Sõnu seletav sõnaraamat

Bim - I eelised:  Lihtsamini võimalik visualiseerida ehitatavat  Võimalik lühendada ehituse projekteerimiseaega  Vähendada ehituse kogumaksumust  Teha hoonele kõikvõimalikud arvutused ja kandevõime analüüsid  Tõsta mahuravutuste täpsust, kiirust ja kvaliteeti  Muudab suhtlemise erinevate osapoolte vahel kvaliteetsemaks  Aitab kaasa projektijuhtimisele  Vähendab ehitusvigade arvu  Koondab kogu info hoonest ühte kohta  Võimaldab vähendada kasutus kulusid
Bambuse põrandakate on nagu teine puidu variant, mis kogub populaarsust. Bambus on jätkusuutlik ja valmistatud looduslikust taimkattest. Bambused on kõige kiiremini kasvavad puittaimed maailmas: kasvukiirus võib päevas ulatuda 91,5...122 cm-ni, tunnis aga 3,9...5 cm-ni. Nende ülikiire kasv on tingitud omapärasest risoomivõrgustikust, ning sõltub suuresti kasvupinnasest ja kliimatingimustest, bambus kasvab täisealiseks kolm kuni viis aastat, palju kiiremini kui kakskümmend aastat kasvavad puud.
Baaskontollperimeeter on raadius, kus tuleb kontollida põikjõukindlust Tavaliselt võib kontrollperimeetri võtta koormatud alast kaugusele 2,0d ja see tuleks konstrueerida minimaalse pikkusega (vaata joonis 7.5) Kontroll-lõige on kriitilist perimeetrit jälgiv lõige, tema kõrgus on võrdne plaadi kasuskõrgusega d. Muutuva paksusega plaadil või vundamendil, välja arvatud astmeline vundament, võib kasuskõrguseks võtta kõrguse koormatud ala perimeetril (vt. joonis 7.8).

Betoonist kõnniteekividel on mitmeid eeliseid võrreldes asfaltkattega:  Lihtne paigaldus  Lai värvivalik ja kasutusvaldkond  Erinevad paigaldusvõimalused  Lihtne demonteerimine ja taaspaigaldamine COLUMBIA-KIVI Tehases rakendatakse Columbia Machine Inc. keskkonnasõbralikku ja energiasäästlikku tehnoloogiat. Vibropressimine ja veeauruga töötlemine tagavad toodete täpsed mõõtmed, hea survetugevuse ja teised füüsikalised omadused.
Baseeruvad a - skaalal (ühikuks on dBA). Kolmest skaalast lähedasim inimkõrva vastuvõtukarakteristikutele on A-skaala. Kuna A, B ja C-skaalast jääb väheks, on kasutusele võetud ka mõned meetrilised D-skaalad (rohkem kui 1 D-skaala). Skaalad on kavandatud mõõtma lennuki müra, kuid pole veel saavutanud täielikku rahvusvahelist aktsepteeritust ning praegu on vaid harva kasutusel väga spetsiifiliste mõõtmiste jaoks.
Betoon - õõnesplokkidest seinad Nii välis- kui ka siseseinte ehitamiseks võib kasutada ka betoonist õõnesplokke ning fassaadikatte moodustamiseks fassaadikive, sealjuures plokkide ja kivide värvigamma on küllalt lai.

Bim on the Job Site ................................................................................................ 81   4.5.   Suggestions for Further Research ........................................................................... 83   Reference List ................................................................................................................... 85   Appendix A: BDS Interview.
Betooni tugevus - selle määramine ja mõjurid Tugevus on normaalbetooni tähtsaim omadus ja seda kontrollitakse kuubi- või silindrikujuliste proovikehadega peale 28 päevast kivistumist normaaltingimustes. Tavaline purunemine: Kõik neli avatud külge on purunenud enam-vähem võrdselt, plaatidega kontaktis olevate pindadega vigastused on tavaliselt väikesed. Pressi plaadi vastas olevad pinnad ei saa nihkuda.
Butadieenkumm - kasutatakse ainult kooos teiste kummiiikidega • Isopreenkumm- looduskummi sünteetiline koopia Kummi eriliigid on (kütusekindlad, kuumakindlad, osoonikindlad): • Butüülkumm • Eteenpropeenkumm • fluorkumm Kumide kasutus: • vuugitäited • tihedusmaterjal • vibratsiooni summutavad materjalid • elementide vahelised elemnedid

Betooni tugevusklass - C 25/30 Kasutav sideaine põl. tsem Tsemendi tugevusklass - R 42,5 Tsemendi erimass – γt 3,15 Tsemendi tihedus – γ0t 1,30 (g/cm³)
Betoonisurvetugevusklassi on Vastavalt EVS-EN 206-l:2002 ,,BETOON.Osa l: Sp€aifils€eriming toimi'ms, tootnine ja vasta\rus" nomtugevusetagamiseks jalik tingmus l; > fi + 1,48o, kus on 'l fc. - ndutav betoodkeskmine survetugevus r f b€tooninormtugevus f Nl l^ ),1t Lrrdrl, 1y;l o - betooni kognmisrandadhiitb" survetugeluste hi""-g [ lmm'l
Ballast minus - 820,00 roo2 1,000 t/m3 Ballast 820,0 t last 450,0 t kulu 300,0 t lubatud T 6,70 m Sisesta andmed B2-B13 lahtritesse

Betoonisegu konsistents ehk töödeldavus Betooni konsistentsi mõõdetakse tavaliselt koonuse vajumi hindamisega ja tähistatakse klassidega S1 kuni S5. Kui on vaja määrata betooni konsistentsi, tuleb seda teha betooni kasutamise ajal või kaubabetooni puhul tarnimisel standardi EVS-EN 12350-2 järgi, Koonuse vajumiskatse kohaselt.
Bituumenmakadam - bituumensideainest ja fraktsioneeritud killustikust koostatud segu, mis võib olla valmistatud seguris ja paigaldatud laoturiga või moodustatud vahetelt teel kihiti laotatud killustiku kastmisel bituumeemilsiooni või kuuma vedelbituumeniga ja sellele järgneval kiilumisel peenkillustikuga.
Betoontellised –  Valmistatakse peeneteralisest betoonist, millele võib olla lisatud  pigmente. Kasutatakse peamiselt hoonete välisvooderduseks. Nad on kas sileda või  murtud pinnaga. Kivide külmakindlus peab vastama viimistlustellistele kehtestatud 

Bim on andmerikas, objektile orienteeritud, intelligente ja parameetriline digitaalne esitlus ehitisest, mis võimaldab projektist välja võtta vajalikku informatsiooni ja ning seda analüüsida, et selle põhjal teha otsuseid kiirendamaks ehitise valmimise protsessi.
Bituumenist katusekattematerjalid - keevisruberoid, plaatruberoid, laineplaadid, mastikskatted-
Bituumeni - ja pigiplekid eemalduvad hõlpsasti külmaga.

Bituumeni margiks on järelikult B20/40 TÖÖ NR. 8 TSEMENDI OMADUSTE MÄÄRAMINE 1. Tsemendi tugevusklassi määramine Tsemendi tugevuse määramiseks valmistatakse kolm prisma kujulist proovikeha 4x4x16cm. Proovikehad valmistatakse tsemendist, liivast ja veest.
Buldooseriga on võimalik moodustada mullavalle ja süvendeid ning teisaldada pinnast süvendist valli, abitöödel võib buldooserit kasutada maa-ala puhastamiseks võsast ja peenmetsast, väiksemate kändude juurimiseks ja kivide koristamiseks.

Betoonist vahelaed on tihti puidust vahelagedest kallimad, kuid neil on mitmeid olulisi eeliseid, mis teie elukvaliteeti oma valminud majas oluliselt mõjutavad: Betoonvahelaed on tugevad ja vastupidavad — nad ei vaju, vetru ega nagise.
Betoon - ja raudbetoonkonstruktsioonide korral on peamiseks betooni kvaliteedi näitajaks betooni tugevusklass, mis väljendatakse betooni 95% tõenäosusega garanteeritud silindrilise või kuubikulise survetugevuse kaudu.

Baasvardaks b - e: EI EI ibe    1 kNm => EI = 3 kNm2 lbe 3 3EI 3  3 3 3 3 iba    1,5 kNm ib c   1,5 kNm ia  f   1 kNm lba 6 6 3 3 3 ic d    0,9487 kNm 12  32 10
Bituumenmaterjalid on hea keemilise püsivusega (taluvad enamikke happeid). Bituumenmaterjalide peamisteks puudusteks on nende madal temperatuuripüsivus ja vananevus (muutuvad aja jooksul). 11. Kirjelda bituumen laineplaate.
Bituumenmaterjalid on kolloidsed süsi-vesinikühendid. Hea kleepuvuse tõttu nimetatakse neid ka orgaanilisteks sideaineteks. Erinevalt mineraalsetest sideainetest, nad ei kivistu, vaid seovad ainult oma kleepuvusega.

Betooni tugevus - selle määramine ja mõjurid Tugevus on normaalbetooni tähtsaim omadus ja seda kontrollitakse kuubi- või silindrikujuliste proovikehadega peale 28 päevast kivistumist normaaltingimustes.
Betoniit - hüdroisolatsioon nn „pruun vann“ on samuti membraan- hüdroisolatsioon. Alternatiiviks on veetihedast betoonist kandekonstruktsioon, mis täidab ka hüdroisolatsiooni funktsiooni.
Betooni struktuur on heterogeenne. See moodustub tsementkivist koosnevast ruumilisest kar- kassist, mille vahelist ruumi täidavad erineva suuruse ja kujuga täitematerjali (liiv, killustik, kruus) osad.

Biogaas – vesi (kondenseerub torustikku ja moodustab veekorke või lausa külmub talvel), väävelvesinik ( mürgine), vesinikkarbonaadid, ammoniaak, kloor ja floor põhjustavad korrosiooni.
Buldoosereid 37ex - 22 ja D37PX-22 on kõige laialdasemalt leidnud kasutust teedeehitusel. D51EX/PX-22, D155AX-6 ja D61EX/PX- 15EO buldooserid on kasutatavad karjääritöödel ning kaevandustöödel.
Bilansi üldskeem - Aktiva (käibe- ja põhivara), Passiva (lühiajalised ja pikaajalised kohustised, omakapital) g. Vara – raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus.

Buildings – Fan pressurization method”. Eesti Standardikeskus, 2001. EVS-EN 12354 Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements.
Betoonisegu töödeldavus on piirides 10 – 210 mm.[2]. Hommikusel rühmal tuli koonuse vajumiks 3 cm. Töödeldavuse piiridesse küll vajum ei jää, aga teise tühmaga võrreldes pole vahe eriti suur.
Baasankurduspikkus lb on varda sirge lõigu pikkus, mis on vajalik varda piirsisejõu Asfy an- kurdamiseks konstantse nakketugevuse fbd korral (joonis 3.5): 2 fy f bd l b fy , millest l b . 4 4 f bd

Betoonkivid - UNI kivid, betoontellised, marmoroc-plaadid 11. 1. UNI-KIVID – teede, tänavate, väljakute ja õuede katteks kasutatavad betoonist väikesemõõdulised kivid või plaadid.
Ballastisüsteemideks nimetatakse süsteemide gruppi, mille ülesandeks on ballastvee (merevee ballasti) sissevõtmine, hoidmine ja välja pumpamine laeva süvise, trimmi või kreeni muutmiseks.
Bituumenmaterjalide tootevalik on ääretult lai. Toodetakse mehaaniliselt, külmliimitavalt ning keevismeetodil ühendatavaid materjale, alus- ning pealiskattematerjale, puisteta ja puistega materjale.

Betooni lisandid on keemilised ained, mida kasutatakse väikestes kogustes betoonisegu ja betooni omaduste reguleerimiseks: • Plastifikaatorid – vähendavad betoonisegu veevajadust.
Betoonihõõrutid on varustatud bensiinimootoriga või käsitööriistade puhul eelektrimootoritega. Kolmelabalised on ettenähtud jämelihvimiseks, neljalabalised lõpptöötlemiseks.
Betoonipumbad – statsionaarsed pumbad paigaldatakse väga suuremahuliste betoonitööde korral objektile kohtkindlalt a nad töötavad seal kuni objekti betoonitööde lõpuni.

Betoonpark on silmale ilus vaadata, jätkusuutlik, vastupidav, pakub kasutajatele lõpu- tut naudingut ning linnale väga hea investeering noorte aktiivsuse suurendamiseks.
Bituumenist katusekattematerjalid - keevisruberoid, plaatruberoid, laineplaadid 11. Kleepmastikseid kasutatakse mitmesuguste õhukeste materjalide, peamisel katusekatete, pinnale liimimiseks.
Betoonitööd on detailselt näidatud joonisel „Vundamendi betoonitööd“ Kütteperioodi eelduseks on avade kilega katmine hoone perimeetril ja välisuste paigaldus.

Biokorrosioon - ist võivad osa võtta bakterid, seened, vetikad jm. Rauabakterid toituvad anorgaanilise päritoluga süsinikuühenditest, peamiselt süsinikdioksiidist.
Betooni keskkonnaklassid - • Keskkonnaklasside kirjeldused on ära toodud standardis EVS-EN 206-1. Keskkonnklassi valik sõltub betooni kasutamiskohas kehtivatest eeskirjadest.
Birdsnest - new-pics-of-herzog-demeurons-stunning-stadium/ Eastman, C. (2004) Invited Keynote Presentation, New Methods of Architecture and Building Fabrication.

Bitumenmaterjalid on koliidsed süsivesikud  Hea kleepuvuse tõttu nimetatakse nei ka orgaanilisteks sideaineteks  Bituumenmaterjalide rühma loetakse ka tõrvad
Bituumen rull - materjali kulu saab arvutada korrutades katuse pindala 1,15-ga. Bituumenmaterjale on mitmevärvilisi: hall, roheline, kollane, must, valge, punane.
Betooniks nimetatakse tehiskivimaterjali, mis saadetakse mingi sideaine, vee ja täitematerjali segu kivistumisel. Sideaine ja vesi on aktiivsed koostisosad.

Betoon on üsna odav materjal, mis töötab hästi survetugevusele kuid halvasti tõmbetugevusele. Tõmbetugevus on 10-15korda väiksem kui survetugevus.
Bituumenist katusekattematerjalid - plaatruberoid, laineplaadid Plaatruberoid (ruberoidsindlid) kujutab endast paksemat ruberoidi, mis on tükeldatud mitmesuguse kujuga plaatideks.
Betooni tardumis - ja kivinemisreaktsiooni ja pakane võib kahjustada just valminuid betoonitud tarindeid. etooni tardumisaeg 20°C juures on keskmiselt 6 tundi.

Bituumen isolatsioonivõõp – külm- või kuumvõõp, 1- või 2 komponentne  Bituumen rullmaterjal – kindel kihipaksus, probleemsed vuugid  Plast- rullmaterjalid
Boileri maht on 150 l. Küttesüsteem täidetakse spetsiaalse pehmendatud veega. Kuni gaasitrassi valmimiseni saadakse gaas ehitatavast vedelgaasihoidlast.
Betooni segistid – Tsükkeltoimega betoonisegistid: segamisviisiks on nii segamine gravitatsiooni mõjul kui ka sundsegamine mahutis pöörleva vispli abil.

Buldooserid - mehhanismid, mis on ettenähtud kaevandamiseks, teisendamiseks; pinnaste, mullete, aluste, süvendite, nõlvade ja põhjade planeerimiseks.
Betoon on põletamata tehiskivi, mis saadakse mingi sideaine, vee ja täiteainete segu kivistumisel  Sideaine ja vesi on aktviised koostisosad.
Bim - i võimaldav elementide eel-fabrikatsioon võimaldab oluliselt vähendada projekti kestust, ehitusloa saamisest kuni ehitise valmimiseni.

Betooni seguvahekord on suhtarvude rida, mis näitab, et 1 osa tsemendi kohta tuleb võtta 0,8 osa vett, 2,4 osa liiva ja 5,2 osa killustikku või kruusa.
Bim - i näol on tegu revolutsioonilise tehnoloogiaga, mis muudab meie arusaamu alates projekteerimisest kuni ehitise elutsükli lõpuni.
Bim on palju tõotav kontseptsioon ning autor on veendumusel, et BIM võiks olla esimene samm täiustamaks ehitusprojektide elluviimist.

Brakettfloor on kergendatud floor, kus ülemine ja alumine põiki paigutatud jäikusribi ühendatakse kiilutala ja stringeritega brakettide abil.
Betoneerimisel on tähtsaim hoida kivineva betooni temperatuur vahemikus +5...+40°C[3]. Joonis 1. Betooni kivinemise kiirust mõjutavad asjaolud.
Betooni vertikaalpinnad on võrreldes tavabetoonpindadega märgatavalt parema väljanägemisega. Betoonisegu hind on tavabetooni omast mõnevõrra kõrgem.

Betoon - Naket takistavad osakesed pesta täielikult maha, veele lisada hästi niisutavaid puhastusvahendeid. Tolmavad ja liivased ained
Bituumenmaterjalid on hea keemilise püsivusega (taluvad enamikke happeid). Lahustuvad nad naftasaadustes ja mitmetes orgaanilistes lahustajates.
Betooni vakumeerimine on paigaldatud ja vibreeritud betoonisegu tihendamise viis, mille puhul õhk ja osa liigset vett kõrvaldatakse vaakumi abil.

Betoonisegurautod on mahtuvusega kuni 7m3, kolme või neljateljelised ning võivad olla varustatud kas hüdrorenni või linttransportööriga.
Bituumenist rull - katusekatte valmistamisel kantakse vedel bituumen tugikangale, millele kantakse või pressitakse pinnaviimistlusmaterjal.
Betoon on piiramatute võimalustega, sellest saab valmistada pea igasuguse kujuga eseme, valades segu ükskõik millisesse vormi.

Bim - i parameetriline omadus muudab disaini muutmise lihtsamaks ning läbi uuenevad automaatselt ka kõik vajalikud joonised.
Betooni tõmbetugevus on survetugevusest 8-15 korda väiksem, seepärast kasutatakse betooni peamiselt survele töötavates konstruktsioonides.
Betoonplaadid on suurusega 400 x 400mm, paksusega 50mm ja betooni margiga M300. Plaadid on tugevad, siledad ja piisavalt külmakindlad.

Bim - i saab kasutada, et muuta paremaks nii ehituse protsess kui ka hiljem hallata ja hooldada hoonet, kui ehitis on valmis.
Baasankurduspikkus lb on varda sirge lõigu pikkus, mis on vajalik varda piirsisejõu A sfy ankurdamiseks konstantse nakketugevuse fb korral.
Betoneerimine – betoon tugevdab jätkukohtasid, takistab metallist ühenduselementide roostetamist ning muudab need tulekindlaks.

Brigaadi tööjõudlus – põhiliste operatsioonide teatava brigaadi keskmine tööjõudlus . Lehe allosas on ka märkusi koostamise kohta.
Biogeensed on settekivimid, millised on tekkinud taimsete või loomsete organismide jäänuste kuhjumisel ja litifitseerumisel.
Bakterid on samuti potentsiaalsed allergeenid, kuna bakterid on niiskuslembelised siis leidu neid rohkem niisketes kohtades.

Betoon on tsemendi, kivimaterjali ja vee segu, mis omavahelise reaktsiooni tulemusena kivistub kivilaadseks materjaliks.
Bump cutter on profiiltasanduslatt, mida kasutatakse enne löppviimistluslatti, kui soovitakse saada körgkvaliteetset pinda.
Betooni surve - ja tõmbetugevuse suur erinevus ei võimalda tema kasutamist konstruktsiooni kõikides osades samaväärsena.

Betooni joonkahanemistegur on ca 0,00001. Betooni korrosioonikindlus sõltub peamiselt tsemendi ja vähem täitematerjalide omadustest.
Betoonkestaga tugevdamine on efektiivsem kui teraskestadega tugevdamine, kuna betoonkest on tihedalt ümber posti kogu selle pikkuses.
Bioloogilised väikepuhastid on Imbkaevud, Imbväljakud, filtratsiooniväljad, biotiigid, biofiltrid, aktiivmudapuhastid, ringkanalid jt.

Betooni pind on valamise käigus silutud, kas mehaaniliselt või käsitsi, võimalikult sile- daks(loe: peegelsiledaks).
Bituumenmaterjalid on kolloidsed süsi-vesinikühendid. Hea kleepuvuse tõttu nimetatakse neid ka orgaanilisteks sideaineteks.
Bituumenrullmaterjalid on oma omaduselt küllalt tugevad, elastsed, säilitavad oma venivuse ka külmalt – hea talvel kasutada.

Betoon on ehitusmaterjal, mis saadakse sideaine, vee ja täitematerjalide õigesti koosta- tud segu kivinemisel.
Betooniks nimetatakse tehiskivimaterjali, mis saadetakse mingi sideaine, vee ja täitematerjali segu kivistumisel.
Betoonkivid - sillutiskivid, betoontellised, marmoroc-plaadid Sillutiskivid valmistatakse peeneteralisest betoonist.

Betoonpõrand on küll sile, kuid pind ise on väga krobeline, mistõttu ei saa sellele näiteks PVC-katet paigaldada.
Betooniga on oluline, et juhtida betooni pragunemisel tekkivaid pingeid prao ühest serva äärest teise äärde.
Bardoline katuseplaadid - valmistatakse klaaskiust, bituumenist, kaltsiumkarbonaattäidisest ja värvilisest mineraalkattest.

Bituumenmaterjalid on enimkasutatavad katusekattematerjalid, need on levinud üle maailma ja turg nendele on väga suur.
Betoonimisel on üle 40°C. Kõige tähtsam on hoida betooni jahtumise eest, kuni nõutud tugevus on saavutatud.
Betoonkatusekivid est - STEIN (Eesti) 70cm. Käsipuu vaba kaugus seinast/kinnisest piirdest on min 4,5cm. hoone katuseks.

Betooni survetugevus on madalam, on see, et värske betoon on veega küllastunud, betoonis olev vesi külmub ja paisub.
Buldooser on mullatöömasin, mida kasutatakse alates pinnase viimistlusest, lõpetades karjääritöödega.
Bituumen pakskiht on pahteltatav või pritsitav hüdroisilatsiooni materjal vedelal või poolvedelal (pasta) kujul.

Betoonparke ehitades on võimalik betooni sisse segada pigmente, muutes betooni igava halli värvi silmale ilusamaks.
Balkerite konstruktsioonis on aga raamkaared kasutusel kogu kere pikkuse ulatuses, kuna ei takista neis lasti paigutamist.
Bituumenrullmaterjalid on valmistatud süttivast materjalist ning kuuluvad valdavalt mittepõlevate materjalide hulka.

Bambuse põrandakate on tavaliselt kallim kui laminaat, aga samas odavam kui traditsiooniline puidust põrandakate.
Barocco tähendab itaalia keeles eriskummalist ning loss oli selle stiili arhitektuurne lemmikžarn.
Betoontellised – Columbia kivi – valmistatakse peenteralisest betoonist, millele võib lisada pigmente.

Beauforti - skaala järgi), tormi tulekul ja vahetuse lõppedes sõidutada tuule eest varjatud kohta,
Betoon - ja raudbetoontoodete valmistamise põhioperatsioonid on segu paigaldamine ja tihendamine.
Betoonpõrandad - tööstuspõrandad, torkreetbetoon ning samuti ka monteeritavad betoonelemendid üle kogu

Betooni kiirgust - tõkestav toime on seda parem, mida raskem ta on ja mida rohkem ta sisaldab vesinikku.
Betoon on põlemata tehiskivi, mis saadakse sideaine, täitematerjali ja vee segu kivinemisel.
Betoon on keskkonnasõbralik, kõik selle koostisosad on looduslikud ja see on taaskasutatav.

Betooni tugevus - selle määramine ja mõjurid 9) BETOONI TUGEVUS – raskebetooni tähtsaim omadus.
Betoonisegu konsistents ehk töödeldavus..................................................................24
Betoon on mittepõlev materjal, kuid tulekahju olukorras võib siiski kaotada oma tugevust.

Bim on kontseptsioon, mis nõuab maksimaalset koostöötamist erinevate osapoolte vahel.
Bim on innovatsiooniline ärimudel, mis tähtsustab ehitusprojekti prototüübi loomist.
Betoon on mittepõlev materjal ja ei eralda mürgiseid gaase kõrgematel temperatuuridel.

Betoonisegu plastsust – iseloomustatakse koonilise betoonisamba madalamaks vajumisega omakaalu mõjul.
Betoon - ja raudbetoontugiseintel moodustab vundament seinaga tavaliselt ühtse terviku.
Bituumeni pehmumistäpiks on vee temperatuur sel hetkel kui bituumeni tilk puudutab seadme alumist plaati.

Bituumeni pehmumistäpp on vee temperatuur sel hetkel kui bituumeni “tilk” puudutab alumist riiulit.
Betoonitööd on väga levinud ehituses, järelikult on see aine oma olemuselt väga vajalik.
Bituumen - pakskiht on lahusti-ja asbestivaba kerge töödeldavusega isolatsioonivõõp.

Baseerudes kirjandusele on (kokkuvõtlikult) välja toodud ehitustööstuses eksisteerivad probleemid.
Betoon - õõnesplokke on sobilik kasutada nii seinte kui ka vundamentide ehitamisel.
Betooni survetugevus - ja konsistentsiklassid Betoonid liigitatakse suvetugevuse alusel klassideks.

Buldooser - pinnase teisaldamiseks, abiseadmed tööorgani sõstmiseks ja langetamiseks.
Betoonisegu pumpamine on tavaliselt parime teisaldusviis, kui soovitakse vältida temperatuurikadu.
Betoonplokid – columbiakivi (survetugevus ca. 18 MPa, tihedus 2,1 T/m3) Kergbetoonplokid

Bim - i kontseptsioon on tänapäeval juba kaugelt möödunud 2D CAD süsteemist.
Betoonisegu – valmissegatud betoon, mis on veel sellises olekus, et seda on võimalik
Bituumen - rullmaterjalist kattele kinnitatakse kaitsekiht kuuma bituumenmastiksiga.

Bituumeni pehmustäpp on vee temperatuur sel hetkel kui bituumeni tilk puudutab alumist riiulit.
Buildings – Fan pressurization method” EVS-EN ISO 10211-1. Külmasillad hoones.
Betoon - ja raudbetoon materjalide valmistamine ning kasutamine Iseseisevtöö

Bituumen - pakskiht on • Lahusti- ja asbestivaba, • Kerge töödeldavusega.
Betoon on   ühtlaselt   jagunenud   tavalisemalt   polüpropüleenkiud.
Betooni vertikaalpinnad on vorreldes tavabetoonpindadega margatavalt parema valjanagemisega.

Betoonpostis on valatud õigesti, märgib ära hälbed ja koostab teostusjoonise.
Betoonipinna kastmine – betoonipinna katmine niiskust mitteläbilaskva kattega ( näit.
Betoon on saavutanud 50% ettenähtud tugevuses tõmmatakse kiilud välja.

Betoon on tugev, mitte just liiga kallis ja kergelt valmistatav materjal.
Ballastvett on tarvis laeva mereomaduste parandamiseks eriti tühisõidul.

Bituumenlakk - on lahustiga vedeldatud bituumen või pigi; värvuselt must.
Bituumenstabiliseeritud kihid on hea vee ja ilmastikukindlusega kuid väiksema kandevõimega
Betooni segistid - tööpõhimõtte järgi variandid, kirjeldus, parameetrid.

Bullerjanil on 2 kambriline kolle, mille ümber on paigutatud õhutorud.

Bituumenstabiliseerimine on täitematerjali ja orgaanilise sideaine tihendatud segu.
Buldooserid d275ax - 5EO, D375A-6 ja D475A-5EO on jäätmekäitlusbuldooserid.
Betoon on seda tugevam, mida vähem on temas poore ja kapillaare.

Betoontellised - tehakse jäigast betoonmassist terasraketist vibreerides
Bituumenite katsetamine - pehmumistäpp, viskoossus, murdumistäpp, penetratsioon-
Buldooserid – eriotstarbeline ripptööseadisega traktor või veduk.

Betoonkaitsekiht on kaugus armatuuri pinnast kuni betooni lähima pinnani.
Brošüür on valminud nimetatud valdkonna olulisust silmas pidades.
Buldooser on eriotstarbelise ripptööseadisega traktor või veduk.

Baller on sirge või otsast kõverdatud silindriline teraspost.
Bituumenrullmaterjalid on armeeritud polüestrist või klaaskiust tugikangaga.
Betoonkatuskivid - koosneb tsemendist, liivast, veest ja värvainetest.

Bioloogiline lagunemine - Selle tavalisemaks näiteks on hallitus ja mädanik.
Betoon on tugev ja tehnoloogiline, ei vaja suurt hooldamist.
Bituumenmembraanid on elastsed ja katavad hästi ka väikeseid pragusid.

Bordüür - t apeeditud seina kaasaegse viimistluse elemendid.
Betooni eelduseks on sobiva terastikulise koostisega täitematerjal.

Betoon on maailmas kõige enam kasutatav ehitusmaterjal.
Betoon - tsemendist ja lubjast koosnev tehislik materjal
Betoonkivid - kõnniteeplaadid, betoontellised, väikeplokid-

Betoonplokid - valmistatakse kas öönes või kärgplokkidena.
Bgab - maksimaalne laius koos väljaulatuvate osadega.

Balansseeritud – pöördetelg paikneb esiservast ahtri poole.
Bituumenmaterjalid on veetihedad ja vees praktiliselt lahustumatud.

Butadieenkumm - kasutatakse ainult kooos teiste kummiiikidega
Betneeri - Termosmet.kasut.ära bet.sisemisi soojavaru.
Bituumen - pakskihtmaterjaliga või reaktsiooniliimiga.

Betooni sideaineks on vesikolaas koos happekindla mikrotäitega.
Betoonkonstruktsiooni nimetatakse monoliitbetoonkonstruktsiooniks.
Bituumen - rullmaterjal ja hürdoisolatsiooni võõp.

Ballastis ülesõitudel on keelatud lisaballasti võtta kaubatanki.
Betoon on vajalik injektsioonivahendiga tihendada.

Betooni tihedused on kõikidel rühmadel samas suurusjärgus.
Betoplus - arvutiprogramm betooni analüüsimiseks.

Brigaad on seda efektiivset tööd tegev brigaad.
Broadacare city - tulevikulinn on kõikjal ja ei kusagil.

Bruto - eelarve 23 829 306 kr 162% otsekuludest
Butüülhermeetikud – lahustid+ savi või kriiditäidisega;
Betoon - ja raudbetoontala töötamise erinevus

Bambusele on iseloomulik jätkukohad ehk sõlmed.

Ballastitankid on ette nähtud vedela ballasti veoks.
Betoon on kivistunud, eemaldatakse raketised.

Betoonisegu hind on tavabetooni omast monevorra korgem.

Bituumenpaanid on membraanisarnased liitmaterjalid.

Betooni paigaldamine on vaid üks osa betoonitööst.
Betoon on levinuim materjal ehituses.


Buldooser cat - D4 (tootlikus on 190m³/h),

Bituumenmastiks - hydroisolatsiooni töödel

Ballasti - (балластная)
Bet on samuti ehitusniiskus.

Betoontellis on inimese tehtud kivi.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Biokeemilised protsessid – aeroobsed ( vees on lahustunud hapnikku), hapnikuvabad ( vees ei ole lahustunud, kuid on keemiliselt seotud hapnikku), Anaeroobsed ( vees ei ole lahustunud ega seotud hapnikku)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Bht – hapniku hulk milligrammides, mis kulub liitris vees oleva orgaanilise aine biokeemiliseks lagundamiseks kokkulepitud ajavahemiku kestel kindlates katseoludes

Vote UP
-1
Vote DOWN
Bituumen - rullmaterjalist. Hoone on arvutatud raamkonstruktsioonina, mille riiglid on kinnitatud postide külge šarniirselt ja vundamendi külge paindejäigalt.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Betoonpõrandate pahteldamiseks on olemas spetsiaalne põrandapahtel weber 3000. See kantakse pinnale kas pahtlilabidaga või valatakse kuni 5 mm paksuse kihina.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Bituumen - pakskiht.....................................................................................................................7

Vote UP
-1
Vote DOWN
Betooni induktsioonsoojendus – meetod, mis on siis nagu nimigi reedab induktsioonvoolu kasutamisel betooni soojendamiseks kasutatav vahend.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Betoonisegu koostis - komponentide absoluutsete mahtude summa võrdub värskeltpaigaldatud betooni mahuga.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Bituumen on katusematerjalina kasutusel juba igiammusest ajast.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto