Facebook Like
Add link

"Võlaõiguse üldosa" - 69 õppematerjali

71
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA Lepinguliste suhete üldiseloomustus Iga õiguskorda iseloomustab normatiivsus, mis tähendab teatud käitumisreeglite kehtestamist, millega määratakse inimkäitumise kohustuslikkus. Õiguslik regulatsioon peab tuginema põhiseadusele. Eesti õiguskord on kirjutatud õigusele tuginev õiguskord. Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) §-le 2 on tsiviilõiguse allikad seadus ja tava...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist
19
odt

Võlaõiguse üldosa konspekt

VÕS § 2. (1) Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. (2) Võlasuhte olemusest võib tuleneda võlasuhte poolte kohustus teatud viis...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
461 allalaadimist
142
doc

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

(E.Ilus’a "Rooma eraõiguse alused"). Teisisõnu - obligatsioon on õigussuhe, mille alusel üks või rohkem isikuid on õigustatud nõudma teiselt või teistelt isikutelt millegi teostamist, millegi sooritamist. Nimetatud sooritus ongi obligatsiooni objekt - see, millele on suunatud isikute õigused ja kohustused. Termin obligatsioon tuleneb ld obligare - siduma, kokku köitma. Võlaõiguse koht eraõiguse süsteemis nn pandektilise süsteemi järgi Õigussüsteemi, sh eraõiguse, korrastamisest kaasaegses mõttes saame me rääkida alates Bütsantsi (Ida- Rooma) imperaatori Justinianuse eestvedamisel toimunud kodifitseerimisest, mille tulemusena valmis Corpus iuris civilis ehk tsiviilõiguse kogus (edaspidi C.I.C.). C.I.C sel ajal (kodifitseerimist alustati kusagil 528.a. ning lõpetati 534.a.) sisaldas mitte ainul tsiviilõ...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
73 allalaadimist
100
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT

Eksamil 4-6 küsimust + kaasus. I LOENG Lepingulisis suhteid reguleerivad: Tsiviilõigus tegeleb nõudeõiguse küsimustega. (kellelt, mida ja mis alusel nõuda saame) Võlaõigus tegeleb lepinguliste suhetega. Võlaõigus on võlasuhteid käsitlev õigus. Võlaõi...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
220
docx

Võlaõiguse üldosa konspekt

Subjektiivne õigus- right. Selleks et subjektiivne õigus tekiks, peab olema mingi objektiivne (law) alus. Irene Kulli artikkel, allikatest Eesti Tsiviilõigusest Rooma õigusest pärineb võlasuhte sisuline eripära, mis seisneb selles, et terminiga võlg võib väljendada nii võlgniku täitekohustust kui ka võlausaldaja õigust nõuda kohustuste täitmist. Võlaõiguse keskne mõiste on võlasuhe. Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isiku ehk võlgniku) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või hoiduda mingi teo tegemisest (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist (ehk üks pool omandab õiguse nõuda võlgnikult teatud nõude sooritust). Võlaõigus reguleerib võlasuhet...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
201 allalaadimist
42
docx

Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS)

Probleemid – Ministeerium ostab auto (võlaõiguse valdkond), riik ostab auto – oleks nagu avalik õigus, aga kuulub võlaõiguse alla. 2) Subordinatsiooni teooria – avalikus õiguses on subjektid alluvus suhetes ja eraõiguses on subjektid võrdsed a. Mina ostan riigi käest auto (ma ei ole kohustatud seda ostma). Makse peab maksma –jah. b. Problee...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
11 allalaadimist
48
docx

Tsiviilõiguse üldosa

02.2009 Paul Varul Õppetöö korraldus: loengud ja seminarid. Seminarid on 8 rühmas. 27ndast nädalast hakkavad seminarid, so u 2 märtsi nädalast. Kõige tähtsam õppematerjal on loenukonspekt, sest õpikut korralikku ei ole. Kui seminarid on tehtud, siis see lõppeb hindelise konrtollkaasusega, mille hinne läheb arvesse eksamihindele. Kaasusest on võimalik saada 10 pu...

Tsiviilõiguse üldosa - Tartu Ülikool
496 allalaadimist
45
doc

TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA

TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA SISSEJUHATUS ERAÕIGUSESSE · ÕIGUSE mõiste tähendused: 1) objektiivne õigus ­ kehtivate õigusnormide kogum; 2) subjektiivne õigus ­ üksikule kuuluv konkreetne õigus. Sotsiaalsed normid: 1) õigusnormid; 2) tava- ja moraalinormid · ÕIGUSE liigid: 1) eraõigus; 2) avalik õigus (Rooma õiguse retseptsioon) · ÕIGUSSÜSTEEMID: 1) üldine õigussüsteem (common law) 2) Ko...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
7 allalaadimist
8
rtf

Kaasuse lahendus ja lepingu näide

II Seminari kaasuse lahendus 1.1 Faktilised asjaolud: Osapoolte vahel eksisteerib ostu-müügileping. Ostja põhikohustus on maksta tasu ning müüja põhikohustus on üle anda kaup, mis vastab lepingu kokkuleppitud tingimustele (antud juhul on tingimusteks, et auto on BMW 316 1,6 77 kw, esmane registreerimine 052002, aut...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
44
docx

VÕS üldosa kordamisküsimused

Võlasihte mõiste. Loetlege võlasuhte tekkimise alused. Võlasuhe ja vastutus. § 1. Seaduse kohaldamine (1) Käesoleva seaduse üldosas sätestatut kohaldatakse kõikidele käesolevas seaduses või muudes seadustes nimetatud lepingutele, muu hulgas töölepingule, ja muudele mitmepoolsetele tehingutele, samuti lepingutele, mida ei ole küll seaduses nimetatud, kuid mis ei ole seaduse sisu ja...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
38 allalaadimist
54
doc

Tsiviilõiguse üldosa

SISSEJUHATUS ERAÕIGUSESSE. TSIVIILÕIGUSE MÕISTE 1.1 Eraõigus ja avalik õigus Õigusest saab rääkida peamiselt kahes tähenduses: 1) objektiivse õiguse tähenduses 2) subjektiivse õiguse tähenduses Objektiivne õigus ­ õigusnormide kogu; õigusnorm ­ riiklikult tagatud üldise iseloomuga kirjutatud käitumisreegel (3 olulist tunnust!); üks liik sotsiaalsetes...

Õigus - Tartu Ülikool
151 allalaadimist
3
doc

PICC anals

Võlaõigu se ü ld osa k od utöö 2011 sü giss emestril : lü h iu u rimu s: Teema: Principles of International Commercial Contracts (PICC) Koostanud: 1. Millist valdkonda käsitletav instrument reguleerib? Eraõiguse Ühtlustamise Rahvusvahelise Instituudi (UNIDROIT) poolt esmakordselt 1994 aastal välja antud Rahvusvaheliste kaubanduslepingute põhimõtted (PICC) reguleerib rahvusvahelisi kaubanduslepinguid...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
10
docx

Lepinguõiguse Võlaõigus Seadustiku üldosa kordamisküsimused

Võlaõiguse koht eraõiguse süsteemis. Võlasuhte mõiste. Loetlege võlasuhte tekkimise alused. Võlasuhe ja vastutus. Era- ehk tsiviilõigus jaguneb asjaõiguseks, võlaõiguseks, pärimisõiguseks ja perekonnaõiguseks. Võlaõigus on eraõiguse osa, mille reguleerimisobjektiks on võlasuhted. Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
245 allalaadimist
27
doc

KONSPEKT - TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA

TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA 6. september 2012 Loeng ­ seminarid (seminari algus 18:45) · "Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud." · Riigikohtu lahendid (riigikohus.ee) Iseseisva tööna tutuvuda Rooma õigusega ja Saksa õigusega....

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
102 allalaadimist
54
doc

Tsiviilõiguse üldosa

Kviriitilik õigus kannab allikates sageli nimestust - ius civile. Seda ius civile't ei tule mingil juhul samastada praeguse aja tsiviilõigusega, sest neil mõlemal, nagu see ilmneb eespoolöeldusts, on erinev sisu ja ulatus. Reguleerib füüsiliste isikute vahelisi suhteid.  Võlaõigus. Võlaõigus reguleerib lepingulisi ja lepinguvälisi suhteidkohustusi. Koosneb omakorda kolmest alaosast: 1) võlaõiguse üldosa , 2) lepingute üksikud liigid, 3) lepinguvälised võlasuhted. V  Asjaõigus. Asjaõigus reguleerib omandit ja piiratud asjaõigusi. Määrab reeglid vallasomandi ja kinnisomandi ning piiratud asjaõiguste (reaalservituudid, isiklikud servituudid, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus) kohta, samuti sisaldab sätteid valduse, kinnisturaamatu, omandi kaitse ning kaasomandi kohta. A  Perekonnaõigus. Perekonnaõig...

Tsiviilõigus -
17 allalaadimist
7
docx

TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA

TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA KEVADSEMESTER 2014/2015 1. Sissejuhatus Eraõiguse harud: Avaliku õiguse harud (Ka avalik õiguslik - Tsiviilõigus võimukandja, nt KOV, võib osaleda eraõigussuhtes) - Äriõigus (kaubandusõigus) - Riigiõigus...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
4 allalaadimist
114
docx

Tsiviilõiguse üldosa konspekt

ka Jaapanis ja Lõuna-Koreas. Institutsiooniline: isikud, asjad, hagid Pandektiline: sätted, perekonnaõigus, asjaõigus, pärimisõigus, võlaõigus See, mis insitutsoonilises süsteemis on ISIK, leiab väljenduse pandektilises süsteemis üldsätetes, perekonnaõiguses, ASJAD on asjaõiguses, pärimisõiguses, HAGI on võlaõiguses (hõlmab ka pärimisõigust). Hollandi tsiviilkoodeks kaasaegseim, koosneb 10st raamatust. Erinevate süsteemidega riikide tsiviilõigused pole üldsegi nii erinevad kui võiks süsteemide erisusest arvata. Tsiviilõiguse mõiste objektiivses tähenduses – Tsiviilõigus objektiivses mõttes on tsiviilõigusnormid, mis reguleerivad isikute varalisi ja isiklikke suhteid poolte võrdsuse põhimõttel (maksuõigus reguleerib ka varalisi...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
38 allalaadimist
100
doc

Äriõiguse ja võlaõiguse konspekt

Osanikud peavad oma otsusega määrama ka osaühingu esindaja, kes sõlmib osaühingu poolt juhatuse liikmega vastava lepingu. Juhatuse liikme vastutus Juhatuse liikme vastutuse alused Isiku valimisega osaühingu juhatuse liikmeks tekib juhatuse liikme ja osaühingu vahel seaduse alusel õigussuhe, millest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus on reguleeritud erinevate õigusaktidega, eelkõige tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja äriseadustikuga, aga ka muude seadustega nagu raamatupidamise seadus, maksukorralduse seadus jne. Juhatuse liikme vastutus seaduse alusel tuleneb eelkõige TsÜS §-st 37 ja ÄS §-st 187 ning vastavates eriseadustes sätestatud alustest (nt maksukorralduse seaduse § 40 lg 1). Lisaks võib osaühing, kuigi tingimata ei pea, sõlmida juhatuse liikmega lepingu. Vastava lepinguga võidakse sätestada juhatuse liikme kohustused rangemana...

Õigus alused - Kutsekool
17 allalaadimist
82
ppt

Lepingulised suhted

• Konkreetseid eesmärke saavutatakse aga läbi erinevate õiguste ja kohustuste teostamise. • Lepingu poolte õigused ja kohustused tulenevad järgmistest allikatest: • Leping; • Seadus (VÕSi eriosa ja siis VÕSi üldosa ); • Tava ja praktika; • Kohtulahendid; • Üldpõhimõtted. Võlaõiguses kehtivad üldpõhimõtted • Tsiviilõigussuhteid reguleerivad lisaks lepingutele, seadustele ja tavadele ka üldpõhimõtted, nagu näiteks: • Lepinguvabaduse põhimõte - seisneb eelkõige vabaduses valida milline leping sõlmida, millise sisuga, kellega ja millises vormis. (ei ole absoluutne) • Dispositiivsuse põhimõte - vastavalt VÕS §-le 5 võib seaduses sätestatust võlasuhte poolte või lepin...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
40
docx

Rahvusvaheline avalik õigus

Tänapäeval peetakse rahvusvahelise õiguse subjektideks ka rahvusvahelisi organisatsioone ning piiratud määral füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Riigid suveräänsed ­ teoreetiliselt võrdsed; riike ei saa käskida ega keelata. Rahvusvaheline õigus- riikidevaheline õigus; teiste rahvusvahelise õiguse subjektide käitu...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun