Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Turunduse alused kontrolltöö (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida nimetatakse turunduseks ?
 • Mida mõistame turunduses vajaduse all ?
 • Mida mõistame turunduses soovi all ?
 • Mida mõistame turunduses toote all ?
 • Millises situatsioonis väljendus tootmiskontseptsioon ?
 • Milline on tootekontseptsiooni olemus ?
 • Milline on müügikontseptsiooni olemus ?
 • Milles väljendub turunduskontseptsiooni olemus ?
 • Kes moodustavad ettevõtte sisese ja välise turunduskeskkonna ?
 • Milliseid enamlevinumaid edutamise vahendeid kasutatakse vahetusprotsessis ?
 • Milline erinevus on lähedasel ja vahetul konkurendil ?
 • Milline on majandusliku keskkonna olemus ?
 • Milliseid nõudluse prognoosi tehnikaid kasutatakse ?
 • Milline neist on enamlevinumad ja millised nende hulgast on teaduslikud ?
 • Mida mõistame turunduse infosüsteemi all ?
 • Keskenduvad küsimusele kui palju ?
 • Kui palju tarbijaid on reklaami näinud ?
 • Mida nimetatakse turu-uuringuks ?
 • Milles avaldub turu-uuringu abistav funktsioon ?
 • Milline oleks nende andmete jaotus ja millistel alustel andmeid kogutakse ?
 • Millise uurimismeetodi all mõeldakse vaatlust ?
 • Millise uurimismeetodi all mõeldakse katset ?
 • Millises olukorras ühte või teist varianti praktikas kasutatakse ?
 • Mida mõeldakse turunduses tarbijate ostukäitumise all ?
 • Keskkonna mõjurite olemust tarbijate ostukäitumises ?
 • Mida näitab ostuosalus ?
 • Mille poolest erineb kõrge ostuosalus madalast ostuosalusest ?
 • Kuidas jaotatakse sõltuvalt planeeringu tasemest ostud ?
 • Milline erinevus on tava- ja kõrgendatud rahulolul ?
 • Mida hinnatakse tarbija lojaalsusnäitajaga ?
 • Mida mõeldakse turunduses positsioonimise all ?
 • MILLISEKS KUJUNEB KASUM ANTUD MÜÜGIMAHU JA HINNA JUURES ?
 
Säutsu twitteris
Kontrolltöö kordamisküsimused / Avatud Ülikool.
 • Mida nimetatakse turunduseks?
  Turundus on kavandatud tegevuste kompleks , mille eesmärgiks on turul olevate tarbijate (ostjate) vajaduste tuvastamise, ergutamise ja rahuldamise läbi vahetus-protsessi kaudu saavutada oma eesmärke (missioonilisi, majanduslikke).
  Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsessi kaudu.
 • Mida mõistame turunduses vajaduse all?
  Vajadus on inimese poolt tunnetatav puuduseseisund, millest saab vabaneda tarbimise teel. Vajadused tulenevad inimese loomusest. Liigitatakse füsioloogilisteks (toit, rõivad, soojus , turvalisus), sotsiaalseteks (suhtlus, ühtekuuluvus) ja individuaalseteks (teadmised, eneseväljendus).
 • Mida mõistame turunduses soovi all?
  Soov on vajaduse erivorm , mis seostub inimese kultuuritaseme ja isiksuse-omadustega. Soovid võtavad nende objektide kuju, mis on võimelised rahuldama vajadusi. Soovid on muutlikumad kui vajadused.
 • Mida mõistame turunduses toote all?
  Tooteks nimetatakse kõike, mida saab pakkuda turul funktsionaalsete vajaduste ja soovide rahuldamiseks. Turunduses toodete hulka kuuluvad ka teenused, s.o. hüved või tegevused, mida samuti pakutakse turul, kuid neil pole esemelist väljendust ja nad ei vii millegi omamisele.
 • Millises situatsioonis väljendus tootmiskontseptsioon? Millele on suunatud tootmiskontseptsiooni peatähelepanu?
  Tootmiskontseptsioon realiseerub situatsioonis, kus turg vajab massiliselt tooteid, mida seni nende kõrge hinna tõttu ei suudetud osta. See eeldab kogu turundustegevuse taandamist efektiivselt funktsioneeriva tootmise loomisele ja selle pidevale täiustamisele.
  Ostustiimuliteks on madal hind ja toodete kerge kättesaadavus. Peatähelepanu suunatakse masstootmisele ja jaotuse paremale organiseerimisele.
 • Milline on tootekontseptsiooni olemus? Millele on suunatud tootekontseptsiooni peatähelepanu?
  Elatustaseme tõus toob paratamatult kaasa soovide struktuuri muutuse. Inimestel tekib soov “millegi erineva” järele. Seda vajadust võimalik põhjendada suurema mugavuse , parema kvaliteedi, kõrgema töökindluse või ilusama kujundusega.
  Nii kujunes välja tootekontseptsioon , mille turunduslik sisu väljendus loosungis “Andke ostjatele valida!”.
  Loodeti, et õiged variandid müüvad ennast ise. Peatähelepanu oli suunatud toodete sortimendi laiendamisele.
  (+) eelmine või ongi lihtsalt sama, mis eelmine!
 • Milline on müügikontseptsiooni olemus?
  Kui pakutav sortiment konkurentsieelist ei taga, jääb üle olemasolevaid tooteid agressiivselt müüa. Tegevus on iseloomulik müügikontseptsioonile, mille puhul passiivselt pakkumiselt, mis kehtis eelnevate kontseptsioonide puhul, minnakse üle aktiivsele pakkumisele.
 • Milles väljendub turunduskontseptsiooni olemus?
  Turunduskontseptsioon vastandubki eelmisele kolmele kontseptsioonile selle poolest, et siin ei seata tähelepanu keskmesse mitte tootmine, toode ega müük, vaid tarbija (selle asemel et küsida “Mida on võimalik müüa?”, küsitakse “Mida tarbijad soovivad osta?”).
  Tuntud loosungid:
  • püüdke toota seda, mida saate kergesti müüa, mitte aga vägisi müüa seda, mida oskate toota;
  • armastage klienti, mitte toodet;
  • klient on kuningas;
  • leidke vajadusi ning püüdke neid rahuldada.

 • Loetlege turunduskontseptsiooni komponendid? Kirjeldage turunduskontseptsiooni ühte komponenti põhjalikumalt.
  Kliendivajaduste rahuldamine väljendub ostjaskonna antud kõrges hinnangus pakutavatele toodetele .
  Konkurentsivõime tõstmine seisneb konkurentide ja nende kavandatud tegevuste tundmises ning ettevõtte jaoks konkurentsieeliste loomises.
  Tegevuste kooskõlastamine on ettevõtte kõikide osakondade ja struktuuriüksuste tegevuste integreerimine ühtse eesmärgi - tarbija rahulolu - saavutamise nimel. Sageli arvatakse, et tarbijale keskendumine on üksnes turundajate pärusmaa. Sellise seisukoha ekslikkust on tabavalt kritiseerinud P. Kotler , öeldes: “See oleks sama hea, kui panna perekonnas keegi vastutama armastuse eest. Turundus on liiga tähtis, et jätta see ühe osakonna õlgadele.”
  Tarbijakeskse ettevõttekultuuri kujundamine avaldub selles, et töötajaskonna tunnetus-, mõtlemis- ja käitumisviisid hakkaksid lähtuma nii olemasolevast kui potentsiaalsest ostjaskonnast.
  Orienteerumine pikaajalisele kasumile tuleneb äritegevuse eesmärgist teenida püsivat kasumit ja vastandub juhusliku ning lühiajalise kasumi teenimisele.
 • Loetlege turundustegevuse viis osategevust?

 • Loetlege turulõhed ja kirjeldage neist ühte põhjalikumalt?
  *Ruumilõhe
  *Ajalõhe
  *Koguselõhe - Tootjatele on kasulik valmistada ja müüa suurtes kogustes (hulgi pakendites), tarbijad seevastu eelistavad väiksemaid koguseid (jaepakendeid). Turundustegevus peab tagama kauba ümberpakendamise (või täiendava töötlemise) ja looma selle abil ostmise kogusemugavuse.
  *Valikulõhe
  *Infolõhe
  *Väärtuslõhe
  *Omandiõiguslõhe
 • Loetlege klassikalise turundusmeetmestiku elemendid?
  Toode, hind, jaotus ja edustamine
 • Millist analüüsi meetodit kasutatakse turundusvõimaluste määratlemisel ja loetlege analüüsi põhikomponendid?
  Turundusvõimaluste määratlemine eeldab turunduskeskkonna (välis- ja sisekeskkonna) analüüsi.
  Makrokeskkonda (kogu majandust mõjutavaid tegureid) hinnatakse sageli PEST-analüüsi kujul, kus põhikomponentideks on
  juriidilis-õiguslikud, majanduslikud, sotsiaalsed ja tehnoloogilised mõjurid.
  Lisaks makrokeskkonnale on vaja sama hoolikalt uurida mikrokeskkonda (ettevõtte tegevust vahetult mõjutavaid jõude). Turundus-võimaluste leidmiseks on kasulik läbi viia SWOT -analüüs. See toob esile ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning võimalused ja ohud seatud eesmärkide saavutamisel.
 • Loetlege sihtturunduse arendamise kolm põhietappi ja selgitage nende olemust?
  Turu segmentimine - Tarbijad rühmitatakse vastavalt vanusele, soole, elukohale, sissetulekule, elustiilile, ostmisviisile jne. Võimalikest segmentimisparameetritest tuleb valida üksnes need, mis on seostatavad kas toote ostmise või kasutamisega. Tulemusena kujunevad ühesuguste vajadustega tarbija-rühmad, kes reageerivad sama moodi erinevatele turunduslikele mõjuritele (toode, reklaam, hind, ostujärgne teenindus jms.).
  Sihtturgude valimine - Mitte iga segment ei suuda rahuldada ettevõtte huve. Seepärast on vaja kõikidest variantidest teha õige valik. Selleks tuleb ühelt poolt hinnata segmendi atraktiivsust, teiselt poolt aga ettevõtte äritugevust antud segmendis. Mõlema parameetri järgi parima hinnangu saanud segmendid valitakse sihtturgudeks.
  Positsioonimine - Positsioonimise all mõeldakse turundus-tegevusi, mille tulemusena kaup (toode/ teenus) paigutub tarbijate teadvuses kindlale kohale konkureerivate kaupade suhtes. Seega on kogu positsioonimistegevuses rõhk asetatud tarbija tootenägemuse kujundamisele. Sagedamini kasutatavateks positsioonimis-vahenditeks on toode, teenus, hind, aeg, müügikoht ja maine.
 • Selgitage, kes moodustavad ettevõtte sisese ja välise turunduskeskkonna?
  Sisene turunduskeskkond koosneb erinevate allüksuste ja osakondade võimustruktuuridest ning töötajatest. Väline turunduskeskkond liigitatakse harilikult mikro - ja makrokeskkonnaks.
  Mikrokeskkonna moodustavad lähimad äripartnerid, kelleks on tarnijad , vahendajad, tarbijad, konkurendid ja huvigrupid . Makrokeskkonna moodustavad kuus komponenti: majanduslik, juriidilis-õiguslik, demograafiline, kultuuriline, tehnoloogiline ja looduslik keskkond.
 • Milliseid enamlevinumaid edutamise vahendeid kasutatakse vahetusprotsessis?
  Turundus on vahetusprotsess , mille käigus kaupu ja teenuseid vahetades luuakse väärtust. Vahetuskontseptsioon on turunduses kesksel kohal.
  Turu vahetuse vorm
  Lühiajalise orientatsiooniga ja omakasust motiveeritud. Turu vahetus toimub sellele eelnenud ja sellele järgnevast vahetusest sõltumata.
  Suhte vahetuse vorm
  Pikaajaline orienteeritus. Areneb poolte vahel, kes on huvitatud pikaajalise, toetava suhte loomisest.
  Ümber jagava vahetuse vorm
  Eksisteerib poolte vahel, kes töötavad kollektiivse üksusena. Üksuse liikmed astuvad vahetusse, sest soovivad omavahel ressursse jagada. Maksusüsteem on näide ümber jagavast vahetusest.
  Vastastikuse vahetuse vorm
  Põhineb kinketehingutele. Poolte vahel on lähedased suhted. Kingituse tegemine teisele poolele ootab sedasama vaikimisi ka teiselt poolelt, kuid omakasu ei ole siin motiveerivaks asjaoluks.
 • Loetlege turunduse juhtimise protsessi põhietapid?
  1.Turu võimaluste analüüs
  2.Sihtturgude valik
  3.Turunduskompleksi väljatöötamine
  4.Turundusalaste ettevõtmiste elluviimine
 • Millise tegevuse all mõtleme me turundustegevusi, mille tulemusena toode või teenus paigutub tarbijate teadvuses kindlale kohale konkureerivate suhtes? Selgitage oma valiku olemust.
  Turunduse planeerimine kui protsess algab turundusvõimaluste määratlemisest.
  Kui on saadud piisav ülevaade turunduse sise- ja väliskeskkonnast, saab sõnastada eesmärgid.Eesmärkide saavutamine sõltub omakorda oskusest määratleda tarbijate vajadused ning organiseerida nende kasumlik rahuldamine. Eesmärgid on seotud turuosa, müüginäitajate ja kasumiga. Eesmärkide saavutamine sõltub omakorda oskusest määratleda tarbijate vajadused ning organiseerida nende kasumlik rahuldamine. Seega on planeerimise üks otsustavamaid etappe turgude (tarbijate) määratlemine.
  Turundusvõimaluste määratlemine eeldab turunduskeskkonna analüüsi. Toimuvast adekvaatse pildi saamiseks on soovitav informatsiooni koguda erinevatest allikatest: ajakirjandusest, televisioonist, raadiost, erialasest kirjandusest, konverentside materjalidest , äripartneritelt, klientidelt, turu-uuringutest jne. Makrokeskkonda (kogu majandust mõjutavaid tegureid) hinnatakse sageli PEST-analüüsi kujul, kus põhikomponentideks on juriidilis-õiguslikud, majanduslikud, sotsiaalsed ja tehnoloogilised mõjurid. Lisaks makrokeskkonnale on vaja sama hoolikalt uurida mikrokeskkonda (ettevõtte tegevust vahetult mõjutavaid jõude). Kui keskkonna audit annab ülevaate olemasolevast situatsioonist, siis turundus-võimaluste leidmiseks on kasulik läbi viia SWOT-analüüs. See toob esile ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning võimalused ja ohud seatud eesmärkide saavutamisel.
 • Milliste konkurentidega on tegemist, kui pakutakse tarbijatele vormilt erinevaid, kuid funktsioonilt samasuguseid kaupu?
  Kaudseteks konkurentideks on need, kes pakuvad tarbijatele vormilt erinevaid, kuid funktsioonilt samasuguseid kaupu.
 • Milline erinevus on lähedasel ja vahetul konkurendil?
  Lähedased konkurendid erinevad eelmisest sellega, et nende tooted on peaaegu ühe-sugused, kuid tarbijagrupid on erinevad.
  Vahetud konkurendid pakuvad ühesugust kaupa ühtedele ja samadele tarbijatele.
 • Lähtuvalt turunduse makrokeskkonnast, milline on majandusliku
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Turunduse alused kontrolltöö #1 Turunduse alused kontrolltöö #2 Turunduse alused kontrolltöö #3 Turunduse alused kontrolltöö #4 Turunduse alused kontrolltöö #5 Turunduse alused kontrolltöö #6 Turunduse alused kontrolltöö #7 Turunduse alused kontrolltöö #8 Turunduse alused kontrolltöö #9 Turunduse alused kontrolltöö #10 Turunduse alused kontrolltöö #11 Turunduse alused kontrolltöö #12 Turunduse alused kontrolltöö #13 Turunduse alused kontrolltöö #14 Turunduse alused kontrolltöö #15 Turunduse alused kontrolltöö #16 Turunduse alused kontrolltöö #17 Turunduse alused kontrolltöö #18 Turunduse alused kontrolltöö #19 Turunduse alused kontrolltöö #20
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-12-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 168 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Greks Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Kordamisküsimused (vastustega)

  !!! Parandused !!! :
  6. Vale: (+) eelmine...
  16. Vastus peaks olema: müügisuhtlus, reklaam, müügi aktiveerimine, suhtekorraldus.
  18. Sihtturunduse arendamine, vt eest p.14 lisaks
  22. Levinumad a ja c ning teaduslikud f ja g

  turunduse alused , turundus , tootekontseptsioon , toode , kasumiläve analüüs , kasumilävi

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  110
  docx
  Turunduse alused konspekt
  39
  doc
  Turunduse alused
  120
  docx
  TURUNDUSE ALUSED
  29
  doc
  Turunduse alused
  69
  doc
  Turunduse eksam
  12
  docx
  Turunduse alused
  24
  docx
  Turunduse alused eksam
  3
  doc
  Turunduse alused  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun