Suhtarvude analüüs 1 - sarnased materjalid

varad, võlg, võlgnevus, omakapital, varude, käibevälde, rentaablus, debitoorse, senti, euro, kattekordaja, võlakordaja, käiberentaablus, käibevara, käibesagedus, käive, päevaga, müügitulu, ettevõttel, likviidsus, ärikasum, investeering, suhtarv, kahjum, ärikasumi, müügist, kreeditorid, rentaabluse, tootlus, omanikud, näitajaks
Suhtarvu analüüs
10
xls

Suhtarvu analüüs

Kasumiaruanne 1 2002 ÄRITULUD Realiseerimise netokäive 0 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 0 Kapitaliseeritud väljaminekud omatarbeks põhivara valmistamisel 0 Muud äritulud 0 ÄRITULUD KOKKU 0 ÄRIKULUD Kaubad, toore, materjal ja teenused 0 Mitmesugused tegevuskulud 0 Tööjõukulud ...

Finants analüüs - Kutsekool
114 allalaadimist
Finantsanalüüs - Majandusanalüüsi praktikaaruanne
31
doc

Finantsanalüüs - Majandusanalüüsi praktikaaruanne

...te likviidsus on madal ning ettevõte pole võimeline momentaalselt katma oma kohustusi, siis ei ole osaühing Xxxinvestoritele eriti atraktiivne, seda tõestab ka leitud võõrkapitali ja omakapitali suhe. 2009. aasta oli ettevõtte jaoks raske, kuna majandusaasta lõppes suhteliselt suure kahjumiga ja seda näeb ka tulukuse analüüsis suhtarvudes, mis on negatiivsed. Tunduvalt paremad näitajad on aga 2010. aastal, kui analüüsis võib välja lugeda, et kõik tulukuse näitajad on paranenud ja majandusaastagi on suudetud lõpetada ka tuues tulu. Osaühing Kormek Tradingut Altman’i võrrandi põhjal pankrot ei ohustanud globaalse majanduse kriitilisematel aegadel, tõsi küll seda oli tunda 2009. aastal kui kasum oli negatiivne, kuid kuna juhtkond on on varasematel aastatel otsustanud kasumit mitte välja ...

Finantsarvestus - Tallinna Majanduskool
668 allalaadimist
Majandusanalüüs esitlus
10
docx

Majandusanalüüs esitlus

Majandusanalüüs Analüüs - mõtestatud tegevus, mille käigus kvantitatiivmeetodil või kvalitatiivselt uuritakse andmeid või informatsiooni sündmuste, subjektide või objektide kohta minevikus, käesolevas olukorras või dünaamikas ning mõõdetakse, süstematiseeritakse, võrreldakse ja tõlgendatakse ning saadud tulemused väljendatakse matemaatiliselt, tekstina või graafiliselt eesmärgiga anda hinnang või langetada otsus protsessi(de) edasisel juhtimisel. Andmeanalüüs (data analysis) ja statistiline meetod S...

Majandusanalüüs -
72 allalaadimist
Bilansi analüüs ja kasumiaruanne
23
ppt

Bilansi analüüs ja kasumiaruanne

Majandus - Keskkool
51 allalaadimist
Majandusarvestuse aluste Bilanss ül 1-3
2
doc

Majandusarvestuse aluste Bilanss ül.1-3

Bilanss Ülesanne 1 Varian Varad Kohustused Omakapital t 1 109 600 25 900 83700 2 1 890 000 1301000 589 000 3 882100 390 600 491 500 4 51 900 10800 41 100 5 132300 79 400 52 900 6 842 700 915 600 -72900 Ülesanne 2 Mis alljärgnevast kuulub varade, kohustuste või omakapitali hulka (v,k,o)? (v) Sõiduauto (v) Büroohoone (v) Raha kassas (k) Laekunud ettemaks ostjatelt (o) Kohustuslik reservkapital (o) Aruandeaasta kasum (v) Ostetud kaubamärk (o) Võlad tarnijatele (v) Tootmisseadmed (o) Osakapital (v) Makstud avanss tarnijale (v) Ettemakstud rent (tootmisruumide eest) (k) Palgavõlg (k) Lühiajaline pangalaen (v) AS xcxv pikaajalised aktsiad (v) Raha arvelduskontol (v) Kaup müügik...

Majandusarvestuse alused -
69 allalaadimist
Bilanss ja suhtarvude arvutamine excelis
7
xlsx

Bilanss ja suhtarvude arvutamine excelis

BILANSS 1.01.2010 AKTIVA Käibevara Raha ja pangakonto 191 333 Aktsiad ja muud väärt paberid 11 000 Nõuded ostjate vastu Ostjate laekumata summad 166 800 Ebatõenäoliselt laekuvad arved -504 Kokku 166 296 Muud lühiajalised nõuded 1 000 Ettemaksed 2 000 Varud Tooraine 22 000 Kaup 40 000 Valmistoodang 11 700 Kokku ...

Raamatupidamine - Keskkool
314 allalaadimist
Finantsanalüüs
9
docx

Finantsanalüüs

Atoy Automotive OÜ

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
839 allalaadimist
Majandusarvestuse aluste Bilanss ül 4
1
pdf

Majandusarvestuse aluste Bilanss ül.4

Ülesanne 4 Aktiva abiks Passiva abiks Käibevara Kohustused Raha 123 280 2+4+15 Lühiajalised kohustused Lühiajalised finantsinvesteeringud 62 000 4+13 Võlad ja ettemaksed Nõuded ja ettemaksed Võlad tarnijatele 61 900 16 Muud lühiajalised nõuded 5 500 12 Muud võlad 31 000 5 Kokku 5 500 Kokku 92 900 Varud ...

Majandusarvestuse alused -
80 allalaadimist
Finantsanalüüs ja investeeringud EKSAM
5
doc

Finantsanalüüs ja investeeringud EKSAM

... puhasrentaablus keskmise vara järgi on 12%. Aasta alguse bilansis on toodud debitoorne võlgnevus 16 000 ja aasta alguse aktiva on kokku 120 000. Intressikulud tulevad pikaajalistest kohustustest ja intressimäär on 10%. LAHENDUS: (Tabelis olevad tähised on ise juurde pandud, originaalis neid ei ole!) Bilanss: 1. A=PA PA=D+E => D=PA-E D=150 000-80 000= 70 000 2. D=CL+LD => LD=D-CL LD=70 000-25 000= 45 000 3. CR=CA/CL 2,4=CA/25 000 => CA=2,4 * 25 000= 60 000 4. A=CA+FA => FA=A-CA FA=150 000-60 000= 90 000 5. ART=A/?AR ART=S/(AR1+AR0/2) (number 2 tuleb sõnast keskmise, et siis peab 2-ga jagama) 15=270 000/(AR1+16 000/2) 15AR1+240 000= 54 000 15AR1= 300 000 AR1= 20 000 6. QR=CA-IRY/CL => 1,12...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
255 allalaadimist
Majandusarvestuse aluste Bilanss ül 5
1
pdf

Majandusarvestuse aluste Bilanss ül.5

Majandusarvestuse aluste (õppejõud Rita Sikk) Bilanssi ülesanne 5

Majandusarvestuse alused -
50 allalaadimist
Majandusarvestus ja finants analüüsi praktika aruanne
62
doc

Majandusarvestus ja finants analüüsi praktika aruanne

.............................................. 24     8 SUHTARVUDE  ANALÜÜS                                                                                                                                         ..................................................................................................................................  ...

Finantsjuhtimine ja... - Tallinna Majanduskool
949 allalaadimist
Majanduse-Finantstegevuse analüüs
29
doc

Majanduse-Finantstegevuse analüüs.

... finantsanalüüsist................................................................................................... 4 Lähteandmed - bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne..................................................5 Finantssuhtarvude analüüs........................................................................................................ 11 Lühiajalise maksevõime hindamine..........................................................................................11 Pikaajalise maksevõime hindamine.......................................................................................... 13 Efektiivsuse hindamine............................................................................................................. 15 Ta...

Transpordiökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
177 allalaadimist
Majandusanalüüs
79
doc

Majandusanalüüs

...nnaga, arvestades nendega, kes selles poes käivad. Konkurentsipõhine meetod Erinevalt eelnevatest meetoditest on antud juhul tootele hinna määramisel lähtealuseks konkurentide hinnad. Käsitletakse taas kahel kujul. A. Turuhinna meetod Põhineb nõudmise ja pakkumise tasakaalul. Meetod on sobilik standardsete ja ühetaoliste (näiteks maavarad, energia, paber jmt) toodete puhul, mille tarbijate ostukäitumine on püsikindel. Turuhinnast erineva hinna määramisel pole antud juhul mõtet, sest hinna tõstmisel võib turust ilma jääda, alandamisel aga kaotatakse põhjendamatult tulu ning see võib ühtlasi kaasa tuua konkurentidepoolse hävitava hinnasõja. Sobib eelkõige ettevõtetele, kelle eesmärgiks maksimeeritud kasumi saamine või monopoolse konkurentsi olukorras. 17 B. Pakkumish...

Majandus - Tartu Ülikool
561 allalaadimist
Majandusarvestus Eksam
19
docx

Majandusarvestus Eksam

3. Ostu- ja müügitehingute kajastamine käibemaksukohustuslasest ettevõttes 01.10.- 31.10. Käibemaksu kontol on käibemaksu ettemaks 5300. Koostage lausendid ja käibemaksukonto. Milline on käibemaksukonto saldo ja kus see kajastub 31.10. vahebilansis? Ettevõte müüb: 1. Kaupa, müügihind 25 400 + km 20%. Ostjale antakse tasumiseks aega 10 päeva 2. Teenust, hind 100 000 + km 20%. Ostja tasub kohe pangakaardiga 25%, ülejäänud summale antakse tasumiseks aega 7 kalendripäeva. 3....

Majandusarvestus -
102 allalaadimist
Finantsanalüüs
2
docx

Finantsanalüüs

1. LÜHIAJALISE MAKSEVÕIME E. LIKVIIDSUSE SUHTARVUD LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE KATTEKORDAJA (CURRENT RATIO) = 2008. aastal (tuhandetes kroonides) = 0,66 2009. aastal (tuhandetes kroonides) = 0,58 Maksevõime suurus: 1.6 – hea 1.2-1.59- rahuldav 0.9 -1.19- mitterahuldav alla 0.9 -nõrk Arvutuste tulemuste põhjal on näha, et 2008. aastal on lühiajaliste kohustuste kattekordaja suurem kui 2009. aastal. Maksevõime 2008 ja 2009 aastal on nõrk, sest maksevõime suurus jääb alla 0.9. LIKVIIDSUS KORDAJA (QUICK RATIO)= 2008. aastal (tuhandetes kroonides) = 0.57 2009. aastal ( tuhandetes kroonides) = 0,49 Likviidsuskordaja suurem kui: 0.9- hea 0.6-0.89- rahuldav ...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
457 allalaadimist
Konspekt ettevõtte rahandus
64
pdf

Konspekt ettevõtte rahandus

...- ja laenatud vahendite suhe? 3. Käibekapitali juhtimine Jooksva käibekrediidi juhtimine; Igapäevaste rahavoogude juhtimine; Tootmisprotsessi ja tootmisvarude kontroll ja juhtimine. Põhilised otsustusvaldkonnad Investeerimisotsused (kas finants- või reaalvaradesse?); Finantseerimisotsused (võlakirjad, pangalaenud, liising, omakapital, muud?). Finantsjuhi (juhtimise) ülesanded: Hankida ettevõttesse raha; 3 Ettevõtte rahandus Kristo Krumm Puhaskasumine maksimeerimine (NI); Ettevõtte väärtuse maksimeerimine, aktsionäride rikkuse suurendamine (EPS); Prognoosimine ja planeerimine; Investeerimis- ja finantseerimisotsuste tegemine; Koordineerimine ja kontroll; ...

Rahanduse alused -
134 allalaadimist
Fundamentaalanalüüs ettevõtte tasandil
17
docx

Fundamentaalanalüüs ettevõtte tasandil

...na nagu ta tahab neid näha, mitte sellistena nagu need tegelikult on. 10. Kokkuvõte Käesolevas töös on käsitletud fundamentaalanalüüsi ettevõtte tasandil. Teemast on üritatud anda esmalt teoreetiline ülevaade ja seejärel on teooriat püütud praktikas rakendada. Teoreetilises osas on käsitletud likviidsuse analüüsi, efektiivsuse suhtarvude analüüsi, võõrkapitali kasutamise analüüsi, tasuvuse analüüsi, dividendide taseme ja aktsiate tulususe analüüsi ja pankrotiohu analüüsi. Uurimistöö lõpus on üritatud käsitleda fundamentaal analüüsi puuduseid ja nõrku kohti. Praktilises osas on üritatud anda hinnang AS Viisnurk finantstegevuse kohta. Analüüs on teostatud kolme viimase aasta majandusaruannete põhjal. Analüüsi põhjal on leitud, et ettevõtte finantstulemused on mõjutatud sesoonsusest, mis on ...

Finantsjuhtimine -
59 allalaadimist
Majandusarvestuse mõisted
4
doc

Majandusarvestuse mõisted

... On kuluobjekti eelarve planeerimine ja täitmise kontrollimine; välised normatiivid puuduvad 3 Meetodid: ’’ülevalt –alla’’ ja ’’alt ülesse’’; eelarvebaas; perioodiline ja pidev FINANTSANALÜÜS on ettevõtte möödunud käesoleva ja tulevikus oodatava finantsseisundi ning tegevustulemuste hindamise protsess Horisontaalne võrdlev analüüs näitab muutuste dünaamikat erinevate aastate vahel võrreldavuse tagamiseks aruandeaasta ja möödunud aasta finantsnäitajad Vertikaalne võrdlev analüüs uurib finantsaruannete sisemise struktuuri muutuste dünaamikat bilansis baasnäitajaks vastavalt vara või kapitali kogusumma kasumiaruandes netokäive müügitulu ning rahavoogude aruandes kasutatakse baasnäitajana põhitegevuse rahavoogusid Trendianalüüs iseloomustab järgnevate aastate näitajate dünaamikat baasaasta ...

Majandusarvestuse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
145 allalaadimist
OÜ Maha ASP ja OÜ Ultex Haldus finantsanalüüs
27
docx

OÜ Maha ASP ja OÜ Ultex Haldus finantsanalüüs

Tallinna Majanduskool Majandusarvestuse ja maksunduse osakond OÜ Maharaja ASP ja OÜ Ultex Haldus finantsanalüüs Õppeaines: Finantsanalüüs Koostas: MA10 Juhendaja: Rita Sikk Tallinn 2012 Sisukord Sissejuhatus Kodutöös uurisin kahe toitlustusettevõtte - OÜ Maharaja ASP ja OÜ Ultex Haldus – kasumiaruandme, bilansi ja rahavoogude aruande põhjal arvutatud näitajaid. Töö eesmärgiks oli võrrelda sarnaste ettevõtete finantsilisi näitajaid üksteisega ja üldtunnustatud normidega. OÜ Maharaja ASP asub Raekoja platsil majas nr 13 ja töötab restorani Liisu juures nime all. Tegutsenud on see ettevõte alles 3 aastat. Liisu juures pakub Eesti toitu ja hubast kodust atmosfääri. Asukoha poolest on ta veidi halvemas seisus kui paljud teised Raek...

Majandus -
111 allalaadimist
Finantsanalüüs Estravel AS
34
doc

Finantsanalüüs Estravel AS

.....................................7 2.1. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs.............................................................................7 2.2. Suhtarvude analüüs...............................................................................................10 2.3. Seoste analüüs......................................................................................................19 3. SÜNTEES...................................................................................................................22 3.1. Analüüsi tulemuste üldistused..............................................................................22 3.2. Töö autorite poolsed parendusettepanekud.........................................................

Finantsjuhtimine -
402 allalaadimist
Rahandusotsused kodutöö nr 1
4
doc

Rahandusotsused kodutöö nr 1

...tor tahab laenata 500 000 eurot, mida planeeritakse kasutada järgmiselt: 1. 100 000 eurot kreditoorse võlgnevuse vähendamiseks; 2. 75 000 eurot lühiajalise laenu kustutamiseks; 3. 175 000 eurot masinapargi täiendamiseks; 4. 80 000 eurot tootmisvarude suurendamiseks; 5. 70 000 eurot rahajäägi suurendamiseks. Laen tuleb tagastada 20 aasta jooksul iga-aastaste intressidega. a) Koostage firma plaaniline raamatupidamisbilanss, mis peegeldab laenu kasutamist; b) Kas firma maksevõime paraneb pärast laenu saamist ja ülalmainitud moel kasutamist? c) Analüüsige võõrkapitali kasutamist enne ja pärast laenu saamist. Lahendus: a)raamatupidamisbilanss Varad Kohustused ja omakapital Raha 320 000 (250000+70000) Kreditoorne võlgnevus 750 000 (850000-100000) Debitoorne võlgnevus 760 000 ...

Raha ja pangandus -
99 allalaadimist
ETTEVÕTTE MAKSEVÕIME PARENDAMINE
59
pdf

ETTEVÕTTE MAKSEVÕIME PARENDAMINE

..................3 1. MAKSEVÕIME ANALÜÜSI TEOREETILISED ALUSED...........................................5 1.1. Maksevõime analüüsi meetodid...........................................................................12 1.1.1. Horisontaal-ja vertikaalanalüüs....................................................................12 1.1.2. Suhtarvude analüüs.......................................................................................15 1.2. Pankrotiohu hindamine .............................................................................................23 2. MAKSEVÕIME ANALÜÜS AS-is EVEN ................................................................27 2.1. ASi Even tutvustus....................................................................................................27 2.2. ASi Even maksevõime analüüs.........................................................

Finantsjuhtimine - Akadeemia Nord
312 allalaadimist
AS STV JA AS STARMAN - Finantsanalüüs
33
pdf

AS STV JA AS STARMAN - Finantsanalüüs

...neti- ja telefoniteenuse. Analüüs teostatakse põhiliselt ettevõttete majandustegevuse aruandlusele tuginedes, see tähendab lähtumist bilansist, kasumiaruandest ning põgusalt rahavooge uurides. Uurides kahe ettevõtte 2009-2010 aastaaruande näitajaid, sai analüüsitud ja võrreldud neid vertikaal-ja horisontaalanalüüsi abil ning erinevate suhtarvude baasil, vaatamata sellele, et AS Starman on võrreldes AS STV-ga tunduvalt suurem ja tugevam tegija AS STV esmakande kuupäev äriregistrisse oli 10.02.1997 ning aktsikapitaliks on 2 214 400 EUR. AS Starman esmakande kuupäev äriregistrisse oli 21.08.1996 ning aktsiakapitaliks on 8 342 751.78 EUR. 2 1 HORISONTAAL- JA VERTIKAALANALÜÜS - BILANSS ...

Finantsanalüüs -
559 allalaadimist
Finantsjuhtimine ja investeeringute analüüsi konspekt
14
doc

Finantsjuhtimine ja investeeringute analüüsi konspekt

Finantsjuhi amet. Mida silmas pidada tööle asumisel: Kohtumine töötajatega Võtmetöötajate kindlaks tegemine-varuda piisavalt aega Tutvuma erinevate valdkonna personaliga Saada teada ettevõtte tugevad ja nõrgad kohad ja ettevõtte probleemid Mitte sukelduda paberitesse Tuleb oodata oluliste otsustega Uuenduslikest plaanidest tuleks rääkida ka teiste töötajate rühmadega, tiimidega, kui otsused puudutavad ka neid või konkreetseid töötajaid. Siis tuleks esialgu nendega kõigepealt omaette rääkida. Tuleb kehtestada hästi toimiv personali seire süsteem. Kui suhteliselt algusperioodis tekib vaj...

Finantsjuhtimine ja... - Tallinna Majanduskool
119 allalaadimist
Finantsplaan
116
ppt

Finantsplaan

...estments) e. investeeringute rentaablus, – ROA (return on assets) e. varade rentaablus, – ARR (average accounting return) e. arvestuslik rentaabluskordaja. Põhimõtteliselt mõõdavad kõik need meetodid järgmist: – Rentaablus = kasum/ varad – Erinevus on selles, mida mõistetakse kasumi või varade all. Näiteks ROA puhul on varaks omakapital, ROI puhul kogukapital. Kasutatakse nii perioodi lõpunäitajaid kui ka perioodi keskmisi näitajaid. Andres Laar 2007 2008 INVESTEERINGUTE HINDAMINE Arvestusliku rentaabluse reegel: Projekt tuleb teostada, kui selle arvestuslik rentaablus on kõrgem kui kindlaksmääratud vastav näitaja. Probleemiks siin on see, et raha...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
666 allalaadimist
Spikker
2
doc

Spikker

1. Juhusliku signaali ja selle realisatsioonide – MA(All-Zero mudel) ARMA mudeli iseloomustab määratakse olenevalt parameetrist NW, kus N on CAT. Kriteerium baseerub Parzen'i criterion tekitamine järgmine valem: punktide arv ja W on ribalaius. NW on aja ja autoregressive transfer funktsioonil...

Digitaalne spektraalanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
63 allalaadimist
Vabaaine majanduses - bilanss
26
ppt

Vabaaine majanduses - bilanss

...ja peamisse valdkonda: A HÄLBEANALÜÜS • HORISONTAALANALÜÜS - analüüsitakse erinevate aruandekirjete dünaamikat (mitmete perioodide lõikes). • VERTIKAALANALÜÜS - analüüsitakse aruande sisemise struktuuri muutuste dünaamikat. B NÄITAJATE VAHELISTE SEOSTE ANALÜÜS UUTE ANALÜÜTILISTE NÄITAJATE KONSTRUEERIMINE SUHTARVUDE ANALÜÜS C SUHTARVUDE KASUTAMINE PLANEERIMISEL D RAHAVOOGUDE ARUANDE KOOSTAMINE JA ANALÜÜS SUHTARVUDE ANALÜÜS Mida analüüsitakse ja miks? ANALÜÜSITAKSE ETTEVÕTTE MAJANDUSTEGEVUSE JÄRGMISI ASPEKTE: ?MAKSEVÕIME e LIKVIIDSUSE ANALÜÜS ?TEGEVUSTULEMUSE ehk ESMASE EFEKTIIVSUSE ANALÜÜS ?KAPITALI STRUKTUURI ehk PIKAAJALISE MAKSEVÕIME ANALÜÜS ?RENTAABLUSE ANALÜÜS ?AKTSIAKAPITALI ehk TURUVÄÄRTUSE ANALÜÜS Vertikaalanalüüs Vertikaalanalüüs toob välja muutused...

Majandus - Keskkool
10 allalaadimist
Finantsjuhtimise praktikaaruanne
62
doc

Finantsjuhtimise praktikaaruanne

...iaruande vertikaalanalüüs................................................................................ 27 8.5. Rahavoogude horisontaalanalüüs............................................................................... 27 9. RAHA TALITUSTSÜKLI ARVUTAMINE ...............................................28 10. Suhtarvude analüüs........................................................................................30 10.1. Aktivate käibesagedus ............................................................................................. 30 10.2. Maksevõime ............................................................................................................. 33 10.3. ROE - omakapitali rentaablus e kasumitootlus ........................................................ 35 10.4. ...

Praktika aruanne - Kutsekool
655 allalaadimist
ETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMISE ÜLESANDED JA EESMÄRGID
10
doc

ETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMISE ÜLESANDED JA EESMÄRGID

... järgmisi meetodeid: 1. Horisontaalanalüüs – aruandluse mitme perioodi näitajate võrdlus, muutuste väljatoomine absoluutsummas ja protsentides. 2. Vertikaalanalüüs on üksikute näitajate osakaalu arvutamine kogumis. Näiteks bilansis arvutatakse välja varade osakaal või finantseerimise allikate osakaal 3. Finantssuhtarvude arvutamine. See on põhiline analüüsi meetod. Finants- suhtarv on kahe või enama aruandelise näitaja jagatis, mida väljendatakse protsentides, kordades, päevades ja/või kroonids. Suhtarvude puhul on vaja vastata järgnevatele küsimustele: • kuidas arvutada; • mida see suhtarv mõõdab; • mllistes näitajates väljendatakse; 4 • millest räägi...

Finantsjuhtimine - Kutsekool
296 allalaadimist
Käibevarade arvestus
8
docx

Käibevarade arvestus

Käibevarade arvestuse põhimõtted

Majandus -
37 allalaadimist
Rahanduse küsimuste vastused
16
doc

Rahanduse küsimuste vastused

...ad meetodid 1. Hälbeanalüüs • Horisontaalanalüüs – analüüsitakse erinevate aruandekirjete dünaamikat (mitmete perioodide lõikes) • Vertikaalanalüüs – analüüsitakse aruande sisemise struktuuri muutuste dünaamikat 2. Näitajate vaheliste seoste analüüs • Uute analüütilistenäitajate konstrueerimine • Suhtarvude analüüs – analüüsitakse ettevõtte majandustegevuse järmisi aspekte: Lühiajalise maksevõime e likviidsuse analüüs; tegevustulemuse e esmase likviidsuse analüüs; kapitali struktuuri e maksevõime analüüs; rentaabluse e koondefektiivsuse anlüüs; omakapitali e turuväärtuse analüüs 3. Suhtarvude kasutamine planeerimisel – antakse selgitusi suhtarvudest lähtudes 4. Rahavoogude aruande koostamine ja analüüs Eelpool nim meetodid võib nim ettevõtet suhteliselt lühia...

Rahvusvaheline rahandus - Eesti Maaülikool
186 allalaadimist
Finantsjuht-konspekt
74
doc

Finantsjuht. konspekt

... kroonides. Saadud suhtarve võrreldakse normidega. Normideks võivad olla antud tootmisharu keskmised näitajad, konkurentide keskmised näitajad jne. Andmeid normide kohta on võimalik hankida Eesti Statistikaameti väljaannetest nagu: • “Ettevõtte majanduslikud näitajad” – aasta bülletään; • “Rahandussuhtarvud”, milles tuuakse ära suhtarvude kvartiilid ja mediaan; • “Ettevõtte finantsnäitajad” – kvartaalne bülletään Suhtarvuanalüüsi abil on võimalik tuua välja finantsnäitajate seoseid ja teha nende alusel võrdlevat analüüsi. Ettevõtte finantssuhtarve võrreldakse möödunud perioodi vastavate suhtarvudega, et välja selgitada finantsseisukorra muutumine ja muutumise põhjused. Saadud tulemusi võrreldakse teiste selle haru ettevõtete finantssuhtarvudega. Võrdluse tulemusel on võimalik välja tuua oma pos...

Majandus - Keskkool
101 allalaadimist
Rahandus
30
doc

Rahandus

...ikaalanalüüs trendi ja suhtarvuanalüüs Du Pont’i analüüsimudel pankrotiohu hindamine Finantsaruannete analüüsimisel kasutatakse peamiselt kolme lähenemisviisi: 1 horisontaalanalüüs ehk muutuste võrdlev hindamine rahalisel ja protsentuaalsel kujul; 2 vertikaalanalüüs ehk üldistatud kujule viidud aruannete analüüs; 3 suhtarvude analüüs Du Pont’i finantskontrolli süsteem analüüsimudel näitab kuidas on ühendatud omavahel kasumiaruanne ja bilanss Lõppkokkuvõttes näitab ta ettevõtte tulutoovust ja tasuvust ning on väga ülevaatlik ettevõttest kiirpildi saamiseks Du Pont’i süsteemi töötas välja E I du Pont Nemours Pakutud süsteem annab meile võimaluse “lõhkuda” tulusuhtarv komponenideks aidates meil identifitseerida erinevate perioodide tulutasemes aset leidvatemuutuste põhjusi  Om...

Majandus - Tartu Ülikool
306 allalaadimist
Finantsjuhtimine
33
pdf

Finantsjuhtimine

...et ühtegi laenu ei tohiks anda põhjusel, et laenu kohese täitmise tagamiseks seatud tagatis realiseeritakse. Tagatised võib jagada personaalseteks ja varalisteks. Personaalsed tagatised on käendus ja garantii ning varalised tagatised jagunevad vallaspandiks ja kinnispandiks. Käendus on füüsilise või juriidilise isiku kohustus maksta laenusaaja võlgnevus, kui võlgneja keeldub laenu tasumast või ei ole võimeline seda tegema. Tuleb tähele panna, et nii laenaja kui ka käendaja on laenuandja ees solidaarsed vastutajad. Garantii on ühe juriidilise isiku kohustus maksta teise juriidilise isiku võlgnevust, kui viimane ei ole võimeline seda ise tasuma. Erinevus käendusest seisneb selles, et garantii ei tähenda solidaarset, vaid täiendavat vastutust, mis rakendub vaid siis, kui võlgnik ei ole võimeline ise laenu tasuma. Seetõttu on ...

Haridus - Tallinna Ülikool
148 allalaadimist
Finantsanalüüs
42
doc

Finantsanalüüs

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
603 allalaadimist
Ehitusettevõtte ökonoomika
5
doc

Ehitusettevõtte ökonoomika

hästi vastatud eksami kordamisksimustele IIosa

Ehitusettevõtte ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
195 allalaadimist
Kursusetöö Varude arvestus
0
DOC

Kursusetöö Varude arvestus

...RUDE ANALÜÜS  _Toc228856901 h 17  l "_Toc228856902" KOKKUVÕTTE  _Toc228856902 h 19  l "_Toc228856903" KASUTATUD KIRJANDUS  _Toc228856903 h 21  SISSEJUHATUS Käesolevas kursusetöö teemaks on valitud varude arvestus ja analüüs. Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus; mida toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus või mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel [1:124]. Varude arvestuse põhiküsimuseks on soetusmaksumuse suurus, milles vara kajastada ja edasi kanda kuni seonduvate tulude kajastamiseni [11:28]. Kursusetöö eesmärk on välja selgitada varude arvestuse ja analüüsi teoreetilised aluseid. Eesmärgi saavutamiseks tuleb täita järgmised ülesann...

Finantsraamatupidamine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
455 allalaadimist
Sise-eeskiri
21
docx

Sise-eeskiri

...hitegevusest (so. Kaupade ja toodangu müügist saadav tulu); 4) muud äritulude kontod; 5) ärikulude kontod; 6) muud ärikulude kontod ( ka finantskulud); 7) tulude-; kulude koondkontod. Kontorühmad koosnevad kontoklassidest: konto klass 11- raha ja lühiajalised finantsinvesteeringud, konto klass 12 - ostjate lühiajaline debitoorne võlg, konto klass 18 - materiaalne põhivara, konto klass 22 - maksuarveldused riigiga (käibemaks, sotsiaalmaks, tulumaks jne.), konto klass 31- tulud toodangu müügist, konto klass 56 - büroo ja sidekulud, konto klass 61 - palk ja sellega seonduvad kulud jne (annaabi). Bilansi aktivakontod on kontod number 1-ga. Bilansi passivakontod on kontod nr. 2- ga. Nende kontode lõppsaldode põhjal koostatakse bilansi aktiva- ja passiva kirjed. Tulukontod 3 ja 4 bilansis ei esine. Neid kasutatakse tulude ...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
132 allalaadimist
Ainetöö
37
doc

Ainetöö

...adakse ettevõtte bilansist, on järgmine: 1. Missugustest allikatest on kaasatud ettevõtte varad: pikaajalised laenud, eelisaktsiad, lihtaktsiad; lühiajalised laenud pankadelt, teistelt ettevõtetelt, kommertskrediit tarnijatelt. 2. Käibekapitali positsiooni tugevust saab kindlaks määrata mitmete käibekapitali suhtarvudega, mis aitavad kindlaks teha ettevõtte arvatavat võimet täita oma lühiajalisi kohustusi, mida kaetakse likviidsete varade arvelt. 10 3. Kombineerides bilansist ja kasumiaruandest saadavaid andmeid, saab arvutada mitmesuguseid suhtarve ja uurida seoseid firma rentaabluse, varade ja finantsstruktuuri vahel.1 Kokkuvõttes võ...

Finantsarvestus - Tallinna Majanduskool
505 allalaadimist
Investeeringute analüüs
14
doc

Investeeringute analüüs

... 0,551 1 653 Juurdevoolude nüüdisväärtus 3 817 Esialgsed kulud -3 817 9 15% pole selle projekti sisemine rentaablus, kuna sissevoogude praegune puhasväärtus, mis on diskonteeritud 15%-ga olevikku (4356 USD), ei võrdu esialgsete kuludega (3815 USD). Kuidas muuta tulevaste laekumiste nüüdisväärtust väiksemaks? Selleks suurendame diskontomäära. 20%-ga proovides selgub, ei ka seekord jääb nüüdisväärtus (3 958 USD) suuremaks esialgsesetest kuludest (3815 USD) - ometigi, vahe on väiksem kui 15% puhul. Kuna vajame ikkagi suuremat diskontomäära, proovime nüüd 22%-ga, mis osutubki sisemis...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
265 allalaadimist
Lõputöö - ETTEVÕTE KREDIITIMAKSMISE VÕIMALUS SUNMAX OÜ NÄITEL‏
44
doc

Lõputöö - ETTEVÕTE KREDIITIMAKSMISE VÕIMALUS SUNMAX OÜ NÄITEL‏

...................................................................................................................41 ??????????1 ?????? Sunmax OÜ 2004 - 2006...................41 ?????????? 2 ????? ? ??????? Sunmax OÜ 2004 - 2006 .........................................42 RESÜMEE..................................................................................................................................... 43 SUMMARY................................................................................................................................... 44 ...

Ärijuhtimine - Kutsekool
107 allalaadimist
Finantsanalüüs
6
doc

Finantsanalüüs

...7 Maksevalmiduskordaja = 6 546+7 665/235 897=0,06 31.12.2008 Maksevalmiduskordaja = 7 349+7 665/201 546=0,07 Näitab, kui suures osas on lühiajalised kohustused kaetud kõrglikviidse varaga. Mida väiksem on maksevalmidusekordaja seda parem. Kuid see ei tohiks ületada 0,2. Kattevara hindamise suhtarv Intressikulude kattekordaja = Ärikasum/IKU- intressikulud 31.12.2007 Intressikulude kattekordaja =54 249/2 765=19,6 31.12.2008 Intressikulude kattekordaja =65 575/1 045=62,7 Intressikulude kattekordaja näitab, mitu korda ärikasum katab intressikulusid. Mida suurem on arvnäitaja seda parem. Nagu näha siis on see arv kahekordistunud võrreldes aastaga 2007. Soliidsuskordaja = Omakapital / Kogukapital *100 31.12.2007 Soliidsuskordaja = 562 224/752 451*100=74% 31.12.2008 Soliidsuskordaja = 655 889/795 784*100=82% Üllatavalt kõrged nätaj...

Majandus - Keskkool
485 allalaadimist
Majandusarvestus
31
pdf

Majandusarvestus

...ressursid. Vara omatakse tänu oma majandustehingutele minevikus. Bilansis kajastatud vara koosneb asjadest ja õigustest, mis on raamatupidamiskohustuslase valduses ja mis tõenäoliselt osalevad tulevaste perioodide tulu tekkimisel. Liigitamine põhi- ja käibevaraks toimub kasutusea ja/või soetusmaksumuse järgi. Kohustus – raamatupidamiskohustuslase võlg, mis nõuab tulevikus varast loobumist. Võla määravaks tingimuseks on see, et ettevõttel on mingi kohustus kellegi kasuks: kas maksta või rahuldada muul moel teise ettevõtte nõudmised vastavalt seadusele või lepingule. Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kõik muud kohustused on lühiajalised. Omakapital – raamatupidamiskohustuslase vara, millest on maha arvatud tema kohustused. Omakapitali suurus sõltub vara ning kohustuste õigest ja õiglase...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
285 allalaadimist
Ettevõtte rahandus-V-Arhipovi loeng-TMK
15
doc

Ettevõtte rahandus (V. Arhipovi loeng) TMK

.... Investeerimistegevuse eesmärk on varade maksumuse suurendamine, mis on kapitali mahukus, ja seetõttu on selle osa rahavood reeglina negatiivsed. Investeerimise rahavoog on positiivne siis kui ettevõtte likvideeritakse või see läheb pankroti. SUHTARVUD 27.10.2009 Suhtarvude tõlgendamine ja järelduste tegemine sõltuvad oluliselt sellest, kuidas on koostatud ja esitatud ettevõtte finantsinformatsioon. Analüüsi tulemused saavad olla kvaliteetsed vaid juhul kui kõiki olulisi majandustoiminguid on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Suhtarvude 1 rühm on maksevõime suhtarvud ehk likviidsuse suhtarvud. Maksevõime tähendab ettevõtte võimet kustutada õigeaegselt omad võlgnevused. Reeglina kustutatakse lühivõlgnevused käibevarade arvelt. Likviids...

Ettevõtte rahandus - Kutsekool
288 allalaadimist
Äriplaan
15
doc

Äriplaan

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL THE TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING ÄRIPLAAN PÄHKLIMETSA PUHKEKESKUS Transporditeaduskond Õpperühm: Li-51a Üliõpilane: Ronald Vaet Kontrollis: Marko Müürisepp Tallinn 2008 Tallinna Tehnikakõrgkool Sisukord: ÄRIPLAAN................................................................................................................................................... 1 Transporditeaduskond................................................................................................................................1 Õpperühm: L...

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
1074 allalaadimist
Peamised finantsaruanded
7
doc

Peamised finantsaruanded

Peamised finantsaruanded 11. oktoober 2011. a. 14:05 Raamatupidamisaruanded on aluseks finantsnäitajate analüüsile ja peamiselt finantssuhtarvude arvestamiseks. Kesksed aruanded: majandusaasta aruanne - seisab koos: kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne Bilanss - raamatupidamisbilanss kajastab firma finantsolukorda teatud kuupäeval ehk reeglina aruande perioodi lõpul. Seega on tegemist hetkearuandega. Koostatakse tekkepõhiselt (rakendatud likviidsuse printiipi likviidsuse vähenemise suunas). Bilanss koosneb kahest poolest - vasakul on varad ja paremal kohustused. Mõlemad pooled on võrdsed. See on minevikuline aruan...

Ettevõtte rahandus -
26 allalaadimist
Finantsjuhtimise vastused
11
docx

Finantsjuhtimise vastused

Finantsjuhtimine - Eesti Maaülikool
149 allalaadimist
Ehitusettevõtte ökonoomika eksami vastused
6
doc

Ehitusettevõtte ökonoomika eksami vastused

...ttevõtja kannab majanduslikku vastutust oma tegevuse tulemuste eest. 2. Ettevõtte (käitise definitsioon). Ettevõtte edukuse näitajad. Tööjõu ja tootmisvahenditega varustatud iseseisev majandusüksus. Ettev?tte edukus: v?it konkurentide üle, firma nime tuntus, turu situatsiooni ?ige hinnang, juhtimise kaudu muutuste järgimine. 3. Ettevõtte välis- ja sisekeskkond. Ehitusettevõtte eesmärgid. Sisemine keskkond – eesmärgid, struktuur, ülesanded, tehnoloogia ja inimesed. Väliskeskkond – tarbijad, konkurendid, tarnijad, seadusandlus, rahandus ja pangangandusorganisatsioonid, tehnoloogilised muudatused, majandamise tingimused, tööturg ja sotsiaalsed tingimused. Ehitusettevõtte eesmärgid: tulukus, kasumi saamine, ettevõtte suurendamine 4. Ehitusettevõtte väliskeskkond. vt. eelmist. Riik teostab ehitustegevuse reguleerimist seadusandluse kaud...

Ehitusettevõtte ökonoomika -
143 allalaadimist
PLANEERIMINE JA EELARVESTAMINE JUHTIMISARVESTUSES
25
doc

PLANEERIMINE JA EELARVESTAMINE JUHTIMISARVESTUSES

...miste plaan 5 2. Tootmisplaan 7 2.1 Tootmiskulude eelarved 2.1.1 Materjali hankimise (vajaduse) plaan ja tasumine materjalide eest 8 2.1.2 Tööjõu plaan ja palgakulu eelarve 10 2.2 Perioodikulude eelarved 2.2.1 Turustus- ja halduskulude eelarve ning nende tasumise eelarve 11 3. Tootmise üldkulude plaan ja üldkulude väljamaksete prognoos 13 4. Tooteühiku plaanilise omahinna kalkulatsioon ja müügikulude eelarve 14 5. Investeeringute, amortisatsiooni ja põhivara eelarve 16 6. Rahavoogude eelarve 18 7. Eelarveline kasumiaruanne (skeem 2 järgi) 20...

Juhtimisarvestus -
92 allalaadimist
8
docx

...e vertikaalne analüüs keskendub ühe terviknäitaja erinevate finantsasarvude vaheliste seoste uurimisele ning näitab iga osanäitaja tähtsust ettevõtte tegevuses. See analüüs aitab välja tuua ebamajanduslikke ilminguid. Suhtarvud peegeldavad ettevõtte tegevuse erinevaid aspekte ja võimaldavad teha võrdlusi finantsnäitajate vahel ajahetkedel. Suhtarvude leidmine ei ole standardiseeritud, nende arvutamisel valitseb suur mitmekesisus, mis sõltub igast analüütikust eraldi ja püstitatud eesmärkidest. 2. BILANSINÄITAJATE HORISONTAAL-, VERTIKAAL- JA TRENDIANALÜÜS Et paremini mõista finantsaruannetes sisalduvat infot, on vajalik näitajate omavaheline võrdlemine. Seda infot võimaldavad saada teiste analüüsimeetodite kõrval ettrevõtte finantsnäitajate horisontaal-, ver...

Majandus -
13 allalaadimist
Finantsjuhtimine
31
pdf

Finantsjuhtimine

1. RAHANDUSE AINE JA FINANTSKESKKOND 1.1. Rahandusteadus ja finantsjuhtimine Rahandus (finance) kui õppeaine on väga paljutahuline ja koosneb mitmest erikursusest: ettevõtte rahandus, pangandus, investeeringud, finantsturud, rahateooria, kinnisvara rahandus jms. Peaaegu kõikidel nendel erikursustel on oma baas-, kesk- ja süvatasemel õpikud. Käesolev õpik pretendeerib baastaseme esitusele ja selles käsitletakse põhjalikumalt ettevõtetega seotud rahandust ning investeeringuid, mida on hakatud kutsuma hoopiski finantsjuhtimiseks (financial management). Oluline koht on ka panganduse temaatikal ettevõtja seisukohalt ehk sisuliselt pangateenustel. Ettevõtte rahandustöö on tihedalt seotud bilansi juhtimisega. Bilansiga seotud otsused võib jagada üldjuhul kaheks: investeerimisotsused ja finantseerimis...

Haridus - Tallinna Ülikool
159 allalaadimist
Finantsi 2 praks analüüs
28
xlsx

Finantsi 2 praks(analüüs)

... 1,17 1,13 1,17 Oomakapital hid on oskuslikult osanud võõrkapitali hankimise võimalused ära kasutada. Selgub kui suure osa ettevõtte varade allikatest moodustab omakapital, ning  5 6 7 Pikaajalised kohustused 0,03 0,01 0,02 Pikaajalised kohustused + omakapital e kogukapitalis ...

Finantsjuhtimine -
87 allalaadimist
Ettevõtte rahandus - konspekt
15
doc

Ettevõtte rahandus - konspekt

... järgnevate aastate näitajaid. Järgmiseks on struktuur- ehk vertikaalanalüüs, mille käigus võrreldakse finantsaruannete üksikute kirjete osakaalusid mingi üldnäitaja suhtes. Järgmiseks on suhtarvu analüüs, mis on kõige põhjalikum ja mille tulemustest on võimalik saada sügavuti ülevaade ettevõte finantsseisundist. Peamiseks ohuks suhtarvude interpreteerimisel on see, et järeldused tehakse ühekülgselt ehk ühest näitajast lähtuvalt. Kuna suhtarvude leidmisel kasutatakse samaaegselt mitut näitajat, siis võivad muutused tuleneda kõigist neist, mis on oluline järelduse formuleerimisel. Kolmas etapp on järelduste tegemine. Üldistatakse analüüsi tulemused ning töötatakse välja alternatiivsed soovitused SWOT analüüs on kvalitatiivne analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud). 3 Bilanss e. raamatupidamise...

Ettevõtte rahandus - Tallinna Majanduskool
166 allalaadimist
Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused
28
doc

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused

... MÜÜGI- TEGEVUSED KANALID VÕTMEKULUD TULUM UDEL 4 7. Äriidee teostatavuse analüüs, ärimudel – kõige üldisemalt nende roll ja koht uue ettevõtte rajamise protsessis. Teostatavuse analüüs kontrollib äriidee elujõulisust. Püütakse määratleda potentsiaalseid probleeme ja vastata küsimusele: ? Kas see idee hakkab tööle ja kas sellega tasub edasi minna? ? Leidub väga erinevaid metoodikaid. Teostatavuse analüüsiga kontrollitakse, kas äriidee on elujõuline. Ta seisneb äriidee esmases hindamises, et otsustada, kas äriidee elluviimisega tasub eda...

Ettevõtlus -
178 allalaadimist
Kodutöö III voor
12
doc

Kodutöö III voor

...te tasumata arved” aastakeskmine suurus on $500 000. Missugune on firma aastane müügikäive? 3. Ettevõtte aastane intressikulu on $20 000, müügikäive – $2 miljonit, tulumaksumäär on 40% ning käibe puhasrentaablus on 6%. Missugune on ettevõtte intresside kattekordaja? 4. Põhineb ülesandel 3. Oletame, et käibe puhasrentaablus on vähenenud 3%-ni ning intressikulu on kahekordistunud. Missugune on intresside kattekordaja uus väärtus? 5. Tulekahju hävitas suurema osa Anderson Associates finantsaruannetest. Teie ülesandeks on taastada nii palju informatsiooni, kui võimalik. Te leidsite, et ettevõtte ROE oli 12% ning võlakordaja oli 0.40. Missugune oli ettevõtte ROA? 2 ÜLESANNE (põhineb järgneval 5-l ülesandel) 1. Rowe and Company võlakordaja on 0.50, vara käibesagedus on 0.25 ning käibe puhasrentaablus on 10%. Ettevõtte t...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
278 allalaadimist
Finants juhtimine I töö
8
doc

Finants juhtimine I töö

...dlusandlusega (mis reguleerib saastamisprobleemi) ning võimalustega mis on välja töötatud saasteohu vähendamiseks. Finantsjuhtimine peaks ettevõtte juhtkonnale esitama vastavad arvutused, mis sisaldaks vajalikke kulusid saasteohu vähendamiseks/vältimiseks või kulutustest, mis tekivad saastamisel. (Peaks olema võrdlusanalüüs, et milline on rahaline kahju siis kui ettevõtte ei rakenda vahendeid saasteohu vähendamiseks ja milline oleks rahaline kahju saasteohu vähendamiseks nt filtrid, puhastusseadmed jne). • Valuuta risk e. kursi risk – Investeeringute ja klientide võlgnevuste väärtus võib välisvaluuta väärtuse alanemise tõttu langeda. Seetõttu peab finantsjuhtimine olema pidevalt kursis ettevõtte väliskaubanduse mahtudega, valuutainvesteeringutega ja pidevalt jäl...

Finantsjuhtimine - Kutsekool
160 allalaadimist
Raamatupidamise kontrolltöö 1
4
docx

Raamatupidamise kontrolltöö 1

...saadud tasud Question 14 Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis a. soetusmaksumuses b. soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused c. neto realiseerimismaksumuses d. õiglases väärtuses Question 15 Raamatupidamise põhivõrrand on a. omakapital = varad - kohustused b. aktiva = passiva c. käibevarad + põhivarad = aktiva d. varad = kohustused + omakapital Question 16 Kaetav väärtus a. on võrdne kõrgemaga vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) ja kasutusväärtusest b. on võrdne kõrgemaga vara soetusväärtusest ja kasutusväärtusest c. on võrdne kõrgemaga vara bilansilisest maksumusest ja kasutusväärtusest d. on võrdne kõrgemaga vara kaetavast väärtusest ja õiglasest väärtusest ...

Raamatupidamise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
107 allalaadimist
Eksam
4
doc

Eksam

...batõenäoline. halvenemisele. Vastavalt EP nõudele võib kliendile või intressitulu langevad; 2)tasakaalustab laenuportfelli Probleemlaenude põhjused: 1)panga halb krediidi- omavahel seot. osapooltele anda laenu 25% panga krediidiriski; 3)annab geograafilise mitmekesisuse; poliitika; 2)halb krediidianalüüs, 3)halvasti koostatud omavahenditest- panga konsentratsioon. Panga riski- 4)tagab likviidsuse(repotehingu); 5)vähendab panga laenuleping ja teised dokumendid, 4)maj. tingimuste konsentratsiooni leidmiseks tuleb summeerida kõikidele maksustatavat tulu; 6)täidab tagatise rolli; 7)aitab panka muutumine; 5)laenusaaja ebaausus; 6)muud põhjused. kõrge riskikons. klientidele antud laenud. See summa ei kaitsta turuintressi määrade muutustest tulene...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
181 allalaadimist
Rahanduse aluste kontrolltöö vastused
33
docx

Rahanduse aluste kontrolltöö vastused

...investeerimisprojekti finantsanalüüs koos riskianalüüsiga. 62. Võrrelge erinevaid tagatise vorme. Tagatised võib jagada personaalseteks ja varalisteks. Personaalsed tagatised on käendus ja garantii ning varalised tagatised jagunevad vallaspandiks ja kinnispandiks. ? Käendus on füüsilise või juriidilise isiku kohustus maksta laenusaaja võlgnevus, kui võlgneja keeldub laenu tasumast või ei ole võimeline seda tegema. Tuleb tähele panna, et nii laenaja kui ka käendaja on laenuandja ees solidaarsed vastutajad. ? Garantii on ühe juriidilise isiku kohustus maksta teise juriidilise isiku võlgnevust, kui viimane ei ole võimeline seda ise tasuma. Erinevus käendusest seisneb selles, et garantii ei tähenda solidaarset, vaid täiendavat vastutust, mis rakendub vaid siis, kui võlgnik ei ole võimeline ise laenu tasuma. Seetõtt...

Rahanduse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
455 allalaadimist
Rahanduse alused - eksamiküsimused vastustega 2011
11
doc

Rahanduse alused - eksamiküsimused vastustega 2011

...ul vaid dividendide väljamaksmisel. *Puudub intressside ja kulumi (amortisatsiooni) maksueelis Amortisatsiooni maksukilp = amortisatsioon x maksumäär (t) 30. Kuidas on omavahel seotud IRR ja NPV? IRR leitakse siis kui NPV=0 31. Kirjeldage lühidalt ühte investeerimisprojekti riski täiendava hindamise võimalust (n tundlikkuse analüüs, otsustuspuud vms – valige üks) Stsenaariumianalüüs- kasutatakse näiteks nn „must stsenaarium“ ja „optimistlik stsenaarium“, muutub mingi oluline väilstegur, näiteks tõstetakse aktsiise vms. 32. Kirjeldage viie lausega portfelliteooria põhisisu? Portfelliteooria eesmärk on valida erinevate investeeringute vahel sellised kombinatsioonid, mis pakuvad võimalikult väikese riski juures võimalikult suurt tulu. Peab oluliseks riskide hajutamist ning passiivset investeerimist, k...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
422 allalaadimist
Brasiilia maksebilanss
23
doc

Brasiilia maksebilanss

Võrumaa Kutsehariduskeskus Ärikoolituse õppetool Marju Oja ÄJ-08 BRASIILIA MAKSEBILANSS Referaat Juhendaja: Avar Daniel Väimela 2010 2 SISUKORD Sissejuhatus........................................................................................................... 4 Maksebilanss......................................................................................................... 5 Brasiilia Liitvabariik .............................................................................................6 Loodus..................................................................................................

Majandus - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
Sise-eeskirja koostamine
36
docx

Sise-eeskirja koostamine

...ksumuse meetodid [8 : 39]. 6.1.6 Bioloogilised varad Bioloogiline vara on loomne või taimne elusorganism [11]. Bioloogilisi varasid kajastatakse nii esmasel arvelevõtmisel kui ka järgnevatel bilansipäevadel nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, välja arvatud sellised bioloogilised varad, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav [11]. 6.1.7 Müügiootel põhivara Müügiootel põhivara on materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul. Müügiootel põhivara kajastatakse bilnasilises jääkmaksumuses või õiglases väärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam [8 : 39]. 6.2 Põhivara Põhivara kasutakse majandustegevuses pikema ajavahemiku kui üks aasata jooksul. Põhivara esitakase bil...

Finantsraamatupidamine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
146 allalaadimist
Logistika konspekt
56
doc

Logistika konspekt

... algus 25 06 1944 ning liitlasvägede kohaletoimetamist Pärsia lahe regiooni USA sõdades Iraagi vastu 1991 ja 2003 Kaasaegse ärilogistika ajaloo võib jagada kuueks staadiumiks: 1 ärilogistika kontseptsiooni teadvustamine Kaasaegse ärilogistika arengu alguseks võib pidada 1901 aastat mil ameeriklane John Cromwell avaldas teadustöö kus analüüsis farmitoodangu distributsiooni mõjutavaid kulusid ja faktoreid 1927 defineerisid ameeriklased esimest korda sõna logistika tema praeguses tähenduses 2 põhirõhk kulude vähendamisele logistilises süsteemis Praktikas tuli logistika kasutusele peale 11 maailmasõda seoses õhutranspordi arenguga Seoses õhutranspordiga tuli kasutusele kogukulude kontseptsioon Total cost concept ja kulude kompromissi kontseptsioon Concept of the cost Trade Off klienditeeninduse tähtsuse te...

Logistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
271 allalaadimist
Raamatupidamine III kursus
19
doc

Raamatupidamine III kursus

...ngimused. Kokkulepitud palgatingimusi võib muuta ainult poolte kokkuleppel. Töötajale arvutatakse palka ja makstakse palka rahas. Palka makstakse vähemalt üks kord kuus. Palka makstakse töökohas ja tööajal, välja arvatud kui palk või selle osa kantakse töötaja kirjaliku avalduse alusel töötaja poolt osutatud pangakontole või kui kollektiiv- või töölepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Palga maksmise või töötaja pangakontole ülekandmisega viivitamise eest maksab tööandja töötajale iga viivitatud päeva eest viivist 0,5% maksmisele või ülekandmisele kuulunud palgast. Palgagruppide rühmitamine ettevõtetes Kursuse materjal Töökohtasid ettevõtetes võib rühmitada palgagruppidesse, mille järgi määratakse palgamäärad. Palgagruppide siseselt võib määrata palgaastmestikud, mis oleksid aluseks väärtu...

Raamatupidamine - Kutsekool
159 allalaadimist
Raamatupidamine
4
odt

Raamatupidamine

3.8 Majandustehingud, mis muudavad meie bilansikirjeid | 03.11.2004 Me teame, et bilanss annab ülevaate firma majandustegevuse hetkeseisust kindla kuupäeva seisuga, konkreetse arvestusperioodi lõpul (kuu, kvartal, aasta). Samas on ju üsna kindel, et peale bilansipäeva on veel tekkimas tehinguid, mis muudavad bilansi eri kirjeid mitte enam selles, vaid juba järgmisena koostatavas bilansis. Tegutsevas majandusüksuses ikka ostetakse-müüakse kaupa, arvestatakse töötasusid, soetatakse põhivara jne. Kõikide tehingute järel on toimumas muutused bilansi alarühmade kirjetes - kas suurenemine või vähenemine. Võimalikke bilansi väärtuste muutusi on neli rühma. Esiteks – muutus toimub nii aktivas kui passivas samaväärses summas. Sellisel juhul suureneb bilansi üldine väärtus, ehk bilansimaht – ühtlaselt nii aktiva kui passiva lõppsumma (ikka eraldi, mitte kokku liites). Näiteks: kui ostetakse kaupa lattu edasimüügi...

Raamatupidamine - Kutsekool
168 allalaadimist
Juhtimisarvestuse ainetöö
26
doc

Juhtimisarvestuse ainetöö

...ttevõtte rahalist poolt: tegevuseks vajamineva rahastamise võimalused, rahavood jms. Töö lõpus koostan ma tootmisettevõtte näidiskoondpaani. 1. ETTEVÕTTE KOONDPLAAN JA SELLE ELEMENDID Koondeelarve koostatakse kogu organisatsioonile kui tervikule, erandkorras ka selle olulist majanduslikku iseseisvust ja otsustusõigust omavatele osadele- strateegilistele allüksustele. Koondplaan e koondeelarve on kokkuvõte firma eesmärkidest kõigi tema allüksuste suhtes. Iga plaani taga on konkreetne ettevõtte allüksus. Seega on koondplaan integratsioon erinevate 3 allüksuste vahel. Ettevõtte koondplaan koostatakse tavaliselt üheks aastaks ja see koosneb omavahel seotud põhitegevuse eelarvetest ja finanteelarvetest. Põhitegevuse eelarved on eelarved, kus määratletake, kui palju ja missuguseid...

Juhtimisarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
370 allalaadimist
Finantsjuhtimise kordamisküsimused vastustega
11
doc

Finantsjuhtimise kordamisküsimused vastustega

... liikumine. Finantsturge on kaks: rahaturg kapitaliturg 16. Mida nimetatakse põhivaradeks ja kuidas need jagunevad? Põhivara on tulu saamiseks kestvalt kasutatav vara. Põhivarad jagunevad: _ pikaajalised finantsinvesteeringud; _ kinnisvara investeeringud; _ materiaalne põhivara; _ immateriaalne põhivara. Pikaajalised finantsinvesteeringud on finantsvarad, mille realiseerimine on kavandatud pikema perioodi peale, kui 1 aasta. Kinnisvara investeeringud on kinnisvara objektid (maatükk, ehitis jms), mida hoitakse eelkõige renditulu saamise eesmärgil või väärtuse kasvu eesmärgil või mõlemal eesmärgil. Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse vahetult toodete tootmisel või teenuste osutamisel või juhtimiseesmärkidel. Immateriaalne põhivara on füüsilise substantsita vara, mida kasutatakse samuti toodete tootmisel ...

- Tallinna Ülikool
164 allalaadimist
Käibevarade arvestus
12
docx

Käibevarade arvestus

...on see, et erinevalt kassast võib saldo olla nii deebetis kui ka kreeditis. Kui arvelduste saldo pikemat aega näitab juhatuse liikme võlgnevust äriühingule ning võlgnevuse saldo ületab märkimisväärselt käibeid, siis on riskide maandamiseks otstarbekas arvestada igakuiselt saldolt intressi määraga 2% aastas. 4 VARUDE ARVESTUS Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus, toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus, tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel. Keskne küsimus varude arvestuses on nende maksumuse määratlemine. Eristada tuleb materjalide ja kaupade soetusmaksumust, mis moodustub nende ostuhinnast ning muudest soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud varu viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse (veokulud, tollimaks). Valmistoodang ja lõpetamata t...

Majandus -
25 allalaadimist
Praktika aruanne - raamatupidamine
31
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

... 3 1. ETTEVÕTTE AJALUGU, TEGEVUSALAD, STRUKTUUR Baltic Chess Group on asutatud 2005. aastal. Firma põhitegevused on maleinventari, tarkvara ja raamatute jaemüük posti või interneti teel ning arvutite ja arvuti välisseadmete parandus. Baltic Chess Groupi e-poe kataloogis on üle 200 tootenime: • Klassikalised ja dekoratiivsed malekomplektid puidust • Digitaalsed ja mehaanilised malekellad • Laua- ja taskumalearvutid • Maletarkvara mängimiseks ja õppimiseks • Raamatud ja ajakirjad male teemal • Elektroonilised demonstreerimisseadmed Kõik e-poes esitatud kaubad on reeglina ettevõttel kohal olemas, mis tähendab kiiret kohaletoimetamist. Lisaks tegeleb Baltic Chess Group OÜ ka maleinventari, t...

Raamatupidamine - Kutsekool
818 allalaadimist
MERIT AKTIVA KASUTAMINE FIRMA SISE-EESKIRJADES
18
doc

MERIT AKTIVA KASUTAMINE FIRMA SISE-EESKIRJADES

...t nende sisule: kindlustuse ettemaksed, reklaami ettemaksed, tagatisrahad ja muud ettemaksed. Ettemakseid sisestatakse vastavalt ettemaksuarvetele Merit Aktiva ostumoodulis. Iga kuu lõpus kontrollib raamatupidaja ettemaksed üle ja kannab need vajadusel kuludesse. 8 3. VARUDE ARVESTUS Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus. Varud jagunevad kaheks : müügiks soetatud kaubad ja ettemaksed tarnijatele. Varud võetakse arvele ostuarve alusel Merit Aktiva ostumoodulis soetusmaksumuses, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Materjalide ja kaupade soetusmaksumus koosneb nende soetushinnast, millele lisatakse transpordikulud. Transpordikulu võetakse arvele laomoodulis tootmiskandega. D 1340 D 2311 K 2110 Varusid ka...

Raamatupidamine - Kutsekool
75 allalaadimist
Finantsraamatupidamise kordamine
16
doc

Finantsraamatupidamise kordamine

...endatavate arvestuspõhimõtete ja informatsiooni avalikustamise koostatavates raamatupidamise aruannetes. Eesti hea raamatupidamistava on mõeldud eelkõige väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Ka Eesti hea rmtpidamise tava lähtub IFRS-ist, kuid on üldjuhul lihtsustatud Näiteid Eestis rakendatavatest RTJdest: Varud, Bioloogilised varad, Materiaalne ja immateriaalne põhivara 13. Raamatupidamise korraldamise eest vastutamine Raamatupidamise korraldamine kuulub äriühingu juhatuse pädevusse- on selle eest ise vastutav! Raamatupidajatega kasutatakse erinevaid lepinguliste suhete vorme: - teha ise (keegi juhatuse liikmetest teeb ise) - palgata raamatupidaja (sõlmida tööleping, kas käsundus- või töövõtuleping) - osta raamatupidamisteenust sisse (soovitatav käsundusleping) ...

Finantsraamatupidamine -
104 allalaadimist
Ettevõtluse eksami kordamisküsimused
33
docx

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused

...õtetel: 1. Lähedus kaubanduskeskustele (või neis paiknemine) on sageli soodne. 2. Liiklustihedus, juurdepääs hoonele. 3. Tegurid sõltuvad teenindusprotsessist – nt kas klient külastab ettevõtet või vastupidi. Märkus: sageli on olulised samad tegurid, mis jaekaubanduses. 25. Äriidee, äriidee teostatavuse analüüs, ärimudeli väljatöötamine, äriplaani koostamine – nende põhisammude olemus ja järgnevus 1. Äriidee, esialgne ärikontseptsioon (+ nt toote prototüüp) 2. Äriidee teostatavuse analüüs. Teha kolm testi: • Turu test – kas kaalutav võimalus on kestev ja tulus • Peegli test – kas on olemas vajalikud oskused, võimed, omadused • Rahakoti test – kas on raha, et muretseda vajalikud ressursid ja kas nende paigutamine on tasuv. 3. Ärimudeli väljatöötamine. 4. Äriplaan ...

Ettevõtlus ja väikeettevõtte... - Tallinna Tehnikaülikool
260 allalaadimist
Majandusarvestuse ajalugu ja raamatupidamine
25
doc

Majandusarvestuse ajalugu ja raamatupidamine

... plussiga), mis tõstab passiva mahtu ning kuna ka raha on laekunud, suureneb aktivas rahakirje ka. Isegi kui tehingute eest ei toimu tasumist koheselt, vaid ost-müük toimub maksetähtajaga, on bilansimahu liikumine ikka sama. Ja miks? Sest juhul kui raha otseselt kassasse ei laeku, siis kirjendatakse summa ostja võlana ikkagi aktivapoole kirjele. Varad, veel täpsemini väljendudes – käibevarad on sellega koheselt suurenenud. Majandusaasta aruanne Majandusaasta pikkus Majandusaasta pikkus on 12 kuud, mille konkreetne algus ja lõpp on kindlaks määratud ettevõtte põhikirjas. Üldlevinud majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Alustaval ettevõtjal nagu Sina, on lubatud esimene majandusaasta venitada ka pikemaks – kuni 18 kuud. Majandusaasta pikendamine annab võimaluse tegevuse alguses suuri väljaminekuid järgmiste kuude s...

Majandus - Kutsekool
155 allalaadimist
Kaska-Luiga Talu
22
doc

Kaska-Luiga Talu

...uande koostamisel on kasutatud kaudmeetodit, on lihtsam kasutada ja väiksema töömahuga. Rahavoogude aruande uurimisel on näha, et eelmisel aastal osteti väga palju põhivarasid, mille tõttu kasutati panga finantseeringut laenude näol (tabel 10). 3.3. Kaska-Luiga talu finantsaruandluse analüüs Enne aastaaruande koostamist inventeeritakse talu varad, tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, tuuakse välja kasum (kahjum) ning vormistatakse aruandetabelid ja aruandelisad. Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud ( 1.jaanuarist – 31. detsembrini). 3.3.1. Maksevõime suhtarvud 13 Talu käibekapital 2001.a. oli 2502415 ja 2002.a. 5267638 krooni, s.o. üle 2 korra suurem kui 2001 a., see suurenemine on tingitud tootmismahtude ja produktiivsuse suurenemisest , seega ettevõtte on maksevõimelin...

Majandus - Keskkool
96 allalaadimist
Majandusterminid
11
doc

Majandusterminid

...ärgneva peredetsiili tulud liidetakse eelnevate summale kupongvõlakiri – võlakiri, mille emitendid maksavad võlakirjade omanikele regulaarset intressi ehk kupongi kustutustähtaeg (ka: lunastustähtaeg) – tähtaeg, mil emitent kohustub võlakirjad tagasi ostma ehk investoritele laenu tagastama käibevara – ettevõtte likviidsemad varad, mille kasutusiga jääb enamasti alla aasta käskveksel - kirjalik leping, millega võlaandja kohustab võlgnikku tasuma võla kolmandale isikule tähtaegselt; kirjalik maksekorraldus kindla rahasumma maksmise kohta kindlal tähtpäeval laienemise SKP-lõhe (ka: inflatsiooniline SKP-lõhe) – situatsioon, kus majandus toodab rohkem kui on potentsiaalne tootmismaht LIBid - Londoni pankadevaheline rahaturul pakutud deposiitide intressimäär; rahakaubanduses vastavalt nõudlusele kujunev intressimäär LIBO...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
163 allalaadimist
Kontoplaan
6
doc

Kontoplaan

...ajalised finantsinvesteeringud 1120 Finantsinvesteeringud muudesse väärtpaberitesse Aktiva Lühiajalised finantsinvesteeringud 12 Nõuded ja ettemaksed Aktiva 120 Nõuded ostjate vastu Aktiva 1200 Ostjate laekumata arved Aktiva Nõuded ostjate vastu 1201 Ostjate laekumata arved EUR Aktiva Nõuded ostjate vastu 1208 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (-) Aktiva Nõuded ostjate vastu 121 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Aktiva 1213 Palgamaksude ettemaks Aktiva Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1214 Käibemaksu ettemaks Aktiva Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1215 Ostjate ettemaksetelt arvestatud käibemaks Aktiva Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1216 Maksuintresside ettemaks Aktiva Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 122 Muud lühiajalised nõuded Aktiva 1220 Nõuded osanike vastu Aktiva Muud lühiajalised nõuded 1221 Nõuded sots.ameti v...

Raamatupidamine - Tallinna Majanduskool
52 allalaadimist
Arvestuse alused - Kodune töö nr 2
3
docx

Arvestuse alused - Kodune töö nr 2

...jate riskimäär. Intressikulude kattekordaja = kasum enne makse ja intresse / intressikulud= 3992529 / 514849 = 7,75 Raha kasutamise aeg päevades = ( raha ja väärtpaberid + ostjate võlgnevus ) / keskmised kulud müüdud toodangu päevas = ( 55726 + 3875749 ) * 360 / 40557405 = 34,90 päeva. Keskmine raha laekumise aeg = (ostjate debitoorne võlg - ostjate avansid ) / müüdud toodangu netokäive päevas = ( 3875749 – 50000 ) * 360 / 38519434 = 35,76 päeva ehk aeglane, peaks olema alla 30. Finantsiline seisund ja varade liikviidsus on rahuldav. Varade kasutamise efektiivsuse hindamine. Varade tootlus (31.12.2003) = puhasmüük / koguvara = 38519434 / 20138254 = 1,91 Varade tootlus (01.01.2003) = 55364792 / 17929017 = 3,09 Põhivarade tootlus (31.12.2003) = puhasmüük / põhivara = 38519434 / 13400529 = 2,87 Põhivarade tootlus (01.01...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
128 allalaadimist
Äriplaani arvutus
29
xls

Äriplaani arvutus

...6 252 € 74 028 € 148 056 € 370 140 € 394 768 € 666 252 € aasta algus lõpp kokku 2012 01.01.2012 31.12.2012 366 2013 01.01.2013 31.12.2013 365 2014 01.01.2014 31.12.2014 365 2015 01.01.2015 31.12.2015 365 aasta E-N tunde R-L tunde P tunde üldine 52 28 11 2012 2 719 1464 575 2013 2 711 1460 574 2014 2 711 1460 574 2015 2 711 1460 574 2013 2014 2015 2016 jan 6 212 jan 12 424 jan 31 060 jan 37 272 veb 6 212 veb ...

Kinnisvara haldamine -
29 allalaadimist
MAJANDUSARVESTUS
16
pdf

MAJANDUSARVESTUS

...• Juhtimisarvestus; • Kuluarvestus; • Finantsanalüüs; • Eelarvestamine; • Sisekontroll; • Auditeerimine. • Varad on ressursid, mida ettevõte omab äritegevuses, mida ta kontrollib, kui eelnenud sündmuste tulemust ja millest oodatakse tulevikus ettevõttele majanduslikku kasu. • Kohustus on ettevõtte minevikusündmustest tulenev praegune võlg, mille tasumise tulemuseks on eeldatavat majanduslikku kasu sisaldavate ressursside väljumine ettevõttest. • Omakapital on ettevõtte varade jääkväärtus pärast antud ettevõtte kõigi kohustuste mahaarvamist. 1 Bilanss • On momentvõte, näitab ettevõtte 31.12. kell 00.00 seisu – jääki. • Bilanss on staatika, kasumiaruanne dünaamika. • Bilanss koosneb aktiva ja passiva poolest. • Aktiva poole ...

Investeeringute Juhtimine -
78 allalaadimist
Finantsjuhtimine
2
xls

Finantsjuhtimine

... 56 000 80 000 100 000 Varud 80 000 100 000 125 000 Käibevara kokku 152 000 200 000 250 000 Hooned soetusmaksumuses 200 000 225 000 300 000 Maa soetusmaksumuses 50 000 50 000 50 000 Kulum -50 000 -75 000 -100 000 Kokku põhivara 200 000 200 000 250 000 Aktiva kokku 352 000 400 000 500 000 Kohutused ja omakapital Kreditoorne võlgnevus 58 000 65 000 78 000 Viitvõlad 35 000 35 000 64 000 Kokku lühiajalised kohustused 93 000 100 000 142 000 Pikaajaline võlg 71 000 100 000 140 000 Võlgnevused kokku ...

Haridus - Tallinna Ülikool
52 allalaadimist
Finantsraamatupidamine
4
docx

Finantsraamatupidamine

... määratletav ja kontrollitav Täpsus: andmed täpsed, info põhiliselt monetaarne Objektid: Organisatsioon kui tervik Arvestussüsteem: kahekordne kirjendamine Mõõtühikud: rahalised Reglementeeritus: Reguleeritud riiklike ja rahvusvaheliste normatiivaktidega(raamatupidamise seadus, kohalikud ja rahvusvahelised standardid) MÕISTED: • Kohustus- Raamatupidamiskohuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg(1. Mis on tekkinud minevikus toimunud sündmuste tagajärjel. 2. Millest vabanemine nõuab eeldatavasti tulevikus ressurssidest loobumist) • Kohustis- Eraõiguslik suhe, milles üks pooltest(võlgnik, deebitor) on kohustatud teisele poolele(võlausaldaja, kreeditori) kasuks sooritama teatud teo(loobuma teatud osast oma varast) või hoiduma mingit tegu tegemast. • Tulu- aruandeperioodi sissetulekud, mill...

Finantsraamatupidamine -
57 allalaadimist
Majandusarvestuse KT
7
pdf

Majandusarvestuse KT

...muses võetakse arvele, kuidas kajastatakse aruandluses, milles seisneb varude inventuur. Kuidas toimub varade arvestus raamatupidamises, millal, mida kasutada. Millises olukorras on oluline omada kindlasti laoprogrammi, mis see kaasa toob. Ülesanne: FIFO ja keskm. hinna meetodi arvestuse alusel. Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus, mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus, materjalid ja tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel. Kaup, toore ja materjal võetakse üldjuhul arvele soetusmaksumuses. Varud kajastatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus (ostukulud, tootmiskulud, muud kulud, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse) või netore...

Arendustegevus - Kutsekool
23 allalaadimist
Lõpueksami baasainete märksõnad- vastused
21
odt

Lõpueksami baasainete märksõnad- vastused

Majanduse alused 1. Võimaliku tootmise piir – VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmise suurendamiseks ressursse ümber jaotada vaid teise hüvise tootmise vähendamise arvel. Kui ressursse tuleb juurde või nende kvaliteet paraneb, nihkub VTP pikaajaliselt majanduskasvu tõttu koordinaattelgede nullpunktist kaugemale. 2. Alternatiivkulu printsiip – See tähen...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
166 allalaadimist
Koostatud ülesanded raamatupidamises
7
docx

Koostatud ülesanded raamatupidamises

...lirendi tingimustel ning rendib välja kasutusrendi tingimustel d) maa, mida hoitakse turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ettevõte ise ei kasuta e) hotellihoone, kui selle äritegevust juhitakse ettevõte poolt 8. Eraldis kajastatakse bilansis juhul, kui selle realiseerumise tõenäosus on: a) vähem kui10% b) 10–50% c) 50-90% d) suurem kui 90% 9. Maksuvõlgade hulka kuuluvad: a) maamaks b) maksutrahvid c) maksuviivised d) tollimaks e) dividendide tulumaks f) aktsiisimaks 10. Kohustusi võib liigitada: a) tegelikeks b) kaudseteks c) potentsiaalseteks d) otsesteks e) eraldisteks 11. Kas tulude ja kulude vastavuse printsiip tähendab, et a. tulude ja kulude puhul ei saa järgida perioode b. tulud ja kulud on perioodis võrdsed c. sam...

Raamatupidamine - Keskkool
140 allalaadimist
Ülesanne 1-e-õpe-moodle
6
xls

Ülesanne 1 (e-õpe, moodle)

1 ülesanne, lahendatud

Investeeringute Juhtimine -
53 allalaadimist
Majandus ja ettevõtluse alused
18
doc

Majandus ja ettevõtluse alused.

...ulu - raha, mis ettevõttele hüviste müügist laekub Ettevõtte risk - oht, et ootamatud sündmused konkreetses ettevõttes mõjutavad investeerimisportfelli tulusust Investeerimine - rahaliste vahendite paigutamine eesmärgiga teenida tulu investeeringu väärtuse kasvust või regulaarsetest väljamaksetest Käibevarad - ettevõtte likviidsemad varad, mille kasutusiga jääb enamasti alla aasta Põhivarad - ettevõtte varad, mida ettevõte kasutab oma tegevuses pikemaajaliselt Teenus - igasugune tegevus, mida üks osapool teise heaks teeb Toode - kõik see, mida on võimalik klientidele müüa Turundus - protsess, mille käigus tuvastatakse kliendi vajadused ning määratletakse kõige kasumlikumad teed nende rahuldamiseks 5 UUE ETTEVÕTTE ...

Majanduse alused - Kutsekool
29 allalaadimist
Tutvumispraktika aruanne
21
doc

Tutvumispraktika aruanne

... investeeringud; • võlakohustused; • puhkusereserv, töötasude ja maksude arvestus; • väikevara; • eraldised, potentsiaalsed nõuded ja kohustused. Majandusaasta lõpus inventeeritakse kõik varad ja kohustused, tulud ja kulud ning koostatakse inventuuriaktid. 9.1. Varade arvestus Põhivaradeks loetakse varad, mille soetusmaksumus on üle 10000.- EEK ühiku kohta ja kasutusaeg rohkem kui üks aasta. Varad alla 10 000.- EEK ühiku kohta kantakse kohe kuluks. 14 Nende töövahendite remondiks, mis ei kajastu põhivaradena, kulunud summad kantakse samuti otse kulusse. Põhivara amortisatsiooni arvestatakse : * kui põhivara soetatakse 1.-15.kuupäevadel, arvestatakse käesoleva kuu kulumit; * kui põhiva...

Raamatupidamine - Kutsekool
346 allalaadimist
Praktika aruanne - raamatupidamine
15
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

... • tulud; • kulud; • lepingud; • hoiused; • põhivara; • laenud ja intressinõuded ja/või kohustused; • investeeringud; • võlakohustused; • puhkusereserv, töötasu ja maksude arvestus; • väikevara; • eraldised, potentsiaalsed nõuded ja kohustused. Majandusaasta lõpus inventeeritakse kõik varad, kohustused, tulud ja kulud. Varade inventuurid on järgmised: 1. Kassainventuur 2. Pangakontode ja hoiuste inventuur 3. Varude inventuur Varude inventuur koostatakse järgmistele varudele: 9 • kaubad; • materjalid; • valmistoodang; • väikevara; • ettemaksed. Kui kaupu, materjale, tooteid on vajadus maha kanda, koostatakse mahakandmisakt. Mahakandmisaktile märgitakse jär...

Raamatupidamine - Kutsekool
548 allalaadimist
T e a t a   v e a s t