Sissejuhatus sotsioloogiasse - sarnased materjalid

kapital, muutuja, sotsioloog, teadvus, kapitalist, religioon, andmete kogumine, kogumine, valim, populatsioon, kapitalism, vaatlus, hüpotees, andmete analüüs, meetodid, kunst, klassid, baas, järelduste tegemine, korrelatsioon, marx, durkheim, eksperiment, dokumentide analüüs, diskursus, tootmisviis, üksikisik, sõltumatu muutuja, emile, weber
Sissejuhatus sotsioloogiasse - EKSAM
7
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - EKSAM

...lidaarsus omavahel, mitte tööandjaga) => põhiküsimus: kuidas suunata mitteformaalse rühma tegevus nii, et see soodustab firma eesmärke? => töödejuhatajatele anda koolitust ka rühmaprotsesside suunamisel 13. Kuidas on tootmine muutunud tänapäeval võrreldes teadusliku juhtimise (”Sicentific Management”) algusaegadega? 20. sajandi alguses Frederick Winslow Taylor esitas oma ettepanekud tehasetöö ratsionaliseerimiseks (teilorism = Scientific Management) * tööjõu võimalikult kitsas spetsialiseerumine, # protsess analüüsiti oma kõige väiksemateks koosttisosadeks, nende tegemiseks vajalike liigutuste kestus mõõdeti stopperiga, tööd jaotati erinevate töötajate vahel => suurem efektiivsus. * muutused tööprotsessi kontrolli osas: iga...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
242 allalaadimist
Uurimustöö alused
84
doc

Uurimustöö alused

...imistööd ja kasutatavat uurimismeetodit mõjutab uurija taust, kui see puudutab uurimissuunda (Ghauri, Gr?nhaug 2004: 24). Uurimissuund määrab uurija meetodite, andmete, teooriate ja väärtuste vahelise seose. Sotsiaalne teadmine moodustub üksteisele rajanedes. Teaduslike vaatlustega luuakse uusi teooriaid, korrigeerides, täiendades, laiendades ja puhastades vanu ning olemasolevaid teooriaid. Uurija vaatleb ja registreerib usaldusväärselt nähtu ilma igasuguse eelarvamuseta. Mõned vaatlustulemused tehakse kindlaks kui tõesed ja nad moodustavad teooriate ja reeglite (seaduste) aluse. On olemas kaks viisi kindlaks määrata, mis on õige või vale, ja teha järeldusi: induktsioon ja deduktsioon. Induktsioon põhineb empiirilisel nähtusel, sellal k...

Uurimistöö alused ja... - Tartu Ülikool
735 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt
13
pdf

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

... majanduslikke nähtusi, nimetatakse majandussotsioloogiaks. Sotsioloogia vs. Õigusteadus Õigusteadus uurib õigust, seadusi. Analüüsivad ja kritiseerivad õigusnormide sisu. Sotsioloogid uurivad teisi sotsiaalseid nähtusi, kuid on olemas õigussotsioloogia, mis tegeleb õigusliku valdkonna uurimisega. Sotsioloogid õigusnormide sisuga ei tegele. Sotsioloogia vs. Ajalooteadus Ajalooteadus uurib minevikus toimunut. Uurivad konkreetseid sündmusi ja isikuid. Sotsioloogia uurib olevikku. Sotsioloogid proovivad teha üldistusi. Sotsioloogia vs. Kultuuriantropoloogia Antropoloog uurib "võõraid" mitte-lääne traditsionaalseid kultuure. (Viimasel ajal on kultuuriantropoloogid hakanud huvituma ka modernsetest kultuuridest). Proovivad anda...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
167 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

... # eelpool mainiti 2 definitsiooni, see küsimus koondab suurt osa vastuoludest * Ja mis siis on teaduse ülesanne (teadmisehuvi)? 1. ennustamine ja kontroll (palju kaasaegsest sotsiaalteadusest) - töö, 2. mõistmine, hermeneutiline huvi (vrd. Weber, .verstehende. sotsioloogia, fenomenoloogia) - keel, 3. vabanemine (marksism, feminism jne) - võim, kriitiline teooria? - nendest tingitud erinevad traditsioonid nii teooria kui meetodite osas. * ka siin kursusel tuleb juttu paljudest erinevatest suundadest, kindlatest klassikutest. Tihti on ühe ja sama teema kohta erinevaid teooriaid, definitsioone, käsitlusi. Tähtis on nendes orienteeruda, oma vaatenurga saab sotsioloog valida * NB: teor. ja met. pluralism on sotsioloogias normaalne nähtus! Kuna uurimus...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
126 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse
6
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse

...ioloogia ülesanne on inimese sotsiaalse tegevuse mõistev tõlgendamine. Mõistmine (Verstehen). Sotsiaalteadused on olemuslikult erinevad reaalteadustest. Selleks, et inimtegevust seletada, ongi vaja mõistmist. 3. Sotsioloogiliste uuringute läbiviimine. Vastus: Teaduslik uurimus eeldab uurijalt teatud protseduurireegleid: objektiivsus, empiiriliste andmete kogumine, uurimistuemuste avaldamine. Objektiivsus-uurija annab endale aru, kuidas tema enda suhtumine, väärtused, veendumused võivad mõjutada uurimistulemusi. Empiiriliste andmete kogumine-ei saa oletada, vaid küsima peab inimestelt endilt. Oluline, et õigeid küsimusi küsitaks õigetelt inimestelt. Valim ja üldkogum. Uurimistulemuste ja kasutatud metodoloogia kirjelduse avaldamine oluline selle...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
198 allalaadimist
Lühikonspekt - kultuur ja ühiskond
6
doc

Lühikonspekt - kultuur ja ühiskond

Sissejuhatus sotsioloogiasse Kultuur ja ühiskond Ühiskonna mõiste Ühiskond – sotsiaalne süsteem, omavahel seotud elusolendite kogum. Ühiskondadest võime rääkida paljude loomaliikide puhul; kõige keerulisemad ühiskonnad on sotsiaalsetel putukatel (sipelgad, mesilased) ja inimestel. Igapäevases kõnepruugis on ühiskonna mõiste tihti võrdne riigiga (Eesti riik = Eesti ühiskond); põhjalikumas analüüsis on ühiskond siiski laiem nähtus kui riik (riik on üks ühiskondliku elu ilminguid). Kultuuri mõiste - kultuur hinnangulises tähenduses: kultuur kui vastand kultuuritusele, bar...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
81 allalaadimist
Õiguse sotsioloogia
83
doc

Õiguse sotsioloogia

...loogid töötavad välja printsiipe mis aitaksid luua efektiivsemaid õigusnorme Et seadused tõepoolest toimiksid on vaja neid printsiipe rakendada Ühiskonna mõõdetavusest Ühiskond on mõõdetav 19 saj tekkis arusaam et ühiskonda on võimalik eraldada loodusteaduslikest uurimustest Samas et seda on võimalik uurida loodusteaduste kaudu Ühiskond ei ole see sama mis loodus Ühiskond ei ole sama reaalsus kui loodus ta on olemuslikult erinev mistõttu ei ole ta ka tunnetatav nagu loodus Sotsioloogia uurib inimest Sotsioloogia eripära: Kriitilisus Mõõdame üksikisikut püüame üksikus näha üldist Inimese käitumises püütakse leida ühiskonna mõjureid Uurija ja uuritava vastastikune toime mõju Mõõtmisetalonid tuleb iga uurigu ...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
176 allalaadimist
Loengud-Sissejuhatus sotsioloogiasse
9
docx

Loengud "Sissejuhatus sotsioloogiasse"

...sühholoogia, politoloogia, majandus, meedia ja kommunikatsioon, antropoloogia jne.) Uurimisvaldkonnad on paljuski kattuvad, jagatakse palju ühiseid klassikuid, kuid igal teadusel on siiski oma fookus. Sotsioloogia jaguneb ka sisemiselt valdkonniti, teemade kaupa – kultuurisotsioloogia, soosotsioloogia, perekonnasotsioloogia, noorsoosotsioloogia, linnasotsioloogia, majandussotsioloogia jne. Sotsioloogia kui teadusharu juured on 18. sajandi Euroopas. 2. Auguste Comte’i, Emile Durkheim’i, Max Weberi roll sotsioloogia kui teadusharu arengus. Esimest korda kasutas mõistet „sotsioloogia” Auguste Comte (1798-1857). Kr. k. Socius-kaaslane, logos- mõistus, millegi uurimine). Ühtlasi positivismi rajaja. Positivism on seisukoht, et teadus võib olla väärtustevaba ...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
69 allalaadimist
Sotsioloogia
22
doc

Sotsioloogia

...,   mis   uurib   inimese   käitumist   grupis,   hõlmates   nii   kollektiivseid   jõude  (grupikonstruktsioone) kui ka viisi, kuidas inimene iseseisvalt mõtestab oma kogemusi (enesepeegeldust). 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia, kuigi mõlema uurimisobjektiks on inimene ja tema käitumine? Sotsioloogia vs ajalugu. Psühholoogias on väljakujunenud seisukoht, et inimkäitumise määrab ära isiku vaimne ja emotsionaalne seisund.  Sotsioloogilisest seisukohast mõjutab käitumist kontekst, milles see toimub, mõju avaldavad pigem keskkonnast  tulenevad, mitte aga inimese tegevust seesmiselt suunavad tegurid? Sotsioloogia erineb ajaloost selle poolest, et ta k...

Sotsioloogia - Keskkool
63 allalaadimist
Lühikonspekt - sotsioloogia kui teadus
4
doc

Lühikonspekt - sotsioloogia kui teadus

...hiskond areneb ühtlaselt ilma järskude üleminekuteta. Revolutsiooniline arenguteooria – ühiskonna arengus esineb radikaalsete muutuste perioode kõrvuti suhteliselt muutumatute aegadega. Sotsioloogilised paradigmad Teadusfilosoof Thomas Kuhn on raamatus “Teaduslike revolutsioonide struktuur” (1962) kirjutanud, et teadus koosneb omavahel võistlevatest paradigmadest. Paradigma on grupi teadlaste arusaam sellest, milline on nende poolt uuritav maailm ja kuidas tuleks seda maailma uurida. Tavaliselt on üks paradigma teaduses mingi perioodi jooksul domineeriv. Kui üks domineeriv paradigma vahetub teisega, siis toimub teaduslik revolutsioon. Revolutsioonide vahelisel ajal tegelevad teadlased konkreetsete uurimisprobleemidega, revolutsiooni ajal aga pööra...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
69 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse-vaheeksami konspekt
4
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse, vaheeksami konspekt

...tsioloogiast? inimkäitumine kujuneb rühmades, kuhu inimesed kuuluvad; inimühiskond on struktureeritud ja diferentseeritud, pidevas muutumises. Sotsiaalstaatika – kord ja stabiilsus ühiskonnas; Sotsiaaldünaamika – ühiskonna muutus ja kestvus; Täpsed faktid, loodusteaduslikud meetodid Mida tähendab Comte kohaselt, et sotsioloogia peab olema positiivne teadus? –Peab olema ainult numbritel ja empiiriliselt tõestatud seaduspärasustel põhinev. Millist kolm arenguetappi toob välja Comte kirjeldamaks teadusliku mõtlemise iseärasusi ühiskonnast? Teoloogiline – effektiivne staadium -14 saj. Metafüüsiline staadium – abstraktne 14-19. Saj. Positiivne staadium – industriaalühiskonna sünd Millises arenguetapis tekkis tema arvates sotsioloogia ja miks? – Positiivne sta...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
Sotsioloogia vaheeksam
8
docx

Sotsioloogia vaheeksam

... tabel lk 21) POSITIVISM on loogikasüsteem, mille kohaselt teadmine põhineb otsesel süstemaatilisel vaatlusel – empiirilised tõendid, kvantitatiivne lähenemine – loodusteaduste uurimismeetodid – objektiivsus – isiklik neutraalsus uurimistööd tehes – põhineb teaduslike protseduurireeglite rangel jälgimisel (replikatsioon, isekorrigeeruv lähenemine ) • näeb ühiskonda korrapärase süsteemina, tegelikkus on objektiivselt olemas TÕLGENDAV SOTSIOLOOGIA • Ühiskond on jätkuv vastastikune toimimine (interaktsioon), inimesed ise loovad tegelikkuse, kui nad käitumisele tähenduse annavad. • Inimeste maailma uurimine erineb füüsilise, bioloogilise ja materiaalse maailma uurimisest – sotsiaalteaduse eesmärgiks on mõista tähendust empiiriliste a...

Sotsioloogia - Estonian Business School
54 allalaadimist
Vastused sotsioloogia küsimustele
5
docx

Vastused sotsioloogia küsimustele

...damine, • töö korrektse (juhendi nõudeid rangelt järgiva) vormistamise oskuste omandamine. Mida uurida-uurimuse planeerimine-andmete analüüsimine-andmete esitamine Milles seisneb kvantitatiivse uurimismeetodi põhiidee? Kvantitatiivsed uuringud keskenduvad teaduslikku objektiivsust garanteerivatele meetiditele, kasutades muuhulgas keerulisi statistilisi meetodeid. Milles seisneb kvalitatiivse uurimismeetodi põhiidee. Kuidas erinevad teineteisest need meetodid? Kvalitatiivsed uuringud baseeruvad peamiselt tõlgendavatel kirjeldustel , mitte statilisel analüüsil. Iseloomustage kvalitatiivse uurimismeetodi põhialused (uurija-uuritav suhe ning kogutud informatsiooni iseloom). Sotsiaalteadustes on kvalitatiivuuringute eesmärgiks kirjeldada ühiskonnas to...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
94 allalaadimist
quot Sissejuhatus sotsioloogiasse quot-loeng-juhtimine-autoriteet-võim
4
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: juhtimine, autoriteet, võim

Sissejuhatus sotsioloogiasse 26.09 Juhtimine ja autoriteet, võim Organisatsiooniteooriad – juhtimisteooriad I koolkond (u 100a tagasi) – isiksuseteooriad (millised isiksuse omadused peaksid olema juhil, et olla efektiivsemad oma töös) – bürokraatia, tööstuse tekkimine, organisatsioonide vormide arenemine. --> karisma, enese kehtestamine, domineerimine, loominguline mõtlemine, enesekontroll, loogiline mõtlemine, püsivus jne. ? 360-kraadi tagasiside – juhile antakse tagasisidet tema omaduste kohta, uuritakse juhi omadusi, seostatakse ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
47 allalaadimist
quot Sissejuhatus sotsioloogiasse quot-loeng-töö-klassid-kihistumine
11
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: töö, klassid, kihistumine

...avade allutamine tuleviku eesmärkidele. # NLiidus ja mujal anarhokommunism (Kropotkin): „tuleb oma elu vajadused rahuldada ja siis hävitada töö kui kapitalismi sünnitis”. Frederick Taylor – teilorism – teaduslik juhtimine. Tahtis viia tööprotsessi teaduslikele – ratsionaalsetele, alustele. Tööprotsess tuleb jagada etappideks, mõõta etapid ja korraldada ratsionaalselt ümber ja sellest lähtuvalt korraldada kogu tööruum. --> mänedžeride revolutsioon. 20. sajandi alguses Frederick Winslow Taylor esitas oma ettepanekud tehasetöö ratsionaliseerimiseks: # tööjõu võimalikult kitsas spetsialiseerumine, vrd. Fordi tehased 1908 Manchesteris, toodeti ainult ühte autot (Ford T): konveier. # varem koguti autod...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
53 allalaadimist
1 semestri 2 KT
9
doc

1.semestri 2.KT

... Kumulatiivne sotsiaalne muutus – üldine areng lihtsatelt keerulisematele ühiskondadele. Kvalitatiivsed uuringud – baseeruvad peamiselt tõlgendavatel kirjeldustel, mitte statistilisel analüüsil. Kvantitatiivsed uuringud – keskenduvad teaduslikku objektiivsust garanteerivatele meetoditele, kasutades muuhulgas keerulisi statistilisi meetodeid. Kõrvaltegurmuutujad – kontrollile allumatud muutujaid, mis asuvad väljaspool hüpoteesi asetatud piire ja samas mõjutavad sõltuvaid muutujaid. Külastusabielu – kooselu, kus mehel ja naisel on eraldi majapidamised ja nad elavad üldjuhul eri linnades. Küsitlus – meetod informatsiooni hankimiseks suurelt respondentside grupilt. Laiendatud perekond – suht...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
147 allalaadimist
Filosoofia ja ühiskonna arengu paralleelid tööstuslikust revolutsioonist vesinikpommini
23
doc

Filosoofia ja ühiskonna arengu paralleelid tööstuslikust revolutsioonist vesinikpommini

... 20 Freudi lähtus oma uuringutes E. Haeckeli ülekordamise teooriast, mis sätestab, et ontogenees (üksikisiku areng) kordab üle fülogeneesi (liigi arengu ajaloo). Samuti on üheks ta antropoloogiliste uurimuste lähte-eelduseks sügav veendumus, et peab eksisteerima J.-B. Lamarcki poolt propageeritud organismi elu ajal omandatud oskuste päriliku edasi andmise mehhanism. Mõlemad teooriad on tänapäeval teaduse pealiinilt kõrvale heidetud; neid ei loeta küll täielikult põhjendamatuteks, kuid tugevalt liialdatuteks ning senini puuduvad nii kandev tõestusmaterjal kui sisemine struktuur ja loogika. See on üheks täiendavaks faktoriks kriitikutele, kelle jaoks on Freud pigem särav jutuvestja kui teadlane. ...

Semiootika -
11 allalaadimist
Sotsioloogia eksami kordamisküsimused vastused
12
doc

Sotsioloogia eksami kordamisküsimused+vastused

...das sotsiaalsed institutsioonid üksteist mõjutavad ning milline on nede omavaheline kokkupuude. Lisaks institutsioonidele uurib sotsioloogia ka ebavõrdsust ühiskonnas, deprivatsiooni, ja konflikte, vastuolusid. 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia, kuigi mõlema uurimisobjektiks on inimene ja tema käitumine? Sotsioloogia vs ajalugu. Psüholoogias on väljakujunenud arvamus, et inimkäitumise määrab ära isiku vaimne ja emotsionaalne seisund. Sotsioloogia lähtub situatsioonist, kus käitumine aset leiab. Sotsioloogilisest seisukohast mõjutab käitumist kontekst, milles see toimub, mõju avaldavad pigem keskkonnast tulenevad, mitte aga inimese tegevust seesmiselt suunavad tegurid. 3. Mida tähendab sotsioloogiline kuj...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
291 allalaadimist
Lühikonspekt - sotsioloogia ajalugu
7
doc

Lühikonspekt - sotsioloogia ajalugu

...eab sotsiaalteadlane oma uurimisobjekti mõistma (saksa k. verstehen), tema käitumise motiividest aru saama ja alles seejärel käitumise põhjused välja tooma. Ideaaltüübid Kuna reaalsus on väga keeruline ja mitmekesine, siis peab igasugune teadus, sealhulgas ka sotsioloogia, tegelikkust lihtsustama, reaalse maailma mitmekesisusest abstrahheeruma. Seega peab teadlane looma oma uurimisobjekti ideaaltüübi e. puhta tüübi e. lihtsustatud mudeli, mis võtab kokku kõik selle objekti olulised omadused ja jätab kõrvale kõik mitteolulise. Siis saab reaalselt eksisteerivaid objekte võrrelda nende ideaaltüübiga. Sotsiaalne tegevus Erinevalt Durkheimist arvas Weber, et sotsioloogia peab uurima eelkõige indiviidide tegevust. Tegevus on selline kä...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
72 allalaadimist
Lühikonspekt - sotsioloogia ajalugu 2
8
doc

Lühikonspekt - sotsioloogia ajalugu 2

...ral Emile Durkheimist. Briti sotsiaalantropoloogia ja Ameerika funktsionalism on mõjutatud eelkõige Durkheimi tööjaotuse analüüsist; Prantsuse strukturalism aga eelkõige Durkheimi religiooni analüüsist. Briti sotsiaalantropoloogia Peamine Briti sotsiaalteaduslik koolkond 20. saj. esimesel poolel. Bronislav Malinowski (1884-1942) Koolkonna rajaja. Sai tuntuks etnograafiliste uuringutega Trobriandi saartel Vaikses Ookeanis I maailmasõja ajal. Bioloogiline funktsionalism. Inimestel on mitmesugused bioloogilised vajadused. Ühiskonna ülesanne on neid vajadusi rahuldada. Iga sotsiaalne institutsioon rahuldab seega teatud inimese bioloogilist vajadust: Inimese vajadus Vajadust rahuldav institutsioon Söömine ...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
67 allalaadimist
Sotsioloogia I kordamisküsimused eksamiks
24
doc

Sotsioloogia I kordamisküsimused eksamiks

Sotsioloogia alused Liina Käär Kordamisküsimused eksamiks: 1. Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Sotsioloogia on teadus, mis uurib sotsiaalsete gruppide, inimese ja ühiskonna vahelisi seoseid. Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimest kui kaaslast, grupi ja ühiskonna liiget. 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia, kuigi mõlema uurimisobjektiks on inimene ja tema käitumine? Sotsioloogia vs ajalugu. Psühholoogia erineb sotsioloogiast, kuna keskendub ainult indiviidist tulenevatele teguritele. Samuti erinevus selles, kuidas uuritakse: psühholoogias tehakse eksperimente, sotsioloogias uuritakse inimest tema loomulikus keskkonnas, situatsioonis. ? Sotsioloogia nn leiutati 19.sajandil, mil mõned teadlased hakkasid läbi viima Inglismaal ja mujal Euroopas uusi uurimusi ? Enesetappu...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
124 allalaadimist
Lühikonspekt - sotsioloogia meetodid
3
doc

Lühikonspekt - sotsioloogia meetodid

Sissejuhatus sotsioloogiasse NB! Selle teema kohta ei ole meie kursuses eraldi loengut, aga ma eeldan, et te allpool kirjas olevat ikkagi üldjoontes teate, sest analoogsetest asjadest peaks teil olema juttu teistes kursustes; samuti õpiku peatükis 2. Sotsioloogia meetodid Teaduslike uurimuste liigid: - empiiriline uurimus: selle käigus kogutakse uurimisobjekti kohta uusi andmeid ja analüüsitakse neid; mõnikord ei koguta andmeid ise, vaid analüüsitakse kellegi teise poolt varem kogutud andmeid, ka sellisel juhul on tegemist empiirilise uurimusega; - teoreetiline uurimus: selle käigus luuakse uusi ideid ja analüüsitakse olemasolevaid ideid; - ülevaateuurimus: vaheaste empiirilise ja teoreetilise uurimuse vahel, varem tehtud empiirilist...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
74 allalaadimist
Sissejuhatus Sotsiaalantropoloogiasse - konspekt
32
pdf

Sissejuhatus Sotsiaalantropoloogiasse - konspekt

...ätab ühiskonnale vähe võimalusi valida suunda kuhu muutuda VÕIMALUSI KOKKUKUPÕRGETE KAVANDAMISEKS Sotsiaalteadustes on tavaline et inimesed jagatakse tinglikult rikasteks keskpärasteks ja vaesteks See sõltub paljuski tööst Samuti on ka riikidega Teaduslike süsteemide kavandamiseks on mitemid viise Näiteks on võimalik koloneaalmaid uurida läbi neile peale surutud kultuuri usu ja keele MEDITSIINILISED SÜSTEEMID Meditsiiniline antropoloogia kasvab ja uurib järjest enam kultuurilisi teadmisi ja harjumusi inimese keha tervise ja haiguste kohta Tavaliselt eristatakse kolme erinevat osa: isiklikku sotsiaalset ja poliitilist mis on omavahel sotsiaalselt konstrueeritud Uuritakse ka ravimisviise ARENEMISE ANTROPOLOOGILINE PER...

Antropoloogia - Tartu Ülikool
57 allalaadimist
Õiguse sotsioloogia
80
doc

Õiguse sotsioloogia

Õigus - Tartu Ülikool
97 allalaadimist
SISSEJUHATUS FILOSOOFIASSE 2012 sügis
22
doc

SISSEJUHATUS FILOSOOFIASSE 2012 sügis

...perearst” Propositsioonilist teadmist on tavaks jaotada kaheks: 1.Aprioorne (st kogemuse eelne, kogemusest sõltumatu) teadmine •Mõistuspärane/loogiline: (9-5=4) •Konventsionaalne: ($ - tähendab USA dollarit) 2.Empiiriline teadmine Sisuline teadmine, mis toetub uurimustele, mitte kogemusele. Avalik, tõestatav ja loogiline teadmine. nt. Ma tean, et 2+2=4 9. Milles seisneb teadmise traditsiooniline määratlus? ?Teadmiseks on õigustatud tõene uskumus (ÕTU): ?S teab, et p siis ja ainult siis, kui 1)S usub, et p (uskumise tingimus) 2)p on tõene (tõesuse tingimus) 3)S on õigustatud uskuma, et p on tõene (õigustatus) Teadmiseks on õigustatud tõene uskumus. (ÕTU) 10. Selgitage traditsioonilise määratluse „uskumise“ ja „tõesuse“ tingimust...

Filosoofia -
173 allalaadimist
11-klassi konspekt
20
doc

11. klassi konspekt

...at kokkuhoida, kui seda on harjutatud. Toetav vanem vs kriitiline vanem. Karistab, hirmutab, hindab, loeb moraali, keelab. 3)Täiskasvanu tasand: seotud muudatustega mõtlemises. Täiskasvanu tasand põhineb loogilisel info töötlemisel. Mõtlemises toimub murrang. Õpetab teaduslikku mõtlemist, hakkab arenema koolieas. Emotsioonivaba olek, kõrge enesekontroll, kaine ja kalkuleeriv suhtumine, mõtleb loogiliselt, toetub faktidele. Neg jooned – tundetus, fantaasiavaesus. Vähene fantaasia. Inimeste erinevus sõltub nende kolme tasandi omavahelistes proportsioonides. Kolm suhtlemiskäiku: paralleelne, ristuv (enim konflikte. Vastus tuleb teiselt tasanditl tagasi), varjatud (ainult üks suhtlemiskäik, nt flirt) 14. Perls ja gestaltteraapia mõisted ning meetodid Ta on o...

Psühholoogia - Keskkool
154 allalaadimist
quot Sissejuhatus sotsioloogiasse quot-loeng-kodanikeühiskond-sotsiaalsed muutused
4
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: kodanikeühiskond, sotsiaalsed muutused

...stee – põhikoolis eksamid, keskkoolis, ülikoolis. ? Progress. Kogu inimkonna areng barbaarsest olukorrast ideaalse tuleviku suunas. Kogu süsteemi terviklik muutus – pürgime ideaali poole. Võime vaadelda lineaarselt, multilineaarselt (sama suund, aga erinevad tüübid, nt demokraatia tüübid), hüppeliselt (Kuhn - „Meil on normaalteaduse faas – uus viis maailma mõista. Ühe seaduste paradigma järgi uurime kõiki nüansse, aga mingis osas pole võimalik kõike seletada. Toimub paradigma muutus ja algab uus periood.“), stagnatsioon (midagi ei muutu), tsükliline (laineline – majanduskriisid), juhuslik (Brown'i liikumine). Durkheim – käsitleme sotsiaalseid elemente nagu asju. Staatika – mudelid on meie peas, et me paremini asjadest aru saaks. ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
40 allalaadimist
Sotsioloogia II kordamisküsimused
20
doc

Sotsioloogia II kordamisküsimused

KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 1. mis on sotsiaalsed muutused? Sotsiaalne muutus on protsess, mille kaudu aja jooksul muutuvad väärtused, normid, institutsioonid, sotsiaalsed suhted ja stratifikatsioonisüsteemid. 2. milliseid kanaleid sotsiaalsed muutused hõlmavad? Tooge näiteid. Sotsiaalsete muutuste tavalised kanalid hõlmavad: • Keskkonnasündmusi • Sissetunge ja sõdu • Kultuurilisi kontakte • Innovatsiooni • Populatsiooninihkeid • Difusiooni Keskkonnasündmused: 1) loodussündmused, nt maavärinad, haigused jms; 2) inimese loodud situatsioonid...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
84 allalaadimist
Sotsioloogia alused-
14
doc

Sotsioloogia alused.

...ühiskonnas on mingi suhteliselt väikesearvuline grupp inimesi, kes teiste eest salaja ning enda huvides kontrollivad paljude oluliste sündmuste ja protsesside toimumist. Vandenõuteooria on mingis mõttes eliiditeooria äärmuslik vorm. Enamasti peetakse seda ebateaduslikuks teooriaks. Töö ja majandus Majandussektorid 1. Primaarne sektor – põllumajandus, hankiv tööstus 2. Sekundaarne sektor – primaarse sektori poolt toodetu töötlemine 3. Tertsiaarne sektor – müük, teenindus 4. Kvaternaarne – teadus, infotööstus 5. Kvinaarne - riigijuhtimine (Kahe viimase sektori väljatoomine pole kuigi levinud) ...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
154 allalaadimist
Tarbimissotsioloogia
96
pdf

Tarbimissotsioloogia

... vabadus turg ja kultuur kuidas arenes postmodernism jne 2 Tänapäeva tarbimiskultuuri eripäraks on see et asjad on toodetud turu jaoks Traditsiooniliselt on tarbimist mõtestatud nagu teisest aspekti tootmise järel Ühena esimestest rääkis tarbimisest Karl Marx 1818 1883 kelle jaoks tarbimise objektid ehk 2 tarbekaubad on ikkagi pealisehituse osa ja seepäprast mõjutatud baasist Inimene toodab oma tootmissuhetes asju omamata vabadust oma tööaja üle ega ka töö üle Samasugune võõrandumine nagu tekib inimese ja töö vahel tekib ka kaupade ja inimese vahel Kuna neid toodetakse turu jaoks siis nad omandavad teatava fetiðilaadse iseloomu kuna keegi täpselt ei tea kust ja kuidas nad tekivad ja miks kuld on parem kui ...

Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
37 allalaadimist
Kultuuriteooria
11
docx

Kultuuriteooria

... teoreetikud tahtsid jõuda ideaalsesse ühiskonda inimest ärakasutamata nagu Marx Nad olid Marxi Freudiga ühendades unikaalsed sest Freudi pessimism sotsiaalsete muutuste suhtes tundus enamusele olevat sobimatu Marxi revolutsioonilise mõtlemisega Marxi sotsiaalsete uurimuste makrovõrrand täienes Freudi indiviidi sotsiaalpsühholoogia mikrotasandiga Prantsuse filosoofi Althusseri ideoloogiat on samuti mõjutanud marksism Tema väited ja teesid olid suunatud marksismi teoreetiliste aluspõhimõtete vastu suunatud rünnakute vastu Althusserist rääkides viidatakse tavaliselt strukturaalsele marksismile kuigi tema suhe teistesse http://et wikipedia org/w/index phptitle=Prantsuse strukturalism&action=edit&redlink=1 o Prantsuse strukturalism p...

Filosoofia -
271 allalaadimist
Eksami küsimused
21
doc

Eksami küsimused

.... Hagopjan Režiimid, liikumised, ideoloogiad.Tal.1993 T.Vallak Üldine poliitikateadus Tal.1998 P. Dunlevy, B.O`Leary Riigiteooriad Tal.1995 N.Peder Klassikalise politoloogia raudvara EMA 1999 T.Varrak Poliitika- ja riigiteadus T. 2001.a. B.B. Hess, E.W.Markson, P.J.Stein.Sotsioloogia, T.2000.a. V.P. Pugatšov, A.I.Solovjov Vvedenije v politologii,M. 2000 Sissejuhatus 1. Poliitika olemus ja mõiste Poliitika on inimtegevuse spetsiifiline valdkond, mis seotud võimuga. Võim, valitsev seisund ühiskonnas inimeste poliitiliste suhete sfääris. Võim tähendab võimalust isikule käsutada, mõjutada, suunata teiste tegevust. Võim eeldab alati normatiive, mis annavad võimukandjale käsutada või kasutada õigust.Võim oli ja on alati väga magus. Võim võib av...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
91 allalaadimist
Sotsioloogia
24
docx

Sotsioloogia

...uringute tasandit – mikro. ehk väike tasand, nt perekond, kuidas elab ja millised on pere sisesed rollid. Meso. ehk kesktasand, nt perekond kui teatud elulaad; õppimine. Makrotasand kõige laiem, uuritakse ühiskonda tervikuna, nt pere kaasaegses ühiskonnas. Metasotsioloogia, st sotsioloogid uurivad sotsioloogiat ennast. Sotsiol. kolm etappi arengul klassitsism (mida? Objekti objektiivselt), postklassitsism (kuidas? Meetod, ratsionaalsus) ja postmodernism (kes? Subjekt, loomingulisus). Piirangud igal etapil: klassitsismil dogmatism; postklassitsismil tehnokratism ning postmodernismil subjektivism. Sotsioloogia funktsioonid on kirjeldavad(kas? Kui palju?); seletav või tunnetuslik; praktiline; prognoosimine; ennustamine; kriitiline funktsioon – sotsiolo...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Tallinna Tehnikakõrgkool
59 allalaadimist
Juhtimise alused
161
pdf

Juhtimise alused

...el tuginevaid süvaprobleeme. Käesolev konspekt ei sisalda üldjuhul kommentaare teooria ja praktika seoste kohta, sest kogu õppetegevus on üles ehitatud põhimõttele: põhiline osa õppeaine teoreetilisest osast sisaldub konspektis, praktilise juhtimistegevuse võrdlus teaduslike ja teoreetiliste seisukohtadega püüan ma välja tuua oma loengutes, samuti sisaldavad loengud paljusid kommentaare konkreetsetes juhtimissituatsioonides vastuvõetud otsuste põhjendamatuse või põhjendatuse kohta. Oma lähenemises olen käesoleva õppeaine konspekti ja loengud üles ehitanud eelkõige kui juhtimisõpetuse õppeaine, mistõttu olen püüdnud võimalike juhtudel püüdnud kogu õppeprotsessi üles ehitada eelkõige lähtudes tulevaste juhtide ja spetsialistide vajaduste...

Juhtimine -
88 allalaadimist
Psühholoogia alused
53
doc

Psühholoogia alused

...b end testi situatsiooni ja tema poolt antud lahendustes või tõlgendustes kajastuvad ka tema alateadlikud või sissejuurdunud tendentsid,millest ta ise ei pruugi teadlik olla.Tulemuste analüüsil kasutatakse teatud „võtit“, mis põhineb eelnenud uurimustel, kus on välja selgitatud kindlate omadustega isikute reageerimistüübid. c) Küsimustikud 4 (1) Temperamendi- ja isiksuse karakteritestid (2) Isiksuse suunduse testid(huvide,hoiakute,kalduvuste,väärtusorientatsiooni selgitamiseks) Tavaliselt jaguneb uurimustöö 4 etappi: 1. Ettevalmistav etapp:probleemi ja selle tekkeloo selgitamine,kirjanduse ülevaade,vajalike algandmete kogu...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
489 allalaadimist
õiguspsühholoogia
32
doc

õiguspsühholoogia

...elgeid juhendeid selleks,kuidas täpselt tuleks tegutseda. 2.küsimus Psühholoogia ja kriminaal-justiitssüsteem Kuigi tänapäeval jätkatakse katseid viia kokku inimnäo iseärasused ja psüühilised omadused,mis võiksid olla seotud kriminaalse käitumisega,pole teaduslike üldistusteni jõutud. 1939.aastal demonstreeris G.Thornston 175 Nebraska ülikooli õpilasele fotosid 20 kurjategijat,kes olid süüdi mõistetud erinevate tegude eest,paludes üliõpilastel identifitseerida,missuguse kuriteo on üks või teine isik nende arvates toime pannud.Samasugustele järeldustele jõudis E.Kozeny 1962.aastal,tuvastades,et paljudel juhtudel osutus näo ja kuriteo kokkuviimine edukaks. Tänapäevased uuringud on olnud suunatud eelkõige niisuguste stereotüüpide kind...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
504 allalaadimist
Uuringud
5
doc

Uuringud

Sotsioloogiliste uuringute läbiviimine Miks me uurime? Isiklik vaatlus ja kogemus võivad näida kõige täpsemate informatsiooniallikatena. Elu näitab aga, et just endastmõistetavid arusaamu tulebki uurida. Tarkuseterad: 1. töötamine värskes õhus, rõõmus meel ja ohtralt hapupiima lubavad inimesel elada 110 aastat ja kauemgi. 2. kuni viimase ajani elas enamikus ameeriklaste majapidamises koos 3 põlvkonda ja kõik armastasid üksteist. 3. surmanuhtlus vähendab kindlalt ja selgelt raskete kuriteguse hulka. 4. ameeriklaste eluaja pikkuse ja kvaliteedi määravad ära inimese intelle...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
112 allalaadimist
Vaatluspraktika 2010
25
doc

Vaatluspraktika 2010

Jüri Uljas. Vaatluspraktika. Mainori Kõrgkool 2010. 1 VAATLUS Programm Kevad 2010 Jüri Uljas uljas@tlu.ee Eesmärk: Praktika eesmärgiks on sotsiaalpsühholoogiliste teadmiste rakendamine igapäevaelu kontekstis, vaatlusoskuste ning sellealase uurimistöö oskuste arendamine. Tähtaeg: kevad 2010 1-2. Inimese uurimise tasandid. Eetika teaduses. Petmine teaduses. Uurimustele esitatavad nõuded: objektiivsus, seesmine ja väline valiidsus, reliaablus. Teooria ja uurimus. Uuringute alustamine – tutvumine kirjandusega ja andmebaasidega. 3-4. Vaatlus. Vaatluse liigid. Käitumise kaardistamine: Koha-keskne ja indiviidi-keskne kaardistamine. Vaatluse organiseerimine. Vaatlusega seotud ohud ja vead. Nõuded arvestuseks: 1. Loengutest osavõtt on kohustuslik. 2. Iseseisva vaatluse programmi koostamine ja teostamine mitte vähem kui 10 tunni ...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
84 allalaadimist
Mõtlemine
55
doc

Mõtlemine

...viimase sajandi jooksul kõikunud kahe äärmuse vahel Vanem ja levinum etnotsentriline seisukoht – oma kultuur tavad käitumislaad ja mõtteviis on õige ning hea Teiste rahvaste kultuuri peetakse pigem kultuurituseks Seda seisukohta on püütud teaduslikult põhjendada teaduse suure osatähtsuse ja autoriteediga euroopa kultuuris Eriti hoogustus selline tendents evolutsiooniteooria mõjul Teine seisukoht idealiseerib loodusrahvaid ja on euroopa kultuuri suhtes kriitiline – loodusrahvaste elu ja maailmanägemus on terve loomulik ning terviklik Selle seisukoha kõige tulihingelisemad propageerijad ja toetajad olid Diderot ja Rousseau kes väitsid et inimesed on sünnipäraselt head kuid kultuur kallutab nad õigelt teelt kõrvale M...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
219 allalaadimist
Sotsioloogia eksami spikker
5
doc

Sotsioloogia eksami spikker

Sotsioloogia on teadus inimese ühiskondlikust elust, gruppidest,ühiskondadest. Sotsiaalantropoloogia mõista inimekäitumise mitmekesisust, uurib mittemodernseid või ühiskonnas eristuvaid alagruppe. Sotsiaalne kujutlus isikliku kogemuse taga laiem ühiskondlik kontekst. Sotsiaalsed faktid (Durkheim ) on sotsiaalne integratsioon ühiskonnas. F Sotsiaalne integratsioon – abielu, vaenulikkus ja ühtsuse õhutamine katoliikluses on sidemed mis ühendavad üht isikut teisega. F Sotsiaalsed faktid kui indiviidide gruppe kirjeldavad iseloomustused mis tule...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
252 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast - konspekt
14
doc

Ülevaade psühholoogiast - konspekt

...lse arengu etapid; kaitsemehhanismid; unenägude seletamine jne. Neo-freudism – A. Adler, C. C. Jung, K. Horney. Iseloomulik valikuline nõustumine S. Freudi ideedega. Rõhk sugutungilt kui motiveerivalt jõult teistele teguritele. G.C.Jung (nt. unenägude seletamine, arhetüübid,), A.Adler (nt. alaväärsuskompleks, otsus enda nõrkust kompenseerida), K.Horney (nt. kultuuri roll, baasärevus ja –vaenulikkus). E.Fromm (nt. individualiseerumine ja üksildustunne). Biheiviorism - 1913. aastal avaldas John Watson artikli psühholoogiast kui käitumise teadusest. Aastat on kokkuleppeliselt peetud koolkonna algusaastaks, kuigi sellele eelnes rohkelt uurimusi, mis tegid võimalikuks suuna läbimurde. B on võtnud aluseks reflekside uurimisest saadud ideid. Klassikaline tin...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
574 allalaadimist
Majandusalased uurimismeetodid
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

...rida Uurimisküsimuse leidmine • Uued teadmised looduse, inimese ja • Probleem ettevõttes inimühiskonna toimimisest (sotsioloogia, • Puudujääk teoorias majandus, juhtimine) • Avastamata valdkond • Tootearendus • Heureka • Poliitika • ... • Varasemast kodutööst väljak...

Uurimistöö alused -
31 allalaadimist
Sissejuhatus sotsoiloogiasse kordamisküsimused ja vastused
5
doc

Sissejuhatus sotsoiloogiasse kordamisküsimused ja vastused

...t rasketel olukordadel nagu näiteks majanduslikel poliitilistel muudatuste ajal on neid rohkem. Uuringute abil tõlgendas ta neid ja leidis et kui sul on tugev side perekonna ja sõpradega siis nad aitavad sul neid vältida. MW tema mängis suurt rolli praeguste teadlaste uurimuste käsitlemistel. Tema põhiline suunitlus oli see, et uuritava paremini teada saamiseks on vaja panna end tema olukorda. Kuna siis saab teda kõige paremini mõista. Tema jaoks oli sotsiaalne teadmine midagi hoopis teistsugusemat kui reaalne. Kuna kindlalt ei saa midagi väita vaid mõõtmise ja jälgimisega. 3.Sotsioloogiliste uuringute läbiviimine. Kuna sotsiloog tegeleb tänapäeva eluga ja sellega seonduvate tegevuste uurimise ja analüüsimisega siis võib jääda mulje et nad ei avasta mi...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
85 allalaadimist
Nüüdisühiskond
18
pdf

Nüüdisühiskond

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
149 allalaadimist
Ühiskonna riigieksami kokkuvõte
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

NÜÜDISÜHISKOND On selline ühiskonna arengutase mida iseloomustavad tööstuslik kaubatootmine rahva osalemine ühiskonna valitsemises vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus Nüüdisühiskonna kujunemine kestis 19 saj – 20 saj viimane veerand ca 200 a Ühiskond Inimeste omavaheliste suhete kogum laiemas tähenduses inimkonna tekkest nüüdisajani kitsamas tähenduses mingil kindlal ajajärgul näiteks sotsialistlik ühiskond Teadusliku õpetuse ühiskonnast lõid K Marx ja F Engels Selle õpetuse järgi moodustavad kõigi inimsuhete aluse ehk baasi inimeste suhted tootmises tootmissuhted Tootmissuhete laad sõltub tootlike jõudude tasemest ja määrab oluliselt millised on näit perekonnasuhted moraal õigus kirjandus ja kunst Võim majanduses riigis ja inimsuhetes Majandus on eelkõige areen kus toimub pidev võitlus suurema võimu saavutamise nimel See seisukoht on peamine alus võimukesksetele läh...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
898 allalaadimist
Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus
27
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus

“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed („Ärikorralduse põhiteadmised“) ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab! 1. Ettevotte_majandusopetuse_aineII07) • Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid, subjektid. (lk 20-41, Sisekeskkond o Juhid o Omanikud o Töötajad • Väline keskkond on vaadeldav mikro- ja makrotasandil o Väline mikrokeskkond ? Tarbijad ? Hankijad ? Konkurendid ? Inimressursid ? Finantsressursid ...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
736 allalaadimist
Ühiskonna konspekt riigieksamiks
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

1.NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond Ühiskond on inimeste omavaheliste suhete kogum. Ühiskonna mõiste hõlmab inimrühmi, keda ühendavad eriomased ja süstemaatilised normatiivsed suhted, s.t et ühte ühiskonda kuulujatel on ühesugused arusaamad asjaajamisest ja koostööst. Inimühiskond on konkreetsest ühiskonna mõiste tarvitusest abstraktsem mõiste, millega ühelt poolt märgitakse inimkonda tervikuna, eeldusel, et inimene on põhiloomuselt sotsiaalne ja niisiis vältimatult mõne inimgrupi liige, mis omakorda puutub kokku või teeb koostööd teise inimrühmaga. Õpetuse ühiskonnast lõid K. Marks ja F...

Ühiskond - Keskkool
111 allalaadimist
27
doc

TMJ3330 “Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed („Ärikorralduse põhiteadmised“) ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab! 1. Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid, subjektid. (lk 20-41, Ettevotte_majandusopetuse_aineII07) • Sisekeskkond o Juhid o Omanikud o Töötajad • Väline keskkond on vaadeldav mikro- ja makrotasandil o Väline mikrokeskkond ? Tarbijad ? Hankijad ? Konkurendid ? Inimressursid ? Finantsressursid o V...

-
52 allalaadimist
Võrdlev poliitika
24
docx

Võrdlev poliitika

...s, kuid samal ajal pidada silmas ka ühiskonna kui terviku vajadusi. Teadvustas liigse egalitarismi probleeme ja rääkis vabaduse ning võrdsuse vastuolust. Almondi ja Verba poolt kasutatud poliitilise kultuuri mõiste allikaks on 3 teadusvoolu – sotsiaalpsühholoogia, sotsioloogia, avaliku arvamuse uuringute metodoloogia areng Poliitilise kultuuri teooriate tekkimise sotsiaalsed allikad - Maailmasõjad – Saksamaa, Itaalia ja Hispaania demokraatiate kokkuvarisemine purustas illusioonid liberaaldemokraatia automaatsest levimisest üle maailma. 50-60ndatel muutusid paljud kolmanda maailma riigid autoritaarseteks. 80ndate lõpus toimus Ida Euroopa riikide üleminek demokraatiale, kuid eri riigid tegid seda erineva kiiruse ja edukusega. Missuguste riikide uurimise alusel ...

Võrdlev poliitika - Tallinna Ülikool
122 allalaadimist
Sotsioloogia eksam - raamatuküsimused I
7
doc

Sotsioloogia eksam - raamatuküsimused I

I pool (raamat) 1. Sotsiaalsed faktid (enesetapud, valimistest osavõtt, asjastamine, subjektiivne reaalsus) Sotsiaalsed faktid on igapäevaelus mingi grupi liikmete poolt tehtud otsused. Sotsiaalsed faktid kirjeldavad pigem kollektiivi kui kui selle üksikuid osasid, indiviide. Nt lapsi sünnitavad naised küll individuaalselt, kuid nende eraldi faktide summa moodustab sündmuse, mis on omane ühiskonnale. E. Durkheim pani aluse kaasaegsele sots.teooriale. Väitis, et sots.fakte tuleb seletada teiste sots.daktide abil, viidates seletuses sots.struk...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
121 allalaadimist
Sotsioloogia eksamiküsimuste vastused
16
doc

Sotsioloogia eksamiküsimuste vastused

... Religioon on ta arvates ürgseim kõikidest sotsnähtustest. 5. M. Weber: bürokraatia, ratsionaalsus, mõistmine, ideaalne tüüp - ük muutub järjest bürokraatlikumaks/ratsionaalsemaks, rats organisats on ük möödapääsmatu saatus. Rajas mõistva sotsioloogia, tegevuses alati mõte. Ideaalne tüüp tõstab esile analüüsitava sots reaalsuse tüüpilised küljed, olles mõtteline konstruktsioon. 6. Argimõtlemise olemuslikud tunnused - mitteusaldatavad, selektiivsed vaatlused, liialdatud üldistamine, põhjendamata otsused, pinnapealsed järeldused, olulise/ebaolulise eraldamatus. 7. Sotsiaalsed faktid ja nende uurimine - fikseeriv ja kirjeldav sots tegelikkuse fragment (massikäitumine, inimtegevuse produkti...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
301 allalaadimist
Sotsiaalpsühholoogia
56
doc

Sotsiaalpsühholoogia

...P koht teaduste süsteemis SP kui inimestevaheliste suhete ruumi analüüsiv, siin ilmnevaid seaduspärasusi välja toov teadus SP seosed teiste uurimistraditsioonidega: ajalooline psühholoogia ja antropoloogia, isiksusepsühholoogia, keskkonnapsühholoogia, sotsioloogia, kultuuriuuringud. Sotsioloogiline SP ja psühholoogiline SP?! SP rakendusvaldkonnad ja väljundid: juhtimine ja liidriksolek, mõjutamine/reklaam, kaasamine, koostöö, läbirääkimised, grupiteraapiad, konfliktilahendamine … Social Psychology Network: In these pages, you'll find more than 17,000 links related to psychology.  "http://www.socialpsychology.org/"http://www.socialpsychology.org/ INIMSUHETE AJALUGU Evolutsioon ja antropogenees Kreatsionism vs ...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
407 allalaadimist
Filosoofia 12 klass konspekt
37
doc

Filosoofia 12.klass konspekt

... dominiiklaste ordusse Õppis oma aja kuulsama teadlase ja teoloogi Albertus Magnuse käe all Kölnis ja Pariisis Tegutses Pariisis ülikoolis õppejõuna Tuntuimad teosed on “Summa Theologiae” (teoloogia summa ) ja “Summa contra gentiles(summa paganate vastu) summa on teadusliku töö vorm põhiliselt käsitleb oma teostes kristliku ilmutuse ja usu ning inimmõistuse vahekorda ta ei näinud usu ja mõistuse vahel mingit vastuolu. Usutõdesid ei vaidlustatud mõistus pidid tegema oma järeldused kasutades Aristotelese loogikat. Katoliku õpetuse arendamisse antud pannuse eest kanoniseeriti ta 1323 aastal pühakuks 1252a läks ta Pariisi magistrikraadi omandama 1272.a astus uue studium generale Napolis 1274.a akguses saatis paavst ta Teisele Lyoni kirikukogu...

Filosoofia - Keskkool
132 allalaadimist
Sissejuhatus etnoloogiasse eksamikonspekt
20
doc

Sissejuhatus etnoloogiasse eksamikonspekt

... tasand. 7 • Ei sobi „projektilaadsetesse” olukordadesse, et on grupp uurijaid ja viibitakse lühikest aega kuskil. Osalev vaatlus on individuaalne meetod. Välitööde päevik: • Spontaansuse ja teadusliku ranguse vahekord. Oluline on igapäevaste muljete vahetu jäädvustamine. • Liiga spontaanset päevikut ohtlik pidada, seda võidakse uurija vastu ära kasutada. Valik meetodeid: • Võrgustikuanalüüs – inimese/grupi suhtlusringkonna väljajoonistamine; nõuab rohkem vaatlust kuna inimeste jutu järgi päris ei saa. • Genealoogiline meetod – kohalike abiga sugupuude välja joonistamine • Ankeetuurimused – väga indiviidikesksed • Sümboliliste inter...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
182 allalaadimist
Tarbimissotsioloogia eksami kordamisküsimused ja vastused
17
rtf

Tarbimissotsioloogia eksami kordamisküsimused ja vastused

...ke See on tarbimise üks peamisei tähendusi me näeme seda ja assimileerime seda oma ellu nii praktiliselt kui intellektuaalselt läbi oma vajaduste ja soovide Selline maailmavaade eraldab subjektid ja objektid viib nad teineteisest võimalikult kaugele 7 Marx kasutab võõrandumise mõistet kirjeldamaks mitut erinevat aspekti tarbimise juures Millised on need aspektid Marx 1818 1883 : subjekti ja objekti dialektika peaks eeldama et nende vastastikune suhe inimene ja keskkond on orgaaniline ja läbipaistev Kuna tootmisvahendid ei ole nende omad peavad töölised muutma oma tööjõu objektiks Töö mis on Hegeli mõttes kõige olulisem inimese muutusi toov jõud on nüüd kui tarbekaup *Töö ei tähenda enam suhestumist maailmaga läbi...

Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
63 allalaadimist
Sotsioloogia eksam - raamatuküsimused II
7
doc

Sotsioloogia eksam - raamatuküsimused II

...konoomilise staatuse indeksit (SES). See põhineb inimese sissetuleku, tema elukutse sotsiaalse prestiiži ja inimese poolt omandatud hariduse kombinatsioonil. SESi kasutatakse inimse sotsiaalse klassi hindamiseks. Sotsiaalne klass on arvatavasti kõige võimsam sotsiaalteaduslik muutuja, kuna peaaegu kõik teised meile huvi pakkuvad muutujad, keskmisest elueast kuni eluga rahuloluni, on sotsiaalsest klassist mõjutatud. Defineerimiseks on mitu võimalust: kasutada inimese reputatsiooni kogukonnas, kasutada tema eluviisi või inimese enda klassikuuluvuse määratlust. Kõik need meetod põhinevad aga üksikindiviidi tunnustel ja on seega paljudele sotsioloogidele kasutuskõlbmatud. Konfliktiteoreetilisest käsitlusest väljakasvanud alternatiivne lähenemine keskendub in...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
Filosoofia
6
docx

Filosoofia

... islamimaailmas. Protestidest võtsid osa sajad tuhanded moslemid. Mõningad meeleavaldused võtsid äärmusliku   pöörde, kus põletati Taani lippe ja hukkusid kümned inimesed Kas Jumal on olemas? Huvitav, et seda nii ägedalt arutatakse. Viimatiste uurimuste põhjal usub maailmas üle 90% inimestest Jumala või mingi kõrgema võimu olemasolu. Miskipärast oodatakse neilt, kes usuvad Jumala olemasolu, et nad tõestaksid, et Ta tõepoolest eksisteerib. Jumal on olemas ja lõpuks teab igaüks, et Ta on olemas. Tõsiasi, et mõned nii agressiivselt püüavad Jumala olemasolu ümber lükata, on pigem argument Tema olemasolu kasuks. Ma arvan, et Jumal on olemas, kuid mitte tõepärasena ja ta eksisteerib vaid siis, kui teda väga uskuda. Jumal a olemasolu on ...

Filosoofia - Eesti Maaülikool
248 allalaadimist
Filosoofia p eriood
20
docx

Filosoofia p?eriood

...nasid filosoofiaajaloos esmakordselt pilgu looduselt inimesele 2 Esmakordselt muutsid mõtlemise enda mõtlemisaineks Uurisid mõtlemise tingimusi võimalusi piire 3 Allutasid eetilised väärtushinnangud mõistuspärasele vaatlusele Avasid võimaluse eetika teaduslikule käsitlusele SOKRATES 469 399 Ei ole ise mitte midagi kirjutanud Teame temast tänu ta õpilasele Platonile; Platoni dialoogid Apologia Kritonja Symposion Aristophanes suhtub temasse irooniliselt ja vaenulikult Xenophon on kõva sõjaajaloolane Aritoteles oli Platoni õpilane Sokratest on võrreldud Kristusega mõlemal traagiline surm kumbki ei kirjutanud midagi teame vaid nende õpilaste kaudu Kiviraiduri ja ämmaemanda poeg Sophronika + Phainarethe Muusaline ja güm...

Filosoofia - Keskkool
20 allalaadimist
Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

...L JA MADALAMAL See millise tulemuse Te saate sõltub sellest milline grupp võetakse normide moodustamise aluseks e millise grupiga teid võrreldakse Kui normid moodustatakse suhteliselt võimekama ühiskonna osa üliõpilaste alusel nagu paljudes psühholoogilistes uurimustes siis teie tulemus on tõenäoliselt madalam kui oleks see võrdluses Eesti keskmisega 85 115 punkti saanud inimeste tulemused loetakse keskmisteks; 116 130 IQ punkti saanud inimesed on kõrgete vaimsete võimetega ja üle 130 punktise tulemusega inimesed aga vaimselt väga andekad 70 84 punkti saanud inimestel on madalad vaimsed võimed alla normi e alla 70 IQ punkti arvestatakse vaimset alaarengut mis omakorda jaotub tinglikult neljaks rühmaks: 1 IQ 55 69 kerge alaaren...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
281 allalaadimist
Psüholoogia harud ja rakendamisvõimalused
15
doc

Psüholoogia harud ja rakendamisvõimalused

...oogias ilmneb see probleem eriti loomkatsete puhul: loomadel täheldatud selged nähtused ei ilme tingimata inimese käitumises ( näiteks: tingitud reaktsioonid kui õppimisilming. Pavlovi tingimuste katse – LISA 2). Kuigi nn näha, et eksperimendid ei täida alati kõiki teaduslikele meetoditele esitatud nõudeidn on katse siiski ainuke võimalik vahend tõestamaks, et just teatud tegur on uuritava nähtuse esinemise põhjuseks. Kuna tegurid tehakse kindlaks tavaliselt mingi teooria põhjal, on teooriate kontrollimiseks katsed asendamatud, ehhki nad pole aisaks teadmiste hankimise vahendiks psühholoogias. 4.2 Väliuuringud Väliuuringu all mõeldakse laboratooriumist väljaspool toimuvat süstemaatilist teadmiste kogumist, mis tagatakse planeeritud meetodit või aparaat...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
162 allalaadimist
Filosoofia konspekt
26
doc

Filosoofia konspekt

...gi laenu või võtan kätte ja elan 100 aastaseks. 2. filosoofia kui maailmavaade, ehtne kujutlus ümbritsevast maailmast. See kujuneb stiihiliselt, praktiliste elutõdede kogemisel (nt lähen -30 pakasega paljujalu jooksma) või teaduslikult, teaduslike teadmiste baasil: ?????????stiihiline maailmavaade- praktiline, kujuneb elukogemuste baasil ?????????teaduslikmaailmavaade- kujuneb teaduslike teadmiste baasil. Kujuneb ka autodidaktiliselt ehk iseõppimise teel (nt Prantsuse sotsialistist poliitik P.J.Proudhon (1809-1865) ütles enda kohta- kõik, mis ma olen elus saavutanud, olen saavutanud tänu meeleheitele). ?????????institutsionaalselt ehk teadusliku maailmavaate kujundamis...

Filosoofia - Kutsekool
338 allalaadimist
Filosoofia eksami spikker 2
3
docx

Filosoofia eksami spikker 2.

...lämmastiku väljastusele maapind maakidele maak näiteks uraanile see aatomienergiale mida võib vabastada hävituseks või rahumeelseks kasutuseks ” Heidegger 1989: 1203 1204  Demarkatsiooniprobleem teadusfilosoofias Falsifikatsiooni nõue võimaldab tõmmata piiri teaduslike ja mitteteaduslike väidete religioon metafüüsika pseudoteadus vahele Niisugust piiri kehtestamist nimetatakse demarkatsiooniks Vajaduseteooria põhiküsimuseks on “demarkatsiooniprobleem”: kuidas tõelisi vajadusi eristada vajadustele sarnastest fenomenidest nii et vajaduste hulk ei piirduks üksnes n ö ellujäämisvajadustega vaid arvestaks ka isiksuse vaimsete hingeliste ühiskondlike jt huvidega ja teistpidi—et käsitlus ei tingiks kvaasi ja pseudovajaduste haaramis...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
212 allalaadimist
Tervisepsühholoogia konspekt
19
docx

Tervisepsühholoogia konspekt

...ud käitumine: Weinstein, 1987a. Üks põhjus, mispärast inimesed mittetervislikku eluviisi jätkavad, on see, et on tegemist ebaadekvaatse riski ja vastuvõtlikkuse/seotuse mõju tajuga. See on ebarealistlik optimism. See, kuidas ma tajun riski. Oma uurimustes on palunud hinnata isikutel terrviseprobleeme võrreldes teistega (minu omad vs teiste omad) ja need teised on samasugused (vanus, sugu jm). Kas Sinul oleks suurem/võrdne/väikesm võimalus saada sama haigus, mis teistel. Nt allergia. Enamiku arvates oli neil väiksem võimalus neid terviseprobleeme saada. Neli kognitiivset faktorit, mis võiksid ebarealistlikku optimismi kirjeldada: • Puudub isiklik kogemus või on see vähene/ebapiisav. Nt kui ei ole ise põdenud. ...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
240 allalaadimist
Psühholoogia konspekt powerpoint
167
ppt

Psühholoogia konspekt powerpoint

... käitumisele Psühholoogide ametikohtade jagunemine APA 1995 järgi Psühholoogia on (püüab olla) teadus nähtus ? küsimus ? hüpotees (ennustus) ? uurimus ? järeldus ? teooria ? tegelikkuse seletamine,ennustamine Teadusliku meetodi etapid 1. Probleemi defineerimine. 2. Probleem tuleks seostada juba olemasolevate teooriate ja varasemate uuringutega. 3. Uurimusprotseduuride kindlaksmääramine. 4. Andmete kogumine ja analüüsimine. 5. Uuringutulemuste alusel teooria ümberlükkamine või toetamine. 6. Teadusliku teadmise kohandamine uuringu tulemustega. Psühholoogia uurimismeetodid: • Vaatlus – ei mõjutata uuritava nähtuse kulgu • Eksperiment - nähtuse esilekutsumine, mõjutamine spetsiaals...

Psühholoogia - Kutsekool
117 allalaadimist
Loogika aine ja ajalugu
20
doc

Loogika aine ja ajalugu

...tes islamimaades näiteks Pärsias suhtuti loogikasse al Ghazali eeskujul pigem kui tööriista mida muuseas saab oma filosoofiavastastes rünnakutes kasutada ka islami teoloogia Seetõttu jätkati Pärsias käsiraamatute ja kommentaaride kirjutamist iseseisvate loogikauurimustega aga ei tegeldud 2 2 2  Loogika taastärkamine Euroopas Canterbury Anselm 1033 1109 kasutas oma tuntud teoloogiaalastes teostes antiikajast tuntud loogikameetodeid ning rajas sellega eriti katoliikluses hiljem väga thtsaks muutunud teoloogilise traditsiooni Otseselt loogikaga Anselm palju ei tegelenud küll aga tegi seda Peter Abelard 1079 1142 Boethiusest ja Anselmist mõjutatud Abelard tõstis oma kommentaaridega Aristotelese ning Porphyriose klassikalistele tekstidele keskaegs...

Loogika - Tartu Ülikool
62 allalaadimist
Sotsioloogia uurimismeetodid - EKSAM
45
docx

Sotsioloogia uurimismeetodid - EKSAM

...moloogiline päritolu- „Tee sinna”, kreeka keelest meta- taha, järgi, üle, kuhu; thodos: `tee, käik, minemine. 3.Paradigma- muster, eeskuju, näide, aga ka eelarvamus. viis vaadata maailmale läbi teatud mustri, millega kaasnevad ka konkreetsed retseptid teaduslike probleemide lahendamiseks. Paradigma toetub teatud filosoofilistele ja tunnetuslikele eeldustele. 4.Metodoloogia- õpetus teaduslikest meetoditest, sellest, millistele nõuetele peavad kasutatavad u urimismeetodid vastama ning milline on nende abil saavutatud teadmiste väärtus. 5.Metoodika- uurimuses kasutatavad meetodid. Uurimuse metoodika peab olema metodoloogiliselt põhjendatud. 6.Esimene metodoloogiline nõue- meetodid peavad vastama uurimisobjektile, aga ...

Sotsioloogia -
53 allalaadimist
Esteetika eksamikonspekt
21
doc

Esteetika eksamikonspekt

...kogeda esteetiliselt Esteetilise hoiaku objektiks saab olla mis iganes asi mis iganes tüüpi objekt Esteetilise hoiaku objektideks võivad olla loodusobjektid nt udu merel – Bullough abstraktsed objektid kujutlusvõime looming ja loogilised suhted – Stolnitz teaduslikud teooriad teadusilosoof McAllister hallutsinatsioonid roosad elevandid – Tomas Normatiivne aspekt: moodustub küsimustest Miks peaks objekte kogema esteetilisest hoiakust lähtuvalt Miks me soovime vaadata kuulata jms esteetiliselt Kuidas õigustada esteetilist hoiakut Episteemiline kaalutlus: Esteetiline hoiak annab teadmist – see on objekti tunnetamise eeltingimuseks Schopenhauer: esteetilises kaemuses – objektiivselt vabana tahtest ja asjade suhtest tunnetame – saame ...

Filosoofia - Tartu Ülikool
251 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse
9
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse

...istele uuringutele (32–34). Sotsiaalseid uuringuid läbi viies tuleb arvestada ka teadusväliste tegurite mõjusid. Need teadusvälised tegurid on väärtushinnangud, sõltuvus uuringute finantseerimisest ja uurijate ning uuritavate poolne pettus. Väärtushinnangud – teadusliku meetodi üks alustugesid on püüe olla väärtusneutraalne, st vaba uurija isiklikest väärtushinnangutest. Potentsiaalne konflikt objektiivsuse taotluste ja tegevuse vahel, kas saab korraga teha head ja luua head sotsioloogiat? Finantseerimis allikad – on küllaldaselt näiteid selle kohta, et finantseerijad mõjutavad seda, mida uuritakse ja kuidas uurimistulemusi kasutatakse. “Kes maksab , see tellib muusika” Pettus – iga uurimismeetod sisaldab endas teatud pettuse elementi, ka liht...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
222 allalaadimist
Euroopa ideede ajalugu
72
docx

Euroopa ideede ajalugu

...tilised ideed – riik, demokraatia etc Moraalifilosoofia Varauusajal räägiti praktilisest filosoofiast, mis jagunes kolmeks – eetikaks (üksikisiku elu), ökonoomikaks (perekonnaelu) ja poliitikaks (ühiskondlik elu). Eetika – inimestevahelised suhted (õnn, au...), teaduslik lähenemine sõprusele (mis hoiab sõprussidemeid koos, sõprus erinevate klasside vahel jne). Kuidas see mõjutas poliitilist filosoofiat? Kas inimestevahelised sõprussidemed tulevad poliitikale kasuks või vastupidi - kas poliitiline süsteem peaks olema üles ehitatud nii, et sõprus ei mõjuta poliitikat, nii et poleks korruptsiooni? Poliitiline filosoofia Riik – kuidas on tekkinud, kes peaks valitsema, alamate ja valitsejate õigused ja kohustused; kas alamad võivad valitsejaid ku...

Euroopa ideede ajalugu -
20 allalaadimist
Politoloogia ja poliitika
16
doc

Politoloogia ja poliitika

...t ta nimetas „praktiliseks filosoofiaks“. Nikolo Machiavelli (1469 – 1527) Lahutas poliitikast eetilise ja religioosse aspekti. Nihutas poliitika keskpunkti võimu ja riigi. Sestpeale muutus poliitika keskseks probleemiks võimu saamine ja hoidmine. Poliitika teaduslikku uurimist hakati nimetama riigiteaduseks. Anglosaksi ja romaani kultuuri piirkonnas levis avaram poliitikakäsitus. See pööras tähelepanu riigile, kodanikele (nende poliitilistele õigustele ja tegevusele) ja erakondadele. Tundis alates 18.sajandist (valgustusajastust) järjest enam huvi võimu ja selle kasutamise legitiimsuse vastu. Arusaam võimu jumalikust päritolust asendus vähehaaval käsitusega, et võimu allikaks on rahvas. See käsitus on nüüdisajal valdav. Sõnaseletus Ld lex, legis f. s...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
178 allalaadimist
Õigusfilosoofia ajalugu
110
doc

Õigusfilosoofia ajalugu

...a võrdsete võimalustega liberaaldemokraatlik riik mille põhjal hinnatakse reaalset ühiskonda ja poliitikat ning nende muutmise vajadust ja õigustatust Fileo sofia on tarkuse armastus Filosoofia tegeleb probleemidega millele ei saa vastata traditsionaalsetel teaduslikel viisidel Osadele küsimustele ei anna ka filosoofia vastuseid nt Jumala olemasolu maailma lõpp ja algus jne Eelmise aasta kursusel kirjutas üks tudeng essees: “Tänapäeval teab iga lasteaialaps et teadus vastab kõigile eksistentsiaalsetele küsimustele ” Kuid kas loodusteadus suudab vastata küsimustele miks inimkond elab maa peal Miks just mina näen nende silmadega ja mitte mõnede teistega Kuidas trööstib loodusteadus lapsevanemat kelle laps imikuna sureb Kas loodusteadus v...

Õigus - Tartu Ülikool
358 allalaadimist
Rassid-rahvad ja usundid
32
doc

Rassid, rahvad ja usundid

...olles elavad mingi riigi territooriumi osal põliselt (nt. saamid Norras, sibula-venelased Eestis Peipsi ääres jne.). Hõim - väike algelise kultuuriga etnos. Hõimuliikumised põhinevad rahvaste sugulusel. Hõimuliikumistele andsid olulise tõuke 18.-19. sajandi keeleteaduslikud ja arheoloogilised avastused. Enamasti on nende taga seisnud ka konkreetne poliitiline huvi. Pangermanism - [kreeka keeles pan - kogu, kõik] ühiskondlik poliitiline liikumine, mis taotleb kõigi germaani, peamiselt saksakeelt kõnelevate inimest ühendamist. Tekkis 19. sajandi lõppus Austria-Ungaris. Propageeris Austria-Ungari ühinemist Saksamaaga ja saksluse itta tungi (trang nach Osten). Olid natsionaal-sotsialismi ideelisi lähteid. Panarabism - araablaste ja araabia maade kultuurili...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
438 allalaadimist
Marksism ja postmarksism
23
doc

Marksism ja postmarksism

... põhjus, mis determineerib või koondab järjepideva ühisuse enda ehk siis kultuuri. • Teiseks, kas see põhjus asub kultuurist väljaspool või liigendub kultuur oma sisemiste seaduste abil. Juhuslikkuse printsiipi seletusena, eriti teadusliku seletusena, arvesse võtta ei saa. 1 • Kolmandaks: kui suur peab olema ühisala, mida jagatakse. Kuidas on omavahel seotud mõisted tsivilisatsioon – ühiskond – kultuur – väiksem subkultuur. • Neljandaks: kas ja kuidas transformeeruvad mingi määratletud ühisosa, nt mingi rahvuslikukultuuri-sisesed seaduspärad. Ehk kuidas on seotud kultuuri ja ajaloo ...

Sissejuhatus... -
25 allalaadimist
Turunduse alused
29
doc

Turunduse alused

... 2 Turunduse alused Mainori Kõrgkool Priit Tannik 1.1. Turunduse mõiste ja olemus Turundus ehk marketing (ingl.) on maailmas väga laialt levinud termin. Selle sõna eestikeelseks vasteks pakutakse mõnikord turustamist, mis aga ei hõlma kogu turunduse olemust. Kaasajal vaadeldakse turundust põhiliselt kahest aspektist: 1) filosoofiana, kontseptsioonina 2) juhtimise funktsioonina Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsesside kaudu, saavutamaks ettevõtte eesmärke. Turundus on tegevuste kompleks, mis hõlmab keskkonna analüüsi, turundus uuringuid, toote arendamist, hinna kujundamist, turustuskanalite valikut, müügitoetustegevust ja müüki ennast. Turundus...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
266 allalaadimist
Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks
15
doc

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks

...ja milliseid makse koguda. Haldusõigus reguleerib ametivõimude moodustamise korda ning vastutust haldusõiguse rikkumise eest. Kui riik ei suuda haldusõigusrikkumisi kontrollida, nimetatakse seda haldussuutmatuseks. Õigusriigi olemus ja tunnused Õigusriik – õigusteaduslik termin demokraatliku riigi tähistamiseks; riik, kus valitsetakse õigusnormide alusel, mida järgivad nii valitsetavad kui valitsejad. Õigusriigis toimub kõik seaduslikkuse alusel; seadused peavad olema avalikud; võimude lahusus; demokraatlikud valimised; tagatakse seaduste elluviimine/rakendamine; riik on loodud legitiimsuse põhimõttel; riik kaitseb rahva huve. Avalik ja erasektor ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
776 allalaadimist
Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007
23
doc

Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
94 allalaadimist
Kultuurilugu tekstides
17
docx

Kultuurilugu tekstides

...tismi vaimust kandev, üksik, idealistlik, kompromissitu, emotsionaalne, heitliku meelega. Lihtsa kultuuri, maaelu, laste ja armastuse idealiseerimine. Taustaks vanad tekstid: Homeros, Ossiani laulud. Epistolaarne tekst. 31. Realistliku loomemeetodi eeldused (teaduslik maailmavaade, positivism, kapitalism), olemus ja eesmärgid Vastand romantismile, käsitleb argielu, väldib tegelikkuse idealiseerimist ja üleloomulikkust, meelisaineks lihtrahva elu, mida kujutatakse tõsiselt ja traagiliselt, kapitalism- tootmisviis, mis sündis feodalismi rüpes, kapitalismi arengus kaks ajajärku- monopoliseerimine ja monopolistlik ajajärk, positivism- tunnistas vääraks või mõttetuks palju seinise filosoofia mõisteid ja õpetusi, sest ne...

Infoteadus- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
90 allalaadimist
JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA
13
doc

JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA

Eksamivorm: kirjalik, iga üliõpilane vastab 5 küsimust, iga küsimus 20 %, hinne vastavalt kooli hindamise juhendile. JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED 1. Mis on organisatsioon? Miks on juhi osa oluline organisatsiooni edukas tegevuses? Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematulet, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada. Raul Üksvärav: organisatsioon kujutab ...

Juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
254 allalaadimist
Uurimuse visualiseerimine
16
docx

Uurimuse visualiseerimine

...a analüüsimeetodid 5.1 Hindamine, analüüs ja tõlgendamine Kasutatavat metodoloogiat ja meetodeid tuleks hinnata, kas nad on efektiivsed uurimuse struktureerimisel ning hea kvaliteediga andmete loomisel / kogumisel. See on uurimuse ranguse demonstreerimise oluline osa. Teaduslike metodoloogiate puhul on objektiivsus, kehtivus, usaldusväärsus ja jäljendatavus uurimuse kvaliteedi nurgakivid. Terminite „kehtivus“ ja „usaldusväärsus“ teadusliku tähenduse asemel soovitatakse naturalistlikus uurimuses kasutada väljendit „trustworthiness“. Kehtivus tunneb huvi selle vastu, kas uuringuleiud on loogilised ning uurimise konteksti suhtes usaldatavad.“Trustworthiness“ hõlmab samuti üldistatavust – ulatust, milleni uurimuse leiud on üldisemalt rakendatavad te...

Uurimistöö meetodid -
36 allalaadimist
Kordamisküsimuste vastused
7
doc

Kordamisküsimuste vastused

...eetilist ja eksperimentaalteadust või/ning fundamentaal- (akadeemilist) teadust ja rakendusteadust. Ühiskonna- ehk sotsiaalteaduse alla kuuluvad ajalugu, arheoloogia, etnograafia, majandus- ja sotsiaalgeograafia, poliitilised teadused (politoloogia), majndusteadus, sotsioloogia, psühholoogia, demograafia, õigusteadus, filosoofia jt. TEADUSED FILOSOOFIA FORMAALSED EPIIRILISED TEADUSED TEADUSED Loogika kogemustel matemaatika põhinev ...

Teadustöö alused - Eesti Maaülikool
169 allalaadimist
Uurimismeetod-eksperiment
11
doc

Uurimismeetod: eksperiment

...stab huvi, siis positiivne mõju; kui takistab õppetööd, siis negatiivne mõju. (eportfoolio.opetaja.ee/Members/sirjetoomla/drawer/.../Loeng%202.doc) Uurimuse välist valiidsust ohustavad: • Sõltumatute muutujate ebaselge määratlemine võib muuta kordusuurimuste (replications) tegemise väheatraktiivseks, keerukaks või kogunisti võimatuks • Uurimuse aluseks oleva sihtrühma vähene representatiivsus teadlaste laiemat üldsust huvitava suurema populatsiooni suhtes • Hawthorne’i efekt – arusaamine oma katsejänese-staatusest hakkab psühholoogiliselt mõjutama katseisikute käitumist • Sõltuvate muutujate ebaadekvaatne operatsionaliseeritus – eksperimendis kasutatud sõltuvad muutujad peavad olema valiidsed ka väljas...

Kasvatusteadus ja... - Tallinna Ülikool
39 allalaadimist
Etnoloogia ja kultuurantropoloogia
17
doc

Etnoloogia ja kultuurantropoloogia

...Päevikusse võib kirjutada kõike, ka poliitiliselt mittekorrektset. Salvestab hästi esmamulje. Moodustub teistsugune allikas kultuuriuurimiseks. Päeviku sissekanded ja uurimuse lõpptulemus võivad paljuski erineda (nt Malinowskile ei meeldinud põlisasukad, kuigi tema uurimustes see ei kajastunud). See näitas, et head uurimust saab teha nii vihates kui armastades põliselanikke. Kuigi päevik on spontaanseim viis välitöö kajastamiseks, peab siiski mõtlema, mida päevikusse kirjutada, sest lõpuks jõuavad need ikkagi arhiivi, kus ükskõik kes neid lugeda võib. Valik meetodeid 1. Võrgustikuanalüüs – teha kindlaks inimeste suhtevõrgustik, kes kellega suhtleb 2. Genealoogiline meetod 3. Sümboliliste interaktsioonide analüüs – suunatud inimeste vahelisele mi...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
190 allalaadimist
Juhtimise aluste kordamine eksamiks
43
docx

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

...ste teguritena esile kommunikatsiooni, grupidünaamika, motivatsiooni, eestvedamise; ? 2) selgitab käitumise uuringute tulemuste rakendamise võimalusi; ? 3) koondab ühte mitmete uurimisvaldkondade tulemused, nagu juhtimine, psühholoogia, sotsioloogia, antropoloogia, majandusteooria; ? 4) rõhutab organisatsiooni liikmete kui aktiivse ressursi tähtsust passiivse töövahendi asemel ? ? Kvantitatiivne käsitlus ? 1) pakub praktilisi abivahendeid otsustamisel; ? 2) arendab kvantitatiivseid töövahendeid kaupade ja teenuste tootmise juhtimiseks (operatsioonide analüüs ja juhtimine); ? 3) algatab arvutitel baseeruvate informatsioonisüsteemide arendamise. ? ? Kaasaegsed käs...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
184 allalaadimist
53
odt

...URIMUSED – einevad kahes vormis: o Ilmajätmise uurimused o Rikastamise uurimused Kui osalejatele luuakse juhuslikult erinevad tingimused, peaks olema võimalik teha paremaid põhjuslikke järeldusi, kui korelatsiooni uurimustes. 8.Teiste aitamine ja moraalne areng • Kuigi enamik inimesi usub, et teiste kahjustamine on väär, esineb teiste aitamiseks mõeldud prosotsiaalse käitumise konseptsiooni kohta märkimisväärset ebaselgust. Prosotsiaalse käitumise areng • EKPERIMENTAALSED UURIMUSED – varem katsetasid teadlasid eksperimentaalsete uurimustega, et selgitada põhjalikult välja prosotsiaalse käitumise põhjusi. 1970-...

-
71 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused ja vastused
28
doc

Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused ja vastused

...otsessid mõtlemine ; 2 2 Emotsionaalsed protsessid; 2 3 Tahtelised protsessid Aistingute klassifikatsioon 3 1 Eksterotseptiivsed aistingud 3 2 Interotseptiivsed aistingud 3 3 Proptiotiivsed aistingud Psühholoogiate klassifikatsioon 4 1 Eelteaduslik psühholoogia; 4 2 Filosoofiline psühholoogia; 4 3 Teaduslik akadeemiline psühholoogia Psühholoogia peamised ülesanded 5 1 Psühholoogiliste nähtuste/seisundite kirjeldamine: mille põhjal ma ütlen et tunnen end nii nagu ma tunnen; 5 2 Psühholoogiliste nähtuste/seisundite seletamine põhjuste otsimine : miks ma tunnen end nii nagu ma tunnen; 5 3 Psühholoogiliste nähtuste/seisundite ennustamine: Kas laps kes vaatab palju vägivaldseid filme on ka ise vägivald...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
731 allalaadimist
Psühholoogia konspekt
15
doc

Psühholoogia konspekt

... lastelt mis sees on. Vastus: "kommid", hiljem väidavad kõik 3. aastased, et arvasid seda kohe algusest peale Rahvapsühholoogia – tüüpilised teadmised inimese hinge- ja vaimuelu nähtuste, käitumise kohta nt arvamus, et ainulapsed närvilisemad, vähem sotsiaalsed. Uurimustes ei vasta tõele. Enamusel juhtudel ei vasta rahvuse stereotüübid tegelikele isiksuseomadustele! Eraldi kasvanud kaksikud väga sarnased – seega kasvatuse mõju väike. Vanematel ei ole olulist mõju iseloomuomadustele, kuid nendest oleneb väärtushinnangute, harjumuste ja hoiakute kujunemine. Psühholoogia: üldiste seadustpärasuste uurimine eksperimentaalselt, väited ümberlükatavad, teadmised vastastikku kontrollitavad (tulemused avaldatakase avalikult, et teised saaksid kontrollid...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
Sotsioloogia konspekt
9
docx

Sotsioloogia konspekt

SOTSIOLOOGIA Sotsioloogia- mõiste on tulnud prantsuse filisoofilt Auguste Conte´lt, kes on sotsioloogia rajaja. Esindas positivismi e tunnetamine baseerub teaduslikel teadmistel. Peateos „ Positiivse filosoofia kursus“- 6 teadust, k.a sotsioloogia. Positivism- põhineb arusaamal, et teadus saab olla väärtushinnangutest vaba ja objektiivne. Sotsioloog- peab tundma matemaatikast filosoofiani. Sõna on pärit „socio“ e ühendama, liitma „socius“ e kaaslane ühiskonnas „societas“ ehk ühiskond „logos“ ehk teadus, õpetus Sotsioloogia- e õpetus /teadus ühiskonnast Teadus, mis uurib ühiskonda, sellle allsüsteeme ja ühiskonnaliikmet...

Sotsioloogia - Kutsekool
52 allalaadimist
Sissejuhatus kultuuriteooriasse
15
doc

Sissejuhatus kultuuriteooriasse

...kultuur, mis on tuletis majanduslikust korrast. Darwin- evolutsiooniteooria. Järkjärguline areng on teinud meid sellisteks nagu me oleme. Comte- positivismi rajaja. Räägib ka sellest, kuidas me saame tegelikkusest järjest paremini aru, meie teadmine jõuab teadusliku tunnetuseni ja selle abil on võimalik lahendada kõik inimkonna eesseisvad probleemid. Kõik need teoreetikud ütlevad, et muutumine ajas= muutus paremuse poole. 20. Millised on XIX sajandi arengunarratiivide põhiargumendid ja milles seisneb nende problemaatilisus? Kõigepealt: HEGEL- „Ajaloo filosoofias“ räägib sellest, kuidas absoluutne idee järjest paremini ja täiuslikumalt avaldub meie ajaloolises elus. Kuidas elu muutub sellega seoses ratsionaalsem...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
435 allalaadimist
Filosoofia gümnaasiumile
27
docx

Filosoofia gümnaasiumile

...uulub mingi määratluse alla (nt mingi ese on määratud ajas, ruumis jne), kui ka üldine olemine e puhas olemine, mis on määratlusest vaba. See teeb üldisest olemisest eimiski, see on lihtsalt üldine mõiste. Hegel peab väärtusetuks mõtlemist, mis on loogiline ja teaduslik, võtmata arvesse vastuolusid ning proovimata neist leida sünteesi, mis pole loogiline. Mõtlemine pole staatiline (nt inimene mõtleb enda jaoks millegi selgeks ning nüüdsest see ongi nii). Loodusfilosoofia – Hegel ei ole loodusest vaimustuses, ta peab seda osaks süsteemist ning leiab, et see on teisitiolemise valdkond ehk teatud vastand iseeneses olemisele. Leiab, et ei ole määratletud aja ja ruumiga. Näiteks asjad asuvad konkreetses ajas ja ruumis, ent loodus mitte. Suvaline ...

Filosoofia - Keskkool
26 allalaadimist
T e a t a   v e a s t