Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Statistika eksamiks (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida ta peab tegema ?
 • Mida suurm on usaldatavus, seda suurem on piiresindusviga ?
 • Kui palju oleks muutunud müüdud kaupade käive kui hinnad ei oleks muutunud ?
 • Milline oli juurdekasvutempo ?
 • Keskmist taset +/- 3 ühikut, usaldatavusega 95% ?
 • Mida ta peab tegema ?
 • Kus kasutatakse diskreetset ehk sõredat tunnust ?
 • Kui palju oleks muutunud müüdud kaupade käive kui hinnad ei oleks muutunud ?
 • Milline oli juurdekasvutempo ?
 • Keskmist taset +/- 3 ühikut, usaldatavusega 95% ?
 • Mille poolest erineb standardhälve keskmisest lineaarhälbest ?
 • Mille poolest erineb standardhälve keskmisest lineaarhälbest ?
 • Keskmine, mitu % pindalast ?
 • Mida see näitab Y = 10,4 + 11,4x ?
 • Mida peab selleks tegema ?
 • Mis juhtub müügiga, kui hinnad ei langeks ?
 • Keskmise +/- 1 pindala % ?
 
Säutsu twitteris
Eksponentkeskmist kasutatakse, kui on tegemist:
 • Keskmise taseme leidmisega väga pikkades aegridades
 • Keskmise taseme leidmisega momentreas ja ajavahemikud on võrdsed
 • Keskmise taseme leidmisega perioodreas ja perioodid ei ole võrdsed
 • Aegreaga ja väärtuste standardhälbe arvutamise juures
 • Aegreaga ja selle tasandamise juures
  Valimivaatluse korral
 • Usalduspiiride laius sõltub väärtuste varieerumisest
 • Suurema valimi kasutamisel usalduspiirid laienevad
 • Valitud usaldatavus ei avalda mõju moodustatava valimi suurusele
 • Keskmine esindusviga ei sõltu valimi suurusest
 • Suurem valimi kasutamine vähendab väärtuste varieerumist üldkogumis
  Esindusviga on oma sisult :
 • Viga mis tekib aritmeetilise keskmise ebatäpsuse tulemusena
 • Kõikide võimalike esindusvigade harmooniline keskmine
 • Väljavõtukogumi ja üldkogumi struktuurid erinevuse tulemusel tekkinud ebatäpsus
 • Ei ükski eelnevatest variantidest
  Mediaan
 • on korrastamata rea keskmine element
 • on alati moodist suurem
 • on alati geomeetrilisest keskmisest suurem
 • normaaljaotuse puhul on moodiga võrdne
 • ei ükski
  Standardhälve
 • leitav dispersiooni ruuduga
 • paikneb alati vahemikus 0 ... lõpmatus
 • ei saa olla lineaarhälbest suurem
 • varieeruvas reas = 0
 • ei ükski
  Normaaljaotuse korral
 • puudub sümmeetria
 • st. hälve = 0
 • Mo = Me ei võrdu aritmeetilise keskmisega
 • keskväärtus on alati = 0
 • ei ükski
  Seos Y = 18,5 + 0,48 X
 • kirjeldab X-i mõju Y-le
 • kirjeldab seose tugevust
 • kirjeldab Y-i mõju X-le
 • on pööratav ka kujule X = 18,5 + 0,48 Y
 • ei ükski
  Tasandusjoon Y = 18,5 – 0,48 X
 • näitab kasvavat lineaarset tendentsi
 • parameeter b ei tohi olla negatiivne
 • vabaliige 18,5 kirjeldab joone tõusu
 • igal ajaperioodil väärtused vähenevad 0,48 korda
 • ei ükski
  Eksponentkeskmine
 • kasutatakse keskmise kasvutempo leidmisel
 • ei arvesta rea kõiki väärtusi
 • on alati aritmeetilisest suurem
 • kasutatakse aegrea tasandamisel
 • ei ükski
  Keskmine esindusviga
 • on vale keskmise valiku tulemus
 • on väljavõtukeskmiste lineaarhälve
 • vahe ühe valimi keskmise ja üldkogumi keskmise vahel
 • on ruutjuur valimite keskmiste dispersioonist
 • ei ükski
  Keskmise taseme arvutamise juures
 • ruutkeskmine annab võrreldes aritm. keskmisega 1,253 korda väiksema tulemuse
 • kronoloogiline keskmine sobib kasutamiseks ainult aegridade korral
 • mediaani ei kasutata kunagi paarituarvulistes ridades
 • ....harmooniline keskmine...
  Kronoloogilist keskmist kasutatakse kui on tegemist:
 • periodreaga ja perioodid on võrdsed
 • perioodreaga ja perioodid ei ole võrdsed
 • standardhäbe arvutamise juures
 • momentreaga aegrea kesmise taseme arvutamiseks.
 • ei ükski
  Dispersioonanalüüsi eesmärk on:
 • dispersioonide leidmine
 • uuritava nähtuste tegurite mõju olulisuse hindamine
  Seoste analüüsil:
 • regressiooniseos ei ole pööratav
 • seost krjeldab 2 funktsiooni
 • korrelatsioonikordaja peab olema 0 ja 1 vahel
 • regressioon ei pea olema 0 ja 1 vahel
  Üliõpilasel on antud ülesanne leida seos kahe valimi vahel. Mida ta peab tegema?
 • kahe valimi vahel ei saa seost leida
 • kahe valmi vahel saab seost leida..
 • korrelatsioonisuhte, ülddispersiooni leidma
  Lineaarne regressioonimudelil:
 • pole põhjus ega tagajärge
 • kordaja võb olla nii pos kui neg
 • vabaliikme abil saame kirjeldada seoste tugevust
 • regressiooni kordaja b abil saame kirjeldada seose tugevust
  Regressioonianalüüsi kõige üldisem eesmärk:
 • kirjldada korrlatiivset seost metemaatika funktsioonina
  Pidev juhuslik suurus...
 • võib omada ükskõik milliseid väärtusi tema võimalikke väärtusi hõlmavas arvuvahemikus.
 • juhuslikku suurust nim pidevaks juhuslikuks suurusesks, kui tema võimalike väärtuste hulk on loenduv .
  Normaalselt jaotuvas kogumis...
 • ei toimu väärtuste varieerumist
 • standardhälve peab võrduma nulliga
 • jaotuskõver on sümmeetriline
 • mõlemasuunalised kõrvalekalded ei ole võrdvõmalikud
  Normaaljaotuse korral
 • aritm, keskmine ei saa olla suurem ku geom . Keskmine
 • geom. Keskmine on alati aritm. Keskmisega võrdne
 • ei ole aritm. Keskmise ja mediaanig võrdsed
 • geom. Keskmine ja aritm. Keskmne on alati sama tähendusega
 • kolmandat järku standardmoment on võrdne nulliga
 • neljandat järku standardmoment on võrdne kolmega
 • kui ekstsess on neg, siis jaotuskõver on lamedam ja laiem
  Aritmeetiline kesknine t=3 standardhälvet hõlmab nomaaljaotuse kõverat...
 • 90%
 • 99,7%
  3. 100%
  Aritm. Keskmise +/- 1 standardhälvet hõlmab normaaljaotuse kõvera alusest pindalast:
 • 95,45%
 • 99,93%
 • 90%
 • 68,27%
  Aegridade tasandamisel:

  1. valitakse momentrea korral kronoloogiline keskmine
  2. pika aegrea korral ei kasutata vähimruutude meetodit
  3. valitakse tasandusjooneks võimaluse korral alati parabool
  4. kasutatakse geomeetrilist keskmist
  5. ei ükski
  Aegridade tasandamisel valitakse tasandusjooneks võimaluse korral sirge
  Hüpoteeside kontrollimisel:
 • H0 on alati tõene
 • Zemp näiab standardhälvete arvu ja µ ja µ0 vahel
 • Zemp saab olla pos ainult suure valimi korral
 • Ho tagasilükkamiseks peab Femp plema negatiivne
 • ei ükski
  Usaldatavuse kontrollimisel:
 • põhieesmärgiks on leide kogumi kirjeldamiseks dispersioon ja standardhälve
 • H0 tagasilükkamisekspeab olema Femp suhe negatiivne
 • dispersioonide liitmise lause järgi peab ülddispersioon võrduma rühmade sisese ja rühmade vahelise dispersiooni korrutisega
 • kasutatakse dispersioonde suhet
  Hüpoteeside kontrollimisel:
 • H0 on alati tõene
 • kahepoolse testi korral on usaldatavus alati 95%
 • ühepoolse testi korral on usaldatavus alati 95%
 • hinnang antakse valimi põhjal
 • hinnang antakse üldkogumi põhjal
  Keskmise piiresindusvea korral:
 • piiresindusviga on max lubatud viga
 • mida suurm on usaldatavus, seda suurem on piiresindusviga ???
 • usalduspiirkond on seda laiem, midasuurem on usaldatavus
  Keskmine esindusviga on oma sisult:
 • Vahe ühe juhuslikult moodustatud valimi keskmise taseme ja üldise keskväärtuse vahe
 • kõikide n-liikmeliste valimite aritm. Keskmine tase
 • väljavõtukeskmiste standardhälve
  Piiresindusviga on oma sisult:
  1. kõikde n-liikmeliste valimte artm . keskmiste keskmine
  2. vahe ühe juhuslikult moodustatud valimi ja keskmise taseme ja üldkogumi keskväärtuste vahel
  3. väljavõtukeskmiste kvartiilhälve
  4. ei ükski
  Eksponentkeskmist kasutatakse kui on tegemist..
 • aegreaga ja selle tasandamise juures
 • kekmise taseme leidmisega perioodreas ja perioodid on võrdsed (kasutatakse aritm. keskmist)
 • keskmise tasemega perioodreas ja perioodid ei ole võrdsed (kasutatakse aritm. keskmist)
 • aegreaga ja väärtuste standardhälve arvutamise juures (standardhälbe arvutamie juures kasutatakse aritm. keskmist)
 • ei ükski
  1.) Kui palju oleks muutunud müüdud kaupade käive kui hinnad ei oleks muutunud?
  Kaup
  Esimene periood
  Teine periood
  hind
  kogus
  Hind
  kogus
  A
  8 EEK
  450
  10 EEK
  430
  B
  14 EEK
  600
  13 EEK
  680
  V: Käive oleks suurenenud 7,4%
  2.) Valimi andmete põhjal saadi järgmised tulemused: aritm.keskmine=80 ja standardhälve 20. Kui suur peaks olema valim +/-3 ühikut, usaldatavusega 95%.
  V: Tuleb kasutada lühikest valimit, kuna üldkogum ei ole teada: N=2²*sigma²/D²
  3.) 3 aasta pikkuse aegrea algtase oli 100 ja lõpptase 200. Milline oli juurdekasvutempo ?
  1. 240
  2. 170
  4.) Kümne aasta pikkuse aegrea algtase 100 ja lõpptase 200. Milline oli rea keskmine absoluutne juurdekasv?
 • ei saa arvutada, sest dispersioon ei ole teada
 • 10 ühikut
 • 11,1 ühikut
 • 9,2 ühikut
  5.) Valimi andmete põhjal aritmeetiline keskmine on 80, standardhäve 20 ühikut. Kui suur peaks olema valim, et teha kndlaks keskmist taset +/- 3 ühikut, usaldatavusega 95%?
 • 964
 • 170
 • 353
 • 811
 • Ei saa leida
  KESKMISED:
  Keskmise taseme arvutamise juures
 • ruutkeskmine annab võrreldes aritm. keskmisega 1,253 korda väiksema tulemuse
 • kronoloogiline keskmine sobib kasutamiseks ainult aegridade korral
 • mediaani ei kasutata kunagi paarituarvulistes ridades
 • ....harmooniline keskmine...
  Kronoloogilist keskmist kasutatakse kui on tegemist:
 • periodreaga ja perioodid on võrdsed
 • perioodreaga ja perioodid ei ole võrdsed
 • standardhäbe arvutamise juures
 • momentreaga aegrea kesmise taseme arvutamiseks.
 • ei ükski
  Kronoloogilist keskmist kasutatakse aegridade keskmise taseme arvutamisel, kui on tegemist momentreaga ning ajaperioodid üksikute momentide vahel on võrdsed.
  Geomeetrilist keskmist kasutatakse kõige sagedamini aegridade uurimisel , keskmise kasvutempo arvutamisel.
  VARIEERUMINE:
  Varieeruvuse hindamisel:
  1....
  2....
  3...
  Dispersioonanalüüsi eesmärk on:
 • dispersioonide leidmine
 • uuritava nähtuste tegurite mõju olulisuse hindamine
  SEOSED JA DISPERSIOONANALÜÜS:
  Seose juures on vaja kahte regrssiooni kordajat.
 • regressioonikordaja iseloomust sõltuva muutuja ühikulist...
  Seoste analüüsil:
 • regressiooniseos ei ole pööratav
 • seost krjeldab 2 funktsiooni
 • korrelatsioonikordaja peab olema 0 ja 1 vahel
 • regressioon ei pea olema 0 ja 1 vahel
  Selleks et väljavõtukogumi alusel tehtavad järeldused oleksid usaldatavad peab väljavõtukogum olema ESINDUSLIK .
  Esinduslikkuse tagamiseks tuleb kasutada JUHUVÄLJAVÕTTU.
  Juhuväljavõtuga on tegemist, kui igal uuritaval kogumi liikmel on ühesugune tõenäosus sattuda väljavõtukogumisse.
  Keskmine esindusviga on väljavõtukeskmiste standardhälve.
  Keskväärtuse hindamisel võrdub keskmine esindusviga e. standardviga ( sigma ) väljavõtukskmiste standardhälbega.
  Üliõpilasel on antud ülesanne leida seos kahe valimi vahel. Mida ta peab tegema?
 • kahe valimi vahel ei saa seost leida
 • kahe valmi vahel saab seost leida..
 • korrelatsioonisuhte, ülddispersiooni leidma
  Kus kasutatakse diskreetset ehk sõredat tunnust?
  Näit: Laste arv peres
  Pidevat tunnust? Näit: mistahes reaalarv, inimeste kasv
  Seose hindamisel tuleb leida kaks lineaarset regressioonifunktsiooni ning regressioonikordajate geomeetriline keskmine.
  Lineaarne regressioonimudelil:
 • pole põhjus ega tagajärge
 • kordaja võb olla nii pos kui neg
 • vabaliikme abil saame kirjeldada seoste tugevust
 • regressiooni kordaja b abil saame kirjeldada seose tugevust
  Regressioonianalüüsi kõige üldisem eesmärk:
 • kirjldada korrlatiivset seost metemaatika funktsioonina
  Pidev juhuslik suurus...
 • võib omada ükskõik milliseid väärtusi tema võimalikke väärtusi hõlmavas arvuvahemikus.
 • juhuslikku suurust nim pidevaks juhuslikuks suurusesks, kui tema võimalike väärtuste hulk on loenduv.
  AEGREAD :
  Normaalselt jaotuvas kogumis...
 • ei toimu väärtuste varieerumist
 • standardhälve peab võrduma nulliga
 • jaotuskõver on sümmeetriline
 • mõlemasuunalised kõrvalekalded ei ole võrdvõmalikud
  Normaaljaotuse korral
 • aritm, keskmine ei saa olla suurem ku geom. Keskmine
 • geom. Keskmine on alati aritm. Keskmisega võrdne
 • ei ole aritm. Keskmise ja mediaanig võrdsed
 • geom. Keskmine ja aritm. Keskmne on alati sama tähendusega
 • kolmandat järku standardmoment on võrdne nulliga
 • neljandat järku standardmoment on võrdne kolmega
 • kui ekstsess on neg, siis jaotuskõver on lamedam ja laiem
  Aritmeetiline kesknine t=3 standardhälvet hõlmab nomaaljaotuse kõverat...
 • 90%
 • 99,7%
  3. 100%
  Aritm. Keskmise +/- 1 standardhälvet hõlmab normaaljaotuse kõvera alusest pindalast:
 • 95,45%
 • 99,93%
 • 90%
 • 68,27%
  Aegridade tasandamisel:
  1. valitakse momentrea korral kronoloogiline keskmine (vale, õige oleks kui aegrea tasandamisel valitakse momentrea korral libisev keskmine või ka eksponentkeskmine)
 • pika aegrea korral ei kasutata vähimruutude meetodit
 • valitakse tasandusjooneks võimaluse korral alati parabool
 • kasutatakse geomeetrilist keskmist
 • ei ükski
  Aegridade tasandamisel valitakse tasandusjooneks võimaluse korral sirge
  HÜPOTEESIDE KONTROLLIMINE:
  Hüpoteeside kontrollimisel:
 • H0 on alati tõene
 • Zemp näiab standardhälvete arvu ja µ ja µ0 vahel
 • Zemp saab olla pos ainult suure valimi korral
 • Ho tagasilükkamiseks peab Femp plema negatiivne (see on dispersioonide suhe)
 • ei ükski
  Usaldatavuse kontrollimisel:
 • põhieesmärgiks on leide kogumi kirjeldamiseks dispersioon ja standardhälve
 • H0 tagasilükkamisekspeab olema Femp suhe negatiivne (see ei saa olla negatiivne)
 • dispersioonide liitmise lause järgi peab ülddispersioon võrduma rühmade sisese ja rühmade vahelise dispersiooni korrutisega (vale, kui oleks liitmisega, siis oleks õige)
 • kasutatakse dispersioonde suhet (leitakse Femp)
  Hüpoteeside kontrollimisel:
 • H0 on alati tõene (vale, mida me siis üldse kontrollime)
 • kahepoolse testi korral on usaldatavus alati 95%
 • ühepoolse testi korral on usaldatavus alati 95%
 • hinnang antakse valimi põhjal
 • hinnang antakse üldkogumi põhjal
  VALIMVAATLUS:
  Keskmise piiresindusvea korral:
 • piiresindusviga on max lubatud viga
 • mida suurm on usaldatavus, seda suurem on piresindusviga
 • usalduspiirkond on seda laiem, midasuurem on usaldatavus
  Piirviga kasutatakse üldkogumi keskmise leidmisel samuti nagu lihtsat esindusviga.
  Keskmine esindusviga on oma sisult:
 • Vahe ühe juhuslikult moodustatud valimi keskmise taseme ja üldise keskväärtuse vahe (see on esindusviga)
 • kõikide n-liikmeliste valimite aritm. Keskmine tase (see on väljavõtu keskmine)
 • väljavõtukeskmiste standardhälve
  Piiresindusviga on oma sisult:
  1. kõikde n-liikmeliste valimte artm. keskmiste keskmine tase (see on üldkogumi keskmine)
  2. vahe ühe juhuslikult moodustatud valimi ja keskmise taseme ja üldkogumi keskväärtuste vahel (see on esindusviga)
  3....
  4. väljavõtukeskmiste kvartiilhälve
  5. ei ükski
  Teha kindlaks ja teha vahet mis on:
  *Esindusviga
  *Keskmine esindusviga
  *Piiresindusviga
  Esindusviga on vahe ühe juhuslikult moodustatud valimi ja keskmise taseme ja üldkogumi keskväärtuste vahel.
  Z alfa/2
  Usaldatavus
  µ+/- 4 sigma
  99,99%
  µ+/- 3 sigma
  99,73%
  µ+/- 2 sigma
  95,45%
  µ+/- 1,96 sigma
  95%
  µ+/- 1,645
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Statistika eksamiks #1 Statistika eksamiks #2 Statistika eksamiks #3 Statistika eksamiks #4 Statistika eksamiks #5 Statistika eksamiks #6 Statistika eksamiks #7 Statistika eksamiks #8 Statistika eksamiks #9 Statistika eksamiks #10 Statistika eksamiks #11 Statistika eksamiks #12 Statistika eksamiks #13 Statistika eksamiks #14 Statistika eksamiks #15 Statistika eksamiks #16 Statistika eksamiks #17 Statistika eksamiks #18 Statistika eksamiks #19 Statistika eksamiks #20 Statistika eksamiks #21 Statistika eksamiks #22 Statistika eksamiks #23 Statistika eksamiks #24 Statistika eksamiks #25 Statistika eksamiks #26 Statistika eksamiks #27 Statistika eksamiks #28 Statistika eksamiks #29 Statistika eksamiks #30 Statistika eksamiks #31 Statistika eksamiks #32 Statistika eksamiks #33 Statistika eksamiks #34 Statistika eksamiks #35 Statistika eksamiks #36 Statistika eksamiks #37 Statistika eksamiks #38 Statistika eksamiks #39 Statistika eksamiks #40 Statistika eksamiks #41 Statistika eksamiks #42 Statistika eksamiks #43
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 43 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-02-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 179 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor student94 Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  16
  docx
  Statistika eksamiküsimused
  26
  doc
  Standardhälve-SEOSED JA DISPERSIOONANALÜÜS
  28
  doc
  Statistika eksamiks kordamiseks küsimused
  13
  docx
  Statistika testid
  22
  docx
  Statistika kordamisküsimused
  5
  docx
  Põhimõisted rakendusstatistika eksamiks
  1
  odt
  Statistika kordamine
  10
  docx
  STATISTIKA konspekt

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun