Sõnu seletav sõnaraamat

Alumiinium - , terasplekkradiaatorid) Konvektorid (üle 75% konvektiivne, alla 25% kiirguslik), terasplekk plaatkonvektorid Vesipõrandaküte – põrandakütte torustik annab soojuse põrandale ja põrand ruumi õhule (50/50 % konvektiivne ja kiirguslik) Toru küttekehad (käteäti kuivatid) Õhukütte soojusallikad: Kamin, bullerjan, õhk-õhksoojuspump, õhukütte kalourifur, ventilatsiooni soojustagasti 5. Ahjude jaotus, kollete jaotus Ahjud jagunevad: soojust salvestavad ja mittesalvestavad.
Õhupidavus on mõõdetud õhulekketestiga (EVS EN 13829) ja tulemused on esitatud kahel viisil (vt. Tabel 4.4):  õhulekkearv, q50 m3/(hm2), mis iseloomustab lekkeõhu suurust 50 Pa juures jaotatuna korteri piirdetarindite (sh. vahelaed ja siseseinad) pindalale;  õhuvahetuskordsus 50 Pa juures n50 h-1, mis iseloomustab lekkeõhu suurust 50 Pa juures jaotatuna korteri sisekubatuurile.
Üldehitustööd - mullatööd,vaiatööd,müüritööd,montaažitööd,betoonitööd,katusekattetööd,puidutööd,i solatsioonitööd,viimistlustööd Eriosade tööd- San.tehnilised tööd,Vee varustuse tööd,Kanalisatsiooni tööd,Kütte süsteemi ehituse tööd,Ventilatsioon süsteemi ehituse tööd,Elektri varustuse rajamise tööd, Nõrkvoolu süsteemi paigalduse töö (signalisatsioonid, automaatika ajamid jms.), Hoone automaatikaga seonduv 3. Millisteks osadeks jagunevad ehitusprotsessid.

Anutatakseiimber standardniiskusele - a) Kui proovikehaniiskussisaldus alla hiigroskoopse on piiri {=3070), kasutatakse valemit 4 r. = R"..[ + e(ra - t2), tus c - paraodustegu(q=0,04)ia R.,* /v survehrgewsniiskussisaldus€l | ,n'l" ,l . lnn" I R b) Kui niiskussisaldus iiletab hiigoskoopsus€piiri, kasutalakse valemit t"." = #, ff kus R".$- survetugevus niiskussisaldusel f- I raPlo .;u 6,1" - L-.' )- redutseerimiskoDstant, tammekoral on 0,55,marmil 0,45,kursel 0,445,kasel mis ja lehisel0,40.
Asw – põikarmatuuri ristlõikepindala; s - põikarmatuuri samm; α - nurk põikarmatuuri jaelemendi telje vahel (450 ... 900); fyk – terase normatiivne voolavuspiir; γs – terase osavarutegur; fk - müüritise normsurvetugevus koormuse suunas või täitebetooni normsurvetugevus (väiksem nendest). Tehakse paar pistelist kontrolli vahemikus 450…900. Koondatud jõuga koormamisel eeldatakse, et kaldpragu algab koondatud jõu juurest ja suundub toele.
Ümarmaterjal –  klaasitakse, puhastatakse koorest ja tükeldatakse ristsuunas.  Saadakse:  LAASTUPAKK  d=140 mm, pikkus 0,5 – 0,7 m      VINEERIPAKK, kasepuidust, d= ~200 mm, pikkus 1,2 m      ÜMARPALK, d= 140 mm, pikkus 4,7 m      PEENPALK, d=80­140 mm, pikkus 4,7 m      ÜMARLATT, d=30 – 80 mm, pikkus 4,7 m 2. SAEMATERJALID – saetakse pikisuunas 1) Servatud palk ,  d=140 (180) mm

Arvutussuurustena - mõningate lihtsate arvutussuuruste põhjal: Ed = käsitatakse tavaliselt konstruktsioonide puhul võib E(adl, ad2… Fd1, Fd2…) vastavaid nimimõõtmeid ad nende sobivust tuvastada Mõningail juhtudel, eriti = anom Juhul kui ilma arvutusteta, kasutades mittelineaarse arvutusmudeli geomeetriliste mõõtmete vastavaid konstruktiivseid puhul, tuleb kasutada veel hälvetel on oluline mõju juhiseid või küllaldastele täiendavat osavarutegurit.
Autoregistrikeskus – registreeritakse kõik ehitusmasinad, mille baasmasinaks on veoautod või autotüüpi iseliikuvad šassiid, mille max transportkiirus on üle 40 km/h ja kõik liikurmasinad, mis võivad iseseisvalt liikuda tänavatel ja teedel ning mille max transportkiirus on kuni 40 km/h, seal väljastatakse neile vastav registreerimistunnistus ja registrimärk ning nad kuuluvad perioodilisele tehnilisele ülevaatusele nagu iga teine transportvahend.
Õhksideained – kivistub ja säilitab oma tugevuse ainult õhus (lubi, kips, magnesiaalsideained, anhüdriit), saab kasutada vaid kuivades kohtades 2. Hüdraulilised sideained – vajavad kivistumiseks vett (tsement ja selle eriliigid, hüdrauliline lubi)

A tan - il nurk tan-ist 5+15,27 6+00 84,73 3,03 84,69 2,24 84,8056 7+00 184,73 6,62 184,32 10,65 84,8056 1 8+00 284,73 10,20 283,23 25,27 84,8056 9+00 384,73 13,78 381,03 46,03 84,8056 10+00 484,73 17,36 477,35 72,87 84,8056 10+80 564,60 20,22 552,95 98,59 84,8056 KK1 10+79,87 10+80 564,60 20,22 552,95 98,59 305,2420 11+00 544,47 19,50 534,02 91,75 305,2420 12+00 444,47 15,92 438,78 61,34 305,2420 13+00 344,47 12,34 341,82 36,94 305,2420
Aerotranspordi vahendiks on aerorenn (vt TV lk 16 joonised 8.1 ja 8.2), mida kasutatakse pulbriliste materjalide transportimiseks. Aerorenn koosneb renni pealmisest poolest 1, mis varustatud akendega õhu väljapääsuks ja tihedate filtritega 4, vältimaks materjali eraldumist ümbritsevasse keskkonda, alumisest renni poolest 3 ja nende vahele asetatud perforeeritud diafragmast 2. Ventilaatori 6 abil antakse õhk renni alumisse poolde diafragma alla.
Arvutusolukorra puhul on kütteseadme seadearvuks 21,7±3 C, et saavutada ruumis siseõhu temperatuuriks 21 C. Teise arvutusolukorra puhul on kütteseadme seadearvuks 20,5±1 C, et oleks ruumis tagatud piirtemperatuur 21 C. Seadearvude suurustest on näha, et perioodilise kütmise korral peab kütma ruumi siseõhu kõrgemale temperatuurile tagamaks piirsuurust 21 C, mis iseloomustab perioodilise kütmise korral esinevat ülekütmist.

Akrüülvärv on keemilise püsivuse suhtes mõõdukas, hea löögikindlusega ja hea elastsusega • Alküüdvaik-sideaine on hea läike- ja värvustooni püsivusega, samuti hea kriipimiskindlusega ja tugevusega, aga halva löögikindlusega.
Aeroc põhitoorained on kõik puhtad eestimaised looduslikud mineraalsed materjalid, mis kõik tarnitakse tehase vahetust lähedusest – tsement Kundast, lubi Rakkest ning liiv Aeroc AS Toolse liivakarjäärist. Oluline on siinkohal märkida, et AEROC toodete valmistamisel ei kasutata põlevkivituhka, mistõttu võrreldes nn Narva tuhaplokiga on tegemist nii toorainete koostiselt kui omadustelt põhimõtteliselt erineva materjaliga.
Aktiivsuse ühik on Met (uni- 0,8; auditoorne töö- 1; sörkjooks- 5,8). Rõivaste soojapidavuse ühik - Clo, (trikoo- 0,1; toariietus- 1; talvemunder- 7). 1Clo= 0,15 m2K/W. Istuv ja loengut kuulav tudeng eraldab 100W/h energiat.

Öko tähendab ka keskkonnasäästlikku materjalikasutust, allergiavaba viimistlust, võimalusel taaskasutust ja madala difusioonitakistusega ehk “hingavaid” konstruktsioone. “Hingav” maja tasakaalustab õhuniiskuse taseme sarnaselt looduslikule palkmajale. Majades on tervislik mikrokliima ja neis elamine on energiasäästlik, need majad vastavad energiatõhususe ja energiamärgise nõuetele.
Abriss on skemaatiline joonis, millel on kujutatud alaliselt kindlustatud GMV punkti lähemas ümbruses olevad selged maastiku püsiobjekti, nagu hooned, posti, üksikud puud, teede ristmikud, kraavikäänakud jm. Pärast punkti ehitamist koostatakse selle abriss, kuhu märgitakse mõõdulindiga või kaugusmõõturiga määratud kaugused 3-4 maastiku püsiobjektist punkti tsentrini +/- 5cm täpsusega.
Ankruduspikkus on n¨ud 355mm. o u¨ Betooni nakketugevus: fctk0,05 1, 8 fbd = 2, 25 · ν1 · ν2 · fctd = fbd = 2, 25 · ν1 · ν2 · = 2, 25 · 1 · 0, 7 · = 1, 89 (95) 1, 5 1, 5 ∅20A400 p˜lvega varraste baasankurduspikkus: o ∅ σsd 20 350 lb,d20 = · = · = 926mm (96) 4 fbd 4 1, 89 Paindearmatuuri ankurdatud suudab vastu v˜tta t˜mbej˜udu: o o o 355 FRd,As1 = 1257 · 350 · = 168, 7kN (97) 926

Amfiboolid on krüsotiilasbestist tugevama kiuga ja nende värvus võib sõltuvalt rauasisaldusest varieeruda värvitust mustani, sageli on need rohekad või rohekas pruunid. Asbest on tule- ja ilmastikukindel, halva soojus-, elektri- ja mürajuhtivusega, suhteliselt suure tõmbetugevusega, suure eripinnaga, hea adhesioonivõimega, vastupidav alustele ja enamikule hapetest, elastne ja ka dekoratiivne.
Absoluutne niiskus on üle 20%. Sageli tuuakse materjal ehitusplatsile kuivana, kuid platsil seistes või ka avatud konstruktsioonidesse paigaldatuna on materjal ilmastikutingimustele avatud ja tema niiskus tõuseb kuni 30%-ni. Kui selline materjal kuivatamata asetada suletud konstruktsioonidesse, on seenkahjustuse teke praktiliselt vältimatu. Eriti siis, kui konstruktsioon on ka halvasti ventileeritud.
Arvestatavad tegurid on veel konstruktiivsele funktsioneerimisele ja kasutusea pikendamisele suunatud tegurid: • vormide ja tugede tugevus • pingestatud konstruktsioonide pingetugevus, • betooni kahanemis- ja pragunemisriski vähendamine, • vesitsemendisuhe igal konkreetsel juhul eraldi, • betoonipinna tiheduse tagamine, • kulumiskindluse parandamine näiteks naelkummikoormuse vastu.

Arvutuskäik on järgmine: 1) leitakse ülalnimetatud koormuskombinatsioonile vastav moment ankrupoltide telje suhtes Ma ja survetsooni laius zb; 2) leitakse ankrupoltide telje kaugus survetsooni keskkohast za valemiga zb za = d − ; (9.8) 2 3) leitakse ankrupoltide summaarne tõmbejõud valemiga M ∑ F t , Sd = a − N Sd ; (9.9) za 4) kontrollitakse või dimensioonitakse ankrupoldid.
Ühiskondlik aktiivsus - POSITSIOON 5. JULGUS KAITSTA OMA ÕIGUSI 6. KUTSEHAIGUS 7. PUUETEGA INIMESED 8. SEKSUAALSED VÄHEMUSED 9. PERSONAALNE – ISIKLIK (‘TAVADISKRIMINEERIMINE’) 10. JNE (ERAKOND, VANUS, OSALINE TÖÖAEG, SOT-SEISUND, KARISTUSE KANDMINE…) DISKRIMINEERIMINE VÄLJENDUB · PALGALINE · TÖÖHÕIVE-ALANE · KUTSE- E TÖÖALANE · INIMKAPITALI OSAS MIKS IKKAGI?
Arenenud puht - tehilisest teenusest läbi anlüütilise ning probleeme lahendava ja äritegevust planeeriva tegevuse strateegiliseks tegevusvaldkonnakks koos ekspertidega,- kinnisvarajuht on isik,kes on muutunud läbirääkijaks,selleks,et arendada aj viia ellu valikuid mis toetaksid ettevõtte äristrateegiat;selleks on vaja läbi rääkida maaomanike ning hankijatega.

Asw on põikarmatuuri pind ühel posti ümbritseval perimeetril (mm²); sr on põikarmatuuri paiknemise perimeetrite radiaalsamm (mm); fywd,ef on põikarmatuuri efektiivne arvutustugevus läbisurumisel, leitakse valemiga fywd,ef = 250 + 0,25d fywd (MPa); d on plaadi kahe ristuva suuna keskmine kasuskõrgus (mm); on põikarmatuuri ja plaadi pinna vaheline nurk.
Autoklaavsed lubi - liivtooted nagu silikaatkivid, -betoonid. • Lubivärvid –valmistataksepeene kõrgekvaliteetse kustutatud lubja baasil • Lubi leiab kasutamist ka reas teistes majandusharudesnagu tekstiili-, paberi jms. Hüdrauliline lubi • lubjakividest, milles on 6- 20% savikaid lisandeid, mergeliliste lubjakivide mõõdukal põletamisel 900- 1100 kraadi juures.
Aksiaal - kolbpumbal on kõik hammasrataspumba puudused likvideeritud, kuid säiluvad kõik eelised, väljaarvatud konstruktsiooni lihtsus Eelised: kompaktsed, arendavad töösurvet 200...300 atm. On hermeetilised, kõrge töösurvega ja mahukasuteguriga s.o. 0,98...1,0; kogukasutegur 0,92..0,96. Energia mahutus pumba massiühiku kohta ulatub kuni 12 kW/kg kohta.

Õõtsumisel on negatiivne mõju: (vt. Tahvel 5.XII) ♦ tekitab merehaigust, ♦ võib põhjustada lasti nihkumist ja ohtlikku kreeni, ♦ tekitab laevakeres ohtlikke pingeid, ♦ halvendab mehhanismide töötingimusi, ♦ halvendab sõuseadme töötingimusi, ♦ suurendab laeva veetakistust, ♦ põhjustab kiiruse langust, ♦ põhjustab kütusekulu suurenemist
Armatuurterase käitumine on spetsifitseeritud järgmiste omadustega: voolavustugevus (fyk või f0,2k); maksimaalne tegelik voolavustugevus (fy,max); tõmbetugevus (ft); venivus ( uk ja ft/ fyk); painutatavus; nakkekarakteristikud (fR , vt lisa C); ristlõike mõõtmed ja tolerantsid; väsimustugevus; keevitatavus; keevisvõrkude ja -karkasside nihke- ja keevitustugevus.
Ankrupaikadel on ära toodud nende sügavus ja põhja iseloomustus. Samuti on need karakteristikud välja toodud lootsi raamatutes. Kui tuleb jääda ankrusse rannikulähedusse, kus ei ole märgistatud eraldi ankrupaiku, tuleb nendesse kohtadesse läheneda väga ettevaatlikult ja pidevalt vee sügavust kontrollides. Parima haarduvusega põhjad on liiv, savi.

Akustilisteks materjalideks nimetatakse materjale, mida kasutatakse ruumide akustiliste omaduste parandamiseks, müra isoleerimiseks või summutamiseks Heli all mõistetakse laine kujul leviva elastse keskkonna osakeste võnkumist inimese Kõrv võtab vasu sagedust 15....16 000Hz Akustilised materjalid jaotatakse: kõlaiseisoleermaterjalid, mida kasutatakse vahekihis.
Akudrell - kruvikeeraja (Joon. 12) sarnaneb ehituselt elektridrelliga –põhiline vahe seisneb selles, et võrguvoolu asemel kasutatakse toiteallikana akut (Joon. 14) ning jõuülekandena planetaarreduktorit mis võimaldab oluliselt suurendada väändemomenti (jõudu millega kruvi keeratakse). Väändemomenti on võimalik astmeliselt reguleerida.
Aknatüüpidest on puitelamutel enim kasutusel kahe raamiga aknad, milles mõlemas on üks klaas (58%) ning ühes raamis asetsev klaaspaketiga aken (36%). Paaril juhul oli tegemist ka lahendustega, kus on kaks raami, millest ühes on pakett ehk siis kokku kolm klaasi, ning ühe raamiga, milles on kaks klaasi, mõlemat juhtumit esines ühel korral.

Õõnesplokkide netomahukaal on 2000 kg/m3 ja täisplokkide mahukaal 2100 kg/m3 Õõnesplokkide garanteeritud keskmine survetugevus netopinnale on 18 MPa ja täisplokkidel 25 MPa Veeimavus on maksimaalselt 8 % Külmakindluse klass on F50 Tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei soovitata betoonplokke kasutada Muud müürimaterjalid
Ül on summutada vertikaalsuunalised võnkumised masina liikumisel ebatasasustel ja suurema kiirusega masinate juures säilitada rataste kontakt toetuspinnaga. Elastsete elementide tüübi alusel tuntakse: a) mehaanilist – vedruterasest valmistatud leht-, spiraal- või torsioonvedrusid mis asetatakse raami ja sildade vahele b)
Õlisi - määrab konsistentsi Viskoossus • vaike (tõrvi) Toimub +60 kraadi juures; Viskosimeeter - suurmas veeanumas • parafiini - muudab hapraks olev väiksem bituumeni anum, mille põhjas kuulklapiga suletav standartne ava (10 mm või 5 mm). • (asfalteeni) Mõõdetakse aeg sekundites 50 cm3 bituumeni läbivoolamiseks.

Õhupidavus on mõõdetud õhulekketestiga ja tulemused on esitatud kahel viisil:  õhulekkearv q50, m3/(h·m2), mis iseloomustab õhulekke suurust 50 Pa juures jaotatuna elamu piirdetarindite pindalale;  õhuvahetuskordsus 50 Pa juures n50, h-1, mis iseloomustab lekkeõhu suurust 50 Pa juures jaotatuna elamu sisekubatuurile.
Aeroc as on välja kasvanud 1991. aastal alguse saanud Eesti erakapitalil põhinevast ettevõtete grupist, mis asutamisest möödunud enam kui 11 aasta jooksul on edukalt tegutsenud mitmes ehitusmaterjalitööstuse valdkonnas – seadmete ja tehnoloogia projekteerimises, lubjatootmises ning poorbetoontoodete vahendusmüügis.
Üürnik on võlgu kolme järjestikuse kuu eest raha (nii kolm kuud üürisummat või ka kolm kuud kommunaalkulusid). Kui üürnik tasub enne talle antud tähtaega võla, on ülesütlemine kehtetu 2. Ilma üürileandja nõusolekuta teeb parendusi, võtab allüürniku, rikub ruume tahtlikult või rikub maja sisekorraeeskirju.

Ajatasu – töölise palga aluseks on tööl oldud aeg. Sel ajal tuleb teadlikult täita ametijuhendis esitatud kohustusi.
Õlibaasilised hermeetikud - madal hind; koosnevad täitematerjalidest(savi)+ õlikomponendid • Butüülhermeetikud –lahustid+ savi või kriiditäidisega; • Akrüülhermeetikud- • Latekshermeetikud-lõhn puudub, kerge kasutada, säilib -15 a, • Lahustibaasil hermeetikud- eraldub ebameeldiv lõhn, hea kleepumisvõime ilma krundita.
Alumiiniumi sulamitest on tuntud sulamid, mis sisaldavad vaske, mangaani, räni või magneesiumi. Klassikaline alumiiniumisulam duralumiinium (dural) loodi aastal 1906 ja on sellest ajast olnud kasutusel lennukitööstuses (Al koos 4%vasega). Tänapäeval kasutatakse täiustatud sulameid, mille koostisesse kuuluvad ka teised elemendid.

Õhuniiskus on kõige madalam kevadel ja kui peaks juhtuma soe ning kuiv mai, on mõningane oht, et ehitusplatsil pikalt seisma jäänud lauad kuivavad oluliselt alla 18%. Kui nüüd sellised lauad voodris tihedalt kokku pressida, võib nende niiskumisel vihmasajus juhtuda, et paisumise tagajärjel kummub osa voodrist lahti.
Arvutuslik sisejõud on koormuse ebasoodsat muutlikkust arvestav suurim selles lõikes esineda võiv sisejõud; Rd - vaadeldava lõike arvutuslik kandevõime Arvutuslik kandevõime on sisejõud, mida lõige suudab vastu võtta, arvesse võttes materjali tugevuse ja muude kandevõimet mõjutavate asjaolude ebasoodsat muutlikkust.
Šamott - tellis 1903 Puit 421 Mullpolüstüreen 12 Vahtklaas 129 Tsementfribroliit 343 Kipsplaat 700 Klaas 2511 Graniit 2827 4.2 Ebakorrapärase kujuga kehade tiheduse ja poorsuse määramine Ebakorrapärase kujuga proovikeha mahu määramisel kasutatakse Archimedese seadusel põhinevat hüdrostaatilist kaalumist.

Arvutamiseeskirjad on juhtudel ja puitlagede puhul, juhul samad, kui tavalisel horisontaalvuuk tuleb sel vertikaalne armatuur müüritisel. Arvestades juhul 2…2,5 m tagant jätkatakse ülekattega, väikeplokkide väikest sulgeda mördist põikiribaga, ülekatte pikkus ~ 300 mm. 18 Betoneerida ei tohiks varem, sillusplokki.
Algpõhimõtted - peab olema kattev kõik töövõttu puudutavad kulud -ei saa olla kordumisi -hinnatakse päevahindades (hetkel kehtivad hinnad) -haavab arvutatava terviku piiritlemist alusdok süvenemiste teel EHITUSKULUDE LIIGISTUS Enamus projektidest liiga suured, et neid tervikuna planeerida, juhtida, eelarvestada.
Alumiiniumripplagi on hästisäiliv, niiskuskindel, puhastatav, avatav ja vajaduse korral ka vaid osaliselt uuendatav siseviimistlusmaterjal, seega hea investeering võrreldes odavamate materjalidega. Alumiinium on keskkonnasõbralik ehitusmaterjal: vananenud või kahjustatud alumiiniumi saab suunata ümbertöötlusse.

Ühendusteede pind on korruse netopinna osa, mis on ettenähtud hoone osade omavaheliseks ühendamiseks (näiteks trepikojad, mittetehnoloogilised koridorid, liftišahtid evakuatsioonirõdud). Hoone köetav pind on ruumide, mille õhu temperatuur kütteperioodil oluliselt ei reageeri välisõhu temperatuuri muutustele.
Aastane soojus - ja elektrienergia kokkuhoid (kWh/(m2·a)) on oluliseks sisendiks järgmisele majanduslikule võrdlusele, mille tulemusi kajastab Tabel 14.5. Tabel 14.5 Kahekorruselise keldriga ühe trepikojaga krohvitud fassaadiga “Tallinna maja” tüüpi elamu energiatõhususe majandusanalüüsi koondtabel.
Aktsiaseltsi ärinimi on AS Kohvi Kohvik (edaspidi aktsiaselts) 2. Aktsiaseltsi asukoht on Tartus ja aadress on Eesti Vabariik, Tartu linn, Pikk 8. 3. Aktsiaseltsi tegevusalad on: pagaritoodete valmistamine ja müümine, klientide teenindamine. 4. Aktsiaseltsi majandusaasta algus on 1.detsember ja lõpp 31. november.

Antiseptilist värvi – “Pinotex”. Antiseptimise meetoditest enamkasutatavad on võõpamine, pritsimine, immutamine vannis, surve all immutamine, difusioonimmutamine jne. Võõpamise ja pritsimise puhul antiseptik kuigi sügavale puitu ei imbu. Vannis immutamise puhul asetatakse puit algul kuuma antiseptikusse.
Asw — uhes tasandis paikneva p˜ikarmatuuri ristl˜ikepindala ¨ o o s — rangide samm fywd — p˜ikarmatuuri arvutusliku voolavustugevus o ν1 — p˜ikj˜ust pragunenud betooni tugevuse v¨hendustegur o o a αcw — surutud v¨¨ pingeolukorda arvesse v˜ttev tegur oo o 1 ≤ cot Θ ≤ 2, 5
Ühel alusel on 120 tk. Teiseks Mosaiik 2, mille mõõtmed on163x122x60. Ühel alusel 120 tk. Mosaiik 3, mille mõõtmed on 246x163x60. Ühel alusel 120tk. Mosaiik 4, mille mõõtmed on 81x81x60. Ühel alusel 40tk. Mosaiik 5, mille mõõtmed on 163x81x60. Ühel alusel 40tk. Kokku ühel alusel kive 11,4m2.

Šahtahjudes - kõrgahjudes, mis on ehitatud tulekindlatest tellistest ja mille kõrgus on üle 40 meetri.
Avaldisega a1 – tala toetuspunkt b – tala ligikaudse hoone pikkuse l, Mrd=As*fyk*z/s Tuleks laius). Jaotusmehanismi mille puhul temperatuuri kontrollida silluse (toepadja) kasutamisel muutuste mõju ei tekita veel ülearmeerimist vastavalt jaotatakse surve laiemale vigastusi konstruktsioonides.
Aluslaudise samm on maksimaalselt 200mm. Katuseharjal, räästal ja läbiviikude ümbruses on roovitus tihedam, roovituslaudade samm 125mm. Neelude alused ja murdekohtade alused tuleb lahendada vastavalt “Rannila” katusepleki ja valtspleki paigaldusnõuetele (aluseks tihe laudis). Korrosioonikaitse.

Asfaltbetoonide e - moodulid on võetud 100C juures; • Katendi arvutamine elastsele vajumile ( Evaj ) ; Evaj = [ a ⋅ log( Q ) + b] ⋅ K tt a ja b (vt. T13.1) • Evaj = [67,6*log(1000) + 61,3] * 0,94 = 248 MPa • Kuna Emin =180 Mpa ≤ Evaj =248MPa, siis edasised arvutused on tehtud Evaj järgi.
Asendamisega õhk - vesi-soojuspumbaga, on võimalik saavutada võrreldes algolukorraga energiatõhususarvu (ETA) klassi C (energiatõhususarv 150 kWh/(m2·a)). Energiatõhususe renoveerimispakettidesse on koondatud erinevate meetmete kombinatsioonid, mis tagaksid taotletava energiatõhusustaseme.
Autotõstukiks on reeglina varustatud 360o pöördeulatusega pöördemehhanismiga, väljaulatuvate külgtugedega ning tihti ka elektrigeneraatoriga ja kompressoriga, mille väljavõtted asuvad hällis ja mis võimaldavad töölisel kasutada vastavaid käsimasinaid ettenähtud tööde sooritamisel.

Õhkkuivatus –  õhu käes (ei saa viia alla 15 %), pikk protsess 2. KAMBERKUIVATUS – spetsiaalsetes ruumides, kõrgel temperatuuril (80 –  100 C), läheb energiat, protsess on kiire 3. ELEKTRILINE – kõige kiirem (10 – 12 h), puit kuivab ühtlaselt
Ärkel - välisseinaga piiratud hoone osa, mis ulatub välisseina tasandist välja.
Õhklubi – ehk harilik lubi, saadakse kaltsiumkarbonaatsete kivimite põletamisel.

Armeerimistegur on ρ1= 1000 ∙ 200 =0,00435 ¿ ρ1,min=0,0013 ¿ ρ1,min=0,26 f yk =0,26
Antud kursusetöös on vaadeldava hoone ehitustööde lepinguliseks ehituskestuseks 415 kalenderpäeva või umbes 240 tööpäeva ajavahemikus 29.08.2011 kuni 17.10.2012. Reaalseks ehituskestuseks, alates ehitusplatsi piirdeaiaga piiramisest kuni kasutusloa saamiseni, kuulub 235 tööpäeva.
Õõnesplokkide tihedus on vähemalt 2000 kg/m3, täiskividel vähemalt 2100 kg/m3. Arvutuste aluseks on normaliseeritud survetugevust Fb (määratakse 95 % tõenäosusega). Mördil peab olema ehitise projekteeritud kasutuseale ja konkreetsetele kasutamistingimustele vastav küllaldane kestvus.

Ühekoopalised - perioodiline Mitmekoopalised-pidevad 22) ühekoopaliste hüdrauliliste ekskavaatorite tööorganiks võib olla a) vastukopp b) kaevekopp c) pärikopp 23) ühekopalise ekskavaatori noole tüübid? Sirge monoplokk nooled; painutatud monoplokk nooled; kaheosalised nooled.
Autotunnelid – Mont Blanc FRA-ITA 1958-62.a. 11,5km b7m h4,6m. Autotunnelite probleem on ventilatsioon ja sellepärast on nad teistest tunnelitest suuremad ja ka kallimad (2-3 korda kallim). Pikimad USA Delaware Aqueduct 137km, , Moskva metroo 41,5km, Maantee NOR 24,5km Laerdal.
Analüüsitud energiaeritarbimine on selle hoone köetava pinna kohta. Eeldatud on, et puitkortermajades on köetavaks pinnaks korterite eluruumide pind (elamispind koos abiruumide pinnaga). Kui hoone köetavat pinda pole olnud võimalik määrata, on energia erikulu mainitud hoone netopinna kohta.

Autoklaavitud poorbetoontooted - tootmine, kasutamine- Tootmisprotsess. Põhimaterjalide ja vee segusse lisatakse reaktsioonitekitajana alumiiniumpulbrit, mille tulemusel segu kerkimise ja tardumisega samaaegselt moodustub vesinikugaaside eraldumise käigus materjali suletud pooridega struktuur.
Üldi - selt on kehtestatud, et tehas peab garanteerima oma toodangu müümisel selle tugevuse 95 % tõenäosusega, sellist suurus tähistatakse fk-ga. Selle nn toodangu margi puhul määratakse eel- toodust lähtudes materjali arvutuslik tugevus vastavalt 3 σ reeglile.
Aasta talv on keskmisest külmem (veebruaris üle 6 kraadi külmem), suvi 2010 oli vastupidiselt märgatavalt soojem (juulis üle 5 kraadi soojem). Välisõhu suhteline niiskus on mõlemal suvel olnud mõnevõrra keskmises madalam ja mõlemal talvel keskmisest 2..4% kõrgem.

Ühendustorustiku materjaliks on PVC plasttoru, SN8, de160mm. Krundisised kontrollkaevud on plastist, D400/ 315 mm Hoonesiseste kanalisatsioonitorustike materjaliks valida UPONORi kanalisatsioonitoru HTP, de50,75 ja110 mm. Torud liidetakse samast materjalist fassonosade ja kummitihenditega.
Ühenduste tugevus on sama tugev kui katusekate ise. Tavaliselt kasutatakse pikiühenduste keevitamiseks pool-automaatseid keevitusautomaate, kus keevituskiirus, -temperatuur ja surve on optimaalsed. Käsikeevitusföönidega teostatakse ristiühenduste ja detailide keevitusi.
Antud näites on meil ette antud kasutamiskulu U0 ning seetõttu kapitali optimaalne maht on punktis K*0 . Kui kasutamiskulu väheneb, siis toimub nihe punkti K*1 ning kapitali optimaalne suurus kasvab. Kui kapitali kasutatakse vähem, siis ei ole kasum maksimaalne.

Arvutuspikkus on elemendi deformeerunud kuju kirjeldamiseks kasutatav pikkus, seda võib määratleda ka nõtkepikkusena, so tegeliku elemendiga sama ristlõiget ja nõtkekoormust oma- va mõlemas otsas liigendkinnitusega ja konstantse normaaljõuga posti pikkusena.
Abiseadmed on töövedeliku mahutamiseks, puhastamiseks (filtrid), soojendamiseks ja jahutamiseks, transportimiseks (torud), Hüdrojaotur on hüdroajami juhtimisaparaat, millega avatakse ja suletakse vedeliku läbivoolu ning muudetakse vedeliku liikumise suunda.
Õhksideaineteks nimetatakse sideaineid, mis veega (või ka vesilahustega) segatult õhu käes tarduvad ja kivinevad ning oma tugevuse säilitavad: õhklubi, ehituskips, kipsanhüdriit, Hüdraulilised sideained võivad pärast tardumist kivineda nii õhus kui ka vees.

Ühel alusel on 7,7m 2. Ühel ruutmeetril on 39 kivi ja need kaaluvad 210kg. Teiseks 225x112,5x80. Ühel alusel on 9m 2. Ühel ruutmeetril on 39 kivi ja kaalub 180kg. Kolmandaks 225x112,5x60. Ühel alusel on 11,5m 2. Ühel ruutmeetril on 39 kivi ja kaalub 130kg.
Aeroc sein on küll veekindel, kuid niisketes ruumides on soovitav pinnad töödelda niiskustõkkega. Laudvooder ja viimistluspaneelid Puitroovide ja lattide kinnitamine niiske AEROC seina pinnale ei ole soovitav, sest roovid võivad niiskuse mõjul kaarduda.
Üldine reegel on selline, et pigmendi kattevõime on proportsionaalne selle murdumisnäitajaga, osakese suuruse peensusega ja värvi sügavusega. Tavaliselt pigmendid, mis on raskmetallide ühendid omavad suurimat kattevõimet, erandiks on tahm ja ultramariin.

Asbestmineraalid on magneesiumi, raua, osaliselt ka kaltsiumi ja naatriumi hüdrosilikaadid. Nad on erineva keemilise koostisega ja sellest tulenevalt ka erinevate omadustega. Krüsotiilasbesti kiud on elastsed, painduvad ja moodustavad hargnevate otstega kimpe.
Astmed on toetatud puidust põskedele, mis omakorda toetusid põrandale ja/või mademele, vt. Joonis 2.59. Uuritud hoonetes võis kohata väga huvitava lahendusega puittreppe (vt. Joonis 2.60), mis on väärtuslikud ja peaksid sellisel kujul säilima.
Aurulaevad – peajõuseadmes kasutatakse auru jõudu.

Õhuleketega seinapind on toodud Joonis 7.10, sellele elamule oli lisatud ka soojustus ja tuuletõke. Palgi vahedest lekkiva õhu põhjuseks võib olla palkide ebaühtlane vajumine, tihendusmaterjali väljakukkumine (sammal, takk või vill) või palkide mädanemine.
Õlivabad määrded - lubimääre, seepmääre; Sideaine järgi jagunevad: segunevad betooniga kergelt, kuid detail ei muutu • Õhkmördid - sideaineks lubi, kips, savi või mõni õliseks muu õhksideaine; kasutamine ainult kuivades Vormide vormimine: kohtades
Õhukesekihi - Kergmört mört (0,5 …3 mm) Savitellis M10-M20 0,30 0,30 0,15 M2,5-M9 0,20 M1-M2 0,10 Silikaatkivi M10-M20 0,20 0,40 0,15 M2,5-M9 0,15 M1-M2 0,10 Betoonkivid M10-M20 0,20 0,30 0,15 Poorbetoonkivid M2,5.M9 0,15 Tahutud looduski- M1-M2 0,1

Aeroc as on välja kasvanud Eesti erakapitalil põhinevast ettevõtete grupist. See on edukalt tegutsenud mitmes ehitusmaterjalitööstuse valdkonnas- seadmete ja tehnoloogia projekteerimises, lubjatootmises ning poorbetoontoodete vahendusmüügis.
Aluse laius on laiem katendi alusest Kruusakihile mis, ei ole töödeldadud sideainega, on iseloomulik struktuuri kontaktne tüüp(osakeste vaheline Alumine kiht killustik >=40 mm, ülemine peenkillustik side toimub kontaktpunktides hõõrdejõu abil.
Äärikud on omavahel ühendatud silindriliste või koonuseliste poltidega .Poldid töötavad lõike ja tõmbepingetele . Poltide arv olenevalt võlli diameetrist on 6 - 12 , 25% poltidest peavad olema kalibreeritud ja sobitatud sisse värvi järgi.

Äärmiste sekt - sioonide rattad on varustatud õhkpiduritega, mida teisaldamisel saab juhtida auto kabiinis. Vibrorullid: Vibroseadmed kujuavad endast dünaamilist süsteemi, mille parameetrid on mass, elastsete elementide jäikus ja võnkumise iseloom.
Ülevaate saamiseks on koostatud kõigi erinevate gruppide kahest esimesest segust gaussi kõver (Graafik nr 1.). Tulemustest on näha, et keskmine survetugevus oli 41,2 MPa. Katsetulemustes on näha, et suuri erinevusi katsekehade survetugevuses ei esinenud.
Arvutuslik välistemperatuur on -22°C Ruumide sisemine temperatuur on +22°C Pesemisruumi temperatuur on +25°C Hoone soojakulu küttele on ~10 kw Soojakulu soojale veele on 4500 kw aastas Katla arvestuslik võimsus on kuni 25kw Soojakandja parameetrid on 80°-60°C

Õlimäärded - parafiinmääre, naftamääre jne; ei • Plaatimissegud - ülesandeks plaadi kinnitamine segune betooniga, seega efektiivsemad; liiga paks seinale või põrandale (viimasel juhul ka kandma määrdekiht muudab detaili õliseks koormust)
Arvutan rf - põrandaplaadi soojustakistuse koos teiste kihtidega . Rf = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 (15) Rf = 0,059+0,05+1,875=1,984 m2K/W 7. Arvutan dt koguväärtuse, [2:13] : dt = w +(RSI+ Rf +Rse) (16) dt = 0,605 + 1,5 (0,17 + 1,984 + 0,04) = 4,62m
Akende soojusjuhtivust on võimalik vähendada kasutades väiksema soojusjuhtivusega klaaspaketti( 2 klaasi asemel 3), kasutades väärisgaasi paketi vahel, vähemalt üks klaas võiks olla energiat säästev madala emissioonivõimega nn energiasäästuklaas.

Akrüülhermeetikud - ülevärvitavates vuukides, krohvi või tellismüüri pragudes, ukse- ja aknaraamide ning teiste ehitiste Tehnilised isoleermaterjalid - mahutite, boilerite ja muude osade vahelistes ühendusvuukides tehniliste seadmete isoleerimiseks
Õlilakid ehk lahustipõhised lakid, kuivavad oksüdatsiooni tulemusel (üsna kaua). Kui lahusti on aurustunud, reageerib õli õhus oleva hapnikuga ning muudab kuivanud lakipinna nii tugevaks, et see enam lakibensiiniga töötlemisel ei pehmene.
Avatud brutopind on seintega piiramata, katmata hoone pind(rajatised) Piiramata küljes on avatud brutopinna piiriks konstruktsioonide välispindu ühendav mõtteline joon. Piiramata, kuid kaetud pinna juures on piiriks katuse horisontaalprojektsioon.

Alltöövõtulepingu puhul on lepingu poolteks tellija (peatöövõtja) ja töövõtja (alltöövõtja) Peatöövõtja on kohustatud tagama ja varustama alltöövõtja vajaliku informatsiooniga, koordineerima alltöövõtjate tööd ja omavahelist suhtlemist.
Alumiinium - tsink kivipuistega katusepaneeli põhikomponendiks on 0,4 mm paksune galvaniseeritud terasest katusepaneel, mis on profileeritud nii, et paneelide omavahelise seostuse tulemusena moodustub äärmiselt vastupidav ja tihe struktuur.
Aparell on laevast kaile väljaulatuv tugev ja lai kaldatee, laeva sisemisi kaldateid nimetatakse rampideks. Need laevad ilmusid eelmise sajandi 60-ndate aastate algul ja kaubakäive kiirenes oluliselt. Eriti kasutusel liinikaubalaevadel.

Ajakulu määramine on üheselt arusaadav kõigile • Ajaarvestuse korraldus on lihtne (vähe kirjatööd ning kulutusi) • Võimalik tööjõu paindlik/efektiivsem kasutamine • Ametjuhendit saab täiendada (lisada töökorraldusi ja -kohustusi)
Alidaad - teodoliidi liikuv osa millel on pikksilm ehk viseerimisseade, lugemisseadised (läätsede ja prismade süsteemide abil projitseeruvad limbi lugemid lugemimikroskoopi , mille okulaar asub pikksilma okulaari kõrval) ja vesilood.
Ühendav element - SISSEPÄÄSU AEROC(autoklaavitud kergbetoonplokkid) küllalt töömahukas, siis enamikul juhtudel tegelevad sellega mitme sõlm(tuulekoda, vestibüül, garderoob, abiruumid(info/kassa), ----Tehisalused---- eriala spetsialistid.

Agregaat - > liiv, kruus, killustik; on inertsed, ei reageeri vee ega sideainetega; on tavaliselt suht odavad, moodustavad betooni mahust 70-90 % 6.Survetugevus männil 35-40N/mm2 (Kanada männil 39,5) 7.Klassid näitavad survetugevust.
As columbia - Kivi tehas asub Tartumaal Vana-Kastres. Tehas toodab ja turustab betoonkive, betoonplokke ja sillutiskive, mis valmistatakse portlandtsemendist, veest ja sobivatest mineraalsetest täiteainetest – liiv ja graniitkillustik.
Akna avamine on raskendatud talvel, kuna halvendab oluliselt soojuslikku mugavust ruumides ja ei võimalda soojuse taaskasutust. Tänavapoolsete akende lahtihoidmine suurendab turvalisuse riski ja tänavatolm pääseb kergelt korterisse.

Avatäidete ülesandeks on tagada nõutav valgustatus ja insolatsioon, nähtavus (vaade); nad on samuti oluliseks osaks fassaadilahenduse juures; avatäidetest sõltub hoone energiatõhususe nõuete täitmine, samuti helipidavuse nõuete täitmine.
Asis trev - 2 Grupp on loodud ja juurutatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem, mis tunnistati 17. juunil 2009. aastal Bureau Veritas International`i poolt rahvusvaheliste standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele vastavaks.
Üldtingimused on koostatud põhimõttel, et vastutuse, riski ja garantiide jagamine lepingu osapoolte vahel oleks sõnastatud võimalikult selgelt, sest ainult maksimaalne avalikkus garanteerib vaatastikuse usalduse ja sujuva koostöö.

Arvutuskäik on järgmine: Af f y 1) leitakse posti vöö pindala A f = b ⋅ t f ja selle poolt vastu võetav jõud F f , Rd = ; γ M0 2) leitakse vöö keevisõmbluse pikkus, milleks võib võtta Lw = 2b + 2t f − t w ; Teras 1 111
Ökoehitus tähendab lisaks looduslikule materjalivalikule ka võimalikult väikest töökulu, milles vahel tehakse kompromisse, tehes vannituppa näiteks küll loodusliku, kuid palju vaeva nõudva eksklusiivse tadelaktviimistluse.
Õõnsusega polüvinüülkloriid - profiilidest. Plastaken on väga tihe, piikaealine, ning ei vaja lisaviimistlust. Tihendusmaterjalid on elastsed ribakujulised materjalid, milliseid kasutatakse mitmesuguste vuukide, uste, akende jne. tihendamiseks.

Öeldes on tegemist katusepapist vahekihiga aurutihedaks tehtud laudisekiht) ümber raketise ehitada. Need ehitatakse karkasskonstruktsioonide sammaste , talade, riivide ja plaatide betoonimisel, mille pinnamoodul on 10...20.
Ühel alusel on 405 tk (10,25 m2). Üks alus kive kaalub 1,4 t. Hind 0,21EURi. Saadaval samade mõõtmetega veel rohelist (0,33EURi) ning punast ja musta (0,28EURi). Teiseks: 225x112,5x80 (pikkus x laius x kõrgus). Värvus: hall.
Allveelaevad on viimase ajani olnud vaid sõjalaevad, kuid tänapäeval on olemas palju veealuste uurimistega tegelevaid aparaate, mis oma olemuselt on allvee-laevad. Ka kaubaveoks ette nähtud allveelaevade projektid on olemas.

Analüüsitud perioodiks on detsember 2009 kuni veebruar 2010. Järgnevatel graafikutel on esitatud ühe elamu keskmine muutus, mis on 4…9 kütmisperioodi keskmine (v.a. Joonis 3.28 vasakul). Eelnimetatud viies elamus on kõigis ahiküte.
Asbestitööd on reguleeritud Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega „Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1.“ Tööandja peab tagama asbestitöid tegevale töölisele perioodilise tervisekontrolli.
Asw on ühes tasandis paikneva põikarmatuuri (rangide) ristlõikepindala; s on rangide samm; fywd on põikarmatuuri arvutuslik voolavustugevus; on põikjõust pragunenud betooni tugevuse vähendustegur, vt valem (6.5).

Auktelliste tihedus on 1300… 1450kg/m3, külmakindlus _15 tsüklit, tugevusklassid 20; 17,5; 15; 12,5 ja 10. Auktelliste soojajuhtivus on tunduvalt väiksem kui täistellistel, seepärast kasutatakse neid peamiselt seinamaterjalina.
Acoustic comfort – mugavad heliomadused • 2.Atmosphere Comfort – mugavad välistingimused • 3.Safety & Security – ohutus ja turvalisus • 4.Tennafit – integreeritud atennid • 5.Thermal Comfort – mugav temperatuur
Ainete osakaal on vähem kui 4,5% . tera suuruseks on 2,3 ja 6 mm. Mineraalsed krohvid hingavad see tähendab lasevad veeauru läbi  Silikaatkrohv – kasutusvalmis krohvimört vesiklaasi ja polümeeride dispersiooni baasil.

Aurukogujal on pliidi kohal sundväljatõmme. 1.5.3 Elektrivarustus Krundile paigaldatud peakilbist veetakse kaabel 70 cm sügavuselt (ohutuslint vedada 30-40 cm kõrgemalt) hoone tuulekotta, kuhu paigaldatakse jaotuskeskus.
Ühendus sisse - ja väljalaskeavade ning mootori silindreite vahel toimub jaotis asuvate kanalite kaudu. Töötab ka väikestel pöörlemiskiirustel KOLBAKSIAALHÜDROMOOTOR Nurga all paikneva võlli ja sfääriliste kolbidega.
Ühe osa – silmale nähtava kiirguse, lainepikkustega vahemikus 380-780 nm. Et kogu päikesekiirgusest mõõtmiseks välja eraldada just see vahemik, tuleb kasutada silma tundlikkuse kõverat imiteerivat valgusfiltrit.

Ahju toimimist on uuritud energiaarvutuste simulatsiooniprogrammiga IDA-ICE 4.0. Ahju mudel on koostatud, et analüüsida ala- ja ülekütmist koos temperatuuri muutumisega ahjuga kütmisel ning energia kulu ahjuga kütmisel.
Arvutuslik sisetemperatuur on +21 °C ja välistemperatuur -15 °C. Maa temperatuur 1,2 m sügavusel keldri põrandast ja 2,5 m sügavusel maapinnast on +5 °C. Joonistel olevad samatemperatuurijooned on joonistatud kahekraadise sammuga.
Õhuvahetus on elamute sisekliima seisukohast ülimalt oluline, kuid õhuvooluhulkade valikul tuleb leida kesktee süsteemi käigushoidmise kulutuste ja võimalike inimeste tervist ning mugavust mõjutavate tegurite vahel.

Õhukeste metall - lehtede ja värvilisest metallist toodete keevitamisel, samuti remonttöödel Gaaskeevituse puhul on soojusallikaks keevituspõleti leek mis tekib põlevgaasi ning tehniliselt puhta hapniku segu põlemisel.
Alternatiiviks on veetihedast betoonist kandekonstruktsioon, mis täidab ka hüdroisolatsiooni funktsiooni Seda tüüpi hüdroisolatsiooni nimetatakse ka „valgeks vanniks“ kuna kasutatav tsement on heleda värvusega.
As anome on asutatud 1992.a. erakapitalil põhinev jaekaubanduse ja hulgimüügiga tegelev äriühing,. Firma tegeleb spordikaupade, jahi- ning militaarvarustuse, autotarvikute-varuosade müügiga ja maaletoomisega

Aeroc on kaubamärk, mille all Aeroc AS valmistab poorbetoontooteid oma tehases Kunda lähistel ning turustab neid lisaks Eestile Lätis, Leedus, Taanis, Rootsis, Soomes ja Sankt-Peterburgi piirkonnas Venemaal.
Alumine palgirida - põhjustatud puudulikult ehitatud või üldse puuduvast vundamendist akende alused palgid - kondensatsioonivesi satub aknalt palgile ülemised palgiread - mädanemises on tavaliselt süüdi lekkiv katus
Ajurünnak on üldiselt väga hea viis probleemile mitme lahenduse väljatöötamiseks. Tooteideede genereerimisel võib ajurünnak anda laialdasi ja juhuslikke ideid, mida saab äärmiselt kiiresti edasi arendada.

Andureid - andmesalvesteid (vt. Tabel 3.1 seadmete mõõteala ja mõõtetäpsus). Tabel 3.1 Temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõteseadmete andmed Hobo U-12 011 Mõõtepiirkond: Temperatuur: Suhteline niiskus:
Õhuvõtu - ja heitõhu avad kaetakse välisrestidega. Pärast soojustagasti läbimist on õhutemperatuur piisavalt madal, et põhjustada kondensaadi tekkimist heitõhu kanalile, mistõttu tuleb ka see isoleerida.
Antud tööks on paigaldada kolme korruselisele büroohoonele Esimene õõnespaneel tuleb paigaldada võimalikult täpselt, et Monteeritavad paneelehitused saavad oma lõpptugevuse ja jäikuse monteeritavad vahelaed.

Absoluutne värvi - ja külmakindlus • kulumis- ja UV-kindlus • libisemiskindlus ja turvalisus • pikk kasutusiga ja aegumatus • tagab vihmavee imbumise pinnasesse • erakordne vastupidavus • loodussõbralik
Õlivärvidel on omapärane vananemisviis, pind muutub matiks ja kriidistub, et seda ära hoida, lisatakse koostisesse sikatiive ( plii, tsink jne). Õlivärvid on väga elastsed ja head ilmastikutinimuste suhtes.
Šarniir - hoob tõstemehhanismiga ja teleskoopnoolega iseliikuvad tõstukid , eriti väiksemad mudelid, on enamasti varustatud väljaulatuvate külgtugedega, mille abil tõstetakse nad üles tööasendisse.

Üldosas on väga detailselt fikseeritud muudatuste mõju hinnale Omanik Nõunik omaniku finantsid on rangelt piiratud, tuleks eelistada 7.Hinnariski jaotus tellija ja ehitusettevõtja vahel ja tähtajale.
Algdokumentide tõlgendamine – mõeldakse info omamist ja kasutamist selle kohta, millist teavet eridokumentidest võib leida ning võimet ühendades erialade sisu ehk sisu saada ettekujutust objekti siseloomust tervikuna.
Astmed on nt 30, 50, 100 ja 150 cm. Üksikute osade sügavus võiks olla ka üle 2 m. Need osad on vähem tundlikud temperatuurikõikumisele, sinna ei kasva ka veetaimi, mis hoiab tiiki kinnikasvamast.

Aastakulud – arvestavad masina uuesti soetamiseks vajaliku amortisatsiooni summasid; laenu % 3) ekspluatatsioonikulud (remondikulud, hoolduskulud, tööosade vahetus, kütuse ja määrdeainete kulud).
Aeroc põhitoorained on kõik puhtad eestimaised looduslikud mineraalsed materjalid, mis kõik tarnitakse tehase vahetust lähedusest – tsement Kundast, lubi Rakkest ning liiv Aeroc AS Toolse liivakarjäärist.
Aurutõke – peab paiknema soojustuse suhtes soojema keskkonna pool, siis ei teki kondenseerumist. Kui veeaur teel väljapoole kohtab takistust aurupidava kihi näol, siis ei pääse ta sellest läbi.

And days on the shop floor in a chalk circle investigating the location of hidden “Muda”. He took dramatic steps and redesigned the whole production system by employing Just-In-time (JIT), Jidoka
Ülesehitamisel on vaja arvestada: 1.liigitada eh. maksumus tema osade ja elementide kaupa 2.liigitada eh. rajamiseks vajalikud kulud nende kulude kandjale järgi → üksikutest ehitustöödeks jaotamine.
Analüüsi aluseks on uuritavate korterelamute mõõdetud energiatarbimise andmed, mis on saadud Eesti Energia AS-ilt elektri tarbimise kohta ning korteriühistutelt ja gaasi tarnijalt gaasi tarbimise kohta.

Ülemine rest on liikumatu. Alumise resti kallet saab muuta reguleerseadisega 5, mis ühtlasi töötab ka kaitseseadisena, materjali peenestatust saab reguleerida rootori ja purustusresti vahekaugusega.
Šamott - tellised valmistatakse lahjadest savidest, mille SiO2 sisaldus on 65-85% ja 28%Al2O3. Tehnoloogiliselt põletatakse saviainet šahtahjudes või pöödtahjudes kuni täieliku paakumiseni.
Aeglane väljakuivamine on põhjustatud varjuküljest või liiga ligidal kasvavast taimestikust (Joonis 2.15). Palgid hakkavad mädanema enamasti pinnalt (maltspuidu osast), mädanenud osa hakkab hiljem kooruma.

Akende värvimine on vajalik, sest värv kaitseb puitu niiskuse eest ning värvi sees olevad pigmendid kaitsevad puitu UV kiirguse eest, mis „sööb“ puitu ning samuti kiire temperatuuri muutuse eest.
Alalaised – normaalsed kasutustingimused • ajutised – ajutised tingimused näiteks ehituse ja remondi ajal • erakordsed – tulekahju, kokkupõrke või lokaalse purunemise tagajärjel jms.
Aluminaattsement on vees kiiresti kivistuv, kõrge tugevusega sideaine, mida saadakse alumiiniumoksiidi sisaldava tooraine põletamisel koos lubja või lubjakiviga ning sellele järgneva peenjahvatusega.

Arvutuslikus on oodata temas vertikaalseid 24. Hoonete konstruktiivsed skeemis müüritise osaga, mis pragusid seintes temperatuuri elemendid ja sõlmed, talade on jäikuselt ekvivalentne langemisel.
Aeroc materjal ON UNIKAALNE AEROC on kaubamärk, mille all Aeroc AS valmistab poorbetoontooteid oma tehases Kunda lähistel ning turustab neid lisaks Eestile Lätis, Leedus, Taanis, Rootsis, Soomes ja
Ahjutellise soojuserijuhtivuseks on valitud 0,81 W/(mC), erisoojuseks 0,88 kJ/(kgC) ja tihenduseks 1800 kg/m3 (Veski 1988). Ahju lagi ja põrand piirnevad vastavalt põrandaaluse ruumi ja laepealse ruumiga.

Asfaltbetoonsegu - kehtivatele normidele vastavate omadustega bituumenist, fillerist ja normides fikseeritud terakoostisega ning kvaliteediga liivast ja killustikust kuumal sundsegamisel koostatud segu.
Asw on otsitav põikarmatuuri pind ühel perimeetril (mm²), fywd,ef on põikarmatuuri efektiivne arvutustugevus läbisurumisel, leitakse valemiga Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 115
Üldine toime on tingitud traktori enda võnkumisest, mistõttu vibratsioon mõjub kogu kehale (üldvibratsioon). Näiteks traktoril töötavale inimesele mõjub nii lokaalne kui üldine vibratsioon.

Ülesehituselt on tegemist Tallinna maja hoonetüübi jätkuga, kuid kivitrepikoda kaeti nüüd laudisega üle, et eristada neid elamuid, mis pidid sümboliseerima uut epohhi eestiaegsetest eramutest.
Akashi - Kaikyo rippsilla trosside betoonist ankurdusmassiivid, millesse valati 290 000 m³ isetihenevat betooni. ITB kasutamine tavabetooni asemel võimaldas tööaega lühendada 20% võrra.
Õgvendamise juures on keerulise kujuga autoplekki vaja toestada väga erinevatest kohtadest, seepärast on ka plekksepa alasid erinevate kujudega, et saada toestatavale kohale võimalikult tihedalt ligi.

Alljärgnevas klassifikatsioonis on lisaks tüüpilistele saematerjali- ning plaattoodetele eraldatud omaette rühmana nn. tehnilised puittooted, mis baseeeruvad saematerjalil, plaattoodetel või nende komponentidel.
Allolevates tabelites on välja toodud erinevate akende erinevate paigaldusviiside (vt. Joonis 3.8, Joonis 3.9) temperatuuriindeksite (Tabel 3.6) ja külmasildade joonsoojusjuhtivuste (Tabel 3.7) võrdlus.
Asfaltsegu – bituumensideainest, kindla terakoostisega kivimaterjalidest ja vajalikest lisanditest koostatud segu teekatete ja aluste ehitamiseks mitmesugustes ilmastiku ja liiklustingimustes.

Üldhälveteks on tavaliselt varraskonstruktsiooni (raami) postide algkalded (postide kõrvalekalle vertikaalsihist). Raami üldhälvete suurus sõltub konstruktsiooni kõrgusest ja postide arvust.
Arv – ühe- ja kaherootorilised b) võlli pöörlemissagedusega – normaal sagedusega (300…1800 p/min) ja suure sagedusega (1800…3000 p/min). 15. Veskite kasutusala ja liigitus.
Available literature on the two projects and interviews were used as primary sources of information. A research tool was developed based on the findings from the literature review and earlier research.

Ühenduste tugevus on sama tugev kui katusekate ise. Tavaliselt kasutatakse pikiühenduste keevitamiseks pool-automaatseid keevitusautomaate, kus keevituskiirus, -temperatuur ja surve on optimaalsed.
Üldreegel – mida pehmem ja /või paksem on töödeldav materjal, seda suurem peab olema hamba samm. Vähemalt kolm järjestikust hammast peavad samaaegselt lõikama kogu saagimise jooksul.
Ümberlükkekindlus on tagatud kui kõikidest ümberlüket põhjustavatest jõududest moment punkti A suhtes on väiksem kui kõikidest ümberlüket takistavatest jõududest moment sama punkti suhtes.

Õhksideaineteks nimetatakse sideaineid, mis veega(või ka vesilahustega) segatult õhu käes tarduvad ja kivinevad ning oma tugevuse säilitavad • Vee keskkonnas on nende kivinemine takistatud.
Aastal saint - GOBAIN’i poolt tootenimetuse Securit all. Klaasi karastamise protsessi käigus kuumutatakse klaasi spetsiaalses ahjus umbes 600-650 °C juures, misjärel see kiirjahutatakse.
Aluspinnaks on head puit ja krohv, seepärast saab sellega värvida nii mööblit, seinu kui 5 lagesi. Koostisosadeks on võrdsetes osades (mahu järgi) mune (valge ja kollane koos), vett ja

Asbestivabad kiudtsement - laineplaadid on mõeldud kaldkatuste ning seinte katmiseks. Laineplaadid on valmistatud mittesüttivast materjalist ning kuuluvad liigituselt mittepõlevate materjalide hulka.
Üheks võimaluseks on kasutada keramsiitplokkmüüritist: seina alla laotakse 1…2 rida keramsiitplokke (vt. Joonis 13.9), millega viiakse niiskustundlikum materjal (puit) maapinnast kõrgemale.
Ametiisikul on õigus ettevõtja ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral teha otsus, milles täitmata jätmine fikseeritakse ning mis on ettevõtja registrist kustutamise aluseks.

Aswfywd on koormatud pindade vahelist kaldpragu läbiva põikarmatuuri piirsisejõud (vt joonis 6.10). Arvesse tuleks võtta ainult kesklõigu 0,75av ulatuses paiknev põik- armatuur.
Akende - ja uste spetsifikatsioonid). Valmis projektile lisatakse alati 1-tehnoloogiliste seadmete paigutust plaanis koos gabariitidega välispiirdekonstruktsioonid karkasshoonetel.
Aukudesse on vaheldumisi pandud vedrud , mis suruvad rõnga vastu ahtripoolse (koos sõukruvi ja võlliga pöörleva) , tööketta vastu ja sõrmed ,mis takistavad rõnga pöörlemist.

Ahjude lagunemine on seotud peamiselt kividevahelise vuugi hävinemise (vt. Joonis 10.1) või kivide enda (Joonis 10.2) lagunemisega. Uuritud korterelamutes esines probleeme ka uute ahjudega.
Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi eiramisest
Arhitektuurilt rangem on kõrge metallkiivri ning kõik nelja fassaadi kaunistava ajanäitajaga torn, mis on 3-astmeline ja tihedalt pilastritega liigendatud. Põhiplaan on telgsümmeetriline.

Õhuvahetus elu - ja magamistoas Sisekliima klass Põranda pinna kohta, Õhuvahetuskordsus, h-1 Inimese kohta, l/s l/(s·m2) (ruumi kõrgus 2,5 m) I 10 1,4 2,0 II 7 1,0 1,4 III 4 0,6 0,9
Arvutustes on see lubatav, kuna tegeliku seest tühja tala (mida laev endast kujutab) vastupidavus ei olene sidemete paigutusest laiuti vaid ainult nende paigutusest kõrgust pidi.
Autode parkimiseks on planeeritud 2 kohta maja ees. Krunt on tasase reljeefiga Kinnistule on täidetud nõuded heakorrastuse (prügikonteinerid) osas, on sõlmitud leping prügi äraveoks.

Absoluutne tihedus on 2660 kg/m 3, silikaattelliskivil 2650 kg/m3. Poorsuse arvutamiseks kasutatakse valmit (8). Iga materjali keskmised poorsused on toodud katsetulemuste koondtabelis.
Ajanormi kataloogis on toodud ka brigaadi koosseis vastava ajanormi juures 2:1 lahendame konkreetseid tariife sellisele brigaadile, et kätte saada brigaadi tööjõutunni kogumaksumust.
Ajaperiood on lühem (näiteks 1 päev või tund), siis maksimaalne niiskuslisa on suurem, ja kui ajaperiood on pikem (näiteks 1 kuu), siis maksimaalne niiskuslisa on väiksem.

Akromaatilised ehk värvitud värvid võimaldavad toone helestada ja tumestada Värvide liigitus ja koostis Kõik värvid koosnevad peamiselt värvainest (pigmendist) ja sideainest.
Õmblused – jalanõusid poes vaadeldes on aeg-ajalt isegi silmaga näha, milliste õmblused on tugevamad ja korralikumad ning millel kipuvad juba uuena niidiotsad narmendama.
Õli vool on kas suletud, avatud kanal pumbast silindrisse, avatud töösilindrist paaki või avatud mõlemad klapid (tööorgani ujuv asend). Valmistatakse ka kraanjaotureid.

Auk - :tihedus 1400kg/m3,külma.>15ts,moodultellis>250x120x88mõõtudega.Viimistlus-:külma>25ts,veeimavus 6..12%.Ahju->kuumakindlam&kuulub raskeltsulavate mater hulka.
Õõtsuvuseks nimetatakse vabalt veepinnal ujuva laeva võnkuvat liikumist välisjõudude mõjul. Õõtsumine lakkab peale mõju lõppemist hõõrdumise ja õhutakistuse mõjul.
Šellakipahtel – Tahkeid šellakipulki on saadaval erinevates toonides ning neid kasutatakse paikade sulatamiseks puidupinna aukudesse ning vigastatud profiilide parandamiseks.

Alaliste - , ajutiste- ja avariiolukordade jaoks on toodud EPN-ENV 1.1 tabelis 3. Nende suurused põhinevad kogemustel ja realiseeritud ehitusprojektide kontrollarvutusel.
Ühetalalised kraanad on 25...40% kergemad. Kraanadel tõstejõuga 10 t kasutatakse tõstemehhanismina elektritalisid, mis liiguvad sillatala alumise vöö külge riputatud monorelsil.
Ämber – segu ja hooldus vahendi tegemiseks 24. Niiskelapp – Põranda niisutamiseks või vuukide pesemiseks 25. Hari – põranda viikidesse ajamisks ja kandmiseks.

Ürg - ja aguaegkonna tard- ja moondekivimeist koosnev kristaalne aluskord 2. Vanaaegkonna settekivimeist koosnev aluspõhi 3.Pudedatest setetest moodustuv pinnakate.
Alaliskoormuse mõju on konstruktsiooni kandevõime seisukohalt ebasoodne), tuleb kasutada arvutussuuruse ülemist väärtust Gd,sup; kui alaliskoormus vähendab muutuvate koormuste
Autoriks on CHARLES BARRY . Tihti kujunes välja omamoodi tööjaotus - arhitekt joonistas fassaadi, aga sellesse jäetud avade taha pidid insenerid sobitama siseruumid.

Ühes pakendis on 224 kivi ja ruutmeetris 26. Hall kivi maksab 9EURi/m2. Punane, pruun, must ja karjala 11EURi. Valge 19,4EURi. Kollane ja oranž18,5EURi. Roheline 14,95 EURi.
Õhukesekihi - ja kergemördi mark on vähemalt M5; 2. fxk1 väärtused kehtivad nii täidetud kui täitmata vuugi korral, fxk2 väärtused ainult täidetud vuukide puhul;
Asub tõmbe - ja survetsooni pikiarmatuuri resultantjõu rakenduspunktide vahel , siis on tegemist väikese ekstsentrilisusega, vastasel korral suure ekstsentrilisusega.

Ühikmaksumuse meetod on seotud ka ligikaudsete töömahtudega nii maksumusplaanimisel kui -kontrollil. Mõlema meetodi puhul tuleb aga siiski leida küllaltki täpsed töömahud.
Aeroc on hingav materjal, mida võib nimetada puidu omadustega kiviks, ta ei sisalda tervisele kahjulikke aineid ja Aeroci-ehitistes on inimsõbralik mikrokliima.
Arvutuskäik on järgmine: 1) leitakse moment ankrupoltide telje suhtes M a = N Ed a + M Ed , (9.6) kus a - tõmbele töötavate ankrupoltide telje kaugus posti teljest.

Ümarraua külge on kinnitatud 6 mm jämedusest traadist käepide, mis on vajalik šablooni teisaldamiseks. Lattraua ülemine serv ja ümarraud peavad olema täiesti sirged.
Õõnespaneelid on eelpingestatud või eelpingestamata raudbetoonpaneelid, mille sees on piki paneeli ümmargused või piklikud õõnsuses paneeli omakaalu vähendamiseks.
Ümarlaua liikmeteks on erinevate mälestiste liikide omanike, Muinsuskaitseameti, omavalitsuste, ühiskondlike- ja mittetulundusorganisatsioonide ja haridusasutuste esindajad.

Ajaloo vältel on need seotised kujunenud katse-eksituse meetodil, kaasajal on juba teadlikult väljapakutud mitmesuguseid seotisi ja lahendusi müüritise kujundamisel.
Alates 1990 - ndatest sai betoonparkide ehitamine populaarseks ka Euroopa riikides, Soomes ehitati esimene aastal 2006 ja Eestis valmis esimene omataoline aastal 2010
Antud projektis on hoonele koostatud pakkumiseelarve, mille alusel saab tellija teabe projekti eeldatavast maksumusest .Projekteeritav hoone asub Lääne-Virumaal Huljas.

Analüüsiks nimetatakse skeletiterade eraldamist fraktsioonide järgi ja fraktsioonide suuruse määramist protsentides analüüsimiseks võetud proovi hulga suhtes.
Äärekive on kahe laiusega (70 ja 150mm). Kitsamate kividega saab eraldada kõnnitee haljasalast, sõidutee ja kõnnitee vahel tuleks kasutada laiemaid äärekive.
Ülaltoodu seisukohalt on iseloomulikuks raudbetoonkonstruktsiooniks painutatud raudbe- toonelement (tala), kus väliskoormus kutsub alati esile nii surve- kui ka tõmbepinged.

Ümarad nurgad on vajalikud, kuna siis saab hüdroisolatsioonivõõpa paremini peale kanda ja sellega välditakse riski, et täisnurgad niiskust läbi hakkaksid laskma.
Šamott - tellis.................................................................................................................................13 Antiiktellis.
Ahtertäävi tald on eespoolt horisontaalkiilu külge kinnitamiseks lame või künakujuline, tagantpoolt aga tõuseb veidi, et vältida vigastusi vastu põhja puutumisel.

Üle 45 - kraadise kaldega katustel kinnitatakse lisaks diagonaalsuunas iga viies kivi, üle 60-kraadise kalde puhul või suure tuulekoormuse puhul kõik kivid.
Aec – Architecture, engineering and construction BIM – Building Information Modeling CAD – Computer-aided design CAM – Computer-aided manufacturing
Õõnesplokid on valmistatud portlandtsemendist, veest, sobivatest mineraalsetest täiteainetest koos või ilma lisanditeta vibropressimise meetodil ja aurutamisega.

Arvesse lisategur – enamus töölisi on komandeeringus Huljas, sest Huljas pole kõiki vajalikke firmasid ja nad ei pruugi olla parimad hinna/kvaliteedi suhte järgi.
And load - bearing structures Despite advanced years, the load-bearing structures of the wooden apartment buildings examined were in a satisfactory condition.
Õhuvahe on vajalik ka siis, kui välisvooder on niiskust mitteläbilaskvast materjalist, mis ei võimalda hoone seest tuleva niiskuse loomulikku eemaldumist.

Ühel alusel on 224 tk (8,6 m2). Üks alus kive kaalub 1,4 t. Hind 0,30EURi KEILA SUUR Keila Suur mõõdud: 207x137x75 (pikkus x laius x kõrgus). Värvus: hall.
Üldine põhimõte – püütakse kasutada ristlõikeid, kus väikese kaalu (s.o ka väikese ristlõikepindala) puhul saavutatakse suur painde- või survekandevõime.
Ülespöörde kõrgus on 20 mm ja seegi seinast eemal, ehkki peab olema süvendis või väljaastuva seinaosa all); - kõikvõimalikud läbiviigud on jäetud tihendamata.

Arhitektuurne aktsent on perioodi tüüpvõtena asümmeetriliselt nurgal paiknev klaasitud trepikoda. A.Matteuse armastatud võte on nurga kergitamine jässaka tornina.
Arvutuslikult on pinnase suhteline niiskus 100 %, mis tähendab, et kokkupuutel puiduga viimane märgub ja puidus tekib soodne keskkond mädanikseente arenguks.
Alumisel korrusel on raamatukogu, vilistlaste- ja võõrastetuba, peakorrusel koosolekute saal, säägituba ja juhatuse ruum; õlletuba ja kook jäävad keldrisse.

Avalikustamine on kohustuslik, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus.
Autotarvikute - varuosade müügiga ja maaletoomisega Tööriistad ja vahendid Kindad, turvajalanõud, kiiver,  kaitseprillid  Haamer, sõrg, nuga 
Ühel alusel on 10,3m2. Kaheksa sentimeetrilisi ive 39tk ruutmeetris ning kaalub 176kg. Ühel alusel 8,2m2. Mõlemaid paksusi saadaval erinevates värvides.

Abiehitised on sellised, mille purunemine suurt ohtu ei tekita, vaid raskendab põhiehitiste käitust (nt remondivarjad, veemõõterennid ja -ülevoolud).
Alghälveteks on põhiliselt geomeetrilised hälbed, mis moodustuvad kogu varraskonstruktsiooni üldhälvetest kui ka üksikvarraste kohalikkest hälvetest.
Ühetoru küttesüsteem – küttekehadesse antav ja sealt tagastatav soojuskanda ühte ja sama toru pidi Kahetoru küttesüsteem – küttekehad saavad võrdse temp.

Üksikutest energiasäästumeetmest on suurim mõju välisseinte lisasoojustamisel ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimisel ning efektiivse soojusallika (õhk-vesi soojuspump,
Aia on oma IPD juhendmaterjalis välja toonud 9 printsiipi, mis siis peaksid võimaldama integreerida omavahel kolme kolmnurkse kujundi külge.
Apelsinipind – pinnaviga, mis võib tuleneda värvi või laki halvast koostisest, vigasest pritsimistehnikast või mõnest muust valest töötehnikast

Õligeel on looduslike õlide ja sünteetiliste vaikude segu (meenutab pehmet vaha). Saadaval topsides, millest saab seda otse kangaspadjaga võtta.
Alarõhu - ja ülerõhu mõõtmistulemuste trendijoonelt loetakse lekke õhuvooluhulk 50 Pa juures, millest arvutati keskväärtus (vt joonis 2.3).
Autokraanadeks nimetatakse ainult neid iseliikuvaid noolkraanasid, mille kraanaseade on monteeritud seeriaviisiliselt toodetavate veoautode šassiidele.

Ahtripoolses osas on täiendavalt lisamanzett, mis kaitseb ahtripoolset põhitihendusmanzetti sinna veega sattunud mehaaniliste lisandite ja mustuse eest.
Alküüdvärvid - nende aluseks olid õlivärvid, millele lisati alküüdvaiku, see kuivab samuti oksüdeerides, kuid oluliselt kiirmeini kui õlivärv.
Alumiiniumtooted on laialdaselt kasutusel nende kerguse, hea vormitavuse, suure korrosioonikindluse, hea soojajuhtivuse ja mitmekesise välisilme tõttu.

Õõntega plokke on võimalik raudbetoonvahelagedega tuleks täita mitmesuguse hoone puhul võib kandvad teha igal juhul ühe täiteainega ja armeerida.
Üldine reegel on mõõdet kõigi koonuste pinnad ja konutatakse m2 maksumusega, kusjuures sarruste pind = välisseina mõõtude järgi põhiplaanist.
Ülelaske süsteem – on ette nähtud vee üle ja alla laskmiseks ruumidest kus puudub kuivendussüsteem nendessee ruumidesse kus see süsteem on olemas.

Šamott - tellist kasutatakse kohtades, kus esinevad väga kõrged temperatuurid ( küttekollete sisevooder, tööstuslikud põletusahjud jne).
Akna viimistlemine on kõige mõttekam teha ära peale pahteldamist, siis ei ole vaja pärast midagi üle värvida või mõne muu asja pärast muretseda.
Aktiiv - ja passiivsurve Survet, mida avaldab pinnas seinale, põhjustades seina mõningase eemaldumise pinnasest, nimetatakse aktiivsurveks.

Akutrelli kasutamisel on nõue täita juhiseid ja suuniseid, mida näeb ette tööriistadele või tööde teostamise piirkonda paigaldatud ohutusmärgistus.
Alanduslehter on töötava kaevu, veehaarde või muu põhjavee taset alandava objekti ümber kujunev põhjavee vaba-või survepinna lehterjas nõgu.
Aluminaat - tsementi. Happekindel betoon talub enamikke happeid ja kasutatakse seda mitmesuguste keemiatööstuste konstruktsioonide ehitamisel.

Alusmineraalid on järgmised: 1- talk, 2- kivisool, 3- kaltsiit, 4- sulapagu, 5- apatiit, 6- ortoklaas, 7- kvarts, 8- topaas, 9- korund, 10- teemant.
Arvutusmudelis on 2 arvutustsooni, vaata Joonis 8.7. Eraldi tsoonid on köetav ruum ja ahi. Ahju tsooni neli seina avanevad kõik köetavasse tsooni.
Ankruseadme ülesanne on võimaldada laeva peatamine ja paigal seismine merel või reidil merepõhja kinnituva ankru ja seda laevaga siduva ankruketi abil.

Atsetoon on toksiline. Säilitamine kuni 12 kuud alates valmistamiskuupäevast jahedates tingimustes originaalpakendis. Hoida külmumise eest.
Arvutuskäik on järgmine: 1) Leiame varda tingsaledused mõlemas suunas: Lcr , y fy 7200 355 λy = = ⋅ = 1,434; π ⋅ iy E π ⋅ 65,7 210000
Asetus e. V-mootorid c) horisontaalne rida-asetus e lamavate silindritega d) täht-asetus. 3. Sisepõlemimootori süsteemid ja mehhanismid.

Ühel alusel on 540 tk (10,80 m2). Üks alus kive kaalub 1,4 t. Hind 0,16 EURi Kui aga osta musta, punast või kollast värvi, siis hind 0,21EURi
Aeroc - tooted valmistatakse valumassi aurutades kõrge surve ja temperatuuri all. Materjali tihedus kuivas olekus on 300 kuni 600 kg/m3.
Allosas on tsisternid ühendatud ülevoolukanaliga ülaosas ühendab neid ventiiliga õhutoru tsisternid täidetakse teatud ulatuses veega.

Arvutusskeemide määramisel on suur tähtsus arvutustulemustele ja kogu projekteerimisele. Projekteerijal peab olema suur kogemus ja oskus probleemi lahendada.
Autoklaavitud poorbetoontooted - tootmine, kasutamine, tooted AUTOKLAAVITUD POORBETOONTOOTED Põhitooraineteks on- tsement, lubi ja peeneks jahvatatud kvartsliiv.
Üksikutest energiasäästumeetmest on suurim mõju välisseinte lisasoojustamisel ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimisel ning efektiivse soojusallika paigaldamine.

Alusvankreid on tahapoole pikendatud erisurve vähendamiseks, koparaami tugevdatud jne. 12) Kirjeldage segu- ja pahtlipumpade tööpõhimõtet.
Aurutõke on vajalik pinnasevee kapillaartõusu piirkonnas, selleks võib olla 0,2 mm paksune polüetüleenkile, jätkud ülekattega 200 mm.
Üheks haruks on ehitusgeodeesia. 2) Geodeesia - On õpetus maa-alade mõõtmisest ja kaardistamisest, samuti maa kuju ja suuruse määramisest.

Aluminaattsement - valmistatakse boksiitidest ja alumiiniumitööstuse jääkidest . Toodetakse antud tsementi Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias.
Autoritaarsus on põhimõtteline lähenemine juhtimisele, kus juht otsustab ise ja annab oma meeskonnale teada, mida ja kuidas tuleb ära teha.
Šamott - tellise valmistamiseks Ehituskeraamika toodetakse tavalistest kergelt sulavatest savidest: tellised, kärgtellis, õõnestellis

Aluspõranda sisse on lihtne paigaldada tarvilikud kommunikatsioonid. Seejärel märgitakse soovitud põranda kõrgused hoolikalt loodides seinale.
Armix - betoonis kasutatakse OÜ Betotrade poolt turustatavaid teraskiude HE 1/50 ning TABIX 1/50. ARMIX betooni saab kasutada hoonete
Šamott - tellis 1930 Dolomiit 2080 Keraamiline tellis 2098,5 Normaalbetoon 2393 Lehtklaas 2429 Graniit 2510 Lubjakivi 2580,8 Teras 7185

Abs püsikulud - kulud, mis ei sõltu sellest kas firma tegutseb nt. maksma peab ikkagi üüri, renti jne. Intervall püsikulud-jäävad teat.
Ankrud on vajalikud konstruktsioonide sidumisel üksteise külge, aga ka igasuguste konstruktsioonide kinnitamisel müüritise külge.
Armeerimine - Pinnase tugevdamine juhul, kui pinnas oma nõrkade tugevusomaduste tõttu ise ei suuda vastu võtta konstruktsiooni koormust.

Õhksideaineteks nimetatakse sideaineid, mis veega (või vesilahustega) segatult õhk käes tarduvad ja kivinevad ning oma tugevuse säilitavad.
Ahju seina - konstruktsioonid soojenevad ja soojus kandub ahju kuumadelt pindadelt üle piirneva ruumi siseõhule ja konstruktsioonidele.
Ajaloolisest vaatevinklist on liimmaal olnud ka omaette maalimisžanr, kuid just seesama ajalooline vaatepunkt toob välja ka liimmaali suurima nõrkuse.

Antud skeem on palju informatiivsem ja rahvusvaheliselt rohkem tunnustatud, kuigi on keerulisem ja nõuab komplitseeritud raamatupidamist.
Asbest - tsemendist Millest koosnevad mineriit-plaadid? Koosnevad tsemendist, tsellulooskiust, ja mineraalsest peentäitematerjalist.
Šamott - telliseid enne paigaldamist ei leotata, need loputatakse veega üle, et eemaldada nende pinnalt tolm, mis nõrgendaks sidet.

Agregaat - voolumeetod. Selle meetodi korral tõstetakse kraana abil valmistatav toode koos vormiga ühelt operatsioonikohalt teisele.
Aref - arvutuspindala teguri cf määramisel (üldjuhul konstruktsi- ooni pindala projektsioon tuule risttasandile - vt. 10. pt.).
Aeroc on kergeim ehituses kasutatav kivimaterjal, millel on samas piisav tugevus ka mitmekordsete hoonete kandeseinte ehitamiseks.

Akustilisteks materjalideks nimetatakse materjale, mida kasutatakse ruumide akustiliste omaduste parandamiseks, müra isoleerimiseks või summutamiseks.
Alusena - alusmaterjaliks hangete, tarnete planeerimisel -alusmaterjaliks tööde juhtimiseks -lõplike kulude võrdlusandmestikuna.
Arhitektuur - ehituslik osa. .......................................................................... 5 1.2.1. Hoone üldiseloomustus.

Ükskopp - ekskavaatorite ehitus, töövarustus (kopad, hüdrovasar, käärid ja purustid). Miniekskavaatorid ja nende töövarustus.
Avaneb pdf - is [WWW] www.maleko.ee/link.php3? id=2217&filename=kaitsmata_protan_kattega_katused__tehnilised_joonised.pdf (29.11.2011)
Alternatiivkulu - saamatajäänud kasulikkus, kui tarbitakse piiratud ressursse, kuid ressursid on piiratud igal ajal ja igas ühiskonnas.

Armeerimiseks bi - armatuuri. Armeerida tuleb kindlasti esimese plokirea pealmises ja viimase plokirea alumises ning ava all olevas vuugis.
Avavõrgud v - 1 ja V-3 paigutada samas suunas, vastasel korral võrk pannakse risti abitaladega ja töötavaks on võrgu pikiarmatuur.
Üksikomaniku puhul on ilmne, et haldusagent täidab omaniku poolt esitatavaid nõudmisi ning nõustab seda omanikku kõigi otsuste tegemisel.

Ül on masina raskuse ülekandmine toetuspinnale ja mootori võlli pöörleva liikumise muutmine masina kulgevaks liikumiseks.
Antifoulingvärv – kasutatakse laevade ja paatide põhjavärvina, et takistada tigude ning vetikate laeva/paadi põhja külge haardumist
Asuvalt nivelleerimislatilt on võrdne h-ga (vaatekiir on paralleelne projektjoonega). Tulemusena on nivelliiri vaatekiir paralleelne projektjoonega.

Aururõhk autoklaavis on 0,8…1,0MPa ja temperatuur 160…1800C. Mõnikord kasutatakse kivistumise kiirendamiseks ka elektrilist soojendamist.
Šahttõstukid – kasutatakse puistematerjalide, betooni- ja mördisegude aga ka teraliste ja tükklastide transportimiseks korrustele.
Alküüdvaigud on laialt kasutatavad tööstuslike kattematerjalide, värvide koostises erinevate pindade (metalli, puidu jt) katmisel.

Archimedese seadus – Igale vedelikus olevale kehale mõjub üleslükkejõud, mis on võrdne keha poolt välja tõrjutud vedeliku kaaluga.
Avaldame mi - d As1 kaudu, paneme (9.5)-de ja arvutame As1, edasi leiame etteantud suhete kaudu kõik ülejäänud armatuuri pinnad.
Agamix on parim lahendus kõikidele tavapärastele MIG/MAG keevituse tüüpidele nii lühikaar kui pihustuskaar meetodi puhul.

Ameerika ühendriikides on välja lastud vastavasisuline standart, mis kirjeldab neljasammulist protsessi BIM‟i rakendamise plaani loomiseks.
Ühtlaseks nimetatakse sellist alust, mis koosneb ühest pinnasekihist ja ebaühtlaseks kui alus koosneb mitmest erinevast kihist.
Ankruseadmed on tavaliselt vööris, jäämurdjatel, puksiiridel (vedurlaevadel) ja erilaevadel võivad olla lisaks veel ka ahtris.

Aluspinnaks on liiv või kruus mis loomult vett väga ei seo. Üldjuhul on need pinnased hea läbilaske võimega sademeta suhtes.
Aurutiheduse mõiste on sarnane gaasitihedusele, ainult auru hulka mõõdetakse grammides ja rõhkude vahet Pa-des (või veesamba mm-tes).
Šahtid on vertikaalseintega piiratud ruumid, mis on ette nähtud erinevate tekkide või tekiehitiste korruste ühendamiseks.

Abrasiivpaberite standardmõõt on 280x230 mm. Tavaliselt rebitakse paber neljaks tükiks ja mässitakse lihvklotsi ümber, et oleks mugav kasutada.
Aeroc toodetes on tahket ainet umbes 20 %, 0,5 … 2 mm makropoore umbes 50 % ja makropooride vahelises osas mikropoore umbes 30 %.
As floorin on Eesti suuruselt teine põrandakatega kaupleja, kes müüb kümnendiku kogu Eestis müüdavatest põrandakatetest.

Üllatuslikult on olnud üheks sagedaseks põhjuseks majavammi tekkeks ning arenguks ka majaaluste keldrite kasutamise lõpetamine.
Šamott - tellis valmistatakse raskeltsulavast savist, millele on liiva asemel juurde lisatud ja põletatud jahvatatud savi.
Annab portland - tsemendile polüfunktsionaalsed omadused: tsement on 10…15% veevajadusega, kiiremini kivinev ja vähem kahanev.

Õhu veeaurusisaldus on kõrge siis, kui õhuvahetus ruumides (ventilatsioon) ei toimi korralikult või ruumides on suur niiskustootlus.
Adsorbtsiooniks nimetatakse niisugust protsessi, kus gaasilise (vedela) aine molekulid kogunevad vedeliku või tahke aine pinnale.
Armeeritud polüester - v?i klaaskiudkangaga ning neid on v?imalik paigaldada vastavalt katusekaldele ühe-, kahe- või kolmekihiliselt.

Armix - betooni tüübi valikul peab arvestama ehitatava konstruktsiooni koormuse, iseärasuste ning pinnase omadustega.
Akustilisteks materjalideks nim. Materjale, milliseid kasutatakse heli leviku tõkestamiseks või ruumide akustiliste omaduste parandamiseks.
Amk 126 - 63 Q = 25 t Q = 83,0 t Q = 30,0 t L=7m L = 7,0 m L = 7,0 m H = 21 m H = 25,5 m H = 23 m Ln = 27,2 m Ln = 31,1 m

Armeerimise abil on võimalik hoone müüri või tema üksikuid osasid panna tööle ka muudele koormustele kui vertikaalne surve.
Ait on ehitatud kahes osas, ilmselt erinevatel aegadel (erinevad töövõtted). Kahe aidaosa vahel on nn tõllakuur.
Šarniir - hoob juhtimissüsteem b) Tross ning trossplokk juhtimissüsteem c) Mehaaniliste ülekannatega juhtimissüsteem

Agregaat - voolumeetodi puhul tõstetakse valmistatav toode (koos vormiga) ühelt opertsioonikohalt teisele kraana abil.
Alltöövõtukulud – võõrad teenused – välistele ettevõtetele ehitusplatsil tehtud tööde eest makstavad kompensatsiooni.
Annuiteedimeetod - laenu annuiteetmakse i A = ( F − L) (1 + i ) n − 1 d ( t ) = A(1 + i ) t −1 , kus d(t) - kulum aastal t

Õhukesed kivikonstruktsioonid on ebasobivad ja nende isoleeritavust saab parandada helisid summutava mitmekihilise plaatkonstruktsiooni abil.
Ühelatilisel on vibraator paigutatud lati sisse, kahetalalisel on väga võimas reguleeritava tsentrifugaaljõuga vibraator.
Ülessulatamist vees nimetatakse külmutustsükliteks KK1(F50) Külmakahjustused tekkivad, kuna jää maht on 10% suurem vee mahust.

Anhüdriit – kristalne struktuur, suhteliselt pehme, tihedus 2000-2900 kg/m3, survetugevus 20-50 MPa, veeimavus 10-20 %
Vote UP
-1
Vote DOWN
Armatuur a - III (fyd = fycd = 340 MPa), tõmbetsoonis 4Ø16 (As1 = 804 mm²); survetsoonis 4Ø20 (As2 = 1256 mm²); betoon C25/30 (fcd = 16,7 MPa). Arvutusli- kud sisejõud ristlõikes – normaaljõud NEd = 1860 kN, paindemoment (koos teist järku pain- demomendiga) MEd = 280 kNm. Teha ristlõike kandevõime kontroll.
Auk - :tihedus 1400kg/m3, külma.>15ts,moodultellis>250x120x88mõõtudega.Viimistlus-:külma>25ts,veeimavus6..12%.

Õõnes silikaattellis – Vt silikaattellis, selle erinevusega, et silikaatellisel on õõnsused, mis muudavad antud kivi kergemaks.
Ühekihiline autoklaas ehk karastatud klaas on termiliselt ja mehaaniliselt töödeldud erineva paksuse ja värvusega tavaline klaas.
Ühes nurgas on kaheksa tappi, millel on alumine ja ülemine osa. Numbrid on rooma numbritega, mis on tehtud klammerdajaga.

Arv 205 on kordaja, millega tuleb materjalide suhtearvud korrutada, et saada ühe segistitäie jaoks vajalikke hulki.
Arv 70 on kordaja, millega tuleb materjalide suhtearvud korrutada, et saada ühe segistitäie jaoks vajalikke hulki.
Akendega on avamisvõimalused paremad, kuna tihti on vanad aknad talveks kinni kleebitud ja avamisevõimalus puudub.

Alumiiniumprofiillage on lihtne paigaldada ja näpunäiteid leiab vastavatest töövihikutest, mis igale küsijale kaasa antakse.
Armatuur on tsingitud ja koosneb õhukestest teraslehtedest (1,5 mm), mis on omavahel ühendatud peenikese traadiga.
Asfaltbetoon – 56 juurutati 10 a programm tähtsamad objektid Tallinn narva, Tallinn Tartu Võru, Tallinn Pärnu Ikla.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Auruerijuhtivus on näitaja, mis iseloomustab materjali veeaurujuhtivust, see näitab mitu mg veeauru voolab ühe tunni jooksul läbi materjali 1m2 suuruse pinna, kui kihi paksus on 1 m ja aururõhkude erinevus kihi vastaskülgedel on 1 Pa, ühik mg/mhPa. Auru-erijuhtivusele avaldab mõju materjali temperatuur ja niiskus.
Õli 45 - 60%, vaiku 13-42%. 4. Milline on kõige kvaliteetsem bituumen? Looduslik bituumen on kõige kvaliteetsem.
Armatuuri nomenklatuur on armatuuri kasutatavad klassid ja vastavad läbimõõdud, mis on toodud standardites ja käsiraamatutes.

Õhksideaineteks nimetatakse sideaineid, mis veega segatult õhu käes tarduvad ja kivinevad nind oma tegevuse säilitavad.
Ühel alusel on 60 mm paksusi kive 540 tk - 10,8 m2. Täisaluse kaal on 1,35 t. Hall 0,13 EURi ja värviline 0,16 EURi.
Ühes pakendis on 400 kivi ja ruutmeetris on 39. Saadaval hall, puanne, pruun, must, oranž, kollane, roheline ja sinine.

Ahtri pealveeosa on laiem ja see kaitseb sõukruvi ja rooli vigastuste eest sildumisel, seal asub tavaliselt sildumistekk.
Alusel eskiis - ja eelprojekti staadiumites ning ressurssidel põhinevad eelarved põhi- ja tööprojekti staadiumites.
Aluskiht on   paberist,   mille   peale   on   kleebitud   kootud  mustriga   kangas   või   kangakiud.

Armix - betooni tüübid erinevad teineteisest betooni klassi, kiutüübi ning teraskiudude doseeringu poolest.
Agamix - I kasutamine vähendab keevitamise kogukulusid, kuigi AGAMIX on märgatavalt süsihappegaasist kallim.
Alg töödeks on taost mööbli ja tehnika eemaldamine, et ei tekiks kahjustusi ja lisa kulusid uute asjade ostmiseks.

Angoobimine on toote pinna heledavärvilise glasuuri-kriidi-savimassiga katmine ja sellele järgnevalt glasuurimine.
Ühendused on tugevad, tööprotsess kiire, mehhaniseeritav ja automatiseeritav, alandab metalli- ja tööjõukulu.
Ühes pakendis on 96 kivi ja ruutmeetris on 16,7. Teise mõõdud on 240x160x80. Pakendis on 5,5m2 ja kaalub 0,95 tonni.

Ahju tarbed on spetsiaalsed ahjude ja pliitide jaoks valmistatud metallosad, mis kokku moodustavad ahju garnituuri.
Aknal on turvaklaasiga pakett ja sisseehitatud kaitsevõre, mis asetub automaatselt külgedele ning lukustub.
Antud projektis on hoonele koostatud pakkumiseelarve, mille alusel saab tellija teabe projekti eeldatavast maksumusest.

Aeroci tehas on oma toodete nomenklatuuri arendanud, tänu sellele saab AEROCi toodetest komplekteerida terve maja.
Arv –  1.  Täpsemad andmed arvutuses B7.1 ja B7.2.      A Brief summary of the project
Arvutusvalem on sarnane eelmisega, kuid erinev on tegur f ja tihendava surve qt asemel tuleb kasutada kogusurvet q.

Aco vaheseinapaneele on sobiv kasutada vannitubade, sanitaarruumide ning saunade seinadeks, kuna on vastupidav niiskusele.
Akende sisepinnale on tekkinud härmatist kolmandikul (29 %) küsitletutest, mis on poole rohkem kui telliselamute puhul
Andmete uudsus – andmebaase on lihtne uuendada ja sellest tulenevalt pakuvad need kogu aeg kõige värskemat infot

Alumiinium on püsiv • kui keskkonna pH= 4,5-8,5, lahus ei sisalda raskemetalle ja alumiiniumi pind on puhas.
Õlikettal on nokake , mis kindlustab õli kandmise laagri tööpindadele ka võlli väikeste pöörete korral.
Ökoloogilisus - Kivivill on ökoloogiline valik, sest meie isolatsiooni toodetakse looduslikku päritolu kivimist.

Aeroc u - plokk täidab sellisel juhul raketise ülesannet ja silluse moodustab sinna sisse valatud betoon.
Ankrupoltide seisukohalt on kõige ohtlikum koormuskombinatsioon, mis tekitab ankrupoltides võimalikult suurema tõmbejõu.
Asfaltbetoon - sobivates ilmastikutingimustes normidekohaselt kuumalt või soojalt paigaldatud asfaltbetoonsegu.

Aukude täitmine on oluline, sest muidu hakkab hiljem vesi ja niiskus tungima müüritisse läbi defektsete kohtade.
Õõnespaneel – toetada mõlemast otsast tellis- või plokkmüüritisele vähemalt 12 cm ulatuses kogu laiuses.
Aparell on laevast kaile väljaulatuv tugev ja lai kaldtee, laeva sisemisi kaldteid nimetatakse rampideks.

As1 - tõmbearmatuuri ristlõikepind; z - sisejõudude õlg. Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 28
Äärikuteta võllil on võimalik kasutada väikese hõõrdeteguriga ja suhteliselt töökindlaid kuul- ja rulllaagrid.
Ökonomaiser on   paigaldatud     konvektiivsete   gaasikäiku  ülekuumendi   külma   astme   järel.

Üheks võimaluseks on kasutada mobiilseid konditsioneere, mida siis vastavalt vajadusele tõsta ühest ruumist teise.
Aeroc on puidu parimate omadustega kivi, mis erinevalt puidust ei põle, ei mädane ega karda niiskust.
Aluskaardiks on võetud OÜ GPP poolt teostatud vee- ja kanalisatsioonitorustike plaan (töö nr VK 19-150206)

Auktelliste soojajuhtivus on tunduvalt väiksem kui täistellistel, seepärast kasutatakse neid peamiselt seinamaterjalina.
Õhurõhkude erinevus on omakorda tingitud sooja väljatõmbeõhu ja külma välisõhu temperatuuride (masside) vahest.
Aatomilaevad – jõuseadme aluseks on tuumaseade, mis toodab elektrit, mis omakorda paneb tööle käiturid.

Ühes pakendis on 350 kivi ja ruutmeetris on 39. Hall maksab 9 EURi/m2. Punane, pruun, must ja karjala 11 EURi.
Ahi on turvaline kütteallikas maapiirkonnas asuvatele elamutele ka seetõttu, et ei vaja elektrit.
Ühenduskohtade laienemine on põhjustatud temperatuuri ja niiskuse tõusuga, mis omakorda põhjustab telliste laienemise.

Ševeliin - kahe tugeva paberi vahele õmmeldud lina-või takukiht, puitkilpmajade seinte soojustamiseks.
And sub - principles associated with these three different views of production are summarized below in
Ankur on üles tõstnud teise laeva ankruketi, mingi veealuse kaabli või merre visatud vana trossi.

Arvutusolukorrad – valitakse selle järgi, missugustes tingimustes peab konstruktsioon oma otstarvet täitma.
Asutamisleping on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mida säilitatakse notari büroos.
Aastasadu on peamiseks maaltehniliseks vahaks olnud mesilasvaha ja seda peetakse vahade prototüübiks.

Alumiinium on väga levinud metall, mis on oluline lennukitööstuses (duralumiinium), sest ta on kerge.
As anome on asutatud 1992.a. erakapitalil põhinev jaekaubanduse ja hulgimüügiga tegelev äriühing.
As likvideerijateks on Juhatuse liikmed, kui aktsionäride otsuse või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

Asimuut on kas magnetiline või geograafiline(tõeline). • Rumb – teravnurgaks taandatud asimuut.
Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele.
Üleandmis - vastuvõtuakti allkirjastanud ning tagastanud, loetakse tööd Tellija poolt vastuvõetuks.

Šarniir - liigend raamiga b) Jäiga raamiga – jaguneb omakorda: raamita, poolraamiga, täisraamiga.
Allergeeniks on tolmulestade seedeensüümid, mida nad eritavad väljaheite ja eralduvate nahaosakestega.
Alumiiniumi keevitamine – hästi keevitatav materjal, kasutada võib erinevaid meetodeid: sula- ja survekeevitust.

Aluspind on ebatasane või kiivas, kantakse segu plaadile keskelt pätsidena ja äärtest ühtlaselt.
Ööpäeva minimaalne on alla 0C. Kõige levinum ja majanduslikum müüritööde meetod talvel on külmutusmeetod.
Ühe tellis - ja silikaattelliskonstruktsioonide kahjustuse liigina vōib esile tōsta erosiooni efekti.

Akrüülkrunt – veepõhine, võib kasutada õli- kui akrüülvärvide all, tavaliselt kuivab u 4 tundi.
Armatuuridele on ette nähtud max lubatav vahekaugus mis on kuni 400mm. Tugedel tuleb armatuur ankurdada.
Autoklaavitud poorbetoontooted - tootmine, kasutamine 73) Poorbetoontooted on poorse struktuuriga kivipõhjaline materjal.

Aasta kevad - suvest on Aeroc`i tooted saadaval Eesti kõigis suuremates ehitusmaterjalide kauplustes.
Aktsiaseltsi nimi on AS Kohvi Kohvik (edaspidi nimetatud AS). 1.2. AS asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik.
Aliit - tekkimise kogus oleneb CaO küllastusest tooraines,ahju temp&jahutusprotsessi kiirusest.

Aluseks tavapõhimõte - maksta võimalikult madalamat tasu tehtud töö eest ja eksisteerivad ka tavakonfliktid.
Asa - !Ld,,& u: i: F'ir)(,t q) Vv' to.tn-L,t^t [-r,v^o-otu^. 1t!^t&L*.rl taw. *'h, *z' eqdlao.
Autodata on Eestis kasutusel alates 1995- 1996.a , kui tuli välja arvutitel põhinev demoversioon.

Ülaltoodud on säravamad näited, kuid enamus sildasid olid siiski lihtsakoelised puidust talasillad.
Ülesannete poolest on tähtsaim just krundil, mis seob aluspinna pealse tolmu tagades parema nakke eelkihile.
Ülestõusnud servad - Põhjus: servades ei ole küllaldaselt liimi, tapeedipaani ei ole vajalikult niisutatud.

Alumiinium –  kõige kergem, erimass, 2,7 g/cm3, ei ole väga tugev, liistud, ripplae 
Üldistatult nimetatakse kaevamiseks b) hüdromehhaaniline töötlemine c) lõhkamine d) kombineeritud
Aasta kevad - suvest on AEROC tooted saadaval kõigis Eesti suuremates ehitusmaterjalide kauplustes.

Aeroc poorbetoon on mittepõlev materjal, mis talub eriti hästi kõrge temperatuuri mõju mitmeid tunde.
Akustilised omadused - Kivivill koosneb omavahel põimunud diabaaskivimi kiududest, mille vahel on õhuvahed.
Õlivärvidel on iseloomulik: • pikk kuivamis aeg • kiire kuivamine • pind kriidistub ja pleekib

Üheks võimaluseks on ka täiendava veehulga võtmine vastasparda tsisternidesse kui ujuvusvaru seda lubab.
Acn – aircraft classification number, näitab kui suurt mõju avaldab lennuk lennurajale.
Aknaaluse kõrguseks on 200 mm (näide on tehtud moodultellis kohta mille paksus on 88 ja vuugipaksus 12 mm)

Aktsionäride koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
Alküüd - , õli- või emailvärvidega kaetud pinnad tuleb üle lihvida, nakkuse parandamiseks.
Õlilakid - saadakse loodusliku- või tehisvaigu taimeõliga keetmisel ja lahustiga vedeldamisel.

Abs püsikulud - kulud, mis ei sõltu sellest kas firma tegutseb nt. maksma peab ikkagi üüri, renti
Antud meetod on eriti efektiivne kõrgemargiliste betoonide ja massiivsete konstruktsioonide puhul.
Abimaterjal epn - ENV 6.1.1. kasutajale EPN 6/AM-1. (koostas V:Voltri) 1999. 6. Kivikonstruktsioonid.

Aiakonstruktsiooni kinnitamiseks on metallist kinnitusdetailid, mis paigutatakse posti ladumise ajal moodulite vahele.
Alumises osas on õhuke ja rõhk suur, segmendi ülemises osas on õlikiil paksem ja rõhk madalam.
Asfaltbetoonide e - moodulid on võetud 200C juures; • Nomogrammi kasutamiseks tehtavad eelarvutused:

Asw — uhes tasandis paikneva p˜ikarmatuuri ristl˜ikepindala ¨ o o s — rangide samm
Autoklaas on auto kerekonstruktsiooni oluline osa ja eriti tähtis sõitjate ohutuse tagamisel.
Äärekividel on töödeldud pealispind ja esipind. Märksa odavamaid äärekive tehakse betoonist.

Õlg - ja roomatt, mis on saviga segatud tihedus 900kg/m³) või immutatud antipüreeniga.
Üldreegel – peab olema suurem ressursside alternatiivselt kasutuselt saadavast tulumäärast.
Šamott - tellised valmistatakse lahjadest savidest, põletatakse kuni täieliku paakumiseni.

Alumine kiht on suurema sideainesisaldusega, pealmine kiht sisaldab rohkem sideainet ja pigmenti.
Antiseptilised pastad – koosnevad mingist antiseptikust, mineraalsest täiteainest, sideainest ja veest.
Ülemised rõdud on jäetud katusega katmata, mistõttu tekivad seinamaterjali ja niiskuskahjustused.

Šellakviimistlus on õrn ning sobib seetõttu esemete puhul, mida puudutatakse ja kasutatakse harvem.
Akende nihutamisel on ehitustehniliselt õige koht jätta aknad samasse tasapinda tuuletõkkeplaadiga.
Analüüsimisel on tüüpelamud modelleeritud dünaamilise simulatsiooniprogrammi IDA ICE 4.0 abil.

Ühikauto - teoreetiline sõiduk, mis kasutab tee läbilaskvusest sama suure osa kui keskmine
Ahtri - ja vööriloodile kantakse süvisele vastavad näidud, mis ühendatakse sirgega.
Anhüdriiti on võimalik saada ka kunstlikult dihüdraadi põletamise teel 300-400 °C juures.

Asjaajamiskord on koostatud loogilises järjekorras ning on konkreetne ning lihtsasti ja üheselt
Õõnessilikaattellised – täiendavat viimistlust mittevajavate puhasvuukseinte ja müüride ladumiseks.
Üle 350 - 400. Piirajate küljes võivad olla lülitid, mis lülitavad välja roolimasina.

Accurate in - flows (resources feeding the transformation), is the key to Toyota‟s success.
Akustilised plaadid – Jäigad mineraalvillast plaadid, mis on ühelt poolt kaetud viimistluskihiga.
As trev - 2 Grupp on Eesti juhtiv ehitusettevõte, koondades enda juurde 19 tütarfirmat.

Astmelisus - tööjaotuse tulemusena lisanduvad organisatsiooni ülesehitusse uued tasandid.
Atsetüleenigeneraatorid - aparaat,milles toodetakse atsetüleeni kaltsiumkarbiidi veega lagundamise teel.
Ühikmaksumuse meetod on seotud ka ligikaudsete töömahtudega nii maksumusplaanimisel kui -kontrollil.

Ülevaatlikult on kirjutatud puidukaitsest, sealhulgas keemiline puidukaitse ja immutusvahendid.
Aluskatted leku - kond ja leku-pe tagavad katusekonstruktsiooni pikaajalise kaitse niiskuse eest
Autoriks on ülemaailmse reklaamikompanii BBDO asutaja ja tegevjuht Alex Faickney Osborn.

Ülejäänud osas on vajalik katuste hooldus või uuendamine lähima ühe kuni viie aasta jooksul.
Asbestoosi põhjus on suure hulga asbestikiudude sissehingamine lühiajaliselt või pikaajaliselt.
Asfaltkatete tugevdamine - pragunenud maanteede taastamine lihtsa ülekattega või täiendava asfaltkihi

Aeroc on ökoloogiline materjal, mis ei sisalda ega erita mingeid kahjulikke aineid.
Alküüdvärv on küll õlivärv, ent kasutatud õlid on odavamad ja mitte nii vastupidavad.
Aluminaat - tsemendi puhul on aurutamine isegi keelatud, kuna tekiks liigne kuumenemine.

And managed – not costs of raw materials like steel and concrete, or the cost of labour.
Anom — geomeetrilise suuruse nimiväärtus, Cd — fikseeritud arvutusväärtus,
Ajamiks on aksiaalkolbpumbad 36) Millised on tornkraanat iseloomustavad parameetrid.

Ajamiks on aksiaalkolbpumbad, mis käitatakse jõuvõtukastist tuleva kardaani abil.
Alküüdvaigul on paremad omadused: kiirem kuivamine, korralik läige, mehaaniline tugevus.
Alltöövõtjad – lepingus tuleks fikseerida, et alltöövõtja alltöövõtt on keelatud.

Antud töö on tellimustöö, millele on antud tellija poolt nõuded, mida peab täitma.
Äriideest on pikaajaliselt edukas vaid üks; 3)koostatud 1)juhtimisstruktuuri loomine.
Ühekihilises plp - s jagunevad eri suurusega laastud ühtlaselt kogu plaadi paksuse ulatuses.

Ühendus äärikuga on võimeline vastu võtma tekkivat nihkepinget ja äärik ei nõtku välja.
Ülepõlenud tellised on osaliselt paakunud ja tumedam, alapõlenuid tellis on kahvatu värvusega.
Akent soetades - - küsige nõu müüjalt või laske aken paigaldada kogenud töömeestel.

Alla mdf - plaadile. Maahukaal 600 … 800 kg/m3. Ei sobi kandekonstruktsioonidesse.
Antiseptiline värv – kujutab endast värvi või lakki, millele on lisatud mingit mürkainet.
Ajanorm on jagatud erialade järgi nt. „Kuntamasarviokirja” st. eelarveraamat.

Armeerimine on vajalik tavaliselt siis, kui müüri paksus on millegipärast piiratud.
Asendamatu on immutatud puit terrasside, rõdupiirete jmt ehitamisel, ka puitkarkassi
Üle 8 - meetrise veesügavuse korral ehitatakse tornpõhjalase (joonis 3.13, b).

Ülevärvimist alküüd - või akrüülvärviga lasta krunditud pinnal kuivada vähemalt 12 tundi.
Abimaterjal epn - ENV 7.1 kasutajale 3. Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused.
Ajad ts ON VÕRDSED JA EI TEKI VAJADUST OODATA TÖÖFRONDI 54 VABANEMISE PÄRAST.

Alusvärvid – kaks või kolm kihti tihedat matti alusvärvi moodustavad kaitsekihi.
Arvutusmudelis on kasutatud ahju põlemisest saadava soojuse simuleerimiseks küttekeha.
Asfaltkattes on bituumenil ülesanne siduda üksikud kivimiterad kindlalt üksteisega.

Avatud netopind on kaetud pind, mis ei ole kõigist külgedest täies kõrguses piiratud.
Õlivärv – värvipigmendi sideainena kasutatakse õli. Kasutamine: puitpinnad jm
Üldotstarbelised ehitusvillad - rullvillad(põrandade, lagede, vahelagede, pööningute soojustamiseks.

Ankruid on vaja mitmesuguste konstruktsioonide kinnitamiseks müüritise külge.
Ankruseadme ülesandeks on laeva asukoha säilitamine reidil või kalda lähedal ankrus seistes.
Avasäng – veejuhe, kus vesi voolab raskusjõu toimel ning voolul on vaba pind.

Ühtseks õhu - ja aurutõkkeks sobivad plastkiled, lamineeritud või bituumenpaberid.
Õhuvahetus on sel juhul reguleeritav, kontrollitav ja õhk vajadusel filtreeritav.
Üldosas on väga detailselt fikseeritud muudatuste mõju hinnale ja tähtajale.

Alumine pind - viimistlusvariandid 1. Terashõõrutud pind 2. Rullpind 3. Harjapind
Aluspind on ettevalmistatud siis märkidakse maha kommunikatsioonid ja trassid.
Avaldamiseks on vaja piisava täpsusega teada kõigi ruumis viibijate CO2 eraldusi.

Avariid on põhjustanud ulatuslikke seenkahjustusi meie hallatavates hoonetes.
Ärkel on hoone põhigabariidist väljaulatuv seintega ümbritsetud platvorm.
Üheks valikuks on kivipuistega teraskatus, mis on eelnevalt referaadis välja toodud.

Ühikmaksumused on mitmest allikast kergesti kättesaadavad ja saab lihtsalt arvutada.
Üldiselt pee - takse kõige paremaks, kui kasutatav vesi vastab joogivee nõuetele.
Alusena on see vähem niiskust imav ja seega raskemini silutav ja poleeritav.

Aluspõrand on väga ebatasane, siis kasutatakse paremate täiteomadustega weber.
Ankrupeli on horisontaalse võlliga mehhanism ühe või kahe ankru hiivamiseks.
Arv on nimetatud Osborne Reynoldsi järgi, kes esitas selle 1883. aastal.

Arvestuslik veeliin on laeva hetkeline veeliin miile jaoks antud hetkel tehakse arvutusi.
Ööpäevast kõikumist – puidupind niiskub õhuniiskuse tõustes ja kuivab selle langedes.
Üle 5 - korruselistel hoonetel tuleb viia trepp katusele või pööningule.

Üsna levinud on komme, kus püütakse alumisi palke vahetada hoonet üles tõstes.
Šamott – paakumiseni põletatud ja jahvatatud savilisand, mida kasutatakse
Akudrelliga on ohutum kui elektridrelliga (puudub segav toitejuhe; toitepinge on

Ancient - origins.net/ancient-places-asia/hagia-sophia-istanbul-secrets-god-
Anhüdriitsideaine – saadakse loodusliku kipsi kuumutamisel 600... 800 kraadi juures.
Asemel kivi - või keraamilisi kuule, et vältida raua tolmu sattumist tsementi.

Õhukesed lehed on paksusega 0,5-4mm, paksud aga 4-140mm, pikkus 6-8m, laius 1,5-2m.
Ületab 10 - 20 töörõhust surutakse taldrik sadulast eemale ja klapp avaneb.
Adhesiooni - ja kohesioonijõu vastastikusest suhtest sõltub pinna margamine.

Aluskatteks on soovitav kasutada tugevat, lamineeritud pealiskihiga kummikatet.
Auruvoolus on seinaäärest ümbritsetud rõngataolise ristlõikega veekilega.
Ajurünnakuid on olemas kahte liiki: individuaalne ja rühmas toimuv ajurünnak.

Alumiiniumist sammas on varustatud polüamiidist roopaga ja puurimissügavuse skaalaga.
Asetsevad põiki - ja pikikivid ning nende vahelised vuugid üle ühe rea kohakuti.
Avatud süteem on süsteem, millel on ümbritsevaga nii energia- kui ainevahetus.

Õhklubi - Lubi, mis seob õhust süsihappegaasi ja kõvastub selle toimel.
Õlibaasilised hermeetikud - madal hind; koosnevad täitematerjalidest(savi)+ õlikomponendid
Üldtäidlustegur ehk blokktegur, ka veeväljasurve täidlustegur CB =V/LBT, millest

Ülelaskesüsteem on ette nähtud vee üle- ja alla laskmiseks ruumidest, kus puudub
Aktsionäril on õigus aktsia oma osast vabalt võõrandada teisele osanikule.
Antud referaadis on käsitletud materjalide ja töövahendite valiku põhimõtted.

App – rullmaterjale, mis sisaldavad plastomeerseid modifikaatoreid.
Aeroc u - plokkidest silluste projekteerimisel tuleb lähtuda üldistest
Almost one - fourth of the respondents utilized BIM for direct fabrication.

Anhüdriitsideaine on näiteks kõrgpõletatud kips e. estrihkips 700- 1000 kraadi.
Alternatiivne lähenemine - teeb vahelt tradit hoonete ehitamisel ja ka inseneriehitusel.
Aminoplastid - kõva materjal, mille pind on läikiv ja raskesti kahjustatv.

Asbest on looduses esinevate kiuliste silikaatmineraalide üldnimetus.
Õlikatla häälestamiseks on vaja teha põlemisgaaside analüüs ja vastavaid mõõtmisi.
Ühel alusel on 400 tk (10,6 m2). Üks alus kive kaalub 1,4 t. Hind 0,18EURi

Üldised ettevaatusabinõud - Peab kindlustama tagasipöörduva kaabli turvalise ühenduse.
Ahjutellis on kuumakindlam, ta kuulub raskestisulavate materjalide hulka.
Alljärgnevas tabelis on toodud kolme järjestikkuse aasta hinnaindeksid aasta lõpu

Alternatiivne lähenemine - teeb vahet traditsioonilisel ehitamisel ja inseneriehitusel.
Alumiinium - mangaan sulamid vastavad kerematerjalile esitatud nõuetele.
Arvutusskeemide määramisel on suur tähtsus arvutustulemustele ja kogu projekteerimisele.

Ataõmbetugevus on tunduvalt väiksem kui survetugevus( kivimaterjalid, malm).
Absorbtsioon on aga gaasisegu komponentide neeldumine kogu vedeliku mahus.
Ahikütttest on sageli loobutud, peab fassaadi tuulutus kindlasti toimima.

Ahtri - , keskmine – ja nihutatud, nende kasutusalad ja võrdlus.
Alkali - silica reactions and of course corrosion of embedded steel.
Aluminaattsemendi puhul on aurutamine isegi keelatud, kuna tekiks liigne kuumenemine.

Asimuut on päripäeva nurk põhjasuuna ja mingi objekti suuna vahel.
Abimaterjal epn - ENV 6.1.1 kasutajale EPN 6/AM-1, 1999 (koostas V. Voltri);
Armeeritud klaasid on lihtne ja soodne lahendus leekide ja suitsugaaside vastu.

Arvutustes on vaja teada reaalselt kasutatava kütuse kütteväärtust.
Äriplaan on samal ajal eelduseks krediidi ja rutiini ja rütmi arvel.
Õhuke teras - , vask-, alumiinium- või roostevabast plekist katusekate;

Ühel alusel on 315 tk (8 m2). Üks alus kive kaalub 1,4 t. Hind 0,24EURi
Ühetegurilisus – ühe ainsa parameetri järgi ehitus maksumuse hindamist.
Ülevärvitav tapeet - ülevärvitav kahekihiline struktuurne paberist seinakate.

Abilahusti – kasutatakse vähesel määral mõnedes lateksvärvides.
Adhesioon – värvikihi aluspinna külge nakkumist kirjeldav mõiste
Ankru põhiosadeks on massiivne terasest säär ja merepõhja haakuvad käpad.

Areaal on suur: Euroopas, Kaukaasias kuni Lõuna- Siberini välja.
Autobetoonisegistid on betoonisegude transportimiseks suuremate vahemaade taha.
Õhukene latt - kitsas plaadi riba, kasutatakse keeviskonstruktsioonides.

Üleminekuajale iseloomulikult on viimasel aastakümnel olnud kõrge remontööde osakaal.
Õlilakk on tugev ja kulumiskindel, tuntud oma kõrgläike poolest.
Õõntega plokke on võimalik täita mitmesuguse täiteainega ja armeerida.

Akna laud on kaduma läinud ja kivid selle all vaikselt kannatavad.
Ala on kitsas, lõik nii, nagu näitab punktiirjoon joonisel.
Algsündmus – esimene samm sündmuste ahelas, mis viib õnnetuseni.

Aluspaber on üle trükitud värviga, seda paberit ei saa värvida.
Aparaadid on varustatud kaitseisolatsiooniga ja on niiskusekindlad.
Aurutiheduse - mõiste on sarnane gaasitihedusele, vahemõõtühikutes

Aknalauad on liimpuidust. Välisuksed on liimpuidust, soojustatud.
Alaliste - , ajutisteja avariiolukordade jaoks on toodud tabelis.
Alküüdvärv on vähese keemilise püsivusega ja vähese elastsusega.

Alumiinium on plastne, kerge, kergestitöödeldav ja ei korrodeeru.
Alusdokumendid - hea ehitus eelarve sõltub sisendandmete kvaliteedist.
Õhuniisutamisel on oluline teada, et niisutamisega ei tohi minna liiale.

Anorgaanilised katted on emailid ja ka metalliseerimisel saadud metallkatted.
Avaliigendis a - b 1 = 4f /l1. Joonis 9.11 Plaadi plastne arvutusskeem

Õhu eelsoojendid on aurülekuumendid või regeneratiivsed ülekuumendid.
Ülekuumendid on aurülekuumendid või regeneratiivsed ülekuumendid.
Ait - '..v'li. nq'",*, etlr*tlt or*eLtbop,rrn -:piudarl* ,

Akudrelliga on võimalik töötada ka seal, kus puudub võrguvool.
Alltöövõttu on võimalik lahku jaotada, siis saadakse 6-ne jaotus.
Aluminaattsement on vees kiiresti kivistuv, kõrge tugevusega sideaine.

Aurupidavust on vaja, et niiskus ei pääseks konstruktsioonidesse.
Antud hinnad on leitud, kasutades tabelis TONN olevaid algandmeid.
Arvutustes on kasutatud veoautosid, mis mahutavad 30t materjali.

Õhu liikumiseks on vajalikud uksealused pilud või värskeõhurestid.
Õige veluur - Katsudes sama sametine kui eelmine, aga naturaalne.
Õlivärv - lahustipõhine värv, mille sideaineks on värnits.

Õlivärvid on heade katteomadustega ja need on ilmastikukindlad.
Õõtsumist on võimalik summutada kuni 90%. (Vt. Tahvel 5.XVII).
Ametijuhendi koostamisel on vaja arvestada, et juhend töö alustamist selge.

Arvutuskoormused – saadakse normkoormuste korrutamisel osateguriga.
Aseris on telliseid toodetud juba eelmise sajandi algusest.

Aurutõke ülesanne on takistada niiskuse ja õhuliikumist läbi tarindi
Ämber - segu tegemiseks 2. Segumikser – segu segamiseks.
Õhumüraisolatsioon on enamasti ebapiisav just madalatel helisagedustel.

Ühiskanalisatsioon – maavaldusest väljaspool paiknev kanalisatsioon.
Üksikust hapniku - või põlevgaasiballoonist vähemalt 5 m kaugusel.
Aktiiv - ja passiivsurve tähistatakse vastavalt Pa ja Pp.

Alküüd - , epoksüüd-, polüuretaan- või silikaatvärve.
Alpi tunnel – 1854.a Ida Alpides 1430m pikkune raudteetunnel.
Õlivärvid - Sideaineks kuivav õli, lahustiks on lakibensiin.

Analoogiliselt on väsimustugevus esitatud ka nihkepingete puhul.
Andmebaas on kättesaadav ka Rahvusarhiivi andmebaasist AIS.
Õhupoorid ehk õõned >10 mikrot • Kapillaarid > 0,1mikrot

Üldkasutatav katus on katus, kuhu suvalistel isikutel on vaba pääs.
Ülesande skeem on toodud (Joonis 1.). Veetase mahutites ei muutu.
Ümarpalgi puhul on koerakaelatapp 13. Tehtud töö üle vaatamine.

Alaliskoormused konstrukt - sioonide omakaalust, pinnasest ja pinnaseveest:
Alküüdvärv - Sideaineks ehk kilemoodustajaks alküüdvaigud.
Alumiiniumsulamid on kerged (2,7-2,8 g/cm3), kuid küllalt tugevad.

Asfaldilaoturid - asfaltbetoon- ja kuummustsegude paigaldamiseks.
Astmeplaatide pealis - ja külgpinnad: mosaiikbetoon, besubetoon või
Õhkmörtide sideaineks on lubi, kips, savi või mõni muu õhksideaine.

Üldkasutatav katus on katus, kuhu suvalistel isikutel on ligipääs
Aeroc plokid - valmistatud autoklaavis mull v poorbetoonist.
Agregaat - voolumeetod on üks kasutatavamaid meetodeid.

Alumiinium - välisustel on viimistluseks tume anodeering.
Alumisse otsa on kinnitatud pöördemehhanismi ratas ja nool.
Õlivärv on veekindel ja hea korrosioonikaitse võimega.

Ahjutellis – kuulub raskestisulavate materjalide hulka.
Aknakitid - jagunevad õlikittideks ja mastikskittideks.
Aluskiht - eesmärk transportida niiskus kehast eemale.

Ar6u - rrtr e &" Ftigy;4EtLLSEDi : i : , : i ii ; ,
Äärekivid on üks võimalus katus vastupidavamaks muuta.
Õhksideained - kivistuvad õhu käes ja ei talu hiljem vett

Õhutihedus on oluline, et väikse U-arvuga piire toimiks.
Šamott on kollakas ja klinkertellis on lillakaspruun.
Algpinged on ristlõike ulatuses alati tasakaalustatud.

Õhkkuivatamine on kõige lihtsam meetod puidu kuivatamiseks.
Agregaat - voolumeetod on väga paindlik tootmisviis.
Ajaühikuks on kas minut, tund, vahetus, kuu või aasta.

Aknaraamid on keeruka kujuga profiilmaterjalist tooted.
Aktsiaseltsi aktsiakapital on kakskümmend seitse tuhat (27 000) eurot.
Alküüdvärvid – sideaine alküüdvaik – sünteetiline.

Aluminaat tsement – valmistatakse lubjakivist ja poksiidist.
Aluminaattsement – valmistatakse lubjakivist ja boksiidist.
As aktsiakapital on 27 000 (kakskümmend seitse tuhat) eurot.

Aurutihedus on materjali omadus endast auru läbi lasta.
Ühes otsas on põleti, gaasid väljuvad teisest otsast.
Adhesiooni jõud – jõud vedeliku ja pinna osakeste vahel.

Ajaplaneering on eriti tähtis, kui tööd on palju, kuid
Alküüdvärvid on liiga jäigad ja kuivavad liiga kiirelt.
Auktellis – on paljude läbiulatuvate õõnsustega.

Afr - vaadeldava tuulele avatud pinna pindala.
Ahtertääv on tugev tala, millega lõpeb laeva ahter.

Aluslaudadele ühe - või kahekorruselistesse ridavirnadesse.
Antud saunal on maakividest vundament vahetatud hiljuti
Arhitektuur – ehituslik osa. Hoone üldiseloomustus.

Avatud veesilm on maastikus alati ligitõmbavaks paigaks.
Üleval on nagad, mis kinnituvad pliidi raua taha.
Akrüüllakid on mürgivabad ja praktiliselt lõhnatud.

Autoklaavsed lubi - liivtooted nagu silikaatkivid,-betoonid

Õhukest metall - lehte või kitsasilmalist metallvõrku.
Õhusaaste - hapniku mõju, väävliühendid, soolad
Üheks põhjuseks on kindlasti kõikvõimalikud tingimused.

Šamott - TELLIS – suure tulekindlusega savist.
Alaldi – alalisvoolu elektrikeevitusagregaat.

Antud kursusetööga on koostatud kortermaja pakkumiseelarve.
Archimedese seadus on ühtlasi laeva ujuvuse hüdrostaatika
Auktelliste tihedus on 1300…1450kg/m3, külmakindlus ≥15

Õhksideaine on õhklubi, hüdrauliline – tsement.
Ärahoidmiseks on süsteemil peal mitmed hüdrolukud.

Ühes pakendis on 576 kivi ja ruutmeetris on 50 kivi.
Ülaosas on süvend haakeseadise konksu tarvis.
Ülevaade sanitaar – ja insenertehnilistest saedmetest.

Ümberehitus - , restaureerimis- ja lammutustööd.
Abiseadmed – varupaagid, hüdrofoobid, pumbad.
Aeglustus - ja kiirendusrajad linnatingimustes.

Ahjul on praod. Kui koldes on kivid lõhki.
Arvmõõtkava ehk mõõtkava numbriline väljendus.

Aur – vesi – jää = kondenseerumine.
Aväiksem – killustiku kihi pealmine laius m;
Äärekividel on töödeldud pealispind ja esipind.

Aeroc on keemiliselt leeliseline materjal.
Aeroc on sama hästi töödeldav kui puit.
Agloporiit on suure avatud poorsusega materjal.

Aluspaber on   üle   trükitud   värviga.
Asuurem – killustiku kihi alumine laius m;

Avade kuju on ruut eurostandardi järgselt või
Õõnesplokid – kande- ja vaheseinte ladumiseks.
Üldjuhtudel on vaheseinte karkassi samm 600 mm.

Aeroc tootmisprotsess on võrreldav leiva valmistamisega.
Antud referaadis on päris mitmed teemad kajastatud.

Arhitektuur - ruumi ja valguse konsentratsioon.
Õõtsumise ulatus – kahe järgneva amplituudi summa

Agamix on AGA üks tuntumaid kaitsegaase.
Arvutustega on kontrollitud pinnase püsivust.

Armatuur a - III fyk= 390 Mpa fyd= 339,1 Mpa
Ühes pakendis on 600 kivi ja ruutmeetris on 50.

Ühes pakendis on 144 kivi ja ruutmeetris on 26.
Üleandmis - vastuvõtmisakt peab sisaldama.
Ahi on horisondi suhtes veidi kaldu.

Ahitektideks on Siiri Vallner ja Indrek Peil.
Alumisel palgil on ebaõnnestunud vara lahendus.
Aluspindu on soovitav eelnevalt niisutada.

Aluspindu on soovitav eelnevalt puhastada.

Absoluutne tihedus – kokkuleppeliselt 1,5 g/cm3.

Artikli lõpus on kõik allikad välja toodud.
Auktellis – õõnestellis, kärgtellis.

Üliõhukesedpoorid on tavaliselt veega täitunud.
Aeglustid - Aeglustavad mörd kuivamist

Asbest on inimeste tervisele ohtlik.
Õliantiseptikud on tumedad venivad vedelikud.

Õpilase ees - ja perekonnanimi Õpperühm
Ülaosa on laotud silikaattellistest.
Admiraliteediankru puuduseks on tema kasutamise keerukus.

Armeerimiseks on kaks erinevat võimalust.
Agloporiit on suure avatud poorsusega.

Ahtris - sageli kasutatav variant.

Õlivärvidega töötamiseks on mitmekihiline maalimine.
Abimaterjaliks värv - ja lakk katte loomisel.

Aktiva - ja passivakontode vahe.
Alg - ja lõppsündmuse kood.

Ankru tõsteseadmeks on ankrupeli või kepsel.
Asbesti - ja formaldehüüdivabad

Aruandlus - VÄLJAPOOLE ETTEVÕTET

Avamis - ja muudel abitöödel.
Ahjude vundamendid on samad mis korstendel


Vote UP
-1
Vote DOWN
Õhkvahe on vajalik ka läbi seina seestpoolt väljapoole difundeeruva veeauru seinast väljajuhtimiseks ning õhurõhkude erinevuse tasandamiseks üle vihmatõkke, mis väldib vee pressimise seinatarindisse.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Õhulekkearvu piirväärtuseks on seatud elamutel 3 m3/(h·m2) ja muudel hoonetel 6 m3/(h·m2). Elamute õhupidavamate piirete nõue tulenes tõenäoliselt nende suuremast niiskuskoormusest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Aluspinna eeltöötlus on vajalik selleks, et tagada tugev ja pikaaegne side aluspinna ja krohvi vahel ning vähendada ja ühtlustada veeimavust.