Facebook Like

Rassid, rahvad ja usundid (1)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris

Rassid , rahvad ja usundid

Inimesed on erinevad.


Antropoloogia - [kreeka keelst - inimeseteadus] Eristatakse kahte külge.
 • Füüsiline antropoloogia - uurib inimese väliseid tunnuseid.
 • Kultuurikline antropoloogia - uurib inimeste ühtekuuluvust keele kasutuse, käitumise, usundi ja muu sarnase järgi.

Rassid - nimetatakse väliste tunnuste poolest sarnaste inimeste piirkondlikke rühmi.
Rassism ehk rassiteooria - tõekspidamine, mille kohaselt inimkond jaguneb selgelt piiritletud rassideks , mis on ebavõrdsed. Selle järgi on kõrgemal rassil õigus valitseda alamate rasside üle, neid alavääristada, ekspluateerida või isegi hävitada. Tänapäevase rasismi tekket seostatakse Prantsuse kirjaniku ja diplomaadi Joseph Arthur de Gobineau'ga.

Rahvas, rahvus ja rahvuslus


Rahvas - sageli mõistetakse selle all lihtsalt riigi või maa-ala elanikke.
Rahvuse ühtkuuluvus, mis võib põhineda keelel, ühisel kodumaal, ajalool, religioonil ja tavadel nõuab lisaksneilie tingimatta ka kokkukuuluvus tunnet , enese teadvustamist rahvusena.
Rahvusliku kuuluvuse pidamine üheks tähtsaks inimest iseloomustavaks tunnuseks on suhteliselt uus nähtus. Keskajal määretleti ennast eelkõige usu kaudu. Haritud eurooplase ideaaliks oli ladina ja kreeka keelse antiik kultuuri taassünd. Hiljem kujunes aadli kultuuri tunnuseks prantsuse keel.
Rahvusluse ja rahvusriikluse ideoloogia esilekerkimine toimus euroopas 18.-19. sajandil. Leiti, et parimad tingimused vaimseks ja ühiskondlikuks on loodud siis, kui riik ja rahvus kattuvad (Tšehhoslovakkia, Jugoslaavia jne. on lagunenud). Riigi ja rahvus piirid ei saa ka tulevikus täielikult kattuda. See tõttu jääb rahvuslike õiguste küsimus ka edaspidi päevakorda vähemusrahvuste probleem. Vähemus rahvustena vaadeldakse selliseid etnilisi gruppe, kes arvulises vähemuses olles elavad mingi riigi territooriumi osal põliselt (nt. saamid Norras, sibula- venelased Eestis Peipsi ääres jne.).
Hõim - väike algelise kultuuriga etnos .
Hõimuliikumised põhinevad rahvaste sugulusel. Hõimuliikumistele andsid olulise tõuke 18.-19. sajandi keeleteaduslikud ja arheoloogilised avastused. Enamasti on nende taga seisnud ka konkreetne poliitiline huvi.
Pangermanism - [kreeka keeles pan - kogu, kõik] ühiskondlik poliitiline liikumine, mis taotleb kõigi germaani, peamiselt saksakeelt kõnelevate inimest ühendamist. Tekkis 19. sajandi lõppus Austria-Ungaris. Propageeris Austria-Ungari ühinemist Saksamaaga ja saksluse itta tungi (trang nach Osten). Olid natsionaal-sotsialismi ideelisi lähteid.
Panarabism - araablaste ja araabia maade kultuurilist ja poliitilist ühinemist taotlev ideoloogia ja liikumine. Taotles eeskätt araabiamaade vabastamist Türgi võimu alt. 1945 aastal loodi Araabia Liiga (pragu ühendab see 29 riiki).
Panslavism - ühiskondlik-poliitiline liikimine slaavimaadel 19.-20. sajandil. Taotles slaavi rahvaste poliitilist ja kultuurilist ühinemist. Tekkis Türgi ja Austria-Ungari ülemvõimu vastu peetava vabadus võitluse ajal (Suur Vene Šovinism).
Panturkism - liikumine, mis rõhutab türgi rahvaste etnilist ühtsust ning taotleb nende kultuurilist lähendamist ja Türgi juhtimisel teostatavat poliitilist ühinemist.

Tsivilisatsioonid


Tsivilisatsioon - ladina keelest - inim ühiskond, koos oma ainelise ja vaimse kultuuriga, mingil ajaloo arengu astmel või suures, suhteliselt suletud geograafilises ruumis olev ühiskond. Näiteks antiik- või läänetsivilisatsioon.
Tsivilisatsiooni mõiste tekkis 18. sajandil. Prantsuse valgustus filosoofid nimetasid tsiviliseeritud ühiskonnaks mõistuse ja õigluse põhimõttel rajanevat ühiskonda (vastandina barbaarsele).
Tsivilisatsioon on kõige suurem kultuurilis teaduslik jaotus inimkonna sees.
Oswald Spengler (1880-1936) - Leidis, et olulisemad tsivilisatsioonid läbi inimkonna ajaloo on olnud: Egiptuse, India, Babüloonia, Hiina, Kreeka- Rooma , Bütsantsi-Araabia, Maia ning Lääne-euroopa omad. Kokku 8 tükki. Hääbumisele vastu minemas nägi Spengler ka Lääne-euroopa tsivilisatsiooni.
Arnold Toynbee (1889-1975) - Kirjeldas 21 põhilist tsivilisatsiooni. Hiljem hindas nende arvu 13-le. Lääne tsivilisatsiooni ei pidanud hukkumisele määratuks.
Tsivilisatsioonid võivad seguneda või hõlmata endasse alljaotusi (Näiteks: Lääne tsivilisatsioon jagunev euroopa ja Põhja-Ameerikaks).
Lääne-tsivilisatsioon hõlmab euroopa, põhja-ameerika, austraalia ja Uus- Meremaa . Neid mõjustavad ühised ajaloolised kogemused (näiteks: lääne kristlus, antiik- ja keskaja pärand, renessanss, usupuhastuse ja valgustuse filosoofia, rahvus ja õiglusriiklus, kapitalistlik turumajandus ).
Tsivilisatsioonide üheks olulisemaks normiks on olnud religioon .
Tsivilisatsioonide olemas olu on eriti selgelt tunnetatav nende piirialades (Näiteks Euroopa ja Vene tsivilisatsiooni vaheline piir baltimaades).
Rebestatud riigid - selle alla kuuluvate rahvust juures ei ole ühte või teise tsivilisatsiooni kuulumine veel päris lõplik. Näiteks Türgi (euroopa või aasia ).

Rahvastiku protsessid

Maailma rahvastiku ajalooline areng


Demograafia - kreeka keelest rahvastiku teadus.
Loomulik iive - kui sündide arv ületab surmade arvu.
Mehaaniline iive - kui sisseränne ületab väljarände.
Maakera rahvaarv praegu  6'000'000'000 inimest.
Beebibuum - 1940-1950 tõusis sündimus tööstus riikides märgatavalt. Seda nimetati "beebibuumiks." Beebibuumi põhjusteks loetakse:
 • Sõja tõttu vähem kannatanudmaades nähti selles teise maailmasõja kaasnähet.
 • Abiellumise iga langes sel ajal keskmiselt 22-lt aastalt 20-le. Seda eriti euroopas ja põhja-ameerikas.
 • Muutusid inimeste soovid saada lapsi abielu esimestel aastatel.
  Thomas Robert Malthus ( 1766 -1834) - Oli inglise sotsiaal- filosoof , pessimistide eelkäija. Ta esitas rahvastiku kasvu seaduse, mille kohaselt maailma elanikond kasvab geomeetriliselt progresseeruvaltm eluressursid aga aritmeetiliselt. Inim populatsioon kasvab, kuni keskkond seda toetab, kui inimesed ise ei suuda kasvu pidurdada , peavad rahvaarvu reguleerima sõda ja nälg.
  Rahvaarvu stabiliseerumist loodetakse XXII sajandi alguses 10,5 miljardi inimese juures.
  Optimistlikumad ennustused on aeg ümber lükkanud. 1970 aastatel ennustati rahvastiku jõudmist 5,5 miljardini aastaks 2000.

  Rahvastiku arvu ja paiknemise reguleerimise võimalused


  Sündimuse kontrolli propageerivad organisatsioonid euroopas ja ameerikas tekkisid 19. sajandi teisel poolel. Samas arenes ka selle vastane võitlus. Möödunud saiandi lõppuks jõudsid peaaegu kõik riigid vastuvõtta abordi keelu seadused. 20. sajandil hakkas asi liikuma vastupidises suunas. Praegu elab 70% maailma rahvastikust riikides, kus abort on lubatud. Esimesena võimaldas piiranguteta aborti Nõukogude Venemaa 1920 aastal.
  Abordi keelamises on nähtud võimalust rahvaarvu suurendamiseks . Hitleri Saksamaal kuulutati abort šabotaazi aktiks, mille eest alates 1943 võidi mõista ka surmanuhtlus.
  On rakendatud mitmesuguseid administratiivseid abinõusid. Tegelikuses mõjutavad sündimuse käitumist ühiskonna eetilised tõekspidamised rohkem, kui administratiivsed abinõud.
  Oluliseks mõjuriks on olnud religioon.
  Rahvastiku ränded jagunevad:
 • Siseränded ehk sisemigratsioon - ühe riigi piires. Põhiliselt maalt linna. Viimasel ajal linna keskustest äärelinnadesse.
 • Välisränded ehk välismigratsioon - levinuim liik on olnud kolonisatsioon .
  Emigrandid - riigist välja rändajad.
  Imigrandid - riiki sisse rändajad.
  Migratsiooni on piiranud mitmed takistused:
 • Isikulisel tasandil - harjumuspärane keskkond, kust ei soovita lahkuda.
 • Migratsiooni kvoodid ehk aastase sisserändajate piirarv.
  Endises NSVL -is piirati rangelt välisrännet.
  Reparatsioon - kodumaale või rahvusriiki tagasipöördumine.

  Linnastumine


  Linn - kompaktse hoonestusega asula, millel on oma haldusorganid ja juriidilised õigused. Oma ümbruskonda teenindav keskus.
  Asulale linna nimetuse ja õiguste andmise tingimused on ajaloos palju muutunud ja on nüüdis ajal erinevates riikides erinevad.
  Linnastumine ehk urbanisatsioon - majanduse ja ühiskonna arenguga kaasnev linnade kasv ja nende osatähtsuse suurenemine.
  Linna rahvastiku osa kasv tuleneb peale loomuliku iibe ka tööjaotuse muutumisest ja rahvastiku rändest.
  Linnarahvastiku protsent:
  Maailm Eesti
  1800 3% 1863 8,7%
  1850 6,4% 1913 19%
  1900 19,6% 1940 33,6%
  1950 28,9% 1950 47,1%
  1970 37,4% 1990 71,6%
  1980 41,1%
  Tänapäeval arenenud maades 72%, arengumaades 34%.
  Jean Gottmann - prantsuse geograaf, kes on uurinud linnastuid. Ta nimetas neid MEGALOPOLISTEKS (suurlinn). Linnastutega võimenduvad niigi tuntud linnaelu probleemid. Seetõttu ei püüa linnade planeeriad nende tekket kiirendada. Tulevikus propageeritakse linnastumise vastand protsessi ruraliseerumist - inimeste maale tagasi pöördumist.

  Majandus

  Majandus ürg-, vana- ja keskajal


  Hellenismi periood - kreeka ja teiste idapoolsete vahemeremaade ajaloo ning kultuuri periood Alexander Suure vallutustest nende maade alistamiseni Rooma võimudele.

  Põllimajanduse areng keskajast tänapäevani


  Uusajal euroopas levinud feodaalse põlisrendi ja pärisorjusliku mõisamajanduse peamised vahed.
  Feodaalne põlisrendi mõis
  Erinevus
  Pärisorjuslik mõisamajandus
  Mitmekordne feodaal- vasall suhe
  Maa omandus
  Maa ühekordne omandi õigus.
  Kuna feood ei omanud oma põldusid, ei teinud ta midagi ka talupoja olukorra parandamiseks
  Uuenduste tegemine
  Mõisnik parandas viljapõldudel oma vilja sorti, ja uuendas tõukarju. Tehnikat ei soetanud, sest rasket tööd tegid talupojad.
  Maksud olid ürikutes ammusest ajast kindlaks määratud
  Maksud
  Mõisnik võis maksude suurust muuta millal tahes.
  Põllumajanduse arengut takistasid:
 • Feodaalse põlisrendi süsteemis:
 • Feood ei omanud omi põldusid ja talupoegadel kulus kogu sissetulek maksude maksmiseks. Puudusid vahendid investeerimiseks.
 • Feood võis maa talunikult millal tahes ära võtta.
 • Mõisamajandis:
 • Põllumajandus tehnikat mõisnik ei soetanud, sest rasked põllu tööd tegid ära talunikud teopäevadel.
 • Teopäevalised ei olnud oma töö tulemustest huvitatud. Sama ka talupojad, sest maa ei kuulunud neile ja see võidi neilt igal ajal ära võtta.
  Põllumajandus pöörde peatingimuseks oli maa omandi küsimuse lahendamine. Talud pidid olema mõisast sõltumatu ja vastupidi.
  Põllumajandus pöörde positiivsed tagajärjed:
 • Loomakasvatus tõuaretuse tulemusena omaette põllumajanduse haruks.
 • Võeti kasutusele põllumajandustehnika - hobukülvik, viljapeksu masin, täismetallist ader, heina kaaruti, viljalõikus masin, aurutraktor (sellele järgnes sisepõlemismootoriga traktor ), koorelahutaja.
  Põllumajanduses hakkas toodang suurenema. Muutus inimeste tööjaotus. Vabanes palju inimesi tööstuse arnedamiseks.

  Tööstuse areng


  Tsunft - ühe (või mitme lähedase) ameti või eriala linnakäsitööliste ühing keskajal ja uusaja alguses, ühtlasi liikmete eraelu reguleeriv seltskondlik, kiriklik ja sotsiaalhoolekande organisatsioon .
  Gild - keskaegne või keskajast pärinev usuline, poliitiline või kutse organisatsioon, mis kaitses oma liikmete huve, korraldas nende seltskondlikku suhtlemist ja tagas neile sotsiaalse hoolduse.
  Manufaktuur - (1) Käsitööl ja tehnilisel tööjaotusel rajanev kooperatsioon , suurtööstuse varasem vorm. Lõi majanduslikud eeldused ning tekkitas vajaduse siirdumiseks mehaanilisele suurtootmisele. Manufaktuurid põhjustasid käsitööliste senisest kitsama spetsialiseerumise ning tööviljakuse kasvu aga ühtlasi soodustasid tootmis vahendite konsentreerumist. (2) Manufaktuursel tööjaotusel põhinev tööstusettevõtte.
  Monopol - Ainuõigus, mingi kauba või teenuse ainumüügi või ainutootmise õigus. Võib kuuluda riigile või üksik isikule.
  Pudeldamine - süsiniku vaese terase tootmine malmist erilises leekahajus (pudelahjus).
  Tsunfti kord takkistas ettevõtlikust ja uute kasutusele võttu kuna selle põhikirjas skraas olid ette näidatud kõik töövahendid ja tegutsemisviisid. See võttis meistritelt ära võimalusele kasutata uusi ja paremaid tööriistu või tööautamatiseerimist.
  Manufaktuurides töötasid palgatöölised, kes olid spetsialiseerunud väga kitsale osale toote valmistamise protseduurid. See kiirendas toote valmimist ja suurendas tootlikust .
  19.sajandi teaduse ja tehnika saavutused, mis on kasutuses tänapäevani:
  • Elektri kasutusele võtt - elektiri mootor, elektri pirn , elektri jaamade ehitamine jne.
  • Sisepõlemismootor - traktorites ja transpordis.
  • Terase valmistamise võtted: bessemer-, martään- ja toomasprotsess.
  • Tänavate ja teede sillutised - kruusa ja kivi kattega , asfaltteed.
  • Kummirehvid.
  • Morsetelegraaf. (Side)
  • Telefon. (Side)

  Tööstuspööre ja tööstusühiskonna kujunemine


  Tööstuspööre ehk tööstusrevolutsioon - manufaktuur tööstuse asendumine masintootmise ja vabriku tööstusega.
  Tähtsamad eeldused selleks:
 • Ostuvõimelise turu kujunemine.
 • Kapitali kogunemine.
 • Tööjõu vabanemine põllumajandusest.
 • Mehaanika areng.
 • Transpordi areng.
  Tööstuspööre algas Inglismaal 1760/1780-datel aastatel esmalt tekstiilitööstuses.
  Eesti esimesteks tööstusettevõtteteks olid: Narva, Kärdla ja Sindi kalevi vabrikud.
  Vabrikutööstuse arengule aitas kaasa raudtee ehitus.
  • 1870 avati Paldiski-Tallinn-Narva-Peterburi liin .
  • 1887 avati Tallinn-Tartu-Valga-Riia liin.

  Tööstuspöördega kaasnesid:
 • Panganduse kiire areng.
 • Kaubanduse kiire laienemine.
 • Kutsehariduse kiire kasv.

  Tööstusühiskond


  Kui tööstuses hõivatud rahvastiku osakaal jõuab juba põllumajadusega võrreldavasse suurusjärku, siis on rahvastik jõudnud tööstus ühiskonda. Tööstus annab sel juhul põhiosa rahvamajanduses toodetud väärtustest.
  Maailma majandus - riike siduv rahvusvaheline tööjaotuse ja majandus suhete süsteem. Maailma majanduse elemendid on maailma turg , rahvusvahelised arveldused ja krediidid, rahvusvahelised majanduse organisatsioonid ja rahvusvaheline tööjaotus.
  Maailma turg - maailma majanduses kaupade ja teenuste vahetamise sfäär, mis väljendub nende pekkumises ja nõudmises. Kujunevad maailmaturu hinnad.
  Majanduskriis - majanduse sisevastuolude erakordne teravnemine, mille tulemusel ilmnevad seisakud, tagasilangus ja laostumis nähtused, kas kogu rahvamajanduses (üldine majandus kriis) või selle mõnes osas (osaline majandus kriis). Näiteks rahvamajanduse mingis harus (Näiteks: tööstuse- või energiakriis ).
  Fordism - tööstuses kasutatav konveier süsteem (uutele harudele iseloomulik tootmis korraldus).

  Majanduse arengu põhijooni XX sajandil


  Tootmis korralduses iseloomustab fordismi pidev töö liikuval töölindil ehk konveieril. Kasvas tööviljakus ja tõusid palgad .
  Elektron arvutite kasutusele võtt, kui teaduslik-tehnilise pöörde tippsaavutus. 1951 aastal alustas USA firma UNIVAC arvutite seeriatootmist.
  USA teadlane Norbert Wiener pani oma töödega, mis ilmusid 1948-1950, aluse uuele teadusharule - küberneetikale. Selle aluseks oli Wieneri tähelepanek, et elusolendite närvitalituses, ühiskonnanähtustes ja automaat seadmete töös toimuvadt info liikumist ja kasutamist saab kirjeldada ühesuguste matemaatiliste seoste (võrrandite) abil.
  Küberneetika harudeks on:
 • Tehnoküberneetika - tegeleb keerukate automaat seadmetega.
 • Majandusküberneetika - käsitleb majandussüsteemide toimimist.
 • Neuroküberneetika - uurib närvitalitust.
  1930ndail sai inimkond enda käsutusse võimsaima energia liigi - tuumaenergia .
  1950ndatel algas uue
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Rassid-rahvad ja usundid #1 Rassid-rahvad ja usundid #2 Rassid-rahvad ja usundid #3 Rassid-rahvad ja usundid #4 Rassid-rahvad ja usundid #5 Rassid-rahvad ja usundid #6 Rassid-rahvad ja usundid #7 Rassid-rahvad ja usundid #8 Rassid-rahvad ja usundid #9 Rassid-rahvad ja usundid #10 Rassid-rahvad ja usundid #11 Rassid-rahvad ja usundid #12 Rassid-rahvad ja usundid #13 Rassid-rahvad ja usundid #14 Rassid-rahvad ja usundid #15 Rassid-rahvad ja usundid #16 Rassid-rahvad ja usundid #17 Rassid-rahvad ja usundid #18 Rassid-rahvad ja usundid #19 Rassid-rahvad ja usundid #20 Rassid-rahvad ja usundid #21 Rassid-rahvad ja usundid #22 Rassid-rahvad ja usundid #23 Rassid-rahvad ja usundid #24 Rassid-rahvad ja usundid #25 Rassid-rahvad ja usundid #26 Rassid-rahvad ja usundid #27 Rassid-rahvad ja usundid #28 Rassid-rahvad ja usundid #29 Rassid-rahvad ja usundid #30 Rassid-rahvad ja usundid #31 Rassid-rahvad ja usundid #32
  Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
  Leheküljed ~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2007-12-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 469 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Tanel_S Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted

  antropoloogia, rassid, sibula, hõim, pangermanism, panarabism, panslavism, panturkism, tsivilisatsioon, tsivilisatsioon, inimkonna ajaloo, demograafia, loomulik iive, mehaaniline iive, beebibuum, optimistlikumad ennustused, abordi keelamises, emigrandid, imigrandid, migratsiooni, migratsiooni kvoodid, endises nsvl, reparatsioon, jean gottmann, ruraliseerumist, hellenismi periood, feodaal, tsunft, gild, monopol, pudeldamine, tööstuspööre, maailma majandus, maailma turg, majanduskriis, fordism, tehnoküberneetika, majandusküberneetika, neuroküberneetika, saagikus, põllumajanduslik külaühiskond, tööstusühiskond, teenindus ühiskond, arvutivõrgud, elektroonika areng, globaal probleemid, globaalprobleemid, energia kriis, elukvaliteet, elatustaseme erinevusi, tsükliline vaesus, isiklik vaesus, piirkondlik vaesus, neljas maailm, neid riike, majanduse struktuur, arengumaade vaesus, valuutakurs, devalvatsioon, revalvatsioon, krediidi asutusi, emisjoon, eesti pank, fiskaalpoliitika, pädevuses, langevad eelarve, protekstionism, monetarism, eesti valitsused, peamiseksprobleemiks ida, täisühingud, osanikel, usaldusühing, usaldusosanikud, aktsiaseltsil, mittetulundus, pankrott, väärtpaberid, väärtpaberibörs, cultura, loodusrahvaile, ateena kasvatus, schole, monat, näddala, aastal usa, merepiir, peamiseks mooduseks, naturalisatsioon, optsioon, suveräänsus, suveräänsus, riigivõim, dominioon, monarhia, teokraatia, usujuht, antokraatia, türannia, despootia, diktaktuur, aristokraatia, aristokraatlikul riigil, oligarhia, ohlokraatia, kohtuvõim, võimude lahusus, täidesaatev võim, või liht, politoloogia, enamusdemokraatia, enamusdemokraatia, leppedemokraatia, ülemkoda, riigipeal, kaudsetest presidendivlaimistest, presidendi valimisteks, enamusvalimiste plussiks, proportsionaalset, konservatism, liberalism, montesquieu, klassikalisel liberalismil, revolutsioonilised voolud, reformistlikud voolud, ratsionalism, individualism, eurokommunism, alalhoidlik, peaminister, õiguskantsler, riigikontroll, paralment, põhiseadus, riigipäev, vakus, omavalitsusüksuste esinduskoguks, maakonnad, vabatahtlikke omavalitsusi, jurismprudents, tsiviilõigus, i õigusobjektideks, ii õigussubjektideks, iii õigusvõime, iv teovõime, kostja, hageja, riigilõiv, apellatsioon, kassatsioon, prokuratuur, advokaadid, advokatuur, notar, eesti kohtusüsteem, välispoliitika, kodanikukaitse

  Kommentaarid (1)

  jerusalem profiilipilt
  jerusalem: Hea!
  19:54 04-02-2009


  Sarnased materjalid

  62
  doc
  Ühiskonna riigieksami kokkuvõte
  54
  doc
  Kodanikuõpetuse kursus
  32
  doc
  Ühiskonnaõpetus II kursusele
  56
  doc
  ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA
  62
  docx
  Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012
  67
  doc
  Ühiskonna konspekt riigieksamiks
  44
  doc
  Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks
  49
  docx
  ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA-NÜÜDISÜHISKOND  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun