Facebook Like

Tulumaksuseadus (TuMS) (0)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida maksustatakse tulumaksuga ?
 • Kes peavad tulumaksu maksma ?
 • Kui pikk on tulumaksuga maksustamise periood ?
 • Kui suure osa tulumaksust saab endale kohaliku omavalitsuse üksus ?
 • Kes on resident ?
 • Mis on püsiv tegevuskoht TuMS mõistes ?
 • Kes on seotud isikud ?
 • Mis on juriidilise isiku juhtumis- ja kontrollorgan ?
 • Mida tähendab madala maksumääraga territoorium ?
 • Mida kujutab endast tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri ?
 • Milliseid tulusid peab residendist füüsiline isik deklareerima ?
 • Millised tulud kuuluvad palgatulu alla ?
 • Millised tulud kuuluvad ettevõtlustulu alla ?
 • Milliste varade võõrandamine on tulumaksuga maksustatud ?
 • Milliste varade võõrandamist tulumaksuga ei maksustata ?
 • Kuidas maksustatakse füüsilise isiku renditulu ?
 • Kuidas maksustatakse füüsilise isiku intressitulu ?
 • Kuidas maksustatakse füüsilise isiku tulu finantsvaralt ?
 • Mis on dividend ja kuidas maksustatakse füüsilise isiku dividenditulu ?
 • Kuidas maksustatakse pensione, stipendiume, toetusi, preemiaid, hasartmänguvõite, hüvitisi ja elatist ?
 • Kuidas maksustatakse kindlustushüvitisi ?
 • Kuidas maksustatakse kohustusliku kogumispensioni ja täiendava kogumispensioni väljamaksed ?
 • Kuidas maksustatakse madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu ?
 • Kui suur on maksuvaba tulu aastas ja ühes kuus ning millistel juhtudel seda normist rohkem rakendatakse ?
 • Milliseid kulusid ja millises ulatuses on füüsilisel isikul õigus oma tuludest maha arvata ?
 • Kuidas välismaalaste tulu Eestis maksustatakse ?
 • Millist välismaalaste tulu ei maksustata ?
 • Milliseid kulusid võib füüsilise isiku ettevõtluse tuludest maha arvata ?
 • Millised kulud on seotud ettevõtlusega ?
 • Milliseid piiranguid rakendatakse kulude mahaarvamisel ?
 • Milliseid kulusid ei füüsiline isik või FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) oma ettevõtlustuludest maha arvata ?
 • Kes on kohustatud väljamaksetelt tulumaksu kinni pidama ?
 • Millistelt väljamaksetelt tulumaks kinni peetakse ?
 • Kes peab esitama tuludeklaratsiooni ja mis on selle esitamise tähtaeg ?
 • Kuidas maksustatakse välismaal teenitud tulu ?
 • Kes ja millises ulatuses peab maksma avansilist tulumaksu ?
 • Mis on erisoodustus ja kuidas seda maksustatakse ?
 • Mis on kingitused, annetused ja vastuvõtukulud ning kuidas neid maksustatakse ?
 • Millal tuleb tasuda tulumaksu dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt ?
 • Millal tuleb tasuda tulumaksu ettevõtlusega mitteseotud kuludelt ja muudelt väljamaksetelt ?
 • Millised väljamaksed ei ole ettevõtte ettevõtlusega seotud ?
 • Kuidas maksustatakse Eestis asuvat püsivat tegevuskohta ?
 • Millal peab ettevõte tulumaksu deklareerima ja millal tasuma ?
 • Millal on ettevõtte majandusaasta aruande esitamise tähtaeg ?
 • Mis on sotsiaalmaks ?
 • Millistelt tasudelt tuleb sotsiaalmaksu maksta ?
 • Kui suur on sotsiaalmaksu määr ja miinimum kuumäär ning kuidas seda arvutatakse ?
 • Milliseid summasid sotsiaalmaksuga ei maksustata ?
 • Kes peab sotsiaalmaksu maksma ?
 • Kui pikk on sotsiaalmaksuga maksustamise periood ?
 • Mis kuupäevaks tuleb sotsiaalmaks deklareerida ja tasuda ?
 • Kuidas jagune sotsiaalmaks pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahel ?
 • Mis on töötuskindlustus ?
 • Kes on kindlustatu ja kindlustusandja ?
 • Kes peab töötuskindlusmakset maksma ?
 • Millised on töötuskindlustuse hüvitise liigid ?
 • Kellel on õigus saada töötuskindlustushüvitist ?
 • Mis on töötuskindlustusstaaž ?
 • Millistel tingimustel töötuskindlustushüvitist makstakse ?
 • Millised on töötuskindlustushüvitise määrad ?
 • Millistel alustel töötuskindlustushüvitist makstakse ?
 • Kui suur on kindlustushüvitis koondamise korral ?
 • Kuidas toimub hüvitiste maksmine tööandja maksejõuetuse korral ?
 • Mis organisatsioon on töötukassa ja mis on tema roll ?
 • Millistelt tasudelt makstakse töötuskindlustusmakset ?
 • Milline on töötuskindlustusmakse määr ja kuidas seda arvutatakse ?
 • Millal tuleb töötuskindlustusmakset deklareerida ja tasuda ?
 • Millised on kogumispensionide liigid ?
 • Mis on pensionifond ?
 • Kes on kogumispensioniga kohustatud isik ?
 • Millistelt tasudelt tuleb tasuda kogumispensionimakset ?
 • Kui pikk on kogumispensionimakse maksustamisperiood ?
 • Kui suur on kogumispensionimakse määr ?
 • Millal tuleb kogumispensionimakset deklareerida ja tasuda ?
 • Milline on kogumispensionifondi valiku protseduur ?
 • Mis on pensionikonto ?
 • Kuidas tehakse sissemakseid pensionifondi ?
 • Kuidas toimuvad väljamaksed pensionifondist ?
 • Kuidas maksustatakse väljamakseid pensionifondist ?
 • Mis on vabatahtlik pensionifond ?
 • Kuidas toimuvad sissemaksed vabatahtlikku pensionifondi ?
 • Kuidas toimuvad väljamakse vabatahtlikust pensionifondist ?
 • Kuidas maksustatakse väljamakseid vabatahtlikust pensionifondist ?
 • Mis on täiendav kogumispension ?
 
Säutsu twitteris
Janeli Põder
RP14
Tulumaksuseadus (TuMS)
 • Mida maksustatakse tulumaksuga? § 1
  Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised.
 • Kes peavad tulumaksu maksma? § 2
  Tulumaksu maksjad on füüsiline isik, lepinguline investeerimisfond ja mitteresidendist juriidiline isik, kes saavad maksustamisele kuuluvat tulu.
 • Kui pikk on tulumaksuga maksustamise periood? § 3
  Tulumaksu maksustamisperiood on kalendriaasta , kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 • Kui suur on füüsilise isiku ja ettevõtte tulumaksu määr ning kuidas neid arvutatakse?
 • Kui suure osa tulumaksust saab endale kohaliku omavalitsuse üksus? § 5
  Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub 11,60% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;
 • Kes on resident ? § 6 lg 1 ja 2
  Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat .
  Juriidiline isik on resident, kui ta on asutatud Eesti seaduse alusel. Resident on ka Euroopa äriühing (SE) ja Euroopa ühistu (SCE), kelle asukoht on registreeritud Eestis.
 • Mis on püsiv tegevuskoht TuMS mõistes? § 7
  Püsiv tegevuskoht on majandusüksus, mille kaudu toimub mitteresidendi püsiv majandustegevus Eestis.
 • Kes on seotud isikud? § 8 lg 1
  Isikud on omavahel seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju. Igal juhul käsitatakse seotud isikutena järgmisi isikuid:
   1) abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased;
   2) ühte kontserni kuuluvad äriühingud äriseadustiku § 6 tähenduses;
   3) juriidiline isik ja füüsiline isik, kellele kuulub vähemalt 10% selle juriidilise isiku aktsia - või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest;
   4) isikule kuulub koos teiste temaga seotud isikutega kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile ;
   5) juriidilised isikud, kelle aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest üle 50% kuulub ühele ja samale isikule või seotud isikutele;
   6) isikud, kellele kuulub üle 25% ühe ja sama juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest;
   7) juriidilised isikud, kelle juhatuse või juhatust asendava organi kõik liikmed on ühed ja samad isikud;
   8)  tööandja ja tema töötaja , töötaja abikaasa, elukaaslane või otsejoones sugulane;
   9) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane.
 • Mis on juriidilise isiku juhtumis - ja kontrollorgan? §9 lg1
  Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgan on igasugune volitatud organ või isik, kellel on tulenevalt vastava juriidilise isiku kohta käivast seadusest, ühingulepingust, põhikirjast või muust juriidilise isiku tegevust reguleerivast õigusaktist õigus osaleda juriidilise isiku tegevuse juhtimisel või juhtorgani tegevuse kontrollimisel.
 • Mida tähendab madala maksumääraga territoorium ? § 10
  Madala maksumääraga territoorium on välisriik või välisriigis asuv iseseisva maksujurisdiktsiooniga territoorium, kus ei ole kehtestatud juriidilise isiku teenitud või jaotatud kasumilt võetavat maksu või kus sellise maksu suurus on väiksem kui 1/3 tulumaksust, mida Eesti residendist füüsiline isik peaks maksma niisama suurelt ettevõtlustulult vastavalt käesolevale seadusele, arvestamata 4. peatükis lubatud mahaarvamisi. Kui erinevat liiki juriidiliste isikute teenitud või jaotatud kasumilt võetava maksu suurus on erinev, siis loetakse territoorium madala maksumääraga territooriumiks ainult nende juriidiliste isikute suhtes, kelle puhul maksu suurus vastab käesoleva lõike esimeses lauses toodud madala maksumääraga territooriumi tingimustele.
 • Mida kujutab endast tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri? § 11
  Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) kinnitab pärast asjatundjate komisjonilt soovituse küsimist Vabariigi Valitsus korraldusega.
  Nimekirja kantakse mittetulundusühing , sihtasutus ja usuline ühendus (edaspidi ühing), kes vastab järgmistele nõuetele:
  1) ühing tegutseb avalikes huvides;
  2) ühing on heategevuslik, see tähendab pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust;
  3) ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele (§ 9), temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega § 8 lõike 1 punktis 1 loetletud seotud isikutele;
  4) ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud või lõikes 10 nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
  5) ühingu halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele;
  6) ühingu töötajale ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele (§ 9) makstav tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.
 • Milliseid tulusid peab residendist füüsiline isik deklareerima? § 12
  Tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, sealhulgas:
   1) palgatulu (§ 13);
   2)  ettevõtlustulu (§ 14);
   3) kasu vara võõrandamisest (§ 15);
   4) renditulu ja litsentsitasud (§ 16);
   5)  intressid (§ 17);
   6)  dividendid (§ 18);
   7)  pensionid , stipendiumid , toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud (§ 19);
   8) kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist (§-d 20, 201 ja 21);
   9) madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu (§ 22).

 • Millised tulud kuuluvad palgatulu alla? § 13
  Tulumaksuga maksustatakse kõik rahalised tasud , mida makstakse töötajale või ametnikule, sealhulgas palk, lisatasu , juurdemakse, puhkusetasu , töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel ettenähtud hüvitis , kohtu või töövaidluskomisjoni väljamõistetud hüvitis või viivis, haigushüvitis ning riigieelarvest hüvitatav puhkusetasu. Seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega makstav hüvitis maksustatakse tulumaksuga juhul, kui seda ei maksta kindlustushüvitisena.
 • Millised tulud kuuluvad ettevõtlustulu alla? §14
 • Milliste varade võõrandamine on tulumaksuga maksustatud? §15
  Tulumaksuga maksustatakse kasu (§ 37) ükskõik millise võõrandatava ja varaliselt hinnatava eseme, sealhulgas kinnis - või vallasasja, väärtpaberi, nimelise aktsia, osa, täis- või usaldusühingusse tehtud sissemakse, ühistule makstud osamaksu, investeerimisfondi osaku , nõudeõiguse, ostueesõiguse, hoonestusõiguse , kasutusvalduse, isikliku kasutusõiguse, rentniku õiguste, tagasiostukohustuse, hüpoteegi, kommertspandi, registerpandi või muu piiratud asjaõiguse või selle järjekoha või muu varalise õiguse (edaspidi vara) müügist või vahetamisest.
  (2)Tulumaksuga maksustatakse aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel, samuti aktsiate, osade või osamaksete tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist saadud väljamakse osa, mis ületab osaluse ( aktsiad , osad, osamaks ) soetamismaksumust, välja arvatud nimetatud väljamakse osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud, arvestades § 50 lõike 21 teises lauses sätestatut.
  (3) Tulumaksuga maksustatakse juriidilise isiku likvideerimisel saadud likvideerimisjaotise osa, mis ületab osaluse soetamismaksumust, välja arvatud likvideerimisjaotise osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud, arvestades § 50 lõike 21 teises lauses sätestatut.
  (31) Tulumaksuga maksustatakse lepingulise investeerimisfondi osaku tagastamisel või lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel saadud väljamakse osa, mis ületab osaku soetamismaksumust, välja arvatud nimetatud väljamakse osa, mille aluseks olev investeerimisfondi tulu on 51. peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või § 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud.
 • Milliste varade võõrandamist tulumaksuga ei maksustata? § 15 lg 4
  Tulumaksuga ei maksustata:
   1) vastuvõetud pärandvara ;
   2) omandireformi käigus tagastatud vara;
   3) sundvõõranditasu ja hüvitisi sundvõõrandamisel, samuti riigile või kohaliku omavalitsuse üksusele kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud eesmärgil kinnisasja sundvõõrandamismenetluseta võõrandamisel saadud kasu juhul, kui võõrandamistehingule eelnevalt olid täidetud kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 3 lõikes 4 sätestatud nõuded;
  4) tulu isiklikus tarbimises oleva vallasasja võõrandamisest;
  5) tulu omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest;
  6) tulu, mida rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi saanud isik on saanud rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardi alusel talle väljaantud erastamisväärtpaberite müügist;
  7) tulu, mida põllumajandusreformi õigustatud subjekt on saanud talle väljaantud tööosaku müügist;
  8) tulu, mida omandireformi õigustatud subjekt on saanud talle õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimise korralduse alusel väljaantud erastamisväärtpaberite müügist;
  81) omandireformi õigustatud subjektile makstud kompensatsiooni õigusvastaselt võõrandatud vara eest, samuti talle välja antud, kuid kasutamata jäänud erastamisväärtpaberite eest makstud hüvitist;
  9) tulu osaluse (aktsiad, osad, osamaks, sissemakse) vahetamisest äriühingute või mittetulundusühistute ühinemise , jagunemise või ümberkujundamise käigus;
  10) tulu äriühingus osaluse (aktsiad, osad, osamaks, sissemakse) suurendamisest või omandamisest mitterahalise sissemakse teel;
  11) tulu investeerimisfondi osakute vahetamisest investeerimisfondide seaduse §-des 153 ja 154 sätestatud korras ning tulu investeerimisfondi osakute või muu osaluse vahetamisest investeerimisfondide ühinemise käigus.
 • Kuidas maksustatakse füüsilise isiku renditulu? §16

 • Kuidas maksustatakse füüsilise isiku intressitulu? § 17
  Tulumaksuga maksustatakse
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Tulumaksuseadus-TuMS #1 Tulumaksuseadus-TuMS #2 Tulumaksuseadus-TuMS #3 Tulumaksuseadus-TuMS #4 Tulumaksuseadus-TuMS #5 Tulumaksuseadus-TuMS #6 Tulumaksuseadus-TuMS #7 Tulumaksuseadus-TuMS #8 Tulumaksuseadus-TuMS #9 Tulumaksuseadus-TuMS #10 Tulumaksuseadus-TuMS #11 Tulumaksuseadus-TuMS #12 Tulumaksuseadus-TuMS #13 Tulumaksuseadus-TuMS #14 Tulumaksuseadus-TuMS #15 Tulumaksuseadus-TuMS #16 Tulumaksuseadus-TuMS #17 Tulumaksuseadus-TuMS #18 Tulumaksuseadus-TuMS #19
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2016-04-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 27 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Janeli Põder Õppematerjali autor

  Lisainfo

  1. Mida maksustatakse tulumaksuga? § 1
  Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised.

  2. Kes peavad tulumaksu maksma? § 2
  Tulumaksu maksjad on füüsiline isik, lepinguline investeerimisfond ja mitteresidendist juriidiline isik, kes saavad maksustamisele kuuluvat tulu.

  3. Kui pikk on tulumaksuga maksustamise periood? § 3
  Tulumaksu maksustamisperiood on kalendriaasta, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  4. Kui suur on füüsilise isiku ja ettevõtte tulumaksu määr ning kuidas neid arvutatakse?

  5. Kui suure osa tulumaksust saab endale kohaliku omavalitsuse üksus? § 5
  Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub 11,60% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;

  6. Kes on resident? § 6 lg 1 ja 2
  Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat.
  Juriidiline isik on resident, kui ta on asutatud Eesti seaduse alusel. Resident on ka Euroopa äriühing (SE) ja Euroopa ühistu (SCE), kelle asukoht on registreeritud Eestis.

  tulumaks , väljamakse , hüvitis , osaku , kindlustatu , kogumispension , maksustamisperiood , tööandja , sotsiaalmaks , investeerimisfond , kindlustushüvitis , maksja

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  40
  docx
  Tulumaksuseadus-TuMS
  76
  pdf
  Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses
  22
  docx
  Käibemaksuseadus-KMS
  57
  doc
  Maksundus-kokkuvõtvalt
  32
  doc
  Maksude arvestus-J-Keskküla loengu konspekt-TMK
  19
  docx
  Maksukorralduse seadus-MKS
  32
  docx
  MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE
  126
  doc
  Lõpueksami küsimused ja vastused 2008  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun