Sõnu seletav sõnaraamat

Aktsia kurss on hind mis kujuneb nõudmise ja pakkumise koondtulemusena.
Aktiivsurve on positiivse kaldega seinale suurem ja negatiivse kaldega seinale väiksem kui vertikaalsele seinale.
Aktsia - väärtpaber, mis näitab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kasumist 10) Milliseid aktsiaid ettevõtted emiteerivad? 1) Lihtaktsia-annab õiguse hääletada üldkoosolekul, kuid jätab ta viimasesse järjekorda kasumi ja ettevõtte sulgemisel alles jääva raha jaotamisel 2)Eelisaktsia- hääletusõigus puudub, kuid annab lihtaktsionäri suhtes eesõiguse kasumi saamisel ja ettevõtte sulgemisel alles jääva vara jaotamisel 11)Kuidas nim aktsiatelt teenitavat tulu?

Akt – õigusnorm PS – seadus – seadlus VP – määrus VV – korraldus - otsus – käskkiri Õigussüsteemide tüübid  Mandri-Euroopa õigussüsteem  Angloameerika ehk common law süsteem  Skandinaavia õigussüsteem  Islami, hinduistlik, judaistlik õigussüsteem  Kaug-Ida õigussüsteem  Aafrika ja Madagaskari õigussüsteem  Sotsialistlik õigussüsteem Mandrieuroopa õs-s kohus ei loo uusi õigussüsteeme/norme. Angloameerikas on pretsedenti õigus.
Aktsiisimaks - reguleerimaks kahjulikke harjumus võimalusi Maksudega saab soosida teatud tegevusi – anda maksuvabastusi Omanikutulu taasinvesteerimine mitte dividendidena välja võtmine Invaliidide tööle võtmine5.5 Tööealine rahvastik jaguneb kaheks:1)maj.aktiivne rahvastik e tööjõud moodustub nendest inim,kes soovivad töötada ja on võimelised töötama 2)maj.passiivse e mitteaktiivse rahvastiku hulka kuuluvad need isikud,kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.
Aktsiasulgemis - hinna alusel) aktsia turuväärtus e. aktsia kaubeldav hind P 11,27 turukapitalisatsioon (31. dets 2009) 50 704,00 aktsiate arv 4 500,00 puhaskasum 155,00 omakapital 71 508,00 müügitulu e käive 205 790,00 EBITDA = ärikasum+amortisatsioon 10 220,00 puhaskasum aktsia kohta E 0,034 omakapital aktsia kohta e. aktsia bilansiline väärtus B 15,891 käive aktsia kohta S 45,731 EBITDA = ärikasum+amortisatsioon (aktsia kohta) 2,271 P/E 327,194 P/B 0,709 P/S 0,246 P/EBITDA 4,962

Aktiivtsenter – substraatide/produktide sidumise ja katalüüsi toimumise koht ensüümis 1. Emil Fischer 1894 – ensüümi aktiivtsenter on komplementaarne substraadiga ensüüm on lukk ja substraat võti – seletas ära ensüümide kõrge spetsiifilisuse Paraku ei tee lukk võtmega midagi 2. Tänapäeval – aktiivtsenter on komplementaarne üleminekuolekuga Seostumisenergia saab realiseeruda alles pärast üleminekuoleku moodustumist Substraat “surutakse” aktiveeritud olekusse
Aktiivne kuulamine on kommunikatsioonitehnika, mille eesmärk on: • anda vestluspartnerile teada, et sa oled tõepoolest aru saanud, mida ta räägib; • näidata, et sa austad vestluspartnerit; • näidata, et sa saad aru vestluspartneri käsiloleva teemaga seonduvatest tunnetest.
Aktsia on jagamatu, kusjuures jagamatuse põhimõtte rikkumiseks ei peeta stock-split’i, so. kõrgema nimiväärtusega aktsia vahetamist talle vastava koguväärtusega ja väiksemate nimiväärtusega mitmeks aktsiaks, sest sel juhul ei jaga aktsionär mitte aktsiat, vaid ühed aktsiad vahetatakse teiste vastu (nt antakse käibel olevad 100 kroonise nimiväärtusega aktsia vastu kümme 10-kroonist aktsiat). Küll tuleb aga splittimisel arvestada ÄS § 223 nõudeid.

Aktsentueeritus on mõnede individuaalsete omaduste rõhutatud avaldumine (kas tugevamate positiivsete või tugevamate negatiivsete omadustega inimene). Saksa teadlased usuvad, et vähemalt 50% inimestest on aktsentueeritud isiksusi, kes jäävad psühhopaatia ja normi vahele. Kuid erinevalt psühhopaatiast, mille puhul hälbed on totaalsed stabiilsed ja intensiivsed avalduvad aktsentuatsioonid üksnes olukordades, mis mõjuvad üksnes kõige väiksema vastupanuga punkti.
Aktiivvõimsuse ühik on vatt (W). 13. Mida kirjeldab reaktiivvõimsus vahelduvvooluahelas? Reaktiivvõimsus kirjeldab seda osa näivvõimsusest vahelduvvooluahelas, mis ei eraldu soojusena (kasuliku tööna). Reaktiivvõimsuse valem on Q = S sinφ, tema mõõtühik on varr e.
Aktsiaselts x – Osaühing Y - subjektid 2. Õigussuhte objekt – töö ja raha 3. Subjektide kontroll – olemas 4. Õigussuhte sisu AS – X maksma raha - OÜ – Y tegema töö – töö on üle antud 5. Omandi kohta pole küsitud – abstraktsiooniprintsiip puudub 6. Kas on õigus nõuda viivist ? Põhikirja järgi peab olema 2 juhatuse liiget kirjutama alla Oli kirjutanud 1. LOEB AINULT REGISTRISSE KANTUD ! PAR 34! PÕHIKIRJA OLDI KANTUD, MITTE REGISTRISSE.

Aktiviseerumine - käitumuslikud muutused Tulemuseks psühhiaatrilised haigused- sh. Parkinsoni tõbi Mürastress Naistel on madalam mürastressi lävi kui meestel Müratase (helirõhutase) Mõõdetakse dB Piirnorm- töötaja ekspositsioon töökeskkonnas tööpäeva (8h) ja töönädala (40h) jooksul, mis ei kahjusta tervist kogu tööstaaži (40aastat)kestel, kuid ei välista terviseriski, sest faktori toime oleneb organismi individuaalsest
Aktsiasulgemis - aktsiasulgemis-hinna aktsiasulgemis-hinna hinna alusel) alusel) alusel) 16,20 56,48 65,40 50 704,00 2 300 600,00 2 300 600,00 4 500,00 40 729,00 40 729,00 155,00 -197 000,00 -197 000,00 71 508,00 1 612 868,40 1 612 868,40 205 790,00 6 388 000,00 6 388 000,00 10 220,00 264 000,00 264 000,00 0,034 -4,837 -4,837 15,891 39,60 39,60 45,731 156,842 156,842 2,271 6,482 6,482 470,323 NA NA 1,019 1,426 1,652 0,354 0,360 0,417 7,133 8,714 10,090
Aktsiad – omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis näitavad selle omaniku õigust osale ettevõtte varast või kasumist. Jagunevad: *lihtaktsiateks – omandiõigust tõendav väärtpaber, mis annab aktsionärile hääleõiguse aktsionäride koosolekul ja tulu dividendidest; *eelisaktsiateks – omandiõigust tõendav väärtpaber, mis hääleõigust ei anna, kuid talle garanteeritakse dividendid sõltumata ettevõtte tegevustulemustest.

Aktsepteerituina on sellised kulud käsitletavad säilitatava (saavutatava) hüve majandusliku hinnanguna. Veekogude turuväliste väärtuste majanduslikul hindamisel sobib preventiivkulude meetod näiteks puhastusseadmete ehitamisega ärahoitud keskkonnaseisundi halvenemise rahalise ekvivalendi kindlaksmääramiseks, kusjuures puhastusseadmetele tehtavad kulutused loetakse võrdeliseks säilitatava veekeskkonna kvaliteedi rahaliseks väärtuseks.
Aktsionädifel on osaline vastutus paigutatud kapitali ulatuses Aktsionäride arv pole loogiliselt piiratud Piiramatu kapitali kogumise võime Juhtimisel arvestatakse ettevõtjapoolset isiklikku panust erinevate aktsiate alusel MIINUSED: On miinimumkapitali nõue (25000 eur) Asutamisdokumentatsioon on keerukam kui TÜ ja UÜ puhul Juhtimine on keerukam Aktsionärid nõuavad pidevat dividendide kasvu Ärisaladuse hoidmine võib osutuda raskemaks
Aktiivne transport - transmembraansed valgud kannavad üle ioone vastu nende kontsentratsioonigradienti. Aktiivse transpordi toimumiseks on vajalik: 1) transmembraanse valgu olemasolu 2) täiendav energia (see saadakse ATP hüdrolüüsil). Donnani membraantasakaal Olgu ühel pool membrane elektrolüüt RCl ja teisel pool membraani NaCl, kuusjuures R+ on makrokatioon, mis ei difundeeru läbi membraani, samas kui teised ioonid (Na+ ja Cl-) läbivad

Aktiivsust moduleerivad ehk muudavad Ca2+ ja GTP. 2.Valkude tsükliline fosforüleerimine (valkudele lisatakse fosfaatrühmi), mida katalüüsivad ensüüm proteiinkinaasid, ja defosforüleerimine, mida katalüüsivad fosfataasid; mõjutab valgu seondumist ligandile (üks nendest vormidest on valgu aktiivne vorm, teine mitte) 3.Proteolüütiline lõikamine (trüpsinogeen, chymotrüpsinogeen), mis aktiveerib/deaktiveerib valke pöördumatult.
Aktsepteeritav on ka lahendus, kui hageja esitab ilma kirjalikku vahekohtu kokku- lepet juurde lisamata hagi vahekohtule ja kostja vastab vahekohtule, kinnitades nõusolekut vaidluse lahen- damiseks vahekohtus (TsMS § 719 lg 1 teine lause). Notarite Koja vahekohtus võivad kohtunikuna tegutseda notarid, aga ka advokaadid, teised õigus- spetsialistid või spetsiifiliste vaidluste lahendamisel vajadusel muu valdkonna spetsialistid.
Aktiivsed vulkaanid on praegu tegutsev või ajaloolisel ajal tegutsenud vulkaan, mis tõenäoliselt tegutseb ka tulevikus) 2. Kustunud vulkaanid on parasjagu mittetegutsev vulkaan, mille aktiviseerumist tulevikus ei peeta tõenäoliseks.

Aktiiv - ja reservkohtade süsteemi kasutamisel  aktiivkohad paiknevad esimesel ja teisel riiulikorrusel, reservkohad lao muudes piirkondades kõrgemal  aktiivkohad paiknevad esimesel riiulikorrusel, reservkohad teisel korrusel nende kohal  aktiivkohad paiknevad esimesel ja teisel riiulikorrusel, reservkohad nende läheduses kõrgemal  aktiiv- ja reservkohad paiknevad esimesel kahel riiulikorrusel läbisegi
Aktiivsuse ühik on Met (uni- 0,8; auditoorne töö- 1; sörkjooks- 5,8). Rõivaste soojapidavuse ühik - Clo, (trikoo- 0,1; toariietus- 1; talvemunder- 7). 1Clo= 0,15 m2K/W. Istuv ja loengut kuulav tudeng eraldab 100W/h energiat.
Aktivakonto jäägi ehk lõppsaldo (S1) leidmisel perioodi lõpul liidetakse jäägile perioodi algul ehk algsaldole (S0) antud perioodil suurenemisega seotud majandustehingute summa ehk deebetkäive (DK) ja lahutatakse antud perioodil vähenemisega seotud majandustehingute summa ehk kreeditkäive (KK). Lähemalt saab tutvuda aktivakontoga näites 1. Lühidalt märkides leitakse aktivakonto saldo järgmisest seosest:

Aktsiad on omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis liigitatakse: • Eelis- ja lihtaktsiateks • Eelis-ja liitaktsiateks • Aktsiatega kauplemise õigusteks 3. Kapitali suurendamise võimalused on: • Palgata juurde uusi töötajaid • Esitada aastaaruanne õigel ajal • Müüa vara • Võtta pangalaen 4. Kui suur peab olema aktsiaseltsi minimaalne aktsiakapital? • 25 000 eurot • 2500 eurot
Aktiivne kaitse - antikehad passiivne kaitse – küüned,juuksed • regulatoorne funktsioon-valgulised hormoonid(insuliin) • liikumisfunktsioon • transportfunktsioon hemoglobiin albumiinid • retseptorfunktsioon • energeetiline funktsioon – valkude lagunemisel vabaneb energiay 17.6kJ/g NUKLEIINHAPPED(A,T,C,G) DNA- desoksüribonukleiinhape DNA on polümerr,mille monomeerideks on desoksüribonukleotiid.
Aktsiatega on   esindatud   rohkem   kui   1   protsent   aktsiakapitalist; 2) oma  emaettevõtja osanikule,  aktsionärile või  liikmele, kelle  osa või  aktsiatega on  esindatud rohkem  kui 1  protsent   emaettevõtja   osa­   või   aktsiakapitalist; 3)   isikule   aktsiaseltsi   aktsiate   omandamiseks; 4) oma juhatuse ega nõukogu liikmetele ega prokuristile. 

Aktraktiive mülgas on ökolõks. Ökolõksu kujunemist peab eeldama, kui nt liigi poolt traditsiooniliselt eelistatud eluapika introdutseeritakse uusi kiskjaid, keda seal varem kunagi pole esinenud või nt kui madalakvaliteedilisse elupaika tuuakse uusi elemente, mis jäljendavad heale elupaigale iseloomulikke signaaltunnuseid, mida liik on traditsiooniliselt kasutanud elupaiga kõrge kvaliteedi indikaatoritena.
Aktiivne kommunikatsioon on teadlikud märgid, mis on nimme kellelegi suunatud, et tahtlikult mingit infot edastada: minu kõne audtiooriumi ees. Passiivne kommunikatsioon ei ole otseselt mõeldud mingit kindlat infot andma, tema tekkepõhjus on muu, kuid kui tema teele satub mõni tõlgendaja, võib ta sellest enda jaoks siiski mingit kindlat infot välja lugeda: painduvad puuoksad informeerivad möödujat tuulest.
Aktiivsait on “avatud”, sellega saavad liituda ADP ja fosfaatrühm 2. Aktiivsaidi struktuur muutub, ADP ja fosfaatrühm seotakse ATP-ks, eraldub vesi 3. ATP vabaneb ning aktiivsaidi struktuur taastub Süsiniku sidumine • Süsiniku assimilatsioon on tsükliline protsess, mida nimetatakse ka Calvini või PCR tsükliks • PCR tsükkel on 13-astmeline karboksüleerimisprotsess, millest võtab osa 11

Akt – koostatakse komisjoni/volitatud isiku poolt faktide, olukorra, sündmuse vm fikseerimiseks – tõendamiseks. Näide lk 161 1. dokumendiliigi nimetus AKT 2. koostamise kuupäev 3. number/ viit 4. koostamise koht 5. kinnitusmärge 9,5 6. pealkiri 7. tekst (sissejuhatav ja konstateeriv osa. Sissejuhatavas osas akti koostamise aluse trükkimisega, järgnevalt loetletakse komsjoni koosseis.
Aktiivvõimsus - on niisugune keskmine võimsus,mis saadakse kondensaatorit. Elektromagnetvõnkumise periood sõltub 1)võnkeringi pooli elektrivoolu kogu töö jagamisel selle töö tegemiseks kujuva ajaga.
Aktiivsel vastuvõtmisel on operaatori vastuvõtmis võime 5bit/s, kui operator saab pidevalt infot vähem kui 1/3bit/s,siis hakkab töö talle tunduma igavana,omaette lugemisel on tempoks kuni 45bit/s. Töö ja puhkuse vaheldumine Inimese tööga kaasnev väsimine-see on normaalne nähtus,kahjulikuks on üleväsimus kui väsimus on nii suur et ei kao tööst vabal ajal ja pärast und siis langeb töö tootlikus.

Aktivatsioonidomeen – mutatsioon võib viia aktivatsiooni puudulikkuseni ja sellest tuleneva puuduliku või mittetoimuva transkriptsioonini ja kuidas mutatsioonid ühes või teises neist mõjutavad transkriptsiooni faktori omadusi? Kui DNAd siduv domeen fuseeriti teistest valkudest pärit aktivatsioonidomeenide fragmentidega, siis teatud konstruktidel säilis omadus reportergeeni ekspressiooni aktiveerida.
Aktiva - ja passivakontod (põhikontod) on tuttavad alapeatükist 3.2 ja kokkuarvestamise valemid on järgmised: • Aktivakontod – S1 = So + DK – KK , • Passivakontod – S1 = So + KK – DK . Tüüpilised aktivakontod on näiteks: kaup, masinad ja seadmed, avansid aruandvatele isikutele jne. Tüüpilised passivakontod on näiteks: aktsiakapital, lühiajaline pangalaen, palgavõlg jne
Aktiivtsenter – ensüümi molekuli piirkond, mis otseselt osaleb katalüütilises protsessid, aktiivtsentri mõjtamine avaldab mõju ka ensüümireaktsiooni kiirusele (nn ensüümi aktiivsusele); Ensüümireaktsiooni põhiskeem - E + S ES P + E ensüüm substraat ensüüm- produkt ensüüm substraat kompleks Akriivtsenter ja substraat peavad olema komplementaarsed, et saaks tekkida ES kompleks.

Aktsia - või osakapitali nimiväärtus 23. Aazio (üle/alla nominaalväärtuse) 24. Annetatud kapital 25. Ümberhindluse reserv 26. Reservid 26.1. Kohustuslik reservkapital 26.2. Muud reservid (liikide lõikes) KOKKU rühm 26. 0 kr 0 kr 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 28. Aruandeaasta kasum (kahjum) 29. Oma aktsiad või oma osad Omakapital aktsiaseltsis/osaühingus KOKKU 0 kr 0 kr
Aktsia - või osakapitali nimiväärtus 250 000 kr 40 000 kr 26. Reservid 26.1. Kohustuslik reservkapital 14 482 kr 14 482 kr KOKKU rühm 26. 14 482 kr 14 482 kr 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 187 275 kr -69 415 kr 28. Aruandeaasta kasum (kahjum) 96 520 kr 1 256 690 kr Omakapital aktsiaseltsis/osaühingus KOKKU 1 548 277 kr 1 241 757 kr PASSIVA KOKKU 3 524 028 kr 2 588 138 kr
Aktiivne ebakriitilisus on fanatism - niihästi andunult jaatavas kui ka jäägitult vihkavas vormis, 2. Passiivne ebakriitilisus ilmneb tolerantsusena(sallivusena) ja liberaalsusena (mööndusteta heatahtlik hoiak: ela ise ja lase teistel elada, laissez faire, tehtagu mis tahes, peaasi, et mind ei häititaks) 3. Passiivne kriitilisus on skeptitsism 4. Aktiivse kriitilisuse meelelaad on maailmavaade.

Aktiivne kuulamine tähendab seda, et kuulajal on täita aktiivne roll, peegeldades kuuldut tagasi oma sõnadega, näiteks: “Ma sain aru, et sellega te tahtsite öelda, et...”, või esitada küsimusi, näiteks: “Kas sinu seisukoht on...” , “Kas ma sain õigesti aru, et...” Proovige rääkida kordamööda, et mõlemad vestluspartnerid saaksid teemat arutada ja oma mõtteid avaldada.
Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital (ÄS § 221 lg 1). Mõlemad on piiratud vastutusega kapitaliühingud, kusjuures osalus omandatakse panuste tegemisega vastavalt kas osa- või aktsiakapitali, millega omandatakse osa või aktsia(d). Aktsia on jagamatu väärtpaber, osa on teatud tingimustel jagatav ja selle kohta ei või väärtpaberit välja anda.
Aktsia - või osakapitali nimiväärtus 40 000 kr 40 000 kr 26. Reservid 26.1. Kohustuslik reservkapital 14 482 kr 14 482 kr KOKKU rühm 26. 14 482 kr 14 482 kr 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum -69 415 kr 0 kr 28. Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 256 690 kr -69 415 kr Omakapital aktsiaseltsis/osaühingus KOKKU 1 241 757 kr -14 933 kr PASSIVA KOKKU 2 588 138 kr 2 478 036 kr

Aktsia - , osakapitali uue suuruse kohta aktsiaseltsile/osaühingule teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded aktsiaseltsi/osaühingu vastu enne aktsia-, osakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist. Aktsia-, osakapitali vähendamise otsuse kohta peab juhatus avaldama teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kutsuma võlausaldajaid üles oma nõudeid esitama.
Aktiivne kuulamine on spetsiaalne teise inimese poolt väljendatu tagasipeegeldamise ja ümbersõnastamise viis, mis: • ütleb teisele, et te kuulate ja mõistate teda; • aitab kontrollida, kas te olete räägitust õigesti aru saanud; • aitab teisel endal saada oma probleemist paremini aru; • aitab teisel vabaneda tugevate tunnete koormast, aitab paremini nendega toime tulla.
Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateksjaotatud aktsiakapital, aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuse eest, selts aga vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga (ÄS § 221). Seega on aktsiaselts piiratud vastutusega ühing suuremate ettevõtete suurt kapitali ja suuremat arvu aktsionääre, kuid nagu osaühingugi puhul on ühemeheühing lubatud.

Aktsiaseltsi toimimine on võrreldes osaühinguga palju formaalsem - aktsionärid saavad otsuseid vastu võtta ainult üldkoosolekul, nõukogu ja kohustusliku audiitorkontrolli nõuded, üldkoosoleku pädevus on seadusega piiratud, aktsiad tuleb kohustuslikus korras registreerida Eesti väärtpaberite keskregistris jne. Aktsiaseltsi ülalpidamiskulud on võrreldes osaühinguga suuremad.
Aktivatsioonienergiat on võimalik määrata kiiruskonstandi temperatuurisõltuvusest ln k = ln Q` - ΔHº‡/RT Arrheniuse teljestik – ln k versus 1/T Joonisel on andmed fumaraadi hüdrataasi katalüüsitava reaktsiooni kohta Malaat → Fumaraat + H2O Mida teeb katalüsaator? Katalüsaator alandab reaktsiooni teel esinevat energeetilist barjääri – alandab aktivatsioonienergiat
Aktsia – omandiõigust tõendav väärtpaber; dokument, mis määrab selle omaniku osa ettevõtte põhikapitalis ning omaniku õigused ja kohustused aktsiaettevõttes.

Akt - on dokument, millega saab tuvastada fakti (dokumentide üleandmist-vastuvõtmist). Asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisakt peab sisaldama: 1) täitmisel olevate lepingute loetelu; 2) pooleli olevate õigusaktide eelnõude loetelu; 3) lahendamisel olevate ülesannete ja vastavate dokumentide loetelu; 4) üleantavate üksikdokumentide ning toimikute loetelu
Aktsepteeritud on Eestis müüdavatest Suomen rehu Lammas Hertta • Ca: P suhe 1:1 või 1,5:1 (2:1). Tiinusperiood 1,5:1 • Se sisaldus peaks olema 30 mg/kg (min. 20 mg/kg) • Cu sisaldus üldiselt madal (10-15 mg/kg) • Kulu 10 g tiinusperioodil, 15 g imetamisperioodil Keedusool või lakukivi Kulu: ~ 5–7 g lauda-ja karjatamisperioodil • Täname tähelepanu eest!
Aktiivkaitsegaas – CO2 Inertgaas – Argoon Alumiiniumi TIG – keevitus - TIG keevitusprotsessi kasutatakse enamjaolt roostevaba terase ja alumiiniumi keevitamisel. Kuna nende materjalide soojuspaisumistegurid on suuremad kui näiteks tavaterastel, siis tuleb need keevisliited kavandada selliselt, et soojuspaisumine ei rikuks keevitatava sõlme või detaili üldkuju ja

Aktsepteerimise staadium - Siin on konflikt muudetud selleks, et püüda mõista ja aru saada, tundma õppida, nii ennast, kui partnerit, energia on suunatud lahendusele. 5. pühendumise staadium- usaldus ja stabiilsus, erinevused enam niipalju ei mõjuta. Hea suhe see saab hingata, seal ei olda koguaeg ninapidi koos, siin on distants paigas, palju lähedust ja palju vabadust.
Aktiivsel mängijal on hommikuti alati hea reibas ärgata, mõnda täiskasvanut viibgi läbi tervest päevast see mõte, et õhtul saab jälle mängima minna. Suur osa tööinimesi tänapäeval kasutabki oma vaba aega rekreatiivselt, sest piisav kogus füüsilist või vaimset mängu, mis süstib positiivsust on kõige parem moodus end järgmiseks tööpäevaks laadida.
Aktsiad – sellega omandatakse osa ettevõttest ja õigus kaasa rääkida ettevõtte arendamisel. Rahvusvaheline Valuutafond- IMF- eesmärk: • Soodustada rahvusvahelist rahanduskoostööd, • Hoida valuutade vahetuskursi stabiilsust, • järelevalve riikide majanduse üle • finantsabi majandusreformide elluviimiseks EUROOPA LIIDU ÜHTNE MAJANDUSRUUM

Aktsiaks nimetatakse mõttelist (jagamatu) osa aktsiakapitalist, mis väljendab aktsionäri õigust osaleda üldkoosolekul, kasumi jaotamisel ning aktsiaseltsi lõpetamisel alles jääva vara jaotamisel. Aktsia omamist tõendav väärtpaber on aktsiatäht (Õigusleksikon, 2000). Aktsiatest võivad tuleneda erinevad õigused seaduses sätestatud juhtudel.
Aktsiiside määrad on diferentseeritumad, aktsiisikaupadega toimetamine keerukam ja aktsiiside deklareerimine võrreldes teiste maksudega käitleja-spetsiifilisem, puudutades seejuures ainult teatud osa maksumaksjatest, siis annab järgnev vaid lühitutvustuse maksuobjektidest ning asjaoludest, mida on oluline teada tegutsedes EL liikmesriigi maksukohustuslasena.
Aktiiv - ja induktiivtakistus vahelduvvooluringis Tegelikkuses esineb harva puhast induktiivsust,enamasti ei saa jätta arvestamata pooli mähisetraadi aktiivtakistust. Kuigi induktiivsus ja aktiivtakistus on ühe ja sama aparaadi või tarviti omadused, vaadeldakse parema ettekujutuse saamiseks pooli kui aktiiv- ja induktiivtakistuse jadaühendust.

Aktiivne õppimine on õppija motiveeritud, tahteline, eesmärgipärane vaimne või füüsiline tegevus õppimise kaudu realiseeritva eesmärgi saavutamiseks.
Aktinomütseedi mütseel on hargeneud torukeste (hüüfide) süsteem, milles puuduvad vaheseinad (mütseeli moodustab üksainud hargnenud torujas rakk). Hüüfi diameeter on alla 1 µm. Selline kujurühmad areneb just pinna sees Mikrobioloogia I. Bakterite mütseel 2011. Tiina Alamäe –substraadismütseel. Tüsilikematel aktinomütseetidel on mütseel püsiv.
Akt - dokument, mis tuvastab ettevõtte mingi seisu (nt inventuur), teo või toimingu (nt kauba üleandmine-vastuvõtmine). Akti koostamiseks võib ettevõtte juht määrata komisjoni (nt lao inventuuri komisjon). 21.9. Ametikiri- dokument, mis koostatakse infovahetuse eesmärgil ning saadetakse adressaadile posti, e-posti või faksi teel.

Aktsiaseltsi juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi ning korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist (ÄS § 306 lg 1 ja lg 4). Juhatusel on ka aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise kohustus ning aruandekohustus nõukogu ees, samuti on juhatuse ülesanne esitada äriregistrile seaduses ette nähtud avaldusi ning teateid.
Aktiivmudaprotsessil on mitmeid modifikatsioone olenevalt reovee sisseandmisest ja aeratsiooni korraldamisest. Lagundatud orgaanika jaguneb BHT' na: - mineraliseeritud CO2 ja vesi 30 - 50% - kõrvaldatud jääkmudaga 40 - 45% - väljub puhastatud veega 10%. Aktiivmuda tähtsamad tööparameetrid on mudakoormus, muda vanus, hapnikutarve ja mudaindeks.
Aktiivsemad on nad öösiti. Olles üsna äkilise loomuga, läheb pereliikmete vahel sageli tormilisteks kokkupõrgeteks. Kahe perekonna kohtumine lõpeb peaaegu alati võitlusega - kriimustamise ja hammustamisega. Tundub, et inimeste juuresolek pesukarusid ei heiduta, kuna rahumeeli hiilivad nad kämpingutesse, hotellidesse ja majadesse.

Aktiivsuse regulatsioon – allosteerilised ensüümid, • ensüümide hulkade regulatsioon – geenide aktiivsuse regulatsioon (klassika – operoni mudel) Molekulaarbioloogia tsentraalne dogma – bioloogilise informatsiooni “voolu” suund on DNA RNA valk DNA replikatsioon on “poolkonservatiivne” – tütar-DNAd saavad kumbki ühe vanadest
Aktsionär – aktsia omanik alajahtunud majandus – situatsioon, kus tegelik tootmismaht on väiksem kui potentsiaalne ja kus tegelik tööpuudus on loomulikust suurem ning majanduses eksisteerib ressursside raiskamine alternatiivkulu (ka: loobumiskulu) – saamatajäänud tulu parimast alternatiivsest kasutamata jäänud võimalusest
Aktsiate tulunorm on pidevalt vähesel määral tõusnud, mis peaks aktsionäridele kasulik olema. Tulu aktsia kohta ehk EPS oli 94 aastal 0,01, 95 aastal oli see 0,012 ja 96aastal oli see 0,015. Need näitajad on võrdsed aktsiate tulunormiga, kuna Viisnurgal puuduvad eelisaktsiad ja sellest tulenevalt ei maksta ka eelisaktsiate dividende.

Aktuaalne on loodusressursside ammendumise oht. Ranged looduskaitse-eeskirjad on säästnud Saksa looduskeskkonda suurematest katastroofidest ja tööstusjäätmete näol tiksuvatest pommidest. Hoolikalt sorteeritakse majapidamisjäätmeid, võimalusel töödeldakse ja kõrvaldatakse vastavalt tänapäeva tehnoloogia kõrgtasemele.
Aktsiaturu indikaatoritele on võimalik leida mitmeid kasutusvõimalusi: investorid saavad indeksi abil ülevaate selle kohta, kuidas aktsiaturu arengud mõjuvad nende investeeringutele, indeks annab võimaluse analüüsida aktsiaturu käitumist minevikus, samuti on indeksi alusel võimalik leida seoseid aktsiaturu ning majanduse käekäigu vahel.
Aktiivne transport – vajab ATP-energia sisaldab kolesterooli ning transportvalke Rakumembraa Passiivne transport – lisaenergiat ei vaj n ⋅ Difusioon – soojusliikumisest tingitud iseeneslik aineosakeste liikumine ja segunemine ⋅ Osmoos – lahusti ühesuunaline liikumi läbi poolläbilaskva membraani puhtast lahustist lahusesse.

Aktsia - või osakapitali nimiväärtus 40 000 kr 40 000 kr 26. Reservid 26.1. Kohustuslik reservkapital 14 482 kr 0 kr 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 0 kr 0 kr 28. Aruandeaasta kasum (kahjum) -69 415 kr 14 482 kr Omakapital aktsiaseltsis/osaühingus KOKKU -14 933 kr 54 482 kr PASSIVA KOKKU 2 478 036 kr 322 646 kr
Aktiivaineks on Ne ja He. Ergastatud osakesed hakkavad liikuma erinevatele energianivoodele (joonis 2.). Ergastatud osakesed kaotavad energiat kvandi kiirgamisega (fluorestsents). Kui ergastatud osakesele mõjub kvant, siis naaseb osake põhiolekusse kiirates kvandi, mis on koherentne ja samasuunaline pealelangeva kvandiga.
Aktiivseks – riik püüab tööpuudust ennetada (ümberõpe, uute töökohtade loomine). o Majanduse regulatsioon seaduste, maksu- ja rahapoliitika ning turumehhanismide abil Riigi funktsioonid majandusse sekkumisel: • Riik kehtestab seadused ja reeglid, mis määravad ettevõtte ja majapidamiste käitumiskeskkonna.

Aktiivus on seega: A = 0,0195 * 103 * 26 * 5 * 2 / 870 * 181 * 0,0075 = 4,29 kat/g 3. Tulemused Arvutuste tulemusena sain antud ensüümi proteolüütiliseks aktiivsuseks 4,29 kat/g. Kuna produktide kontsentratsiooni ja aja vahel valitseb lineaarne sõltuvus, siis katsetulemused pidid graafikul langema ühele sirgele.
Aktivatsioonienergia on erinevate reaktsioonide ja erinevate ainete puhul erinev, kuid mistahes reaktsiooni käivitamiseks on see energeetiline barjäär vaja ületada. Ensüümide eespool korduvalt mainitud ülisuur reaktsioonide kulgemise kiirust suurendav toime seletub otseselt aktivatsioonienergia alandamisega nende poolt.
Aktiivset tegutsemist nimetatakse vulkaanipurskeks. Kõrgeim vulkaan Maal on Ojos del Salado Tšiili ja Argentina piiril (6891 m), kuid arvestades vaid ajaloolisel ajal tegutsenuid on kõrgemaiks Llullaillaco (6739 m). Inimesed on läbi ajaloo olnud vulkaanidega tihedalt seotud, sest nende ümbruses levivad viljakad mullad.

Aktsiaseltsi ärinimi on AS Kohvi Kohvik (edaspidi aktsiaselts) 2. Aktsiaseltsi asukoht on Tartus ja aadress on Eesti Vabariik, Tartu linn, Pikk 8. 3. Aktsiaseltsi tegevusalad on: pagaritoodete valmistamine ja müümine, klientide teenindamine. 4. Aktsiaseltsi majandusaasta algus on 1.detsember ja lõpp 31. november.
Aktsiaseltsil on osaühinguga võrreldes 2 erinevust : 1) Osaühingu osakapital peab olema vähemalt 40 tuhat krooni, sealhulgas väikseim osa 100 kr. Aktsiaseltsikapitali minimaalseks suuruseks on 400 000 kr, väikseim aktsia 10 kr. 2) Osaühing ei pea oma osanikele välja andma kirjaliku väärtpaberit.
Aktiiv - ja passiivladu saab eraldada horisontaalselt (reservladu ühes lao pürkonnas ja aktiivkohad teises) või vertikaalselt (aktiivkohad alumistel riiulitel, passiivkohad ülemistel). See kehtib muidugi suuremate ladude korral, väikestest ladudes pole aktüv- ja reservladu mõtete eraldada.

Aktiivne saatkonnaõigus – president nimetab ametisse valitsuse ettepanekul diplomaatilised esindajad a.ii. Passiivne saatkonnaõigus – president lubab teiste maade diplomaatilistel esindajatel jääda Eestisse, võttes vastu nende volitused b. Riigi esindamine c. Rahvusvahelistele lepingutele alla kirjutamine
Aktsia on väärtpaber, mis annab õiguse selle omanikule (aktsionärile) saada kasumit sellest firmast ning seda kasumit nimetatakse dividendideks. Natsionaliseerimine on riigistamine ja privatiseerimine on sellele vastupidine ehk siis erastamine, riigi või kohaliku omandi muutmine eraomandiks.
Aktsionääride eesmärgid - • maksimeerida tulu – kapital peab teenima raha • Roi – return on investment – palju ma oma investeeringust raha võin välja võtta • Roi – vajab tasakaalustamiseks teisi eesmärke o Turuosa – annab võimaluse pikemas perspektiivis tulu saada näiteks uute toodete pealt.

Aktiivne transport – mehhanism, mille juures vajatakse lisa energiat, vajalik energia saadakse prootonite s.o vesinikioonide väljutamisel rakust, mis tekivad raku ainevahetuses metaboolide oksüdatsioonil. Paljud mikroorganismid on miksotroofid, so nad võivad ühelt toitumistüübilt üle minna teisele.
Aktsiakapital on jagatud aktsiateks (ÄS § 221 lg 1), aktsia on jagamatu (ÄS § 224). • Aktsiatel on ühesugune nimiväärtus (ÄS § 223). • Aktsiad registreeritakse EVK-s (ÄS § 228 lg 1). • Aktsiaraamatut peab EVK (ÄS § 233 lg 2). • Aktsiad on võimalik teha börsil vabalt kaubeldavaks.
Aktiivsusteooria – aktiivne tegevus aitab kohaneda vanadusega 2. eraldumisteooria –leppimine rolli muutustega aitab kohaneda vanadusega 3. pidevusteooria – käitumismudelite säilitamine aitab kohaneda vanadusega 4. homestaasi teooria – Iga süsteem püüab säilitada tasakaalustatud olukorda.

Aktsiaseltsiga on käsundilaadne lepingusarnane õigussuhe, mis on reguleeritud lisaks aktsiaseltsi kui juriidilise isiku kohta käivatele seadusesätetele (erinormid: TsÜS ja ÄS) ka VÕS vastavate sätetega (üldnorm). Aktsiaseltsi kõrgeim juhtorgan on aktsionäride koosolek, kes valib nõukogu.
Aktimaal – üks žanritest, alasti inimkeha kujutis 3) natüürmort – samuti tähtis maalikunsti žanr, kujutab mitmesuguseid esemeid (näiteks vaasid, nõud, puuviljad, lilled, jahisaak jne.) 4) olustikumaal e. žanrimaal – igapäevast elu-olu kujutav maal Veel žanre: • maastikumaal
Aktiveerijaks on anioonid (nt Cl), ühe ATP hüdrolüüsil toimub kahe H+ transport, inhibiitoriks on bafülomütsiin A. Ainete/ioonide liikumisel on oluline tähtsus taimede veevahetuses, sest selle vahendusel toimub osmootselt aktiivsete ainete transport vakuooli ja väheneb raku veepotentsiaal.

Aktsia on likviidsem (võõrandamine kergem). Min nimiväärtus on 10 senti (ÄS § 223 lg 1). Aktsia on jagamatu (ÄS § 224). Keelatud ei ole nn stock-split. Aktsiaid on erinevalt osast mitut liiki. Liik ei seondu nimiväärtuste erinevusega, vaid aktsiast tulenevate õiguste erinevusega.
Aktiivne transport – rakk kulutab energiat 2. passiivne ainete transport – energiat ei ole vaja (difusioon, osmoos) Osmoos on lahusti difusioon läbi poolläbilaskva membraani, kusjuures lahusti liigub madalama kontsentratsiooniga lahusest lahusesse, kus on kõrgem lahustunud aine kontsenratsioon.
Aktiveerunud th - rakud toodavad tsütokiine, kuna aktiveerub suur hulk T-rakke, siis toodetav tsütokiinide hulk on samuti väga suur, see tingib toksilise šoki sündroomi. (loengus olen kirjutanud: aktiveerunud Th otsivad organsimis märklaudu). 18. Valkude immunogeensust määravad tegurid.

Aktsia - ja omakapitali kogusumma ega aktsionäri omanduses olevate aktsiate summaarne nimiväärtus. TALIBID (Tallinn Interbank Bid Rate) on deposiidi intressimäär Tallinna pankadevahelisel rahaturul ehk Eesti turul fikseeritav tase, millega võetakse pankadevahelisel turul raha sisse.
Aktsiis - riiklik maks, mida riik kehtestab teatud kaubaga kauplemisele või tootmisele.
Aktiivne tööpoliitika – passiivne tööpoliitika – valituse poliitika, mis valituse poliitika, mis püüab ennetada töötuse tegeleb töötuse tagajär- tekkimist, näiteks luues gede leevendamisega, uusi töökohti või tege- näiteks maksab töötu ledes ümberõppe orga- abiraha niseerimisega

Aktuaalseim probleem on ilmselt oht sattuda majanduslikult Venemaa mõjusfääri. Kuna Eestil oli Venemaaga paljudes asjades majanduslikud sidemed, eriti just energiamajanduse osas, siis pole Eesti jaoks küll eriti lihtne katkestada Venemaaga sidemeid, et mitte temast liigsa sõltuvaks muutuda.
Aktivatsiooni - kaskaad, mille tagajärjel hakatakse mingit valku tootma (vastuseks väliskeskkonna signaalile). 12. Miks on vaja rakusisest kompartmentaliseeritust ja signaali ülekannet? Too näiteid, mis rakuga juhtub vastavate protsesside/struktuuride puudumisel või vigasuse korral.
Aktsiaid on omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis liigitatakse : • Eelisaktsiateks ja lihtaktsiateks • Omandiaktsiateks ja lihtaktsiateks • Eelisaktsiateks ja osalusaktsiateks 34. Vali valikvastuste hulgast õige sõna: Võlakiri on oma olemuselt .......... kandev laen.

Aktsiaseltsi puhul on edaspidi eeldatavasti tegemist s u u r e t t e - v õ t t e g a. Aktsiaseltsi juhib juhatus ( see võib olla 1- liikmeline). Juhatust kontrollib ning äritegevuse üldsuunad määrab üldkoosoleku valitud nõukogu. Nõukogu on seega aktsionäre esindav järelevalveorgan.
Aktiivsustegureid on võimalik määrata aururõhu mõõtmise teel ja elektrokeemiliste meetoditega. Kui puuduvad andmed komponentide aktiivsustegurite kohta, on sobiv kasutada näilist tasakaalukonstanti K'C, mis avaldatakse molaarsete kontsentratsioonide Ci kaudu: CCH 3COOC2 H5 ⋅ C H 2O
Aktsiisid – maks kaupadele, mis kahjustavad looduskeskkonda või inimese tervist.

Aktiivne tarbija – üritab jõuga kätte saada asju, omakasupüüdlikkus; säilitajad – hoiavad olemasolevast kinni; kaupmees – elu on kui kapital, mida tuleb investeerida; loojainimene – tunnetab mina olemises, mitte omamises ja saavutab selle läbi loomingu, protsess on tähtis;
Aktiivvõimsus on 2100 W. 1.2. Juhtme pikkus on 1,8 m. 1.3. Värvus/viimistlus on must.
Aktiva kontol on kajastatud vara(käibe- ja põhivara) liikumine; passivakontol on kohustused (lühiajalised ja pikajalised) ja omakapital. Aktivakontodel saldod on deebeti, passivakontodel kreedeti poolel .aktiva=passiva. Lōppsaldo = algsaldo + sama poole käive - vastaspoole käive.

Aktivaatoriks on ensüümreaktsiooni kiirust oluliselt tõstvad faktorid: • metalli-ioonid (Na ja K NA /K pumba puhul; Ca lipaasi, Cl amülaasi puhul). Aktiveeriv toime võib avalduda allosteeriliselt, koensüümi ja ensüümi valkosa sidujatena, substraadi ja ensüümi seostajatena.
Akt on koostatud selle kohta, et (struktuuriüksuse nimetus, ametinimetus, töötaja nimi) andis üle ja (struktuuriüksuse nimetus, ametinimetus, töötaja nimi) võttis vastu järgmised lahendamisel olevad dokumendid, asjaajamises lõpetatud toimikud, pitsatid ja plangid.
Aktiivsed vulkaanid - tegutsenud kogu inimkonna vältel ja võivad pursata, vesuuv, fuji, etna Passiivsed vulkaanid-tegutsenud sajandeid või aasta tuhandeid tagasi ja jäänud oote seisundisse Kustunud vulkaanid- vulkaanid mille kohta pole teada et nad oleks pursanud kunagi. nt kuraditorn

Aktiivsena vananemine tähendab pikemat tööelu, paremaid töötingimusi, aktiivse kodanikuna ühiskonnaelus osalemist ja iseseisvust igapäevaelus (Sirotkina 2012). Aktiivsusteooria seisukohast lähtuvalt on võtmesõnadeks aktiivsus, tasakaal, kohanemine rollikaotustega ja rahulolu eluga.
Aktiivne stretching – teostatakse keha enda lihaste abil ilma välisabi kasutamata; • Passiivne stretching – staatilise venituse sooritamiseks kasutatakse võõrast abi (sein, partner); Passiivsed liigutsed viiakse läbi turse, valu vähendamise ja liikuvuse suurendamise eesmärgil.
Aktiiv veemahutavus ehk omastatava vee lahustunud ainetest; mulla tahke ja gaasilise 1. Kuivendamine Taandumine: diapasoon Wakt = O U D 0…75 faasi koostisest; taimede elutegevuse Mulla soojusomadused ja soojusrežiim 1. hapniku loovutamine (Wväli-Wnärb)•Dm=? Mm/10cm produktidest.

Aktuaalsed on õnnetusjuhtumite vältimise probleemid tarbekaupade kasutamisel (vt Weegels, 1996). Suure osa ergonoomikast hõlmab tööstusergonoomika (industrial ergonomics, ka põhiliselt occupational ergonomics), mis käsitleb ergonoomilisi probleeme tööstusettevõtetes.
Aktsiaseltsi sisesuhted on reguleeritud põhikirjaga, mis kinnitatakse asutamislepinguga.
Aktsiis - Maks, mida kehtestab riik tervist kahjustatavatele toodetele.

Aktsiisid - Eestis on aktsiisid kehtestatud kütusele, tubakatoodetele, alkoholile, mootorsõidukitele ning alkoholi- ja karastusjoogipakenditele Kohalikud maksud kehtestab iga kohalik omavalitsus oma äranägemise järgi kohalike maksude seaduses sisalduva valiku põhjal.
Aktsia - või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile 7) juriidiliste isikute juhatuse või muu juhatust asendava organi kõik liikmed on ühed ja samad isikud; 8) isik on teise isiku töötaja, töötaja abikaasa või otsejoones
Aktiivtsentril on kaks põhilist rolli: o Siduv roll - seob endaga substraadi o Katalüütiline roll - muudab substraadi produktiks, tänu millele toimub aktivatsioonienergia alandamine Akriivtsenter ja substraat peavad olema komplementaarsed, et saaks tekkida ES kompleks.

Aktsia - , osakapitali lihtsustatud vähendamise korral ei või aktsionäridele/osanikele teha väljamakseid ega maksta aktsia-, osakapitali vähendamise otsustamise majandusaasta ja sellele järgneva kahe majandusaasta jooksul aktsionäridele/osanikele dividendi.
Aktsiaseltsil on   netovara   vähem   kui   pool   aktsiakapitalist   või   vähem   kui   käesoleva   seadustiku   §­s   222  nimetatud aktsiakapitali suurus või muu seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalne suurus, peab üldkoosolek 
Aktsiis - tubakatooted Tarbija -alkohol -kütus -mootorsõidukid -alkoholi ja -karastusjoogi pakend -elekter 7,00 €senti/kWh Hasartmängumaks Hasartmängud: 18% Hasartmängu Sihtotstarbeline: õnnemängud, loteriid, korraldaja (Kultuur, sport totod, osavusmängud

Aktuaatorid on seadmed, mis viivad läbi asendi muutmise: põtkur (eesmärk on tõugata), magnetpool (et kontrollida asendit või nurkkiirust), hooratas (pööravad satelliiti vastupidiselt oma pöörlemissuunaga), päikesepuri (asendi ja kiiruse seadmine). Satelliidid
Aktiivne 2007 - ...  Kasvanud Honolulus muusikute perekonnas, alustas Mars musitseerimist varases eas  Olles läbi lapsepõlve esinenud oma kodulinna kontserdipaikades, otsustas ta muusikukarjääriga jätkata ja kolis pärast keskkooli lõpetamist Los Angelesse.
Aktiivmaatriks - ja passiivmaatrikstehno- loogia erinevad selle poolest, et viimasel kasutatakse ainult juhtivaid radasid pikslitele sig- naali andmiseks, esimesel on aga pikslite juures ka transistorid ja kondensaatorid, mis hoia- vad pikslil mõnda aega ise signaali.

Aktiiv - induktiiv-ja vastuelektromotoorjõuga koormuse korral peab muunduri juhtimissüsteem tagama võrguga sünkroniseeritud vaheldamise tüürnurga suurendamisega üle 90°, nagu näitab joonis 3.3, d. See on tüüpiline elektriajami pidurdustalitlus.
Aktiivseks ehk copy table → määra fondiks 8-10 . 7. Home → Paragraph alt vajuta Borders`i peale → no border → top border 8. Joonlaualt ülevalt lehelt 5,5 cm → märgista ülemisele joonlauale 9,5 cm . 9. Vajuta klahvi TAB sinna tuleb viide Teie.
Aktivatsiooniprotsessis on oluline trüpsinogeeni aktiveerumine trüpsiiniks peensoole seinas happelises keskkonnas (happeline keskkond tekib sooles lühiajaliselt maosisaldise üleminekul soolde). Tee toimub peensooles vabaneva enterokinaasi (enteropeptidaasi) toimel.

Aktiivset rolli – ta juhib oma arengut ja püüdleb ideaalse mina poole otsuste ning Vastutustunne näitab indiviidi võimelisust käitumise ja valmisolekut eest otsustada oma vastutustunne vastutamine käitumise mõju ning tähtsuse üle Enesearengu subjekt
Aktiivne elutsükkel - asjaajamisperiood (tavaliselt 1 kalendriaasta) Selle perioodi tegevused: -dokumendid pannakse toimikusse/salvestatakse -toimikud säilitatakse töökohtadel -asjaajamisperioodi lõpus kontrollitakse toimikute süstematiseerimise kvaliteeti.
Aktiivsusi on   seotud  reaalse   tulemusega   (korpallis   visatud   punktid   jne).   Enamus   formaalselt  organiseeritud   sportlikud   programmid   soodustavad   pigem   efektiivse   tegevuse  tõkestamist   kui   stimuleerimist.

Aktuaalne on riigi ja kodanikuühiskonna ning riigi ja indiviidi suhte küsimus; mõjuvõimsate sotsiaalsete huvide ja valitsemisaparaadi vastastikuste suhete küsimus; kuidas sotsiaalne ja majanduslik võim piiravad poliitilist käitumist ja valikuid.
Aktsiaselts - äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital, aktsionär ei vastuta isiklikult Asi kohustuste eest, selts aga vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga; miinimumkapitalinõue on 400 000 krooni ehk ligikaudu 25 565 eurot
Aktiivsed geenid on tundlikumad DNAaas I-le – esinevad nn ülitundlikud piirkonnad, mis arvatakse olevat ilma nukleosoomideta ja DNA lahti keerdunud ja kättesaadavam transkriptsioonile. Tundlikud piirkonnad vastavad seega geeni regulaatorpiirkondadele.

Aktiivne tee tähendab seda, et mikroelemendid pumbatakse läbi rakkude eriliste transportvalkude abil kulutades selleks ATP-d. Mineraalelementide imendumine sõltub soolkanalis olevast pH-st, ammoniaagi olemasolust ja rasvade olemasolust söödast.
Aktiivseid teenusepakkujaid on ca. 250, millest 61 % ostab teenuse sisse loodusturismile spetsialiseerunud ettevõtetelt, ettevõtteid, kes ise töötavad välja loodusturismi tooteid ning neid ise või läbi vahendajate müüvad on ca. 150 (Eesti Maaturism 2010).
Aktiivtakistus - on sama takistus ,mis Primaarses keerde rohkem: N1>N2,U1>U2(pinget alandav trafo) Elektromagnetväli- on olemas alilisvoolu korral ja see iseloomustab laengukandjate suunatud liikumisel elektri-ja magnetväljade vahendav ühine väli.

Aktsia - , osakapitali lihtsustatud vähendamine Aktsiaseltsi/osaühingu kahjumi katmiseks võib aktsia-, osakapitali vähendada, teatamata sellest võlausaldajatele ja Ametlikele Teadaannetele (aktsia-, osakapitali lihtsustatud vähendamine).
Aktiivturbiinimõõtmed on suhteliselt väikesed, tema ekspluateerimine on lihtne, ta on ökonoomne ning võimaldab kasutada kõrgparameetrilist auru, saada puhast kondensaati ning lisaks elektri genereerimisele anda tarbijatele erinevate parameetritega auru.
Akt on koostatud selle kohta, et AS TARTU ÕPPURI õppetoetuse määramise komisjoni sekretär Tiia Kivi andis üle ja AS TARTU ÕPPURI õpilaste esindaja Mari Tamm võttis vastu komisjoni poolt kinnitatud õppetoetuste saajate nimekirja.

Aktiivmudapuhastus – menetlus, mis tugineb aktiivmuda võimele absorbeerida biomassi lahustunud orgaanilisi aineid (tekib biomassiks ning vabaneb energia). Mida rohkem toitu, seda kiiremini organismid kasvavad ja arenevad ja aktiivmuda tuleb juurde.
Aktivatsioonienergiaks e nimetatakse energiat, mida on vaja anda molekulidele selleks, et need muutuksid aktiivseteks. Aktivatsioonienergia määratakse eksperimentaalselt ja tema ühik on keemias kJ/mool. Aktivatsioonienergia on igale reaktsioonile erinev.
Aktsiaselts – pangad, kindlustusettevõtted) Osaühing • Laenukeeld • Osaühing ei või anda laenu oma osanikule, kelle osalus firmas on vähemalt 5%. Samuti ei tohi ta anda laenu oma juhatuse liikmele, nõukogu liikmele ega prokuristile.

Aktsiaselts - AS lühendatult Eestis, korporatsioon USA-s, kompanii Euroopas, Ltd – limited liability inglise keeles piiratud vastutus, Co – corporated inglise keeles ühendatud, ühinguks liitunud, OY – Soomes, soome keeles yhtiö osake.
Aktiivsed temperatuurid - ööpäeva keskmised temperatuurid, mis on > + 100C Aktiivne vegetatsiooniperiood on ajajärk, mil temperatuur püsib > + 10 C . Igal taimeliigil on kindla arengufaasi saavutamiseks vajalik teatud aktiivsete temperatuuride summa.
Aktsiaselt - algkapital jaguneb aktsiateks - algkapitali nõue 400 000.- - aktsia lubatud miinimumväärtus 10.- - aktsiad jagunevad 2-ks: eelis ja liht - aktsiaettevõttel peab olema 3tasandiline juhtimine üldkoosolek nõukogu juhatus

Aktiivsuse vahel on korrelatsiooni. Kui log P väärtused on küllalt kitsas vahemikus, siis võib saada sirge, mille võrrand on log1/C=k 1logP+k2, mis näitab, et hüdrofoobsuse suurenemine aitab ainel ületada hüdrofoobseid barjääre, näit.
Aktiva konto - algsaldo deebetis Passiva konto- algsaldo kreedetis 2) Varade sissetulek või kapitali suurenemine, kantakse sellelel poolele, kus on algsaldo varade väljaminek või kapitali vähenemine kantakse konto algsaldo vastaspoolele.
Aktiivne temp - ööpäeva keskmine temp soojuse hulk, mis tuleb anda 1 ruumalaühiku pinnale, et suurem kui püsti langenud kiirte teele jäänud mass, ületab +10C (enamikel kultuuride aktiivne vegetatsioon temp tõsta 1 kelvini võrra.

Aktis on näha, et seadusandja on kasutanud karistusõiguslikke termineid, näidetena võib KarS’ist välja tuua paragrahve, kus kasutatakse korduvaid mõisteid, mis käsitlevaid näiteks õigusvastasust välistavaid asjaolusid.
Aktiivne kuulamine on oskus, mis väljendab teise inimese mõistmist, mis aitab leida teisel inimesel leida probleemidele lahendusi, annab teisele teada, kas sa kuulad ja mõistad teda ning aitab jälgida, kas oled asjast õigesti aru saanud.
Aktiveerimisenergia – energiabarjääri kõrgus ehk reaktsiooni toimumiseks vajalik energiavaru, mis peab osakestel olema võrreldes osakeste keskmise energiaga; aktiivne vahekompleks – barjääri tipule vastav aktiivne ebapüsiv vaheolek.

Aktsiaselts on osaühing, mille kapital on jaotatud osadeks ja aktsia on väärtpaber, mis kinnitab seda, et tema omanik on sellesse aktsiaseltsi paigutanud mingi rahasumma ja seega on tal õigus saada teatud osa aktsiaseltsi kasumist.
Aktseptor – pooljuht sisaldab lisandit, millel on üks väliselektron vähem (ld vastuvõtja) 13. Mis kannavad elektrivoolu n-tüüpi ja mis p-tüüpi pooljuhtides? N-pooljuhis peamiselt elektronid, p-pooljuhtides peamiselt augud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital (A S § 221) . Osaühing on hetkel Eestis kõige levinum äriühingu vorm (1999.*aasta l oli äriregistrisse kantud 23989 osaühingut, aktsiaselts e seevastu ainult 547 7 ning muid ettevõtjaid veelgi vähem). Kuivõrd aktsiaselts ja osaühing on oma põhiolemuselt üsnagi sarnased, siis käsitleme aktsiaseltsi erisusi paralleelselt osaühingu regulatsiooniga.

Aktsioonipotentsiaal on aksonite omane kiire membraani depolariseerimine ja selle järel repolariseerimine elektrilise signaali/ impulsi ülekandel (moodustud aksoni ja neuroni kokkupuutekohas). Aktsioonipotentsiaali kestvus on umbes 1-2 ms.
Akt on dokument, millega saab tuvastada mingit seisu (näiteks, laoseisu) või fakti (dokumentide üleandmist – vastuvõtmist). Akt koostatakse komisjoni või selleks volitatud isiku poolt ning vormistatakse üldplangile.
Aktiiv - ja reservkohasüsteemi kasutatakse siis, kui kaubad saabuvad lattu kaubaalustel, kuid väljastatakse tükikaubana (kastide, karpidena jms). Eraldamise põhjuseks on püüe lühendada komplekteerijate liikumisteekondi.

Aktiivmudapuhasteid on Eestis tehtud kolmes suuruses: BIO 25, BIO 50, BIO 100 (number näitab õhustuskambri mahtu). BIO – mudatasku tüüpi setiti, aktiivmuda valgub tagasi õhustuskambrisse, pneumaatiline õhustus, reovee viibeaeg 24h.
Aktsiaseltsi puhul on kehtestatud kõige rangemad asutamise, juhtimise ja vähemusaktsionäride kaitse ja aruandluse nõuded ning miinimumkapitalinõue on 25 000 eur. Aktsia väikseim nimiväärtus või arvestuslik väärtus on 10 senti.
Aktiivne liikumine on toesehaigele tähtis nii haiguse raviks kui ka enese vormishoidmiseks. Eri raskusastmega liikumine, vajaduse korral liikumist hõlbustavate abivahenditega, kuulub nende haiguste ravi juurde kõigis haigusjärkudes.

Aktsiaseltsil on õigus lasta välja ka vahetusvõlakirju, s.o võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu (ÄS § 241). Aktsiate võõrandamist saab piirata aga ainult teiste aktsinäride ostueesõigusega.
Aktuaalne süntaks on efektiivne terviku analüüsimisel, kuna igas järgnevas lauses esinevad eelmise elemendid. Iga ütlus eksisteerib ja funktsioneerib mingis kontekstis, seotud kõne realisatsiooniga ja sellega, mis juba öeldud.
Aktiivne hõivepoliitika - riik püüab ennetada töötuse tekkimist luues uusi töökohti või tegeledes ümberõppe organiseerimisega Passiivne hõivepoliitika - riik tegeleb töötuse tagajärgede leevendamisega makstes töötuabiraha.

Aktivatsiooni - süsteesi hüpotees – unenäod on ajurakkude juhusliku stimulatsiooni ja aktivatsiooni kõrvalprodukt, püüd ebatäielikust (ajupiirkondade aktiivsus) infost „pilti kokku panna“; PGO – lainete tähtsus.
Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks vastavalt nimiväärtusele (alates 01.01.2011 on võimalikud ka nimiväärtuseta aktsiad). Aktsia minimaalne nimiväärtus on 10 krooni ( 0,1 eurot). OÜ minimaalne väärtus on 100 krooni.
Akt - Vormistatakse üldplankile nagu ka käskkirjad ja avaldused VEEL VAJA TEADA: Kui ei ole AKT-i sisuga nõus, siis enne kui dokumendile allakirjutan on võimalus kirjutada oma eriarvamus ja see lisatakse aktile.

Aktiivne kuulamine tähendab kontakti loomise ja hoidmise oskust (sobilik kehakeel, distants ja silmside loomine segajatest vabas keskkonnas). Samuti oskust jälgida ja ümber sõnastada vestluspartneri poolt öeldut (vt lisa: 1).
Aktspt on hilinenult välja saadetud või on välja saadetud õigeaegselt, kuid teatud põhjustel on see hilinenud ( VÕS §22). Kui aktsept on hilinenult välja saadetud, siis tuleb aktsepti käsitleda kui uut oferti.
Akti kuupäevaks on allakirjutamise kuupäev, mis trükitakse sõnalis-numbriliselt. Kui akt vajab kinnitamist, trükitakse kuupäev ebatraditsiooniliselt dokumendi vasakust veerisest 2 rida dokumendiliigi nimetusest allapoole.

Aktsentueerimine – Sõltuvalt konkreetsest kasvu- ja elutingimustest õpib inimene pidama ühtesid asju, nähtusi, omadusi, väärtusi teistest olulisemateks, õpib neid eelistama ja vastavalt sellele tajuma ka teisi inimesi.
Aktsia on vabalt võõrandatav (ÄS § 229 lg 1). • Teiste aktsionäride ostueesõiguse aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule võib sätestada põhikirjas (ÄS § 229 lg 2) – tehingust tulenev ostueesõigus.
Aktsentueerituse tõdemine on sellise tausta määratlus, mille pinnal võivad tekkida mitmesugused häired –liigse tundepaisuga vastutoimed, neuroosid, isegi reaktiivsed psühhoosid, kuigi tavaliselt asi selliste häireteni ei lähe.

Aktsia - ja võlakirjaturgudel vähehaaval tärganud valmidus rohkem riske võtta sai aga tagasilöögi 2011. aasta veebruari lõpus, kui vallandusid geopoliitilised pinged mitmes Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riigis.
Aktiivne tööpoliitika on ennetav ehk uute töökohtade loomine, täiend ja ümberõpe, hädaabitööd ja tööturuprogrammid Passiivne poliitika tähendab et riik tegeleb töötuse tagajärgedega: töötu abiraha ja stipendiumid.
Aktinoriisad – sümbiontsete baterite moodustatud paksendid taimede juurtel, milles toimub molekulaarse lämmastiku redutseerimine (nitrogenaas): N2 + 3H2  2NH3. Sagedamini esinevad liblikôielsitel liikide juurtel.

Aktsiaselts – Äriseadustiku §221 – Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud ärikapital; aktsionärid ei vastuta ASi kohustuste eest; aktsionärid riskivad vaid selle osaga, mis nad ASi paigutavad.
Aktiivne varu - maavaravaru on aktiivne, kui selle kaevandamisel kasutatav tehnoloogia ja tehnika tagavad maapõue ratsionaalse kasutamise ja keskkonnanõuete täitmise ning maavara kasutamine on majanduslikult kasulik.
Aktiivselt tootmis - ja kaubandusettevõtete ning pankade tegevusse. Riik otsustas, mida ja kui palju toota, kellele ning millistel tingimustel toodangut müüa jne. Neid, kes ei täitnud riigi otsuseid, ootas karm karistus.

Aktsentueerimine – enda jaoks olulisi omadusi märgatakse teise inimes juures oreooli(halo)efekt – kujunenud üldmulje mõju üksikomaduste tajumisel esmamulje efekt– võib hakata mõjutama inimese tajumist tulevikus
Akt on   koostatud   ja   allakirjutatud   eesti   keeles  [eksemplaride   arv]   võrdset   juriidilist   jõudu  omavas identses eksemplaris, millest igale poolele jääb üks eksemplar.
Aktseptandile - pakkumise (või päringu), millele teine osapool (aktseptant) saadab oma nõusoleva vastuse (aktsepti).  Hetkel, kui oferent saab aktseptandilt kätte aktsepti, ongi leping juriidiliselt sõlmitud.

Aktsiis - poliitika sfääris (mõttevabadus ,vabad valimised jne) - teaduse sfääris (kuritegude avastamise vahendite areng, raamatupidamissüsteemi areng). Siin annaks kindlasti veel välja pakkuda variante.
Aktivatsiooniaeg on palju lühem kui silikaatmineraalidel, väheneb kõigi levinumate mükotoksiinide imendumine sooltraktist, taastub toksiinide poolt blokeeritud antikehade, antioksüdantide ja A- vitamiini süntees.
Aktiveerida ehk potentseerida. Patsiendile väljastatakse homöopaatiline ravim tavaliselt väikeste suhkrupillide kujul (Vikipeedia 2009). Homöopaatia toimimise kontrollimiseks on läbi viidud mitmeid uuringuid.

Aktiivsait on seega nendel ansüümidel alkoholi suhtes mitte eriti kõrge spetsiifikaga. Samal ajal on koensüümi suhtes spetsiifika tunduvalt suurem, kuna NADP+ ei saa elektronide akseptorina funktsioneerida.
Aktsiaid on kahte liiki: 1. lihtaktsia - annab selle omanikule hääleõiguse aktsionäride üldkoosolekul, kuid jätab ta viimasesse järjekorda kasumi ja ettevõtte sulgemisel alles jääva vara jaotamisel.
Aktsiad on kõige riskantsemad väärtpaberid, eelkõige lihtaktsiad ning need on tähtajatud väärtpaberid s.t ettevõttel puudub kohustus neid tagasi osta, seetõttu nimetatakse aktsiaid riskikapitaliks.

Aktsioonipotentsiaal on neuroni depolarsatsiooni poolt tekitatud elektriline plahvatus, mis tekib kui mingi stiimul paneb puhkepotentsiaali 0mV poole. Kui depolarisatsioon jõuab -55mV’ni tekib aktsioonipotentsiaal.
Aktuaalsemaid valdkondi on praegu inimese tunnetuse suurendamine, mis aitab inimesel paremini orienteeruda suures infotulvas, kiires töötempos ning aitab inimesel paremini eristada olulist ja ebaolulist informatsiooni.
Aktiivsed tagid on võimelised kiirgama ja vastu võtma signaale jalgpalliväljaku suuruselt maa-alalt. Peamiseks kasutusvaldkonnaks on suuregabariidiliste ja väärtuslike objektide positsioneerimine reaalajas.

Aktsentueeritud jooned on eripärase käitumise jooned, mis kujunevad välja lapsepõlves ja taanduvad puberteedieas isiksuse küpsuse saavutamisel, kui inimene õpib ennast rohkem tundma ja oma käitumist reguleerima.
Aktiivsed metallid on ESIMESE A rühma ja TEISE A rühma elemendid Esimese A rühma elemendid reageerides veega moodustavad hüdrooksiidi, mis on tugevad alused (leelised), seega esimene A rühm on LEELISMETALLID.
Aktsiisimaks on riigi poolt maks teatud kaupadele (tubakas, alkohol) ning aktsiisi maksuna võetud raha läheb reeglina kultuuri arendamiseks. Tollimaks on maks, mida tuleb maksta kaupade eest riigipiiridel.

Aktsioonipotentsiaal neuronites - Ärritaja toimel tekkinud erutus avaldub rakul kiirete elektriliste muutuste tsüklina ehk aktsioonipotentsiaaliga, mil rakumembraani välispind mandab negatiivse ja sisepind positiivse laeng.
Aktsia on seotud omavahenditega, omanike panus ettevõtlusesse, st tegemist oma vahenditega finantseerimine. Vastavalt väärtpaberiga seotud õigustele ja kohustele võib nad jaotada nelja suuremasse
Aktsiisimaks on riigi tarbimismaks teatud kaupadele täiendavalt käibemaksule (tubakatooted, alkohol, mootorikütus, elekter, pakendid). Aktsiisimaksuna võetud raha läheb üldjuhul kultuuri arendamiseks.

Aktsiaselts on kohustatud aktsionärile tagama võimaluse osaleda koosolekul (teatamise kohustus ÄS §§ 293, 294, 295). Üldkoosoleku kokkukutsumise korra rikkumise tagajärjeks on otsuste tühisus (ÄS
Aktsia hind on tõusnud ning paigutama selle väiksema riskiga väärpaberitesse “Osta ja hoia” sõltub: aktsiaturu pikaajalisest arengusuunast, valitud aktsiatest ning dividendide reinvesteeringust.
Aktiiv - induktiivkoormuse puhul juhib diood või türistor voolu ka pärast seda, kui pinge on muutnud märki. Eelmainitud põhjusel ei sulgu türistor nullpingel hetkeliselt, vaid jääb avatuks.

Aktiivsemad on leelismuldmetallid. Õhu käes need oksüdeerivad kiiresti, mistõttu tuleb neid hoida nagu ka leelismetalle oksüdeerumise vältimiseks inertses keskkonnas või õli ja petrooleumi sees.
Aktsepteeritavuse tase on inimeseti ja ühiskonniti erinev, meie usume, et kõik potentsiaalsed ja praktikas juba ilmnenud probleemid kokku annavad põhjust suhtuda GMO-desse ettevaatlikult ja eluterve skepsisega.
Aktsionäril on õigus Igaühel on õigus tutvuda tutvuda osaühingu dokumentidega üldkoosolekul saada juhatuselt registrikartoteegiga ja avaliku teavet aktsiaseltsi tegevuse toimikuga ning saada kohta.

Aktiivne transport – mehhanism, mille juures vajatakse lisa energiat, vajalik energia saadakse prootonite s.o vesinikioonide väljutamisel rakust, mis tekivad raku ainevahetuses metaboolide oksüdatsioonil.
Aktsia - , osakapitali lihtsustatud vähendamise võib läbi viia, kui kahjumi katmiseks ei piisa aktsiaseltsi/osaühingu reservkapitalist ja kui aktsiaseltsil/osaühingul ei ole ka muid reserve.
Aktiivne rahvastik – tööjõud e. Mitteaktiivne rahvastik – osa osa tööealisest rahvastikust, tööealisest rahvastikust, kes kes osaleb tööturul asub väljaspool tööjõudu e. ei osale tööturul

Aktiveerivad smad - valgud, mis toimivad tuumas transkriptsioonifaktoritena; Retinoolhape (Retseptorid (RAR-α, RAR-β, RAR-γ): tuumaretseptorid (rakusisesed), võivad toimida transkriptsioonifaktoritena.
Aktiivsest e. vertikaalsest sünnitusest rääkides peetakse silmas, et sünnitaja võib sünnituse vältel vabalt liikuda - kõndida, istuda või seista s.t. ta osaleb ise aktiivselt sünnituses.
Aktiivsus g - neg bakteriste vastu tuleneb hüdrofiilsest -asendi rühmast mis ioniseerub pH7 Põhjus, miks enamik PEN väikest aktiivsust gram(-)bakterite vastu ilmutab on nende seina ehituses.

Aktsiaselts – äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital, aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest, selts aga vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga.
Aktuaalne taimkate – tänapäevane tegelik taimkate (mosaiik – erinevate keskkonnaoludega kombineeruvad eri aegadest pärinevad mimesuguse intensiivsusega ja mitut laadi inimtegevuse jäetud jäljed)
Aktiiv - radiatsiooniline udu- kahe teguri koosmõjul: soe niiske õhk liigub külmale aluspinnale ja hakkab kiiresti jahtuma; jahtumise tagajärjel tekkib õhumassis kondenseerumine ja udu.

Aktimaalidest on tuntum Tiziani Urbino Venus  Venus paigutatud interjööri  Tizian on korduvalt kujutanud taevassetõusmise ja vankrilt allahüppamise teemat  Backhor ja Ariade 28.11.2007
Aktsia on väärtpaber, mis näitab selle omaniku õigust mingile osale ettevõtte varast ja kasumist. Inimest või ettevõtet, kes omab mingi ettevõtte aktsiaid, nimetatakse aktsionäriks.
Aktsionärid on omanikud 1. Võlakirja omanikud on kreeditorid 2. aktsiad on tähtajatud (v.a tagasiostetavad 2. võlakirjad on tähtajalised eelisaktsiad). 3. aktsiakapital on omakapitali kontol.

Aktsepteerimine – lepib olukorraga, on pannud punkti perioodile, on valmis tegutsema edasiliikumise huvides, meenutab viimast töökohta helgetes momentides, näeb tulevikus võimalusi enda jaoks.
Aktsia raamatupidamisväärtus on määratud bilansis, turuväärtus on noteeritud ettevõtte aktsial olemas börsinoteeringuna, mittenoteeritud ettevõtetel see praktiliselt puudub, kuigi seda on võimalik leida.
Aktiivsem majandustegevus on endiselt koondumas pealinnaregiooni ja teistesse suurematesse keskustesse, mille kõrval jäävad muude piirkondade panused sisemajanduses kogutoodangusse liiga tagasihoidlikuks.

Aktivakirjed on korrastatud kahaneva likviidsuse põhimõttel ja bilansi passivakirjed on liigendatud tähtajalisuse põhimõttel (millises ajalises järjekorras kuuluvad kohustused tasumisele).
Aktsionäril on õigus aktsiaseltsis saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta ainult üldkoosolekul. Vaatamata sellele on juhatusel õigus keelduda, kui teave võib kahjustada ühingu huve.
Akt on koostatud selle kohta, et AS Rõivas õmblusosakonna peaspetsialist Piret Tamme annab üle ja AS Rõivas õmblusosakonna spetsialist Tiia Toome võtab vastu järgmised toimikud:

Akt on dokument, mis koostatakse kollegiaalselt (komisjoni) või selleks määratud isiku (revident) poolt väljaselgitatud fakti, toimingute, seisukorra või sündmuse tõendamiseks.
Aktiiv - , induktiiv- ja mahtuvustakistuse jadalülitus 2 2 2 2 Ω1 U=ruutjuur (Ua +U ) Avaldades pinged voolu ja takistite kaudu saame U= I ruutjuur(r +x =lz, kus r= radiaani sekundis.
Aktiivveemahutavus ehk omastatava vee diapasoon (OVD). See näitaja kajastab taimede poolt omastatava vee hulka, mida muld suudab varakevadel pärast lume sulamist või rohkeid sademeid kinni hoida.

Aktivatsioonienergia – minimaalne energia, mis on vajalik keemilise reaktsiooni toimumiseks • Katalüüs: o Katalüsaator on aine, mis kiirendab reaktsiooni, ise reaktsiooni käigus ära kulumata.
Aktsepteerimine tähendab sõnumi interpreteerimist nii nagu sõnumi lähetaja seda mõelnud on. Ei ole tarvis tingimata nõustuda sõnumiga, kuid oluline on just sõnumi õige interpreteerimine.
Aktiivsuse liik on eriline selle poolest, et ta hõlmab alati kolme elementi, kuid on veelgi erilisem selle poolest, et üks neist kolmest elemendist ei tarvitse olla tegelikult eksisteeriv asi.

Aktsiad - omandiõigust kinnitavad väärtpaberid Tuletisväärtpaber- annab omanikule õiguse või kohustuse tulevikus mingi vara ostuks, müügiks või vahetuseks kokkulepitud hinnaga.
Aktsiisid on sarnaselt käibemaksuga tarbimismaksuks ja nende peamiseks eesmärgiks on inimeste, ettevõtjate käitumise mõjutamine võimaldades ühtlasi koguda maksuraha riigieelarvesse.
Aktiiv - ja reservkohtade süsteemi kasutamisel on komplekteerimiskoht:  reservhoiukoht  aktiivne hoiukoht  pidevalt muutuv hoiukoht  tootevaliku järgi määratud hoiukoht

Aktsiaseltsil xxx on õigus ja kohustus pidada iseseisvalt oma raamatupidamise arvestust lähtudes sise-eeskirjast. Raamatupidamise sise-eeskirja kinnitab juhtkond ettevõttes kehtestatud korras.
Aktsionäridel on piiratud vastutus 2. paremad võimalused suure kapitali kogumiseks 3. aktsiaseltsi eluiga pole seotud tema omanike elueaga nagu näiteks täisühingu ja usaldusühingu puhul.
Aktiks on seadus. Mittenormatiivne õigusakt ehk üksikakt – annab subjektiivsed õigused ja paneb kohustused konkreetsele subjektile või täpselt määratletud subjektide ringile.

Aktiivne temp – ööpäevane keskmine õhutemp ületab bioloogilise miinimumtemperatuuri(taim kasvab). Efektiivne temp – aktiivse temperatuuri ja bioloogilise miinimumtemperatuuri vahe.
Aktiivne transport – ainete liikumine rakku, mille puhul vajatakse täiendavat energiat, niimoodi liiguvad rakku suured aine molekulid ja liikumises osalevad membraanis asuvad transportvalgud.
Aktiveerimata rakke nimetatakse naiivseteks, aktiveeritud rakke aga efektorrakkudeks. Sekundaarne immuunvastus ilmub siis, kui see sama antigeen, mis korra juba oli, satub uuesti inimese kehasse.

Aktiviseerib kommunistid - punasele Ulatuslik propaganda ja isikukultuse mil Mussolini tuli võimule, kuulutati kindralkomissariaadiks, kindralkomissar oli katkule saab vastu vaid pruuniga kasutamine.
Aktsiaindeks - indeks, mis iseloomustab aktsiate kursi muutumist mingi eelmise ajavahemikuga võrreldes 6.Rahvusvaheline rahaturg e. IBRD e. Maailmapanks IMF e. Rahvusvaheline valuutafond.
Aktsiaseltsil on kohustuslik audiitorkontroll (revidendi poolt teostatav kontroll). Ühistu ehk kooperatiiv - ühingud, mille tegevuse eesmärgiks on oma liikmetele mingi teenuse pakkumine.

Aktsiaseltsile kahjulik - siis on tehing tühistatav TsÜS § 131 alusel). Sisesuhte tehingute puhul on erandiks tehingud, mis on tehtud huvide konfliktis ehk aktsiaseltsi tehingud juhatuse liikmega.
Aktsiisid - igakuiselt 15 kuupäevaks (aktsiise 5). Raskeveoki osakaal- kvartalane maks esimese kuu 15 ks (veokimassile, vedrustuse, telgede arv). Tollimaks- vastavalt deklaratsioonile.
Aktsiisid - Euroopa Liidu liikmesriikidele kohustuslike aktsiiside (alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiis) kogumine Eestis praegu ei vasta veel täielikult Euroopa Liidu põhimõtetele.

Aktsionäriks on vald või linn, asutamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ja lõpetamise otsustab ning põhikirja ja selle muudatused kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu.
Aktsiisid on erieesmärgiga maksud(Kuigi aktsiise peetakse erieesmärgiga maksuks, ei ole suuremale osale aktsiisidest laekuvale rahale seaduses kindlat kasutusotstarvet ette nähtud.
Aktsionäril on õigus proportsionaalsele osale ettevõtte kasumist, mis jaotatakse aktsionäride vahel dividendidena. Eelnevas näites on aktsionäril õigus 1%-le jaotatavast kasumist.

Aktiivne turism - reisimise filosoofia, mis ühendab endas seiklus-, loodus- ja kultuuriturismi. Millised on loodusturismi tähtsamad demograafilised rühmad? (Käsiraamat LT ettevõtjale)
Aktiivtkistuse mõõtühik on oom. Eristamaks aktiivtakistust alalisvooluahelas aktiivtakistusest vahelduvvooluahelas nimetatakse alalisvooluahela osa elektrilist takistust ka oomiliseks takistuseks.
Aktiveerimatu - jääb inaktiveerituks seni, kuni ta membraani re- või hüperpolarisatsiooni mõjul uuesti tagasi pöördub suletud , aga aktiveeritavasse olekusse). K+ kanalid avanevad

Aktiivne vulkaan – pidevalt või mõne aastase vahega tegutsevad 2. Kustunud vulkaanid – inimajaloo vältel mitte pursanud 3. Suikuvad vulkaanid – ajutise purskerahu seisundis olevad
Aktiivtakistus – tekitab vahelduvvooluahelas olev takisti ( On põhjustatud laengukandjate vastastikmõjul ioonide ja teiste osakestega Pinge ja voolutugevuse vahel faasivahet ei ole
Aktsiakapitali vähendamine - aktsiate nimiväärtuste vähendamine või aktsiate tühistamine. Aktsiakapitali lihtsustatud vähendamine on vähendamise erijuht ja võib kasutada kahjumi katmiseks.

Aktsiaselt – piisab 1 asutajast (kõik jur ja füüs isikud sobivad). Asutamine ilma aktsiate märkimiseta – ise otsustavad, kuidas toimub asutamislepingus aktsialte jagamine.
Aktsiaselts – äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital; aktsionär ei vastuta isiklikult AS kohustuste eest, AS aga vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma
Vote UP
-1
Vote DOWN
Akth - Adrenokortikotroopne hormoon– neerupealsete koore talitlus A- adrenaliin NA-noradrenaliin Stressi profülaktika: Endogeensete mehhanismide kaudu - adaptatsioon mittekahjustavatele stressoritele - organismi kohastumine uute tingimustega, mille puhul stressi realiseerivate süsteemide aktiivsus ajapikku langeb ja stressi pidurdavate süsteemide aktiivsus tõuseb)

Aktiivne kuulamine tähendab usaldust, samal ajal kui nõu andmine, juhendamine ja muud taolised sõnumid väljendavad usaldamatust, võttes lapselt vastutuse probleemi lahendamise eest.
Aktiivvõimsus on vahelduvvoolu võimsuse see osa, mis muutub kas soojuseks, mehaaniliseks tööks või salvestub keemilise energiana. Soojuslik võimsus eraldub vaid aktiivtakistis.
Aktsiafond – investeerimisfond, mis investeerib osakuomanike raha peamiselt aktsiatesse  aktsiisimaks – erinevatele luksus- ja tervist kahjustavatele kaupadele kehtestatud

Aktiveerimisvõime on küsitav. Osad reaktsioonid toimuvad elektrivoolu toimel (nt.galvaanielemendid). Osade reaktsioonide tulemusel tekib elektrivool, mida kasutatakse näiteks akudes.
Aktsepteeritavad riskid – ebaolulised riskid Valikuliselt aktsepteeritavad riskid – aksepteeritavus sõltub mitmetest asjaoludest Aktsepteerimata riskid – riskid on ilmsed ja avalduvad
Aktsiisimaks – kaudne maks, millega võidakse maksustada teatud kaubagruppe, et piirata ülemäärast tarbimist, valuuta – konkreetses riigis kehtiv rahasüsteem ja rahaühik,

Aktsionäride risk on suurem. Samal ajal võib firma laenukapitali mõistliku kasutamisega viia alla oma kapitali kaalutud keskmise hinna, sest laenukapital on odavam kui aktsiakapital.
Aktiveerimisenergiate vahe on võrdne reaktsiooni soojusefektiga (E1-E2=∆U, mis on süsteemi alg- ja lõppoleku energiate vahe). - Katalüütiliste reaktsioonide mehhanism (koos tuletusega):
Aktiivne platseebo – –kopeerib rohu kõrvaltoimeid ent mitte arvatavat ravitoimet Platseebo jõud! Pikka aega arvati, et paltseebo rahustab patsienti, ent sellel pole raviefekti.

Aktiivmeetodi kasutamisel on võimalik koostada ka radoonitaseme ajaline graafik ööpäeva lõikes, mis võib olla abiks radooni tekkimise allika või sisseimbumiskoha väljaselgitamisel.
Aktsia - , osakapitali suurendamise (vähendamise) otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul/osanike koosolekul esindatud häältest.
Aktiivmuda – orgaanilisest peenheljumist ja kolloididest ning mikroobide kogumeist koosnev helbeline mass, mis tekib reovee õhustamisel aktiivmudapuhasti õhutuskambris.

Aktsept on kätte saadud, kui see on oferdi teinud isikule teatavaks tehtud või jõudnud tema elu- või asukohta ja tal on 23 olnud mõistlik võimalus sellega tutvuga.
Aktiivõppes on olulised ka soojendus- e. häälestusülesanded võiks olla seotud esitatava teemaga, kuid õpilaste jaoks ei pruugi see seos ilmtingimata kohe nähtav olla.
Aktiini filamendid on kinnitunud +otsaga Z-diskile. Kontraktsiooni puhul on sunnitud Z-diskid üksteisele lähenema nind aktiini filamendid libisevad müosiinifilamentide peale.

Aktsiisimaks - tarbimismaks, millega maksustakase teatud konkreetset kaubagruppi täiendavalt käibemaksule, piiravad tarbimist ja reguleerivad turgu, kaudsed ja riiklikud
Aktsiisimaksja on   oma   kohustused   vastavalt   käesoleva   seaduse   §­le 111  üle  andnud,   aktsiisiga   maksustamise   periood   on   kalendriaasta.
Aktsionärid on piiratud vastutusega omanikud, kes vastutavad ainult oma aktsiakapitali ulatuses; kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek; juhatus ja nõukogu

Aktiivselt pol – see on natuke ohtlik; täita korralikult riigiseadusi, aga mitte osaleda pol. Epik hindasid kõrgelt sõprust. Tõeline sõprus on tarkade meeste vahel.
Aktiivsus g - pos ja G-neg bakterite Probenetsiid blokeerib penitsilliini vastu, happekindlad, suukaudsed, väljumise organismist neerutorukeste mittetoksilised. kaudu.
Aktiivveemahutavus - näitab taimede poolt omastava vee hulka, mida muld suudab varakevadel pärast lume sulamist v rohkem sademeid kinni hoida 38. Mulla veerežiimi tüübid.

Aktiva – ettevõtja infovärav Abiinfo ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtluse arendamiseks ja ettevõtluse www.aktiva.ee (www.erda.ee ) rahvusvahelistamiseks.
Aktivatsioonienergia on madalam. * Rõhk: Gaasilise reaktsiooni korral suurendab rõhu tõstmine põrgete arvu reageerivate ainete vahel, mille tulemusel reaktsioon kiireneb.
Aktsia turuhind on hetkel 190 krooni, mis on ligi 110 krooni võrra kõrgem kui raamatupidamishind ja järelikult ootavad aktsionärid tulevikus ettevõtte ja kasumi kasvu.

Aktualism on aluseks sellistele meetoditele, millega tänapäeval asetleidvaid geoloogilisi protsesse uurides seletatakse Maa ajaloos toimunud geoloogilisi protsesse.
Aktinomütseetide elutsükkel – esialgu moodustub spoori idanemisel substraadimütseel, seejärel hakkab moodustuma õhumütseel, mille hüüfide fragmenteerudes moodustuvad koniidid.
Aktseptant on müüja ja tema võib müümisest loobuda/keelduda). Va siis, kui on eraldi märgitud, et see on ofert, kuigi ta ei ole konkreetsele inimesele suunatud.

Aktuaalne kaamera on teleuudistesaade, mida näidatakse kanalil Etv. See saade on huvitav ja informatsiooniline ning ka väga vajalik, sest uudiseid peab teadma iga inimene.
Aktiva - ja passivakontosid nimetatakse ka alalisteks ehk reaalkontodeks, kuna aruandeperioodi lõpul kontode sulgemist ei toimu ja sinna võivad jääda saldod.
Aktiivne eutanaasia - aktiivne surma esile kutsumine patsiendil; Eetika.ee : • Eutanaasia Eraldi küsimus on, mil määral on lubatav inimest tema elu lõpetamisel aidata.

Aktiivne kuulamine on protsess, mis nõuab kuulaja aktiivset osalemist. See on täielik keskendumine rääkijale ja tagasiside andmine; kuulamine õpitavate tehnikate abil.
Aktsioonipotentsiaalis on eristatavad järgmised faasid: * depolarisatsioon * repolarisatsioon * tipp-potentsiaal * negatiivne järelpotentsiaal * positiivne järelpotentsiaal.
Aktideks on Eesti Vabariigi töölepinguseadus, Eesti Vabariigi puhkuseseadus, töö- ja puhkeaja seadus, palgaseadus, töötajate distsiplinaarvastutuse seadus.

Aktsiad - aktsia kujutab endast mõttelist osa fima aktsiakapitalist ja aktsia omamine annab omanikule kaasomandiõiguse ning õiguse osaleda firma juhtimises.
Aktiivmuda – vees hõljuvaid baktereid ja muid mikroorganisme sisaldab helbeline biomass, mis tekib reovee puhastamisel aeroobses või hapnikuvabas keskkonnas.
Aktiivveemahutavus – väliveemahutavus – nimetatakse maksimaalset veehulka, mida muld looduslikes tingimustes on võimeline kinni pidama ülalpool kapillaarvöödet.

Aktsia - , osakapitali ei või vähendada alla äriseadustikus nimetatud minimaalse aktsia-, osakapitali suuruse (vastavalt 400 000 krooni ja 40 000 krooni).
Akth – adrenokortikotroopne hormoon – neerupealistele jõudes hakkavad neerupealised tootma kortisooli, kui seda on liiga palju, produts CRH-d vähem.
Aktsiate pant on aktsessoorne (seotud tagatava kohustusega). Aktsia pant lõpeb tagatud nõude lõppemisel (AÕS § 284). Aktsiate võõrandamine panti ei lõpeta.

Aktiva – näitab ettevõtte vara koostist ja paigutust Passiva – varade allikad • Laenu korral olgu tagasimaksmise allikad selged ja väheriskantsed.
Aktaion – Teeba kroonprints Aktaion nägi, kuidas Artemis ja nümfid suplesid, karistuseks muutis Artemis Aktaioni hirveks ning ta oli enda koerte ohver.
Aktiivne valimisõigus - õigus vallida Passiivne valimisõigus - õigus olla valitud 2. Valimised on ühetaolised - s.t. et kõigu valijate hääled on kaalult võrdsed.

Aktiivsetest vulkaanidest on kõige ohtlikum Laki, umbes 25 km pikkune lõhe, millest siit-sealt, võimsa purske ajal enam kui sajast punktist purskab tuhka ja voolab välja
Aktseptor ehk vastuvõtja omastab põhiaine naaberaatomilt elektroni, jättes selle elektronkattesse augu, mis siirdub soojusliikumise toimel valentsitsooni.
Aktiivne tööpoliitika tähendab seda, et riik püüab kuidagi ennetada töötuse tekkimist, näiteks luues uusi töökohti või tegeledes ümberõppe organiseerimisega.

Aktiivtsentris on kriitiline tsüsteiini jääk konserveerunud pentapeptiidis (QACXG), lõikab substraati aspartaadi järel peaaegu absoluutse spetsiifilisusega.
Aktivatsioonienergia on potentsiaalne energia, mis on arvuliselt võrdne selle minimaalse kineetilise energiaga, mida molekulid peavad omama, et toimuks elementaarakt.
Aktsepteeritav on kajastada eraldise moodustamisega kaasnenud kulu ja hüvitisest tuleneva nõudeõiguse kajastamisega kaasnevat tulu kasumiaruandes netosummana.

Aktsionäridel on vaid jääkosalus aktsiaseltsi 4. võlakirjaomanikel on koos teiste lõpetamisel kreeditoridega eelisõigus firma varale firma pankroti korral.
Aktuaalseks põhja - Euroopas ja Eestis peale Puit on väga heade omadustega ja kõrgelt hübriide (Alnus hybrida). 1998. a. kui Soomes, Kirkniemis alustas hinnatud.
Aktsiaselts on äriühing, mille tunnuseks on see, kui aktsiakapital on jaotatud aktsiateks ja aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest.
C

Aktsiisid on kaudsed maksud(Kaudsed maksud mõjutavad sissetulekut kaudselt, kuna nendega maksustatakse tarbimist, näiteks aktsiis, käibemaks, tollimaks.
Aktsioonipotentsiaal – raku erutumisel tekkiv lühiaegne ja ostsillograafili üksiku tipu kujuline membraani puhkepotentsiaali muutus, nim ka tegevuspotentsiaaliks.
Aktiivkoormuse korral on olukord lihtne tarbijat läbiv vool moodustub laadimisvoolus pingelang, ning impulside kuju moonutub, nii et impulsi kestel tekib pingetõus.

Aktsia - väärtpaber, mis esindab proportsionaalset osalust aktsiaseltsi aktsiakapitalis ning annab selle omanikule ehk aktsionärile mitmeid õigusi.
Aktsiaselts – põhikapital jaguneb paljudesse osadesse ehk aktsiatesse, mida tavaliselt müüakse börsil, seega on võimalik juurde saada palju kapitali.
Akt on põhiseaduse ja seadusega vastuolus: teeb õiguskantsler õigustloova akti andjale ettepaneku viia akt põhiseaduse ja seadusega vastavusse.

Aktiivne kuulamine on oskus, mis väljendab kõige paremini mõistmist ja empaatiat ning aitab teisel oma probleemidega toime tulla ja neid iseseisvalt lahendada.
Aktsiaselts - die AG=die Sorgen-sorgte-hat gesort Aktiengesellschaft,-en Denken-dachte-hat gedacht Valdkond, ala-der Bereich,-e Leiten-leitete-hat geleitet
Aktiivne eutanaasia – keegi kasutab aktiivseid võtteid nt mürgisüst Passiivne eutansaasia – keegi lihtsalt keeldub sekkumisest, mis võiks vältida kellegi

Aktsiate tagasiost - alternatiiv dividendide maksmisele, kus aktsionäridel on võimalus valida, kas saada rahalist tulu või suurendada oma osalust ettevõttes.
Aktsendiga – , arvatakse, et mu filosoofilised tõekspidamised, eetilised arvamused, esteetilised eelistused ja poliitilised hoiakud on ameerikalikud.
Akt - toiming, tegu; ametlik dokument; toimik, dokumendikaust . 3. Aktiva-varad ,bilansi vasak pool 4. Aktsiis-kaudne riigimaks tarbekaupadelt.

Aktiivne kuulamine – terviklik käitumisviis, mille eesmärgiks on võimalike suhtlemistakistuste ületamine ning teabevahetuse tulemuslikkuse suurendamine.
Aktiivsemad on väljakujunenud infrastruktuuriga alevid ja alevikud, kuhu on ostetud kortereid. Siin mainiks ära Sauga, Paikuse, Audru ja Are aleviku.
Aktiveerimiseks on vajalikud 2 järjestikust hüdroksüleerimisreaktsiooni. 1,25-dihüdroksüvitamiin D on hormoon, millel on spetsiifiline tuumaretseptor.

Aktsiaseltsid on sageli tuntuimad ning väga erinevate tegevusaladega eraõiguslikud juriidilised isikud – näiteks AS Swedbank või AS Kühne + Nagel.
Aktiin on   väiksema  molekulmassiga kui müosiin.  Müofibrill­Sarkomeeride   ahel,   koosneb   aktiini   filamentide   kimpudest.
Aktiivne tööpoliitika – valitsuse poliitika, mis püüab ennetada töötuse tekkimist, nt. luues uusi töökohti või tegeledes ümberõppe organiseerimisega.

Aktiivsöe filtratsioon e. Adsorptsiooni Kasutatakse benseen, klorobenseenid, kloroetüül, kloroeetrid ja klorofenoolid, diklorobenseenid ning PAH eemaldamiseks.
Aktsiate pakkumisel on üheks põhimõtteks pakkuda väiksema või normaalväärtusega aktsiaid, sest need on potensiaalsetele investoritele vastuvõetavamad.
Aktsia - väärtpaber,mis tõendab,et selle omanikule kuulub osa aktsiaseltsi põhikapitalist .Aktsiaselts-etevõte,mille põhikapitali moodust.

Aktsiisimaks on riigi maks teatud kaupade (tubakatooted, alkohol, mootorikütus). Aktsiisimaksuna võetud raha läheb üldjuhul kultuuri arendamiseks.
Aktsiisimaks – see kehtestatakse mõningatele kaupadele, mille tootmist ja tarbimist tahetakse riiklikult mõjutada (alkohol, bensiin, luksuskaubad)
Aktsiisimaks – Maks, mis on kaupadele kehtestatud , mille tarbimist tahab riik mõjutada. Tahetakse panna kaupadele, millel on üsna jäik nõudlus.

Aktiivse dos - partitioni juurkataloogis (tavaliselt on see IO.SYS). Kõigepealt teeb viirus failist koopia ja siis kirjutab faili algusse oma koodi.
Aktiivsuse ph - optimumist kasutatakse aktiivsuse määramisel erinevaid substraate ja iga ensuumipreparaat lahustatakse talle sobiva pH - ga puhvris.
Aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, siis ei pea tähitud kirja saatma, kuid teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

Aktsiisid - Eestis on aktsiisid kehtestatud kütusele, tubakatoodetele, alkoholile, mootorsõidukitele ning alkoholi- ja karastusjoogipakenditele.
Aktiivne raadiotunnus on sisemise vooluallikaga varustatud raadiotunnus mis on pidevalt toite jõul võimeline reageerima ka väga nõrgale raadiosignaalile.
Aktsia ositamine – Tegemist on operatsiooniga, mille käigus asendatakse üks suure nimiväärtusega aktsia mitme väiksema nimiväärtusega aktsiaga.

Aktsiahinnad on viimase aastaga langenud 50%. Mitme suurpanga, nt Kaupthingi, Glitniri ja Landsbanki aktsiad on oma väärtust kaotanud enamgi veel.
Aktsiisimaks – kaudne maks, mis on kehtestatud alkoholile, tubakale, mootorikütusele ja pakendile. Eesmärgiks vahendada nende kaupade tarbimist.
Aktiiv - maatriks OLED-id (AMOLED) vajavad õhukest transistorite kihti tagaküljel, et lülitada iga individuaalne piksel sisse või välja.

Aktiiv - ja passiivsurve Survet, mida avaldab pinnas seinale, põhjustades seina mõningase eemaldumise pinnasest, nimetatakse aktiivsurveks.
Aktiivne temperatuur – Laiemas mõistes on see periood (päevade arv), mil ööpäeva keskmine õhutemperatuur ületab bioloogilise miinimumtemperatuuri.
Aktiivsuse ph - optimumist. Proteaasi aktiivsuse määramisel kasutatakse erinevaid pH piirkondi: hapud proteaasid, neutraalsed ja leelisproteaasid.

Aktseptornivoo - On keelutsoonis ,valents tsooni läheduses paiknev energiatase,millele võivad siirduda aktseptorlisandi elektronid valentstsoonist.
Aktsiaseltsi tegevust on võimalik lõpetada üldkoosoleku otsusega, kohtuotsusega või netovara vähenemisel alla osa- või aktsiakapitali miinimumsuurust.
Aktsiis on maks, mida riik kehtestab teatud kaubaga kauplemisele või tootmisele. Levinumad aktsiisid on alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiis.

Aktiivse sotsiaal - majanduspoliitika soodne tulemus 25-40: Taani tööstustoodangu tugev tõus Oli võimalik käivitada suuri avalikke ehitusprojekte.
Aktsiate dividendimäär - mis iseloomustab aktsiate tasuvust nende turuhinna suhtes Aktsiate dividendimäär = dividendid ühe aktsia kohta / aktsia turuhind
Aktsiate puhul on turuväärtuse kindalks tegemine suhteliselt lihtne, kui on börsil noteeritud firma või on firma aktsiatega kauplemine aktiivne.

Aktivaator – regulaatorvalk, mis on vajalik transkriptsiooni läbiviiva ensüümi (RNA- polümeraasi) seostumiseks geeni promootorpiirkonnaga
Aktiveerimise võimalus on temperatuuri tõstmine, kuna temperatuuri tõusuga aktiivsete osakeste arv märgatavalt tõuseb ning reaktsiooni kiirus suureneb.
Aktsia – väärtpaber SKP – SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT – näitab kogu riigi rikkuse taset (kogu riigi rikkus jagatakse elanike arvuga)

Aktiivne transport – peavad olema spetsiifilised transportvalgud, mis vajavad täiendavat ATP-energiat. Madalama kontsentratsiooniga kõrgema poole.
Aktiviseerimisenergia ea – energiabarjääri kõrgus, reaktsiooni toimumiseks vajalik energiavaru, mis peab olema osakestel võrreldes keskmise energiaga.
Aktsiaseltsist on igal tulundusühistu liikmel alati ainult üks hääl, sõltumata osamaksu suurusest. Ühistul peab olema vähemalt viis liiget.

Aktiivne painduvus - on liigutuste ulatus, mis saavutatakse ilma kõrvalise abita, kasutades vaid vastavat liigutst sooritavate lihasrühmade jõudu.
Aktivaator –  regulaatorvalk, mis on vajalik transkriptsiooni läbiviiva ensüümi seostumiseks geeni  promootorpiirkonnaga   
Aktsia olemus on kujundatud selliseks, et teda oleks võimalik kergelt omandada ja võõrandada, soodustamaks aktsia käivet väärtpaberiturul.

Akt - dokument, mis koostatakse komisjoni sõi selleks volita- tud isiku poolt mingi faksti, seisukorra või toimingu fikseerimiseks.
Aktiivtakistus – tavaline takistus, eraldub soojus, põhjustatud laengukandjate ja aineosakeste vastastikmõjust, U ja I vahel faasivahet pole
Aktivatehinguteks – teenitakse rahaga kasumit, 2. passivatehinguteks – kogutakse vaba raha, mis moodustub panga omakapitalist ja hoiustamisest.

Aktseptoriks on hüdroksüülrühm. Neljanda numbri number 1 näitab ära, et fosforüülrühma aktseptoriks on D-heksoosi hüdroksüülrühm.
Aktsiisimaks on riigi poolt maks teatud kaupadele (tubakas, alkohol) ning aktsiisi maksuna võetud raha läheb reeglina kultuuri arendamiseks.
Aktiivmudapuhasti ees on aga madal tundlikkus reoveehulga kõikumistele ja seega on biokilepuhasti kasutatav juhtudel, kus reovee teke on ebaühtlane.

Aktiivtransport - ainete liikumine madalamalt konsentratsioonilt kõrgemale valkude ülekandel nt Na viimine rakust välja või K viimine rakku.
Aktivatsioonienergia ehk aktiviseerimisenergia on energia, mida süsteemi osakesed (molekulid) peavad saavutama, muutumaks reaktsioonivõimelisteks.
Aktsiaseltsis on kõrgemaks juhtimisorganiks aktsionäride üldkoosolek, siis osaühingu puhul räägitakse osanikest ja osanike pädevusest.

Aktsionäril on õigus saada osa kasumist vastavalt tema aktsiate nimiväärtustele, kuid väljamakse võib toimuda jaotunult mitmesse ossa.
Aktinomeetriajaamast ehk siis jaamast, kus hakati mõõtma päikesekiirguse näitajaid ja mille pani püsti kuulus, nüüdseks lahkunud Juhan Ross.
Aktiveerivad t - rakke mittespetsiifiliselt ja põhjustavad süsteemset põletikureaktsiooni, mis halvab omakorda adaptiivsed immuunvastused.

Aktiveeruma – (‘highlighting’) objekti värvuse või jooneliigi (või mõlemad koos) muutumine näiteks siis, kui objekt on valitud.
Aktsia - Kohustuslik Jaotamata kapital Ülekurss reservkapital kasum Kokku Saldo 31.12.2006 2 150 000 - 215 000 10 658 054 13 023 054
Aktsia on varaline õigus, mis ei anna aktsionärile õigust midagi füüsiliselt vallata, vaid üksnes õigused aktsiaseltsi suhtes.

Akt on seadus või otsus; Otsus on sisuline või nimetamisotsus (kellegi valimis otsus) Häälteenamused sätestatud PSRS §3 (6)
Aktiivne viirus on viirus, mis olles aktiivselt mälus ei nakata ainult parajasti käivitatavaid faile, vaid ka neid, mis on lihtsalt avatud.
Aktiivne vulkaan – pidevalt või mõne(kümne) aastase vahega purskav vulkaan Kustunud vulkaan – Inimajaloo vältel mitte pursanud vulkaan

Aktiivsed värvid - segamata puhtad toonid, vähese valgega segatud säravad värvitoonid või vähese mustaga sügavaks muudetud värvitoonid.
Aktiivsel tehiskaaslasel on informatsiooni kogumise, salvestamise ja edastamise seadmed, näiteksraadiotelemeetriaseadmed, laser ja mõõteaparatuur.
Aktsepteerimiseks - oled poiss kui teed seda ja seda! (nt tööd) Kui tegelik mina ja ideaalne mina ei lange kokku on enesehinnang negatiivne.

Aktsiaselts on mõeldud eelkõige õiguslikuks vormiks suurtele ettevõtetele, mis tuleneb mitmetest seaduses otse nimetamata asjaolust.
Aktiivne kuulamine - oskus aktiivselt aidata partneril väljendada oma tegelikke tundeid, mõtteid ja arusaamu ning võime neist ka aru saada.
Aktiivne puhkamine tähendab inimesele tavaliselt hea enesetunde saavutamist, aktiivset tegevust, mis vastab tegija füüsilistele võimetele.

Aktiivne rahvastik ehk tööjõud mitteaktiivne rahvastik ehk   tööjõust väljaspool olevad inimesed töötajad e. hõivatud töötud
Aktiivne sagedusfilter on elektrooniline filtreerimise elektriskeem, mis jagab signaali erinevateks sagedusvahemikeks enne signaali võimendamist.
Aktiivseid kanepikasvatajaid on ligi 10 000, kuid neil on palju sõpru: iga viies alla 35-aastaste seas tunneb vähemalt ühte kasvatajat, vahendas YLE.

Aktsepteerituim on struktuurne klassifikatsioon, mis jagab kehalipiidid kolme klassi: Lihtlipiidid, liitlipiiidid ja tsüklilised lipiidid.
Aktsiaid - omakapitali suurendamine: • võlakirjad - kinnitab saadud laenu ja kohustab selle kokkulepitud tähtajal tagasi maksma.
Aktsiaselts on kõrgeima kapitalinõudega (vähemalt 25 000 eurot) ettevõtlusvorm, mis peab omama mitmetasandilist juhtimisstruktuuri.

Aktsionär on ühel korral oma tahet väljendanud, siis ei ole tal enam võimalik tahteavaldust muuta. Kuidas tuleb vaidlus lahendada?
Aktsionäril on võimalus kasutada oma õigusi aktsiaseltsi suhtes ainult üldkoosolekul osalemise kaudu, mis on kõrgeim juhtimisorgan.
Aktiivfiltrid - neid nimetatakse ka transistorfiltriteks, toimub alaldatud pinge silumine transistori kui reguleeriva takistuse toimega.

Aktiivsed vulkaanid on pideva jälgimise all. Mõõdetakse Vulkaani tipu kerkimist, kraatri laienemist, nõlvade järsenemist ja maavärinaid.
Aktiivvõimsus on keskmine võimsus, mis saadakse elektrivoolu kogu töö jagamisel selleks kulunud ajaga või efektiivväärtuste kaudu.
Aktsiakapital – 78 233 000,00 miinimumnõue (5 mln eurot) • reservfondid - moodustatakse kasumist võimalike laenukahjumite katteks.

Aktsiakapitalis on suurem kui 1%; 3) isikule aktsiaseltsi aktsiate omandamiseks; 4) oma juhatuse ega nõukogu liikmetele ega prokuristile.
Aktuaalseks teemaks on viimasel aastakümnel tõusnud meie inimkonna säilimine, sest meie planeedil toimuv on pannud inimesed pidevasse ohtu.
Aktiivne vabastamistehnika - (Active Release Technique) vabastatakse mediaannärv kompressioonist. Hinnatakse ka kaela ja õlgade lihaste seisundit.

Aktiivse transpordiga on tegemist kui rakk kasutab energiat ainete kättesaamiseks vastuvoolu kontsentratsiooni või elektrilisele gradiendile.
Aktiveerimist on rakendatud neis riikides viimase 50 aasta jooksul ning rakendatud poliitika on olnud sarnase põhjenduse ja loogikaga.
Aktsepteeritav – majandustehingute osapooled usaldavad ja on nõus raha vastu võtma, olles kindlad, et saavad seda tulevikus kasutada

Aktsia - osaühing tulundus- täisühing usaldus- Euroopa ettevõtja filiaal äriühing selts ühistu ühing (Societas Europaea)
Akt ehk üldakt 2)üksikakt ÜLDAKT Normatiivsed aktid erinevad individuaalsetest selle poolest, et nad on suunatud õigusn.
Aktiivne migratsioon – uued noored rakud ronivad mööda radiaalseid (keskel asuv) gliiakiude vanematest ette välimistesse piirkondadesse.

Aktivatsioonifaas – ilmneb trombotsüütide omavaheline kleepumine katkisesse piirkonda veresoones. Ilmneb prototrombiini aktiveerumine.
Aktiveeritud m - il kõrge MHCII ja B7 ekspressioon tase ja nad aktiveerivad T mälu ja effektor rakke, aga ei aktiveeri naive T rakke.
Aktsia on väärtpaber, mis kinnitab selle valdaja õigust osal ettevõtte kausmist ning likvideerimise korral ka osale varast.

Aktsiaseltsi asutamine on keerulisem ning nõuab rohkem aega ja vaeva kui osaühingu asutamine, täisühingust ja usaldusühingust rääkimata.
Aktiivsuse ühik on mikrokatal (µkat). Üks mikrokatal võrdub 1 sekundi jooksul tehtud 1 mikromool produkti 30 kraadi celsiuse järgi.
Aktiivvõimsus on vahelduvvoolu võimsuse see osa, mis muutub kas soojuseks, mehaaniliseks tööks või salvestub keemilise energiana.

Aktsia on dokument, mis annab selle omanikule õiguse osa saada aktsiaseltsi puhaskasumist proportsionaalselt aktsiate arvule.
Aktsiad – omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis näitavad selle omaniku õigust osale ettevõtte varast või kasumist.
Aktsiate märkimine tähendab aktsiakapitali suurenemist. Märkimine tähendab märkija üigus saada aktsia ja kohustus tasuda akstia eest.

Aktuaalsed on ka rahaprobleemid n.laenud, intressid jne.Ametivõimude väärkastuts näiteks kasutati kuninga võimu otstarbetult.
Aktiivne eutanaasia - inimese elu lõpetati teadlikku, konkreetse otsusega, mille eesmärk oligi kiire surm a la surmava doosi süstimine.
Aktiivne vulkaan – pidevalt purskav vulkaan ,( purskab iga 10 a tagant). Kustunud vulkaan – inimese ajaloo jooksul ei ole pursanud.

Aktiivsed teisitimõtlejad on loonud organisatsioone, mis koosnevad inimestest üle maailma ning kes tegelevad loodushoiu ja selle teavitamisega.
Aktsia on väärtpaber, mis esindab proportsionaalset osalust ASi aktsiakapitalis ning annab selle omanikule mitmeid õigusi.
Aktsiaselts on äriühing, mis tegutseb aksiakapitalile põhinevalt ja viimane moodustub aktsiate ostmisel tasutud sissemaksetest.

Aktsiaturul on kogumaht HFT ettevõtete poolt langenud, siis futuuride turul on nende osakaal jäänud siiski märkimisväärseks.
Aktsioonipotentsiaalide vahel on väga tugev seos, kuid membraanipotentsiaalis võib esineda palju muutusi, mis aktsioonipotentsiaalides ei kajastu.
Aktiivne kavandamine – millegi kordasaatmise ja elluviimise kavandamine, mis on keskkonnale uus ja kujundab seda mingil määral ümber.

Aktiivne tööpoliitika – tööturu reguleerimine valitsuse poolt(hädaabitööd) Passiivne tööpoliitika – töötuabiraha, stipendiumid
Aktseptor - vastuvõtja,tekitab 1 elektroni puudujäägi(p-tüüpi) Doonorlisandid tekivad n-tüüpi.See tekitab ülejäävust.
Aktsia - selle abil omandatakse osa ettevõttest, risk on suurem, ettevõte võib pankrotistuda ja aktsia kaotab väärtuse.

Aktsiahindade analüüs - GOOGLE FINANCE Googeldage lauset "google finance" ja te sattute lehele http://www.google.c New York Stock Exchange.
Aktsentueerituse mõiste on aluseks ka Vene psühhiaatri Andrei Litško (sünd 1926) kontseptsioonile noorukite aktsentueeritud iseloomudest.
Aktseptor – aatom H2, O2, Cl2, I2, HCl, NH3, “elektrongaas” või ioon, millel on F2,Br2, N2 CO, CO2 vakantne orbitaal ja

Aktsia – omandiõigust tõendav väärtpaber, mis annab selle valdajale nõudeõiguse ettevõtte kasumi ja varade suhtes.
Aktsiafond - keskmisest kõrgema riskitasemega fond Võlakirjafond (intressifond, fixed income fund) -madala riskitasemega fond
Aktsiakapitali vähendamine on võimalik aktsiate nimiväärtuste vähendamisega või aktsiate tühistamisega. Toimub ka üldkoosoleku otsusega.

Aktiivtsentris on tsüsteiin. Kaspaasid aktiveeruvad kaskaadselt, kõigepealt aktiveerub kaspaas 8, see omakorda aktiveerib teisi.
Aktinomyceseid on mingil määral alati naiste suguelundite limaskestadel, kust nad saavad edasi tungida sügavamatesse kudedesse.
Aktiveerumiseks on vajalikud seleen ning tsink, mistõttu nende vaegus organismis võib samuti mõjutada oksüdatiivseid protsesse.

Aktsent - kasutatakse nii rõhu kui kõrguse kohta akustiline foneetika- kõnelemisel tekkivaid helilaineid uuriv foneetika
Aktsia –  väärtpaber, mis näitab selle omaniku(aktsionäri) õigust osale  ettevõtte varast ja kasutamist
Aktsiad on nimelised. Liigid : ühesuguste õigustega aktsiad moodustavad ühe liigi, teiseks liigiks on siis eelisaktsiad.

Aktsiate kasutamine on rohkem levinum erinevates ärivaldkondades ja kuidas oleks kasulik ettevõtel oma aktsiakapitali struktureerida.
Aktiivne kuulamine on üks edu võtmeküsimus, kuna õpetab arvestama igas olukorras selle inimesega, kellega tegemised kokku viivad.
Aktseleratsioon – Arengu kiirenemine – noorema sugupõlve kiirem küpsemine ja areng, mis suurendas lõhet sugupõlvede vahel.

Aktsiaselts - Aktsiaselts on äriühing, kus on aktsiateks jaotatud pôhikapital. Pôhikapital peab olema vähemalt 25000 eur.
Aktuaalne e. empiiriline mina- inimene nagu ta on oma neurootiliste ja normaalsete, vaimsete ja füüsiliste iseärasustega.
Aktiini filamentidele on iseloomulik struktuurne polaarsus, filamenti kasv toimub eelistatult ühest otsast, mida nimetatakse + otsaks.

Aktiivne happsesus – vabade vesinikiooonide kontsentratsioon mullas ja seda määratakse nii vesi- kui ka kaaliumkloriidileotises.
Aktiivne immuunsus - vaksineerimisel hakkab organism valmistama antikehi haiguse vastu. Organism põeb haiguse kergemal kujul läbi.
Aktiveerimiseks on soovitav kasutada kiirusmoodulit ehk parkimisandurid on aktiveeritud ainult kiirusel alla ~10 km/h (näiteks).

Aktsiaseltsi asutamiseks on kaks erinevat võimalust: • kas asutamine aktsiate märkimisega (käsutataks e harva) • või ilma selleta.
Aktsiate puhul on tegemist väikese osalusega ettevõttes - olles aktsionär, oled ühtlasi ka ettevõtte omanik ehk ettevõtja.
Aktsiisimaks - lisatakse kaupadele, mile tarvitamist soovib valitsus piirata * kütus 0,42%, alkohol, tubakas, elekter, pakend

Aktsiisimaksud on Eestis kehtestatud viiele erinevale tootegrupile: alkohol, tubakas, motorikütus, mootorsõidukid ja pakendid.
Aktiivosis on elektrienergia allikas, mis tekitab temaga ühendatud juhis elektrivälja ja säilitab seda pika aja vältel.
Aktiva - ja passivakontod on alalised kontod, sest neid aruandeperioodi lõpus ei suleta  neile võib jääda saldo.

Aktiviseeritud on samuti glütseriini baasil valmistatud räbustid tsinkkloriidi, hüdrasiini ja ammooniumkloriidi lisanditega.
Aktsia bilansilise ehk raamatupidamisliku väärtuse (book value) all mõistetakse firma bilansilist omakapitali ühe aktsia kohta.
Aktsiaslts – on äriühing,millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital;vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga.

Aktiivseks transpordiks on vaja energiat, passiivseks ei ole. • Passiivne transport – toimud osmoosi, difusiooni või valkude abil.
Aktiivsuse määramiseks on tarvis määrata substraadi või produkti kontsentratsiooni muutumine ajas ehk reaktsiooni toimumise kiirus.
Aktiivvõimsuse mõõtühik on vatt (tähis W), reaktiivvõimsuse ühik varr (tähis var) ja näivvõimsuse ühik voltamper (tähis V•A).

Aktsia - , osakapitali vähendamise otsuses tuleb näidata kahjum, mille katmiseks aktsia-, osakapitali vähendatakse.
Aktsiatesse on raha paigutada riskantsem kui võlakirjadesse, küll võib aga aktsiatelt saada pikaajaliselt suuremat tulu.
Aktiin on valk, mida eukarüootsetes rakkudes on kōige rohkem, tema hulk vōib olla kuni 5% raku kogu valgu hulgast.

Aktiini rõngas - aktiinist ja müosiinist moodustub raku keskele kontraktiilne aktiini rõngas, mis on kääviniitidega risti
Aktiivselt tegutsevaiks ehk purskavaiks loetakse vulkaane, mille kraatrist paiskub välja auru, laavat või püroklastilist materjali.
Aktiivses faasis on valu põhjustatud eelkõige emaka kokutõmmetest ja lapse pea survest emakakaelale, emakakaela avanemisest.

Aktiivvõimsus – P=U*I*cosφ, W Võimsus, mis muundab elektrienergia soojuslikuks, mehaaniliseks, valguslikuks, keemiliseks
Aktivatsioonifaasis - mitmete faktorite järkjärgulise aktiviseerimise tulemusel muudetakse toimivaks X e Stuarti-Proweri faktor.
Aktiveeritud pärm - suurendatud käärimisenergiaga press- või kuivpärm, mis on saadud tema aktiveerimisel eritoitekeskkonnas.

Aktsiad on omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis liigitatakse eelisaktsiateks, lihtaktsiateks, täisaktsiateks.
Aktsiaseltsil on üks asutaja, asendab asutamislepingut asutaja poolt allakirjutatud notariaalselt tõestatud asutamisotsus.
Aktsiaseltsis on juhtimine ja omand rangelt eraldatud, aktsionäride ja direktsiooni lahutamine on reaalne, mitte formaalne.

Aktiivsuseoaas - matemaatikakateeder, mida juhatas 1687. aastast Jakob Bernoulli ning alates 1805. aastast tema vend Johann.
Aktsept – nõustumus ehk aktsept on otsese tahteavaldusega või mingi teoga väljendatud nõusolek sõlmida leping.
Aktsiaindeks - indeks, mis iseloomustab indeksisse kuuluvate aktsiate hindade keskmist muutumist mingi ajavahemiku jooksul

Aktsiisimaks - erimaks, mis kehtestatakse kindlatele kaupadele, mis ohustavad väliskeskonda. nagu alko, tubakas, bensiin.
Aktiivmudaprotsess on reoveepuhastuse kõige laiemalt kasutatava biopuhastusprotsess, mille põhimõtteline skeem on järgmine:
Aktiivtakistus - on sama takistus ,mis Magnetvälja muutumisel tekib pööriselektriväli sõltumatult muutuse päritolust.

Aktsepteeritavad – tulemusmõõdik on arusaadav ja aktsepteeritud ka erinevate organisatsiooniga seotud huvigruppide poolt.
Aktsiisid - Eestis on aktsiisid kehtestatud alkoholile, tubakatoodetele, kütusele ja elektrienergiale ning pakendile.
Aktiivne immuunsus - Tekib pärast nakkushaiguse läbipõdemist või inimese vaksineerimist, kui organism toodab ise antikehi.

Aktiivseks mürakaitseks on salongis kasutusel aktiivne müra-summutussüsteem (ANC), mis pidevalt genereerib vastandfaasis helisid.
Aktiivsuse põhjuseks on ilmselt see, et Island ei asetse mitte üksnes ookeani keskahelikul, vaid asub ka kuuma täpi ala kohal.
Aktsionärid on piiratud vastutusega omanikud, kes vastutavad aktsiaseltsi tegevuse eest ainult aktsiakapitali ulatuses.

Aktiivsuse reorganiseerimine – osa neuronitest, mis on aktiivsed ärkveloleku ajal, muutuvad une ajal vähem aktiivseks ja vastupidu.
Aktiivne tööpoliitika - sel puhul üritab riik tööpuudust ennetada, luues uusi töökohti või pakkudes ümberõppevõimalusi
Aktinomeetrias on kõige rohkem levinud Bougier läbipaistvuse koefitsient Pm ja Linke sumedustegur Tm.Bougier valemist.

Aktiva andmetel on Viljandi maakonnas autosid ühe remondi koha kohta 800 piires ja oleks kasulik remondikoda sinna teha.
Aktivakontod on bilansi aktivakirjete tütred, kuhu kogutakse kokku kõik andmed varade jääkide ja liikumiste kohta.
Aktivas on ühingu vara (asjad, nõuded), passivas on kohustused ja omakapital). Passiva – kust on vara saadud.

Aktsia - die Aktie,-n Anfangen-fing an-hat angefangen Selts, ühing-die Gesellschaft,-en Gehen-ging-ist gegangen
Aktsionipotentsiaal - Neuroni membraani elektrilise laengu lühiajaline muutus; neuronis liikuva signaali füüsikaline alus.
Aktiinid ehk meriroosid elavad kõikjal meredes: polaaraladest troopikani, rannakaljudest põhjatute sügavikeni.

Aktiivtakistus on juhtmetel, hõõglampidel jne. Võimsus näitab ajaühikus sekundis tarbitud või eraldatud energiat.
Aktinoidid on 15 keemilist elementi järjenumbritega 89...103. Nad on nime saanud neist esimese, aktiiniumi järgi.
Aktiveerub ent - kaureeni süntetaas, samuti sünteesi kolmanda etapi oksüdeerivad ensüümid - 3 hüdroksülaasid.

Aktsept ehk   nõusolek   leping   sõlmida   (nõustumus)   oferendi   poolt   näidatud   tingimustel.
Aktsia on väärtpaber, mis näitab aktsionärile kuuluvat kapitali osa. Dividend on makse ettevõtte kasumist.
Aktsiad on suhteliselt vähelikviidsed, kuid pikaajalises perspektiivis peaksid nad investoritele tulusad olema.

Aktsiaselts on piiratud vastutusega äriühing, kus aktsionärid ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest.
Aktsiaseltsi puhul on kehtestatud kõige rangemad asutamise, juhtimise, vähemusaktsionäride kaitse ja aruandluse nõuded.
Aktiivne rahvastik – tööjõud, inimesed kes soovivad töötada ning on selleks võimelised, sh töötajad ja töötud.

Aktiivne transport – kasutatakse energiat; energiat on vaja selleks, et vabastada transporditav molekul kandja küljest.
Aktsiaselt - äriühing, piiritletud vastutusega osanike suhtes, mitte aga juriidilise isiku (OÜ või AS) suhtes.
Aktsiaselts on asutatud 1999. aastal kahe maailma suurima põlevkivil töötava Balti ja Eesti elektrijaama baasil.

Aktsiaseltsile on audiitor ja aastaaruande auditeerimine kohustuslik, seda isegi juhul kui ettevõttel tegevus puudub.
Aktualism – seisukoht, mille kohaselt tegelikult ei ole olemas teisi võimalikke maailu peale tegeliku maailma.
Aktiivseid metalle – naatrium, kaltsium, magneesium, alumiinium jt. saadakse nende sulatatud ühendite elektrolüüsil.

Aktiivsuse ühikuks on kogus ensüümi, mis muundab kindla koguse substraati produktiks teatud kindla ajavahemiku jooksul.
Aktiniidia on põõsakujuline umbes meetripikkuste toestikul või vaiadel ronivate väätidega kahekojaline taim.
Aktivaatori spetsiifika on määratud tema seondumissaidi olemasoluga aktiveeritava geeni promootoralas või selle läheduses.

Aktiveerub on seotud hindamis,-otsustus,-tunnustusprotsessidega. Ilusaks peame asju, mis ei ole väga kompleksed.
Aktsiaseltside puhul on nõukogu ja audiitori olemasolu kohustuslikud, mis teeb selle ettevõtlusvormi usaldusväärsemaks.
Aktsiatel on kindlaksmääratud nimiväärtus, mis väljendab aktsionäri proportsionaalseid huve aktsiaseltsis.

Aktsionäril on õigus saada vastavalt aktsia suurusele dividende, mille väljamaksmise on otsustanud üldkoosolek.
Aktiiv - ja induktiivtakistus vahelduvvooluringis 1. Millist kolmnurka nimetatakse pingete kolmnurgaks? Teha
Aktivatsioonienergia on energia, mida süsteemi osakesed (molekulid) peavad saavutama, muutumaks reaktsioonivõimelisteks.

Aktsia on väärtpaber, mis näitab selle omaniku (aktsionäri) õigust osale ettevõtte varast ja kasumist.
Aktsiaseltsil viisnurk on aktsiakapitali suuruseks 5438600 krooni, see on 543860 lihtaktsiat nominaalväärtusega 10 krooni.
Aktsiisidel on tarbimist piirav ja turgu reguleeriv iseloom.Nende kaudu saab riik mõjutada tarbijate eelistusi.

Aktsionäridel on õigus saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vaid üldkoosolekul (ÄS § 287 lg 1).
Aktiivsem mittemetall on fluor. Mittemetallilisus väheneb reas F – At. OM: Lihtainetena on kõik halogeenid mürgised.
Aktiivsetel kodanikel on võimalus osaleda poliitilistes erakondades, parteides, kodanike organiseeritud vabaühendustes,

Aktinomütseet - generatsiooni aeg – aeg, mis kulub ühe raku pooldumiseks ehk rakukude arvu kahekordistamiseks.
Aktsia märkimine on õigustoiming, millega märkija saab õiguse saada aktsia ja võtab kohustuse selle eest tasuda.
Aktsiaturu indikaatorid ehk indeksid on keskmised aktsiahinnad aktsiaturgu kõige paremini iseloomustavate aktsiate alusel.

Aktsiis - kaudne riigimaks tarbekaupadelt Aviis- teatekiri kauba saatmise või rahasumma ülekandmise kohta
Aktsiisid on tarbimismaksud, millega maksustatakse teatud konkreetset kaubagruppi täiendavalt käibemaksule.
Aktiini mootorvalkude – müosiinide - struktuur Keemilist energiat motoorseks muutev valk e mehhanokeemiline ensüüm.

Aktsiisimaks - kaudne maks, millega võidakse maksustada teatud kaubagruppe, et piirata ülemäärast tarbimist
Aktiivselt majandusse – jagab maksupoliitika abil ümber tulu ning korraldab haridust, tervishoidu ja perepoliitikat.
Aktsiad on tavapäraselt pakkunud kõige suuremat tootlust, kuid samas teinud läbi ka suurimaid langusi.

Aktuaalsed ülesanded on seoses loodusvarade aruka kasutamise ja taastamisega ning keskkonna saastamise vähendamisega.
Akt on koostatud selle järgi, et töötajal K-l, tekkis 15.05.2012 kassast puudujääk 2000 krooni.
Aktiivseteks on transportvalgud. Need valgud ei juhi läbi membraani mistahes aineid vaid kindlaid ühendeid.

Aktsiisimaks on erimaks, mis on kehtestatud kindlatele kaupadele, millega kaasnevad negatiivsed välismõjud.
Aktsiisimaks – tubakale, bensiinile, alkoholile kehtestatud maks, mis on mõeldud nende kahju taastamisele.
Aktsionärid – dividend- ja kapitalitulu, kasumi maksimeerimine, aga mitte investeeringute jelgeoleku arvel

Aktiivne kuulamine on vestluse juhtimise viis, mis soodustab rääkija eneseväljendamist ja üksteise mõistmist.
Aktiivne transport – vajab alati lisaenergiat, passiivne transport – rakk ei kuluta ainetranspordiks energiat.
Aktiivrootoriga - ergutatud rootoriga,rootori magnetsüdamikule on paigutatud ergutusmähis või püsimagnetid.

Aktiveerimisenergia - Vähim energia mis tuleb anda reageerivate ainete osakestele et toimuks keemiline reaktsioon.
Aktsiaid on omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis liigitatakse lihtaktsiateks ja põhiaktsiateks.
Aktsioonipotentsiaal on positiivse tagasiside mehhanism ,kus avanevad Na+ kanalid põhjustavad järgmiste avanemise.

Aktiva poolel on baasnäitajaks koguvara, millest arvutatakse teiste aktivakirjetem, osatähtsus koguvarast.
Aktseptorid – (3 midagi…) Pooljuhi omajuhtivus – P N siire – vahelduvvoolust saab alalisvoolu teha
Aktsia – osak ehk paber, mis näitab, et sa oled osanik selles firmas ja saad osa kapitalist endale

Aktsionäril on õigus osale aktsiaseltsi lõpetamisel allesjäänud varast, eelnevas näites 1% ettevõtte
Aktiivne strateegia – üritatakse leida väärtpabereid, mis on turu poolt momendil kas ala- või ülehinnatud.
Aktiivsed temperatuurid - see on siis, kui ööpäeva keskmine temperatuur ületab bioloogilise miinimumtemperatuuri.

Aktiivses ühiskonnas on kaasamine, integratsioon ja kõik kodanikuõigused tagatud tööjõuturul osalemise kaudu.
Aktivaatoritest on mitme ensüümide toimeks vajalik Ca ioonide juuresolek, nt pankrease ensüümide toimeks.
Aktiveerimisvõime on küsitav. Osad reakts toimuvad elektrivoolu toimel või nende tulemusena eraldub elektrit.

Aktsiaid on omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis liigitatakse eelisaktsiateks, lihtaktsiateks.
Aktsiaseltsil on üks eraisikust omanik, kes leidis viisi kasutada üheksakorruselise paneelmaja hotellina.
Aktuaalseks on aga muutunud rahulikuma elukeskkonna otsingul saarele tulnud haritud inimeste tööhõive.

Aktid on aktid, millega kohaldatakse kaitsvaid õigusnorme, seega seonduvad nad õigusrikkumistega
Aktiivmaatriks - LCD ehitatakse tavaliselt õhukeste kilede transistoreid (Thin Film Transistor) kasutades.
Aktsiis on käibemaksuga seotud, sest kui esitatakse käibamaks, siis tuleb esitada ka aktsiisimaks.

Aktsionäril on võimalus kasutada oma õigusi aktsiaseltsi suhtes ainult üldkoosolekul osalemise kaudu.
Akt on koostaud kahes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, teine õpilaste esindajale.
Aktiivne eutnaasia ehk siis see, kui arst aitab surmale kaasa(surmasüst jne) on lubatud Hollandis ja Belgias.

Aktiivne sõprus on ainus sõpruse liik, mida ma pooldan ning ühtlasi ka ainus, mis on omane minule endale.
Aktsate kogus on aluseks omanikele dividendide saamise õigus. Osakud on ka see mille eest vastutab juhid
Aktuaalsem on plii puhul tema mürgisus, eriti arvestades suurt tarbimist ja kumuleerumist organismis.

Aktuaalsem on kodakondsuse küsimus ning jagunemine Eesti ja Venemaa kodanikeks ja kodakondsusetuteks.
Akt on allkirjastatud kahes eksemplaris, millest üks jääb tellijale ja teine töövõtjale.
AKT
Aktiivne avastusrõõm – teosesisestest seostest: “ahhaa efekt” 5.Terviklikkus –kogemus on ühtne, sidus.

Aktiivne valimisõigus on hääletusõigus valimistel. Passiivne valimisõigus on kandideerimisõigus valimistel.
Aktivatsioon on kaskaadne ja toimub inaktiivse ensüümi lõikamisel mitmeks aktiivseks komponendiks.
Aktsiaseltsi nimi on AS Kohvi Kohvik (edaspidi nimetatud AS). 1.2. AS asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik.

Akt on õigustühine siis, kui rikutud on akti andmise menetluse kõige olulisemaid nõudeid.
Aktiivmudaprotsessil on mitmeid modifikatsioone olenevalt reovee sisseandmisest ja aeratsiooni korraldamisest.
Aktiivsed või on madala prioriteediga või kui protsess hõivab liialt suure mälumahu sekundaarmällu.

Aktsia on väärtpaber, mis tõendab selle omaniku õigust osal ettevõtte varast ning kasumist.
Aktsiaraamatuga on õigus tutvuda aktsionäril, juhatuse ja nõukogu liikmel ning pädeval riigiasutusel.
Aktsiaseltsi juhtorganid on aktsionäride üldkoosolek, juhatus ja nõukogu. Nõukogu moodustamine on kohustuslik.

Akt on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale ja teine aktsiaseltsile.
Aktsia – väärtpaber, mis näitab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kasumist.
Aktsiad on omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis liigitatakse eelis- ja järelaktsiateks.

Aktuaalseks teemaks on liidriteooria. Eesti on üle külvatud endiste, praeguste ja tulevaste ärijuhtidega.
Aktandid - teatud baasfunktsioonid, mida konkreetses süžees täidetakse paljudel eri viisidel.
Aktiivne eutanaasia on see, kui keegi kasutab aktiivseid võtteid, nagu nt. mürgisüst, et surmata kedagi.

Aktiivne liikumine on oluline mitmete terviseprobleemide ennetamises ja haiguste ravis või leevendamises.
Aktiva - ja passivakontod • kontraaktiva-ja kontrapassiva kontod • tulude ja kulude kontod
Aktsionäride koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.

Aktiniilsed keratoosid ehk kiirguskeratoosid-päikesest kahjustatud nahal tekivad karedad, ketendavad laigud.
Aktsia on väärtpaber, mis annab valdajale nõudeõiguse ettevõtte kasumi ja varade suhtes.
Aktsiad on nimelised. Aktsiad peavad olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.

Aktiivne kuulamine on vastuvõtuprotsess, milles on tähtsad osad mõlemal, nii rääkijal kui kuulajal.
Aktiivne mullateke on võimalik vaid seal, kus mullad saavad põhja- või jõgede veest niiskust juurde.
Aktiivne valimisõigus tähendab hääleõigusliku kodaniku õigust osaleda aktiivselt Riigikogu valimistel.

Aktsi turuhind - lähtub bilansilisest kliendid; 2)infosüst. ühtlustamine; 3)pangakaardi pettused.
Aktsiisid - neg. mõjuga kaupadele/teenustele/toodetele, protsendid sõltuvad hetke olukorrast.
Aktiivsed noored on kõigile eeskujuks, kes tahaksid midagi saavutada ning tunda end väärtuslikuna.

Aktiivtakisti takistus on 0,448Ω . Tehiskäivitusmoment on 1039 N·m Tehisvääratusmoment on 1426 N·m.
Aktivist on siin riigis pigem negatiivne, mitte hea inimese staatus, nende mainet ei austata.
Aktsept on   tegijale  siduvad,   neil  ei   ole  reeglina õigust seda tühistada.

Aktseptor – aatom või ioon, millel on vakantne orbitaal ja mis elektronipaari vastu võtab.
Aktsiaselts on kõrgeima kapitalinõudega (vähemalt Aktsiaselts 1 25 000 eurot) ettevõtlusvorm
Aktsiaseltsi puhul on üheks peamiseks eripäraks nõue märkida aktsiad väärtpaberite keskregistris.

Aktuaalne on vägivaldsete kuritegude ennetamise teaduslik analüüs viktimoloogilisel alusel.
Aktualiseerida – on ju Platoni sõnul igas üksikus nähtuses selle idee teatud viisil kohalolev.
Aktiivtakistus on elektritakistus vooluahelas, milles puudub induktiivne ja mahtuvuslik komponent.

Aktivatsioonifaas – ilmneb trombotsüütide omavaheline kleepumine katkisesse piirkonda veresoones.
Aktsendiga – mitte ameerika, mis on jaburdus, vaid Manhattani, õigemini Upper West Side’i
Aktsia - väärtpaber, mis tõendab teatava summa sissemaksmist aktsiaseltsi põhikapitali

Aktsiis on ühetasandiline maks(Erinevalt käibemaksust on aktsiis on ühetasandiline maks.
Aktsiisimaks – erimaks, mida kehtestatakse kindlatele kaupadele, millega kaasnevad negatiivsed
Aktsioonispekter – iseloomustab protsessi intensiivsuse sõltuvust toimiva valguse lainepikkusest.

Aktiivne eutanaasia on patsiendi surmamine tema piinade lõpetamise ja valude leevendamise eesmärgil.
Aktiivne transport – toimub transport valkude abil, energiat saadakse makroergilistest ühenditest.
Aktiivsed ookeaniääred – ookeanilise laama vahevöösse vajumine algab süviku tekkega ookeani ääres.

Aktivatsioon – sõltub järjestusest, mis on ≈ 100 ülesvoolu, startsaidist: -150 … + 100
Aktsept on nõusolek lepingu sõlmimiseks, millega reeglina ei anta lepingule mingit sisu.
Aktsia – väärtpaber, mis tõendab, et selle omanikule kuulub osa vastavast ettevõtte

Aktsia – väärtpaber, osak, mis annab valdajale õiguse saada osa ettevõtte kasumist.
Aktsia on väärtpaber, mis kinnitab valdaja õigust osale ettevõtte kasumist ja varast.
Aktsia - Üle- Oma- Kohustuslik Jaotamata Kokku kapital kurss aktsiad reservkapital kasum

Aktsia on tõendav dokument, mis näitab omanikule õigust ettevõtte kasumile ja varale.
Aktsiaseltsi likvideerijateks on üldjuhul juhatuse liikmed, põhikirjas võib olla määratud mõni teine isik.
Aktiivkomponent on uka% = 7% ja reaktiivkomponent ukr% = 5%. Trafo sekundaarahelasse on lülitatu

Aktiivkoormuse korral on olukord lihtne tarbijat läbiv vool moodustub impulsidest mille vahel on paus.
Aktiivsel spordiharrastajal on ülekoormuste avastamiseks soovitatav jälgida ja võrrelda puhkeoleku pulsse.
Aktiivsustase - energia hulk, mille laps päevases tegevuses kulutab, ning kiirus, kui kiiresti

Aktiivtsenter – ensüümi molekuli piirkond, mis otseselt osaleb katalüütilises protsessis.
Aktiivvõimsus - on niisugune keskmine võimsus,mis saadakse määratud süsteemi omasagedusega.
Aktiva - Passiva- Kontra- Tulu- Kulu- Tulemus- kontod kontod kontod kontod kontod kontod

Aktsiakapitali vähendamine on võimalik aktsiate nimiväärtuse vähendamisega või aktsiate tühistamisega.
Aktsiate ülevõtmine – kui on 9/10 ühe käes, siis võib taodelda väikeaktsionäride ülevõtmist.
Aktsiiside puhul on maksuobjektiks aktsiisikaup, mille nomenklatuur kehtestatakse rahandusministri

Aktsiisimaks – erinevatele luksus- ja tervist kahjustavatele kaupadele kehtestatud hinnalisa
Aktsiisimaks - kaudne maks, mis kehtestatakse mingile kindlale tootele, mille tarbimine ei ole
Aktiivmudapuhasti – biopuhasti, milles kõrvaldatakse reoveest orgaaniline aine aktiivmuda abil.

Aktiivsuse algallikaks on vajadused. Vajadus paneb inimese liikuma, tegutsema, praktiseerima, suhtlema.
Aktiivtakistus - selle all mõeldakse samasugust takistust, mis on kehal ka alalisvoolu korral.
Aktinomütseedid on bakterid, mille kuju ei mahu 11 kuue bakteritele tüüpilise kujurühma alla.

Aktivatsioonienergia on energia tase, millest peab olema energia suurem, et reaktsioon saaks toimuda.
Aktsiaselts on ettevõte mille omanikeks on kaks või enam piiratud vastutusega aktsionäri.
Aktsiaseltsil on juhtorganiks juhatuse kõrval nõukogu, kus peab olema vähemalt kolm liiget.

Aktiive rahvastik - hõlmab endas töötajaid ja registreerunud töötuid, kes otsivad aktiivselt
Aktiivsusteooria – põhineb sellele, kuidas inimesed suhtlevad eakasse ja mida temast arvavad.
Aktiveerimine – pos heterotroopne efektor e allosteeriline aktivaator soodustab S sidumist.

Aktsiad on riskantseimad, ent hea õnne korral ka suurimat tulu tagavad väärtpaberid.
Aktsiahind on 2003. aasta veebruarist kuni 10. jaanuarini 2012. aastal seitsmekordistunud.
Aktuaalne teema on seagripp. Hoiatatakse selle eest, ka iga surm on põhiliselt kõigile teada.

Aktualism – kunstiteoseks on artefakt, mis standardtingimustes kutsub esile esteetilise
Akt – tava – dokument, juhtum - kunstis – Igasugune alasti keha kujutav teos
Aktiiv veemahutavus ehk omastatava vee diapasoon Wakt = O U D 0…75 (Wväli-Wnärb)·Dm=? Mm/10cm

Aktiivtakistus on R ja koormuse nimivool Id k, siis pinge keskväärtus on RId k, järelikult
Aktiivtakistus rh on lülitatud paralleelselt selle kondensaatoriga (C). Sellise kontakti skeem:
Aktinomütseetide kolooniad on tugevasti söötmes kinni ning mati “kriidise” ja hüdrofoobse pinnaga.

Aktivas on vara ning passivad vara finantseerimise allikad (kohustised ja omakapital).
Aktsiafond – investeerimisfond, mis investeerib osakuomanike raha peamiselt aktsiatesse
Aktsiisimaks – alx, tubakas, mootoriõli, elekter, pakend 5. maamaks – laekub kohomile.

Aktiivsuste erinevus on oluliselt suurem, siis tuleb kindlasti analüüsida, kus võis töös viga
Aktivaator – transkriptsiooni soodustav valk, mis aitab RNA polümeraasil promootorile
Aktsepteerimine on justkui viljakas pinnas, milles pisike seeme saab areneda kauniks lilleks.

Aktsiasplit - aktsiate nimiväärtuse vähendamine, ilma et aktsiakapitali summa muutuks.
Aktsionäril on õigus nõuda üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist.
Aktiivne transport – ainete transport vastu nende kontsentratsiooni gradienti – kulutatakse

Aktiivne vältimine tähendab konfliktist eemaldumist, püüdu seda kõigi vahenditega vältida.
Aktinomütseedid on hargnevate rakkudega bakterid, mis produtseerivad näit streptomütsiini.
Aktsia on kõige riskantsem väärtpaber sest aktsiaselts ei pea seda tagasi ostma.

Aktsiasplit on aktsiate arvu suurendamine, samal ajal aktsia nimiväärtust vähendades.
Akt - ks: fosforüülimine (CaMg –ATP-aas), vajalik lihaste kontraktsiooniks.
Aktiivtranspordiga on tegemist, kui ainete transport toimub vastu kontsentratsiooni gradienti.

Aktiivvõimsus - keskmine võimsus mis on võrdle elektrivoolu kogu tööga ühes sekundis
Aktivaator valk - aktiveerib enne transkriptsiooni promootori (aktivaatorained: vitamiinid,
Aktiivsete seas on tõusuteel. Kolded kaovad 2-12 kuuga, ilmselt immuunvastuse tulemusena.

Aktiivsustegur - arv, millega tuleb korrutada kontsentratsiooni et saada aine aktiivsust.
Aktivistid – inimesed, kelle suhtumine poliitikasse ja võimu on otsivalt aktiivne.
Aktsent - võõrapärane hääldusviis 11. Diskusioonis osales karismatilisi mehi.

Aktsiaselts on eelistatuim vorm suurte ettevõtete puhul, kus kapitalivajadus on suur.
Aktiivtakistus - takistus, mis sõltub juhi mõõtmetest, materjalist ja temperatuurist.
Aktiivtsenter – piirkonnaks ensüümis, kus vahetult toimub katalüütiline protsess.

Aktiivvedrustus - Aktiivne vedrustussüsteem kohandub ise vastavalt teeolude muutumisele.
Aktiva tähendab lihtsalt öelduna vara ja passiva tähendab rahalist kohustust.
Aktivatsiooniteooria - üritatakse mõista motivatsiooni ja aju füsioloogia vahelisi seoseid.

Aktsepteeriv hoiak tähendab inimese respekteerivat kuulamist sooviga tema arusaamu mõista.
Aktsioonipotentsiaale on võimalik vastavate seadmetega registreerida ja graafiliselt kujutada.
Aktuaalne kaamera on tõsisem ja seal räägitakse ka ülemaailmselt tähtsatest teemadest.

Akt on koostatud 2 eksemplaris: 1. eks raamatupidamisele 2. eks haldusjuhile
Aktiivne immuunsus on see kui vaktsineerimise tagajärjel moodustuvad organismis antikehad.
Aktiivne rüht – eeldab õiget kehakasutust igapäevaelus ehk dünaamilist rühikust.

Aktiivsed molekulid - molekulid, mille kineetiline energia on aktivatsioonienergiast suurem.
Aktiivtakistus - on sama takistus ,mis elektri-ja magnetväljade vahendav ühine väli.
Aktsendivabalt – erinevalt oma vanematest, kelle portugali keel jäi sageli vigaseks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Aktsentueeritud isiksus on selline, kelle mõned isikuomadused väljenduvad rõhutatult ehk aktsentueeritult; spetsiifilised iseloomu- ja temperamendi jooned, millel on suund areneda patoloogiliseks, jättes jälje tervele isiksuse struktuurile. Elanikkonna hulgas üle poole on aktsentueerituid.
Aktsept on otsese tahtevalduse või muu teoga väljendatud soov sõlmida leping.
Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks, min. nimiväärtus on 10 eequ või selle kordne.

Aktsiaseltsil on kohustuslik kolmetasandiline juhtimine: üldkoosolek – nõukogu –
Aktsiisid on tarbimismaksud, millega maksustatakse teatud konkreetset kaubagruppi.
Aktualiseerunud on loodusvarade säästlik kasutamine ja toimetulek jäätmemajandusega.

Aktiin – valk, mis moodustab polümeriseerudes tsütoskeleti mikrofilamente.
Aktiinifilamendid on seotud müosiiniga ning nad sarnanevad pisikestele müofibrillidele.
Aktiivne põlluharimine on oluline keskkonna hapestumise põhjustaja, eeskätt (NH3) heitkoguse
hk

Aktsept on nõusolek lepingu sõlmimiseks, nõusolekut väljendav tahteavaldus.
Aktsia - / Jaotamata Ülekurss Omaaktsiad Reservkapital Kokku osakapital kasum
Aktsiaseltsil – üldkoosolek, nõukogu (järelvalveorgan juhatuse üle) ja juhatus.

Aktsiisid on kehtestatud alkoholile ja sigarettidele, et piirata nende tarbimist.
Aktiivne temperatuur – period, mil ööpäeva keskmine temp ületab bioloogilise min temp
Aktiivsed temperatuurid - ööpäeva keskmised temperatuurid, mis ületavad 10 kraadi päevas.

Aktiivsusest ehk mida rohkem energiat rakk vajab seda rohkem on temas mitokondreid.
Aktiivsustegur – näitab, millise määäaga on lahus kôrvale kaldunud ideaalsest.
Aktiveerub – ta muutub siniseks ja samal ajal avaneb ka seadistuste valiku aken

Aktsioonipotentsiaal on alati max amplituudiga ( seoses närvikoe talitlusega) Ülesanded :
Akt on koostatud 2 eksemplaris: 1 eks raamatupidamisele 2 eks töökojale
Akth on üks neist peptiidhormoonidest, mis parandavad õppimist ja mälu.

Aktiivne rahvastik - tööjõud e osa tööealisest rahvastikust, kes osaleb tööturul.
Aktiivsed tegurid – MÕJU ON KIIRE, ILMNEB KIIREMINI LÄHTEKIVIM kuivus j a h e d a m
Aktiivvõimsuseks nimetatakse vahelduvvooluahelas aktiivtakistusel eralduvat võimsust.

Aktsia hind on tõusnud ning paigutama selle väiksema riskiga väärpaberitesse.
Aktandid on rollid või funktsioonid, mis ühes loos on tavaliselt täidetud.
Aktiivne rahvastik – ehk tööjõud, isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised

Aktiivsuse määr – näitab aktiivse rahvastiku osa kogu tööealisest rahvastikust.
Aktivatsioon – rakud paljunevad ja diferentseeruvad ning moodustub juuremügar.
Aktiveerimistarkvara on uuendatud, mis peaks uue Windowsi illegaalset kasutamist piirama.

Aktsia nimiväärtus on suurem kui 10 € senti, peab see olema 10 € sendi täiskordne.
Aktsiad on õigused. Igaüks võib käsutama oma aktsiaid ilma teiste loata.
Akt on koostatud 2 eksemplaris: 1. eks kantselei 2. eks raamatupidamine

Akt on patt. Hea seisneb Jumala tahte jaatamises, kuri selle eitamises.
Akt on koostatud kahes (2) eksemplaris: 1. eks XXXXX-le 2. eks YYYYY-le
Aktiivne suitsetaja on passiivse suitsetaja vastand ehk inimene, kes tõmbab sigaretti.

Aktiivne ujumine on ujumine, kus kasutatakse jäsemeid sõudes ja keha painutatakse.
Aktiivne uni – paradoksaalne, REM uni, mis kestab lühikest aega nt 5 minutit.
Aktiivne vältimine - tähendab konfliktist eemaldumist ja püüdu seda igati vältida.

Aktiivtakisti vool on pingega faasis; sest mõlema algfaas Ψ=0, nad muutuvad korraga.
Aktiva - omand, millel on väärtus vahetuse seisukohast; ettevõtte varad
Aktivaator – valk, mis on vahel vajalik ensüümi ühinemiseks promootoriga.

Aktivaatorid - tavaliselt lähteaine NT: ravimid (nii inhibiitor kui aktivaator)
Aktsent – võõrkeele kõnelemisel avalduv emakeele hääldusaluse mõju.
Aktsia nimiväärtus – kokkulepe, mis väljendab teatud proportsiooni kapitali suhtes.

Aktsiisimaks – kehtestatakse kaupadele, mille tarbimist soovib riik mõjutada.
Aktsiisimaks - maks, mida tuleb maksta teatud kaubaga kauplemisel või tootmisel
Akt on vaja vormistada selle jaoks, et hilisemaid vaidlusi välistada.

Aktiivfiltrid on need, kus kasutatakse aktiivelemente (näiteks, transistoreid).
Aktiivgaasidena on keevitamisel kasutusel süsihappegaas ja selle segud hapnikuga.
Aktiivmudaprotsess on reoveepuhastuses kõige laiemalt kasutatav biopuhastusprotsess.

Aktiivne transport – osalevad transportvalgud, protsess vajab täiendavat energiat.
Aktiivsed jõud – koormised (välisjõud). Passiivsed jõud – toereaktsioonid.
Aktiivtransport – ATP energia kasutatakse vahetult teatud molekuli transpordiks.

Aktiva - ja passivakontode deebetil ja kreeditil on vastupidine tähendus
Aktsiaseltsiga on kergem kaasata raha ja ning juurde võtta ja vahetada omanikke.
Aktuaalne teema on ülekaalulisus ja see on tingitud just rasvade ületarbimisest.

Aktiivne protsessikaaslus – mitu hagejat võivad olla pooleks ühiselt ühe kostja vastu.
Aktiivsuse algallikaks on vajadused. Vajadus paneb inimese liikuma, tegutsema, suhtlema.
Aktivatsiooni tasemest – olen väsinud,kas mul on üldse huvi – väike ärritusaste.

Aktiveerimata rakke nimetatakse naiivseteks, aktiveeritud rakke aga efektorrakkudeks.
Aktsiakapitali vähendamisel on samad teavitamise ja vastuvõtmise nõuded, mis suurendamisel.
Aktsionäridele maksmine on küll kohustus, kuid raha puudumisel võib seda edasi lükata.

Aktsionäril on õigus aktsia oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule.
Akt e. aktimaal – üks žanritest, alasti ini mkeha kujutis.
Aktiiv - ja reservkohtade süsteemi kasutamisel on komplekteerimiskoht:

Aktiivmudaprotsess on reoveepuhastuses kõige laiemalt levinud biopuhastusprotsess.
Aktivaator - indutseeritud histoonide N-terminaalne hüperatsetüleerimine.
Aktivaatorid on ≈ komplementaarsed promootorile seonduvate aktivaatoritega.

Aktiveerub ohu - stressiolukorras Peaaju • Peaaju on käitumise kõrgem juht.
Aktsentueeritus on selle autori arvates üleminekuvorm normist psühhopaatiasse.
Aktsia - , väärtpaberi-, tooraine ja rea veel teise valdkondade mull.

Aktsia nimiväärtus on 10 eurot , kapitali suurendamisel tuleb tasuda aktsia eest 12
Aktsiaselts - Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga.
Aktsiisimaks - riigi tarbimismaks teatud kaupadele täiendavalt käibemaksule

Aktiivne intellekt on ainus hinge osa, mis on kehalisusest vaba ja see on igavene.
Aktiivne vulkaan - Vulkaan, mis purskab pidevalt või mõnekümneaastase vahega.
Aktiivseks jõuks nimetatakse jõudu, mis püüab panna vaadeldavat keha liikuma.

Aktiivsemad on vanemad, seda aktiivsemad ja sporditeadlikumad on ka lapsed.
Aktiivtsentris on tsüsteiin. Peptiidsiidemed lagundatakse Asp jäägi kohalt.
Aktsent - tooniatame oma kõnes erinevaid aspekte erinevas tähenduses.

Aktiivne meediatarbimine on toonud kaasa nii positiivseid kui ka negatiivseid arenguid.
Aktiivtranspordiga on tegemist, kui transport on vastu konsentratsioonigradienti.