Tervis ja heaolu kordamisküsimused (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris

1. Tervise ja heaolu käsitlused/definitsioonid.
Tervis on …

1) … täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguste
või füüsilise vea puudumine (WHO 1948)

2) … kui ulatusemäär, millega inimene või inimeste grupp on võimeline ühest

küljest realiseerima püüdlusi ja rahuldama vajadusi ning teiselt poolt muutma
keskkonda või kohanema sellega (WHO 1984)

3) … igapäevaelu ressurss, võimaldamaks individuaalselt, sotsiaalselt ja

majanduslikult täisväärtuslikku elu (WHO 1986)

4) … universaalne väärtus ja inimese põhiõigus (WHO 1999)

5) … igapäevaeluks vajalik tingimus, mida inimene vajab, et täita oma lootusi,
soove, rahuldada vajadusi ning oma elukeskkonnas toime tulla
Heaolu on …

1) näitaja, mille abil väljendatakse kokkuvõtlikult inimeste vaimset, füüsilist ja

sotsiaalset tervist või seda, kas tal on hea olla

2) inimeste materiaalsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldatus,

eeldab sotsiaalse õigluse põhimõtete rakendatust, võimalust end teostada ja
igakülgselt arendada, oma püüdlusi ja eesmärke realiseerida

3) sisaldab nii tervisekogemusi kui hetke heaolu tunde ja määrab inimese

elamused oma tervisliku seisundi suhtes. See juures on oluline, kuidas inimene
väärtustab oma isikut ja kui väärtuslikuks hindab elu

4) ei ole seisund, vaid protsess, kus subjektil on võimalus kasutada oma

potentsiaali ja vahendeid eesmärgisaavutamiseks.

2. Tervisega seotud mõisted.

Eluviis; ebavõrdsus ja ebaõiglus tervises ; haigus, haiguste ennetamine
( preventsioon ); keskkonnatervis; rahvatervis ja rahvastiku tervis; salutogenees,
salutoloogia; sotsiaalne kapital , sidusus, toetus ja tõrjutus; tervisedendus ja
terviskasvatus ; terviseindikaator/tervisenäitaja; tervisekaitse ; terviseprofiil;
terviskäitumine, riskikäitumine ja –tegur; tervisekultuur; vaesus ; võimestumine ;
võrgustik

3. Tervist ja heaolu mõjutavad tegurid.

Tervist mõjutavad elustiil (terviskäitumine), keskkond, pärilikkus , tervishoid , rahu,
peavari, haridus , sotsiaalne turvalisus, sotsiaalsed suhted, toit, sissetulek, naiste
ja meeste võrdõiguslikkus , stabiilne ökosüsteem, jätkusuutlik ressursside
kasutamine, sotsiaalne õiglus, inimõiguste austamine ja võrdsus. Neist kõige
mõjukamad on sotsiaalmajanduslik positsioon, haridus , sissetulekute ebavõrdsus,
sugu, etnos ja sotsiaalsed suhted. Heaolu mõjutavad individuaalsed tegurid - haridus ja funktsionaalsed võimed,
millega seostuvad nii tööhõive võimaluste kasutamine kui sissetulekute tase,
vanus ja sugu; perestruktuurist tulenevad tegurid – töötud ja/või haiged/puudega
pereliikmed, suur ülalpeetavate arv (lapsed), üksikvanema pered; ümbritsevast keskkonnast tulenevad tegurid - elupiirkonna eripärast tulenevad võimalused või
puudumine ja võimalus oma ressursse realiseerida; kogukonna ja ühiskonnaelus
osalemine (kuuluvuse mõõde Allardti järgi)

4. Tervise ja heaolu dimensioonid ja nende vastastikused seosed.
Tervise dimensioonid

1) vaimne tervis – info vastuvõtt, mõtlemine ja otsuste tegemise oskus
2) emotsionaalne tervis – kuidas tundeid väljendada ja teiste tundeid mõista

3) sotsiaalne tervis – mina-pilt, suhted teistega

4) eetiline/spirituaalneaspekt – väärtushinnangud

5) saavutuslikaspekt – kuidas olla edukas
6) füüsiline/kehaline tervis

7) seksuaal -ja reproduktiivtervis
Heaolu dimensioonid

1) Füüsiline/kehaline dimensioon: toimetulek igapäeva-tegevustega, füüsiline

vorm ( fitness ), tervislik/normaalne toitumine, vältida kuritarvitusi

2) Sotsiaalne dimensioon: suhtlemine, lähedustunne, respekt ja tolerantsus teiste
suhte

3) Emotsionaalne dimensioon : toimetulekstressiga, emotsioonide väljendusvõime

4) Intellektuaalne dimensioon: õppimisvõime, võime kasutada infot efektiivselt

5) Spirituaalne dimensioon: usk kõike ühendavasse jõusse

6) Keskkondlik dimensioon: võime edendada tervise mõõdet, mis parandab

elatustaset/elukvaliteeti

7) Töödimensioon: võime saavutada töö ja puhkuse tasakaal

5. Elukvaliteedi mõiste ja mõjurid , seosed tervise ja heaoluga ning Eesti
elukvaliteedi paradoksid .
Elukvaliteet

1) Üksikisiku arusaam oma positsioonist kultuuri- ja väärtussüsteemi kontekstis,

milles ta elab, seoses oma eesmärkide, ootuste, standardite ja muredega.

2) Kontseptsioon, mis ühendab kompleksselt inimese füüsilist tervist,

psühholoogilist seisundit, iseseisvuse taset, sotsiaalseid suhteid, isiklikke
tõekspidamisi ja suhet keskkonna iseärasustesse.

3) Kõige laiemas tähenduses iseloomustab inimeste üldist heaolu. See näitab, kui

hästi inimesed tulevad toime igapäevaelu erinevates, ühiskonna olulisi väärtusi ja
eesmärke kajastavates valdkondades.
Elukvaliteedi mõjurid: materiaalsed elamistingimused (sissetulek, tarbimine,
rikkus); tervis; haridus isiklikud tegevused (töö jm põhitegevused ); poliitiline
osalemine; sotsiaalsed suhted ja võrgustikud ; keskkond; turvalisus.
Eesti elukvaliteedi paradoksid

1) Eestil ja eesti inimestel on vastakas suhtumine jõukusse ja heaoluriiki.

2) Eesti kodanikualgatus ja -aktiivsus on suhteliselt kõrge, kuid apoliitiline.

3) Tulevikuoptimismi kasutamine arengumootorina võib sattuda ohtu inimeste

madala enesehinnangu tõttu

6. Tervise, heaolu ja elukvaliteedi indikaatorid/mõõdikud.
Objektiivse heaolu mõõdikud

1) Füüsiline heaolu – kehaline tervis, toimetulek , suremusstatistika

2) Materiaalne heaolu – tulu, sissetulek

3) Areng ja aktiivsus – haridus, kirjaoskus , tööhõive, puhkus/ hobid , sõltumatus

4) Sotsiaalne heaolu – võrgustik, toetus, tõrjutus/ integratsioon, toimetulek rolliga

ühiskonnas

5) Emotsionaalne heaolu – ärevus, depressioon, haigusega kohanemisvõim

Subjektiivse heaolu mõõdikud

1) kognitiivne aspekt – rahulolu
2) emotsionaalne aspekt – õnnelikkus

3) Globaalne mõõde – elukvaliteet
Elukvaliteedi mõõdikud
Valdavalt sotsiaalsed näitajad: avalike teenuste (haridus, tervisekaitse,
ühistransport, turvalisus, õigus-, keskkonna-, loodus ja kultuuriväärtuste kaitse)
kättesaadavus ja kvaliteet

7. Objektiivne ja subjektiivne/enesehinnanguline tervis, nende seos
heaoluga.

Subjektiivne ehk enesehinnanguline tervis …

1) … on usaldusväärne üldise tervise näitaja, mis peegeldab kuidas inimene ise

hetkel oma tervist hindab;

2) on leitud seoseid rahvastiku tervise ja tervisekäitumise näitajatega – suremus,

haigestumus, kroonilised haigused, emotsionaalne stress ja suurem arstiabi
kasutussagedus ning eluga rahulolu
Objektiivne tervis ???

8. Keskkonna, sh looduse mõju ja seosed tervise ja heaoluga, selle

kasutamisvõimalused praktikas
Mõjutused

1) Planeedi ökosüsteem – ühesugune mõju kogu inimkonnale, sõltumata

rahvusest, kultuurist, rikkustest ja muust materiaalsest.

2) Kliimast oleneb inimasustuse võimalikkus, eluviis, kujuneb välja kultuur oma

uskumuste ja pärimustega.

3) Kui muutub looduslik keskkond, siis muutub ka (inimese) eluolu, sest muutused

ökosüsteemis on otseselt seotud võimalikkusega elule, kuid ka tervisega ja
heaoluga (vt järgnevad joonised)
83% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Tervis ja heaolu kordamisküsimused #1 Tervis ja heaolu kordamisküsimused #2 Tervis ja heaolu kordamisküsimused #3 Tervis ja heaolu kordamisküsimused #4 Tervis ja heaolu kordamisküsimused #5 Tervis ja heaolu kordamisküsimused #6 Tervis ja heaolu kordamisküsimused #7 Tervis ja heaolu kordamisküsimused #8 Tervis ja heaolu kordamisküsimused #9 Tervis ja heaolu kordamisküsimused #10
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 10 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2016-11-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
8 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Gretuu. Õppematerjali autor

Lisainfo

Kursuse tervis ja heaolu eksami kordamisküsimuste vastused.
haridus , kapital , stress , elukvaliteet , subjektiivne heaolu , rahvastiku tervis , ökosüsteem , tervise areng , Tervi , heaolu

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mida tuleks ette võtta ?

Teemad

 • Tervise ja heaolu käsitlused/definitsioonid
 • Tervisega seotud mõisted
 • Tervist ja heaolu mõjutavad tegurid
 • Tervise ja heaolu dimensioonid ja nende vastastikused seosed
 • Elukvaliteedi mõiste ja mõjurid, seosed tervise ja heaoluga ning Eesti
 • elukvaliteedi paradoksid
 • Tervise, heaolu ja elukvaliteedi indikaatorid/mõõdikud
 • Objektiivne ja subjektiivne/enesehinnanguline tervis, nende seos
 • heaoluga
 • Keskkonna, sh looduse mõju ja seosed tervise ja heaoluga, selle
 • kasutamisvõimalused praktikas
 • Keskkonna mõju tervisele Eestis- tervise arengukavas prioriteetsed
 • ja lahendust vajavad probleemid (sh ökoloogilise jalajälje mõiste ja
 • olukord Eestis)
 • Kultuuri mõju tervisele ja heaolule, olukord Eestis
 • Hariduse mõju tervisele ja heaolule, olukord Eestis
 • Majanduse ning tervise ja heaolu seosed, sh ebavõrdsus- olukord
 • Eestis ja tagajärjed
 • ??? 13. Eesti arengumudel post-2015
 • Salutogeneesi mõiste ja seos heaoluga
 • Tervisedenduse olemus ja seos heaoluga
 • ??? 16. Haiguste ennetamise efektiivsus, seos heaoluga
 • Eesti rahvastiku tervis ja tervisepoliitika suundumused/dokumendid
 • ning põhilised demograafilised näitajad (keskmine eluiga, tervelt elatud
 • eluaastad)
 • E. Allardti heaolukäsitlus
 • S. Hirdi heaolukäsitlus
 • C. Ryffi heaolukäsitlus
 • E. Dieneri uurimisvaldkond heaolu teemal
 • I. Prilleltenski heaolukäsitlus, 5S-mudel
 • Õnn ja rahulolu, nende seos tervise ja heaoluga
 • Psühhosotsiaalne, psühholoogiline ja subjektiivne heaolu – sarnasus
 • ja erinevus
 • Hedooniline ja eudaimooniline heaolu- sarnasus ja erinevus, seos
 • tervisega
 • Sotsiaalse, tervise- ja inimkapitali mõisted ning seosed tervise ja
 • heaoluga
 • Legatumi heaolu indeks (Legatum Prosperity Index) ja heaolu
 • Eestis
 • Stressreaktsiooni olemus, mõju tervisele ja heaolule
 • Kehalise aktiivsuse ning tervise ja heaolu seosed, saavutused ja
 • puudujäägid Eestis
 • HIV-nakkus, uimastid ja tuberkuloos Eestis- olulisemad probleemid
 • mis mõjutavad nii haigestunu kui teiste ühiskonnaliikmete tervist ja
 • heaolu

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

54
docx
6
docx
30
docx
10
doc
27
doc
46
doc
23
odt
8
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto