Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on tsiviilõiguse allikad ?
 • Mis on Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ülesanne ja osa eraõiguses ?
 • Mis on tsiviilõiguste ja -kohustuste tekkimise alused ?
 • Mis on füüsilise isiku õigusvõime ja teovõime ?
 • Millised on juriidilise isiku organid (juhtimisorganid) ?
 • Kuidas toimub juriidilise isiku esindamine ?
 • Millised on juriidilise isiku juhtorgani liikme üldised kohustused ?
 • Mida tähendab pankrotiavalduse esitamise kohustus ?
 • Millised on TsÜSi järgi asjadele tehtavad kulutused ?
 • Mis on eseme väärtus ?
 • Mida tähendab tehingu vormivabadus ?
 • Millele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üldosa sätteid ?
 • Mis on lepingute siduvuse põhimõte ?
 • Mis on hea usu põhimõte ?
 • Mis on mõistlikkuse põhimõte ?
 • Kuidas toimub lepingu sõlmimine ?
 • Mis vormis võib/peab leping olema sõlmitud ?
 • Kuidas võib lepingut muuta ?
 • Mis on pakkumus ?
 • Millega määratakse lepingupoolte kohustused ?
 • Millise aja jooksul võib tarbija taganeda sidevahendi abil sõlmitud lepingust ?
 • Millal loetakse kohustus täidetuks ?
 • Mis on üür ja kõrvalkulud ?
 • Millal ei vasta töövõtulepingu alusel teostatud töö lepingutingimustele ?
 • Milles seisneb töölepingu ja töövõtulepingu erinevus ?
 • Mis on Asjaõigusseaduse ülesanne ?
 • Mida reguleerib Äriseadustik ?
 • Millise lepingu sõlmivad osaühingu asutajad ja mis sellesse lepingusse märgitakse ?
 • Millised andmed kantakse osaühingu kohta äriregistrisse ?
 • Kuidas peab toimuma osanike koosoleku kokkukutsumine ?
 • Mida reguleerib/sätestab Pankrotiseadus ?
 • Millised on olulisemad tähtajad eraõiguslike vaidluste lahendamisel ?
 • Milline on Kaubandustegevuse seaduse reguleerimisala ?
 • Mis on kaubandustegevus Kaubandustegevuse seaduse tähenduses ?
 • Millisteks liikideks kaubandustegevus jaguneb ?
 • Millised on kauplejale ja kaubanduse korraldajale esitatavad nõuded ?
 • Millised on müüjale esitatavad nõuded ?
 • Millised on kaubale ja teenusele esitatavad nõuded ?
 • Millised on kauba ja teenuse müügile esitatavad nõuded ?
 • Mis on saatedokument käesoleva Kaubandustegevuse seaduse tähenduses ?
 • Mis on Kaubandustegevuse seaduse tähenduses kaubanduslik teave ?
 • Mis on Kaubandustegevuse seaduse tähenduses tegevuskoht ?
 • Millistel asjaoludel võib järelevalvet teostav ametiisik teha ettekirjutuse ?
 • Milline on Tarbijakaitseseaduse reguleerimisala ?
 • Millised on tarbija põhiõigused ?
 • Millised on kauba märgistuse üldnõuded ?
 • Mis on kauba müügihind ?
 • Millised on üldnõuded kauba ja teenuse ohutusele ja kvaliteedile ?
 • Millised on Tarbijakaitseseaduses nimetatud järelevalve teostaja õigused ?
 • Millist toodet ei või turule lasta ega kasutusele võtta ?
 • Mida reguleerib Konkurentsiseadus ?
 • Kes on Konkurentsiseaduse tähenduses ettevõtja ?
 • Milline kokkulepe ja tegevus on Konkurentsiseaduse sätetega keelatud ?
 • Mida peetakse kõlvatuks konkurentsiks ?
 • Mida peetakse eksitava teabe avaldamiseks ?
 • Mida peetakse konfidentsiaalse teabe kuritarvitamiseks ?
 • Millised ülesanded on Konkurentsiametil ?
 • Milline on Reklaamiseaduse reguleerimisala ?
 • Mida Reklaamiseadus ei käsita reklaamina ?
 • Millised on Reklaamiseaduses sätestatud põhinõuded reklaamile ?
 • Mida tähendab eksitava reklaami keeld ?
 • Milline on kohaliku omavalitsuse pädevus reklaami nõuete kehtestamisel ?
 • Milline on Kaubamärgiseaduse reguleerimisala ?
 • Mis on kaubamärk ?
 • Milline on kaubamärgi õiguskaitse sisu ?
 • Millised on kaubamärgiomaniku õigused ?
 • Milline on Pakendiseaduse reguleerimisala ?
 • Millised on pakendi liigid ja alaliigid ?
 • Millised on pakendi valmistamise ja kasutamise üldnõuded ?
 • Milline on Jäätmeseaduse reguleerimisala ?
 • Mida Jäätmeseadus nimetab jäätmeteks ?
 • Kes on jäätmetekitaja ?
 • Mis on Mõõteseaduse reguleerimisala ?
 • Mida reguleerib Toiduseadus ?
 • Milline on Alkoholiseaduse reguleerimisala ?
 • Kellel on alkohoolse joogi jaemüügi õigus ?
 • Milline on Tubakaseaduse reguleerimisala ?
 • Mida peab tegema mittetulundusühingu juhatuse liige, kes soovib astuda juhatusest välja ?
 • Mida peab eraõigusest teadma iga mõistlik inimene ja iga ettevõtja ?
 
Säutsu twitteris
 • Kursuse Sissejuhatus eraõigusesse läbimiseks palun lisaks eelnevalt nimetatud kirjalikele töödele vastata kirjalikult, kas olete kursusel esitatud materjali ning kursusel omandatud teadmiste ja oskuste abil leidma vastused alljärgmistele I. OSA küsimustele ja täitma tekstis olevad lüngad?
  I OSA.
  1. Mis on tsiviilõiguse allikad?
  Seadus ja tava
  2. Mis on Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ülesanne ja osa eraõiguses?
  seaduses sätestatakse tsiviilõiguse üldpõhimõtted.
  3. Mis on tsiviilõiguste ja -kohustuste tekkimise alused?
  Tsiviilõigused ja -kohustused tekivad tehingutest, seaduses sätestatud sündmustest ja muudest toimingutest, millega seadus seob tsiviilõiguste ja -kohustuste tekkimise, samuti õigusvastastest tegudest.
  4. Mis on füüsilise isiku õigusvõime ja teovõime? (1) Füüsilise isiku (inimese) õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Igal füüsilisel isikul on ühetaoline ja piiramatu õigusvõime.(2) Õigusvõime algab inimese elusalt sündimisega ja lõpeb surmaga.(3) Seaduses sätestatud juhtudel on inimloode õigusvõimeline alates eostamisest, kui laps sünnib elusana.(1) Füüsilise isiku teovõime on võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid .(2) Täielik teovõime on 18-aastaseks saanud isikul (täisealisel). Alla 18-aastasel isikul (alaealisel) ja isikul, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida, on piiratud teovõime. Täisealise isiku piiratud teovõime mõjutab isiku tehingute kehtivust üksnes ulatuses, milles ta ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida.
  [RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009] (3) Kui isikule, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu ei suuda kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida, on määratud kohtu poolt eestkostja , siis eeldatakse, et isik on piiratud teovõimega ulatuses, milles talle eestkostja on määratud.

  5. Juriidilise isiku mõiste:
  seaduse alusel loodud õigussubjekt. Juriidiline isik on kas eraõiguslik või avalik-õiguslik.
  6. Millised on juriidilise isiku organid ( juhtimisorganid )? Eraõigusliku juriidilise isiku organid on üldkoosolek ja juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.(2) Eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgan on juhatus. Kui seaduses on sätestatud nõukogu olemasolu, on juhtorganiks ka nõukogu.(3) Eraõigusliku juriidilise isiku organi pädevus nähakse ette seaduse ja põhikirja või ühingulepinguga. Juriidilise isiku organi pädevust ei või üle anda muule organile või isikule.(4) Avalik-õigusliku juriidilise isiku organid ja nende pädevus nähakse ette seadusega.(5) Juriidilise isiku organi tegevus loetakse juriidilise isiku tegevuseks.(6) Juriidilise isiku organi liige ei või oma seadusest tulenevaid organi liikme õigusi üle anda, kui seadusest ei tulene teisiti.7) Juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi liikmeks võib olla üksnes teovõimeline füüsiline isik, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
  7. Kuidas toimub juriidilise isiku esindamine ? (1) Juriidilise isiku juhatus või seda asendav organ loetakse suhetes teiste isikutega juriidilise isiku seaduslikuks esindajaks .(2) Juriidilist isikut saab tehingu tegemisel esindada iga juhatuse või seda asendava organi liige, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud, et juhatuse või seda asendava organi liikmed või mõned neist saavad esindada juriidilist isikut üksnes ühiselt (ühine esindamine). Ühise esindamise korral võivad juhatuse või seda asendava organi liikmed volitada üht või mitut enda hulgast teatud tehingute või teatud liiki tehingute tegemiseks.(3) Eraõigusliku juriidilise isiku puhul kehtib ühine esindamine kolmandate isikute suhtes üksnes juhul, kui selle kohta on tehtud kanne vastavasse registrisse.(4) Käesolevas paragrahvis nimetamata esindusõiguse piirangud ei kehti kolmandate isikute suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
  8. Millised on juriidilise isiku juhtorgani liikme üldised kohustused?
  Juriidilise isiku juhtorgani liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed.

  9. Mida tähendab pankrotiavalduse esitamise kohustus?
  Kui on ilmne, et juriidiline isik on püsivalt maksejõuetu, peavad juhatuse või seda asendava organi liikmed esitama pankrotiavalduse.
  10. Millised on TsÜSi järgi asjadele tehtavad kulutused?
  1) vajalikud, kui nendega säilitatakse eset või kaitstakse seda täieliku või osalise hävimise eest;
  2) kasulikud, kui nendega eset oluliselt parendatakse;
  3) toreduslikud, kui nendega taotletakse peamiselt eseme mugavust , meeldivust või ilu.

  11. Mis on eseme väärtus?
  Eseme väärtuseks loetakse selle harilik väärtus, kui seaduse või tehinguga ei ole ette nähtud teisiti. Eseme harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind ( turuhind ).
  12. Tehingu mõiste: (1) Tehing on toiming või omavahel seotud toimingute kogum, milles sisaldub
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #1 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #2 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #3 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #4 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #5 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #6 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #7 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #8 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #9 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #10 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #11 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #12 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #13 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #14 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #15 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #16 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #17 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #18 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #19 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #20 Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused #21
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-12-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 36 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Tripsik123 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  sissejuhatus eraõigusse arvestuse kordamisküsimused
  kordamisküsimused , sissejuhatus eraõigusse , tsiviilõigus

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  4
  docx
  Sissejuhatus eraõigusse arvestus 2011
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused
  214
  docx
  Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
  46
  doc
  Õiguse aluste kordamisküsimused
  67
  pdf
  Õiguse Alused kordamisküsimused
  37
  doc
  Sissejuhatus õigusteadusesse konspekt
  24
  pdf
  ÄRIÕIGUSE KONTROLLKÜSIMUSED
  26
  docx
  Lepinguõigus kordamisküsimused  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun