Tervis ja heaolu eksami küsimused vastused (0)

5 Hindamata
 

1. Tervise ja heaolu käsitlused / definitsioonid . - Inimese tervis, kui ühiskondlik väärtus, on riigi majandusliku ja sotsiaalse mitmekesisuse vähenemine ja mulla degradeerumine võivad samuti
Tervis on... 1.täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte arengu üheks peamiseks alustalaks. kahjustada tervist.
ainult haiguste või füüsilise vea puudumine 2.tervis kui ulatuse määr, millega - Tervis ei ole elamise eesmärk, vaid igapäevase elu vahend, positiivne mõiste, Keskkonna üldised valdkonnad, mis võivadmõjutada tervist: 0suurenenud
inimene võiinimeste grupp on võimeline ühest küljest realiseerima püüdlusi ja mis toonitab sotsiaalseid ja individuaalseid ressursse ningfüüsilisi võimeid nõudlus ühiskonna infrastruktuurile - vee- varustus , kanalisatsioon ,
rahuldama vajadusi ning teiselt poolt muutma keskkonda või kohanema ELUKVALITEET ( quality of life) jäätmetöötlus, tervishoid , haridus , ja muud valitsuse teenused; 0risk juhustest-
sellega 3.igapäevaelu ressurss võimaldamaks individuaalselt, sotsiaalselt ja • Üksikisiku arusaam oma positsioonist kultuurija väärtussüsteemi kontekstis, tuleõnnetused, transpordil koormatest pudenemine või tervist ohustavate
majanduslikult täisväärtuslikku elu,4.universaalne väärtus ja inimese milles ta elab,seoses oma eesmärkide, ootuste, standardite ja muredega.• materjalide käitlemisel; 0risk mootorsõidukite liikluses vigastuste või
põhiõigus , Tervis on igapäevaeluks vajalik tingimus, mida inimene vajab, et Kontseptsioon , mis ühendab kompleksselt inimese füüsilist tervist, keskkonna- reostuse näol ; 0kahjustused haavatavatele ökosüsteemidele, mis
täita oma lootusi, soove, rahuldada vajadusi ning oma elukeskkonnas toime psühholoogilist omavad tähtsust inimese tervisele; 0mõju tervisele tingituna muutustest
tulla.Heaolu Üldjuhul peetakse silmas inimese põhiliste vajaduste rahuldatust, seisundit, iseseisvuse taset, sotsiaalseid suhteid, isiklikke tõekspidamisi ja lõhna, müra , tolmu, putukate, pimeduse, vibratsiooni, rikutud valgustuse osas;
võimalust oma elus eesmärke püstitada ja nende poole püüelda ning eeldab suhet keskkonna iseärasustesse. 0füüsilise aktiivsuse soodustamine või mittesoodustamine ( kõnd või
sotsiaalse õigluse põhimõtete järgimist. Elanikkonna heaolu iseloomustavad: 1989. a. Ottawa Hartas toodi esmakordselt välja tervise ja elukvaliteedi jalgrattasõit , sportimisvõimalused jms).
• Majanduslik jõukus • Madal töötuse määr• Kõrge tootlikkus • Võimaluste omavaheline seos 9. Kultuuri mõju tervisele ja heaolule.
mitmekesisus • Elanike hea tervislik seisund • Kõrge haridustase jne Mis on elukvaliteet? EIA 2008, 2009 Kultuur • on teadmiste, väärtuste, käitumisnormide, mõtlemistüüpide,
Heaolu võib saavutada vajaduste rahuldamise ja mittevajalike vajaduste Kõige laiemas tähenduses iseloomustab inimeste üldist uskumuste jms. ühiskonnaelu intellektuaalsust väljendavate nähtuste kogum,
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Tervis ja heaolu eksami küsimused vastused #1 Tervis ja heaolu eksami küsimused vastused #2 Tervis ja heaolu eksami küsimused vastused #3
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 3 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2016-11-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
4 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
piretkala Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis on elukvaliteet ?
 • Kui ka kliimast , isegi geneetikast. Kuidas mõõta tervist ?

Sisukord

 • Tervis
 • Heaolu
 • Aristotelesest
 • Füüsiline e
 • Heaolutunde dimensioonid/aspektid
 • Heaolu, hüvang
 • Tervisetegurid/-mõjurid e determinandid
 • WHO (1948)
 • Tervisemõjurid
 • Tervise dimensioonid
 • ELUKVALITEET
 • Mis on elukvaliteet
 • Elukvaliteedi
 • Elukvaliteet on mitmedimensionaalne näitaja
 • Rahvatervis
 • Rahvastiku
 • Objektiivne ja subjektiivne/enesehinnanguline tervis, nende seos
 • Tervise enesehinnang
 • mõõdikud
 • Keskkond ja tervis
 • Keskkonna üldised valdkonnad, mis võivadmõjutada tervist: 0
 • Kultuur
 • Kultuuri mõju subjektiivsele heaolule
 • Subjektiivset heaolu kultuuritasemel suurendab
 • Tervise ja majanduse seosed
 • Tervise mõju
 • Heaolu ja majandusareng
 • Salutogenees
 • Salutogeneetiline
 • Tervise edendamine
 • Ennetustegevus
 • Mehed
 • Naised
 • Burden of Disease (GBD)
 • Vajadused
 • Allardti (1975) käsitlus heaolu mõõdetest
 • Elatustase Heaolu
 • Elatustase Õnn
 • Elukvaliteet Heaolu
 • Elukvaliteet Õnn
 • Psühholoogiline heaolu
 • Sites
 • Signs
 • Organisatsiooni heaolu
 • Sources
 • heaolu allikad
 • Strategies
 • Sünergia
 • Heaolu 5-tasandiline mudel
 • Vaimne tervis
 • Rahulolu ja heaolu
 • Rahulolu
 • Olulised heaolu ja õnnelikkuse ennustajad
 • Subjektiivset heaolu kultuuritasemel suurendab
 • Subjektiivne heaolu
 • Heaolutunne
 • Eudaimonism
 • Subjektiivse heaolu käsitlustes on kaks lähenemist
 • eudaimooniline ja
 • Sotsiaalsed mõjud tervisele
 • Sekkumised (interventsioonid) heaoluparandamiseks
 • Sotsiaalne kapital
 • Sotsiaalse kapitali tasandid ja seos tervisega
 • Indiviidi e mikrotasemel
 • Meso-tase
 • Sotsiaalne sidusus
 • Sotsiaalne kapital
 • Legatumi
 • Stress
 • Stressreaktsioon
 • Eesti narkomuulade
 • Uimastid
 • Hallutsinogeenide ehk psühhedeelikumide
 • Sissehingatavad ained ehk inhalandid

Teemad

 • Tervise ja heaolu käsitlused/definitsioonid
 • heaolu seisund
 • ulatuse määr
 • igapäevaelu ressurss
 • universaalne väärt
 • igapäevaeluks vajalik tingimus
 • well-being
 • uurimise
 • ajaloost
 • alates
 • Agraarühiskonnast
 • Industrialiseerimise
 • well-being
 • dimensioonid/
 • aspektid
 • kehaline heaolu
 • Vaimne heaolu
 • Emotsionaalne heaolu
 • Sotsiaalne heaolu
 • vajaduste rahuldatus
 • võimalust end teostada
 • ja eesmärke realiseerida
 • Intellektuaalne
 • dimensioon
 • Spirituaalne
 • Keskkondlik dimensioon
 • tajuelamused,tundeelamused ja meeleolud
 • juurdepääsu ühiskondlikele ressurssidele
 • protsess
 • Heaolu, hüvang
 • welfare
 • hoolekanne
 • Tervisega seotud mõisted
 • Tervist ja heaolu mõjutavad tegurid
 • WHO (1948)
 • WHO (1986
 • arenenud riikides omavad
 • osakaalu sotsiaalsed determinandid
 • sotsiaalmajanduslik positsioon
 • haridus, sissetulekute ebavõrdsus, sugu, etnos ja sotsiaalsed suhted
 • sotsiaal-psühholoogilised faktorid – sotsiaal -võrgustik ja
 • inimeste kindlustunne
 • Heaolu mõjutavad: 1 individuaalsed tegurid
 • perestruktuurist tulenevad tegurid
 • keskkonnast tulenevad tegurid
 • Kogukonna ja
 • ühiskonna elus osalemine
 • Sotsiaalteaduslikes
 • uurimustes
 • lähtumine Allardti heaolu dimensioonide käsitluses
 • Tervise ja heaolu dimensioonid ja nende vastastikused seosed
 • vaimne tervis
 • emotsionaalne tervis
 • sotsiaalne tervis
 • aspekt
 • seksuaal- ja reproduktiivtervis
 • Elukvaliteedi mõiste ja mõjurid, seosed tervise ja heaoluga
 • elukvaliteedi
 • quality of life)
 • iseloomustab inimeste üldist
 • heaolu
 • elukvaliteeti mõistetakse kui
 • individuaalset heaolu, mida mõjutavad objektiivsed
 • elamistingimused ja subjektiivsed hinnangud
 • Objektiivsete sotsiaalsete
 • näitajatena
 • subjektiivsed
 • näitajad
 • ressursid
 • sissetulek
 • dimensioonid
 • e mõjurid
 • materiaalsed elamistingimused
 • tervis;
 •  haridus  isiklikud tegevused
 • poliitiline osalemine; sotsiaalsed
 • suhted ja võrgustikud; keskkond;
 •  turvalisus
 • küsimustikud elukvaliteedi mõõtmiseks
 • käsitleb nelja dimensiooni
 • Tervist nimetatakse tihti
 • inimese elukvaliteedi aluseks ja eelduseks
 • Tervise, heaolu ja elukvaliteedi indikaatorid/mõõdikud
 • tervist iseloomustavad näitajad
 • Keskmine eeldatav eluiga, demograafilised näitajad (sündimus, suremus
 • iive), surma põhjused, imikusuremuskordaja, haigestumuskordaja
 • vaegurlus, riskitegurite esinemissagedus, enesehinnang tervisele
 • public health
 • rahvatervis
 • ökoloogiline rahvatervis
 • tervis
 • population health
 • Eesti on tervisenäitajatelt
 • Lapse
 • Suutlikkuse indeks
 • Füüsilise tervise näitaja
 • Objektiivne ja subjektiivne/enesehinnanguline tervis, nende seos
 • heaoluga
 • self-reported health, self-rated health, perceived
 • tunnetatud e subjektiivne tervis
 • Subjektiivse tervise
 • Objektiivne heaolu
 • Keskkonna, sh looduse mõju ja seosed tervise ja heaoluga, selle
 • kasutamisvõimalused praktikas
 • Kultuuri mõju tervisele ja heaolule
 • Kultuur kui tervisemõjur
 • Individualistlik
 • Kollektivistlik
 • Loovus, kunstid ja kultuur mõjutavad positiivselt
 • inimeste tervist ja heaolu
 • Kultuur mõjutab märgatavalt subjektiivse heaolu komponentide seoseid
 • Hariduse mõju tervisele ja heaolule
 • Majanduse ning tervise ja heaolu seosed
 • majandusele Eestis
 • Hea tervis mõjutab majanduslikku produktiivsust
 • nii indiviidi kui rahvamajanduse tasemel
 • Tervise mõju majandusele Eestis
 • Majanduslangus ja tervis
 • Mida tuleks ette võtta, et vähendada halva tervise negatiivset mõju eesti
 • majandusarengule ja suurendada inimeste heaolu
 • Heaolu või elukvaliteedi
 • Inimkapitali aspekti
 • Sotsiaalkapitali aspekti
 • Salutogeneesi mõiste ja seos heaoluga
 • Salutogenees – uus
 • Tervisesuutlikkus
 • tervise areng on üksikisikute ja rahvastikurühmade
 • terviseseisundi jätkuva paranemise protsess
 • tervisemudel rajaneb teadmisel
 • Tervisedenduse olemus ja seos heaoluga
 • health promotion
 • Tervisedenduse eetika
 • õige
 • halb
 • tervise edendamise seotustervishoiusüsteemiga
 • Haiguste ennetamise efektiivsus, seos heaoluga
 • võimaldaks ära hoida 70% haigustest
 • Kroonilised haigused
 • Eesti rahvastiku tervis ja tervisepoliitika suundumused/dokumendid
 • ning põhilised demograafilised näitajad (keskmine eluiga, tervelt elatud
 • eluaastad)
 • Meeste ja naiste eluiga Eestis
 • 71a
 • Naised
 • 81a
 • a
 • 7
 • Uued
 • näitajad rahvastiku terviseseisundi ja
 • elukvaliteedi terviklikuks
 • hindamiseks
 • Tervelt elatud eluaastad
 • tervis
 • Disability Adjusted Life Years - DALY)
 • Kolm peamist tervisekadu põhjustavat haigusgruppi
 • Global
 • haiguskoormus
 • enneaegne surm
 • Years of Lived with Disability
 • Disability Adjusted Life Years (DALY)=
 • tervisekaotus
 • E. Allardti heaolukäsitlus
 • soovid seonduvad
 • õnnelikkusega
 • vajadused materiaalsete ja mittemateriaalsete ressursside omamise
 • suhtes - s
 • vajadused armastuse, seltsiliste ja solidaarsuse järgi
 • mida indiviid on ja mida ta teeb suhetes ühiskonnaga
 • Allardti (1975) käsitlus heaolu mõõdetest
 • S. Hirdi heaolukäsitlus
 • C. Ryffi heaolukäsitlus
 • psühholoogilisele heaolule
 • Ryff 1989
 • tugevus/vastupanu (resilience)
 • toimetulek, enesehinnang
 • E. Dieneri uurimisvaldkond heaolu teemal
 • heaolu kui inimese subjektiivset hinnangut oma elule kui
 • tervikule
 • raamatut subjektiivsest heaolust
 • I. Prilleltenski heaolukäsitlus, 5S-mudel
 • Sites
 • Signs
 • o organisatsiooni heaolu
 • o kogukonna/ühiskonna heaol
 • Kollektiivne
 • heaolu
 • Sources
 • heaolu allikad
 • o
 • Strategies
 • Sünergia
 • valemisse
 • suhete-, organisatsiooni ja
 • kogukonna/ühiskonnatasandi heaolu vastastikune sõltuvus ja sünergia
 • Heaolu muutused ühes nimetatud tasanditest mõjutavad ka teisi tasandeid
 • Õnn ja rahulolu, nende seos tervise ja heaoluga
 • VT) on
 • Kaks peamist
 • lähenemist VT-le ja hea VT tunnused
 • ressurssidest
 • ootustest
 • Rahulolu eluga sõltub otseselt sellest, milliseid eesmärke ja soove inimene
 • positiivseks
 • hinnatud lähisuhted
 • Stutzer
 • Veenhoven (1993)
 • Glatzer (1984)
 • Olulised heaolu ja õnnelikkuse ennustajad
 • ajaveetmine teiste inimestega
 • ajaveetmine pere ja sõpradega
 • kohesiivne pere ja toetav
 • sotsiaalne võrgustik.;
 • religioosne usk ja praktika
 • Õnnelikkus
 • Õnnelikkus
 • Rõõm
 • Positiivne afekt
 • Psühhosotsiaalne, psühholoogiline ja subjektiivne heaolu – sarnasus ja
 • erinevus
 • s
 • ubjektiivsest heaolust
 • erinevate autorite
 • arvates
 • Diener et al 2006
 • Välisfaktorid
 • sõltub
 • väärtushinnangutest
 • inimese tunnetatud vajadustest
 • lapsepõlves omandatud tõekspidamistest, haridusest ja silmaringist
 • harjumustest, mitmetest elukäiku mõjutanud asjaoludest (muutused
 • ühiskonnas, tervislikus seisundisisiklikus või tööelus), Rahulolu mõjutab
 • kiirus/ajapuudus, tunnetatud kohustus tulla toime
 • emotsionaalne aspekt
 • oluline subjektiivset heaolu
 • kontrollitunne oma elu üle
 • temperamendi ja isiksuse individuaalsed
 • Meie arusaamad psühholoogilisest heaolust on
 • kultuurilise eelduste ja väärtuste kimp, st kultuurispetsiifilised ja mitte
 • universaalsed
 • võib olla
 • tervist kaitsev
 • Hedooniline
 • e õnne kui heaolu välise naudingu
 • õnnelikkuse, rahulolu ning positiivsete tunnete püsivuse tajumist ning
 • valust hoidumist.)
 • eudaimooniline
 • tähendab õnnetunnet vaimsest
 • japsüühilisestenesearengust, isiklikust kasvamisest ja
 • maksimaalsesteneseteostusest.) heaolu vananevatel naistel seostus
 • Ka psühhosotsiaalseid ja
 • sotsiaal-demograafilisi tegureid (nt kontrolli, toimetuleku, sotsiaalse toe
 • sotsiaalmajanduslike staatust) on seotud selliste biomarkeritega
 • Hedooniline ja eudaimooniline heaolu- sarnasus ja
 • erinevus, seos tervisega
 • Anhedoonia
 • Subjektiivse heaolu käsitlustes on kaks lähenemist
 • hedooniline heaolu
 • Eudaimooniline heaol
 • fulfilment
 • Hedooniline heaolu
 • Sotsiaalse kapitali ja sidususe seosed tervise ja heaoluga
 • võivad olla mitmesugused
 • Sotsiaalne kapital
 • Indiviidi e mikrotasemel
 • kõik
 • mida
 • Sotsiaalne sidusus
 • Sotsiaalne kapital
 • Legatumi heaolu indeks (Legatum Prosperity Index) ja heaolu Eestis
 • õitseng, s.o rikkus + heaolu
 • immigrantidesse ja
 • vähemus- rahvustesse
 • isiklikud
 • vabadused
 • nes
 • Stressreaktsiooni olemus, mõju tervisele ja heaolule
 • stressreaktsioon
 • inimese enda emotsioon ja
 • hinnang
 • Stressihinnangud
 • Stressitekitajana
 • tajutakse
 • stressitegur
 • on tunnetatud võim
 • Kehaline aktiivsus, tervis ja heaolu
 • HIV-nakkus, uimastid ja tuberkuloos Eestis- olulisemad probleemid
 • mis mõjutavad nii haigestunu kui teiste ühiskonnaliikmete tervist ja
 • lubatud ehk legaalsed
 • ehk illegaalsed
 • stimulandid, depressandid
 • hallutsinogeenid, muud

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

54
docx
20
docx
528
doc
30
docx
126
doc
24
doc
161
pdf
990
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto