Tarbijakaitse I KT (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
1. Tarbijakaitse  ajalooline areng, üldiseloomustus ja põhimõisted
Esimesed tarbojat kaitsvad üksiknormid kehtestati Euroopa varakeskaegse 
naturaalmajanduslikkus ühiskonnas.Kuni 20.sajandi keskpaigani reguleeriti tänapäevases 
mõõtes tarbijaõigussuhteid tsiviil-ja kaubandusõiguse regulatsiooni alusel. 20.sajandi alguses 
hakati detailsemalt sätestama nõudeid üksikute tarbijakaupadele.Rootsis kehtestati ostja 
huvide kaitseks järelmaksuga kauba kohustuslikud lepingutingimused 20.sajandi teisel 
külmnendil.
Tarbijaõigus  tervikuna  kujutab endast eriregulatsiooni,millega kaitstakse spetsiifilist isikute 
rühma – tarbijaid . Tarbijaõigust võib vaadelda subjekti –keskse õigusharuna,mille tähelepanu 
keskmes on rohkem tarvija isik kui tarbimisprotsess kui selline.
Tarbijavaidluste lahendamisel ja normide tõlgendamisel on oluline roll kohtudel ja 
tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise organitel.
Tarbija-füüsiline isik kellele pakutakse,omandab,kasutab kaupa või teenust eesmärgil mis ei 
seondu tema majandus – või kutsetegevusega. 
Kaupleja- on isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa 
või pakub ja osutab teenust.Mis ei ole kaup on teenus ( õigusabi, juuksur )
Kaup on kaupleja pakutav,müüdav või muul viisil turustatav asi või õigus.
Teenus on kaupleja pakutav,müüdav või muul viisil turustatav hüve,mis ei ole kaup.
Tootja-  on toote kavandamise ja valmistamise eest  vastutav  isik, kelle eesmärgiks on lasta 
toode enda nimel turule. Tootja peab tagama, et turule lastav toode oleks kavandatud ja 
toodetud vastavalt õigusaktides esitatud nõuetele ning läbinud vastavushindamise. Tootja 
kohustuste eest vastutab mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes paneb kokku, pakendab, 
töötleb või märgistab toodet eesmärgiga lasta see oma nimel turule.
Universaalteenus- on üldistes huvides osutatav ja valdava osa riigi või paikkonna elanike 
poolt kasutatav teenus. ( gaas ,eleketer,vesi)
Tarbijat eksitav  reklaam  – ebatõeste  admete  esitamine mis eksitab ostjat.
2.Tarbijakaitse korraldus Eestis
Tarbijakaitset korraldavad:
Riiklikul    tasemel   teostab    Eestis   tarbija   huvide   ja   õiguste   kaitset   igapäevaselt 
Tarbijakaitseamet .   Tarbijakaitseamet   kuulub   riigivalitsemisasutusena   Majandus-   ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi   valitsemisalasse.   Põhiülesanded   on   sätestatud   ameti 
põhimääruse   §-s   13.   Põhimäärusest   lähtuvalt   teostab   Tarbijakaitseamet   nii   nõustamis-, 
esindus-,  teavitus - kui ka järelevalvefunktsiooni. Põhimääruse § 14 p 10 annab ametile õiguse 
oma pädevuse piires välja anda haldusakte ja soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate 
tarbijakaitsealaste nõuete järgimiseks. Üheks Tarbijakaitseameti põhifunktsiooniks on tarbija 
kaebuste  lahendamine.
Kohaliku   omavalitsuse   tasandil.  Omavalitsuse   ülesandeks   on   korraldada   oma 
haldusterritooriumil tarbijate nõustamist ja abistamist. Kohalikul  omavalitsusel  lasub kohustus 
abistada ja nõustada tarbijaid küsimustes, mis on seotud kohaliku omavalitsuse enda poolt 
seaduse   alusel   pakutavate    teenustega    (eriti   universaalteenused   nagu   soojaenergia-,   vee-, 
kanalisatsiooni- ning jäätmekäitlusteenused). Eelkõige on omavalitsusel kohustus teavitada 
tarbijat   õigusaktidest,   mis   reguleerivad   tema   poolt   osutavate   teenuste   pakkumist   või   siis 
suunata tarbija pädeva institutsiooni pool. 
Kolmanda   sektori   osalus.  Tarbijaühenduste   üheks   primaarseks   funktsiooniks   võib   pidada 
tarbijate   informeerimist   ja   nõustamist.   Vabatahtlike   tarbijaorganisatsioonide   teisteks 
põhiülesanneteks   on   mõjutada   tarbijapoliitikat   ja   tarbijakaitsealast   õigusloomet,   esindada 
tarbijate huve suhetes valitsusasutuste ning kauplejate või tootjatega, nõustada ja teavitada 
tarbijaid,   korraldada   tarbijakaitsealaseid    uuringuid    ning   kasutada   teisi   TKS   §   15   lg   2 
tulenevaid   õigusi.   Suuremad   õigused   on   seaduse   kohaselt   sellistel   tarbijaühendustel,   mis 
vastavad tarbijate kollektiivseid huve esindava tarbijaühenduse tunnustele s.t. mille liikmeteks 
on vähemalt 50 isikut, või ühenduste liit, mille liikmesühendustesse kuulub kokku vähemalt 
50 isiku ja mis esindab tarbija huve kohalikul või riigi tasandil ning on sõltumatu ettevõtjatest 
ja erakondadest.
3. Tarbijaõigusele lähedased õigusharud
Üheks tarbijaõigusele lähedaseks õigusharuks võib pidad konkurentsiõigust,milles leidub 
mitmeid otseselt või  kaudselt  tarbijat kaitsvaid sätteid. Konkurentsipoliitika eesmärgiks on 
tagada siseturul toimiv ja efektiivne  konkurents  ning kõrvaldada kahjulikud 
konkurentsipiirangud. Konkurentsiõigus on suunatud eelkõige õiguse objekti – konkurentsi 
säilimisele ja tagamisele. 
Tarbijate huvide kaitsega seonuvad konkurentsiõiguse valdkonnad nagu:

1. vaba konkurentsi  piirav  tegevus sh. turgu  valitseva seisundi kuritarvitamine

2. kõlvatu konkurents
4. Euroopa Liidu tarbijaõiguste raamistik kord
Tarbijakaitse areng Rooma lepingust Maastrichti lepinguni
Kuni 1960-ndate aastate  alguseni  oli Ühenduses valitsev arusaam, et avatud  turg  ja efektiivne 
konkurents   suudab   ise   eneseregulatsiooni   kaudu   kaitsta   tarbijate   huvisid.   Tarbijapoliitika 
teostamise   hoobadeks   olid   Ühenduse   alusdokumendis   fikseeritud   põhivabadused:   teenuste 
osutamise vabadus, kaupade ning kapitali vaba liikumine ning vaba asutamisõigus.
Pariisi   tippkohtumisel   7-8.11.1972.   aastal   fikseeriti   järgmised    printsiibid /viis   tarbija 
põhiõigust:
-
Õigus ohutusele ja tervisekaitsele
-
Õigus majandushuvide kaitsele
-
Õigus kahju hüvitamisele
-
Õigus koolitusele ja haridusele
-
Õigus huvide kollektiivsele esindatusele
07. veebruaril 1992, kui Euroopa Liidu asutamislepingusse lisati mitu tarbijakaitset sisaldavat 
sätet. EL lepingu artiklile 3 lisati täiendus, mille kohaselt hõlmab EL tegevus oma eesmärkide 
elluviimisel ka panust tarbijakaitse tugevdamisse. Nimetatud artiklis sätestati neli tarbijakaitse 
alusprintsiipi: 
a) Esimene alusprintsiip seob tarbijakaitse ühtse siseturu loomise meetmetega.
b) Ühenduse  õigus  võtta  vastu  sellised  meetmeid  tarbijakaitse  valdkonnas,  mis  ei  ole 
otseselt seotud ühtse siseturu väljakujundamisega
lähtuvalt võib Ühendus sekkuda tarbijakaitse küsimuste reguleerimisse üksnes siis, kui 
soovitud eesmärgi saavutamine ei ole võimalik üksnes liikmesriikide õigusaktidega.
d) Artiklis nähakse ette liikmesriikide õigus tarbijakaitse valdkonnas säilitada ja võtta 
vastu õigusnorme, mis tagavad tarbijale EL-i õigusest kõrgema kaitse taseme.
Tarbijakaitse areng pärast Lissaboni lepingut
Aluslepingu artikli 4 punkti (f) kohaselt jagavad Liit ja liikmesriigid pädevust tarbijakaitse 
valdkonnas (subsidiaarsuse põhimõte).
Nüüdsest rajaneb Euroopa Ühenduse tarbijakaitsepoliitika kahel alusel:
a) Euroopa Liidu üldine tarbijakaitsepädevus tugineb asutamislepingu artikli 169 lõikel 1
b) Ühine eripädevus, mida saab kasutada tarbijakaitse eesmärkidel, põhineb artikli 169 
lõigetel 3-4.
*EL üldine tarbijakaitsepädevus
EL   artikli   169   lõikes   1   nähakse   ette   Ühenduse   spetsiaalse   eesmärgina   kõrgel   tasemel 
tarbijakaitse   tagamist   ja   tarbija   huvide   edendamist   tervise,   turvalisuse   ja   majandushuvide 
valdkondades.   Lisaks   on   Ühenduse   eesmärgiks   edendada   tarbijate   õigust   teavitamisele, 
koolitamisele ja organiseerumisele oma huvide kaitseks.
*EL eripädevus eesmärkide saavutamiseks
Asutamislepingu artikkel 169 p 2 kohaselt aitab Ühendus kaasa lõikes 1 osutatud eesmärkide 
saavutamisele :
1) meetmetega, mis on võetud artikli 114 põhjal seoses siseturu väljakujundamisega
2) meetmetega, mille abil toetatakse, täiendatakse ja jälgitakse liikmesriikide poliitikat.
Asutamislepingu art 114 lõige 3 näeb sõnaselgelt ette tarbijakaitset puudutavates küsimustes 
kõrge   kaitsetaseme   saavutamise,   sätestades,   et   tervishoidu,   ohutust,   keskkonnakaitset   ja 
tarbijakaitset käsitletavates ettepanekutes võtab 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Tarbijakaitse I KT #1 Tarbijakaitse I KT #2 Tarbijakaitse I KT #3 Tarbijakaitse I KT #4 Tarbijakaitse I KT #5 Tarbijakaitse I KT #6 Tarbijakaitse I KT #7 Tarbijakaitse I KT #8 Tarbijakaitse I KT #9 Tarbijakaitse I KT #10 Tarbijakaitse I KT #11 Tarbijakaitse I KT #12 Tarbijakaitse I KT #13
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-01-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 14 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor maasikas93 Õppematerjali autor

Lisainfo

1.Tarbijakaitse ajalooline areng, üldiseloomustus ja põhimõisted2.Tarbijakaitse korraldus Eestis3.Tarbijaõigusele lähedased õigusharud4.Euroopa Liidu tarbijaõiguste raamistik kord5.Rahvusvaheline eraõigus ja tarbijakaitselepingud6.Tarbija õigused kauba hankimisel EL ühisturult7.Nõuded kauba ja teenuste pakkumisel tarbijale8.Kauplejale ja müüjale esitatavad nõuded9.Kaupleja teavitamiskohustused tarbija suhtes kauba ja teenuste pakkumisel10.Kauba ja hinna suhtes kehtivad nõuded11.Tarbijakaupade märgistusnõuded erinevatele kaupadele12.Tüüptingimuste olemus ja kasutamise põhjused13.Tüüptingimused lepingu osana14.Tüüptingimuste tõlgendamine15.Üllatustingimused16.Tüüptingimuste ebaõigluse kontroll17.Tüüptingimuste kohtuväline kontroll18.Tarbijate kollektiivsete huvide kohtulik kaitse tüüptingimuste kasutamisel19.Kohtu õigus kontrollida tüüptingimusi20.Poolte põhikohustused tarbijamüügi korral
tarbijakaitse , tüüptingimus , kaupleja , teave , müüja , märgistus , konkurents , lepingupool

Mõisted

Sisukord

 • Tarbija
 • Kaupleja
 • Teenus
 • Tootja
 • Universaalteenus
 • Tarbijat eksitav reklaam

Teemad

 • Tarbijakaitse ajalooline areng, üldiseloomustus ja põhimõisted
 • Tootja
 • Tarbijakaitse korraldus Eestis
 • Riiklikul tasemel
 • Kohaliku omavalitsuse tasandil
 • Kolmanda sektori osalus
 • Tarbijaõigusele lähedased õigusharud
 • Euroopa Liidu tarbijaõiguste raamistik kord
 • Tarbijakaitse areng Rooma lepingust Maastrichti lepinguni
 • Tarbijakaitse areng pärast Lissaboni lepingut
 • EL ühtne siseturg ja tarbijakaitse
 • Tarbijapoliitika tegevuskava 2007-2013
 • EL õigusregulatsioon tarbijakaitse valdkonnas
 • EL tarbijakeskuste võrgustik
 • EL viimaste aastate tarbijaõiguslikud initsiatiivid
 • Rahvusvaheline eraõigus ja tarbijakaitselepingud
 • Kohaldatav regulatsioon
 • Privaatautonoomia põhimõte
 • Tarbijalepingutele kohaldatava õiguse piirangud
 • Tarbija õigused kauba hankimisel EL ühisturult
 • Nõuded kauba ja teenuste pakkumisel tarbijale
 • Kauplejale ja müüjale esitatavad nõuded
 • Kaupleja teavitamiskohustused tarbija suhtes kauba ja teenuste pakkumisel
 • Keelenõuded tarbija teavitamisel
 • Tehinguotsustust võimaldava teave esitamise kohustus
 • Kauba ja hinna suhtes kehtivad nõuded
 • Kauba hinna avaldamise üldnõuded
 • Teenuse hinna avaldamine
 • Tarbijakaupade märgistusnõuded erinevatele kaupadele
 • Toiduainete märgistusnõuded
 • Mittetoidukaupade märgistusnõuded
 • Tekstiilitoodete märgistusnõuded
 • Keskonnasõbralike toodete ( mahetooted) märgitusnõuded
 • Geograafiline tähis ja päritolunimetus märgistuse osana
 • Tüüptingimuste olemus ja kasutamise põhjused
 • Tüüptingimused lepingu osana
 • Tüüptingimuste tõlgendamine
 • Üllatustingimused
 • Tüüptingimuste ebaõigluse kontroll
 • Tüüptingimuste kohtuväline kontroll
 • Tarbijate kollektiivsete huvide kohtulik kaitse tüüptingimuste kasutamisel
 • Kohtu õigus kontrollida tüüptingimusi
 • Poolte põhikohustused tarbijamüügi korral
 • Asja üleandmine tarbijale
 • Tarbijale tellimata asja saatmine
 • Ostuhinna tasumine

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

8
docx
Tarbijakaitse II KT
37
docx
TARBIJAÕIGUS
269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
1072
pdf
Logistika õpik
75
doc
Kohaliku omavalitsuse õigus
110
docx
Turunduse alused konspekt
192
pdf
Riigikaitse õpik
69
doc
Turunduse eksam

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !