Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Atp ehk adenosiintrifosfaat Heterotroofid saavad oma elutegevuseks vajaliku energia toidus Universaalne energia talletaja ja ülekandja, mis osaleb kõigi rakkude sisalduva orgaanilise aine oksüdatsioonil metabolismis  Elutegevuseks vajalik energia  Sünteesiprotsesside lähteaine saamine ATP molekuli ehitus: Enamus loomi on heterotroofid, samuti surnud orgaanilisest ainest lämmastikalus adeniin toituvad seened saprotroofid
Atp on vajalik selleks, et dissimilatsiooniprotsessides vabanevat energiat saaks hiljem ära kasutada, salvestatakse see enamasti ATP molekulidesse.
Atp - d ei sünteesita. elektronide ülekandel vabanev energia eraldub soojusena nt. ainevahetushaiguste korral, türeotoksikoos- kilpnäärme ületalitlus 107. Kuidas toimub tsütosoolis sünteesitud valkude liikumine mitokondrisse, milline on mitokondrisse liikuva valgu signaaljärjestus? Transport toimub translatsiooni järgselt.

Atp on kontraktsiooni vahetu energiaallikas: tema hüdrolüütilise lõhustumise energiamuut kasutub müosiinipeakeste liikumiseks (keemiline energia konverteerub mehhaaniliseks) • ATP hüdrolüütilise lõhustumise energiamuudu arvel eemaldab Ca-pump sarkoplasmast kaltsiumiioone (vastu kontsentratsioonigradienti)
Atp - s talletunud energia (29 kJ/mol ehk 7 kcal/mol) vabaneb uuesti hüdrolüüsis, kusjuures tekib ADP. Vabanenud energiat kasutatakse energiakulukates sünteesiprotsessides.Peale selle etendab ATP olulist osa aminohapete ja nukleotiidide aktiveerimisel ning rasvhapete sünteesimisel ja lagundamisel.
Atp - d toodetakse kogu aeg. Iga minut kasutatakse ära 3*85 g ATP-d. Kui ATP süntees katkeb on rakus energiat 4-5 sekundiks (ehk kui ATP süntees katkeb, on organism 4-5 sek pärast surnud). kui ATP-d ei kasutata ära, siis see laguneb ise ära. ATP taastootmine: - Kreatiin-fosforhappe mehhanism.

Atp on adenosiitrifosfaat, lämmastikualus adeniin, sahhariid desoksriboos või riboos * tekib taimedel fotosünteesi alguses * tekib hingamisprotsessis * tekkekoht tsütoplasmavõrgustik või mitokonder Kasutamine: ainete sünteesiks, elundite trantsport, mõtte protsessid, liikumine, temp.
Atp - keskne molekul raku energeetikas GTP - peamine energiaallikas valgu sünteesis CTP - oluline metaboliit fosfolipiidide sünteesis UTP - suhkrute aktiveerija polüsahhariidide sünteesis  Desoksünukleosiid-5’-trifosfaadid (dNTP) on substraati- deks DNA molekulide sünteesil.
Atp - energiat kasutatakse rakkudes füsioloogilis- biokeemilisteks protsessideks, taimede kasvuks ja arenguks, mineraalainete hankimiseks mullast jne. Toimuvat reaktsiooni kirjandab valem: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H20 + energia puittaimede hingamist mõjutavad mitmed tegurid.

Atp - st (kokku piisab kuni 10 sek.) - ATP/KP süsteem Hapnikku ei ole vaja ja piimhapet ei teki (nim alaktaadiliseks anaeroobseks süsteemiks) 2. anaeroobse glükolüüsi käigus tekkiv ATP (2ATP-d 1glükoosi molekuli kohta) Nim. glükolüütiline süsteem Tekib piimhape.
Atp - G-aktiin, ADP-G-aktiin, ATP-F-aktiin ja ADP-F-aktiin. Neist levinumad on ATP-G-aktiin ja ADP-F-aktiin. Mg, K, Na ioonide juuresolekul lahuses G-aktiin polümeriseerub F-aktiini pikkadeks ahelateks ATP hüdrolüüsumisega. Monomeerid asetsevad ahelates helikaalselt.
Atp – adenosiintrifosfaat on makroergiline ühend (energiarikas), koosneb N-alusest, riboosist ja 3P rühmast (vt lk 87). Energia kandub edasi viimase fosfaatrühma äraandmisel! Makroergilised ühendid on veel: GTP, CTP, UTP – neid kasutatakse RNA sünteesiks.

Atp - adenosiintrifosfaat on kõigis rakkudes esinev makroergiline ühend, mis osaleb raku aine- ja energiavahetuses energia universaalse talletaja ja ülekandjana. Laktoos ehk piimasuhkur  Kuulub madalmolekulaarsete liitsuhkrute ehk oligosahhariidide hulka.
Atp - universiaalne energia ülekandja (edeniintrifosfaat) ATP on nukleotiid, mis koosneb lämmastikalusest (adeiin), süsivesikust(riboos) ja 3 fosfaat rühmast. Osaleb biomolekulide tekkel, ainete aktiivsel trantspordil, lihasrakkude töös.
Atp - adenoniintrifosfaat; makroergiline ühend, mida kasutavad kõik organismid, orgaanilised ained, millesse salvestunud energiat saab kasutada sünteesiprotsessides. Koosneb lämmastikalustest, süsivesikust ka 3st fosfaatrühast.

Atp - aasina töötav peaosa ongi just see, mis seostub mikrotuubulite või aktiinifilamentidega ning kus toimub konformatsiooniline muutus ja mis viibki mootorvalgu nihkumisele kas mikrotuubuli või aktiinifilamendi suhtes.
Atp - ADP + valk (P) universaalne energiatalletaja (adenosiintrifosfaat). Makroergilise sideme lõhkumisel saadakse ~30 kJ/mol. ADP - ANP +valk (P) universaalne energiatalletaja (adenosiindifosfaat). Vabaneb vähem energiat.
Atp –  adenosiintrifosfaat, tal on kolm osa: esimene adeniin, teine osa riboos ja kolmas kolm fosfaatrühma.  Fosfaatrühmad eralduvad väga kergesti, mille käigus tekib esmalt ATP’st ADP. 

Atp - universaalne energia talletaja ja ülekandja, mis osaleb kõikide rakkude metabolismis N-alus(adeniin)-süsivesik(liboos)-p~p~p (~ makroergiline side, mille lõhkumisel vabaneb
Atp - s talletunud energia (29 kJ/mol ehk 7 kcal/mol) vabaneb uuesti hüdrolüüsis, kusjuures tekib ADP. Vabanenud energiat kasutatakse rasvhapete sünteesimisel ja lagundamisel.
Atp - st vabanenud energia muudab müosiini kuju, nii et see seostub uue G-aktiiniga, üks või kaks kohta kaugemal algsest, nüüd on müosiinil potentsiaalne energia.

Atp - P=>ADP; ADP-P=>AMP; ADP+P=>ATP 5. Gcl lagundamise üldvõrrand: C6H12O6+6O26CO2+6H2O 38 ADPi+38Pi 38ATP 6. Glükolüüs toimub tsütoplasmavõrgustikus.
Atp - adenosiintrifosfaat on kõigis rakkudes esinev makroergiline ühen, mis osaleb raku aine- ja energiavahetuses energia universaalse talletaja ja ülekandjana
Atp - d siduvaid transportereid nimetatakse nende sarnast ATP saiti sisaldava järjestusmotiivi põhjal ka ABC (ATP binding cassette) perekonna transporteriteks.

Atp e. Adenosiintrifosfaat, koosneb lämmastikalusest, ribosoomist ja 3 fosfaatrühmast Fotosüsteem II- kasutab molekulide lagundamiseks ergastunud elektronide
Atp – adenosiintrifosfaat, energia talletaja ja ülekandja; nukleotiid, mis koosneb lämmastikalusest (adeniin), riboosijäägist ja 3-st fosfaatrühmast.
Atp - sse salvestub energia; see energia vabaneb üleminekul ATP → ADP (makroergilise sideme katkemine) üks taimede põhi-toiteelement (K ja N kõrval)

Atp - (Agreement of Transportation Perishable) - Kiirestiriknevate toiduainete rahvusvahelise veo ja sellel veol kasutatavate eriveovahendite kokkulepe
Atp fosfaadijäägid on ülekantavad alkoholide hüdroksürühmadele, happerühmadele ja amiidirühmadele, kusjuures tekkivad energiarikkad keemilised ühendid.
Atp on vajalik müosiini ja aktiini seose katkestamiseks ATP-st saadav energia on vajalik Ca+2 eemaldamiseks sarkoplasmast → kontraktsiooni

Atp - d on võimalik genereerida kolmel viisil kasutades substraatset fosforüülimist, oksüdatiivset fosforüülimist või fotosünteesi.
Atp – kasutatakse aktiivseks transpordiks rakumembraanides, ainemolekulide sünteesid, lihasrakkude kontraktsioon, tsütoskeleti tööd
Atp – adenosiintrifosfaat on universaalne energia talletaja/ülekandja, mis osaleb rakkude metabolismis. ATP molekul on ribonukleotiid.

Atp - d. GLÜKOOS + 2ADP + 2Pi → 2LAKTAAT + 2H+ + 2 ATP . Glükolüüsi käigus vabaneb vaid ca 7% glükoosis kätketud energiast.
Atp - ks. Seega kujunebki glükolüüsi summaarseks energeetiliseks egektiks 2 ATP molekuli iga lammutatud glükoosi ühiku kohta.
Atp - na. Bakterite toitumistüüpe iseloomustatakse põhiliselt selle järgi, mida nad kasutavad energia- ja süsinikuallikana.

Atp - Universaalne energia talletaja ja ülekandja, mis osaleb kõigi rakkude metabolismis. ---- Adenosiintrifosfaat ehk ATP.
Atp - pcr süsteem-väga kiire, saab tööd teha 10-15 sek. Ainult siis kui teeme hästi kiireid, lühiajalisi liigutusi.
Atp - DnaK kompleks on valgu suhtes madala afiinsusega ja vabastab valgu, andes selle üle GroEL ja GroES kompleksile.

Atp ehk adenosiintrifosfaat Universaalne energia talletaja ja ülekandja, mis osaleb kõigi rakkude metabolsmis.
Atp - KP (kreatiinfosfaadi susteem) taastub täielikult 2.3 minuti jooksul. Laktaadisüsteem on tugeva koormuse
Atp - see salvestatud energiat kasutatakse rakus biosünteesideks ja ka füüsikaliskeemilisteks tegevusteks.

Atp on kõigis rakkudes esinev makroergiline ühend, mis on energia universaalne talletaja ja ülekandja.
Atp - konkurentseid inhibiitoreid arendatakse eelkõige ravimitööstuses erinevate haiguste raviks.
Atp - d ei tohi olla rakus liiga palju, sest ATP/ (ADP+AMP) (suhe) määrab ära ensüümtasakaalu.

Atp - st saadud energia abil vabaneb müosiinipea aktiinifilamendist, et seonduda järgmisega.
Atp on universaalne energia talletaja ja ülekandja, mis osaleb kõigi rakkuda metabolismis.
Atp - adenosiintrifosfaat on kõigis rakkudes esinev makroergiline ühen, mis osaleb raku

Atp on juriidiline tekst, mis koosneb 4 peatükist, 20 artiklist ja 3 tehniliselt lisast.
Atp – adenosiintrifosfaat (tri- st ühendis on kolm fosfaati) ADP - adenosiindifosfaat
Atp - ehk adenosiintrifosfaat on makroergiline ühend, mida kasutavad kõik organismid.

Atp - d vajatakse sünteesi protsessides. 4.5. A – fotosüntees, B – rakuhingamine.
Atp - d tarbiv tupe kontrakteerumine surub faagi pead basaalplaadi ja kiudude suunas.

Atp - universaalne energia salvestaja ja energiakandja kõikides elusorganismides.
Atp - s 6) Väävel S- Tähtis roll ensüümides, esineb vitamiinides ja valkudes.
Atp - d toodetakse mitokondrite membraanis paikneva ensüümi ATP-süntaasi abil.

Atp on vajalik β subühiku seostumiseks teiste NPC valkudega poori läbimisel.
Atp - annab trantspottvalgu molekulile energiat, et see saaks oma kuju muuta.
Atp hüdrolüüsi on vaja transkriptsiooni aktivatsioonil avatud kompleksi moodustumiseks.

Atp - sõltuv proteaas – 1% koguvalgust – 76AA jääki, tsütosoolne.
Atp - d eelkõige anaeroobse glükolüüsi kaudu N: silmaliigutajalihas.
Atp - d sünteesitakse glükoosi oksüdatsioonil vabaneva energia arvel.

Atp - mis on kõikides biokeemilistes reaktsioonides energijakandjaks.
Atp - st saadud energia abil vabaneb müosiinipea aktiinifilamendist.
Atp - ks ei toimu:• Oksüdatsiooni kogu energia vabaneb soojusena.

Atp - aasne aktiivsus, tuleb ta viia aktiivsesse konformatsiooni.
Atp - PCr Creatine kinase • PC + ADP  ATP + C (creatine)
Atp - organismi universaalne energia talletaja ja ülekandja.

Atp hüdrolüüs on tavalisim energiaallikas bioloogilistes süsteemides.
Atp - makroenergiline ühend, sinna salvestatakse energia
Atp - aasi aktiivsusega peaosa ning kepikujulist sabaosa.

Atp - d siduvad domäänid paiknevad erinevas piirkonnas.
Atp - ülekandemolekul,salvestab ja annab ära energiat.
Atp - sõltuv valkude lõhustumine toimub tsütoplasmas.

Atp - d ja NADPH-d  Toimub tülakoidide membraanis
Atp – salvestab energiat – makroergiline ühend.
Atp - ADP+ P- mõlemad jäävad seotuks müosiiniga.

Atp - d, mis on akumuleerunud puhkeperioodi kestel.
Atp on universaalne energia talletaja, ülekandja.
Atp - aasid kasutavad transpordiks ATP energiat.

Atp - d toodavad mitokondrid ja tsütoplasma.
Atp on vahetu lihaste energia saamise viise.
Atp – universaalne makroergiline molekul.

Atp - adenosiintrifosfaat ……( poolik )
Atp - st Mida Na+-K+ ATP-aas peab tegema?

Atp - MAKROENERGILINE ÜHEND, MIS OSALEB
Atp – adeiin, riboos, 3 fosfaatrühma.
Atp – universaalne energia ülekandja.

Atp - energia vabaneb atp-e lagunemisel.
Atp - >ADP->AMP energiarikkad sidemed.

Atp - universaalne energia vahendaja.
Atp on keskne makroergiline ühend.
Atp - st. (adenosiintrifosfaat).

Atp – adenosiintrifosfaat

Atp - aasi energiaallikaks.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun