Facebook Like
Hotjar Feedback

TsÜS küsimused eksamiks (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas õigus jaguneb ?
 • Millega tegeleb ühinguõigus ?
 • Millega tegeleb majandusõigus ?
 • Mis on loomuõigus ?
 • Mis on religioon ?
 • Mis on moraal ?
 • Mille poolest erinevad religioon ja moraal ?
 • Mille poolest sarnaneb õigus tava ja moraaliga ?
 • Mis on vargamoraal ?
 • Miks on vaja teovõimet ?
 • Kuidas erineb tava moraalist ?
 • Mis on käsutustehing ?
 • Mis on kohustav tehing ?
 • Miks jaguneb õigus era- ja avalikuks õiguseks ?
 • Kuidas jaguneb eraõigus ?
 • Miks on riigi sekkumise määr tsiviilõiguses väiksem kui majandusõiguses ?
 • Mis on huviteooria ?
 • Mis on subordinatsioonisuhe/ subjektiteooria ?
 • Mis on täiendatud suordinatsioonisuhe ?
 • Miks on teooriaid 3 ?
 • Mis on huviteooria puudus ?
 • Mis on subordinatsioonisuhte puudus ?
 • Miks on avaliku õiguse liigitus selline nagu ta on ?
 • Mis on eraõigus ?
 • Mis tähendab sõna “käsutama” ?
 • Mis on abstraktsiooniprintsiip ?
 • Mis on kasutamine ?
 • Mis on tähtis valduse ülemineku puhul ?
 • Millega tegeleb unitarism ?
 • Millega tegelb dualism ?
 • Mis on juriidiline kohustus ?
 • Mis on tsiviilõiguse üldosa ?
 • Mis juhtuks kui tsiviilõiguse üldosa poleks ?
 • Mis on retseptsioon ?
 • Mis on tsiviilõigus ?
 • Kui välja jätta poolte võrdsuse alusel ?
 • Kui välja jätta isiklikke mittevaralisi suhteid ?
 • Mis on tsiviilõiguse allikad ?
 • Mis on õiguse allikas ?
 • Miks on PS kõige tähtsam õigusallikas ?
 • Miks on vaja madalamal seisvaid õigusakte ?
 • Mida tähendab seaduse täitmine ?
 • Mis on õigusjärglus ?
 • Mis on Common law ?
 • Milline on tõlgendamise järjekord ?
 • Mis on koodeksi ja seaduse erinevus ?
 • Kuidas tekib vallasasja puhul vallasomand ?
 • Mis on valdus ?
 • Kuidas tekib kinnisasja puhul kinnisomand ?
 • Mis on kaudne valdus ?
 • Mis on otsene valdus ?
 • Mis on käsutustehingu ja käsutuslepingu vahe ?
 • Kust tuleb tsiviilõiguse mõiste ?
 • Mis on iuc civile ?
 • Miks toimus retseptsioon ?
 • Mis on õigussüsteemide peamine erivus ?
 • Kuidas vaadatakse tsiviilõiguse mõistet ?
 • Mis vahe on lõikel ja punktil ?
 • Milles seisnevad madalamseisvad õigusaktid ?
 • Miks on vaja tava õigusallikana ?
 • Miks arvestatakse kohtupraktikaga ?
 • Miks seadus on liiga üldine ?
 • Miks meil on kaks õigussüsteemi ?
 • Miks anglo-ameerika on common law ?
 • MIs on grammatiline tõlgendamine ?
 • Mis on üldsäte ja erisäte ?
 • Mis on analoogia ?
 • Mis on õigussuhe ?
 • Mis juhtub kui õigusnormid välja jätta ?
 • Miks ühiskondlik suhe ?
 • Mis on tsiviilõiguslik suhe ?
 • Kes on subjekt ?
 • Mis vahe on subjektil ja objektil ?
 • Mis on sisuks ?
 • Mis on subjektiivne õigus ?
 • Mille poolest erinevad positiivne ja objektiivne õigus ?
 • Millal subjektiivne õigus ja juriidiline kohustus tekivad ?
 • Miks mitte lihtsalt fakt ?
 • Kuidas juriidiline fakt jaguneb ?
 • Mis on tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimise aluseks ?
 • Mis on ühepoolne tehing ja mitmepoolne tehing ?
 • Mis on ühekülgne ja mitmekülgne tehing ?
 • Mille poolest erinevad tehing ja toiming ?
 • Mille poolest erinevad toiming ja tegu ?
 • Mille poolest erineb juriidiline fakt ja toiming ?
 • Milline on kaasuste lahendamise metoodika ?
 • Mis on õigusvõime ?
 • Millal õigusvõime algab ?
 • Miks on õigusvõime tähtis ?
 • Mis on teovõime ?
 • Kes on piiratud teovõimega ?
 • Mis on vaimuhaiguse ja nõrgamõistuslikkuse erinevus ?
 • Kes on hooldaja ?
 • Milline on alla 7 aastase isiku ühepoolne ja mitmepoolne tehing ?
 • Milline on piiratud teovõime isiku mitme ja ühepoolne tehing ?
 • Mille poolest erineb seadus jamoraal ?
 • Mis on isiku elukoht ?
 • Mis juhtub kui isiku elukohta ei saa kindlaks määrata ?
 • Milline on õigusallikate hierarhia ?
 • Millist tähendus omab rahvastikuregistrijärgne elukoht ?
 • Miks õigust peaks huvitama, kus inimene on ?
 • Millal võib kohus teadmata kadunud isiku surnuks tunnistada ?
 • Kui juhtub õnnetus ?
 • Miks on üldse tähtajad ?
 • Mis peab tegema isik kui ta on elus , aga kohus ta surnuks tunnistanud ?
 • Kes on juriidiline isik ?
 • Mis on diktsiooniteooria ?
 • Milline võib olla juriidiline isik ?
 • Kes on eraõiguslik juriidiline isik ?
 • Kes on avalik-õiguslik juriidiline isik ?
 • Mis vahe on avalik ja eraõiguslikul juriidilisel isikul ?
 • Miks tunnistatakse isik teadmata kadunud ?
 • Miks on vajalik surnuks tunnistamine ?
 • Miks on surnuks tunnistamisel tähtaeg ?
 • Kes on teadma kadunud ?
 • Mille poolest erineb tava ja õigus ?
 • Mismoodi avaliku õigust kannavad ?
 • Mis on TÜ ehk täisühing ?
 • Mis on UÜ ehk usaldusühing ?
 • Mis on OÜ ehk osaühing ?
 • Mis on AS ehk aktsiaselts ?
 • Mille jaoks on loodud AS ?
 • Mis üksused on AS-is ?
 • Milleks on AS juhatus, nõukogu ja audiitor ?
 • Miks OÜ asemel peetakse tihti AS - e ?
 • Mis on tulundusühistu ?
 • Mis on SA ehk sihtasutus ?
 • Mis on KOV üksus ?
 • Mis on muu juriidiline isik ?
 • Milline on juriidiliste isikute õigusvõime ?
 • Mis on üldkoosolek ?
 • Millega tegeleb nõukogu ?
 • Kes siis neis juriidilistes ühendustes juhivad ?
 • Kes on juriidilise isiku seaduslik esindaja ?
 • Kes saab Juriidilist isikut tehingu tegemisel esindad ?
 • Kuidas toimub juriidilise isiku tehingu tegemise esindamine ühiselt ?
 • Kes on prokurist ?
 • Millal saab prokurist esindada ?
 • Mis on juriidilise isiku lõpetamine ?
 • Mis on sundl õpetamine ?
 • Mis on likvideerimine ?
 • Mis juhtub kui likvideerimisel jääb vara üle ?
 • Mis juhtub kui likvideerimisel jääb vara puudu ?
 • Kes korralavad likvideerimist ?
 • Mis on lõppemine ?
 • Mis on pankrot ?
 • Mida ümber ei vahetata.Kas piretil on nõudeõigus ?
 • Mis on eseme ja asja erinevus ?
 • Mis on ettevõte ?
 • Mis vahe on lõppemisel,lõpetamisel,likvideerimisel ja sundlõpetamisel ?
 • Millal õigusvõime lõppeb ?
 • Milline isik on füüsilisest isikust ettevõtja ?
 • Millal algab füüsilisest isikust ettevõtja õigusvõime ?
 • Kuidas elukoht muutub ?
 • Mis on eraõigus, millega tegeleb ?
 • Miks eraõigus erineb tsiviilõigusest ?
 • Mis on kinnisasi ?
 • Mis on vallasasi ?
 • Mis on kinnisasja olulised osad ?
 • Millal kinnisasi muutub vallasasjaks ?
 • Mis on ehitiste puhul püsib ühendamine ?
 • Mis on servituudid ?
 • Mis tänapäeval lubavad võõrast asja kasutada ?
 • Mis ei ole kinnisasja osa ?
 • Mitu omanikku saab olla kinnisasjal ?
 • Mis juhtub asjaõiguse lõppemisel maale jäänud ehitisega ?
 • Mis on asja oluline osa ?
 • Mis on ehitise olulised osad ?
 • Mis on asja mõtteline osa ?
 • Mille poolest erinevad reaalosa ja mõtteline osa ?
 • Mis on päraldis ?
 • Miks on päraldis reguleeritud ?
 • Mis on asendatav asi ?
 • Mis on asendamatu asi ?
 • Miks on selline liigitus:asendamatud ja asendatavad asjad ?
 • Mille poolest erinevad laenu ja üürileping ?
 • Mis on äratarvitatav asi ?
 • Mis on vajalikud kulutused ?
 • Mis on kasulikud kulutused ?
 • Mis on toreduslikud kulutused ?
 • Mis on eseme väärtus ?
 • Mis on harilik väärtus ?
 • Mis on müügihind ?
 • Mis on kohalik hind ?
 • Mis tehakse kui auto on ainueksemplar ja on vaja määrata ta väärtus ?
 • Kes on korteri omanik. ?
 • Kui tehingus on 2 tahteavaldus, kas tegemist on toiminguga ?
 • Mis on otsene tahteavaldus ?
 • Mis on kaudne tahteavaldus ?
 • Mis on vaikimine või tegevusetus ?
 • Kuidas tahteavaldust tehakse ?
 • Millal tahteavaldus muutub kehtivaks ?
 • Mis on kindlale isikule suunamata tahteavaldus ?
 • Millal on tahteavaldus kättesaadud ?
 • Mis juhtub kui tahteavaldus hilineb ?
 • Mis on mõistlikuse põhimõte ?
 • Kuidas toimub tahteavalduse tagasivõtmine/millal seda ei loeta tehtuks ?
 • Kuidas tuleb tõlgendada kindlale isikule tehtud tahteavaldus ?
 • Kui ainult teadis ?
 • Kuidas tuleb tõlgendada tahteavaldus, mis ei ole tehtud kindlale isikule ?
 • Kuidas tuleb tõlgendada tahteavaldust, mis on suunatud avalikkusele ?
 • Kuidas tehingut võib teha ?
 • Kuidas seadusega ettenähtud vormis tehingut muuta saab ?
 • Mis juhtub kui tehingu seaduses sätestatud vorm jäetakse järgimata ?
 • Mis juhtub kui tehingu kokkuleppes sätestatud vorm jäetakse järgimata ?
 • Milline on tehingu vormiline hierarhia ?
 • Mis asendab tehingu kirjalikku vormi ?
 • Mis on elektrooniline allkiri ?
 • Mis on tõendamine ?
 • Mis vahe on tõestamisel ja tõendamisel ?
 • Millal peab olema tehing notariaalselt tõestatud ?
 • Kellel on tehingu notariallse tõestamise õigus ?
 • Mis asendab tehingu notariaalset kinnitamist ?
 • Kuidas jaguneb kehtetu tehing ?
 • Mis on tühine tehing ?
 • Milline on tehingu ühe osa tühisus ?
 • Mis on vaieldav tehing ?
 • Mille poolest vaieldav ja tühine tehing erinevad ?
 • Mis on kehtetu tehing ?
 • Mis tehakse tühise tehingu alusel saadud asjadega ?
 • Milline on heade kommete v avaliku korraga vastuolus olev tehing ?
 • Millal on tehing heade kommetega vastuolus ?
 • Mis on juriidiline fakt ?
 • Milline on seadusega vastuolus olev tehing ?
 • Milline on käsutuskeeldu rikkuv tehing ?
 • Mis on näilik tehing ?
 • Mida tuleb teha, kui tahetakse tuvastada tehingu tühisust ?
 • Milles seisneb tehingu tühistamine ?
 • Mis on lepingut taganemine ?
 • Mis on lepingu ülesütlemine ?
 • Millal on tehing tehtud olulise eksimuse mõjul ?
 • Millal võib tehingu teinud isik olulise eksimuse korral tehingu tühistada ?
 • Millal eksimusega tehingut tühistada ei saa ?
 • Kes võib pettuse teel tehingu tühistada ?
 • Millal võib petetud pool kolmanda isiku puhul tehingu tühistada ?
 • Millal võib ähvarduse ja vägivalla mõjul tehtud tehingu tühistada ?
 • Millal pole tegemist ähvarduse või vägivallaga ?
 • Millal on ähvardus õigusvastane ?
 • Kuidas toimub tühistatava tehingu tühistamine ?
 • Kellele läheb tühistatava tehingu tühistamine üle ?
 • Mida peab tegema isik, kes soovib tehingu täitmist ?
 • Miks on selline kord nagu eelmises punktis öeldi ?
 • Millal võib ähvarduse ja vägivalla korral tehingu tühistada ?
 • Millal võib pettuse või eksimuse korral tehingu tühistada ?
 • Millal ei saa tühistatavat tehingut tühistada ?
 • Millal tühistatava tehingu tühistamise õigus lõppeb ?
 • Millal loetakse tehing kinnitatuks ?
 • Millal kehtib ähvarduse või vägivalla mõjul tehtud tehingu kinnitus ?
 • Millal võib nõuda tühistatava tehingu puhul kahju hüvitamist ?
 • Mis on tingimuslik tehing ?
 • Millal on tehtud tehing edasilükkava tingimusega ?
 • Millal on tehtud tehing äramuutva tingimusega ?
 • Milline on Mitme edasilükkava või äramuutva tingimusega tehing ?
 • Millal tingimus loetakse saabunuks ja millal mitte ?
 • Mis on hõljumisaeg ?
 • Kui hõljumisajal sõlmiti üürileping, kuid keegi teine elab juba sees, siis kelle leping kehtib ?
 • Mis juhtuks kui hõljumisajal omanik müüks korteri ära ?
 • Mis on võimatu tingimus ?
 • Milline on seadusevastane tingimus ?
 • Mis on esindusõigus ?
 • Kuidas esindusõigus jaguneb ?
 • Mis on seadusjärgne esindusõigus ?
 • Mis on tehinguline esindusõigus ?
 • Mis on esinduse ja volituse erinevus ?
 • Mis on volikiri ?
 • Millal seadusjärgne esindusõigus lõppeb ?
 • Millal volitus lõppeb ?
 • Millal esindatav võib volituse tagasi võtta ?
 • Kuidas toimub volituse tagasivõtmine ?
 • Milline on esindusõiguseta isiku ühepoolne tehing ?
 • Milline on esindusõiguseta isiku mitmepoolne tehing ?
 • Milline on isiku vastutus esindusõigusel ?
 • Millal võib esindatav tühistada esindaja poolt tehtud tehingu ?
 • Millal esindatav ei või tehingut tühistada ?
 • Millised tähtajad on esindataval tehingu tühistamisel ?
 • Millal vastutab isik teise isiku käitumise eest ?
 • Mis on teise isiku teadmiste omistamine ?
 • Mis on tähtaeg ?
 • Mis on tähtpäev ?
 • Millal algab tähtaja kulgemine ?
 • Millal tähtaeg lõppeb ?
 • Millal saabub tähtaeg kui see on määratud kuudes ?
 • Mis juhtub kui tähtpäev satub riigipühale või puhkepäevale ?
 • Mille poolest erinevad inimene ja subjekt ?
 • Mis ei ole tehing ?
 • Mis ei ole toiming ?
 • Mis ei ole toiming ?
 • Mis tava on õigusallikas, aga kohtupraktika mitte ?
 • Mis juhtuks abstraktsiooni printsiibi puudumisel ?
 • Kes on füüsiline isik ?
 • Miks inimest nim füüsiliseks isikuks ?
 • Kuidas tuleb toimida tsiviilõiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel ?
 • Kuidas õiguste teostamine ei ole lubatud ?
 • Mida tähendab heausksuse eeldus ?
 • Mis on hädakaitse ?
 • Mis on hädaseisund ?
 • Millal võtab kohus või muu organ nõude augumist arvesse ?
 • Millal aegub kõrvalkohustusest tulenev nõue ?
 • Kui pikk on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg ?
 • Milline on ehitise puudumise tõttu aegumistähtaeg ?
 • Mis juhtub kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult ?
 • Millal aegumistähtaeg algab ?
 • Millal nõue muutub sissenõutavaks ?
 • Millal kokkulepitud tasu maksmise nõude aegumistähtaeg algab ?
 • Milline on seadusest tuleneva nõuda aegumistähtaeg ?
 • Milline on kahju õigusvastasest tekitamisest tulenev aegumistähtaeg ?
 • Milline on alusetust rikastumisest tulenev aegumistähtaeg ?
 • Mis on aegumise katkemine ?
 • Millal aegumine peatub ?
 • Mis vahemikus nõe ei aegu peatamise korral ?
 • Mis vahe on aegumise katkemisel ja peatumisel ?
 • Milliseid tehinguid saab heaks kiita ?
 • Milliseid tehinguid saab 7 aastane isik iseseisvalt teha ?
 • Mis pole digitaalallkiri ?
 • Kummast kuupäevast hakkan päevi lugema ?
 • Millal õigusvõime tekib ?
 • Milliseid tehinguid saab 7 aastane isik eestkostja eelneval nõusolekul ?
 • Kes on auto omanik ?
 
Säutsu twitteris

Tsiviilõiguse üldosa küsimused-vastused

Kersti Liiva
 • Mis on õigus?

  Riigi poolt kehtestatud käitumisreeglite kogum.
 • Mis on seadus?

  seaduse vormis kas riigikogu poolt või rahvahääletusel vastu võetud õigusakt , millel on kõrgeim õigusjõud.
 • Kuidas õigus jaguneb?

  Õigus jaguneb era ja avalikuks õiguseks. Avalik õigus jaguneb omakorda näiteks karistusõiguseks;menetlusõiguseks;haldusõiguseks ja rahandusõiguseks. Era õigus jaguneb tsiviilõiguseks; ühinguõiguseks; majandusõiguseks. Tsiviilõigus omakorda veel võlaõiguseks; asjaõiguseks; perekonnaõiguseks ja pärimisõiguseks.
 • Millega tegeleb ühinguõigus ?

  Reguleerib juriidiliste isikute asutamist, tegevust ja lõpetamist.
 • Millega tegeleb majandusõigus ?

  Majandusõigus tegeleb pangandusõiguse ja kindlustusõigusega.
 • Mis on loomuõigus ?

  Igale elusolendile kuuluv õigus
 • Mis on religioon ?

  “Jumal” Jumala hukkamõist, mitte inimese.
 • Mis on õiglus ?

  Õiglusel puudub definitsioon.
 • Mis on moraal ?

  Hinnanguline arusaam õigest käitumisest, mis on inimeste poolt kehtestatud
 • Mille poolest erinevad religioon ja moraal?

  Religioon on jumalatepoolne hukkamõist ja moraal on inimestepoolne hukkamõist. Moraal on seadustega hõlmatud.
 • Mille poolest sarnaneb õigus tava ja moraaliga? Inimesed toimetavad riigi nimel.
 • Mis on vargamoraal?

  Õigusega vastuolus olev
 • Miks on vaja teovõimet?


  Piiratud teovõimega isikute kaitsmiseks
 • Kuidas erineb tava moraalist?


  Tava ei puutu üldse moraali
 • Mis on tava?


  Pikaajaline käitumisharjumus
 • Mis on käsutustehing ?


  Käsutustehing on asjaõiguslik tehing, mis reguleerib omandi üleminekut
 • Mis on kohustav tehing?


  võlaõiguslik tehing, mis reguleerib muid tingimusi nagu raha ja kvaliteet
 • Miks jaguneb õigus era- ja avalikuks õiguseks?


  Neil on erinevad põhimõtted- eraõiguse põhimõte(vabaduse põhimõte) on see, et lubatud on kõik see, mis pole keelatud. Avaliku õiguse põhimõte(piiratud põhimõte) on see, et keelatud on kõik see, mis pole lubatud. Riik ei tohi hakakta domineerima ja oma positsiooni kuritarvitada: pealtkuulamine jne.Eraõiguses on rohkem vabadusi. Vabadust on vaja selleks, et ühiskond edasi areneks.
 • Kuidas jaguneb eraõigus ?


  Tsiviilõigus-mis omakorda jaguneb: võlaõigus - tegeleb lepingutega; asjaõigus- tegeleb omandiga; perekonnaõigus - tegeleb abieluga ning laste ja vanemate vaheliste suhetega; pärimsõigus- vara üleminek isiku surma puhul. Majandusõigus- tegeleb panganduse ja kindlustusega. Ühinguõigus- tegeleb juriiliste isikute tegevuse alustamise, tegutsemise ja lõpetamisega/reguleerib juriidiliste isikute asutamist, tegevust ja lõpetamist.
 • Miks on riigi sekkumise määr tsiviilõiguses väiksem kui majandusõiguses?


  Majandusõigus on riigi jaoks tähtsama kaaluga, panganduses on kogu majandus tähtis. Riigil on suurem huvi kontrollida, näit: et kellegi pensionikindlustus kokku ei variseks.
 • Mis on huviteooria ?


  Avalik õigus on see, mis lähtub riigi huvist, eraõigus see, mis lähtub üksikisiku
  kasust.
 • Mis on subordinatsioonisuhe/ subjektiteooria ?


  avalikus õiguses ollakse alluvussuhetes, eraõiguses ollakse võrdsetes suhetes.
 • Mis on täiendatud suordinatsioonisuhe?


  Kehtib ainult avaliku õiguse puhul. Avalikus õiguses allutakse avaliku õiguse
  kandjale.
 • Miks on teooriaid 3?


  Sest ühest ei piisa.
 • Mis on huviteooria puudus?


  Ostu-müügi lepingute puhul, kui avaliku õiguse kandja ostaks midagi, siis huviteooria järgi kuuluks võlaõigus( mis tegeleb lepingutega) avaliku õiguse alla, kuigi tegelikult kuulub võlaõigus eraõiguse alla.
 • Mis on subordinatsioonisuhte puudus?


  Subordinatsioonisuhtes on tähtis allumine avaliku õiguse kandjale. Selle teooria järgi kuuluks laste ja vanemate vahelised suhted ka sinna alla.
 • Miks on avaliku õiguse liigitus selline nagu ta on? EI TEA


 • Mis on eraõigus?
  Õigus, kus subjektid on võrdsed.
 • Mis tähendab sõna “käsutama”? Tehingute tegemine
 • Mis on abstraktsiooniprintsiip?


  Omandi üleminekul Tuleb eristada asjaõiguslikku ja võlaõiguslikku tehingut, kui on tegemist õigusjärglusega ehk valduse üleminekuga .
 • Seleta lahti § 6 lõiked 3 ja 4:


 • Õigused ja kohustused antakse üle üleandmise tehinguga (käsutustehing). Iga õigus ja kohustus tuleb eraldi üle anda, kui seadusest ei tulene teisiti.
 • Käsutustehingu kehtivus ei sõltu õiguse ja kohustuse üleandmiseks kohustava
  tehingu kehtivusest.

  Vastus:Asjaõiguslik tehing ei sõltu sellest, kas võlaõiguslik tehing on kehtiv või mitte.


 • . Mis on kasutamine?
  Sihtotstarbeline kasutamine. Näit. sõidan oma rattaga .
 • .Mis on tähtis valduse ülemineku puhul? (2)


  Valduse üleminek + kokkulepe.
 • . Millega tegeleb unitarism?


  Leiab, et tsiviilõigus ning ühinguõigus on üks ja sama.
 • Millega tegelb dualism ?


  Leiab, et tsiviilõigus ning ühinguõigus on kaks erinevat asja.
 • . Mis on juriidiline kohustus?


  Õiguslik kohustus, tegevus, mida peab täitma õigustatud isiku huvides
 • . Mis on tsiviilõiguse üldosa?


  Normid, mis kehtivad kõikides tsiviilosa harudes.
 • Mis juhtuks kui tsiviilõiguse üldosa poleks?


  Peaks igas seaduses defineerima , mis on allikad ja sisu. Mõistlikum on see teha ühes.
 • .Mis on retseptsioon ?


  Rooma õiguse ülekandumine
 • .Mis on tsiviilõigus?


  Varaliste ja isiklike mittevaraliste suhete reguleerimine poolte võrdsuse alusel.
 • Kui välja jätta poolte võrdsuse alusel?


  Siis ei oleks enam eraõigus.
 • kui välja jätta isiklikke mittevaralisi suhteid? Ei saa eristada majandusest
 • .Mis on tsiviilõiguse allikad? Allikateks on seadus ja tava
 • . Mis on õiguse allikas?


  Koht, kus leiame õigust.
 • .Miks on PS kõige tähtsam õigusallikas?


  Sest see väljendab rahva tahet kõige paremini, sest see on vastu võetud rahva poolt
  referendumil.
 • . Miks on vaja madalamal seisvaid õigusakte?


  Riigikogu ei jõua/oska kõiki küsimusi ise lahenda. Mõned küsimused on vaja
  lahendada kohalikul tasemel.
 • .Mida tähendab seaduse täitmine?


  Madalamal olev akt ei tohi minna vastuollu seadusega.
 • . Mis on õigusjärglus ?


  Õiguste üleminek ühelt isikult teisele.
 • .Mis on Common law?


  Üldine õigus, õigust arendati üldiste printsiipide alusel.
 • . Milline on tõlgendamise järjekord?


  Järjekorda polegi!!!!
 • .Mis on koodeksi ja seaduse erinevus? Koodeks on seaduste kogu.
 • Kuidas tekib vallasasja puhul vallasomand ?


  Valduse üleminekuga ja omandi üleandmise kokkuleppega
 • .Mis on valdus ?


  Tegelik asja enda käes hoidmine
 • Kas õigus võib olla amoraalne?


  Jah , näiteks kütuseaktsiisi tõus.
 • Kuidas tekib kinnisasja puhul kinnisomand? Kinnistusraamatusse kandmisega
 • Mis on kaudne valdus?


  Nt võti taskus
 • Mis on otsene valdus?


  olen omanik
 • Mis on käsutustehingu ja käsutuslepingu vahe?


  Käsutustehing võib olla kehtetu , käsutusleping kehtiv..
 • Kust tuleb tsiviilõiguse mõiste?


  Rooma õigusest ius civile
 • Mis on iuc civile?


  Rooma kodanikele kuuluv õigus, ehk kviriitide õigus

  61. Miks toimus retseptsioon?

  Rahvusriikidel oli vaja õigust ning lihtsam oli see üle võtta kui uus luua ning Mandri- Euroopa võttis üle.
 • Nimeta õigussüsteemid?


  Mandri-Euroopa ehk Kontinentaal-Euroopa ja Anglo-Ameerika.Mandri-Euroopa
  jaguneb Germaani ja romaani õigusperekonnaks.
 • Mis on õigussüsteemide peamine erivus?


  Peamine erinevus on õigusallikate küsimus.
 • Kuidas vaadatakse tsiviilõiguse mõistet?


  Läbi reguleerimise eseme(mida)-varalised ja isiklikud mittevaralised suhted ja läbi
  reguleerimise meetodi(kuidas)-poolte võrdsuse alusel.
 • Mis vahe on lõikel ja punktil?


  Lõige on eraldiseisev mõte, punkt on loetelu . Esimene lõige on üldsäte, järgnevad
  lisad.
 • Nimeta õigusallikad?


  PS, Seadused, seadusest madalam seisvad aktid, tavad.
 • Milles seisnevad madalamseisvad õigusaktid ?


  Seadusest madalamal seisvad õigusaktid peavad olema välja antud seaduse alusel ja seaduse täitmiseks. Seaduse aluse-peab olema kõrgemalseisva seaduse luba. seaduse täitmiseks-madalam akt ei tohi minna vastuollu seadusega
 • Miks on vaja tava õigusallikana?


  Seadus ei jõua kõike reguleerida ning ei ole ka vaja. Kõike pole võimalik reguleerida sp võetakse kasutusele tava.
 • Kas kohtupraktika on õigusallikas?


  Ei ole, seda kasutatakse analoogiliste asjade lahendamisel. Kohtupraktigaga arvestatakse, aga tegelikult ei pea, sets meie õigussüsteemis pole kohtupretsedentsi.
 • Miks arvestatakse kohtupraktikaga?


  Seadus on üldine ja alles kohtus selgub , mis on tava, sp on mõistlik seda praktikat
  tunda.
 • Miks seadus on liiga üldine?


  Sest kõike ei ole võimalik ette kirjutada ega tohigi, sest avalikus õiguses on piirang, eraõiguses kõik lubatud.
 • Õigusjärgluses kõikide või osade õiguste üleminek?


  successio universalis-kõik õigused lähevad üle( pärimine ) . Successio singularis-osad
  õigused lähevad üle.
 • Miks meil on kaks õigussüsteemi?


  Sest üks võttis Rooma õiguse üle, teine mitte.
 • Miks anglo-ameerika on common law?


  Common law-üldine õigus. Arendati õigust üldiste printsiipide alusel.
 • Nimeta tsiviilõiguse ajaloolise arengu etapid?


  • § Rooma õigus:12 tahvli seadus ja corpus iuris civiles
  • § Prantsuse tsiviilkoodeks : Code civile
  • § Saksamaal: Saksamaa Tsiviilseadustik 1900
  • § Balti eraseadus 1864 - Eestis!
  • § Vene NFSV tsiviilkoodeks pärast sõda, kehtis kuni 1965
  • § 1965 tuli eesti ( ENSV ) tsiviilkoodeks, kehtis 2000-te aastateni
  • § Koodeks on seadustekogu
  • § Tsiviiseadustiku üldosaseadus 1992. a

 • Nimeta seaduse tõlgendamise meetodid?


  Grammatiline,ajalooline,süstemaatiline ja teleoloogiline
 • MIs

 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  TsÜS küsimused eksamiks #1 TsÜS küsimused eksamiks #2 TsÜS küsimused eksamiks #3 TsÜS küsimused eksamiks #4 TsÜS küsimused eksamiks #5 TsÜS küsimused eksamiks #6 TsÜS küsimused eksamiks #7 TsÜS küsimused eksamiks #8 TsÜS küsimused eksamiks #9 TsÜS küsimused eksamiks #10 TsÜS küsimused eksamiks #11 TsÜS küsimused eksamiks #12 TsÜS küsimused eksamiks #13 TsÜS küsimused eksamiks #14 TsÜS küsimused eksamiks #15 TsÜS küsimused eksamiks #16 TsÜS küsimused eksamiks #17 TsÜS küsimused eksamiks #18 TsÜS küsimused eksamiks #19 TsÜS küsimused eksamiks #20 TsÜS küsimused eksamiks #21 TsÜS küsimused eksamiks #22 TsÜS küsimused eksamiks #23 TsÜS küsimused eksamiks #24 TsÜS küsimused eksamiks #25 TsÜS küsimused eksamiks #26 TsÜS küsimused eksamiks #27 TsÜS küsimused eksamiks #28 TsÜS küsimused eksamiks #29 TsÜS küsimused eksamiks #30 TsÜS küsimused eksamiks #31 TsÜS küsimused eksamiks #32 TsÜS küsimused eksamiks #33 TsÜS küsimused eksamiks #34 TsÜS küsimused eksamiks #35 TsÜS küsimused eksamiks #36 TsÜS küsimused eksamiks #37 TsÜS küsimused eksamiks #38 TsÜS küsimused eksamiks #39 TsÜS küsimused eksamiks #40 TsÜS küsimused eksamiks #41
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 41 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2017-01-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 12 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Tirtssu Õppematerjali autor

  Lisainfo

  TSÜS-i küsimused-vastused, mida õppejõud loengutes ja seminarides ning eksamil küsib. Sisaldab ka seminarides lahendatud kaasuseid ja eelmise aasta eksami küsimusi. PÕHJALIK!
  tahteavaldus , subjekt , eraõigus , tsiviilõigus , subjektid , esindusõigus , ähvardus , juriidiline isik , õigusvõime

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  70
  docx
  Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt
  50
  docx
  Tsiviilõiguse Üldosa
  42
  doc
  Tsiviilõiguse kordamisküsimused eksamiks
  114
  docx
  Tsiviilõiguse üldosa konspekt
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused
  54
  doc
  Tsiviilõiguse üldosa
  33
  docx
  Tsiviilõiguse üldosa kursuse põhjalik konspekt
  37
  odt
  Tsiviilõiguse üldosa  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun