Sõnu seletav sõnaraamat

Astmelist testilatsiooni nimetatakse fraksioneerimiseks. (mida raskem on fraktsioon, seda rohkem on molekulis süsiniku aatomeid) Diiselkütuse fraksioonid on kerged, nad aurustuvad 250°C. Selliste kütuste põlemisel tõuseb kiiresti Pz ja põlemis kvaliteet on hea. Fraktsioonid, mis aurustuvad üle 250°C nimetatakse rasketeks fraktsioonideks, neid on pihustites raskem pihustada ja põlemisel tekib tagi ja nende aurustamiseks on vaja kõrgemat temperatuuri.
Atsidotroofne - paikneb mineraalmaal, kuid vee saab rabast ja seetõttu väga tumeda veega pehmeveeline Düstroofne - rabajärv, tumeda pehme veega Semidüstroofne (poolhuumustoiteline) - pehme veega, orgaanilist ainet mõõdukalt Alkalitroofne (lubjatoiteline) - väga suure lubiainete sisaldusega heledaveeline Oligotroofne (vähetoiteline) - pehme ja heleda veega 18. Eesti siseveekogude seisundi dünaamika ja seda mõjutavad tegurid.
Akvakultuur - kasvatatakse ka limuseid (austrid, kammkarbid, pärlikarbid), vähilisi (krevetid, krabid, vähid), veetaimi jt. veeorganisme, kasvatatavate organismide arv ja nende tootmise maht on viimase 20 aastaga plahvatuslikult kasvanud- kasvatatakse kümneid kalaliike, keda varem vaid puuti (tursad, lestad, tilapiad, sägad silad, kohad jne) kõikvõimalikke vähilisi,limuseid jt veeorganisme.

Aastaringselt on keelatud kalapüük:  kalatreppidel ja neist ülesvoolu lähemal kui 50 m  kutselise kalapüügi vahenditega Suures Emajões lähtest kuni Jõesuu maanteesillani  kutselise kalapüügi vahenditega Võrtsjärves Suure Emajõe muulide vahel ja muulidele lähemal kui 100 m ning Pühaste (Küünra) oja suuet ja Ainsaare põhjatippu ühendavast sirgest lõuna pool.
Ühearialised õlirõngad – kolvi alla liikudes rõnga nurk kraabib õli alla ja ära kraabitud õli voolab läbi rõngaste all olevate kanalite kaudu kulvi sisse ja sealt valgub ta tagasi silindrisse ja samas osa õli, mis on hülsi seintelt maha kraabitud sattub ka õlirõnga taha (so õlirõnga ja kolvi vahele) ja tänu sellele surutakse õlirõngas veelgi tugevamalt vastu hülsi peegelpinda.
Üldjoontes on külmutusruumide hooldus sama, g) morse sektsiooni ja siis kaks järgnevat ning (VHF, MF, HF raadiojaama) võib väikelaeval mis harilike kaubaruumide puhul signaalide edastamine käsilippude või ainult stopperdatakse, et nad oma raskuse all kinni ei kasutada isik, kes on läbinud vastava väljaõppe ( eemaldatakse eelmise kauba jäägid, kätega; vajuks.

Arv 35 - 42 tk. Kahesuviste kadu eelmisest 25%, väljatulek eelmisest 75%, kalade arv 26-31 tk. Kaheaastaste kadu eelmisest 10%, väljatulek eelmisest 90%, kalade arv 24-28 tk. Kolmesuvine kadu eelmisest staadiumist 5- 10%,väljatulek 90-95%, kalade arv 22-25 tk. 143 Kalaproduktiivsus Kalade juurdekasv pinna- või ruumalaühiku
Arvutatud asukoht – märgitakse kaardil kaldkriipsuga, mille juurde veel kellaaeg ja loginäit  Observeeritud asukoht – märgitakse kaardil sõõri ja punktiga selle keskel, juurde veel kellaaeg ja loginäit  Kursi õiendamine – sõidetud tee kaardile kandmiseks tuleb kompassikurss muuta tõeliseks kursiks.
Aurukatla otstarve on pidevalt toota auru mingi energialiigi muundamise teel soojusenergiaks, kus juures vajalik energiat saadakse orgaanilise kütuse põletamise või sisepõlemismootorite väljalaskegaasidelt. Soojusenergiaga aurustatakse suletud anumanas vett, millest saadaksegi auru ettenähtud rõhul.

Ankruketi pikkus on 200 kuni 300 meetrit ja ohtlikust kohast lõuna poole, st, et laev peab Oc-varjutav; Iso- võrdfaasne; Fl- plinkiv; Q- koosneb umbes 25 meetri pikkustest osadest, need jätma endast põhja poole; süüdi sage plinkiv; LFl; pikk plinkiv; IQ katkev sage mida nimetatakse seekliteks.
Avameres on esmase produktsiooni tootjad Maismaal annavad rõhuva osa esmasest mikroskoopilised vetikad (fütoplankton). produktsioonist suured taimed (rohttaimed ja puud). Fütoplankterite väikesed rakud võtavad Maismaal on puudel ja rohttaimedel juured, toitesooli kogu oma kehapinnaga.
Üe - ühenduses transistori tunnusjooned ja parameetrid Bipolaartransistor on enamasti germaaniumist või ränist pooljuhtseadis, mis koodneb kolmest p- ja n-juhtivusega kihist ning kahest nendevahelisest pn-siirdest, kusjuures võimendusprotsessidest võtavad osa nii elektronid kui

Ääremõrd – mõrd, mille suu kõrgus ei ületa 3 m. • Rivimõrd ehk angerjarüsa – tiibadeta üldjuhul jadasse asetatav mõrd suu ja sellega ühendatud juhtaia kõrgusega kuni 0,5 m, mille kaks ühe või mitme pujusega varustatud keret on paigutatud ühe juhtaia kummassegi otsa.
Aparell on laevast kaile väljaulatuv tugev ja lai kaldtee Laeva sisemisi kaldteid nimetatakse rampideks Treilerid lastitakse avaratele tekkidele siserampide (või tõstetakse liftiga) kaudu Sageli on treileriteki lae all allalastav vahetekk, nn. sõiduautotekk, autoplatvorm.
Õhutõrje võimekus on väga hea just varajase radarite hoiatuse ja relvasüsteemide tõttu, mis kombineeritult maaga, moodustab kihilise tõrje. Lennukitelt lastavad raketid annavad sügavust ja lisaks on õhutõrjepatareid maal ja merel. Laevadele on lisatud ka lähikaitse.

Angerjas – 2004.a. 16 t. Euroopa rannikule jõudvate klaasangerjate hulk on katastroofiliselt vähenenud – kannatab nii meres kui sisevetes tugeva püügisurve all. • VIMB – saak oli varem kuni 200 t, nüüd veidi üle 50 t. Püügipiirkond Pärnu laht.
Õngitsemise mõiste on tegelikkuses märksa laiem kui õngepüügi mõiste seaduses (kus seda käsitletakse kui kalapüüki ühe lihtkäsiõngega) ja õngitsemiseks kasutatakse ka enamust nende vahendite hulgast, mis on määratletud kui harrastuslikud püügivahendid.
Abstsissteljel on kreeninurgad: tüürpoordi (paremale) ja pakpoordi (vasakule). Ordinaatteljel on püstuvuse õlad meetrites või püstuvus- momendid tonn-meetrites. Nimetatakse diagramme ka näiteks: Reed'i diagramm õlgades või püstuvuse diagramm momentides.

Ühendused on tugevad, tööprotsess kiire, mehhaniseeritav ja automatiseeritav, alandab metalli- ja tööjõukulu. Levinumad keevisühendused (-õmblused) on: - põkkliide, - vastak-põkkliide, - ristliide ja - nurkliide Poltühendus:Vundament,Lafett, Seib
Aktiivne tee tähendab seda, et mikroelemendid pumbatakse läbi rakkude eriliste transportvalkude abil kulutades selleks ATP-d. Mineraalelementide imendumine sõltub soolkanalis olevast pH-st, ammoniaagi olemasolust ja rasvade olemasolust söödast.
Auru niiskus on madal ja keskrõhukatelde auru soolasisalduse põhiline allikas (madala rõhu juures soolad aurus ei lahustu). Kui katlal on ülekuumendi, siis katla trumlist väljunud aur kuivab selles ning soolad sadestuvad ülekuumendisse.

Auru eritootlikus - auru kogus kg-des, mis toodetakse katlas ühel ruutmeetril küttepinnalt 1h jooksul (kg/m2h) 6.kasutegur - auru tootmiseks kulutatud soojushulga suhe selleks küttekoldes ära põletatud kütusest eraldunud soojushulgaga (%)
Ülemine selis on rannikumere ja siseveekogudes peamiselt nööridest sissepunutud ujukitega ja alumine selis sissepunutud raskustega (tina). Nakkevõrgu püügi efektiivsus sõltub suuresti võrgulina nähtavusest ja rakenduskoefitsiendist.
Ankurdamata undatest on Eestis kasutusel peamiselt kaks unnatüüpi: ketasund ja „punn“. Unnapüük on passiivsevõitu püügiviis Ketasunn koosneb ümmargusest lamedast kettast, tamiilist, tinast,lipsust ja konksust.

Autotroof - organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid  väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest süsinikuühenditest (tavaliselt on  selleks süsihappegaas). 
Aasta septembrist on süsteemis kasutusel 31 satelliiti, mis võimaldavad määrata näiteks inimese või auto täpset asukoha (laiuskraadid, pikkuskraadid, kõrgus merepinnast) reaalajas mistahes maailma punktis.
GPS
Ahtri pealveeosa on laiem ja see kaitseb sõukruvi ja rooli vigastuste eest sildumisel, sea l asub tavaliselt sildumistekk. Ahtertääv Teraslaevade algusaastatel kasutati ahtertäävides neljakandilisi talasid.

Ahal - tekiin • Kere on kitsas, nukiline, kuiva, tihke lihastikuga • Pea sõõrmete poole aheneb, suurte ilmekate silmadega ja pikkade kõrvadega • Turjakõrgus ca 152 70 KALAKASVATUSE ERIALA
Šahtid on vertikaalseintega piiratud ruumid, mis on ette nähtud erinevate tekkide või tekiehitiste korruste ühendamiseks. Nii on olemas masina, liftide, avariiväljapääsude ja muud šahtid.
Õngu - Meriforell (Hiiumaa) • Põlula- Meriforell, jõeforell, lõhe (Kunda jõe ääres) • Härjanurme- Siig, koha • Ilmatsalu- Haug, linask • Haaslava- Haug, tõugjas, linask, koha

Abikatelde aurutootlikkus on tavaliselt 0,5…50 t/h, kuid suurtel diiseltankeritel kuni 120 t/h. Auru parameetrid – rõhk ja temperatuur See on aurutootlikkuse kõrval teised esmatähtsad katla näitajad.
Allüür – hobuse liikumisviis Allüürid jaotatakse kaheks : loomulik allüür ja kunstlik allüür Loomulikuks allüüriks on samm, traav, küliskäik (osadel tõugudel), galopp, hüpe.
Ava - Läänemere metazooplanktonis on kindlaks tehtud ca 35 holoplanktilist (püsivat e. permanentset) ja ca 15 meroplanktilist (ajutist e. perioodiliselt veekihis elavat) liiki.

Ökoloogiline jalajälg on kujundlik nimetus meetodi kohta, mis näitab loodusvarade kasutamise määra järgi inimkoormust ökosüsteemidele võrreldes looduse taastumisvõimega samadel pindadel.
Akvaariumid - krevettide, bettade ja vähkide omad, taime akvaarium ning poeväline taimenäidisakvaarium. Nende veemaht on väiksem ja neid puhastatakse nagu koduseidki akvaariume.
Allikavesi on stabiilse temperatuuriga, kui hapnikuvaene ja piiratud kogusega  Jõevee puhul on reostuse ja nakkuste oht ning kõikuv temperatuur – suvel kõrge, talvel madal.

Arvutuste lihtsustamiseks on tavaks tuulejõudu vaadelda liitjõuna, mis moodustub tuule erisurvest pv purjestuspindalale Av . Purjestuspindala Av on C külgprojektsioon laeva veepealsest osast.
Üle 12 - põrsalised pesakonnad ökonoomsust ei suurenda, sest nendes on kuni 6 nädala vanuseni elavate põrsaste arv tavaliselt väiksem kui 12-põrsastelistes pesakondades.
Ankurdamata und – koosneb õngenöörist, ühest kuni kolmeharulisest konksust ja ujukist, millele on keritud õngenöör, ning võib olla varustatud vahetrossi ja lisaraskusega.

Aurud on väga mürgised ja tuleohtlikud. Võrreldes teiste veeldatud gaaside erikaaluga (umbes 0,5 kg/l) on vinüülkloriidi erikaal 0,97 kg/l, lähedane vee erikaalule.
Ühtse agregaadi – kahekontuurilise katla – või olla kujundatud omaette seadmena, sageli võimalusega kasutada primaarauru mitmest katlast eraldi küttepindadega igalt katlalt.
Šoti mägiveised - Kasvult väikesed, täiskasvanud pullide kehamass on kuni 800 ja lehmadel 550 kg. Lehmvasikate sünnimass on 28, pullvasikatel 31 kg. Karv on pikk, aluskarv tihe.

Öörahu on laeval kella 23.00-st kuni 06.00-ni. Sellel ajal ei tohi üldjuhul teha mürarikkaid töid ja kuulutusi laevasisese raadiovõrgu kaudu laevapere eluruumidesse.
Ankrusedame ülesandeks on tagada laeva kahte kerakujulist või muud samalaadset märki asukoha säilitamine reidil või kalda lähedal püstjoonel ülestikku kõige nähtavamal kohal.
Aitab isas - ja emaskaladel koelmutel teineteist hõlpsamini ära tunda ja kudemisel kontakti hoida. Pärast kudemist pudenevad körbukesed kala kehalt jäljeltult maha.

Õngpüünis on püünis, millega püügi põhimõte seisneb kala peibutamises õngekonksule kinnitatud söödaga või muu peibutusvahendiga, mille haaramisel kala haakub.
Ülesannete jaotamisega on võimalik suurel hulgal raha kokku hoida, kuid samas säilib siiski võimalus arendada kaitsetööstust ja koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Šoti mägiveised on vähenõudlikud, talvel on nad meelsamini väljas kui varju all. Liha on vähese rasva- ja kolesteroolisisaldusega, kuid sisaldab rohkesti valku ja rauda.

Allikasvesi - stabiilne Jõgedest saab võtta piisava temperatuur (talvel 5-6 koguse kuid suvel aga 15 kraadi). • Puuduseks on • Suvel veetemperatuur hapnikuvaesus.
Ankrupeli on horisontaalse lisaks punktis 1 mainitud tuledele pardatulesid 4 Pilet ning pühapäeval või riigipühal võib võlliga ühe või kahe ankru tõstmiseks.
Äärmiselt tähtis on kontrollida ja hoida alalises valmisolekus ettenähtud tulekaitsevahendid- ja süsteemid ning, osata neid vajadusel sihipäraselt ja õigesti kasutada.

Ahvenavaru on tugeva püügisurve all v.a. Vaindloo saare ümbrus • KOHA – saak 100 t. Esineb arvukamalt Pärnu lahes, kus on aastaid kasutatud kunstkoelmuid.
Üleminekud võllilt – äärikuteks valmistatakse võimalikult sujuvad ja seda selleks et hoida ära pingete konsentratsiooni tekke võllilt – ketaste ülemineku kohas.
Altlandi tuur ehk samb; ta kaalub kuni 160 kg. On teada kuni 280 kg raskuste atlandi tuurade väljapüüdimise juhtumeid, kelle pikkus oli kolm ja pool meetrit.

Arvutil on suurem arvu ühetaoliste liigutuste tõttu kirjutamine tunduvalt monotoonsem, millega kaasneb tugi-liikumisaparaadi haiguste tekke tõenäosus.
Abiootilised – valgus, toitainete kontsentratsioon vees, vee temperatuur, vee liikumine; biootilised – rakkude vanus, liigispetsiifilised kohastumised.
Õhutemperatuur katla - (masina-) ruumis hüdrauliliste katsetuste ajal ei tohi olla alla 50 C. Katsetuste ajal ei tohi laeval teha töid, mis kaasnevad müra ja

Api - tihedus määratakse valemi abil: 1415, APItihedus = − 1315 , d kus d on vedeliku erikaal kas 60 °F/60 °F või 15 °C/15 °C juures.
Abstsissteljel on lisaks punktid δL/2 või δL/4. Trapetsteguri väärtused näiteks ühe poolordinaadi puhul ahtris ja vööris on järgnevas valemis
Õli hapendub – kõrge temperatuuri ja hapniku toimel õli hapendub, tekivad orgaanilised happed, mis suurendavad õli korrosioonilist aktiivsust.

Astm - IP tabel 54), mis annavad ruumala parandusteguri (volume reduction factor, VRF), millega õiendatakse vedeliku tegelikku ruumala.
Ühefaasilise trafosüdamikule on keritud üks või mitu mähist: primaarmähis ja sekundaarmähis,kui trafo on mõeldud ühele sisend ja ühele väljundpingele.
Auru eritootlus on veetorukateldel 2-3 korda kõrgem, kui leektorukateldel seoses parema soojusvahetusprotsessiga vee ja põlemisgaaside vahel.

Üheseinalised on enimlevinud võrgud. Mitmeseinaline võrk koosneb kahest või kolmest seinast ; kolmeseinalisi võrke nimetatakse abarateks.
Amoco cadiz – prantsuse rannik, 223-227 tuhat tonni toornaftat 320 km rannikut, 20000 hukkunud merelindu, 9000 tonni hukkunud austreid.
Üllatav on see, et need muutused merepinnakihi temperatuurides ei ole suured – +/– 3 ° C ning üldjuhul isegi palju väiksemad.

Atlased – üksikute piirkondade tundmaõppimiseks Soodsate mereteede, tähistaeva, ajavööndite, hüdrometeoroloogilised kaardid
Auruülekuumendi on katelagregaadi koosseisu kuuluv soojusvaheti, milles auru temperatuur tõstetakse üle küllastunud auru temperatuuri.
Automaat stopp - on ka automaatika üks osa, mille ülesandesk on takistada ebameeldivuste tekkimist, näiteks peamasin seisma panemine.

Automaatstopp - on ka automaatika üks osa, mille ülesandesk on takistada ebameeldivuste tekkimist, näiteks peamasin seisma panemine.
Arpa - sse salvestatud kaarte tuleb kasutada lisaks teistele navigatsioonisüsteemidele, mitte aga neist eraldi, iseseisvalt.
Üldjoontes on lüpsiplatsi puhul rakendatud torusselüpsi põhimõtet, kuid lüpsitorustik on lauda asemel viidud lüpsiplatsile.

Aastaringselt on keelatud kalapüük jõgedes jugadest, paisudest, sildadest, vee sissejuhtimiskohtadest ja astangutest allavoolu.
Õõtsuvus - vabalt veepinnal ujuva laeva võnkuvat liikumist välisjõudude mõjul (külg-, piki- ja vertikaalne õõtsumine.)
Atc - s kehtivad samal ajal kindlad liikumiskoridorid jms. Seega liiguvad laevad võrreldes lennukitega kaootilisemalt.

Aeglaselt maha – sellega tagatakse rõnga mõõtmed ja elastsuse Rõnga lukupilud võivad olla:  90°  45°  tapplukud
Automaatkaitselülititel on minamaalpingekaitse, mis lülitab automaatlõliti välja, kui pinge kaob või alaneb alla 40% nimiväärtusest.
Šetlandi poni on maailma väikseim hobusetõug, turjakõrgus 98..102 cm. Nad on madalajalgsed, lakk ja saba on tihedad ja pikad.

Arvutijuhtimisega robot - tööpink. Tööpinki juhitakse arvutiprogrammi abil, mis annab tööpingile vajaliku info töö teostamiseks.
Ahtri - rataslaevad .Kokkuvõte .Kasutatud kirjandus Sissejuhatus Eesmärgiks oli leida endale meelepärane
Allapanukihil pidamisel on võimalikud nii kald- kui horisontaalpõrandaga lahendused, mis on soovitatavalt eraldi söötmiskäiguga.

Ajaloolistel põhjustel nimetatakse mõnd merd laheks – Mehhiko ja Biskaia laht ja mõnd suurt järve mereks – Kaspia ja Araali.
Asukoha määramist nimetatakse ristpeilingu meetodiks, kusjuures esimene peiling taandatakse teise peilingu võtmise hetkele.
Arguloos on kalade invasioonihaigus, mille tekitajaks on Argulus’e (kalatäi) perekonda kuuluvad parasiitvähid.

Alk – (Alca torda) on varesest veidi suurem lind musta ülapoole ning valge kõhualuse ja tiivavööndiga.
Assimileerimine - muutumine sarnasteks aineteks ,eriti muutus elusa organismi mõjul vedelikeks ja  kudedeks.
Alusraam - mootori alus, mis kinnitatakse mootori vundamendile ja millele toetuvad kõik ülejäänud detailid.

Õngpüünistel on konksmõõt, püünistel silmasuurused. Passiivsete puhul õngejada pikkus, mitu võrku tohib olla.
Öörahu on laeval kella 23.00-st kuni 06.00-ni. 3.10.Laevapere vahetus toimub üldreeglina täies koosseisus.
Ülemine pind on kaetud täpilise mustriga heledal/tumedal pruunil taustal, mõningad isendid on lihtsalt pruunid.

Alates 1988a on vaalapüük range rahvusvahelise kontrolli all ja püütud vaalade hulk on tunduvalt kahanenud.
Angaar on 9 m pikk, 2 m lai, 3 m kõrge ning seda kasutatakse SHINKAI 6500 majutamiseks ja remontimiseks.
Ainulaadne pangamets on paljudes kohtades kas kaitsealana või vääriselupaigana hoitav. Eesti rahvuskivi on paekivi.

Ühtlustamise on õhukatlal ka veel teisi ülesandeid - toimida õhueraldina ja leevendada hüdraulist lööki.
Abikatlad on ette nähtud laeva soojatarbijate ja auruga töötavate abimehhanismide varustamiseks auruga.
Alumine kütteväärtus on ülemisest väiksem selle soojushulga võrra, mis kulub kütuses sisalduva vee aurustamiseks.

Üleküpsenud mari on hele, rohke ovariaalvedeliku tõttu vesine, selle viljastusprotsent ja ellujäämus on madal.
Õlijahuti on pragunend 3. Pihusti pihustusnurk liiga suur ja osa kütusest sattub silindrihülsi seinale
Alaldid on nende erijuhtumid, mis on tüüritavate muundurite teooria tundmisel lihtsalt tuletatavad.

Angerjas on söödav kala , kuid on regristreeritud, ehkki küll üksikuid, mürgitusjuhte tema läbi.
Õhukupli e. õhukatla võib paigutada ka pumba imipoolele kui tegemist on pika ja peenikese imitoruga.
Atlandi ookeanis on idasuunaline vastuhoovus veepinna all, Vaikses ookeanis ulatub vastuhoovus ka veepinnale.

Angerjapüünis bottengarn on süvameremõrra rootsi keelne nimetus, tähendades sõnasõnalises tõlkes põhjavõrku.
Alalisvoolumasinad on pööratavad nagu sünkroonmasinadki, st neid võib kasutada generaatori ja mootorina.
Astmete ehk tööratta arvu järgi ühe töörattaga, ( rõhk 5 kuni 10 bar ) mitme töörattaga.

Üleval on rooli kronstein Kahe sõukruviga laevade ahtertääv Puudub (tavaliselt) sõukruviava.
Algpüstuvus – intial stability – laeva staatiline püstuvus väikestel kreeninurkadel; määraks
Argo merchant – madalikule sattumine, reostus 25-28 tuhat tonni, õlilaik 111x180km reostas ranniku.

Ülemine aste on varustatud ainult kompresiooni rõngastega, sest paiskõlitusest õli sinna ei sattu.
Alaldusdiood on ettenähtud madalasagedusliku vahelduvvoolu muundamiseks pulseerivaks alalsivooluks.
Aasta paiku on oodata, et linnuliha saab maailmas sealiha ees kõige enam tarbitavaks lihaliigiks.

Artiklist on võimalik lugeda milliste paatidega kasutati vanasti ja mis teid pidi nad liikusid.
Üle 20o - opt. kasvutemp 17o juures, hapnikunõudlik talub hapnikuvaest toitaineterikast vett
Abivahenditena on kasutusel täispuhutav liugtee, liugtoru, tõsteparv, valvepaat ja kiirvalvepaat.

Angerjalised on katadroomsed siirdekalad, kes koevad meres ja kasvavad suguküpseks magedas vees.
Angerjas – on Läänemere ja üldse kogu maailma kõige omapärasema eluviisiga siirdekala.
Ülemine poole on tumedam, liivapruun kuni kollakashall, sageli punakate või kollakate laikudega.

Allurel on laevapeal laiali 10 mullivanni ja kaks neist on klaasseinaga ja vaatega merele.
Ankruketi lülid on toetatud tugedega - kontraforssidega, mis annavad ketile erilise vastupidavuse.
Ardennid on pärit mäestikest, on kuivema konstitutsiooniga, väiksemat kasvu ja elavamad.

Allapanukihi paksus on algul 10…15 cm. Iga 2…3 päeva järel lisatakse allapanumaterjali juurde.
Api - tabelid, milles antakse ruumala parandid ja tihedus sõltuvalt temperatuurist.
Auramine on väike, olles enamvähem tasakaalustatud otseselt merre langevate sademetega.

Alates 1980ndatest on Helsingi komisjon välja andnud umbes 200 soovitust, mille tagajärjel on:
Õhu susin on märk sellest, et klapp pole tihedalt sulgunud ja klapp vajab sooveldada.
Õlitussüsteem - Kõige laiemalt on tänapäeval kasutusel tsirkulatsioon õlitus süsteem.

Antarktikas on produktsioon praktiliselt primaarproduktsioon on 50-600 g C m-2 aastas.
Õngpüünised on just olulised ja kõige rohkem kasutatavad harrastuslikus kalapüügis.
Üe - ühenduses transistorvõimendusaste 48. Tagasiside transistorvõimendis.

Aluseline fosfataas - mis võimaldab neil kasutada ka lahustunud orgaanilisi fosforühendeid.
Anduriks on väike alalisvoolugeneraator, mille emj sõltub pöörlemissagedusest.
Automaatreguleerimine on juhtimise liik, milles hoitakse tööparameetreid ühtlasel režiimil.

A three - colour scheme is used to distinguish between degrees of accessibility.
Arvuks on loetud 17 000. Elektriangerjas arvatakse olevat järguline paljuneja.
Automaatjuhtimine on juhtimise liik, milles hoitakse tööparameetreidühtlasel režiimil.

Üss - i suhtes ● doseerida kõigisse silindritesse võrdne kogas kütust.
Ammonifikatsioon - orgaaniliste N-ühendite (valgud jm.) lagundamine ammooniumi tekkega
Andmebaasi koostamisel on aluseks võetud järgmine eluta looduse objektide klassifikatsioon:

Ankruketi pesemiseks on klüüsis torustik, vee 3) Lootsilaeva tuled eririietuse töödeks.
Automaatreguleerimis - ja kaugjuhtimisseadmed ning demonteeritud pihustid konserveeritakse.
Üle 2 - 3 cm pikkuseid poegi võib juba sööta näiteks peenestatud kalaga.

Autonoomsed diiselmootorid - kasut nt kantavate pumpadekäivitamiseks,päästepaatide mootorina.
Abortide põhjuseks on suguteedesse sattunud mikroganismide poolt põhjustatud haigused.
Ümberringi on verd, võibolla mõni hukkunu, nähtav luumurd, mida kõike veel.

Astangrandla - Rannaastang piirdub paari meetriga, naiteks Jarve randSaaremaal.
Automaatkontroll - kontrollib parameetreid ja vajadusel salvestab neidautomaatselt.
Abikateldes on tavaliselt üks automatiseeritud programmjuhtimisega põleti.

Õli kvaliteet on välja töödatud APJ (ameerika petroolium instituut) poolt.
Ümber antarktika on voolamisel vaba ruumi ning seal esineb Antarktika ringvool.
Ühekäeritvad on kerged, lühikese käepidemega, ühe- või kahejätkuline.

Abivajajat nähes on väga hea, kui ta vähemalt kiirabisse helistada suudaks.
Alltoodud tabelis on antud veeldatud gaaside aurude ohutud kontsentratsioonid.
Ühesuvisteks on katsetatud kohakasvatuseks ehitatud looduslikes tiikides.

Angerjas – j. Kasvatatase põhiliselt retsirkulatsioonisüsteemis.
Attention on developing production standards and management systems.
Ülemisse peasse on sisse pressitud pronkspuks, mis moodustab sõrmelaagri.

Ahtertraaler - traalnoot heidetakse vette ja hiivatakse laeva ahtrist.
Ainuõõssed – vähe like: meduus, meririst, meriseen ja meritikker.
Ankruseadme ülesanne on võimaldada laeva peatamine ja paigal seismine merel.

Arasan 70 - S 4,3 mg/l Vitavax-R 217 mg/l Benlate 50 WP 1,032 mg/l
Atekk – teki vaba pindala ; Av – laeva purjestuse pindala.
Abüssopelagial – maailmamere veemassiivi ökoloogiline sügavuskiht.

Are marked on the ENC display with an additional orange indicator.
Aid - 2347 http://www.seit.ee/agenda21/EA21/1_03vaht.html
Ala on AWP ja kõrgus T : ∇ C C vp = = B AVP ⋅ T CWP .

Aloosa – sarnaneb välimuselt ja eluviisilt vinträimega.
Auruventiil 5 on ette nähtud katla ühendamiseks aurusüsteemiga.
Õngitsejate saagiks on ahvenad, särjed, latikad, kogred jt lepiskalad.

Ülekoormamistraumad on Eestis hetkel kutsehaiguste edetabelis II kohal.
Alumiinium - või roostevabast terasest nõusid ei soovitata.
Asünkroonmootorite sisse - ja väljalülitamiseks ja ülekoormuse kaitseks.

Ajaloo vältel on Soome olnud erinevate võõrriikide kooseisus.
Alpi risla – Roostepruun selg, must kõht, pikk tume nokk.

Äärte nimetused on parem ja vasak, loetuna redelit ankru juurde.
Ülemine selis on suhteliselt kõrge ujuvusega ja on veepinnal.
Aitab 5 - 7 % F – vaht – lämmatab, jahutab natuke.

Asukoha järgi – nt kauplus keskuses või kodukoha lähedal.
Alla 20 - m 3 tankidel piisab ühest kaitseventiilist.
Üpris efektiivne on kala otsimine lennukilt või helikopterilt.

Avaldame x - sõltuvalt vända pöördenurgast x= f(ϕ).
Abajas - sügavale maasse ulatuv väike madal laht.
Ajamil on kolm režiimi: 0-asend, viirata, hiivata.

Allavoolu - ülalpool olevatest tiikidest alumistesse.
Abstsiss - ja ordinaattelje ning läbi raskuskeskme.
Ökonoomsema soojus - jõumasina –diiselmootori leiutamisele.

Aurustus - küttepindadel, eeskätt ekraanpindadel.
Agdeck - auto.ee/marine/doc/Paadimehele2008.pdf
Üldine hädaoht – 7 või rohkem lühikest ja üks pikk.

Ökonoomsus - on kütuse erikulu ja kasuteguri suhe.
Arengustrateegia 2010 – 2014, MTÜ Kõrgessaare Külmhoone.
Ühine punkt on välisahela positiivseks pooluseks.

Ökonoomsus – linnuliha tootmine on ökonoomne.
Asuvad ida - Eestis ja Saaremaal ning Hiiumaal.

Avatud uks on paralleelne konteineri küljega.
Apvelling – ehk tõusikvool, ka uhkvool.

Ainuraksed – ripsloomad ehk infuusorid.Auru tasakaalurõhuks ehk lihtsalt auru rõhuks.
Alarm on engine room display).

Amper - , volt- ja oommeeter.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Õlirõngad on kolvile paigutatud tagurpidi 3. Karteris on liigapalju õli 4. Lublikaatorid annavad liigapalju õli 5. Liiga palju õli on kogunenud ressiiverisse 6. Liiga suur õli surve süsteemis

Vote UP
-1
Vote DOWN
Avaveemõrd - mõrd, mille suu kõrgus on üle 3 m. Mõrra suu kõrguseks loetakse mõrra suus kere külge ühendatud tiiva või kariaia rakendatud osa pikkust.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Õhuventiil või – kraan 4 on vajalik õhu väljalaskmiseks aururuumist katla täitmise ajal veega ja katla sissekütmisel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Õlide füüsikalised – KEEMILISED OMADUSED: Õlide kohta kehtivad semad normid, millised kehtisid kütuste kohta.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Absoluutne kasv – määratakse kaalumise teel või mõõtmise teel ja väljendatakse ajaperioodi kohta.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Ökonomaiser on katelagregaadi koosseisu kuuluv soojusvaheti, milles suitsugaas soojendab toitevett. Ökonomaiser valmistatakse sõltuvalt rõhust siledatest terastorudest või ribilistest malmtorudest (Joonis 17.A) ja paigutatakse katla gaasikäikudesse (Joonis 18.A). Eristatakse
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto