Kategoorias rahvusvaheline õigus leiti 12 faili

Õigus >> Rahvusvaheline õigus
rahvusvaheline õigus on suunatud minimaalsete kooselureeglite kehtestamisele, riikide ja rahvaste püsivamad sidemed on eesmärgiks üksnes niikaua, kuni see võimaldab saavutada sõjalised eesmärgid ÜRO mudel: Riigid otsustavad oma siseasjade üle ise. Riigid elavad teineteisega rahus naabritena.
Rahvusvaheline õigus
54
doc

Rahvusvaheline õigus

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS Rahvusvaheline õigus­ on õigusnormide, õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib rahvusvahelise õiguse subjektide vahelisi suhteid. Eristatakse Rahvusvahelist eraõigust ­määrab, millise riigi õigust kohaldada juhtudel, mil õigussuhtel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi õigusega. Rahvusvahelisel eraõigusel ei ole rahvusvahelist olemust. Kuigi erinevate ri...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
454 allalaadimist
Rahvusvaheline õigus
6
doc

Rahvusvaheline õigus

Valikkursus ,,Rahvusvaheline õigus " 2. Õppe-ja kasvatuseesmärgid 1. Anda alusteadmised õiguse põhilistest valdkondadest euroopaliku õiguskultuuri kontekstis, selgitada õigusriikluse olemust ja ülesehitust ning elemente, 2. Õpetada tundma ja rakendama õiguse üldpõhimõtteid, 3. Selgitada õigusnormi seoseid demokraatlike põhiväärtuste ja inimõigustega, õpetada eetika oluli...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
58 allalaadimist
Rahvusvaheline avalik õigus raamat
0
rar

Rahvusvaheline avalik õigus raamat

...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
Diplomaatiline õigus
8
docx

Diplomaatiline õigus

Diplomaatilisi esindajaid lähetada ja vastu võtta saavad riigid, Püha Tool, Malta Ordu ja mõned rahvusvahelised organisatsioonid. Diplomaatilist õigust ja välissuhtlemist reguleerivad riigisiselt põhiseadus, välissuhtlemisseadus ning välisteenistuse seadus (Rahvusvaheline õigus, 2010). 10.2. Diplomaatiliste suhete sisseseadmine ja lõpetamine Diplomaatiliste suhete sisseseadmine toimub mõlema riigi nõusolekul. Diplomaatiliste suhete sisseseadmine toimub memorandumi allakirjutamisega. Diplomaatilise noodi teel antakse teisele poole teada diplomaatiliste suhete lõpetamisest, mis on ühepoolne akt. Diplomaatilised suhted ei lõpe, kui esinduse juhi ametikoht on ajutiselt hõivamata. Tavaliselt d...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
Rahvusvahelise õiguse kehtivus
2
docx

Rahvusvahelise õiguse kehtivus

Õiguse kehtivus Kuigi rahvusvaheline õigus on õigus, mis ei kehti ainult ühe riigi siseselt, vaid rahvusvahelisel areenil, ei kehti siiski kõik rahvusvahelise õiguse normid universaalselt kõigi maailma riikide ja teiste rahvusvaheliste õiguse subjektide suhtes. Rahvusvahelise õiguse kehtivuse ulatusest tulenevalt saab teha vahet nt universaalsel ja regionaalsel rahvusvahelisel õigusel. Rahvusvaheline õigus kehtib sellest liigitusest lähtuvalt kas osade riikide (ja...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
Rahvusvahelise õiguse ajalooline areng
8
docx

Rahvusvahelise õiguse ajalooline areng

MILLINE ON OLNUD RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE AJALOOLINE ARENG? Rahvusvahelise õiguse arengut saab käsitleda kahes ajastus: klassikalise rahvusvahelise õiguse ajastu, mille periood ulatub Vestfaali rahust kuni Teise Maailmasõja lõpuni ning modernse rahvusvahelise õiguse ajastu alates Teisest maailmasõjast kuni tänapäevani. Ajalooliselt on rahvusvaheline õigus arenenud teatavate etappidena, mis on kaasa toonud mitmeid muudatusi tänapäevasesse rahvusvahelisse areeni. 2.1. Rahvusvahelise ühiskonna tekkimine (periood kuni Vestfaali rahuni) Sel perioodil tärkasid esimesed tänapäevasele rahvusvahelisele õigusele omased tunnusmärgid, milleks olid diplomaatia ja konsulaarsuhted, liidu- või rahulepingud ning repressaalid. Antud periood ei samastu rahvusvahelise...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
Rahvusvahelise õiguse mõiste ja olemus
4
docx

Rahvusvahelise õiguse mõiste ja olemus

Rahvusvahelise õiguse mõiste ja olemus „Rahvusvaheline õigus (International law; Völkerrecht) on õigusnormide, üldtunnustatud õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib suveräänsete riikide ja teiste rahvusvahelise õiguse subjektide omavahelisi suhteid.“ (Rahvusvaheline õigus, 2010) 1.1. Universaalne ja regionaalne rahvusvaheline õigus Rahvusvahelisest õigusest tuleneva õigussüsteemi jaotumisest võib eristada universaalset ehk üldist ja regionaalset ehk partikul...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
Rahvusvahelise õiguse roll
docx

Rahvusvahelise õiguse roll

Globaliseerumine ning tihenenud riikidevahelised suhted on tekitanud vajaduse normide järele, mis seda suhtlust reguleeriks, ning ka mehhanismide järele, mis kinnipidamist järgiksid. Viimase aja maailmas toimunud sündmuste põhjal võib öelda, et just rahvusvaheline õigus on õigusharu, mis täidab eelpoolmainitu rolli meie rahvusvahelisel areenil. Iga inimene peaks olema kursis rahvusvahelise õiguse...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist
Rahvusvahelise inimõiguse esseed
4
docx

Rahvusvahelise inimõiguse esseed

Absoluutsed õigused on õigus elule, mitte olla piinatud, orjuse keelamine, kahekordse kohtu pidamise keeld jne. Mitte mingil tingimusel ei tohi nendest taganeda. Inimese loomulikke õigusi ei ole keegi talle andnud, kinkinud, võimaldanud või lubanud, vaid need õigused on inimesele ürgomased ja loom...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist
Rahvusvahelise eraõiguse konspekt õpiku järgi
doc

Rahvusvahelise eraõiguse konspekt õpiku järgi

Rahvusvahelise eraõiguse konspekt õpiku järgi, õigus, Rahvusvahelise õiguse ajalooline areng...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
Rahvusvahelise õiguse allikad
10
docx

Rahvusvahelise õiguse allikad

Tähtsuse alusel võib rahvusvahelise õiguse allikaid liigitada põhiallikateks ja lisaallikateks. Põhiallikateks loetakse tavasid ja lepinguid. Lisaallikad on õiguse üldpõhimõtted, rahvusvaheliste organisatsioonide otsused, kohtuotsused, õigusteaduslik arvamus. (Hannes Vallikivi 2010) Rahvusvahelised tavad Rahvusvaheline tava on riikide kestev, ühetaoline, järjepidev ja üldine käitumine ning riikide veenvus, et nende poolt valitud käitumisviis on juriidiliselt kohustuslik ja õigustatud. (Hannes Vallikivi 2010) Rahvusvahelised lepingud Rahvusvaheline lepinguõigus kujunes välja tavaõigusena, mis tänaseks on kodifitseeritud Viini lepinguõiguse ja teistesse Viini konventsioonidesse. Eesti õiguskorras reguleerib rahvusvaheliste lepingute...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
11 allalaadimist
Rahvusvahelise õiguse põhiprintsiibid
6
docx

Rahvusvahelise õiguse põhiprintsiibid

Pärast I maailmasõda, kuid eriti pärast II maailmasõda on mittesekkumise põhimõtet oluliselt kujundatud: a. jõu kasutamise või jõuga ähvardamise keelustamine (varem võis riik oma huvide kaitseks kasutada jõudu või jõuga ähvardada, samuti võisid riigid seda mittesekkumise põhimõtet eirata); b. rahvusvaheline koostöö c. inimõiguste rahvusvahelise kaitse areng (riikide ning üksikisikute võimalus sundida riike täitma inimõiguste rahvusvahelisi standardeid). Jõu kasutamise või jõuga ähvardamise keeld Briand-Kellogg'i pakt1 puudutas sõda, mitte (relvastatud) jõu kasutaist laiemalt. Üldine jõu kasutamise või jõuga ähvardamise keeld kujunes rahvusvahelise õiguse üldprintsiibiks pärast II maailmasõda ja selle...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
11 allalaadimist