Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Töökoha riskide hindamine ja kontroll (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Millises olukorras või mida tehes võib tekkida probleeme ?
  • Mis on riskianalüüs ?
  • Miks on riskianalüüs vajalik ?
  • Mis juhtub, kui selle protsessi üks osa ei toimi ?
  • Mis aitavad kaasa ohuolukorra tekkimisele ?
 
Säutsu twitteris
TÖÖKESKKONNA SISEKONTROLLI KORRALDAMINE JA
RISKIANALÜÜSI LÄBIVIIMINE
Ülevaade töökeskkonna sisekontrolli korraldamisest ning ohtude
kindlakstegemise, riskianalüüsi läbiviimise ja tegevuskava koostamise
põhimõtetest.
MÕISTED
OHT on võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste põhjustaja. Ohu all
mõistetakse kõike, mis võib tekitada kahju.
RISK on võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste tekkimise tõenäosus
ohtlikus olukorras. See võib tähendada suuremat või väiksemat võimalust, et keegi
saab ohu tõttu kannatada.
SISEKONTROLL on süstemaatiline tegevus, mis on kavandatud tagamaks
ettevõtte igakülgse tegevuse planeerimist, organiseerimist, korraldamist ja
ülevaatamist vastavalt töökeskkonda reguleerivatele õigusaktidele.
RISKIANALÜÜS on protsess, mis hõlmab piirväärtuste ja piirnormide määramist,
ohtude väljaselgitamist ja riski suuruse hindamist. Riski suurust hinnatakse
tagajärje raskuse ja kahju tekkimise tõenäosuse suhtes. Riskianalüüsil tuleb hinnata
nii iga üksiku riski suurust kui ka summaarse riski (erinevate riskide) suurust.
TEGEVUSKAVA on põhimõtteliselt töökeskkonnaalaste tegevuste
dokumenteerimine, näidates, kuidas on ettevõttes korraldatud töötervishoiu ja
tööohutuse valdkond.
Väljavõte
TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSEST 2. peatükk Töökeskkond
§ 3 (2) Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised,
füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või ohustada töötaja ega muu
töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist.
§ 3 (3) Töökeskkonna keemiliste ohutegurite ja käesoleva seaduse § 6 lõike 1
punktis 1 loetletud füüsikaliste ohutegurite parameetrid ei tohi ületada piirnorme.
Piirnorm on ohuteguri parameetri ajaühikus mõõdetud keskmine väärtus, mis 8-
tunnise tööpäeva (40 tunnise töönädala jooksul töötajale mõjudes ei põhjusta
tervisekahjustust.
§ 4 (2) Tööandja kujundab ja sisustab töökoha nii, et on võimalik vältida
tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu.
§ 5 (1) Seadme, tööriista, veoki või muu töövahendi kasutamine ettenähtud ostarbel
ning nende paigaldamine, reguleerimine, parandamine, hooldamine, teisaldamine
ja puhastamine ei tohi ohustada kasutaja ega teiste isikute tervist ega
töökeskkonda.
§ 6 (1) Füüsikalised ohutegurid on:
1) müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus,
laserkiirgus, infrapunane kiirgus) ja elektromagnetväli;
2) õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk;
3) masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis-
ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid.
§ 7 (1) Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse
(RT11998, 47, 697; 1999, 45, 512) § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja
neid sisaldavad materjalid.
§ 8 (1) Bioloogilised ohutegurid on bakterid, viirused, seened, rakukultuurid ja
inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad
põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.
§ 9 (1) Füsioloogilised ohutegurid on füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste
kordumine ning üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning
muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjustuseni.
§ 9 (2) Psühholoogilised ohutegurid on monotoonne või töötaja võimetele
mittevastav töö, halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda ning muud
samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada muutusi töötaja
psüühilises seisundis.
3. peatükk
§ 13 (1) Tööandja on kohustatud:
1) viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab,
korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt
käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.
Töökeskkonna sisekontroll on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa, millesse on
kaasatud töötajad ja mille aluseks on töökeskkonna riskianalüüsi tulemused;
2) vaatama igal aastal läbi töökeskkonna sisekontrolli korralduse ja analüüsima
selle tulemusi ning vajadusel kohandama abinõud muutunud olukorrale;
3) korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja
töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ning
hinnatakse ohutegurite võimalikku mõju töötaja tervisele, arvestades tema ealisi ja
soolisi iseärasusi. Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja säilitatakse
55 aastat;
4) töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostama kirjaliku tegevuskava, milles
nähakse ette ennetusabinõud terviseriski vältimiseks või vähendamiseks;
6) teavitama töötajaid töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete ja
töötajate usaldusisikute kaudu ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi
tulemustest ning tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest.
Sisekontrolli all töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas mõistetakse töö
planeerimist, juhtimist ja järelevalvet eesmärgiga täita töökeskkonda
reguleerivate õigusaktide nõudeid.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõike 1 punktide 1 ja 2 kohaselt tööandja
on kohustatud:
• viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab,
korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt
käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.
Töökeskkonna sisekontroll on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa, millesse on
kaasatud töötajad ja mille aluseks on töökeskkonna riskianalüüsi tulemused;
• vaatama igal aastal läbi töökeskkonna sisekontrolli korralduse ja analüüsima
selle tulemusi ning vajadusel kohandama abinõud muutunud olukorrale.
Töökeskkonna sisekontrolli korralduse ettevõttes võib jagada viide etappi:
1. strateegia kavandamine;
2. personali organiseerimine strateegia elluviimiseks;
3. ohtude kindlakstegemine ja riskianalüüsi läbiviimine;
4. detailse töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuskava koostamine;
5. järelevalve ja kontrolli korraldamine tegevuskava täitmise ning sisekontrolli
korralduse efektiivsuse üle.
1.Strateegia kavandamine
Algatus tegeleda töökeskkonna probleemidega peab tulema tööandjalt. Sisekontroll
peab olema kaasatud töökorraldusse ning lähtuma töökeskkonna tervikhinnangust.
Tööandja peab kaasama sisekontrolli läbiviimisse ka töötajad.
Sisekontrolli strateegia peaks algama juhtkonnapoolse kohustuste ja vastuste
äranäitamisega ning ettevõtte töökeskkonnaalase töö eesmärkide püstitamisega.
Sisekontrolli strateegia kavandamisel tööandja:
• sätestab ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse üldpõhimõtted (sh Töötervishoiu ja
tööohutuse seaduse kui miinimumnõude) ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste
ennetamiseks vajalikud meetmed kui ühe osa ettevõtte kaugemast eesmärgist
kaitsta nii materiaalseid väärtusi kui ka inimressursse;
• selgitab, et töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisega ei ole seotud mitte ainult
ettevõtte töötajad, vaid ka alltöövõtjad ning ettevõttevälise tegevusega seotud isikud
(näiteks kaupade transpordiga, jäätmete käitlemisega jne tegelevad inimesed) ja
külastajad;
• jaotab töötervishoiu- ja tööohutusalased kohustused ja vastutuse juhtivate
ametnike (töökeskkonnaspetsialist, personalijuht, osakonna juhataja,
töötervishoiuarst, otsene tööjuht) vahel, mille kohaselt iga valdkonna juhataja
vastutab oma osakonna või töölõigu töötervishoiu ja tööohutuse nõuete ning
koostatud tegevuskava elluviimise eest. Vastutaval isikul peavad olema vajalikud
teadmised ja võim võtta vastu tema pädevusse kuuluvaid otsuseid ja tegutseda
vastavalt olukorra nõuetele;
• fikseerib töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimiseks ja tegevuskava
elluviimiseks vajalikud konkreetsed meetmed (näiteks, kes kontrollib ja kuidas
kontrollitakse alltöövõtjate tegevust ettevõtte territooriumil ning kuidas tagatakse
nende ohutus) või viitab teistele asjaomastele dokumentidele (näiteks riskianalüüsi
materjalid, töökeskkonna ohutegurite mõõtmisaktid, materjalide ohutust tõendavad
sertifikaadid, sisekontrolli aruanded);
• määrab kindlaks tegevuskava läbivaatamise sageduse ja selle eest vastutava isiku;
• määrab kindlaks töötingimuste kontrolli ja järelevalve sageduse või aja (näiteks
alati enne töö algust, kord nädalas, kord kvartalis jne) sõltuvalt tööprotsessist ja
tegevuse ohtlikkusest;
• määrab kindlaks esmaabiandjad ja esmaabivahendite eest vastutava isiku ning
kehtestab esmaabi andmise korra ettevõttes;
• kehtestab protseduurireeglid tegutsemiseks tööõnnetuste korral lähtuvalt
kehtivatest õigusaktidest ja ettevõtte töökorraldusest;
• kehtestab tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise ja ohuolukordadest teatamise
korra;
• kehtestab protseduurireeglid tegutsemiseks tulekahju ja muude hädaolukordade
korral;
• teavitab töötervishoiuteenuste osutamise võimalustest ja korrast;
• määrab kindlaks töötajate väljaõppe,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Töökoha riskide hindamine ja kontroll #1 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #2 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #3 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #4 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #5 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #6 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #7 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #8 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #9 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #10 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #11 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #12 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #13 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #14 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #15 Töökoha riskide hindamine ja kontroll #16
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-01-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 18 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor vilkoit Õppematerjali autor

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

30
docx
TÖÖKOHA RISKIANALÜÜS
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
29
doc
Kaugõppe materjal
1072
pdf
Logistika õpik
161
pdf
Juhtimise alused
53
docx
1 kursus tööohutus ja töökeskond
11
docx
Töökoha riskianalüüs
139
pdf
Spordi üldained 1 tase

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun