Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 (0)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis? d d Kes ?
 • Kuidas? Kus ?
 • Millal? Miks ?
 • MIKS ON VAJA ÄRIMUDELIT ?
 • Kus ta osaleb või mida ta kontrollib ?
 • Mida ta omab või haldab ?
 • Missugused on labori eesmärgid ?
 • Missugused on labori võtmekontseptid ?
 • Mida kasutavad või loovad protsessid ?
 • Kes kontrollib protsesse ?
 • Kuidas on ressursid omavahel seotud ?
 • Kuidas labor on ülesehitatud ?
 • Kuidas muutub ressurss aja jooksul ?
 • Kuidas toimivad omavahel ressurssid ?
 • Missugused on labori eesmärgid ?
 • Missugused on labori eesmärgid ?
 • Kuidas labor on ülesehitatud ?
 • Kus asuvad labori struktuurüksused ?
 
Säutsu twitteris
M. Roost , TTÜ Informaatikainstituut, Loengukonspektid aines Süsteemianalüüs , 2014
IDU 5360 SÜSTEEMIANALÜÜS
Loeng 1. Sissejuhatus (kontseptuaalsesse) süsteemianalüüsi.
 • Aine fookus
 • Aine taust
 • Eesmärgid ja õpiväljundid
 • Aine korraldus
Aine fookus
KONTSEPTUAALNE SÜSTEEMIANALÜÜS
Fookus: Kontseptuaalse süsteemanalüüsi meetodite rakendamine valdkonna ning tarkvara nõuete detailseks analüüsiks iteratiivses arendusprotsessis
Aine taust
Analüüsi ained:
 • Sissejuhatus infosüsteemidesse (IDU 3350) või Modelleerimine (IDU 3355); ->
 • -> Süsteemianalüüs (IDU 5360) ->
 • -> Infosüsteemi strateegiline analüüs (idu0021) ehk Ettevõtte äriarhitektuur ( idu1321 )
  Aine on eelduseks (OIS)
  IDU5661 - Infosüsteemide projekteerimine ,
  IDU0050 - Objektorienteeritud disain ,
  IDX5010 - Struktuuranalüüs ja ekspertsüsteemide tehnoloogia
  ANALÜÜS JA MODELLEERIMINE
  Analüüs on eesmärgipärase inimtegevuse (n. igapäevase probleemide lahendamise) loomulik osa.
  Konkurentsis püsimiseks peame (mina ise, minu esindatav üksus, organisatsioon , riik, …) oma “asja” (toodet, teenust, põhitegevust) tegema teistest paremini.
  Selleks peame me alustuseks “asjadest” hästi (“asjaosalistega ühte moodi ja konkurentidest paremini) “aru saama”.
  Aru saamiseks peame neid “asju” uurima , analüüsima .
  Uuritavat “asja” on kasulik käsitleda (modelleerida) süsteemina (mis asub keskkonnas, koosneb omavahel seotud elementidest, omab struktuuri ja käitumist).
  Süsteemi analüüs (kui tegevus) on (mudelipõhine) struktuurne arutelu asjaosaliste (süsteemiga seotud erinevad osapooled- huvigrupid ) vahel süsteemist (tootest, teenusest, protsessist,..) ühise arusaamise kujundamise eesmärgil.
  Struktuurseks aruteluks vajame me mudeleid .

  Modelleerimisest üldiselt

  Keerukaid nähtusi ja süsteeme (n. ettevõte ja tema infosüsteem) saame käsitleda (mõista, luua, muuta, juhtida,) mudelite kaudu.

  Mudel on ’reaalse’ maailma osa (huvipiirkonna, valdkonna, objektsüsteemi) eesmärgipärane lihtsustatud esitus

  (n. mänguauto, mat. valem või võrrandisüsteem , geograafiline kaart, filmi stsenaarium , tarkvara kood/prototüüp, mõttemall,..).

  • Modelleerimine on ’reaalse’ maailma ( mudeliga vahendatud) käsitlemise viis.
  • Mudel kui ’reaalse’ maailma ( fokusseeritud ) käsitlemise vahend (keskendub olulisele, peidab ebaolulisi detaile, vähendab keerukust, sageli abstraheerib).
  • Mudel esitab reaalse maailma (= objektsüsteemi, semantikavaldkonna) vaate (interpretatsiooni).
   • Väljendab (kellegi) teadmist selle maailma (mudeli kontekst) kohta
  • Ühest ja samast reaalsusest eksisteerib N erinevat võimalikku vaadet/interpretatsiooni/mudelit.

  • [Sama mudelit saab põhimõtteliselt rakendada erinevatele reaalsustele/kontekstidele (sama mudeli erinevad interpretatsioonid)]

  Näide 1: MAAILM = ”Õppetöö Valdkond Ülikoolis”, ’prillikandjateks’ selle valdkonna põhitegelased – Tudengid , Õppejõud, Ametnikud,...
  MIS ON MUDEL ? (modelleerimisega seotud põhimõistetest, täpsemalt)
  MUDEL ja KONTEKST
  MUDEL – INTERPRETATSIOON – VALDKOND
  Mudel on lausete (väidete) hulk uuritava Valdkonna (=semantikavaldkond ehk kontekst mudeli jaoks) kohta kindlas modelleerimisKeeles.
  Mudeli lausetele annab tähenduse Interpretatsioon mis ’projitseerib’ selle mudeli elemendid semantilise Valdkonna elementidele (vastavuse loomine).
  Mudelit võidakse (analüüsitöös) kasutada Valdkonna kirjeldamiseks (analüüs saab aru). Sel juhul loetakse mudelit kindla Interpretatsiooni all korrektseks juhul, kui kõik selles mudelis leiduvad laused ( väited ) on tõesed antud Valdkonna jaoks (mudel kirjeldab valdkonda).
  Mudelit võidakse (disainitöös) kasutada ka Valdkonna (või mõne temas sisalduva süsteemi) spetsifikatsioonina (disain loob lahenduse). Sel juhul loetakse konkreetset Valdkonda valiidseks (valid) vastava spetsifikatsiooni suhtes siis, kui ükski mudelis leiduv lause (väide) pole väär selle Valdkonna jaoks (spetsifikatsiooni saab realiseerida selle valdkonna baasil).
  Lihtne näide omandisuhete Valdkonnast, mille Mudel (kirjeldus) on antud kahe Lausega ( väitega ): iga Isik omab nime; mõned Isikud omavad Maju.
  Sama Mudel omab ka teistsugust Interpretatsiooni, Java keeles kirjutatud tarkvaraprogrammide Valdkonna jaoks. Seda Mudelit võime käsitleda vastava tarkvaraprogrammi (disaini)spetsifikatsioonina, mis eksisteerib enne programmi kirjutama hakkamist ja on vajalik valiidse Java programmi konstrueerimiseks.
  MODELLEERIMiNE SÜSTEEMITÖÖ kontekstis hõlmab:
  • Valdkonna (äri) modelleerimist
  • Nõuete modelleerimist
  • Tarkvara modelleerimist

  SÜSTEEMITÖÖ (system work , system engineering – süsteemide väljatöötamine ja tööshoidmine) põhitegevused (distsipliinid):
  • Modelleerimine ( ideest kuni teostuseni, Valdkond->Nõuded-> Tarkvara)
  • Juhtimine (n. projekti- , programmi-, portfelli- vm muudatuse )
  • Kvaliteeditöö
  • Koolitamine /õppimine
  • ..
  ANALÜÜS versus DISAIN versus TEOSTAMNE (vt. MDA mudelite liigid)
  • Analüüs saab aru (‘musta kasti’ mudel; MIDA süsteem teeb/teab)
  • Disain annab lahenduse (‘valge kasti’ mudel; KUIDAS teeb/teab)

  \ MUDEL
  SÜSTEEM \
  Musta kasti“ mudel ehk Analüüs (MIDA ?)
  Valge kasti“ mudel ehk
  Disain (KUIDAS ?)
  ÄriSüsteem ehk
  Puhas Valdkond
  ÄriAnalüüs
  Nõuded ÄriSüsteemile
  ÄriDisain
  ÄriSüsteemi lahenduse loomine
  TarkvaraSüsteem (- Rakendus )
  Tarkvara Analüüs -> Nõuded tarkvarale
  Tarkvara Disain (N: objektorienteeritud lahenduse loomine)
  „Füüsiline“ süsteem ehk
  Tehnoloogia
  Nõuded riistvarale ja alustarkvarale
  Deployment diagramm
  KomponentDiagramm?
  ÕPPEAINE KIRJELDUS
  õppeaine register
  A - põhiregister
  õppeaine kood
  IDU5360
  õppeaine nimetus eesti k
  [Kontseptuaalne] Süsteemianalüüs
  õppeaine nimetus inglise k
  [Conceptual] System Analysis
  õppeaine nimetus vene k
  [Kontseptualnyi] sistemnyi analiz
  õppeaine maht AP
  3.5
  õppeaine maht EAP
  5.00
  deklareeritav
  jah
  kontrollivorm
  eksam
  õpetamise semester
  kevad
  õppetöö keel: eesti keel
  jah
  inglise keel
  ei
  vene keel
  ei
  õppeaine eesmärgid:
  1.Anda arusaamine süsteemianalüüsi kohast infosüsteemide (jt. tarkvaramahukate süsteemide) arendamisel.
  2.Õpetada süsteemset mõtlemist ja täpset väljendumist
  3.Omandada süsteemianalüüsi kaasaegsed meetodid, tehnikad ja vahendid
  4.Õpetada süsteemianalüüsi kui tellijakeskset vaadet infosüsteemile ja selle arendamisele
  5. Õpetada nõuete ning kasutajaliideste analüüsi ja haldamist (kontseptuaalse) süsteemianalüüsi tähtsa osana
  6. Suhestada nõuete ning kasutajaliideste analüüs valdkonnamodelleerimisega, samuti erinevate disainiteemadega
  7.Viia läbi ainetöö /aineprojekt
  8.Näidata liidesed seotud distsipliinidega
  õppeaine õpiväljundid:
  1.Saab aru süsteemianalüüsi olemusest ning rollist infosüsteemi arendusprotsessis
  2. Saab aru analüüsi ning disaini erinevusest ning ühtsusest.
  3. Oskab süsteemselt (struktuurselt) mõelda ning arutleda.
  4.Teab ning oskab kasutada ja siduda traditsioonilise (struktuurse), objektorienteeritud ning agent -orienteeritud süsteemianalüüsi tuntumaid meetodeid , tehnikaid ning vahendeid.
  5.On võimeline rakendama kontseptuaalset süsteemianalüüsi ümbritseva elu erinevatele nähtustele ja probleemidele nende mõistmiseks, kirjeldamiseks ja selgitamiseks.
  6.Oskab kasutada UMLi põhilisi diagrammitehnikaid (UP - Unified Process -i) ärimodelleerimise ja (kasutusjuhtude ning/või kasutuslugude keskse) nõuete analüüsi kontekstis
  7.Oskab kirjeldada, analüüsida, hallata ning selgitada infosüsteemi/arenduse osapoolte nõudeid ja eesmärke, mõisteid, kasutuslugusid ja kasutajaliideseid.
  8.Oskab ühendada tekstilist ning graafilist (sealhulgas UML) modelleerimist, ning päringute (vaadete) koostamist (valdkonnamudeli alusel nõuete modelleerimiseks).
  9.Oskab püstitada ülesannet disainerile ( disainer -programmeerijale).
  10.Tunneb iteratiivse arendusprotsessi UP põhiloogikat ning oskab näha süsteemianalüüsi distsipliine (ärimodelleerimine ja kasutusjuhtude keskne nõuete analüüs) selle terviku osadena.
  11. Oskab hallata (iteratiivse arendamise käigus tekkivaid) mudelite versioone ja muudatusi.
  12. Oskab retsenseerida kaastudengite töid (antud aine raames)
  õppeaine sisu lühikirjeldus :
  Valdkonna analüüs. Mõisteline (kontseptuaalne) modelleerimine ja mõisteraamistikud (ontoloogiad). Analüüs ja Arhitektuur : kihid , vaated, elutsükkel . Valdkond vs infrastruktuur . Ärimudeli kiht kui „puhas valdkond“ ning kontseptuaalne (computing independent) vaade infosüsteemile. Süsteemianalüüsi koht klassikalises ja iteratiivses arendustsüklis. Analüüs vs. Disain. Strateegiline analüüs vs. detailanalüüs. Klassikaline (struktuurne) vs. objektorienteeritud analüüs, agent-orienteeritud analüüs, nende ühtsus ja erinevus. Ärimodelleerimine vs nõuete (ning kasutajaliideste) analüüs. Objektide, protsesside, sündmuste, organisatsiooni (tegutsejate/agentide), eesmärkide ja suhtluste analüüs ning modelleerimine. Tekstiline vs. graafiline modelleerimine analüüsitöös. UML: klassidiagrammid , kasutusjuhtude diagrammid , tegevusdiagrammid, olekudiagrammid, jadadiagrammid analüüsimudelite kontekstis. Süsteemi nõuded ja kasutusjuhud, kasutuslood ning kasutajaliidesed . Üleminek ärimudelilt kasutusjuhtude mudelile. Kasutusjuhtude kirjeldamise formaadid . Domeenimudel (staatilise valdkonnamudeli tähenduses). Nõuded ja kasutajaliidesed kui vaated (päringud) domeenimudelisse. Süsteemi sündmused ja operatsioonid . Süsteemi jadadiagrammid. Süsteemi operatsioonide lepingud . Analüüsimudeli tükeldamine, haldamine , dokumenteerimine , versioonide ja muudatuste haldus. Analüüsimustrid. Süsteemianalüüsi protsess (iteratiivse arenduspotsessi raamistikus). Üleminek analüüsilt disainile.
  Hindamisviisid :
  1.Iseseisva töö kaitsmine (40% eksamihindest, praktilise töö esitamine on eksami eelduseks).
  2.Teise tudengi töö hindamine ( 10% eksamihindest).
  3.Kontrolltööd kõigi suuremate teemade läbimise järel (eksami eeldus, 50% eksamihindest).
  Õppekirjandus:
  C.Larman, An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process: Applying UML and Patterns , 2001 (või hilisem).
  L.Sterling and K.Taveter, Agent Oriented Modeling, The MIT Press, 2009.
  J. Heuman, An Introduction to Business Modeling in UML [Online] http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/360.html
  M. Fowler, Analysis Patterns: Reusable Object Models, Addison-Wesley, 2005.
  eeldusaine 1
  IDU3530 - Sissejuhatus infosüsteemidesse
  eeldusaine 2
  IDU3355 - Modelleerimine
  statsionaarõpe:     nädalatunnid
  4.0
       loenguid
  2.0
        praktikume
  0.0
       harjutusi
  2.0
  reegel eesti keeles (2000 tähemärki)
  Deklareerimine ainult õppejõu loal.
  iseseisev töö:
  Vabalt valitud Äriteenuse (vm valdkonna) infosüsteemi detailanalüüs, keskendatud põhilisele äriprotsessile (äriteenuse osutamine) ja seda toetavale IS (funktsionaalsele) allsüsteemile. Nõutud vaadete kirjeldamine, modelleerimine, kooskõlastamine , vormistamine. Nõuete ning kasutajaliideste kirjeldamine ja analüüs. (Ühte tööd võivad teha 1 – 2 tudengit. Kahekesi tehes olgu töö laius poole suurem).
  Loeng 2.1 Aine põhimõisted ja raamistikud (1). Valdkonnapõhine süsteemianalüüs: Zachmani raamistik kui Süsteemianalüüsi aine mõtlemisraamistiku raamistiku esimene nurgakivi
  Eesmärk: kujundada mõtlemisraamistik (mõisteraamistik, ontoloogia ) Süsteemianalüüsi ainele
  • Zachmani raamistik (tuletame meelde Modelleerimise ainest)
  • Valdkonnapõhine süsteemianalüüs
  • Harjutustundide toetamine , eesmärkmudelid, UML kasutusjuhtude diagrammi tõlgendus eesmärkmudelina
  Zachmani tugiraamistik
  Süsteemi analüüs (kui tegevus) on struktuurne arutelu asjaosaliste (süsteemiga seotud erinevad osapooled-huvigrupid) vahel süsteemist (valdkonnast, tootest, teenusest, protsessist,..) ühise arusaamise kujundamise eesmärgil.
  Struktuurseks aruteluks vajame me mõtlemisraamistikku (analüüsi raamistikku).
  Võime alustuseks tugineda klassikalisele Zachmani tugiraamistikule (ettevõtte vm ärivaldkonna ja tema infosüsteemi arhitektuuri kirjeldamiseks). http://www.zachman.com/
  [vt. ka Modelleerimise aine konspektist lk. 30?]
  Zachman Framework (ZF) on kahemõõtmeline tabel, mille
  Veerud vastavad põhiküsimustele:
  Mis? Objektid, andmed
  Kuidas? Funktsioonid, protsessid, tegevused
  Kus? Asukohad, võrk
  Kes? Inimesed, rollid, vastutused
  Millal? Aeg, sündmused, stsenaariumid, elutsüklid
  Miks? Eesmärgid, strateegiad, nõuded - Motivatsioon
  Read vastavad süsteemitöö (arendus + ülalhoid ) põhilistele osapooltele-huvigruppidele:
  Juhtkond , tippjuhid, planeerijad: ärisõnastik , ärimõisted, loetelud;
  Ärimõistete (n. protsesside, toodete, süsteemide) omanikud : ettevõtte/valdkonna/äri mudel, ärimõistete definitsioonid ;
  Arhitekt -disainer: süsteemi mudel, loogiline mudel, ärimõistete esitus süsteemis;
  Ehitaja- tehnoloog : tehnoloogia mudel, füüsiline mudel;
  Tehnik (n. programmeerija ): tööriista (tarkvara) mudel, detailne spetsifikatsioon , kood;
  Ülalhoidja: toimiv ettevõte/valdkond/äri/tarkvara.
  Vaated
  Kihid
  Objektid
  Mis?
  Protsessid
  Kuidas?
  Asukohad
  Kus?
  Inimesed
  Kes?
  Sündmused
  Millal?
  Eesmärgid
  Miks?
  Juhtkonna
  liige
  Objektide
  nimekiri
  Protsesside
  nimekiri
  Asukohtade
  nimekiri
  Osapoolte
  nimekiri
  Sündmuste nimekiri
  Eesmärkide
  nimekiri
  Ärimõiste omanik
  Äri objektmudel
  Äriprotsessi
  mudel
  Äri asukoha-mudel
  Äri rolli
  mudel
  Äri sündmu-sed ja stsenaariumid
  Äri eesmärk-
  mudel
  Arhitekt-
  Disainer
  Süsteemi
  objektmudel
  Süsteemi protsessi-mudel
  Süsteemi
  asukohamu-
  del
  Süsteemi
  rolli mudel
  Süsteemi sündmused,
  stsenaariumid
  Süsteemi
  Eesmärkmu-
  del
  Ehitaja-
  Tehnoloog
  Tehnoloogia
  objektmudel
  Tehnoloogia
  protsessi-mudel
  Tehnoloogia
  asukohamu-
  del
  Tehnoloogia
  rolli mudel
  Tehnoloogia
  sündmused, stsenaariumid
  Tehnoloogia
  eesmärk-
  mudel
  Tehnik-
  Program-meerija
  Tööriista
  objektmudel
  Tööriista
  protsessi-mudel
  Tööriista
  asukoha-
  mudel
  Tööriista
  Rolli
  mudel
  Tööriista
  sündmused,
  stsenaariumid
  Tööriista
  eesmärk-
  mudel
  Ülalhoidja-
  Administ-raator
  Toimiv
  objektmudel
  (instants)
  Toimiv
  protsessi-mudel
  Toimiv
  asukoha-
  mudel
  Toimiv
  rolli mudel
  Tegelikud
  sündmused,
  stsenaariumid
  Operatsioo-
  nilised
  eesmärgid
  Zachmani raamistik rakendub igale ärivaldkonnale (s.h. konkreetne ettevõte A, ettevõtete ühendus, ettevõtte osa) sõltumata selle suurusest .
  Eristame „puhast“ valdkonda (ülemised kaks rida) ja (IT) infrastruktuuri (alates kolmandast reast ) ja vastavaid mudeleid, mis MDA (Model Driven Architecture ) mudelite klassifikatsiooni järgi on:
  • CIM - Computing Independent Model (Zachmani ülalt teine rida)
  • PIM - Platform Independent Model (Z kolmas rida)
  • PSM – Platform Specific Model (Z neljas rida)
  • Kood (Z viies rida).

  Valdkonnapõhine süsteemianalüüs (meie põhiteema!) katab Zachmani raamistiku ülemist kahte („arvutamisest sõltumatut“) rida.
  Valdkonnatehnikad (domain engineering) katavad Zachmani raamistiku ülemist kolme rida.
  Kogu Zachmani raamistik (valdkond koos infrastruktuuriga) kirjeldab valdkonna infosüsteemi üldist ülesehitust ehk arhitektuuri.
  Loeng 2.2 Kontseptuaalne süsteemianalüüs iteratiivse arendusprotsessi osana.

  Loengu eesmärk:

  • Anda ülevaade iteratiivsest arendusprotsessist Unified Process (UP):

   • Näidata seosed UP ja Zachmani raamistiku vahel.

  • Käsitleda kontseptuaalsest süsteemianalüüsi iteratiivse arendusprotsessi osana:

   • Siduda ainetöö (-projekti) tegemine iteratiivse arendusprotsessi raamistikuga.

  • Toetada harjutustunde:
   • Anda ülevaade visiooni kirjeldamisel kasutatavatest mudelitest ja notatsioonidest (lisaks eelmises loengus tutvustatud eesmärkmudelitele):
    • kontseptuaalne klassidiagramm kui visuaalne ärisõnastik;
    • kontekstidiagrammide erinevad võimalikud esitused ja notatsioonid
    • äriprotsessi kirjeldamine (UML tegevusdiagramm vs mitte-UML: BPMN)


  Kava
  • Süsteemianalüüs iteratiivse arendusprotsessi osana
   • Arendusmetoodikad: produkti versus protsessi vaade
   • Klassikaline arendustsükkel ( kose mudel), süsteemianalüüsi koht selles
   • Iteratiivse arendusprotsessi UP põhiraamistik
   • Kontseptuaalse süsteemianalüüsi koht selles raamistikus
   • Kontseptuaalse süsteemianalüüsi aine (valdkonna, metoodika) arhitektuur (Zachmani pluss UP raamistiku eeskujul)
   • Ainetöö (projekti) ülesande käsitlemine selles raamistikus

  • Valdkonna visiooni esitamiseks kasutatavad mudelid ja notatsioonid
   • Aine deklareerimise (teenuse) näide: eesmärkmudel
   • Kontseptuaalne klassidiagramm (visuaalne ärisõnastik)
   • Kontekstidiagrammid
   • Äriprotsessi töövoo kirjeldamine (UML, BPMN)


  Süsteemianalüüs erinevates arendusmetoodikates
  Eelmises loengus rääkisime valdkonnapõhisest süsteemianalüüsist, mis toetub Zachmani arhitektuuriraamistikule ning katab selle kaks ülemist rida, millised kirjeldavad nn. „puhast valdkonda“ (äri/tegevus) infrastruktuurist (IT) sõltumatult.
  Zachmani ülalt teine rida esitab puhta valdkonna mudeli, mille alusel süsteemianalüüs püstitab nõuded valdkonna infrastruktuurile (tarkvarasüsteemile).
  Nõuded tarkvarasüsteemile asuvad Zachmani raamistikus ülalt kolmandas reas Motivatsiooni (MIKS?) veerus /lahtris [Tarkvara „musta kasti“ mudel].
  Süsteemianalüüs on süsteemitöö (=distsiplineeritud arenduslik töö) osa ( distsipliin ),
  mis tegeleb valdkonna (praktika) uurimise ja kirjeldamisega (valdkonna mudeli või/ning teooria ehitamine) ning infrastruktuuri (n. tarkvara) nõuete püstitamisega,
  mille alusel disain loob sobiva infrastruktuuri lahenduse (Zachmani raamistiku ülalt kolmas rida vastab infrastruktuuri loogilisele ja neljas rida füüsilisele lahendusele, viies rida on realisatsioon ja kuues rida rakendus).
  Arendusmetoodikad: produkti versus protsessi vaade
  Süsteemitöös järgitakse kindlat metoodikat.
  Metoodika annab tavaliselt raamistiku nii töötulemite kui ka tööprotsesside süsteemseks kirjeldamiseks (vastavalt, produktiraamistik ja
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #1 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #2 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #3 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #4 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #5 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #6 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #7 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #8 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #9 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #10 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #11 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #12 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #13 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #14 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #15 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #16 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #17 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #18 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #19 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #20 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #21 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #22 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #23 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #24 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #25 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #26 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #27 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #28 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #29 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #30 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #31 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #32 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #33 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #34 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #35 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #36 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #37 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #38 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #39 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #40 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #41 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #42 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #43 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #44 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #45 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #46 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #47 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #48 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #49 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #50 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #51 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #52 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #53 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #54 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #55 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #56 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #57 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #58 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #59 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #60 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #61 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #62 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #63 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #64 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #65 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #66 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #67 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #68 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #69 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #70 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #71 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #72 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #73 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #74 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #75 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #76 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #77 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #78 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #79 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #80 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #81 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #82 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #83 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #84 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #85 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #86 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #87 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #88 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #89 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #90 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #91 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #92 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #93 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #94 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #95 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #96 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #97 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #98 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #99 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #100 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #101 Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1 #102
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 102 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-12-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 68 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor 213757 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted

  idu5661, idu0050, idx5010, idu3530, osapooltele, arhitekt, arhitekt, tehnik, program, administ, süsteemianalüüs, zachmani arhitektuuriraamistik, metoodikana rakendamiseks, distsipliin, analüüsiks, up faasid, enterprise architect, neid projekte, hilistes iteratsioonides, iteratsioonid, 3 construction, distsipliin, artifact, rasked protsessid, elaboration faas, ärisüsteemidel, äriprotsess, ärireegel, äriprotsessid, uurimustööd, uml, äriprotsessikeskne modelleerimine, ärikasutusjuhukeskne modelleerimine, mudeli kasutajale, eriksson, 1471, laboratoorium, visioon, kulude optimeerimine, tööaja optimeerimine, kvaliteedi tõstmine, kvaliteetne proov, rahulolevad kliendid, õigeaegne aruandlus, mugav tellimine, joonis e, kliendi tellimusel, kliendi aruanne, kliendi tellimus, proov, proovile, uuringul, analüsaator, kliendi tellimus, kliendi aruanne, patsient, profail, proov, originaal, lihtsustamiseks, testide tellimine, distributsioon, valideerimine, interpreteerimine, joonis a, joonis a, kliendi tellimusel, tellimusel, tellimusel, joonis a, testil, testil, joonis a, joonis a, käitumisvaates, joonis a, joonis a, ressursid, joonis a, soovi korral, äriprotsess, joonis b, joonis b, eesmärkide hierarhia, joonis b, funktsionaalsed eesmärgid, joonis b, sellel tegevusdagrammil, joonis b, joonis b, joonis b, joonis b, käesolevas tegevusdiagrammis, põhiobjekti, joonis b, joonis b, ärimodelleerimise protsessi, modelleerimisvõimalusi, tegevusdiagramm, protsessi alguses, tegevusharusid, alternatiivsed tegevusharud, sünkroniseerimisjoon, bpmn, bpmn, ärikasutusjuhtude, bpmn

  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  12
  docx
  Süsteemianalüüs - Esimese loengutöö konspekt
  12
  docx
  Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused
  6
  docx
  Süsteemianalüüsi 3-kontrolltöö
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  22
  docx
  Süsteemianalüüs - Kolmanda loengutöö konspekt
  26
  docx
  Süsteemianalüüs - 2 loengutöö konspekt
  42
  doc
  Klassidiagrammid
  52
  docx
  Sissejuhatus infosüsteemidesse kontrolltöö teooria

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun