piiratud ja jäik.
Baasiks on enamasti sarnane (kattuv) nõudlus kaubanduspartnerite turgudel.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Bränd on oluline sarnasied või seotud tooteid agressiivne regulaarne Sõltub reklaam ja isiklik mitteotsitav tootest müük sõltub tootest sihtturule suunatud, Sõltub mittepersonaalne sõltub tootest, enamikel juhtudel siiski tabutoode tootest ja ühesuunaline laialdane
Brändimaja strateegia – igast tootest luuakse oma bränd ja neid juhtakse sõltumatult.
Bilansi põhivõrrand e. raamatupidamisarvestuse põhivalem on aktiva = võlakohustused.

Bilansi põhivõrrand e. raamatupidamisarvestuse põhivalem on: varad= aktiva - passiva.
Blender on üks ettevõtetest, kes tegeleb turunduskampaaniate tegemisega.
Brutokasum - üldkulud = EBITDA (kasum enne intresse, makse, amortisatsiooni)

Bartermajandus – toodete ja teenuste vahetamine ilma rahata, kaup kauba vastu.
Batsillofoobia - hirm mikroobide ees. (ka verminofoobia, vt mikrobiofoobia, etc)
Brändimine on meetod, millega eristada oma toode konkureerivatest toodetest.

Baltimaade rahvad on kindlasti sarnased oma tugeva rahvusliku identiteedi poolest.
Bartnerkaubandus tähendab kaude ja teenuste vahetamist raha otseselt kasutamata.
Benzyl – termin, mida kirjeldatakse asendaja või molekuli fragmenti.

Booksi on võimalik vajadusel lisada uusi ettevõtteid või kasutajaid.
Buffeealal on toidu säilitamiseks nõuetele vastavad külm- ja soojaletid.
Bussipeatusesse on 3 minuti tee ning kesklinn on 15-20 minutise sõidu kaugusel.

Best - marketing.com/? lang=est&main_id=156&id=72 Tänan kuulamast!
Börsiindeks – näitab indeksisse kuuluvate väärtpaberite hinnaliikumisi

Bruto - tunnipalgad eurodes erinevatelt tegevusaladelt 2011. aastal:
Buffee puhul on toitude hinnatase kõrgem ning ettetellimise puhul madalam.
Börsiroboteid on ka nimetatud „kastideks“ – arvutid, mis suudavad teha

Bilanss on koostatud arvestusega kuni 2016 aasta neljanda kvartalini.
Baasraha ehk vajaliku raha ringluses määravad ära kaks komponenti.
Balti ühispank - ühendati Põhja-Eesti Aktsiapangaga Põhja-Eesti Pangaks.

Bilansipäeval on Euroopa Keskpanga valuutakurss järgmine: 1 € = 1,445 $
Bränd on üleüldine väärtus, mis kaasneb mingi toote ostmisega.
Bio - tex oli algselt toodetud Swissi kompanii Schnyderi poolt.

Bränd on tarbijatele, et väärtustada kaupa, mida tarbija ostab.
Balbiino ajalugu – [WWW] URL http://www.balbiino.ee/?Menu=43 (10.10.2009)
Beers - branded jewelry directly to consumers (O’Connell 2009)

Bekrell on ühik radioaktiivse preparaadi aktiivsuse mõõtmiseks.
Bfm - i tutvustamine võiks toimuda powerpoindi estiluse abil.
Bond – lähedane eelisaktsiale ja obligatsioonile (vekslile).

Brutopalk – palk koos maksudega, palk mis on kirjas töölepingus.
Brändi assotsiatsioonid on märksõnad, millega tarbija nimetatud brändi seostab.
Bussi - , veoautojuht – 13–15 Juuksur, kosmeetik – 10–12

Babycenter – internetilehekülg lapseootel ja väikelaste emadele.
Bilansiprognoos on kohustuslik koostada eelkõige äriühingu asutamisel.
Bmw märk on stiliseeritud propeller, sinine värv näitab taevast.

Brutopalk e. kogupalk on väljateenitud palk enne maksude maksmist.
Bränd – kuvand mille ettevõtte on loonud tarbija kujutluses.
Buffet - laudu võib kaetta nii siseruumides kui ka vabas õhus.

Büroos on võim profi käes ja seepärast on keskpunktis eriala.
Balbiino koduleht - [WWW] URL http://www.balbiino.ee/balbiino (28.10.2010)
Barterkaubandus on tehingud suurte kauplusekettide ja hulgiladude vahel.

Bartertehing – kaupade ja teenuste vahetamine ilma raha kasutamata.
Ben 10 on tuntud Ameerika animafilme järgi tehtud mänguasjad.
Börsi noteerimis - ja Järelevalvekomisjon teeb otsuse noteerimise kohta.

Bartertehing on tehing, mille korral vahetatakse hüviseid omavahel.
Bioloogilised varad on hinnatud konservatiivsuse printsiipi silmas pidades.
Bloody mary – 8 komponenti! See jook on baarmeni taseme näitaja.

Brändi kuvand on sümboolne konstruktsioon, mis luuakse inimese peas.
Britid - protestandid (luterlased) • iirlased-katoliiklased

Baasraha on sularaha ning kommertspankade reservid keskpangas.
Bilateral monopoly - a market where a monopolist sells to a monopsonist.
Baasoskuste valdkondi on kolm: tehnilised, sotsiaalsed ja kontseptuaalsed.

Bränd on kliendi igapäevase elu ja rutiiniga lahutamatult
Brändid on „lubadused”, mis on loodud tarbijate meeltes.
Büroode puhul on tegemist küllaltki nõudliku kinnisvara liigiga.

Baarisõel - spiraaliga, seguklaasi juures jää vältimiseks.
Best - marketing.com/blog/2010/03/18/password2010-james-
Baa - st allapoole tulevad spekulatiivsed võlakirjad.

Baasmuutujad - muutujad, mis on baastabelis ühikveergude kohal
Banaan on normaalkaup st: hinna alanedes nõudmine kasvab
Brändi tasand – brändijuht paneb kokku brändi arenguplaanid.

Börsiettevõte on ettevõte, mille aktsiad on börsil noteeritud.
Brutopalk - väljateenitud töötasu enne maksude maksmist.
Bujumbura on kaunis linn imeilusa Tanganyika järve kaldal.

Buum – hea asi, majandus tõuseb, tööpuudus madal.
Baasitabel - transporditabel, milles on välja toodud baas.
Barter - on kaupade ja teenuste vahetamine ilma rahata.

Barterkaubandus on allhanke tööde tegemine suurtele firmadele;
Butaani keemistemperatuur on −0,5 °C, tahkumistemperatuur −138,3 °C.
Bürokraatliku näited on riigiametid- rõhutakse riskide vältimisele.

Bartermajandus – Bartertehing -st kauba vahetust kauba vastu
Bartertehing – Toodete ja teenuste vahetamine ilma rahata.
Bartertehing – kaupade ja teenuste omavaheline vahetamine.

Brutopind on kokkuliidetud välispiirete mõõtude summa.
Bürokraatial on kalduvus paisuda ja muutuda ebaefektiivseks.
Bakteriofoobia - hirm bakterite ees. (vt mikrobiofoobia, etc)

Bfm - ist saavad teada võimalikult palju inimesi.
Benzyl benzoate – ester ja bensüülalkohol ja bensoehappe.
Bilanss on oletus! SEDA TA JUST ONGI JA PEABKI OLEMA!

Bitterid on rohkelt maitsestatud ja seetõttu kibedad.
Brutopalk – väljateenitud palk enne maksude maksmist
Bussiliiklus on tihe ja parkimisvõimalus täiesti olemas.

Bürokraatlik – Teame, kes otsustab, kuidas otsustatakse.
Baasiline eelarvestamine – võtab vastu eelmiste peroodi näitajad.
Brittide lähenemine - tõlgendataksekui kurba ja naljakat tõbe.

Baklazaani - köögiviljaroog juustu ja tomatikastmega
Biogaas - tood.Tln.Pääsküla suletud prügimäel.
Budismil on neli põhitõde:  On olemas kannatus.

Baltika on Milderite elu, perekonna neljas liige.

Brändi kvaliteet ehk võime rahuldada sihtrühma vajadusi
Bilansi kohustused on ettevõtte laenuks võetud vahendid.
Buffet laud – suuretükilised, minimaalne eelkate

Brutokaal ehk ostukaal = kaalukadu + kasutuskaal
Brändi tuntus ehk üldine kvantitatiivne jälg turul
Bakterid on samuti potentsiaalsed allergeenid.

Baku - Tbilisi-Ceyhan naftajuhe (roheline)
Bba - I Kas vabakaubandus rikastab riiki?
Baasosa on kõigil pensionisaajatel võrdne.

Baaspaketi hind on 1534,83 €, lisandub käibemaks.
Briti saared on Euroopa merelisima kliimaga alad.

Baku - Tbilisi-Erzurum gaasijuhe (pruun)

Vote UP
-1
Vote DOWN
Bilansivarade pool on koostatud likviidsuse vähenemise printsiibil. Käibevarad on kiiresti realiseeritavad varad näiteks raha ja panga kontod, lühiajalised finantsinvesteeringud, nõuded ostjatele, muud nõuded, eelseisvate perioodide kulud ja varud.
Bioloogiline vara on loomne või taimne elusorganism.

Brändi iseloom on brändi identiteedi evolutsioon.
Brändid on suunatud edule ja konkurentsile.
Brs - i endine aktsionär Henry Posner

Brändi identiteet ehk eristuvus tarbijate teadvuses.
Brändid ehk laagerdatud veinidestillaadid.
Bsc on lisaks taktikalisele ja operat.

Balbiino tähendab minu jaoks lapsepõlve.

Bilansil on kaks poolt aktiva ja passiva.

Börs on üks osa väärtpaberiturust.
Bilansi üldsumma on nüüd seetõttu 97 365 €.

Bränd on fima kõige püsivam kapital
Börs on üks osa väärtpaberlusest.

Bid hind on alati madalam kui ask hind.

Bioshop e - pood, http://www.bioshop.ee/

Banaanide pak - kumine sõltu- valt hinnast
Bio4you e - pood, http://www.bio4you.eu

Bergamott – tugeva tsitruselõhnaga.
Broking – väärtpaberite vahendus
Brutokaal - 15 kg lillkapsast, so 100%

Börs – osa väärtpaberiturust.
Börs – ülemaailmne finantsturg


Bränd on see, mida tarbija ostab.
Barbie on nagu ajastu rollimudel.

Buffet - laua ääres ei sööda.
Bloody maria – vodka asemel tekiila.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Brutopalk - tulumaks = netopalk Bp - Tm = Np tulumaks = tulumaksumäär · (brutopalk - maksuvaba tulu) brutopalk + eraldised riigieelarvesse = tööjõu kulud Bp + Re = Tf eraldised riigieelarvesse = ravikindlustusmaks + sotsiaalmaks
Brutopalk – väljateenitud palk

Buffet - laud ehk Rootsi laud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Börsikrahhid on üks nähtus, millede seletamisega efektiivse turu teooria ei saa hakkama, sest viimane kinnitab, et aktsia hinnad peegeldavad alati aktsia tegelikku väärtust.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Bürokraatia koolkond - koolkonna rajaja Max Weber (Bennis, 1966, viidatud Alas, 2004 järgi). Seisukoht: organisatsioon peaks töötama nagu õlitatud masinavärk.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Brändi väärtus on otseses sõltuvuses teadmistest brändi kohta, mida tarbijad omavad.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Brändi tugevus on tähtis infoallikas brändi tuleviku edukuse ja potentsiaali kohta.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Brändi tarbijaväärtus – varade kogum mis lisavad pakutud teenusele lisaväärtust.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Brutotöötasu – väljateenitud töötasu enne maksude maksmist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Bilansimaht - aktiva ja passiva numbriline kokkuvõte
Vote UP
-3
Vote DOWN
Brutomarginaal on 40 %. Milline on detsembrikuu puhaskasum, kui müügi-ja halduskulud moodustavad kokku 20% müügitulude ettevõttel on pangalaen summas 1 000 000 EUR aastase intressmääraga 10% ja efektiivne t/m määr o Aastaintress ja tilumaks makstakse detsembrikuus.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto