Sõnu seletav sõnaraamat

Alternatiivkulu - kulu, mis jääb ühele tegevusele pühendumisel saamata teistest tegevustest (saamata jäänud tulu, sest valisime teise tee) käibevara - ettevõtte likviidsemad varad, mille kasutusiga jääb enamasti alla aasta põhivara- ettevõtte varad, mida ettevõte kasutab oma tegevuses pikemaajaliselt
Alla 12 – aastase lapse põetamine Kuni 14 päeva Haige perekonnaliikme põetamine kodus Kuni 7 päeva Hooldusleht Alla 3 a. lapse või alla 16 a. puudega lapse hooldamine lapse ema haiguse või Kuni 10 päeva Haigekassa maksab alatest 1. päevast sünnitusabi osutamise ajal Alla 10 – aastase lapse lapsendamine Lapsendamisleht 70 päeva Rasedus- ja sünnituspuhkus Sünnitusleht 140 päeva, 14 lisa päeva Haigestumine või vigastus raseduse ajal Kuni 182 päeva Haigekassa maksab alatest 2. päevast
Allloetletutest on vajalikud SKP arvutamisel saadud tulu (tähistame tähega S) ja millised kulutuste meetodi (K) kasutamisel: a) eksport; K j) amortisatsioon; S b) rent; S k) import; K c) kaudsed netomaksed; S l) netointressid; S d) eratarbimiskulutused; K e) palgad; S f) sisemaised erainvesteeringud; K g) mittekorporatiivsete ettevõtete tulu; S h) avaliku sektori kulutused; K i) korporatsioonide kasumid; S 37. Ühiskondlikku heaolu (s.t. mitte ühiskondlikku rikkust) iseloomustatakse kõige sagedamini:

Äriplaan on hea vahend, kui soovitakse oma töötajatele firmat ja selle eesmärke ning tulevikuplaane tutvustada; 4. äriplaan võimaldab hinnata oma edusamme ja võrrelda tegelikku arengut planeerituga; 5. ettevõtja vajab äriplaani ka siis, kui tahab saada ettevõttesse investeeringut või laenu.
Õppimine organisatsioonis - osalemine kõikvõimalikel organisatsiooni töös olulistel arutlustel ja nõupidamistel - töövahetus, alternatiivsed tööülesanded - konverentsid, seminarid, kõned, ettekanded - õpikülaskäigud, benchmarking - mentorlus, tuutorlus, õpipoisiks olemine - töökohal õppimine - mitmesugused koolitusvormid, organisatsiooni sisekoolitajaks olemine - meeskonnatöö, meeskonna õppimine - iseseisev õppimine, iseseisvad tegevused ja ülesanded - arenguvestlused Allikas: Gerli Jõgi 
Aastate 2012 - 2015 kahes esimeses kvartalis tehtud võrdlused näitavavad, et keskmised (kaalutud keskmine) üürihinnad Tartu korterite üüriturul on aasta-aastalt peamiselt kasvanud ning märgatavat langustrendi ei näita (vaata joonis 1). 2012. aasta esimese kahe kvartali keskmine ruutmeetri hind on 6,03 eurot, 2013. aasta sama aja keskmine ruutmeetri hind 6,66 eurot, 2014. aasta sama perioodi keskmine on 7,63 eurot, mis on sellele eelnenud võrreldavast perioodist peaaegu euro võrra kõrgem.

Ametlikes andmetes on SKT suuruseks fikseeritud koguni 30227,6 mln. kr.)... Eri riikide säästumäärade võrdlus pikema ajavahemiku vältel on lubanud teha üldistava järelduse, et reeglina kasvab majandus kiiremini neis riikides, kus säästumäär on kõrgem. Viimase kümnendi 20-st edukaimast (kiireima majanduskasvuga) riigist polnud üheski säästumäär alla 18% ning kolmel neljast oli see üle 25%. Siiski ei saa majanduskasvu ja säästumäära vahelist sõltuvust tingimusteta absolutiseerida.
Üldiselt aktsepteeritavaks on muutunud põhimõte, et juhul, kui keskpank on loonud laenuvõimaluse pankade ajutiste rahavajakute katmiseks, siis peavad pangad maksma turumäärast kõrgemat intressi ja kindlasti ka tagama sellise laenu mõne keskpanga poolt eelnevalt aktsepteeritud väärtpaberiga. Eelkirjeldatud kujul üles ehitatud laenuvõimaluse intress on automaatselt rahaturu intressitaseme ülempiir, kuna pankadel pole otstarbekas laenata üksteiselt raha kallimalt, kui on võimalik laenata keskpangalt.
Ärisaladuse kuritarvitamine on turusuhetes osaleja käsutuses olev tehniline, tehnoloogiline ja muu ärialane teave, samuti andmed kaubanduslike läbirääkimiste, tehingute, turu-uuringute ja muude asjaolude kohta, mille avaldamine ei ole kohustuslik ja mille saladuses hoidmist peab turusuhetes osaleja vajalikuks.

Aktsia - väärtpaber, mis näitab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kasumist 10) Milliseid aktsiaid ettevõtted emiteerivad? 1) Lihtaktsia-annab õiguse hääletada üldkoosolekul, kuid jätab ta viimasesse järjekorda kasumi ja ettevõtte sulgemisel alles jääva raha jaotamisel 2)Eelisaktsia- hääletusõigus puudub, kuid annab lihtaktsionäri suhtes eesõiguse kasumi saamisel ja ettevõtte sulgemisel alles jääva vara jaotamisel 11)Kuidas nim aktsiatelt teenitavat tulu?
Arendustöö on kallis aga tarkvara turustamine üsna odav) o Turuliidri eelis: maine, tuntus, kergem laieneda o Mõjuvõim: mõju haru “mängureeglitele”, tugevam positsioon ka suhetes hankijate ja turustuskanaliga o Vajadus sobituda võtmeklientide kasvuga (et neid mitte kaotada) o Võime ahvatleda ja hoida võimekaid töötajaid – väljakutsed, arenguvõimalused, koostöö teiste tippudega Kasvuga seotud ohud: o Ülemäärased äritegevusega seotud kulud, kulude kasv käibest kiiremini.
Ühishüved on kaubad ja teenused, mida tarbitakse kollektiivselt ja ilma turuvahenduseta(nt. haridus, kultuur) Ühishüved Erakaubad Ammendamatud Ammenduvad Välistamatud Välistatavad VALITSUSE MAJANDUSLIKUD ÜLESANDED: 1) tulude jaotuse kujundamine ühiskonnas 2) valitsus kogub makse ja jaotab uued ümber Maksud= kaudsed KM (aktsiisid) + otsesed SM (tulumaks) Seadlusandluse kujundamine majandustegevuseks: - konkurentsi seadus - äriseaduslik - maksuseadus - asjaõigusseadus Majandussektorid:

Aktsiasulgemis - hinna alusel) aktsia turuväärtus e. aktsia kaubeldav hind P 11,27 turukapitalisatsioon (31. dets 2009) 50 704,00 aktsiate arv 4 500,00 puhaskasum 155,00 omakapital 71 508,00 müügitulu e käive 205 790,00 EBITDA = ärikasum+amortisatsioon 10 220,00 puhaskasum aktsia kohta E 0,034 omakapital aktsia kohta e. aktsia bilansiline väärtus B 15,891 käive aktsia kohta S 45,731 EBITDA = ärikasum+amortisatsioon (aktsia kohta) 2,271 P/E 327,194 P/B 0,709 P/S 0,246 P/EBITDA 4,962
Aastatepikkused ootejärjekorrad on lühenenud suuremates asulates pea olematuks, maapiirkondadesse paigaldatakse raadiotelefone, digitaaltehnika arenguga on paranenud side kvaliteet. Mobiilside pealetung on siiski fikseeritud võrgu tarbijaid viimastel aastatel kahandanud, operaatorid näevad täna peamise perspektiivina arvuti püsisideühenduste väljatöötamist. Üheksakümnendate aastate algul arendatud tänavataksofonide võrku aga nimetavad telefonifirmad mobiilside pealetungi tõttu mittetasuvaks.
Apple computer on üle maailma tuntud kui arvuti ja tarkvara lahenduste tootja ning Apple Corps omab ainuõigust The Beatles’ide muusika üle. Kuigi Apple Corps registreeris oma kaubamärgi pea 10 aastat enne Apple Computer’it, aastal 1968, leidis kohus, et mõlemal firmal jäävad alles õigused nende nimekasutruse üle juhul kui mõlemad püsivad oma varasemas tegevusvaldkonnas, Apple Computer IT alal ning Apple Corps muusikatööstuses. Kaks suurfirmat sõlmisid sellealase lepingu.

Üldjuhtimine - põhitegevuse juhtimine, ametikohad suures tööstusettevõttes on juhataja, juhatuse liikmed, tootmisdirektor, peadirektor, tootmisüksuse juhataja, meister; igal juhtimistasemel erisused ja iseärasused töö sisus, eri funktsioonide ja spetsialistide töö ühendamine tervikuks, selleks, et tagada põhitegevuse efektiivne toimimine, vajalikud oskused ja teadmised igast funktsioonist vähemalt nii palju, et saada aru spetsialistidest ja osata esitada arukaid küsimusi.
Administratiivne mudel - Kirjeldab otsuseid ebakindlates situatsioonides, piiratud ratsionaalsus, minimaalne kättesaadav informatsioon, intuitiivne otsustamine, eesmärgid ebamäärased ja konfliktsed, ratsionaalsust (protseduurid) rakendatakse piiratud kujul, enamus otsuseid on administratiivsed.
Õ konkurendid on välistatud Õ edasimüüjal on tugev tootja- ja tootelojaalsus ning ta toetab aktiivselt müügiprotsessi Õ vahendaja on väga hästi motiveeritud Õ ainuke kanaliväljund võimaldab paremini prognoosida käivet, efektiivsemalt kontrollida laoseisu ja jaetegevust Õ üksiku vahendaja arvele tuleb tavaliselt suurem hinnatäiend Õ tootja ja kaupmees saavad tõhusamalt ja tihedamini konsulteerida hinna, reklaami ja varude küsimustes ning luua muljetavaldavat kuvandit.

Abc - analüüs: 1) Arvuta käibed ja kulud toodete lõikes; 2) Leia kulukate; 3) Pane kahanevasse ABC-analüüs: 1) Arvuta käibed ja kulud toodete lõikes; 2) Leia kulukate; 3) Pane kahanevasse järjekorda; 4) Leia akumuleeritud kulukatted; 5) Leia käibe protsentuaalne osa kogukulukattest; 6) järjekorda; 4) Leia akumuleeritud kulukatted; 5) Leia käibe protsentuaalne osa kogukulukattest; 6) Joonista graafik; 7) Vaata graafikut ja mõtle, kas mõni toode on üleliigne.
Algkapitaliks on hetkel planeeritud oma raha 10000.- ja hiljem tuleb võtta pangalaen.
Ühiskonna huvides - haridussüsteemi, pensionisüsteemi, kiirabi ja politsei ülalpidamine, teede- ja kultuuriobjektide ehitus jne. Maksusüsteem on püütud üles ehitada selliselt, et see oleks enam-vähem õiglane kõigi isikute suhtes ning tagaks ühtlasi maksude laekumise kõigilt maksumaksjatelt. Alljärgnev ülevaade annab ettevõtjale lühikese ülevaate sellest, kuidas näeb välja Eesti maksusüsteem, millised on tema toimimise põhimõtted ning millised maksud meil kehtivad.

Aastal ida - Hiinas 889 USD, siis Lääne- Hiina 12 provintsis ja autonoomses piirkonnas oli see vaid 48 USD; välisinvesteeringud olid vastavalt 71 ja 5 USD. Mahajäämus ajendas Hiina võime 2000. aasta märtsis välja kuulutama läänepiirkondade eelisarendamise kampaania, mille eesmärgiks on infrastruktuuride rajamine; inimkapitali arendamine; keskkonnakaitse; tingimuste parandamine regionaalseteks investeeringuteks ning kohaliku tööstuse rekonstrueerimine ja arendamine.
Alginformatsiooniga tutvumine - projekti jooniste ja töökirjeldustega; 2. Kulupositsioonide klassifikatsioonisüsteemi ülevaatus ja täpsustamine kasutades kehtivat kululiigitust; 3. Arvutatava objekti jaotamine osadeks; 4. Mahuarvutajate vahelise tööjaotuse sisseviimine; 5. Mahuarvutusjuhendiga tutvumine ja mahuarvutusmeetodi valik sõltuvalt projekti projekteerimiseetapist; 6. Esialgse tööde organiseerimise lahenduse väljatöötamine; 7. Tegelik mahuarvutus; 8. Mahuarvutuse kontroll.
Ülejäänud töötajatel on ametipalk. Puhkusetasud on arvutatud järgnevate reeglite järgi: • puhkusetasu arvutamisel korrutatakse arvutatud päevatasu puhkuse kalendripäevade (mille hulka ei arvestata rahvuspühi ja riigipühi) arvuga; • päevatasu arvutamisel liidetakse eelmise perioodi jooksul teenitud palgasummad ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade (mille hulka ei arvestata rahvuspühi ja riigipühi) arvuga, saades sel viisil ühe kalendripäeva keskmise päevatasu.

Alandamise töövahend on Soome ja Taani puhul olnud esmajoones tulumaks, samas kui Rootsi keskendus ühtlaselt kõigile kolmele komponendile, eriti aga töövõtja sotsiaalmaksu alandamisele. 2012. aasta Eurostati andmete põhjal oli kõige suurem tööhõive efektiivne maksumäär Belgias (42,8%), Itaalias (42,8%) ja Austrias (41,5%) ning kõige väiksem Maltal (23,3%), Bulgaarias (24,5%) ja Suurbritannias (25,2%). Eesti (35%) oli väga lähedal keskmisele tulemusele. (vt lisa 2)
Avalik sektor - riik ja KO; Erasektor- äriühingud, mittetulundusühingud; Usuorganisatsioonid; Sõjavägi- juhid määratakse, täpne süsteem ja käsuliin; MTÜ-d (vabatahtlikud)- laulukoor, klubi, kunstiring, poliitiline partei- organisatsiooni liikmed ise valivad juhid ja otsustavad tegevuse üle; Ülikoolid- akadeemiline vabadus; Loovusele suunatud organisatsioonid- tegevuse eesmärgiks on looming; Perekond; Salaorganisatsioonid- maffia ja organiseeritud kuritegevus.
Asukoha hindamiseks on vaja: o määrata olulised kriteeriumid: turu paiknemine, tooraine lähedus, kommunikatsioonid, juurdepääs jne o seada kriteeriumid tähtsuse järjekorda ja anda neile osakaal o hinnata kriteeriume punktisüsteemis iga asukoha kohta eraldi (nt hinnaskaalas 0-100 punkti) o kasutada ühesugust punktisüsteemi iga asukoha hindamisel o korrutada kriteeriumide osakaal saadud punktide arvuga ja tulemused summeerida o valida alternatiiv, mis sai enim punkte.

Audiitoril on õigus konfidentsiaalset infot avaldada audiitorkogu organite nõudmisel, audiitortegevuse kvaliteedi tegevuse organite ketti kuuluvatele kontrollidele, kohti ja uurimisorganite kirjalikul taotlemisel konkreetses menetluses, kui taotlus on motiveeritud, ning disiplinaarmenetluses enda kaitseks, riigi kotrolli ja finantsinspektsiooni kirjalikul nõudmisel nende ülesannete täitmiseks ning võib avaldada tehniliste normide ja eetikareeglite täitmisel.
Antud ülesandes on meil teada kaubakäive ( α ⋅ β ) ning hinnamuutus protsentides ( iα ). Hinnamuutuse protsentides peame avaldama indeksitena (vt tabel). Kaubakäive Hinna muutus Hinna muutus tegelikes α1 β1 hindades, iα Kaubagrupp 1000 krooni baasperioo aruandeperiood protsentide indeksina d s α0β0 α1 β1 iα Juurvili 233,5 285,0 -10 0,90 285,0/0,90=316,7 Lihatooted 345,0 340,6 +4 1,04 340,6/1,04=327,5 Teraviljasaaduse 121,5 129,4 – 1,00 129,4/1,00=129,4
Arenguvõime on riigi konkurentsivõime aste, mis a)väljendub võimes oluliselt kujundada (mõjutada) konkurentsikeskkonda konkurentidest paremate omaduste, tõhusama tegevuse ja/või kiirema arengu kaudu; b) tähistab võimet passiivselt kohanduda konkurentsikeskkonnaga, ilma ennast (oluliselt) muutmata ja arendamata; c)tähistab võimet aktiivselt reageerida konkurentsikeskkonna iseloomule ja selle muutustele oma omadusi parandades ning tegevust tõhustades.

Arv on alati paarisarv (minimaalselt kuulub ahelasse 4 ruutu ja maksimaalselt m + n – 1) . 3. Saadud kinnise murdjoone tippudele vastavatesse ruutudesse kirjutatakse mööda murdjoont liikudes kordamööda märgid “+” ja “”alustades ringikesega ümbritsetud negatiivse veokuluga ruudust, kuhu märgime “+”, naaberruutu “-“ jne. 4. Leiame ülekantava kaubakoguse, milleks on “” märgiga ruutudes asuvatest veokogustest vähim.
Ajakirjareklaam on oma mõjurite poolest sarnane ajalehereklaamiga, siiski on terve rida põhjusi, miks ajakirjad saavad reklaamile kulutatud rahamahust endale 4–6 korda vähem kui ajalehed: • pikk ilmumistsükkel — nädalast kuni paari kuuni ulatuv ilmumispaus muudab ajakirjad mitteoperatiivseks suhtluskanaliks; • territoriaalselt hajutatud auditoorium — ajakirjade sihtsuunaline ülesehitus on rajatud hoopis teistele printsiipidele kui ajalehtedel.
Avaldus äriregistrile - Notariaalne tõestus (NT) • Asutusleping- NT • Põhikiri- NT • Juhatuse liikmete nimed, lk-d, elukohad • Juhatuse liikmete allkirjanäidised- NT • Nõukogu liikmete nimekiri ( kui on nõuk) • Sidevahendite numbrid • Tegevuslitsents (OV, MV või Justiitsministeerium) • Panda teatis osakapitali sissemaksmise kohta • Mitterahalise sissemakse puhul üleandmise leping • Kviitungid kandelõivu ja kande avaldamise seisu kohta

Aluslepinguid on mitmel korral muudetud, peamiselt uute liikmesriikide ühinemisel aastatel 1973 (Iirimaa, Taani, Ühendkuningriik), 1981 (Kreeka), 1986 (Hispaania, Portugal), 1995 (Austria, Rootsi, Soome), 2004 (Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari) ning 2007 (Bulgaaria ja Rumeenia). Lepingutest lähtuvalt võtavad ELi institutsioonid vastu õigusakte, mida rakendatakse seejärel liikmesriikides.
Aktsiasulgemis - aktsiasulgemis-hinna aktsiasulgemis-hinna hinna alusel) alusel) alusel) 16,20 56,48 65,40 50 704,00 2 300 600,00 2 300 600,00 4 500,00 40 729,00 40 729,00 155,00 -197 000,00 -197 000,00 71 508,00 1 612 868,40 1 612 868,40 205 790,00 6 388 000,00 6 388 000,00 10 220,00 264 000,00 264 000,00 0,034 -4,837 -4,837 15,891 39,60 39,60 45,731 156,842 156,842 2,271 6,482 6,482 470,323 NA NA 1,019 1,426 1,652 0,354 0,360 0,417 7,133 8,714 10,090
Aktsiad – omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis näitavad selle omaniku õigust osale ettevõtte varast või kasumist. Jagunevad: *lihtaktsiateks – omandiõigust tõendav väärtpaber, mis annab aktsionärile hääleõiguse aktsionäride koosolekul ja tulu dividendidest; *eelisaktsiateks – omandiõigust tõendav väärtpaber, mis hääleõigust ei anna, kuid talle garanteeritakse dividendid sõltumata ettevõtte tegevustulemustest.

Avalik sektor on institutsioonide võrk, mis koordineerib mitmesuguste gruppide huve, kes erimeetoditega taotlevad mitmesuguste ühiskondliku tegevuse sfääri kuuluvate sammude astumist või meetmete rakendamist 2. Riigi eelarve? Riigieelarve on riigi ühe aasta raha ja muu finantsvara sissetulekute ja väljaminekute plaan, mille alusel kasutavad põhiseaduslikud institutisioonid ja valitsus riigile laekuvat raha erinevate poliitikate elluviimiseks.
Äriidee on luua toitlustusteenust pakkuv osaühing MAITSE, mis pakub klientidele laias valikus taimetoitlastele sobivaid roogasid – nii kohapeal buffee kujul, kui eelvalmistatud ning koduse menüü rikastamiseks mõeldud kaasaostetavat asjakohast toorainet, pooltooteid, ja valmistoite. Keskendume toidu koostisosi valides ja buffee atmosfääri luues keskkonna- ja tervisesõbralikkusele ning tervislike elu- ja toitumisviiside propageerimisele.
Aasia kultuurides on esindatud oma töökultuuri poolest nii feminiinsed kui maskuliinsed kultuurid. Hofstede peab Jaapani kultuuri üldse kõige maskuliinsemaks (maskuliinsusindeks 92). Kuigi mõni võib pidada Aasia päritolu inimesi feminiinsemaks laialt levinud hoolitsemise, soojade suhete ja konsensuse eelistamise tõttu, on küllalt ka neid Aasia kultuure, mis rõhutavad maskuliinseid eesmärke, nagu palk, edukus, materiaalse staatuse sümbolid.

Äkitselt on inimesed pöördunud tervislike eluviiside poole : sõidavad jalgratastega, jalutavad ja talvel suusatavad. See oleks kasulik nii inimesele endale, inimese rahakotile ning maailma ökosüsteemile. Kaubavedu aga kõigu nagu „merelaine – oleneb ilmast“ . Madalaim kaubavedu oli aastal 1996, kus veeti 60.3 miljonit tonni kaupa, põhjuseks võib tuua seda ,et Eesti riik polnud seotud välismaailmaga nii palju kui nüüdsel ajal.
Analüütiline arvestus on iga inventariobjekti (üksikese, lõpetatud ehitis, komplekt) kohta eraldi. Igale põhivarale on avatud inventarikaart, millele on kantud põhivara objekti iseloomustavad andmed: nimetus soetamisaeg asukoht (Maarja saekaater, Pala saekaater, Jõgeva kontor) soetamismaksumus amortisatsiooninorm aastas ja summa rekonstrueerimise, parendamise, täiendamise kulud sisesed ümberpaigutused väljalangemise aeg ja põhjus vastutav isik
Aktsionädifel on osaline vastutus paigutatud kapitali ulatuses Aktsionäride arv pole loogiliselt piiratud Piiramatu kapitali kogumise võime Juhtimisel arvestatakse ettevõtjapoolset isiklikku panust erinevate aktsiate alusel MIINUSED: On miinimumkapitali nõue (25000 eur) Asutamisdokumentatsioon on keerukam kui TÜ ja UÜ puhul Juhtimine on keerukam Aktsionärid nõuavad pidevat dividendide kasvu Ärisaladuse hoidmine võib osutuda raskemaks

Alustatud kriminaal - , täite- või pankrotimenetlusest (st ajutise halduri määramisest); 14.2. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest; 14.3. Teatama Laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise; 14.4. Kohustuste täitmisel Laenuandja ees mitte eelistama Laenuandjale teisi võlausaldajaid,
Avatud arutelu - ettekandele järgneb arutelu Ajurünnak eriti sobiv uuenduste algatamisel Nominaalgrupi tehnika- grupi liikmed töötavad eraldi, kõik lahendused jaotatakse liikmetele, otsustatakse hääletamise teel Delfi otsustamine- eksperdid töötavad eraldi, tulemused koondatakse ja koond jagatakse kõigile laiali, et nad saaksid täiustada oma variante Dialektiline otsustamine- alternatiivide analüüs toimub alarühmades, otsustamine
Üksikisikute omandiõigus on piiratud, • piiratud on nii tootjate (N.: kohustuslikud plaaniülesanded) kui • tarbijate vabadused (N.: riiklikult fikseeritud palgad, osade toodete jaotamine tsentraliseeritult). Tänapäevastest majandussüsteemidest ei esine ilmselt ükski taolises vormis puhtal kujul, pigem saame rääkida segamajandusest, mis sisaldab nii turu- kui ka käsumajanduse elemente ja millele lisanduvad nn. tavamajanduse mõningad jooned.

Üleminek skp - lt RKP-le: SKP-le tuleb lisada välismaal teenitud netotulu antud riigile kuuluvate tootmistegurite kasutamisest (antud riigi kodanike välistuludest tuleb lahutada välisriikide kodanike tulud antud riigis). Nominaalne SKP – antud aastal kehtivates turuhindades Reaalne SKP – arvestab hindade muutusi Reaalne SKP = Nominalne SKP / SKP deflaator SKP deflaator – kõikide SKP-sse kuuluvate kaupade ja teenuste hinnaindeks.
Amortisatsiooninorm on 10% (1000/10000*100=10%)
Autoreid on defineerin "Piirangute teooriat" kui juhtimisfilosoofial põhinevat metodoloogiat. Seetõttu nimetatakse Piirangute teooriat nii juhtimisfilosoofiaks kui ka metodoloogiaks, kuid üldiselt tähistatakse Piirangute teooria nime all siiski teatud teadmiste kogumit. (Dettmer 2004) Ilma mõtlemisprotsesside kaasamiseta võimaldab Piirangute teooria lahendada tootmisprobleeme ja juhtida füüsilisi piiranguid ettevõtete sees.

Ülejäänud osi nim. ülemisteks krediidiosadeks ja nende ulatuses võib koduvaluutat välisvaluutaks vahetada, vaid juhul kui riik on teinud endast kõik oleneva, et tagada maksebilansi tasakaal ning majanduse tasakaalu saavutamisel on riik rakendanud võimalikke abinõusid. Tavaliselt sõlmitakse nende kasutamiseks valmiduslepe, mis seab riigile kohustused majanduse stabiliseerimiseks ja arendamiseks ning laenu tagasimaksmise tingimused.
Ülisuur on Eestis ka suitsiidide osakaal surmapõhjuste hulgas: Eestis on suremus suitsiidide tagajärjel 26 juhtu, Euroopa Liidu keskmine näitaja on peaaegu kolm korda väiksem: 10 juhtu 100 000 inimese kohta Tuberkuloosi haigestutakse Eestis 5 korda sagedamini kui Euroopa teistes maades (keskmiselt vastavalt 55 ja 5,5 ). Plahvatuslik on Eestis olnud HIV-infektsiooni levik Iga aastaga lisandub nakatunuid sadades inimestes juurde.
Amortisatsioonikulu on 75000 (3000000 : 40=75000  Hoone müük: D: pangakonto 3000000 D: hoone akumul kulum 825000 D: ümberhindluse reserv 1000000 K: hoone (soetusmaksumus) 3750000 K: kasum põhivara müügist 75000 K: jaotamata kasum 1000000

Ületunnitöö on lubatud ainult poolte kokkuleppel v.a vääramatu jõu korral, kui töö on ajutine ja seda tuleb teha viivitamatult (katlakütjad) Vahetustöötaja tööle mitteilmumisel, kui töös ei või tekkida vaheaega, on töötaja kohustatud sellest teatama tööandjale ja jätkama tööd kui ületunnitööd (kuni 4 tundi) Ületunnitööga ei või tööaja kestus nädalas ületada 48 tundi neljakuulise arvestusperioodi korral.
Üleminekuga informatsiooni - ja teadmiskesksele majandusele on tõusnud teadmiste osatähtsus konkurentsitegurina, sest lisaväärtuste loomine sõltub ühiskonnas rohkem teadmistest. Sellest tulenevalt väärtustatakse tänapäeval rohkem ka pädevust – indiviidi võimet oma teadmisi, oskusi ja muid omadusi töös rakendada, ja varjatud teadmisi, mis on Kelleher’i järgi tähenduse, intuitsiooni, reeglite ning ootuste keerukas kombinatsioon.
Antud probleemi on püüdnud lahendada USA majandusteadlane Edward Altman, kes on välja pakkunud nn pankrotikordaja arvutamise valemid. Viimased ei iseloomusta mitte ettevõtte pankrotiohtu, vaid ka ettevõtte finantsseisundit tervikuna.

Avalik tööpakkumine – Avaldame tööpakkumise töötukassa iseteeninduskeskkonnas ja kohaliku osakonna infostendil ning seda võivad kasutada ka info- ja tööportaalid ja kuulutustelehed. Seega on avalikku tööpakkumist valides kõigil huvilistel võimalik Teie kuulutusega tutvuda . Töötule, kes vastab Teie seatud tingimustele, saadame tööpakkumise e- kirjaga ning motiveerime teda vastuvõtule pöördudes töökohale kandideerima.
Algebraline meetod – kasutades järgnevaid muutujaid, avaldub ettevõtte ärikasum kasumiaruandest järgmiselt: P – müügihind toodanguühiku kohta Q – müüdud toodangu hulk (tk) FC – perioodi püsikulud VC – perioodi muutuvkulud EBIT=(P*Q)-FC-(VC*Q) Eeldusel, et EBIT=0 ja avaldades Q, saame Q=FC/(P-VC) Näide: AS püsivkulud on 2500 eurot, müügihind on 10 eurot tooteühiku kohta, muutuvkulud on 5 eurot tooteühiku kohta.
Alkohol alkoholi - , tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud aktsiisivabade piirnormide ulatuses; 8) reisija isiklikus pagasis liiduvälisest riigist Eestisse toimetatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 nimetamata mittekaubanduslikku laadi kaup 300 euro väärtuses ning lennu- ja meretranspordi, välja arvatud eraviisiline lõbulend või eraviisiline lõbusõit merel, kasutamise korral 430 euro väärtuses.

Autokraatlik juht – pragmaatiline eestvedamine (välised tasud, juhtmine, välistamise kaudu) Demokraatlik juht – ümberkujundav eestvedamine (Idealiseeritud mõju, inspireeritud motivatsioon, intellektuaalne stimuleerimine, individuaalsuse arvestamine) Liberaalne juht – „las minna“ (sekkumatus) Juhtimine Eestvedamine Planeerimine(kavandamine, ajagraafikud, ressursside Suuna loomine(visioon, strateegia väljatöötamine)
Üleandja on saajale midagi üle andnud saaja kasuks sõlmitud lepingu täitmisena, võib üleandja VÕS § 1030 järgi nõuda ka teiselt lepingupoolelt või isikult, keda ta ekslikult pidas lepingupooleks. Kui teine lepingupool või lepingupooleks peetud isik ei teadnud ega pidanudki teadma, et lepingut või lepingust tulenevat kohustust, mida täita sooviti, ei ole olemas, võib saadu tagastamist nõuda üksnes saajalt.
Üksnes 15 - päevase vaidlustusaja olemasolust ei piisa selle puudujäägi kompenseerimiseks ehk ära hoidmiseks, et maksekäsu kiirmenetluses ei pandaks lihtsustatud korras maksma heade kommete vastastest ja seega tühistest tehingutest tulenevaid nõudeid26. Näiteks Saksamaal ei luba tsiviilseadustik kasutada kiirmenetlust juhtumitel, mil krediidilepingu kulukuse määr ületab keskmist turuintressi rohkem kui 12%27.

Aromaatsed muutjad - kõik aromatiseeritud kanged veined (vermutid, Dubonnet) 2. kibedad muutjad- bitterid (Angostura, Peach, Orange bitter) 3. aromatiseeritud ained- aromaatsed liköörid (Fernet Branca) 4. puuviljamahlad- apelsini, sidruni, ananassi, laimi, tomati (need on põhimahlad) 5. pehmendajad- koor, piim, munavalge, munakollane 6. erilised maitse ja värvi andjad- kõikvõimalikud siirupid 7. gaseeritud joogid ja vesi
Ajurünnak - iga pakutud idee tekitab teistes uusi mõtteid, mida neil üksi mõeldes ei oleks tekkinud; ideede genereerimise faas on lahutatud ideede kritiseerimisest; Gordoni meetod - probleemi vaadeldakse eri osapoolte vaatenurgast lähtudes; faasivahetuse meetod - grupid teevad vaheldumisi läbi mõlemad faasid: üks grupp genereerib ideid pool tundi ja järgmine pool tundi kritiseerib, teine grupp teeb vastupidi.
Asendushüvised – esimese hinnatõus toob kaasa teise nõudluse suurenemise; kaashüvised – esimese hinnatõus toob kaasa teise nõudluse vähenemise (samuti ka esimese) 11. Mille poolest erinevad asendusefekt ja sissetulekuefekt? Asendusefekti puhul tarbitakse üht hüvist teisest rohkem, kui selle hind langeb, sissetulekuefekti puhul tarbitakse ühe hüvise hinna langedes aga selle võrra rohkem mõlemaid hüviseid.

Ärisektori juhtimisvõtteid – organisatsioonidevahelise konkurentsi soodustamist, omatulude teenimist, organisatsiooni põhieesmärkide hulka mittekuuluvate funktsioonide väljadelegeerimist jne. Organisatsiooni teoreetikud jagunevad avaliku ja ärisektori organisatsioonide võrdlemisel kahe pooluse vahel: ühed leiavad, et tegu on võrreldamatute objektidega, teiste arvates on need võrreldavad ning isiklikult nõustun viimastega.
Aastani lääne - Samoa) sunnitud sõlmima Uus- Meremaaga sõpruslepingu, mille kohaselt endine emamaa esindas Samoad rahvusvahelistes suhetes (Uus-Meremaal oli ka ainuke diplomaatiline esindus Apias) ning uus-meremaalased säilitasid ka kõrged ametid riigijuhtimises ja faktiliselt oli Samoa ikka veel Uus-Meremaa protektoraat. Ajapikku see olukord muutus ning 1970.a. astus Samoa Rahvaste Ühendusse ja 1976.a. ÜRO-sse.
Arvestuslik kasum - firma kogutulu ja otseste kulude vahe normaalkasum- tootmistegevusest saadab tulu, mis võrdub nende ressursside alternatiivkuludega, mis kuuluvad firmale endale ja mida ta kasutab omaenese vajadusteks; on vajalik selleks, et neid ressursse kasutataks just selles firmas(harus) 16. Täielik konkurents on turusituatsioon, kus ükski individuaalne tootja või tarbija ei suuda turuhinda üksinda mõjutada.

Arusaadavuse printsiip – raamatupidamise aruandes avalikustatav informatsioon peab olema esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised; Olulisuse printsiip – raamatupidamise aruandes peab kajastuma kogu oluline informatsioon, mis mõjutab raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
Aktivakonto jäägi ehk lõppsaldo (S1) leidmisel perioodi lõpul liidetakse jäägile perioodi algul ehk algsaldole (S0) antud perioodil suurenemisega seotud majandustehingute summa ehk deebetkäive (DK) ja lahutatakse antud perioodil vähenemisega seotud majandustehingute summa ehk kreeditkäive (KK). Lähemalt saab tutvuda aktivakontoga näites 1. Lühidalt märkides leitakse aktivakonto saldo järgmisest seosest:
Aktsiad on omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis liigitatakse: • Eelis- ja lihtaktsiateks • Eelis-ja liitaktsiateks • Aktsiatega kauplemise õigusteks 3. Kapitali suurendamise võimalused on: • Palgata juurde uusi töötajaid • Esitada aastaaruanne õigel ajal • Müüa vara • Võtta pangalaen 4. Kui suur peab olema aktsiaseltsi minimaalne aktsiakapital? • 25 000 eurot • 2500 eurot

Asendushüvised – Asendushüvised (substitutes) on hüvised, mille nõudlus kasvab (kahaneb), kui teise hüvise hind tõuseb (alaneb). Neid kasutatakse ühe ja sama vajaduse rahuldamiseks (sai ja sepik) Bertrandi tasakaal – Bertrandi tasakaal (Bertrand equilibrium) saavutatakse, kui mõlemad duopoolsel turul tegutsevad firmad on valinud kasumit maksimeeriva hinna, lähtudes teise firma poolt valitud hinnast.
Auditi lõpptulemuseks on hinnang, et finantsaruanded on olulises osas koostatud õigesti (pos.kinnitus). ülevaatuse korral kinnitab audiitor, et talle ei saanud teatavaks asjaolusid, mis sunniks uskuma, et finantsaruanded ei ole õiged (neg.kinnitus). Kohustusliku ülevaate kohustuse võib suurema kindlustunde saavutamiseks alati asendada auditiga. Ülevaatuse eelis on kulude kokkuhoid, sest töömahud on väiksemad.
Ülevaatus on samuti kindlust andev audiitor tegevus kuid see aruanne esitatakse eitavad vormis, milles audiitor kinnitab et ta ei ole leidnud finants informatsioonist olulisi vigu 4. ülevaatuse võib asendada auditiga nii üle vaatuse kui auditi käigus tuleb kontrollida koos raamatupidamis aruandega esitatava rahandus info ja muu info vastavust raamatupidamis aruandele ja sealduses sätestatud nõuetele.

Arendustöö on kallis aga tarkvara turustamine üsna odav) • Turuliidri eelis: maine, tuntus, kergem laieneda • Mõjuvõim: mõju haru “mängureeglitele”, tugevam positsioon ka suhetes hankijate ja turustuskanaliga • Vajadus sobituda võtmeklientide kasvuga (et neid mitte kaotada) • Võime ahvatleda ja hoida võimekaid töötajaid – väljakutsed, arenguvõimalused, koostöö teiste tippudega
Algkogumiks nimetatakse kogumit, mis koosneb ühelaadsetest elementidest (uurijat huvitavast küljest vaadatuna). Algkogum on indeksite abil uuritava objekti elementaarne koostisosa, mille põhitunnuseks on liigendatud struktuuri puudumine (hansapanga töölised). Lihtkogum tekib, kui naturaalselt ühesuguste, aga juba vähemalt ühe olulise kvalitatiivse tunnuse poolest erinevate kogumite ühendamisel.
Ühendusesisene käive on tekkinud või kaup on ühendusesiseselt soetatud kauba lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäeval või kauba eest arve väljastamise päeval, kui kauba arve väljastatakse enne kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäeva, välja arvatud käesoleva seaduse § 7 lõikes 3 ja § 8 lõikes 4 sätestatud juhtudel.

Adaptiivsed ootused - kujunevad tarbijate mineviku kogemuste põhjal ja nende peamine mõte seisneb selles, et uue inflatsioonimääraga kohanemine võtab aega Ratsionaalsed ootused- tulevikuootused, mille tarbijad kujundavad kasutades olemasolevat infot ning teadmisi praeguse ja tulevikupoliitika mõjust Inflatsioonimäärast sõltuvad tüübid: * roomav inflatsioon- näitajaks kuni 10%, jooksev e galopeeriv
Ärisaladuseks on teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia
Ühistu on vaba turumajanduse loomulik osapool, mille loomulikuks rolliks on piirata – riigipoolse sekkumiseta – äriühingute võimalusi suurendada hindu kasumimarginaali parandamiseks (mis muuhulgas on üheks inflatsiooni põhjuseks). Ühistegeline ettevõtlussektor on riigi stabiilse majandusarengu ja jätkusuutlikkuse tagatiseks, mille mõju ilmneb eriti hästi majanduskriisi olukorras.

Aktiva - ja passivakontod (põhikontod) on tuttavad alapeatükist 3.2 ja kokkuarvestamise valemid on järgmised: • Aktivakontod – S1 = So + DK – KK , • Passivakontod – S1 = So + KK – DK . Tüüpilised aktivakontod on näiteks: kaup, masinad ja seadmed, avansid aruandvatele isikutele jne. Tüüpilised passivakontod on näiteks: aktsiakapital, lühiajaline pangalaen, palgavõlg jne
Asutamis - Pangakonto juhatuse, nõukogu leping, avamine, liikmete ning põhikiri, (kapitali audiitorite sidevahendite sissemaks). nimekiri andmed Miks/millisel Üksi või perega Sobib nii üksi Parim valik, kui Sobiv variant, Sobiv variant, kui Vabatahtlik Sobiv variant, juhul valida alustades kui mitmekesi soovitakse edasi kui firma firma loomisel mitte- kui soovitakse see sobivaim variant.
Aktsia - või osakapitali nimiväärtus 23. Aazio (üle/alla nominaalväärtuse) 24. Annetatud kapital 25. Ümberhindluse reserv 26. Reservid 26.1. Kohustuslik reservkapital 26.2. Muud reservid (liikide lõikes) KOKKU rühm 26. 0 kr 0 kr 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 28. Aruandeaasta kasum (kahjum) 29. Oma aktsiad või oma osad Omakapital aktsiaseltsis/osaühingus KOKKU 0 kr 0 kr

Aktsia - või osakapitali nimiväärtus 250 000 kr 40 000 kr 26. Reservid 26.1. Kohustuslik reservkapital 14 482 kr 14 482 kr KOKKU rühm 26. 14 482 kr 14 482 kr 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 187 275 kr -69 415 kr 28. Aruandeaasta kasum (kahjum) 96 520 kr 1 256 690 kr Omakapital aktsiaseltsis/osaühingus KOKKU 1 548 277 kr 1 241 757 kr PASSIVA KOKKU 3 524 028 kr 2 588 138 kr
Alluvatega tootmis - ja muude probleemide arutamine ja analüüsimine Alluvatele ülesannete andmine ja vormistamine Alluvate stimuleerimise vormide kindlaksmääramine, tulu jaotamine jne d. Juhtimine on organisatsiooni töö planeerimise, organiseerimise, juhendamise, motiveerimise ja kontrollimise protsess, mis peab tagama püstitatud eesmärkide saavutamise 2. Põhilised juhtimisfunktsioonid.
Ökonomeetria - majanduse indikaatorite kasutamine majandusliku arengu modelleerimisel ja majandusliku info statistilisel töötlemisel Majandussüsteemi printsiibid: neutraalsus, suunatus, lihtsus, võrdsus, efektiivsus Keskpanga rahapoliitika viljelemise vahendid: vabaturu operatsioonid, intressimäära muutmine, välisvaluuta ost ja müük, valitsuse deposiidid, kohustusliku reservi nõue

Avalikustamise printsiip – raamatupidamise aruandes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate; Sisu ülimuslikkuse printsiip – majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruandes lähtutakse nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga.
Aktsia - või osakapitali nimiväärtus 40 000 kr 40 000 kr 26. Reservid 26.1. Kohustuslik reservkapital 14 482 kr 14 482 kr KOKKU rühm 26. 14 482 kr 14 482 kr 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum -69 415 kr 0 kr 28. Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 256 690 kr -69 415 kr Omakapital aktsiaseltsis/osaühingus KOKKU 1 241 757 kr -14 933 kr PASSIVA KOKKU 2 588 138 kr 2 478 036 kr
Antud pildile on kirjutatud sõnum http://ckj.mobi. See oli Calvin Kleini kampaanialeht, mis mõeldud just mobiiltelefonidega vaatamiseks. Kui telefon on sõnumi QR koodist välja lugenud, siis saab ta automaatselt aru, et tegemist on internetiaadressiga ja küsib, kas sa tahad seda lehte külastada? Kasutaja jaoks jällegi mugav, sest ta ei pea käsitsi aadressi telefoni trükkima.

Arenevas e - riigi vaimus ja teisalt pedagoogid, kes ei ole õppimis- ega arenemisvõimelised? Kas saata väevõimuga pensionile ja lasta noortel, innovaatoritel nende asemele tulla või panna eelarvesse suurem summa koolituse reale? Arvestades keskmist Eesti õpetajate vanust (50-60 a.) on tulnud enamikel läbida koolitused või muud arvutialased kursused, et ajaga sammu pidada.
Üheks võimaluseks on osta juba registreeritud ettevõte ehk nn riiulifirma (firma, mis on küll äriregistris registreeritud, kuid sisulist majandustegevust alustatud ei ole). Varem, kui ettevõtte asutamine võttis ise tehes aega umbes 1 kuu, oli valmisfirma ostmisel eeliseks, et tehinguid/majandustegevust sai alustada juba vahetult pärast notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimist.
Aktiivne kuulamine on spetsiaalne teise inimese poolt väljendatu tagasipeegeldamise ja ümbersõnastamise viis, mis: • ütleb teisele, et te kuulate ja mõistate teda; • aitab kontrollida, kas te olete räägitust õigesti aru saanud; • aitab teisel endal saada oma probleemist paremini aru; • aitab teisel vabaneda tugevate tunnete koormast, aitab paremini nendega toime tulla.

Äritegevus on ettevõtte peamine tulutegevus ja muu tegevus, mis ei ole investeerimis- ja finantseerimistegevus. Just siit peaks ettevõte saama oma põhilise osa sissetulekutest.
Ühendatud kuningriik on üks maailma suurimaid finantskeskusi. Selle riigi majandus on nelja parima hulgas Lääne-Euroopas. Valitsuse pingutus vähendada üldomandust ja suurendada sotsiaalhoolekande kasvu on olnud edukas, kokkuhoitud on 1,7 % sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Suurbritannia põllumajandus on intensiivne, kõrgelt mehhaniseeritud, Euroopa standardite järgi võimekas.
Ühingu juhtimis - ja järelevalveorganite struktuuri, • reinvesteerimise ja kasumijaotamise põhimõtted, • ostueesõiguse kasutamise põhimõtted omanikeringi muutumisel, • ärisaladuse hoidmise nõuded ja konkurentsikeelud ning sanktsioonid, • intellektuaalse omandi küsimused, • kolmandate partnerite ja finantseerijate kaasamine, • konfliktsituatsioonide lahendamine.

Asendusefekt – kui hüvitis muutub teiste sarnaste hüvitistega võrreldes suhteliselt odavamaks ja tarbija soovib ning suudab seda hüvist osta rohkem ja teisi hüviseid vähem.
Apteegi juhatajal on õigus: -varustada apteeki tööks vajalike töövahendite ja kaubaga -hankida tööks vajalikke juhendmaterjale ja teavet -arvestades nõudlust täiendada või muuta apteegikaupade sortimenti -saada erialast täiendõpet -kasutada õigeid, ohutuid ja tervistsäästvaid töövõtteid ja –tingimusi -keelduda tööst, milleks tal puudub nõutav kvalifikatsioon.
Aritmeetiline keskmine ehk keskväärtus (mean): • Võimaldab võrrelda elementide näitaja väärtusi aritmeetilise keskmisega • Võimaldab arvutada teisi statistilisi näitajaid • Sõltub igast üksikust elemendist ja seetõttu on tundlik ekstremaalsete väärtuste suhtes – Näit, väga suured või väikesed üksikväärtused moonutavad aritmeetilist keskmist väiksemaks või

Aksiatest on ühe perekonna kontrolli all Kuidas defineerida perekonda? Üksik vallaline inimene? Vabaabielus olevad inimesed? Abielupaarid, peale lahutust? Kaks kooselavat geid? Pereettevõtted, mis on ühtlasi ka suurettevõtted 1. Wal- Mart Stores 50. Ikea 2. Ford Motor Co 56. Heineken 3. Samsung 99. Hennes & Mauritz 4. LG Group 108. Porsche 10. MBW 150. New York Times
Ühiseid otsuseid on tarvis, kui ilmnevad ühised vajadused, mida indiviid üksi rahuldada ei suuda (kas siis üldse või piisavalt). 60.Miks peab otsustamise põhiseaduslikul tasemel rakendama konsensusnõuet ja milles seisneb selle nõude rakendamise olemus praktikas? Põhiseaduslikul tasandil peaks rakendama konsensusnõuet, sest ainult sel juhul oleks see täiesti legitiimne.
Aktsia – omandiõigust tõendav väärtpaber; dokument, mis määrab selle omaniku osa ettevõtte põhikapitalis ning omaniku õigused ja kohustused aktsiaettevõttes.

Avalikud eesmärgid - vastavad kõlbelistele tõdedele, sotsiaalsetele normidele ja kujunenud tavadele ning pälvivad üldsuse või teatud ringkondade heakskiidu Näiteks looduse saastamise vähendamine. VARJATUD eesmärgid- ei ole nende ebakõlbelisuse, ebapopulaarsuse või omakasupüüdlikkuse tõttu avaldamiseks sobilikud või otstarbekad, kuid tegelikkuses siiski järgitavad.
Ärisuhe on uus ja puudub piisav info partneri äritegevuse ja maksevõime kohta, puudub usaldus, üks või mõlemad partnerid asuvad majanduslikult või poliitiliselt kõrge riskitasemega piirkondades, kaup valmistatakse tellimustööna, riikide seadused ja kaubandustavad nõuavad akreditiivide kasutust, tehingu sooritamiseks on vaja panga lühiajalist finantseerimist
Asustustihedus on väga ebaühtlane, keskmiselt elab 14 in/km2. Kõige tihedamalt elab rahvast Pampa rannikualal, eriti Buenos Airese piirkonnas ja Parana alamjooksul; väga hõredalt on asustatud mägialade, kuiv Chaco ja Patagoonia. Argentina on üks maailma enim linnastunud riike, linnades elab 90% rahvastikust. Buenos Airese linnastus elab kolmandik riigi rahvastikust.

Allahindlusprotsendid on salvestatud kassasüsteemi serveris või lihtsamal kujul kassatöökoha arvutis ning kassasüsteem sooritab ka kõik allahindluse jaoks vajalikud arvutused.
Asjatundjad on nimetatud (töökeskkonnavolinikud) või palgatud (töökeskkonnaspetsialistid) ja kas tegevus ka muus osas vastab miinimumnõuetele, kas asjatundjatel on piisav koolitus, kui sageli töökeskkonnanõukogu koguneb, kas vajalikud mõõdistamised on tehtud, kas kasutatakse isikukaitsevahendeid, kas töölisi kaasatakse ohutusküsimuste lahendamisse (ib.).
Alaealised töötajad - 35 kalendripäeva; 2. isikud, kellele on määratud töövõimetuspension või rahvapension - 35 kalendripäeva; 3. riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud - 35 kalendripäeva; 4. pedagoogid ning teadustöötajad kuni 56 kalendripäeva; 5. raviasutuste, sotsiaalhoolekandeasutuste ja lastesanatooriumide pedagoogikaspetsialistid kuni 56 kalendripäeva.

Õppimis - ja töötamisvõimalustest Euroopas ning kõik seminari korraldamisega seotud organisatsioonid. Viimasteks on erinevad Eesti haridusautused ja ülikoolid, stipendiumifond ERASMUS ning koostööpartnerid välismaal (Euroopa ülikoolid, Hi! Hotels, Animafest jne). Huvigruppide huvid, toetamise tingimused ja osalemise mehhanism on välja toodud tabelis 2.
Ülejääk ehk liigpakkumine jääb tasakaalupunktist kõrgemale, puudujääk ehk defitsiit jääb madalamale. Turu ülejääk surub hinna alla, puudujääk aga üles.
Algsündmus on tahked ained; 5)Oksüdeerivad … sündmus, mis põhjustab ained ja orgaanilised peroksiidid; otseselt õnnetuse või algatab 6)Mürgised ained ja õnnetust põhjustavate sündmuste nakkusohtlikud ained; ahela. 7)Radioaktiivsed ained; 7. Milliseid hädaolukordi peab 8)Sööpivad ained; 9)Muud regionaalne riskianalüüs ohtlikud ained või materjalid.

Arengutee - kujutab isokvantide ja –kostide puutepunktide ühendusjoont, mis näitab kõigi antud tootmiskoguste valmistamise min kulusid (pos tõusuga, kuna tootmise laiendamisel suurendatakse mõlema sisendi kogust). min kogus suurtootmisel- tootmiskogus, mille korral AC on min kui ATC on min, siis MC=ATC; kui MC on ATC kõverast allpool, siis ATC väheneb ja
Äriseadustiku järgselt on nõukogu pädevuses ettevõtte tegevuse planeerimine, ettevõtte juhtimise korraldamine ning järelvalve teostamine ettevõtte juhatuse tegevuse üle
Äriideeks on toitlustusteenuste osutamine Viljandi maakonnas Mustla alevikus kõigile inimestele. Kavas on luua kohvik kogu perele, kus saab aega veeta ja sealjuures ka keha kinnitada. Konkurents Mustlas on peaaegu olematu, sest söögikohta seal ei ole, ainult on toidukauplus. Ettevõtte lühiajaliseks eesmärgid – - Rentida ruumid ja remontida, korrastada.

Analüüsid – sise- ja väliskeskkonna analüüsid, SWOT-analüüsid 2. Strateegia - kriitilised edutegurid, visioon, missioon, valdkonnad, eesmärgid, strateegilised tegevuskavad 3. Strateegia rakendamine - mõõdikud, tegevuskavad, kvaliteedijuhtimine, protsessi-juhtimine, personalijuhtimine, partnerite ja huvigruppide juhtimine, finantsjuhtimine ja eelarve
Üldjoones on kõigile tarbijatele oluline, et hambad oleksid peale pesu nö. „puhtad“. Et peale pesu poleks keelega kompides tunda kattu või söögijääke.
Amstrong - WHITWORT).Erilise koha Suurbritannia majanduses omandasid asumaade loodusvarade kasutamiseks loodud ettevõtted(nt. Lõuna-afrika kompanii, mis tegeles kulla ja teemanite kaevandamisega). Suurbritannia majanduse heal järjel hoidmisel etendasid tähtsat osa asumaad: Austraalia ja Uus-Meremaa, Aasias India, Tseilon, Malai; Põhja-Ameerikas Kanada.

Apec - Aasia ja Vaikse ookeani majanduslik organisatsioon • Loodi 1989 a eesmärgiga luua maailma suurim vabamajandus piirkond aastaks 2020. • Ühinesid: USA, Kanada, Mehhiko, Tšiili, Jaapan, Lõuna-Korea, kõik Hiinad (Taiwan, Hongkong, Macan, Hiina SRV). ASEANi maad, Uus-Guinea, Austraalia, Uus-Meremaa. 1997 lisandus veel Peruu, Venemaa, Vietnam.
Ametlikud õigused - antakse dokumentidega 2. mitteametlikud õigused ehk autoriteet: - isiklik- inimese omadused, nt vanus, kui kaua ta ettevõttes töötanud on, kui õiglane ta on, huumorimeel, mõjukas isik;erialane- inimese võimed, oskused, teadmised, asjatundlikkus;seisundi-on seotud inimese ametikohaga ning sellega kaasneva inimeste suhtumise ja hoiakutega.
Õpinguperiood on pingeline ning nõuab pühendumist, lisaks õppetööle on kohustuslik osaleda meie rahvusvahelise üliõpilaskonna värvikas elus! Lisaks kraadiõppele on BFM-l oma tootmis- ja täiendkoolitusüksus BFM Works, mis pakub mitmesuguseid koostöövõimalusi erinevate audiovisuaalsete projektide teostamiseks ning loominguliseks enesetäienduseks.

Õpioskused on kadunud) arendamine Nõustamissüsteemi arendamine Kutsealase eelkoolituse arendamine Turundustegevuse arendamine Tihe konkurents haridusmaastikul, teiste Õpikeskkonna arendamine Euroopa Liidu keskuste kiire areng struktuurivahendite toel Toimuvad koostööprojektid teiste kutsehariduskeskustega, ülikoolide, gümnaasiumite ja põhikoolidega
Aktsiiside määrad on diferentseeritumad, aktsiisikaupadega toimetamine keerukam ja aktsiiside deklareerimine võrreldes teiste maksudega käitleja-spetsiifilisem, puudutades seejuures ainult teatud osa maksumaksjatest, siis annab järgnev vaid lühitutvustuse maksuobjektidest ning asjaoludest, mida on oluline teada tegutsedes EL liikmesriigi maksukohustuslasena.
Algdokument - kui paberil on dokumendi nimetus ja number, kuupäev, tehingu sisu nii sõnade kui numbriliste näitajatena, osapoolte nimed ja aadressid ning allkiri, on Sinul kui raamatupidajal kohustus kanda sellele paberile ka raamatupidamiskirjendi järjekorranumber – ning alles nüüd on dokumendist saanud Sinu jaoks igati aktsepteeritav algdokument.

Asutamis - ühinguleping ühinguleping asutamisleping/ asutamisleping/ asutamiskoosoleku dokumendid põhikiri põhikiri protokoll/ põhikiri 4. Kohustuslik pole pole 10.000 100.000 pole kapitali määr alates 01.09.1999 alates 01.09.1999 40.000 400.000 5. Väärtpaberid pole pole pole aktsiatäht pole 6. Kohustuslik nimiväärtus, pole pole 100 10 pole
Õhu suhtes - riski dokumenteerimine 6)Avarii toimumise aeg (talvel, 5. Hädaolukord sündmus või suvel, öösel, päeval) sündmuste ahel mis.. 12. ÜRO ohtlike ainete …,mis ohustab paljude inimeste klassifikatsioon elu või tervist või põhjustab suure 1)Lõhkeained; 2)Gaasid; varalise kahju või suure 3)Põlevvedelikud; 4) Põlevad keskkonna kahju.
Arendusprojekt - on praktiline väljund – uue konkurentsivõimelise toote, tehnoloogia jms evitamine. Arendusprojektideks on tootearendus- ja konstrueerimisprojektid, haldusprojektid, kvaliteediprojektid, hindamisprojektid, infotehnoloogilised p, uurimuslikud p ja teaduslikud uurimisprojektid. Toetusprojektid – on vähem unikaalsed kui arendusprojektid.

Äriplaani lisadesse on soovitatav paigutada plaani toetavad materjalid: uuringud ja analüüsid (turu-uuringud jms); • asendiplaanid, skeemid; • võtmeisikute CV`d, ametijuhendid jms; • hinnapakkumised 20. Konkurentsieelis on ettevõtte pakutava toote või teenuse omadus, mida ettevõtte konkurendid kas ei suuda pakkuda või pakuvad seda halvemal tasemel.
Areva on maailma suurim tuumaelektrijaamade infrastruktuurilahenduste pakkuja (62% käibest). Tuumaenergia kui alternatiiv fossiilsetele energiaallikatele on kindlasti lähiaastatel kasvamas ning lisaks kasvuhoonegaaside vähendamisele on energia julgeolek ning sõltumatus olulisteks märksõnadeks, mis soosivad tuumaenergia osakaalu suurenemist.
Avalik teenistus – 1)on töötamine riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses 2)riigiametis töötamiseks loetakse töösuhet seadusandlikku,täidesaatvat või kohtuvõimu,riikliku järelvalvet, kontrolli või riigikaitset teostava institutsiooni koosseisus ettenähtud valitaval või nimetaval ametikohal käesoleva seaduse või muude seaduste alusel.

Alltoodud tabelis on näha, et töötuskindlustuse alguspäevil olid töötuskindlustuse maksemäärad tööandjale 0,5% ja töötajale 1% kuni 2005. aastani.
Alljärgnevas tabelis on toodud 7 mudeli baasil loodud koondstruktuur (orig vt http://www.grapentine.com/displaymmn.asp?Id=14). Teavitusprojekti „Pese säästvalt” raames selle aasta juunis läbiviidud uuring näitas, et eestimaalased ei pööra pesupesemisel erilist tähelepanu säästlikkusele – vähesed jälgivad teadlikult pesu- ja pesupulbrikogust.
Alljärgnevatest on korrektne: a. Kogukasulikkuse ja piirkasulikkuse vahel puudub matemaatiline seos b. Kui piirkasulikkus on positiivne ja väheneb, siis kogukasulikkus suureneb c. Kogukasulikkus on võrdne piirkasulikkuse muutusega, mis tekib hüvise ühe täiendava ühiku tarbimisel d. Kui piirkasulikkus väheneb, siis peab ka kogukasulikkus vähenema

Alusetu rikastumisega on tegemist siis kui isik (saaja) on teiselt isikult (üleandja) midagi saanud olemasoleva või tulevase kohustuse täitmisena, kuid seda kohustust ei ole olemas, seda kohustust ei teki või kui see kohustus langeb hiljem ära (ehk siis saadul puudub õiguslik alus). Isik peab teisele isikule välja andma temalt õigusliku aluseta saadu.
Ühikmaatriks on diagonaalmaatriks, mille peadiagonaali elemendid on ühed, a11 ' a22 ' ... ' aii ' ... ' 1 . Ühikmaatriksi tähistus on I. Mõnikord näidatakse ühikmaatriksi tähistuses ära ka ridade ja veergude arv (mis on võrdne) k ja mida nimetatakse ühikmaatriksi järguks: Ik. Näiteid ühikmaatriksitest: 1 0 0 1 0 I2 ' I3 ' 0 1 0 0 1 0 0 1
Abipersonal – koristajad, valveteenistus jne.  Töölised . kelle ülesandeks on vahetu tootmistegevus  Töölised jagunevad: 1. Põhitöölised- töötavad seadmetel,pinkidel jne. 2. Abitöölised- abistavad põhitöölisi,troppijad jt. Masinaehitusettevõttes,tehases on tavaliselt põhitootmine ja abitootmine,mid kindlustab põhitootmist:

Ajategur – mida pikaajalisem on ajaperiood, seda rohkem jõuab pakkumine kohaneda, seda elastsem on p-kõver; 2. Kasutatava ressursi iseloom – mida haruldasemast ressursist konkreetset hüvist valmistatakse, seda vähem on pakkumine võimeline kohanema, seda mitteelastsem on p-kõver. 61 p ES,p = 0 - absoluutselt m.e. ΕP,p = 8 lõpmatult e.
Arvestusperioodiks on 2010. aasta jaanuar, veebruar, märts (3 kuud). Esmalt teeme kindlaks märgitud kuude kalendaarse tööpäevade arvu: jaanuar – 20, veebruar – 19, märts – 23. Seejärel leiame n-ö normtunnid (terminit „normtund” uue TLSi alusel enam ei tunta, kuid TLS § 43 lg-d 1 ja 2 tähendavad sisuliselt sama). Niisiis saame kolme kuu
Auditeerimine on ettevõtte või asutuse võiorganisatsiooni raamatupidamisaruannete ja nendega seotud finantsinfo, kontrollimine sõltumatu eksperdi poolt, et anda info kvaliteedile hinnang. Auditeerimisobjektiks võivad olla nii kasumit tootva kui mitte tootva juriidilise isiku finantsaruanded, sõltumata omandivormist, tegevusalast või suurusest.

Aruanded on avalikult kättesaadavad, st neid saab kasutada info välistarbija (ingl outsider). Lühema perioodi detailsemad aruanded on tavaliselt kättesaadavad ainult ettevõttega seotud isikutele (ingl insider). Teatud juhtudel on ettevõtetel kohustus esitada detailsemaid aruandeid lühema perioodi kohta – näiteks börsiettevõtetel (9)
Atc - keskmine kogukulu on kogukulu ja koguprodukti jagatis(TC/TP) AVC- keskmine muutuvkulu on muutuvkulu ja koguprodukti jagatis (VC/TP) AFC- keskmine püsikulu on püsikulu ja kogutoodangu jagatis (FC/TP) TC – kogukulu 14. Pikal perioodil ei ole mingeid püsikulusid, kuna siin saab varieerida nii kapitali kui ka töösisendite suurust.
Aksiisi tõstmine on halb nendejaoks kes töötavad alkoholi või tubaka tööstuses, kuna kui nende toodangut ei tarbita enam niipalju kui vanasti siis jääb nende palk väiksemaks või koguni koondatakse töötajaid, sest firmal pole millegi eest oma töötajatele palka maksta ja kui tarbimine väheneb ei ole vaja ka niipalju töötajaid ja niisuurt

Ametikoh - Tööjõukulu Tööjõukulu palk maks makse tade arv kuus 2012.a. Juhatuse liige 250,00 82,50 0,00 1 332,50 3990,00 Kokk 500,00 165,00 7,00 1 672,00 6048,00 Kokaabi 300,00 99,00 4,20 1 403,20 2822,40 Admin/teenindaja 300,00 99,00 4,20 2 806,40 5644,80 Koristaja/aednik 300,00 99,00 4,20 1 403,20 2822,40 Kokku aastas: 2617,30 21327,60
Aruandeaasta lõpul on kurss 1 EUR = 9,21 SEK. Kursimuutus kajastatakse: raha laekumisel 10 000 SEK / 8,82 SEK/EUR = 1133,79 EUR aruandeaasta lõpul 10 000 SEK / 9,21 SEK/EUR = 1085,78 EUR pangakonto jääk eurodes vähenes 1133,79 EUR –1085,78 EUR = 48,01 EUR Raamatupidamiskanne: D Kadum valuutakursi muutumisest 48,01 K Pangakonto välisvaluutas 48,01
Asendustoodete või – teenuste olemasolu turul- Videosid saab alati asendada mingil määral piltidega näiteks, aga see ei kaotaks videosid ära. Youtube saaks kindlasti asendada mõne teise internetilehega, näiteks orkut, aga kuna paljud teised leheküljed pooldavad videode vaatamist, siis ei suudaks vast ükski lehekülg youtubet täiesti asendada.

Üürihinnad annelinnas on üsna madalad, on seal pakkumiste arv võrdlemisi kõrge, sellest rohkem pakkumisi on veel vaid Kesklinnas, 2015. aasta II kvartalis küündis keskmine pakkumiste arv lausa 517ni. Ülejõe, olles oma tunnuste poolest Annelinnaga võrdlemisi sarnane, on pakkumiste poolest samuti teistest linnaosadest silmapaistvam. (Vaata joonis 7)
Ahjukahhel – ahjude ja kaminate välisvooderdus  Ehituskeraamika  Kanalisatsioonitorud  Keemiatööstuse keraamika – keraamilised detailid, mis peavad vastu hapetele jagaasidele ning on hõõrdumis ja survekindlad  Katusekivid  Keraamika kunstiteosema  Sanitaar-meditsiiniline keraamika  Tehniline keraamika  Tellised
Aastal 2013 on MTÜ Paju Pansionaadid ühiskondliku arvamuse poolt respekteeritav, rahvusvahelistele nõuetele vastav, kodutunnet pakkuv hoolekandeasutus Lõuna-Eestis, kus on tagatud erivajadustega täiskasvanutele kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused ning eale ja seisundile vastavalt klientide toimetuleku säilitamine ja parandamine.

Ainaks erandiks on edasimüügi eesmärgil seotatud finantskohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil [9 : 70]. Raamatupidamise sise-eeskirjades tuleb ära määrata järgmised sätted: • võlakohustuste arvele võtmise kriteeriumid (sh lühiajaliseks ja pikaajaliseks hindamine); • võlakohustuste liigitus, süstematiseerimine;
Ametikoh - Tööjõukulu Tööjõukulu palk maks makse tade arv kuus 2012.a. Juhatuse liige 250,00 82,50 0,00 1 332,50 3990,00 Kokk 550,00 181,50 7,70 1 739,20 8870,40 Kokaabi 330,00 108,90 4,62 1 443,52 5322,24 Admin/teenindaja 330,00 108,90 4,62 2 887,04 10644,48 Koristaja/aednik 330,00 108,90 4,62 1 443,52 5322,24 Kokku: 2845,78 34149,36
Acquisitive growth – The Challenges x There are numerous examples of different types of acquisition strategy failure (e.g. Conseco, Worldcom, AOL, ABB). x Academic research on acquisitions finds that the acquired company’s shareholders tend to benefit while the wealth effects to acquirer’s shareholders are either neutral or slightly negative.

Ainuosaniku - juhataja ettevõtlusest teenitava raha isiklikku tarbimisse võtmise vaatenurgast ning teoreetilise käsitluse põhjal näidata, kuidas FIE ja OÜ ainuosaniku-juhataja tegevuse tulusust mõjutab isiklikku tarbimisse võetud ettevõtluse tulu maksustamine ja millised on võimalused ettevõtluses teenitud raha jooksvalt kasutada.
Allokatsioonifunktsioon tähendab seda, et jaotatakse ressursid ja nende kasutus era- ja sotsiaalsete kaupade vahel, nim. ka hajali paigutamiseks (tootmisressursside jaotamine erinevate inimrühmade vahel). Selleks, et ühe grupi heaolu parandada, ei tohi halveneda teise grupi heaolu (põhiprintsiip). Avalikest kaupadest peab kasu saama terve ühiskond.
Avalikus sektoris on muutused organisatsiooni personalis viimastel aastatel olnud sama põhjalikud, kui muutused organisatsiooni juhtimispõhimõtetes, struktuuris ja eesmärkides. Vähenenud on nii tööliste, spetsialistide kui juhtivtöötajate hulk, mis on saavutatud tänu juhtimise ja tootmise tõhustamisele ning oluliselt on kasvanud vajadus

Üksikasjalik siiramine on iseloomulik suurte ettevõtete ja asutuste alumisile juhtimistasandeile ja täitmistasandeile, kus inimesed täidavad kitsalt piiritletult, kuid omavahel seotud ja sõltuvaid ülesandeid. Üksikasjaliku siiramise peamine puudus on piiritletud tegevusega ametikohtade tekkimine, mis põhjustab tegemisel jäikust ja paindumatust.
Akreditiiv - maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel; importööri korraldus importööri pangale reserveerida raha eksportööri kasuks ja teostada arveldus eksportöörile ettenähtud tingimustel; ostja poolt müüja kasuks avatav arve, mis avaneb müüjale nõutud dokumentide esitamisel
Andmetel on tööealist elanikkonda 12,3 mln. inimest ja relvajõududest on neist 1,1 mln. Tööpuudust riigis ei olevat ja inflatsiooni kohta andmeid ei avaldata. 1984.a. hakati asutama välisosalusega ettevõtteid, 2002.a. tühistati osaliselt toidu- ja tarbekaupade ning teenuste riiklik jaotuskorraldus ning lubati vähesed turusuhted.

Ärisaladus on Konkurentsiseaduse §11 lõige 2 kohaselt turusuhetes osaleja käsutuses olev tehniline, tehnoloogiline ja muu ärialane teave, samuti andmed kaubanduslike läbirääkimiste, tehingute, turu-uuringute ja muude asjaolude kohta, mille avaldamine ei ole kohustuslik ja mille saladuses hoidmist peab turusuhetes osaleja vajalikuks.
Üldharidus üldharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide süsteem, mis võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust.
Arendada personali – töötajate teadmisi tuleb arendada läbi eesmärgipärase koolituse, läbi ametikohtade vahelise ristkoolituse ning osakonna sisese ning ettevõtte sisese kommunikatsiooni parandamisega 2. protsessi arendamine – tuleb keskenduda üksusest väljastatava info kvaliteedi suurendamisele ning väljastamiskiiruse tõstmisele.

Autori arvates on see väga õige suund ning täiendava raha peaks suunama just kutseharidusele, parandamaks olemasolevate õppekavade seost praktilise tööga ettevõtetes. Kindlasti oleks vajalik õppekavade ümbertöötamisele kaasata äriühingute esindajaid, kes kirjeldaksid reaalseid vajadusi ning puudujääke tänaste koolilõpetajate
Õiguslik keskkond – töölepinguseadus, palgaseadus, rahvusvaheliste lepingute muutumine, reklaamiseadus, raamatupidamisseadus, kaubandusseadus.
Aktsionär – aktsia omanik alajahtunud majandus – situatsioon, kus tegelik tootmismaht on väiksem kui potentsiaalne ja kus tegelik tööpuudus on loomulikust suurem ning majanduses eksisteerib ressursside raiskamine alternatiivkulu (ka: loobumiskulu) – saamatajäänud tulu parimast alternatiivsest kasutamata jäänud võimalusest

Üheks väljundiks on positiivse kogemuse ja info levimine suust-suhu toitlustusettevõtjate omavahel suhtlemisel, väga oluline omanike ja konsultandi igapäevane lobby-töö. Osaletakse üritustel, kus on võimalik tutvustada ettevõtet, nt Eesti Hotelli- ja Restoranide Liidu üritustel, ajaleht The Baltic Guide üritustel, Toidumessil jne.
Aktsiate tulunorm on pidevalt vähesel määral tõusnud, mis peaks aktsionäridele kasulik olema. Tulu aktsia kohta ehk EPS oli 94 aastal 0,01, 95 aastal oli see 0,012 ja 96aastal oli see 0,015. Need näitajad on võrdsed aktsiate tulunormiga, kuna Viisnurgal puuduvad eelisaktsiad ja sellest tulenevalt ei maksta ka eelisaktsiate dividende.
Üldhalduskulud - 59600 Püsikulud kokku -89100 Ärikasum 3300 Müügitulu 172000 Otsene materjal (muutuvkulu) Otsene töö (muutuvkulu) Muud otsekulud (muutuvkulu) -30100 Muutuvad kulud -30100 Jääktulu 141900 Püsivad tootmise üldkulud -24500 Püsivad turustuskulud -8000 üldhalduskulud -73600 Püsikulud kokku -106100 Ärikasum 35800

Alternatiivsed hankijad on kõik teised konkursil osalenud ettevõtted ning samuti saame alati kasutada Euroopa (s.h Eesti) ettevõtteid, kuid hinnavahe on arvatavasti mitme kordne. Samas siiski kui meie klientidel on kiirus olulisem kui reklaamikuluks kuluv summa, siis kasutame kindlasti Eesti koostööpartnereid, kellega on ka lihtsam suhelda.
Aktsiaturu indikaatoritele on võimalik leida mitmeid kasutusvõimalusi: investorid saavad indeksi abil ülevaate selle kohta, kuidas aktsiaturu arengud mõjuvad nende investeeringutele, indeks annab võimaluse analüüsida aktsiaturu käitumist minevikus, samuti on indeksi alusel võimalik leida seoseid aktsiaturu ning majanduse käekäigu vahel.
Ajafond – mingis tootmisharus võimalik tundide arv aastas töötaja kohta (pm 1880-2040h) Töö optimaalne aeg - aeg, mille kestel on kujunenud või kujundatakse eeldused bioressursi täistoodangu võime saamiseks (pm väga oluline). Töö optimaalsest ajast varasem või hilisem kulg vähendab toodanguvõimet, saakide taset.

Üldiselt ettevõttel on piiratud oma aktsiate tagasi ostmine (et piirata spekulatiivseid võimalusi). Mõnikord ettevõtte ei tahagi omad aktsiad tagasi osta, aga ta peab seda tegema (N: kui mõni ostja on sama firma aktsionär ning ta sattub pankrotti, või on kohustus omad aktsiad tagasi osta kuna nad olid garantiiks mõni võla katteks).
Äritegevus on protsess, milles: 1) määratletakse kliendi vajadused; 2) seostatakse need vajadused firma tootmisvõimalustega; 3) teadvustatakse uue/modifitseeritud toote/teenuse olulisusest ettevõtte juhtkonnale; 4) reklaamitakse seda uut kaupa tarbijaskonnale; 5) koordineeritakse müüki; 6) organiseeritakse klienditeenindus.
Aktsia - või osakapitali nimiväärtus 40 000 kr 40 000 kr 26. Reservid 26.1. Kohustuslik reservkapital 14 482 kr 0 kr 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 0 kr 0 kr 28. Aruandeaasta kasum (kahjum) -69 415 kr 14 482 kr Omakapital aktsiaseltsis/osaühingus KOKKU -14 933 kr 54 482 kr PASSIVA KOKKU 2 478 036 kr 322 646 kr

Ametnikega on ametlik jne. Probleemina on üles kerkinud, et teenindajad ei oska kõigele lisaks riigikeelt - selles on süüdi nii koolisüsteem, mis ei õpeta keeli, töötajad ise, kes ei taha riigikeelt õppida, kui ka ettevõtjad, kes ei pööra piisavalt tähelepanu töötajate valikule või ei korralda riigikeele õpet.
Anny - Gret Anderson Kristiina Stokkeby Mis on väärtpaber? Väärtpaber on paber või tänapäeval enamasti märge arvuti Click to edit Master text styles mälus, mis tõendab, et väärtpaberi Second level omanik on osanik mingis ● Third level ettevõttes või andnud kellelegi ● Fourth level laenu. ● Fifth level
Ühikuelastne – nõutava või pakutava koguse suhteline muutus on sama suur, kui hinna suhteline muutus(sirge omab mingit tõusu)

Ajanorm - tööaja hulk, mis kulub ühe naturaalühiku (nt m3, m2, tk) töö tegemiseks normaaltingimustel (klimaatilised, organisatoorsed jne). Kõige sagedamini kasutatav ajanormi ühik ehituses on inimtund, lühend in-h. Harva on kasutusel on ka ühikud inimsekund (in-s) või inimaasta (in-a). 6.2. Mis on töönorm?
Õpetajate arvates on rollimängu Õpilased pidasid positiivseks: eelisteks võimalus: – ideede ja arvamuste jagamist – genereerida suuremal hulgal kaaslastega ning nende ideid; läbiarutamist; – saada teada üksteise teadmisi – igapäevaelust tulenevate ja hoiakuid ning mõjutada probleemide lahendamist nende kujunemist.
Ööbida on võimalik puudumine, hind Saun toodud ööpäeva inimene/ööpäev ettevõtted ka saunamajas eeldab saunamaja kohta renti ööpäevaks Mängude ja tegevuste Kallis, lisatasud 40€ korraldamine mänguvahendite eest Ettetellimisel, Hind pole Toitlustus hommikusööki pole märgitud ööbimise hinnas kodulehel

Argumen - diks on teravilja saagikus (kg/ha). Funk-ks on töö-kulu 1ts teravilja kohta (tundi/kg). Mis juhtub funkt-ga, kui argument suureneb 150 ühiku võrra? X = kg/ha; Y = tund/kg; kg/ha =tund/kg; kg/ha= tund/kg V: tund/ha + 150 R Square-näit. võrrandite hajuvust (mida suurem seda rohkem hajub ~parem); Standard
Üheks tuntumaks on veel Robert J. House eesmärgitee teoo-ria. Selle teooria järgi on juhil kaks võimalikku viisi töötajate motivatsiooni suurendamiseks: • selgitada alluvale, kuidas saavutada firmale vajalikku tulemust, mille eest ta saab oodatud tasu; • määrata just selline tasu, mis on alluva jaoks väärtuslik.
Algkapitali suhtes - OÜ-l peab olema algkapitali 40000, AS-l 400000. Ettevõtja peab lähtuma riigis kehtivast seadusandlusest.

Asendamise piirmäär on üks, mis tähendab seda, et optimaalse valiku korral kulutab tarbija ära oma planeeritud eelarve ning valib tarbimiskomplekti mille korral suhteline hind ja asendamise piirmäär on võrdsed. Kuivõrd mõlema kauba hind on kaks siis on turul võimalik neid kaupu vahetada võrdses suhtes ehk üks ühele.
Õiglane turuväärtus – kui ettevõte on noteeritud börsil, võib väärtust hinnata just nimelt läbi börsi kapitalisatsiooni.
Arv on väiksem mõõdetud tunnuste arvust, siis tunnuse kommunaliteet (faktorite poolt seletatav hajuvus) on väiksem kui 1 , st osa vastava muutuja hajuvusest jääb kirjeldamata (kommunaliteediprobleem). Kui eraldatakse kaks faktorit, siis reeglina seletavad nad koguhajuvusest suurema osa kui seda teeks üks

Audiitortegevus on üks majandusarvestuse liikidest, ja majandus arvestus sisaldab veel järgmisi liike: 1) Finantsarvestus - mis annab infot ettevõtte juhtkonnale ning ettevõtte tegevusest huvitatud välistarbijatele(aktsionär, krediidiasutused, riigiasutused). Välistarbijad saavad infot eelkõige finantsaruannetest.
Õuna - kirsinektar (mahla sisaldus 50%) Õunanektar (mahla sisaldus 50%) Apelsininektar (mahla sisaldus 60%) Punase viinamarjanektar (mahla sisaldus 30%) Magus apelsininektar (mahla sisaldus 70%) Mahlajook:Granaatõunajook (mahla sisaldus 10%) Viinamarjajook (mahla sisaldus 30%) Jõhvikajook (mahla sisaldus 5%)
Üle 64 - aastaste inimeste vaesusrisk: tase ja dünaamika Eestis ning võrdlus EL keskmise, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriski tasemega? Enne majanduskriisi oli madal, 17-20 % juures, seejärel aga tõusis väga järsult ning 2008. aastal oli peaaegu 40 %. Siis aga jälle langes kiiresti tagasi 15 % peale.

A country – countries, a diary- diaries, a boy – boys, a dictionary – dictionaries, try –tries, play-plaies.
Alajahtunud majandus – situatsioon, kus tegelik tootmismaht on väiksem kui potentsiaalne ja kus tegelik tööpuudus on loomulikust suurem ning majanduses eksisteerib ressursside raiskamine  alapakkumine – vt. ülenõudmine  algsed teguritulud – tootlike tegurite poolt loodud tulu: palk, intress ja dividend, rent,
Õpimapp on koostatud väikeettevõtluse eriala, õppeaines „Turunduse alused“. Töö eesmärk oli leida lahendused probleemidele ja küsimustele, mis tekivad igapäevase turundustegevusega ning mis aitaks paremini omandda turunduse põhialuseid. Ülesannete lahendamisel on tekstitöötlusprogrammi MS World.

Annuiteetleping – regulaarsete, kindla suurusega maksete leping (näiteks raha väljamakseteks pensionifondist või pensionikindlustuslepingu alusel) arbitraazhi all mõistetakse tegevust, mille eesmärk on saada kasumit hinnavahelt, st osta kaup odavalt ja müüa see kallimalt maha kauba omadustele midagi lisamata.
Aažio - lihtaktsiad (Paid in capital in excess of par - common) Aažio - omaaktsiad (Paid in capital - treasury stock) Oma aktsiad (treasury stock) (3000 tk @ $4) Aktsiakapital kokku (Total paid-in capital) Jaotamata kasum / kahjum (Retained earnings / deficit) Omakapital kokku (Total Stockholders' equity)
Ühiseid otsuseid on tarvis siis kui ilmnevad ühised vajadused, ehk vajadused, mida indviid üksinda rahuldada ei suuda (nt riigikaitse, tervishoid, teedeehitus jne). Neid otsuseid ei saa teha konsensusnõuet rakendades, kuna sedasi saaks iga indiviid kasutada vetoõigust, mis muudaks läbirääkimised liiga kulukaks.

Ametite tekke – oli tarvis rajada kanalisatsioone, infrastruktuuri arendada jne. Tööstusühiskonna miinuseks oli see, et tekkis tööpuudus ja tööliste elatustase oli madal, aga plusse tõi see rohkem endaga kaasa, sest tänu tööstusühiskonna arengule muutusid inimeste elud mugavamaks ja korrapärasemaks.
Asummeetria - 0,65 -0,70 0,01 -0,38 -0,39 -1,18 Ulatus 1,29 1,05 1,49 0,76 1,04 0,90 Min. Väärtus 1,09 2,23 4,90 1,31 1,50 2,26 Max. Väärtus 2,38 3,28 6,39 2,07 2,54 3,16 Summa 22,51 34,03 67,97 20,72 24,84 33,73 Kirjete arv 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Usalduspiir (95%) 0,24 0,19 0,28 0,15 0,20 0,16
Aastal usa - s vastu võetud nn Wagneri seadus, mille kohaselt ametiühingud said õiguse pidada läbirääkimisi tööandjatega palkade ja töötingimuste üle. Tööandjad hakkasid otsima võimalusi, kuidas hästi läbi saada nii töötajate kui ka ametiühingutega ja samal ajal säilitada optimaalne kasum.

Üheks variandiks on kasutada professionaalsete meediaagentuuride abi. Sellisel juhul leiaksid konkreetseid reklaame soovivad ettevõtted meediaagentuurid, kellel on võimekus kiirelt ja efektiivselt leida varasemate kogemuste tõttu enim tudengitele panustavad ettevõtted ning neilt maksimaalne summa kätte saada.
Altmani z - score'i mudeli kasutamisel Eesti tingimustes tuleb arvesse vōtta järgmisi momente: 1) mudel on saadud konkreetsete USA ettevōtete majandusnäitajate matemaatilisstatistilise analüüsi tulemusena; 2) aktsiate turuväärtuse ja kohustuste suhe ei ole enamiku Eesti ettevōtete puhul kasutatav.
Avalikkuse printsiip – nõuab, et kõik eelarve menetluse etapid oleksid avalikud sel määral, et iga kodanik võib saada ülevaate riigi finantspoliitikast, mis eeldab, et parlamendis toimuvad eelare debatid oleksid avalikud, avalikustatakse eelarve projekt, eelarve seadus ning lõpuks eelarve täitumise aruanne.

Ärinimi on konkreetsele äriühingule omistatav ainulaadne nimi, mis kantakse äriregistrisse ning mille olemasolu ametlikel dokumentidel, blankettidel ja ka nt kodulehel ettevõtja peab tagama. Seadusest tuleneb mitmeid nõudeid ja piiranguid, mida peab arvestama, otsides tegutsemiseks sobivat ärinime.
Antud tehnoloogiaid on Eestis kaks, mille alusel maksumaksja on kas: • Füüsiline isik või • Juriidiline isik Füüsilise isiku puhul rakendatakse tsentraliseeritud maksukogumise tehnoloogiat, milles maksumaksjal on passiivne roll ja maksuhalduril aktiivne roll – kõik asjad tsentraliseeritakse ühte kohta.
Äriühingu vormiks on osaühing ning omakapitaliks on 40 000 krooni, mis taotletakse, et alustada uut äri. Puudujääv raha laenatakse omanikult, mille omanik on säästnud, teades, et soovib kunagi alustada äri. Raha makstakse taga esimesel võimalusel, kui on tekkinud piisav kasum, mis näitab, et äri toimib.

Arveldussumma suurus ehk mida suurem summa seda rohkem soovitakse täiendavaid garantiisid arvelduste teostamiseks, 2. krediidilepingu olemasolu-nõue, et tuleb arveldada läbi konkreetse panga, 3. lepinguosaliste teineteise tundmise tase (vastastikune usaldusväärsus-kui ei usaldata siis kasutatakse akreditiive),
Asutamis - Riigilõiv 12,78€, Riigilõiv Riigilõiv 140,60€. Riigilõiv Riigilõiv Riigilõiv Riigilõiv kulud notari kasutamisel 140,60€, Lisaks notaritasu, 12,78€. 12,78€. 19,17€. Notari 140,60€ + lisanduvad notari kiirmenetluse mis sõltub Avalduse Avalduse kasutamisel notaritasu tasud.
Ümbrikupalga saamisega on inimesed rahul peamiselt sellepärast, et see võimaldab saada suuremat sissetulekut tulumaksu maksmata jätmise tõttu või on tegemist olukorraga, kus ümbrikupalgaga nõustumine on ainsaks võimaluseks tööd saada ning illegaalse töötasuga ollakse rahul, kuna siis ei jääda töötuks.

Asjakohane erialatermin on siin sissetulekuefekt. Nõudluskõvera kulgemise teiseks teguriks on võimalus hinnatõusust mööda minna, valides asenduskaupu. Tehniliselt räägitakse asendusefektist, mis tähendab seda, et kui ühe hüvise hind tõuseb, siis tema asendushüviste atraktiivsus ja ka nõudlus suurenevad.
Äriplaan on äriidee müük, mis on hädavajalik pangalaenu taotlemisel konkurentsi tingimustes. Kirjalik plaan on ühtlasi vahendiks, mille abil ettevõtja saab vahendada informatsiooni ettevõtte kohta teistele isikutele, näiteks finantseerijatele v oma teenistujatele (Pickle, 1. osa, 1991, lk. 14).
Arvatud avalik - õiguslik juriidiline isik, või riigi-, valla- või linnaasutus (edaspidi isik), kes on registreeritud või kohustatud end registreerima maksukohustuslasena (§ 19). Isik on füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, ja riigi-, valla- või linnaasutus.

Ühisettevõtted – teistesse riikidesse, arvestab küll hindade ja muude turusignaalidega, kuid tähtis on ka institutsionaalne keskkond nagu õigusruum koos omandikaitsega, kultuuriline lähedus või kaugus, mille mõju saab üldiselt iseloomustada tehingukulude kaudu. Kasumi kõrval hindavad firmad riski.
Aktsiaseltsil on osaühinguga võrreldes 2 erinevust : 1) Osaühingu osakapital peab olema vähemalt 40 tuhat krooni, sealhulgas väikseim osa 100 kr. Aktsiaseltsikapitali minimaalseks suuruseks on 400 000 kr, väikseim aktsia 10 kr. 2) Osaühing ei pea oma osanikele välja andma kirjaliku väärtpaberit.
Antud referaadis on kaheksa peatükki: esimeses räägin terrorismist üldiselt, teises rahvusvahelisest terrorismist, kolmandas natuke terrorismi ajaloost ja arengust, neljandas usulisest, viiendas sõjalisest terrorismist, kuuendas relvadest, seitsmendas terroristidest ja kaheksandas terrorirühmitustest.

Ärikontseptsioon on oma olemuselt mõtlemisviisi kujundaja, mis aitab ettevõtjal täpsustada oma äriideed.
Arvutuste tegemisel on arvestatud, et kuna ettevõtte alustamiseks mingeid kalleid seadmeid ei hangita (töö tegemiseks vajalikud sülearvutid on olemas ning ostetava mobiiltelefoni hind on esiteks väga madal, teiseks selle hind kasutamise käigus märkimisväärselt ei lange), seega amortisatsioon puudub.
Äriplaani lisadesse on soovitatav paigutada plaani toetavad materjalid:  uuringud ja analüüsid (turu-uuringud jms);  asendiplaanid, skeemid;  võtmeisikute CV`d, ametijuhendid jms;  hinnapakkumised (vt lisa 1). Kindlasti ei tohi jääda lisadesse oluline, kuid tekstis kajastamata informatsioon.

Akumuleeritud kasum - 60 400 -237 558 -605 030 -971 151 -1 340 923 -1 709 344 -2 076 415 -2 442 137 -2 765 333 Omakapital -20 400 -197 558 -565 030 -931 151 -1 300 923 -1 669 344 -2 036 415 -2 402 137 -2 725 333 PASSIVA KOKKU: 979 600 792 442 409 970 28 849 -355 923 -739 344 -1 121 415 -1 502 137 -1 840 333
Autonoomne tarbimine - tarbimine elatusmiinimumi tasemel, eksisteerib nulliga võrduva kasutatava tulu puhul.
Abx - i kui süsteemi sisemised suhted sõltuvad üksteisest. Kui A muutub, muutuvad ka B ja X; kui A muudab oma suhtumist X-isse, peab ka B muutma suhtumist X-isse või A-sse. Kui A ja B on sõbrad ning X keegi, keda mõlevad tunnevad, siis on oluline, et A ja B suhtuvad X-isse ühtemoodi.

Antogism on inimeste seltsimatu seltsivus ehk nende kalduvus astuda ühiskondlikesse suhetesse. Ühest küljest tahavad inimesed ühiskonnastuda, sest siis tunneb ta ennast inimesena, teisest küljest on aga inimestel suur kalduvus eralduda, sest inimene tahab kõike korraldada oma meele järgi.
Asaü põhiülesanneteks on : korraldada vähemalt kvartalis tööseminare ja liikmete kokkutulekuid, korraldada klubiüritusi Tallinnas ja Tartus, tõlgib pidevalt juurde IIA poolt avaldatavaid täiendusi, korraldada Eestis rahvusvahelist CIA eksamit, on loonud kodulehekülje infovahetuseks ( www.siseaudit.ee)
Aegumine - - Maksusumma määramise aegumistähtaeg on 3a. - Kui on tegemist tahtliku mittemaksmise või mittekinnipidamisega on aegumistähtaeg 6a. - Kui puudub deklaratsiooni esitamise kohustus on maksusumma määramise aegumistähtaeg 1a (maamaks). Sama aegumistähtaeg on intressikohustusel.

Äriplaani sihtgrupid - Ettevõtja ise  Kaasomanikud, asutajad  Laenuandjad, eelkõige pank  Ettevõtluse tugisüsteem (toetused, inkubatsioon)  Riskikapital ja äriinglid  Potentsiaalsed võtmetöötajad  Ettevõtte omanikud  Koostööpartnerid (Teised ettevõtted, kohalik omavalitsus)
Ühendatakse lühi - , keskmised ja pikaajalised eesmärgid; • toetutakse turunduse detailsele infosüsteemile; • antakse töötajatele nägemuse tulevikust; • näidatakse, kust firma tuleb, kus asub, kuhu läheb; • soositakse nappide ressursside täpsemat kasutamist standardite ja eelarve kaudu.
Algatusvõime - julgeme teha õigeid asju õigel ajal ning õpime aktiivselt ka teiste kogemustest.

Ametikohtade moodustamisel on tarvis silmas pidada:  koos töötavad inimesed suhtlevad rohkem kui tegevusi kooskõlastavad või omaette töötavad;  kergesti kättesaadavate inimestega suheldakse rohkem kui eemalolevatega;  mida suurem on inimeste kokkukuuluvustunne, seda enam nad omavahel suhtlevad.
Ühistu eesmärgid on liikmete ühise majandustegevuse kaudu toetada ja soodustada oma liikmete majanduslike huve läbi ühise majandustegevuse milles liikmed osalevad: tarbijate või muude hüvede kasutajatena, hankijatena, tööpanuse kaudu, teenuste kasutamise kaudu või mõnel muul sarnasel viisil.
Ahhaa missiooniks on väärtustada õppimist pakkudes kõigile avastamisrõõmu. Oma missiooni täitmiseks AHHAA muudab hoiakuid õppimise väärtustamiseks; pakub uusi motivatsioone elukestvaks õppeks ja kujundab teadus- ja teadmistepõhist avatud mõttelaadi läbi inspireeriva elamusliku kogemuse.

Aktsia - ja omakapitali kogusumma ega aktsionäri omanduses olevate aktsiate summaarne nimiväärtus. TALIBID (Tallinn Interbank Bid Rate) on deposiidi intressimäär Tallinna pankadevahelisel rahaturul ehk Eesti turul fikseeritav tase, millega võetakse pankadevahelisel turul raha sisse.
Ühesilmuseline õppimine – käitumise korrigeerimine ja teadmiste omandamine olemasoleva ülesande piires;  kahesilmuseline õppimine – korrigeeritakse organisatsiooni eesmärke ja norme;  kolmesilmuseline õppimine – muudetakse inimese baasarusaamu ja mõtlemisviise, muutuvad põhiväärtused.
Üleantud varaobjekt on isoleeritud müüjast 2. Faktoril on õigus pantida üleantud varaobjekti 3. Üleandja ei saa nõuda vara tagasiostu (ei ole õigust) Kui 3 tingimust ei ole täidetud - kajastatakse laenutehinguna Kui 3 tingimust on täidetud – kajastatakse müügitehinguna, ehk faktooringuna.

Alguses irl - i. Seda asjaolu arvestades ja lisades sellele, et KOV valimistel saavutas IRL üle-Eesti tegutsevatest poliitilistest parteidest Saue vallas parima tulemuse (3. koht), võib öelda, et vallas valitseb ettevõtlust soosiv parempoolsete liberaalsete vaadetega poliitiline juhtkond.
Anu on töölepinguga töötaja (osaline tööaeg) ja tema kuupalk on alla 320 euro.
Araabias on väga populaarne sage sõprade külastamine, külalisi võetakse vastu hoone esinduslikeimas ruumis ning kostitatakse vaid parimaga. Kirjalikke kutsete saatmine ei ole kombeks, samuti ei eeldata, et oma tulekust ette teatataks. Kutsed on üldjuhul suusõnalised ja spontaansed.

Äriteenuste import on suurenenud ettevõtluse mitmekesistumise ja tihenevate välissidemete tõttu.
.
Aktiivne tööpoliitika – passiivne tööpoliitika – valituse poliitika, mis valituse poliitika, mis püüab ennetada töötuse tegeleb töötuse tagajär- tekkimist, näiteks luues gede leevendamisega, uusi töökohti või tege- näiteks maksab töötu ledes ümberõppe orga- abiraha niseerimisega
Alternatiiviks on läbi rääkida transpordi ettevõttega ja äkki tema laseb hinda alla ja seeläbi ei kaotagi Aru Grupp midagi või siis lasta oma treppide hindasid alla aga kuna trepi hinnapakkumine oligi juba omahinnaga, siis seda ettevõte teha ei saa, sellega jääb ettevõte kahjumisse.

Avansi - ja töölähetusaruanded  Palga dokumendid (koondpalgalehed, palgalehed)  Panga konto väljavõtted  Ümberhindlus- ja mahakandmisaktid (põhivara, kaubad)  Ostu- ja müügilepingud, rendilepingud, tasaarvlemislepingud  Raamatupidamisõiendid  Inventuurilehed
A kasum - 36 582 -35 198 -34 113 -32 485 -30 386 -28 293 -26 474 -25 102 -23 993 -23 162 Nimetus Veebr Märts Apr Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets 2 Tuba /1öö talveperioodil 1 233 1 388 0 0 0 0 0 004 1 850 1 696 Terve maja/1 öö talveperioodil 83 167 0 0 0 0 0 250 250 250 Puhkemaja
Allhanke dokumendid - dokumendid, mida kasutatakse allhanke pakkumiste kogumises, sealhulgas ostja kutse hinnapakkumise tegemiseks, kutse läbirääkimistele, palve info esitamiseks, palve hinnapakkumise esitamiseks, palve koostööpakkumise tegemiseks ja müüjate/alltöövõtjate pakkumised.

Arvestamine on ettevõttele kohustuslik Ettevõttega seotud huvigrupid Kõik grupid ja organisatsioonid, kes on ettevõttega otseselt, kaudselt, praegu või tulevikus seotud. Omanikud, tegevjuhtkond, töövõtjad, võõrkapitaliomanikud, kliendid, hankijad, konkurendid, riik ja ühiskond.
Audiitori sõltumatus tähendab seda, et ta peab olema objektiivne hindaja (ei või omada firma aktsiaid, võtta firmalt laenu või olla juhtkonna mõne liikme lähedane sugulane). Audiitor peab juhinduma eelkõige omanike huvidest. Audiitori valimise õigsus on antud aktsionäride üldkoosolekule.
Aasta suvekuudel on märgata pakkumiste kiiret kasvu ning äkilist langustrendi sügiskuude saabudes, kui üürikorterite pakkumiste arv 1.septembril 2014 aasta seisuga on lausa 1481 pakkumist, siis kaks kuud hiljem, novembris on üürikorterite pakkumisi 1005, mis on lausa 32% võrra madalam

Asenduskaupadeks on pesumasinad, mis on teise kaubamärgiga, pesupulbrid, kuivatid, triikrauad ja muud pesuvahendid nagu valgendajad, plekieemaldajad, pesuloputusvahendid, spetsiaalsed vahendid värvilise, musta ja tumeda pesu pesemiseks, erinevad pesuained villaste ja õrnade kangaste jaoks.
Auditeerimine on majandustegevuse ja – tehingute kohta käiva tõendusmaterjali objektiivne ja süsteemne hindamisprotsess eesmärgiga teha kindlaks majandustegevuse ja selle kohta käiva informatsiooni kajastamise vastavus teatud kriteeriumitele ning tulemuste edastamine huvigruppidele.
Äriplaan on ettevõtte äriidee edasiarendus, ta kajastab sõnades ja numbrites seda, milliseid võimalusi ettevõte näeb püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja milliseid ressursse ta selleks vajab. Ettevõte ei saavuta kiiret arengut, kui tal puudub eesmärk ja teadmine, kuidas seda

Ajaperiood reageerimiseks - kohanemiseks vajaminev 2. Toote keerukus- kui on keeruline tehnoloogia, siis elastsus on väiksem 3. Kulustruktuur 4. Kas erasektor või avalik sektor- erasektor on võimeline reageerima tundlikumalt 5. Turukonkurentsi iseärasused Mida järsem on graafik seda jäigem on.
Aktsiaid on omandiõigust tõendavad väärtpaberid, mis liigitatakse : • Eelisaktsiateks ja lihtaktsiateks • Omandiaktsiateks ja lihtaktsiateks • Eelisaktsiateks ja osalusaktsiateks 34. Vali valikvastuste hulgast õige sõna: Võlakiri on oma olemuselt .......... kandev laen.
Asenduskaupade nõudlus - tarbimisvajadust sarnaselt rahuldavad kaubad(nt külakost- sa ei vii ju kallist asja, kui sa sellest ise väga suurt kasu ei saa. Kui leiad sama asja odavamalt, viid ikkagi selle) Täiendkaupade nõudlus- kaubad, mille tarbimine eeldab teatud teise kauba ostmist(autod ja

Aastal 2005 on olukord küll paranenud, kuna kasvab realiseerimise netokäive ja võõrkapitali osakaal langeb, kuid näitaja 2,23 jääb vahemikku, kus vastavalt Z–skoori näitajate tõlgendamiskriteeriumitele pole võimalik öelda, kas ettevõttel on oht pankrotistuda või mitte.
Amortisatsiooni arvutamine on omane tekkepõhisele arvestusprintsiibile, kus vara võetakse arvele bilansis ning seejärel vastavalt tulude ja kulude printsiibile kantakse vara väärtus kuludesse järk-järgult e. viiakse vastavusse arvestusperioodil saadud tulu selle saamiseks tehtud kulutustega.
Äril on palju laienemisruumi, inimestel on palju rõivaid mis on vaid mõned korrad kantud, aga väga kallid, ajapikku võib saada trendiks oma kapi rutiinse sorteerimise käigus kokku koguda nostalgilisemad ja kallimad esemed ning lasta neist midagi uut ja trendikat õmmelda.

Arusaadavuse printsiip – informatsioon peab olema esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele olulisuse printsiip – raamatupidamise aruandes peab kajastuma kogu oluline informatsioon, mis mõjutab RK finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
Ärilause - Puhka ja veeda aega meeldejäävalt, olles eemal argipäeva muredest!
Aasta riigieealarvesse - 26 842 892 eurot 5. Milleks sellest maksust tekkivat tulu kasutatakse - tulu läheb riigieelarvesse, kust edasi rahvastiku sotsiaalseks kaitseks, tervishoiuks, riigikaitseks ja turvalisuseks, transpordiks, hariduse ja teaduskulude katteks ja muude riigikulude katteks.

Analüüsides on võimalik välja selgitada, millistel toodetel/teenustel on müügiedu, millistel mitte, milliste toodete puhul tuleks tegeleda kvaliteedi stabiilsuse kindlustamise, milliste puhul kohandamisega, millised ehk koguni toote/teenuse paketist välja lülitada või uutega
Aastatagune võrdlusbaas on juba madalam, samas jätkub baasiefekt mineraalsete kütuste osas.
Üheks valikuks on näiteks see, kas turgutada majandust võõrkapitaliga ehk soosida Eestis välismaiseid ettevõtteid tegutsema või motiveerida oma kodanikke ise ettevõtlusega tegelema ja uusi töökohti looma. Teisalt on tähtsaks valikukohaks ka riigi poolsete toetuste jagamine.

Ülepakkumine – PAKKUMINE > NÕUDLUS Pakkumise ja nõudluse tabelid ja graafikud.
Absoluutne eelis on sellel riigil, kes suudab toota mingit kaupa teistest riikidest tõhusamalt  Suhteline eelis on sellel riigil, kes suudab toota mingit kaupa teistest riikidest suhteliselt väiksemate kuludega ehk toomiskulu on väiksem Töötunnid enne kaubandussuhete loomist.
Aruandluse horisontaalanalüüs – aruandluse mitme perioodi näitajate väärtuse võrdlus, muudatuste väljatoomine absoluutsummas ja protsentides; aruandluse vertikaalanalüüs – üksikute näitajate osakaalu arvutamine kogumis; rahandussuhtarvude arvutamine, s.o. põhiline analüüsi meetod.

Ühetaoline tulumaks ehk proportsionaalne tulumaks on üksikisiku tulumaks (või ettevõtte tulumaks), mille puhul maksumäär ei olene maksustatava tulu suurusest (kui mitte arvestada tulumaksuvaba miinimumi olemasolu) • Kõigile maksjatele kehtib protsentuaalselt ühesugune tulumaks.
Ülejäänud osi nimetatakse ülemisteks krediidiosadeks ja nende ulatuses võib koduvaluutat välisvaluutaks vahetada vaid juhul, kui riik on teinud endast kõik oleneva, et tagada maksebilansi tasakaal ning majanduse tasakaalu saavutamisel on riik rakendanud võimalikke abinõusid.
Aruandlusperiood – finantsarvestuse aruandlusperiood on raamatupidamise seadusega täpselt piiritletud (üldreeglina kalendriaasta). Juhtimisarvestuses on määravaks info vajalikkus, koostatakse nii perioodilisi, kui ka konkreetse probleemi lahendamiseks spetsiaalseid aruandeid.

Arvestuspõhimõtte muutus on tingitud uuest või muudatusest Raamatupidamise Toimkonna juhendist, raamatupidamise seaduses või IFRS (IAS) standarditest; • Uus arvestuspõhimõte võimaldab objektiivsemalt kajastada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit ja majandustulemust [1 : 33].
A usa - s vastu võetud Wagneri seadus, mille kohaselt ametiühingud said õiguse pidada läbirääkimisi tööandjatega palkade ja töötingimuste üle. Selle koolkonna üks tähtsamaid esindajaid on Elton Mayo( 1880- 1949), kes viis lõpuni Hawthorne´i eksperimendid.
Alustamine ettevõtlusega - MILLISES JÄRJEKORRAS SEDA TEHA? • Eneseanalüüs • veendu, millisel alal tahad tegutsed, kogu infot • millised on sinu äriidee tugevused ja nõrkused(hinda subjektiivselt) • uuri potensiaalseid kliente, tegevusvaldkonda, selle arengusuunda, konkurente.

Annuiteetleping – regulaarsete maksete leping (näiteks raha väljamakse- teks pensionifondist või pensionikindlustuslepingu alusel) Garantiiperiood – ajavahemik, mille jooksul kindlustusselts kohustub isiku surma korral pensionikindlustuse väljamakseid pärijatele jätkama
Aruannetes on kokkuvõttev info ettevõtte finantseerimis-, investeerimis- ja äritegevusest teatud perioodi jooksul ning ettevõtte finantsseisundist antud momendi seisuga, milline on tegevustulemus finantsperioodi jooksul, mille tagajärjel ettevõte on käesoleva seisundi
Üldreeglina on kehtestatud kinkemaksu korral kingi maksuvabade saajate ring (maksuvabastused) - ühele isikule maksustamisperioodil tehtava maksuvaba kingituse väärtuseline piir ning samale isikule doonori eluajal tehtava summeeritud maksuvaba kingituse väärtuseline piir.

Üldteada on väikeettevõtete kõrge suremus: 30 – 50% neist “sureb” soovitus 2003/361/EÜ, ehk langeb VKE sektorit välja esimese 4 – 5 tegevusaasta jooksul ... jõustunud 01.01.2005 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 33 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 34
Alljärgnevad küsimused on koostatud seoses äriplaanis vaja mineva turu-uuringu läbiviimiseks. Soovin, et vastaksite küsimustele, valides kõige täpsem vastus iseenda jaoks. Antud küsimuste vastused jäävad privaatseks ning koostatakse üldine turu-uuring antud küsimuste põhjal.
Andmekogumise instrument – küsitlusankeet (kvantitatiivuuringu puhul) või intervjuu küsimustik (kvalitatiivuuringu puhul). Teiseste andmeallikate kasutamise puhul määratakse selles etapis kindlaks, milliseid andmeallikaid kasutada ja kui detailseks informatsiooni kogumisega minna.

Arvutuslikult tähendab see, et ma vaatan kuidas muutub kogus (protsentides), kui muutub hind (protsentides). Sellise muutuse iseloomustamiseks peab koguse suhtelise muutuse jagama hinna suhtelise muutusega ja saamegi teada, missuguses suhtes muutub kogus hinna muutuse suhtes.
Äriüksuste väärtusketid on omavahel seotud, see võib pakkuda järgnevaid võimalusi konkurentsieelise loomiseks: 1. Oskusi, tehnoloogiat ja juhtimisalast oskusteavet saab üle kanda ühest valdkonnast teise 2. Erinevate äriüksuste seotud tegevusi saab ühendada kulude vähendamiseks.
Ülevaatus on samuti kindlustandev audiitorteenus, mida teostatakse vastavalt ülevaatuse standarditele. Objektiks samuti kliendi poolt koostatud fin.info ja ülevaatuse eesmärgiks on võimalik kogutud tõendite alusel avaldada üldistav kasutada ettenähtud eitavas vormis

Žurnaal - pearaamatu iga kirjendi koostisosaks on: 1. Majandustehingu kuupäev 2. Raamatupidamiskirjendi järjekorranumber 3. Dokumendi nimetus ja number 4. Majandustehingu lühikirjeldus 5. Kirjendi käibe summa 6. Summad debiteeritavatel ja krediteeritavatel kontodel.
Ühishüvis - kaubad ja teenused, mida tarbitakse kollektiivselt ning jaotatakse valdavalt ilma turu vahenduseta avalik sektor - koosneb lisaks keskvalitsusele ka kohalikest omavalitsustest ja mitmetest kasumit mittetaotlevatest organisatsioonidest ning riigiettevõtetest.
Absoluutne vaesus on olukord kus inimese tulu jääb allapoole riiklikult määratletud vasuspiiri ning raha jätkub vaid hädavajalikuks (6). Suhteline vaesus olukord, kus elamistingimused on alla ühiskonna keskmist elatustaset või üldiselt aktsepteeritud ja soovitud taset.

Ainuomandus - majanduslikud piirangud (firma suurus)- toote unikaalsus-
Arvuks on 30 x 12 = 360 päeva; • kalendriaeg - kuu päevade arv on võrdne kalendris olevate tegelike päevade arvuga s.o. 365 päeva (erinevus tekib liigaasta korral, kui veebruari kuus on 29 päeva); • eksaktne aeg - aasta päevade arvuks loetakse 365 päeva.
Avalikustamise printiip – raamatupidamise aruannetes esitatakse kogu informatsioon, mis on võimalik saada raamatupidamiskohuslase finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest. Antud informatsiooni alusel peab olema võimalik anda ettevõttele õige ja õiglane hinnang,

Aprikoosi - õunanektar (puuvilja sisaldus 45%) Mahlajook: Õuna-porgandijook (puuvilja sisaldus 40%) Virsiku-õunajook (puuvilja sisaldus 40%) Õuna-porgandi-maasikajook (puuvilja sisaldus 40%) Marjajook (puuvilja sisaldus 40%) Multifruktijook (puuvilja sisaldus 40%)
A tulud on 24620.- ja kulud 5930.-. Aasta tulem = 24620 – 5930 = 18690.- Maksustamiseks = 18690 : 1,33 = 14052,63 Sots maks = 14052,63 * 33% = 4637,37 Tulumaks = (14052,63 – 1728 – …) * 21% = 2588,17 Kogumispension = 14052,63 * 2% = 281,05 20. Lähetustasu.
Analüüsi vead - 1) Vale põhjuse viga (arvamus, et üks sündmus on teise põhjus, kui ta ajaliselt teisele sündmusele eelnes); 2) Kompositsiooni viga (selle asjaolu ignoreerimine, et see, mis on õige üksiku (osa) suhtes, ei tarvitse olla õige terviku (grupi) suhtes.

Arvestuslik elatusmiinimum on inimesele vajalike elatusvahendite väikseim kogus, mis võimaldab tööjõud säilitamist ja taastamist 14) Mis on sisemajanduse kogutoodang (SKT)? SKT on mingil perioodil riigis toodetud kaupade ja teenuste maksumus 15) Mis on eksport ja mis on import?
Arvestuslik rentaablus – investeeringu juurdekasvuline tulu  Enamlevinud rentaablusnäitajad: – ROI (return on investments) e. investeeringute rentaablus, – ROA (return on assets) e. varade rentaablus, – ARR (average accounting return) e. arvestuslik rentaabluskordaja.
Arvutikasutuse arengule on kaasa aidanud riigi ja omavalitsuste loodud avalikud internetipunktid, samuti IT-firmade ja pankade osalisel läbiviidud rahvuslik õppeprojekt "Vaata Maailma". Vastavalt tehnoloogia arengule ja hindade odavnemisele kasutavad tarbijad aina enam traadita.

Aine üldeesmärgid on anda süsteemne ülevaade ETTEVÕTLUSE ALUSED ettevõtlusest mikro-, makro- ja ka mesotasandil ning eeldused ettevõtluse põhiprotsesside ning P2PC.00.281 – 3EAP -probleemide mõistmiseks ja seostamiseks, mis võimaldavad läbida järgnevaid kursusi.
Alla 3 - aastastele lastele mitte soovitatavaid mänguasju tähistatakse punase ringiga ja/või numbrikombinatsiooniga 0 – 3. Mänguasi peab vastama ülalmainitud määruses sätestatud ohutusnõuetele mänguasja kogu ettenähtud ja normaalse kasutusaja kestel.
Amordita on 100 000 krooni aastas Muutuvkulud moodustavad hinnast 60%. Ettevõttele ei rakendata tulumaksu ja laenu intress on 10%. Ettevõtte kapitali hind projekti realiseerimisel on 15%. Ettevõte finantseerib projekti 50% osas omakapitaliga ja 50% osas laenuga.

Alluvate kompetentsus - mida kompetentsemad on alluvad, mida rohkem infot neil on otsustamiseks, seda suurem saab olla alluvate arv • eesmärkide standardsus- kui eesmärgid on kõigile teada ja organisatsioon sõltub väliskeskkonnast vähe, võib juhil olla rohkem alluvaid
Abc - analüüs on meetod, mida on võimalik kasutada varude, klientide ja tarnijate paremaks juhtimiseks. Analüüsi eesmärgiks on selgitada välja kõige enam käivet ja kasumit andvad tooted või teenused, kõige suuremad kliendid ja olulisemad tarnijad.
Ajalooline kogemus on näidanud, et inim- loomuse nõrkus, kalduvus usaldada liialt mõistlike lahenduste otstarbekust ning dekad- entlikud kalduvused võivad kergesti ohtu seada arengu sellised suured saavutused nagu riigi, õiguse, rahvuse, perekonna ja religiooni.

Alternatiivkulu – parimast alternatiivist loobumise hind Otsesed kulud – tegelik rahaline kulu mida firma teeb ressursside muretsemiseks (palk, materjal) Kaudne kulu – mõõdab seda, mida see ressurss oleks võinud teenida parima alternatiivse kasutusviisi korral
Üheks riskifaktoriks on see kui makromajanduslik olukord halveneb, sest see mõjutaks kõiki ettevõtteid, finantsseisu, teenuse nõudlust ning kindlasti ka ettevõtte paiknemist kohalikul turul. Suureks ohuks on ka üldine hinna tõus, mis tulemusena võib pankrotti minna.
Ainuke võimalus on töötaja poolsete rikkumiste vältimiseks sõnastada tingimused väga selgelt näiteks töölepingu lisas, sest sinna on kergem muudatusi sisse viia (näiteks uute konkrentide tekkimisel) ja kokkuleppida töötajale mõistlikus suuruses leppetrahv.

Allolevast tabelist on näha viimaste aastate käibe ja kasumi näitajad
Alt - üles eelarve - protsess algab madalamatelt juhtimistasanditelt, eeldab, et seal on piisavalt oskust ja infot, - eelarvet kaitstakse kõrgemal tasandil, st. arutelu ja koostööd, - ajakulu suurem, - eelarved võivad olla reservidega, pessimistlikud.
Asu - või elukoha aadressid algdokumendi koostaja nimi.

Ülalt - alla-planeerimine – planeerimisülesannete liikumissuund ülevalt alla, ettevõtte poolt fikseeritud globaalne raamplaan detailiseeritakse, täpsustatakse ja koostatakse järgmise juhtimistasandi jaoks jälle “raamplaan”, mis viiakse allapoole.
Žurnaal - pea raamatu iga kirjendi koostisosaks on: majandussündmuse kuupäev, raamatupidamiskirjendi järjekorranumber, dokumendi nimetus ja number, majandussündmuse lühikirjeldus, kirjendikäibesumma, summad debiteeritavatel ja krediteeritavatel kontodel.
Ametijuhend on osa organisatsiooni formaalsest infosüsteemist.

Avalik ettevõtja - ettevõtja, kelle üle riigil, kohaliku omavalitsuse üksusel või avalik- õiguslikul juriidilisel isikul on otseselt või kaudselt valitsev mõju omandiõiguse või finantsosaluse kaudu, isiku suhtes kehtivate õigusaktide alusel või muul viisil.
Äriplaani koostamiseks on mitmeid võimalusi: 1. ettevõtte juhtidel oleks tegevuskava, millest otsuse langetamisel lähtuda; 2. äriplaani ettevalmistamine sunnib ettevõtjat uurima oma äritegevuse eri aspekte ning küsima endalt küsimusi, mille peale ta muidu ei tuleks;
Üldhaldus - ja juhtivpersonali töötasud, administratiivhoonete ja –seadmete amortisatsioonikulu, valdav osa konsultatsioonikuludest jne.) 5. Muud äritulud Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud, sh. kasum materiaalse ja immateriaalse põhivara

Absoluutne eelis - Absoluutne eelis on sellel riigil, kes suudab toota mingit kaupa teistest riikidest tõhusamalt (vähima ressursikuluga). Suhteline eelis- kes suudab toota mingit kaupa teistest riikidest suhteliselt väiksemate kuludega ehk toomiskulu on väiksem.
Absoluutne vaesuspiir – füsioloogiline elatusmiinimum (minimaalsed hädavajalikud kulud). suhteline vaesuspiir – 60% sissetulekute mediaanist leibkonnaliikme kohta (Laekeni indikaatorid). vaesuse riskigrupid - naised, lapsed, eakad, üksi elavad inimesed ja töötud.
Antipodes aususe - valeta, silmakirjalikkus ja reetlikkuse.Ei ole vaja tõestada, et aus kohtuniku kohtu ettenähtud ülesandeid vande nõuab kohtunik nagu inimene aus. Sa ei saa olla aus oma ametikohal ja ebaaus igapäevases elus, mis ei ole riietatud kohtu riideid.

Arv on võrdne, s.o. I teguri veergude arv = II teguri ridade arv. Maatriksite A ja B korrutamine on võimalik, kui maatriksi A veergude arv = maatriksi B ridade arv. Kui dim A = m × n ja dim B = n × p , siis korrutise AB dimensioon on dim AB = m × p.
Aatommass on 1,00794±0,00007 g·mol−1.Maal ei esine tavalistes looduslikes tingimustes üheaatomilise molekuliga monovesinikku ehk atomaarset vesinikku H, küll aga divesinik ehk molekulaarne vesinik H2, mis on normaaltingimustel värvitu ja lõhnatu gaas.
Arendamisel eestis on sobiva toorme olemasolu • Tselluloositehas Kundas, mis ekspordib Valitsus- vähene põhitoodangu välismaale riiklik rahastamine • Tootearendusele orienteerumine • Kolm suuremat paberitööstusettevõtet, millest kaks konkureerivad omavahel

Audi q7 on saksa autotootja Audi luksusmaastur, mida toodetakse alates aastast 2006. • 2006. aastal Los Angelese autonäitusel esitletud Audi Q7 on ehitatud Volkswagen 7L platvormi täiendatud versioonile, ning põhineb Audi Pikes Peaks Quattro ideeautol.
Ühisturundus on ettevõtjate individuaalsete eesmärkide saavutamine ühiste turundustegevuste kaudu. Ekspordile suunatud ühisturundus tähendab ettevõtjate jaoks soodsamat ja tulemuslikumat võimalust end sihtturul potentsiaalsetele klientidele ja tutvustada.
Agraar - ja mitmesuguste muude probleemidega, seetõttu tõuseb riigi tähtsus majanduses. Kuigi lõppkokkuvõttes sõltub riigi roll majanduses siiski poliitilistest otsustest, aitas Keynesi teooria oluliselt kaasa riigi rolli suurenemisele majanduselus.

Ülaltoodutest on töötuskindlustus ja kogumispension oma olemuselt kindlustused, kuid neid deklareeritakse ja tasutakse samuti maksu- ja tolliameti kaudu, kellel on nende kindlustusmaksete sissenõudmisel samasugused õigused nagu maksuvõlgade sissenõudmisel.
Airi - Alina Allaste artikliga olen ma täiesti ühel meelel, sest tõesti on näha, et suuremat rõhku pannakse näiteks uuele autole, uhkele majale ja paljudele teistele materjaalsetele hüvedele, millega püütakse näida edukas ning teistest parem.
Alumistel riiulitel on toodete vahel kasutatud eraldajaid, mis aitavad välja laotavaid tooteid stabiilsetena (nt vorstilatid liikumatuna) ning read sirgetena (pehmed MAP pakendid püstises asendis). Tooted olid paigutatud näoga, seega tarbijana näen tootepakendit.

Avatud intervjuu - lepitakse kokku kõne alla tulevas teemas ja niipea kui intervjueerija on esitanud ühe avatud küsimuse nimetatud teemal võivad intervjueeritavad alustada oma arvamusavaldusi. Intervjueerija roll on juhtida vestlust ja hoida seda asjakohasena.
Äriteenused on valdavalt kasvanud lahku tööstussektorist.
Amortiseeruvad varad on põhivarad: a) mida kasutatakse eeldavasti rohkem kui ühe arvestusperioodi vältel; b) millel on piiratud kasulik tööiga; c) mida ettevõte hoiab tootmises või kaupade ja teenuste osutamiseks, teistele rentimiseks või muudel eesmärkidel.

Austria 2 - eurosel mündil kujutatakse patsifisti Bertha von Suttner’i portreed, kelle isik sümboliseerib Austria jõupingutusi võitluses rahu eest paljude aastakümnete vältel, 1-eurosel mündil on Austria helilooja Wolfgang Amadeus Mozarti portree.
Alla10 töötaja – mikroettevõte 10-49 töötajat - väikeettevõte 50-249 –töötajat keskmise suurusega ettevõte Üle 250 töötaja – suurettevõte 3. Ettevõtlusvorm FIE – isik, kes pakub oma nimel kaupu või teenuseid ja see on tema püsiv tegevus.
Antud puu - tehnika peaks andma projekti koostajatele võimaluse kalkuleerida oodatav kasu, kui pakutud lahendus viidaks ellu, näidata võimalikke kõrvalnähte ning luua alusbaasi nende negatiivsete tagajärgede ärahoidmiseks või mõju vähendamiseks.

Õppimise koolkond - Õppimise koolkonna käsitluses on strateegia õppimise tulemus ja strateegia kujuneb välja, kui inimesed, tegutsedes individuaalselt või kollektiivselt, õpivad tundma nii situatsiooni kui ka oma organisatsiooni võimet sellega toime tulla.
Aegridade teooriast on kasutatud? Milliseid andmeid on arvutustes kasutatud ning milliste matemaatiliste tehete tulemusena saadud näitaja saadud? Tegu on juurdekasvutempoga Juurdekasvutempo = (Tarbijahinnaindeks_nov2007 / Tarbijahinnaindeks_nov2006 – 1) * 100 =
Alternatiivseks palgaks nimetatakse palka, mida inimene võib teenida parimal alternatiivsel ametikohal (näiteks õppejõud). Ametid erinevad oma atraktiivsuse poolest: madal sotsiaalne prestiiž, ebakorrapärane tööaeg, musta töökeskkonnaga ametid, hooajatööd.

Äriideede allikad on näiteks:  plaanid, mida mõni tegutsev firma ei suuda ellu viia;  litsentsid ja patendid, rakendusuuringute tulemused;  ärikontaktid kodu- ja välismaal;  olemasolevate toodetega rahulolematud tarbijad;  pärand, kinnisvara.
Õiguskantsler - riigikontroll. Põhiseaduse §147 *kohtunikud nimetatakse ametisse eluaegsetena *kohtunikku saab ametist tagandada üksnes kohtuotsusega *kohtunikud ei tohi peale seaduses ettenähtud juhtude olla üheski muus valitsevas ega nimetavas ametis.
Ülepakkumine on olukord, kus pakkumine ületab nõudmise.

Akredatiiv on väga väärtuslik vahend kuna aitab vähendada erinevaid riske ning lisaks sellele võimaldab teha äri suurema riskiga piirkondades. Minu arvates on kõige suurem pluss akredatiivi juures see et antud instrument aitab vältida ettemakset.
Asuvas ji - s, viivise või leppetrahvi tasumine, kohtu- või vahekohtuväliselt kahju hüvitamine MMT-l asuvale JI-le, laenu andmine või ettemakse sooritamine MMT-l asuvale juriidilisele isikule vm viisil nõudeõiguse omandamine MMT-l asuva JI vastu.
Üheks põhimõisteks on „grupp“. Sotsiaalpsühholoogia käsitleb neid käitumise seaduspärasusi, mis tulenevad inimese sotsiaalsusest ehk teisisõnu, kuidas teiste inimeste tegelik või kujuteldav kohalolek mõjutab inimese käitumiskavatsusi või käitumist.

Aasta algusest on järsult süvenenud lõhe tööjõule makstava palga ja tööjõu tootlikkuse kasvu vahel (joonis 4). See tähendab, et ettevõtted peavad müüma oma kaupu ja teenuseid tunduvalt kallimalt, kui nad soovivad senist kasumlikkust säilitada.
Aatomienergeetika puhul on probleemiks ka seal tekkivate jäätmete ladustamine nii, et need ei reostaks keskkonda. Otstarbekas oleks orienteeruda taastuvate energiakandjate kasutamisele, kuid nende osatähtsus energiabilansis jääb ka tulevikus küllalt väikseks.
Abimaterjalid on need materjalid, mis lähevad valmistoodangu koostisesse, aga mille osatähtsus on nii väike, et nende hulka toodanguühiku kohta ei ole mõtet määrata (mida täpselt välja ei arvestata: liim, lakk, kruvid-võetakse arvestuslik suurus)

As balbiino on 100% Eesti kapitalil põhinev ning AS-le NG Investeeringud kuuluv ettevõte, mis asutati 1995. aastal. Balbiino koduturuks on Balti riigid, lisaks ekspordib Balbiino oma toodangut Soome ja omab ekspordikogemust Saksamaa ja Rootsi turgudel.
Abiruumideks on nõudepesuruum, ladu, jäätmete hoidmise ruum (ettevõtte juht juhindub „Toiduhügieeni üldeeskiri” VI Toidujäätmete hoidmise kohta esitavad nõuded.), riietusruum personalile, WC eraldi personalile ja külastajatele, kontoriruum.
Ahvatlevaks on selline eralasteaed oma asukoha pärast sest kuigi asub linnas on see siiski looduses ja eemal linnakärast. Peale lasteaia teenuse oleks pikemas perspektiivis võimalik rajada ka lastehoiu võimalused õhtusel ajal ja nädalavahetustel.

Ökoloogia - Majanduskasvu tempo- Uued tehnoloogiad- Keskkond mõjutab ainullt Kui majanduskasv oleks, Uute tehnoloogjate tulekul niipalju, et kui toimuvad siis oleks mu ettevõttel suur oleks mul tunduvalt lihtsam, kui mingid katastroofid, siis kasv.
Ühekordsed maksud on need maksud, kui maksukohustus lõppeb peale maksu tasumist ning seda ei tule antud tehingult tulevikus tasuda (tollimaks, aktsiis, tänavate ja teede sulgemisemaks, reklaamimaks). Korduvad maksud – tulumaks, käibemaks, sotsiaalmaks.

Ümbrikupalk on paljudele hea võimalus töötada suurema palga eest kui seda on praegu miinimumpalk. Suur osa inimestest, kes ümbrikupalgaga töötavad, on need, kellel vaja pere üleval pidada ja näevad selles kergendust oma majanduslikule seisule.
Alternatiivkulu –  on antud valikust loobumise hind. Kujutab endast kasu, mida inimene loodab saada paremuselt  teisest e. Alternatiivsest tegevusest või hüvisest ja millest ta ilma jääb, kui ta antud valiku on teinud.
Alumiinium on raua järel teine enamkasutatavam metall, mille sulameid tänu nende kergusele ja vastupidavusele kasutatakse laialdaselt lennuki- ja laevaehituses, samuti elektrijuhtmete ja mitmesuguste tarbeesemete, sh pakkevahendite valmistamiseks.

Avalik sektor – riik ja kohalikud omavalitsused 2. Erasektor – äriühingud, mittetulundusühingud 3. Usuühingud 4. Sõjavägi 5. Ülikoolid 6. Perekond 2. Mida tähendab sünergia? Sünergia on summarse efekti suurenemine mitme teguri koostoimel.
A lõpuni on maakohtutesse esitatud 108 avaldust võlgade ümberkujundamiseks, kuid võlgniku jaoks edukalt lõppenud menetlusi (ümberkujunduskava on kohtus kinnitatud) on Justiitsministeeriumi andmetel vaid suurusjärgus 15-20 ehk üks viiendik.
Aaa kõrgeim - ülihea 0,01 AA Väga hea 0,28 A Hea –tundlik muutustele 0,53 BBB Hea – kui tingimused ei halvene 2,3 BB CC-, CCC-, B ja BB- reitingud 12,2 näitavad, et tegemist on suhteliselt riskantse ettevõtmisega, spekulatiivsed instrumendid

Algsumma – tänane saadud või investeeritud rahasumma;  intressisumma – raha kasutamise eest või laenu andmisel teenitud rahasumma või ka inflatsioon;  ajaperiood – aeg või perioodide arv, mille jooksul toimub intressi arvutamine.
Asenduskulud on klientidele väga madalad ja mõned ettevõtted püüavad hakkama saada teenust sisseostmata, vaid kasutavad turundusvahendina reklaami asemel oma Facebooki lehekülge või loodavad kõige efektiivsemale reklaamile ehk suusõnalisele.
Algusfaasis on väga vähe ettevõtteid, kes üritava tuua turule või välja mõelda täiesti uut tehnoloogilist lahendust, täiesti uut toodet, teenust, mis on väga uue, eksperimentaalse lahendusega, isegi turge võib olla ei eksisteerigi veel.

Äriideede allikad on näiteks: • plaanid, mida mõni tegutsev firma ei suuda ellu viia äriideede allikad • litsentsid ja patendid, rakendusuuringute tulemused • ärikontaktid kodu- ja välismaal • olemasolevate toodetega rahulolematud tarbijad.
Ühekordsed maksud on need maksud, kui maksukohustus lõppeb peale maksu tasumist ning seda ei tule antud tehingult tulevikus tasuda (tollimaks, aktsiis, tänavate ja teede sulgemisemaks, reklaamimaks). Tulenevad ühekordsetest tehingutest, toimingutest.
Ühendused – keskkonnakaitsealane tegevus, sotsiaalne ja ühiskondlik tegevus, majanduskeskkonna ja seadusandlike muudatuste mõju ettevõtte tegevusele, maksude tasumine, investeeringud, eksport, statistikaametile vajalik finantsinformatsioon,

Aastal 3 - aastase garantiiajaga stereoseadmeid - tuleb teha garantiieraldis b) Teatrile laekub 20X8.aastal ettemakse hooajapiletite müügist 20X9.aastal toimuvatele teatriüritustele – teatril on ettemaksed piletite näol ja tekib kohustis
Ankeedi üldstruktuur on järgmine: 1. sissejuhatus – selgitada uuringu olemust, eesmärki, olulisust ning anda muud vajalikku infot, mis võiks vastajat huvitada; 2. avaküsimused – lihtsalt vastatavad ja neutraalsed, võimalusel suletud küsimustega.
Asendusväärtus – kui palju läheks maksma analoogse ettevõtte loomine - Analoogiliste ettevõtete müügikogemused - Likvideerimisväärtus 32. Frantsiisi abil ning tegutseva ettevõtte ostmise läbi ettevõtlusse sisenemise võimaluste võrdlus.

Äriplaan on koostatud eesmärgiga hinnata ettevõtte võimalikke tulusid/kulusid (sh stardikapitali), kindlustada esialgu ühele omanikest teatud sissetulek, edaspidise võimaliku arengu võimalustega teisele omanikule sissetulek (dividendid).
Antud talul on see näitaja olnud 2001. aastal kõrgem, kui 2002.aastal, mis näitab, et 2001.aastal kasutas ettevõte oma varasid efektiivsemalt kui 2002.aastal, kuid vaatamata sellele on talul varade käibekordajad mõlemal aastal positiivsed.
Ärikinnisvara puhul on võrreldes eluasemetega kõrgema riskitaseme tõttu levinud 20-30 protsendilise omaosaluse määra kasutamine. Riskantsemate projektide puhul võivad pangad nõuda ka poole projekti maksumuse ulatuses omafinantseeringu kasutamist.

Ühistu on avatud liikmete vastuvõtuks oma põhikirjas sätestatud tegevuspiirkonnas. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumist peab taotlejale alati kirjalikult teatama, edastades taotlejale ärakirja ühistu juhatuse vastavasisulisest otsusest.
Üldine kom - kliima 2. Suhtlemine juhtidega 3. Oma tööalase olulise info kättesaadavus 4. Kom’i kanalid ja nende kvaliteet 5. Horisontaalne ja mitteametlik info 6. Suhtlemine alluvatega 7. Org’i perspektiivid 8. Individuaalne tagasiside.
Abi - e kõrvalkulukohad ja üldised kulukohad on arvestustehnilisest aspektist samastatavad. Nimetatud kulukohtade erinevus seisneb adressaadis, kellele nende kulukohtade tegevustulemus üle antakse ja kes on vastava tulemuse tarbijad.

Aktsiaselts – pangad, kindlustusettevõtted) Osaühing • Laenukeeld • Osaühing ei või anda laenu oma osanikule, kelle osalus firmas on vähemalt 5%. Samuti ei tohi ta anda laenu oma juhatuse liikmele, nõukogu liikmele ega prokuristile.
Aktsiaselts - AS lühendatult Eestis, korporatsioon USA-s, kompanii Euroopas, Ltd – limited liability inglise keeles piiratud vastutus, Co – corporated inglise keeles ühendatud, ühinguks liitunud, OY – Soomes, soome keeles yhtiö osake.
Alane õigusakt on nõukogu 25. veebruari 1992. a direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisikaupade ja nende hoidmise, veo ja kontrolli üldise süsteemi kohta (nn süsteemidirektiiv). Direktiiv puudutab kolme aktsiisi – alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi.

Alustamistoetus – see on mõeldud väikeettevõtete loomiseks, millised tingimata ei pea omama suurt kasvupotentsiaali, kuid millised prognoosivad stabiilset käivet ja omavad kindlat turgu, aidates sellega kaasa töökohtade loomisele maakonnas.
Aastal laenu - ja ressursihinna erinevuse suurenemise tõttu ligikaudu 20%. Ressursi hind alanes, peamiselt seetõttu, et emapankadelt seni kaasatud suhteliselt kallima ressursi asemel hakati kasutama nõudmiseni hoiuseid, mille kasv hoogustus.
Aktsiaselt - algkapital jaguneb aktsiateks - algkapitali nõue 400 000.- - aktsia lubatud miinimumväärtus 10.- - aktsiad jagunevad 2-ks: eelis ja liht - aktsiaettevõttel peab olema 3tasandiline juhtimine üldkoosolek nõukogu juhatus

Avaliksektor – Kesktasand (riigikogu,keskvalitsus,kohtud,president,keskpank,riigikontroll,õiguskantsler) Omavalitsus (linn,vald) ja Avalik-õiguslik isik nt. (Tartu Ülikool,Haigekassa,Eesti Rahva Muuseum,Rahvusringhääling, Kultuurkapital.
Avatuse suurendamisel on oht, et seda võidakse ära kasutada kui rääkida "kuidas asjad tegelikult on". Tagasiside. Kui keegi ei saa aru, saab kommunikatsiooni efektiivsust parandada tagasisidega, suurendades "areeni" "pimeda koha" vähendamise arvel.
Õpipoisikoolitus on hea võimalus ettevõttele koolitada välja omale uusi töötajaid, korraldada organisatsioonisisest täienduskoolitust, juhendada töötajaid, kui neil puudub vajalik pädevus, arendada töötajate professionaalsust ja oskusi.

Ühiskonna seisukohalt on puudusteks: (1) toodangu homogeensus vähendab tarbijate valikuvõimalusi (2) kuna pikal perioodil pole võimalik saada majanduskasumit, siis ettevõtetel pole sageli motivatsiooni teha kulutusi uute tehnoloogiate arendamiseks.
Algdokument - kui paberil on dokumendi nimetus ja number, kuupäev, tehingu sisu nii sõnade kui numbriliste näitajatena, osapoolte nimed ja aadressid ning allkiri, on raamatupidajal kohustus kanda sellele paberile ka raamatupidamiskirjendi
Ühismõõtsustamisel on kaks tähendussisu: otsene ja kaudne Otseses tähenduses väljendab ühismõõtsustamisel saadud suurus selle nähtuse majanduslikku sisu, mille kvantiteeti ta mõõdab→nt suurus pq toodangu maksumust konkreetsetes hindades.

Ülepakkumine - pakkumine ületab nõudmise
Aastal 2014 on ettevõtte poolel teel laienemaks üle-eestiliseks maakondades sõitvaks taksofirmaks. Ettevõtte töötajad on läbinud mitmed koolitused ning firma teostab ka väikeste gruppide ekskursioone Eestimaa vaatamisväärsustesse.
Abc analüüs – meetod sortimendi klassifitseerimiseks ja seeläbi ka abivahend plaanimiseks ja kontrollimiseks. Klass A- väga tähtsad tooted, mis moodustavad 15-20% hangitavatest materjalidest ja teenuste nimekirjast ning 80% osturahast.

Aktiva konto - algsaldo deebetis Passiva konto- algsaldo kreedetis 2) Varade sissetulek või kapitali suurenemine, kantakse sellelel poolele, kus on algsaldo varade väljaminek või kapitali vähenemine kantakse konto algsaldo vastaspoolele.
Alternatiivküsimused - tahad sa teed või kohvi suunavad küsimused – on ju hea film avatud küsimused - mis sa sellest arvad retoorilised küsimused – millal ometi lõppeb valijate rumalaks pidamine? jätelemõtlemisele suunavad küsimused –
Amortisatsioonikulu – kulu põhivahendite asendamiseks ja remondiks RAHVATULU = SKT – KAUDSED – AMORTISAT- MAKSUD SIOON II. SKP arvutamine kulumeetodil Kulude liigid: Investeeringud, Puhaseksport(ekspordi-impordi vahe), Valitsuse kulutused ja

Annuiteetleping – regulaarsete, kindla suurusega maksete leping (näiteks raha väljamakseteks pensionifondist või pensionikindlustuslepingu alusel) arvelduskrediit ehk ülekulu - krediit, mida pank annab kliendile arveldusteks vajaliku raha
Aruandeaasta kasum - 45 647 078 -26,1% - 22 460 566 -17,3% 103,2% Omakapital kokku 72 219 288 41,2% 49 662 721 38,4% 45,4% Kohustused ja 175 116 047 100% 129 484 900 100% 35,2% omakapital kokku PASSIVA KOKKU 175 116 047 100% 129 484 900 100% 35,2%
Augsti lõpul - septembri algul leiavad aset mitmed ministritevahelised läbirääkimised, kus otsitakse lahendusi viimastele küsimustele tavaliselt esitab rahandusministeerium esialgse nägemuse riigieelarvest valitsusele septembri alguses.

Äriingliks nimetatakse jõukat ja varasema ärikogemustega eraisikut, kes investeerib peamiselt mõnes konkreetses, talle tuntud valdkonnas tegutsevatesse alustavatesse ettevõtetesse. Äriinglitega sarnased tegelased on riskikapitalistid.
Auditeerimine - on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine. Audiitori hinnangu eesmärk on tõsta teie ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis.
Ühiskondlikke tegureid on tema jaoks juhitamatud;  otsuse elluviimiseni jääva perioodi pikkusest – mida lühem on aeg otsuse elluviimiseni, seda suurema hulga terguite puhul tuleb otsustamisel lihtsalt arvestada nende väljakujunenud tasemega.

Alla 3 - aastasele lapsele suhu panemiseks ettenähtud mänguasi või selle osa ei tohi olla valmistatud pehmest polüvinüülkloriidmaterjalist (edaspidi PVC-materjal), mis sisaldab üle 0,1 massiprotsendi ühte või mitut ftalaati.
Arstiabi andmine on märkimisväärselt kallinenud, eriti alates 1970. aastatest, tänapäeva tipptehnoloogial põhineva aparatuuri (piltdiagnostika, kõrgtootlikkusega laboriseadmed, instrumentaalne kirurgia) rakendamisega meditsiinis.
Arvamuslikud – hinnangulised meetodid: 1) juhtide hinnangud 2)grupi hinnang 3)delphi meetod (eksperdid, kirjalik analüüs) Personali planeerimise etapid: 1)keskkonna uurimine(org.väliste tegurite ja nende mõju ulatuse välja selgitam.

Asis piimatööstus on toote otsekuludena primaarselt vaadeldavad vaid tooraine- ja materjalikulud järgmiste elementide lõikes:  põhimaterjalid (nt piim, lõss, või jt);  lisandmaterjalid (nt keedised, rosinad jt);  pakendmaterjalid.
Antud ainetöös on analüüsitavaks ettevõtteks valitud XXX OÜ. Analüüsitavad-võrreldavad perioodid on majandusaastad 2012, 2013 ja 2014. Kogu vajalik info erinevate suhtarvude leidmiseks on saadud nimetatud perioodide aastaaruannetest.
Antud arvestus - meetod peaks olema ka mõlemaid pooli rahuldama, kuna summeerimise perioodil lõpp võib sattuda erinevatele kuudele ja kuude pikkusest sõltuvalt võib see esimese arvestus meetodi korral anda väga erinevaid tunnitasusid.

Argumendipluralism - demokraatlikus diskursuses ei saa (1) ühtki argumenti ette välistada, s.t. enne, kui see on püstitatud Huvide pluralism - ei saa ühtki huvi ette seadusetuks tembeldada, mis tähendab jällegi enne, kui seda on kaalutud.
Äriõigus - annab äriühingu tegevuseks aluse ja raamistiku ; Ettevõtlus- ettevõtja on alati kas omanik, nõukogu või juhatuse liige; äriühingu tegevus on ettevõtlus ; Juhtimine- juhatuse tegevus on tippjuhtimine ; Strateegiline
Ühiskonna seisukohalt on eelisteks: (1) ressursside maksimaalselt efektiivne paigutus (kuna toodetakse minimaalsete kuludega, siis kasutatakse tootmistegureid võimalikult efektiivselt) (2) madalam hüvise hind kui teiste konkurentsivormide korral

Andsid skt - st 1,8% põllu- ja metsamajandus, tööstus ja ehitus 28,7% ning teenindav majandus 69,5%. Kahe maailmasõja vahel muutus Rootsi värviliste metallide ja rauamaagi varude tõttu kõrgelt arenenud rasketööstusega riigiks.
Ülesanneteks on läbida kientidega matkarada ja/või seiklusrada, juhtida ATV matka, juhendada ja vajadusel aidata kliente nt radadel, ratsutamisel/ratsamatkadel. Loomulikult peab retkejuht tagama klientide ohutuse erinevatel tegevustel.
Aastail 1980 - 1990 anti toodangule 20%, turustusele ja turundusele 80%. Käsumajanduses oli see vahekord umbes niisugune: 90% tootmisega hõivatud inimestest valmistas või transportis toodangut, 10% tegeles turustamise ja turundusega.

Aktsiaselts on osaühing, mille kapital on jaotatud osadeks ja aktsia on väärtpaber, mis kinnitab seda, et tema omanik on sellesse aktsiaseltsi paigutanud mingi rahasumma ja seega on tal õigus saada teatud osa aktsiaseltsi kasumist.
Alustamiseks on oluline ennast kurssi viia tehnilise analüüsi kahe peamise põhimõttega:  Trend – kuhu suunas hinnad võivad liikuda;  Toetus- ja vastupanutase – kus hinnaliikumine võib seisma jääda ja tagasi pöörduda.
Arvepidamine on uue aja nähtus ja raamatupidamine on mõeldud meie elu keerulisemaks tegemiseks. Praegusel ajal on raamatupidaja üks hinnatumaid ja kõrgelttasustatavamaid elukutseid. Arvepidamise ajalugu ulatub ligi 10000 aasta taha.

Asenduskaupadeks on teiste harude tooted, mis rahuldavad tarbijate samu vajadusi: Prillid / kontaktläätsed / laserkirurgia Postiside / e-kiri Fotokaamera / Nutitelefon Telefonikõned / Skype • Uute konkurentide potentsiaalne sisenemine.
Alt - üles hinnang- projektikulude hindamise meetod, mille puhul töö jaotatakse rohkemateks detailideks. Hinnatakse iga üksiku tegevuse kulu ja seejärel liidetakse kõigi tegevuste hinnangud, et saada projekti kogukulu.
Andmetel on kontakte kavandatud bannerile igal tööpäeval 35000 ning igal puhkepäeval 26000. Samal juuli viimasel reklaamitakse teenust ka SL Õhtulehe kui kõige populaarsema päevalehe telekava tagakaanel ühe nädala jooksul.

Asendushind - inflatsiooni ja konstruktsiooni täienemise tõttu masinate hinnad pidevalt tõusevad, seetõttu on tänapäeval sama võimsusega või tootlikkusega masina hind juba kõrgem kui vanal mitu aastat tagasi soetatud masinal.
Äriideedel on erinevad tekkepõhjused: - soov olla vaba, ise planeerida oma elu ja tegevust - soov rohkem raha teenida - juhus - ränk töö - kaine analüüs - vajadus kasvada - vajadus uute keskkonnasõbralike tehnoloogiate järele
A äri - 4) kvantitatiivsed v.a M&A) kasumi ja üksuse v.a täitev- kahjumi ja kvalitatiivsed organid) juhtimine) eesmärgid eest) + HINDAMINE TAGASISIDE OTSUS Peree$evõ$e piirväärtus põlvkonnavahetuse paradigmas Piirprodukt

Allkontod on : 1. Jooksevkonto - võtab kokku kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi, saadud ja maksutud intressid ja dividendid finantsinvesteeringutelt, välismaalt saadud ja välismaale makstud palga, antud ja saadud välisabi.
Akreditiiv on ostja panga poolt võetud kohustus maksta müüjale ettenähtud summa eeldusel, et müüja on õigeaegselt saatnud kauba saatmist kinnitavad dokumendid (makse dokumentide vastu), mis vastavad akreditiivi tingimustele.
Alternatiivkulu on saamatajäänud tulu parimast võimalikust kasutamata jäänud olukorrast. Kasvavad alternatiivkulud – et suurendada ühe kauba tootmist ühe ühiku võrra, tuleb loobuda järjest suuremast kogusest teisest kaubast.

Audiitori otsus – sõltumatu vandeaudiitori aruanne, kus kajastatakse kas asutuse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes osades linna finantsseisundit õiglaselt ja aruandes ei esine väärkajastamisi.
Autori arvates on põhjendatud viimane lähenemine; enne koolkond ja siis teooriad, esindajad või panus, kuivõrd koolkond (management perspectives) asub üldistusastmelt juhtimis- teaduses teooriatest ja kontseptsioonidest kõrgemal.
Aastal teenindus - ning kahanes tööstussektoris, langes naiste töötuse määr veidi rohkem (2,5 protsendipunkti) kui meeste oma (2,1 protsendipunkti). Riskirühmi vaadates paranes 2012. aastal noorte olukord tööturul märgatavalt.

Alternatiivkulu – Alternatiivkulu ehk loobumiskulu (opportunity cost) tuleneb valiku vajadusest ühiskonnas ja väljendab kaotatud võimalust toota mingit hüvist täiendavalt, sest neid ressursse vajatakse teise hüvise tootmiseks.
Arusaadavuse printsiip – raamatupidamise aruandes avalikustatav informatsioon peab olema esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised.
Avalik sektor on institutsioonide võrk mis, koordineerib mitmesuguste gruppide huve, kes eri meetoditega taotlevad mitmesuguste ühiskondliku tegevuse sfääri kuuluvate sammude astumist või meetmete rakendamist (vt. joonis 2.2.).

Ärisaladuse kuritarvitamine - on teiste turusuhetes osaleja ärisaladuste kasutamine konkurentsieeliste saamiseks, kui vastavad andmed on saadud seadusevastaselt või nende kasutamine on vastuolus teise turusuhetes olijaga sõlmitud kokkuleppega.
Ajapalk - see on tasu töö tegemiseks kulutatud aja eest Nimetatud palkadele vöib lisanduda veel progresseeruv tasu, mis söltub sellest, kui intensiivselt töötatakse. Selle tasu määra arvestatakse löpptulemuse järgi.
Alternatiivkulu on loobumiskulu piiratud ressursi mingiks otstarbeks kasutamisel (kulutamisel). Mõõdetakse (saamata jäänud) tuluga, millest jäädakse ilma ressursi mõnest muust (alternatiivsest) kasutusviisist loobumise tõttu.

Arendada kaubandus - ja tööstusringkondade vahelist koostööd, propageerida kodumaist toodangut, jälgida Eesti alal tegutsevate välismaalaste tegevust, luua kontakte ja arendada koostööd teiste kaubandust korraldavate asutustega.
Audiitor on kohustatud järgima kutse-eetika põhimõtteid, mis on praktiline eetika ehk üksikutele tegevusvaldkondadele kehtivad moraalinormid ja teooriad, seega peetakse silmas mingi kutse alal tegutsevate inimeste eetikat.
Arhivaalide loetelu on asutuses alalhoitavate arhivaalide füüsilise ja intellektuaalse haldamise vahend. See loetleb asjaajamises tekkinud toimikuid või muid füüsilisi üksusi, kasutades dokumentide loetelust pärit liigitusskeemi.

Audiitorettevõtja on vandeaudiitorite ühing või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vandeaudiitor. Vandeaudiitorite ühing - on äriühing (audiitorühing), mille üheks tegevusalaks on vandeautiitori kutseteenuse osutamine.
Äriidee on pakkuda valmiskujul sisse ostetud kodu kaunistusi (pildiraame, maale, vaipu, küünlaid, küünlaaluseid, diivanilaudu, peegleid, vaase, taimi, lillepotte, pudukaupu jne) ning samas ka pakkuda teenusena maalimist.
Õlletehas on pälvinud heakskiidu paljude teiste ettevõtete ees ning see, et ta on aidanud üles kasvatada terve taasiseseisvumisjärgse investorite põlvkonna, näitab, et Saku on piisavalt konkurentsivõimeline Eesti turul.

Ühisesse organisatsiooni on koondunud ettevõtted, kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna kujundamisse ning need, kel kasu pakutavatest praktilistest teenustest ja ärialasest informatsioonist.
.
Asjaajamise vastuvõtmise – üleandmise korral vormistatakse üle andmis ja vastuvõtmis akt 33.Kui dokument lahendatakse operatiivselt, st vastusdokumenti koostamata (nt telefonikõne) vormistatakse täitmismärge … dokumendiregistrisse
Õlu on eestlastele kõige kauem tuntud alkohoolne jook; viina tootmine, tarbimine ja ka kuritarvitamine hoogustus, kui põhiliselt Saksa päritolu valitsev klass rajas paar sajandit tagasi mõisate juures viinaköögid.

Üldine tolli - ja Kaubanduskokkulepe (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, praegune Maailma Kaubandusorganisatsioon, WTO). Eesmärk: tollibarjääride vähendamine ning liikmete kaitsmine kaubandusliku diskrimineerimise
Aazio - lihtaktsiad / Eelisaktsiad / Lihtaktsiad / Paid in capital in Raha/cash Preferred stock Common stock excess of par D (+) K (-) D (-) K (+) D (-) K (+) D (-) K (+) ? 0 20 000 30 000 50 000 50 000 7 000 2 000 5 000
Amaretto fizz – 4,5cl amarettot Brandy fizz – 6cl brändit või konjakit Rum fizz 6cl – heledat rummi Tequila fizz – kuldset tekiilat Whisky fizz - Comfortable fizz – 6cl viskibaasil virsikulikööri (USA tuntuim mark)

Õppekavad on tööturu vajadustest ja õppijast lähtuvad, paindlikud – mitmete spetsialiseerumisvõimalustega. Tänu kõrgeleasetatud standarditele on suudetud saavutada hea maine nii tööandjate kui ka vilistlaste seas.
Algsündmus on ained ja orgaanilised peroksiidid; … sündmus, mis põhjustab 6)Mürgised ained ja otseselt õnnetuse või algatab nakkusohtlikud ained; mg/l, 0,2 mg/l lühiajaliselt tekkiv 7)Radioaktiivsed ained; kahjustus.
Alternatiivkulu - s.o. saamata jäänud tulu parimast alternatiivsest kasutamata jäänud võimalusest. Oma igapäevases elus peame pidevalt arvestama, kui palju me oleksime võitnud või kaotanud, kui oleksime käitunud teisiti.

Arengutee ehk ekspansiooni rada näitab kõigi antud tootmiskoguste valmistamise minimaalseid kulusid ja on tavaliselt positiivse tõusuga, näidates, et firma suurendab mõlema sisendi kasutamist, kui ta tootmist laiendab.
Ümberõppel nimetatakse siirdetöötuseks. Ajavahemik endiselt töökohalt lahkumise ja uue töö leidmise vahel on paratamatu, sest alati kulub teatud aeg informatsiooni kogumisele või pakutavate töökohtadega tutvumisele.
Aastaaruande lisad on sama olulised ja sageli informatiivsemad kui aruanded ise. Lisadel on selgitav iseloom – nad annavad detailse ülevaate raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetoditest ja hindamistest.

Agenditeooriat on teravalt kritiseeritud, kuna selle kohaselt eeldatakse, et igal juhul eksisteerib huvide konflikt, ka võetakse arvesse vaid omanike ja juhataja tahe, jättes kõrvale näiteks töötajate ja klientide soovid.
Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks vastavalt nimiväärtusele (alates 01.01.2011 on võimalikud ka nimiväärtuseta aktsiad). Aktsia minimaalne nimiväärtus on 10 krooni ( 0,1 eurot). OÜ minimaalne väärtus on 100 krooni.
Alljärgnevas tabelis on vabalt valitud taandamismääraks 15%. Proovimismeetodil läheneme aeglaselt projekti rentaablusele, mis on 22%. Siis võrreldakse seda firma nõutava tulunormiga ja kui IRR on suurem, võetakse projekt vastu.

Avalik töö - ajutine tasuline töö, mis ei eelda kutse-, eri- ega ametialast ettevalmistust. Töötu suunatakse tema nõusolekul avalikule tööle kuni 10 tööpäevaks, kuid mitte kauemaks kui 50 tunniks ühe kuu jooksul.
Õhtusel ajal on oodatavaks klientuuriks inimesed kes soovivad lisaks heale söögile ka kuulata head muusikat, jälgida suurest televiisorist spordiülekandeid või mängida erinevaid mänge, koos väikese õlu või siidriga.
Ületavad org - i piire  Töötavad org-i piirides 138. 7S teooria (McKinsey) selgitus 1) Strategy – the route that the org has chosen for future growth; a plan an org formulates to gain sustainable competitive advantage.

Akreditiiv on panga kohustus maksta kauba müüjale välja akreditiivi summa, kui müüja on täitnud akreditiivis määratud tingimused ja esitanud panka tingimuste täitmist tõendavad, akreditiivis loetletud dokumendid.
Algdokumentide rekvisiidid - Dokumendi nimetus ja number, koostamise kuupäev ja regestreerimise number, tehingu sisu ja alus, tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa), tehingu teise poolte nimed ja asu- või elukoha aadressid, allkiri´
Analüüsitud on käibevara ja põhivara osatähtsust aastatel 1996-2008. Aastatel 1998, 2003, 2004 ja 2008 on märgata põhivara osatähtsuse mõningast tõusu, kuid neile järgnevatel aastatel on täheldada kohe ka langust.

Üsna haruldane on tänane tööjõuturu situatsioon: Euroopas on tööga hõivatute määr 55–64-aastaste hulgas ligikaudu 44% ja näitab kasvutrendi, Eestis moodustavad 50–74-aastased kõigist tööga hõivatutest 29%.“
Ametiühingu roll on ka kollektiivlepingute sõlmimine ja läbirääkimine. kollektiivne tööleping (ka: kollektiivleping) - leping, mis sätestab ettevõtte administratsiooni ja töötajate vastastikused kohustused ja õigused
Analüüsi mõte on võimaluste ja ohtude tuvastamine, seega tuleks uurida vaid neid ärikeskkonna aspekte, mis eesmärkide saavutamise seisukohalt kriitilised on ja neid tuleks uurida antud äriidee realiseerimise seisukohalt.

Auditikomitee on äriühingu juhtimisstruktuuri osa, kes tegeleb sise- ja välisauditi protsessi äriühingu kontrolli keskkonna, finantsaruannete kvaliteedi ning seadusele vastavuse jälgimise ning valdkonna täiustamisega.
Aktsia - ja võlakirjaturgudel vähehaaval tärganud valmidus rohkem riske võtta sai aga tagasilöögi 2011. aasta veebruari lõpus, kui vallandusid geopoliitilised pinged mitmes Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riigis.
Ametlik juht on määratud või valitud inimene, kellel on ametlikud volitused juhti-da teisi organi-satsiooni liikmeid. Mitteametlik juht on inimene, kellel on mõjuvõim ja kellele teised grupiliik-med järgneda tahavad.

Ameerika 1920 - 1933 ● totaalne keelustatus ● tarbimine muutus poole väiksemaks ● 1925 - 60% ● 1933 - 80% ● organiseeritud kuritegevuse kasv Salaalkoholi tarbimine Eestis Dokumenteeritud andmed al. 2002. aastast
Avatud investeerimisfond - fond, mis korjab raha investoritelt ning investeerib seda fondi prospektis määratud instrumentidesse ( aktsiad, võlakirjad jne) fondiosaku ( aktsia?) saab alati müüa- osta fondiosaku puhasväärtusega.
Õlletehasel on selgelt paika pandud firma visioon ja missioon ning nende peamiseks ülesandeks on tagada kõikidele oma kvaliteetsete toodetega meeldivaid elamusi, siis leian, et ettevõttes suuremad probleemid puuduvad.

Üldkoosolek on ühistu Osanik ei vastuta isiklikult kõrgeim organ, otsused tulundusühistu kohustuste Tulundusühistu 2500 Kaks tehakse hääletusel, kus igal eest, kui pole kokku lepitud ühistu liikmel on üks hääl.
Üüritulude puhul on oluline vahet teha ka nominaalse- ja puhasüüri ehk netoüüri vahel. Nominaalne üürimäär võib sisaldada ruumide parendusi ja soodustusi, mis kõik vähendavad kätte saadavat efektiivset netoüüri.
Aktiivne tööpoliitika on ennetav ehk uute töökohtade loomine, täiend ja ümberõpe, hädaabitööd ja tööturuprogrammid Passiivne poliitika tähendab et riik tegeleb töötuse tagajärgedega: töötu abiraha ja stipendiumid.

Alternatiivkulu – kasutamata jäänud teise parima valiku maksumus (parim alternatiiv, millest loobutakse valiku tegemisel). Loobumiskulu hind väljendub nendes kaupades, millest on tulnud loobuda, et saada soovitud kaup.
Astelia ilusalong on Tallinna kesklinnas asuv professionaalsete iluteenuste ja –toodete pakkumisele orienteeritud salong, mille peamisteks väärtusteks on laitmatu kvaliteet, sõbralik kollektiiv ning hubane töökeskkond.
Ämblikuvõrguteooria – turu uurimise dünaamiline mudel, mille abil saab kirjeldada protsessi, mis sisaldab kolme erineva turuhäire elemente: infopuudust, ressursside jäikust ja ühe ajaperioodi teisega seostamise probleemi.

Õppimis - ja arendustegevus, mille eesmärgiks on tagada töötajate teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute püsiv vastavus ametikohal esitatavatele nõuetele, asutuse vajadustele ja avaliku teenistuse ootustele.
Antud ettevõttes on suur osatähtsus kvaliteedil, välja kujunenud arusaamine, et peamiseks teguriks, miks ettevõtte on edukas, on tema toodete ja teenuste kvaliteet, mis taotleb kliendi vajaduste või nõuete rahuldamist.
Ökomärgis on tähis, mis kinnitab toote või teenuse keskkonnasõbralikkust. Ökomärgis antakse tootele või teenusele, mis avaldab keskkonnale vähem negatiivset mõju kui samaväärne märgiseta toode või teenus.

Alla 3 - aastaseid lapsi on 791, kellest enamus on ka lasteaiajärjekorras. Lasteaiakohti koos eralasteaedadega on Viimsi vallas ligi 750 ehk juba praegu on alla 3-aastaseid rohkem kui lasteaiakohti üldse kokku.
Ametlikud vastuvõtud on sellised vastuvõtud, millest võtavad osa ainult ametlikud isikud ilma abikaasadeta. Erandina peetakse ametlikuks ka vastuvõtte, millest diplomaatiliste esinduste juhid võtavad osa koos abikaasadega.
Archie carroll on ära defineerinud ja jaganud juhtimise vastavalt juhtide käitumisele, tegutsemisele ja suhtumisele kolme rühma: immoraalne, amoraalne ja eetiline juhtimine (vt. Kuidas olla - Tabel eetika ja juhtimine

Äriühingud on AS,OÜ ja FIE. Siia ei kuulu mitetulundusühingud ja sihtasutused. Firma täidab selle riigi seaduseid millises riigis on ta registreeritud ja võib ise paikneda ükskõik millises teises liikmesriigis.
Ühishüved on kaubad ja teenused,mida tarbitakse kollektiivselt ja ilma turuvahenduseta(haridus,kultuur) RAHA-Mistahes üldtunnustatud ja korduvat kasutamist võimaldav maksevahend kaupade ja teenuste eest tasumisel.
Ühiskondlikud hüvised on need, mis: a. On ühiskondlikus omanduses b. Eristuvad nende tarbimise mittevälistatavusega c. Eristuvad nende mittevälistatavuse ja mitterivaalsusega üheaegselt d. Eristuvad nende mitteerivaalsusega

Airi - Alina Allaste sõnul olukorras, kus üks väärtussüsteem on lagunenud ning teine ei ole veel kanda kinnitanud, on pidetus eriti tugev ning vajadus oma elu näivuse kaudu korraldada sellevõrra suurem.
Arenduse sisuks on turgu mõjutavate trendidega kursis olemine ning väga põhjalike prognooside loomine. Prognoosid on olulised, et hinnata nõudluse võimalikku kasvu õige tüübiga hoone õigesse asukohta rajamiseks.
Ameerika põhja - ja Lõunaosariikide vahelise kodusõja ajal aastatel 1861-1865. Kogutud maksudega ei olnud enam võimalik kodusõja kasvavaid kulutusi katta ning kulutuste korvamiseks trükiti suurel hulgal paberraha.

Antud kontseptsiooni on arendatud juba 20. sajandi teisest poolest, kuid populaarsuse saavutas see tänu USA professori Peter Senge teosele “Viies distsipliin” (The Fifth Discipline), mis esmakordselt ilmus 1990. aastal.
Arvestusinfo on äärmiselt oluline igapäevaste äriotsuste langetamisel (näiteks hinnakujunduses, varude juhtimises jne). Veelgi tähtsamaks muutub arvestusinfo siis, kui on tegemist valikuga alternatiivide vahel.
Ülespoole sajandikeni ehk täisprotsendini Suhte arvutamisel ei võeta arvesse põhivara võõrandamist ja juhuslikku maksuvaba käivet Kinnisasja ja sellega seotud kauba ja teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise periood 10

Aažio - lihtaktsiad (Paid in capital in excess of par - common) Aktsiakapital kokku (Total paid-in capital) Jaotamata kasum / kahjum (Retained earnings / deficit) Omakapital kokku (Total Stockholders' equity)
Agentuur itar - TASS tsiteeris samuti Lavrovi, kes väitis, et Eesti valitsus sülitab ajalooväärtustele. «Ma ei saa aru nende riikide poliitikast, kes püüavad asetada süüd ajaloosündmuste eest kellegi peale.
Antud tabelis on väljatoodud Eestis tegutsevate ettevõtete liigitamine finantsstabiilsuse klasside järgi kasutades Altmani Z-seisu võrrandit, ning nende arvude protsendiline väljendumine kogu ettevõtete arvust.

Arusaadavause printsiip – raamatupidamise aruandes avalikustatav info tuleb esitada selliselt, et see on ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajale, kellel on aruande mõistmiseks piisavalt finantsalaseid teadmisi
Arvestuslik kulu – võib eelarveaastal ületada (nt Riigikogu liikme töötasu) Ülekantav kulu – võib osaliselt kanda üle järgmisesse aastasse (nt investeeringud). 49.Kirjeldage riigieelarve menetluse protsessi.
Arvestust on lubatud ühendada ühte registrisse ja seda nimetatakse žurnaal-pearaamatuks. Algdokumendid, mis kuulvad kindla arvestusregistri juurde komplekteeritakse kronoloogilises järjekorras ja köidetakse.

Ökonomeetriline mudel on matemaatilise mudeli eriliik, mis koosneb üldjuhul algebralistest võrranditest või/ja võrrandisüsteemidest, mille lahendamiseks kasut. matemaatilisi ja statistilisi lähenemisviise ja meetodeid.
Alates 2011 – 2014 on tehingute arv kasvanud ja töötuse määr tõusnud 2013 aastal, mis näitab, et tööturg on paranenud ning ettevõtetes on suurenenud tootmismahud, millest tulenevalt on ka tööd rohkem.
Analoogselt on üles ehitatud ka RMP raamatud ja zurnaalid ning seega tehingu summade läbikandmist (sissekannete tegemist) raamatu ehk konto vasakul poolel nim. debiteerimiseks ning paremal pool krediteerimiseks.

Arvestusühik - raha on ühismõõduks kaupade väärtuse mõõtmisel ja võrdlemisel. 2. Vahetusvahend - raha on vahetatav kõikide teiste kaupade vastu ning asendab ostja ja müüja vahelistes tehingutes barterit.
Ühiskondlik kaup – on iga selline majanduslik kaup mille puhul on raske, kui mitte võimatu selel kasutajate ringist kõrvaladada mitetmaksjaid ja kauba tarbimisest saadav kasu ei kahane tarbijate lisandumise korral.
Ülemus on üsna kommunikatsiooni võimalust samuti nagu abitus olukorras, kui alluv "teab", aga tema "ei tea". See väli vähendab "areeni" ja tõhusa "pime koht". Tundmatu maa, millest ei tea ise ega teised.

Alternatiivkulu e. loobumiskulu – saamata jäänud tulu parimast alternatiivsest kasutamata jäänud võimalusest  Loobumiskulu hind väljendub nendes kaupades, millest on tulnud loobuda, et saada soovitud kaup.
Amortisatsioon on sisuliselt: 1.ärakulutatud kapitalikaupade (seadmed, hooned jne.) asendamine 2.amortide kulumise kiirus autodel 3.portfellinvesteeringud 4.ettevõtte võimalus hankida täiendavaid võõrvahendeid
Asenduse piirmäär – MRSxy = kauba Y koguse muutus / kauba X koguse muutus. ÜKK näitab tarbijate soovitavat kasulikkuse hinnangut ja MRS näitab määra, kuidas nad soovivad 1X juurde saamiseks loovutada Y koguseid.

Üleüldse on minu meelest suuremate ja kuulsamate eesti kaupluste teenindjad oskuslikumad. Nad oskavad klientidega paremini ümber käia, kui näiteks mõndade teiste sega- või välismaist kaupa müüvad poed.
Adjungeeritud maatriks on maatriksi A ' (aij) elementide alamdeterminantidest Aij koostatud ja seejärel transponeeritud maatriks: A11 A21 .... An1 A12 A22 .... An2 adj A ' (Aij)T ' (Aji) ' ... ... ... .... A1n A2n ... Ann
Akreditiivi kinnitamiseks on vajalik, et Akreditiivi avanud pangale on sinu pangas kehtestatud vastav limiit, Sinu kodupangale sobivad akreditiivi tingimused, Akreditiivi saaja on sinu kodupanga pikaajaline akreditiiviklient.

Aktsiaid on kahte liiki: 1. lihtaktsia - annab selle omanikule hääleõiguse aktsionäride üldkoosolekul, kuid jätab ta viimasesse järjekorda kasumi ja ettevõtte sulgemisel alles jääva vara jaotamisel.
Alternatiivkaup – Alternatiivsed hüvised on kaubad, mille tootmiseks kasutatakse suures osas samu ressursse (nisu ja rukise kasvatamine). Alternatiivkauba hinna tõus toob kaasa antud kauba pakkumise vähenemist.
Antud kontekstis on sisendid inimesed, raha, seadmed, materjalid ja teave, mis läbivad ümberkujundusprotsessi(tootmistehnoloogia) ning sisenditest saavad väljundid keskkonda, väljundid on tooted, teenused, ideed.

Antud süsteemist on juttu teinud ka Robert Kiyosaki ja see tõesti on väga efektiivne. Meetod põhineb sellel, et iga kuu automaatselt arvestada oma palgast maha teatud summa (säästumäär) ja see investeeritakse.
Auditi komitee on äriühingu juhtumis struktuuri osa kes tegeleb sise ja välis auditi protsessi äriühingu kontrolli keskkonna finantsaruannete kvaliteedi ning sealdustele vastavuse jälgimise ja täiustamisega.
Automaatika ekspertidel on pikajaline töökogemus, tänu millele nad omavad head ülevaadet tehnika turu hetkeseisust ja selle trendidest ning suudavad analüüsida sellel toimuvaid muutusi kliendi vajadusi silmas pidades.

Õigusnorm on üldise iseloomuga, üldkohustuslik ja formaalselt määratletud käitumisreegel, mis kehtestatakse riigi poolt kindlas korras ning selleks pädeva institutsiooni poolt ja tagatakse riigi sunniga.
Aktsiad on kõige riskantsemad väärtpaberid, eelkõige lihtaktsiad ning need on tähtajatud väärtpaberid s.t ettevõttel puudub kohustus neid tagasi osta, seetõttu nimetatakse aktsiaid riskikapitaliks.
Ametiühing on töötajate esindusorganisatsioon mis kaitseb töötajate huvisid ja esindab töötajas konda läbirääkimistel ettevõtte juhtkonna .Streik tähendab seda et töötajad keelduvad töötamisest.

Amortisatsioonieraldised – väljaselgitatu summad, mille abil võetakse arvesse tootmisvahendite väärtuste vähenemine Antud ajamomendi väärtus – väärtus mille võiks saada masina müümise eest antud ajamomendil.
Apv – firma rahavood diskonteeritakse finantsvõimenduseta firma omakapitali hinnaga ning liidetakse nn. Kõrvalefektid (intresside maksukilp, pankrotikulud, jne,) Tulemuseks saadakse firma väärtus.
Arvepidamine on lihtne. Puuduseks võib olla juhi liigne keskendumine ühele tootele ja jätta terve org. huvid tahaplaanile; suurenevad üldhalduskuludkuna igas tooteallüksuses peavad olema omad spetsialistid.

Aasta z - seis: Käibevara: 8 363 221 kr Kogu vara: 8 651 970 kr Lühiajalised kohustused: 6 206 039 kr Kohustused: 6 206 039 kr Jaotamata kasum 2 976 613 kr Omakapital: 2 445 931 kr Ärikasum: -661 390 kr
Aastal 2005 on aktiva poolel suurenenud raha ja pangakontode kirje 3080,12% võrra, samuti maa ja ehitised 846,27% võrra ning tooraine ja materjali rida on vähenenud 42,88% võrra võrreldes eelneva aastaga.
Avalik inflatsioon - märgata hindade tõus Varjatud inflatsioon- hind sama, kvaliteet langeb • Põhjuse järgi: Nõudlusinflatsioon- nõudlus ületab pakkumise Pakkumusinflatsioon- Tootmiskulude kasvus väljendub.

Äriidee kokkuvõte - kirjeldatakse, missugust toodet või teenust on kavas hakata pakkuma ning antakse ülevaade oma senisest tegevusest; - tuuakse välja toote või teenuse turustamisvõimalused ja konkurentsieelis.
Õnnetusjuhtumikindlustus on tööandja poolt sõlmitud töötaja õnnetusjuhtumikindlustus, mis kompenseerib töötajale temaga juhtunud õnnetuse, kusjuures hüvitatakse ajutisest töövõimetusest tekkinud lisakulutused.
Üldisem näitaja on SKP deflaator, mis kirjeldab põhjalikumalt riigi majanduses toimuvat hinnataseme muutmist. Eraldi arvutatakse veel tootjahinnaindeksit ja ehitushinnaindeksit, ekspordi- ja impordihinnaindeksit.

Aastakümnetel on enamikes arenenud riikides suurenenud nõudlus harituma tööjõu järele kui kasvanud ka kõrgema haridustasemega tööjõu pakkumine.Finantsressursid on ettevõtte käsutuses olevad rahalised
Aktuaalsemaid valdkondi on praegu inimese tunnetuse suurendamine, mis aitab inimesel paremini orienteeruda suures infotulvas, kiires töötempos ning aitab inimesel paremini eristada olulist ja ebaolulist informatsiooni.
Alla 16 - aastaste laste vaesusrisk: tase ja dünaamika Eestis ning võrdlus EL keskmise, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriski tasemega? Vaesusrisk Eestis põrkav kuid üldiselt jääb 19% lähedale.

Alljärgnevas tabelis on esitatud üks lihtsustatud ettevõtte väärtuse hindamine 2011. aasta alguse seisuga. Nõutav tulunorm on 25% aastas ja investori poolt oodatav rahavoogude kasv alates 2016 aastast 5% aastas.
Amortisatsioon – kapitali kulumine Kaudsed maksud – aktsiisi- ja käibemaks (pole ühegi majanduses osalejate tulud, vaid riigi poolt kehtestatud protsendid) Isiklik tulu = rahvatulu – ettevõtete kasumid
Asjatundlikkus – valdkonna teadmised ja oskused 2.Loovmõtlemisoskus – loovusepõhiste protsesside valdamine 3.Motivatsioon – ülesandele suunatud motivatsioon 23.Divergentne ning konvergentne mõtlemine.

Atesteeritavad valdkonnad on organisatsioonialased teadmised (kõik see mis hõlmab firma visiooni, missiooni, väärtusi), professionaalne ja sotsiaalne kompetentsus, isikuomadused, teenindusorganisatsioonis ka välimus.
Audio - osa võib näiteks olla kaadritagune diktoritekst TV-reklaamis; see võib aga olla ka visuaalselt jälgitav dialoog diktori, intervjueeritava või näitlejate vahel, kes mängivad teatud rolle.
Äriüksuse tootmisvõimsus ehk ettevõtte käsutuses olevad tootmispinnad ja seadmed, nende tootlus, moraalse ja füüsilise kulumise aste, tööliste arv ja kvalifikatsioon, sellele vastav vahetuste arv, tööajafond jmt;

Üheks põhjuseks on seejuures uue tehnoloogia suhteline kallidus ja teisalt ei saa alahinnata ka naftat eksportivate riikide mõjuvõimu maailmapoliitikas, kes jääksid ilma oma senisest kopsakast sissetulekust.
Ühised püüdlused - • 1944. aastal paistis erinevus nende kahe plaani vahel tohutu; tegelikult tänapäeval võib vaid imestada, kui palju ühist oli kõikide konverentsist osa võtvate valitsuste seisukohtades.
Analüütiline kontroll - seisneb põhimõtteliselt finantsnäitajate, nende hälvete ning muutuste analüüsis, et kindlaks teha aruande näitajate ebaloogilisi muutusi, või erinevate näitajate sisemisi vastuolusid.

Ärikatkestuskindlustusega on võimalik kaitsta ettevõtet äritegevuse katkemisest või käibe vähenemisest tekkinud kahjude osas, kui äritegevuse katkemise või käibe vähenemise on põhjustanud varakindlustusjuhtum.
Üldisemalt on eurole üleminek osapoolte (riikide) vaheline vastastikune poliitiline otsus, mis ei sõltu ka ainult Eesti otsusest eurole üleminekuks ja selle valmidusest Maastrichti kriteeriumide järgi.
Aastaid 1997 - 2000, toimus hõivatute arvu langus (joonis 6) ning töötute arvu kasv (joonis 7). Joonisel 6 on näha, et aastal 2000 on hõivatute arv ajajärgu madalaim, töötus aga kõrgeim (joonis 7).

Anekdoodid on tavaliselt stereotüüpidega Sõidukid ● Keskmises Ameerika peres on 1,8 autot ● Avalikku transporti kasutab umbes 6% ● Ameerika autodest tuntumad on Chevrolet, Dodge, Lincoln Perekond
Ann vihalem on oma raamatus „Marketing.Turg, toode ja tarbija” öelnud, et tutvumisuuring on turundusuurimus, mille ülesandeks on täpselt sõnastada probleemide kohta käivad oletused ja neid lahata.
Ärisaladuse puhul on tegemist teabega, mis garanteerib antud ettevõtja äritegevuse edukuse ning mille väljatöötamiseks või kogumiseks on ettevõtja teinud investeeringuid, mis vajavad õigustatult kaitset.

Ülesandeid summeerides on Eesti Pank sõnastanud ka oma missiooni - rakendada kõiki meetmeid, tugevdamaks nii siseriiklikku kui rahvusvahelist usaldust Eesti raha ja rahasüsteemi stabiilsuse ja terviklikkuse vastu.
Akwaba spa – tõeline looduslik taastuskeskus Tallinna südames. Oleme esimesed Eestis, kes pakuvad erinevaid massaaži- ja spaa-hooldusi Aafrika spetsialisti poolt. Akwaaba tehnika põhineb Aafrika…
Allhange on vahend, mille rakendamisel antakse teatud tööde tegemine lepingulisel alusel teisele organisatsioonile. Organisatsioonisisese värbamise vahendiks on töökohtade pakkumine ja omandamine.

Äriregister - Äriregistrit peavad maa- ja linnakohtute registriosakonnad (edaspidi registripidaja) oma tööpiirkonnas asuvate füüsilisest isikust ettevõtjate ettevõtete ja seal asuvate äriühingute
Aastate kõrgeim - 25,5%, ka import suurenes ligi 15% Ekspordilangus 2009.aastal oli 28%. 2009. aasta I poolaasta müügitulu oli 2,37 miljardit krooni, võrreldes 2008. aasta sama perioodiga on langus 34,3%.
Akreditiiv – ostja panga poolt võetud kohustus tasuda müüjale tema poolt saadetud kauba eest akreditiivis määratletud tähtajal, eeldusel, et kõik akreditiivi tingimused ja nõuded on täidetud.

Aktsia hind on tõusnud ning paigutama selle väiksema riskiga väärpaberitesse “Osta ja hoia” sõltub: aktsiaturu pikaajalisest arengusuunast, valitud aktsiatest ning dividendide reinvesteeringust.
Asenduskaubad - inimese samu tarbeid tahuldavad kaubad, mistõttu ühe kauba hinna tõus suurendab asenduskauba nõudlust ning vastupidi ühe kauba hinna langus vähendab võimaliku asenduskauba nõudlust.
Avalikustamise printsiip – raamatupidamise aruandes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate.

Ülejäänud riikidest on alljärgnevalt antud lühiülevaade, mis hõlmab järgmisi aspekte: 1) järelevalve teostaja, 2) järelevalve sisu, 3) piirangud intressimäärale või krediidikulukuse määrale (kui on).
Aasta 500 - kroonisel 6-7 5.3 17. detsembrist 2008. aastal tollivormistustel kasutatav Eesti krooni kurss välisvaluutade suhtes 7-8 6. Kokkuvõte 8 7. Pildid rahatähtedest 8 8. Kasutatud materjaal 9
Aastal prantsuse - Preisi sõja järel võttis ning vastühendatud Saksamaa kasutusele Reichsmarga ning läks üle kullastandardile, kasutades rahapakkumise suurendamiseks Lõuna- Aafrikas kaevandatud kulda.

Aktsionäril on õigus Igaühel on õigus tutvuda tutvuda osaühingu dokumentidega üldkoosolekul saada juhatuselt registrikartoteegiga ja avaliku teavet aktsiaseltsi tegevuse toimikuga ning saada kohta.
Aloe spa on hubane ja mõnus väike päevaspa professionaalsete teenindajatega, mis pakub kõiki klassikalisi iluteenuseid: näo- ja kehahooldusi, maniküüri, pediküüri, küünte geel-lakkimist…
Äriplaan on ettevõtte äriidee edasiarendus, ta kajastab sõnades ja numbrites seda, milliseid võimalusi ettevõte näeb püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja milliseid ressursse ta selleks vajab.

Üldkoosolek on ühistu Osanik ei vastuta kõrgeim organ, otsused isiklikult tulundusühistu tehakse hääletusel, kus kohustuste eest, kui pole igal ühistu liikmel on üks kokku lepitud teisiti hääl.
Üldkoosolek on ühistu kõrgeim organ, otsused Osanik ei vastuta isiklikult tulundusühistu tehakse hääletusel, kus igal ühistu liikmel on üks kohustuste eest, kui pole kokku lepitud teisiti hääl.
Allocation based on supply of capacity - the single rate and dual rate methods allocate, respectively, only the actual fixed cost resources used or the budgeted fixed cost resources to be used by divisions.

Alluvatega tootmis - ja muude probleemide arutamine ja analüüsimine 8. Alluvatele ülesannete andmine ja vormistamine 9. Alluvate stimuleerimise vormide kindlaksmääramine, tulu jaotamine jne Kes on juht ?
Ööklubisid on Pärnus piisavalt, siis neid ei ole vaja kuurordialale otseselt juurde planee- rida. Kuurordiloogika järgi peaks tegevus algama rannast ja liikuma õhtu edenedes Rüütli tänava poole.
Ükskõiksuskõver - kajastab kõikide nende hüviste geomeetrilist kohta,mille suhtes tarbja on ükskõikne. (ÜKK) Y- kaupa tarbib vähem järelikult kompenseerib tarbija selle x-koguse rohkema tarbimisega.

Aasta jooksevhindades on 36 mlrd dollarit ja aastail 1995-2000 tõusis üldine hinnatase riigis 20%, siis 2000. aasta reaalne SKP mõõdetuna 1995. aasta püsivhindades on: Vali üks või enam: 32 mlrd dollarit
Ahelkasvutempo - 1; alusjuurdekasvutempo- aluskasvutempo-1. Kui <1, siis langus; kui >1, siis kasv); juurdekasvude juurdekasv(uus aheljuurdekasv-vana aheljuurdekasv) a- absoluutne; b- baasiga võrreldes.
Alljärgnev analüüs on üles ehitatud märksõna põhiselt, mis tähendab, et väikeste pealkirjade taga on välja toodud olulisemad tähelepanekud ja õppetunnid, mida väikese kohviku loomise loost õppida.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Alternatiivkulu - ressursi parimast alternatiivsest kasutusviisist loobumise kulu otsene kulu- tegelik rahaline väljamakse ressursside muretsemiseks (nt palk, rent, maksud, intressid, toormaterjali ostukulu, kindlustustasu) kaudne kulu- mõõdab tulu, mida antud ressurss oleks võinud teenida parema kasutusviisi korral; kui f katab kaudsed kulud > saab normaalkasumit arvestuslik kasum =TR-otsene kulu
Arendusprojekti ost - koos detailplaneeringu ja projekteerimisega (ilma käibemaksuta) 29661017 Ehituse maksumus 38400000 Ehitusjärelvalve 384000 Maamaks 1.aastal 61155 Ehitusprojekti maksumus kokku 68506172
Arengumaades maksusüsteem on suhteliselt nõrk aga samas makse siiski kogutakse, väga ebakorrapäraselt ning omandipuutumatus ka seal minu arvates ei kethi. Enamus ei saa läbi täiesti liberaalse maksusüsteemiga

Äraarvatud inflatsioon - inflatsioon on õigesti prognoositud ja arvessevõetud äritehingute ja palgakokkulepete sõlmimisel; 2. OOTAMATU INFLATSIOON – selle suhtes majandussubjektid ei oska või ei jõua end
Äriidee puhul on oluline, et oleks piisavalt suur hulk inimesi või ettevõtteid – potentsiaalseid tarbijaid (võimalikke ostjaid), kelle vajadused ettevõtja poolt pakutava toote osas on rahuldamata.
Ärirentaablus on 2014. aastal langenud võrreldes 2013. aastaga üle kahe korra, mis tähendab ühtlasi, et ettevõtte äritegevuse efektiivsus 2014. aastal on olnud üle korra madalam kui 2013. aastal.

Üheks põhjuseks on eriti viimasel ajal märgatav trend, et teistest Euroopa Liikmesriikidest tulevad ettevõtted Eestisse, kuna Eestis kehtivad laenuandmisele leebemad nõuded (nt OÜ Mogo, 4finance OÜ).
Aktiivne rahvastik – tööjõud e. Mitteaktiivne rahvastik – osa osa tööealisest rahvastikust, tööealisest rahvastikust, kes kes osaleb tööturul asub väljaspool tööjõudu e. ei osale tööturul
Analüüsi puhul on oluline kogu kättesaadava informatsiooni võimalikult objektiivne arvestamine, hindamisel peaks tuginema peale oma aruannete ka võimalikult laiale taustandmestikule (Rünkla 2003, lk

Automaatsed stabilisaatorid on fiskaalpoliitika vahendid, mis on sisse ehitatud majandussüsteemi endasse. Need vahendid kindlustavad avaliku sektori kulutuste automaatse muutuse, kui kogutulu või tööstus muutub.
Avatud fond on reeglina igal pangapäeval valmis investori nõudel emiteerima investorile uusi osakuid ja on ka igal pangapäeva kohustatud osakud osakuomanikelt nende puhasväärtusega tagasi ostma.
Äriseadustikus – ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing.

Äriühingu osa - või aktsiakapitalist enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmisest  ei tohi lõpetada äriplaanis kavandatud majandustegevust enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmisest
Üksikisikute omandiõigus on piiratud, • piiratud on nii tootjate (N.: kohustuslikud plaaniülesanded) kui • tarbijate vabadused (N.: riiklikult fikseeritud palgad, osade toodete jaotamine tsentraliseeritult).
Acft – tulumaksujärgne rahavoo summa perioodil t K – vastav diskontomäär, s.t. nõutav tulunorm või kapitali hind IO – esialgsed kulud (investeeringud) n – projekti oodatav kestus

Ametiühingutesse kuulujad ehk nn insiders on huvitatud võimalikult kõrgest palgatasemest, samal ajal aga need, kes ei kuulu ametiühingutesse ehk Ioutsiders leiavad, et nad saaksid tööd madalama palga korral.
Arvutuskäik on iseenesest sarnane eeltoodutele, summeeritakse arvestusperioodi tasud ja jagatakse saadud summa arvestusperioodi kalendripäevade summaga, kus on maha arvatud lubatud kalendripäevad.
Ärinimi on konkreetsele äriühingule omistatav ainulaadne nimi, mis kantakse äriregistrisse ning mille olemasolu ametlikel dokumentidel, blankettidel ja ka nt kodulehel ettevõtja peab tagama.

Ametlik mõjuvõim – kaasneb ametliku positsiooniga, mille määrab kõrgemal seisev isik või mingi sotsiaalne süsteem 2. Mitteametlik mõjuvõim – tuleneb isiku spetsiifikast ja külgetõmbejõust.
Arvelduskrediit – võimalust kontoga teatud kokkulepitud limiidi piires miinusesse minna; tavaliselt võtab pank selle pealt ka limiiditasu, mida tuleb maksta ka siis, kui kontot miinusesse ei lasta.
Asuvas kohvik - lounge’is. Lounge on avatud ka talveperioodil, samaaegselt ööklubiga ning seal on võimalik veeta aega klubimelust eemal, rahulikumas atmosfääris, nautides erinevaid suupisteid.

Üheks selliseks on TKHK puhul pesumaja, mis on küll saavutanud oma täisvõimsuse, ent teenuse madal hind ning selle osutamiseks kasutatavad ressursid (vesi ja elekter) põhjustavad negatiivse tulemi.
Ühingust lahkumine – Osanik saab kätte temale kuuluva osa mille võrra vähenevad ühingu varad.Tagastatakse osanikule kuuluv osa ühingu varast, vastavalt lahkumisepäeva seisuga, koostatud bilansile.
Ülejäänud kontodel on üks pool, kus näidatakse ära, mille eest raha laekus (tulude kontod) või kuhu raha kulutati (kulude kontod). Päevaraamat Kassapõhise raamatupidamise registriks on päevaraamat.

Aegrida – nähtuste ajalist muutumist iseloomustav arvandmete rida Aegrea elemendid – nähtust iseloomustava tunnuse arvväärtused ning neile vastavad teatud ajamomendid või –perioodid
Ühingu tegevjuht on juhatuse esimehe/peadirektori. volitatud üks või mitu osanikku või täisosanike poolt selleks volitatud üks või Väiksemates ühingutes võivad osanikud palgatud tegevdirektor.
Üksikud tulu - ja kulukontod suletakse Tulude-kulude koondkontole. Tulude-kulude koondkonto on samuti ajutine konto, millel tuuakse välja perioodi majandustegevuse lõpptulemus- kasum või kahjum.

Šiiitlik - teokraatlik Iraan). 1990. aastate keskpaigaks aga oli usuliste rühmituste osakaal juba neljandik ning selleks ajaks oli näiteid usulisest terrorismist kõigis maailmareligioonides.
Aktsia on väärtpaber, mis näitab selle omaniku õigust mingile osale ettevõtte varast ja kasumist. Inimest või ettevõtet, kes omab mingi ettevõtte aktsiaid, nimetatakse aktsionäriks.
Aktsionärid on omanikud 1. Võlakirja omanikud on kreeditorid 2. aktsiad on tähtajatud (v.a tagasiostetavad 2. võlakirjad on tähtajalised eelisaktsiad). 3. aktsiakapital on omakapitali kontol.

Aru grupis on olemas kvaliteedijuht, kuid juhi sõnul algab kvaliteedikontroll juba kõige algusest – saetehasest, kui seal tehakse praaki, siis ka läheb ülejäänud tootmisesse praak toode.
Aruannetes - (lähema 12 kuu jooksul) kapitaliosaluse soetatud aktsiad ja osad meetod; (kajastatakse käibevara konsolideerimata koosseisus) aruannetes – soetusmaksumus või õiglane väärtus
Asenduskaubad - nt jalgratas ja auto, ja kaaskaubad- ühe kauba läbimüügi suurenedes suureneb ja sellega seotud toote läbimüük nt autode läbimüügi kasvades suureneb ka bensiini läbimüük

Audiitor kogu on avalik õiguslik juriidiline isik ning tegevusest juhindub kehtivatest seadustest audiitor kogu põhikirjast, audiitori kogu organite otsustest ning audiitor tegevuse heast tavast.
Avalik sektor on see osa majandusest, mis on seotud valitsuse ülekannetega (transactions). Valitsus saab tulu põhiliselt maksudena ja mõjutab majandust oma jooksvate kulude ja investeeringutega.
Õnneks enesekindlus on aga omadus, mida on võimalik kasvatada. Ma loodan, et samm-sammult edasi minnes on aga võimalik algselt arglikust inimesest vormida enesekindel ja edule orienteeritud ettevõtja.

Üheks kriteeriumiks on mitte alla lasta hinda ja seeläbi võib ka uue kliendi koheselt kaotada või lasta hinda alla omahinna ning kaotada ühelt koormalt aga samas võita ka endale klient edaspidiseks.
Üldkeskharidus on põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga kehtestatud nõuete kogum. Üldkeskhariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid kõrghariduse omandamiseks.
Advertising - design.htm] 04.11.2011 Eesti agentuurile läbi aegade kõige kõvem reklaamiauhind!. [http://www.best- marketing.ee/Default.aspx?PublicationId=e219621c-490b-4d1f-8593-e6bf34c9aa73]

Algseteks teguriteks on töö ja maa (loodus) Tööl on täita kahesugune ülesanne a)elustab mineviku töö, asjastatud töö (tootmisvahendid kui kapital) b)sillaks tulevikku, inimühiskonna progressi.
Alkoholiaktsiis - 2001. aasta 1. jaanuaril jõustunud alkoholiaktsiisi seadusega rakendati alkoholiaktsiisi kogumiseks aktsiisiladude süsteem, mis vastab EL Nõukogu direktiivi 92/12/EEC nõuetele.
Altmani võrrandeid on eelkõige mõttekas kasutada suhteliselt stabiilse majanduskeskkonna korral, kuid kui ükskõik millise firma pankrotiohu kordajad on nõrgad tuleks seda kindlasti arvesse võtta.

Autokraatne stiil – juht delegeerib vähe, koondab enda kätte kogu võimu ja lahendab juhtimisküsimused ainuisikuliselt, võtavad endale kogu võimu, täieliku vastutuse määravad aga alluvatele.
Üleilmne finants - ja majanduskriis on väga palju mõjutanud Eesti majandusruumi ja ettevõtluskeskkonda. Kriis kajastub otseselt Eesti tööturuolukorras, eeskätt töötusnäitajate kiires kasvus.
Aktivakirjed on korrastatud kahaneva likviidsuse põhimõttel ja bilansi passivakirjed on liigendatud tähtajalisuse põhimõttel (millises ajalises järjekorras kuuluvad kohustused tasumisele).

Algusaastatel 1993 - 1996 turustati toodangut peamiselt Lääne-Virumaal. 1997 aastal alustati toodangu turustamist Tartus, Tallinnas ja Ida.Virumaal. Järgmisel aastal sai Hallik leivaliidu liikmeks.
Alternatiivkulu - Kuna ühiskonna ressursid on piiratud ja neid võib alternatiivselt kasutada, on teatud ressursside antud hüvise tootmiseks kasutamise majanduslik kulu sisuliselt alternatiivkulu
Alustamisel on päris vähe formaalsusi ning äritegevuse korraldamine, raamatupidamisarvestuse ja aruandluse pidamine on suhteliselt lihtsad, kuna need on seadustega reguleeritud minimaalselt.

Avalikul sektoril on neli põhilist rolli: tagada sissetulekute õiglane jaotus, pakkuda avalikke ja välismõjudega kaupu, tagada majanduslik stabiilsus ning pakkuda mitmesuguseid kindlustustooteid.
Äriühingutest raamatu - pidamiskohustuslaste puhul neile seatud eesmärkide täitmisel), • mille soetusmaksumus või muu bilansis kajastamisel aluseks olev väärtus on usaldusväärselt määratletav.
Õ tarbijatele on toode kättesaadav väheste kuludega Õ tagatud on kvalifitseeritud järelteenindus î Puudus: halva koordineerimise korral tekib võimalus edasimüüjate vaheliseks konfliktiks.

Õppiv organisatsioon - organisatsiooniliste muudatuste läbiviimine eeldab organisatsiooni liikmetelt uute oskuste omandamist, hoiakute ja käitumisviiside muutumist. Kõik see toimub õppimise käigus.
Aastail 1600 - 1629 toimus Poola-Rootsi sõda, mille käigus poolakad 1605. aastal linnuse osaliselt õhku lasid, hiljem tegid seda veel ka rootslased ning sellest ajast seisab linnus varemeis.
Amortisatsioon on selge kuluartikkel, on vajalik teda kajastada passivakontol, st kreeditpoolel. Kuid bilansis nõutakse selle summa esitamist bilansi aktivas, põhivarade seas ja miinusmärgiga.

Argumenttunnus – kategooriline, vähemalt 2 vaatlust igas grupis Rühmadesisene hälve saadakse, liites kõigi kaupluse gruppide puhul nende keskmise müügikoguse suhtes arvutatud ruuthälbed.
Arvelduslaen on mugav lahendus rahavoogude stabiilsuse tagamiseks juhul, kui ettevõtet on tabanud ootamatud kulutused, arvete laekumisel esineb viivitusi või kui on tarvis soetada käibevara.
Äriidee on vitspunutiste valmistamine looduslikust, ökoloogilisest materjalist ja eripära seisneb selles, et vitsad kuivatatakse päikese käes, millega luuakse toodetele heledad toonid.

Õigete puhastus - ja desinfitseerimisprotseduuride kasutamine 12. Toidu ostmine usaldusväärsetest allikatest Kaja Rahu 27 Isikliku hügieeni nõuded (1) 1. Enne tööle asumist käia dušši all
Õiguse soetamismaksumus on eelnevalt maha arvatud füüsilise isiku ettevõtlustulust ja seda ei ole tulumaksuga maksustatud isiklikku tarbimisse võetud varana, loetakse osaluse soetamismaksumuseks null.
Abc - analüüs – nn analüüs Pareto reegli -20/80 järgi on logistikas ja kategooria juhtimises sagedasti kasutatav instrument varude, klientide ja tarnijate paremaks juhtimiseks.

Akreditiiv - ostja panga kohustus tasuda müüjale kauba eest, kui müüja poolt esitatud dokumendid tõendavad, et kaup on teele saadetud kujul, mis on kooskõlas ostu- ja müügilepinguga.
Anoomia – sotsiaalsest muutusest tingitud traditsiooniliste normide kadumine, tähendusepuudus, sihitus, äng. Anoomia on kahjulik nii üksikindiviididele kui ka ühiskonnale tervikuna.
Auditi algataja on klient ning eduka auditi tulemuse korral võib ta välja anda vastavus tunnistuse mis näitab organisatsiooni võimekust tarnida kliendi võietele vastavat teenust või toodet.

Ärijuhtimine ehk rakenduslik majandusteadus (ka ettevõttemajandus) kasutab majandusteooria poolt välja selgitatud seaduspärasid üksikute majandussubjektide (eelkõige ettevõtete) huvides.
Aktsiad - omandiõigust kinnitavad väärtpaberid Tuletisväärtpaber- annab omanikule õiguse või kohustuse tulevikus mingi vara ostuks, müügiks või vahetuseks kokkulepitud hinnaga.
Aktsiisid on sarnaselt käibemaksuga tarbimismaksuks ja nende peamiseks eesmärgiks on inimeste, ettevõtjate käitumise mõjutamine võimaldades ühtlasi koguda maksuraha riigieelarvesse.

Algsed - algdokumendis viga Ülekande info kantakse ekslikult edasi(vale isiku nimi nt) Kompenseerivad on tehtud viga, teine viga ja uks kompenseerib teise vea (ei tohi teha õienditeta
Alternatiiv - ehk loobumiskulu Ressursside piiratusega kaasneb alati ka alternatiivkulu ehk loobumiskulu, sest piiratud ressursside tingimustes on inimesed sunnitud pidevalt tegema valikuid.
Antud näites on pikaajaline, keskmise perioodi ja lühiajaline trend vastuolulised/vasturääkivad ja kaupleja peaks hoiduma tehingute võtmisest kui erinevate ajaperioodide trendid ei kattu.

Ärimaailmas on emotsionaalne intelligentsus (EQ) vähemalt sama oluline kui matemaatiline intelligentsus (IQ). EQ abil on võimalik aru saada enda ja teiste tunnetest ning osata neid juhtida
Üldindeks iq on vastavate toodangu füüsilise mahu individuaal-indeksite kaalutud aritmeetiline keskmine Iq=∑iqp0q0/∑p0q0 = iq Ja väljendab toodangu füüsilise mahu keskmist muutumist.
Üldkoosolek on ühistu Tulundusühistu eeliseks kõrgeim organ, otsused on osanike isiklik tehakse hääletusel, kus varalise vastutuse igal ühistu liikmel on üks puudumine ühistu hääl.

Aktsiaseltsil xxx on õigus ja kohustus pidada iseseisvalt oma raamatupidamise arvestust lähtudes sise-eeskirjast. Raamatupidamise sise-eeskirja kinnitab juhtkond ettevõttes kehtestatud korras.
Aktsionäridel on piiratud vastutus 2. paremad võimalused suure kapitali kogumiseks 3. aktsiaseltsi eluiga pole seotud tema omanike elueaga nagu näiteks täisühingu ja usaldusühingu puhul.
Alternatiivne kaup – hüvis, mille tootmiseks kasutatakse põhiliselt samu ressursse (tootmistegureid). Ühe alternatiivse kauba X hinna tõus võib vähendada tema alternatiivkauba Y pakkumist.

Ametinimetuseks on pearaamatupidaja. 7. Põhilised tööülesanded on raamatupidamise töö organiseerimine, kontserniaruannete, rahavoogude, eelarvete ja nende täitmiste tegemine juhtkonnale.
Üldkulud – näiteks administratiivkulud, mis on ühised paljude osakondade jaoks; need kulud ei muutu, kui mingi tegevusvaldkond peatatakse (näiteks turundusuuringud ja arenduskulud).
Ahelsidemed – erinevate sotsiaalsete tasemete vahelised sidemed, seob erinevate sotsiaalsete tasemetega inimesi Mõjukusel põhinevad teooriad: Suurfirma jaguneb väiksemateks firmadeks.

Antud turul on olemas konkurendid, kes pakuvad samalaadset toodangut, kuid kõik ei tarni ise kaupa, mille tõttu nende tootevalik on kesisem ja hinnad kõrgemad ning mitte nii paindlikud.
Arendusväljaminekud – kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks.
Arvestusleht on sobiv kasut siis, kui pm ettevõttel on omal tapatsehh, siis näidat esiküljel ühel päeval farmidest toodud loomad ja nende tapmisest saadud liha, pead, maks jm saadused.

Arvutustes on viga, sest Eesti keskmine brutopalk on juba ammu üle 10000 krooni Üksikud väga suured sissetulekud suurendavad aritmeetilist keskmist, kuid ei mõjuta oluliselt mediaani.
Aktsiaindeks - indeks, mis iseloomustab aktsiate kursi muutumist mingi eelmise ajavahemikuga võrreldes 6.Rahvusvaheline rahaturg e. IBRD e. Maailmapanks IMF e. Rahvusvaheline valuutafond.
Aktsiisid - igakuiselt 15 kuupäevaks (aktsiise 5). Raskeveoki osakaal- kvartalane maks esimese kuu 15 ks (veokimassile, vedrustuse, telgede arv). Tollimaks- vastavalt deklaratsioonile.

Ametikohad on korraldatud hierarhiliselt. Bürokraatia iseeneslik paisumine (kõik tunnevad end ülekoormatuna). Bürokraatlik süsteem muutub nii ebaefektiivseks, et tekivad heaolukaod.
Antud osaühingul on kolm eraisikust omanikku. Peale Tuha Talu OÜ asutamist loodi 5 aastase perspektiiviga äriplaan, mis näeb ette peamiselt lihaveiste kasvatamist, turustamist ning müüki.
Arv on vähenenud. Paljudel ettevõtetel (kümnel vastanul) on töötajate arv muutunud ja ainult viiel mitte. Kolmel vastanul on töötajate arv suurenenud, kahel aga vähenenud.

Äärmuseks on väga ebahuvitav”. Projektsioonitehnikate kasutamise puhul tuleb olla teadlik, kuna ja miks neid kasutada, vastasel juhul ei ole neist abi uuringu probleemi lahendamisel.
Õppivat organisatsiooni on autorid käsitlenud mitmeti (Alas, 2002). Normatiivse lähenemise järgi saab organisatsiooniline õppimine toimuda ainult siis, kui on loodud selleks vajalikud tingimused.
Ühiskonna teenimine on küllaltki ebaselge ja reaalsuses raskesti mõistetav eesmärk, mistõttu erinevad asutused ja erinevad töötajad ning juhid võivad seda tõlgendada ääretult erinevalt.

Üldsusele on lubatud reklaamida ainult käsimüügiravimeid, retseptiravimeid võib reklaamida ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele.
Ülemaailmselt on välja kujunenud, arusaamine, et peamiseks teguriks, miks ettevõte on edukas on tema toodete ja teenuste kvaliteet, mis taotleb kliendi vajaduste või nõuete rahuldamist.
Ülevooluefektidest olulisemad on mõjud ühisvaluuta kursile ning ühisele intressimäärale, nende kaudu aga liidu maksebilansile, investeeringute mahule ning pikemaajalises perspektiivis majanduskasvule.

Aastaks 2020 on kõikidest töökohtadest 75% teeninduses • Kasvan vajadus kõrge kvalifikatsiooniga töötajate järele • Uued teenindusvaldkonnad -meeting disainer -meeting logistic
Aktsiisid - Euroopa Liidu liikmesriikidele kohustuslike aktsiiside (alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiis) kogumine Eestis praegu ei vasta veel täielikult Euroopa Liidu põhimõtetele.
Alfred marshall – klassikute korrastamine turuteooria loomine ning uute mõistete juurutamine: hinnatundlikkus, nõudlus ja pakkumise mõjurid, tasakaalu hind, asendus – ja täiendkaup )

Arenguvõimeline - iga ettevõtte puhul oluline tingimus, eelkõige jätkusuutlikus, kulu efektiivsus, perspektiivikus, tunnetama ette kliendi vajadusi ja valmis olema nõudlust ka rahuldama.
Autokraatlik liidristiil on tavaliselt negatiivne, selle aluseks on ähvardamine ja karistamine, kuid see võib olla ka positiivne, kui ollakse heatahtlik autokraat, kes annab töötajatele hüvesid.
Äriinkubaator - innovatiivne nõustamis- ja juhendamistoetuse ning muude teenuste ja tehnikaga varustatud paindliku ruumikasutusega soodne äri-ja töökeskkond alustavatele ettevõtjatele

Ühiskonna liikmetel on võrdsed õigused ja kohustused (varade ümberjaotamise juures ei eksisteeri seesugust õigust) o Turvalisus - rahu ühiskonnas ja paremad majanduslikud ja sots garnatiid.
Üleminekuaastatel on tekkinud ja süvenenud hariduslik ebavõrdsus, mis väljendub haridusvõimaluste ahenemises majanduslikult vähem kindlustatud peredest ja maapiirkondadest pärit lastele.
Ainuke vahe on see, et tollel ajal polnud olemas „elektroonilisi metalle“. Oli aeg, mil inimesed otseses mõttes ootasid mitmeid tunde poejärjekorras, et osta mõned grammid kulda.

Aktsiisid on erieesmärgiga maksud(Kuigi aktsiise peetakse erieesmärgiga maksuks, ei ole suuremale osale aktsiisidest laekuvale rahale seaduses kindlat kasutusotstarvet ette nähtud.
Ametijuhend on dokument, mis annab ülevaate tööülesannetest, kohustustest ja õigustest, vastutusest, töötingimustest ja ametikoha täitmiseks töötajale esitatavatest nõuetest.
Arv –  vt reg.mudeli statistiline analüüs. 42. Vabaliige   –   lülitatakse   mudelisse   selleks,   et   vealiikme   tinglik   keskväärtus   oleks   null.

Arvamusliider on inimene, kes tänu oma teadmistele (mis võib olla põhjustatud kas isiklikust huvist või elukutsest) oskab anda soovitusi konkreetse tootevariandi või margi valimisel.
Astmefunktsioon on ruutfunktsiooniga võrreldes tunduvalt jäigem 4.Astmefunktsioon läbib alati koordinaatide alguspunkti 5.Argumendi kasvades funktsiooni väärtused piiramatult kasvavad.
Äriinkubaator – Äriinkubaator on organisatsioon, mis aitab alustajaid ettevõtjaid edukalt realiseerida oma äriideid ja saavutada planeeritud finantsnäitajaid – käivet ja kasumit.

Üldfaktori mudel - tõenäoliselt vanim ning kõige enam rakendatud minakontseptsiooni käsitlus, mille kohaselt üldine enesehinnang moodustub kaalutud keskmisena enesekohastest väidetest.
Alternatiivide hindamisel on turundustegevuse ülesandeks tarbijatele mugavate ja arusaadavate hindamiskriteeriumide pakkumine ning selgituste jagamine erinevate meetodite eeliste ja puuduste kohta.
Äritegevus on suunatud esmalt liikmetele,seejärel vastavalt kokkulepetele teistele klientidele. 11.Investeeringud tehakse liikmete poolt ja kahju kaetakse,liikmete osamaksu ulatuses.

Õiglus on majandusliku käitumise viis, mille puhul järgitakse häid majandustavasid või õigusnorme ja pooltevahelisi, seaduste ja heade tavadega kooskõlastuvaid kokkuleppeid.
Ühiskonna huvisid on sunnitud kõige laiemalt arvesse võtma a) laial poliitilisel põhjal moodustatud valitsus; b) ühtsal poliitilisel põhjal moodustatud valitsus; c) ülemineku valitsus.
Üldtoimik – soovitav on pidada toimikut sellistest dokumentidest, mis on kasutatavad pikemaajaliselt ja püsivama iseloomuga selleks, et vältida dubleerimist ja mõttetut ressursi

Ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda aktsiaseltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust ja vara olemasolu ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist.
Šveits – asenduskodud, kiirabi; Patsientide õiguste kaitse (psüühiaatriline ravi); Uus hoolekandeseadus 2007; Riigi omanduses olevate hoolekandeasutuste omandivormi muutmine;
Aasta kasumiaruanned on toodud lisades 3.(tabel 10.) ja 4.(tabel 11.). Nagu tabelitest on näha, 1. aasta lõppus kogu kasum on 573 505 krooni, 2. aasta lõppus kogu kasum on 1 166 760 krooni.

Absoluutnumbrites on tegemist ajaloo suurima defitsiidiga, ei ole tegemist veel kõrgeima suhtega SKT-sse. USA-sse sissevoolav välisraha on seni võimaldanud katta jooksevkonto defitsiiti.
Arvelduslaenu hinnaks on limiiditasu, mille tasumine toimub kvartaalselt järgneva kvartali eest ette ja intress, mida arvestatakse kasutatud summalt ning mille tasumine toimub kvartali lõpus.
Automaatsed stabilisaatorid – maksud ja sotsiaaltoetused, mis inflatsiooni puhul automaatselt (otsese riigi sekkumiseta) pidurdavad kogukulutusi, majanduslanguse puhul aga stimuleerivad kulutamist.

A8 põhikonkurentideks on Mercedes-Benz S-klassi ja BMW 7. seeria mudelid, samuti Jaguar XJ, Lexus LS ning Volkswagen Phaeton, mis kõik kuuluvad sarnasesse hinnaklassi ja on sarnase suurusega.
Aastane puhkus on 35 kalendripäeva (töövõimetuspensionäri põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.
Ajatamine - teen graafiku peatan natukeseks asjaks teen maksegraafiku 0,03% päevas, uued võlad maksan õigeaegselt. Kui ajatamist rikutakse on õigus intress tagantjärgi maksta.

Allperioodist – infotehnoloogia mõju perioodist). Nullist alustamise levinuim põhjus on asutajate soov realiseerida oma Masinate arengu "põlvkonnad": kogemusi, teadmisi ja oskusi.
Alternatiivkulud – on tulu, millest me loobume, valides antud tegevusvaldkonna (ka antud tooted). Need kulud on olulised kui kasutatakse kõiki võimsusi või kui ressursid on piiratud.
Alumisel astmel on välisvaluuta tarbijad ja tootjad: turistid, importijad, eksportijad, investorid. Järgmisel tasandil on pangad, kes on vahendajad valuuta tarbijate ja tootjate vahel.

Ameerika naisel on vähemalt üks föön ja tavaliselt ka lokitangid ,peale selle veel elektriline juuksekoolutaja, rääkimata igasugustest muudest soenguharjadest ,juuksenõeltest jne.
Arenevateks mudeliteks on islami mudel (arvestuspõhimõtted on väljakujunemata, tugevat mõju avaldab religioon) ja rahvusvaheline arvestusmudel (arvestuse harmoniseerimine standardite abil).
Atraktiivsus - VÄÄRTUSED FAKTORID Segment 1 Segment 2 Segment 3 1. Segmendi suurus (milj. Kr) 75 32 90 2. Segmendi kasv (% aastas) 12 18 3 3. Konkurents väga kõrge keskmine kõrge

Austraalia on föderatiivne vabariik, mille riigijuht kui ka valitsusjuht on 4 aastaks rahva poolt valitav president, kes nimetab ametisse ministrid ja kel on ka osaline vetoõigus.
Aasta aega on ettevõte reklaamiturul tegutsenud ja selle ajaga on omandatud piisav hulk kogemusi ja teadmisi, et klientidele pakkuda kvaliteetset täisteenust reklaami valdkonnas.
Aastane laenumakse e. annuiteet leitakse 1 A = laenusumma × = laenusumma × MC12%, 25 a = 500 000 ×0,12750 = APV 112%, 25 a = 63 750 krooni Laenukonstandi (MC) võib arvutada ka valemiga

Alternatiivkulu e. Loobumiskulu on kasu, mida inimene loodab saada paremuselt teise e.alternatiivsest tegevusest või hüvisest ja millest ja ilma jääb, kui ta on antud valiku teinud.
Alternatiivkulu – ühe tootmisel / tarbimisel kasutatud ressurssi ei saa kasutada teise toote tootmiseks/tarbimiseks, st valides ühe toote tegemise/ tarbimise, tuleb loobuda teisest.
Alternatiivne kaup on hüvis, mille tootmiseks kasutatakse põhiliselt samu tootmisteguteid(ressursse). Alternatiivse kauba hinna tõus võib vähendada antud kauba pakkumist ja vastupidi.

Alusjuurdekasv - võrreldes esimesega); kasvutempo(ahelkasvutempo(geom. keskmine)- uus jagatud eelmisega; aluskasvutempo- uus jagatud esimesega); juurdekasvutempo(aheljuurdekasvutempo-
Ametijuhendid on ainult: sekretär-raamatupidajal, pearaamatupidajal, saekaatri meistril, saeraami juhil, saeraamil töötajatel, saekaatri töölistel, autojuhtidel, tegevdirektoril.
Amtijuhend on dokument, mis annab ülevaate tööülesannetest, kohustustest, õigustest, vastutusest, töötingimustest ja ametikoha täitmiseks töötajale esitavatest nõuetest.

Astme alleesmärgid on (teatud juhtudel) vaadeldavad peaeesmärgi saavutamise alternatiivsete teedena, kuid teise astme alleesmärkide suhtes esinevad nad eesmärgisüsteemi komponentidena.
Ühele hoiu - laenuühistu liikmele antud laenude summa kokku ei tohi ületada selle liikme tasutud osamaksu rohkem kui 20-kordselt ega 20 protsenti hoiu-laenuühistu omakapitalist.
Üle eesti on Äriregistri andmetel pesumaju kokku 24. Seega uute ettevõtete soov turule siseneda on väike, kuna nad ei näe selles kasumit ja see tootmisharu nõudlus on väike.

Ülesandel on üks optimaalne lahend, mis langeb kokku lubatavate lahendite piirkonna ühe tipuga, kusjuures lubatavate lahendite piirkond võib olla tõkestatud või tõkestamata.
Ametiühingud on töötajate organisatsioonid, mis püüavad kaitsta oma töötajate huve ja õigusi eelkõige palga, sotsiaalkindlustuse, tööhõive ja töötingimuste küsimustes.
Andmetele on 6 protsenti tööealistest ja -võimelistest inimestest töötu, ligi 734 000 inimest. Samuti on väga suur osa töötajaskonnast alamakstud praeguste palgamäärade

Arvestusmeetodit on vaja kasutada äriplaani finantsprognoose tehes, esitades need kolme tabeli näol: planeeritud kassavoogude prognoos, planeeritud kasumiaruanne, planeeritud bilanss.
Assigneeringud - vahendite - presidendikantselei, riigikogukantselei, riigikontrolli, õiguskantsleri, riigikohtu, riigikantselei ja ministeeriumite valitsemisalade finantseerimiseks.
Õiglasem on maksustada tarbimist: tarbid vähem – maksad vähem ning vastupidi. Maamaksu suurendamise asemel tuleks pigem suurendad omavalitsustele laekuva tulumaksu osakaalu.

Aktsiafond – investeerimisfond, mis investeerib osakuomanike raha peamiselt aktsiatesse  aktsiisimaks – erinevatele luksus- ja tervist kahjustavatele kaupadele kehtestatud
Arhitekt on vähendanud hoone üldilme massiivsust, mitmekesistades fassaadi väljaulatavate rõdukonsoolidega ja eraldades üksteisest selgelt puit-, betoon- ja klaastasandid.
Aruandega - Väldib suboptimeerimist, mis tähendaks, et üks eesmärk on saavutatud teise eesmärgi arvelt (nt kui rentaablus oleks suurenenud, kuid klientide rahulolu arvelt)

Ärikasumi osakaal on igal vaadeldaval aastal suurenenud, puhaskasum küll langes 2004. aastal 0,15% võrreldes 2003. aastaga, kuid tõusis 2005. aastal 2,71% võrreldes eelneva aastaga.
Ühiskondlik kaup on välistulu äärmusjuht, kus kauba tarbimisest saadav kasu ei vähene, kui tarbijate arv kasvab ja tarbijat kasu saamisest takistada on väga raske (või võimatu).
Ühiskondlik kaup – iga majanduslik kaup, mille puhul on raske selle kasutajaringist kõrvaldada mittemaksjaid ja kauba tarbimisest saadav kasu ei kahane tarbijate lisandumise korral.

Aasta näitajad on umbes Eesti keskmisel tasemel, 96 aasta näitaja on natukene väiksem, mis tähendab seda, et omakapitali osakaal passivas on vähenenud seoses laenude võtmisega.
Aastaaruande lisad on raamatupidamise aastaaruande täieõiguslik koostisosa, sisaldades äärmiselt olulist analüütilist infot, mis ei leidnud kajastust ettevõtte finantsaruannetes.
Aastal rannametsa - Soometsa looduskaitseala baasil, mitme endise väiksema maastikukaitseala ja looduse üksikobjektide ning muude kõrge loodusväärtusega alade tervikuks liitmisel.

Aktsionäride risk on suurem. Samal ajal võib firma laenukapitali mõistliku kasutamisega viia alla oma kapitali kaalutud keskmise hinna, sest laenukapital on odavam kui aktsiakapital.
Analüütiline konto - konkretiseeritud ja detailne arvestus nii naturaal-või töö ja rahalistes näitajates, Analüütiline konto annab detailset infot mingi sünteetilise konto kohta.
Arbitraazi mõiste – tegevus, mille eesmärk on saada kasumit hinnavahelt, st osta kaupa odavalt ja müüa teisel ajal või teises kohas kallilt maha, kauba omadustele midagi lisamata