Sise-eeskirja koostamine (2)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas/mida inevteeritakse ?
 
Säutsu twitteris
LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL
Ettevõtlus ja majandusarvetuse õppetool
II RSISE-EESKIRJA KOOSTAMINE
Referaat

Õppejõud:M. Kasearu
Mõdriku
2011

SISUKORD


SISUKORD 2
SISSEJUHATUS 4
1ÜLDSÄTTED 5
1.1Eesmärk 5
1.2Üldalused 5
1.3Majandusaasta 5
1.4Raamatupidamise sise-eeskiri 6
2KONTOPLAAN 7
3MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA KIRJENDAMINE 9
3.1Raamatupidamise register 9
3.1.1Algdokument 10
3.1.2Paradused 11
4DOKUMENTIKÄIVE JA SÄILITAMINE 13
4.1Dokumendikäive 13
4.2Dokumentide säilitamine 14
5TULUDE JA KULUDE KAJASTAMINE 16
5.1Tulud 16
5.1.1Müügitulu 17
5.1.2Muud äritulud 17
5.1.3Finantstulud 18
5.2Kulud 18
6VARADE ARVESTUS 20
6.1Käibevara arvestus 20
6.1.1Rahaliste vahendite arvestus 20
6.1.2Lühiajalised finantsinvesteeringud 22
6.1.3Nõuded ja ettemaksed 22
6.1.4Muud lühiajalised nõuded 23
6.1.5Varud 24
6.1.6Bioloogilised varad 25
6.1.7Müügiootel põhivara 25
6.2Põhivara 26
6.2.1Pikaajalised finantsnvesteeringud 26
6.2.2Kinnisvarainvesteeringud 27
6.2.3Materiaalne põhivara 27
6.2.4Immateriaalne põhivara 28
7KOHUSTUSTE ARVESTUS 30
7.1Lühiajalised kohustused 30
7.1.1Laenukohustused 31
7.1.2Võlad ja ettemaksed 31
7.1.3Sihtfinantseerimine 32
7.1.4Lühiajalised eraldised 32
7.2Pikaajalised finantskohustused 32
7.2.1Pikaajalised laenukohustused 32
7.2.2Muud pikaajalised võlad 33
7.2.3Pikaajalised eraldised 33
8VARADE JA KOHUSTUSTE INVENTEERIMINE 34
8.1Varade invenveteerimine 34
8.2Kohustuste inventeerimine 36
9ARUANNETE KOOSTAMISE KORD 37
10SISEKONTROLLI MEETMETE RAKENDAMINE 38
KOKKUVÕTE 39
KASUTATUD KIRJANDUS 41
SISSEJUHATUS 3
1 ÜLDSÄTTED 4
1.1 Eesmärk 4
1.2 Üldalused 4
1.3 Majandusaasta 4
1.4 Raamatupidamise sise-eeskiri 5
2 KONTOPLAAN 6
3 MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA KIRJENDAMINE 8
3.1 Raamatupidamise register 8
3.1.1 Algdokument 9
3.1.2 Paradused 10
4 DOKUMENTIKÄIVE JA SÄILITAMINE 11
4.1 Dokumendikäive 11
4.2 Dokumentide säilitamine 12
5 TULUDE JA KULUDE KAJASTAMINE 13
5.1 Tulud 13
5.1.1 Müügitulu 14
5.1.2 Muud äritulud 14
5.1.3 Finantstulud 14
5.2 Kulud 15
6 VARADE ARVESTUS 17
6.1 Käibevara arvestus 17
6.1.1 Rahaliste vahendite arvestus 17
6.1.2 Lühiajalised finantsinvesteeringud 19
6.1.3 Nõuded ja ettemaksed 19
6.1.4 Muud lühiajalised nõuded 20
6.1.5 Varud 20
6.1.6 Bioloogilised varad 22
6.1.7 Müügiootel põhivara 22
6.2 Põhivara 22
6.2.1 Pikaajalised finantsnvesteeringud 22
6.2.2 Kinnisvarainvesteeringud 23
6.2.3 Materiaalne põhivara 24
6.2.4 Immateriaalne põhivara 25
7 KOHUSTUSTE ARVESTUS 26
7.1 Lühiajalised kohustused 26
7.1.1 Laenukohustused 27
7.1.2 Võlad ja ettemaksed 27
7.1.3 Sihtfinantseerimine 27
7.1.4 Lühiajalised eraldised 28
7.2 Pikaajalised finantskohustused 28
7.2.1 Pikaajalised laenukohustused 28
7.2.2 Muud pikaajalised võlad 29
7.2.3 Pikaajalised eraldised 29
8 VARADE JA KOHUSTUSTE INVENTEERIMINE 30
8.1 Varade invenveteerimine 30
8.2 Kohustuste inventeerimine 32
9 ARUANNETE KOOSTAMISE KORD 33
10 SISEKONTROLLI MEETMETE RAKENDAMINE 34
KOKKUVÕTE 35
KASUTATUD KIRJANDUS 37

SISSEJUHATUS


Käesoleva referaadi teemaks on „Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine“.
Sise-eeskirja eesmärgiks on määrata kindlaks raamatupidamise ja aruandluse korraldamise põhinõuded, et raamatupidamine ja finantaruandluses kajastuv info oleks ühiselt mõistetav kõigile asjaoludele – omanikele, juhatusele, investoritele, võlausaldajatele, töötajatele, audiitoritele ja riiklikele struktuuridele.
Referaat koosneb kümnest peatükist, milleks on üldsätted, kontoplaan, majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine, dokumentide käive ja säilitamine, tulude ja kulude kajastamine, varade arvestus, kohustuste arvestus, varade ja kohustuste inventeerimine, aruannete koostamise kord, sisekontrolli meetmete rakendamine.
Käesolevast tööd võib veel leida sissejuhatuse, kokkuvõte nig kasutatud kirjanduse.
Referaadi peamisteks kirjalikeks allikateks on Anu Allikvee teos „Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine“, Evi KikasRaamatupidaja assistent I tase“, Raamatupidamise Toimkonna juhendid ning paljud teised eralased autorid ja interneti kirjandus.

 • ÜLDSÄTTED

 • Eesmärk


  Määrata kindlaks raamatupidamise ja aruandluse korraldamise põhinõuded, et raamatupidamine ja finantaruandluses kajastuv info oleks ühiselt mõistetav kõigile asjaoludele – omanikele, juhatusele, investoritele, võlausaldajatele, töötajatele, audiitoritele ja riiklikele struktuuridele [1 : 32].
 • Üldalused


  Anda informatsiooni, mis alustel kasutatakse raamatupidamises arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitlusviisi. Ettevõtja saab valida vaid ühe raamatupidamistavadest:
  • Eesti hea raamatupidamistava, mis sobib enamasti Eesti väiksematele ja keskmistele ettevõtjatele. Samuti Eesti kapitalil baseeruvatele ettevõtetele, st omaikud on Eesti residendid;
  • Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid , mida kasutavad suuremad ettevõtjad. Samuti väliskapitali baseeruvad ettevõtjad, kelle aruandlus ning informatsioon peab olema emaettevõtjale või omanike ringile sobivas vormis [1 : 32-33].
  Ettevõtja peab kasutama samu arvestuspõhimõtteid järjepidevalt. Muuta cõib neid vaid alljärgnevatel juhtudel:
  • Arvestuspõhimõtte muutus on tingitud uuest või muudatusest Raamatupidamise Toimkonna juhendist, raamatupidamise seaduses või IFRS (IAS) standarditest;
  • Uus arvestuspõhimõte võimaldab objektiivsemalt kajastada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit ja majandustulemust [1 : 33].

 • Majandusaasta


  Majandusaasta pikkus on 12 kuud. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
  Raamatupidamiskohustuslase asutamisel, lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva muutmisel või muul seadusega ettenähtud juhul võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud [16].
 • Raamatupidamise sise-eeskiri


    Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid [16].

 • KONTOPLAAN


  Kontoplaan on raamatupidamiskontode süstematiseeritud loetelu , mis võimaldab ühtlustada ühetaoliste majandustehingute arvestust eesmärgiga üldistada ettevõtte aruandelist informatsiooni [6 : 165].
  Iga ettevõtja kinnitab oma kontoplaani vastavalt vajadusele, oskustele ja raamatupidamisprogrammi võimalustele. Paljudel juhtudel on raamatupidamisprogrammides juba olemas kontoplaanid, mida raamatupidajad täidavad [1 : 73].
  Bilansi kirjete sisust lähtuvalt on jagatud raamatupidamiskontod aktiva ja passiva kontodeks ning kasumiaruande kirjetest lähtuvalt tulu- ja kulukontodeks. Raamatupidamis seadus ei nõua otseselt kontode numereerimist, kuid hea raamatupidamistava järgi tähistatakse kontoplaanis aktivakontode numbrid alati tunnusega „1“ ning passivakontode numbrid tunnusega „2“ kontonumbri esimeses järgus. Samtui lihtsustavad kontode numbrid andmete töötlemist [7 : 21].
  Ettevõte võib liigendada kontosid viieks rühmaks. Rühma tähistab konto koodi esimene number:
  1 – bilansi aktivakirjed – vara;
  2 – bilansi passivakirjed- kohustused;
  3 – bilansi passivakirjed- omakapital ;
  4 – tulude kontod ;
  5 – kulude kontod [12].
  Kontorühmad koosnevad kontoklassidest.
  Bilansi aktiva- ja passivakirjete kontode kontoklassi tähistavad koodi kolm esimestnumbrit, kusjuures kontoklassi teine ja kolmas number viitavad  RPS- lisas 1 toodudbilansikirjetele ja – alaliigendustele [12].
  varad kontod (kontoklass 100-199)
  • käibevara kontod (kontoklass 100-159)
  • põhivara kontod (kontoklass 160-199)

  kohustuste kontod (kontoklass 200-299)
  • lühiajalised kohutused (kontoklass 200-259)
  • pikaajalised kohutused (kontoklass 260-299)
  omakapital (kontoklass 300-399)
  Tulude ja kulude kontoklassi tähistavad kontokoodi kaks esimest numbrit.
  Tulude ja kulude arvestuse kontode ja kontoklasside teine number viitab  RPS- lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1 kirje vastavale tulude või kulude kirje või rühma numbrile [12].
  Tulude arvestuse kontod (kontoklassid 41- 49)
  müügitulu kontoklass 41
  muud äritulud kontoklass 47
  finantstulud kontoklass 48
  Kulude arvestuse kontod (kontoklassid 51- 59)
  kaubad , toore, materjal kontoklass 51
  muud tegevuskulud kontoklass 52
  tööjõukulud kontoklass 55
  põhivara kulum kontoklass 56
  muud ärikulud kontoklass 57
  finantskulud kontoklass 58 [12]

 • MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA KIRJENDAMINE


  Kõiki majandustehinguid tuleb dokumenteerida ja kirjendada. Selles alapunktis võib välja tuua dokumentide süstematiseerimise ja kajastamise raamatupidamises [1 : 34].
  Igal sissekandel kronoloogilises registris peavad olema märgitud:
  • tehingu kuupäev;
  • raamatupidamislausendi järjekorranumber;
  • debeteeritavad ja krediteeritavad kontod;
  • debeteeritavad ja krediteeritavad summad;
  • tehingu kirjeldus;
  • sissekande aluseks olnud alg- või koonddokumendi nimetus ja number [7 : 12].

 • Raamatupidamise register


  Raamatupidamisregistrid  on andmekogumid, mis sisaldavad informatsiooni kontodel kajastatud raamatupidamiskirjendite ja saldode kohta ja sisaldavad raamatupidamiskirjendite aluseks olevat üksikasjalikku informatsiooni. Raamatupidamisregistrid peavad võimaldama teha väljavõtteid kirjendatud majandustehingutest kontode kaupa kronoloogilises järjekorras [10].
  Majandustehingud kirjendatakse kroniloogilistes ja süstemaatilistes raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist selliselt , et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine [16].
  Raamatupidamistegister on raamtupidamisarvestuses kasutatav andmebaas . Raamatupidamisregiter vormistatakse kronoloogilised järjekorras (päevaraamat) ja kontode kaupa ( pearaamat ). Kõik kontode aruanded ja registrid koostatakse kasutatava raamatupidamisprogrammi alusel. Kontode andmeid ja regitreid säilitatakse arvutidisketidel, CD-l ja/või paberil väljatrükituna [9 :16].
  Raamatupidamis sise-eeskirjades tuleb näidata automatiseertud andmetöötluse põhikirjeldus, millise programmi järgi arvutil raamatupidamisandmete töötlemine toimub [7 : 31].
  Raamatupidamisregistreid võib vormistada:
  • käsitsi kirjutatud või trükitud dokumentidena;
  • kirjalikku taasesitamist võimaldaval infokandjal, kui
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Sise-eeskirja koostamine #1 Sise-eeskirja koostamine #2 Sise-eeskirja koostamine #3 Sise-eeskirja koostamine #4 Sise-eeskirja koostamine #5 Sise-eeskirja koostamine #6 Sise-eeskirja koostamine #7 Sise-eeskirja koostamine #8 Sise-eeskirja koostamine #9 Sise-eeskirja koostamine #10 Sise-eeskirja koostamine #11 Sise-eeskirja koostamine #12 Sise-eeskirja koostamine #13 Sise-eeskirja koostamine #14 Sise-eeskirja koostamine #15 Sise-eeskirja koostamine #16 Sise-eeskirja koostamine #17 Sise-eeskirja koostamine #18 Sise-eeskirja koostamine #19 Sise-eeskirja koostamine #20 Sise-eeskirja koostamine #21 Sise-eeskirja koostamine #22 Sise-eeskirja koostamine #23 Sise-eeskirja koostamine #24 Sise-eeskirja koostamine #25 Sise-eeskirja koostamine #26 Sise-eeskirja koostamine #27 Sise-eeskirja koostamine #28 Sise-eeskirja koostamine #29 Sise-eeskirja koostamine #30 Sise-eeskirja koostamine #31 Sise-eeskirja koostamine #32 Sise-eeskirja koostamine #33 Sise-eeskirja koostamine #34 Sise-eeskirja koostamine #35 Sise-eeskirja koostamine #36
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 36 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-10-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 191 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor sunshine098 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted

  Sisukord

  • LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL
  • Ettevõtlus ja majandusarvetuse õppetool
  • SISE-EESKIRJA KOOSTAMINE
  • Referaat
  • Õppejõud:M. Kasearu
  • Mõdriku
  • SISUKORD
  • SISSEJUHATUS
  • ÜLDSÄTTED
  • KONTOPLAAN
  • MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA
  • KIRJENDAMINE
  • Algdokument
  • Paradused
  • DOKUMENTIKÄIVE JA SÄILITAMINE
  • TULUDE JA KULUDE KAJASTAMINE
  • Müügitulu
  • Muud äritulud
  • Finantstulud
  • VARADE ARVESTUS
  • Rahaliste vahendite arvestus
  • Sularaha arvestus
  • Arvestus arvelduskontodel
  • Lühiajalised finantsinvesteeringud
  • Nõuded ja ettemaksed
  • Nõuded ostjate vastu
  • Muud lühiajalised nõuded
  • Varud
  • Bioloogilised varad
  • Müügiootel põhivara
  • Pikaajalised finantsnvesteeringud
  • Kinnisvarainvesteeringud
  • Materiaalne põhivara
  • Immateriaalne põhivara
  • KOHUSTUSTE ARVESTUS
  • Laenukohustused
  • Võlad ja ettemaksed
  • Sihtfinantseerimine
  • Lühiajalised eraldised
  • Pikaajalised laenukohustused
  • Muud pikaajalised võlad
  • Pikaajalised eraldised
  • VARADE JA KOHUSTUSTE INVENTEERIMINE
  • Käibevara
  • Põhivara
  • ARUANNETE KOOSTAMISE KORD
  • SISEKONTROLLI MEETMETE RAKENDAMINE
  • KOKKUVÕTE
  • KASUTATUD KIRJANDUS
  • Raamatupidamiskohustuslase kasutatavad
  • &highlight=sisekontroll

  Teemad

  • ÜLDSÄTTED
  • Eesmärk
  • Üldalused
  • Majandusaasta
  • Raamatupidamise sise-eeskiri
  • KONTOPLAAN
  • MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA
  • Raamatupidamise register
  • Algdokument
  • Paradused
  • DOKUMENTIKÄIVE JA SÄILITAMINE
  • Dokumendikäive
  • Dokumentide säilitamine
  • TULUDE JA KULUDE KAJASTAMINE
  • Tulud
  • Müügitulu
  • Muud äritulud
  • Finantstulud
  • Kulud
  • VARADE ARVESTUS
  • Käibevara arvestus
  • Rahaliste vahendite arvestus
  • Sularaha arvestus
  • Arvestus arvelduskontodel
  • Lühiajalised finantsinvesteeringud
  • Nõuded ja ettemaksed
  • Nõuded ostjate vastu
  • Muud lühiajalised nõuded
  • Varud
  • Bioloogilised varad
  • Müügiootel põhivara
  • Pikaajalised finantsnvesteeringud
  • Kinnisvarainvesteeringud
  • Materiaalne põhivara
  • Immateriaalne põhivara
  • KOHUSTUSTE ARVESTUS
  • Lühiajalised kohustused
  • Laenukohustused
  • Võlad ja ettemaksed
  • Sihtfinantseerimine
  • Lühiajalised eraldised
  • Pikaajalised finantskohustused
  • Pikaajalised laenukohustused
  • Muud pikaajalised võlad
  • Pikaajalised eraldised
  • VARADE JA KOHUSTUSTE INVENTEERIMINE
  • Varade invenveteerimine
  • Kohustuste inventeerimine
  • ARUANNETE KOOSTAMISE KORD
  • SISEKONTROLLI MEETMETE RAKENDAMINE

  Kommentaarid (2)

  vainz profiilipilt
  vainz: arveldused ostjatega
  19:43 04-04-2015
  Silvia profiilipilt
  Silvia: Väga hea!
  14:49 25-02-2013


  Sarnased materjalid

  21
  docx
  Sise-eeskiri
  124
  pdf
  Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused
  37
  docx
  Praktiline raamatupidamine
  72
  pdf
  Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused
  34
  docx
  Raamatupidamise alused
  32
  docx
  Raamatupidamine I osa
  54
  docx
  Raamatupidamise alused
  46
  doc
  Finatsraamatupidamine

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !