Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Uus meremaa (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Uus- Meremaa Konstitutsiooniline Akt 1852 .a.
Uus-Meremaa Valimisseadus 1927.a.
Westminsteri 1931 .a.statuudi mõningate jagude vastuvõtmise akt. [25 november 1947.a.]
[Uus-Meremaa 1950.a.akt]
Uus-Meremaa
New Zealand
Aotearoa
Pindala 268,046 ruutkilomeetrit. Elanikke 3.389.000 (1990.a.). Iseseisvus 1931.a. Rahvuspüha 6.veebruar, Waitangi päev (1840.a. maoorid tunnistasid selle lepinguga Briti ülemvõimu). 1907.a. dominiooni staatuses . Peale Westminsteri statuudi aktsepteerimist sai 1947.a. täieliku iseseisvuse. Uus-Meremaa esimesest põhiseaduslikust 1852.a. Konstitutsioonilist Aktist on tänapäevaks [82 paragrahvist oli viimati (1960) 19 paragrahvi.] jõus enamus paragrahve kaotanud jõu ja asendatud uutega, mis on vastu võetud kas Inglise või oma parlamendi poolt. Paljud eluvaldkonnad ei ole reguleeritud normatiivaktidega, vaid tavadega – konstitutsiooniliste kokkulepetega.
Hümn: “God Defend New Zealand”(„Jumal kaitse Uus-Meremaad“). Muusika John Woods , 1878.a. Sõnad Thomas Bracken, 1875.a. Kohandatud 1940.a. Samuti: “God Save the Queen” (Jumal kaitse Kuningannat“ (sama mis Inglismaal), mis omab rahvushümniga võrdset staatust 1977.a.
Uus-Meremaa Konstitutsiooniline Akt
1852.a.
[15-16 Viktoria valitsemise aasta, 72 peatükk]
Uus-Meremaa kolooniale esindusliku Konstitutsiooni kinkimise Akt
[30 juuni 1852.a.]
1-31. [Tühistatud.]
32. Peaassamblee asutamine. Uus-Meremaa koloonias asutatakse Peaassamblee, mille koosseisus on Kuberner , [Seadusandlikust nõukogust *. (*See on välja jäetud kooskõlas 1(2) Seadusandliku nõukogu likvideerimise 1950.a. Aktiga.)] ja Esindajatekojast.
33-43. [Tühistatud.]
44.Peaassamblee kokkukutsumise koht ja aeg. – Uus-Meremaa Peaassamblee peab tulema kokku sellisel ajal ja sellises kohas Uus-Meremaa territooriumi piirides, millised hakkab Kuberner aegajalt oma spetsiaalse proklamatsiooniga määrama ; Kuberner võib oma äranägemise järgi Assamblee istungjärku sulgeda või selle laiali saata.
45.[Tühistatud.]
46.Ustavuse tõotus. – Mitte ükski mainitud Seadusandliku nõukogu või Esindajatekoja liige ei või osaleda istungil või hääletamisel enne seda, kui ta on andnud ja allkirjastanud alltoodud tõotuse Kuberneri või isiku või isikute ees, kes on volitatud tõotust vastu võtma:
“Mina, A. B., tõotan siiralt ja vannun olla ustav ja tõeliselt truu Tema Kõrgusele Kuninganna Viktoriale. Ja aidaku mind selles Jumal”.
47.Tõotuse asemel tehtud avaldus või deklaratsioon . – Igaühel, kellele on seadusega antud õigus tõotuse asemel teha pidulik avaldus või deklaratsioon, võib tõotuse asemel teha sellise avalduse või deklaratsiooni.
48-52.[Tühistatud.]
53.Peaassamblee õigus anda välja seadusi. – Mainitud Peaassambleel on õigus (allpool toodud väljajättude ja piiravate tingimustega) anda välja seadusi, et hoida rahu, korda ja Uus-Meremaa head juhtimist, niivõrd, kui need seadused ei satu vastuollu Inglismaa seadustega* (*Käesoleva paragrahvi mõttes on “Inglismaa seadused” all mõeldud impeeriumi seadusandlike akte, mille mõju laieneb Uus- Meremaale [Impeeriumi 1865.a. Akt kolooniate seaduste kehtivusest, §2 ja §3.]); seadused, mis on Peaassamblee poolt sellises korras välja antud tühistavad ja asendavad igasugused neile vasturääkivaid seadusi või korraldusi, milliseid võidi enne välja lasta mingite provintsi nõukogude poolt; on kehtetu ja ei oma jõudu igasugune seadus või korraldus, mis on antud välja mingi provintsi nõukogu poolt temale igas küsimuses antud volituste alusel, mille alusel tal on seadusandlik õigus, ülalpool mainitud volituste alusel, kuivõrd see seadus või korraldus asub vasturääkivuses või on sobimatu mingi Peaassamblee poolt vastu võetud seadusega.
54.Assigneerimine ja rahaliste vahendite väljaandmine. – Esindajatekojal ja Seadusandlikul nõukogul on õigus vastu võtta, aga Kuberneril ei ole õigust anda oma nõusolekut mingi eelnõule, mis eraldab riiklikele teenistustele ükskõik millise rahasumma Tema Kõrguse tuludest Uus-Meremaa piires, kui Kuberner eelnevalt Tema Kõrguse nimel ei soovitanud Esindajatekojal näha ette teatud riigiteenistuse asutamist, millele näidatud rahalised vahendid on määratud; ja kui käesolevas aktis ei ole teisiti ette nähtud, siis mitte mingi osa summast, Tema Kõrguse tuludest Uus-Meremaa piirides ei saa olla välja antud teisiti, kui käske täites, mis on Kuberneri poolt isiklikult allkirjastatud ja saadetud Uus-Meremaa Riikliku laekurile.
55.Kuberner võib anda eelnõusid kummasegi Kotta. – Kuberner võib seaduse alusel anda Seadusandlikku nõukogusse või ka Esindajatekotta läbivaatamiseks läkituse teel igasuguseid eelnõusid, milliseid ta loeb neile soovitavaks teha; kõik sellised eelnõud kuuluvad läbivaatamisele sellises sobivas korras, milline määratletakse sellise asja suhtes ülalpool mainitud eeskirjade ja käskudega.
56.Kuberner võib olla eelnõuga nõus, võib selle tagasi lükata, võib eelnõu reserveerida või teha sellesse parandusi. – Kui Seadusandlikus nõukogus või Esindajatekojas vastu võetud eelnõu on esitatud Kubernerile Tema Kõrguse nõusoleku saamiseks, siis Kuberner kuulutab oma äranägemise põhjal, kuid ikkagi pidades kinni käesoleva akti määrustest ja neist juhistest, milliseid ta on aegajalt saanud Tema Kõrguselt, et ta, Tema Kõrguse nimel, väljendab sellise eelnõu suhtes nõusolekut, või siis ta keeldub selle eelnõu heakskiitmisest, või et ta reserveerib sellise eelnõu Tema Kõrguse heaksarvamisele; kusjuures , ainult , Kuberner, enne kui väljenda nõusolekut mingi temale sellises korras esitatud eelnõu suhtes, võib seaduslikul alusel teha sellesse selliseid parandusi, milliseid ta peab vajalikuks või sihipäraseks, ja läkitusena saata selline eelnõu koos selliste parandustega Seadusandlikku nõukokku või Esindajatekotta, nagu ta peab sobivaks, tagasi; selliste paranduste Nõukogus või vastavalt Kojas läbivaatamine leiab aset sellises sobivas korras, milline saab ettenähtud
sellise asja jaoks ülalpool toodud reeglites ja käskudes.
§57.Kuberner on kohustatud järgima Tema Kõrguse poolt antud instruktsioone. – Tema Kõrgus võib seaduslikul alusel Salanõukogu soovituste alusel, või Tema Kõrguse allkirja ning pitsatiga, või ühe riigi peasekretäri vahendusel aegajalt saata Uus-Meremaa Kubernerile selliseid instruktsioone, millised Tema Kõrgus peab sobivaks teha Kuberneri juhtimiseks temale käesolevate instruktsioonidega antud volituste alusel nõusoleku väljendamiseks , või nõusolekust keeldumiseks, või Tema Kõrguse heaksarvamisel eelnõude reserveerimiseks, mis kuuluvad vastuvõtmisele mainitud Seadusandliku nõukogu või Esindajatekoja poolt; seejuures peab Kuberner tegutsema vastavalt antud instruktsioonidele.
§58.Tema Kõrguse poolt Kuberneri heakskiidu saanud eelnõude tagasilükkamine. – Kui mingi Kubernerile esitatud eelnõu suhtes, mis on esitatud Tema Kõrguse heakskiidu saamiseks, see Kuberner väljendab Tema Kõrguse nimel nõusolekut, siis ta on kohustatud esimesel sobival juhul selle üle andma ühele Tema Kõrguse riigi peasekretärile selle eelnõu autentse koopia, mille suhtes on antud sellises korras nõusolek; kahe aasta jooksul peale seda, kui selline eelnõu on riigisekretäri poolt saadud, võib Tema Kõrgus seaduse alusel kuulutada Käsuga Nõukogus sellise eelnõu tagasilükkamisest. Selline tagasilükkamine, koos sellise eelnõu ülaltoodud korras saamise kuupäeva tõendava riigisekretäri allkirja ning pitsatiga tõendiga, peale seda kui temast on kuulutatud Kuberneri poolt Seadusandlikule nõukogule või Esindajatekojale suuliselt või läkituse teel, või proklamatsiooni teel “Valitsuse Teatajas”, teeb mainitud eelnõu sellise kuulutamise päevast tühiseks ja annulleerituks.
§59.Reserveeritud eelnõud jõustuvad vaid Tema Kõrguse nõusolekul. – Mitte ükski eelnõu, mis on reserveeritud Tema Kõrguse heaksarvamiseks, ei saa jõustuda või kehtida Uus- Meremaal seni, kui Kuberner ei teata oma kõnes, või läkitusega mainitud Seadusandlikule nõukogule ja Esindajatekojale, või proklamatsiooni teel, et selline eelnõu oli esitatud Tema Kõrgusele Nõukogus ja et Tema Kõrgusel oli meelepärane selle suhtes väljendada nõusolekut; Seadusandliku nõukogu ja Esindajatekoja päevikutes tuleb teha sissekanne igast sellisest kõnest, läkitusest või proklamatsioonist, aga sissekandest tehtud vastaval moel tõestatud koopia peab olema üleantud Ülemkohtu registraatorile, või teisele ettenähtud ametiisikule, selle säilitamiseks Uus-Meremaa arhiivides. Mitte ükski eelnõu, mis on ülalpool toodud korras reserveeritud, ei oma jõudu ega kehti Uus-Meremaal, kui Tema Kõrguse heakskiidust ei ole ülalpool toodud viisil teatatud kahe aasta kestel, alates lugemist päevast, mil selline eelnõu oli ülalpool toodud korras esitatud Kubernerile Tema Kõrgusele läbivaatamiseks.
§60.[Tühistatud.]
§61.Sõjaväe varustamiseks määratud asjad ei kuulu tollimaksustamisele, nõnda nagu ei tohi võtta makse, lõive jne. , rahvusvahelisi lepinguid rikkudes. – Peaassambleel ei ole õigust panna peale makse asjadele, mida veetakse Tema Kõrguse maa- ja merevägedele, võrdselt tal ei ole õigust panna peale makse, keelde või piiranguid, vabastada maksudest, anda ergutuspreemiaid, tagastada tollimakse, või kinkida muid privileege mingite asjade välja või sisseveol, või võtta makse laevade laadimise eest rikkudes mingit rahvusvahelist lepingut või lepinguid, mis on sõlmitud Tema Kõrguse ja mingi välisriigi vahel.
§62. §63. [Tühistatud.]
§64. Lisas näidatud tsiviil- ja kohtuteenistuse kulude katteks rahasummade väljamaksmine. – Tema Kõrgusele tuleb igal aastal maksta välja tuludest, mis on saadud sellistest maksudest, tollidest, lõivudest ja muudest koormistest, aga ka Uus-Meremaal asuvate Krooni kasutamata maade müügist, rahalised summad , mis on näidatud käesoleva Akti Lisas; sellised summad kuuluvad väljamaksmisele, et katta Lisas näidatud teenistuste- ning sihtotstarbelisi kulusid ja need peavad olema väljaantud Uus-Meremaa laekuri poolt, käskude alusel, milliseid hakatakse talle aegajalt saatma Kuberneri allkirja ning pitsatiga.
§65.Lisas toodud rahaliste summade suuruse muutmine. – Uus-Meremaa Peaassambleel on õigus mingi akti või aktidega muuta kõiki või mõnda summat, mis on toodud ülalpool viidatud Lisas, aga ka selliste summade määramiseks teenistuse ja sihtotstarbelisteks kulutusteks, mis on Lisas näidatud; kuid iga eelnõu, mis võetud vastu Seadusandliku nõukogu ja Esindajatekoja poolt, mis suunatud Kuberneri töötasu muutmisele, või rahaliste kulutuste suurust, mis on ette nähtud pärismaalaste vajadusteks, peab olema reserveeritud Tema Kõrguse heaksarvamisele; kuni akti või aktidega muutmiseni, mis ülalpool mainitud, jääb Kuberneri ja kohtunike töötasu selliseks nagu ta oli näidatud vastavas Lisas; rahaliste vahendite kulutamise üksikasjalikum aruanne käesolevatest assigneeringutest, mis tehtud käesoleva akti, või sarnase Peaassamblee akti või aktide alusel, millistest on mainitud ülalpool, erinevatele teenistustele või eesmärkidel, mis näidatud mainitud Lisas, peab olema esitatud Seadusandlikku nõukokku ja Esindajatekotta kolmekümne päeva jooksul peale istungjärgu avamist , kohe peale seda, kui sellised kulutused on tehtud; seejuures Peaassambleel ei ole õigust mingi aktiga, mis ülalpool mainitud, vähendada mingi kohtuniku töötasu seni, kui ta täidab oma ametikohustusi, millised tal on sellise akti vastuvõtmise hetkel.
§66.Tulude jaotamine. – Peale maksete sooritamist, mis tulid teha käesoleva akti määruste alusel, kuulub kogu maksu, lõivude ja takside tulude ülejäänud summa, mis võetud Peaassamblee mingi akti alusel, jaotamisele konkreetsete eesmärkide vahel, millised on selles suhtes igasuguse Peaassamblee aktiga ette kirjutatud.
§66-70.[Tühistatud.]
§71.Pärismaalaste seadusi ja tavasid puudutavad määrused. – Kui osutub otstarbekaks Uus-Meremaal elavate aborigeenide või pärismaalaste seaduste, tavade ja kommete säilitamine, kuivõrd sellised seadused, tavad ja kombed ei ole vasturääkivuses üldinimlike printsiipidega, et neid juhtida nende sisesuhetes ja kaubanduslikus läbikäimises, ja kui võib osutuda otstarbekaks eraldada teatud ringkonnad, milles sellistest seadustest , tavadest ja kommetest tuleb kinni pidada, siis:
Tema Kõrgusel on õigus, seaduse alusel, Ühendatud Kuningriigi suure pitsatiga kinnitatud armuliku Annetuskirjaga, aegajalt ette määrata meetmete võtmist ülalpool mainitud eesmärkide saavutamiseks, sõltumata sellest, kas kohalikud seadused, tavad ja kombed asuvad Inglismaa seadustega, statuutidega või tavadega, mis omavad jõudu Uus-Meremaal või selle mingis osas, vasturääkivuses.
§72.Peaassamblee võib reguleerida kasutamata maade müümist jne. – Pidades kinni käesoleva akti määrustest, on Peaassambleel õigus anda välja seadusi, mis reguleerivad Uus-Meremaal Krooni kasutamata maade müümist, rendile- või kasutada andmist; kõik maatükid mille üle, kooskõlas alljärgnevate määrustega, möödub pärismaalaste tiitel [kasutamisõigus, ? omandiõigus ?], nõnda nagu ka muud maad, mis märgitud istungjärgu aktis, mis toimus Tema Kõrguse 10/11 valitsemisaastal (112 Peatükk), on aktis, mille eesmärgiks oli Uus-Meremaa koloniseerimine ja anda Uus-Meremaa kompaniidele laenuvõimalus, Krooni maade osastisena (demesne) tuleb lugeda ja vaadelda käesoleva akti mõttes Krooni kasutamata maadena.
§73-79.[Tühistatud.]
§80.Termini “Kuberner” tõlgendamine. – Käesoleva akti tõlgendamisel tähendab termin “Kuberner” isikut, kes antud ajal seaduslikul alusel teostab Uus-Meremaa juhtimist.
§81.[Tühistatud.]
§82.Aktide ja määruste avaldamine. – Proklamatsioon käesolevast aktist ja kõik proklamatsioonid, mis tulevad avaldada selle määruse alusel, avaldatakse uus-meremaa “Valitsuse teatajas”.
Lisa. [Tühistatud.]
310704VKL
***
Uus-Meremaa Valimisseadus 1927.a.
Akt, mis konsolideerib mõned Peaassamblee seadusandlikud aktid , mis puudutavad rahvaesindust Esindajatekojas.
[11 november 1927.a.]
1.Lühendatud nimetus, elluviimine jne. – 1) Käesolev akt võib olla nimetatud 1927.a. Valimisseaduseks ja see jõustub esimesel jaanuaril 1928.a.
2) Käesolev akt on jaotatud järgmistesse osadesse:
I Osa. Esindajatekoja moodustamine (§3 – 27)
II Osa. Valimiste ettevalmistamine (§28 – 99)
III Osa. Valimiste reguleerimine (§100 – 179)
IV Osa. Maooride esindatus (§180 – 197)
V Osa. Petitsioonid valimistest, äraostmine ja teised ebaseaduslikud teod (§198 – 242)
VI Osa. Muud küsimused (§243 – 252)*
(*Siin on toodud vaid Valimisseaduse I –IV Osa.)
2.Tõlgendamine. – Käesolevas aktis on, kui kontekstist ei tulene muud,
“täisealine” tähendab* [*“tähendab” on allpool asendatud sidekriipsuga] isikut, kellel on täitunud 21. eluaasta;
“avaldaja” - isikut, kes pöördub avaldusega;
“avaldus” - avaldust, mis on tehtud kellegi poolt, et tema nimi kanda mingi ringkonna valijate nimekirja;
hääletamise ruum” sisaldab igasugust maja või ehitust, mida kasutatakse valimiste läbiviimise ruumina;
“lisavalimised” - igasuguseid valimisi, erandiks üldvalimised;
“kandidaat” - igasugust mees- või naissoost isikut, kes on esitatud Esindajatekoja liikmekandidaadiks ja käesoleva akti V osas tähendab igasugust mees- või naissoost isikut, kes on teinud kandidaadiks saamise kavatsuse avalduse;
“ettekirjutusi väljaandev klerk ” - ametiisikut, kes on määratud välja andma ettekirjutusi Esindajatekoja liikmete valimistest;
“maksukoguja” - tollimaksude võtjat ja selleks on mingi sadama või muu koha tähtsaim tolliametnik;
“ebaseaduslikud toimingud ” - äraostmist, kostitamist, keelatud mõjutamist või variisikute kasutamist, nii nagu see on määratletud käesoleva aktiga või nagu see on tunnistatud Parlamendi üldise õigusega; siia kuulub igasugune käesoleva aktiga ebaseaduslikuks kuulutatud tegu;
“esitamise päev” [kandidaatide] - päeva, mis on kehtestatud kandidaadiks esitamise dokumentide vastuvõtmise viimaseks tähtajaks;
“ringkond, või valimisringkond ” - Uus-Meremaa ringkonda või rajooni, mille esindajaks valitakse Esindajatekoja liige;
“valimised” - Esindajatekoja liikme valimist;
“valija” - iga isikut, kelle nimi on kantud valijate nimekirja ja kellel on õigus osaleda igasugustel valimistel;
“üldvalimised” – valimised mida viiakse läbi peale Peaassamblee laialisaatmist või selle Esindajateekoja liikmete volituste tähtaja möödumisel;
“ettekirjutuste väljaandmine” – päeva, millel mingi ringkonna registraator saab kirja või telegrammina teate sellest, et ettekirjutusi väljaandev klerk või isik, kes tegutseb tema asemel, kirjutas alla antud ringkonnas valimiste läbiviimise ettekirjutusele;
“esialgne nimekiri” – valijate üldist või lisanimekirja, mis on koostatud valijate ametliku üldise või lisanimekirja ettevalmistamise käigus;
maoori ” – Uus-Meremaa aborigeeni ja haarab sega rassist isikuid ning nende järeltulijaid ning nende järeltulijaid abielust põliselanikega;
“kapten” – igasugust isikut (erandiks loots), kes
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Uus meremaa #1 Uus meremaa #2 Uus meremaa #3 Uus meremaa #4 Uus meremaa #5 Uus meremaa #6 Uus meremaa #7 Uus meremaa #8 Uus meremaa #9 Uus meremaa #10 Uus meremaa #11 Uus meremaa #12 Uus meremaa #13 Uus meremaa #14 Uus meremaa #15 Uus meremaa #16 Uus meremaa #17 Uus meremaa #18 Uus meremaa #19 Uus meremaa #20 Uus meremaa #21 Uus meremaa #22 Uus meremaa #23 Uus meremaa #24 Uus meremaa #25 Uus meremaa #26 Uus meremaa #27 Uus meremaa #28 Uus meremaa #29 Uus meremaa #30 Uus meremaa #31 Uus meremaa #32 Uus meremaa #33 Uus meremaa #34 Uus meremaa #35 Uus meremaa #36
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 36 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-01-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 3 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor nataly.roose Õppematerjali autor

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

75
doc
Kohaliku omavalitsuse õigus
1072
pdf
Logistika õpik
236
pdf
J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa
72
doc
Riigiõigus
269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
107
doc
Õiguse alused põhjalik konspekt
125
docx
Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid
192
pdf
Riigikaitse õpik

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun