Facebook Like
Hotjar Feedback

Saksa firmad eestis (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kui tähtsaks peate Saksamaa ja Eesti omavahelisi suhteid seoses oma firmaga ?
 • Millal olete turule tulnud ?
 • Kui stabiilne on Teie areng olnud ?
 • Kui jah, siis millised on firma arengusuunad (valdkonnad) ?
 • Kui vastasite "jah", siis kuidas on euro kasutuselevõtt firma tegevust mõjutanud ?
 • Kuidas majanduskriis on mõjutanud firma tegevust ?
 • Kui palju on Teil töötajaid praegu ?
 • Kuidas on töötajate arv muutunud ?
 • Kui vastasite "jah", siis millised erinevused ?
 • Kui palju oli töötajaid firma tegevusaastate alguses ?
 
Säutsu twitteris

TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM
SAKSA ETTEVÕTTED EESTIS
UURIMISTÖÖ
Kait Vahar
XI B klass
Juhendaja: Marge ToompaluTallinn 2012
Sisukord
1 Saksamaa ettevõtted Eestis 5
1.1 Madal pankrotioht Eestis 5
1.2 Eestimaa ja Saksamaa kaubandussuhted 5
1.3 Euro kasutuselevõtu mõju 6
1.4 Majanduskoostöö 7
1.5 Eesti majanduskliima Saksa ettevõtete seisukohalt 2000. aastal 7
1.6 Eesti majanduskliima Saksa ettevõtete seisukohalt 2007.-2010. aastal 8
1.7 Euroopa Liidu liikmesriigiks astumise mõju 8
1.8 Eesti riigi esindamine välismaal 8
1.9 Saksa investorite huvi Eesti vastu 9
1.10 Oskustööliste vähesus Eestis 10
1.11 Saksamaale muret tegevad asjaolud Eestis 11
2 Uuringu läbiviimine Saksa firmades 12
2.1 Autori küsitluse eesmärk 12
2.2 Küsitluse tulemused 12
2.3 Küsitluse järeldus 15
3 Menerga Eesti OÜ 17
4 UD-Chemie Tallinn OÜ 19
5 Kokkuvõte 20
6 Lisad 22
7 Kasutatud kirjandus 28
Sissejuhatus
Saksamaa on üks suuremaid majandusriike maailmas. Peamised kaubanduspartnerid on Euroopa Liidu liikmesriigid (ca. 56%). Saksamaa on Eesti üks peamisi kaubanduspartnereid, kelle käekäik mõjutab ka Eesti majandust. Tallinna Saksa Gümnaasiumis paikneb Saksamaa institutsioon ja seal on ka A-keeleks saksa keel. Tundides on õpitud Saksamaa kultuuri ja keelt. Peale Saksamaa kultuuri ja keele tekkis huvi teada saada, kuidas on Saksamaa Eestiga seotud majanduslikult ning kuidas Saksa ettevõtetel Eestis on läinud.
Uurimistöö teemal „Saksa ettevõtted Eestis“ käsitleb Saksamaa ettevõtete olukorda Eestis: hinnanguid Eestis olevale majandus- ja investeerimiskliimale; kuidas on toimunud muutused ning firmade probleemid Eestis.
Esimeses peatükis on juttu Eesti majandusliku finantstasakaalu ja krediidireitingu arengu kasvust. Teises peatükis on kirjutanud autor Eestimaa ja Saksamaa kaubanduslikest suhetest ja kuidas erinevad asutused aitavad mõlema maa omavahelistele kaubanduslikele suhetele kaasa. Kolmandas peatükis on uuritud euro kasutuselevõtu eeliseid ja puudusi. Neljandas peatükis on formuleeritud Eesti ja Saksamaa majanduslikud kokkulepped. Viies peatükk käsitleb Eesti majanduskliimat Saksa ettevõtete seisukohalt 2000. aastal, kui vähetuntud Eesti riik Saksa investoritele oli, Eesti ja Saksamaa omavahelisest kaubanduslikust ja majanduslikust arengupotentsiaalist. Kuuendas peatükis on Eesti majanduskliima Saksa ettevõtete seisukohalt 2007. aastast kuni 2010. aastani: 2007. - 2009. aastal oli Eestis majandus- ja finantskriis , negatiivsed olid konjunktuuriuuringute andmed. Seitsmendas peatükis on kirjutatud Eesti Euroopa Liidu liikmesriiki astumisest, millist mõju see on Saksa investoritele avaldanud. Kaheksandas peatükis on kirjutatud Eesti riigi esindamisest välismaal: Hannoveri messist 2011. aastal, mille sõnumiks oli uute seadmete ehitamine säästmaks kiiremini energiat. Messi kasulikkusest rääkis OÜ GrabCAD müügidirektor Lauri Põldre. Sama aasta novembris leidis aset Hamburgi südalinnas HSH Nordbanki ostukeskuses Eesti päevad tutvustamaks Eestit kui põnevat reisisihti. Peale üritust toimus äriseminar saksa ettevõtjatele Hamburgi Kaubanduskojas. Seminari aukülaline Andrus Ansip tuletas meelde Saksamaa ja Eesti ajaloo- ja kultuurisidemeid toonitades vähest investeerimist Eestisse Saksamaa poolt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Signe Ratso tutvustas Eesti majanduskeskkonda, EASi juhatuse esimees Alar Kolk rääkis Eesti tulevikuväljavaadetest. Üheksandas peatükis on räägitud saksa investorite huvist Eesti vastu. Kuigi saksa investorite huvi Eesti vastu on üldiselt pigem tagasihoidlik olnud, on aasta-aastalt saksa osalusega ettevõtete arv Eestis kasvanud. Kümnendas peatükis on käsitletud ühe muret tegeva asjaoluna oskustööliste vähesusest Eestis; liigne tööõiguslike reeglite jäikus, kutsehariduse madal kvaliteet. Räägitakse duaalse õppe kasulikkusest. Üheteistkümnendas peatükis on kirjutatud probleemidest, kuid ka positiivsetest hinnangutest Saksa ettevõtete poolt. Kõige rohkem teevad muret hanketingimuste läbipaistvus ja madal oli ka kutsehariduse kvaliteet. Ülejäänud 13 kategoorias sai Eesti positiivsemaid hinnanguid.
Kasutatud on infomaterjalina internetist leitud erinevaid artikleid, peamiselt Saksa-Balti Kaubanduskoja konjunktuuriuuringud. Tehtud on samuti Saksamaaga seotud ettevõtete seas anonüümne kirjalik küsitlus Google Docsis. Andmed firmade kohta sain Saksa-Balti Kaubanduskoja nõunikult Elo Saarilt.
 • Saksamaa ettevõtted Eestis

  Saksamaa tunnustas Eestit suveräänse riigina de jure 9. juulil 1921. Diplomaatilised suhted taastati kahe riigi vahel 28. augustil 1991, mille järel rajasid mõlemad riigid oma diplomaatilised esindused vastavalt Bonni ja Tallinnasse. 1999. aasta veebruaris avati Tallinnas Saksamaa Liitvabariigi suursaatkonna uus hoone. Eesti ajalooline saatkonnahoone Berliinis avas taas oma uksed 27. septembril 2001, pidulikul tseremoonial osales president Lennart Meri.
  Saksamaa kui Eesti peamise kaubanduspartneri majanduse hea käekäik mõjutab otseselt ka Eesti majandust, kuna Saksamaa on üks viiest Eesti peamisest kaubanduspartnerist, kuid majanduskriisi ajal näitaja natuke muutus.
  Investeerimiskohana on Saksa investorite huvi Eesti vastu pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga tunduvalt kasvanud.
  Pärast kahte rasket aastat tunnevad Saksa ettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus märgatavat tõusutrendi ja plaanivad investeeringuid kapitali ja personali. Majanduspoliitilised raamtingimused ja olukord tööturul jätavad aga endiselt soovida.
 • Madal pankrotioht Eestis

  Eesti on vastavalt Euroopa Poliitikauuringute Keskuse hiljutise uuringu põhjal 2011. aastal Saksamaa ja Austria kõrval kolme EU riigi madalaimas pankrotiohus ja parimate majanduslike väljavaadetega. Põhinedes erinevatele indikaatoritele võrdleb Freiburgeri Instituut Euroopa maade võimet välislaenude tagasi maksmiseks ja jagab maad valgusfoori süsteemi järgi: kokku seitse riiki näitab selle järgi rohelist tuld, aga ainult Eesti, Saksamaa ja Austria näitavad kasvavat tendentsi makromajandusliku finantstasakaalu ja krediidireitingu arengut1.
 • Eestimaa ja Saksamaa kaubandussuhted

  Euroopa Liidus kuulub Saksamaale otseinvesteeringute ja ekspordi vallas juhtimispositsioon. Kahepoolsete kaubandussuhete positiivsele kujunemisele aitavad kaasa majandusesindused nii Eestis kui Saksamaal. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel on Hamburgis esindus . Esindus pakub ettevõtjatele praktilist abi, olles kasulik lüli Eesti ettevõtjate ning Saksa ettevõtjate ja majandusorganisatsioonide vahel. Balti-Saksa Kaubanduskoda2 on osa Saksa kaubanduskodade ülemaailmsest võrgust ning abistab peamiselt Saksa ettevõtteid tegutsemisel Eesti turul. Majandusesindus toob igal aastal arvukalt Saksa firmasid tutvustusreisidele Eestisse. Samuti on nad tähtsamate Saksa messide (Hannover, Berliin , München, Stuttgart) esindajaks Eestis3.


 • Euro kasutuselevõtu mõju

  Euro on Saksa ettevõtete äritegevust Eestis soodustanud. See selgus 2011. aastal korraldatud Saksa-Balti Kaubanduskoja poolt korraldatud konjunktuuri uuringus , mis viidi läbi liikmesfirmade seas. Uuringus küsiti ettevõtete arvamust euro kasutuselevõtu mõjust ärilisele edule. Rohkem kui kaks kolmandikku saksa ettevõtetest Eestis tundis teatud viisil otsest positiivset mõju oma ettevõttele. 6 –le protsendile küsitletutest mõjus euro kasutuselevõtt ebasoodsalt. Uue vääringu suurim eelis on ettevõtete arvates raamatupidamise lihtsustumine, positiivselt hinnatakse aga ka ülekandekulude alanemist ja vahetuskursist tingitud riskide ärajäämist. Kõige rohkem saavad sellest kasu teenindussektor ja kaubandus, kes olid kõige rohkem rahul.
  Veel üks tähtis järeldus on välismaiste äripartnerite usalduse kasv: iga viies saksa ettevõtja Eestis hindab seda faktorit kui eurotsooniga liitumise peamist eelist. „Ühisvääringu sisseviimine oli tähtis signaal sellest, et investeerimiskliima on veelgi paranenud. Euro hajutab kahtlused ja sisendab kindlustunnet – ja tugevdab sel moel tõhusalt Eestit kui majanduskeskkonda”, kommenteerib küsitluse tulemusi Thomas Schöllkopf, Saksa-Balti Kaubanduskoja Eestis, Lätis, Leedus (AHK) president.
  Miinusena nimetati kõige sagedamini üleminekuga seotud kulusid. Peaaegu pooled küsitletutest näevad praktilisi ettevalmistusi ja rahalisi kulutusi seoses vääringu vahetusega kui eurole ülemineku negatiivseimat aspekti. Seejuures arvestavad mõned ettevõtted kasvava hinnakonkurentsiga ning kõrgemate tootmiskuludega. Mõned kardavad ka kasvavaid palgakulusid. Võimalikud turuosade kaotused seoses uute turule tulijate poolt tekitatud tiheneva konkurentsiga ei valmista aga ettevõtjatele eriti muret4.
  Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti presidendi Michael Stenneri sõnul täitusid ootused Euroopa ühisraha kasutuselevõtu osas ja aasta pärast euro kasutuselevõttu kaaluvad positiivsed mõjud tuntavalt negatiivsed üles5.
 • Majanduskoostöö

  Eesti ja Saksamaa majandussuhted on suures osas reguleeritud mõlema riigi Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevate õiguste ja kohustustega, millest olulisemad on ühisturu põhimõtted, lisaks veel järgmised majanduslikud kokkulepped:
  Kokkulepe rahandusalasest koostööst (jõustunud 10.02.1995);
  • Kokkulepe töövõtjate töötamise kohta nende kutsealaste ja keeleliste teadmiste avardamiseks (jõustunud 21.08.1995);
  • Kaubandusliku meresõidu alane
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Saksa firmad eestis #1 Saksa firmad eestis #2 Saksa firmad eestis #3 Saksa firmad eestis #4 Saksa firmad eestis #5 Saksa firmad eestis #6 Saksa firmad eestis #7 Saksa firmad eestis #8 Saksa firmad eestis #9 Saksa firmad eestis #10 Saksa firmad eestis #11 Saksa firmad eestis #12 Saksa firmad eestis #13 Saksa firmad eestis #14 Saksa firmad eestis #15 Saksa firmad eestis #16 Saksa firmad eestis #17 Saksa firmad eestis #18 Saksa firmad eestis #19 Saksa firmad eestis #20 Saksa firmad eestis #21 Saksa firmad eestis #22 Saksa firmad eestis #23 Saksa firmad eestis #24 Saksa firmad eestis #25 Saksa firmad eestis #26 Saksa firmad eestis #27 Saksa firmad eestis #28
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-09-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 10 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor moodle Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Uuringust, mida autor viis läbi saksa firmade seas, ilmnes, et Saksamaa ja Eesti omavahelised suhted mängivad olulist rolli firmades. Kellele mängisid suhted olulist rolli, olid suuremal määral Saksamaaga seotud kui need, kellele Eesti ja Saksamaa omavahelised suhted nii olulist rolli ei mänginud. Erilist erinevust turule tulemise aastal ei olnud: enne 2001. aastat oli üheksa firmat ja peale 2001. aastat kuus firmat turule tulnud. Töötajate arv on ettevõtetes väike: kuni 25 töötajat, välja arvatud kahel suuremal firmal, kellel on kuni 50 töötajat.
  saksa firmad , uurimistöö , majandus , töötaja , balt , kümne , töötajate arv , saksa ettevõtete , ettevõtetes

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  1072
  pdf
  Logistika õpik
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  126
  doc
  Lõpueksami küsimused ja vastused 2008
  528
  doc
  Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
  95
  doc
  Mein Kampf
  193
  docx
  Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
  990
  pdf
  Maailmataju ehk maailmapilt 2015
  226
  doc
  Portugali põhjalik referaat  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun