Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Uurimistöö koostamise juhend (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Milles seisneb selle teema uudsus, rakenduslik tähendus ?
  • Missugused on minu ajalised ja materiaalsed võimalused ?
  • Mis on minu uurimuse mõte, milleks ma seda teen ?
  • Milline formaat valida ?
  • Milline info valida ?
 
Säutsu twitteris
Uurimistöö  koostamisest  
 
 
UURIMISTÖÖ KOOSTAMINE 
Õppematerjalid  ja  
  Soovitusi  uurimistöö  koostamiseks , Uurimustöö kui õppimise 
kasulikud viited: 
moodus , Uurimistöö juhend, Uurimistööde koostamise ja  vormista -
mise  juhend 
NB! Sisujuhi ja alajaotuste  pealkirjad   toimivad  linkidena! 
 
SISUJUHT 
1. Uurimistööst ............................................................................................................................................... 1 
2. Uurimistöö teaduslikkus. ............................................................................................................................ 2 
3. Uurimistöö koostamise protsess ................................................................................................................. 3 
4. Teema valik. ............................................................................................................................................... 3 
5. Töö eesmärk, ülesanded ja  hüpotees . ......................................................................................................... 4 
     Uurimusliku töö koostamise etapid ........................................................................................................... 5 
6. Töö põhiosad ja nende vormistamise nõuded. ............................................................................................ 6 
7.  Viitamine  (e. allikate näitamine) ja bibliograafilised  kirjed . ...................................................................... 8 
8.  Tabelite  ja  jooniste  vormistamine. ............................................................................................................ 10 
9. Soovitusi vormistamiseks. ........................................................................................................................ 10 
10. Ettevalmistus töö avalikuks tutvustuseks, kaitsmiseks. .......................................................................... 11 
10.1. Esinemise struktuur: ........................................................................................................................ 12 
10.2.  Esitluse  näitlikustamine ................................................................................................................... 12 
10.3. Tehniliste vahendite kasutamise eesmärgid ..................................................................................... 12 
10.4. Efektiivse slaidi kujundamine.......................................................................................................... 12 
10.5.  Posterettekanne  ................................................................................................................................ 14 
11.  Arvutil  vormistamine. ............................................................................................................................. 15 
11.1. Lehe  formaat ja teksti  paigutus . ....................................................................................................... 15 
11.2. Teksti  liigendamine  ......................................................................................................................... 15 
11.3.  Sisukorra  loomine ja pealkirjade vormistamine .............................................................................. 16 
11.4. Viidete  sisestamine  arvutil ............................................................................................................... 17 
11.5. Tabelite, skeemide, jooniste ja graafikute koostamine. ................................................................... 18 
12. Näpunäiteid tekstitöötluseks ................................................................................................................... 21 
13.  Juhendaja  ja  retsensendi rollist ............................................................................................................... 22 
14. Materjale uurimistööde kohta: ................................................................................................................ 23 
 
 1. Uurimistööst 
 
Uurimistöö
 on: 
1)  uurimusliku  protsessi  konkreetne  tulemus-  kirjalik  aruanne  sellest,  mida  uuriti, 
kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused,  milleni töö käigus jõuti; 
2)  protsess  ja  töömeetod,  mille  käigus  analüüsitakse  uuritavat  probleemi  süstemati-
seeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil. 
Uuring- lühiajaline v. ühekordne andmete kogumine, piiratud mahuga uurimisülesanne. 
Uurimus- trükis ilmunud v. kirjalik uurimistöö. 
Kodu-uurimistöö- on  uurimuslik  töö, mille temaatikaks on oma kodukandi v. mõne muu 
piirkonna(nii ajaloo kui tänapäeva, loodus- kui inimkeskkonna)   uurimine
Referaat on kellegi teise  seisukohtade  esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst 
(töödest); kirjalike materjalide läbitöötamise tulemusena koostatud kirjalik kokkuvõte, mis 
väljendab teiste mõtteid 
Essee-  lühike  probleemirikas  kirjutis,  probleemkirjutis,  vabas  vormis   mõttearendus   mingil 
konkreetsel  teemal. Essee koosneb kolmest peamisest osast: sissejuhatus, teema arendus ja lõpetus. 
Essee kui  teaduskirjandi  oluline struktuurielement  on probleem, mis sõnastatakse sissejuha-
 
SISUJUHT 
 
 
 
Kuressaare Gümnaasium
SISUJUHT 
 
 
 
Uurimistöö koostamisest 
 
 
tuses selgelt ja täpselt ning millele antakse kokkuvõttes ka vastus. Essee eesmärgiks on esitada 
mingi väide ( väited , mitte üle kolme) ning seejärel seda  sobivate  argumentidega tõestada, tuues 
ära  nii  poolt  kui   vastuargumendid .  Essee  võib   sisaldada   ka  teiste  mõtteid,  mida   koostaja  
seostab iseenda seisukohtadega. 
 
Uurimistöö ei tohi alla plagiaat (kellegi uurimistööst seisukohtade sõnasõnaline mahakirju-
tamine allikale viitamata, loomevargus).  Uurimistöös  võib kasutada uuritavat probleemi kä-
sitlevaid refereeringuid erinevatelt autoritelt, kuid nende võrdlemise ja analüüsi käigus tuleb 
jõuda omapoolsete järeldusteni. Uurimistöö peab näitama õpilase iseseisva mõtlemise võimet 
veel uurimata (või väheuuritud) materjalide analüüsil ja  argumenteeritud  teksti koostamise 
oskust. 
Uurimusi võib koostada kolmel tasemel: 
  kirjeldav uurimus;  
  kahe nähtuse vaheliste seoste uurimine;  
  probleemi põhjuste analüüsimine.  
Uurimistöid võib jaotada kahte liiki:  teoreetilised  (e. ülevaated, nn. review) ja  eksperimen-
taalsed
 (e. uurimused, nn.  case   study ). Teoreetilistes töödes antakse kirjanduse põhjal üle-
vaade uurimisprobleemiga tegelemise  seisust , üldistatakse senisaavutatut ja näidatakse edasise 
uurimise võimalusi. Uurimuste korral kogutakse mingile probleemile vastuse leidmiseks 
andmeid, analüüsitakse neid ja esitatakse järeldused.  
Ülesehituse alusel võib eristada nn. väitekirjapõhiseid ja artiklipõhiseid uurimistöid.  
Artiklipõhine töö on ülesehitatud sarnaselt teadusartiklile ja koosneb järgmistest osadest: 
a)  lühiülevaade tööst (eesmärk, kasutatud metoodika, põhilised tulemused ja järeldused); 
b)  sissejuhatus (probleemi taust, eesmärgid ja ülesanded, hüpotees); 
c)  materjal ja metoodika (uuringu korraldus, kasutatud meetodite ja protseduuride kir-
jeldus; 
d)  tulemused- töö käigus kogutud andmed töödeldud kujul,  tabelidskeemid , joonised 
jms. 
e)  arutelu e. diskussioon- tulemuste tõlgendamine, võrdlemine seniteatuga, ettepanekud 
edasiseks uurimiseks; 
f)  kasutatud materjalide bibliograafilised kirjed. 
Väitekirjapõhine uurimistöö koosneb selgelt eraldatud struktuuriühikutest:  tiitelleht , sisukord, 
sissejuhatus, peatükid, kokkuvõte, kasutatud kirjandus jne. Vt. töö põhiosad. 
 
NB! Uurimistöö on kirjutatud lugejale, see  vahendab teadmisi, mida on töö käigus omandatud 
ja mida nüüd tahetakse teistele teatavaks teha.  Algusesse  
2. Uurimistöö teaduslikkus. 
 
Teadustöö eesmärgiks on uute teadmiste saamine ja nende rakendamine ning sellest tulenevalt 
on teaduslikkuse tähtsaimaks tunnuseks  originaalsus - tulemuste  uudsus , algupärasus,  esma -
kordsus. Teadustöö peaks sisaldama esmakordselt saadud tulemust, uudset probleemi lahen-
dusteed, originaalset seletust vms. Igal teadusharul on oma mõisted, seaduspärasused ja 
SISUJUHT 
 
  S ISUJUHT   
 
 
Kuressaare Gümnaasium 
Uurimistöö koostamisest 
 
 
uurimismeetodid . Teadustöö juurde kuulub ka autoriteetide seisukohtade ja varasemate 
uurimuste analüüs, kuid kõik see, mis töös pole autori oma, vaid on võetud teistelt autoritelt, 
peab olema  viidatud . Järelikult peab  töö koostaja olema uuritava valdkonnaga hästi kursis.  
Teaduslikku tööd iseloomustab ka objektiivsus, st. autor peab käsitletavasse teemasse või 
probleemi  suhtuma  võimalikult  erapooletult  ja allikakriitiliselt. Töös toodud väited peavad 
olema küllaldaselt tõestatud (argumenteeritud, põhjendatud) ja kontrollitavad, töö peab olema 
plaanipärane ja süsteemikindel.  
Kuna õpilase jaoks on uurimistöö esimeseks kokkupuuteks teadustööga, siis tuleb esmatäht-
saks  pidada siiski kogemuste omandamist, mitte aga niivõrd tõsiteaduslikkust. Teaduslikkuse 
järgimine  eeldab ka kolme sisuliselt eristuva osa olemasolu töös: 
a)  ülevaade sellest, mida teised on teinud; 
b)  ülevaade oma uurimuse tulemustest ja kasutatud meetoditest; 
c)  enda tulemuste võrdlus teiste omadega ning järeldused. 
 
3. Uurimistöö koostamise protsess 
 
1)  õpilane valib valdkonna või  õppeaine , milles teha uurimus; 
2)  õpilane koos juhendajaga valib  esialgse  teema; 
3)  õpilane tutvub juhendaja poolt  soovitatud  kirjandusega; 
4)  õpilane sõnastab juhendaja abiga probleemi; 
5)  õpilane koostab koos juhendajaga töö plaani; 
6)  õpilane vormistab uurimuse uurimistööna; 
7)  õpilane esitleb töö tulemusi. 
 
4. Teema valik. 
 
Uurimistöö aluseks on ühte lausesse mahutatav idee. Idee otsimine on  loominguline  protsess, 
seetõttu on sobiva teema leidmiseks v. sõnastamiseks vajalik juhendajaga põhjalikult nõu pi-
dada. Teema valikut tuleb ka põhjendada lugejatele. 
Teema peab olema konkreetne, kuigi tööd alustades võib see olla sõnastatud laiemalt, ent töö 
käigus seda järk-järgult piiritletakse kuni sõnastatakse  juhtmotiiv  (põhiprobleem). Uurimuslik 
töö on suunatud probleemile, eesmärgiks on leida vastus probleemile. 
Teema täpset sõnastamist aitab:  
1)  huvipakkuva valdkonna täpne määratlemine; 
2)  uuritavas valdkonnas küsimus(t)e sõnastamine, millele tahetakse saada vastust. See 
küsimus tuleb sõnastada uurimisprobleemina, millele vastamine peaks andma uue 
teadmise. Uurimisprobleem sisaldab juba tuntut ja seda, mida veel ei tea; 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Uurimistöö koostamise juhend #1 Uurimistöö koostamise juhend #2 Uurimistöö koostamise juhend #3 Uurimistöö koostamise juhend #4 Uurimistöö koostamise juhend #5 Uurimistöö koostamise juhend #6 Uurimistöö koostamise juhend #7 Uurimistöö koostamise juhend #8 Uurimistöö koostamise juhend #9 Uurimistöö koostamise juhend #10 Uurimistöö koostamise juhend #11 Uurimistöö koostamise juhend #12 Uurimistöö koostamise juhend #13 Uurimistöö koostamise juhend #14 Uurimistöö koostamise juhend #15 Uurimistöö koostamise juhend #16 Uurimistöö koostamise juhend #17 Uurimistöö koostamise juhend #18 Uurimistöö koostamise juhend #19 Uurimistöö koostamise juhend #20 Uurimistöö koostamise juhend #21 Uurimistöö koostamise juhend #22 Uurimistöö koostamise juhend #23
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-03-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 10 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Porgand12 Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

23
rtf
Uurimistöö koostamine
41
doc
Uurimistöö kirjutamise juhend
68
pdf
ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND
40
doc
Loo KK uurimistöö koostamise juhend
60
pdf
Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend
30
doc
Uurimistöö vormistamine
52
doc
Tööde vormistamise juhend
55
doc
Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun