Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millist mobiilsuse liiki kujutab tabel ?
 • Milline järgmistest väidetest kinnitab kõige mobiilsus ?
 • Mitu tuhat erinevat keelt 21. Kas domineerib ülenev või alanev mobiilsus ?
 • Keskklass Ülemklass KOKKU raske likvideerida ?
 • Milline järgmistest väidetest võiks olla 36. Milline olukord kujutab rollikonflikti ?
 • Mis võtab paljud asjad kahtluseta omaks; näiteks: maailma indikaator ?
 • Kes ei oska enam eesti keelt ?
 • Mida uuriti Eesi viimases rahvaloenduses ?
 • Milise hüpoteesi võib püstitada Abraham mudeliga ?
 • Millist kapitali liiki uurib võrgustikuanalüüs ?
 • Milline väide on materialistlik ?
 • Millisel juhul võib öelda, et haridussüsteemi avatum ?
 • Milline on teadlase roll ?
 • Millisel tasandil ühiskonda uurida ?
 • Milline on inimloomus ?
 • Kuidas tuleb inimest uurida ?
 • Mis hoiab ühiskonda koos ?
 • Kuidas ühiskond areneb ?
 • Mis määrab inimese arengu ?
 • Mille alusel inimesi klassidesse jaotada ?
 • Millised klassid on olemas ?
 • Millest sõltub ebavõrdsuse tase ühiskonnas ?
 • Miks inimene rikub norme ?
 
Säutsu twitteris
SISSEJUHATUS SOTSIOLOOGIASSE, EKSAMI KÜSIMUSED
 • Sotsioloog tahab uurida, kuidas inimese haridus ja sotsiaalne päritolu mõjutavad tema sissetulekut. Mis on selle uurimuse sõltumatu(d) muutuja (d)?
 • Sissetulek
 • Haridus ja sissetulek
 • Haridus ja sotsiaalne päritolu
 • Sotsioloogid uurisid perekondi, kus kasvasid väikesed lapsed, et näha kuidas vanemad lapsi kasvatavad. 10 aastat hiljem uurisid nad neid lapsi, et näha milline on nende edasijõudmine koolis. Millised andmed sellisest uurimusest saadakse?
  läbilõikeline tähendab, et iga uuritava inimese kohta kogutakse andmeid vaid korra. Longitudinaalne tähendab, et iga inimese kohta kogutakse andmeid erinevatel ajahetkedel.
 • Longitudinaalsed
 • läbilõikelised
 • Milline uurimustulemus on paremini kooskõlas konfliktiteoreetilise stratifikatsiooni (kõrgematel positsioonidel on rikaste vanemate lapsed, kihistumine ) teooriaga?
 • Intelligentsuse korrelatsioon inimese sissetulekuga on 0,30, isa sissetuleku korrelatsiooni inimese enda sissetulekuga on 0,45
 • Intelligentsuse korrelatsioon inimese sissetulekuga on 0,45, isa sissetuleku korrelatsioon inimese enda sissetulekuga on 0,30
 • Milline olukord on näide sotsiaalsete normide internaliseerimisest?
  (Internaliseeritud reegleid ja norme täidab inimene vabatahtlikult ning nende vastu eksimine toob kaasa ebameeldivaid emotsioone).
 • Inimene ei taha olla ilma söögita, kuna see on tema jaoks ebameeldiv
 • Inimene ei taha valetada, kuna see on tema jaoks ebameeldiv
 • Inimene ei taha valetada, kuna kardab, et tema lähedased saavad sellest teada
 • Milline neist väidetest ei sobi kokku ratsionaalse valiku teooriaga?
  (Inimene üritab igas olukorras oma kasu maksimeerida)
 • Inimesed pole alati ratsionaalsed , aga mitteratsionaalset käitumist võib lihtsuse huvides ignoreerida
 • Iga inimene on unikaalne ; erinevate inimeste käitumist ei saa seletada samade printsiipide alusel
 • Kui me vaatleme abielupaare, siis peaks ilmnema positiivne korrelatsioon abikaasade ilu vahel
 • Mees ei suuda enam üksindust taluda ja teeb enesetapu. Millise enesetapu vormiga on tegu Durkheimi teooria järgi?
 • Anoomiline
 • Antisotsiaalne
 • Egoistlik – (Sotsiaalsete suhete puudumise, teisest inimesest võõrandumise tagajärjel toimuv suitsiid )
 • individualistlik
 • Inimeste elu on väga halb ja nad on kaotanud lootuse , et olukord paraneb . Kas sellises olukorras võib James Davies ´i teooria järgi tekkida revolutsioon ?
 • Jah
 • ei – (Davies: revolutsiooni põhjustab enamasti ootuste ja tegelikkuse erinevus.)
 • Millised on demograafia ülemineku ajal toimuvad peamised muudatused?
 • Suremuse langus, sündimuse langus
 • Suremuse langus, sündimuse tõus
 • Suremuse tõus, sündimuse langus
 • Oswald Spengler kasutas “habituse” mõistet nagu Pierre Bourdieu . Kas võib olla, et Spengler “näppas” mõiste Bourdieu´lt?
 • Jah
 • Kindlasti mitte – (Spengler elas enne Bourdieu’d)
 • Ma ei tea täpselt, aga põhimõtteliselt on see võimalik
 • Internet leiutati USA-s; tänapäeval on see levinud juba kõikjale üle maailma. Millist muutuste teooriat need sündmused kinnitavad?
 • Evolutsionism
 • Diffusionism
 • Tsükliteooria
 • Mida väidab Max Weber teoses “ Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim”?
 • Protestantlik religioon soodustas kapitalismi teket
 • Protestantide sissetulek on kõrgem katoliiklaste omast
 • Kapitalism soodustas protestantliku religioni teket
 • Milline võiks ola pluralistlik kriitika eliiditeooria suhtes?
 • Eliiditeooria ülehindab erinevate gruppide võimet samaaegselt poliitilisi otsuseid mõjutada
 • Eliiditeooria alahindab eliidi siseseid konflikte
 • Nii a kui b
 • Millises ühiskonnas peaks olema rohkem vallalisi mehi rohkem kui vallalisi naisi ( eeldusel , et mehi ja naisi sünnib võrselt)?
 • Polügüünses- mitmenaisepidamine
 • Polüandrilises- mitmemehepidamine
 • Monogaamses
 • Kumb väide peaks vastama tõele funktsionalistliku hariduse teooria järgi?
 • Inimese tööalane edu sõltub sellest, kui palju ta on tegelikult koolis õppinud, mitte sellest kas tal on diplom kooli lõpetamise kohta või ei ole
 • Inimese tööalane edu sõltub sellest, kas tal on diplom kooli lõpetamise kohta ja mitte sellest kui palju ta tegelikult õppinud on – (Diplom on signaaliks tööandjale inimese oskuste kohta.)
 • Milline neist printisiipidest ei ole osa Max Weberi bürokraatia mudelist?
 • Bürokraate edutatakse nii kaua kuni nad oma töökohustustega enam toime ei tule
 • Bürokraate võetakse tööle ja edutatakse oskuste eest
 • Bürokraatia on hierarhiliselt organiseeritud
 • Bürokraadi töös on olulisel kohal kirjalik asjaajamine
 • Mitmed sotsioloogid on väitnud, et religioon on ühiskonna jaoks vajalik. Millst paradigmat selline väide esindab?
 • Interaktsionism
 • Funktsionalism
 • konfliktiparadigma
 • Milline järgmistest väidetest kinnitab kõige paremini lingvistilise relatiivsuse hüpoteesi?
 • Mõned keeled on teineteisest väga erinevad
 • Maailmas on mitu tuhat erinevat keelt
 • Sama mõtte tõlkimine ühest keelest teise on tihti väga raske
 • Mis võib olla selle põhjuseks, et vaesemate ühiskonnakihtide esindajad sooritavad kõige rohkem kuritegusid?
 • Vaestel pole muud võimalust elatusvahendite hankimiseks kui kuritegevus
 • Vaeste keskmine intelligentsus on madalam kui jõukalt elavate inimeste oma
 • Vaeste piirkondades üles kasvavatel noortel on rohkem kuritegelikke eeskujusid
 • Nii a, b kui c võivad õiged olla
 • Nii a kui c võivad õiged olla
  Allpool on kujutatud mobiilsustabel. Oletame, et inimesed jagunevad kolme klassi: töölisklass (kõige madalama prestiižiga), keskklass ja ülemklass (kõige kõrgema prestiižiga).
  Lapse sotsiaalne positisioon
  Töölisklass
  Keskklass
  Ülemklass
  KOKKU
  Töölisklass
  30%
  20%
  10%
  60%
  Keskklass
  10%
  15%
  5%
  30%
  Ülemklass
  0%
  5%
  5%
  10%
  KOKKU
  40%
  40%
  20%
  Isa sotsiaalne positsioon
  Vasta tabeli põhjal järgmisele neljale küsimusele
 • Millist mobiilsuse liiki kujutab tabel?
 • Põlvkondade vahelist
 • Põlvkondade sisest
 • Kas tabeli järgi toimub strukturaalne mobiilsus ?
 • Jah – töökohti tekib juurde
 • ei
 • Kas domineerib ülenev või alanev mobiilsus?
 • Ülenev – madalamast kõrgemasse
 • Alanev
 • Milline on selle tabeli järgi isa ja lapse sotsiaalse positsiooni vaheline korrelatsioon?
 • Pigem negatiivne
 • Korrelatsioon puudub
 • Pigem positiivne
 • Millist sotsioloogilist lähenemisviisi esindab lause “Ebavõrdsuse tase riigis ja riigi majanduslik areng on seotud mittelineaarselt”?
 • Mikrosotsioloogilist
 • makrosotsioloogilist
 • Millised kolm autorit on üldise arvamuse järgi sotsioloogiat kõige enam mõjutanud?
 • Weber, Marx , Parson
 • Marx, Bourdleu, Comte
 • Weber, Marx, Durkheim
 • Miks on kuritegevus mänguteooria järgi väga raske likvideerida ?
 • Sest väga madal kuritegevuse tase langetab ühiskondlikku stabiilsust
 • Sest väga kõrge kuritegevuse taseme juures pole kuritegevus enam kasulik
 • Sest väga madal kuritegevuse taseme juures on kuritegevus kasulik
 • Milline järgmistest väidetest võiks olla globaliseerumise teaduslik seletus?
 • Maailmas toimub globaliseerumine, kuna erinevate maailma piirkondade vahelised konfliktid tihenevad
 • Maailmas toimub globaliseerumine, kuna tehnika areng aina kiireneb
 • Maailmas toimub globalireerumine, kuna see muudab maailma õiglasemaks
 • Viimasel sajandil on maailmas toimunud ulatuslik globaliseerumisprotsess
  Vii kokku sotsioloogide nimed ja nende poolt kasutatud mõisted. Vali igale vasakus tulbas kujutatid autorile paremas tulbas mõiste, mida see autor kasutas. Iga autori kohta üks mõiste.
  26. Alfred Schultz - loomulik hoiak suhtumine maailma, mis võtab paljud asjad kahtluseta omaks; näiteks: maailma eksisteerib minust sõltumatult, teised inimesed omavad üldjoontes minuga sarnaseid taustateadmisi. 
 • Pierre Bourdieu – kultuuriline kapital kõik, mis omab väärtust kultuurimaailmas, kombekus
 • Karl Marx – tootmissuhted kuna inimesed ei saa endale ihuüksi elatusvahendeid toota, siis peavad nad selle jaoks astuma teatud tootmissuhetesse, mis määravad ära tööjaotuse ja saadava produkti jagunemise inimeste vahel.
 • Talcott Parsons – suur teooria
 • Robert K. Merton – keskastme teooria (nt. perekonnasotsioloogia, õigussotsioloogia)
 • Emile Durkheim – sotsiaalne fakt
 • Georg H. Mead – oluline teine
 • Max Weber - ideaaltüüp
 • Jürgen Habermas – avalik sfäär
 • Georg Homans – sotsiaalne vahetus
 • Milline olukord kujutab rollikonflikti?
 • Anu tunneb, et ei suuda korraga olla nii hea ema oma lastele kui tubli töötaja oma töökohas
 • Anu tunneb, et tema tööülesandes lähevad vastuollu tema väärtushinnangutega
 • Mitte kumbki ülal mainituist
 • Millised on läbilõikelise uuringu eelised longitudinaalse uuringu ees?
 • Läbilõikelist uuringut on üldiselt lihtsam läbi viia
 • Läbilõikeline uuring võimaldab paremini jälgida ajas toimuvaid muutusi
 • Longitudinaalne uuring võimaldab paremini jälgida ajas toimuvaid muutusi
 • Millised järgmistest on kultuurilise kapitali indikaator ?
 • Koos vanematega muuseumide külastamise sagedus
 • Sõprade arv
 • Intelligentsus testi tulemus
 • Nii a, b kui c
 • Nii a kui c
 • See, mida funktsionalist nimetab sotsiaalsete normide internaliseerimiseks on konfliktiteoreetikute arvates..
 • Anoomia – normide puudumine
 • Hegemoonia on olukord, kui allasurutud klassid ei saa aru, et nende elul on midagi viga, sest valitsevate klasside ideoloogia on neid pimestanud.
 • rollikonflikt
 • Millise akuturatsiooniprotsessi on läbi tenud väliseestlane, kes ei oska enam eesti keelt?
 • Assimilatsioon
 • marginalisatsioon
 • Mida uuriti Eesi viimases rahvaloenduses?
 • Valimit
 • populatsiooni
 • Milise hüpoteesi võib püstitada Abraham Maslow ´i vajaduste teooria ja Ronald Ingelhart´i väärtuste teooria baasil? Maslow’ vajaduste teooria. Sellest lähtuvalt tahavad inimesed seda, mida neil ei ole. Ronald Inglehart: vajaduste rahuldatus mõjutab väärtushinnangute kujunemist. Eriti väärtustatakse seda, mida lapsepõlves polnud
 • Rikaste vanemate lapsed tahavad eelkõige teha sellist tööd, mis pakub kõrget sissetulekut
 • Rikaste vanemate lapsed tahavad eelkõige teha sellist tööd, mis neile meeldib
 • Rikaste vanemate lapsed tahavad eelkõige teha sellist tööd, kus ei pea palju vaeva nägema
 • Milline väide on materialistlik?
 • Ühiskonnas domineeriv religioon sõltub ühiskonna majandusest
 • Eestis on materialistlikud väärtused rohkem levinud kui postmaterialistlikud
 • Raha pole inimese elus kaugeltki mitte kõige tähtsam asi
 • Millisel juhul võib öelda, et haridussüsteemi muutes on võimalik ühiskonnas valitsevat ebavõrdust muuta?
 • Ükspuha millise kooli õpilasi me vaatama, jõukate vanemate lapsed saavad peale kooli lõpetamist alati paremini hakkama
 • Nii jõukate kui vaeste vanemate lapsed saavad peale kooli lõpetamist paremini hakkama, kui nad on käinud heas koolis
 • Milline väide ei sobi kokku vangidilemma mudeliga ?
 • Iga inimese jaoks oleks kasulik olla petis kui kõik teised teeksid koostööd
 • Aus koostöö on pikemas perspektiivis alati kasulikum kui teiste petmine
 • Pikas perspektiivis on iga inimese jaoks kasulikum teha teistega koostööd kui üritada kogu aeg teisi petta , eeldusel et teised vastavad petmisele omapoolse petmisega
 • Millise sotsioloogilise paradigma alla sobib ratsionaalse valiku teooria kõige paremini?
 • Interaktsionism
 • Konfliktiparadigma
 • funktsionalism
 • Millist kapitali liiki uurib võrgustikuanalüüs?
 • Inimkapitali
 • Kultuurilist kapitali
 • Majanduslikku kapitali
 • Sotsiaalset kapitali
 • Oletame et isa ja poja sissetulekute korrelatsioon Poolas on 0.30, Saksamaal 0.20, Venemaal –0.10 ja Hiinas –0.40. Milline ühiskond on nende andmete järgi kõige avatum? (Avatuks peetakse sellist ühiskonda kus lapse võimalused ei sõltu tema päritolust).
 • Poola
 • Saksamaa
 • Venemaa
 • Hiina
 • USA valitsus on juba aastakümneid viinud läbi uurimust nimega General Social Survey (GSS). GSS-i andmed on internetis saadaval. Mina tõmbasin GSS-i andmed oma arvutisse , analüüsisin neid statistiliselt ja kirjutasin tulemuste baasil artikli. Millist tüüpi on minu uurimus?
 • Empiiriline
 • Teoreetiline
 • Ülevaateuurimus
 • metaanalüüs
  Sotsioloogia kui teadus
  Sotsioloogia -lihtsalt öeldes ühiskonnateadus. Mõiste autor Auguste Comte, keda peetakse ka sotsioloogia kui teaduse rajajaks.
  Sotsioloogia =socius(lad. k. kaaslane , kaaslus, seltskond ) + logos (kr. k. õpetus, teadmine)
  Sotsioloogia vs. Psühholoogia
  Psühholoogia uurib indiviidi lahus tema sotsiaalsest keskkonnast.
  Sotsioloogia uurib indiviidi seoses tema sotsiaalse keskkonnaga või siis paljusid indiviide korraga.
  Sotsioloogia ja psühholoogia vahel asub sotsiaalpsühholoogia, mis kuulub võrdselt mõlema teaduse alla.
  Sotsioloogia vs. Majandusteadus
  Majandusteadus uurib majanduslikke nähtusi nagu rahandus , majanduslike hüvede vahetus, tootmine jne. Eeldab, et indiviid on egoist ja individualist ja proovib pidevalt individuaalset kasu maksimeerida.
  Sotsioloogia uurib sotsiaalseid nähtusi nagu inimeste reageerimine ühele või teisele poliitilisele või muule inimesi puudutavale otsusele. Sotsioloogid eeldavad, et inimene on sotsiaalne ja sõbralik.
  Sotsioloogia haru, mis uurib ka majanduslikke nähtusi, nimetatakse majandussotsioloogiaks.
  Sotsioloogia vs. Õigusteadus
  Õigusteadus uurib õigust, seadusi. Analüüsivad ja kritiseerivad õigusnormide sisu.
  Sotsioloogid uurivad teisi sotsiaalseid nähtusi, kuid on olemas õigussotsioloogia, mis tegeleb õigusliku valdkonna uurimisega. Sotsioloogid õigusnormide sisuga ei tegele.
  Sotsioloogia vs. Ajalooteadus
  Ajalooteadus uurib minevikus toimunut . Uurivad konkreetseid sündmusi ja isikuid.
  Sotsioloogia uurib olevikku . Sotsioloogid proovivad teha üldistusi.
  Sotsioloogia vs. Kultuuriantropoloogia
  Antropoloog uurib "võõraid" mitte-lääne traditsionaalseid kultuure. (Viimasel ajal on kultuuriantropoloogid hakanud huvituma ka modernsetest kultuuridest). Proovivad anda inimeste kommete ja käitumise täpset kirjeldust.
  Sotsioloog uurib modernseid kultuure. Sotsioloogid on huvitatud põhjustest, mis paneb inimesed käituma nii, nagu nad käituvad.
  Erinevaid arvamusi sotsioloogiast kui teadusest:
  Wilhelm Wundt ( 1832 -1920) -Sotsioloogial puudub eraldi uurimisvaldkond, mis erineks muu sotsiaalteaduse uurimisobjektist. Seega peab sotsioloogia tegelema sotsiaalteaduste filosoofiliste ja metodoloogiliste alustega.
  Georg Simmel (1858 -1918) -Sotsioloogial puudub eraldi uurimisvaldkond, mis erineks muu sotsiaalteaduse uurimisobjektist. Seega peab sotsioloogia uurima sotsiaalsete nähtuste vormilist külge, näiteks sotsiaalsete suhete üldiseid vorme.
  Sotsioloogiline kujutlusvõime(Charles Wright Mills [1959]) -sociological imaginationon oskus näha inimeste elu, konkreetseid tegusid ja probleeme laiemas sotsiaalses kontekstis. Selline oskus tuleb kasuks nii tavainimesele kui sotsiaalteadlasele.
  Mis on teadus?
  Ametlik definitsioon -Teadus on eriline reaalsuse tunnetamise ja mõtestamise vorm. Samamoodi on ka kunst , religioon ja igapäevane mõtlemine ( argiteadvus ) spetsiifilised reaalsuse tunnetamise ja mõtestamise vormid, mis erineved üksteisest mingite tunnuste poolest.
  Teaduslik mõtlemine vs. Argimõtlemine
  Argiteadminesisaldab mitmeid selliseid arvamusi, mis on üksteisele loogiliselt vasturääkivad, mille tõesust pole võimalik kontrollida ja mille päritolu on ebaselge .
  Teaduslik mõtlemine on:
  Loogiliselt kooskõlas, ei sisalda loogilisi vasturääkivusi ühe teooria piires, kontrollitav, päritolu on selge. Need tunnused on pigem ideaalsed reeglid, mille poole teadlane peaks püüdlema.
  Institutsionaalne definitsioon-Teadus on see, mida antud ühiskonnas teaduseks nimetatakse. Teisisõnu, teadus = institutsioon .
  Institutsioonon sotsiaalse elu valdkond , mis on paljude inimeste poolt aktsepteeritud ning mis omistab osadele inimestele teatud
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #1 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #2 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #3 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #4 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #5 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #6 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #7 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #8 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #9 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #10 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #11 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #12 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #13 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #14 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #15 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #16 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #17 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #18 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #19 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #20 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #21 Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt #22
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-03-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 185 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor vahukommike Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Ligi 20-leheküljeline konspekt ning valik eksamiküsimusi (koos vastustega). Väga mahukas ja kõikehõlmav.
  sotsioloogia , ajalugu , konspekt , eksam , eksamiküsimused , teadus , ülikool , marksism , darwin , weber , comte

  Mõisted

  mitmed sotsioloogid, alfred schultz, pierre bourdieu, talcott parsons, max weber, usa valitsus, gss, tõmbasin gss, millist tüüpi, institutsionaalne definitsioon, makrosotsioloogia, kultuuriline lähenemine, paradigma, majandusteadus, bronislaw malinowski, nt söömine, diakrooniline lähenemine, arenguteooria, reproduktsioon, interaktsionistlik paradigma, teoreetiline uurimus, ülevaateuurimus, järeltulija, feminismi voolud, hüpotees, inimestevahelised lähisuhted, üldkogum, sotsioloogia ajalugu, eelajalugu, eksperiment, positivism, abstraktne filosofeerimine, inimühiskond, kvalitatiivne analüüs, evolutsionism, evolutsioon, ühiskonna baas, inimeste tegutsemisvabadus, pealisehitus, ühiskonna puhul, religioon, luuakse ideoloogia, sotsioloogia uurimisobjektiks, sotsiaalne morfoloogia, institutsioonid, kollektiivsed kujutelmad, anoomia, sotsiaalne tegevus, mõtlemise areng, eel, sotsialiseerumine, bioloogiline determinism, keskkondlik determinism, wilson, kaasasündinud käitumisviisid, ülimina, super, ühiskonnatüüpi rahvuskultuur, massikultuur, kõrgkultuur, subkultuur, kontrakultuur, maailma ajalugu, rahvused, rahvuslik ärkamine, pearessurss, benedict anderson, rahvuse konstrueerimine, uus teooria, vaimne kultuur, peamised sümbolsüsteemid, diskursus, kontrakultuur, elustandard, subkultuurid, max weber, sotsiaalne diferentseerumine, funktsionalistlik, eesti ajakirjanduses, klassid tänapäeval, strukturaalne mobiilsus, suhteline mobiilsus, eliiditeooria rajajaks, rikkad äri, nt ida, riikide sisene, haridusotsused, klassisisene grupeerimine, naiste sissetulek, kapitalistlik maailmasüsteem, kumulatiivne ebavõrdsus, poliitiline süsteem, poliitiline režiim, max weber, domineerimine, legitiimne võim, michel foucault, igasugused inimsuhted, hõimusüsteem, peamised vormid, subjektiivne heaolu, abielu tüübid, emile durkheim, grupidünaamika uuringud, hulkade psühholoogia, anonüümsus, religioon, ühiskondades, karl marx, reformistlik, revolutsiooniline, konservatiivne liikumine, utopistlik liikumine, väikesed grupid

  Sisukord

  • SISSEJUHATUS SOTSIOLOOGIASSE
  • EKSAMI KÜSIMUSED
  • kõrgematel positsioonidel on rikaste vanemate
  • Internaliseeritud reegleid ja norme täidab
  • Inimene üritab igas olukorras oma kasu
  • Durkheimi teooria järgi?
  • Spengler “näppas” mõiste Bourdieu´lt?
  • eeldusel, et mehi ja naisi sünnib võrselt)?
  • Weberi bürokraatia mudelist?
  • Maslow´i vajaduste teooria ja Ronald Ingelhart
  • ´i väärtuste teooria baasil? Maslow’ vajaduste
  • Venemaal –0.10 ja Hiinas –0.40. Milline
  • GSS-i andmed on internetis saadaval. Mina
  • Sotsioloogia kui teadus
  • Sotsioloogia
  • Sotsioloogia vs. Psühholoogia
  • Sotsioloogia vs. Majandusteadus
  • Sotsioloogia vs. Õigusteadus
  • Sotsioloogia vs. Ajalooteadus
  • Sotsioloogia vs. Kultuuriantropoloogia
  • Erinevaid arvamusi sotsioloogiast kui teadusest
  • Wilhelm Wundt
  • Georg Simmel
  • Sotsioloogiline kujutlusvõime
  • Mis on teadus?
  • Teaduslik mõtlemine vs. Argimõtlemine
  • Argiteadmine
  • Teaduslik mõtlemine on
  • Institutsionaalne definitsioon
  • Teaduse põhikomponendid
  • Teaduse eesmärgid
  • Loodusteadus vs. Sotsiaalteadus
  • Peamised teoreetilised probleemid sotsioloogias
  • Positiivne lähenemine
  • Normatiivne lähenemine
  • Mikrosotsioloogia
  • Makrosotsioloogia
  • Holism
  • Individualism
  • Tegevusteoreetiline lähenemine
  • Strukturaalne lähenemine
  • Geneetiline lähenemine
  • Kultuuriline lähenemine
  • Ratsionalism, ratsionaalse valiku teooria
  • Romantism, psühhoanalüüs, sotsioloogia
  • Loodusteadused, seletav lähenemine
  • Vaimuteadmised, mõistev lähenemine
  • Sünkrooniline lähenemine
  • Diakrooniline lähenemine
  • Konsensus ja koostöö
  • Konflikt ja vägivald
  • Evolutsiooniline arenguteooria
  • Revolutsiooniline arenguteooria
  • Sotsioloogilised paradigmad
  • Thomas Kuhn
  • Paradigma
  • Teaduslik revolutsioon
  • Sümboliline interaktsionism
  • Herbert Mead
  • Frankfurdi koolkond
  • Feminism
  • Sotsiaalse vahetuse teooria
  • Sigmund Freudi
  • Sotsioloogia meetodid
  • Empiirilise uurimise etapid
  • Sotsioloogia ajalugu -klassikaline sotsioloogia
  • Sotsioloogia ajaloos võib eristada 3 perioodi
  • Kolm sotsioloogiat enim mõjutanud autorit
  • Positivism
  • Ühiskonna arengustaadiumid
  • Teaduste hierarhia
  • Evolutsionism
  • Militaarne ja industriaalne ühiskond
  • Sotsiaaldarvinism
  • Sotsiaalne organism
  • Karl Marx (1818 -1883)
  • Peateosed
  • Materialistlik ühiskonnateooria
  • Klassid
  • Võõrandumine
  • Ühiskonna areng
  • Klassivõitlus
  • Sotsiaalsed faktid
  • Tööjaotus
  • Religioon
  • Enesetapud
  • Egoistlikud
  • Altruistlikud
  • Anoomilised
  • Fatalistlikud
  • Mõistmine
  • Ideaaltüübid
  • Sotsiaalne tegevus
  • Sihiratsionaalne tegevus
  • Väärtusratsionaalne tegevus
  • Traditsionaalne tegevus
  • Afektiivne tegevus
  • Kapitalismi tekkimine
  • Loogiline ja mitteloogiline käitumine
  • Loogiline
  • Mitteloogiline
  • Jäägid
  • Kombinatsioonide jääk
  • Agregaatide püsivus
  • Eliidiringlus
  • Emarebased
  • Isalõvid
  • Inimese areng ja sotsiaalne keskkond
  • Naivism, ratsionalism
  • Sigmund Freud
  • Ronald Inglehart
  • Margaret Mead
  • Kultuuridevaheline psühholoogia
  • Mõtlemise areng
  • Kultuur ja mõtlemine
  • Sotsiobioloogia
  • Käitumisgeneetika (
  • Kultuur ja ühiskond
  • Ühiskonna mõiste
  • Kultuuri komponendid
  • Diskursus
  • Sotsiaalsed normid
  • Kultuuri vormid
  • Rahvuskultuur
  • Massikultuur
  • Kõrgkultuur
  • Subkultuur
  • Kontrakultuur
  • Benedict Anderson
  • Rahvuse konstrueerimine
  • Eesti rahva päritolu
  • Uus teooria
  • Massikultuur ja selle kriitika
  • Frankfurdi koolkond
  • Massikultuur vs. kontrakultuur
  • Tarbimisantropoloogia
  • Sotsiaalne klass ja tarbimine
  • Pierre Bourdieu
  • Subkultuurid
  • Sotsiaalne ebavõrdsus
  • Ebavõrdsus erinevates ühiskondades
  • Millised klassid on olemas?
  • Keskklass
  • Töölisklass
  • Stratifitseerumise alused
  • Max Weber
  • Ebavõrdsuse teooriad
  • Millest sõltub ebavõrdsuse tase ühiskonnas?
  • Kuznetsi kõver
  • Sotsiaalne mobiilsus
  • Strukturaalne mobiilsus
  • Suhteline mobiilsus
  • Eliit
  • Eliiditeooria
  • Ebavõrdsuse allikad
  • Staatust mõjutavad tegurid
  • Sotsiaalne päritolu
  • Intelligentsus (IQ)
  • Haridus
  • Funktsionalism
  • Konflikti teooria
  • Haridusotsused
  • Õpilaste grupeerimine koolis
  • Hariduse ülepakkumine
  • Globaalne ebavõrdsus
  • Ebavõrdsuse kumulatiivsus
  • Poliitika
  • Poliitiline ideoloogia
  • Domineerimine
  • Legitiimne võim
  • Võimu strateegiad
  • Ideoloogia
  • Tõde
  • Traditsioonilistes ühiskondades
  • Kapitalismi
  • Sotsialismis
  • Deviantsus
  • Kuritegevuse uurimine
  • Bioloogiline teooria (19. saj – 20. saj algus)
  • Sotsiaalne teooria
  • Kuritegevuse sotsiaalsed põhjused
  • Miks inimene rikub norme?
  • Haigused
  • Emile Durkheim
  • Kollektiivne käitumine
  • Avaliku arvamuse mõiste kaks külge
  • Organiseeritud ja pikaajaline
  • Kollektiivse tegevuse loogika
  • Mancur Olson

  Teemad

  • Sotsioloog tahab uurida, kuidas inimese
  • haridus ja sotsiaalne päritolu mõjutavad tema
  • sissetulekut. Mis on selle uurimuse
  • sõltumatu(d) muutuja(d)?
  • Sotsioloogid uurisid perekondi, kus kasvasid
  • väikesed lapsed, et näha kuidas vanemad lapsi
  • kasvatavad. 10 aastat hiljem uurisid nad neid
  • lapsi, et näha milline on nende edasijõudmine
  • koolis. Millised andmed sellisest uurimusest
  • saadakse?
  • läbilõikeline tähendab, et iga uuritava inimese kohta
  • kogutakse andmeid vaid korra. Longitudinaalne
  • tähendab, et iga inimese kohta kogutakse andmeid
  • erinevatel ajahetkedel
  • Milline uurimustulemus on paremini kooskõlas
  • konfliktiteoreetilise stratifikatsiooni
  • kõrgematel positsioonidel on rikaste vanemate
  • lapsed, kihistumine) teooriaga?
  • Milline olukord on näide sotsiaalsete normide
  • internaliseerimisest?
  • Internaliseeritud reegleid ja norme täidab
  • inimene vabatahtlikult ning nende vastu
  • eksimine toob kaasa ebameeldivaid
  • emotsioone)
  • Milline neist väidetest ei sobi kokku
  • ratsionaalse valiku teooriaga?
  • Inimene üritab igas olukorras oma kasu
  • maksimeerida)
  • Mees ei suuda enam üksindust taluda ja teeb
  • enesetapu. Millise enesetapu vormiga on tegu
  • Inimeste elu on väga halb ja nad on kaotanud
  • lootuse, et olukord paraneb. Kas sellises
  • olukorras võib James Davies´i teooria järgi
  • tekkida revolutsioon?
  • Millised on demograafia ülemineku ajal
  • toimuvad peamised muudatused?
  • Oswald Spengler kasutas “habituse” mõistet
  • nagu Pierre Bourdieu. Kas võib olla, et
  • Internet leiutati USA-s; tänapäeval on see
  • levinud juba kõikjale üle maailma. Millist
  • muutuste teooriat need sündmused
  • kinnitavad?
  • Mida väidab Max Weber teoses “Protestantlik
  • eetika ja kapitalismi vaim”?
  • Milline võiks ola pluralistlik kriitika
  • eliiditeooria suhtes?
  • Millises ühiskonnas peaks olema rohkem
  • vallalisi mehi rohkem kui vallalisi naisi
  • eeldusel, et mehi ja naisi sünnib võrselt)?
  • Kumb väide peaks vastama tõele
  • funktsionalistliku hariduse teooria järgi?
  • Milline neist printisiipidest ei ole osa Max
  • Mitmed sotsioloogid on väitnud, et religioon on
  • ühiskonna jaoks vajalik. Millst paradigmat
  • selline väide esindab?
  • Milline järgmistest väidetest kinnitab kõige
  • paremini lingvistilise relatiivsuse hüpoteesi?
  • Mis võib olla selle põhjuseks, et vaesemate
  • ühiskonnakihtide esindajad sooritavad kõige
  • rohkem kuritegusid?
  • Millist mobiilsuse liiki kujutab tabel?
  • Kas tabeli järgi toimub strukturaalne
  • mobiilsus?
  • Kas domineerib ülenev või alanev mobiilsus?
  • Milline on selle tabeli järgi isa ja lapse
  • sotsiaalse positsiooni vaheline korrelatsioon?
  • Millist sotsioloogilist lähenemisviisi esindab
  • lause “Ebavõrdsuse tase riigis ja riigi
  • majanduslik areng on seotud mittelineaarselt”?
  • Millised kolm autorit on üldise arvamuse järgi
  • sotsioloogiat kõige enam mõjutanud?
  • Miks on kuritegevus mänguteooria järgi väga
  • raske likvideerida?
  • Milline järgmistest väidetest võiks olla
  • globaliseerumise teaduslik seletus?
  • lfred Schultz - loomulik hoiak
  • Pierre Bourdieu – kultuuriline kapital
  • Karl Marx – tootmissuhted
  • Talcott Parsons – suur teooria
  • Robert K. Merton – keskastme teooria
  • Emile Durkheim – sotsiaalne fakt
  • Georg H. Mead – oluline teine
  • Max Weber - ideaaltüüp
  • Jürgen Habermas – avalik sfäär
  • Georg Homans – sotsiaalne vahetus
  • Milline olukord kujutab rollikonflikti?
  • Millised on läbilõikelise uuringu eelised
  • longitudinaalse uuringu ees?
  • Millised järgmistest on kultuurilise kapitali
  • indikaator?
  • See, mida funktsionalist nimetab sotsiaalsete
  • normide internaliseerimiseks on
  • konfliktiteoreetikute arvates
  • Millise akuturatsiooniprotsessi on läbi tenud
  • väliseestlane, kes ei oska enam eesti keelt?
  • Mida uuriti Eesi viimases rahvaloenduses?
  • Milise hüpoteesi võib püstitada Abraham
  • teooria. Sellest lähtuvalt tahavad inimesed
  • seda, mida neil ei ole. Ronald Inglehart
  • vajaduste rahuldatus mõjutab
  • väärtushinnangute kujunemist. Eriti
  • väärtustatakse seda, mida lapsepõlves polnud
  • Milline väide on materialistlik?
  • Millisel juhul võib öelda, et haridussüsteemi
  • muutes on võimalik ühiskonnas valitsevat
  • ebavõrdust muuta?
  • Milline väide ei sobi kokku vangidilemma
  • mudeliga?
  • Millise sotsioloogilise paradigma alla sobib
  • ratsionaalse valiku teooria kõige paremini?
  • Millist kapitali liiki uurib võrgustikuanalüüs?
  • Oletame et isa ja poja sissetulekute
  • korrelatsioon Poolas on 0.30, Saksamaal 0.20
  • ühiskond on nende andmete järgi kõige
  • avatum? (Avatuks peetakse sellist ühiskonda
  • kus lapse võimalused ei sõltu tema päritolust)
  • USA valitsus on juba aastakümneid viinud läbi
  • uurimust nimega General Social Survey (GSS)
  • tõmbasin GSS-i andmed oma arvutisse
  • analüüsisin neid statistiliselt ja kirjutasin
  • tulemuste baasil artikli. Millist tüüpi on minu
  • uurimus?
  • socius
  • logos
  • Erinevaid arvamusi sotsioloogiast kui teadusest
  • sociological imagination
  • Teaduslik mõtlemine on
  • Teaduse põhikomponendid
  • Teaduse eesmärgid
  • Peamised teoreetilised probleemid sotsioloogias
  • neoklassikaline
  • majandusteadus
  • Funktsionalistlik
  • paradigma
  • Konflikti-paradigma
  • Interaktsionistlik paradigma
  • George
  • Jürgen Habermas
  • ratsionaalse valiku teooria
  • Empiiriline uurimus
  • Teoreetiline uurimus
  • Ülevaateuurimus
  • Probleemi püstitamine
  • variables
  • konstandid
  • independent variable
  • dependent variable
  • Hüpoteesi püstitamine
  • Andmete kogumine
  • Küsitlus
  • Vaatlus
  • participant observation
  • Eksperiment
  • Dokumentide analüüs
  • Läbilõikelised (cross-sectional) andmed
  • Longitudinaalsed (longitudinal) e. pikilõikelised
  • andmed
  • Andmete analüüs
  • Kvantitatiivne analüüs
  • Kvalitatiivne analüüs
  • Järelduste tegemine
  • Sotsioloogia ajaloos võib eristada 3 perioodi
  • Kolm sotsioloogiat enim mõjutanud autorit
  • survival
  • of the fittest
  • Peateosed
  • Tootmisvahendid
  • Tootmissuhted
  • Pealisehitus
  • Kapitalistid
  • Töölised
  • an sich
  • für sich
  • Peateosed
  • mehaaniline
  • solidaarsus
  • orgaaniline
  • profaanne sfäär
  • sakraalne sfäär
  • Anoomia
  • sensualism, empirism
  • internaliseerimine
  • Talcott Parsons
  • Ronald Inglehart
  • Margaret Mead
  • Lev Võgotski
  • Edward O. Wilson
  • behavioral genetics)
  • universiaalseteks ja
  • varieeruvateks
  • Ulrich Bech
  • kuus erinevat ühiskonnatüüpi
  • ühiskonna komponendid
  • Kultuuri komponendid
  • Marx
  • Gini indeksiga
  • Mobiilsustabel
  • poliitiine, majanduslik ja vaimueliit
  • Charles Wright Mills
  • William Domhoff
  • Gary Becker, Talcott Parsons
  • Pierre Bourdieu, Samuel Bowles
  • Raymond Boudon
  • Immanuel Wallerstein
  • Michel Foucault
  • Hegemoonia
  • Traditsioonilistes ühiskondades
  • Avaliku arvamuse mõiste kaks külge
  • Mancur Olson

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  13
  pdf
  Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt
  72
  doc
  Sotsioloogia materjal eksamiks
  46
  docx
  Sissejuhatus sotsioloogiasse
  53
  doc
  Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt
  198
  doc
  SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID
  56
  doc
  Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT
  83
  doc
  Õiguse sotsioloogia
  19
  docx
  Sissejuhatus sotsioloogiasse eksam

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !