Sõnu seletav sõnaraamat

Atlandi harta - Dokument milles sõnastati sõja eesmärgid ja sõjajärgse maailmakorralduse põhimõtted. Osalejad olid USA(Roosevelt), Inglismaa(churchill) Lepiti kokku vastastikuse sõjalise abi osutamine NL-iga. Merilõvi- nii nimetasid sakslased innovatsiooni Inglismaale.Lahin Inglismaa pärast-!940.aasta sügise õhulahingud.
Asevalitseja - asehaldur • Linna valitses raad, kuhu kuulusid ainult • linna valitses linnaduuma, kuhu tuli valida aadlikud esindajaid ka vähemjõukamatest kihtidest • Baltikum ei pidanud maksma • Baltikum pidi maksma pearahamaksu pearahamaksu (maksid mehed) • kodanikuõigused olid linnas neil, kes • Linnades anti võrdne kodanikuõigus kõigile kuulusid tsunftidesse ja gildidesse ning maaomanikele sõltumata rahvusest ja olid sakslased.
Augustiputš – 19.-21. august Moskvas toimunud riigipöördekatse, mille käigus vanameelsed jõud üritasid võimult kõrvaldada Gorbatšovi, see aga ebaõnnestus ning liiduvabariigid said võimaluse iseseisvumiseks

Aleksander suur - Makedoonia kuningas, kes korraldas sõjakäigu idamaadesse ja vallutas Pärsia suurriigi alad 3. Millist mõju avaldas Kreeka loodus inimeste eluolule? Õhemad riided ja elamud savist (soojus polnud oluline) kliima tõttu, kasvatati karja, samuti vilja kasvatus- kasvatati viinamarju, oliive jt. Kuna kreekat ümbritses meri, siis nad olid head meresõitjad ja selletõttu ka kaubandus hästi arenenud.
Aadamson – rahvuslikule kunstile alusepanija A. H. Tammsaare – kirjandus, „Tõde ja Õigus“ F. Tuglas – Eesti Kirjanike Liidu üks asutajatest, eesti keelse klassikalise novelli looja Kristjan Raud – eeposele „Kalevipoeg“ ilustratsioonide tegemine Konrad Mägi – maalikunstnik (loodusmaalid) E. Viiralt – tuntud graafik Paul Keres – Eesti maletaja Kristjan Palusalu – Eesti maadleja
Alepõld - põld, mis rajati nii, et esmalt raiuti mets maha, seejärel pandi põlema ning siis künti järele jäänud tuhk maa sisse.

Atlandi harta – 14. august 1941 Roosevelt ja Churchill sõlmivad lepingu, mis sätestab, et riigid ei tohi taotleda pärast sõja lõppu uusi territooriume ega nõustuda territooriumide muutmisega ning austada rahaste õigust valida endale ise valitsemisvorm ÜRO – sai alguse 45 aasta koalitsiooniriikide konverentsil San Fransiscos.
Astmiktempel e. tsikuraat • Ümberringi paiknesid kitsaste tänavate ääres ühe- või kahekorruselised savist majad.
Anglikaani kirik – katoliiklik kirik Inglismaal astrolaab – tähekõrgusmõõtur bulla – paavsti ametlikult dokumenteeritud seisukohavõtt generaalstaadid – kesk- ja varauusaegne seisuslik esinduskogu Prantsusmaal hugenott – Prantsuse kalvinist humanism – isiksuse vabadust taotlev maailmavaade renessansiajal

Anagnorisis – näidenis koht, kus tegelane teeb kriitilise avastuse, tegelase olukorrast arusaamine nt Oidipuse mõistmine, et ta on tapnud oma isa ja sünnitanud lapsed oma emaga, O sai karjase käest teada, et oli kunagi viinud Laiose lapse teise karjase kätte, mitte hukanud, see oligi O, kes kasvas võõras ema ja isaga ning vältimaks ettekuulutust, asus teele, kus tappis oma isa, sai Laiose kuningriigi valitsejaks, sest arvas ära sfinksi mõistatused ja seega Iokaste meheks ehk oma ema meheks.
Arengumaad - Argentiina, Costa-Rica, Hiina mõningad piirkonnad Ül6 Seoses Kreekat ja Türgit, laiemas plaanis aga kogu Euroopat ähvardava Nõukogude ekspansiooniga, tegi USA president Harry Truman Kongressile ettepaneku osutada neile riikidele majanduslikku ja sõjalist abi. Truman lubas, et edaspidi antakse analoogilist abi kõikidele vabadele rahvastele ja riikidele, keda ähvardab samalaadne oht. Marshalli plaan ehk Euroopa Taastamise Programm oli Trumani doktriini esimesi praktilisi rakendusi.
Arhitektuurist on säilinud : Pasargadae linn, mis kultuskeskuseks ja rajatud platvormile ning Kyrose haud Pasargadae linnas, mis meenutab tsikuraati, ainult astmed on madalmad ja sarkofaag asub majataoliseshauakambris, mis on viimasel astmel nagu kogukas tempel, Parsa (Persepolise) linn, mis olid rajatud Dariuse ajal, kus kõik valitsejad paleesid ehitada lasid, Taj Mahal Agras, Sinine Mosaiik Istanbulis, seal toodi kasutusele laiad hargnevad trepid ning sammaste kujundus oli muutunud rikkalikumaks.

Alates 5 - 3. saj eKr, seotud Sokratese kujuga (on pooleldi kirjanduslik tegelane, ei saa oletada, milline ta päriselt oli, ta pole ise midagi kirjutanud, teised on kirj temast). Temast on kirj Aristophanes komöödias „Pilved“. Xenophon on avaldanud teose dialoogi vormis „Mälestused Sokratesest“, kus on üles kirj vestlused, mis Sokratesega peetud, kaitseb seal Sokratest (ta mõisteti surma, sest õpetused polnd kooskõlas klassikalise polisliku (linnriikliku) väärtussüsteemiga.
Ava - ja – lõputseremoonia režii pani kokku Mikk Mikiver ning muusika komponeeris Lepo Sumera nimestuse all „Olümpiamuusika“. Olümpiaadiks Tallinn ehitas : - Pirita Purjespordikeskus, laevakujuline olümpiaküla - 314 m kõrguline teletorn - Tallinna Peapostkontor - Tallinna lennujaam - Hotell Olümpia - Tallinna Linnahall - Vanalinnas restaureeriti mitmed elamukvartalid - Tallinnast Narva poole väljuv maantee ehitati osaliselt neljarealiseks - Pirita tee rekonstrueerimine.
Aastal lõuna - Vietnami Rahvuslik Vabadusrinne, mis alustas relvavõitlust, saades Vietnami DV-lt abi elavjõu ja relvadena (Viet Cong). Kui LVRVR oli mitles Lõuna-Vietnami piirkonnas suurt edu saavutanud, hakkas Vietnami Vabariigile majanduslikku ja sõjalist abi osutama USA (1965 oli seal 50 000 meest, 1968 kuni 500 000 meest). Tuues ettekäändeks nn. Tonkingi intsidendi, kui USA sõjalaevu rünnati Bac Bo lahes, alustasid USA õhujõud Vietnami DV strateegiliste sihtmärkide pommitamist.

Augustinus - oli mõjukaim hilisantiigi kristlik õpetlane, õigeusu ja katoliku kiriku pühak, Friedrich I- oli saksa kuningas alates 1152, rooma keiser alates 1155 kuni surmani Niccolo Machiavelli-oli renessansiaegne itaalia poliitik ja filosoof . Gregorius VII-oli paavst 1073-1085.Ta oli 157.paavst Leo IX-paavst,tänu kellele 1054.aastal kulmineerus kahe kiriku vaheline tüli sellega et tema ja Konstantinoopoli patriah Michael Cerularius heitsid vastastikku teineteist kirikust välja.
Anarhilisus – so tegemist on sõltumatutest ja formaalselt võrdväärsetest üksustest (riikidest) koosneva süsteemiga ning b) antihegemoniaalus – süsteemi üheks põhitunnuseks on sihiteadlik hegemoonia vältimine, st mistahes potentsiaalselt või aktuaalselt domineeriva suurvõimu vastu tekib jõudude tasakaalu printsiibi alusel tasakaalustav vastukoalitsioon (nt Prantsusmaa vastu XVII saj teisel poolel ja Napoleoni ajal, Saksamaa vastu alates IXX sajandi viimasest veerandist).
Askees – äärmiselt kasin eluviis, et täielikult Jumalale pühenduda (sai 3. sajandil alguse Egiptuses). • Eremiidid ehk mungad – maailma ahvatluste eest kõrbeüksindusse põgenenud erakud (kuulsaim oli Püha Antonius). • Kloostrid – ilmaelust eraldunud munkade kogukonnad kindlate reeglitega (esimesed 4. saj. impeeriumi idapoolsetel aladel). • Suurt tähelepanu pöörati ristiusu õpetuse uurimisele, kirikuraamatute ümberkirjutamisele ja noorte munkade harimisele.

Arheoloogia allikad - a) Irdmuistised (üksikleiud) b) kinnismuistised (n Teisi kinnismuistiseid: a) Elupaigaga seotud muistised (asula, asulakohad, ka kultuurikiht - n peatuspaik, linnused, kindlustatud asulad, linnad, varjupaigad), b) Eestis kõige paksem Tartu matusepaigad - kõige uuritumad (maahauad, maapealsed linnusel u 5 m, sõltub /dolmens, long barrows, passage graves/, maapind/maa sees - inimtegevuse intensiivsusest) segakalme, eri matmisviisid /laiba, põletus, mumifitseerimine/)
Aadlimatrikkel – nimekirjad, kuhu kantud aadlikud omasid majanduslikke ja poliitilisi privileege (õigus osaled maapäevadel, omada rüütlimõisaid) restitutsioon – reduktsiooniga ära võetud maade tagastamine endistele omanikele pearahamaks – asehalduskorraga kehtestatud ühtne maks, mida pidid maksma kõik talupojast mehed pärisori – talupoeg, kes kuulus mõisnikule, pidi tema heaks tegema teotööd ja maksma andamit, teda võis müüa maast lahus ning ta oli sunnismaine.
Asehalduskord – millal, miks, millised muutused •18. sajandi lõpus •Miks? Katariina II tahtis Baltikumi senised privileegid kaotada, et Baltikumi liita tihedamalt impeeriumiga; Muutused: • Kõik mõisnikud said võrdsed õigused; • Saadeti laiali maanõunike kolleegiumid ja raed; • Linnades said kodanikuõigused majaomanikud, sõltumata rahvusest ja tegevusalast; • Moodustati linnaduumad (rae asemel); • Seati sisse pearahamaks – hakati korraldama hingeloendusi;

Ühiskonnaõpetuses on kuulsaim dialoog “Riik”. Inimesed tuleks liigitada kolme gruppi sõltuvalt sellest, kui põhjalikult on mingi inimese hing tutvunud ideede maailmaga: 1. filosoofid peaksid riiki valitsema, sest nende hinged on näinud seaduspärasusi, mida riigi valitsemine nõuab; 2. sõdurid ehk valvurid, peavad tagama korra, need on inimesed, kes ise pole pädevad teadma, mis on kord, kuid käsu nad täidavad; 3. käsitöölised ehk tootjad on õnnelikud kui teevad tööd.
Augur - riigi poolt määratud preestrid Sibüll ja sibülliraamatud- Sibüll oli kreeka päritolu ennustajanna, kõige kriitlisemal hetkel pöörduti sibülliraamatute poole 10)Iseloomusta roomlaste a)hariduskorraldust, b)teatrit ja c)ajalookirjutust(Cicero)? a)Vahel saadeti oma pojad kui ka tütred kooli kirja õppima, rikkad aga võtsid koduõpetaja, õpetamine kestis kaua kuna suursugustel peredel oli eesmärk poistest avaliku elu silmapaistvad tegelased kasvatada.
Aadliopositsioon - Baltisaksa aadlike nimekirjad kuhu ei kantud vene aadlikke ja Saksamaalt tulnud uusi aadlikke Adramaade revisjon - revisjon, mille kaudu kontrollis riik mõisamajapidamisi, pandi kirja kõik töövõimelised talupojad, korraldati iga 7-8 a. tagant Vakuraamat - selles peeti arvestust, kui palju talupoeg pidi tasuma mõisnikule koormisi Manufaktuur - Tööjaotusega käsitööettevõte, mis hakkas Eestis levima varauusajal ning selles töötasid palgatöölised.

August mrp - AEG (Molotovi-Ribbentriopi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp)  eesmärgiks avalikustada 1939. aasta Hitleri-Stalini sobingu tõeline sisu ja tagajärjed Balitmaadele  23. august Hirvepargi poliitiline meeleavaldus  kõneleti avalikult MRP sobingust  esimene režiimivastane massimeeleavaldus  järgnes propaganda osalejate mustamiseks  aasta lõpp loodi EMS (Eesti Muinsuskaitse Selts)  esimene demokraatlik üle-eestiline massiorganisatsioon
Arheoloogiline luure – 1) Muinsuskaitselt arheoloogile luba, et võib teatud piirkonnas „luurata“, 2) Eeltöö uuritava piirkonna kohta – arheoloogilised teated, rahvaluule-jutud, vanad kaardid, 3) KOV teavitamine, omanikult lubaküsimine, 4) Tänapäevaste kõrgusjoonetega kaartide abil endisaegse veetaseme jälgimine • abivahendid luureks: a) aerofotod, õhuvaatlus, b) periskoobid, mini- ja automaatkaamerad (hauakambrid), c) GPS-seadmega kaardile positsioneerimine
Ajur - Veda  India rahvuseepos on Mahabharata  Kalligraafia mida õpiti Vanas-Hiinas oli ilukiri  Baccalaureus tähistas keskaegsetes(haridust andvates)sunftides -selli  Kreeka vanimad inimese jäljed pärinevad 100 000 aastat eKr  Esimesed OM peeti Antiik-Kreekas 776 aastal  Esimesed kaasaaegsed OM peeti Ateenas 1896 aastal  1875-1881.aastal teostasid saksa arheoloogid Ernst Curtiuse juhtimisel väljakaevamisi Olympia nim. Kultusekohas.

Allikatega töötamine tähendab oskust neid võrrelda, eeldab nende kohta käivate küsimuste õiget ja täpset mõistmist. Niisuguste ülesannete eesmärk on välja selgitada, kas ja kuidas õpilane mõistab üksiksündmusi, ühiskonnas toimuvaid protsesse ning oskab näha sündmuste vahelisi seoseid (sarnasusi - erinevusi, põhjusi - tagajärgi, Eestis ja maailmas toimuvat), suhetades ennast antud protsessidega ning võtta seisukohti, anda hinnanguid, pakkuda lahendusteid.
August 1939 - Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel sõlmiti MRP 28. sept 1939- Baaside leping, selleks, et vältida sõda NSVL- ga 17. juuni 1940- Algas Nõukogude okupatsioon Eestis, Narva diktaat 6. august 1940- Eesti kuulutati sotsialistlikuks vabariigiks, võeti Eesti NSV vastu NSV Liidu koosseisu 14. juuni 1941- massiküüditamine 17. juuni 1940- Eesti liideti Nõukogude Liiduga 18. sept 1944 - üritati taastada Eesti iseseisvust, Eesti Vabariigi Rahvuskomitee.
Alahinnati ohtu – ei usutud maailmasõja võimalikkusesse; usuti lühiajalistesse konfliktidesse 2. sõda romantiseeriti – arvati, et sõda on romantiline, ülev ja hiilgav 3. rahvusvahelisi kriise reguleerivate institutsioonide puudumine – ei suudetud korraldada nt suurriikide juhtide kohtumisi 4. sõjaline mõtlemine osutus kaalukamaks kui diplomaatia – ei uuendatud julgepoliitikat olenevalt sõjatehnika tormilisest arengust; mobilisatsiooni kiire tehtavus

Arhailisest lüürikast on tragöödia kujunemisel olulised kaks luuleliiki: Dionysose sünni ja surma lugu kajastav ditüramb ning kangelaste auks esitatud kaebelaul (threnos). • Tragöödiaaines põhineb enamasti kangelasmüütidel ja üheks eripäraks on see, et müütidest on esindatud suhteliselt kitsas teemadering: valdav enamus draamateoseid tegeleb Trooja sõja ja sellega seotud sündmustega ning Teeba kuningasoo lugudega (Kadmosest Oidipuseni ja tema lasteni).
Austri - Ungari:*tugevdada oma positsiooni Balkanil, *saada Saksamaa toetust, *olulist rolli eetndas Serbia, kes püüdis luua Suurslaavi riiki, toetus Venemaale Itaalia: * eraldada Türgi küljest hilisem Liibüa, tollase nimega Kürenaika ja Tripolitaania, *saada kaitset Prantsusmaa eest Türgi: *lootis toetust Venemaa ja Itaalia kasvava surve vastu ANTANT: Prantsusmaa (1893), Venemaa (1893), Inglismaa (1904), Jaapan (1914), Rumeenia (1916), USA (1917)
Aug 1991 - Läti taasiseseisvumine 13.jaan 1991 -Vilniuse veresaun 28.sept 1994 -Estonia hukk 11.sept 2001 -terroriakt USA-s 26.apr 1989 -Tsernobõli tummareaktori plahvatus 1998 -Eesti läbirääkimiste algus EL-ga 20.aug 1991 -Eesti taasiseseisvumine 23.aug 1989 -Balti kett 1992 -Maastrichti leping, Eeesti põhiseaduse rahvahääletus ja rahareform 1995 -Rootsi ja Soome astuvad EL 31.aug 1994 -võõrvägede lahkumine Eestist dets 1991 -NSVL lagunemine

Aastaid 1648 – 1789. „Klassikaline“ absolutism öeldakse olevat tekkinud Prantsusmaal Louis XIV ajal ning selle kõrghetk jäävatki 17.–18. sajandi vahetusse. Samas on absolutismi arengus näha ka selgeid regionaalseid eripärasid, näiteks Skandinaaviamaades (eriti Rootsis) pole absolutismi „tipp“ mitte 18. sajandi alguses, vaid hoopis selle lõpul. Et absolutismi iseloom on aja jooksul muutunud, siis on loodud ka sisemisi periodiseeringuid.
August rei – Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee abiesimees, Eesti Ajutise Valitsuse töö- ja hoolekandeminister, Asutava Kogu esimees, riigivanem, toimetas ajalehte “Sotsialdemokraat” ja “Rahva Sõna”. 5. Jaan Tõnisson – Eesti Ajutise Maanõukogu ja Eesti Asutava Kogu liige, neli korda riigivanem, kaks korda Riigikogu esimees, õhutas väärtustama eestlust, võitles saksastamise ja venestamise vastu, andis välja ajalehte “Postimees”.
Abu simble - enda hiilguse auks • Kuulsaim ehitis püramiidide kõrval • Ramses II temple,pühendusega Amonile • Monumentaalne,sest raiutud kalju sisse • Sissepääsu juures 4 Ramsese 18m kõrgust kuju • Kõrval väike tempel • Pühendatud kuninganna Nefertarile • Lisaks palju pühendusi jumalatele • Templikompleks asub 200m kaugemal ja 65m kõrgemal algsest asukohast • Asukoht täpne-22-02 ja 22.10 valgustab templit tõusev päike

Andreas - praefcke.de/carthalia/europe/images/ew_4theatres.jpg • http://www.citytour.favius.com/images/c420/lauluvaljak.jpg • http://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Voldemar_Jannsen • http://et.wikipedia.org/wiki/Lydia_Koidula • http://et.wikipedia.org/wiki/Perno_Postimees • http://www.koolielu.ee/files/ARKAMISAEG..ppt • http://www.laulupidu.ee/est/ajalugu/pidude_ajalugu • http://miksike.ee/docs/referaadid2006/jannsen_liisisokman.jpg
Alates kiviajast on inimesed midagi ehitanud, aga eriliselt väljendusrikkad on olnud usuga seotud ehitised- seepärast jagatakse arhitektuur: 1. Sakraalne e. püha arhitektuur • Kirikud, (kabelid, kloostrid)- kristlastel, mošeed- muhameedlastel, templid- kõigil ülejäänud religioonidel 2. Profaanne e ilmalik arhitektuur • Sõjalised ehitused- linnused, linnakindlustused, kindlused • Valitsejate lossid, raekojad • Elamud, tööstusehitised
Aabraham – juutide esiisa, Mesopotaamiast.

Asustamine volga - äärsetes kubermangudes Piirkond, Eestlaste arv 1897 Eesti asunduste arv kubermang (oblast) kokku s.h. linnades 1900 1917 108 162 24 486 104 207 1. Euroopa-Venemaal s.h. Peterburi 56 803 (Saraatovis 17 222Eesti ja Samaaras) asunike avas ja asunduste lõpuks56 eesti arv naguVene impeeriumis* riik96riigis, nii et neil olid kõik vajalikud Pihkva 25 458 891 11 12 talupoegadele esimese konkreetse sihtmaa, ametimehedki oma rahvusest.
Autonoomia seadus - Tartu Kõrgem vähemusrahvuslased Muusikakool, Tallinna võisid rajada seltse Näitlejad: Tahnikum, Tallinna • 1925-kultuurikapitali Konservatoorium, Riigi seadus: rahastas Kõrgem Kunstikool vähem tuntud valdkondi • 1919 TÜ emakeelne • 1938 Eesti Teaduste Sportlased: Akadeemia- annab A.Väli, E.Pütsepp, välja entsüklopeediaid A.Neuland, K.Palusalu, • 1922/23 hakkab A.Klumberg, ilmuma „Looming“ kultuuriajakiri
Ajavahemikus 1948 - 1952 andis USA seitsmeteistkümnele Marshalli plaani vastu võtnud riigile 17 miljardi dollari eest majanduslikku ja tehnilist abi. Kas Marshalli plaan aitas? Marshalli plaani tulemusena kasvas nende riikide rahvuslik koguprodukt nelja aastaga 25%, sealhulgas tööstustoodang 35% ja põllumajandustoodang 10%. Lisaks aitas programm kaasa poliitilise olukorra stabiliseerumisele ning sundis Euroopat hakkama mõtlema liitumisele.

Arhailine ajajärk e. tsivilisatsiooni uus tõus (u. 800 – 500 eKr)  tsivilisatsiooni tunnused (õpik lk. 11, otsi õpikust lk. 101-102, kuidas need ilmnesid Kreekas)  Põhitunnused: varanduslik kihistumine, riiklus, kiri, vaimne tegevus  üldiseks sai paikne eluviis, põlluharijad ja karjakasvatajad  peamiselt kasvatati viinamarju, oliive, mäenõlvadel kasvatati lämbaid  vein ja oliiviõli olid hinnatud kaubaartiklid ekspordis
Aristotelese arvates on demokraatia parim nö halvadest valitsus vormidest, sest kaitseb paljude huvisid, andes samas võimaluse enamuse türanniaks (Tocqville). Lavalleerid inglise kodusõja ajal – alamate nõusolek võimuga on võimu legitiimsuse fundamentaalne alus, kuna seadused puudutavad kõiki inimesi (kodanike) ja inimesed on ratsionaalsed, peavad kõik seaduseloomes valimiste kaudu osalema, poliitilisest osalemisest puudumine on võrdne
Asutav kogu - pidikoostama Prantsusmaa jaoks põhiseaduse ehk konstitsiooni ning panema seega aluse uuele riigi korrale ehk rahvuskogu.Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon-dokument mis sätestab inimõigused.Jakobiinid-grupp inimesi ,kes soovisid revolutsiooni adasiminekut.Žironiidid-grupp inimesi kes soovisid revolutsiooni lõppemist.Diktatuur-üksikisiku(diktaatori) või väikese poliitilise koldkonna piiramatu võim ühiskonnas.

Absolutism – Riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule valgustatud absolutism – monarhi ainuvalitsuslik võim, mis seadis ülesandeks valgustuslike reformide teostamise üldise heaolu saavutamiseks ühiskonnas.
Asudes r - S troonile ajas ta sealt kõigepealt minema oma nooremad vennad, sama juhtus ka isa bojaaride ja lähikondlastega. Pealinna viis üle oma osastisvaldusse-nooruslinna Vladimirisse ja sellest ajast hakatigi kutsuma Vladimir-Suzdalimaa(pealinn sinna kuna seal polnud veetset ja tugevaid bojaare). Viis ellu suuri ehituspaane mis pidid näitama tema plaani kinnistuda Kirde Venes ja teha lõpp senistele vürstide kohavahetustele.
Archimedes on matemaatilise füüsika, eriti staatikateaduse, isa; tema leidis kangiseaduse, leiutas nn Archimedese printsiibi, mis seisneb selles, et iga vedelikku asetatud keha kaotab oma kaalust niipalju, kuipalju kaalub vedelik selle keha ruumala suuruses; tema andis ligikaudse arvutusviisi ringjoone jaoks; leidis lause, et koonuse, poolkera ja silindri ruumalad suhtuvad nagu 1:2:3, kui nende aluspinnad ja kõrgused on võrdsed.

Atumiga – > Atum-Ra). Paljudes müütides on Ra tulnud taeva ja maa sugulisest ühinemisest (Taevas Geb ja Maa Nut peavad igal ööl sigitama uuesti päikesejumala Ra, kes sünnnib igal hommikul Nuti jalgade vahelt uuesti). See versioon vastab vanemale õpetusele. Heliopolises kuulutati aga, et Päikesel pole isa ega ema. Ta kerkis üles künkalt ning lõi maailma, jumalad ja inimesed, tõi maailmale valguse, elu ja liikumine.
Aristokraatlik - riigiametitesse kuulusid peamiselt patriitside [(ld k patres – isad): põlised Rooma elanikud ja suursuguste suguvõsade liikmed; suurmaaomanikud ja täieõiguslikud kodanikud, kellel oli õigus olla valitud riigiametisse, kuuluda senatisse ja saada preestriks] ja rikaste plebeide [(ld k plebs – rahvahulk): Rooma lihtrahvas; peamiselt väiketalupojad ja käsitöölised ning hilisemate juurdetulijate järeltulijad.
Ülesse 12 - 13 sajandist - Linnaõigus anti tavaliselt mõne vanema linna eeskujul (Tallinnal Lübecki õigus) - Linnaõigus on seotud linna kodanikkonnaga - Linnaelanik oli nii õiguslikult kui ka varanduslikult differentseeritud - Ntx. Hamburgi elanikkond varanduslikult: rikkad (suurkaupmehed jms), jõukad (laevaomanikud, keskmised kaupmehed), keskkiht (käsitöölised), lihtkodanikud (tavalised kösitöölised), ülejäänud.

Ülikoolides 1561 – 1789“. • Tuna 3/2008. Kaarel Vanamöldri ülevaade Astrid Blome „Das deutsche Russlandbild im frühen 18. Jahrhundert“. • Ajalooline Ajakiri 2007/1. Eva Piirimäe ülevaade Mart Laari „Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19. sajandil ja selle kandjad“ ja Ea Jansen „Vaateid Eesti rahvusluse sünniaegadesse“. • Ajalooline Ajakiri 2007/2. Toomas Hiio ülevaade „Eesti ajaloo“ VI köitest.
Allajäämise põhjused - sõjaline ülekaal oli vastase poolel,ordurüütlid olid elukutselised sõjamehed,hea väljaõppe ja kogemustega; neil oli parim relvastus,samuti täiendasid nad vägesid pidevalt,lisaks pidid eestlased võitlema taani ja rootsiga,vallutajate taga seisis,rooma-katoliku kirik;eestlaste ühistegevus ja sõjaväekorraldus oli nõrk, eestlastel polnud ühtne riik väljakujunend+koostöö puudumine naaberrahvastega.
Üleminekuaja dialoogid – nt “Gorgias”, “Menon”; “Hippias noorem” ja “Hippias vanem”. Preeksistentsi ja surematuse õpetus ja ideede õpetuse algmed 3. Meheea dialoogid – nt “Politeia.” (Riik), “Phaidon”, “Phaidros”. Ideede- ja ühiskonnaõpetus. 4. Raugaea dialoogid – nt “Theaitetos”, “Parmenides”, “Politikos”, “Timaios”. Teadmusteooria, loodusfilosoofia, kosmoloogia ja õigusfilosoofia.

Ürgeoon e. 2050 mln a. Maakoore tardumine; Vanimad mikroorganisimid arhaikum meteoriitide pommitus; puudus O2; ookeanid Agueoon e. 1950 mln a. Maailmameri väga suur; Maale ilmusid prokarüoodid(bak.); arhead proterosoikum tekkis vaba O2; osoonikiht tootsid O2; eukarüootide teke; endosümbioos Vanaaegkond e. 300 mln a. Mandrite triiv; settekivimite Hulkraksed- käsnad; kambrimi plahvatus; palesoikum teke; tänane atmosf.
Arheoloohiline kultuur - sarnaste leidude muististe rühma, mis peegeldab selle ala elanike ühtekuuluvust nim . Kunda kultuur-Kunda kultuur oli mesoliitikumi küttide ja kalastajate kultuur 9. või 8. aastatuhandest eKr 5. aastatuhandeni eKr praeguse Eesti, Läti, Põhja-Leedu aladel ja Venemaa aladel Eesti naabruses, samuti Lõuna-Soomes. Oma nime on saanud Kunda kultuur Kunda linna lähedalt Kunda Lammasmäelt saadud leidude järgi.
Abbassiidid ehk Abbassiidide dünastia oli kaliifide dünastia, mis valitses Kalifaati 750–1258. Dünastia rajas Muḩammadi noorima onu al-‘Abbās ibn ‘abd al-Muţţālibi pojapojapoeg Abū l-‘Abbās as-Saffāḩ, kes kukutas Omaijaadide dünastia Damaskuses (Süüria pealinn). Abbassiidide riiki nimetatakse Abbassiidide kalifaadiks ehk Bagdadi kalifaadiks, sest pealinn viidi 762 üle Damaskusest Bagdadisse (Iraagi

Adolf hitler – oli Saksamaa poliitik ja Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei (NSDAP) juht (1921–1945). Aastatel 1934–1945 oli ta Saksamaa diktaator ametliku tiitliga Saksamaa kantsler (1933–1945) ning tiitliga riigipea (1934–1945). Benito Mussolini - oli Itaalia peaminister ja diktaator aastail 1922–1943 ja seejärel juhtis aastatel 1943–1945 Saksamaa marionettvõimuna Itaalia Sotsiaalset Vabariiki.
Anu - taevajumal, jumalate isa, Enlil-tuule, tormi, vihma ja pikse jumal-jumalate kuningas, Ea-maa-aluste vete ja sügavuste isand, Sin-kuujumal, Šamaš-päikesejumal, jumalate kohtumõistja , kaitses inimlikke seadusi, Tammuz-viljakuse jumal, Marduk- Babüloni linna kaitsejumal, Ištar-taeva kuninganna, kätemaksuhimuline • HARIDUS Koolid olid rajatud templite juurde ja hariduse edasiandjateks olid preestrid.
Ärevad päevad – kas tõesti nullitakse nüüd kõik vabadusepüüded ära, kas tõesti läheb elu vana rada pidi edasi? Mihkel kirjeldab oma tundeid tol hetkel nõnda: „Siin polnud tegemist enam poliitilise kliima ajutise jahenemisega, Moskvast ähvardas juba päris rahet kaela tulema hakata. Lootused IMEle, liidulepingule, õigusriigile, konstitutsioonilistele garantiidele lõhkesid üksteise järel nagu seebimullid.

Aatemehed – mõõdukad, kultuur-hariduslik suund, juhiks Hurt 2. Majandusmehed – radikaalid, peamiseks eesmärgiks sotsiaal-majandusliku pöörde saavutamine, juhiks Jakobson • 1880. a lahkus Hurt Peterburi Jaani koguduse õpetajaks • Eesti Kirjameeste Seltsi etteotsa astub Jakobson • 1882. a suri Jakobson • Jakobsoni surm ja Hurda lahkumine olid suureks tagasilöögiks ja languseks rahvuslikus liikumises
Aleksander suur - Makedoonia kuningas (Philippos II poeg, valitses 336-323 eKr). Aleksander Suure vallutusretk pani aluse uuele ajajärgule, mida tuntakse hellenismiperioodi nime all. VANA-ROOMA ANTIIKAEG (1000 eKr - 476 pKr)
Annektsioon - riik liidab (tavaliselt ebaseaduslikult) enda külge territooriumi, mis varem kuulus teisele riigile autoritaarne valitsemisviis - valitsemisviis, mille puhul kodanikuõigused (N: ühingute-, koosolekute-, sõnavabadus) on piiratud ja ja kogu võimu teostab ükiskisik või grupp (puudub võimude lahusus nagu parlamentarismis) inkorporeerimine - endasse liitmine, N: territooriumi oma valdusega ühendamine

Arhitektuurist - võib-olla selle pärast on meil raske mõista mõnikord selle lihtsat ilu. Teetuba ehk sukiya ei üritagi olla midagi muud kui lihtsalt onn. Algsed kirjamärgid sukiya kirjutamiseks tähendasid „kujutlusvõime eluaset“, hiljem asendasid erinevad teemeistrid need märkidega, mis vastasid nende arusaamale teetoast ning nii võib sukiya tähendada ka tühjuse eluaset või ebasümmeetrilisuse eluaset.
Arheoloogia – kas ajalooteaduse haru? • Antropoloogia – arheoloogia kui “kultuuriantropoloogia minevikuvormis” (Renfrew & Bahn 2008 (1991), 12). • Etnograafia ja rahvaluule – kas Eesti eripära? • Arheoloogia ja loodusteadused – mida saab mõõta ja mida see näitab? • Kokkupuutepunkte veel paljude erialadega, sõltuvalt kitsamast uurimisvaldkonnast -> multi- ja interdistsiplinaarne arheoloogia
Antiikaeg - 2 suurt perioodi 1) Kreeka:linnriigid 2) Rooma: impeerium -Linnriigi e. Polise allakäik 4. saj. Ekr (Makedoonia impeerium 334-327, Ateena demokraatia lõpp 319)->hellenistlikud absoluutsed monarhiad->Rm. Keisririik Antiikaja mõju -meie poliitiilne terminoloogia loodud Kreekas -poliitika sfääri avastajad -eetika ja poliitika tihedalt põimunud -Aristotelese (Philosophus) mõju kuni barokiajastuni

Aquino thomas - keskaja silmapaistvaim teoloog ja skolastik,kes pärines Itaalia aadliperekonnast.Oma tähtsaimas teoses „Summa Theologiae“ seletas ta usutõdede ja loogikal põhinevate mõistuse tõdede vahekorda.
Aristoteles - laia silmaringiga, inimene on riiklik elusolend, st. et õnn väljaspool riiki olematu/võimatu; ideaalriigis kodanikuõigused keskmise jõukusega elanikkonnal. Hellenismiperiood 338-30 eKr: Aleksander Suure vallutusretk(Philippose poeg ja uus riigi valitseja,valitses 336-323 eKr). Pärast Al. Suure võimuvõitlus/surma lagunes riik 3ks-Makedoonia ja Kreeka, Egiptus, Aasia alad Süüriast Pärsiani.
Ümberkorraldused - ametisse uued kindralkubernerid – S.Šahhovskoi, M.Zinovjev -tühistati balti erikord -asjaajamiskeeleks vene keel -Eesti koolivõrk allutati vene haridusministeeriumile – õppekeeleks vene keel, koolmeistrite vallandamine -1889.a Tartu I Kroonu algkool, juhatajaks Mart Reinik -Aleksandrikool avati venekeelsena -1839.a venestati TÜ – Jurjevi nimeline venekeelne õpe, lahkusid baltisakslastest

Amon – loomis-ja viljakusjumal, sõnasõnalt “nähtamatu”, “varjatud”. Ehkki paistab, et jumal Amonit mainiti teiste egiptuse jumaluste seas juba viienda dünastia ajal (25-24 ss.), mil temale viidati kui ühele ürgjumalale, saavutasid tema kummardajad kogu Egiptust hõlmava tohutu võimu alles hilisemal ajajärgul: Amoni austati Teebas alates XI dünastiast, esimene peakultuspaik oli Karnak.
Autoritaarne diktatuur – võim on kohandatud ühe isiku või rühmituse kätte, kes  valitseb oma suva järgi, rahval  puuduvad võimalused riigi valitsemisest osa võtta. Nt. Balti riigid ( Eesti, Läti, Leedu) Totalitaarne diktatuur – võim on koondunud ühe isiku või rühmituse kätte, riik kehtestab range kontrolli kogu  ühiskonna üle. Nt. Venemaa, Itaalia, Saksamaa
Allveelaevastiku areng – peeti seni väheväärtuslikuks, aga osati siiski kasutada Lennukeid varustati kuulipildujate ja pommidega – osati hästi kasutada Tankid- olid üsna kohmakad, neid oli kerge purustada, väga hästi kasutada ei osatud 3. Millised traditsioonilised väärtused sattusid sõja ajal kriisi? Traditsiooniline peremudel, religiooni mõju vähenes 4. Anna hinnang naiste rolli muutusele sõja ajal.

Asjaolude koosmõjuna - okupatsiooni võimude tõttu hukatud, küüditamine, mehed, kes olid mobiliseeritud või läinud üldse soome, osad jätsid elu lahinguväljal, aga need, kes oli saksa sõjaväes, need taandusid saksa vägedega saksamaale, nende taanduvate saksa vägedega liikusid lääne ka terve rida eesti tsiviilalanike, et põgeneda NSVL võimu eest ja veel teine osa lahkus rootsi kartes NSVL okupatsiooni.
Üksjalg – nooremad pojad kes rajasid oma talu külast välja, teeb üks päev töödN Talupoegade kohustused mida dokument kehtestas – pidi andma igalt adralt kaks ja pool marka, noorlooma igalt adralt
Aleksander i - võitis Napoleoni, vabastas Eesti ja Liivimaa pärisorjusest (1816) Nikolai I – pööras rõhu sõjaväelt bürokraatiale Aleksander II – 1861 kaotas Venemaal pärisorjuse (1881 mõrvati narodovoletsite poolt) Aleksander III – pooldas venestamist ja karmi korda -> Eestis venestusreformid Nikolai II – võimul olnud viimane Romanov -> vähemusrahvaste tagakiusamine, Rasputini mõju all

Antisemitism – toimus juutide massiline tagakiusamine ja füüsiline hävitamine (holokaust). Seoses välispoliitika aktiviseerumisega kasvas šovinism (marurahvuslus, suurriiklik patriotism, mis vastandub väikerahvaste natsionalismile). Sakslaste šovinism väljendus väikerahvaste rõhumise suurendamises, eriti poolakate saksastamise katsetes ning massilises kolonisatsioonis põlistele Poola aladele.
Aastail 1963 - 64 toimus seal 13 riigi pööret samal ajal alustasid õhujõud põhja-Vietnami pommitamist, Vietnami põhja osa pinnale langes miljoneid tonne pomme – rohkem kui ameeriklased olid kogu teise maailma sõja jookul sakslaste ja jaapanlaste peale heitnud, kasutusele võeti ka keemiarelv, pommi rünnakud laienesid Laosse ja Kambotsasse kus Usa lootis sel moel purustada sisside varustus tee.
Aleksei romanov - tema ajal oli tsaarivõim juba nii tugev, et valitsus julges hakata muutma kirikukombeid, mida ka tehti (nt ristimärk tuleb teha kolme, mitte kahe sõrmega, kummardused pole enam maani, vaid vöökohani jne) Gustav II Adolf - tõsiusklik luterlane, kellele polnud ükskõik kuidas lõpeb protestantide ja katoliiklaste heitlus Saksamaal, sekkus uue jõuna 1630. aastal Kolmekümneaastasesse

Animatus - elav). Juba inimkonna arenemise esimesel etapil kujunes välja usk hinge, selle salapärase anima olemasolusse, millesse usuvad ka kõige vähem arenenud rahvad. Niisugune nähtus nagu uni ning unes aset leidvad kummalised seiklused viisid varase inimühiskonna järeldusele, et inimesel on kaks ego. Sellestsamast mõttest sündiski oletus, et teise ego eksistents jätkub ka pärast surma.
Žakerii - Talupoegade ülestõus Prantsusmaal saja-aastase sõja päevil (Prantsusmaal nimetati talupoegi tavaliselt Jacques'ideks, nagu näiteks meil Matsideks) . Tsentraliseeritud riik – Tugeva keskvõimuga riik, mille üksikutel osadel on vähene otsustamisõigus, otsuseid langetatakse pealinnas/õukonnas. Rooside sõda – Toimus pärast Saja-Aastast sõda, see oli Inglismaa sisevõitlus.
Armastusel on seksuaalne dimensioon, mida sõprade puhul ei ole • sõprus on “rahulik” võrreldes armastuse “tormakusega”. Montaigne eelistab sõprust kui rahulikku ja stabiilset suhet, vastandudes kirglikule ja tormakale armastusele Aristotelese jaoks ei ole sõprus ja armastus selgelt eristatud (philia). Platoni eros ja Pauluse-Augustinuse agape tähendavad armastust kitsamas mõttes.

Animus – maskuliinne komponent naistes Varu (the shadow) – isiksuse tume pool, agressiivsed tendentsid inimeses; selle pojitseerimine maailmale (deemonid, kurat jne); ühiskonnavaenulikkuse tõttu alla surutud; Mina (the Self) – seotud individuatsiooniga, isiksuse eri komponentide sünteesimine; vajadus terviklikkuse järele; avastada komponendid ja siduda need harmooniliseks tervikuks
Alamaadel – rüütlid, hiljem olid seal ka ministeriaalid – kuningat teenivad mittevabad mehed Paaž – kuni 7 eluaastani viibis poiss kodus, siis saadeti ta kõrgemalseisva feodaali juurde, kus temast sai paaž, talle õpetati häid kombeid, seltskonnas käitumist: daamidega vestlemist, tantsu, mingil muusikariistal mängimist, hiljem ka relvade tundmaõppimine, ratsutamine, jahipidamine
Asevalitseja nomarh ehk maakonnavalitseja ORI kohustuste täitmatajätmise eest orjusse langenud endised talupojad ja käsitöölised ning võõramaised sõjavangid PÜRAMIID monumentaalne teravatipuline kivist haudehitis MUUMIA palsameerimise või kuivatamise teel saadud surnukeha HIEROGLÜÜF piltkiri mis koosneb mitmesugustest figuuridest PAPÜÜRUS papüüruse lehtedest valmistatud kirjutusmaterjal.

Aastate 1913 - 1914 jooksul tuli mul erinevates ringkondades (paljud neist inimestest jäid ka nüüd ustavaks natsionaal-sotsialistlikule liikumisele) esmakordselt välja öelda veendumus, et peamiseks küsimuseks, mis omab otsustavat tähtsust kogu Saksa rahvuse saatuse jaoks, on küsimus marksismi hävitamisest. Kolmikliidu õnnetus poliitikas nägin ma ainult üht marksismi lammutustööd.
Absolutism on selline valitsuskorraldus, kus kogu riigivõim (suveräänsus) kuulub kas ühele isikule või riigiorganile (näiteks võiks Inglise Parlamenti pidada pärast Charles I hukkamist pidada peaaegu absoluutse võimu omajaks). Reaalsuses on absolutistlikuks riigikorralduseks ennekõike peetud sellist, kus otsustavaim sõna on öelda monarhil ja tema poolt valitud kitsal kaaskonnal.
Arvedi lapse - ja nooruspõlv jääb aega, kui Balti kubermangude sotsiaalses õhkkonnas oli tunda pingestumist ning esile hakkasid kerkima etnilised, poliitilised ja majanduslikud vastuolud Balti kubermangusid oma koduks pidavate eri rahvuste vahel. Venemaa Keisririigi püüe kogu impeeriumit venestada jättis baltisaksa kultuuri ja hariduse baltisakslaste suureks meelehärmiks tagaplaanile.

Augustuse - aegsed ehitised on pseudoperipteeri tüüpi: tähtsamates elementides sarnane peripteeriga (neljast küljest sammastega ümbritsetud hoone), kuid selle tsella (templi siseruum, kus paiknes jumalakuju) on asetatud tahapoole, nii et templi tagumisel küljel asuvad sambad paiknevad vahetult seina ääres, sulavad sellega teatud määral kokku ja muutuvad seega poolsammasteks.
Aastal nsvl - i kolm asutajaliiget, võtsid nad endale õiguse laiali saata see, mille nad olid loonud, ning kinnitasid, et "NSVL kui rahvusvahelise õiguse ja geopoliitiline subjekt on lakanud eksisteerimast" (Soglashenije o sozdanii SNG, 1998). Kohtumise resultaadina allkirjastati kokkulepe Sõltumatute Riikide Ühenduse loomise kohta (tuntud ka kui Belovezhskaja pushtsha kokkulepe).
Ühendriikidest – neist tekkis Ameerika Riikide kehtestati kaitsetollid, kontinentaalblokaad 1806 Konföderatsioon Suurbritannia vastu 1861 avasid konföderalistid Fort Sumteris 1813 Leipzigi ehk Rahvastelahing – saadi lüüa, ühendriiklaste pihta tule, Konföderatsiooniga liitusid Napoleon loobus troonist 1814, saadeti Elba saarele veel Virginia, Põhja-Carolina, Tennessee, Arkansas.

Assüüria - 9.-7..saj. e.Kr. Sõjakaimad Mesopotaamia inimesed parandati sõjaväe varustust Katapuldid & Piiramistornid UUS-BABÜLOONIA- 626-539. e.Kr. Nebukadnetsad II Paabeli torni
Arvuks on pakutud 800 000 kuni 5 miljoni inimeseni Elamistingimused ● Lääneliitlased jäid Auschwitzis toimuvat uskuma alles 1944. aastal ● 27. jaanuar on rahvusvaheline Holokausti ohvrite mälestuspäev ● Laagri komandant Rudolf Höss mõisteti süüdi ja poodi ainsa säilinud krematooriumi ees üles ● Teada on vähemalt 700 põgenemiskatset, millest 300 olid edukad
Alates 1950 - ndatest tihenesid Iisraeli suhted lääneriikidega; aeg-ajal tehti ka tihedat koostööd (Vt. Suessi kriis /Siinai sõda 1956.a.); USA muutus tänu Eisenhoweri doktriinile Iisraeli ja tema poliitika peamiseks toetajaks ja rahastajaks ning aitas ÜRO-s blokeerida Iisraeli-vastaseid sanktsioone, mida Julgeolekunõukogu juutide korralekutsumiseks aeg-ajalt ette võttis.

Aastad 1030 - 1061 olid tähelepanuväärsed, sest nurjati venelaste vallutuskatse, kuna eestlased olid muutunud piisavalt tugevaks ja organiseeritud jõuks, et kaitsta oma vabadust.
Agraarrevolutsioon - sordiaretus, tootmise mehhaniseerimine, väetised (ületootmine) • Tööstusriikide majandusstruktuur muutus tänu teadusele ja tehnika arengule (tootmine laienes, tööjõult hoiti kokku) • Rohkem inimesi siirdus teenindus- ja kaubandussfääri tööle • Kasvas riikidevaheline kaubandus, millega liitus aina uusi riike, ent välja jäid sotsialistlikud riigid.
Ühismajanditesse - kooperatiividesse o Kolhoos - Nõukogude Liidus põhiliselt põllumajanduse või kalandusega tegelev (ühis)majand o Sovhoos - Nõukogude Liidus riiklik põllumajandusliku tootmise ettevõte • Rasketööstuse eelisarendamine – sõjamasinate tootmine, et kindlustada sõjalist võimu • Plaanimajandus – ei toodeta nõudluse alusel, vaid ette antud koguse järgi

Aastad 1917 - 1918 1Kultuurilised eeldused: • Ühtlustus kirjakeel • Levisid eestikeelsed raamatud ja asutati uusi ajalehti • Kujunes välja rahvuslik haritlaskond • Rahva eneseteadvust suurendasid suurüritused (laulupeod, folkloori ja vanavara kogumine) • Aktiivne seltsielu • Professionaalse rahvusliku kultuuri kujunemine (kirjandus, muusika, teater, kujutav kunst,
Akkadi riik - Sargon (kreeka pärane mugavndus) sõnast šarru-kin-tõeline kuningas, tegelkku nime ei tea,semiidi valitseja, teada pärimuslik elulugu, klassikaline, tema ema oli preestrinna, isa teadmata, ema hülgas lapse ja pani korvi , vee kaudu pani ujuma, talupoeg korja üles kasvatas üles,sai Gishi kuninga veinikallajaks, Ištar armus tasse ja soosis teda sai kuningaks.
Aafrika riikides on tavaline ka kleptokraatia (terminit kasutati esmakordselt 1968. a just Aafrika kontekstis) – hukatuslikum korruptsiooni esinemisvorm: süsteem, kus riigivara süstemaatiliseks rüüstajaks on riigipea oma kaaskonnaga. Selle musternäide on Mobutu Sésé Seko, Zaire’i valitseja, kelle pärisnimi oli Joseph-Désiré Mobutu Sésé Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga.

Ametlikus biograafias on öeldud, et “suur juht” visati koolist välja marksismi propageerimise pärast; õpingute enneaegse katkemise tegelikuks põhjuseks oli “eksamitele miteilmumine” 1903. aastal asus Stalin bolshevistlikku parteisse ja 1917. aastaks, mil see erakond oktoobrikuise riigipöörde tagajärjel võimule tuli, oli temast saanud partei häälekandja Pravdatoimetaja.
Anubisel on šaakali pea. Hiljem, Arhailises/Eeldünastilises ja Varase dünastia aegses Egiptuses, religioossed uskumused arenevad muistsetelt animistlikelt uskumustelt polüteismile. Kujutised teise dünastiaeelse ajajärgu maalitud nõudel jutustavad meile, et igal suguharul ja üksikkoondisel on oma kujutav embleem, mis ulatus tagasi vanadele totemistlikele kujutlustele.
Aastal aix - en-Provence´is,1630. aastal Loudunis ja 1647. aastal Louviers`s. Nõidumisega mitte otseselt seonduvaina on need juhtumid ometigi kõnekad näited selle kohta, kuivärd kogu ühiskonda oli haaranud nõiausu ja Kuradi kummardamise paine ning mismoodi hirmunud ja sisendusele vastuvõtlikud inimesed hakkasid teatud tingimustes varmalt uskuma oma osadusse Saatanaga.

Ateena kultus on teadaolevalt eksisteerinud väga varajasest perioodist ning müüdid temast on mitmeid kordi ümberkirjutatud, et nad vastaksid erinevatele Kreeka perioodidele, mis kunagi seal valitsesid. Kreeka filosoof, Platon samastas teda Liibüa jumalusega, Neith-iga, kes oli sõjajumalanna, kuid tema iseloomustamiseks tihti näidati teda rasket tööd tehes või kudumas.
Aleksanderiii – 1881-1894; muutis Venemaa sisepoliitilist olukorda, valitsemise põhisihiks oli: mitte kunagi lubada isevalitsusliku võimu piiramist, hakkas looma oma lähikonda n-ö tõelistest vene inimestest, liberaalsete vaadetega ministrid ja poliitikud vallandati, eesmärgiks oli tsaarivõimu kindlustamise kõrval paljude suurte reformide piiramine või tühistamine.
Arstiabi on praegusel ajal siiski kõige kättesaadavam , arst tuleb pea igal ajal koju ning kui ei tule , on võimalik minna kiirabisse või see välja kutsuda . Arstidele tehakse siiamaani kingitusi , see väljendab tänu ning minu arust on see ilus traditsioon . Ravimid on kättesaadavamad , sest on rohkem apteeke , kus neid müüakse ning on suurem valik . 12.01.2007

Ühekojaline 50 - Riigikogu 2-kojaline, riigikogu 3 aasta liikmeline riigikogu riigivolikogu 80 liiget, järel 20ndast riiginõukogu 40 liiget, eluaastast valimisõigus 22 eluaastast – proportsionaalsel isikuvalimised alusel parteide nimekirjade vahel Valitsus Vastutas riigikogu Eesotsas peaminister, Juhtis peaminister, kelle määras ees, juhtis kes pidi omama nii president.
Üro loomine - 1945 26.juuni (24.oktoober) Trumani doktriin ja Marshalli plaan- 1947 Berliini blokaad- 1948 NATO loomine- 4.aprill 1949 Saksamaa lõhenemine- 1949 Korea sõda- 25.juuni-27.juuli 1950 Rahuleping Jaapaniga-1951 Berliini müüri rajamine- 1961 Vietnami sõda- 1959-1973 Kariibi kriis- 1962 NSVL sissetung Afganistani- 1979 Saksamaa taasühinemine- 3.oktoober 1990
Aino undla - Põldmäe, Väike luuleraamat Internetists http://www.estonica.org/est/lugu.html?menyy_id=49&kateg=8&alam=12&leht=1 http://et.wikipedia.org/wiki/Carl_Robert_Jakobson http://et.wikipedia.org/wiki/Jakob_Hurt http://et.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Reinhold_Kreutzwald http://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Voldemar_Jannsen http://et.wikipedia.org/wiki/Lydia_Koidula

Anu – jumalate isa taevas ii. ENLIL (alates Hammurapist MARDUK) – ANU poeg, jumalate kuningas, valitses õhku ja maad iii. EA – mageda vee ja tarkuse jumal iv. ŠAMAŠ – päikesejumal v. IŠTAR – armastuse ja sõjajumalanna b. Müütilised ettekujutused maailma loomisest ja surmajärgsusest: i. Algul oli vesi, millest sündisid maa ja taevas ning jumalad.
Agraarseadusandlus – aadlikest saadikud loobusid oma eesõigustest 4.augustil; kaotati feodaalide eesõigused, talupoegade kohustused, kirikukümnis, toimus kirikumaade võõrandamine Inimese ja kodanikuõiguste deklaratsioon – 26.august 1789, põhilised inimõigused, kodanike turvalisuse põhimõtted 1790 aadliseisuse kaotamine – keelati aadlitiitlite, -vappide kasutamine
Antiosake on negatiivse massiga ja seetõttu augu mass väheneb. Kui aga kukub tavaline osake? Tuleb välja, et augu mass väheneb ka siis: antiosakese annihileerumisel tekkiv energia on suurem kui temaga ühineva tavalise osakese seisu-energia. See lisaenergia saab tulla vaid musta augu arvelt -- järelikult vähendab ka tavalise osakese aukukukkumine selle energiat.

Ajavahemikul 1920 - 1933 kehtis alkoholi keeluseadus, mis soodustas salakaubanduse, kuritegevuse ja seadusetuse kasvu (nt Al Capone ja itaalia maffia tõus USA-s). 1921-1933 võimul olnud Vabariiklik Partei propageeris riigi võimalikult vähest sekkumist ühiskonnaellu, individualismi ja Ameerikat, kui kõigi võimaluste maad, kus igast ajalehepoisist võib saada miljonär.
Ammi - saduqa (+1626), 11) Samsu-ditana (+1595). Sumuabumi ajal olid suurima poliitilise mõjuga Isini ja Larsa linnriik, kes võimutsesid vahedumisi Põhja-Mesopotaamia üle. Babüloni kuningail tuli kaua võidelda Mesopotaamia teiste amoriidi riikidega (Mari, Assur, Ešnunna) jt. Isini ja Larsa vaheline võitlus kergendas Babüloni iseseisvaks linnaks saamist.
Antonius - Vana-Rooma poliitik ja väejuht, võitis kodusõja Augustuse ja Kleopatra vastu, Vahemeri sai Rooma sisemereks Octavianus e Augustus – esimene Rooma keiser, põgenes Egiptusesse pärast kodusõda Antoniuse vastu Majanduse ja ühiskonna arengu ning romaniseerumise ulatuse poolest jagunesid provintsid kahe rühma: idaprovintsideks ja lääneprovintsideks.

Avalikud mängud - roomlased armastatsid veriseid vaatemänge,gladiaatorite võitlus,keisri riigi ajal olid need populaarne suurejooneline vaatemäng,ülemkihi lõbustamiseks.
Administration ehk CWA) 1933 – 1934. • Seadused sotsiaalhoolekande vallas sotsiaalkindlustuse seadus, mis nägi ette abiraha maksmise töötutele, vanaduspensioni maksmise kehtestati töötasu miinimum kehtestati töönädala maksimaalne pikkus, nähti ette järkjärgulist üleminekut 40-tunnisele töönädalale • Vt veel “uus kurss” ja Keynesi majandusteooria
Augustinus – Kirikuisa, „Jumalariigist“ autor Franciscus Assisist – Lõi frantsisklaste ordu Jan Hus – Tšehhi vaimulik, tahtis kirikut reformida Martin Luther – Reformatsiooni juht, uue kiriku rajaja Johann (Jean) Calvin – Šveitsi reformatsiooni teise suuna rajaja Bartolomeu Diaz – Jõudis Hea Lootuse neemeni Cristoph Columbus – Ameerika avastaja

Augustiputš - 91 toimus riigipööre NSVL ( balti riigid said võimaluse iseseisvuda) Sõltumatute riikide ühendus (SRÜ)- Venemaa,Valgevene,Ukraina sõlmitud liiduleping( viis NSVL lõpliku lagunemiseni) M.Gorbatsov- NSVL liidu juht (perestroika,glasnost), kelle valitsemine viis NSVL lagunemiseni B.Jeltsin- Vene föderatsiooni president, kes korraldas augustiputši
Ütlusteks nimetatakse neid sellepärast, et usutakse, et need olid mõeldud preestritele lausumiseks matusetseremoonia ajal - iga tulp algab väljendiga 'sõnad, mida öelda'. Nummerdatud on nad avastamise järjekorras, liikudes hauakambrist väljapoole. Siiani loetakse parimaks Robert O. Faulkneri 1969 aastal ilmunud tõlget "The Ancient Egyptian Pyramid Texts".
Aastal põhja - Eestis, 1629. aastal Lõuna-Eestis ja 1645. aastal Saaremaal. Rootsi võim püsis siinsetel aladel Põhjasõjani, kuid selle lühikese aja jooksul viidi läbi mitmeid reforme, mis mõjutasid ka talupoegade elu. Millised muutused leidsid aset 17. sajandi jooksul? Suure ja ohvriterohke sõja tagajärjel oli talupoegi Eestis väga vähe alles jäänud.

Absolutism – piiramatu võim valitsejal, valgustus – ideoloogia kus väärtustati teadmisi ja haridust, seisuslik esinduskogu - , parlament – on seaduste andjaks konstitutsioonilises riigivormis, merkantilism – majandusteaduse suund kus taotletakse ekspordi soodustamist ja impordi piiramist kõrgete tollide abil, arenees nii kaubandus kui käsitööndus
Aeneis - „Aeneis” on heroiline eepiline poeem, Vana-Rooma kirjaniku Vergiliuse (70-19 eKr) tähtsaim teos ja üks tuntumaid ladinakeelseid kirjandusteoseid.
Asja mõtteks on arendada õpilase intellektuaalseid võimeid teatud ajaloolise konteksti analüüsimiseks, et teha kindlaks alternatiivid ja tõlgendada asjaosaliste tegutsemise taga peituvaid motiive. Kasutades seda mudelit, saab õpilane uurida üksikisikute või gruppide vastutust struktureeritud viisil. Saadud tulemused on rakendatavad sündmuste võrdlemisel.

Albert - 1199-1229 Liivimaa piiskop, Liivimaa vallutamise peaorganisaator ja juht A. Possevino- oli itaalia vaimulik ja paavsti legaat Põhja-Euroopas. Possevino juhtis sealset vastureformatsiooni A. & A. Virginius -kirikuõpetajad, tõlkisid esmakordselt eesti keelde ja kirjastasid "Wastse Testamendi” August II Tugev-oli Poola kuningas 1697 kuni surmani.
Agraarkorraldus mandri - Euroopas: põhimiku- (Grundherrschaft) ja mõisahärrus (Gutsherrschaft). läänes valitses põhimikuhärrus (sks Grundherrschaft),idas mõisahärrus (sks Gutsherrschaft). Esimest agraarkorralduse tüüpi iseloomustasid valdavalt raha- või loonusrendile viidud talupoegade väikemajapidamised, teist aga teorendile rajatud mõisa suurmajapidamised.
Ões - i kalendrites ilmunud juttudes (talurahva rasket elu kujutav "Tühhi jut, tühhi lorri, tühhi assi, tühhi kõik", 1842, populaarne "Kalendritegija kimbus", 1846 jt.) avaldusid Faehlmanni silmapaistvad humoristivõimed ja tüübijoonistamisoskus; kalendrites jagas Faehlmann ka tervishoiualaseid nõuandeid (kirjutised rõugete ja sarlakite kohta).

Ülejäänud mütoloogia on laiali pillatud erinevates tekstides- lüürika, koolilüürika (Bindaros, võiduülistuslaulud), draamad ja tragöödiad jpm. Süsteemne esitus tuleb Rooma keisririigist pärit Apollodorus mütoloogilisest raamatukogust (http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_(Pseudo-Apollodorus), sealt on kirjutatud lühike kokkuvõte kr.k. Müüdid on teada.
Akropol – kaljunukile rajatud kindlus, mille jalamil paiknes linn. Seal asusid linna vanimad pühamud agoraa – koosoleku ja turuplats Partheon – Athenale pühendatud tempel oraakel - paigad kus käidi jumalaltelt tuleviku kohta küsimus, kuid teinekord kutsuti ka nii ennustajat püütia – Delfi preestrinna, kes vahendas tulevikuennustusi
Ühtluskool - 4 astet: *kihelkonnakool maakondades *kreiskool maakondades *gümnaasium kubermangu linnades *ülikool Õpetajate kaadri tagamine koolidesse -Tartusse rajati 1828.a elementaarkooliõpetajate seminar Esimene eesti k ajaleht -1806.a kevadel Tarto maa rahwa Näddala-Leht -Otto Wilhem Masingu toimetamisel ilmus lühemat aega (1821-1823, 1825) Marahwa

Arheoloogilised arhiivallikad - kihelkonnakirjeldused, looduses esinevad muististe registreerimine, väljakaevamiste aruanded (igal kaevamisel oma päevik), juhuteated ja – leiud (oluline ka eseme kontekst – kui sügaval ta on, mis paigutusega ta on, mis teda ümbritseb)  välitööd – väljakaevamised, inspektsioonid  hilisem informatsioon muinas- ja keskaja kohta
Armee - eestlased läksid vaba tahtllikult sinna 18. Mis riigid olid Saksamaa liitlased II maailmasõjas? nimeta 5 Itaalia,Jaapan,Soome,Ungari;Slovakkia 19. Mis olid NSVL liitlased II maailmasõjas?Inglismaa,USA 21. Kes olid liitlaste riigijuhtideks II ms ajal?Stalin;Ruusvelt;Churchill 22. Mis nime kandis Saksamaa Vene vastane sõjaplaan? kirjelda seda.
Aacheni õukonnaakadeemia – Karl koondas oma õukonda Aachenis silmapaistvaid õpetlasi kogu Lääne-Euroopast. • Frangi õukonnas uuriti kirikuisade teoseid ja Piiblit.

Ado grenzstein – algselt oli rahvuslikus liikumises osalenud, aga 1880ndate lõpul asus venestama. Tema ajaleht oli „Olevik.“ Üritas välja tuua kasusid, mis eestlasi ootavad, kui venestuvad. Ainus vaimu ärkvel hoidev ajaleht oli Karl August Hermanni tõoimetusel Tartus ilmuv „Postimees.“ 1884. aastal õnnistati Otepää kirikus sinimustvalge lipp.
Aleksander suur - Philippos teise poeg, suur ja auväärne valitseja, vallutas paljud riigid, tema vallutused panid aluse uuele ajajärgule - hellenismiperioodile.
Üheks märksõnaks on materiaalse heaolu kasv – autod, aurulaevad, raudteed, elekter, telegraaf, telefon 2. Mis on imperialism? Imperialism on tulnud ladinakeelsest sõnast imperium, mis tähendas võimu/suurriiki. Selle all on mõistetud suurriikide vallutuspoliitikat ja maailma valitsemise püüdlusi, mille käigus toimus ekspansioon ja koloniaalvallutused.

Ülemnõukogu 90 - 92 Ülemnõukogu 90-93 Ülemnõukogu 90-92 Valiti VII riigikogu, VI Saima 93-95 Leedulased olid aastateks 92-95 VII 95-98 esimesed, kes lõid VIII 95-99 VIII 98-02 ülemnõukogu IX 99-03 IX 02-06 VI Seimas 92-96 X 03-07 X 06-10 VII 96-00 XI 07-11 XI 10-11 VIII 00-04 XII 11- ... XII 11- ... IX 04-08 X 08- ... 101 liiget 100 liiget 141 liiget
Absolutism saksamaal - Saksamaal mängis valgustatud absolutism olulist rolli kahes suuriigis: Preisimaal ja Austrias. Preisi absolutsitliku kuningavõimu loojaks sai kuningas Friedrich Wilhelm I, kes läks ajalukku kui Sõdurikuningas.Hüüdnimi viitab tema jõupingutustele tohutu sõjaväe loomisel, samuti sellele, et kuningas kandis kogu elu sõjaväemundrit.
Agape - jumala armastamine. 3. Augustinus kahte sorti inimlikust armastusest ning kahest riigist (linnast) Maine(enesearmastus, lihahimu,kiindumine kaduvasse-sõprus üksikisikuga) ja taevane armastus(puhas, enesesalgamine, üldine armastus kõigi vastu, püüdlemine jumala poole). Maine ja taevariik. Maine riik on vajalik inimeste ohjeldamiseks.

Ainsaks autoriteediks on Piibel, sest selle kaudu kõneleb Kristus; 2. emakeelse Piibli ja jutluse nõudmine; 3. tahtevabaduse eitamine; 4. sakramendid on vaid ristimine ja armulaud; 5. kiriku pea pole paavst vaid riigivalitseja; 6. pühakutekultuse eitamine; 7. tsölibaadi kõrvaleheitmine; 8. kloostrite ja mungaordude kaotamine; 9. kirikuvarade võõrandamine.
Antiikaeg on mõjutanud tänapäeva maailma? Kui varasemalt seletati maailma müütide ja jumalate abil, siis Kreeka kultuur oli väidetavalt esimene, kus hakati tähelepanu pöörama mõistupärastele seletustele. Algselt oli filosoofia arutlus looduse ja maailma üle, aga nende kohta tekkinud küsimused, panid aluse eraldi teadusharude tekkimisele.
Athena – sõjajumalanna, tarkusejumalanna • Apollon – tarkusejumal, valgusejumal, • Aphrodite – ilujumalanna • Dionysos – veinijumal

Avaldumine ensv - s. TV lk. 48-50 ül. 1. 1. Majandus tervikuna Omandivorm - kogu maa kuulus riigile, sündvõõrandamine, piirangud Juhtimine - käsumajandus Planeerimine - plaanimajandus, viisaastakud, aasta plaanid, kvartaliplaanid Prioriteedid - majandus oli suunatud teiste piirkondade rahuldamisele, industrialiseerimine, tööstuse eelisarendamine
Arnold rüütel - Eesti poliitik ja põllumajandusteadlane, Eesti Vabariigi president aastatel 2001–2006. Lennart Meri- Eesti kirjanik, produtsent, diplomaat, ja poliitik, Eesti president 1992–2001. Edgar Savisaar- Eesti poliitik, 1988 Rahvarinde üks asutajaid, taasiseseisvumisaja üleminekuvalitsuse peaminister 1990–1992, Keskerakonna esimees.
Ülikooli juht – rektor, õppejõud määrasid dekaani (teaduskonna juht). Erinevates ülikoolides olid õpilaste ja õppejõudude vahelised õiguste ja kohustuste vahekorrad erinevad, Bolognas sõltusid alguses õppejõud täielikult üliõpilastest (palk), hiljem võttis linn ülikooli ülalpidamise üle ja juhtimine koondus õppejõudude kätte.

Alistumine nl - ile Vapside arreteerimine, Toimiv valitsus, riigikogu kokkulepped olemasolu, valimised, sotsialistidega Pätsil suur võim Nõrgestati Vapside arreteerimine, Kaitseseisukorra enesekaitsevõimet üheparteisüsteem, võimu kehtestamine, et vapsid koondumine kindlate ei saaks riigipööret teha isikute kätte, opositsiooni vaigistamine
Asva kultuur - Asva kultuur on läänepoolseimate soome-ugrilaste hilispronksiaja kultuur, mille majanduse aluseks oli karjakasvatus, hülgepüük, algeline maaviljelus ja pronksivalamine. Pilet nr. 12 1. Vaimuelu vene aja alguses-Luteri kirik jäi siinse vamuelu kandjaks ka pärast Põhjasõda.Paljud kogudused olid jäänud ilma kirikuõpetajata.
Aletamine - algeline maaharimisviis, mille käigus kasutatakse maad mõnda aega, kuni see muutub viljatuks, siis lastakse maa-ala võssa kasvada.

Armastusest vihkamiseni on vaid üks samm, nii oleks saanud seletada tõsiasja, et sõja Blitzkrieg’i edenedes valmistus Saksamaa ründama Nõukogude Liitu.
Äraolekul väike - Aasia rannikul lüüa, Alkibiadest süüdistati ja ta läks pagendusse (407. a.). Aasta hiljem võitsid ateenlased raske merelahingu Arginusai saarte juures Lesbose lähedal. Kuid tormise ilma tõttu jäid uppujaid päästmata ja surnukehad matmiseks veest korjamata, mille eest lahingut juhtinud strateegid mõisteti Ateenas surma.
Allah on araabiakeelne sõna, mis tähendab “Jumal”. Sõna koosneb määravast artiklist –al- ja sõnast –ilah- “jumal”. Seega tähendab “Allah” umbes sama, mis suure algustähega kirjutatud sõna “Jumal” eesti keeles. Seda sõna kasutavad nii kogu maailma muslimid kui ka araabia keelt kõnelevad kristlased ja teised.

Õiguste deklaratsioon – Õiguste deklaratsioon määras kindlaks parlamendi ja kuninga võimupiirid. Parlament andis välja seadusi ning kejtestas makse.
Aleksander suur - Makedoonia kuningas, suured vallutused, mis panid aluse idamaiste mõjutustega kreeka kultuuri levikule kogu tolleaegses maailmas.
Aleksander suur - Makedoonia kuningas 336–323 eKr, antiikaja kuulsaim ja edukaim väejuht, Philippos II ja Olympiase poeg, Aristotelese kasvandik.

Agressor – sõja algataja ja vallutaja 5. Berliini –rooma telg – saksamaa ja itaalia sõjalispoliitiline liit, mis sõlmiti berliinis.
Armsad kaas - saarlased, austatud külalised, lugupeetavad daamid ja härrad! Nii, nagu sooviti, püüan anda lühi-ülevaate perekond Julius ja Heleene Pahapilli põgenemisest Rootsi 60 aastat ja kolm päeva tagasi – septembris 1944. Enne aga -- kui lubate – mainiksin mõningaid fakte, mis asetab meie põgenemise ajaloolisse konteksti.
Annektsioon - riik liidab (tavaliselt ebaseaduslikult) enda külge territooriumi, mis varem kuulus teisele riigile autoritaarne valitsemisviis - valitsemisviis, mille puhul kodanikuõigused (N: ühingute-, koosolekute-, sõnavabadus) on piiratud ja ja kogu võimu teostab ükiskisik või grupp (puudub võimude lahusus nagu parlamentarismis)

Arvamuse kohaselt on olemas isegi teatud kurjuse matemaatika, mis lubab peaaegu teadusliku täpsusega kindlaks määrata, kumb mees oli hullem. Endiseid marksiste ning Nõukogude kommunismi kaasjooksikuid tabas šokk, kui said teada, et Stalini režiim toetus tegelikult jõhkra hoolimatusega valatud verele ja tundmatuseni moonutatud ideaalidele.
August 1939 - Moskvas Saksamaa ja NSV Liidu vahel sõlmiti Molotovi- Ribbentropi pakt, lubasid teineteist 10 aastat mitte rünnata, ning lisaprotokoll- jagasid Ida-Euroopa ära, NL sai Soome, Eesti ja Läti, Bessaraabia, Poola pidi pooleks jagatama, kuu aega hiljem sõlmitud lisaprotokolliga müüs Saksamaa NSV Liidule ka teise osa Poolast
Aastad 1030 - 1061 olid väga tähelepanuväärsed kogu eesti ajaloos, oli esimene vabadusvõitlus: nurjati venelaste tõsine vallutuskatse.

Ajend ehk eeldused Maailmasõja puhemise ajendiks sai Austria-Ungari troonipärija ertshertsog Franz Ferdinandi tapmine Sarajevos 28. juunil 1914. Ertshertsog Franz Ferdinand oli Serbias eriti vihatud, kuna ta kavandas Austria-Ungari muutmist kaksikmonarhiast kolmikmonarhiaks, lisades sellesse Austria ja Ungari kõrval ka Horvaatia.
August 1939 - Leppe avalik pool käsitles mittekallaletungi lepet kahe riigi vahel ja majandusalast koostööd (eeskätt tooraine ja kütuse ostmist Saksamaa poolt, mida oli vaja sõdimiseks Läänes 1939-1940) ja salajase poolega jagati mõjusfäärid Ida-Euroopas ning lepiti kokku septembris alustatava Poola riigi likvideerimise suhtes.
Ühes tekstis on niisugune Ra palve: “Oo, Nun, kes sa oled esmasündinu jumalate hulgas, kelle poeg ma olen, palun, anna mulle nõu”). Masturbatsiooni kaudu sigitas Atum (arvatavasti, ta jõi oma spermat ja pärast sülitas välja) ürgelemendid (2) Šu (õhujumal) ning (3)Tefnuti (niiskuse jumalanna). Nendest omakorda (loomulikul teel.

Üro – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon – 1945. aastal asutatud organisatsioon, mis oli mõeldud asendamaks Esimese maailmasõja järel loodud Rahvasteliitu, mis ei olnud suutnud täita talle pandud lootusi rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisel ega ka edukalt kaasata oma liikmeskonda kõiki rahvusvahelisi suurvõime.
Allikas a on formaalne käskkiri, on konkreetne ja karm, ähvardav (kohustuslik mobilisatsioon), B aga õhutav üleskutse, pigem meelitav, lubab väärilist tasu jne (vabatahtlik + tasustatud). A: piirkond – Tartu, Viljandi, Lääne, Järva ja Harju maakondades elavad, B: ei olnud piiratud territoorium, vaid kõik Eesti-aladel elavad
Archimedes – kuulsaim füüsik ja leiutaja (veetõstukina kasutatav kruvi, kiviheitja ning seadus kehade veevälja survest, mille peale tuli vannis – “Heureka!” Astronoomid pooldasid vastavalt Maa-keskset teooriat, mida põhjendas Ptolemaios (koostas ka maailmakaardi tollal tuntud maadest). Filosoofia: Keskuseks endiselt Ateena.

Athena tempel - Parthenon (kr k neitsitempel), kus asus skulptor Pheidiase loodud jumalanna kulla ja elavandiluuga kaetud hiigelkuju ning kus hoiti riigi väärisesemeid, Athena pronkskuju jne. Vältimaks linna ümberpiiramist ühendati Periklese ajal Ateena kaitseehitised „pikkade müüridega“ mere ääres asuva sadamalinna Pireusega.
Ametipostil olevadisikud – esimeheks erukindral Anrdes Larka, ka tegevteenistuses olevaid kindraelid Ernst Põdder, Roska, erukolonel Eduard Kubbo, advokaat Artur Sirk. Esimesel kongressil leiti, et vabadussõjalaste keskliidu ül-d koondada VS veterane, hoolitseda nende maj olukorra eest ning teistalt kanda endasi VS vaimu noore põlvkonna hulka.
An eight - sided tower is located at the western wall of the building, which was fitted with a Baroque spire and a weather vane bearing the date 1688 after the fire of 1684. The earliest records regarding the tower date back to an old ledger and inform us that the painter Didrik had been paid in 1498 for gilding the top of the spire.

Augsburgi usurahu – otsustati, et kelle maa, selle usk. Kui valitseja otsustas jääda katoliiklaseks, siis neil aladel kehtis ka katoliiklus.
Aastail 1906 – 1907 osales/organiseeris varjunime "Koba" all VSDT(b)P finantseerimiseks vajalike finantsvahendite eksproperteerimist Kaukaasias, sealhulga omal ajal kuulsas 1907. aasta Tiflisi postiraharöövis, juunikuus 1907. Oli samal ajal ka aastail 1906–1907 VSDTP Bakuu komitee liige ja VSDT(b)P IV kongressi saadik Stockholmis.
Ateena mereliit e. Delose liit – Ateena liitlased sõltuvad Ateena laevastikust ja maksavad raha, Ateena kasutab raha enda ülesehituseks (tugevaim jõud – laevastik) 2.Sparta ja Peloponnesose liit – Lõuna-Kreeka polised Spartaga liidus, sisepoliitiliselt iseseisvad, välispoliitiliselt toetavad Spartat (tugevaim jõud – maavägi)

Ühiseid jooni - juhikultus, võimul võis olla ainult üks partei ja ideoloogia, rahvast hirmutati pidevalt sise- ja välisvaenlastega, väljaspool avalikuse kontrolli tegutsesid sala- ja julgeolekuteenistused, piirati demokraatlikke vabadusi ja inimõigusi, riigi huvid olid üksikisiku omadest kõrgemal ning hõivati uusi territooriume.
Ümbrus – konna   rahva   ühisomanduseks   ja  kutsuti vastavalt toom– ja kloostrikoolideks.  kirjasõna   vastu   hakkasid   kõige   enne   huvi  pelgupaigaks.   Mõnest   linnusest   või   õieti  Kindlat   õppeprogrammi   keskaja   koolides   ei  tundma   dominiiklastest   mungad   Tallinnas.
Ajalookirjanduses on omistatud suurt tähtsust nn Roseni deklaratsioonile (1739). See oli Liivimaa rüütelkonna vastus (deklaratsioonil oli maanõunike kolleegiumi resideeriva liikme Otto von Roseni allkiri) riigiasutuse järelepärimisele talurahva õigusliku olukorra kohta seoses Vohnja möldri Jaani kaebusega mõisniku omavoli pärast.

Akvedukt – lähedastest järvedest ja allikatest linnavarustavad veejuhtmed – ja avalikud saunad – termid • termid olid avatud ka vaestele roomlastele • termid pakkusid lisaks pesemisvõimalustele ka massaażi ja erootilisi teenuseid ning neis leidus isegi raamatukogusid ja lugemisruume kultuurihuvilistele külastajatele
Õhurünnak on tõsiseim õhurünnak Lähis-Ida konfliktis 1967. aasta Kuuepäevasest sõjast saadik (2) Aastal 2005 viis Iisrael läbi oma ühepoolse nn. Sharoni plaani ning selle edasiarenduse, Ehud Olmerti väljatöötatud nn. Olmerti plaani: Iisraeli Relvajõud väljusid Gaza tsooni ning sinna rajatud juudi asundused jäeti maha.
Aatomiõpetus – õpetus algosakestest 3. Geograafia: geo- ja heliotsentriline maailmapilt; õpetus kliimavöötmeist, pikkus- ja laiuskraadidest 4. Bioloogia (zooloogia) ja botaanika: õpetus sugudest ja liikidest 5. Aritmeetika ja geomeetria ruudud, ringid (sh ringi kvadratuuri probleem), ruutjuured (sh irratsionaalarvudega seoses)

Asutatud laulu - ja mänguselts (s.o teatriühing) “Vanemuine” pani aluse eesti rahvuslikule teatrile (esimene etendus 1870) ja korraldas 1869. aastal saksa eeskujul I üldlaulupeo, millest võttis osa 1000 lauljat-mängijat ja 12 000 pealtvaatajat (tänaseni püsival traditsioonil on keskne koht eesti rahvusteadvuse kinnitamisel).
Alltingid – maakondlikud Ruunikiri – vanagermaani raidkiri ühiskoosolekud Ruunikivi – haua-ja mälestuskivid, kuhu kirjutati
Antud juhtumis on aga üks pool pigem demokraatlik ning teine pigem autoritaarne, siit ka põhjus, miks kahe riigi õiguse- ning moraali mõisted nõnda erninevad on. Venemaa, kui mitte veel demokraatlik riik ei järgi loogliselt ka demokraatlikke reegleid vaid käitub rahvusvahelisel areenil oma südametunnistuse ning huvide järgi.

Arengu aspektid – industrialiseerimine, urbaniseerumine, jõukus ja haridus – on omavahel nii tihedalt seotud, et moodustavad ühe olulise teguri, mis on demokraatiaga poliitilises korrelatsioonis“. On öeldud, et see teooria baseerub liialt Euroopa näidetel, kuid uued arengud LAV, SKoreas, Taiwanis kinnitavad Lipseti arvamust.
Asehalduskord – kehtis 1783-1796.a. Ümberkorraldused: EM ja LM ette ühine asevalitseja e. asehaldur; tekkisid Paldiski maakond, Viljandimaa, Võrumaa ja Valgamaa; rüütelkondade maanõunike kolleegiumid saadeti laiali; kõik mõisnikud said võrdsed õigused; linnades kodanikuõigus majaomanikele; pearahamaks ja hingeloendused.
Ühiskonna hädades on süüdi talupojad, kes ei ühiskonna hädade põhjuseks on ühelt poolt ela kõlbelist elu talupoegade vajakajäämised kõlbluses, aga ka sotsiaalne ebavõrdsus jumalateenistused toimusid kirikutes, neid viis moodustasid omaette kogudusi, mis tegutsesid läbi kirikuõpetaja lageda taeva all, või ehitati palvamaja.

Alamkojas – 10-12 Vastuolud erinevate 1906 – uus partei Tugevad parteid, sotsiaalsete ja Tööerakond(Leiboristli paremäärmuslased iseloomulikud rahvusgruppide vahel k partei) (nt. monarhid) ja koalitsioonivalitsus (neegrid, uued pahempoolsed ed. immigrandid) väikekodanlikud Liiduriik , milles Aktiivne töölisliikumine.
Aleksander suur – ehk Makedoonia Aleksander oli Vana- Makedoonia kuningas 336-323 eKr. Ta oli antiikaja kuulsaim ja edukaim väejuht.
Ametimõis - ametkondade keskus • Vakus – ametkonnad jagunesid omakorda vakusteks (4-6) küla Maaisandate omavahelised suhted • Saksa odru ja piiskoppide vaheline võimuvõitlus, mille vastuolu juured ulatusid 13.sajandi alguusesse, mil Mõõgavendade ordu ja Riia piiskopi õiguslik vahekord jäi täpsemalt määratlemata.

Aristoteles – Platoni õpilane, kahtles Platoni kahe maialma teoorias, „on ainult üks meeltega tajutav maailm“, üldmõisted tuletatakse üldistamise teel, korrektseks mõtlemiseks töötab välja loogika ja väiteskeemi ehk süllogismi – kahest eeldusest tuleneb järeldus; nimetas paljud teadused, arendas terminoloogia.
Asehalduskord – 1783-1796. A Eesti- ja liivimaal kehtestatud halduskorraldus, mil Eesti – ja Liivimaa Venemaa haldusseadustik (Katariina II ) Vennastekoguduse liikumine - e. hernhuutlus on 18. Sajandist Kesk-Eurppoast pärinev protestantlik äratusliikumine Usuvahetusliikumine - 1845.a. alanud massiline astumine vene õigeusku.
Antisemitism – juudivastased (kuritegelik) 9. 1200 eKr. Hetiidi riik lagunes 4. Umbes 16 saj. lõpupoole läksid Egiptusesse 10.6. Saj. eKr. Tugevnes tähtsus, kerkis esile uus kuningas KYROS II 5. Neist said Egiptuses orjad, Juudid sigisid palju, seepärast pandi 11.Kreekat prooviti vallutada 5. Saj. eKr. nad tööle orjadena.

Ülevenemaaliseks arhiiviks – Ivan IV arhiiv, kuhu koondati ka sõjasaagina kaasa toodud materjale. Arhiivil oli Venes praktiline rakendus – arhiivi ei peetud ajaloo või kultuuri huvides, seda peeti “valitseja praktiliseks kasuks” Vene arhivaarid peavad oma arhiivinduse sünniajaks Peeter I reforme, millega likvideeriti vanad asutused.
Absoluutne monarh on ainuvalitseja, kellele kuulub nii seadusandlik, täidesaadet kui ka kohtuvõim (ntks Katar, Vatikan, Saud Araabia)
Ainsaks pääsemisteeks on see, et nüüd võtavad Austria sakslased sisse positsiooni kõikudes küsimustes, mis on seotud rahvusliku probleemiga ja ütlevad otsustavalt lahti printsiibitutest kompromissidest. Just kõike seda silmas pidades ei suutnud ma mõista, miks see liikumine peale niivõrd suurepärast algust nii ruttu alla käis.

Amoni tempel on ehitatud aastatel 1530-323 eKr ja on rajatud 21,4 hektari suurusele maa-alale. Peatempli juurde jõudmiseks tuli käia pikk tee läbi mitmete õuede ja sammassaali; ehitise sisse paidetud altariruumis hoiti looja-jumal Amoni pühakuju, mille heaolu eest hoolitsesid preesterkond ja vaarao läbi salajaste riituste.
Autoritaarne eesti e. Vaikiv ajastu(1934-1940)-vältimaks vabdussõja ajast võitu ja koondamaks võimu enda kätte teostasid riigi vanem K.Päts ja endine sõjavägede ülem juhataja Johan Laidoner 12.märts 1934 sõjaväelise riigipöörde. Dem. Asendus autoritaarse riigikorraga mis on tagant järele saanud nimetuse Vaikiv Ajastuse.
Allveesõda - sakslaste allvelaevade rünnakud inglise pealveelaevadele; kuna saksamaa oli Inglise mereblokaadis ja tema laevastik ei olnud nii tugev kui Inglise oma, kasutasid sakslased suurel hulgal allveelaevu, kuna see tehnoloogia oli suhteliselt uus ja selle vastu ei osatud väga tõhusalt võidelda ega allveelaevu leida.

Askees – (treening), kasin elu, lihasuretamine; kristlaste arvates tegevus ohtlik, sest võis põhjustada rahvarahutusi.
Akadi riik - 2300-2100 eKr  Eriline keel, mida võib pidada tolle aja lingua franca’ks. • Vana-Babüloonia - 1800-1600 eKr  Hammurapi seadustekogu (maailma esimesed süstematiseeritud seadused) • Assüüria - 9.-7. saj eKr  Vanaaja sõjakaim riik (tugev sõjavägi, hobukaarikud). Esimesed Egiptuse vallutajad.
Üro - on 1945.aastal loodud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste  ning rahvusvahelise koostöö tagamine. Varssavi lepinguorganisatsioon – organisatsioon, mis loodi NSVL­i ja Ida­Euroopa sõjaliseks ja poliitiliseks  koostööks.

Antisemitism ehk juudivastane. 1934 Hitler pani paika oma kaaskonna – * Himmler – juhtis ………….. * Göring – juhtis majandust * Goebbels – propakanda * Rotenburg – idealoogia * Hess - parteitöö Nad kõik olid väga vastuolulised inimesed (ei saanud omavahel läbi), kelle vahel koostöö ei olnud võimalik.
Aastaarvude juures on huvitav see , et õpilased kirjutavad numbrite asemel, kas “ammu” või siis mitte midagi, kuid on ka vastanuid, kes kirjutavad “keskajal”? Üle poole vastanutest, täpsemalt 25, on kirjutanud sinna kas: ”ammu”, “ei mäleta”, “ei elanud siis”, “ei tea” või siis pole midagi kirjutanud.
Albilased – kirikuvastase usulise liikumise pooldajad 12.-13. sajandil Lõuna-Prantsusmaal. Nende peamised tegevuskeskused olid Toulouse ja Albi (viimase järgi nimetus). Kiriku algatatud ristisõjas, nn albilaste sõdades 1209-29 enamik albilasi hävitati, Languedoc laastati ja liidendati Prantsuse kuninga valdustega.

Ameerika põliskultuuris on olnud mitmeid tsivilisatsioone alates olmeegidest ja lõpetades inkadega. Ameerika oli neile tsivilisatsioonidele suurepäraseks elupaigaks juba oma kliima poolest. Neis kultuurides on palju omapära ja ka ühtimist teistega, sest nagu tänapäevalgi oli tollal kombeks võtta teistelt seda, mis endal puudus.
Amerigo vespucci - oli itaalia päritolu kartograaf, kaupmees ja maadeavastaja, kelle järgi on saanud nime Ameerika maailmajagu.
Aug - Atlandi Apr Sm sõdib Kreekas + Jugoslaavias  neutraliteedileping harta Rommel(Kõrberebane) Usa lendlease’i USA(Roosevelt)+ Vebr Sm Aafrikas edukas seadus lubab SB(Churchill) 22. jun  Sm tungib kallale NSVL, „Bararossa“ relvade müümise hiljem(sept) ka 6. Dets NSVL astub Sm vastu.

Ühinemisvõimalus – seetõtuu polnud ka parteisid), 3)rahvuslik rõhumine (selle all kannatasi kõik vene impeeriumis elavad rahvad (va venelased)). Ajendi andis Verine Pühapäev – kümned tuhanded töölised läksid tsaarile andma palvekirja, et nende olukorda parandada, tsaarivõim vastas sellele rahvamassi tulistamisega.
August 1936 – detsember 1937 oli August Rei välisministri abi. Seejärel asus Rei Eesti saadikuna Moskvassse, kus ta aastatel 1938–1940 oli kõikide pöördeliste sündmuste lähitunnistajaks, mis Eesti ja Nõukogude Liidu vahel sel ajal aset leidsid, kaasa arvatud kurikuulus vastastikuse abistamise pakti sõlmimine.
Austrias – Joseph II reformid: * pärisorjuse kaotamine *Kirik allutati enam riigivõimule, enamik kloostreid riigistati, * hariduse edendamine (7-aastane koolikohustus) * aadlid ja vaimulikud pidid makse maksma * provintside omavalitsuste kaotamine * usuvabadus * ametlikuks keeleks saksa keel * inkvisitsioon kaotati

Ajakirjandus –  anti välja suurtes tiraažides, kuigi sisu oli väga ideoloogiline. Leht oli umbes 4 lk. 
Ajend ehk ettekääne 1096.a. kuulutas Vladimir II, et Kristuse haud tuleb vabastada türklaste käest I ristisõda.
Annetuse e. almusega; 4) paast tähendab keeldu süüa ja juua aasta 9. kuul, s.o ramadaanil päikesetõusust päikeseloojanguni (süüakse enne koitu ja pärast loojangut). Sellega püütakse mitte unustada puudustakannatajaid; 5) palverännak Mekasse on moslemi elu kõrghetk, mis peab toimuma kuuaasta viimasel kuul.

Achilleus – müütiline kreeka kangelane, sureliku Peleuse ja merenümf Thetise poeg; ema kastis Achilleuse allilma jõe Styxi vette, et muuta teda kaitstuks haavamise vastu, kuid kand, millest ema kinni hoidis, jäi kuivaks; Achilleus langes Trooja all haavatuna Parise noolest, mille Apollon oli suunanud just kanda
Aristokraatia - Aristokraatia ehk parimate võim on valitsemis vorm kus võim kuulub päritavate eesõigustega üliklikule.
Õiguste petitsioon - kinnitati elanikkond ei tohi sundida maksma makse ega tegema laene, mis ei ole parlamendi poolt kinnitatud.

Ühishuvi on võimalik leida vaid siis, kui kodanikud on üksteisest isoleeritud ning kujundavad arvamuse iseseisvalt.
August 1939 – MRP • 28. september 1939 – VAP (baaside lepe) • 18. oktoober 1939 baaside sissetulek • 17. juuni 1940 nõukogude okupatsiooni algus • 21. juuni meeleavaldused; EV valitsus vahetatakse nõukogudemeelse valitsuse vastu (Johannes Vares/Jüri Uluots) • 6. august Eesti liidetakse > liiduvabariik
Aadlimatriklid –  Aadlisuguvõsade ametlikud nimekirjad. Suguvõsasid, mis ei olnud aadlimatriklisse  kindlamad teadmised kristlusest. Need tulid mööda kaubateid koos kaubavõõraste ja omamaiste  kantud, kas ei loetud üldse aadlikeks või ei olnud nad täieõiguslikud. rännumeestega.

Arheoloogiline kultuur - Sarnaste muistete rühm, mis peegeldab selle ala elanike tegevusalade eluviisi ühelaadilisust Kunda kultuur sai alguse u IX at eKr. Vanimad selle kultuuri asulad on Pulli asula Sindi lähedal (VIII at keskpaik e.Kr.) ja Kunda asula (VII at e.Kr.). Kõik Eesti mesoliitikumi alad kuuluvad Kunda kultuuri.
Aleksander suur – Makedoonia kuningas, kes vallutas kõik maad Egiptusest Iraani ja Kesk-Aasiani ja Pärsia Impeeriumi.
Ühendajaks on Austria ja tekib Suur-Saksamaa või ühendajaks on Preisimaa ja tekib Väike-Saksamaa. -) Ühendamine alt ehk ühendamine toimub revolutsiooni teel, kõik Saksa-väikeriikide valitsejad kukutatakse ning moodustatakse üle-Saksamaaline rahvaesindus ning see otsustab, kas luuakse vabariik või monarhia.

Ühendriikide lühend on USA, mis tuleneb ingliskeelsest sõnas the United States of America. Ameerika jaguneb 50 osariigiks, mille pealinnaks on Washington, D.C. (the District of Columbia). USA on riik, mille põhiosa paikneb Põhja-Ameerika mandri keskosas ning piirneb idast Atlandi ookeani ning läänest Vaikse ookeaniga.
Ühiskondlik keskus – foorum (Forum Romanum: Vesta tempel, senati koosolekuruum - kuura). Kõige ehitusmaiam keiser on Traianus – rajas foorumi, kus oli marmorkattega väljak, basiilika, 2 raamatukogu, keisri võidusammas, ratsakuju, külgnes turg (5 korrust) jne. Amfitetrites ümbritsesid areeni igast küljest istmed.
Akropol - kaljunukile rajatud kindlus • Agoraa- koosoleku- ja turuplats • Andreion- maja kõige esinduslikum ruum, külaliste otstarvet täitev ruum ( kreeka k. “meeste ruum”) • Kitoon- napilt põlvini ulatuv, õlgadelt kinnitatud ja sageli vööga kinni tõmmatud, mida kandsid nii mehed, kui naised.

Aristokraadid – olid maaomanikud, tihti tegelesid kaubandusega (enda otstarbeks), võimulolevate aristokraatide seast kerkib omavahelises võitluses aeg-ajalt esile ainuvalitseja – türann, kes võis küll rahvale meelepäraseid otsuseid teha, kuid kukutati tavaliselt rahulolematute poliitiliste rivaalide poolt.
Auschwitz on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja ● 2006. aastal renoveeriti põhjalikult ● Nime sai Oswiecimi järgi ● Vangid selekteeriti töökõlblikeks ja – kõlbmatuiks ● Inimesi mürgitati Zyklon-Bga, mis oli mõeldud satikatõrjeks ● Ühest gaasikambrist ei piisanud ja ehitati neli tükki
Ühiskonna hädades on süüdi talupojad, • Ühiskonna hädade põhjuseks on sotsiaalne kes ei ela kõlbelist elu ebavõrdsus ja vajaka jäämised hõlbluses • Jumalateenistused toimusid kirikutes, • Moodustasid omaette kogudusi, mis neid viisid läbi kirikuõpetajad tegutsesid lageda taeva all v ehitati palvemaju.

Antisemitism –  juudivihkaja, neid leidus Saksamaal, kuna seal taheti saavutada rassilist puhtust. „Mein Kampf” – Hitleri kirjutatud raamat, kus olid tema põhimõtted, nt, et Saksamaa peab saama jälle  suureks, tugevaks ja jõukaks.  Alustas 1924 aasta kevadel vanglas.
Aastal molotov - Ribbentropi pakti sõlmimine, mille järel algas Teine Maailmasõda. Paktis sõlmisid Saksamaa ja Venemaa oma vahel mittekallaletungilepingu ning lepingu juurde kuuluva salajase lisaprotokolliga määrati osa Poolast, Soome, Eesti, Läti ja Bessaaraabia Venemaa huvisfääri kuuluvateks riikideks.
Aastail 1997 - 2000. Muuseumi ekspositsioon annab ülevaate Tallinna ajaloost läbi sajandite, muinasaja lõpust kuni Eesti taasiseseisvumiseni 1991 a. VIRU EESVÄRAVA TORNID 16. sajandil oli Tallinna linnamüüris 8 väravat, mis omakorda tavaliselt mitmest tornist ja neid ühendavatest müüridest koosnesid.

Asus lõuna - Poolas Auschwitz 1 – juhtumiskeskus, hukati u 70 000 inimest, põhiliselt poolakaid ja nõukogude sõjavange Auschwitz 2 – hävitamise laager, hukati u 960 000 juuti Auschwitz 3 - tööstuspiirkond Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level
Aastast 2004 on linna pikimaks sillaks Bolšoi Obuhhovski sild (üldpikkus 2824 meetrit, ilma kaldrajatisteta 382 meetrit).  Kõige laiem on üle Moika viiv Sinine sild (ligi 100 meetrit lai). TALVEPALEE Talvepalee (vene Зимний дворец) on Peterburi kesklinnas asuv Venemaa keisrite endine palee.
Alkeemia – ( teadusharu ) – püüdsid luua kolme ainet . 1) tarkade kivi – pidi muutma metalli kullaks 2) elueliksiir – aitab luua maapealse igavese elu ( see näitas, et pandi rõhku elule maapeal , mitte paradiisile peale surma ) 3) universaalne lahusti – lahus mis lahustab kõik teised ained.

Aastal põhja - Viljandimaal Viljandi vallas Surva küla lähedal Mursi talu peremehe Jaani peres viienda lapsena. Jaan Tõnissoni sünniaeg langes eestlaste rahvuslikku ärkamisaega, mil seni rõhutud ja arenematu maarahvas korraga oma jõust teadlikuks sai ning endale otsustavalt tulevikku teed asus rajama.
Aadli matrikkel - 1730-40 koostatud rüütelkonna liikmete erilised nimekirjad, mis tagasid antud nimekirja kantud aadlikele Eesti ja Liivimaal poliitilised ja majanduslikud eesõigused. Matriklid pidid kaitsma siinsete põliste aadlisuguvõsade privileege Venemaalt või Saksamaalt saabuvate uustulnukate eest.
Ajendiks a - U troonipärija franz ferdinandi tapmine 28 juuni 1914, venemaa toetas serbiat, saksa õhutas A-U serbiale sõda kuulutama, venema kuulutas mobilisatsiooni ning saksa võttis seda sõjakuulutusena, esitas ultimaatumi mobilisatsioonikäsu tühistamiseks, seda ei tehtud ja saksa kuulutas sõja.

Alljärgnev lõik on üks näide tolleaegsest nõiaprotsessist, mis on võetud Jeffrey Russelli raamatust „Nõiakunsti ajalugu“. „Sellele perioodile tüüpiline oli kohtumõistmine vana mehe üle Lõuna-Prantsusmaal 1438. aastal. Pierre Vallini süüdistasti nõidumises ning inkvisitsioon võttis ta kinni.
Andrei sahharov – Nõukogude akadeemikust teisitimõtleja, kes pagendati sundasumisele Gorkisse* Aleksandr Solženitsõn – Nõukogude kirjanikust teisitimõtleja, kes saadeti NSV Liidust välja* Lech Walesa – Elektrik, kes tõusis treigi eesotsa ning esitas majanduslike nõudmiste kõrval ka poliitilisi.
Arheoloogid on kindlaks teinud,et sealsel alal on olnud 9 linna, mille õitsengud vaheldusid III-II a.t.jooksul e.m.a..Homerose eeposes mainitud Trooja on järjekorras kuues (E.H. Gomrich,1997). Kultuuri elukorraldus sõjakas. Arenenud aga ka ülemere kaubanduslikud suhted – Süüria, Egiptus, Sitsiilia.

Aust - "Au on loomutäiuse tasu ja see omistatakse headele inimestele". Aristotelese arvates inimesed on võimelised tegema ratsionaalseid valikuid ja ükski loomupärane inimlik kalduvus ei ole halb, vaid tähtis on see, millistele tegudele see alguse annab ning millises mõõdus seda rakendatakse.
Austria pärilussõda - preisi ja austia, suurbritannia ja prantsusmaa; koloniaalvallutused, võitlus hegemoonia üle saksamaal 7-aastane sõda- suurbritannia ja prantsusmaa; brittide ja prantslaste konflikt Kanadas asuva koloonia pärast; suurbritannia vallutas kanada ja prantsuse väed indias, preisi ei loovutanud
Aastal levinud on hinnang, mille kohaselt tegi Päts vea, andes järele kõikidele Nõukogude Liidu soovidele ning jättes kasutamata diplomaatilised võimalused Nõukogude Liidu tegevust ja hilisemat okupatsiooni hukka mõista. Harilikult on sellise käitumise tagamaaks peetud soovi vältida relvakonflikti.

Academia gustaviana - 1632-1656 ladinakeelse juhuluule tekstikorpus Forseliuse seminar- 1684. aastal asutas Bengt Gottfried Forselius Tartus seminari köstrite ja koolmeistrite ettevalmistamiseks Segaduste aeg Venemaal- 17.sajand algas Venemaal mitmeaastase näljahädaga, millele lisaks valitses erakordne pakane.
Amerigo –  Ameerika  Esimene ümbermaailmareis  Vasco Nunes de Balboa avastas 1513. aastal Vaikse ookeani  20. Septembril 1519 – 1522 aasta septembrini Fernao de Magalhaes uurimisretk Läänetee Indiasse oli avastatud , kuid toonastes tingimutes polnud mõttekas 
Ühiskonna liberaliseerimine - kollektiviseerimise peatamine, massirepressioonide lõpetamine, seda alustas I.Nagy Ungaris.

Ülikud - suurmaavaldajad, Suurmaavaldajad, kõrge vaaraoga abielu kaudu prestiiž, majandasid seotud.
Ümberkorraldusi - natsionaliseerimine, eksproprieerimine - "rahvavaenlaste ja nende sabarakkude" likvideerimine (küüditamised, koonduslaagrid, massimõrvad jms.). Kuna Ida- Euroopas vallutatud aladest ei piisanud Stalinile, alustati NSV Liidu sõjalises ja poliitilises juhtkonnas uue sõja ettevalmistamist.
Abs valitsemisviis - Monarh koondas enda kätte seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu, omades nõnda otsest kontrolli kõigi riigiorganite üle. Tavaliselt rajas ta endale alluva bürokraatliku administratsiooni ja piiras aadli võimu, koondades ülikud oma õukonda ja võttes neilt enamiku privileegidest.

Üksikisik on sunniviisiliselt allutatud riigi huvidele (vaimne või füüsiline terror) • Kodanike meelsust valvab salapolitsei, teisitimõtlejad paigutatakse sunnitöölaagritesse • Selgelt eristatakse üks ja ainus ideoloogia – kogu ühiskond on sellele allutatud, see katab kõiki eluvaldkondi.
Ajutised – 10 liiget Selleks, et mingit otsusta vastu võtta, pidi ajutistest vähemalt ½ poolt olema Sekretariaat – võimuorgan, mille ülesanne on ÜRO igapäevase asjaajamise korraldamine (ÜRO peasekretär) Praegune juht  Ban Ki-Moon  vahetub iga 5 aasta järel Eesti liitus 1991 aastal
Aastast austria - Ungari poolt okupeeritud). • NB! Vt. karikatuuri õpik lk.30. Kuidas seda mõista? • Austria-Ungari peamine välispoliitiline konkurent oli Venemaa (mõlemad üritasid oma mõju laiendada Balkani poolsaare lõunaosas); rivaliteet Venemaaga viis Austria-Ungari lähenemiseni Saksamaaga.

Aastal 5 - ndal mail Pariisis, kus rahvas eraldi pidas oma koosolekuid ning Kolmanda seisuse saadikud kuulutasin end asutavaks koguks, kaotasid aadli seisus, võeti vastu programm-dokument „Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon“, võeti vastu ka uus põhiseadus, kus oli eraldatud 3 võimu.
Anakreon - (6. Saj. e.m.a) – sündis Teose linnas Väike-Aasias, lahkus pärast oma kodulinna vallutamist pärslaste poolt, viibis seejärel kaua aega Samose saarel türann Polykratese õukonnas ning hiljem Ateenas, kust ta türannia langemise järel siirdus Tessaaliasse ühe kuninga koja juurde.
Archimedes – kuulus füüsik ja leiutaja, avastas seaduse kehade veeväljasurvest Ptolemaios – koostas maailmakaardi, tema seisukohad kujundasid Euroopa õpetlaste arusaamu kuni uusaja alguseni 9. Iseloomusta mõne lausega Platoni, Sokratese ja Aristotelese vaateid ideaalse riigikorra küsimuses.

Antisemitismi - ideede propagandajõud kaasa ideeliselt piiratud ringkondi, kui just partei pooldajad ise ei osanud puhtinstinktiivsetest kahtlustest juutide vastu jõuda arusaamisele prob-leemi kogu sügavusest. Intelligents lükkas kristlik-sotsiaalse partei esitatud küsimuse sellise asetuse tagasi.
August 1942 – algas Stalingradi lahing, peatati Saksamaa pealetung ning algas Saksamaa häving 6.juuni 1944 - Normandia dessandiga avati teine rinne Prantsusmaal El-Alameini lahing – purustati Saksa armee Aafrikas 4.juuli-23.august 1943 Kurski lahing – Saksamaa viimane pealetungikatse idarindel
Šovinism – oma rahvuse teistest paremaks pidamine; kasvas välja 19 s tekkinud rahvuslusest (Saksamaa, Itaalia) Imperialism – suurriikide püüe saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas; mitme suurriigi emamaa elanikkond oli tühine, võrreldes kolooniates elavate inimeste hulgaga.

Aastail 1953 - 94 katsetasid USA ja nõukogude liit ka esimesi vesiniku pomme, täiustati ja massiliselt toodeti ka teisi relvaliike: bioloogilist ja keemilist relvastust, tanke, reaktiivlennukeid, allveelaevu jne. Võimalikuks sõjaks valmistumise viisiks oli ja sõjalispoliitiliste liitude loomine.
Ajastut on iseloomustatud ka terminiga „Balti erikord“, mis oli rüütelkondade ja linnase omavalitsuslik ning kestis Venemaa Läänemere-äärsetes provintsides 1710. Aastast kuni Vene impeeriumi kokkuvarisemiseni 1917.aastal. Ühesönaga Eestis on olnud väga palju erinevaid valitsusaegu.
Araablased ehk saratseenid ja kalifaadi kujunemine Islami kujunemine: Meka kaupmees Muhamed (570-632) hakkas islami usku – allumist jumala tahtele – kuulutama pärast talle osaks saanud ilmutust. (ar.k. islam – alistuma, Allah – jumal). Ärritunud Meka kaupmehed sundisid ta linnast lahkuma.

Armen tõugu on öelnud: “Indigolaste jaoks oleks ideaalne suhtlemine see, kui igaühel oleks oma vaba ruum, kuid kus koostehtu tulemus oleks siiski harmooniline. Võrdlemisi vähe on selliseid keskkondi ja perekondi, kus inimesed on ühtaegu sõltumatud ning suudavad harmooniliselt koos töötada.
Ühiskonnakihid – Kodanikud – vabad Ühiskonnakihid – Spartiaadid – vabad meessoost täisealised põliselanikud, poliitiliste õigustega kodanikud: u 5% vanemad kui 20 (u. 40 000) + nende naised elanikkonnast, moodustasid Spata ja lapsed (u. 80 000). kodanikkonna, 4 kindlustamata küla elanikud.
Aachen – Frangi riigi kohtumõistmise ja poliitika keskus, seal tegutses inkvisitsioonikohus

Absolutism –  riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult  ühele isikule. Absolutismi tunnused:  Kogu võim kuulub ühele isikule.  Ametnikkonna ja sõjaväe suur tähtsus.  Reguleeritud majanduse areng ehk merkantilism. P h ilip  V – Hispaania kuningas,
Ärkamisaja juures on tähtis mainida ka seda, et 1857. aastast hakati avaldama Perno Postimeest, mida tunneme tänapäeval kui Pärnu Postimeest. On märkimisväärne, et leht ilmub siiani ning ei näita mitte mingisuguseid väsimusemärke. 19. sajandi roll Eesti elus oli minu arvates ääretult tähtis.
Ümberkorraldused sõjaväes - üldine sõjaväekohustus Talupoegade feodaalkohustuse kaotamine – said maa omanikeks ilma väljaostumaksuta Uus ajaarvamine(tühistati 1806) Uue usu kehtestamine Meetermõõdustiku kehtestamine 27.juulil 1794 kukutati ja hukati Robespierre, võim läks tagasi rahvuskonvendi kätte.

Õpipoiss - > Sell -> Meister Suurgild kaupmeeste ühendus Hansa Liit – Läänemereäärsete linnade kaubandusühendus Kirik Kõrg- ja hiliskeskajal: 1054 skisma ehk suur kirikulõhe Lääne kirik ehk katoliiklus Ida kirik ehk õigeusk Püha vaim lähtub Isast ja Pojast Pühavaim lähtub Isast
Antiikaeg – ajastu, mis hõlmab Muistse Kreeka ja Rooma kujunemis-, õitsengu- ja langusaega.Usu osa tsivilsatsiooni tekkel-ülemikihti peeti jumalate kaitse all seisvaks, esilekerkinud pealikutele kuulas sagel preestrivõim,arvati et inimeste võimekuses ja edukuses on näha jumalate märki.
Asutas rahvuslik - Vabameelse partei • Organiseeris soomusrongide ja – autode ehitamist ning sõjaväe varustamist 1934-1939 Vaikiv ajastu • piirati sõnavabadust • ajalehed valitsuse kontrollile • keelustati kõikide erakondade tegevus va isamaaliit Aasta Sündis Suri Iive Sündis Suri Iive

Atlandi harta - oli 14. augustil 1941. aastal sõjalaeva pardal Newfoundlandi lähedal Atlandi ookeanil USA presidendi Franklin D. Roosevelti ja Suurbritannia peaministri Winston Churchilli vahel sõlmitud kokkulepe, milles sõnastati sõja eesmärgid ja sõjajärgse maailmakorralduse põhimõtted.
Ülem ss - Untersturmführer Wilhelm Werle ülesrivistatud laagrile, et laager evakueeritakse.
Aquino thomas on mõjukaim keskaja filosoof ja usuteadlane, kelle õpetused on aluseks Katoliku kiriku filosoofiale ja teos „Summa Teologica“ on lääne kirjanduse suur mõjutaja. Selle keskaja iidoli eetika ja käistumisnormid on eeskujuks võetud ja kasutusel tänapäevani. Kasutatud allikad

Üle eestimaa on teateid, et pulmakotis pidi olema üks suur leib (Kalits, 1988). Lääne-Eestis küpsetati rukkipüülist või nisujahust leib ja see pandi pruudile kodunt lahkumisel kirstu (kirstukakk, kirstuleib, pruudileib). Veimede jagamisel võeti leib kirstust välja ja jagati pulmalistele.
Akad – 2340-2160 eKr – valitseja Sargon, rajas esimese suurriigi Mesopotaamia ajaloos – Sumeri kultuuri tugeva mõju all. VANA-BABÜLOONIA – 1792-1595 eKr – kuningas Hammurapi, vallutas kogu Mesopotaamia – seadustekogu, mis seisis kivisse raiutuna riigi tähtsamates linnades.
Ametiühinguid - allutati rangele kontrollile Päts lasi koostada III põhiseaduse, sest põhiseadus polnud sobilik, sest nad ise pidevalt rikkusid seda Kampaaniad Pätsi võimuloluke ajal: 1)Nimede eestistamine Karl Einbund → Kaarel Eenpalu 2)Eesti lipu kampaania 3)Kodu kpõhiseaduslikkriis –

Asulates on kas leitud kaevamistel ka eelrooma rauaaegne asustuskiht (Iru, Asva) või on lähedusest teada eraldiseisev ringvall-linnus (Ridala – Mustla). Mustla linnus on siiski tunduvalt väiksem, kui Ridala, ning Asva ja Iru eelrooma rauaaegne kiht vähemintensiivsem, kui pronksiaegne.
Aastatuhandel e. Kr. Tiglatpilesa Silmapaistev Assüüria kuningas keda peetakse Uus-Assüüria impeeriumi r III rajajaks; suutis ulatuslike sõjaretkede ning sõjaväge ja halduskorraldust puudutavate reformide abil viia riigi uuesti tõusuteele, taastades kiiresti Assüüria endise võimsuse.
Alates 1919 ON ÕPPETÖÖ TÜ EESTI KEELES UUSI KAUPUNGI LEPINGU SÕLMIMINE . 1721 LÕPETAS PÕHJASÕDA I MAAILMASÕJA AASTAD 1914 – 1918 28 NOVEMBER 1918 VABADUSSÕJA ALGUS 1684 FORSELLIUSE KOOLIRAJAMNE TARTUS 1816 PÄRISORJUSE KAOTAMINE EESTIMAAL 1525 ESIMENE TEADAOLEV EESTIKEELNE TRÜKIS

Arhivaal – dokument, millele avalik arhiiv on hindamise tulemusena andnud arhiiviväärtuse vs. arhivaal käesoleva seaduse mõistes on dokument, millele on kehtestatud säilitustähtaeg või mida säilitatakse tema väärtuse tõttu ühiskonnale, riigile, omanikule või teisele isikule.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Australopiteekus e. lõunaahvlane – kujunes 3,5 mlj a.tagasi peaaju arenemisega, 1. lüli inimahvide ja inimeste vahel, leitud vaid Aafrikast, kõndimisel kasutas ka käsi Homo habilis e. osavinimene – 2,5 mlj. a.tagasi Ida-Aafrikas, valmistas esimesi tööriistu (ühest otsast teritatud ovaalsed rusikasuurused kivid), surid välja – pole meie otsesed esivanemad Homo erectus e. sirginimene – 1 australopiteekuse liike, 1,5 mlj. a.tagasi, Aafrikas, Euroopas, Aasias, valmistas tööriistu
Absolutismiaeg – ilmalik ideoloogia tõrjub välja religioosse, 17.saj. barokiajastu, 18.saj. valgustus • 1789-1815 – Suur Prantsuse revolutsioon, Napoleoni sõjad • 1815-1900 – 19.saj. – rahvuslik liikumine, konstitutsiooniline monarhia, tööstuse kiire areng, industriaalühiskond

Antonio possevino - paavsti saadik, vastureformatsiooni kuulsamaid misjonäre; 1582. aastal aitas Possevino sõlmida Jam Zapolski rahulepingut, millega Poola sai võimu kogu Liivimaa üle; Possevino toetas eriti Tartu seminari tööd, mida ta pidas täielikult enda looduks ja mida ta ka külastas.
Agressioon – ühe v mitme riigi kallaletung 48. teisele riigile 49. Patsifism – sõjavastasus 50. Isikukultus – füüreri ülistamine 51. Inflatsioon – raha väärtuse langemine 52. Diktatuur – valitsemisvorm, milles juhil ehk 53. diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel
Alepõld – Põld, kus mets raiuti maha, seejärel põletati ja tuhka külvati seemned.

Augustiinlased – 1244.aastal. Jagunesid kaheks põhiliseks haruks: Püha Augustuse reeglite järgi elavad toomhärrad ehk kanoonikud, ühendada vaimulikku kutsumust ühiskondlike kohustuste täitmisega ja augustiinlased-eremiidid, ks kerjusmunkadena tegelesid kristliku hariduse edendamisega.
Üheks taeva - ja äikesejumalaks võis olla Uku või Ukko, keda võidi kutsuda ka Vanaisaks või Taevataadiks vms. Vaevalt saab teda pidada otseselt ülijumalaks või teiste jumalate valitsejaks, kuid on võimalik, et sellise taevajumaluse olemasolu hõlbustas hiljem ristiusu vastuvõtmist.
Achilleus – kreeklaste vägevaim kangelane, tappis troojalaste sõdalase hektori, homeros – iliase ja odüseia autor, pime laulik, perikles – ateena riigimees, kes edendas ateena võimsust ja laevastikku ning demokraatiat, polykleitos –skulptor, kes on teinud pronksist odakandja,

Andam – alamatelt riigi valitsemiseks korrapäraselt võetav maks anglikaani kirik – reformatsiooni käigus rajatud kuningale alluv Inglismaa riigikirik, õpetus on sisult protestantlik, kuid jumalateenistuse kord on väliselt sarnane katoliku kirikule; kirikukorraldus Inglismaal
Akadeemiasse sankt - Peterburgis. Te e nis tus käik Ve ne maa Ke is ririig i s õ javäe s  1912. aasta maikuus lõpetas Laidoner Imperaatorliku Nikolai sõjaväeakadeemia 1. järguga ja teda autasustati eeskujulike tulemuste eest Püha Anna III klassi ordeniga ning suunati tagasi oma polku.
Autoritaarses riigis on koondunud kogu võim ühe isiku või väikese grupi kätte, kellel on ühtne arusaamine . Rahval pole mitte mingit õigust osaleda riigi juhtimises ja seadusi saavad muuta ainult valitsejad, nii kuidas neile endile parem on. Totalitaarne riigikord on ragem kui autoritaarne.

Ühendusse – pakkus turvalisust, see oli üheks eelduseks nii suure vaimulikkonna kujunemisele. Keskaja uskliku raske elu (8- 14 saj.) Kuna maapealne elu oli inimese füüsiliste ja moraalsete jõudude katsetamine, tulenesid ka asketismi, halastuse ideed ja kannatuse õilistamine siit.
Aastal 473 - lt 6512-le, nende hulgas veoautode arv 195-lt 2476-le. 1931. aastaks kujunes ulatuslik autobussiliinide võrk, üldpikkusega 5008 km. Liinide arv ulatus 1000-ni. 1938. aastal olid need arvud vastavalt 6648 ja 132. Autobussiliinide pikkus ületas raudteede pikkuse 3,8 korda.
Archimedes – matemaatik, füüsik, leiutaja, sõnastas füüsikas kehade veeväljasurve seaduse; paljude leiutiste seas üks tähtsamaid oli kruvi, mida tollal kasutati peamiselt veetõstukina • Aristarchos – esitas ajaloos esimesena heliotsentrilise (päikesekeskse) maailmapildi.

Õigete rada on sillutatud.“ Niisamuti kirjeldavad teisedki vanasõnad, mis laisal tööd teha takistab: „Millal laisk tüöd tegeb? Talvel ei targe, sügüsel on suured tuuled, keväjel palju vett ja suvel liiga palav“, „Laisal iks suvi lämmi ja talv külm, käpp kärnän ja maa
Ülestõusuga on seotud ka mitmeid arvumüüte: et Harjumaal tapetud 30 000 eestlast ja Saaremaal üle 10 000. Tegelikult oli see võimatu, sest kogu Harjus oligi üldse kokku niipalju inimesi, pigem näitab see, palju neid pärast ülestõusu seal alles oli, teinegi arv on väga kahtlane.
Ümera lahing - 1210 Madisepäeva lahing-1217 21sept Taanlaste sõjakäik Tallinna alla-15.juuni 1219. Linnad eestis: Tallinn, Narva, Tartu, Rakvere Hansa Liit-13.–17. sajandil tegutsenud Põhja-Saksamaa, Skandinaaviamaade, Madalmaade ja Liivimaa linnade kaubanduslik ja poliitiline liit.

Agul - vaeste eeslinnad linnamüürist väljas • Seegid-haiglad, hospitalid • Nakkushaigustest ohtlikud: katk, pidatõbi ehk leepra • Linnaelnikud: Tallinn 7-8 tuhat Tartu 5-6 tuhat • Enamik linnas eestlased, kuid juhtimine, olulised , tulutoovamad ametid sakslaste käes.
Alupoegade väljarändamisliikumine - Prohvet Maltsvedi liikumine- prohvet Maltsve (kodanikunimega Juhan Leinberg) oli harjumaa mees, sündinud 1812 aastal, suri 1885. Tegu oli „rahutu hingega“- oli nii mõisakubjas, körtsipidaja, pölluharija/taluomaja, mölder, tallinnas oli äriteenijahiljemmajaomanik.
Anšluss – 1938, märts Austria liidetakse Saksamaaga Tanaka memorandum – 1927 Jaapani vallutuspoliitika, eesmärk maade vallutamine Müncheni tehing – 1938 kokkulepe alusel prantsusmaa, inglismaa ja itaaliaga lubas saksamaal hõivata sakslastega asustatud tsehhoslovakkia osad.

Ärkamisaeg – ajajärk eesti ajaloos, mil eesti keelses kirjasõnas algas rahvuse teadvustamine ning eestlaste hulgas rahvusliku eneseteadvuse ärkamine ja rahvuslik liikumine Rahvuslik liikumine – rahvusliku rõhumise vastane ja rahvusriigi loomist või taastamist taotlev liikumine
Üldtendents on egalitaristlik. Kriitika all on aadliau, alternatiivina sellele kerkib meritokraatlik kodaniku-au. Tekivad omaalgatuslikud seltsid, mis premeerivad silmapaistvaid kodanikke (põllumehi, kirjanikke, ametnikke). Au antakse heategevuse või silmapaistvuse eest oma ametialal.
Aastal saksa - Inglise mereväeleping + Läänemeri jäi Saksamaa piirata, Inglismaa kuulutas, et talle see ei kuulu + Eestil jäi valida, kas Saksamaa või NL  1938.aasta kuulutab Eesti ennast neutraalseks (neutraliteedi kuulutmine) + Ei tahetud kumbagi poolt toetada, sest sel juhul

Ajavahemikus 1862 – 1897 8,8%-lt 18,4%-le. Aastal 1870 kehtestati uus linnavalitsuste ja esindajate valimise kord (linna juhtimine magistraadi (rae) käest üle linnavolikogu poolt moodustatud valitsusele), kuid valimisseadus jäi veel paariks aastakümneks baltisakslasi selgelt soosivaks.
Antiikkirjanduseks nimetatakse Kreeka ja Rooma orjandusliku ühiskonna kirjandust. Langeb ajavahemikku u I aasatuhande algus e.m.a – 5. saj m.a.j. Vanakreeeka kirjandust loodi Vahemeremaade idaosas I aastatuhande alguses e.m.a ja oli tihedalt seotud II aastatuhande kreeka-mükeene kultuuri.
Arenes teadus – teadust tehti kõrgkoolides, instituutides, teaduslikes seltsides( Õpetatud Eesti selts, Eesti Loodusuurijate selts, Akadeemiline ajalooselts), 1938 loodi Eesti Teaduste Akadeemia (ETA) 1930-il aastail anti välja Eesti Entsüklopeedia (EE), toimetajaks Richard Kleis.

Aristrokaatia tähendab seda et polist valitsesid ainult kõige rikkamad ja mõjukamad.
Asustusest pronksi - ja eelrooma rauaaegses Eestis annavad tunnistust peamiselt kivikalmed, kuna avaasulaid kaevatud ei ole. Arvatakse, et ainult eliit või vähemalt maaomanikud maeti kivikalmetesse, samas kui osa inimesi, need, kes olid sõltuvuses kellestki teisest, maeti kusagile mujale.
Aurelius augustinus – kelekasutus oli Cicero klassikaline keel, tema teostest: autobiograafiline „Pihtimused“, kaalukam teos „Jumala riigist“ (kristlaste käitumisest Roomas, kuidas peab käituma). Hieronymus – tõlkis „Vulgata“, tõlkis sisutruult (Cicero põhimõtte järgi.

Altmargi vaherahu – 1629 Poola ja Rootsi vahel, Poola loovutas kõik Väina jõest põhja pool asuvad alad Rootsile Brämsebro rahu – 1645 Taani ja Rootsi vahel, Rootsi sai muuhulgas Saaremaa Oliwa rahu – 1660 Rootsi ja Poola vahel, Rootsi sai ka Ruhnu (Poole tunnusta Rootsi võimu
Aspasia - kaunis ning tark naine Mileetose linnast, kellega juba küpsess eas olev Perikles abiellus. Aspia rääkis nende majas käinud tuntud kirjameeste ja õpetlastega kõigist maailma asjadest kui võrdne võrdsega, mis muistses Kreekas polnud naiste puhul sugugi kombekas.
Augustinus – Hilise antiigi silmapaistvaim kristlik õpetlane: Laialdaste teadmistega Põhja-Aafrika piiskop, kes kaitses õigeusku ja sõnastas ristiusu põhitõdesid. Õigustas askeesi – inimene saab Jumalast osa vaid hinge kaudu ja ainult siis kui kehahimudest lahti öelda.

Üksikisik on allutatud riigile, ei toimi võimude lahusus, on juhikultus, valitseb üks partei ja üks ideoloogia Desarmeerimiskonverents 1932-1934, osales 61riiki,toimus Genfis, org.Rahvasteliit. Versasille´i süsteemi kokkuvarisemine 16.märts 1935 sõjaväekohustus Saksamaal.
Albert - Breemeni toomhärra, kes pühitseti pärast Bertholdi piiskopiks, oli vallutussõja peamine juht ning rajas 1201. aastal liivlaste asula kohale Riia linna Neitsi Maarja- Algupäraselt Jeesuse ema, kelle järgi hakati vallutatud Eesti ja Läti ala nimetama Maarjamaaks
Anastav majandus - toidu hankimine loodusest Viljelev majandus- kasvatab oma toidu ise

Arvuline ülekaal on valitsusvägede pool, keda on üle 2 korra rohkem, kui mässajaid.
Atendaat austria - Ungari troonipärijale Franz Ferdinandile (tapeti koos abikaasaga). (Vt. pilte õpik lk.52-53). • Tapatöö põhjus- serblaste leppimatus Bosnia-Hertsegoviina liitmise suhtes Aaustria- Ungariga; soov luua Suur-Serbia, mis ühendaks Balkani poolsaare slaavi rahvaid.
August 1789 - ................................................. 22. september 1792 - .................................... 9. november 1799 - ............................................. 21. jaanuar 1793 - ........................................ 4. Napoleoniga seostuvad daatumid.

Ühekojalised parlamendid - Eestis Riigikogu, Lätis Saeima ja Leedus Seimas- valiti 3 aastaks.
Augur – preester-ennustaja Vana-Roomas, eriti lindude lennu tõlgendaja.
Ühistamine - kolhoosid, sovhoosid, küüditamine Kurnamine - mais ja suhkrupeet

Ainuvõim on äärmiselt oluline ühtsuse tagamiseks ja tülide vältimiseks.
Aischylos – „Pärslased“ (tegelased reaalselt elanud isikud, pole mütoloogilisi tegelasi), „Seitse Teeba vastu“, „Palujannad“, „ORESTEIA“, „Agamemnon“, „Eumeniidid“, „Aheldatud Prometheus“. Religioosne autor, jumalad positiivsed ja korra tagajad.
Alkibiades - suursugust päritolu ateenlane, üks kõige silmapaistvamaid riigimehi ja väejuhte nii Peloponnesose sõjas kui ka muistses Kreekas; sõjas pärslaste vastu tabas teda ebaõnn, läks lõplikult pagendusse ja mõni aasta hiljem tapsid ta Pärsia kuninga käsilased.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Athena e. Pallas Athena (pallas – neiu, neitsi; tarkusejumalanna, teaduste kaitsja) – Minerva Demeter (maa viljakuse jumalanna) – Ceres Dionysos e. Bakchos (veinijumal) – Bacchus Hades, hilisem Pluton (allmaailma valitseja) – Pluto Hephaistos (tule- ja sepakunstijumal) – Vulcanus Hermes (jumalate käskjalg, rändajate jumal) – Mercurius Hestia (perekonna ja kodukolde jumalanna) – Vesta Nike (võidujumalanna) – Victoria Poseidon (merejumal) – Neptunus
Üht valmisvastust – “Teisaldada!” Usun, et selline konsensuse leidmine, kus lõppotsus on juba vaikimisi ette ära määratud, võib Eesti multivaatelises ühiskonnas osutuda ka edaspidi vägagi keeruliseks ega pruugi mahtuda demokraatia ja heade sotsiaalsete tavade raamidesse.
Antiikaeg – 'vabariiklikud vabadus' . Kreeka vabadus – inimene on vaba, kui teostab oma loomust (tegutsemine poliitikas). Rooma vabadus – vabadus, kui mingit laadi seisund, vaba inimene on see, kes ei ole ori. Uusaeg – 'liberaalne vabadus' ka tänapäeval domineeriv.

Araabia numbrid – muistses Indias, umbes 5.sajandil eKr leiutatud arvusüsteem.
Avaasula - kindlustamata asustatud koht 1.Küttimine, korilus, kalapüük.
Ametlikult on Kennedy mõrvas süüdi tunnistatud endine USA mereväe sõdur Lee Harvey Oswald, kes tapeti kaks päeva peale Kennedy mõrvamist tuhandete televaatajate silme all, kui too politseinikest ja paljudest muudest agentidest piiratuna Dallase politseimajast väljus.

Andropov 1982 - 1984 – KGB juht; suurenes joomine; rõhutas töö distsipliini Tšernenko 1984-1985 – kõik seiskus 29. ENSV kultuurielu põhijooni *Teine maailmasõda ja NSV võimu taaskehtestamine 1944. aastal lõhestasid eesti kultuuri välis- ja kodueesti kultuurieluks.
Škalov – enam uusi venestamisprojekte ei koostanud Aleksei Bellegarde – pr päritolu – liberaalsete vaadete kandja (võrreldes oma eelkäijaega), mõtlev mees, kes kõiki korraldusi ei täitnud, palus hiljem Eestilt elamisluba, sai selle, lisaks sai ka kodakondsuse
Ajaloolased on jaganud keskaja kolmeks osaks: varakeskaeg (6.-10. saj.), kõrgkeskaeg (11.-13. saj.) ja hiliskeskaeg (14.-15. saj.). Varakeskajal oli kuus suuremat riiki : Anglosakside riigid, Frangi riik,Burgundide riik, Idagootide riik,Läänegootide riik ja Sueebide riik.

Analooge lääne - Euroopas. Mendikantide populaarsus väga erinevatest kihtidest pärit rahva hulgas viis mõnikord ägedamate konfliktideni, millest tuntuim on näiteks Tallinna koolitüli, kus dominiiklased ja toomkapiitel vaidlesid aastakümneid koolipidamise õiguse pärast.
Ares - julm ja mõneti naeruväärne sõjajumal, Hera ja Zeusi poeg (ei kuulunud kreeklaste lemmikute hulka). Hephaistos-lonkur tulejumal, jumalate sepp (Hera ja Zeusi poeg). Athena-relvastatud sõjajumalanna, linnade ja tsivilisatsiooni kaitsja ning tarkusejumalanna.
Arya - õilis) kuulusid indoeuroopa keeli kõnelevate rahvaste hulka, kes III at. eKr. lahkusid oma algkodust ning jõudsid lainetena Pärsiasse ja Indiasse (u. 1500 eKr.) Nad asutasid Põhja-Indias järk-järgult piirkonna, kus varem oli eksisteerinud Induse kultuur.

Aastail 1926 - 1929. Suleti kõik opositsioonilised ajalehed, ajakirjad, keelustati kõik parteid peale fašistliku, tribunali alla saadeti tuhandeid antifašiste, koostati dokument nimetusega “Töö harta,” mis kavandas riigi majanduse juhtimise korporatiivse süsteemi.
Aineks on ajaloomõtte ja erinevate ajalooteaduslike suundade tekke ja vaheldumise ajalugu, eeskätte ajaloouuringute problemaatika, allikalise baasi ja selle uurimisvõtete ja põhimõtete ning kontseptioonide areng konkreetses ühiskondlik-poliitilises situatsioonis.
Ainujumalana - > („islam“ – allumine, „muslim“ – see, kes allub). Muhamed sündis Mekas, jäi varakult orvuks, kasvas onuga üles ning abiellus rikka kaupmehelesega. Meka lähedal Hira mäe koopas olla Allah end talle ilmutanud ja käskinud oma sõnumit edestada.

Al capone – organiseeritud kuritegevuse eestvedaja – maffiaboss • 1922a. Kehtestati esimene kvoodinorm, kardeti immigrante, et nad võtavad töö ära. • USA tööstus areneb: telefon, raadio, pesumasin, auto – masstootmine parandab olmevahendite kättesaadavust
Aristoteles – Platoni õpilane ja rajas Lykeioni gümnaasiumi (sellest tuleb sõna lütseum); koostas õige mõtlemise ehk loogikareeglid; eeldustest jõuda korrektselt järeldusteni; loogika rajaja; esimene, kes leidis, et maa on kera kujuline ja tiirleb ümber päikese.
Alepõld – pärast metsa maharaiumist ja puude põletamist kasutatud

Avesta järgi on õiglase inimese voorused seotud maaharimisega, abiellumisega sama usu esindajatega, mõõduka söömisega ja sallivusega (Andestamine - vaenlane tuleb muuta sõbraks). Kolm rängimat pattu on surnukeha põletamine, raipe söömine ja loomusevastane suguelu.
Üksikuid uuriaid on raske esile tõsta keda välja jätta Üheks uue suuna rajajaks on paar meest, kes 1960 a üritasid teostada pööret ja võtsid kasut mõiste - uus arheoloogia. Senini kasutati nö. uurivat meetodit – uuriti omavahel esemeid ja rutati miks need kultuurid.
Ülevenemaalise sotsialistide - revolutsionääride (esseeride) partei loosungiks oli “maa ja vabadus”, samas oli aga esseeride partei oli väheseid Vene poliitilisi jõude, kes vähemalt sõnades tunnustas rahvaste enesemääramisõigust ja föderatsiooniprintsiipi riigi ülesehituses.

Adratalupojad –  pärisorjad, neid oli kõige rohkem, nende talud 0,5­5 adramaad, suuremates taludes sulased ja teenijatüdrukud, peamiseks koormiseks teotöö. pidid maksma maaisandale või tema läänemeestele andameid ja kandma  teokoormisi.
Üldajalugu 1938 - 1991, Õpik XII klassile, Kaido Jaanson, 1994, Tallinn • XX sajandi ajalugu II osa (1939-2000), Andrei Fjodorov, 2002 • EE nr 8, 1995, Tallinn • Maailma ajalugu, Hermann Kinder, Werner Hilgemann, 2001, Tallinn • http://et.wikipedia.org/wiki/Saksamaa
Aastail 1944 - 47 tegi NSVL poliitlisi kompromisse nn rahvusliku sotsialismi e rahvademokraatia idee näol, mis võimaldas arvestada antud maa ajaloolisi ja rahvuslikke iseärasusi. Komparteid ja vasakpoolsed parteid olid peale II MS populaarsed, kuid seda vaid ajutiselt.

Allakäinud – põhjapoolsetel aladel, näiteks London, Verdun, olid heal järjel, kuid toimisid eelkõige admistratiivsete ja usuliste keskustena, mitte kaubandus- ja käsitöökeskustena. XI sajandil kujunes välja feodaalkord, millest omakorda sai tõuke pärisorjuse
Ametlik nimi on Jeesuse vennaskond (Societas Jesu) Erinevus varasemate ordudega on kloostrireeglistiku (tunnipalved jms) asendamise kuulekusega ülematele Nende põhilause: Eesmärk pühitseb abinõu, kui eesmärgi saavutamiseks tehtud kahju on väiksem saavutatud kasust.
Avalikult mrp - d. USA valitsus avaldas 1946. a. juunis eraldi memorandumid, milles tunnistati Eesti, Läti ja Leedu liitmine NSVL-iga ebaseaduslikuks. Paljud riigid (Soome, Rootsi (1945. a. okt. andsid välja 167 Balti sõjaväelast)) aga ajasid Moskva-meelset poliitikat.

Ajavahemikus 1452 – 1454 trükkis ta umbes 180 eksemplaris ladinakeelse 42-realise Piibli • Henry VIII oli Tudorite dünastiast Inglismaa ja Iirimaa kuningas 1509–1547.Henry sai põhiliselt tuntuks oma abielude ja usupoliitikaga, mis olid omavahel väga tihedalt seotud.
Asendumist vabrikutega nimetatakse tööstuslikuks pöördeks (ka tööstusrevolutsioon). Tööstuslik pööre sai alguse Inglismaal, kus juba 17.saj poliitiliste ning majanduslike ümberkorralduste tulemusena oli kaotatud paljud majanduse arengut pärssivad feodaalsed takistused.
Üsna iseloomulik on Vietnamis näha rividrilli tegevaid punaste kaelarättidega koolilapsi või Lenini ausamba juures toimuvaid paraade või vanakese Ho pilte ja kujusid igal sammul, rääkimata lehvivatest punalippudest iga vähegi tähtsa hoone otsas või kalapaadi mastis.

Aivar kriiska on oma õpikus toonud paralleeli Põhja-Lätist Zvejniekist (tänapäeva Põhja-Lätis valitses tollal Eesti alaga sarnane kultuur). Zvejnieki matusekohas olid laibamatused siruli asendis, sageli kaetud ookriga, vahel surnu keeratud nahka või kinni seotud.
Araablaste eripära - keel on araabia keel, pühakoda on mošee, püha raamat on koraan, peetakse palverännakuid jne.vt eest, islami haridus põhines koraanil, arendati antiikkultuuripärandit, rikastati seda idapoole, kirjanduses tuntuim on „Tuhat üks ööd“ muinajutud.
Aastail 1983 – 1995 oli Eesti Teaduste Akadeemia füüsika, matemaatika ja tehnikateaduste osakonna, aastast 1985 füüsika ja astronoomia osakonna akadeemik-sekretär. Ta kuulub Rahvusvahelisse Astronoomiauniooni, olles seal galaktika- ja kosmoloogiakomisjoni liige.

Aastail 324 - 330 kerkis riigi uus pealinn Bosporuse väina lõunaosas asuva suurepärase loodusliku sadama Kuldsarve lahe kaldale. Constantinus kavatses nimetada selle Uueks Roomaks, kuid algusest peale hakati seda hüüdma Constantinuse linnaks - Konstantinoopoliks.
Agamemnon - Mükeene kuningas • Menelaos-Sparta kuningas • Priamos-Trooja kuningas • Hektor-Trooja kuulsaim kangelane • Helena-Sparta kuninganna,Trooja printsess • Achilleus-kuulsaim kreeklaste kangelane • Odysseus-Ithaka kunigas,Trooja hobuse idee autor
Anneksioon – Ühe riigi vägivaldne lähenemine teise riigi vastu

Arstiteadus taandarengus – kirik keelas laipade lahkamise 16. Leonardo da Vinci anatoomiajoonistused 16. s saksa arst Vesalius – I teaduslik anatoomia õpik 16. s inglise arst Harvey – vereringe Al Indris – Araabia kartograaf, kes koostas 1154 maailmakaardi 12. Renessanss.
August 1920 – võitjariikide ja Türgi vahel Türgi pidi: • Loobuma õigustest Araabia poolsaarel • Kuulutama avalikuks väinad kõikidele riikidele nii kauba- kui ka sõjalaevadele • Loodi Väinade Komisjon, kes võis tegutsed Türgi valitsusest sõltumatult
Õitsengu - ja langusaeg (umbes 8. Sajandist eKr kuni 5. Sajandini pKr) on aga tuntud kui antiikaja nime all. Klassikalise antiiktsivilisatsiooni lõppu, mida sümboliseeris viimase Lääne- Rooma keisri kukutamine 476. aastal pKr, loetakse ühtlasi vanaaja lõpuks.

Adolf hitler – 1889-1945. Alates 1921. aastast oli ta Natsionaalsotsialistliku Saks Töölispartei (NSDAP) juht, 1933. aastast riigikantsler ja 1934. aastast natsionaalsotsialismi ajal "füüreri ja riigikantslerina" samaaegselt Saksa Riigi valitsusjuht ja riigipea.
Aletamine – mets raiuti maha,puud jäeti mõneks ajaks kuivama.
Antisemintism e. Juudivastasus d. buur – Hollandi päritolu asunikud, (kes olid asutanud 2 vabariiki) e. protektsionism – siseturgu kaitsev kaubanduspoliitika f. USA välispoliitiline tegevus(+näide) – Sekkus aktiivselt Lõuna-Ameerikas toimuvasse (kahuripaatide

Ariadne lõngakera - vahend, mis tagab väljapääsu keerukast olukorrast.
Assüüriaga kokkuleppe – kui uskuda Sargoni tekste, siis tunnistas end Assüüria kuninga alamaks. Pole selge, kui suur maa-ala Mitale ja früüglastele allus, kuid suhted ühelt poolt kreeklaste ja teisalt Assüüriaga näitavad Früügiat 8. sajandil Anatoolia suurvõimuna.
Üksjalad – nende koormised olid väiksemad kui adratalupoegadel, maavabad – neile kuulus talu, mis muutis neid vabaks, vabatalupojad – olid osadest adratalupoegade koormistest vabaks ostnud, vabadikud – maata või vähese maaga, palgatööst elatuva maaga.

Üsna suu - re tõenäosusega saab järeldada, et vaarao Amenhotep IV (Ehnaton) oli liiku- mas varatotalitaarse riigivalitsemisviisi poole ja on võimalik, et Ehnatoni eks- periment oli üks varaseimaid teadaolevaid varatotalitaarse riigi loomise kat- seid ajaloos.
Aastast 2004 on linna pikimaks sillaks Bolšoi Obuhhovski sild (üldpikkus 2824 meetrit, ilma kaldarajatisteta 382 meetrit). Kõige laiem on üle Moika viiv Sinine sild (vt foto 3) (ligi 100 meetrit lai). Foto 3. Sinine sild (http://et.wikipedia.org/wiki/Sinine_sild)
Ajavahemikus 1944 – 1953. 28. jaanuaril 1949 võttis NSV Liidu Ministrite Nõukogu vastu määruse «Abinõudest põllumajanduses Eesti, Läti ja Leedu NSVs» ning järgmisel päeval 29. jaanuaril 1949 otsuse kulakute, bandiitide ja natsionalistide väljasaatmise kohta.

Alates 1830 - 40.a-st keskvõim hakkas end peale suruma ning algas Balti erikorra privileegide kitsendamine, mis kulmineerus venestusreformidega. Tänu Balti erikorrale jäi Eesti ja Läti ala lääne tsivilisatsiooni osaks, oli jätkuvalt osa saksa kultuuriruumist.
Ametkonnad – allusid keisrile, kõrged ametnikud keisri poolt määratud aristokraadid, Bütsantsi sõjavägi – palgaarmee, maa oli jagatud sõjaväeringkondadeks, mida juhtisid väepealikud (sõjaline ja tsiviilvõim), maakaitseväelased said riigilt maatüki.
Arheoloogid on Troojas eristanud 9 kultuurikihti: Trooja asutamine paigutatakse umbes aastasse 3600 eKr. Trooja sõda paigutatakse 12-13 sajandisse eKr. 19. sajandi teisel poolel tegid Troojas väljakaevamisi saksa arhioloog Schliemann ja ameerika asekonsul Calvert.

Aquino thomas – teoloog, rakendas oma töödes Aristotelese filosoofiat; teosed “Summa Theologiae” (“Teoloogia summa”) ja “Summa contra gentiles” (“Summa paganate vastu”). Summa on keskaegne teadusliku töö žanr, seal on poolt- ja vastuargumendid.
Õndsus taevariigis - võit “uskmatute” üle toob ka maapealset kasu.
Asevalitseja - ­‐   imperaator   (ld   k   käskija),   eluaegne   rahvatribuun   ja   ülempreester   (pontifex   maximus).   Senat   muutus   nüüd   keisrile   nõuandvaks   organiks   ning   rahvakoosolekud   kaotasid   oma   tähtsuse.

Üleribasus - talude pöllumaad olid perede vahel ära jaotatud.
Anime on kindlasti üks kuulsaim žanr Jaapani ajaloos kuna sellel on palju austajaid ja see on multikas. Anime on just tuntud selle poolest ,et tegelastel on tihti ülepaisutatud, suured silmad ja  gravitatsioonile mitte alluvad  juuksed.
Augustil montdidieri - Amiensti lõigus vastupealetungi, purustas Briti vägi juba esimese päevaga 16 Saksa jalaväediviisi (Amiens'i operatsioon 1918). 15. septembril andis liitlaste Saloniki armee Bulgaaria väele tugeva löögi ja 29. september Bulgaaria kapituleerus.

Adramaa - põllumajanduse ühik (üks adramaa toidab ära u. 7 inimest) Asustamata alad: läänerannik (pinnas ebasoodne), sooalad( Pärnu jõest allapoole jäävad alad) ja Peipsi äär. Kõige väiksemaks haldusüksuseks on küla ( erinevad küla tüübid)
Ajavahemikus 1913 - 1930 võitis J. Jaago 5 korda Euroopa ja 7 korda maailmameistritiitli 1922. aastast elas ta peamislt Berliinis, kust siirdus võistlusreisidele Euroopasse, Aasiasse ja Ameerikasse. Aastatel 1941-45 viibis J. Jaago fasistlikus Dachau koonduslaagris.
Aprill 1919 – astus kokku Asutav Kogu 15. juuni 1920 – Asutav Kogu võttis vastu esimese põhiseaduse (jõustus 21.detsembril 1920) Põhiseaduse kohaselt: kõrgeimaks võimukandjaks rahvas, seadusandlik võim Riigikogu, täidesaatev võim Vabariigi Valitsus.

Archimedes on matemaatilise füüsika, eriti staatikateaduse isa. Tema leidis kangiseaduse, avastas nn Archimedese printsiibi, mis seisneb selles, et iga vedelikku asetatud keha kaotab oma kaalust nii palju, kui palju kaalub vedelik selle keha ruumala suuruses.
Arnold rüütel - on Eesti poliitik ja põllumajandusteadlane, Eesti Vabariigi president aastatel2001–2006. tal oma osa Eesti NSV suveräänsusdeklaratsiooni ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel • Tunne Kelam- on Eesti poliitik, Isamaa ja Res Publica Liidu liige.
Austrolopiteekused - elasid 5milj aastat tgsi, kõndisid kahel jalal.

Üpris raske on vahet teha, milline oli tõeline Sokrates ja kus väljendas Platon oma mõtteid Sokratese nime all. Sokrates abiellus 45-aastaselt riiaka Xanthippega, kuid pereisana temast küll asja ei olnud – välja arvatud see, et neil kolm poega ikkagi oli.
Žanrid on surnuteraamatud, õpetussõnad ja lühijutud (Sinuhe jutustus- põgenes kodumaalt kuid ei saanud rahu sest tahtis kodus surra, sai vaaraolt loa koju tagasi pöörduda ning ta sai rahus surra). Olulised ehitised on templid, püramiidid hauakambrid.
Aabraham - legendi järgi juutide esiisa, leping jumalaga.

Aristokraatia – rikas, mõjukas ülemkiht, auväärse päritoluga suuromanikud, kelle põlde harisid orjad ja sõltlased Barbar – kõik mittehellenid, st need kes räägivad arusaamatut keelt Demokraatia – “rahva võim”, mis kujunes 5. sajandil Ateenas.
Avaasula - asula, mille ümber pole rajatud kaitseehitisi.
Ühekojaline 100 - liikmeline Riigikogu, mis oleks pidanud kandma üksnes seadusandlikku võimu, sai täieliku kontrolli ka täidesaatva ja kohtuvõimu üle. Valitsusel tegelikult iseseisvad täidesaatvad volitused puudusid, mistõttu see allus vahetult Riigikogule.

Aastail 1237 - 1459 allus Liivi Ordu (alamsaksa keeles Dutscher Orden to Lyffland) Saksa Ordu kõrgmeistrile. Kõrgmeistri asupaigas Marienburgis (praegune Malbork Poolas) toimusid Saksa ordu suurkapiitli koosolekud, millest võtsid osa ka Liivi Ordu esindajad.
Aastal suure - Jaani lähedal Hüpassaares, keset soid ja metsi, kus talle said juba lapsepõlves omaseks ümbritsev loodus ja kohalikelt pillimeestelt kõlanud rahvaviisid. Muusika hakkas teda paeluma viieaastaselt, kui kuulis pulmas olles suupilli ja simblit.
Ajalookirjandus on nende tõlgete kirjapanemist seostatud kahe Kullamaa preestriga: Johannes Lelow ja tema järglase Konrad Gulerth - 1524-1532? Eestikeelsed tekstid on vigased - nende kirjapanekul on tehtud vigu, mida hästi eesti keelt oskavad inimesed ei teeks.

Ameerika poliitika on sageli hämmastanud välisvaatlejaid, eriti eurooplasi, kes arvavad, et valdavad Euroopa päritolu elanikkonnaga arenenud riik peaks loogika järgi alluma samadele põhimõtetele, mis on omaks võetud Suurbritannias, Prantsusmaal või Saksamaal.
Aadel – rüütliseisusest kujunenud pärilik seisus
Aquino thomas – Oli kuulsaim skolastik, oli Pariisi ülikooli professor, lisaks sellele ka dominiiklane. Ta leidis, et pühakiri ja kreeka filosoofide vaated polegi õieti vastuolus, sest üks räägib usutõdedest ja teised väljendavad teaduslikke tõdesid.

Üksjalad –  tekkisid seoses uute maade kasutuselevõtuga, adratalupoegade nooremad pojad, kes asutasid väikese talu kuhugi ääremaale, tegu tuli teha üks jalapäev nädalas, maksid maa eest, ei jaksand palgata tööjõudu. 
Ajutine valitsus - Eesti Vabariigi täidesaatva võimu organ 24. veebruar 1918. eesotsas Konstantin Päts • Balti hertsogiriik - Ve nemaa endistest Balti kubermangudest koosnev Saksamaa koosseisu kuuluv autonoomne riik, mis ei jõudnud reaalselt toimima hakata.
Autonoomia - plaani kulminatsioon on 1917nda aasta suvel Tallinnas – Estonia kontserdisaalis toimus RAHVUSKONGRESS küsimuses “Mis saab edasi?” Venemaa Ajutine Valitsus, eestlased olid saanud oma algsed tahtmised – autonoomia, piiratud, kuid siiski.

Akvedukt - pikk veetrass, termid-saunad, augur-tuleviku ennustamisega, nibiliteet-jõukas kiht, triumviraat-3mehe liit, flaamen-pühamute ja rituaalide eest, larvid, leemurid-kurjad vaimud, pontifeks-riigi ülempiir, aatrium-4nurkne siseruum maja keskel.
Andmed majja - asuja kohta kantakse majaraamatu osadesse „Sissekirjutamine“ ja „Elanike nimekiri“ üheaegselt saabumislehe täitmisega ja need peavad sisaldama täielikud vastused küsimustele, mis on antud majaraamatu nende osade vastavais lahtreis.
Aleksanderii – 1855-1881; mõistis, et muutused kogu ühiskonnas on möödapääsmatud, kaotas pärisorjuse Venemaal, vabastas talupojad, tegi uued reformid: seisuslikud vahed vähenesid majanduselu elavnes kultuurielu elavnes ühiskond "vabanes vaimselt"

Aletamine – mets raiuti maha ja puud jäeti kuivama.
Armee on jagatud Nord Harboris (Leningrad), Mitte (Valgevene, 8. dets USA ja Moskva), Süd (Ukraina). Lisaks Suurbritannia alustab NSVL-i vastu sõda kuulutavad Rumeenia, hiljem Itaalia, Soome Jaapanile sõja (“Jätkusõda”), Slovakkia ja Ungari.
Asteekide kunstis on palju pereelu kujutavaid stseene, mis annavad pildi naiste tegemistest  Igapäevased nõud asteekide peres olid lihtsad, kuid osa anumatest olid kaunistatud sisselõigatud või maalitud mustriga  Väga tavaline kujutis oli neil pealuu.

Õigusriigi tunnused - Riigivõimu piirab põhiseaduslik alusdokument -Ühiskondlike probleemide lahendamine seadusandlusest lähtuvalt -Seaduste universaalne kehtivus -Võimude lahusus -Arvamusvabadus -Kodanikuõiguste tagamine -Eraomandi kaitse riigi omavoli eest
Õpetust pärispatust – inimeses peituv kurjuse alge, millest rahvusest või kihist, 1. ja 2. sajandil moodustati 5% Rooma tulenevad kõik pahed; ilma jumala armuta ei suuda inimesed impeeriumi rahvastikust, kujunes tihe koguduste võrk (esimene sellest pääseda.
Üro peakorter on New Yorgis (USA), osa asutusi on Genfis (Šveits), rahvusvaheline kohus Haagis (Holland). Eesti sai ÜRO liikmeks 17. septembril 1991. Kõik ÜRO liikmesriigid osalevad Peaassambleel, mis peab igal aastal umbes 3 kuud korralist istungjärku.

Allika ümber on ehitatud kividega vooderdatud veevõtukoht, millest võetakse spetsiaalsete kopsikutega vett ja valatakse siis kodust kaasa võetud anumatesse. Kaugelt tulnud võtavad vett suurtes kogustes, sest vesi säilib oma maitset muutmata nädalaid.
Auguste renoir - 1841-1919; ilmekad portreed veetlevatest naeratavatest naistest ja lastest . Pehme, värvid õrnad ja säravad, sulavad piirjooned Inimesed maalidel tulvil tervist ja rõõmu Edgar Degas-1834-1917 juhuslik, pildiserv lõikab inimese pooleks.
Üsna lähedalt on loitsimisega suguluses ennustamine, tulevikus aset leidvate tõikate määratlemine või sündmuste ettekuulutamine salaseoste põhjal, mis on olemas inimolendite ning taimede, kivide, taevatähtede, lambamaksa või šaakali jälgede vahel.

Adramaarevisjon - pandi kirja töövõimelised talupojad.
Üldisest majanduskon - 6 Esimesele 106 eestlasi kodumaalt kaugemale 4. Siber ja Kaug-Ida junktuurist ja valitsuse koloniaalpoliitika viinud 35väljarändamislainele 1850. aastate s.h. Tobolski 2031 56 3 Tomski aktiivsusest 377 oli see kord 59 elavam, kord loium.
Ülejäänud maailmas – Taastati 1940.a Rumeenia piir ja Ungari andis Rumeeniale tagasi Transilvaania, osa Ungari territooriume läks ka Tšehhoslovakkiale, Soomelt sai NSVL Petsamo ja Porkkala, Itaalia andis Aadria mere saared ja osa Veneetsiast Jugoslaaviale.

Alepõllundus – võeti mets maha, ülejäänud põletati, tehti põld 2-väljasüsteem – ühe põllu peal kasvatatakse vilja, teise peal on kariloomad, kes söövad heina ja situvad 3-väljasüsteem – tali- ja suveviljad, loomad söövad ja situvad
Aristokraatlik - riigiametitesse kuulusid peamiselt patriitside ja rikaste plebeide esindajad e nobiliteet (ld k nobilis – tuntud). a) Magistraadid: rahvakoosolekul valdavalt üheks aastaks valitud kollegiaalsed riigiametnikud, kellele palka ei makstud.
Armija krajowa – Poola vastupanu liikumine b. La resistance – Prantsuse vastupanu liikumine sakslaste vastu c. Holokaust – saksamaa poolt korraldatud juutide massi laager ja mõrvamine d. Kollaborandid – isik kes abistab riigi hõivamisel vaenlast

Ühes käes on samuti pärlikee, et arvet pidada aja kulgemise üle või ohvrilusikas, mis on vaimse loomu sümboliks  Neljas käsi on tõstetud, et kõiki õnnistada  Üllataval kombel on Brahma hindude poolt väga vähesel määral kummardatud.
Aastail 1238 - 1346 kuulus Tallinn Taani riigi koosseisu ning sai linnaõigused Lüübeki koodeksi näol 1248. Asustus jagunes sel ajal lõplikult Toompea linnuseks, mis kuulus ordule, ning all-linnaks, kus kehtis mainitud linnaõigus ja valitses raad.
Academia gustaviana - 1632. aastal avati Tartu Ülikool. Rõhutati, et see on loodud kõigile siinsetele rahvastele, kuid ühtki eestlast ega lätlast seal ei olnud. 6 aastat filosoofiateaduskonnas, siis 3 aastat kas teoloogia, arsti- või õigusteaduskonnas.

Algsel kujul on majad säilinud väga vähesel määral (säilinud varemetena või teiste hoonete sees). ’’Panteon’’ – säilinud oma ümmarguse põhiplaaniga – jumalate tempel . Seal on ka renessanssi aegse kuulsaima kunstniku Rafaeli haud.
Šariaat on koraanile tuginev islamiõigus – usu- ja moraalinormide kogum (ei tohi tarbida sealiha ega alkoholi, keelatud on hasartmängud, negatiivselt suhtutakse ka liigkasuvõtmisesse – laenad ühe summa, oled sunnitud rohkem tagasi maksma).
Ahimsa – idee vägivallatusest • Bhagavadgita • jäi veda tekstidest välja • Arjuna, võimas sõdur võitjate poolel, Krishna – tema kaarikujuht • Üldiselt on tõdemus, et isiklikud kohustused tulevad enne ühiskondlikke kohustusi.

Ajavahemikus 550 - 300 a eKr olid kõige populaarsemad Ateena figuuridega kaunistatud savinõud. Vaasidel kujutati jumalaid ja kangelasi ning inimeste igapäevast elu. Algul maaliti punakale vaasipinnale mustad figuurid - see oli mustafiguuriline tehnika.
Arhitektuurstiil – arhitektuuri osad maalitakse seinale perspektiivses lühenduses, tihti maalitakse seinale avaus, millest avaneb vaade mingisugusesse teise ruumi või maastikule, mõnikord muudetakse kogu sein mingisuguseks maastikuliseks prospektiks.
Õigustatult on Moche kuulus oma kolme kultuurilise tunnuse poolest: nendeks on tohutud savitellistest ehitised, rikkalikult väljendusrikas modelleeritud ja maalitud keraamikapärand ja keeruka metallitöötlemise ainulaadselt uuenduslik traditsioon.

Šotimaa on jäädavalt nõrk ja paljud lahingud toimusid Inglismaal ja kuni aastani 1603 kui James 6. mõjutas Inglismaad, ja Šotimaa kuningaks tuli James1.. Inglismaa kuninganna Elizabeth 1. suri ilma lasteta. James oli tema lähedane sugulane.
Abipalve üro - le maha novembri alt keskpaiku Suessi kriis Egiptus, 1952 Riigipööre, uus valitsus Egiptust ründas Vähenes GB ja FRA NSVL,Iisrael, riigistas iglastele Iisrael mõju maailmas, GB,FRA kuulunud suessi kanali Lääne autoriteet langes.
Adratalupojad - Saud bune adramaade järgi, kuid talude suurused olid tegelikult erinevad, kõikudes 1/2 kuni 5 adramaani Üksjalad- adratalupoegade nooremad pojad, kes isakoju ei mahtunud ning asustasid seetõttu oma väikese talu kuhugi ääremaale.

Alustati üliindustrialiseerimist ehk tööstuse järsku arendamist, eelisarendades rasketööstust (peamiselt sõjatööstusega seonduvaid ettevõtteid). Seda tehti teiste majandusharude (põllumajanduse ja kergetööstuse) arvelt, kust tõmmati ära enamus vahenditest.
Anches - en-patoniks, vaid Anches-en-Amoniks.Nii kummaline kui see ka ei ole, kuid Tutanhamon oli tähtsusetu valitseja ja peavigastuse tagajärjel tekkinud ajuverevalum lõpetas enneaegselt tema elu, ta oli kõigest kaheksateistkümne aastane.
Andrei ždaniv - Leningradi Partei juht, Eestis võim tema kätte J. V. Barbarus- uue valitsuse juht ( nõukogude nõudel moodustatud) Johannes Lauristin- Rahvakomissaride esimees 1940-41. Kommunist Karl Säre – Eesti kommunistliku liikumise tegelane

Antonius - Peale Caesari tuli ta esile koos Octavianusega, samuti olid nemad kahekesi Rooma valitsejad, kuid ka nende vahel tuli kodusõda, kus ta kaotas, valitses Rooma läänepoolt, põgenes Kleopatraga Egiptusesse, kus nad mõlemad end tapsid.
Atlandi harta - 14.aug 1941. a Suurriigid ei taotle käimasolevas sõjas territoriaalseid vallutusi, suurriigid ei ole nõus muudatustega, mis ei ole kooskõlas sealsete rahvastega, suurriigid austavad kõigi rahvaste valida endale sobiv valitsusvorm.
Üliriigid - USA:Presidendiks vabariiklane D.Eisenhower, hea majanduslik aeg , läänemaailma liider.1957 kuulutati välja Eisenhoweri doktriin, mille järgi ameeriklastel tuli aidata Aasia rahvaid, keda ähvardas kommunistliku võimu kehtestamine.

Aadlimatrikkel - 1730-40ndatel aastatel koostatud rüütelkonna liikmetele erilised nimekirjad Roseni deklaratsioon- 1739. aastal Liivimaa maanõuniku Otto Fabian von Roseni (1683–1764) sõnastatud talupoegade ja mõisnike suhteid kajastav dokument.
Ajastut on iseloomustatud ka terminiga "Balti erikord", mis oli rüütelkondade ja linnade omavalitsuslik võimukorraldus ning kestis Venemaa Läänemere-äärsetes provintsides 1710. aastast kuni Vene impeeriumi kokkuvarisemiseni 1917. aastal.
Amoni algupäritolu on selgusetu, võimalik, et ta oli algselt tuule- ja õhujumal (teda nimetati sageli õhujumal Shu “hingeks”). Amonit kujutati paljudes eri vormides: troonil istuva inimesena, konna pea ja inimese kehaga, mao peaga, ahvi ja lõvina.

Ärkamisaeg – 19.saj keskel alanud eestlaste rahvusliku eneseteadvuse ning tärkava haritlaskonna arengu aeg. Rahvuslik liikumine – rahvuslikult mõtestatud tegevus, mis taotleb rahvuslikku enesemääramist, millest kõrgeim vorm on omariiklus.
Alttoaga on naasnud siiski Seuberlichi teooria juurde, täiendades seda omalt poolt väitega, et lisaks praeguse kaitsetorni kahele alumisele korrusele moodustab linnuse vanima osa ka osa praeguse konvendihoone loodetiiva alumistest korrustest.
Ancient - egypt.org/history/18_20/18.html 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Eighteenth_dynasty_of_Egypt 6. „Vana-Egiptus“ Judith Simpson 7. http://et.wikipedia.org/wiki/Vana-Egiptuse_ajalugu 8. „Vanaaeg“ I osa , Ajaloo õpik 6. Klassile

Ülimuslikkus – vanemad laste suhtes,2.Paremus – mehed naiste suhtes,3.Võrdsus – vennad Täielikku sõprust naudivad vaid üksikud, nemad suudavad arendada omavahel loomutäiust täiuslikkuseni 2.Cicero isiklikust ja poliitilisest sõprusest.
Astronoomia – ehk täheteadus on teadusharu, mis uurib kosmilisi objekte ja universumit tervikuna. Astroniimia tegeleb taevakehade asukoha määramisega ning taevakaartide koostamisega. Astronoomia on tihedalt seotud füüsika ja matemaatikaga.
Ühtne riik - Kalifaat ● Araabia Liiga ● Vastasseis Iisraeliga ● Anvar Sadat ● Camp David Islamimaad ● Revolutsioon Iraanis ● Mohammad Reza Pahlavi ● Islamivabariik ● Fundamentalism ● Moslemi Vennaskond Islamimaailma tugevnemine

Šiva on tantsiv purustaja, kes kannab pealuudest keed ning käte ja kaela umber madusid. Aja ning askeesi jumalana otsustab tema maailma saatuse üle. Koletiste valitseja ning tantsukuningana on Šiva sama kirglik kui Višnu on häirimatu.
Aastail 1603 - 1642(Kodusõda) ja 1660- 1688 • Louis XIV – ’’Riik – see olen mina!’’, ta oli riigivõimu teostaja: valitsusjuht, ülemjuhataja, ülemkohtunik, kirikupea • kuningas toestus sõjaväele, see nõudis keerulist haldus.
Alltingid – ühiskoosolekud Skandinaavias

Animism - usk looduse hingestatusse (puul, kivil jne oli hing) 3) Homo habilis (osavinimene) TOTEMISM- usk, kus inimese eelkäijaks peetakse mõnda looma Toitus surnud loomadest, hiljem hakkas küttima 4) Homo erectus (sirginimene) 2-3 milj.
Ühiskonnaõpetuses on allikateks väga erineva iseloomuga materjalid, mis kajastavad kaasaja ühiskonna toimimist. Ajaloo õppeaine allikaid saab käsitleda ühiskonnaõpetuse allikatena juhul, kui nende abil selgitatakse või analüüsitakse kaasaega.
Aastail 1956 - 1957 lubas Glavlit viia kasutuskogusse nii paljude eesti kirjanike ja literaatide teoseid, et selguse mõttes koostati uus nimekiri 63 eesti autorist, kelle kõik teosed kuulusid kõrvaldamisele. Keelatuist 20 olid pagulasautorid.

Aphrodite – ilu, armastuse, seksuaalsuse ja viljakuse jumalanna DIONYSOS – veini ja viinamarjakasvatuse jumal, ainus, kelle ema oli inimene HEPHAISTOS – lonkur tulejumal, jumalate sepp, Hera ja Zeusi poeg (HESTIA – kodukoldejumalanna)
Aastail 1830 - 1860, osutas Nitzsch eeskätt sellele, et kreeklastel oli kiri tuntud palju varemail aegadel, kui seda arvab Wolf ja et teade Homerose poeemide üleskirjutamisest Peisistratose ajal on õieti hilisema aja kreeka teadlaste oletus.
Alessandro volta - füüsik, tegi avastusi elektri alal, leiutas elektrofoori, tundliku elektroskoobi, elektromeetri, ehitas galvaanielemendi ning koostas nendest patarei, avastas kontaktelektri, järjestasmetallid kontaktpotensiaalide vahe järgi.

Antiikaja eeposed on tugevasti mõjutanud nii kesk- ja uusaja eepilise luule sisu kui ka vormi, näiteks Dante „Jumalik komöödia“ põhineb „Aeneise“ VI raamatul, Vergiliust ja Homerost jäljendavad ka mitmed keskaja ladina kangelaseeposed.
Atlandi harta – oli 1941. aastal sõjalaeva pardal Atlandi ookeanil USA presidendi Roosevelti ja Suurbritannia peaministri Churchilli vahel sõlmitud kokkulepe, milles sõnastati sõja eesmärgid ja sõjajärgse maailmakorralduse põhimõtted.
Ürikutest on teada, et Taani kuninga Erik VI Klippingi ema Margarete annetas 1267. aastal naistsistertslaste Püha Mihkli kloostrile patronaadiõiguse Oleviste kiriku ja selle kihelkonna üle. See on esimene kirjalik teade Oleviste kirikust.

Adam hochscild on rääkinud “suurest unustamisest” selle puhul – seal toimus genotsiid ja selle 30 aasta jooksul, kui ala Leopoldile kuulus, jäi 20 miljonist elanikust alles ainult 10 miljonit, kuigi seal ei peetud mingeid erilisi sõdu.
Adam smith - majandus areneb kõige kiiremini vabakonkurentsi tingimustes; Sotsialism. 1830 aastail alguse saanud sotsialistliku suuna esindajate arvates sünnitab konkurentsile ja eraettevõtlusele rajatud majandus liiga suurt ebavõrdsust.
Aastal 1907 - 1914 Nikolai I gümnaasiumis õppinud ja hiljem pedagoogina töötanud Ernst Nurm meenutab: „Ainult õpik, õpik!“ Tänu tuupimisele avaldas olukord negatiivset mõju õpilastele ning tänu sellele oli väljalangemine suur.

Ainujumal – Allah 5 islami usu alussammast: • Tunnistada Allahit ainujumalana ja Muhamedi tema prohvetina • Palvetada 5 korda päevas • Annetada vaestele • Paastuda ramadaani ajal • Teha vähemalt kord elus palverännak Mekasse
Ajavahemikul 1927 - 1932 pandi Eestis suusatamisele alus kui rahvaspordile, millele aitasid suuresti kaasa talimängud, tähesuusatamised, traditsioonilised suusamatkad ümber Eesti ja suusamärgivõistlused, millest said ergutust tuhanded noored.
Aleksander - antiikaja kuulsaim ja edukaim väejuht,Philippos II ja Olympiase poeg, Aristotelese kasvandik.Palestra-Vana-Kreekas mitteavalik haridus- ja spordirajatis, mis kuulus enamasti mõnele rikkamale suguvõsale ja oli selle uhkuseks.

Augustiputš –  riigipöördekatse SÕLTUMATUTE RIIKIDE ÜHENDUS ­ SRÜ, 1991. aastal Minskis sõlmitud Venemaa, Valgevene ja  Ukraina vaheline salaleping Boriss Jeltsini eestvedamisel, mille tagajärjel lagunes NSVL.
Algses tähenduses on see autoritaarne liikumine ning ideoloogia, mis valitses Itaalias 1922–1943 Benito Mussolini juhtimisel. Fašismi on erineval alusel laiendatud ka rahvussotsialismile ning teistele taolistele liikumistele ja ideoloogiatele.
Ühisomand - rahvus on prioriteet number 1 (poliitiliste vastaste mõrvamine) *töölisklassi tähtsus - indiviidid kaovad, rahvus jääb - rahvuslike huvide edendamine - inimelude ohverdamine riigi nimel (poliitiliste vastaste mõrvamine)

Adenaueri lääne - Saksamaa: majandusime, , arenes väkja Euroopa Liit, NATO liige kujunes välja 1960 sõjavägi,SDV ei tunnustatud,protestid sõja vastu,1969 liidukantsleriks W.Brandt, võimule tulid kommunistid Saksa DVs, põgeneti läände.
Algsest maarja - kultusest kasvas rüütliseisuse ilmalikumaks muutudes daamikultus ja rüütel arenes robustsest sõjamehest seltskondlikuks, peenekombeliseks kavaleriks. Igal rüütlil oli oma südamedaam kellele pühendas ta oma vägiteod.

Ares – Zeusi ja Hera poeg, sõjajumal (ei kuulunud kreeklaste lemmikute hulka) 7. Hephaistos – Zeusi ja Hera poeg, tulejumal ja jumalate sepp (lonkur) 8. Ahtena – Zeusi tütar (sündis Zeusi peast), sõja- ja tarkusejumalanna.
Artes liberales – eleutherai epistēmai vabad(e inimeste) kunstid/teadmised quadrivium (nn. matemaatilised teadused): aritmeetika, geomeetria, muusika, astronoomia trivium (nn. keelelised teadused) grammatika, retoorika, dialektika (loogika)
Atlandi harta - 14.aug 1941, Atlandi ookean; osalesid USA ja Suurbritannia; tähtsamad otsused: allakirjutanud riigid ei taotle uusi territooriume, rahvastel on õigus valida oma riigi valitsemise vorm, majanduslik koostöö ja vabakaubandus

Aastal augustis - septembris Lahing Britannia pärast (kujutas endast Inglismaa masspommitamist). Saksamaa lennukid, mis käisid pommitamas, kasutasid ära nii Hollandi, Belgia kui ka Prantsusmaa lennuväljasid, mis olid tema kätte sattunud.
Anabaptistid - taasristijad; arvasid etpole vaja ei iiblit ega ülikooli ning, et kõik täiskasvanud peaks uuesti ristima Augsburgi usutunnistus - uus usutunnistus, mis määratles luterluse põhiseisukohad ja lut. kirikuteenistuse alused
Andropovi aeg on püüd seisakuaega elavdada - hakatakse nõudma sotsialistliku seadusandluse täitmist, püüdis panustada töödistsipliini tõstmisele - need paljud mõtted, mis tulevad esile Gorbatšovi ajast, on pärit Andropovi ajast.

Aquine thomas – Au ja kristliku enesealanduse lepitamine Püha Paulus või Franciscus Assisit – pidasid end väärituks kõiges, v.a Jumala arm Kui talle osutatakse au Jumala poolt siis ta võtab selle vastu, aga muust aust ta ei hooli.
Astmiktempleid ehk tsikuraate. Ühiskonnakorraldus on mõlemal tsivilisatsioonil sarnane – hierarhiline ning riiki valitses kuningas. Kuid kui Egiptuses oli ühiskonnakorraldus rangelt hierarhiline, siis Mesopotaamias see nii range polnud.
Avaasula - mittekindlustatud asula.

Äärmuspuritaanid ehk independendid ei toetanud riiklikke religioone, nõudes isiklikku usuvabadust. See viis nad vastuollu parlamendi enamusega, kes sätestas mõõdukamatele puritaanidele ehk presbüterlastele vastuvõetavad kirikukorralduse.
Õpikutes on sellest probleemist kirjutatud sotsiaalse mobiilsuse ning ühiskonna majandussüsteemi teemade all, näitamaks, milline ühiskondlik korraldus annab indiviididele võrdseid võimalusi materiaalsete väärtuste omandamiseks.
Ühendati narva - Jõesuu alev Narva (s.o.Kuigi omariiklusaastail rohkem kui kuuendik elas valdade põhiline linnaga (iseseisva linnaosa õigustes); osa rahvast üldarvust). endiselt maal, toimus 1936. aastal “ülendati” linnaks Otepää.

Andromeda - Kassiopeia ja Kepheuse tütar keda taheti ohverdada merekoletisele kuid vapper Perseus päästis ta. • Antigone- Oidipuse ning tema naise ja ema tütar poos end lõpuks üles, kuna ta tahtis oma venda sümboolselt matta.
Anmalistlik – kogu loodus oli hingestatud c) loodususund – jumalikustati loodusnähtseid vöi –objekte b)Vaimolendid, ohverdamine, ohvripaigad, ennustamine Looduses esines palju vaime ja haldjaid, kes hoidsid ja kaitsesid loodust.
Arenenud metallitöö - raua Saalomoni tempel töötlemine Savitahvlid Tähtis laenatud kultuuri Oma foiniikia tähestiku mõjul Sõjakunst (hobukaarikud) Keeleliselt indoeurooplased edasikandmine tekkinud tähestik kõrgel tasemel Rahamüntimine

Arheoloogiline kultuur – leidude rühm, mida iseloomtuab sarnaste leidude rühm, millest järeldub, et inimestel oli sarnane tegevused, traditsioonid ja arvatavasti ka päritoli; see-eest puudus kindel rahvus – pole ühtset keelt, identiteeti.
Asehalduskord - Katariina II ajal Eesti-ja Liivimaal 1783-1796 kehtinud valitsemiskord, mille eesmärgiks oli üleriigiliselt kehtiva valitsemiskorra laiendamine Balti kubermangudele ja nende tihedam liitmine ülejäänud Venemaa aladega.
Ühiskondlik tööjaotus – tehtavad tööd jaotati ühiskonnas laiali, st osa tegeles põlluharimisega, osa käsitööga jne.  Varanduslikud klassid – inimesed jaotusid klassidesse selle järgi, kui jõukad nad olid ning kui palju nad omasid.

Ülikoolides - Aleksander I , toetas eelkõige Saksamaalt ja mujalt väljast tulnud õppejõude nende valgustusideedega(vabameelsete vaadetega keiser) -4 teaduskonda (usu, õigus, arsti ja filosoofia), -õppetöö saksa ja ladina keeles.
Šotimaa kirvel on lai tera ja tera taga konks (võimaldas ratsanikku hobuse seljast maha rebida). Godentag on Hollandi tüüpi sõjakirves, kirvetera on lai ja lisaks on olemas peen odaotsaga sarnane asjandus, millega on võimalik torgata.
Ajend – Petrograd (Peterburi) vilets varustamine toiduainetega *27.02.1917 võim ülestõusnute käes *3.03.1917 Nikolai II kirjutab alla Riigiduuma Ajutise Komitee koostatud aktile -loobub troonist -võim Ajutisele Valitsusele

An e - writer called Ali, or Alix (because x marks the spot), will pin up a story for you, cut it to fit. She is a language costumier, writing to order, letting you be the hero of your own life, offering you freedom just for one
Aquino thomas – ainuvõim tagab ühtsuse, väldib fraktsioone ja ebakõlasid. On lihtsalt „loomulik printsiip” nagu jumal juhib universumit 4.Kas monarhia ja türannia on olemuslikult erinevad? Vastandlikke käsitlusi läbi aegade.
Asulakohast on muude skulptuuride hulgas leitud rohkelt ka naise kehavorme kujutavaid kujukesi, mille tõttu on tihtipeale oletatud, et Çatal Hüyükis elanud inimeste religiooni keskmes võis olla viljakust sümboliseeriv emajumalus.

Autoritaarne eesti e. Vaikiv ajastu(1934-1940)-vältimaks vabdussõja ajast võitu ja koondamaks võimu enda kätte teostasid riigi vanem K.Päts ja endine sõjavägede ülem juhataja Johan Laidoner 12.märts 1934 sõjaväelise riigipöörde.
Ansamblimuusika – tantsud instrumentaalmuusika vormid: canzon, sonata, ricercar- fuuga eelkäija tabulatuurnoodikiri. Ei kirjutatud välja meloodiat vaid pandi numbrid – nagu akordimärgid ansamblimuusika moodustasid enamasti tantsud.
Aristokraadid – rikkaim ja mõjukaim osa ühiskonnast • Talupojad - moodustasid kõige suurema osa kodanikkonnast, nendes koosens ka sõjavägi • Käsitöölised - olid madala sotsiaalse staatusega, sageli ilma kodanikuõigusteta.

Õnnestumad laulud on isamaalised, millest väga mitmed on saanud üldtuntuks: “Eesti vennad laulgem rõõmsast” ; “Minu kallis isamaja” ; “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”. Viimasest laulust sai koos F. Paciuse viisiga Eesti hümn.
Ajalooallikaks on kaasaegse Saksa preestri (Läti) Henriku kirjutatud Liivimaa kroonika. Selle kohaselt kestsid ägedad võitlused eestlaste ja ristisõdijate vahel kakskümmend aastat ja seegi ei taganud eestlaste lõplikku alistumist.
Allakirjutama edirne - Szegedi rahule, mille kohaselt Serbia pääses Os riigi vasallriigi staatusest. Hiljem Yanos Hunyadi sõjaõnn pöördus  pärast Kosovo lahingu võitmist 1448 õnnestus osmanitel Serbia vasallriigi staatus taastada.

Asutav kogu – enamlastele surmaohtu kujutav võimuorgan, 1917 aastal demokraatlikel vabadel valimistel valitud Venemaa riigikorralduse põhimõtete ning seadusandliku võimu organ (parlament), mille valimised toimusid 1917. aastal.
Austria anšluss – 13. Märts 1938, pärast Saksamaa ultimaatumi esitamist Austriale (vabastada natsivangid ja määrata juhtpositsioonidele) marssis Saksa armee Austriasse, ning järgmisel päeval teatati Austria liitmisest Saksamaaga.
Üdini moskva - meelne. 21. Millal leidsid aset ja milles avaldusid sõjajärgsed piirimuudatused Eestis? (52) 1944a Eesti territooriumist eraldati Narva jõe tagune ala ja endine Petserimaa ning liideti Leningradi ja Pihkva oblastiga.

Analoogne jaotus on siiski olnud omane enamusele indoeuroopa rahvastele näiteks keskaja kolm seisust (vaimulikud, aadel, linnarahavas + talupojad), Platoni kolm ühiskonnakihti (filosoofid-valitsejad, vardjad-sõjamehed, tööinimesed).
Asehalduskord – Katariina II poolt 1783. a. läbi viidud reform, mis kehtis kuni 1796.a. 1) Uus haldusjaotus-->rohkem maakondi (Paldiski, Viljandi, Võru, Valga) 2) 1783. a oli Eestis 12 linna, 8+ Kuressaare, Valga, Paldiski, Võru.
Ühendati eesti - ja Liivi kubermang ühtseks Eestikubermanguks (Maa ala, mis praegu on ümbritsetud Eesti piiriga). 1917 Aprill - Loodi Esimene Eesti Polk Tallinnas (mõnedel andmetel Rakveres). Ülemaks määrati Aleksander Tõnisson.

Andamit – iga 9 aasta järel 7 neidu ja 7 noorukit, kes anti Minotaurosele (‘Minose härg’) Kord oli Poseidon andnud Minosele väga ilusa sõnni, et M. selle talle ohverdaks, kuid M. ei raatsinud ja jättis sõnni endale.
August 1754 – 21. jaanuar 1793 ● Päris kuningriigi oma vanaisalt Louis XV-lt ● 1770. aastal abiellus Marie Antoinette'ga ●Usklik, õiglane ja kohusetundlik, kuid otsustusvõimetu Ainus Prantsusmaa kuningas, keda on hukatud
Algaine probleem - Üksainus algaine, millest on tehtud kõik muu: Thales Axinamenes Axinamandros Demokritos Vesi Õhk Apeiron Aatomid – maailma algosakesed, mille (määramatus) ühinemisel kõik tekib ja lagunemisel kõik hävineb.

Apartheid - rassieralduspoliitika LAV-is Aafrika Rahvuskongress - poliitiline organisatsioon põliselanike õiguste kaitseks Palestiina Vabastusorganisatsioon - Araablaste loodud organisatsioon, mis tahtis kodumaad tagasi võita
Arstide süüasi - süüdistati Kremli arste, kes olid juudi päritolu, selles, et nad on kuritegelikult ravinud parteijuhte, süüdistati neid Štanovi surmas - see pidid käivitama juutidevastase kampaania, mis oleks edasi laienenud.
Ületootmiskriisiga - toodeti rohkem kui tarbida suudeti; seejärel algas tööpuuduse kasv, mis omakorda mõjutas tarbimise vähenemist jne. Kriisi põhjused:  Venemaa eemaldumine turumajandusest ja ülemaailmsest majandussüsteemist.

Aasta usa - s presidendivalimiste vōitjaks osutus Franklin Delano Roosevelt, kes hakkas kriisist väljumiseks hakkas viima läbi erakorralisi reforme, mille sisuks oli ennenägematult laialdane majanduse riiklik reguleerimine.
Allveesõda – Hitleri üritus läbi lõigata Inglismaa varustusteed  õhulahing Suurbritannia pärast – Inglastel oli puudus kogenud pilootidest, kuid nad oskasid oskuslikult kasutada radarit, neil õnnestus peale jääda.
Armeenias on ammustest aegadest tavaks rajada kuulsate inimeste või tähtsate ajaloosündmuste auks mälestusmärke koos veelättega, kus möödujad saavad janu kustutades meenutada neid inimesi ja sündmusi ning ka palvetada.

Askees – äärmiselt kasin eluviis, et täielikult Jumalale pühenduda (sai 3. sajandil alguse Egiptuses). Eremiidid ehk mungad – maailma ahvatluste eest kõrbeüksindusse põgenenud erakud (kuulsaim oli Püha Antonius).
Asumaid - laiendada mõjupiirkonda, võitlus turgude ja maavarade pärast, puudusid rahvusvahelisi kriise reguleerivad organisatsioonid, sõjatehnika kiire areng, alahinnati ohtu (puudusid ettevalmistused üleilmseks sõjaks)
Ühenduse peakorter on Tartus Ühenduse asutasid Vabadusristi päeval, 17. augustil 2002 Väike-Maarja vallas Ebaveres Johan Pitka talu varemete juures 10 kunagise Johan Pitka löögiüksuse liiget (nn pitkapoisid) ja nende aatekaaslast.

Üleujutused on ka kujundanud arheoloogilise pildi ,asulad rajati normaalse üleujutuse piirialadele.See piir tõusis alatasa,asulad võisid alla jääda, nende asulaid hetkeks on ära uhutud või ligipääsmatud arheoloogiliselt.
Aastail 1906 - 1914 lahkus Eestist 20 000 talupoega (Siberisse, Krimmi, Kaukaasiasse). Linnarahvastiku juurde kasv (maatamehed suundusid linnadesse). Esialgu moodustasid eestlased alama rahvakihi, hiljem jõuti paremale järjele.
Aastal teatri - ja kontserdihoone Eesti Kirjanduse Selts Selts asutati 6. augustil 1907. Loomise järgselt kasvas selts kiirelt tervet Eestit katvaks organisatsiooniks ja 1930. aastate lõpul kuulus sellesse juba üle 2000 liikme.

Algatas 1930 - 1934 meteooride vaatluse ala Tartu ja Harvardi observatooriumi koostöö (asutas Harvardis meteooriuurimise rühma) ning lõi hiljem meteooride atmosfääris põlemise ja meteoriitide planeediga põrkumise teooria.
Analüüsimises küsimuste - vastuste süsteemi abil, selle tulemusena ilmnevad vasturääkivused aitasid ümber lükata abstraktsete mõistete nagu voorus, õiglus jms. üldlevinud definitsioone ning kinnitada Sokratese määratluse õigsust.
Arend – autod lennukid jm # 1900 tegi esimese lennu saksamaal Ferdinand Zeppelini õhulaev # 1903 püsis 12 sek õhus vendade Orville ja Wilbur Wrighti lennuk # 1909 lendas prantslane Louis Bleriot üle La Manche väina.

Arheoloogiline kultuur - Ühelaadste leidudeg muististe rühma,mis peegeldab selle ala elanike tegevusalade ja eluviisi sarnasust,mõningate arvamuste järgi ka nende asukate etnilist ühtekuuluvust,nimetatakse arheoloogiliseks kultuuriks.
Arheoloogiliselt on nimetatud rahvarühmad aga raskesti jälgitavad – selgeid kultuuriareaale ei moodustu 4.-6. sajandil puudutavad rahvasteränded suurt osa Mandri-Euroopat, v.a Põhjamaad, kus jätkub suhteliselt stabiilne areng.
Auhinnast ilma – see täitis ühtlasi ka honorari osa. Etendused toimusid päeva ajal vabas õhus tuhandete pealtvaatajate silme all. Teatri keskmes paiknes näiteplats – orkestra (kreeka keeles tantsuplats) ja selle taga puust

Autoritaalne eesti - Vältimaks vabadussõjalaste võitu ja koondamaks võimu enda kätte, teostasid riigivanem Konstantin Päts ja endine sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoner 12. märtsil 1934. aastal sõjaväelise riigipöörde.
Aastad 1881 - 1882 kui "Aafrika jagamise" algus (Tuneesia ja Egiptuse okupeeriumine, Suessi kanal). 1869 tõusis UK huvi Egiptuse vastu, kui valmis Suessi kandal, mille ehitas Egiptus ja Pr.maa. 1882 algas UK tegevus Egiptuses.
Aastaga polnud - seda hoolimata laenuintressi vähenemisest. Laenude keskmine kaalutud aastaintress oli jaanuaris 33.8 ning detsembris 25.4. Positiivne oli välisinvesteeringute rohkem kui kahekordne kasv 1992. aastaga võrreldes.

Adolf hitler - Saksamaa natsionaalsotsialistliku partei juht,kes tuli 1933. saksamaal võimule , astus tugevalt Versailles’I rahulepingu vastu B.Mussolini- Itaalia Fašistlik valitseja, kes kehtestas diktatuuri ja alustas soda
Ajaloolasi on käsitlenud Prantsuse revolutsiooni kestusena aja Bastille'i vallutamisest 14. juulil 1789 kuni Napoleon Bonaparte'i võimuletulekuni 1799. aasta 9. novembril, üksikud ka keisririigi kehtestamiseni 1804. aastal.
Aastail 1700 - 1721 peetud Põhjasõda oli Euroopa ajaloo suurimaid ja oma tulemustelt tähtsamaid sõdasid. See sõda tegi lõpu Rootsi nn. suuruseajastule, Venemaa aga "raius akna Euroopasse" ja tõusis võimsaks suurriigiks.

Ajajärgu näidiseks on see, et ajakirjandus lööb õitsele, uued alused saab ka seltskondlik (ühiskondlik) elu. Tegemist uue baltisaksa põlvkonnaga, kes on saanud teistsuguse hariduse, näinud Lääne-Euroopat, eelkõige Saksamaad.
Ajavahemikus 1000 - 500 aastat ekr.. Pronksiajal oli tähtsaim tööriistamaterjal pronks, jätkus maaviljeluse areng ja selle levimine, koos sellega muutus asustus paiksemaks ja rajati kindlustatud asulaid ning arenes kaubitsemine.
Ajavahemikus 1948 - 1952 andis USA 17 Euroopa riigile enam kui 13miljardi(preagune väärtus üle 100 miljardi) dollari eest majanduslikku ja tehnilist abi. Tänu sellele kasvas nende riikide rahvuslik kodutoodang 4a veeradi võrra.

Akvedukt – ehitati joogi- ja tarbevee juhtimiseks mägijõgedest linnadesse Cloaca Maxima- suur äravoolukanal Forum Romanum – turuplats Rooma linnas, mis rajati pärast küngastevahelise kinnikasvanud padu kuivendamist
Albaania - 28. november 1912, vabanes Türgi võimu alt. • Ameerika Ühendriigid - 4. juuli 1776, Iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmine • Angola - 11. detsember 1975, Portugal tagas oma endisele kolooniale iseseisvuse.
Aleksandria luule on üsnagi vihjeline, iseloomustab seda haruldaste müütide kasutamine,haruldaste sõnade kasutamine, luule väga lihvitud ). Luule keskendus indiviidile, individuaalsetele elamustele, isikliku õnne taotlemisele.

Aquino thomas - üks tuntumaid skolastikuid (ülikoolist skolastika, mis erines kloostrikooli teoloogiast.) Roger Bacon – Samuti tuntud skolastik Al Idrisi – Araabia kartograaf, väidetavalt prohvet Muḩammadi järeltulija.
Õiglane sõda – seda peeti teiste kristlastega, rangemad reeglid, vägivald oli loomupoolest halb, aga teatud tingimustel oli vajalik, positiivne külg , et kord sai taastatud, sõda oli inimesele kui riigialamale kohustuslik.
Õpiti 7 - 18 aastaseni 7-12 õpetati vastupidavust 12-15 õpetati sõjalisi oskusi 33. Rooma linn rajati : 15-18 julmuse ja sõja õpetus V) 265a .e.Kr Õ) 753 a. E.Kr 3. Antiik-Keeka gümnastika osaks oli : v) 776 a. E.Kr

Ahet - Aton. Ramses II- võitlus hetiitidega Palestiina ja Süüria üle Hiline periood- E jagatud ülem ja alam E-ks. Assüürlased alam-Esse. Pärsia ülemvõim, A.Suure valitsemise aeg,Ptolemaioste rik, Rooma võim.
Aristoteles - filosoof; Platoni õpilane; antiikaja mitmekülgsemaid õpetlasi, kes süstematiseeris eelkäijate teadmiseid ning tegeles loodusteaduste, loogika, füüsika, riigikorra, ajaloo, eetika, muusika ja kirjandusega.
Asehaldusr - ta pidi provintsi välisvaenlaste eest, hoidma ära kohalikud vastuhakud, koguma makse jne. Asehaldurid kasutasid tavaliselt oma ametit rikastumiseks, võttes altkäemaksu ning pressides lihtrahavlt raha välja.

Ümberkorraldusi – natsionaliseerimine, „rahvavaenlaste ja nende sabarakkude" likvideerimine (küüditamised, koonduslaagrid, massimõrvad jms). Katkesid Ameerika ja Nõukogude Liidu kodanike rahumeelsed ja sõbralikud suhted.
Aastal l - Eestis vallandas usk keisrisse massilise astumise vene õigeusku, usuti, et siis antakse neile maad, vabastatakse nad teoorjusest jms. Kuigi ametlikes teadaannetes kinnitati, et mingisuguseid hüvesid ei saada.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Akvedukt - veejuhtmed, varustasid linna veega Cloaca maxima – kanalisatsioon, veevärgi algus Roomlased jäid kreeklastele alla kunstis, muusikas, teatris, filosoofias, kirjanduses, usus Samal tasemel: ajalookirjutus, kõnekunst Ületasid kreeklasi: arhitektuur, sõjandus, kaubandus Judaism ja ristiusk: Sarnasused: abrahamilikud religioonid, Vana Testamendi olemasolu, mõlemad on monoteistlikud – Jahhe ja Jehoova.

Alfabeet - 24 märgiline kreeka tähestik, mis on loodud otseselt foiniikia tähestiku põhjal (üle võetud u. 800a.ekr). Kreeka tähestiku võtsid hiljem mugandustega üle Itaalia elanikud. Sellest sai ladina tähestik.
Araablaste kaudu on tundma õpitud kompassi, püssirohtu, araabia numbreid jne. Keskaegsed linnad Peale barbarite sissetungi olid paljud linnad hävitatud või oma hiilguse kaotanud ja ka kaubavahetus ei liikunud siin enam eriti.
Aristoteles – platoni õpilane, kellest sai antiikaja mitmekülgseim õpetlane: tema tööd käsitlesid loodusteadust, loogikat, füüsikat, ajalugu, riigikorda, eetikat, muusikat, kirjandust ja maailma üldist korraldust.

Asunduste - uurija August Nigol, kelle andmeid hilisemad uurijad pole alati väga täpseiks pidanud, märgib: Kõige vanem ja perekam koht eestlaste poolest on suur Omi asundus, Koloonia raudteejaama ja Omi jõe ümbruses.
Absolutism - piiramatu, jagamatu võim, mille puhul valitseja arvab, et on võimu saanud jumalalt Valgustatud absolutism- piiramatu, jagamatu võim, mille puhul valitseja teab, et on võimu saanud rahva valimise tulemusena
Administratiiv - käsumajanduslikus süsteemis kujunes välja hierarhiline püramiid, mille tipus asus kõrgem poliitiline juhtkond, sellest allpool bürokraatlik partei-ja riigiaparaat ning kõige all vahetud käsu- täitjad.

Alkuingi – „piiskoppide piiskopiks”. Leopold von Ranke nägi temas „maailmarändurit”. Ainult kaks inimest on jätnud eurooplaste ajalooteadvusse sama sügava jälje kui tema - Aleksander Suur ja Julius Caesar.
Arheoloogid on järeldanud, et kuna kuju ehitamiseks kasutatud pronksi hulk oli suhteliselt väike, siis oli ainult kolossi väliskiht ehk "nahk" tehtud pronksist, mis tõenäoliselt vormiti massiivse raudsõrestiku ümber.
Arheoloogilised kaevamised on tänapäevaks kinnitanud üpriski suure osa Vene kroonikas kirjutatud sündmuseid, kuna enamikes kohtades, kus kroonika järgi on toimunud Eestis lahingud, on leitud kaevamiste käigus ka venepäraseid relvi.

Ürik – keskajast või varauusajast pärinev kindlate vorminõuete järgi vormistatud õigusliku sisuga üksikisikule, korporatsioonile mitmesuguseid õigusi või eesõigusi andev dokument. Neid on palju võltsitud.
Aastail 3500 – 3000 eKr. http://et.wikipedia.org/wiki/Kiilkiri Kiilkiri kui üks vanim kirjasüsteem kuulub sumerite kultuuripärandisse, alles peale Akkadi perioodi 3. aastatuhande keskel levis ta üle kogu Mesopotaamia.
Alsace – Lorraine läks rahulepingu tingimuste kohaselt tagasi Prantsusmaale, Taanile pidi Saksamaa loovutama Põhja-Scheswigi, Poolale Pommeri ja osa Sileesiast, Leedule Klaipeda ning Tšehhoslovakkiale Sudeedimaa.

Arheograafia on ajaloo abuteadus, mis uurib kirjalike ajalooallikate trükis avaldamist, publitseerimise korraldust, põhimõtteid ja meetodeid; see on tihedalt seotud diplomaatika, paleograafia ja ajaloolise kronoloogiaga.
Armastuse aluseks on ilu. Armastatakse konkreetselt ilusaid omadusi teises inimeses, mitte inimest kui tervikut (sest inimeses on ka midagi inetut). - Eespool kirjeldatu on tavaline, primitiivne armastus ehk seksuaalne armastus.
Asehalduskord 1783 - 1796 - kuna oli oodata baltisaksa aadli vastuseisu Venemaal kehtestatud uue haldusseaduse laiendamise vastu, lubas Katariina II vastutasuks nende mõisad pärisomandiks kuulutada, mis tegi lõpu vastuoludele.

Üksused põhja - Venemaal Murmanskis ja aprillis Kaug-Idas Vlavivostokis, hiljem hõivasid Inglise ja Prantsuse väed Musta mere sadamad ning osa Taga-Kauakaasiast. 1918.a lõpul saatis Inglismaa oma laevastiku Läänemerele.
Aleksander kesküla - eestlane, kes oli Saksamaa juhtkonna ladvikule lähedal ja andis neile nõu sponsoreerida Venemaal kommuniste, et nad revolutsiooniga õõnestaksid Venemaa siseelu ja Venemaa astuks I Maailma sõjast välja.
Armeenia - Aseri konflikt), vaid keskuse kontrolli alt vabanemisele kuni täieliku iseseisvumiseni. Eesti kuulutas end esimesena suveräänseks (Ülemnõukogu otsus 16. novembril 1988), millega algas nn seaduste sõda.

Assotsiatsioon – see dokument kutsus boikoteerima Inglismaa kaupu ja seda juhul, kui Inglismaa ei tühista kolooniate arengut piiravaid seadusi ja ei pehmenda oma finants-majanduspoliitikat Põhja-Ameerika asumaade suhtes.
Asva kultuur on läänepoolsemate Soome-ugrilaste hilispronksiaja kultuur, mille majanduse aluseks oli karjakasvatus, hülgepüük, algeline maaviljelus ja pronksivalamine. Vanimad jäljed Asvas on umbes 4000 aastat vanad.
Autonoomia - osaline iseseisvus, mis on antud osale riigi territooriumist. Märtsis 1917 Tartus toimunud rahvuslaste nõupidamisel seati kokku autonoomiaseaduse projekt ja esitati see ajutisele valitsusele kinnitamiseks.

Ülemnõukogu ehk parlament ei käinud koos pidevalt, istungid toimusid enamasti kaks korda aastas, sest need inimesed, kes olid nõukogu ülemnõukogu valitud, olid muud põhitöökohad ja istungitel käidi töö kõrvalt.
Adramaade revisjon – talude suuruse ja mõisate majandusliku kandevõime väljaselgitamine; pandi kirja ka kõik töövõimelised talupojad riigimõis – ehk kroonumõis; ametikorter, mis anti teenistuse eest kuninga juures.
Andami - ja sõjaväekohustuslikud) ning heloodid (spartalaste orjad). Sparta riigi eesotsas seisis üheaegselt kaks päriliku võimuga kuningat, kes juhtisid sõjaväge ja täitsid riigi kõrgema preestri kohuseid.

Arm - uus pärandiõigus läänide suhtes laienes mõleale sugupoolele, see andis vasallide maavaldustele senisest palju kindlama põhialuse ja vähendas Ordu ülimusõigusi, see ahvatles ka teiste alade vasalle.
Ühel pool on need asundused, mis tekkisid eesti ala vahetusse lähedusse – Ingerimaale, Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tagusesse -, teisal aga need, mis rajati kaugemale, osalt õigegi kaugele emamaast.
Üksusteks – komtuurkondadeks ja foogtkondadeks, mida valitsesid vastavalt komtuurid ja foogtid. Liivi ordu sisemises korrastuses olid tähtsad isikud rüütelvennad, kelle vormiriietus oli valge mantel musta ristiga.

Üleminekuperiood - poliitilised ja majandusreformid .Moskva kuulutab need otsused õigustühiseks, majandusblokaad .Mai 1990 interrinde üritused Eestis ja Lätis .Ka teised liiduvabariigid kuulutavad ennast suveräänseteks.
Ajakirja kirjanduslik - meelelahutuslik funktsioon Hupeli taotlusekd oli tõsisesisuline üldteaduslik ja valgustuslik ajakiri, mistõttu ta loobus peaaegu täielikult meelelahutusliku ja ilukirjandusliku lektüüri avaldamisest.
Antinormanistlik teooria – Vana-Vene riigi rajajateks ei ole kuskilt väljast poolt kutsutud võõrad, vaid riigi rajasid ida-slaavlased ise ja see Rjurik ei olnud päritolult varjaag, vaid ta oli päritolult hoopis ida-slaavlane.

Aastad 1820 - 1830 tähistavad industrialismi teise etapi algust ja selle levimist mitmetesse Euroopa riikidesse ning teistesse maailmajagudesse ( kolooniatesse). Neis paigus leidus rasketööstusele olulist rauamaaki.
Adrakohtunikud – politseilised ülesanded 6. Kindralkuberner – oli kubermangu kõrgeim riigiametnik, kelle määrasametisse kuningas: a) oli kõrgeim sõjaväe juht kubermangus b) kogus ja kontrollis maksude laekumist
Aristoteles - Kõige hinnatum autoriteet ➢ Autoriteetite teoste lugemine, kommenteerimine, nende kommentaaride kommenteerimine Maailmapilt: ➢ Ptolemaiose teostest olenes õpetlaste arusaam maailmast ja ilmaruumist.

Aastal austria - Ungari ja Serbia vahel, võisid areneda kergesti globaalseks sõjaks, kuna nii konflikti kaasatud suurriigi (antud juhul Austria-Ungari) kui ka väikeriigi (Serbia) taga seisis kogu vastav riikide blokk.
Abraham lincoln - oli Ameerika Ühendriikide poliitik ja 16. president 1861–1865. Tema valitsusaja peamisteks saavutusteks peetakse orjanduse kaotamist Ameerika Ühendriikides ja neli aastat kestnud kodusõja võitmist.
Aktiivselt tootmis - ja kaubandusettevõtete ning pankade tegevusse. Riik otsustas, mida ja kui palju toota, kellele ning millistel tingimustel toodangut müüa jne. Neid, kes ei täitnud riigi otsuseid, ootas karm karistus.

Aleksandr koltšak – vene admiral, valgete juht Idas, kes kuuluati Venemaa valitsejaks kui valgete liikumine Venemaal sai uue hoo. 35. Nikolai Judenitš – vene kindral, kes üritas Eestile tuginedes Petrogradi vallutada.
Alles saja - aastase sõja puhkemisel otsustas paavst Urbanud VI jääda Rooma mitte sõdivasse Prantsusmaale. Aga seal ei kehtestunud enam tema võim ja valiti uus paavst Clemens VII ja tema saadeti uuesti Avignoni.
Armee - Vajati ustavat püsiorganisatsiooni siseriikliku krra tagamiseks,seega loobuti eraettevõtjatest ja hakati ise sõjaväge korraldama,vabatahtlike ning ka sundvärbamine,sõdur kaotas sideme tsiviileluga.

Asendajad – vikaarid). - Kirikukihelkonnale kuulus oma maa-alal ka haldusõigus, kuni moodustati teised haldusorganid (komtuurkonnad, foogtkonnad, vallad). - Kihelkondade juures tegutsesid ka kihelkonnakohtunikud.
Aatrium – Rooma elamu keskel paiknev ristküliku kujuline ruum, katus oli avatud ja keset aatriumi bassein. Religioon enne ristiusku: Algne roomlaste religioon oli väga suurte mõjutustega Kreeka religioonist.
Aatstal – püüdis võimule tulla Riiklik Erakorralise Seisukorra Komitee (RESK). President Gorbatšov suleti Krimmis koduaresti, rahvale aga teatati, et ta on haigestunud ega suuda oma ametiülesandeid täita.

Albaanlaste väitel on nad muistsete illüürlaste järeltulijatena Kosovo põlisasukad, serblased aga väidavad, et see ala oli keskajal (13. sajandil) Serbia riigi süda ning seal elasid parimal juhul üksikud albaanlased.
Antud teosest on valitutud järgmised artiklid: 1. „Sovetiseerimise“ mõistest; 2. Balti põgenike problemaatika USA poliitikas 1945-1952; 3. Nõukogude Eesti 1940-1953: uuele režiimile vundamendi rajamise aastad.
Asus vana - Egiptuse riigist lõunas ja oli sellega majanduslikult ja kultuuriliselt väga sarnane, omas enda kirjakeelt. See sarnanes egiptuse hieroglüüfidele, aga seda ei ole suudetud täielikult dešifreerida.

Ateistideks ehk jumalaeitajateks; Laulupidude lõpus sai traditsiooniks laulda laulu Gustava Ernesaksa „Mu isamaa on minu arm“; Keskharidus muudeti kohustuslikuks; Soome TV süvendas lääneliku eluviisi kultust.
Ärkamisaeg on ajajärk Eesti ajaloos, mil eestikeelses kirjasõnas algas rahvuse teadvustamine ning eestlaste hulgas rahvusliku eneseteadvuse ärkamine ja rahvuslik liikumine. Ärkamisaeg oli 19. sajandi keskpaigas.
Aastaid 1929 - 33 võib nimetada teiseks sõjakommunismi perioodiks, alates 1934. aastast algas aga nn stalinlik nep. • Kolhoosidelt ei võetud enam nende toodangut vastavalt riigi vajadustele, vaid koostati plaan.

Abimajapidamine – 0,6 hektarit maad iga kolhoosipere kohta, millel kasvatati peamiselt kartulit.Eesti hakkas kujunema N Liidu sigalaks ja piimafarmiks, kuhu veeti sisse jõusööt ning kust veeti välja valmistoodang.
Alma - Ata deklaratsiooniga kinnitasid 11 endist liiduvabariiki valmisolekut koostööks erinevates välis- ja sisepoliitika valdkondades ning garanteerisid endise NSVL-i rahvusvaheliste kohustuste täitmist.
Arheoloogid on periodiseerimise aluseks võtnud materjali, millest valmistati peamised töö- ja tarberiistad. Sellest lähtudes eraldatakse kivi-, pronksi- ja rauaaega, mis jagunevad veel omakorda alamperioodideks.

Arusaamal – Maa on kerakujuline ja asub universumi keskpunktis; Päike, Kuu ja planeedid tiirlevad ümber Maa • Lihtinimesed uskusid seda, mida silmaga nägid – Maa on lame ja taevavõlv kõrgub selle kohal
Australopiteekus – Aafrikast, lüli inimahvide ja inimeste vahel, hakkas kõndima kahel jalal Homo habilis ehk osavinimene- esimesed tööriistad, Homo erectus – sirginimene, valmistasid tööriistu ja kasutasid neid
Ajalooliseks maamärgiks on Bismack , kes on Wilhelm I parem käi ja peamine nõustaja Saksamaa ühendamises , kes Wilhelmile soovitab vajalikud suunad ja manöövrid, st Wilhelm I valitsemisel on riigikantslei võim oma tipus.

Allikmaterjal on katkendlik ja ebaühtlane: nii mõnigi üksiknähtus või terve ajalõik on kirjeldatav iseäranis värvikalt ja sündmusterohkelt, ent teiste sündmuste või nähtuste kohta puuduvad teated sootuks.
Alustala – ei ole jumalat peale Allahi ja Muhamed on tema prohvet Moslemitel on kohustus palvetada viis korda ööpäevas näoga Meka poole: •koidikul enne päikesetõusu • keskpäeval, kui päike on tipus
Aphrodite – ilu-, armasuse- ja viljakusjumalanna 7.Kes olid ja millega on läinud ajalukku: Homeros oli pime laulik, kellel on omistatud kaks eepost “Ilias” ja “Odüsseia” Perikles oli Ateena riigimees.

Asehalduskord - Katariina II kord ple Venemaa ja Liivi-ning Eestimaal (1783) Balti valitsuskord läheb ple Venemaale, linnadesse tulid vene seadused, kohtusüsteem jne. Aadlimatriklid kaotasid kehtivuse (pearahamaks)
Asustamata alad – näiteks Emajõe suudmeala ja Peipsi järve rannik, suuresti ka Edela-Eesti – sest need olid suhteliselt soised ja seal oli keeruline elada, Pärnu lahe juures oli liiga liivane, et põldu harida.
Autoritaarses riigis on enamik võimust koondatud ühe isiku või isikute väiksema rühma kätte, poliitiliste erakondade tegevus kas lõpetatud või piiratud, rahval puudub otsene võimalus oma juhtide otsuseid mõjutada.

Üleminekuperiood - 30.märts 1990.a. Kommunismi kukutamine IME- isemajandav eesti 1987 Berliini müür ehitati 1961. aastal ja see sümboliseeris ida ja lääne vastasseisu külma sõja ajal muudatused perestroika ajal:
Ajuti on Eestis võimul olnud ka vähemusvalitsusi, kuid seda poliitilise kokkuleppe tulemusena, mille järgi vähemalt riigieelarve vastuvõtmisel toetab valitsust ka mõni koalitsiooni mittekuuluv erakond.
Antiikaeg – u 8.sajandist eKr kuni 5.sajandist pKr. Tsivilisatsioonid kujunesid erinevalt ning kui nt vanaaeg lõppes 476.a eKr(sis tuli keskaeg), jätkus Hiinas ja Indias areng sujuvalt, suuremate muutusteta.

Aristaios – põllunduse, puu- ja karjakasvatuse ning jahinduse kaitsja Apollon on Olümpose jumalatest kõige mitmekülgsem, ta on ilus ning samal ajal julm, ja peale selle veel haritud: ideaal iga mehe jaoks.
Üliõpilased - Pärnu *Tallinna vaimulikud dominiiklaste *Esimene silmapaistvai *Asi jäi saama reformatsiooni- kloostrisse Tallinnas m Saare- ülikoolihariduse sattus ka Oleviste Lääne palangu tõttu . eestlasi.
Aastail 1902 – 1905 õppis Jaan Soots Vilniuse sõjakoolis, mille lõpetas nooremleitnandi aukraadiga. 1913. aastal lõpetas Soots Nikolai Kindralstaabi Akadeemia ja saadeti seejärel rooduülemana Saraatovisse.

Ahistamine – mulle tuleb meelde see, kuidas juudid ajati välja nende iidselt kodumaalt, keskaegsed juudiprogrammid Prantsusmaal ja Hispaanias ning siis ka muidugi Teise Maailmasõja aegne juutide veresaun –
Apeiron on alati olnud ja jääb alatiseks püsima, sellest on tekkinud ja selleks muutub taas kõik, mis maailmas on. Anaximandros oli esimene õpetlane, kes oskas maailma seletada abstraktse mõiste alusel.
August 1908 - jaanuar 22, 1973) oli Ameerika Ühendriikide 36. president 1963-1969. Alguses sai Johnson presidendiks olles asipresident John F. Kennedy mõrva ajal ja lõpetas tema valitsemisaja ise presidendina.

Aastail 1906 - 1907 osales/organiseeris ta varjunime "Koba" all VSDTP finantseerimiseks vajalike finantsvahendite eksproperteerimist Kaukaasias, sealhulgas omal ajal kuulsas 1907. aasta Tiflisi postiraharöövis.
Ajavahemikus 1948 - 1952 andis USA 17 Marshalli plaani vastu võtnud riigile 17 miljardit $ eest majanduslikku ja tehnilist abi. Marshalli plaanist keeldusid NSV Liit ja tema mõjualused Ida-Euroopa riigid ning Soome.
Algas majanduskriis ehk järsk majanduse langus: tuhanded tehased, vabrikud lõpetasid tegevuse, miljonid inimesed jäid tööta. Põhjusteks loetakse: • Esimesest maailmasõjast mitmeid lahendamata majandusprobleeme;

Alumiselt astmelt on templi mõõtmed sellised: 69,5 meetrit pikk ning 30,9 meetrit lai. Tsella on 29,8 meetrit pikk ning 19,2 meetrit lai, selle sisekülge ümbritsevad kolumnid, mis olid vajalikud katuse hoidmiseks.
Alusideeks on moraalne võrdsus, kuigi erinevatest võimetest tuleneb sotsiaalne ebavõrdsus. Inimesele kuulub see vara, mille ta on hankinud tööga, aga nt maa ja tema rikkused kuuluvad inimkonnale tervikuna.
Analüüsijad on alati püüdnud neid tekste dateerida võimalikult varasesse aega, isegi eeldünastilisse perioodi, kuigi praegu suur osa teadlasi asetab püramiiditekstid ajas nende leiukohtadega samale pulgale.

Autoritaarses diktatuuris on võim ühe inimese või rühma käes. Seadusi muudavad valitsejad oma suva järgi, rahval pole võimalust riigi juhtimises osaleda. Aastail 1920-1930 võis lugeda enamus diktatuure autoritaarseks.
Ašuugipoeesiat on meisterlikult viljelenud Osman Sarõvellit (1905-82; kogumikud „Kliima kliima järel“, „Siberi vihikust“, „Vennad egiptlased“). Luuletab Aasia, Aafrika inimestest, Siberi alistamisest.
Õiguskorraldus – maaisandalt saadi linnaõigus, kes tagas autonoomia; linnakodanikud olid isiklikult vabad, sisserändajad, talupojad (orjad), kes tulid linna ja said siin 1 aasta ja 1 päev hakkama, said vabaks.

Abikomiteede loomine - > aktiivne seltsiliikumine (laulu- ja mänguseltsid, karskusseltsid, haridusseltsid, pritsimeeste seltsid jne) • Ajaleht „Sakala“ (Jakobson 1878) • Tüli rahvusliku liikumise juhtide vahel
Antiikkirjandus on paljude kirjandusžanride looja (dramaturgia, eeposed, retoorika). Näiteks renessanssi perioodil lähtuti paljuski kirjanduses antiikkirjanduse olnud humanismist ja inimese esikohale seadmisest.
Arenes kiiremini – eurooplased ei suutnud kaupu osta ; ameerikas olid kõrged sisseveomaksud – eurooplased ei saanud kaupu müüa ). See tõi esile ka palju hädasid : ♥ Kaupadele ei olnud piisavalt tarbijaid.

Arhiivikogud on nn Baltiarhiiv, mis on füüsiliselt hoiul Rootsi riigiarhiivis, mis sisaldab dokumentatsiooni eesti pagulaste kohta; Ameerika Ühendriikides, Austraalias ja Kanadas arhiivimaterjali Eesti kohta.
Arnemetia – veejumalanna, (nimi tähendab "See, kes elab pühas salus"). Teda austati kõige rohkem Buxtonis, tänases Derbyshire'is, kus ta valitses pühade allikate üle, millede veel oli tervendav toime.
Atentaat - on tuntud inimese (tavaliselt võimukandja või poliitiku) mõrv või mõrvakatse enamasti poliitilistel põhjustel, kuid mõrval võivad olla ka usulised, ideoloogilised või sõjalised motiivid.

August 1939 - MRP sõlmimine 28.september 1939 - baaside lepingu sõlmimine 17.juuni 1940 - Nõukogude okupatsiooni algus 6.august 1940 - Eesti inkorporeerimine NL-I koosseisu 14.juuni 1941 - massiküüditamine
Ülemnõkogu – Nõukogude Eesti nn. Parlament Eesti Kongress – 1990. Aasta 24. Veebruaril Eesti vabariigi kodanike ja nede järglaste poolt valitud rahva esinduskogu (andis panuse Eessti taasiseseisvumisele)
Aastail 1998 – 2003 kasvas ligi kolm korda nende venemaalaste protsent, kes hin- dasid Stalinit positiivselt (19%-lt 53%-le), ja rohkem kui neljandik oli valmis hääletama türanni riigi etteotsa ka praegu.

Aastaks enam - vähem kõik, mis ilmunud Eesti Vabariigis (näiteks 12. augustist 1949 korraldus, et ajakirjad Looming ja Eesti Kirjandus ning Eesti Entsüklopeedia tulevad otsekohe hävitada põletamise teel.
Aastal vana - Liivimaa sisuliselt lagunes, siis Põhja-Eesti koos Harju-Viru ja Järvamaa rüütelkonnaga läksid Rootsi krooni alla ning Lõuna-Eesti ja Lätimaa aga ka Liivimaa Leedu suurvürsi võimu alla.
Aastal viru - Jaagupis, Türil, Amblas ja Harju-Jaanis. 1875.aastal ühtlustas Eestimaa Ülemkooliamet kihelkonnakoolide õppeplaanis ja –programmid, kohustuslike ainetena seati sisse ka saksa ja vene keel.

Academia gustaviana – (Tartu Ülikool) Rootsi võimu aluse ülikooli esimene periood (ladina ülikool) 1632-1665 Bengt Gottfried Forselius asutas koolmeistrite seminari, kus hakati õpetama külakoolide õpetajaid.
Ajalooteadmine on objektiivne mitte ainult siis, kui faktiväited on tõe- sed ning mõned väited põhjuste kohta on õiged, saadud usaldatavate prot- seduuridega ning ajaloolastel on võimalik neid ära tunda.
Alfred nobel – Rootsi insener ja tööstur, dünamiidi ja ballistiidi leiutaja, kes kogus lõhkeainete tootmisega hiigelvaranduse, kuid teda rõhus teadmine, et tema toodang on seotud sõja ja tapatalgutega.

Ühistamine – taheti, et talupered astuksid kolhoosidesse ja sellep toimus 1945 25märts küüditamine, millega loodi hirmuõhkkond. Kulakutel kõrge põllumajanduse maks, propaganda, sovhoosid ehk eraomand
Üpris raske on vahet teha, milline oli tõeline Sokrates ja kus väljendas Platon oma mõtteid Sokratese nime all. Teda süüdistati jumalate salgamises ja noorsoo rikkumises ning kohtus ta mõistetigi surma.
Aastate nõukogu e. Geruusia, peale selle tagant, kui ei olnud rahvakoosolekut, siis valiti 5 eufoori, kes pidid kontrollima valitses nõukogu ja sealt hulgast valitud kuningate ja teiste võimu kandjate tegevust

Ajaloolaste andmeil on kommunistlikust GULAGist läbi käinud ligi 18 miljonit inimest. Kui siia lisada veel küüditatud (ümber asustatud) inimesed ulatub nõukogude totalitaarse režiimi ohvrite arv 25 miljonini.
Antud keeltes on tänapäevani säilinud kaheteistkümnendast dünastiast kuni Uue Riigi alguseni loodud kirjutised: jutud, kirjad ja äridokumendid, kõik hieraatilises kirjas papüürusele üles tähendatud.
Araablased ehk saratseenid ja kalifaadi kujunemine a. Islami kujunemine: • Meka kaupmees Muhamed (570-632) hakkas islami usku – allumist jumala tahtele – kuulutama pärast talle osaks saanud ilmutust.

Assignaat - revolutsiooni aegne paberraha Asutav Kogu- Rahvuskogu ümbernimetus, millega rõhutati soovi luua uus kord Bastille’ kindlus- oli 14.- 18. sajandil kindlus Pariisis, mida kasutati ka vanglana
Ühtsuse ehk panhellenismi ideed, kutsudes näiteks 380. a. olümpiamängudel ette kantud “Panegüürikas” (peokõnes) helleneid Ateena ja Sparta juhtimisel ühinema ajaloolise vaenlase Pärsia vastu.
Aasta vene - Prantsuse sõda (lk 88-89) Aleksander I ei suutnud andestada Napoleonile Austerlitzi all saadud lüüasaamist – üksnes Napoleoni sõjaline purustamine võis seda isiklikku häbi leevendada.

Absolutism - Preisi absolutistliku kuningavõimu inimesi. loojaks oli Sõdurkuningas Friedrich Wilhelm I. Prantsuse absolutism:1610.a. suri mõrvari käe Ohvitseriks saamisel nõuti sõjaväelist haridust.
Adrakohtunik – (Eestimaa) Adrakohtunikud: a). vasall võis kohut mõista talupoegade üle kriminaalsüütegude asjus; b). valvata heakorra järgi; c). lahendasid vasallide ja talupoegade vahelisi tülisid.
Amenhotep iii - õitsenguaeg • Üks rikkamaid vaarosid • Valitses 1386-1349 e.Kr • Sõdadeta aeg • Kultuuri ja ehitustegevuse tippaeg • Väga arnenenud kaubandus • Muumia leitud, kuid kaheldatakse

Angst - fear, despair, anxiety, realisation of purposelessness. To exist=to stand out from the ’mud’. To live with the full awareness of oneself. Ability to take responsibility for one’s action.
Üleminekuperiood – riikliku iseseisvuse taastamise ettevalmistusaeg Eestis 1990- 1991 ülemnõukogu otsuse järgi IME – Eesti teadlaste ettepanek aastast 1987 viia Eesti NSV üle täielkule isemajandamisele
Al idrisi - 1154. aastal joonistas Sitsiilia kuningriigi kuninga Roger II õukondlane araablane Al-Idrīsī maailmakaardile linna qlwry või flwry, mida on loetud ka Kaleweny ja mida peetakse Tallinnaks.

Alla 20 - aastaste maailmameistrivõistlustel, kus ta tuli maailmameistriks ja valiti MM-i parimaks mängijaks. Samal aastal kirjutas ta alla lepingule, mis seob teda FC Barcelonaga kuni 2014. aastani.
Animism - loodus on elav usuti looduse hingestatusesse Vägi-muinasusu põhimõiste, millega tähistati nii looduslikes objektides, elusolendeis kui ka sõnades sisalduvat erilist jõudu või energiat.
Auschwitz - Poola aladel asuv koonduslaagrite võrgustik, kus hukati tohutul hulgal vange, kes natside sõnul olid alainimesed (nt: juudid, mustlased jne). Ohvrite arvu raske teada, kuna laipu põletati.

Õiglus on irrelevantne • Konfliktikultuur (tulenes aumõistest): • valvelolek enda au suhtes • alaline valmisolek teisi haavata • Riikide katsed kehtestada vägivalla monopol, keelata duellid.
AU
Ühiskondlikud muutused - Est,Lat venelaste kodakondsuse probleem: kodanikud kõik I EV aegsed kodanikud + järglased, ülejäänud pidid taotlema kodakondsust naturalisatsiooni korras, mille põhinõudeks keeleeksam.
Ülemjooksul on vihmaperioodid. Juunis ja juulis tulev üleujutus (tänapäeval takistab tamm) kestab süigseni ja jätab maha pehme ja viljaka muda, millesse külvatakse seemned, millest sai kevadel saaki.

Aasta vene - P22. juunil 1812 kuulutas Prantsuse Napoleon I sõja Venemaale ning ööl vastu 24. juunit 1812 ületas 640 000-meheline Prantsuse Suur armee Neemeni jõe ja sellega Preisimaa-Venemaa piiri.
Ajakirjanduses – täielik tsensuur, suleti mitmed ajalehed, 4 ajalehte – Prantsusmaa peale Hariduses – lahutab kiriku haridusest, Kesk- ja Kõrgharidussüsteemide loomine, sõjaväekoolide soodustused.
Alade sõjalis - strateegilist tähtsust Läänemere kontrollijana väga ulatusliku autonoomiaga Soome ja mässulise Poola-Leedu vahel: Vene impeeriumi jaoks tõusis päevakorda pealinna Peterburi julgeolek.

Alamkoda 80 – rahvas valis  Eestile valiti PRESIDENT 1938a. K. Päts juhitav demokraatia  laiendati demokraatlikke vabadusi  Rahvusterviklikkuse rõhutamine  rahvusluse riiklik propageermine
Ameerika kodusõda - 1861–1865 Ameerika Ühendriikide territooriumil aset leidnud sõda • Ameerika iseseisvussõda- 1775–1783 • Põhjasõda- oli 1700–1721 peetud sõda ülemvõimu pärast Läänemerel.
Amon - Ra- päikesejumal Osiris- viljakuse jumal, siis allilmavalitseja Isis- taevajumalanna, naiste kaitsja Horos- viljakuse jumal Anubis- palsameerimise juma Thot- hieroglüüfide andja, kuu juma

Ülemkiht - vaarao suguvõsa 3) Sõjavägi- vana riigi ajal sai egiptus hakkama ilma sõjaväeta, väheste sõjaretkede jaoks kutsuti ajutine vägi kokku, mis pärast retke lõppu uuesti laiali saadeti.
Ümberrahvastumispoliitika – migrandid, dubleeritud haridussüsteem Ökoloogilise olukorra halvenemine – looduse reostamine Sotsiaalne pessimism – suurenev alkoholitarbimine ja enesetappude arv Majandus tervikuna:
Aastail 1868 - 1870 pidas Jakobson Vanemuise Seltsis kolm pikka kõnet, mis 1880. aastal ilmus pealkirja all “Kolm isamaa kõnet”. Jakobson jagas eesti rahva senise ajaloo kolme suurde põhiajajärku:

Amon - loomis-ja viljakus, Anubis-surnute, Hathor-armastuse- ja taevaj- nna, Horos-taeva, Isis-viljakuse-ja emadusj-nna, Osiris- surnute, Ra- päikese, Seth-kurjade jõudude, Thot- kuu-ja tarkuse.
Aristoteles – polis kui poliitilise korralduse loomulik ja ideaalne vorm Aquino Thomas (13. saj) – poliitilise elu põhivormiks „perfektne kogukond“, mis mõistab kohut ja karistab kurjategijaid.
Ateena – hõlmas Atika maakonna, demokraatiliku korraldusega alates Soloni reformidest (piiras võlaorjastamist ja jagas kodanikud varanduslikesse kihtidesse), demokraatia kinnistus Periklese ajal

Athena - Kargas täisrelvastuses Zeusi peast, taltsutas inimestele hobuse, tarkuse, arukuse lahingu ja puhtuse jumalanna, leitas palju käsitööalasid (kudumine, laeva ehitus), kangelaste kaitseja.
Auliseks pidamine tähendab võrdsust, samaaegselt pidi see sobituma tollasesse hierarhilisse süsteemi, üheks aunõudeks oli see, et au ise pidi sisaldama eeskätt lojaalsust endast kõrgemale vabale mehele.
Õukonnad – need kujundasid saksa kultuuri, baltisakslastel neid polnud, seega need kujundajad jäid ära. Balti provintsides oli harituimaks seisuseks vaimulikkond, neil pidi olema ülikooliharidus.

Ühendriikide hiina - poliitika osutus ning kontroll iga mõtteavalduse üle. edukaks. Uus venestamiskamp: 70.ate lõpul halvenes Araabia maade vastaseis Iisr: 57.a oli Iisrael Siinai olukord Baltimaades veelgi.
Ülemaailmne majanduskriis - algas 1929 „must neljapäev” , lõppes 1933 Põhjused:ületootmine, vale majandamine, aktsiatega spekuleerimine, börsi kokkuvarisemine, kõrged tollimaksud, loobumine vabakaubandusest.
Ülikoolil on tulnud selle aja kestel töötada ka Pärnus (1656-1710) ja olnud kohapeal täiesti suletud tegevuses, kus töötas vaid ülikooli surrogaat (asekool) Järvamaal Albu mõisas, mõisnikele.

Aadlimatrikkel – 1730.-40.-ndatel aastatel koostatud rüütelkonna liikmete erilised nimekirjad. Üksnes aadlinimekirja kantud aadlikkud omasid Eesti-ja Liivimaal poliitilisi ja majanduslikke eesõigusi.
Aafrika rahvuskongress - Aafrika põliselanike huvide kaitseks loodus poliitiline organisatsioon Valge revolutsioon- Pahlavi laiaulatusliku uuenduskava elluviimine, mille eesmärgiks oli muuta maa läänelikumaks.
Adratalupojad – erineva suurusega pool kuni 5 adramaad, sulased ja teenijatüdrukud (käisid teomeesteks). Üksjalad – enamasti adratalupoegade noorimad pojad, kes tallu ei mahtunud, rajasid talu end.

Ameerika minevikus on ka negatiivseid mälestusi. Nimelt "Mustal teisipäeval" kukkus New Yorki Aktsiabörs 11.7% ning seda krahhi 1929. aastal 29. oktoobril peetakse Suure depressiooni alguseks ja sümboliks.
Amiensi rahu – prantslased taandusid Napolist ja Kesk-Itaaliast, britid loobusid oma vallutustest (va Tseilon, mis oli võetud Hollandilt, ja Hispaanialt võetud Trinidadist). Malta anti ordule tagasi.
Antud sündmusi on vaadatud väga erinevatest vaatevinklitest, selge on ka see, et Venemaa versioon antud sündmuste käigust ning põhjendustest on sootuks erinev Gruusia enda ning üldiselt lääne omast.

Arhitekt edgar - Johan Kuusiku kavandite kohaselt alustati 1926.aastal kalmistu uue osa ümberkorraldustega. 1927. aastal kiideti heaks sama arhitekti poolt pakutud mausoleumitaolise mälestusehise kavand.
Aastaarvud – 1680 – reduktsioon,1696 – 1739 – 1765 – 1784 – 11. Mõisade liigitused: Köige enam oli 17.ja 18. saj rüütli- ehk eramöisaid, mis kuulusid peamiselt baltisaksa möisnikele.
Aastail 1781 - 1861 autatu üle 2500 panga, kuid paljud neist ei olnud usaldusväärsed; peaaedu kaks viiendikku neis pidi kümne aasta jooksul pärast asutamist oma tegevuse lõpetama.[1] 2. KESKPANGAD

Aioolia murre – vist kasutati samuti luuletuste kirjutamiseks (või lüürika vms mis iganes neil seal oli) Dooria murdes on kirjutatud Pindarose oodid, koorilaulud tragöödias (draama- ja luulekeel).
Aristoteles – • Ei pooldanud Platoni õpetust kahest maailmast – eksisteerib Platoni õpilane, vaid meeltega tajutav maailm, idee on asja olemus, mis on antiikaja määratletav üldistamise teel.
Asehaldur – valitses provintsi, kelleks oli endine magistraat 7. Augustus – Octavianus võttis endale aunime AUGUSTUS „auväärne“. Valitses 30 eKr – 14 pKr, oli Rooma riigile igati soodne.

Aumeeste kokkulepe – ei pea paberile kirjutama, sest tagatiseks on ausõna, selle lubaduse garantiiks on au. Võrdlus sõpruse ja armastusega – au on ühepoolne, austatakse kõrgema positsiooniga inimest.
Avamis - ja lõpetamistseremoonial ei olnud 16 riigi esindajad oma riigi lipu, vaid olümpia lipu all ning olümpiamängude hümn asendas autasutamistel riikide hümne, keda võistlejad esindasid.
Ülemaailmne majanduskriis – natside populaarsuse plahvatuslik kasv, 1932 aastal sai neist Riigipäeva suurim saadikurühm 5. Stalin pidas sotsiaaldemokraatiat peamiseks vaenlaseks ning seega keelas ära koostöö.

Aastail 1939 - 40 võeti Linnaarhiivi lühikese aja jooksul üle hulk 1939. aastal Umsiedlung´i käigus Eestist Saksamaale lahkunud perekondade ja tegevuse lõpetanud saksa institutsioonide dokumente.
Aastal pagulus - ehk eksiilvalitsuse, mille etteotsa sai EV viimase põhiseadusliku valitsuse vanim teovõimeline liige August Rei. Tema järel sai peaministriks Tõnis Klint ja peale teda Heinrich Mark.
Achilleuse kand – ainus nõrk koht), nupukas ja kõneosav Ithaka saare valitseja Odysseus jt. Pärast pikki ettevalmistusi kogunes Aulise sadamasse määratu armee, Homerose andmeil umbes 100 000 meest.

Amiid on karboksüülhappe funktsiooniderivaat, kus funktsionaalrühmaks on: O || – C – NH2 ● Amiidi nimetus moodustatakse karboksüülhappe nimest asendades liite- hape liitega – amiid.
Aphroditel on iluvöö ning tema sümboliteks on eriti viljakad või ilusad loomad ja kaunid lilled mis viitavad võimule looduse üle. Aphrodite valitseb osalt ka merd ja võib tagada head mereilma.
Arvepidamis - , mõõdu- ja kaalusüsteem oli neil enda oma. Kasvatasid NISU ja OTRA, saagi ülejääk hoidlates. Kasvatati ka RIISI ja PUUVILLA (1. koht, kus puuvillane riie). Põlluloomad elevandid.

Ühisjooned muutuvad ehk mõistetavamaks, kui käsitleda sofistide filosofeerimist mõistelise refleksioonina ühe olulise ühiskondliku muutuse üle, mida kreeka ühiskonnad 5-ndal sajandil eKr. läbi elasid.
Ametikohtadele on mitu. Valimine toimub salastatult ning igaühel on õigus enda arvamusele/seisukohale.Valimisõiguse saab kodanik 18aastaselt, ta peab olema teovõimeline ning Eesti Vabariigi kodanik.
Antonie watteau - Ta oli Flaami päritoluga, töötas Prantsusmaal, maalis aiapidusid ja teatrietendusi. Neis oli meeldivaid mahedaid toone, luulelisi pargivaateid ja valguse sillerdust rõivaste siidil.

Aristokraatia - parimate võim on valitsemise kord, kus võim kuulub päritavate eesõigustega ülikutele,vastandub monarhiale ja demokraatiale.Türannia-autoritaarne vägivalla režiim, hirmuvalitsus.
Assüüria – 9. – 7. saj; Assorlased; vallutati palju (Iisrael & Egiptus); regulaararmee Uus-Babüloonia – 626 -539; Nebukadnetsar 2.; Paabeli torn; Semiramise rippaiad Kahe jõe vaheline ala.
Asub lääne - Euroopas Saksamaa, Prantsusmaa ja Belgia vahel Suurhertsog Henri (1955) ● Täisnimi Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume ● Valitseb alates 2000. aastast ● Päris trooni oma

Ühendasid lääne - Saksamaad Berliiniga, et takistada sinna vajlike kaupade toimetamist. Lääneriigid korraldasid aga õhusilla, mis varustas sissepiiratud linna ööpäev läbi kütuse ja toiduainetega.
Üro sünnipäev – 24 okt 1945 7-8 mai 195 – Berliini vallutamine (Hitler seks ajaks ennast tapnud) kirjutatakse alla Saksa kapitulerimis aktidele 9 mai purustab NSVL Tšehhis viimased Saksa üksused.
Abtsiss kandis - Kõrge moraaliga, kõigutamatu, pealtnäha karm, aga tegelikkuses sooja südamega. Kõik inimesed kloostris pidid arvestama abtsissi otsustega, temal oli kõige suurem võim kloostris.