Vormistamise juhend - sarnased materjalid

uurimis, õppekava, kask, retsensioon, viide, tabelid, komisjon, pealkirjad, keemia, vilsandi, numbrid, võõrkeel, kuusk, näidis, viitamine, loend, kogumik, andmebaas, online, kirjed, põhjendus, diskussioon, direktor, jooniste, keskkonnakorraldus, environment, inglis, rohumaa, meetodid, mets, science, management, environmental, aastaarvu, aktid
Tööde vormistamise juhend
52
doc

Tööde vormistamise juhend

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
345 allalaadimist
Referaadi kirjutamine
6
pdf

Referaadi kirjutamine

Eesti keel - Põhikool
27 allalaadimist
Referaadi vormistamine
7
pdf

Referaadi vormistamine

REFERAADI VORMISTAMINE Mis on referaat? • Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik ülevaade. • Koostamisel tuginetakse allikate uurimisele. • Esitatakse eri autorite seisukohti. • Ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. • Esitatakse töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Vormindusnõuded • Kõik tööd esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4 (297x210). • Kiri Times New Roman. Tähemärgid peatüki sees võivad olla 12 pun...

Kirjandus - Põhikool
31 allalaadimist
Kirjalike õpilastööde vormistamine
5
pdf

Kirjalike õpilastööde vormistamine

1 Kirjalike õpilastööde vormistamine Teadustöödes on kindlad alljaotused, mis on paigutatud teatud järjestuses: -tiitelleht, -resümee (lõputöödel), -sisukord, -lühendite loetelu (vajadusel), -sissejuhatus, -töö põhiosa (jaotatakse peatükkideks ja nende alajaotusteks), -kokkuvõte, -kasutatud kirjanduse loetelu, -registrid (vajadusel), -lisad (vajadusel). • Tööd vormistatakse arvutil: ? A4 formaadis, ? ühepoolsel paberilehel, ? kirjatüüp Times New Roman, ? arvutikirja suurus 12 punkti, ? reavahe 1,5. • Lehe servad jäetakse vabaks: ? vasakul ja paremal 3,17 cm ning üla- ja aiaserval 2,54 cm. ? ...

Eesti keel - Keskkool
9 allalaadimist
Dokumendihaldus
10
doc

Dokumendihaldus

...n dokumendihaldussüsteemi sisestatud või seal loodud isiku poolt kellel on vastavad õigused ja kelle isikusamasus on tuvastatud autentimine Lähtudes dokumendiliigist kasutatakse lisaks eelpool nimetatud elementidele järgmisi elemente: aadress; adressaat; kasutusmärge; kontaktandmed; koostaja; lisaadressaat; lisamärge; pealkiri; seosviit; viit; muud dokumendi elemendid Dokumentide vormistamine Ametikiri Kõige sagedamini vormistatavaks dokumendiks üldse on kiri mida kasutatakse informatsiooni edastamiseks kirjasaatjate vahel Kirjasaatjateks võivad olla nii asutused kui ka üksikisikud Ametikiri kirjutatakse vähemalt kahes eksemplaris neist originaal kirjaplangile ja ärakiri samas formaadis paberilehele Ärakiri on vajalik selleks et oleks võimalik kontrollida – mida millest ja kellele kirjutati Kui ametikiri koostatakse kahe või enama ettevõtte nimel ...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
171 allalaadimist
Kuidas referaati teha-
8
pdf

Kuidas referaati teha ?

REFERAAT On lühiülevaade senistest uurimistulemustest. Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest); kirjalike materjalide läbitöötamise tulemusena koostatud kirjalik kokkuvõte, mis väljendab teiste mõtteid. Referaadis on oluline info kogumine, selle üldistamine, ka korrektne kirjalik väljendusoskus ja ÕIGE VORMISTAMINE. Ülevaatereferaadis ei pruugi kirjutaja oma arvamusi ega seisukohti esitada. Kui referaat eelneb teatud probleemi süvakäsitlusele, on soovitav esitada järeldused ning omapoolne arvamus. Referaadi maht ulatub 10 - 15 leheküljeni. REFERAADI KOOSTISOSAD 1. Tiitelleht 2. Sisukord 3. Sissejuhatus 4. Töö põhiosa 5. Kokkuvõte 6. Kasutatud kirjandus 7. Lisad TÖÖDE VORMISTAMINE Üldised nõuded Uurimistööd esitatakse tavaliselt A4...

Eesti keel - Põhikool
85 allalaadimist
Õigusalane inglise keel
19
doc

Õigusalane inglise keel

neÄlle Töö 1. osa = tõlge EST ? ing.k. Töö 2. osa = mõistete selgitamine = vt harjutused õpikust Sõnad/tõlked * U6 1. citizenship – kodakondsus 2. state – riik 3. lawful relationship- seaduslik suhe 4. determines mutual rights and obligations – määrab vastastikused õigused ja kohustused 5. questions of citizenship are first of all regulated by – kodakondsuse küsimused on eelkõige reguleeritud … abil/kaudu/alusel 6. the Constitution of the Republic of Estonia – EV PS 7. the Citizenship act – kodakondusseadus 8. according to § 8 - § 8 alusel/järgi 9. right to – õigus millelegi 10. shall be acquired...

Õigus - Tartu Ülikool
172 allalaadimist
Poeetika
22
docx

Poeetika

Värss. Siire. Värsisüsteemid. Värsijalg. Värsimõõt. Trohheus. Jamb. Daktül. Amfibrahh. Anapest. Riim. Riimitüübid. Algriim. Lõppriim. Täisriim. Irdriim. Liitriim. Meesriim. Naisriim. Daktülriim. Hüperdaktülriim. Paarisriim. Ristriim. Süliriim. Ahelriim. Lausriim. Segariim. Tuntumad riimitüübid. Kõne-, lause ja piltkujundid („Poeetika”, lk 39–59). Epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine, ümberütlus, allegooria, metonüümia, kordus, parallelism, antitees, astendus, retooriline küsimus, ellips, sõnamäng, paradoks, ristlause. Salm. Kinnisvormid. Ballaad. Sonett. Itaalia, prantsuse ja inglise sonett. Sonetipärg. Koomapalat “Poeetika” ILUKIRJANDUSLIKKUS ! Luule e POEESIA on keeleline looming, kunst. Ilukirjanduslikud tekstid: --> lüürika ! ! ! \-> eepika ! ! ! \-> dramaati...

Poeetika -
50 allalaadimist
Eesti psühholooge
15
doc

Eesti psühholooge

...sühholooge Psühholoogia alused Talis Bachmann, Rait Maruste kirjastus ilo, 2003 EESTI PSÜHHOLOOGE Eestikeelset psühholoogiaraamatut on mõtet kirjutada vaid siis, kui on selle lugejaid. Nimekirjas on neid, kes lõpetanud TÜ ja siirdunud teadusesse ja neid, kes õppinud mujal, olles Eestist emigreerunud. Kõiki eestlasi, kes on teinud psühholoogias uurimistööd, pole siin tutvustatud. Siin on need doktorid-professorid, keda ühendab aastatepikkune kuulumine rahvusvahelisse psühholoogiasse, nende kindel panus psühholoogiasse, iseseisvus teadusloomingus, uurimistöös saadud uutel teadusfaktidel põhinevad teoreetilised konseptsioonid, rahvusvaheliselt tähelepanu äratanud tööde mitmekesisus. Siinkohal on kirjeldatud ainult psühholoogide tegevusvaldkonda. Endel tulving Professor mälu: Toronto Ülikooli emeriitprofessor Endel Tulving kuulub 100 maailma tuntuima sotsiaal- ja käitumisteadlase ...

Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
121 allalaadimist
Uurimistöö kirjutamise juhend
41
doc

Uurimistöö kirjutamise juhend

...ul, kui seal eraldi vormistamisjuhendit ei ole. Erinevatest õpilaste uurimistööde konkurssidest osa võttes tasub kindlasti uurida, kas konkursil on vormistamisnõuded eraldi välja toodud või mitte. 7.1. Üldnõuded uurimistöö vormistamisel Uurimistöö esitatakse A4 formaadis valgetel lehtedel arvutikirjas. Kirjatüübiks on Times New Roman suurusega 12 punkti. Reavahe on 1,5 punkti (välja arvatud sisukord, loendid, tabelid ja muud sarnased tekstiosad, kus kasutatakse 1,0-kordset reavahet). Taandrida ei kasutata. Tekstilõigu ette jäetakse täiendav 6 punktine vahe. Tekst paigutatakse paberile rööpselt, püüdes seejuures vältida põhjendamatuid sõrendusi. Oluliste mõistete rõhutamiseks on lubatud kasutada paksu kirja (Bold), kursiivkirja (Italic) kasutakse vaid võõrkeelsetele sõnadele ja väljenditele. Lehekülje vasakusse serva jäetakse 3–4 cm, paremasse serva 2 cm ning ül...

Eesti keel - Keskkool
78 allalaadimist
UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE juhend
7
doc

UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE juhend

... • Ennustav Plagiaat (loomevargus) Plagiaati kaitsmisele ei lubata ja tööd ei arvestata. Töö ei tohi olla varastatud ega maha kirjutatud. Vormilised nõuded uurimusele • Tekst on umbisikulises tegumoes (n: töös käsitletakse) või kindla kõneviisi ainsuse kolmandas isikus (n: töö autor käsitleb). Halb vorm on mina/meie. • Arvud, numbrid Ühekohalised sõnaga Kahe- ja enamakohalised numbritega Suured arvud numbri ja sõnaga – 2 miljonit Käändelõppe numbritele ei lisata • Kaitsmisele esitatakse töö paberil. • Formaat A4 • Kiri Times New Roman • Kirja suurus 12pt • Reavahe 1,5 • Teksti servad mõlemalt poolt joondatud 2,5 cm ülalt ja alt 2 cm paremalt Kokku lepitud töörühma koosolekul 21.09.2011. 3-4 cm va...

Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist
Uurimustööks vajalik teada
21
doc

Uurimustööks vajalik teada

...anda üliõpilasele erialase teaduskirjanduse ja empiirilise materjali leidmise ja sellega töötamise kogemus; arendada üliõpilases oskust oma eriala kontekstis näha uurimisprobleeme ja neid formuleerida ning leida lahendusvõimalusi; õpetada üliõpilasele korrektset kirjalikku väljendusoskust teaduskeel ja erialane terminoloogia ; tutvustada ja õpetada üliõpilasele kirjaliku töö vormistamise nõudeid; anda ettevalmistus diplomitöö koostamiseks Koht õppekavas: Kursusetöö on õppekava osa Selle maht ja kaitsmise aeg on fikseeritud õppekavas Kaitsmisele pääsemise eelduseks on õigeaegselt esitatud kursusetöö Kursusetöö struktuuri ja vormistamise kirjeldus on toodud kolmandas peatükis Kursusetöö koostisosad orienteeruv maht ja hindamine on toodud lisas 1 Teoreetilise uurimuse kirjanduse ülevaade korral moodustub sisukord järgnevalt: kokkuvõte koost...

Uurimustöö metoodika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
170 allalaadimist
Teadustöö analüüs ja retsenseerimine-teadustöö metoodika
4
rtf

Teadustöö analüüs ja retsenseerimine, teadustöö metoodika

Kehaline kasvatus ja sport - Tartu Ülikool
38 allalaadimist
Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine
76
doc

Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine

...estikeelse teksti refereerimisel tuleb olla hoolikas, et algupärane mõte ei muutuks ning samuti ei tohi lisada omapoolseid seisukohti. Referaadi koostisosad, orienteeruv maht ja hindamine on toodud tabelis 3 (vt lisa 2 järg). Referaadi struktuuri ja vormistamise kirjeldus on toodud järgnevates peatükkides. 13 2.1.3. Mõistekaart Mõistekaart on graafiline joonis, milles on esitatud kesksed mõisted ja neid ühendavad sõnad, näitamaks seoseid nende vahel. Täpsemad juhised mõistekaardi koostamiseks annab õppeaine õppejõud. Mõistekaardi eesmärk on mõiste raamistiku abil arendada oskust integreerida eelnevaid ja uusi teadmisi ning osata näha ja luua seoseid nähtusest tervikpildi saamiseks. Mõistekaarti kasutatakse, et: ? genereerida ideid ja julgustada iseseisvalt mõtlema; ? kavandada kompleksset struktuuri ja anda edasi kompleks...

Eesti keel - Kutsekool
176 allalaadimist
Raamatukogunduse lõpueksam
30
doc

Raamatukogunduse lõpueksam

...ukogud 1872 Eesti Kirjameeste Selts püüdsid raamatutoodangut korrastada välja anti ka õpikuid Paranes raamatukaubandus esimene eesti raamatupood oli 1867 a asutatud Heinrich Laakmanni oma 1860 Tarvastu raamatukogu – esimene rahvaraamatukogu 1872 Metsiku Õppija Selts Metsiku Raamatukogu Mihkel Veske igal aastal ülevaade ilmunud raamatutest Ado Grenzstein esimene soovitusnimestik juhendas raamatukogude sisemist korraldust Eesti Kirjameeste Seltsi Raamatukogu kogus eesti raamatut eesmärgiks luua täielik eesti raamatute kogu 1868 Tartus Vene Raamatukogu 1890ndatel – karskuskuratooriumide raamatukogud lugemistoad Esimene karskusselts 1889 a Toris Alates 1896 hakkas Trükiasjade Peavalitsus saatma Tartu Ülikooli Raamatukogule kõiki eesti ja lätikeelseid raamatuid ajalehti ja ajakirju Eesti raamatu kogumine Eesti Üliõpilaste Selts Raama...

Raamatukogundus ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
86 allalaadimist
Lõputööde vormistamine
63
doc

Lõputööde vormistamine

... tulemused (teine osa, jaotis 4); 8) tulemused (kolmas osa, jaotis 5, 6, 7, 8); 9) kokkuvõte (nentiv ehk konstateeriv, järelduslik, soovituslik). Lõputöö kaitsmisel esitab üliõpilane lühikokkuvõtte oma tööst slaidide näol, mis on tehtud programmpaketi PowerPoint abil. Töö sisu paremaks lahtimõtestamiseks ja näitlikustamiseks on soovitav kasutada illustreerivaid vahendeid (diagramm, skeem, tabel, joonis, foto, videoklipp, fotoalbum, makett, mudel, täidetud ankeedid). Töö esitlemine algab esitleja pöördumisega komisjoni esimehe, liikmete ja ruumis viibijate poole. Ettekanne esitatakse umbisikulises kõneviisis, mineviku vormis, ladusalt ja informatiivselt, mis tähendab head ettevalmistustaset, vältides slaididelt esitatu (välja arvatud slaid 1...3) mahalugemist, nn loengut pimedatele. Ettekande teksti (peast ja/või paberilt) esitamisel osutatakse arvuti kursoriga, kaardikepiga või las...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
217 allalaadimist
Nõuded referaatide vormistamisele
7
doc

Nõuded referaatide vormistamisele

Arvutigraafika - Tallinna Tehnikaülikool
36 allalaadimist
Praktika aruanne - raamatupidamine
40
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...ektiivlepingu rakendatavuse kohta. Raamatupidamislikult on neist olulisimad tööle asumise kuupäev, palgatingimused ning põhi- ja lisapuhkuse kestus, kuna sellest lähtub palga- ja puhkusetasuarvestus. Töölepingust saab sel juhul raamatupidajale algdokument, millelt kasutada andmeid. Tuha Talu Oüs töötab hetkel üks juhusliku tööajaga abitööline ja üks talitaja alampalga määra alusel. Kogu muu personalitöö, nagu dokumentide vormistamine, arhiveerimine ning teadete edastamise juhtkonnale, teeb ära vastutav raamatupidaja. Lisatöö eest arvet ei esitata, kuna Tulutee OÜ lepingus Tuha Talu OÜga on need teenused sisse kirjutatud kui nõutavad toimingud, millega ei kaasne lisakulusid (ka kulutatav aeg sellele tööle praktikal oli väga väike). 4. Tuha Talu OÜ raamatupidamise töökorraldus ja tööjaotus Nagu juba sissejuhatuses sai mainitud, siis Tuha Talu OÜ ostab sisse raamatupidamisteenus...

Raamatupidamine - Kutsekool
517 allalaadimist
Kuidas kirjutada head sisukorda-sissejuhatust-põhiosa-kokkuvõtet ja kasutatud kirjandust-
4
odt

Kuidas kirjutada head sisukorda, sissejuhatust, põhiosa, kokkuvõtet ja kasutatud kirjandust ?

Teadus tööde alused (tta) - Keskkool
70 allalaadimist
Referaadi nõuded
4
doc

Referaadi nõuded

REFERAADI VORMISTAMISE NÕUDED: Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest). Referaadi maht on 10 lehekülge, millest 5 lk on sisulisi peatükke, ülejäänud: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte ja kasutatud kirjandus. Kasutada tuleb vähemalt 10 erinevat allikat ja vähemalt 3 neis peavad olema raamatud. Õpikuid referaadi tegemisel ei kasuta!!! Töö esitatakse valge A4 formaadis paberi ühel poolel • Kiri Times New Roman • Tähemärgi suurus 12 • Reavahe 1,5 • Peatükkide pealkirja on suurtähtedega, alapealkirjad väiketähtedega (va esitäht) • Pealkiri algab joondumisega vasakult ja selle lõppu ei panda punkti Töö põh...

Eesti keel - Keskkool
34 allalaadimist
Kirjalike tööde vormistamise juhend
17
pdf

Kirjalike tööde vormistamise juhend

... 2 7. Tekstilõiku alustada ilma taandeta. Tekstilõigud eraldada täiendava vahega suurusega 6 punkti. (Office 2003: Vorming Lõik Taanded ja vahed; Office 2007: Vorming?Lõik Lõik?Taanded vahed; Avaleht?Lõik Taanded vahed) Avaleht Lõik?Taanded ja vahed) Lõik 8. Töö iseseisvaid põhiosi (sisukord, sissejuhatus uus peatükk, kokkuvõte, kirjanduse loetelu) alustada uuelt leheküljelt. Kõik pealkirjad kirjutada kirjatüübis Arial paksus kirjas arvestades täiendavalt järgmiste nõuetega: • Esimese taseme (peatükkide) pealkirjad kirjutada suurtähtedega (suurtähtkiri) kirjasuurusega 16 punkti, vahe enne ja pärast pealkirja 12 punkti ja pealkiri paigutada rea keskele. Esimese taseme pealkirjad algavad alati uuelt leheküljelt. Esimese tase...

Kontoritöö tarkvara - Kutsekool
39 allalaadimist
Referaadi koostamise juhend
3
doc

Referaadi koostamise juhend

...• Töö maht Töö pikkus peab olema minimaalselt 1000 sõna (see on arvutitekstis tähesuurusega 12 ja reavahega 1 umbes 4 - 6 A4 formaadis lehte). Lisandub tiitelleht ja kasutatud kirjanduse leht. Seega on töös kokku vähemalt 6 – 8 lehte. Töösse võib lisada pilte ja jooniseid, kuid sel juhul peab arvestama, et tekstiosa ei lüheneks. Töös peab olema viiteid vähemalt 3 erinevale kirjandusallikale. • Töö vormistamine 1. Töö kirjutamiseks võta A4 formaadis paber. 2. Töö võid kirjutada arvuti abil, kasutades Microsoft Word´i tekstiformaati. 3. Kirjuta vaid lehe ühele poolele, teine poole jääb tühjaks. Leheküljed nummerda (tiitellehte ei nummerdata, leheküljenumbrid algavad teiselt lehelt numbriga ”2” sisukorraleht). Elva Gümnaasium 4. Tiitelleht – vaata näidist. 5. Sisukord on eraldi lehel (teisel lehel) ja selles peavad kaj...

Keemia - Põhikool
58 allalaadimist
TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND
24
doc

TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND

...g), korjatakse sisukorda. Seepärast tuleb hoiduda pealkirjade stiili kasutamist muuks otstarbeks, näiteks tiitellehe vormistamiseks. Pealkiri „Sisukord” on soovitav sisestada stiilis Normal, kuid visuaalselt sama kujuga kui Heading 1. Pealkirjades sõnu ei poolitata ja lühendite kasutamine ei ole soovitav. Pealkirjad paigutatakse lehe vasakusse serva. Kõiki peatükke ja töö iseseisvaid struktuuriüksusi (sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, allikate loetelu jne) alustatakse töös uuelt lehelt. Alapeatükid jätkavad teksti samal lehel, kui ruumi on. Kui alapeatüki pealkirjaga samale leheküljele mahub ainult üks rida järgnevat teksti, tuleks alustada uuelt lehelt. Lisad nummerdatakse iseseisvalt (paremale ülanurka LISA 1) ja pealkirjastatakse; fotod allkirjastatakse (kes või mis on fotol, millal ja kelle poolt jäädvustatud, kelle omanduses on originaal jms). Nii tekstis kui lisades asuvatel...

Uurimustöö - Põhikool
6 allalaadimist
Vormistamise juhend
5
pdf

Vormistamise juhend

... MS Word • õppeasutuse täielik nimetus (Jõhvi Kõik tiitellehele minevad andmed sisestada Gümnaasium) erinevatele ridadele. • töö pealkiri Format Paragraph... Alignment • alapealkiri (kui on) Centered • viide töö iseloomule (uurimistöö, referaat) Koostaja ja juhendaja andmed: • koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass • juhendaja ees- ja perekonnanimi Format Paragraph... Alignment Right • töö valmimise koht ja aasta NB! Vormindatav tekst eelnevalt märgistada! NB! Kirja kõrgus tiitellehel on 16 – 18 pt 6. Sisukord ...

Kirjandus - Keskkool
12 allalaadimist
Uurimistöö koostamine
23
rtf

Uurimistöö koostamine

...meetodite ja protseduuride kirjeldus; d) tulemused- töö käigus kogutud andmed töödeldud kujul, tabelid, skeemid, joonised jms. e) arutelu e. diskussioon- tulemuste tõlgendamine, võrdlemine seniteatuga, ettepanekud edasiseks uurimiseks; f) kasutatud materjalide bibliograafilised kirjed. Väitekirjapõhine uurimistöö koosneb selgelt eraldatud struktuuriühikutest: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, peatükid, kokkuvõte, kasutatud kirjandus jne. Vt. töö põhiosad. NB! Uurimistöö on kirjutatud lugejale, see vahendab teadmisi, mida on töö käigus omandatud ja mida nüüd tahetakse teistele teatavaks teha. Algusesse 2. Uurimistöö teaduslikkus. Teadustöö eesmärgiks on uute teadmiste saamine ja nende rakendamine ning sellest tulenevalt on teaduslikkuse tähtsaimaks tunnuseks originaalsus- tulemuste uudsus, algupärasus, esmakordsus. Teadustöö peaks sisaldama e...

Teadus tööde alused (tta) - Keskkool
152 allalaadimist
Uurimistöö näidis
8
docx

Uurimistöö näidis

...es ja taga peab olema valge puhas leht. Töö osade loogiline järjestus: 1. Tiitelleht 2. Sisukord 3. Sissejuhatus 4. Sisu peatükkidena 5. Kokkuvõte 6. Võõrkeelne lühikokkuvõte (kui on) 7. Kasutatud kirjandus 8. Lisad (kui on) 3.2 TIITELLEHT Tiitellehel peavad olema järgmised andmed (vt. näidist lisa nr 1): 1. õppeasutuse nimi; 2. töö pealkiri (suurte tähtedega); 3. viide töö iseloomule – uurimistöö, referaat jne; 4. autori ees- ja perekonnanimi; 5. juhendaja nimi 6. töö valmistamise koht ja aasta 3.3 SISUKORD Sisukord on töö alguses, tiitellehe järel. Sisukorras on kõik töö osad selles järjekorras, sõnastuses ja numeratsiooniga, nagu need esinevad töös endas. Kõik uurimistöö lisad tuuakse sisukorras koos pealkirjadega (vt. näidist lisa nr 2) 3.4. VIITAMINE Kõik töös kasutatud autorite seisukohad, tsitaadid, arvandmed, joonised jm peavad olema korrektselt ...

Uurimistöö - Keskkool
361 allalaadimist
Uurimistöö vormistamine
13
doc

Uurimistöö vormistamine

Uurimistöö vormistamine Üldnõuded Töö esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel A4 formaadis. Uurimistöö köidetakse kiirköitjasse. Töö peab olema trükitud arvutil. Töö tuleb trükkida kirjatüübis Times New Roman tähesuurusega 12 punkti ja reavahega 1,5. Lehe vaba äär peab üleval ja all olema 2,5 cm, paremal 1,5cm ja vasakul 3 cm. Tekstilõigud joondatakse mõlema serva järgi, seejuures ei tohi tekstis tekkida põhjendamatuid sõrendusi j...

Uurimistöö alused - Keskkool
146 allalaadimist
Uurimistöö vormistamine
27
doc

Uurimistöö vormistamine

Uurimistöö kirjutamise ja vormistamise juhend Tartu Gümnaasiumi õppekava järgi on üks eksami sooritamise vorme õpilase kirjutatud teaduslik töö, mille eesmärgiks on omandada: • teadusliku kirjandusega töötamise kogemus; • teaduslik väljendusoskus; • vormistusoskus. Gümnaasiumi eksamitöö on uurimistöö, mis on oma laadilt uurimus, mille tunnused on: • teoreetiline taust (kokkuvõte seni uuritud materjalist antud teema kohta); • erinevate uurimismeetodite kasutamine; • uurimistulemuste analüüs ja järeldused. 7.-9. klasside ja 10.-11. klasside eksamitöö võib olla ka referaat, mi...

Uurimistöö - Keskkool
503 allalaadimist
Teadustöö vormistamise juhend
21
pdf

Teadustöö vormistamise juhend

... 10 5 29 klassijuhatajate arv Küsitletud 88,9% 75,0% 90,9% 71,4% 82,3% klassijuhatajate osamäär 3.5.6 Illustratsioonid Töödes kasutatakse sõnalise osa visualiseerimiseks mitmesugust illustreerivat materjali graafikute, diagrammide, arvjooniste, skeemide, jooniste, fotode jne näol. Illustratsioonid tähistatakse üldnimetusega Joonis, millele järgneb järjekorranumber. Araabia numbrites numeratsioon võib olla läbiv töö ulatuses, kui jooniseid on vähe (kuni kümme) või peatükkide lõikes. Näiteks Joonis 3.5 - kus kolm tähistab peatüki, viis joonise järjekorranumbrit. Numeratsioon esitatakse illustratsiooni all. Sellele järgneb samal real illustratsiooni sisu avav lakooniline allkiri. Illustratsioon peab sisuliselt ja viite kaudu olema seostatud tekstiga. Viitamisel esitatakse ümarsulgudes illustratsiooni number (j...

Informaatika - Keskkool
25 allalaadimist
Uurimustöö vormistamise juhend
20
doc

Uurimustöö vormistamise juhend

...öö põhieesmärgid on: - omandada uurimistöö allikatega töötamise ja andmete kogumise kogemusi; - arendada korrektset kirjalikku väljendusoskust; - õppida uurimistööd korrektselt vormistama. Õpilaste uurimistööde peamised liigid on referaat ja uurimus. Ka essees võib leida uurimistöö elemente ning ka seda nimetatakse mõnikord õpilaste uurimistöö liigina. Referaat on lihtsaim uurimistöö, seepärast ongi suur osa õpilastöid referaadid. Referaat koondab ja süstematiseerib olemasolevat infot, uurimus aga esitab uudseid teadustulemusi. Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik teaduslik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse eelkõige allikate uurimisele. Referaadi ülesanne on anda ülevaade mõnest nähtusest või probleemist algupäraste tekstide põhjal. Referaat ei ole koopia, s.t tekstist tuleb otsida olulised ideed, mis antakse edasi oma sõnadega. Referaat esitab e...

Uurimistöö - Keskkool
82 allalaadimist
Uurimistöö koostamine
25
ppt

Uurimistöö koostamine

...k; ? Allikmaterjalide valik ja läbitöötamine; ? Ajakava/plaani koostamine; ? Andmete kogumine, uuringute ja vaatluste läbiviimine; Töö koostamise etapid ? Andmetöötlus; ? Töö teksti kirjutamine; ? Töö vormistamine ja korrektuur; ? Töö esitlus ja kaitsmine. Töö põhiosad ? I Tiitelleht järgmiste andmetega: õppeasutuse täielik nimetus, töö pealkiri, töö iseloom (uurimistöö, referaat vmt), koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi, töö valmimise koht ja aasta. Töö põhiosad ? II Sisukord kirjeldab töö struktuuri, sisaldab iga alaosa täpse pealkirja ja vastava lehekülje numbri. Töö põhiosad ? III Sissejuhatus sisaldab: ? Teema valiku põhjendust ? Töö eesmärgi sõnastamine ? Ülevaade kasutatud uurimismetoodikast ja meetoditest ? Ülevaade peamistest allikatest ? Üleva...

Uurimistöö alused - Keskkool
22 allalaadimist
Uurimistööde korraldamine
64
doc

Uurimistööde korraldamine

...PERLINK l Toc303167044Gümnaasiumi praktilise töö läbiviimise juhend kunstis Lisa 1 Tiitellehe vormistamise näidis Toc303167044 h 14 l Toc303167045Gümnaasiumi praktilise töö läbiviimise juhend kunstis Lisa 2 Sisukorra vormistamise näidis Toc303167045 h 15 l Toc303167046Gümnaasiumi praktilise töö läbiviimise juhend kunstis Lisa 3 Kirjanduse nimekirja vormistamine Toc303167046 h 16 l Toc303167047Tallinna Reaalkooli uurimistööde koostamise protsessi juhtimine Toc303167047 h 17 l Toc303167048Keskkooli/gümnaasiumi praktiline lõpueksami töö kunstis või disainis Toc303167048 h 24 l Toc303167049Meedia lõputöö ehk meediaprojekt lõpueksamina lähte ühisgümnaasiumis Toc303167049 h 25 l Toc303167050Õpilasürituse korraldamine kui praktiline töö ...

Uurimistöö - Keskkool
15 allalaadimist
Mis on uurimistöö
16
rtf

Mis on uurimistöö?

... koostamise koht ja aeg) Kohustuslike elementide õige paigutus 1 Joondamine 1 Kirja suurus 1 Tiitellehel ei ole numbrit näidatud 1 2 KOHUSTUSLIKUD Tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, 1 OSAD 5 P kasutatud materjalid Kõik peatükid algavad uuelt leheküljelt (page 1 break) Arvutil koostatud sisukord 1 Referaat salvestatud õigesse kausta 1 Kogu referaat on ühe failina 1 3 LEHEKÜLJE Veer...

Majandus - Keskkool
22 allalaadimist
Onomastika-nimekorraldus
58
rtf

Onomastika, nimekorraldus

... kaitseregistrisse hakata kandma ka põliseid ja muudetud eestipäraseid nimesid ning nimekaitse tasu vähendati 25 kroonilt 15 kroonile. Ka nimede eestistamise lihtsustatud korra tähtaega pikendati mitmel korral, viimati 1939. aastal kuni 1. jaanuarini 1941 (RT 1937, 101; 1939, 115). 3.2.3 Isikunimekorraldus Nõukogude ajal Nõukogude aja ülevaates, osalt ka varasemas ja hilisemas osas on refereeritud Piret Mõistliku bakalaureusetööd (Mõistlik 2001). 1. jaanuarist 1941 kehtestati Eestis Vene NFSV „Abielu, perekonna ja eestkoste seaduste koodeks“ (ENSV Teataja 1940, 73), millega tühistati kõik varem kehtinud nime puudutavad õigusaktid. Dokumentides tuli tarvitusele isanimi. Eraldi isikunimeseadust Nõukogude ajal vastu ei võetud. Nime muutmise kohta hakkas kehtima 1940. a 31. märtsi NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus „NSV Liidu kodanike perekonna- ja eesnimede muutmise korra kohta“ (NSV Liid...

onomastika -
18 allalaadimist
Asjaajamise alused
80
pdf

Asjaajamise alused

.........................................................19 4.1 Üldplank ja kirjaplank..........................................................................................19 4.2 Turvaelemendid ...................................................................................................20 5 Dokumendi vormistamine............................................................................................21 5.1 Käskkiri................................................................................................................21 5.1.1 Üldine informatsioon ...................................................................................21 5.1.2 Käskkirja koostamise protseduur.................................................................21 5.1.3 Käskkirja vorming .....................

Asjaajamise alused - Kutsekool
211 allalaadimist
Soovitusi uurimustööks
33
ppt

Soovitusi uurimustööks

... töö teksti kirjutamine ? töö vormistamine ja korrektuur ? töö esitlus ja kaitsmine UURIMISTÖÖ ALAJAOTUS ? Tiitelleht ? Sisukord ? Sissejuhatus ? Töö liigendamine peatükkideks ? Kokkuvõte ? Kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu ? Lisad ? Resümee TIITELLEHT ? Õppeasutuse täielik nimetus ? Autori ees-ja perekonnanimi ? TÖÖ PEALKIRI (suurtähtedega) ? Töö liik (uurimistöö, referaat vm) ? Juhendaja ees- ja perekonnanimi ? Töö valmimise koht ja aasta Kääpa Põhikool Õpilase ees-ja perekonnanimi UURIMISTÖÖ PEALKIRI Uurimistöö Juhendaja nimi Kääpa 2007 SISUKORD ? Sisukord tutvustab lugejat töö ülesehitusega ja annab teada, milliselt leheküljelt mida leida ? Sisukord paigutatakse töö ette, tiitellehe järele Sisukorra näidis SISSEJUHATUS .............................

Eesti keel - Põhikool
95 allalaadimist
Tööõiguse konspekt
26
doc

Tööõiguse konspekt

...iaalse vastutuse leping. Puhkuste arvestamisel loetakse üldtööaja hulka. Näide §33 katseaeg: Töötaja asus tööle kokana ja personalitöötaja tegi töövõtulepingu 1 kuuks (1. juuni). Peale 1 kuud sõlmis töölepingu 4-kuulise katseajaga. Peale 4 kuud lõpetati TL §86 p 5 – ebarahuldavad katseaja tulemused – alusel; põhjus – puudujäägid. Lõpetamine vormistati 02. novembril. Töötaja vaidlustas. 1. pidev töö, puudub konkreetse töö ärategemine – ei saa teha töövõtulepingut ? loetakse, et tegemist on määramata ajaks sõlmitud TL-ga 2. TL sõlmimisel poleks enam tohtinud katseaega kohaldada 3. §86 p 5 alla ei lähe puudujääk – katseaja ebarahuldavad tulemused – see on distsiplinaarkaristus, mis ei lõpeta katseaega 4. kuna katseaeg lõppes ilma teatamata, loetakse positiivseks – lõpetamine toimus järgmisel päeval. DOKUMENDID TÖÖLE ASUMISEL. Saab ainult neid nõuda, mingeid mu...

Tööõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
331 allalaadimist
EXCEL - Tabelitöötlus
40
doc

EXCEL - Tabelitöötlus

...jooned Toc228260638 h 19 l Toc228260639 20 Töölehe lahtrite vormindamine Toc228260639 h 19 l Toc228260640 21 AutoFormat Toc228260640 h 23 l Toc228260641 22 Format Painter Toc228260641 h 24 l Toc228260642 23 Stiilid Toc228260642 h 24 l Toc228260643 24 Lahtrite vormistamine Toc228260643 h 25 l Toc228260644 25 Vead Toc228260644 h 25 l Toc228260645 26 Arvutamine valemite abil Toc228260645 h 26 l Toc228260646 27 Summeerimine Toc228260646 h 28 l Toc228260647 28 Valemi kopeerimine Toc228260647 h 28 l Toc228260648 29 Viited teistele toolehtedele Toc228260648 h 28 l Toc228260649 ...

Arvutiõpetus - Kutsekool
227 allalaadimist
Haridus ja koolid iseseisvas eesti
13
doc

Haridus ja koolid iseseisvas eesti

...stus pidi kestma 8.-16. eluaastani või kooli lõpetamiseni. Koolide reformimist takistasid kutsega õpetajate puudus, liitklassid, ruumide vähesus ja vananenud koolimajad. Õppimistingimuste parandamiseks loodi kogu riigi jaoks fond, kust omavalitsused said laenu uute koolimajade ehitamiseks. Algkooli õppeained olid emakeel, matemaatika, loodusõpetus, maateadus, ajalugu, kodanikuõpetus, joonistamine, laulmine, käsitöö, võimlemine, usuõpetus (vabatahtlik) ja kodulugu (1.-3. kl.). Esimese võõrkeelena õpetati 3.-6. klassini saksa keelt, teise võõrkeelena 5. ja 6. klassis inglise keelt. Uues õppeplaanis suurendati emakeeletundide arvu, koduloole lisati juurde kõlblusõpetus ja kodanikuõpetus. Kõlblusõpetus käsitleti 1.-3. klassini koos kodulooga ning seejärel 4.-6. klassini iseseisvalt 1 tund nädalas. Kodulootundide ülesanne oli lastele kodukoha ümbruse tutvustamine. Kodulugu pidi panema alguse...

Kultuurilugu - Kutsekool
33 allalaadimist
KÜSITLUS
17
docx

KÜSITLUS

...t? Vakantne töökoht - Miks te kandideerite? -Missugused on teie kogemused antud töö valdkonnas? ( viidata ametikirjeldusele) - Missugust täiendõpet olete viimasel ajal saanud? - Siin on näitlik situatsioon, mis võib teie töös ette tulla .... (Kirjeldage stsenaariumi nt probleemne klient, kriisisituatsioon või mõni muu tööga seotud probleem) Mida te selles olukorras teeksite? - Kui te saate selle töö, missugust abi või tuge te vajaks, vähemalt algstaadiumis? Sotsiaalsed aspektid - Kirjeldage, mis hobid või teised huvid teil on? - Mis teid nendes tegevustes köidab? 15 Intervjuu lõpetamine. Järgnevad tähtsad aspektid tuleb teatavaks teha enne intervjuu lõppu : - pärida intervjueeritavalt, kas on küsimusi. Vastata neile nii põhjalikult kui võimalik; - anda vajalikku teavet töövõtu tingimuste kohta nt palgamäärad, töötunnid, puhkus, tööleasumise aeg; - ...

Andme-ja tekstitöötlus - Tallinna Tehnikakõrgkool
86 allalaadimist
Uurimustöö ülesehitus
3
txt

Uurimustöö ülesehitus

...iivne ja ammendav. Pealkiri s?nastab t?? p?hitulemuse(d) ja/v?i osundab antud uurimist?? p?hieesm?rgile ja/v?i p?hik?simus(t)ele. Tihti kasutatakse kahelauselist kooloniga eraldatud pealkirja: esimene osutab laiemale probleemile, teine p?stitab konkreetse kitsama k?simuse v?i tulemuse. Sisukord J?lgige, et toodud pealkirjad vastaksid t?pselt t??s esitatud pealkirjadele. Sissejuhatus Sissejuhatus on soovitavalt l?hike (1-3 lk). Jaguneb kolmeks alaosaks, mis suunavad lugeja ?ldiselt konkreetsele: (a) Alustatakse probleemi laiema tausta kirjeldusega. (b) Seej?rel tutvustatakse konkreetset kitsamat seni lahendamata v?i vaieldavat probleemi/probleeme antud vallas, mis k?esoleva uurimust??ga on otseselt seotud. (c) L?puks ?eldakse l?hidalt ja v?imalikult konkreetselt, mida kavatseti antud uurimist?? k?igus nende probleemide selgitamiseks ?ra teha: p?stitatakse uurimist?? eesm?rk(id) ja t??h?potees(id). Sissejuhatuses p...

Informaatika - Keskkool
45 allalaadimist
Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded
18
doc

Kuidas kirjutada referaati? üldnõuded

...iga. Kõikide peatükkide (sealhulgas ka eessõna, sissejuhatuse, kokkuvõtte, kasutatud kirjanduse ja resümee) pealkirjad kirjutatakse suurte tähtedega (v.a sisukorras). Alajaotuste, alapeatükkide, alapunktide jm pealkirjad kirjutatakse väiketähtedega (v.a suur algustäht). Pealkirjade järele punkti ei panda. Poolitused pealkirjades ei ole soovitavad. Kõiki peatükke, samuti töö teisi iseseisvaid komponente (sisukord, eessõna, sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu, resümee) soovitatakse alustada uuelt lehelt. Kui pealkirjaga samale lehele ei mahu vähemalt kaks rida sellele järgnevat teksti, tuleks kirjutamist alustada järgmiselt lehelt. Peatüki pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse vähemalt üks tühi rida. Pealkirja ja eelneva teksti vahele jäetakse vähemalt kaks tühja rida (Referaadi vormistamine ... 2005). MS Word’is koostatakse sisukord automaatselt, kui...

Eesti keel - Keskkool
14 allalaadimist
Õigusõpetus - põhiseadus ja õigussüsteemid
26
doc

Õigusõpetus - põhiseadus ja õigussüsteemid

...uri tunnistus Halduri põhiülesanded: 1. Selgitada välja võlad. 2. Valitseda pankroti vara. 3. Korraldada majandustegevust. Nõuded rahuldatakse järgmises järjekorras: 1. Pandiga tagatud nõuded. 2. Palk ja hüvitised Palga seadus Palk on tasu, mida kasutatakse üldjuhul rahas. Valitsus kehtastab igal aastal pqalga alammäära. Palga juurde kuuluvad palga tingimused: Lisatasud, juurdemaksed, tunnitöö, tükitöö. Kehtib võrdse soolise tasustamise põhimõte. Kollektiivleping võimaldab soodsamaid palgatingimusi. Tööandja peab andma töötajale teatise palga koostisosade kohta. Ilma töötaja nõusolekuta ei tohi tema palgasuurust avalikustada. Ületunni töö eest on 50% kõrgem tasu, puhkepäevadel 50%.Riigipühadel 2X suurem palk Õhtune töö 10 %. Öötöö 20 %. Tagatised ja hüvitised: Lapse toitmise ajaks säilitatakse keskmine palk. Sünnituseelse läbivaatuse puhul s...

Õigus - I Studium
171 allalaadimist
MIS ON REFERAAT
2
doc

MIS ON REFERAAT?

MIS ON REFERAAT? Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse olemasolevate tekstide uurimisele. Alustekstide sisu antakse edasi lühidalt oma sõnadega. Hea referaat on sisukas, hea sõnastusega ja korrektselt vormistatud. Referaadi maht on kuni 10 lehekülge (1. - 3. kl – sisu min 2 lk; 4. - 6. kl - sisu min 3 lk, 7. - 9. kl sisu min 5 lk), millest 5 lehekülge on tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte ja kasutatud materjalid. Lisasid mahu sisse ei arvestata. Töö esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4, soovitavalt kiirköitjas. Vormistatakse 1.- 4. kl: käsitsi või arvutis, 5.- 9. kl arvutis (kirjatüüp Times New Roman, tähesuurus 12 punkti, reavahe 1,5; servad ühtlustatud). Lehekülje vasakusse serva jäetakse köitmisruum 3 cm; paremal, üla- ja alaservas vaba ruumi 2,5 cm. Lõigud eraldatakse käsikirjas taandreaga, arvutitekstis tü...

Ajalugu - Põhikool
10 allalaadimist
Ühiskonnaõpetuse gümnaasiumi konspekt
20
rtf

Ühiskonnaõpetuse gümnaasiumi konspekt

...usüsteem, eelarvepoliitika, rahvusvaheline majanduskoostöö. 3. Indiviid ühiskonnas – sotsiaalne kihistumine, heaolu, vajadused ja tarbimine, sotsiaalpoliitika, inimeste erinevad rollid ühiskonnas ja nende analüüs, kodanikukaitse. Vältida tuleks emotsionaalseid vastuseid. 4. Kaasaja maailma mitmepalgelisus – maailma kultuuriline mitmekesisus, riikide erinev valitsemine, globaalprobleemid, rahvusvaheline koostöö, kaasaegse tehnoloogia mõju ühiskonnaarengule. -Euroopa Liidu kodakondsus – iga EL liikmesriigi kodanik saab kasutada poliitilisi õigusi, kui ta elab püsivalt liikmesriigis. Selleks, et olla EL kodanik, peab inimene olema mõne liikmesriigi kodanik. 5. Rahvusvaheline suhtlemine – ÜRÜ, NATO, EL, WTO, OSCE, Euroopa Nõukogu, UNICEF, UNESCO, Greenpeace – EL ja NATO liikmeid peab teadma. Otsustamispõhimõtted: konsensus või kompromiss. Ülesanded 1. Riigivõimu tunnused (lk 46): maksuk...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
22 allalaadimist
Sissejuhatus soome-ugri ja eesti keele uurimisse
10
doc

Sissejuhatus soome-ugri ja eesti keele uurimisse

KORDUSKÜSIMUSED EKSAMIKS 1. Mis on eesti keel, millal ja kuidas ta tekkis. Uurali ? soome-ugri ? läänemeresoome keeled. Kujunes 13.–16. sajanditel läänemeresoome algkeele hõimumurrete lähenemise ja teistest hõimumurretest ristumise tulemusel 2. Eesti keele sotsioperioodid. 1) Kuni 13. sajandini 2) 13.–16. sajandini 3) 16/17. sajandi algusest kuni 18. sajandi alguseni 4) 18. sajandi algusest kuni 1860. aastateni 5) 1860.–70. aastad 6) 1880. aastatest kuni aastateni 1914/20 7) Aastad 1914/20–1940/44 8) Aastatest 1940/44 k...

Eesti ja soome-ugri... - Tartu Ülikool
174 allalaadimist
Sissejuhatus eesti keele uurimisse
15
doc

Sissejuhatus eesti keele uurimisse

KORDAMISKÜSIMUSED EESTI KEELE UURIMISE OSA EKSAMIKS 1. Mis on eesti keel, millal ja kuidas ta tekkis. Eesti keel kujunes 13-16.sajandil läänemeresoome algkeele hõimumurrete lähenemise ja teiste hõimumurretest eristumise tulemusel. Kuuluvus keelesuguluse aluse: uurali? soome-ugri? läänemeresoome keeled (eesti, soome, liivi, karjala, vadja, isuri, vepsa). Ühiseid muutusi Eesti alal kõneldud murretes 13.-16.sajandil: • Konsonantide palatalisatsioon nt pall, kott • Lõpukadu ja sisekadu • Järgsilbi pikkade vokaalide lühenemine • n kadus sõna lõpust • ...

- Tartu Ülikool
52 allalaadimist
Arvuti tark- ja riistvara
46
doc

Arvuti tark- ja riistvara

Arvuti tark- ja riistvara Arvuti (PC, raal, kompuuter ...) on kahest osast koosnev süsteem, mis on määratud info töötlemiseks. Arvuti osad on: • tarkvara (software) kõik arvutis infot töötlevad programmid • riistvara (hardware) -nn. “käegakatsutav” osa : monitor, hiir, korpus jms ... Riistvara liigitakse otstarbe põhjal *sisendseadmed -> nendega sisestatakse andmed arvutisse klaviatuur, hiir, skänner, mikrofon *väljundseadmed -> nende kaudu...

Arvuti õpetus - Põhikool
30 allalaadimist
Tekstiõpetus
25
doc

Tekstiõpetus

...lemat o Unistusi 4. Mitu korda kordub veski? 12 5. Milliseid assesetsioone ehk seoseid tekitas luuletust lugedes? Kas meeldis, miks? Mulle ei meeldinud kuna ma ei loe selliseid luuletusi ja nad ei köida mind. 13 UURIMUSTÖÖD VORMISTAMINE Uurimus on iseseisev töö, mis ei piirdu ainult refereerimisega vaid sellest peavad selguma ka uurija seisukohad, järeldused ja uued teadus tulemused. Uurimustöö . . . puudub KOOSTAMISE ETAPID ? Teema valik; ? Allikamaterjalide valik ja läbitöötamine; ? Kava koostamine; ? Andmetöötlus: o Andmete kogumine; o Uuringute ja vaatluste läbiviimine; o Töö teksti kirjutamine; o Töö vormistamine ja korrektuur; o Töö esitlus ja kaitsmine. SISUKORD SISUKORD SISSEJUHATUS................................................

Eesti keel - Keskkool
34 allalaadimist
Referaadi vormistamine
8
docx

Referaadi vormistamine

TALLINNA TEENINDUSKOOL Helen Vaku KM12-PE Referaat Shokolaadi tooted juhendaja: AnnelyKallo Tallinn 2012 Helen Vaku shokolaadi tooted SISUKORD SISSEJUHATUS ................................................................................................................ 3 1. TEHNILISED NÕUDED............................................................................................ 4 2. TÖÖ OSAD............................................

Asjaajamine - Kutsekool
17 allalaadimist
Suur-väike algustäht
35
docx

Suur-väike algustäht

...utada Tallinna vanalinn. Õige on Alexanderi tehnika, mitte „aleksandertehnika”. Rahaühik euro on väikese tähega. Kirjutage Jüriöö park (esimene sõna suure tähega). Head uut aastat! Suure tähega on ainult lause esimene sõna. Õige on kirjutada Euroopa keeled. Sõna eurodirektiivid on väikese algustähega. Riigikogu sotsiaalkomisjon jm komisjonid on väiketähega. Õige on Eesti kitsejuust. Kirjutage zen-budism. Sõnaühend kuninglikud õhujõud on väiketähtedega. Ühendis Rootsi massaaž on esimene sõna suure tähega. Sõna jõulupidu on väikese algustähega. Sõnad jõulud, jõulupühad ja jõuluvana on väikese algustähega. Õige on aasta inimene (väikeste tähtedega). Ametinimetus vallavanem on väikese tähega. Sõna hansalinn on väiketähega ja kokku. Õige on kirjutada Ungari veinid (esimene sõna suure algustähega). Õige on kirjutada noore politseiniku preemia (mitte suurtäht...

Eesti keel - Keskkool
15 allalaadimist
Eesti keel - lõpuarvestuseks
9
doc

Eesti keel - lõpuarvestuseks

Eesti keel, arvestustööks, Ide Pihlak OT109, mai 2011 EESTI KEEL – KORDAMISEKS 1. LÜHENDID 1.1 Lühendites üldjuhul punkti ei kasutata. 1.2 Kui lühend langeb kokku mõne sõnaga, piisab sisepunktist, näit: e.m.a ; k.a 1.3 Kui liitsõna lühendatakse nii, et jääb alles esimese sõna iseloomulik osa, siis tuleb kautada sidekriipsu, näit: sots-dem ; maj-teadlane 1.4 Kui lühendatav sõna või fraas algab suure tähega, siis tehakse sellest suurtähtlühend, näit: ÜRO ; AK; TLÜ 1.5 Ladinakeelsed lühendid alati punktiga, näit. C.V. 1.5.1 ERANDIKS 1.5 puhul on NB ja ca, kuna need on muutunud “märgiks” 1.6 Kui lühendatav sõna või fraas algab väikese algustähega, siis tehakse sellest väiketähtühend, näit: jne ; st ; nn 1.7 ERANDID 1.6 punktist on traditsioonidele toetudes 1.7.1 nädalapäevad : E; T; ...

Eesti keel - Tallinna Majanduskool
55 allalaadimist
Andmebaasi loomine
6
doc

Andmebaasi loomine

ANDMEBAASI LOOMINE Start/Programs/Microsoft Access Käivitades programmi MS Access, ilmub avaaken, kus on järgmised osad: Create a New Database Using o Blank Access database - luua tühi andmebaas. o Access database Wizard - luua andmebaas kasutades targa abi. o Open an existing file- avada olemasolev fail. Vali Blank Access database ja klõpsa OK. Ilmub File New Database-aken. Enne, kui Te saate midagi tegema hakata, tuleb andmebaas luua. Access salvestab kõik Teie poolt tehtud objektid (tabelid, päringud jne.) sellesse andmebaasi (ühte faili). MS Accessi andmebaas on .mdb-laiendiga fail. Loo uus andmebaas u-kettale ja failinimeks pane Raamatukogu. Klõpsa ...

Informaatika - Keskkool
37 allalaadimist
Kordamine eesti keele eksamiks
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

...õiste liiki või laadi, moodustades koos temaga ühe kindlakskujunenud mõiste (liigimõistelise sisuga omastav) ja vastates küsimusele missugune? (mis liiki?, mis laadi?, mis?). Nt jahikoer, karjakoer, toakoer, linnukoer .., taskukell, seinakell, käekell, tornikell .., rongipilet, bussipilet, kontserdipilet, teatripilet .., kingapood, raamatupood, rauapood, toidupood ..; elektrituli, eksamitöö, muusikakool, laulupidu, koolikohustus, jõulupühad, rahvatants, keeleteadus, sõiduauto, marjakorv, aprillinali, põhjatuul, seapraad, tangusupp, tammepuu, särjekala, märtsikuu, linnulaul, röntgenikabinet, südamearst. Sellesama reegli järgi kirjutatakse kokku ka: 1. sihitisliku täiendiga omaette tähendusega ühendid (täiendosa märgib objekti, millele põhiosaga väljendatud tegevus on suunatud), nt vennaarmastus (‘armastatakse venda’, vrd v...

Eesti keel - Keskkool
107 allalaadimist
Konspekt
13
pdf

Konspekt

... 2.1-6/ Töölepingute register Ministeerium 50a lepingu lõpetamisest 2.1-7/ Tööettevõtulepingute register Ministeerium 10a ………………………. Haldusdokumentide vormistamine Plangid Dokument peab olema vormistatud korrektselt ja On trükitud või muul viisil valmistatud dokument, kuhu vastavuses konkreetse dokumendiliigi vorminguga. on jäetud tühjad väljad teatud informatsiooni ülesmärkimiseks. ...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
324 allalaadimist
Exeli õpetus
91
doc

Exeli õpetus

MS Excel 2007 TOC o 1 3 h z u l Toc231304013Töö alustamine Toc231304013 h 6 l Toc231304014Ekraanipilt Toc231304014 h 6 l Toc231304015Töövihikud ja töölehed Toc231304015 h 6 l Toc231304016Veerud read ja lahtrid – nendest koosnevad töölehed Toc231304016 h 7 l Toc231304017Tabeli salvestamine Toc231304017 h 7 l Toc...

Informaatika - Keskkool
151 allalaadimist
Ettevalmistus eksamiks
34
pdf

Ettevalmistus eksamiks

...lased arutlused võiksid sisaldada hetkel ühiskonnas aktuaalseid teemasid ja valupunkte. Arutlusel on peale pealkirjale vastavuse ja sisukuse olulised ka vorm ja õigekiri. Kõikide nende külgede hindamiseks on ühiskonnaõpetuse riigieksami komisjon koostanud hindamisjuhend. Juhendi järgi hinnatakse eksamiarutlusi järgmiselt: 3 Töö struktuur – 3p 1 p - esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud 2 p - töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub sissejuhatus või lõppsõna) 3 p - ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte) Teadmised ja näited – 4p 1 p - on esitatud mõni juhuslik fakt 2 p - esitatud piisavalt näiteid või fakte teema mõtestamiseks 3 p - näidete, faktide hulk on piisav ja nende valik põhjendatud 4 p - ilmneb eruditsioon ja lugemus Proble...

Ajalugu - Keskkool
448 allalaadimist
Exceli exami materjal
4
doc

Exceli exami materjal

Exceli exami materjal Exceli töövihik - Exceli faile nimetakse töövihikuteks. Exceli tööleht - Tööleheks nimetataksegi seda suurt tabelit, mis “laiutab” suuremal osal ekraanil. Aktiivne lahter – Lahter, mis on aktiivseks tehtud. Lahter või pesa – rea ja veeru ristumiskoht. Igal lahtril on aadress, mille moodustavad veerutäht ja reanumber (A1, C5 jne.). Lahtri aadress – A1 jne Lahtriplokk – Märgistatud lahtrid Aktiivne lahter – kus sa praegu asetsed Valem - on Exceli eriline moodus teha arvutusi, kasutades seejuures teistes ...

Arvutiõpetus - Kutsekool
124 allalaadimist
Õpilaste Suhtumine Seksuaalvähemusse
65
odt

Õpilaste Suhtumine Seksuaalvähemusse

Kuressaare Gümnaasium ÕPILASTE SUHTUMINE SEKSUAALVÄHEMUSTESSE Uurimistöö Kuressaare 2008 SisukordSisukord Sissejuhatus 3 1 Seksuaalne orientatsioon 5 1 1 Inimeste klassifitseerimine nende seksuaalse orientatsiooni alusel 5 1 1 1 Homoseksuaalsus 5 1 1 2 Heteroseksuaalsus 5 1 1 3 Biseksuaalsus 6 1 1 4 Aseksuaalsus 6 1 1 5 Panseksuaalsus 6 1 2 Seksuaalseid orientatsioone tähistavate terminite muutused ajas 6 1 2 1 Homoseksuaal 6 1 2 2 Heteroseksuaal 7 1 2 3...

Teadus tööde alused (tta) - Keskkool
106 allalaadimist
Kordamisküsimuste vastused
7
doc

Kordamisküsimuste vastused

... (probleemide, andmete ja metodite seast tuleb valida sellised, mis viivad kõige lühemat teed pidi tulemuseni) 10. selgus (ülesehituse otstarbekus, arutluse loogilisus, sõnastuse täpsus jne). 23. Teaduskraadide astmestik (bakalaureus, magister, doktor) – olemus, kellele omistatakse. Bakalaureus : 1) teadusbakalaureus – Bachelor of Sciences (BSc) 2) kunstide bakalaureus – Bachelor of Arts (BA) . Teadusbakalaureuse kraadi saavad üldjuhul fundamentaalteaduslikemale ainetele tuginevate õppekavade läbinud, bakalaureuse kraadi saavad rakenduslikuma ja/või humanitaaralase kõrghariduse läbinud üliõpilased. Magister: 1) teadus(te) magister – Master of Science(s) (MSc) 2) kunstide magister – Master of Arts (MA) Doktor: 1)teaduste doktor, filosoofiadoktor, meditsiinidoktor, õigusteaduse doktor 24. Akadeemiline personal: õppejõud - professor, emeriitprofessor dotsent, lektor, assiste...

Teadustöö alused - Eesti Maaülikool
172 allalaadimist
Majandusalased uurimismeetodid
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

...nde üldistatult esitamisest/raporteerimisest Sügis/2011 • Praktilise väljundina saavad üliõpilased parema ettekujutuse ja baasi erinevate kodutööde ja bakalaureuse töö ülesse ehitamiseks ja läbiviimiseks, ning kogemuse teadustöö tegemiseks. Mait Rungi mait.rungi@ttu.ee Kursuse korraldus Kodutöö • Kodutöö – 50% ...

Uurimistöö alused -
33 allalaadimist
Uurimustööde alused lõhike ülevaade
5
doc

Uurimustööde alused lõhike ülevaade

...llida - poliitiline, väljendab teatud hoiakut 2) Kvantitatiivne meetod - objektiivne, empiiriline uurimine, tugineb kindlatele andmetele - hüpoteesi kontroll on võimalik - väärtusvaba Konkreetsed meetodid: 1) Juhtumiuuring. Uuuritakse teatud sündmuseid, juhumeid. Selle ostarbeks viiakse läbi intervjuusid. 2) Dokumendiuuring. 3 7. Diplomitöö koostamine ja vormistamine. Diplomitöö peab sisaldama: - selge probleemiasetusega sissejuhatuse, milles selgitatakse uurimuse või arendustöö vajalikkust, probleemi aktuaalsust ja selle lahendamise viisi; - tegeliku töö kirjelduse koos saadud tulemuste analüüsiga; - kokkuvõtte põhiliste tulemuste loeteluna koos nende tähtsuse määratlemisega ja lahendamata jäänud probleemide ning edasiarendamise võimaluste äramärkimisega. Diplomitöö tuleb vormistada järgmise struktuuri kohaselt: 1) tiitelleht; 2) ...

Teadustöö alused - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
Eesti lähiajalugu
26
docx

Eesti lähiajalugu

...rimise komisjon - ülesandeks välja anda valge raamat, mis oleks kajastanud okupatsioonide mõju Eestile. Selle valge raamatu sisu väga mahukas ja ulatuslik ei ole. Lisaks sellele valgele raamatule ilmus ka väiksemaid uurimusi. Eesti Represseeritute registri büroo - asutati 1989. a ning see on tihedalt seotud Memento Liiduga - eesmärgiks kirja panna kõik represseeritud ja selles osas on tehtud ära päris mahukas töö, täna on ilmunud küüditute nimekirjad - väga oluline andmekogum, mis on okupatsioonimuuseumi kaudu kätte saada. Endiste Õpilas- Vabadusvõitlejate Liit - ühendab endisi üliõpilasi ja õpilasid, kes nõukogude ajal režiimi ajal välja astusid. Paralleelselt metsavendlusega oli väga jõuliselt olemas ka kooliõpilaste vastupanu. See liit on seda valdkonda dokumenteerinud ja tulemuseks oli Udo Josija poolt koostatud raamat “Saatusekaaslased”, kus on püütud fikseerida kõik need olulised or...

Ajalugu -
46 allalaadimist
Eesti Vabariik Aastal 1991-1994
26
docx

Eesti Vabariik Aastal 1991-1994

Eesti Vabariik Aastatel 1991-1994 Ajaloo Uurimustöö Tallinn 2012 Sisukord 1. Eesti taasiseseisvumine (1991) ...................................... 2. Valitsus (1992) ............................................................... 3. Eesti majandus (1993) .................................................... 4. Estonia katastroof (1994) .............................................. 5. Kasutatud kirjandus .........................................................

Ajalugu - Kutsekool
9 allalaadimist
Uurimustöö-Harri Jõgisalu
37
doc

Uurimustöö: Harri Jõgisalu

...gisalu Paadremal sünnikodus Tundides vesteldi poliitikast ja reisimuljeist teistesse maadesse Faðismi olemusest Itaalias ja Saksamaal andis jahmatamapaneva kirjelduse ajalooõpetaja Õpetajad olid nõudlikud tundides valitses hea distsipliin klassikursuse kordamise võimalust õpilastele ei antud Rõhku pandi iseseisva töö harjumuste kujunemisele Õpilased said palju praktilisi oskusi: kirjavahetus dokumentide vormistamine masinakiri tugev alus saksa keeles Nad toimetasid ja trükkisid oma ajalehte Poiste Hääl Kooli mainet tõstis õpilaste silmis tublisti seegi et paljud nende õpetajad olid ise kasutuses olevate õpikute autorid 1940 aasta sügisel oli Jõgisalu taas oma Sakala tänava koolis aga seekord Tallinna Poeglaste Kommertsgümnaasiumi ehk Komme õpilane mille noormees lõpetas kolme aasta asemel ühe aastaga Kui lõpuklassidele loeti ette Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi ringk...

Uurimistöö - Keskkool
17 allalaadimist
Automaaler
60
doc

Automaaler

ESF meede 1.1. projekt nr 1.0101-0176 „Kutseõppeasutuste õppekavade arendus” Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Õppekava ”AUTOMAALER” üld- ja põhiõpingute moodulid SELETUSKIRI 1. Õppekava eesmärk Automaalri õppekava eesmärk on võimaldada õppijal omandada sellised teoreetilised, praktilised, sotsiaalkultuurilised valmisolekud, et ta suudab: • iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ja oskusi erinevates töösituatsioonides; • ...

Auto õpetus - Kutsekool
178 allalaadimist
Arvutivõrgud-Väga põhjalik eksamimaterjal
35
doc

Arvutivõrgud. Väga põhjalik eksamimaterjal

...gnaalid ühest kohast teise 4)vastuvõtja, mis võtab signaali ja teisendab selle jälle adressaadi jaoks sobivale kujule 5)adressaat, kellele need allika poolt saadetud andmed on mõeldud kasutamiseks 2. Kommunikatsioonisüsteemi ülesanded Kommunikatsioonisüsteemi ülesanded on: 1)Edastussüsteemi kasulikkus – seisneb selles, et teha transport saatja ja vastuvõtja vahel nii efektiivseks kui võimalik. 2)Liidestamine - kommunikatsiooni tagamine saatja/vastuvõtja ja edastussüsteemi vahel läbi liideste. 3)Signaali genereerimine – kommunikatsiooni tagamiseks peavad signaalide omadused olema sellised, et neid oleks võimalik edastada ja, et need oleks vastuvõtjale tõlgendatavad. 4)Sünkroniseerimine – saatja ja vastuvõtja ei saa näiteks samal ajal pakette saata, muidu tekib kokkupõrge ja andmevahetusest ei tule midagi välja. 5)Andmevahetuse juhtmine – mis seisneb põhimõtteliselt andmevahetuse reeglite pai...

Arvutivõrgud - Tallinna Tehnikaülikool
279 allalaadimist
Auditeerimine
19
doc

Auditeerimine

...stab Rahandusministrile kõike üldkoosolekute otsuste koopiad. Rahandusminister võib nõuda täiendinfot. Audiitorkogu ei pea esitama infot mis sisaldab kutsesaladus ja selle otsustab juhatus. Kui audiitorkogu otsus on vastuolus seadusega peab Rahandusminister pöörduma halduskohtusse. Audiitor Füüsilisest isikust audiitor võib olla isik: 1. On teovõimeline 2. Kellel on vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureuse haridustase 3. Kes on laitmatu reputatsiooniga 4. Kellel on audiitori kutsetegevuseks piisa ettevalmistus ja 3 aastane töökogumus audiitori juhendamisel 5. Kes on sooritanud audiitoreksami Kui audiitori kutse on omandatud välismaal välisriigi kodaniku poolt peab ta sooritama Eestis tegutsemiseks eksami tööks vajalike õigusaktide tundmises. Peab omama kehtivat tööluba. Eksami võib sooritada eesti ja inglise keeles. Audiitoriks ei saa olla isik: 1. Kui kutset...

- Kutsekool
120 allalaadimist
Haridus Eesti kultuuris
18
docx

Haridus Eesti kultuuris

...petus jäi kirikuõpetajate ja kirikuvalitsuse järelevalve alla. Kooliõpetajate ametisse seadmine ja vallandamine allutati rahvakoolide inspektorile. Vallakoolid Maakoolides ei võidud kohe koolitööd ümber muuta, kuna vähesed õpetajad oskasid vene keelt. Kooliõpetajad täiendasid oma vene keelt iseõppimisega, agaramad korraldasid inspektori loal kohalikke kursusi. 1891 a. ühtlustati koolides õppetöö, pikendati õppeaastat ja suurendati koolitundide arvu nädalas. Koolitöö kestis 15. oktoobrist 15. aprillini ja nädalas oli 30-33 tundi. Peatähelepanu pöörati vene keelele, piibliloo ja aritmeetika õppimisele. 1893 a. anti välja taaskord ühine rahvakoolide seadus, kus leidis rõhutamist nõue, et siirdutaks venekeelsele õpetusele. Koolis pidid käima kõik 10-13 aastased lapsed kolm talve. Õppetöö kestis 9.00-16.00. Koolidesse jõudsid venekeelsed õpikud. Eestikeelsetest õpikut...

Haridus eesti kultuuris - Tallinna Ülikool
173 allalaadimist
TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL
43
pdf

TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010 (2007) ABIL

... SHIFT+F3 muuda täheregistrit (SUUR- või väiketähed või Suur Algustäht) CTRL+SHIFT+F3 kühvli sisu kleepimine (Spike) ALT+F3 automaatteksti loomine F4 viimase tegevuse kordamine CTRL+F4 aktiivse akna sulgemine ALT+F4 MS Wordi sulgemine F5 minek sihtkohta (lk, joonis, pealkiri jne), otsing, asendus (Go To) CTRL+SHIFT+F5 järjehoidja lisamine (Bookmark) F6 CTRL+F6 aknast järgmisesse aknasse liikumine F7 õigekiri ja grammatika SHIFT+F7 uurimistöö (teatmekirjandus, tõlge) ALT+F7 järgmise kirjavea leidmine (dokumendist) ALT GR+F7 tekstikursori, piiride jne märkimised (must vilkumine) F8 ...

Infotöötlus -
71 allalaadimist
Allikaõpetus
26
doc

Allikaõpetus

...ikate käsitlus väga avar. Marc Bloch – iga hinnang annab meile kahesugust teavet: iseloomustatava objekti kohta ning hindaja enda kohta. Eestlastest kirjutas hea allikaõpetuse õpiku G.P. Saar. Allikakriitikas tuleb arvestada (meetodid äkki?): • Murdepunktid muudavad mälu – suulise mälu edasikandumine raskendatud • Kollektiivne mälu on dünaamiline – sõnumit mõistetakse läbi oma aja prisma • Enese- ja kollektiivne identiteet allikates ja mälus: mina olen normaalne, teised on hälbega; mustatakse naabreid • Allikates on peidus kirjapanejate suhtumine • Interdistsiplinaarsus kultuuripildi avamisel • Mida suurem on ajavahe sündmuse ja teda fikseerivate andmete vahel, seda kriitilisem tuleb olla Allikaid peab kasutama komplektselt, erinevate allikate teabe ühendamisel võib leida uut sünergiat. LOODUS – ja TÄPPISTEADUSED ????? Kirjalikud allikad ÜRIK – keskajast või v...

Ajalugu - Tartu Ülikool
84 allalaadimist
Sooteadus
37
pdf

Sooteadus

Sooteadus MI. 0920 3,0 EAP 1. Sood ja sooteadus 2. Soode mõiste ja levik 2.1. Soo ja turba mõiste 2.2. Soostumist ja soode teket mõjutavad tegurid 2.3. Soode levik maailmas 2.4. Sood maastiku osana ja ökosüsteemina 3. Eesti soode ökoloogiline iseloomustus 3.1. Soostumist põhjustavad tegurid 3.2. Soode arenemiskäik 3.3. Veerežiim soodes 3.4. Turvas, turbaliigid ja -lasundid 3.5. Soode levik Eestis 4. Eesti soode üldine liigitus ja iseloomustus 4.1. Madalood 4.2. Siirdesood 4.3. Rabad 5. Aineringe sookooslustes 6. Soode kasutamine 6.1. Kasutamise võimalused 6.2. Soode kasutamine metsakasvatuses 6.2.1. Liigniiskuse tunnused, pahed ja põhjused 6.2.2. Melioratsiooni mõiste ja liigid; metsaparanduse objektid 6.2.3. Kuivendusviisid, nende valik 6.2.4. Kuivendusvõrgu ja kuivendussüstee...

Geoloogia - Eesti Maaülikool
60 allalaadimist
VA dokumendi- ja arhiivihalduse kriisireguleerimise analüüs
91
doc

VA dokumendi- ja arhiivihalduse kriisireguleerimise analüüs

...tingitud tekkida võivate hädaolukordade väljaselgitamine; riskide hindamine mille käigus toimub võimalike hädaolukordade tõenäosuse väljaselgitamine; võimalike hädaolukordade tagajärgede hindamine ning riskiklassi määramine; hädaolukordade analüüsi kokkuvõtte koostamine; riski vähendavate tegevuste kava e riskimaandamisplaani koostamine; riskianalüüsi ja riskianalüüsi kokkuvõtte vormistamine [22 lk 4] hädaolukorra võimalus x hädaolukorra tagajärjed = RISK VxT = R Profülaktika x kahjude vähendamineJoonis 1 4 Riskifaktori väljaarvutamine Riskianalüüsi koostaja/riskianalüüsi koostava asutuse eesmärgiks peaks olema võtta kasutusele piisavad ennetavad meetmed hädaolukorra tekkimise võimalikkuse vähendamiseks Selleks tuleb lisada ohutuse ja valmisolekuga seotud meetmed asutuse planeerimisse ja plaanidesse Riskianalüüs annab hea ülevaa...

Dokumendihaldus - Tallinna Ülikool
68 allalaadimist
Ahto Mülla - Filosoofia kogu aine konspekt
20
doc

Ahto Mülla - Filosoofia kogu aine konspekt

FILOSOOFIA – (Ahto Mülla) Hindeline arvestus (2 põhiülesannet 1)ainetöö 2)kontrolltöö 10 küsimust lünk-, tulp jne test + iseseisev lugemine ja loengu materjalid. Ainetöö tähtaeg nädal enne õppetöö lõppu. Läbi lugeda I.Meos „Kaasaja filosoofia“, E. Saarinen „Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest“. (Antiikklassikud lk 9-74). + lisamaterjalid mis tunnis antakse. Ainetöö teemal „Filosoofilised probleemid Fjodor Dostojevski teostes“: 20lk miinimum, 25-30lk optimaalne. Sisukord - nummerdatud Sissejuhatus 1/10 kogu töö mahust – autori köögipool. Millistele allikatele toetu...

Filosoofia - Kutsekool
249 allalaadimist
Maailmakirjandus IV
13
docx

Maailmakirjandus IV

...iirkondadest. Palju lõbusaid romantilise poeeme. William Wordsworth - selle grupeeringu juhtiv figuur. Thomas de Quincey sai nt Wordsworthi juures peavarju. Wordsworth on sündinud 7. aprillil 1770, sündis Inglismaal. Jäi varakult orvuks, jäi sugulaste hoolde - sugulased panid ta sinna Järvede piirkonda kooli, mis oli vahva vaba kool, ilmselt see mõjutas ka Wordsworthi hilisemat luuletajanatuuri - päeval toimus õppetöö, õhtul said õpilased peavarju taluperede juures. Wordsworth on ise ka öelnud, et selline koolikorraldus oli hea. See Järvede piirkond läks talle juba siis südamesse. 17. aastal läks Cambridge’I, hiljem läks Euroopasse rändama - 1787. Sattus sel ajal olema just Pariisis, kui Pr revolutsioon puhkes. See revolutsiooni kära mõjus Wordsworthile niimoodi, et temast sai veendunud konservatiiv - biograafia vastuolus tüüpilise romantisti omaga. Läks Inglismaal tagasi, osalt selleks, et ta polnu...

Kirjandus -
70 allalaadimist
Auditeerimise kokkuvõte
19
doc

Auditeerimise kokkuvõte

...glustuma. 2009.aasta lõpuks on Eestis välja antud 567 kutsetunnistust. Kokku muudeti audiitortegevuse seadust kaheksal korral, mis olid tehnilised muudatused. 8.märtsist 2010 jõustus uus audiitortegevuse seadus, mis lähtub kõikidest EL antud valdkonda reguleerivatest nõuetest. Audiitoritele esitatavad nõuded Audiitoriks võib olla füüsiline isik: • Kes on teovõimeline • Kellel on riiklikult tunnustatud bakalaureuse kraadile vastav haridus • Kes on laitmatu reputatsiooniga • Kes omab kutsetegevuseks vajalikku teoreetilist ettevalmistust ja 3aastast praktilist töökogemust audiitori käe all • Kes on sooritanud kutseeksami. Välisriigi kodanik võib tegutseda Eestis audiitorina, kes on sooritanud eksami Eesti seaduste tundmises, mida ta vajab kutsetegevuseks ja tal peab olema kehtiv tööluba. Audiitorina ei saa töötada isik: • Kelle kutsetegevus on lõpetatud ...

Auditeerimine - Tallinna Majanduskool
121 allalaadimist
Loogika aine ja ajalugu
20
doc

Loogika aine ja ajalugu

Loogika aine ja ajalugu: sissejuhatus T Tamme T Tammeti ja R Prangi loogikaõpikule Mõtlemisest tõestamiseni Tanel Tammet Department of Computer Sciences University of Göteborg and Chalmers University of Technology 41296 Göteborg Sweden email: tammet@cs chalmers se Puhta loogika eesmärk on olla õige kõigis võimalikes maailmades mitte ainult selles veider segases vaevarikkas maailmas kuhu juhus meid on heitnud Loogik peab eneses alal hoidma teatud annuse jumalikkust: ta ei tohi alanduda selle...

Loogika - Tartu Ülikool
64 allalaadimist
Reklaami psühholoogia
62
doc

Reklaami psühholoogia

Referaat Talis Bachmann,Reklaamipsühholoogia Tallinn 2009 Reklaamipsühholoogia Mis siis on reklaamipsühholoogia? Reklaamipsühholoogia kui tegevus on psühholoogia oskusteabe ning  vaimuelu nähtuste ja inimkäitumise alaste kogemuste kasutamine  reklaami tulemuslikkuse suurendamiseks. Enamik nendest  seaduspärastustest ja võtetest, mis on kasutatavad reklaamialal, on  kasutatavad ka poliitilises propagandas ja olmelises psühholoogilises  mõjustamises. Reklaami­ ja propagandainformatsioon on mõjustav/informeeriv ning  kuulub kellelegi kui autorile. Reklaami edastamise vahendeid on palju – Internet, raadio, TV,  ajalehed, ajakirjad, plakatid, pakendid, tooted ise, reklaamiprospektid,  reklaamkirjad, videokassetid jm. Reklaami esmaseks funktsiooniks on eristada produkti või teenust teiste  hulgast ning teha seda toote jaoks soodsalt. Reklaam peab ärgitama  tarbijaid kasutama uusi tooteid/teenuseid, kaasa aitama toote/teenuse  levikule ning kujundama välja teatud püsivad eelistused mingi kauba või  teenuse suhtes, kujundades seega oma kindla tarbijaskonna, kes on  sellele firmale või tootele lojaalne. Eduka reklaami üheks aluseks on toote või teenuse erilise nime loomine  või kasutuselevõtmine. Laiemas mõttes kujutab reklaamipsühholoogia endast kogu  psühholoogia metoodilis­teoreetilise arsenali rakendamist reklaami  vastuvõtuga seotud probleemide lahendamisel. Kitsamas mõttes on aga  reklaamipsühholoogia suhteliselt iseseisev distsipliin, mille raames  spetsiaalselt uuritakse inimkäitumist ja psüühika eripära eranditult  reklaami vastuvõtu olukorras. Reklaamipsühholoogia ei ole isoleeritud valdkond.  Psühholoogiadistsipliinidest on reklaamipsühholoogia „õdedeks­ vendadeks“ kaubanduspsühholoogia uurimisvaldkond. Küllaltki lähedal  seisab ka kommunikatsiooniteooria. Nelja P seadus : arvestada tuleb toodet, hinda, turustuskohta ja  edutamistegevust. Psühholoogilise mõjustamise valdkonnas on keskseks need võtted,  millega 1 inimene või mingi grupp paneb teise(d) inimese(d) või  inimgrupi(d) käituma endale sobival viisil ning psühholoogilise mõju  kujunemise ja kustumise seaduspärasused. Reklaamipsühholoogia ajaloost Intuitiivset või nn terve mõistuse psühholoogiat kasutatud juba nendest  iidsetest aegadest peale, kui me üldse reklaamist rääkida saame ning kui  teadusliku psühholoogia kujunemiseni 19. saj. II pooles oli veel väga  palju aega. Reklaamipsühholoogia kui psühholoogiaharu väljakujunemisel võime  eristada 2 momenti. Kõigepealt psühholoogiaklassikute varajased katsed  ja tähelepanekud ning nende kasutamine reklaamivaldkonnas, seejärel  aga spetsiaalsete raamatute ilmumine ja nende kasutamine. Reklaamipsühholoogia arengus oluliseks hüpeteks olid reklaamikunsti  teke ning fotograafia kasutuselevõtt. 1 uus ajastu sai alguse trükimasina  leiutamisega Johann Gutenbergi poolt 1440 ning veel 1 uus ajastu  fotograafia tekkimisega 1880. Esimesed reklaamile spetsialiseerunud  agentuurid tekkisid XIX saj. keskpaigas. Järgmiste etappidena tuleb  mainida telegraafi, telefoni, kinovõrgu tekkimine. 20. saj. reklaami ajastud: Müügiagentide ja proovireisijateajastu: Reklaamiuuringute tekke ajastu; Elektroonilise reklaami ajastu; Pärast II maailmasõda eristatavad etapid: „Ärgem olgem halvemad“ ajastu; Imagole orienteeritud ajastu; Positsioneerimisajastu; „Mina­ajastu“ Veebi ajastu. Võimsalt hakkab reklaamipsühholoogia arenema ...

Meedia - Keskkool
142 allalaadimist
Mõned Eesti muuseumid
42
docx

Mõned Eesti muuseumid

...ekesist kogu. Kui varem kasutati varade hoidmiseks ja eksponeerimiseks rendipindu, siis 1911. aastal koliti muuseumile ostetud majja Kohtu tänaval. Kavas oli kogu Provintsiaalmuuseumi edasi arendada osakondadena, kuid osakonna mõõdu andsid sel ajal välja vaid loodusteaduslikud ja kunstikogud. Loodusteaduslike kogudega tegelevas „Eestimaa provintsiaalse loodusteaduse sektsioonis” tehtavad uurimistööd, eriti geoloogia-alased, äratasid tähelepanu välismaalgi. Esimese maailmasõja päevil ähvardas ka Provintsiaalmuusemi kogusid Venemaale viimine. Tänu muuseumi passiivsele vastupanule jäi see ära. Niisiis läks Provintsiaalmuuseumil Tallinnas tunduvalt paremini kui Tartu Ülikooli muuseumil, mille varasid tänini täielikult tagasi pole saadud. Eesti Vabariigi ajal jätkas muuseum tegevust registreerituna Haridusministeeriumi kunsti- ja muinsusosakonnas, 1926. aastast nime all Eestimaa Kirjanduse Ühingu Mu...

Arvutid i -
21 allalaadimist
2009-aasta matemaatika riigieksami ülesanded ja lahendused
12
pdf

2009. aasta matemaatika riigieksami ülesanded ja lahendused

...stus on 120 minutit ja 2. osa kestus on 150 minutit. Kahe eksamiosa vahel on 45 minutiline vaheaeg. Käesoleva õppeaasta matemaatika riigieksam toimub 4. mail 2010.a, algusega kell 10.00. Eksaminandidele, kes mõjuvatel põhjustel põhieksamil osaleda ei saa, korraldatakse lisaeksam 17. mail 2010.a, algusega kell 10.00. Eksami 1. osa ülesannetega kontrollitakse gümnaasiumi ainekursuste põhiteadmiste ja -oskuste omandatust ning oskust neid teadmisi ja oskusi rakendada elulistes situatsioonides. Eksami 2. osa ülesannetega kontrollitakse, kuivõrd struktureeritud on eksaminandi teadmised, kui hästi ta suudab õpitud teadmisi seostada ja rakendada mitterutiinsete ülesannete korral ning milline on eksaminandi ettevalmistus õpingute jätkamiseks järgmisel haridusastmel (vt „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava“; http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=174787). Matemaatika riigieksami...

Matemaatika - Keskkool
821 allalaadimist
Võrdlev raamatukogundus
12
pdf

Võrdlev raamatukogundus

1. Võrdleva raamatukogunduse sisu võib kokku võtta järgmiste märksõnadega: - üksteiselt õppimine - sarnasuste ja erinevuste leidmine - toimuva kirjeldamine ja sellest tulenev analüüs / võrdlus - põhjuse ja tagajärje seoste analüüsimine Antud mõiste võeti kasutusele esmakordselt 1950-datel, kui Dane arvates oli võrdlev rmtk õpetus raamatukogude arengutest eri riikides, et leida juurutamist vääriv teistes maades. Tema arvates oli see põhjuse ja tagajärje uurimus rmtk arengust kogu maailmas. 1965.aastal ütles Foskett, et võrdlev rmtk haarab rahvusvaheliste...

Infoteadus -
30 allalaadimist
Pedagoogika uurimismeetodid kordamisküsimused
6
doc

Pedagoogika uurimismeetodid kordamisküsimused

Kordamisküsimused uurimismeetodites 1. Uurimistöö probleemi püstitamine, alaprobleemid. Uurimusele tuleb leida juhtmõte. Juhtmõttele vastavalt sõnastatakse ka uurimuse põhiprobleem. Põhiprobleemi analüüsimine ja täpsustamine viib uurimuse osaprobleemideni. Osaprobleeme võib nimetada ka alaprobleemideks. Samas ei pea järgima skeemi mehaaniliselt. Mõnes uurimuses võib olla ainult üks probleem või mitu samal tasemel probleemi, nii et pole arukas teha vahet põhi- ja osaprobleemide vahel. Põhiprobleem on tavaliselt üldküsimus, milles kajastub uuritav ainestik tervikuna. Alaprobleemide vastused annavad võimaluse vastata ka põhiprobleemile. Uurimisprobleemid esitatakse tavaliselt küsimuste kujul. Küsimuse vorm sõltub uurimuse eesmärgist. Kirjeldavas uurimuses küsitakse, kuidas või missugune mingi asi on. Seletavas uurimuses küsitakse, mispärast on asi niisugune või mis järeldub teatud asjaoludest. 2. Uurimistöö metodoloogia: kvalitatiivne, kvantitatiivne, komb...

Pedagoogika uurimismeetodid - Tartu Ülikool
107 allalaadimist
Keskkonnakaitse
30
doc

Keskkonnakaitse

Looduskaitse põhiseadused Loodus Üksikobjektid ja Ressursid e. loodusvarad maastik väärtused kaitstavad maa-alad Looduslikud Looduslikud varud tingimused Kaitse Konserveerimine ja Loodusressursside Soodsate Maastike meetodid ja ökosüsteemide ratsionaalne looduslike ökoloogia printsiibid seisundi säilitamine kasutus, kaitse, tingimuste optimeerimine ja taastamine, säilitamine ja ilme kujundamine ...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
610 allalaadimist
Turundustöö
24
doc

Turundustöö

......................................................5 2. TURUNDUSE INFOSÜSTEEM ..............................................................................7 3. TURUNDUSTEGEVUSE SENINE KORRALDUS.................................................8 4. ETTEVÕTTE TEGEVUSKESKOND JA ANALÜÜS...........................................11 4.1 Ettevõtte välis- ja sisekeskkond......................................................................... 11 4.2 Ettevõtte SWOT analüüs....................................................................................11 4.3 Sotsiaalsed..........................................................................................................12 4.4 Majanduslikud....................................................................................................13 4.5 Demograafilised............................

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
267 allalaadimist
Keelekümblus kui kasvatusfilosoofiline probleem
34
doc

Keelekümblus kui kasvatusfilosoofiline probleem

.... See ei ole ainult eesti keele õpimine nagu sellist, aga täiesti õppimine riigi keeles. On olemas nii varajane kui ka hiline keelekümbluse õppimine, mõlemad juhtumid on head. Muidugi vene õpilastel on algselt väga raske eesti keeles õpida, aga ajaga harjuvad nad. Selle programmi plussiks on, et lapsed valdavad juba lapsepõlvest kaht keel, vene ja eesti keel. Õpetajal on ka raske, sest temal on nagu kaheosaline töö, tema kohustus on, et õpilased said tunni teemast aru ja suutsid selle eesti keeles väljendada. Meie projektis esile toodud näited kindlustavad selle programmi positiivseid küljed. Kui vaadelda selle teema filosoofilisest vaatenurgast, võib öelda, et siin esinevad mõned raskused, see on eriti õpilaste käitumine, nende suhtumine õpetajasse ja eriti koolisse, kus nad õpivad. Projektist, Te teate, mis raskused on olemas ja kuidas neid likvideerida. 1. Teise keele keelekümblusprogrammi...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
78 allalaadimist
Eesti kultuurilugu- eksamiks
17
doc

Eesti kultuurilugu- eksamiks

Kultuuriajaloo arvestuseks •Klassikaline kultuuriajalugu- Kultuuri mõiste tekkis 19.sajandil, algselt keskenduti kõrgklassi mentaliteedi uurimisele, kunstiajaloole. Ühesõnaga, teemadevaldkond oli kitsam. •Uus kultuuriajalugu- Teemadering muutus palju laiemaks, hakati pisikesi asju uurima. Mikroajalugu(nt uuriti ühe küla elu).Rahvakultuur muutus oluliseks. Ameerika kultuuri avastamise ja õppimise kõrvalt hakati tähele panema ka endi ümber olevat kultuuri ning asuti seda uurima. Uuriti väga erinevaid asju (kasvõi näit...

Eesti kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
70 allalaadimist
T e a t a   v e a s t