Facebook Like
Hotjar Feedback

Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mille poolest erinevad moraal ja religioon ?
 • Miks on teooriaid kolm ?
 • Miks jaguneb õigus era ja avalikuks õiguseks ?
 • Miks on eraõiguse jagunemine selline ?
 • Millest koosneb tsiviilõigus ?
 • Kumma õigusharu järgi lahendame ?
 • Miks on PS kõige tähtsam ?
 • Miks on vaja madalalmseisvaid õigusakte ?
 • Miks on vaja tava õigusallikan ?
 • Miks arvestatakse ?
 • Miks meil on kaks õigussüsteemi ?
 • Miks ühiskondlik suhe ?
 • Millal juriidiline kohustus ja subjektiivne õigus tekivad ?
 • Miks mitte lihtsalt fakt ?
 • Mis tähendust juriidiline fakt omab ?
 • Kes on auto omanik ?
 • Miks peaks õigust huvitama, kus inimene on ?
 • Mis saab siis, kui abikaasa on abiellunud ?
 • Mida ümber ei vahetata.Kas piretil on nõudeõigus ?
 • Miks on reguleeritud ?
 • Miks selline liigitus ?
 • Mis on laenu ja üürilepingul erinevat ?
 • Misk peame eristama ?
 • Kuidas tahteavaldust tehakse ?
 • KUIDAS Tõlgendada tahteavaldust, mison ebaselge ?
 • Kui ainult teadis ?
 • Miks kord on selline ?
 • Kui keegi elab juba sees, kelle leping kehtib ?
 • Kui reede ja laupäev olid riigipühad ?
 • Milliseid tehinguid saab heaks kiita ?
 • Milliseid tehinguid saab 7 aastane isik iseseisvalt teha ?
 • Midagi teha. Kes on kauba omanik ?
 • Milliseid tehinguid saab 7 aastane isik eestkostja eelneval nõusolekul ?
 • Kes on auto omanik ?
 
Säutsu twitteris
 • 8küsimust ja 2 kaasust. Perfektne töö C. Ladina keelsed terminid.
 • A-võrdlus välisriigi õigusega.
 • Kohustuslik kirjastud: tsiviilseadustiku üldosa seadus
 • Tsiviilseadustiku üldosa kommenteeritud väljaanne.
 • Riigikohus.ee riigikohtulahendid

I LOENG: Tsiviilõiguse iseloomustus

Koht õigussüsteemis


Ühinguõiguses tegeletakse juriidiliste isikute asutamise tegevuse ja lõpetamisega. Äriseadustega tegeletakse. Reguleerib juriidiliste isikute asutamist, tegevust, lõpetamist
Majandusõiguses tegeletakse: pangandusõigusega, kindlustusõigusega..
Õigus on: Riigi poolt kehtestatud käitumisnormide kogum. (Riik peab sees olema.)
Õiglus :seda ei saa defineerida, liigamlai mõiste.
Sarnased mõisted õigusele: moraal -märksõna inimene, tava, õiglus, religioon -jumal
Moraal-Arusaam õigest käitumisest (hinnanguline), inimeste poolt kehtestatud
Tava – Pikemaajaline käitumisharjumus
Loomuõigus – (ldn. k - Ius naturale)igale elusolendile kuuluv õigus
Religioon – Jumala hukkamõist, mitte inimeste hukkamõist -> JUMAL
- Mille poolest erinevad moraal ja religioon?
Moraal on seadustega hõlmatud. Religioon on jumala hukkamõist, moraal on teiste inimeste hukkamõist.
Tava erineb moraalist- tava ei puutu üldse moraali!
Õigus sarnaneb tava ja moraaliga: inimesed toimetavad riigi nimel. Varga moraal-õigusega vastuolus . Õigus,m is on amoraalne- kütuseaktsiis .
Avaliku ja eraõigus püüavad määratleda kolm teooriat:
Huviteooria - avalik õigus on kõik mis puudutab riigi huve, eraõigus on see, mis puudutab üksikisiku kasu.
Subordinatsiooni teooria ehk subjekti teooria – Avalik õiguses on subjektid alluvussuhetes, eraõiguses ollakse võrdsetes suhetes;
Subordinatsiooniteooria on avalikus õiguses, kordinatsiooniteooria on eraõiguses..
Täiendatud subordinatsiooni teooria – (puudutab avalikku õigust ainult) avalikus õiguses allutakse avaliku võimu kandjale.. Eraõiguses on subjektid võrdses. Avalikus õiguses allutakse avaliku võimu kandjale. Avaliku võimu kandja on riik ja kohalikud omavalitsused
Miks on teooriaid kolm?
Ühest ei piisa. , Sest kaks esimest on puudulikud.
Huviteooria puudus –. Kui riik kes on avaliku võimu kandja ostab auto, siis on tegemist subordinatsiooni suhtega, mis kuulub avaliku õiguse alla, aga võlaõigus on eraõiguse haru. Seega ongi huviteooria puudus see, et selle põhjal oleks võlaõigus avaliku võimu haru juhul kui ostjaks on riik. NT.riik sõlmib ostu-müügi lepingu
Subordinatsiooni teooria puudus oluline allumine avaliku võimu kandjale. (laps) Vanemad alluvad lapsele ehk see kuuluks avaliku õiguse valdkonda. eraõiguses laste ja vanemate vaheline suhe (perekonna suhed), tööandja ja töötaja suhe. tähtsal kohal allumine avaliku võimu kandjale, aga näiteks perekondlikud suhted kuuluvad eraõiguse alla
Miks jaguneb õigus era ja avalikuks õiguseks ?
Neil on erinevad põhimõtted -> eraõiguse põhimõte on see, et lubatud on kõik see, mis ei ole keelatud; avaliku õiguse põhimõte on see, et keelatud on kõik see, mis pole lubatud.
Eraõiguses on vabaduse põhimõte, avalikus õiguses on piiratud põhimõte
 • Kui me eraõiguse valdkonnas keeldu ei leia, võib seda teha.
 • Kui avalikus õiguses pole lubavat normi, siis ei või seda ka teha.

Eraõiguses on võimalikult vähe keelde, et tagada suuremat vabadust, avalik õiguses on vastupidi.
Eraõigus on selleks et tagada vabadusi, arengu, avalik õigus on selleks,et riik ei kasutaks oma võimu ära. Riigile seatekse piirianguid. Kui seda piiranguid ei oleks, siis inimese vabadus ei oleks seadusega kooskõlas.Vabadust on vaja et ühiskond areneks.
Miks on eraõiguse jagunemine selline?
Erinev riigi sekkumise määr. Ühes riik sekkub rohkem, teises vähem. Tsiviilis vähem. Majandusõiguses rohkem. NT:lepingute sõlmimise vabadus, osta võib kõike. Riigi jaoks on majandusõigus kõige tähtsam, kõige vähem tähtsam on tsiviilõigus .Tsiviilõiguses kõige vähem (sest tsiviilõigust reguleerivad lepinguid, omandeid); majandusõigusesse kõige rohkem.Ühingu asutamisel riik kirjutab rohkem ette. Majandusõigus : pangandus ja kindlustus .
Miks on majandusõiguses riigi sekkumise määr majanduses suurem ja tsiviilõiguses väiksem?
See on riigijaoks tähtsam. Kui pank läheb pankrotti on surem probleem ku mingi tavaline OÜ.
Millest koosneb tsiviilõigus?
(VAPP)
Võlaõigus tegeleb lepingutega. Kahju tekitamine-lepinguvälised suhted.
Asjaõigus tegeleb omandiga ja omandi piiramisega.
Perekonnaõigus tegeleb (perekonna mõistet ei ole) abielu ja vanemad-lapsed suhted.
KOOSELU-ei saa
Pärimisõigus - vara üleminek isiku surma korral.
 • Abstraktsiooniprintsiip § 6

Kaks üliõpilast sõlmivad lepingu, et üks kirjutab teise jaoks magistritöö , ja teine peab maksma raha, AGA raha ei maksa. Kas see, kes magistritöö valmis kirjutas võib raha nõuda? Loogiliselt tuletama küsimusest mis jäi iseseisvaks. EI, sest lubatud on kõik see, mis pole keelatud. Kuna plagiaatsus on keelatud, pole tal õigust raha nõuda.
A müüb B-le auto. Kirjalik leping. B annab raha. Tähistamine. B ütleb A-le, et viib järgmine hommik auto ära. C tuleb sama õhtul ja pakub auto eest kõrgema hinna ja A müüb auto C-le. Järgmine hommik tuleb B autole järele, seda pole. Kes on auto omanik?
C kuna ta on heauskne omanik. Vastus sõltub õigusperekonnast. Seostub nii võla kui ajsaõigusega. Kumma õigusharu järgi lahendame ?
Abstraktsiooniprintsiip:õigusjärgluse korral-omaniku vahetumisel tuleb vaadata nii asjaõigusliku tehingut kui ka võlaõigusliku tehingut.Üks tehing on käsutustehing , õiguste ja kohtutuste üle andmiseks kohustav tehing. Üks peaks olema võla, teine asjaõiguslik tehing. Käsutustehing on asjaõiguslik tehing. Võlaõigus:hind- kvaliteet. Asjaõigus:annan asja üle. Omandiõiguse üleminekul on tegemist kahe tehinguga. Üks tehing on käsutustehing puudutab asjaõigust, mis reguleerib omandi üleminekut; teine tehing on kohustav tehing puudutab võlaõigust, mis reguleerib muid tingimusi, nt. hinda, kvaliteeti, tähtaega. Üleandmine ei tähenda omandi üleminekut.asjaõiguslik tehing ei sõltu võlaõiguslikust.
Vallasasja puhul vallasomand tekib: valduse üleminek, omandi üleandmise kokkulepe. Valdus -tegelik asja enda käes hoidmine. Kaudne valdus -taskus võti. Otsene-oled omanik.
 • Kasutamine- sihtotstarbeline tarvitamine.(rattaga sõidame )
 • Käsutamine- tehingute tegemine(osta-müüa-vahetada-kinkida)
 • Valdamine - tegelik võim asja üle

Kokkuleppe oli, et B saab auto. Seega omanik on A. kuna valdus üle ei antud.
Kinnisasja puhul: tekib kinnisomand kandmisega kinnistusraamat- kõik inimese asjad on kantud sinna, kes on omanikuna kantud, see on omanik.
Kui küsitakse kaasuses , kes on omanik, on tegemist abstraktsiooni printsiibiga.
A ja C vaheline tehing. Võlaõiguslik nähtus- hind. Ta maksis hinna. Ta sõitis autoga ära-asjaõiguslik nähtus. Kokkulepe oli ja valdus üle antud. C on omanik.
Käsutustehing võib olla kehtetu . Aga käsutusleping kehtiv.

Unitalistlik ja dualistlik lähenemine.


UNITARISM – tsiviil- ja ühinguõigus on sama sisuga. Leiab, et tsiviil ja äriõigus on üks ja see sama asi, eristatud on ainult praktilistel kaalutlustel
DUALISM -NEED ON ERINEVAD ÕIGUSED. Tsiviil- ja ühinguõigus on erinevad.

II Tsiviilõiguse mõiste


Mõiste tuleneb Rooma õigusest ius civile - [ Rooma kodanikele kuuluv õigus], aga mitte sisu. Rahvusriikidel oli vaja õigust. Mandri euroopa võttis üle – RETSEPTSIOON .
Kontinentaal- Euroopa õigussüsteem {germaani-saksa, romaani-prantsuse] – sest hõlmab Mandri-Euroopa riike. Ehk Mandri–Euroopa õigussüteem. Anglo-Ameerika õigussüsteem. Peamine erinevus on õigusallikate küsimus.
TSIVIILÕIGUSE MÕISTE—võla-, asja-, perekonna- ja pärimisõigus
Läbi reg eseme ja meetodi. Tsiviilõiguse reguleerimise ese (mida reguleeritakse) – varalised suhted, isiklikud mittevaralised suhted (nt. Hooldusõigus, tsiiviilõiguses ( solvamine jne))
Reguleerimise meetod (kuidas) – reguleeritakse poolte võrdsuse alusel. Meetod - subjektid võrdsed, sellega saame eristada avalikust õigusest ja selle harudest. Tsiviilõiguslikud varalised suhtes, isiklikud mittevaralised suhted.
Tsiviilõigus reguleerib varalisi ja isiklikke mittevaralisi suhteid poolte võrdsuse alusel.
Kui jätta võrdsuse alusel välja siis poleks enam eraõigus.
Kui jätta välja isiklikke mittevaralisi suhteid, siis me ei saa eristada majanduse...
Isiklikke mittevaralisi suhteid pole äri..
Tsiviilõiguse üldosa. Kui seda poleks, tuleks igas seaduses defineerida, mis on allikad, sisu. Mõistlik on need asjad seletada ühes seaduses. Normid, mis kehtivad kõikide tsiviilosa harudes.

TSIVIILÕIGUSE ALLIKAD

§2 .
Lõike ja punkti erinevus: lõige on iseseisev mõte, punkt on loetelu. Esimene lõige on üldreegel
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #1 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #2 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #3 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #4 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #5 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #6 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #7 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #8 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #9 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #10 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #11 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #12 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #13 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #14 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #15 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #16 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #17 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #18 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #19 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #20 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #21 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #22 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #23 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #24 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #25 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #26 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #27 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #28 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #29 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #30 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #31 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #32 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #33 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #34 Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt #35
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 35 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-05-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 9 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Tirtssu Õppematerjali autor

Lisainfo


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
54
doc
Tsiviilõiguse üldosa
82
docx
TsÜS küsimused eksamiks
44
doc
Õiguse alused eksami konspekt
36
doc
Tsiviilõiguse üldosa
30
docx
Õiguse alused konspekt
40
docx
Õiguse entsüklopeedia terve konspekt
220
docx
Võlaõiguse üldosa konspektFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun