Sotsiaalpsühholoogia konspekt (1)

5 VÄGA HEA
 
Sotsiaalpsühholoogia
Sissejuhatus
SP mõiste:
...on selle uurimine, kuidas ini me ste tunded, m õtted, sõnad ja teod on teiste ini meste poolt
m õ justatud; käsitleb individuaalse käitumise ole must ja p õhjusi sotsiaalsetes situatsioonides
(Allport, 1954)
...on teadus sellest, kuidas ini mesed m õtlevad üksteisest, kuidas nad m õjutavad üksteist ja
kuidas nad suhtuvad üksteisesse (Myers 1993)
... on psühholoogia haru, mis uurib ini mese hinge elu ja käitumist seoses teiste ini me stega
(Lehtsaar,1998)
Põhimõisted:
· Isiksus
· Grupp
· Suhtle mine
Sotsiaalpsühholoogia on teaduslik uurimine:
· Sotsiaalsest m õtle misest
Meie ettekujutus endast ja teistest
Mida m e usu me
Otsustused, mida tee m e
Meie hoiakud
· Sotsiaalsest m õjust
Kultuur ja bioloogia
Surve kohandu miseks
Veen mine, m õjutamine
Grupikäitumine
· Sotsiaalsetest suhetest
Eelarvamused
A gressioon
Meeldivus ja intiimsus
Abistamine, altruis m
Seos teiste teadustega
Sotsiolingvistika
Sotsioloogia
Isiksuse psühholoogia
Kognitiivne psühholoogia
Sotsiaalantropoloogia
Seos teiste teadustega
· SP ja sotsioloogia ­ S uurib p õhiliselt gruppe, SP indiviide. Nt. abielusuhted: S:
lahutuste, abielude tendentsid. SP: mis tekitab indiviidil s ü mpaatiat või antipaatiat.
· Lisaks SP kasutab eksperi mente manipuleerides erinevate faktoritega. S on see
raskendatud sotsiaalsete gruppide suuruse tõttu.
· SP ja isiksuse psühholoogia ­ ühine on indiviid.
· Erinevus ­ SP tegeleb isiksuse sotsiaalse aspektiga ­ mil viisil sotsiaalsed olud
m õ jutavad ini mese käitumist.
· IP ­ isiksuse se es mised m e hhanis mid ja erinevused indiviidide vahel
SP arenguetapid:
Eelteaduslik
1) Tead miste kogu mine ­ vaatlus, introspektsioon
a) 6. saj. e. m.a. ­ 19 saj.
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Sotsiaalpsühholoogia konspekt #1 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #2 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #3 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #4 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #5 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #6 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #7 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #8 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #9 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #10 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #11 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #12 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #13 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #14 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #15 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #16 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #17 Sotsiaalpsühholoogia konspekt #18
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-03-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
71 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Julia Milaya Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuid auto vargus ?

Mõisted

Sisukord

 • Sotsiaalpsühholoogia
 • Sissejuhatus
 • Eelteaduslik
 • Teaduslik
 • SP meetodid
 • Korrelatsioon
 • MINA – käsitus
 • Sotsiaalne ja personaalne identiteet
 • Enesetõhusus, eneseefektiivsus (Bandura, 1986)
 • Õpitud abitus
 • Eneseesituse hälve
 • Mina” vs keskmine inimene
 • Enesehinnang
 • Eneseesitus
 • Enesemonitooring
 • Kultuurikontekst
 • Atributsioon
 • Fundamentaalne atributsioonihälve
 • Ülekuulamise videosalvestus (Lassier & Irvine, 1986)
 • Eelnevate hoiakute mõju
 • Sotsiaalsete sündmuste taju
 • Illusoorne mõtlemine
 • Ootuste täitumine
 • Hoiakud
 • Hoiaku mõõtmed
 • Veenmise mudel
 • Perifeerne
 • Usaldusväärsus
 • Magaja efekt, eksperdi arvamus
 • Juhuslikult” kuuldud info
 • Edastaja veetlus
 • Konformsus
 • 37 % konformsed (Asch, 1955)
 • Asch, 1955
 • Konformismi mõjurid 
 • Soolised erinevused
 • Isiksusest tulenevad erinevused
 • Kultuurilised erinevused
 • Vastupanu sotsiaalsele survele 
 •  liikmete vajaduste rahuldamine
 •  halvasti jälgitav, õikumised regulaarsete kanalitega 
 •  isiksusest tulenev staatus 
 • Rollid
 • Sotsiaalne staatus
 • Eelarvamused 
 • Rassilised
 • Seksism
 • Dawkins, Wilson) 
 • Eelarvamuste muutmine 

Teemad

 • SP mõiste
 • on selle uurimine, kuidas inimeste tunded, m õtted, sõnad ja teod on teiste inimeste poolt 
 • mõjustatud; käsitleb individuaalse käitumise olemust ja põhjusi sotsiaalsetes situatsioonides 
 • Allport, 1954)
 • on teadus sellest, kuidas inimesed m õtlevad üksteisest, kuidas nad m õjutavad üksteist ja 
 • kuidas nad suhtuvad üksteisesse (Myers 1993)
 •  on psühholoogia haru, mis uurib inimese hingeelu ja käitumist seoses teiste inimestega 
 • Lehtsaar,1998)
 • Põhimõisted
 • Isiksus 
 • Grupp
 • Suhtlemine 
 • Sotsiaalpsühholoogia on teaduslik uurimine
 • Sotsiaalsest m õtlemisest
 •                            Meie ettekujutus endast ja teistest
 •                            Mida m e  usume
 •                            Otsustused, mida teeme
 •                            Meie hoiakud 
 • Sotsiaalsest m õjust
 •                            Kultuur ja bioloogia
 •                            Surve kohandumiseks
 •                            Veenmine, m õjutamine
 •                            Grupikäitumine
 • Sotsiaalsetest suhetest
 •                            Eelarvamused
 •                            Agressioon
 •                           Meeldivus ja intiimsus
 •                           Abistamine, altruism
 • Seos teiste teadustega
 • Sotsiolingvistika
 • Sotsioloogia
 • Isiksuse psühholoogia    
 • Kognitiivne psühholoogia 
 • Sotsiaalantropoloogia
 • SP ja sotsioloogia – S uurib põhiliselt gruppe, SP indiviide. Nt.  abielusuhted: S: 
 • lahutuste, abielude tendentsid. SP: mis tekitab  indiviidil sümpaatiat või antipaatiat
 • Lisaks SP kasutab eksperimente manipuleerides erinevate  faktoritega. S on see  
 • raskendatud sotsiaalsete gruppide suuruse tõttu. 
 • SP ja isiksuse psühholoogia – ühine on indiviid
 • Erinevus – SP tegeleb isiksuse sotsiaalse aspektiga – mil viisil sotsiaalsed olud  
 • mõjutavad inimese käitumist
 • IP – isiksuse seesmised m ehhanismid ja erinevused indiviidide vahel
 • SP arenguetapid
 • Teadmiste kogumine – vaatlus, introspektsioon
 • a) 6. saj. e.m.a. – 19 saj
 •         Herakleitos – logose (seaduste) ja kapriiside, vajaduste inimesed
 •                Demokritos – inimesi ühendab keel, kõne, jäljendamine
 •                Aristoteles – inimene kui sotsiaalne loom
 •                Thomas Hobbes – “bellum o mnium contra o mnes”
 •      Kirjeldav, e mpiiriline, “anekdootide periood” 
 •             Auguste Co mte – m õiste “sotsioloogia”
 •             Wilhelm Wundt – “Rahvaste psühholoogia” 10 kd
 •             Edward Thorndike, Ivan Pavlov, John B. Watson, Burrhus F. 
 •             Skinner – biheiviorism
 •             Sigmund Freud – kolmetasandiline 
 • SP arenguetapid
 •      X X  sajand
 • William McDougall – instinktide teooria
 • Frederick Allport – käitumise sotsiaalne regulatsioon  “Sotsiaalpsühholoogia” 1924
 • R. Linton, G.H. Mead, G.W. Allport – rolliteooria
 • Kurt Lewin – grupidünaamika, väljateooria
 • Jacob L. Moreno – sotsiomeetria
 •     Sõjajärgne
 • Leon Festinger – kognitiivne dissonants
 • H.H Kelley, J.W. Thibaut, G.C. Homans – sotsiaalse vahetuse teooria
 •     70­80­ndad
 • Atributsioon, soo­ ja rassierinevused, keskkonnapsühholoogia
 •    Sajandi lõpp 
 • Afektiivsus, multikultuursus, sotsiaalne mitmekesisus, virtuaalsuhted
 • Väärtused, ühiskondlikud tendentsid ja SP
 • Eelarvamuste uuringud 1940­d
 • Konformismi uuringud 1950­d
 • Agressiivsuse uuringud 1960­d
 • Sooliste erinevuste uuringud 1970­d
 • Väärtuste varjatud mõju
 • Sotsiaalsed representatsioonid – üldtunnustatud  veendumused, väärtushinnangud
 • “Terve m õistus” ja SP
 • Presidendivalimiste prognoosid (M. Leary, 1982)
 • Hindsight viga
 • Vanasõnad
 • Eksperiment
 • Sõltumatu muutuja, sõltuv muutuja
 • Eelised – võimalus doseerida, ühe muutuja m õju uurimine
 • Puudused ja ohud – tulemuste kasutamise piiratus
 • Eksperimentaatori m õjud
 • ­prohvetlikud ennustused (Rosenthal & Frode, 1963)
 • ­sildistamisteooria (Rosenthal & Jacobsen, 1968)
 • Nõudmiste iseloom (Orne, 1962), 
 • Laboratoorne eksperiment ­ kõrge seesmine, madal väline
 • valiidsus
 •  %  tulemustest on saadud eksperimendi tulemusena (Myers)
 • Vaatlus
 • kaudne
 • mitteosalusvaatlus
 • osalusvaatlus
 • probleem – tulemuste interpreteerimine  ­kultuurilised kontekstid
 • Case study
 • Diskursuse analüüs
 •  – üksteisele öeldatav ja selle 
 • väljendamine (Lalljee & Widdicombe 1989)
 •  Kõne valimite hankimine
 •  Analüüs 
 • Dokumentide analüüs
 • Küsitlused
 • Personaalsed, aruanded, introspektsioon
 • Paberil (ankeet)
 • Küsimuste o madused
 • Andmeanalüüs
 • Korrelatiivsed ja põhjuslikud seosesd
 • Staatus – tervis, eluiga
 • Kõrge enesehinnang – akadeemiline edukus
 • Glasgow hauasammaste uuring (Carroll, S mith, Bennett, 1994)
 • Positiivne/ Negatiivne /Puudub
 • Keskmiste erinevuse statistiline olulisus
 •  Korrelatiivsete seoste täpsustamine, faktorite  välistamine, ajaline järgnevus
 •  Valimi näitajad ­ esinduslikkus
 •  1200 juhuvaliku esindajat kindlustavad 95 %   tõenäosusega vea alla 3 %
 •  mitteesinduslikud valimid 
 •  Eksperiment
 •  Sõltumatu muutuja  ­ faktor, mida uurija 
 • manipuleerib
 •  Sõltuv muutuja – m õõdetud väärtus, mis 
 • tõenäoliselt) sõltub sõltumatust muutujast
 •                             • “Tuhkatriinu efekt”
 •  Juhuvalik kui võrdsustav tegur
 •  Idee „ minast“ kui teadvuse keskmest (17. sajand Descartes, Locke, Hume)
 •  W. James (1890) – sotsiaalsed võrdlused
 •  Cooley (1902) – oluline tagasiside teistelt, „peegelmina“ 23.01.2012
 • MINA – käsitus, ­kontseptsioon
 • MINA olen …
 •  …………………………………………………………………………
 • = MINA­kontseptsioon  (vastus küsimusele “kes ma olen”)
 • MINA – struktuurid – spetsiifilised veendumused, mille  põhjal inimene kujundab MINA­kontseptsiooni, 
 • Psüühilised mudelid, mille abil inimene korraldab oma elu
 • Sportlik, energiline, ülekaaluline inimene …………
 • Komponendid
 • füüsiline mina
 • psühholoogiline mina
 • sotsiaalne mina
 • kontseptsioon
 •  Sotsiaalse keskkonna m õju
 •         – Nt teises kultuurikeskkonnas viibides tunnetame eriti tugevalt oma erinevust
 •         – Meenutused ülikooliõpingutest, Princeton (Forauer & Miller, 1997)
 •  Egoismi m õju sotsiaalsetele hinnangutele
 •         – Lahutatute hinnangud 
 •         – Nobeli nominantide vastastikused hinnangud (Ross, 1981)
 •  Enesehinnang motiveerib sotsiaalset käitumist
 •        – Strateegiline käitumine – kosmeetika, dieedid
 • Mina-käsitus
 • Enesekesksus info vastuvõtul – enesega seotud  info parem vastuvõtt ja säilitamine
 • Enesekesksus sündmuste hindamisel
 • Võimalik MINA
 •              Ideaalmina
 •             Hirmutav MINA
 • Enesehinnang, eneseaustus – MINA­käsituse  hinnanguline m õõde, mis seostub enese 
 • väärtuse või enesekindluse tunnetamisega 
 • W. Jamesi valem: Eneseaustus = edu/taotlused
 • MINA – käsituse kujunemine
 • Kaksikute uuringud – geneetiline faktor
 • Rollid, mida mängime (Goffman, 1959). Välise  käitumise  internaliseerumine, maski 
 • muutumine  MINA­struktuuriks. Rollist sünnib ego
 • Sotsiaalsed võrdlused (W. James, 1890)
 • Sotsiaalne identiteet, sotsiaalsed võrdlused  “oluliste teistega”, referentgrupiga
 • Tagasiside (Cooley, 1902) – MINA­käsitus kui “peegelmina”: mida arvame (NB!) teisi 
 • endast m õtlevat
 • Edu ja ebaedu elamused – printsiip: edu tõstab  enesehinnangut 
 •  “Ülalt ­ alla” vs “alt – üles” mudel
 •              – Kas eneseaustus kujuneb ko mponentide  integratsioonil v õi üldise hinnangu 
 • laiendamisel komponentidele (Brown & Dutton, 1994) 
 •             – Positiivsete e motsioonide hoidmise strateegia 
 • Smith & Petty, 1995) 
 • Kõrge eneseaustusega inimesed hoiavad positiivsete meenutustega 
 • 46 % ameeriklaste jaoks on olla ameeriklane tähtsaim asi nende elus (Citrin, Wong & Duff, 2001, tsit. 
 • Hogg, Vaugham:127) 
 • Interneliseerunud midagi­väärt­olemise tingimus (Rogers, 1961)
 • Põhivajadused
 • Teiste inimeste positiivne suhtumine
 • Eneseteostuse vajadus
 • Kui inimesele on keegi (tavaliselt lapsevanem) taganud tingimusteta  positiivse suhtumise, on mina­käsitus 
 • ja ideaalmina lähestikku – kõrge enesehinnang
 • Kui teistelt lähtuv positiivne suhtumine on alati olnud tingimuslik internaliseeritakse väärt olemise 
 • tingimusi teiste reaktsioonidest. Hirm taunitava suhtumise järele. Ebarealistlikud eesmärgid, madal 
 • enesehinnang
 •  Käitumise põhjuste seletus
 •         – Paljudel juhtudel seletus ei vasta põhjustele ja põhjustena eeldatakse seda, mis ei 
 • mõjuta 
 •            käitumist. 
 •  Käitumise prognoos
 •  Tunnete prognoos
 •        – Kalduvus ülehinnata väliste faktorite m õju oma heaolule (lotovõit, AIDSi 
 • haigestumine)
 •        – Prognoos agressiooniks seksuaalse erutuse seisundis vs emotsionaalselt rahulikus  
 • seisundis
 •        – Suitsetajate prognoos (Lynn & Bonnie, 1994)
 • Enese ko mpetentsuse ja tõhususe subjektiivne tajumine
 • B. Levy eksperimendid lühiajaliste ekspositsioonidega: Langus, unustama, raugastunud  vs  
 • elutark, arukas, õpetatud
 • Kontrollkese, kontrolli lookus (J. Rotter)
 • Inimese hinnang sellele, kas ta elus toimuvad sündmused ja kogu elu on ta enese poolt 
 • kontrollitav 
 • või sõltub ta täielikult välistest jõududest ja juhusest 
 • Lõppude lõpuks suhtutakse inimestesse nii, nagu nad on selle ära teeninud
 • Kõik, mis minuga toimub, sõltub minust endast
 • Keskmine kodanik suudab m õjutada valitsuse otsuseid
 • Kahjuks on nii, et kui palju ka inimene ei püüaks, ikka jäävad sageli ta väärtused 
 • tunnustuseta
 • Vahel ma tunnen, et ei suuda kontrollida, kuhu suunda mu elu p öördub
 • Maailma juhib väike grupp inimesi, kelle käes on võim ja selle vastu pole midagi teha 
 • Õpitud abituse kujunemine 
 • Alandlikkus ja abitus, mis kujuneb olukorras, kus indiviid tajub suutmatust kontrollida 
 • korduvaid ebameeldivaid sündmusi 
 • Kinnipidamisasutused
 • Haiglad – “head” patsiendid
 • Vanadekodud 
 • Eksperimendid
 • Kinnipeetud, kellel oli kasvõi minimaalne võimalus kontrollida o ma ümbrust (kambris 
 • toolide ümber paigutamine; valgustuse, teleri sisse­ ja väljalülitamine), tajusid väiksemat 
 • stressi, olid tervemad ja rikkusid vähem režiimi (Ruback et.al, 1987)
 • Töötajatel, kellel on võimalus iseseisvalt otsustada, on efektiivsemad ja parema moraalse  
 • seisundiga (Miller & Monge, 1986)
 • Varjupaikade asukad, kellel pole võimalust valikuks millal süüa, magada ja võimalust 
 • kontrollida o ma isiklikku elu väliste sekkumiste osas, on passiivsemad elukoha ja töö otsingul 
 • Burn, 1992)
 •  O ma käitumise teiste omast heatahtlikum hindamine p õhiliselt fundamentaalse omistusvea 
 • tõttu
 •  Positiivsete ja negatiivsete sündmuste seletamine 
 • Sportlaste hinnangud tulemustele (Grove et al., 1991)
 • Autojuhtide seletuskirjad liiklusavariide puhul
 • Poliitikute selgitused valimistulemustele (Kington, 1967)
 • Abielupaaride selgitused koduste tööde mahu kohta (Fiebert, 1990) 
 • Üliõpilaste hinnangud eksami adekvaatsusele (Griffin et al, 1983)
 • Õpetajate hinnang oma osale üliõpilaste tulemustes (Arkin et al, 1980)
 •  Suurem osa ärimehi peab oma eetilisust kõrgemaks keskmisest (Brenner & Molander, 1977)
 •  90 % juhtidest leiab, et nende efektiivsus on kõrgem keskmisest oma taseme grupis (Headey & 
 •       Wearing, 1987)  
 •  Suurem osa autojuhte (s.h avarii tõttu haiglasse sattunud) peab end keskmisest enam ettevaatlikumaks ja 
 • oskajamaks Jne
 •  Subjektiivsete tunnuste hinnangu nihe on suurem, kui objektiivsetel käitumuslikel
 • Ebareaalne optimism
 •  ­ Hoiak – minuga see ei juhtu
 • Hinnang abielu püsivusele (USA­s keskm. lahutuste %  50) “Meie abielu ei purune”
 • Turvavöö kasutamine
 • Haigestumine AIDS’i
 • Väärkonsensus
 •  ­ Tendents ülehinnata mingi arvamuse või käitumise 
 • soovitava või ebasoovitava) üldlevikut “Nii teevad (mõtlevad) kõik”
 • Väärunikaalsus
 •  – tendents alahinnata fakti, et võimed ja soovitav või efektiivne tegevus on 
 • laialt levinud
 • Järeldus – alkoholi liigtarbija, kes alati paneb kinni turvarihmad, ülehindab joodikute arvu (väärkonsensus) 
 • ja alahindab inimeste arvu, kes panevad turvarihma kinni (väärunikaalsus).    
 • Veel enese suhtes heatahtlikke hinnanguid
 • Mida heatahtlikumalt suhtume enda o madustesse (vaimsed v õimed, püsivus, huumoritaju), 
 • seda enam kasutame seda o madust teistele hinnangu andmisel
 • Kui meil on sümpaatia teiste suhtes, siis kaldume arvama, et teised suhtuvad m eisse hästi
 • Kui test või horoskoop esitab m eile meeldivat infot, siis kaldume seda uskuma ja hindame  
 • positiivselt nii testi kui teisi fakte, mis viitavad selle valiidsusele. 
 • Hinnates inimesi foto põhjal omistame m eeldivatele nägudele m eile meeldivad 
 • iseloomujooned, kuid lisaks omistame ka endale meeldivate inimeste omadused ja väldime 
 • ebameeldivate inimeste 
 • omadusi. 
 • Meile meeldib seostada ennast teiste võitudega. Kui saame  teada, et keegi negatiivne 
 • tegelane on m eiega kuidagiviisi seotud (nt. sündis samal päeval), siis pehmendame o ma 
 • suhtumist sellesse tegelasse tõstes sel viisil enda hinnangut. 
 • On mina­kontseptsiooni hinnanguline osa, sisaldab indiviidi poolt internaliseeritud 
 • sotsiaalseid hinnanguid
 •     – Coopersmithi uuring (1986)
 •                • Enda poolt antud hinnangud
 •                • Õpetajate poolt antud hinnangud
 •                • Testide 
 • Enesehinnangu motivatsioonitegurid
 •  Eneseteadvuse kujundamine – hinnang enese ko mpetentsidele (Brown, 1990)
 •  Mina­käsituse kontroll
 •  Minapildi laiendamine
 •  Enesehinnangu kaitse
 •  Lähtudes enesehinnangu kaitse mudelist on võimalik prognoosida käitumist
 • Enesehinnang kui adaptatsioonifaktor
 •  Enesehinnang kui hirmu, ärevuse vähendamise faktor (Grinberg et al, 1997)
 •  Enesehinnang kui eksitav faktor
 •                 – Inimesed, kes süüdistavad ebaõnnes teisi, on õnnetumad, kui need, kes suudavad 
 • tunnistada oma vigu (Anderson et al, 1983 jne)
 •                – Väärhinnangud grupi tegevusele ja kõrgendatud ootused tasule (Schenkler & 
 • Miller, 1977) 
 •                – Kõrge enesehinnanguga diktaatorid
 •  Väärtagasihoidlikkus
 •        – Bacon (XVII saj) – tagasihoidlikkus on enesekiitmise kunst
 •        – Marylandi eksperiment (Gould et al, 1977)
 •        – Edukate minevikusündmuste kirjeldused   (R. Baumeister, S. Ilko, 1995)
 • Enese püstitatud tõkked
 •  Kahtlus edu väljavaates ­> Mina­hävituslik käitumine ­> paradoksaalne viis 
 • enesekaitseks võimaliku ebaõnne eest (Arkin et al, 1986, Baumeister & Scher, 1988)
 •  Ebaedu kartus – ebaedu pärast pingutust on Mina­kuvandile hävitavam, kui õigustust 
 • võimaldav ebaedu (Berglas, Jones, 1978)
 •  Proovimiseta ei ole ebaõnnestumist, ebaõnnestumiseta ei ole alandust (W. James, Principles 
 • of Psychlogy, 1890)
 • Näiteid tõketest
 •  Individuaalalade sportlased vähendavad treeningukoormust enne olulisi võistlusi 
 • Rhodewalt et al, 1984)
 •  Antakse eelis oponendile (Shepperd & Arkin, 1991)
 •  Kaebused depressiooni üle (Baumgardner, 1991) 
 •  Alguses sooritatakse ülesannet madalal tasemel, et mitte tekitada liigseid lootusi edule (Baumgardner & 
 • Brownlee, 1987)
 •  Eneseesituse vahendite jälgimine ja käitumise regulatsioon eesmärgiga jätta soovitud mulje (“ma püüan 
 • olla niisugune, nagu teised soovivad mind näha”)
 •  Kõrge enesemonitooringu tasemega inimeste sotsiaalsed hoiakud on vahend kohandumiseks (Snyder & 
 • DeBono, 1989) 
 •  Kultuurilised mõjud – tagasihoidlikkus ja piiratud optimism Hiinas ja Jaapanis (Lee & Seligman, 1997, 
 • Zimbardo, 1993)
 • Suur osa uuringuid – anglo­ameerika keskklassile suunatud. 
 • Aafrika filosoofiline traditsioon – individuaalne “mina” on paigutatud hõimu või rahva kollektiivse “mina” 
 • sisse. 
 • Euroopalik – ellujäämine kõige kohanenumatele, kontroll looduse üle
 • Aafrika – hõimu ellujäämine, ühtsus loodusega
 • Sõltumatu Vastastikku sõltuv Mina­käsitlus on midagi isiklikku, mis sõltub indiviidi 
 • omadustest ja eesmärkidest midagi ühiskondlikku, mille määravad seosed teistega 
 • Olulised on MINA – minu isiklikud saavutused ja edusam mud, minu õigused ja vabadused 
 • MEIE – grupieesmärgid ja solidaarsus, m eie ühised kohustused ja o mavahelised suhted
 • Ei ole soositud konformism egoism
 • Tunnuslause Ole ustav iseendale Mitte keegi meist pole üksik saar
 • Kultuurid Individualistlikud lääne kultuurid
 • Kollektivistlikud aasia ja arengumaade kultuurid
 •  Vastastikku sõltuv Mina­ käsitus sisaldab rohkem  gruppi kuuluvust tähistavaid määratlusi
 •  Enesehinnang on tugevamini seotud teiste arvamusega minust ja minu grupist (Crocker et al, 
 •   
 •  Kollektivistliku vs individualistliku kultuuri positiivne kangelane.  
 •  Käitumine – Kobo maavärin 1995 – marodöörluse puudumine
 •  Kollektivistlik kultuur seal, kus ühised probleemid (looduskatastroofid jne)
 • Inimese iseloomujoonte, kavatsuste, tegutsemismotiivide järeldamine tema käitumisest, 
 • käitumise põhjendus 
 • Teiste inimeste käitumise seletamine käitumise põhjuste omistamise kaudu lähtudes 
 • dispositsioonist või situatsioonist 
 • Atributsioonivigade tagajärjed: 
 • Seksuaalne agressioon 
 • Seksuaalne ahistamine 
 • Miks?
 • Tavaliselt olukorras, kus toimus midagi erakorralist või ebameeldivat 
 • Abieluinimeste reaktsioonide analüüs (Holzworth­Munroe & Jackobson): 
 • Jaheda suhtumise põhjused 
 • Hilinemise põhjused 
 • Närvilisuse põhjused 
 • Eeldatavad isiksuseomadused
 • Eeldus, et inimese isiksuseomadused on vastavuses nende tegevusega, vastavuse eelarvamus 
 • Atributsioon on tõenäolisem, kui tegevus on ebatüüpiline, ootamatu või situatsioonile 
 • mittevastav 
 • Raamatukoguhoidja kannab kaupluse juures üle tänava vanamemme poolt tehtud ostud” (J. Uleman, 
 •  – meenutamisel oli võtmesõnaks “abivalmis” 
 • “Terve mõistuse” atributsioon 
 • Vastuväited Kelley koosvarieeruvusele
 • Omistusi ei tehta ainult konkreetses situatsiooni analüüsil, vaid suurest koge muste hulgast 
 • Seletusi antakse alati sotsiaalses kontekstis. Erakordsete sündmuste puhul ei rakendata
 • mehhaaniliselt (moodne riietus – nii teevad kõik, kuid auto vargus ????) Omistusstiil
 • Püsivad 
 • omistused (“seda teen ma tavaliselt hästi”) Ebastabiilsed omistused (“seekord õnnestus”, “pingutasin, 
 • seepärast õnnestus” 
 • “depressiivne” 
 • õpitud abitus 
 • Põhjendused teiste inimeste toimingutele erinevad oluliselt oma toimingutele antavatest põhjendustest 
 • Fundamentaalne atributsioonihälve esineb tugevamini, kui olukord puudutab isiklikke huve 
 • Põhjused
 •  Näitleja­pealtvaataja 
 • Storms, 1973 – eksperiment vestlusest pealtvaatajaga 
 •  Ajaline distants – kui ainult kord nähtud inimese kuvand ununeb, arvatakse rohkem p õhjus 
 • olevat situatsioonis (Burger, 1991) 
 •  presidendivalimiste edu põhjused 
 •  Enesevaatlus – kui tähelepanu on suunatud endale, o mistatakse endale suurem vastutus 
 • toimunus 
 •  kultuurierinevused 
 • Atributiivne eelarvamus, vastavuse eelarvamus – käitumine on kooskõlas 
 • isiksuseomadustega 
 • Seletuste ökonoomia printsiip – situatsiooni analüüs nõuab rohkem  pingutusi, kui 
 • dispositsiooniline seletus 
 • Eeldatavad lahendused kuritegevuse probleemidele (J. Kozol, 1995) 
 • Suurem osa sotsiaalseid sündmusi võimaldavad erinevat interpretatsiooni 
 • Eksperimendid uudisteprogrammidega (Vallone, Ross & Lepper, 1985)
 • Sportlaste hinnangud kohtunike tegevusele 
 • Konfliktipoolte hinnangud vahendajatele 
 • Veendumuste püsivus
 • Veendumustele vastupidised tõestused tugevdavad veendumust 
 • Vastupidise tõestamine – võimalus veendumuste muutmiseks 
 • Minevikumälestuste rekonstrueerimine
 • Minevikusündmuste argumenteerimine 
 • Mineviku hoiakute rekonstruktsioon 
 • Mineviku käitumise rekonstruktsioon 
 • Minevikus kogetu rekonstruktsioon 
 • Moonutuste põhjus – mälu assotsiatiivne tegevus, “valgete laikude” täitmine. 
 • Meie arvamus teistest
 • Intuitsioon 
 • Tajutud stiimuli klassifitseerimine 
 • Emotsionaalsed reaktsioonid 
 • Kompetentsuse kasvuga kaasnev edukus 
 • Eksperimendid alaläviste ärritajatega 
 • Intuitsiooni piirid 
 • Enesekindluse fenomen 
 • Enesekindluse korrektsioon 
 • Vahetu tagasiside 
 • Kaalutlused, miks veendumus võiks olla ekslik 
 • Illusoorne sündmuste vaheline seos 
 • Kontrolli illusioon 
 • Hasartmängud
 • Tendents keskmise suunas (Tversky & Kahneman, 1974)
 • Õpetajate hoiakud õpilaste suhtes –hinnangud on nii käitumise põhjus kui tagajärg 
 • Jussim et 
 • al, 1992, Crano & Mellon, 1978)
 • Käitumuslik kinnitus – isetäituv ennustus, mis sunnib inimest käituma vastavalt ootustele saame seda, 
 • mida ootame teistelt. 
 • Enda kohta tehtud ennustuste täitumine 
 • Sherman, 1980)
 • Piirangud ootuste täitumisele, nt väga selge Mina­käsitus 
 • Õpitud eelsoodumused, reageerimaks püsivalt soodsal või ebasoodsal viisil antud objekti, isiku või 
 • sündmuse suhtes (Fishbein & Ajzen, 1975)
 • Kestvad positiivsete või negatiivsete hinnangute süsteemid, emotsionaalsed läbielamused ning sotsiaalsete 
 • objektide suhtes poolt või vastu tegutsemise tehnikad (Krech et al, 1962)
 • Eelsoodumused reageerimiseks, kuid erinevad teistest eelsoodumustest sellega, et on eelsoodumused 
 • hinnanguliseks reageeringuks 
 • Hoiakud ja käitumine
 • Hoiakute ja käitumise kooskõla – kas hoiakud m õjutavad käitumist? (LaPière, 1934) 
 • Kui mõjutavad, siis kas hoiakute põhjal saab ennustada käitumist? 
 • Tunnetuslik, seotud uskumuste ja ideedega 
 • Afektiivne – seotud sellega, mida inimene tunneb hoiaku objekti suhtes – 
 • emotsioonid või e motsionaalsed reaktsioonid 
 • Käitumine – seotud tendentsiga tegutseda 
 • Hoiakute teadvustamine muudab nende m õju käitumisele tugevamaks 
 • Käitumise mõju hoiakutele
 • Neurokirurgilised eksperimendid 
 • Rollid, rollikäitumise internaliseerumine 
 • Stanfordi eksperiment (Zimbardo, 1971) 
 • Töö näitlejatega (P. Brook , 1969) 
 • Väidete muutumine hoiakuks, veendumuseks (Higgins & Rholes, 1978, Higgins & Rholes, 
 • Kognitiivne dissonants
 •  Mitteküllaldase tasu efekt 
 •  Dissonants pärast otsuse vastuvõtmist 
 • Hoiakute muutmine
 • Kognitiivne dissonants, kuid sageli m oonutatakse infot: 
 • Infoallika diskrediteerimine 
 • Teistsuguse tähenduse nägemine infos 
 • Valivus info teatud osade suhtes. 
 • Keskne töötlustee – infot märgatakse 
 • Teateallika o madused 
 • Teate omadused 
 • Teate esitamise kindluse määr 
 • Emotsionaalne m õju, “hirmu tingimus” 
 • Teate saaja 
 • Assimilatsioon, omaksvõtuala 
 • Sotsiaalse võrdluse teooria (Leon Festinger, 1954) 
 • Konformsus kui isiksuseomadus ­ püsiv kalduvus alluda grupi survele 
 • Sherif (1935) hinnangud autokineetilise efekti hindamisel 
 • http://www.simplypsychology.org/asch­conformity.html 
 • Nõustumine – ei muuda o ma arvamust, kuid allub, sest muidu on ohtlik 
 • Identifitseerimine – gruppi kuuluvus, autoriteetne isik alluda on kasulikum kui mitte alluda 
 • Internaliseerimine – täielik o maksvõtt 
 • Autokineetilise efekti hinnang
 • Kuulekus
 • Milgram (1963) – elektrilöögi eksperiment: 
 • Küsitlus – hinnanguliselt vaid 3 % nõus andma tapvaid elektrilööke, tegelikult 63 % lõpuni
 •  Legend – valu mõju õppimisele
 •  Katsetingimused: 
 • Ohver ei häälitse 100 % 
 •  V puhul taob vastu seina 65 %
 •  Samas ruumis 40 % 
 • Kesklinna kontoris 48 %
 •  “Õpetaja” surub ohvri käe elektroodile 30 % 
 • Korraldused telefonitsi 20,5 % 
 • Korraldused puuduvad 2,5 % 
 • Uurija arvatakse olevat pealtvaatajate seas 20 %
 • Tööalane kuulekus
 • Hofling (1966) – arsti – õe suhe, 95 %  alluvaid kuuletus Milgrami agenditeooria (1973): 
 • ­Teadvuse autonoomne seisund – toimimine vastavalt veendumustele ja ideaalidele 
 • ­Teadvuse agendiseisund – kellegi agendina surutakse isiklikud veendumused alla 
 • ­võimaldab vältida pidevaid väljakutseid liidrile 
 • ­kuulekusetreening lapsepõlves 
 • ­“arvestatav” kuulekus 
 • Mittekuuletumist raskendavad tegurid
 • Emotsionaalne kaugenemine ohvrist, ohvri depersonaliseerimine 
 • Autoriteetse isiku lähedus ja legitiimsus 
 • Institutsionaalne autoriteet – Milgrami katsetes ülikooli autoriteet 
 • Grupi vabastav m õju 
 • Vastuhakkava inimese puudumine 
 • Samm­sam muline lähenemine ohtlikule situatsioonile 
 • Eelnev kokkulepe kuulekuses – püüd vältida sotsiaalse kokkuleppe rikkumist 
 •  Tegevusega kaasnev ärevusseisund, otsustamise keerukus 
 •  Juhi pealekäimine (“teil pole valikut”) 
 •  NB! Valmisolek varjatult mitte kuuletuda 
 •  Varasem koge mus tingimusteta kuuletumisest aitab mitte kuuletuda 
 •  Situatsiooni m õju 
 • Fundamentaalne omistusviga tulemuste seletamisel
 • Ühtsustunne 
 • Staatus 
 • Avalik esitamine 
 • Varasem avaldatud arvamuste puudumine 
 • Konformismi põhjused
 • Normatiivne m õju – grupinormide järgimine 
 • Informatiivne m õju ­ mitmetähenduslikud stiimulid, soov olla täpne 
 • PERSONAALSED ERINEVUSED 
 • Reaktiivne vastupanu 
 • Unikaalsuse taotlus 
 • Rahvuslikud erinevused 
 • Ühiskonna sotsiaalse struktuuri elementidena esinevad inimühendused 
 • Igasugused inimeste kogumid, mida seob omavahel ühine sotsiaalsete suhete võrgustik 
 • Kahest või enamast inimesest koosnev teatud viisil organiseeritud suhteliselt püsiv mingite 
 • ühiste o madustega ja tunnusjoontega inimkooslus 
 • Tunnused: ­ühised eesmärgid, väärtused, huvid, normid ­o mavahelised suhted ja sõltuvus 
 • ­kokkukuuluvustunne, “ meie” tunne 
 • Grupi liikmete ühised omadused: 
 • lk.56 S) 
 • ­teadlikkus sellest, et grupis on teisi liikmeid ­vastutustunne teiste 
 • grupi liikmete eest nii, et tegevus kujundatakse grupi kontekstist lähtuvalt 
 • Gruppide tüpoloogia
 • Dihhotoomiline: 
 • Tinglikud, statistilised
 • Reaalsed, kontaktgrupid
 • Ajutised, eksperimentaalsed
 • Püsivad, loomulikud
 • Suured
 • Väikesed
 • Konglomeraadid, 
 • korrastamata
 • Struktureeritud, organisatsioonilise 
 • koetisega
 • Primaarsed
 • Sekundaarsed
 • A metlikud, formaalsed
 • Mitteametlikud, mitteformaalsed
 • Mitteform
 • Form. A
 • Struktuur 
 • a)kujunemine 
 • spontaanne
 •  planeeritud
 • b)suhted 
 • emotsionaalsed 
 • ratsionaalsed 
 • c)iseloom 
 • dünaamiline 
 • stabiilne 
 • Positsiooni terminid 
 • rollid 
 • amet 
 • Eesmärgid
 • kasulikkus või ühisk. vajalikud teenused 
 • Mõju 
 • a) alus 
 • personaalsus 
 • positsioon 
 • b) tüüp 
 • autoriteet 
 • form. õigused 
 • c) suund
 •  alt üles
 •  ülalt alla 
 •  Juhtimismehhanismid 
 • sots. normid 
 • ametlikud sanktsioonid
 •  Kom munikatsioon 
 • a) kanalid
 •  “viinamarjapõõsas” 
 • formaalsed kanalid 
 • b) võrk
 • hästi jälgitav, järgib lformaalseid seoseid
 •  Kaardistamine
 •  Sotsiogram m  
 • organisatsiooni struktuur 
 •  Muud 
 • a) kuuluvus gruppi
 •  grupi poolt aktsept. persoonid
 •  kõik indiviidid töögrupis 
 • b) isiksustevahelised suhted tekivad spontaanselt 
 • ette kirjutatud suhted tööjuhendiga
 • c) liidri/juhi kujunemine        
 • liider kujuneb juht rühma liikmete hulgast      juht määratakse organisatsiooni poolt
 • d) vast. Mõjutamise baas
 • funkts. baas staatus ülesanded või positsioon 
 • e) seotus 
 • grupiga
 •  vastastikune tõmme,sümpaatia   lojaalsus
 • Mitteametlikud e. mitteformaalsed grupid
 • huvigrupid 
 • sõprusgrupid 
 • Grupi struktuurielemendid
 • Hästi arenenud püsivates gruppides 
 • Rollid 
 • Formaalsed –, president, väepealik jne. 
 • Mitteformaalsed – narr, vinge vend, lepitaja 
 • Staatus – sotsiaalsete väärtustega piiritletud positsioon 
 • Alagrupid – vanuse, elukoha, huvide põhjal 
 • Kom munikatsioonivõrgustik 
 • Sotsiaalsed rollid – grupiliikme oodatav käitumine, mis on seotud ta positsiooniga grupis
 • Rolliteooria 1930­ndad (R. Linton, G. Mead, G. Allport) 
 • Väljakujunenud normid oodatav k äitumine sõltuvalt: 
 • sugu 
 • vanus 
 • situatsioon 
 • rahvus 
 • tervis 
 • ……. 
 • Sõltuvalt erinvustest isksuse omadustest erinev rolli m õistmine ja täitmine 
 • Allporti mudel (vaata tabel)
 • Rollid
 • Vastastikused – rolli saab hoida ainult suhetes teiste inimestega 
 • Rollid internaliseeruvad – saavad osaks “ minast”, muutuvad automaatseteks 
 • Omandamine – sotsiaalse õppimise protsessi kaudu – jäljendamine ja m odelleerimine. Sellest 
 • tulenevalt sotsiaalsete toimingute tervikmustrid, stsenaariumid. 
 • Vangide – valvurite katse (Haney, Banks, Zimbardo 1973). Rolli täimiseks kasutatakse 
 • latentset teadmist, mis avaldub OLUDE tõttu (mitte isiksuse o madustest tulenevalt) 
 • Põhirollide o mandamine lapsepõlves (G. Sullivan) 
 • formaalne: kogum õigustest ja kohustustest, mida persoon võib organisatsioonis o mada. 
 • Seotud positsiooniga. 
 • Staatus kui prestiizh: suhteline hierarhia, mida persoon hoiab ja millega grupp m õõdab 
 • inimest 
 • Staatuse allikaks peetakse sageli rolli, kuid 
 • Staatus põhineb individuaalsetel omadustel 
 • Tavaliselt on kõrge staatuse o majal võim, privileegid, allub vähem grupi normidele 
 • Kõrge staatusega persoonil on ebaproportsionaalselt suur m õju grupi otsustele. Torrance 
 •  uuring pom mituslennuki m eeskondades ­ piloodi arvamus o mas m eeskonnas suurimat 
 • kaalu. Sabakahurimehe arvamus alati vähem aktsepteeritud, ka siis, kui piloot eksis. 
 • Tabel
 •  ­ Norm väljendab sotsiaalseid väärtusi. Tugevdab staatust. Staatus kinnitab normi kehtivust 
 •  ­ Norm on rolli eeskirjaks 
 •  ­ Rolli täitmine (ka staatusega mitte seotud) aitab saavutada staatust
 • Moreno universaalsed rollipaarid
 • vanem­laps 
 • Partner­partner 
 • Tööandja­töötaja 
 • Õpilane­õpetaja 
 • Kodanik­ühiskond Sotsiaalne aatom 
 • Rolliprobleemid
 • Rolli ebaselgus 
 • mitmetähenduslikkus 
 • rolli muutmine (vanalt uuele siirdumine) 
 • tõlgendamine 
 • Rollikoormus e. rollilast 
 • ebaselged prioriteedid 
 • liigne hulk nõudeid 
 • võistlevad ootused
 •  Rollikonflikt 
 • nõuete ühildamatus 
 • konflikt väärtustega 
 • konflikt võimetega 
 • Sotsiomeetria
 • J. Moreno – konfliktide vähendmine 
 • Sotsiomeetriline test
 • Toimetulek rollikonfliktidega
 • moraalne tüüp ­ eelistus ametlikult esitatud rolliootustele 
 • kasulikusele orienteeritud tüüp ­ minimiseerida negatiivsed sanktsioonid 
 • segatüüp
 • Rollikonflikti vähendamine
 • ümberdefineerimine või loobumine 
 • prioriteedi muutmine 
 • ümberlülitumine 
 • farmakonid 
 • Kohesiivsus grupis
 • väljendub grupiliikmete vastastikuses meeldivuses ja pühendumuses grupile 
 • kas kohesiivsed grupid on vajalikud? 
 • Kohesiivsuse mõjurid
 • koosvedetud aeg 
 • sisenemise keerukus 
 • grupi suurus 
 • välisoht 
 • varasem edu 
 • läbielatud konfliktid 
 • Fikseerunud hoiak, mida rakendatakse objekti suhtes hoolimata selle individuaalsusest või 
 • loomusest 
 • Põhjendamatult negatiivne hoiak grupi või selle üksikute liikmete suhtes. 
 • Stereotüüpia – sotsiaalse grupi liikmete klassifitseerimine grupikuuluvuse alusel, neile ühesuguste 
 • isikuomaduste omistamine. 
 • ­inimeste klassifitseerimine pinnapealse tunnuse põhjal 
 • ­sooline stereotüpiseerimine 
 • ­etniline stereotüpiseerimine 
 • ­nimede järgi stereotüpiseerimine
 • Diskrimineerimine – õigustamatu (unjustified) negatiivne käitumine grupi või selle liikme suhtes 
 • Individuaalsed hoiakud ja diskrimineeriv käitumine 
 • Institutsionaalne praktika (ka siis, kui ei ole motiveeritud eelarvamustega), millega teatud 
 • grupi esindajale surutakse peale alluv positsioon. 
 • Eelarvamuste varjatud vormid 
 • Teooriad: 
 • Sotsiobioloogilised 
 • Dawkins, Wilson) 
 • Võimukas isiksus 
 • Adorno) 
 • Kultuurilised teooriad 
 • Patuoina teooria 
 • Realistliku konflikti teooria 
 • Sherif) 
 • Võrdne staatus 
 • Isiklik tutvus 
 • Kontakt mittesterotüüpsetega 
 • Gruppidevahelise kontakti toetamine 
 • Ühised jõupingutused 

Kommentaarid (1)


aigar orav: selle abil saab kt või eksami tehtud küll
02:06 19-03-2014


Sarnased materjalid

56
doc
46
pdf
198
doc
69
odt
106
pdf
240
docx
71
docx
30
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto