Sõnu seletav sõnaraamat

Aineloendi kaudu - vanavara ehk rahvamälestused on “vanad rahvalaulud, vanad jutud, vanadsõnad, mõistatused, kohtade nimed, rahvanaljatamised, kombed ja pruugid, rahvausk ja ebausk, nõidade (sic!) laulud ja sõnad, rahva arstimised, lastemängud” Kommunikatsiooni laadi kaudu - “Rahvaluule on /.../ kollektiivne ja traditsioonipõhine ning samas kontekstisidus väljendus- ja suhtlusviis, mis realiseerub kindlas situatsioonis ja konkreetsete inimeste vastasmõjus.
Ühildumine ehk kongurents: klassi-, definiitsus-, isikuühildumine (subjekti ja objektiühildumine); rektsioon Eraldi morfeem (näit possessiivsufiks) Sõnajärje kaudu väljenduvad seosed (lauseliikmed, teema-reema suhted jne) Sõnajärje tüpoloogia: SOV-45% SVO - 42% VSO -9% VOS- 3% OVS-1% Muid parameetreid: PREP/POST; NG/GN; NA/AN; Universaalsed tendentsid: VO;PREP; NG; NA; OV;PSP;G;AN http://wals.info/feature/87 -AN
Arbitraarne ehk meelevaldne (suvaline, omavoliline). Sageli räägitakse ka sümboli motiveerimatusest. (Lk. 28) Onomatopoeetilised sõnad – mitmesuguseid hääli matkivad sõnad nt auh-auh, pahh-pahh, kumisema, suhisema.

Abstraktsed ehk grammatilised käänded – nimetav, omastav ja osastav - näitavad peamiselt nimisõna(fraasi) süntaktilisi funktsioone, st nad kannavad väga üldist laadi grammatilisi tähendusi (aluse, sihitise jms tähendust). Nende tähenduste esinemine ei olene kuigivõrd sõna leksikaalsest tähendusest ja tavaliselt pole nad väljendatavad leksikaalsete vahenditega (määr- või kaassõnadega).
Aegadest on seestumispaigast ja altarist moodustatud piltm˜ isteline ‘inimhulk’ . o seletab yin–yang teooria kohaselt: musttuhande asja jaotusrida , yang ( ) asjad muutuvad taevaseks , yin ( ) asjad maaks . kasutab ¨ a ¨ a¨ ara ja m¨ rkide uhist algh¨ alikut , rivi t¨ hendust aga m¨ rgil ei leia.
Alg - t¨ henduseks o a kahe maaharimisriistaga maad harima . peab m¨ rki foneetiliseks, a a¨ ¨ h¨ aldusv˜ tmena . oli sirbi moodi riist, vanasti oli uhisp˜ lluharimise o o o o¨ juures rohu l˜ ikamise t¨ okohustus , mis oli kui k¨ mnis u a¨ . esineb h¨ aldusosutina

Šveitsis nimetatakse romanšiks (see on seal riigikeel)- kõnelejaid ~ 40 000, Põhja-Itaalias nimetatakse ladiini keeleks ja kelle kõnelejaid on 10 000. Kõige enim kõneldud keeleks retoromaani keelte seast on friuuli keel 500 000 pealise kõnelejaskonnaga.
Ülemtoonid ehk harmoonikud: põhisageduse täisarvulised kordsed: 100 Hz põhisageduse esimeseks kaheks kordseks võiksid olla: 200 Hz, 300 Hz. • Formandid ehk resonandid(F1, F2, F3) - kõnetrakti resonantsiõõntes häälikuspektri võimendunud sagedusribad.
Araablased - islam hakkab levima pärast Muhhamedi surma Egiptus, Kürenaika (Liibüa), Põhja-Aafrika (Kartaago 698) 711 Läänegootide kuningriik 732 Potiers' lahing- tungivad Gibraltarilt Euroopasse, peatatakse frankide poolt ning üle Püreneede ei laiene.

Adresseeritud – keelekasutuse interpersonaalne aspekt (keelekasutuses on alati 2 osapoolt). Suhtlus ei toimi tühjuses, vaid toimib sotsiaalses ja tegelikus kontekstis, mis tähendab alati ka kõiki teisi tekste, traditsioone jm, mis määravad suhtluse teket.
Õige viis on paluda selgitust (nt kollageen on sama mis kondiliim, aga kollageen kõlab koostisosana ahvatlevamalt). Alati on mingi umbisikuline Teadlane reklaamis: loogiline on, et iga maailma toodet ei saa kusagil laboris testida või välja arendada.
Ülo tuulik on oma artiklis „Stalin ja Leberecht, Käbin ja Tuglas“ leidnud, et ilmselgesti oli Stalinile meeldinud Leberechti skemaatiline ja plakatlik propagandaraamat, elu reaalsust ja karmust varjav, kolhoosidele vastuseismisest vaikiv kirjatöö.

Üldminevik on tingiva, kaudse ja möönva kõneviisi minevikuaeg, mis väljendab seda, et tegevus eelneb vaatlus- või kõnehetkele, eristamata vaatlushetke ja kõnehetke täpsemaid suhteid, nt Kui sa oleksid mind kuulda võtnud, ei oleks seda juhtunud.
Aeglases kõnes on häälikud pikemad kui kiiremas kõnes 51. Missugune on eesti keele vältesüsteem ja kuidas seda on käsitletud fonoloogiliselt? Eesti häälikute kestus sõltub palju sellest, missuguses silbis ja missuguses silbi osas häälik esineb.
Ärinimed on sageli ise ka ärilised objektid: neid võidakse osta ja müüa, nende moodustamine on üks kaubandusliku strateegia osa. Milline on hea ärinimi, mis müüb?  Sellepärast pühendatakse ärinimede loomisele palju aega ja energiat.

Adstraat on keel, mis on kontaktis mõne teise keelega, ilma et ta oleks selle keele suhtes kõrgemal või madalamal positsioonil (prestiiž). Ladina ja prantsuse keel Superstraat on keel, mis mõjutab mingit temaga kontaktis olevat keelt.
Astmevaheldus – laadi- ja vältevaheldus (3 fonoloogilist väldet) – on välja kujunenud tüve rõhulistes esisilpides, s.t pearõhulisel (või sellega struktuurselt võrdses seotud kaasrõhuga silbis); vältega kaasneb ka erinev meloodia.
Allofoon e. foneemivariant. Kõnetrakti piiravad ja muutvad häälduselundid: huuled, hambad, ülalõualuu, alalõualuu jne. Häälikute jaotus: • Moodustusviis- mis toimub kopsudes ja nina kaudu tuleva õhuga, keele ja huulte asend.

Ajaloolised vähemused on olnud lätlased (Kaagjärve, Laatre), rootslased (Noarootsi, Pakri, Ruhnu, Vormsi, osa Naissaart, Risti khk), sakslased (linnad kuni 1939), venelased (Peipsi kaldal, Setumaa). Vähe ka soomlased, keelepiiri raske tõmmata.
Absolutiiv - ergatiivsed: Keeled, mille sihitisliku lause agent (A) on markeeritud (nt ergatiiviga), patsient aga markeerimata käändes (absolutiivis, lõputa) ning mittesihitisliku lause ainus osaleja (S) markeerimata käändes.
Ablaut - vokaali kvaliteedi muutus sama sõna eri vormides või tüve tuletistes, nt – sks sprechen, sprach, geschprochen, sprich!, Gespräch ‘vestlus’, Spruch ‘ütlus’, Sprüchen – ingl sing, sang, sung, a song

Absolutiiv - ergatiivsed dyirbali k (Austraalia) a) ŋuma yaba-ŋgu buɽa-n P A isa-ABS ema-ERG nägema-PST ‘Ema nägi isa’ b) yabu ŋuma-ŋgu buɽa-n P A ema-ABS isa-ERG nägema-PST ‘Isa nägi ema’ c) ŋuma banaga-ɲu
Analüütiline keel - on keel, milles sõnadele liitub vähe morfoloogilisi elemente, nt eesti keeles ' laua peale'; analüütiline väljendsuviis - abisõnade kasutamine, nt On Monday I will take a new book to read from the library.
Analüütiline keel – keel, milles sõnadele liitub vähe morfoloogilisi elemente, kasutab liidete asemel spetsiifilisi grammatilisi sõnu või partikleid, et väljendada süntaktilisi suhteid

Aspektiks nimetatakse ka tähendusaspekti morfoloogilisi väljendusvahendeid, nagu näiteks vene keele opositsiooni perfektiivne/mitteperfektiivne verbi pööramisel. Aspektoloogia.
Alates 1960ndatest on Chomsky väitnud, et see teadmine on suures osas kaasasündinud, ja et lastel tarvitseb ära õppida vaid oma emakeelt iseloomustavad teatud kohalikud jooned.
Švaavokaal – kahe kõrvuti oleva konsonandi vaheline vokaal, mis tekib seetõttu, et enne teise konsonandi hääldamist hääldatakse esimene konsonant lõpuni.

Aias toimeta - a¨ ˜ takse pintsliga geomaagilisi toiminguid, m¨ aramaks oiget kohta ehitusele . u ¨ P¨ stitama jm. ulekantud t¨ hendused on hilisemad.
Allofoon on foneemi püsivate tunnuste miinimumkomplekt koos positsioonist, häälikümbrusest või kõnelejast tingitud varieeruvate tunnustega.
Anafoor - viide millelegi, mida lauses varem on mainitud; korduse liik, sõna või fraasi kordamine lausete, värsside või stroofide alguses.

Are world - famous. It is mainland Britain’s nearest point to the сontinent, being only 35 km. from Calais ['kæleI], a ferry port in France.
Auditiivne foneetika – kõneakti neljandas etapis jõuab häälelaine kuulaja kõrva ja kuulmekile hakkab vastavalt häälelainele võnkuma.
Algkuju on , mis koosneb k˜ verast m˜ ogast ja o manan˜ ust . kujutab manan˜ u kaane l˜ ikamist o o o . on ka algm¨ rgiks.

A õnnelik - tüüp) ja pesa-tüübis piirdub tüvemitmuse kasutus tavaliselt osastava käändega, nt `siil : `siile, pesa : pesi.
Afrikaani – umbes 6 miljonit kõnelejat, räägitakse Lõuna-Aafrika vabariigis, kus see sai 1925 aastal riigikeele staatuse.
Arterite ehituses on ülekaalus elastsed elemendid ning nende ülesanne on südamest tõukeliselt väljuva verevoolu muutmine pidevaks.

Annus on oma artiklis öelnud, et Oskari esialgsed tähelepanekud ei osuta kuidagi Erikale kui rüütliideaalide Daamile.
Arla kastmereklaamis on terve filosoofia: pealkirjadeks retseptide nimed, kasutus esitatakse seal, nt Õunakaste kohtub jõulusingiga.
Üksust organismis nimetatakse organiks. Organid, mis sooritavad samalaadseid talitlusi, moodustavad organite süsteemi e. aparaadi.

Arena – the central part of an amphitheatre, bullring, stadium, etc., in which the action occurs; the building as a
Agent on tüüpiliselt elus ja sooritab või õhutab tagant toimuvat tegevust ning seda kavatsuslikult ja meelega.
Aju - uuringute tulemused annavad meile veel liiga vähe, et neist midagi järeldada, on primitiivsel tasandil.

Afrikaadistumine – klusiili häälduse lõpppu tekib frikatiiv, nt londoni inglise keeles, kus esineb afrikaadistunud ts.
Allkeel - keele variant, mida kasutatakse erinevates situatsioonides (nt ametikeeled, üldkeel, argikeel, släng)
Ainsus on arvukategooria liige, mis eristab üht asja vastandatuna kahele või enamale, nt raamat, mees, naine.

Assotsiatsioonisüntaks on sugereeriv keelekasutus, pole loogilisi grammatilisi suhteid, pole põhjuslikke seoseid esile toodud.
Atu on rahvusvaheline muinasjutu indeks, mis moodustub indeksi koostajate nimedest (Aarne-Thompson-Uther).
Üleskutsega on viidatud just tarbija vajadusele, sihtrühmaks konstrueeritud inimene, kelle liigesed valutavad.

Artikulatsioonielundid e. ülemine kõneallikas: - neeluõõs (pharynx) - ninaõõs (cavum nasi) - suuõõs (cavum oris).
Allofoonid – ühe ja sama foneemi foneetiline variant, on foneemi püsivate tunnuste miinimumkomplekt.
Adjektiiv - suurus, mõõt, vanus, värv, hinnang On keeli, kus adj. Ei ole. Nt. Uus-asteegi Mehhiko.

Akustiline foneetika – häälelaine ja selle vahendusel edastava suulise kõne üksuste akustilised omadused.
Arv ehk numerus: singular/pluura/duaal Klass: sealhulgas sugu ehk genus maskulinum/femininum
Aferees ehk alguskadu on Üri (Jüri). Sünkoop ehk sisekadu, nt Nikolausist on saanud Niklas.

Arvsõnad 11 - 19 moodustatakse mā + arvsõna, (lühendatud vormist laungaulu + mā + arvsõna nt:
Ajakirjanduse žanrid on uudised, reportaažid, intervjuud, juhtkirjad, arvamused, retsensioonid, artiklid.
Allomorfid on eri morfeemide variandid e teisendid; eesti keele osastava (partitiivi) eri lõpud

Agent on nimetavas käändes ning patsient mingis markeeritud käändes (Isa sõi putru).
Üritamist nimetatakse propagandaks, varjatud mõjutamise üritamist aga manipuleerimist.
Aristoteles - Aristoteles (384-322 e.m.a) oli Platoni õpilane, omaaja entsüklopedist.

Ainsuse mõjujõud on suurem, otsesuhtlus ühe kindla partneriga on siduvam kui kollektiivne.
Ajastu kol - padele kraabitud luukirja osa m¨ rke on olnud kaetud punase v¨ rviga.
Asjatundjatele on terminite osas kasu, aga tavainimestega vesteldes on see mõtlematu.

Aort on varustatud aordiklapiga, mis takistab vere tagasivoolu vatsakesse.
Arenduse ülesanne on vahendada ja lisada infot ja esitada fakte, mis hinnanguni viivad.
Ülemusel on mööblile ostja olemas ja viimane maksab selle eest 1500 krooni.

Allofoonid e. eri foneemide esindajad (foneem /i/ tähistab häälikut [i]).
Ärinimedel on omanik, kellel on nimekasutuse suhtes piirangud ja kohustused.
Agenti on võimalik väljendada eesti k. [loengu materjal internetis!!]

Allomorf - morfeemi variant (nt eesti keeles -t, lõuna -t ja õuna (0))
Arvuvastandus on ainult loendatavatel nimisõnadel, nagu mees, laud, tegevus.
Ajakirjas sirp on teda kirjeldatud kui stiilipuhast postmodernset saatejuhti.

Assimilatsioon – üks häälik lähendab teise hääliku laadi oma laadile.
Adjektiiv - väljendavad omadusi; MODIFITSEERIB entiteedi omaduse abil.
Alusnahk ehk subkuutis seostab nahka tema all asetsevate organitega.

Autoriteetsusvõte – tundmatute soovitustele ei pööra tarbija tähelepanu.
Õmblus – õhukese sidekoekihi abil liitunud koljuluude ühendus.
Allikvaldkond - (metafoori mõiste juures) liikumine ruumis või teekond

Assimilatsioon – sarnased häälikud muutuvad üksteisega sarnaseks.
Alg - . urg-, m¨ odanikuga seotud 8 rah¨ uhik Hiinas a

Abstraktsed ehk grammatilised käänded genitiiv kelle? mille?
Adverb - määratleb verbiga väljendatud tegevuse viisi.
Akustiline foneetika – häälikute moodustamisel tekkivad helilained.

Allofoon – on ühe ja sama foneermi foneertiline variant.
Õpetust siseorganitest nim. splanholoogiaks. Siseorganite hulka arvatakse

Ülemtoonid – , mis on põhitoonist täisarv korda suuremad.
Artikulaator ehk aktiivne häälduselund häälduskoha poole.
Afrikaat – häälikud ch, j; vastavad ühele foneemile

Ühekambriline magu - paikneb diafragma ja maksa tagaküljel.

Amoamo – kandma midagi rasket, vähehaaval 6
Aastail 1935 - 1936 juhatas ta oma eramänguringi.

Artikulatsioonielundid – hääle häälikuteks kujundamine
Üldnimel on rohkem tähendust kui pärisnimel.
Alaosadeks on umbsool, käärsool ja pärasool.

Avastamisel on oluline roll Giacomo Rizzolattil.

Apicius – 1. saj. p. Kr. De re coquinaria

Vote UP
-1
Vote DOWN
Aglutineeriv keel - tüvesid ja lõppe kokku liimiv keel, kus kasutatakse rohkesti seotud morfeeme, mis tavaliselt liituvad muutumatu sõnatüvega, nt türgi keel köpek „koer“ - köpek+ler+ki „koeri“ (koer+mitmus+akusatiiv)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Alaleütlev kääne on väliskohakäänete seas sihikääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:

Vote UP
-1
Vote DOWN
Alaltütlev kääne on väliskohakäänete seas lähtekääne, mille abil väljendatakse:
Vote UP
-1
Vote DOWN
Aspiratsioon – h-häälik, mis tekib vahel helitute sulghäälikute järel
Vote UP
-2
Vote DOWN
Alalütlev kääne on väliskohakäänete seas asukohakääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto