Facebook Like
Add link

"Rahvusvaheline avalik õigus" - 565 õppematerjali

54
doc

Rahvusvaheline õigus

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS Rahvusvaheline õigus­ on õigusnormide, õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib rahvusvahelise õiguse subjektide vahelisi suhteid. Eristatakse Rahvusvahelist eraõigust ­määrab, millise riigi õigust kohaldada juhtudel, mil õigussuhtel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi õigusega. Rahvusvahelisel eraõigusel ei ole rahvusvahelist olemust. Kuigi erinevate ri...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
489 allalaadimist
22
docx

Rahvusvaheline avalik õigus

Tänapäeval peetakse rahvusvahelise õiguse subjektideks ka rahvusvahelisi organisatsioone ning piiratud määral füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Riigid suveräänsed – teoreetiliselt võrdsed; riike ei saa käskida ega keelata. Rahvusvaheline õigus- riikidevaheline õigus; teiste rahvusvahelise õiguse subjektide käitumise reguleerimine. Kõik rahvusvaheli...

Tööõigus -
13 allalaadimist
6
doc

Rahvusvaheline õigus

Valikkursus ,,Rahvusvaheline õigus " 2. Õppe-ja kasvatuseesmärgid 1. Anda alusteadmised õiguse põhilistest valdkondadest euroopaliku õiguskultuuri kontekstis, selgitada õigusriikluse olemust ja ülesehitust ning elemente, 2. Õpetada tundma ja rakendama õiguse üldpõhimõtteid, 3. Selgitada õigusnormi seoseid demokraatlike põhiväärtuste ja inimõigustega, õpetada eetika oluli...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
40
docx

Rahvusvaheline avalik õigus

Tänapäeval peetakse rahvusvahelise õiguse subjektideks ka rahvusvahelisi organisatsioone ning piiratud määral füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Riigid suveräänsed ­ teoreetiliselt võrdsed; riike ei saa käskida ega keelata. Rahvusvaheline õigus- riikidevaheline õigus; teiste rahvusvahelise õiguse subjektide käitu...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
30
docx

Rahvusvaheline õigus

Rahvusvaheline õigus II Mõiste ja piiritlemine Rv õigus on õigusnormide üldtunnustatud õiguspm-te ja tavade süst, mis regul suveräänsete riikide ja teiste rv õiguse subjektide omavahelisi suhteid. = rahvaste õigus ehk ius gentium. Eristatakse:  Universaalne e üldine rv õ on üldiselt aktsepteeritud ning kehtib kogu maailmas.  Regionaalne e partikulaarne rv õ kehtib teatud riikide poolt aktsepteerituna nende omavah...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
10 allalaadimist
4
docx

Avalik õigus ja eraõigus

Avaliku õiguse moodustavad aga need normid, kus üheks pooleks on riik, kes õigussuhtes osaleb jõupositsioonilt – teostades oma võimu. Avaliku õiguse all mõistetakse ka põhimõtteid, mille alusel on korraldatud riigi ülesehitus ning riigi suhted kodanikega. Avaliku õiguse alla kuuluvad peale riigiõiguse veel haldus-, finants-, kriminaal- ja protsessiõigus ning ka rahvusvaheline õigus. Eraõiguse alla kuuluvad tsiviilõigus, äriõigus, rahvusvaheline eraõigus ja ka intellektuaalne omand (näiteks autoriõigus, patendiõigus). Miks on eraõiguse ja avaliku õiguse eristamine oluline? Avaliku õiguse ja eraõiguse piiritlemisest sõltub vaidluste lahendamise kohtualluvus ning see, millise menetluse liigiga on tegemist. Näiteks halduskohtumenetluse seadustiku alusel halduskohtus maksuhalduri tegevuse pe...

Õigus alused -
20 allalaadimist
14
docx

Sissejuhatus - rahvusvaheline õigus

Rahvusvahelise õiguse mõiste Korreksem oleks rääkida rahvusvahelisest avalikust õiguses (international public law) Rahvusvaheline õigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib nii riikide ja teiste rahvusvaheliste subjektide omavahelisi kui ka teatud määral nende suheid füüsiliste ja juriidiliste isikutega Rahvusvaheline õigus puudutab peamiselt riike ning selle loojateks ja rakendajateks on ennekõige r...

Õigus - Tartu Ülikool
249 allalaadimist
60
doc

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE OLEMUS JA ARENG § 1. Rahvusvahelise õiguse mõiste ja piiritlemine Rahvusvaheline õigus on õigusnormide, üldtunnustatud õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib suveräänsete riikide ja teiste rahvusvahelise õiguse subjektide omavahelisi suhteid. Rahvusvahelist õigust on tähistatud ka terminiga „rahvaste õigus“ (ius gentium). Universaalne rahvusvaheline õigus on üldiselt aktsepteeritud ja kehtib kogu maailmas. Regionaalne rahvusvaheline õigus kehtib teatud riikide poolt aktsepteerituna nende omavahelis...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
34 allalaadimist
8
docx

Diplomaatiline õigus

Diplomaatilisi esindajaid lähetada ja vastu võtta saavad riigid, Püha Tool, Malta Ordu ja mõned rahvusvahelised organisatsioonid. Diplomaatilist õigust ja välissuhtlemist reguleerivad riigisiselt põhiseadus, välissuhtlemisseadus ning välisteenistuse seadus (Rahvusvaheline õigus, 2010). 10.2. Diplomaatiliste suhete sisseseadmine ja lõpetamine Diplomaatiliste suhete sisseseadmine toimub mõlema riigi nõusolekul. Diplomaatiliste suhete sisseseadmine toimub memorandumi allakirjutamisega. Diplomaatilise noodi teel antakse teisele poole teada diplomaatiliste suhete lõpetamisest, mis on ühepoolne akt. Diplomaatilised suhted ei lõpe, kui esinduse juhi ametikoht on ajutiselt hõivamata. Tavaliselt dipolma...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
16
doc

Rahvusvaheline avalikõigus – riikidevaheline õigus ja suhted

Riigid suveräänsed ­ teoreetiliselt võrdsed; riike ei saa käskida ega keelata. RÕ ei ole seadus; ei ole moraalsed reeglid. Kui on ebamoraalne, on karistatavad karistuseaduse alusel (kriminaalõigus). Riigis 3 võimu: 1. seadusandlik 2. täidesaatev 3. kohtuvõim Kas need 3 võimu on ka rahv...

Õigusteadus - Akadeemia Nord
299 allalaadimist
3
doc

Õigus

tavaõigus-riigi tekkele ja seaduste kodifitseerimisele eelnev pärimuslike õigusnormide ja tavade kogum, millele tekkinud riik andis tavaliselt seaduse jõu. Ajalooliselt esimene õiguse vorm õigus-ükdkohustuslik käitumisreeglite ja normide kogum, mille järgimine tagatakse riiklike mõjutusvahenditega. seadus-kõrgema riigivõimuorgani akt, millel on teiste õigusaktide suhted kõrgeim õigusjõud. moraal-põhi...

õigus - Keskkool
81 allalaadimist
24
doc

Eksami vastused - Eesti avalik haldus

Reklaami liigitus: auditooriumi järgi (eratarbija või organisatsioon); tellijate järgi (tootjad, edasimüüjad või MTÜ, ühisreklaam); meediakanalite järgi; objektide järgi (kauba või teenuse reklaam ideereklaam); mastaapide järgi (kohalik, üleriigiline või rahvusvaheline); teema või valdkonna järgi (alkoholireklaam, tubakareklaam, poliitiline reklaam). Tarbijakaitse on tarbija õigusi kaitsev riiklike ja ühiskondlike meetmete süsteem. Tarbimine ei ole elustiil, vaid vajadus. Tarbijal on õigus. Kvaliteedile. Turvalisusele. Informatsioonile. Tema huvide arvestamisele. Kahjude hüvitamisele 10. Eesti rahvusvahelises suhtluses Välispoliitika ülesanne teiste riikide mõjutamine endale kasulikus suu...

Avalik haldus - Sisekaitseakadeemia
50 allalaadimist
40
docx

Kohaliku omavalitsuse õigus

Teisest õigusest võib tuua näita direktiivist 9480EÜ, mis kehtestab korra õiguse valida ja olla valitud EL kodanike poolt, kes elavad alaliselt teises liikmesriigis. 9.2. Euroopa Nõukogu raames sõlmitud rahvusvahelised lepingud: Euroopa kohaliku omvalitsuse harta (EKOH) on Euroopa Nõukogu tasandil 1988.a sõlmitud multilateraalne rahvusvaheline leping, mille sätted seovad sellele alla kirjutanud liikmesriike. EL organid ei ole selle lepinguga seotud, kuna see oranisatsioon ei kuulu hartale allkijutanute hulka. EKOH määrab kindlaks omalitsuse kui organisatsiooniprintsiibi ja tunnustab Euroopa omavalitsuskorporatsioonidel omavalitsusõiguste olemasolu, jätab aga igale riigile õiguse nense korrladuse üle otsustada. Sisult vastab EKOH suurel määral PS 14.ptk standardile. E...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
21 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUS Dots. Vallo Olle 2009 Konspekt loengute, slaidide, osaliselt seaduste ja õpik ,,Munitsipaalõigus loengud" V.Olle põhjal ____________________________________________________________________________________________________ § 1. MUNITSIPAAL...

Õigus - Tartu Ülikool
675 allalaadimist
12
doc

Õigus

Õigus on suhtelise iseloomuga. Kuidas tekkis õigus? Tavaõigused tekkisid juba vanal ajal siis kui inimesed elasid veel koobastes jne. Tänapäeval on siianigi veel tavaõigusi kuna kõiki õigusi ei panda paberile. Antakse üle suuliselt. (Nt. vanemad lastele jne..) Õiguse kodifitseerimine - tavaõigu...

Õigus alused - Kutsekool
83 allalaadimist
34
pdf

Rahvusvaheline metsapoliitika ja säästev areng

Globaliseerumine, selle peamised tunnused, arenguetapid. Globaliseerumisega seotud riskid. Eesti rollid ja võimalused rahvusvahelises koostöös. Globaliseerumine ehk üleilmastumine on ühiskonnas ja maailma majanduses toimuvad muutused, mis on põhjustatud üha kasvavast rahvusvahelisest kaubandusest ja üha tihenevast üleilmsest kultuurivahetuse...

Rahvusvaheline metsapoliitika... - Eesti Maaülikool
146 allalaadimist
11
doc

Perekonnaseadus õigus

Sotsiaalselt reguleerimata eluvaldkonnad · Lisaks kõlblusele, tavale ja õigusele eksisteerib ühiksonnas ka eluvaldkondi, mis ei ole reguleeritud. Sellesse valdkonda kuuluvad eelkõige tuneded ja ideed, kuigi need võivad olla oluliselt mõjutatud nii kõlblusest, tavast kui ka kõigusest. Sellise reguleerimata valdkonna olemasolu ühiskonnas on paratamatu. · Karl Popper selgitas...

õigus - Keskkool
49 allalaadimist
54
docx

Euroopa Liidu õigus

I LOENG: Euroopa Liidu õigus Faktid EU kohta  28 liikmesriiki  Viissada kolm miljonit elanikku  Eu riigina on kolmas pärast hiinat ja Indiat.  Majanduslikult suuruselt suurim maailmas  Eu lippul 12 tähte sümboliseerivad rahvaste ühtsust, solidaarsust ja nende vahel valitsevat harmooniat.  Hümn-Beethoven  Juhtlause:ühinenud mitmekesisuses E...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
39
docx

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS *Rahvusvaheline eraõigus 2008 ­ Nurmela *Rahvusvahelise eraõiguse seadus ,,Rahvusvaheline eraõigus on tegelikult polüsüsteemne, keeruline, juriidiline kompleks. Polüsüsteemne tähendab, et midagi on rahvusvahelisest õigusest, kus riigi on kokku leppinud, et teatud konfilktide korral küsimused lahnedatakse kindlal moel" ­ Müllerson...

Rahvusvaheline eraõigus -
27 allalaadimist
18
docx

Rahvusvaheline rahandus

Kevad 2017 1. Euroopa ühisraha kehtestamise majanduslikud põhjused. Ühisturu toimimise takistused ilma ühisrahata. Ühisraha kehtestati, et kindlustada ühtlane ja stabiilne majanduskasv; et hoida hindade tõus kontrolli all; ühine raha ja intressimäärad peavad kindlustama, et kõigis liikmesriikides püsib elukalliduse tõus kontrolli all. (Kõikumised...

Rahvusvaheline rahandus - Eesti Maaülikool
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun