Töövihik (5)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millises ärivaldkonnas alustatav ettevõte hakkab tegutsema ?
 • Millist toodet või teenust kavatsetakse pakkuda ?
 • Millised on ettevõtte lühiajalised eesmärgid ?
 • Millised on ettevõtte pikaajalised eesmärgid ?
 • Kes on ettevõtte omanik, ettevõtte tulevane juht ?
 • Kui suure töötajate arvuga ettevõtet planeeritakse ?
 • Mitu uut töökohta luuakse ?
 • Kellele, kus ja kuidas kavatsetakse oma toodet/teenust pakkuda ?
 • Kui palju on potentsiaalseid kliente ?
 • Kuidas hindate turu, kuhu plaanite siseneda, hetkeseisu ?
 • Kuidas hindate oma võimalusi turul, kuhu plaanite siseneda ?
 • Kui suur on äriplaani käivitamiseks vajalik summa ?
 • Kui suur on planeeritav omafinantseering ?
 • Millised on projekti elluviimisel saavutatavad tulemused, mis ajaks ?
 • Millistest tõekspidamistest töötajad ja omanikud oma tegevuses lähtuvad ?
 • Kellele pakutakse ?
 • Kuidas pakutakse ?
 • Millisena soovitakse näha organisatsiooni 3-5 aasta pärast ?
 • Milline on ettevõtte tippjuhtide nägemus ettevõtte pikaajalisest arengust ?
 • Millal ettevõte asutati ?
 • Millega on senini tegeletud ?
 • Millised on ettevõtte senised olulisemad saavutused ?
 • Kes on omanikud ?
 • Milline on nende osaluse määr ?
 • Milline hariduskäik ?
 • Millised juhtimis- ja ettevõtlusalased kogemusi omavad ?
 • Kellena on varem töötanud ?
 • Mitu inimest kuulub ettevõtte juhtkonda ja millised on nende ametkohad ?
 • Kes kuuluvad ettevõtte juhtkonda, nende isiklikud andmed ?
 • Milline on juhtkonna pädevus, tööjaotus ?
 • Milline on töötajate pädevus, tööjaotus ettevõttes ?
 • Milline on ettevõtte tööjõuvajadus lähematel aastatel ?
 • Milliste oskustega ja haridusega inimesi vajatakse ?
 • Kuidas on korraldatud töötajate koolitus ?
 • Kui ka juhtkonnale ?
 • Milline on Teie toode (või teenus) ?
 • Millised on selle kasutamisvõimalused ?
 • Kes seda toodet võiks kasutada ?
 • Miks inimesed ostavad just Teie toodet (teenust) ?
 • Milline garantii tootele teenusele antakse ?
 • Millist toorainet kasutatakse ?
 • Kuidas hangitakse tootmiseks vajalikke materjale ?
 • Kes on põhilised tarnijad, kas sõltutakse ühest või on neid mitu ?
 • Milliseid varustuskanaleid kasutatakse ?
 • Milliseid seadmeid vajatakse ?
 • Milliseid tingimusi vajatakse tootmiseks ?
 • Milliseid ruume planeeritakse kasutada ?
 • Kellele ruumid kuuluvad ?
 • Kuivõrd kaasaegne on tehnoloogia ?
 • Milline on kasutatav tehnoloogia võrreldes lähimate konkurentidega ?
 • Millised on ettevõtluses kasutatavate seadmete hooldus- ja remondivõimalused ?
 • Millistele kvaliteedistandarditele/nõuetele peab toodang vastama ?
 • Kes on Teie toote/teenuse ostja: kas üksikisik, edasimüüja või ettevõte ?
 • Kes võtab vastu ostuotsuse Teie toote/teenuse ostmise kohta ?
 • Kui tarbijaks on eraisik, siis tema sugu, vanuserühm, asukoht, sissetulek ?
 • Millised on Teie tulevaste klientide vajadused ja võimalused ?
 • Mille alusel Teie tulevased kliendid langetavad ostuotsuseid ­ hind, kvaliteet jm. ?
 • Millised on kliendi erilised vajadused ?
 • Milline on tarbija ostujõud ?
 • Kui hinnatundlik on tarbija ?
 • Kus asub ja kui suur on turg ?
 • Kui turg on kasvav, siis milline on turu kasvupotentsiaal Eestis (ja väljaspool Eestit) ?
 • Kui palju on potentsiaalseid kliente ?
 • Millised on trendid turul ?
 • Kui palju turul kulutatakse antud kaubagrupi toodetele teatud aja jooksul ?
 • Millised on turule sisenemise barjäärid ?
 • Milline on sihtturg ja kes on sihtturgudel kliendid ?
 • Millised on olulisemad turulemineku takistused ja kuidas neid lahendatakse ?
 • Kuidas teavitatakse kliente ?
 • Milliseid reklaamikanaleid kavatsetakse kasutada ja miks ?
 • Milliste infokanalite kaudu ja kui sageli viiakse info uuenduste kohta kliendini ?
 • Kes on teie kõige lähemad konkurendid ?
 • Kuidas on turg konkurentide vahel jaotunud ?
 • Kuidas ja kus nad reklaamivad ja müüvad oma toodet ?
 • Kuidas kliendid neid hindavad ?
 • Mida unikaalset on konkurentidel pakkuda ?
 • Miks kliendid neilt ostavad ?
 • Mida nad teevad hästi, mida halvasti ?
 • Mida teie teeksite teisiti ?
 • Millised on Teie ettevõtte eelised teiste samalaadsete ettevõtete ees ?
 • Mille poolest loodav ettevõte sarnaneb konkurentidele, mille poolest erineb ?
 • Millised on ettevõtte konkurentsieelised sihtturul ?
 • Millised on toote konkurentsieelised sihtturul ?
 • Kuidas konkurentsieeliseid säilitada ?
 • Kuidas konkurentsieeliseid juurde saada ?
 • Mis on Teie ettevõtte tuumkompetents ?
 • Millised on ettevõtte tugevused, nõrkused ?
 • Millised on ettevõtte võimalused, ohud ?
 • Mida soovitakse saavutada ?
 • Millise objektiga soovitakse eesmärki saavutada ?
 • Millist eesmärgi täitmise taset soovitakse saavutada ?
 • Kui ruttu soovitakse eesmärgini jõuda ?
 • Kui pikaks ajaks eesmärke seada ?
 • Milliseid numbrilisi näitajaid kasutada ?
 • Milliseid tegevusi teostatakse saavutamaks seatud eesmärke ?
 • Millistest kaalutlustest lähtuvalt just need tegevused teostatakse ?
 • Millised on turundustegevuste oodatavad tulemused ?
 • Milline on tegevuste ajagraafik ?
 • Kes on tegevuste ja tulemuste eest vastutavad ?
 • Milline on ettevõtte käivitamiseks vajaliku finantseeringu suurus ?
 • Milliseid rahastamise allikaid on plaanis kasutada ?
 • Millised investeeringud on esmavajalikud ?
 • Kui palju on kavas kasutada laenukapitali ?
 • Mida finantseeritakse laenu arvelt ?
 • Kui pikk on tootmistsükkel ?
 • Kui suure osa käibest moodustab krediiti müük ?
 • Milline on seadmete kasulik eluiga ?
 • Millised on sel juhul Teie võimalused ?
 • Kuskilt võimalik osta odavamalt ?
 • Millised müügilepingud on juba olemas ?
 • Milliseid müügilepinguid loodate saada ?
 • Millised riskid kaasnevad investeeringutega ?
 • Kuivõrd sõltub Teie äriedu võimalikest tehnilistest avariidest ?
 
Säutsu twitteris



Töövihik
Antud töövihiku eesmärgiks on aidata alustava ettevõtja baaskoolitusest osavõtjaid oma plaanitava äritegevuse detailsel läbimõtlemisel ja ideede realiseerimiseks vajaliku äriplaani koostamisel.
Töövihikut täidetakse iga loengutsükli käigus ja koduse tööna loengutsüklite vahel.
Koduse töö käigus tekkivaid probleeme arutatakse iga uue loengutsükli alguses.
Töövihiku täitmise tulemusena kujuneb igale osavõtjale materjal, mis on sisuliselt individuaalse äriplaani tööversioon.

1. koolituspäev
Ülesanne nr.1. Kirjutage oma äriplaanile kokkuvõte vastates allpool esitatud küsimustele.
Kokkuvõtte pikkuseks võiks olla 1-1,5 lehekülge. Kokkuvõttes esitatakse lühidalt kogu äriplaani sisu. Peab olema lühidalt esitatud kõik oluline info, mida vajab investor või tulevane äripartner otsustamaks, kas äriplaan on reaalne, kasumlik ja piisavalt atraktiivne .
Juhul, kui Teil esialgu puudub vastus mõnele küsimusele, siis püüdke kirja panna nii palju kui oskate . Kokkuvõtet täiendatakse ja parandatakse koolituse lõppedes.
I Kokkuvõte
 • Millises ärivaldkonnas alustatav ettevõte hakkab tegutsema?
  Lühitutvustus ärivaldkonna olukorrast Eestis ja maailmas.
  Põhjendada selles valdkonnas tegutsemise vajalikkust /võimalikkust.
 • Äriidee lühike kirjeldus.
 • Millist toodet või teenust kavatsetakse pakkuda?
 • Milles seisneb selle toote/teenuse atraktiivsus tarbijale?
 • Millised on ettevõtte lühiajalised eesmärgid?
 • Millised on ettevõtte pikaajalised eesmärgid?
 • Püstitatud eesmärkide elluviijad.
  5.1. Kes on ettevõtte omanik, ettevõtte tulevane juht?
  5.2. Kui suure töötajate arvuga ettevõtet planeeritakse?
  5.3. Mitu uut töökohta luuakse ?
  5.4. Millised on juhtide ja töötajate olulisemad majandusalased/erialased teadmised ja kogemused?
 • Lühiinfo turu ja turustamisplaanide kohta.
  6.1.Kellele, kus ja kuidas kavatsetakse oma toodet/teenust pakkuda?
  6.2. Kui palju on potentsiaalseid kliente?
  6.3.Kuidas hindate turu, kuhu plaanite siseneda, hetkeseisu?
  6.4. Kuidas hindate oma võimalusi turul, kuhu plaanite siseneda?
  7. Lühiinfo projekti maksumuse ja rahastamisallikate kohta.
  7.1. Kui suur on äriplaani käivitamiseks vajalik summa?
  7.2. Kui suur on planeeritav omafinantseering ?
  7.3. Milliseid teisi rahastamisallikaid kavatsetakse kasutada ja millised on planeeritavad summad ?
  8. Eeldatavad tulemused.
  8.1.Millised on projekti elluviimisel saavutatavad tulemused, mis ajaks?

  II Ettevõtte üldandmed
  Ettevõtte nimi:
  Ettevõtte juriidiline vorm:
  Registreerimise no.
  Registreerimise aeg ja koht:
  Aadress:
  Telefonid :
  Faks:
  e-mail:
  Juhatuse liikmed:
  Põhikapital:
  Omanikud , nende osa kapitalist :
  Kontaktisik, tema telefon:

  2.koolituspäev
  III Põhiväärtused, missioon , visioon
  Ülesanne nr. 2. Sõnastage oma ettevõtte strateegilise orientatsiooni komponendid.
 • Põhiväärtused.
 • Millistest tõekspidamistest töötajad ja omanikud oma tegevuses lähtuvad?

 • Missioon – sisaldab vastust kolmele küsimusele
 • Mida pakutakse?
 • Kellele pakutakse?
 • Kuidas pakutakse?

 • Visioon – üldise pikaajalise eesmärgi kirjeldus ja tegevuste plaan selle eesmärgi saavutamiseks, olukorra kirjeldus firmas 3-5 aasta pärast.
 • Millisena soovitakse näha organisatsiooni 3-5 aasta pärast ?
  Milline on ettevõtte tippjuhtide nägemus ettevõtte pikaajalisest arengust?

  IV Ettevõtte kirjeldus
  Ülesanne nr. 3. Tutvustage oma ettevõtte ajalugu ja ettevõtte omanike senist tegevust.
  1. Ajalugu ja taust.
  1.1.Millal ettevõte asutati?
 • Millega on senini tegeletud?
 • Millised on ettevõtte senised olulisemad saavutused?
 • Senine eksporttegevus? (kui on)
  2.0manikud.
  2.1. Kes on omanikud?
  2.2. Milline on nende osaluse määr?
  Näiteks:
  Omanikud
  Osaluse määr
  Juhan Juurikas
  50%
  Mati Maasikas
  50%

  2.3. Juhan Juurika ja Mati Maasika CV-d (tuleb panna lisadena)
  Milline hariduskäik?
  Millised juhtimis- ja ettevõtlusalased kogemusi omavad?
  Kellena on varem töötanud?
  Milliseid täiendkoolitusi on läbinud, mis toetavad nende tegevust ettevõtjana antud valdkonnas?
  Lühikokkuvõte äriidee valguses

  Ülesanne nr. 4. Andke ülevaade oma ettevõtte struktuurist, personalist ning nende pädevusest, oskustest ja varasematest kogemustest antud ärivaldkonnas.
  Oluline on esile tuua nii omanike kui ka palgatud juhtkonna võimekust ettevõtet juhtida, samuti näidata ära kõik kogemused ja täiendkoolitused, mis on seotud antud ärivaldkonnaga.
  Palgad planeerige mõistlikul tasemel- liiga väiksed palgad võivad anda põhjust kahtlusteks ettevõtmise perspektiivsuse kohta.
  4.Personal ja juhtimine.
  4.1. Organisatsiooni struktuur.
  4.1.1.. Mitu inimest kuulub ettevõtte juhtkonda ja millised on nende ametkohad?
  4.1.2. Kes kuuluvad ettevõtte juhtkonda, nende isiklikud andmed?
  4.1.3. Milline on juhtkonna pädevus, tööjaotus?
  4.1.4. Milline on juhtkonna haridus , töökogemus samas valdkonnas , varasem juhtimiskogemus? Milline
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Töövihik #1 Töövihik #2 Töövihik #3 Töövihik #4 Töövihik #5 Töövihik #6 Töövihik #7 Töövihik #8 Töövihik #9 Töövihik #10 Töövihik #11 Töövihik #12 Töövihik #13 Töövihik #14
  Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
  Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-05-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 693 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 5 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor katlinmuru Õppematerjali autor

  Meedia

  Lisainfo

  ÄDetailne töövihik juhistega äriplaani koostamiseks
  äriplaan majandus äriplaani koostamine

  Mõisted

  Sisukord

  • Töövihik
  • I Kokkuvõte
  • II Ettevõtte üldandmed
  • III Põhiväärtused, missioon, visioon
  • IV Ettevõtte kirjeldus
  • V Tooted /teenused
  • VI Klient, turg ja konkurents
  • VII Ettevõtte finantseerimine. Kulud, tulud
  • VIII Ettevõtte tegevuskava
  • IX Riskianalüüs

  Teemad

  • koolituspäev
  • Ülesanne nr.1. Kirjutage oma äriplaanile kokkuvõte vastates allpool esitatud
  • küsimustele
  • koolituspäev
  • Ülesanne nr. 2. Sõnastage oma ettevõtte strateegilise orientatsiooni komponendid
  • Ülesanne nr. 3. Tutvustage oma ettevõtte ajalugu ja ettevõtte omanike senist
  • tegevust
  • Omanikud
  • Osaluse määr
  • Ülesanne nr. 4. Andke ülevaade oma ettevõtte struktuurist, personalist ning nende
  • pädevusest, oskustest ja varasematest kogemustest antud ärivaldkonnas
  • Ülesanne nr. 5. Koostage pakutavate toodete/teenuste detailne kirjeldus. Tooge
  • välja toodete/teenuste konkurentsieelised
  • Toode (toodete
  • grupp)/teenus
  • Kirjeldus
  • Kvaliteedinõue või
  • sertifikaadid
  • Arendusprojekt
  • Lahendatav
  • probleem
  • Eelarve
  • Osalevate
  • töötajate
  • Periood
  • Koostöö
  • partnerid
  • teadusasutused
  • Ülesanne nr. 6. Kirjeldage ettevõtte põhiprotsesse: mida peab ettevõte tegema, et
  • toota või teenust osutada
  • Seadme
  • nimetus
  • Soetamise aasta
  • Tehniline
  • seisukord
  • Kvaliteedistandardi
  • Tagab nõude täitmist
  • Sertifikaadi olemasolu
  • Toode
  • Maksimaalne
  • tootmisvõimsus (ühikute
  • arv kuus)
  • Toodetavate
  • seadmete arv
  • Toodangu
  • rahaline väärtus
  • koolituspäev
  • Ülesanne nr.7. Koostage oma keskmise kliendi profiil
  • Ülesanne nr. 8. Koostage turu, kuhu plaanite siseneda või juba olete sisenenud
  • iseloomustus
  • Ülesanne nr. 9. Kirjeldage, milliseid turundus- ja jaotuskanaleid kavatsete
  • kasutada?
  • Jaotuskanal
  • Jaotuskanali
  • kirjeldus
  • eelised
  • puudused
  • Ülesanne nr.10. Kirjeldage oma konkurente
  • Firma nimi
  • Tegutsemise
  • periood
  • Käive
  • a
  • tuh. EEK)
  • Põhitoodang
  • Põhilised
  • koostööpartnerid
  • Ülesanne nr. 11. Iseloomustage oma toote/teenuse ja ettevõtte konkurentsieeliseid
  • Ülesanne nr. 12. Koostage ettevõtte kohta SWOT analüüs
  • Tugevad küljed (Strengths)
  • Nõrgad küljed (Weaknesses)
  • Võimalused (Opportunities)
  • Ohud (Threats)
  • Ülesanne nr. 13. Püstitage turunduseesmärgid
  • Ülesanne nr. 14. Turundusplaani väljatöötamine
  • Tegevuskava turustamiseks
  • koolituspäev
  • finantsprognoosid
  • Ülesanne nr. 15. Kirjeldage ettevõtte käivitamiseks vajalikku finantseeringut
  • rahastamise allikaid
  • Ülesanne nr.16. Leidke oma ettevõtlusega seotud püsi- ja muutuvkulud
  • Ülesanne nr.17. Määrake oma toodetele/teenustele hinnad
  • Ülesanne 18. Koostage müügiprognoosid rahalises väljenduses
  • Toode/teenus
  • Jaotuskanal/leping
  • Kogus
  • Summa
  • koolituspäev
  • Ülesanne nr.19. Koostage kassavoo, bilansi ja kasumiaruande prognoos
  • Ülesanne 20. Leidke oma toodetele/teenustele tasuvuspunkt ehk kasumilävi
  • Ülesanne 21. Leidke Teie poolt koostatud finantsprognooside põhjal suhtarvud
  • äriplaani investeeringute ja valitud strateegiate hindamiseks
  • koolituspäev
  • Ülesanne 22. Koostage ettevõttele tegevuskava, kus selgitate, mida, mis ajaks, ja
  • milliste ressurssidega on plaanis oma ettevõtluse arendamiseks teha
  • Ülesanne 23. Määrake oma ettevõtluse võimalikud riskid ja pakkuge välja
  • lahendused riskide maandamiseks
  • oma ettevõtluse
  • Ülesanne 24. Lugege uuesti läbi äriplaani tegemist alustades koostatud kokkuvõtte
  • Parandage ja täiendage
  • Olete jõudnud edukalt töövihiku lõppu
  • Edu ja julget pealehakkamist ärimaailmas!

  Kommentaarid (5)

  iLike profiilipilt
  iLike: Väga põhjalik ning äriplaani koostades väga suureks abiks!
  22:03 28-12-2010
  irmelin profiilipilt
  Irmelin Hiie: põhjalik ja selgesti arusaadav
  20:28 27-07-2009
  idak profiilipilt
  kadi reimo: väga hea ja abistav
  15:43 19-01-2010


  Sarnased materjalid

  17
  doc
  ABIMATERJAL ÄRIPLAANI KOOSTAMISEKS
  22
  pdf
  Äriplaani juhend
  156
  pdf
  Äriplaani e-kursuse materjal
  16
  doc
  ÄRIPLAANI STRUKTUUR
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  60
  doc
  Ettevõtluse alused
  48
  doc
  Äriplaani Koostamine





  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !