Rahvastik ja rahvaarv - sarnased materjalid

rahvastik, suremus, sündimus, linnastumine, ränne, aasia, iive, arengumaad, eluiga, tööpuudus, rahvastikupoliitika, maailma rahvaarv, ülerahvastatus, ülelinnastumine, rände, sisseränne, tööjõud, rahvastiku paiknemine, paiknemine, keskmine eluiga, plahvatus, loodusvarad, töötingimused, rahvastiku tihedus, araabia, õhusaaste, iibe
Maailma rahvastiku kasv ja ränne
3
doc

Maailma rahvastiku kasv ja ränne

Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne-Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele suremus vähenes ja eluiga pikenes. Esimene miljard täitus 1804. aastal. Teise miljardi täitumiseks kulus 123 aastat (1927), kolmas täitus vaid 33 a (1960). 4 mlrd – 1974.a. 5 mlrd – 1987.a. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarv 2000.a. Rahvaarvu kasvu annavad järgnevad piirkonnad: 1)Ida-,Lõuna-,Kagu-Aasia (Hiina,India,Bangladesh,Pakistan,Indoneesia); 2)Ida-,Lääne-,Põhja-Aafrika (So...

Geograafia - Keskkool
34 allalaadimist
Rahvastik ja asustus
2
doc

Rahvastik ja asustus

Rahvastik ja asustus 2.1 Maailma rahvaarv ja selle muutumine.Rahvastiku paiknemine Kui inimesed elasid küttimisest ja korilusest ,püsis maailma rahvaarv enam-vähem muutumatuna ,sest suremus oli umbes sama suur kui sündimus. Rahva arva hakkas märgatavalt kasvama umbes 800.a. paiku e.m.a.,kui inimesed olid muutunud paikseks ,hakanud põldu harima ja koduloomi kasvatama. Maailma rahvaarvu kiire kasv on muutunud ülemaailmseks probleemiks. Arutatakse,kas Maa loodus suudab toime tulla nii paljude inimeste elatamisega ja tekkivate jäätmetega või ootab meid nälg ja üleüldine saastus?. Kõige rohkem elab inimesi soodsate loodusoludega aladel või arenen...

Geograafia - Keskkool
180 allalaadimist
Rahvastik
3
doc

Rahvastik

...du kättesaadavus muutusid lihtsamaks. (demograafiline plahvatus) 3. Dem ülemineku teine etapp: sündimus hakkas langema, samuti loomulik iive. Sest hakati mõtlema majanduslikele võimalustele, pereplaneerimine jne. 4. Kaasaegne rahvastiku tüüp: sündimus madal, suremus madal, rahvaarvu aeglane kasv, vanurite osatähtsus suurem. Migratsioon –inimeste alaline elukoha vahetus Rändeiive ehk rändesaldo on sisse-ja väljarände vahe Migratsiooni põhjused: 1. vabatahtlik – parem töökoht, õppimisvõimalused, perekond 2. sunniviisiline – sõda, poliitiline tagakiusamine, usulised põhjused, looduskatastroofid 3. riigisisene – linna,suurlinna, linna lähiümbrusesse, 4. rahvusvaheline – arenenud riikidesse 1. Lähtekohas – väike töövalik, halvad õppimisvõimalused, madal palk, halvad elamistingimused, üksluine ümbruskond, ebasoodne looduskeskkond 2. Sihtekoht – parema...

Geograafia - Keskkool
59 allalaadimist
Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid
9
doc

Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid

...hõive – näitab rahvastiku hõlmatust tööga Tööhõive määr – väljendab tööga hõivatud ning tööealise rahvastiku suhet ning on riigi majanduliku seisundi oluline näitaja. Tööhõive struktuur – peegeldab töötajate jagunemist majandussektorite, tegevus- ja ametialade jms järgi. Tööpuuduse määr – väljendb töötute arvu ja majandulikult aktiivse rahvastiku (tööjõu) suhet. Tööjõud – majandulikult aktiivne rahvastik, mis jaguneb töötajaiks ja töötuiks, kusjuures töötajad jagunevad palgatöölisteks ja ettevõtjateks. Tööviljakus – e. töötootlus on mingis ajaühikus valmistatud toodangu või osutatud toodangu mahu ja kulutatud tööaja suhe. Struktuurne tööpuudus – olukord, kus teatud erialal ei ole piisavalt tööd. Varjatud tööpuudus – inimene käib küll tööl, kui ei saa piisavalt palka, et end ära elatada. Deindustrialiseerimine – industrialiseerimisele vastupidine protsess, pro...

Geograafia - Põhikool
110 allalaadimist
Rahvastik ja asustus
4
doc

Rahvastik ja asustus

...t põhja riikides, sest eluolud ja arstiabi paranes. Esimene miljard täitus 1804 aastal. Teise miljardi täitumiseks kulus 123 aastat, kolmanda täitumiseks vaid 33 aastat. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarvu 1999 aastal. Iseloomusta rahvastiku jaotumist ning rahvaarvu kasvutempot eri maailmajagudes. Kõige rohkem inimesi elab Aasias 61%, Aafrikas 13% ja Euroopas12%. Rahvastiku kasvu tempo on kiire Aafrikas, Ladina-Ameerikas, Hiinas ja Indias. Kõrge loomulik iive, aeglane kasvu tempo on Euroopas, Põhja-Ameerikas, Austraalias. Miks on rahvaarvu kiire kasv muutunud globaalprobleemiks? Ülerahvastumine piirkonniti, üleilmastumine, õhu ja vee saastumine, majanduslik ebavõrdsus. Kuidas mõjutavad järgmised tegurid rahvastiku paiknemist? Pinnamood- seal kus on tasased alad on rahvastiku tihedus suurem, kõrgmägedes väike. Maavarad- tähtsamate maavarade leiukohtade läheduses elab rohkem inimesi. Kliima- lähi...

Geograafia - Keskkool
175 allalaadimist
10-klassi geograafia KT küsimused-amp-vastused
4
doc

10. klassi geograafia KT küsimused & vastused

KORDAMISKÜSIMUSED 1. Mida uurib demograafia? Millised näitajad iseloomustavad rahvastikku? Demograafia ehk rahvastiku tedus uurib rahvastiku koostise ja rühmade vaheliste proportsioonide kujunemist ja muutumist ja muid sellega seonduvaid nähtusi. Rahvaarv, sündimus-suremus; imikusuremus; keskmine eluiga; sisse- ja väljaränne; asustustihedus; paiknemine; kirjaoskus. 2. Millal tekkis Maa? Mis vahe on homo sapiensil ja homo habilisel? 4,5 mld aastat tagasi. 3. Kui mitme inimese võrra suureneb rahvaarv igas minutis? 140 võrra 4. Kui suur oli rahvaarv 1000 a.-l; 1800 a-l; 1900a-l; 1990? Mis on prognoos 2050a-ks? 250 mln;üks mld, 1,6 mld, 5,2 mld, 11mld. 5. Prognoosi rahvaarvu muutusi regioonide kau...

Geograafia - Keskkool
211 allalaadimist
Maailma rahvastik ja linnastumine
7
doc

Maailma rahvastik ja linnastumine

MAAILMA RAHVASTIK Mõisted: Aglomeratsioon – inimeste ja ettevõtete koondumine väikesele maa-alale, enamasti linna või linnastusse. Demograafiline plahvatus – kujundlik nimetus kiirele rahvaarvu kasvule, mis toimub enamasti demograafilise ülemineku ajal. On tingitud eelkõige inimeste eluea pikenemisest ning suremuse vähenemisest. Demograafiline siire e. üleminek – rahvastiku demograafilise arengu etapp, mille käigus asenduvad kõrge sündimus ja suremus madalamaga ning inimeste keskmine eluiga tõuseb. Eeslinnastumine – e. suburbanisatsioon, inimeste elamaasumine suurlinnade lä...

Geograafia - Põhikool
51 allalaadimist
Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid
8
doc

Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid

...hõive näitab rahvastiku hõlmatust tööga. Tööhõive määr väljendab tööga hõivatud ning tööealise rahvastiku suhet ning on riigi majandusliku seisundi oluline näitaja. Tööhõive struktuur peegeldab töötajate jagunemist majandussektorite, tegevus- ja ametialade jms järgi. Tööpuuduse määr väljendab töötute arvu ja majanduslikult aktiivse rahvastiku (tööjõu) üldarvu suhet. Tööjõud on majanduslikult aktiivne rahvastik, mis jaguneb töötajaiks ja töötuiks, kusjuures töötajad jagunevad palgatöötajateks (töövõtjateks) ja ettevõtjateks(tööandjateks). Tööviljakus ehk töötootlus on mingis ajaühikus valmistatud toodangu või osutatud toodangu mahu ja kulutatud tööaja suhe. Töötootluse suurenemine ja tööjaotuse areng XVIII ja XIX sajandi Euroopas muutis tööhõive struktuuri. Vähenes hõive hankivas majanduses (põllu- ja metsamajandus ning kalandus) ehk primaarses sektoris ja kasva...

Geograafia - Keskkool
15 allalaadimist
Rahvastik ja asustus
7
doc

Rahvastik ja asustus

RAHVASTIK JA ASUSTUS 42. teab maailma rahvaarvu, analüüsib maailma rahvaarvu kasvu põhjusi ja selle tagajärgi; 2008 aastal on maailma rahvaarv ligi 6,9 miljardit Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne-Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele suremus vähenes ja eluiga pikenes. Esimene miljard täitus 1804. aastal. Teise miljardi täitumiseks kulus 123. aastat, kolmanda t...

Geograafia - Keskkool
223 allalaadimist
Maailmarahvastik
2
doc

Maailmarahvastik

... – Linnad tugipunktidena hakkasid tekkima ühiskonna kihistumise tulemusena. Kujunesid hea transportteede piirkondadesse Vahemere äärde, Lähis – Itta, Indiasse, Hiinasse. 5% rahvastikust = valitseja, teenijaskond, käsitöölised, sõdurid b)Industriaalühiskonnas – Väga kiire linnastumine. 16 – 18 saj. *I Etapp – Euroopas kasvasid vanad linnad ja tekkis palju uusi. Tekkisid esimesed miljonilinnad. Pariis, London. Fifty fifty rahvastik, maal ja linnas *II etapp – 19 – 20 saj algus – Uusi linnu tekkis vähe, aga suurlinnad laienesid eeslinnadesse, liites neid linnastuteks. Toimus Suburbanisatsioon. Linnaelanike % = 70-80 elanikkonast c)Infoühiskond *Kontraurbanisatsioon – Lahtilinnastumine. Heaolu ja võimaluste paranedes asuvad inimesed elama linnast välja, kuid säilitavad sidemed linnaga. Transport, side. *Linnastute e aglomeratsioonide kujunemine – lähestikku paiknevad linnad hakkavad infrastruktuuri kaudu...

Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist
Maakera rahvaarv
5
doc

Maakera rahvaarv

...õjad, halvad elutingimused, halb arstiabi jne. Rahvaarv kasvas kiiresti 19. ja 20. sajandil, sest elamistingimused, arstiabi, toit jms. on paranenud. Rahvaarv kaasajal – 6,7 miljardit. Prognoos 2050. aastaks – 8 – 10 – 11 miljardit. Rahvaarv kasvab Aasia arvelt. Maltuse teooria – maakera rahvaarv on liiga suur, maakera ei suuda ära toita. 2. Rahvastiku paiknevust mõjutavad tegurid (7 ja nende positiivne mõju). - pikem vegetatsiooniperiood - rikkalikud loodusvarad - piirkond asub veekogu ääres - viljakad mullad - tasandikuline või lainjas reljeef - mõõdukas, piisavalt soe ja parasniiske kliima - majanduslikud tegurid – tööstuse ja transpordi arendamiseks on piisavalt raha ja tehnoloogiat. - sotsiaalsed tegurid – korralikud elumajad, head tervishoiu- ja haridusteenused. - poliitilised tegurid – valitsus investeerib. 3. Paiknemist mõjutav...

Geograafia - Keskkool
34 allalaadimist
Rahvastik ja asustus
4
docx

Rahvastik ja asustus

...selt kõrgeks ning seetõttu on iive suur ja rahvaarv kasvab. Rahvastiku vananemine- vanurite osatähtsuse suurenemine rahvastikus Sündimus- aasta jooksul sündinud laste arvu suhe rahvaarvu. Väljendatakse tuhande inimese kohta (promillides). Suremus- aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe rahvaarvu. Väljendatakse tuhande inimese kohta (promillides). Iive- sündimuse ja suremuse vahe. Rahvastikupoliitika- riigi tegevus rahvaarvu, selle demograafilise koosseisu ja paiknemise mõjutamise sooviga Migratsioon- migratsioon on nii majanduslik kui poliitiline nähtus, mis tähendab inimeste liikumist geograafilises ruumis ja poliitiliste piiride ületamist, nii seaduslikul kui ebaseaduslikul moel. Linnastumine- linnarahvastiku osatähtsuse suurenemine rahvastikus Eeslinnastumine ehk suburbanisatsioon- inimeste elamaasumine suurlinnade lähiümbrusesse. Iseloomulikuks jooneks on inimeste ränne suurlinnadest välja. Ülelinn...

Geograafia - Keskkool
34 allalaadimist
Geograafia-kordamine eksamiks
14
odt

Geograafia, kordamine eksamiks

... luuakse hilisemas eas. ühiskonnas peetaksegi laste sünnitamist. Traditsioonid ühiskonnas Eelistatakse vähelapselist peret. Peetakse normaalseks, et peres on palju Viljakas eas naiste arv Rahvastik vananeb, noori naisi suhteliselt lapsi. Laste sünnitamise vanus vähe. Noor rahvastik, sünnituseas naisi palju. Religioon (mõjutab tavasid, suhtumist Lapsed sünnitatakse mitte väga noorelt. Sünnitama hakatakse küllaltki noorelt. pereellu) Usklike osatähtsus väiksem, vähem lapsi. Usklike osatähtsus suurem, rohkem lapsi. Pereplaneerimine Majanduslikud võimalused Suremus, peamised surma põhjused Südame-veresoonkonna haigused, vähk Toidu- ja veepuudus. ...

Geograafia - Keskkool
356 allalaadimist
Geograafia eksamimaterjalid
29
doc

Geograafia eksamimaterjalid

...osa naisi kodused, nende rolliks luuakse hilisemas eas. ühiskonnas peetaksegi laste sünnitamist. Traditsioonid ühiskonnas Eelistatakse vähelapselist peret. Peetakse normaalseks, et peres on palju Viljakas eas naiste arv Rahvastik vananeb, noori naisi lapsi. Laste sünnitamise vanus suhteliselt vähe. Noor rahvastik, sünnituseas naisi palju. Religioon (mõjutab tavasid, suhtumist Lapsed sünnitatakse mitte väga Sünnitama hakatakse küllaltki noorelt. pereellu) noorelt. Usklike osatähtsus suurem, rohkem lapsi. Pereplaneerimine Usklike osatähtsus väiksem, vähem Majanduslikud võimalused lapsi. Suremus, peamised ...

Geograafia - Keskkool
424 allalaadimist
Riigieksami materjal
41
doc

Riigieksami materjal

...imikute suremus suhteliselt väike, sündimus langeb, sest keskendutakse karjäärile ja lastetuevikule Praegu näiteks Lõuna-Ameerikas ja Lõuna-Aasias IV. Kaasaaegne rahvastik Sündimus väike ~10‰, Suremus väike ~10‰ iive on ~0, on stabiilne, võib kahaneda, keskmine eluiga kasvab Praegu Kõrgeltarenenud riikides nt Lääne-Euroopa 46. Rahvastikupoliitika Rahvstikupoliitika – riigi sihiteadlik tegevus rahvaarvu, selle demograafilise koosseisu ja paiknemise mõjutamisel. Enamasti mõistetakse rahvastikupoliitika all meetmeid, mis mõjutavad sündimust, suremust ning sise- ja välisrännet. Alati mõjutab rahvastikku kaudselt ka riigi kõigi teiste valdkondade areng:majanduse arengutase, tööhõive, töötingimused. Igas rahvastikupoliitika valdkonnas on kasutusel omad meetmed, kuid erinevates kultuurides on samale eesmärgile suunatud meetmed vägagi erinevad. Sündide a...

Geograafia - Keskkool
1160 allalaadimist
Geograafia
29
doc

Geograafia

...e hilisemas nende rolliks ühiskonnas Traditsioonid ühiskonnas eas. peetaksegi laste sünnitamist. Viljakas eas naiste arv Eelistatakse vähelapselist Peetakse normaalseks, et peres Laste sünnitamise vanus peret. on palju lapsi. Religioon (mõjutab tavasid, Rahvastik vananeb, noori naisi Noor rahvastik, sünnituseas naisi suhtumist pereellu) suhteliselt vähe. palju. Pereplaneerimine Lapsed sünnitatakse mitte väga Sünnitama hakatakse küllaltki Majanduslikud võimalused noorelt. noorelt. Usklike osatähtsus väiksem, Usklike osatähtsus suurem, vähem lapsi. rohkem lapsi. Sur...

Geograafia - Keskkool
57 allalaadimist
Referaat rahvastikuprobleemid
7
doc

Referaat rahvastikuprobleemid

Demograafiline plahvatus Peamiseks probleemiks võiks lugeda demograafilist plahvatust - see on demograafilise ülemineku esimene järk, mida iseloomustab suremuse langus, kõrge sündimuse säilimine ja selle tulemusena rahvastiku kiire kasv, kusjuures laste osatähtsus rahvastikus on väga suur. Demograafilise plahvatusega kaasneb inimeste majanduslik kihistumine ning maa ressursside pidev vähenemine ja looduse tagasitõrjumine inimeste vajaduste rahuldamiseks. * Suure sündimuse põhjusteks on tavaliselt: pereplaneeringu puudumine (ka rasestumisvastaste vahendite puudumine) pidevad uue...

Geograafia - Keskkool
102 allalaadimist
Rahvaarv
3
rtf

Rahvaarv

1. mõisted rändesaldo-sisse- ja väljarände vahe loomulik iive- sündimuse ja suremuse vahe migratsioon- ränne, inimeste alalise elukoha vahetus emigratsioon- väljaränne immigratsioon- sisseränne demograafilise ülemineku teooria- demograafiline üleminek väidab, et kõik ühiskonnad on liikunud kõrge sündimuse ja suremusega traditsiooniliselt rahvastiku arengu etapilt madala sündimuse ja suremusega kaasaegse arengu tüübile rahvastikupüramiid- rahvastiku soolist ja vanuselist koostist kujutav püramiid aglo...

Geograafia - Keskkool
14 allalaadimist
Rahvastik
4
doc

Rahvastik

RAHVASTIK Küttimise ja koriluse ajal rahvaarv suhteliselt stabiilne. Kasvama hakkab u. 8000 e.m.a., kui inimesed jäid paikseks. Suurima rahvaarvuga riigid: Hiina, India, Usa, Indoneesia jne. Osatähtsus regioonides: Aasia, Aafrika, Euroopa, Ladina-Ameerika, Põhja-Ameerika. Riigid erinevad rahvastiku tiheduse ja juurdekasvu poolest. Juurdekasvu näitajad: ? rahvaarvu kasv protsentides ? iive 1000 inimese kohta. Rahvaarvu muutumistegurid: ? Sündimus, suremus, sisse- ja väljaränne. Inimeste arvu piirkondades püütakse mõjutada rahvastikupoliitikaga. PAIKNEMINE: Maailma rahvastik paikneb ebaühtlaselt. Enamik inimesi soodsate loodusoludega aladel või arenenud majandusega piirkondades. Paiknemist mõjutavad tegurid: ? Kliima ...

Geograafia - Keskkool
72 allalaadimist
10-klassi õpiku konspekt
10
doc

10. klassi õpiku konspekt

...õuketegurid : väike töökohtade ja õppimisvõimaluste valik ; madal palk ; inimestevahelised lahkhelid ; ebasoodne looduskeskkond ; halvad elamistingimused . Tõmbetegurid : suur töökohtade ja õppimisvõimaluste valik, kõrge palk, meeldiv sotsiaalne keskkond, soodne tervislik keskkond, sugulased – tuttavad, head elamistingimused. Rahvusvaheline ränne Pikaajaline ühes-suunas toimuv ränne muudab nii lähte-kui ka sihtriigi rahvaarvu, rahvastiku soolis-vanuselist ja rahvuslikku koosseisu ning selle kaudu ka majanduse arenguvõimalusi ning ühiskonna sotsiaalseid ja kultuurilisi tingimusi. Inimeste liikumine teise riiki ja kultuuri nõuab kohanemistahet ja oskusi mõlemalt poolelt. Intensiivne ränne Türgist Saksamaale algas 1970. aastal ja kestab tänini. Kaasaegsed rändevood Alates 1960. aastat muutus Lääne-Euroopa väljarändepiirkonnast sisserändepiirkonnaks. Esialgu saabus tööjõud Hispaaniast ja Portugalist,...

Geograafia - Keskkool
778 allalaadimist
Eksam
13
pdf

Eksam

...pere luuakse Suurem osa naisi kodused, nende rolliks hilisemas eas. ühiskonnas peetaksegi laste sünnitamist. Traditsioonid ühiskonnas Eelistatakse vähelapselist peret. Peetakse normaalseks, et peres on palju lapsi. Viljakas eas naiste arv Rahvastik vananeb, noori naisi suhteliselt vähe. Noor rahvastik, sünnituseas naisi palju. Laste sünnitamise vanus Lapsed sünnitatakse mitte väga noorelt. Sünnitama hakatakse küllaltki noorelt. Religioon (mõjutab tavasid, suhtumist pereellu) Usklike osatähtsus väiksem, vähem lapsi. Usklike osatähtsus suurem, rohkem lapsi. Pereplaneerimine Majanduslikud võimalused Suremus, peamised surma põhjused Südame-veresoonkonna haigused, vähk Toidu- ja veepuudus. ...

Geograafia - Keskkool
82 allalaadimist
Geograafia eksami abi
12
doc

Geograafia eksami abi

Geograafia - Keskkool
397 allalaadimist
Majandusgeograafia
11
doc

Majandusgeograafia

...nde vahe on rändesaldo ? remigratsioon – näljaränne ja teatud asjaolude muutmisel tagasi sisseränne kestvus ? kui pikk rändeperiood ? ajaline ja ajutine saldo võib olla tasakaalus ja tasakaalustamata Põhjused: sunniviisiline ja vabatahtlik ? TV lk 31 Rände tõmbe ja tõuketegurid Rände positiivsed ja negatiivsed tegurid lähteriigile ja sihtriigile õp lk 48 TV lk 32 5) Rahvastikupoliitika riigi sihiteadlik tegevus rahvaarvu, selle demograafilise koosseisu ja paiknemise mõjutamine Erinevate arengutasemega riikide puhul rakendatakse erinevaid meetmeid TV lk 34, 33 õp lk 52 Nimeta rahvaarvu suurendavaid ja väiksendavaid tegureid ning selgita 6) Linnastumine ehk urbaniseerumine inimeste koondumine linnadesse ja linliku eluviis... I etapp – algas industrialiseerimisega ? tekkis ridamisi uusi linnu ning rahvaarv kasvas kiiresti ? etapi lõpuks elas linnades juba 40 % II etapp – algas üleminekul i...

Geograafia - Keskkool
275 allalaadimist
Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte
35
doc

Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte

... ? Surma põhjused: 1.Arenenud riikides – alkoholism,kuriteod,looduskatastroofid,õnnetused,vähk,südamehaigused - suremus suur,kuna vanurite osatähtsus rahvastikus on suur. 2.Arengumaad – toidu,vee,arstiabi puudulikus,haigused,vilets hügieen,sõjad, loodusõnnetused - kuigi noorte osakaal suur võrreldes vanuritega,on laste surmade tõttu suremus kõrge. ? Rahvastikupoliitika – on riigi sihiteadlik tegevus,et mõjutada rahvaarvu,selle demograafilise koosseisu ja paiknemise mõjutamisel.Enamasti mõistetake selle all meetmeid,mis mõjutavad sündimust,suremust,sise-ja väljarännet.Rahvastikku mõjutab alati ka teiste valdkondade areng (majandus,tööhõive,töötingimused).Sündide arvu mõjutavad abiellumise vanus,peretoetused, lisapuhkused emadele ja isadele,rasedusvastaste meetmete ja abordi kättesaadavus, maksusoodustused ja muud soodustused.Rändepoliitikas kas...

Geograafia - Keskkool
954 allalaadimist
Geograafia eksam
61
doc

Geograafia eksam

...luline on looduses süsiniku-, lämmastiku-, fosfori- ja väävliringe. Veeringe- vee liikumine Maa sfääride või nende osade vahel Jätkusuutlik ja säästev areng- looduskeskkonna ja loodusvarade säästlik kasutamine inimesi rahuldava elukeskkonna ja majanduse arenguks vajalike ressursside tagamise eesmärgiga sellega looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades. MAAILMA ÜHISKONNAGEOGRAAFIA 6. Ühiskonna areng ja globaliseerumine 34. Ajastu Agraarühiskond Industriaalühiskond Infoühiskond Peamised Põllumajandus Töötlev tööstus Teenindus majandusharud metsandus, tekstiilitööstus, info töötlemine, kalandus, jahindus metallurgia, edastamine, masinatööstus jm transport Peamine Mõis, talu ...

Geograafia - Keskkool
123 allalaadimist
Geograafia 10-klassile
8
doc

Geograafia 10. klassile

... Pendelränne igapäevane või ajutine Siseränne Välisränne Rännet võib kvalifitseerida mitmel alusel: Põhjused vabatahtlik (abiellumine, parem kliima, õppimine) sundmigratsioon (sõjad, küüditamine, orjad kolooniates, looduskatastroofid) Rände tõuke- ja tõmbepõhjused: Rände mõju lähte- ja sihtpiirkonnale: 6. Rahvastikupoliitika Riigi sihiteadlik tegevus rahvaarvu, selle demograafilise koosseisu ning paiknemise mõjutamine ? sündimuse suurendamine – lastetoetused, vanemapalk, sünnitoetused ? sündimuse vähendamine erinevate arengutasemega riikide puhul kasutatakse erinevaid meetmeid 7. Linnastumine e. urbaniseerumine Inimeste koondumine linnadesse, linliku elulaadi levik. Võib jagada mitmeks etapiks: I etapp – algas industraliseerumisega – tekkis rida uusi linnu. Lõpuks elas linnades ~40% rahvastikust II etapp – algas üleminekul...

Geograafia - Keskkool
109 allalaadimist
Rahvastik
4
doc

Rahvastik

2.Rahvastik Demograafia-teadus,mis tegeleb rahvastiku uurimisega. 2.1.RAHVAARV a) Rahvaloenduse abil tehakse kindlaks rahvaarv.Viiakse läbi 10a tagant.Jaanuari seisuga. b) Rahvastiku registri abil saadakse ka infot. c) Mahajäänud riikides RV org.määravad hinnanguliselt rahvaarvu.(ÜRO) Rahvaarv on ligikaudu 6,3 mld inimest.Rahvaarvu muutumine maal. Vt diagramm lk 38. Rahvastiku poliitika-riigi poolsed abinõud rahvaarvu muutuste reguleerimiseks. 2.2.RAHVASTIKU PAIKNEMINE TERRITOORIUMIL Iseloomustatak...

Geograafia - Keskkool
50 allalaadimist
Kokkuvõte 10 klassi materjalist
5
odt

Kokkuvõte 10.klassi materjalist

Riigid ja rahvusvaheline majandus Riik – organiseeritud avalik-õiguslik poliitiline ühendus ühiskonna vajaduste rahuldamiseks Riigi tunnused – territoorium, tunnustatus, seadused, majandus, julgeolek, valitseja, valitsus, kultuur Piiride liigid ja tekkimine – kahe riigi vaheline kokkuleppeline piir Riigi valitsemise vormid Absoluutne monarhia – Valitsejal on piiramatu võim, Saudi-Araabia Konstitutsiooniline monarhia – Valitseja võim piiratud seadustega ja võim on parlamendi käes,UK Presidentaalne vabariik – Kõrgeim või...

Geograafia - Keskkool
171 allalaadimist
Rahvastik ja austus
2
doc

Rahvastik ja austus

10.klass Tund nr. 10 10. RAHVASTIK JA ASUSTUS Rahvaarvu muutumine Kaks kõige levinumat rahvaarvu juurdekasvu näitajat on rahvaarvu kasv protsentides ja iive 1000 inimese kohta. Iga riigi rahvaarv muutub sündimuse, suremuse, sisse-ja väljarände mõjul. Tänapäeval on rahvaarvu suurenemine probleemiks, kuna Maa ei suuda toime tulla inimeste elatamisega ja üleüldise saastatusega. Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike ning suremus suur. Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele suremus vähenes ja eluiga pikenes. Esimene miljard täitus 1804. Teise miljardi täitumiseks kulus 123 aastat, k...

Geograafia - Keskkool
20 allalaadimist
Maailma rahvaarv
3
doc

Maailma rahvaarv

1.Rahvaarv maakeral 800ekr oli 4 mln. Rahvaarv jäi sama tasemeni kuni keskajani, sest aastatuhandeid kasvas inimeste arv haiguste, nälja, sõdade ja loodusõnnetuste tõttu väga aeglaselt. Maailma rahvaarv jõudis miljardini 1825. a paiku.20. sajandil oli rahvaarvu kasv tingitud rahvastiku iibe tõusust, algas industrialiseerimine ja linnastumine, töötingimused ja arstiabi kättesaadavus paranesid. Meditsiin arenes jõudsalt ja suremus langes. Rahvaarv aastal 2002- 6,23 mld inimest. 2050-ks aastaks prognoositakse, et rahvaarv on 11 mld inimest. 2. Looduslik mõju- soe või mõõdukas kliima, tasandikud, viljakas muld, piisavalt niiskust (et ei esineks veepuudust), veekogude lähedus, lopsakas taimkate (mets), maavarade rohkus, pikk taimekasvuperiood. Majanduslikud- Tööstuse ja transpordi arendamiseks on piisavalt raha ja tehnoloogiat. Sotsiaalsed- korralikud elumajas, head tervishoiu- ja haridusteenused. Poliitilised- valitsus investeerib infrastruktuuri (e...

Geograafia - Keskkool
78 allalaadimist
Rahvastik ja asustus I
1
odt

Rahvastik ja asustus I

Maailma rahvastik paikneb soodsate loodusoludega(viljakate muldadega,parajalt niiske kliimaga) aladeltasandikel jõgede ja mere ääres,arenenud majandusega piirkondades,maavarade leiukohtade lähedal. Tänapäeval on nendes kohtades tihti ka arenenud majandusega piirkonnad. Sündimus maailmas‰ 0-20‰ euroopa(ka eesti)20-30‰ põhja-aafrika(maroco)30-40‰ saharast lõunasse jääv aafrika(Kambia) Üle40‰ Saharast lõunasse jääv aafrika(Angola) Suremus ‰ 0- 10‰Euroopa(ka eesti)10-15‰Lõuna aasia,USA(Kongo)15-20‰ Saharast lõunasse jääv aafrika(Angola) Üle20‰Saharast lõunasse jääv aafrika(Zambia) Sündumust mõjutavad tegurid on: viljakas eas naiste arv, naiste vanus laste sünnitamisel, religioon, pereplaneerimise võimaluse olemasolu ja nende kasutamine, kooselu traditsioonid, ...

Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist
Rahvastik ja asustus
1
doc

Rahvastik ja asustus

Aastal 2009 elas maailmas ÜRO hinnangul 6,8 miljardit inimest. Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne-Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele vähenes suremus ja eluiga pikenes. Esimene miljard täitus 1804. aastal. Teine miljardi täitus 1907.aastal. Kolmas täitus 1940. aastal. Kuus miljardi täitus 1999. aastal. Tagajärjed: sotsiaal-majanduslikud probleemid, toidupuudus, ülerahvastatus, ülelinnastumine, tööpuudus, majanduslik ebavõrdsus, suureneb koormus loodus- varadele, jäätmete ladustumine. Maailm Kõige rohkem inimesi (61%) elab Aasias....

Geograafia - Keskkool
16 allalaadimist
Maailma rahvastik ja rahvastikprotsessid
4
doc

Maailma rahvastik ja rahvastikprotsessid

Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid Demograafia • Rahvastikuteadus uurib rahvastiku paiknemist, koosseisu, kujunemist ja muutumist. Rahvaarvu kasv • 2000 a. e.kr 25-30 miljonit • 2000 a. tagasi 150-200 miljonit • Tänapäeval 6,5 miljardit • 2150 11,5 miljardit Rahvastiku paiknemine • Väga ebaühtlaselt • Maakera keskmine asustustihedus 42 inimest/km2 • Iga 5 inimene elab Hiinas Probleemid • Malthus-rahvastik kasvab geomeetrilises, ressursid aritmeetilises progressioonis • Näljahäda-Ida ja Kagu Aafrikas Parameetrid • Iive-aasta jooksul sündinute ja surnute vahe • Sündimuskordaja-sündide arv 1000 inimese koh...

Geograafia - Kutsekool
45 allalaadimist
Saksamaa rahvastik ja asustus
5
rtf

Saksamaa rahvastik ja asustus

SAKSAMAA Rahvastik Saksamaa on 356 910 ruutkilomeetrise pindalaga suurriik, kus elab 82 miljonit inimest, millega on ta rahvaarvult suurim riik Euroopas. Saksamaa iive on olnud üldjoontes juba 18. sajandist positiivne, kuid 21. sajandil on hakanud vaikselt langema, olles hetkel isegi negatiivselt -0,02%. Prognooside kohaselt on aastaks 2050 Saksamaa rahvaarv langenud 70 miljonini. Saksamaal on rahvastikutihedus 227 inimest ruutkilomeetri kohta, kuid see varieerub riigisiseselt. Suurim on ta endiste/praeguste tööstuspiirkondade lähedal, kuhu on tekkinud suured linnastud (näiteks Ruhri tööstuspiirkond). Asustus on tihe ka Reini jõe org tänu maalilisele loodusele ning sajandipikkusele veinivalmistamistraditsioonile. Väiksem tihedus on Lõuna-Saksamaal, kus mõnevõrra takistavaks fakto...

Geograafia - Keskkool
31 allalaadimist
Tai riigi iseloomustus ja rahvastik
16
doc

Tai riigi iseloomustus ja rahvastik.

...SUUTLIKKUSSüsinikdioksiidi heitmed inimese kohta4 3 tonni Kaitsealused piirkonnad maismaal19 6 %  SOOLISED NÄITAJADKeskharidus naiste meeste suhe 0 8Nooruki sündimuskordaja sündide arv 1000 naise kohta vanuses 15 19 37 3Aktsiad parlamendis0 2Emade suremus suhe 48 0Soolise ebavõrdsuse indeks0 536 INIMESTE TURVALISUSTöötuse määr1 4 % % tööjõust Loodusõnnetustest mõjutatud rahvastik miljoni elaniku kohta 171 743 3 1Tapmiste määr 100000 inimese kohta 5 9 1Röövimiste määr iga 100 000 107 1 1 Listen Read phonetically  Taimaa oli 1980 aastal ühe ühiku võrra kõrgemal kui teised IdaAaasia ja Vaikse ookeani riigid See vahe on aastatega vähenenud sama tendentsi on näha ka maailmatasemega võrreldes Riik kuulub arengutasemelt keskmiselt arenenud riikide hulka 169 riigi seast platseerub Tai 92 kohale RAHVUSVAHELISED ORG...

Geograafia - Keskkool
36 allalaadimist
USA rahvastik
10
doc

USA rahvastik

... elab 301 139 947 inimest. USA asub esimese 3 riigi seas rahvaarvukuse järgi, seega on ta suurriik. 17. Oktoobril 2006 ületas rahvaarv 300 miljoni piiri. Jaanuaris 2011 on rahvaarv 311,9 miljonit. Tänu sisserändele on elanikkond alati kiiresti kasvanud, kiire kasv jätkub ka praegu ning seniste trendide jätkudes ületab USA rahvaarv peale aastat 2050 praeguse Euroopa Liidu rahvastiku. Joonis 1. USA rahvaarvu kasv protsentides 1950 - 2050 RAHVAARVU MÕJUTAVAD TEGURID • Majanduslikud võimalused laste kasvatamiseks • Meditsiini areng, rasestumisvastaste vahendite kättesaadavus ja kasutamine, abordi tegemise võimalus • Traditsioonid, normiks peetav laste arv peres, suhtumine laste saamisesse ja pereellu • Ebaterved eluviisid (ebatervislik toitumine, suitsetamine, alkohol, narkootikumid) • AIDS • Õnnetusjuhtumid, liiklusohutus RAHVASTIKUPOLIITIKA USA rahvastikupoliitika on ...

Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist
Uurimustöö-usa
14
doc

Uurimustöö-usa

...a ppp $Norra0 9682 79 899 0%41 420USA0 95112 77 998 4%41 890Eesti0 86044 71 299 8%15 478Brasiilia0 80070 71 788 6%8 402Mosambiik0 384172 42 838 7%1 242Allikas The 2006 Human Development Report IAI indeksis väljenduvad kõik inimarengut iseloomustavad tegurid sealhulgas keskmine eluiga kirjaoskus ning SKT inimese kohta Mida kõrgemad on vastavad tegurid seda kõrgem on inimarengu indeks rahvastik Rahvaarv ja selle muutused USA on rahvaarvu poolest kolmas riik maailmas  http://et wikipedia org/wiki/17 oktoober o 17 oktoober17 oktoobril  http://et wikipedia org/wiki/2006 o 20062006 ületas rahvaarv 300 miljoni piiri Tänu sisserändele on elanikkond alati kiiresti kasvanud kiire kasv jätkub ka praegu ning seniste trendide jätkudes ületab USA rahvaarv peale aastat 2050 praeguse  http://et wikipedia org/wiki/Euroopa Liit o Euroopa LiitEuroop...

Geograafia - Keskkool
7 allalaadimist
Egiptuse üldiseloomustus ja rahvastiku analüüs
10
docx

Egiptuse üldiseloomustus ja rahvastiku analüüs

... Egiptuse üldiseloomustus ja rahvastiku analüüs Miniuurimus Diana Lotker Juhendaja : Elle Reisenbuk Tartu 2010 1. EGIPTUSE ÜLDISELOOMUSTUS Egiptus on riik Aafrika kirdeosas, teda loetakse Lähis-Itta kuuluvaks. Egiptuse koosseisu kuulub ka Siinai poolsaar, mis asub Aasias. Egiptus piirneb Iisraeli, Liibüa ja Sudaaniga. Temast itta jääb Punane meri, põhja Vahemeri. http://et.wikipedia.org/wiki/Egiptus 1.1 ÜLDANDMED • Egiptuse pindala : 1 001 450 km2 . • Rahvaarv : 76 000 000 (märts 2009). • Pealinnaks on Kairo , elanikke arv on 7 735 000 (2005.a.). • Rahaühikuk : Egiptuse nael (EGP). • Riigikeeled : araabia keel (97%) , k...

Geograafia - Põhikool
13 allalaadimist
Kordamine Geograafia eksamiks
15
odt

Kordamine Geograafia eksamiks

Geograafia - Keskkool
614 allalaadimist
Šveitsi konföderatsiooni rahvastiku--majandus- ja loodusgeograafiline analüüs 
13
doc

Šveitsi konföderatsiooni rahvastiku-, majandus- ja loodusgeograafiline analüüs 

Tartu Descartesi Lütseum  Ðveitsi konföderatsiooni rahvastiku majandus ja loodusgeograafiline analüüs  Miniuurimus  Priit Kallejärv juhendaja: Elle Reisenbuk Tartu 2009 INCLUDEPICTURE https://mail google com/a/tdl ee/name=d33be9805ff33117 jpg&attid=0 1&disp=vahi&view=att&th=12589f262175a094 * MERGEFORMATINET  Sisukord 0 0 Sisukord Riigi üldiseloomustus Üldandmed Geograafiline asend Pildid 2 0 Rahvastiku analüüs 2 1 Rahvaarvu muutumine Rahvastik...

Geograafia - Keskkool
41 allalaadimist
Eesti ühiskonnageograafiline asend-asulastik ja rahvastik
20
doc

Eesti ühiskonnageograafiline asend, asulastik ja rahvastik.

...ukad haaravad asukohamaal võimu ning seda kasutades loovad endale ja oma rahvuskaaslastele mitmesuguseid privileege. Põlistumine tähendaks seljuhul neist privileegidest ilmajäämist ja valdav enamik inimesi hoidub sellest, isegi põlvkondade kaupa. Mingisugune kultuuride segunemine, vastastikune rikastumine muidugi toimub ja sel alusel ka integreerumine, kuid üliaeglaselt. Niisugusel maal kujuneb kaks rahvastikku, põlis- ja tulnukrahvastik, mille vahekord on tavaliselt konfliktne. Ka rahvastikuprotsessid kulgevad kummaski rahvastikus erineval viisil ja keskmistatud või summaarsed andmed mõlema rahvastiku kohta kokku on tegelikust tõest üsna kaugel. Põhja-Ameerikas ja Austraalias hävitasid Euroopa tulnukad suurema osa põlisrahvastikust ja viimase jäänused peavad nüüd integreeruma hoopis tulnukrahvastiku koosseisu. Mitmel Ladina-Ameerika maal põlisrahvastikku küll ei hävitatud, kuid suruti ühiskonn...

Ühiskonnageograafia - Tartu Ülikool
38 allalaadimist
Rahvastik
3
doc

Rahvastik

1. Maailma rahvaarv ja suuremad riigid. Maailma rahvaarv – 6,1 miljardit inimest. Suurimad riigid: Hiinad, India, USA, Indoneesia, Brasiilia ja Venemaa 2. Maailma rahvastiku paiknemine territooriumil Tihedalt – India, Aasia kagurannik, P-Ameerika lääne poolne rannik. Kesk-Ameerika saared,Lõuna-Euroopa, Lõuna-Inglismaa. Hõredalt – Põhja-Ameerika põhjapoole osa, Põhja-Aasia, Austraalia siserannik, Põhja- Aafrika, Brasiilia, Gröönimaa 3. Rahvastiku protsessid ühiskonna erinevatel arenduastemel. Traditsiooniline Industriaal Infoühiskond Sündimus kõrge, suremus kõrge I periood - Loomisel sündimus jääb Madal sündimus ja sure...

Geograafia - Keskkool
87 allalaadimist
Geograafia riigieksamiks materjal
10
doc

Geograafia riigieksamiks materjal

Geograafia - Keskkool
211 allalaadimist
Geograafia 10-klass
3
doc

Geograafia 10. klass

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 1 Maarika Kolberg 10a Õ 10. klassi geograafia I kursus 2010/11 TÖÖLEHT nr. 2 1.Selgita rahvastikupoliitika olemust ja vajalikkust ning too näiteid. Rahvastikupoliitika on riigi sihiteadlik tegevus, et mõjutada rahva arvu, demograafilist koosseisu ja paiknemist. Enamasti mõistetakse rahvastikupoliitika all meetmeid, mis mõjutavad sündimust, suremust ning sise- ja välisrännet. Igas rahvastikupoliitika valdkonnas on kasutusel omad meetmed, kuid erinevates kultuurides on samale eesmärgile suunatud meetmed vägagi er...

Geograafia - Keskkool
70 allalaadimist
Geograafia suur konspekt
17
docx

Geograafia suur konspekt

...: Kliima – kasvuperiood, niiskus, temperatuur Mullad – viljakus Reljeef – tasane, mägine Majanduslikud: Kapital – hooned, seadmed, seemned, loomad Tööjõud – kvaliteet traditsioonid Poliitika – toetused, toll Kliimavöötmed Polaar – pole võimalik harida põldu, külm Lähispolaar – lühike vegetatsiooniperiood, redis, sibul, kartul Parasvööde – talve, sügise ja kevade pärast üks saak aastas, Jahe parasvööde – 3-5kuud vegetatsiooniperiood, okasmets, rukkist, otra, kartulit, lina, rapsi Mõõdukas parasvööde – 5 kuud, mereline – teravili, istandused, mullad keskmise viljakusega, vajavad natuke kuivendamist, mandriline – külm talv, põud, tööd peab kiiresti tegema, lühike vegetatsiooniperiood Soe parasvööde – 6+, riis, mais, päevalilled, viinamarjad, parasniiske – viljakad mullad, kuiv mandriline – viljakad mustmullad, lühike külm talv, kuiv, vee ja tuuleeriosoon. Ukraina, USA nisuvööde L...

Geograafia - Keskkool
71 allalaadimist
Rahvastiku osa küsimused
1
doc

Rahvastiku osa küsimused

...nimesi töötab kaubanduses ja teeninduses; kaasaegsed sidevahendid on laualt levinud; madal ja negatiivne iive; kõrge eluiga. vähem arenenud maad; madalatasemeline majandus, haridus ja arstiabi; enamik inimesi elab maal; palju inimesi töötab põllumajanduses; kaasaegsed sidevahendid on vähelevinud. rahvastiku tihedus – annab meile infot, kui palju inimesi elab näiteks ruutkm kohta kuskil maal. immigrant - sisseränne emigrant – väljaränne linnastumine – on see, kui inimesed kolivad linna elama. Linnastumine näitab linnarahvastiku osatähtsust kogu rahvastikus. migratsioon - ränne iive – sündimuste ja suremuste vahe ränne- on püsielukoha vahetus ja kuulub geograafiliste nähtuste alla. 3. migratsiooni suunad erinevatel ajajärkudel. alguses rännati euroopast USA’sse Rände suundade iseloom tänapäeval tänapäeval rännatakse nüüdki kõige rohke USAss...

Geograafia - Põhikool
5 allalaadimist
Geograafia riigieksami mõisted
7
odt

Geograafia riigieksami mõisted

Geograafia mõisted Litosfäär Litosfäär- astenosfääri peale jääv Maa kivimikest, mis on liigendunud laamadeks ja koostis-elementideks on: hapnik, räni, raud, magneesium, kaltsium, alumiinium, kaalium ja naatrium. Astenosfäär- ookeanide all ~50 km, mandrite all ~200 km sügavusel paiknev kivimite mõningase ülessulamise kiht, millel triivivad litosfääri laamad. Maa tuum- 2900 km-st sügavamale jääv nikkelrauast koosnev Maa kõige sügavam osa, mis jaguneb vedelaks välis- ja tahkeks ...

Geograafia - Keskkool
102 allalaadimist
Geograafia KT-10 klass- Linnastumine
3
rtf

Geograafia KT, 10.klass, "Linnastumine"

1. Rahvaarv maailmas, selle jaotumine maailmajaoti. Maailmas on ~6,8 miljardit inimest. Rahvaarvu jaotumine maailmajaoti: Aasia 61% Aafrika 13% Euroopa 1 2% Ladina- Ameerika 8% Põhja- Ameerika 5% Austraalia ja Okeaania 1% 2. Rahvaarvu muutumist mõjutavad tegurid: a) sündimus - sündide arv 1000 elaniku kohta aastas b) suremus - surmajuhtude arv 1000 elaniku kohta aastas c) iive - sündimuse ja suremuse vahe(%o) d) migratsioonisaldo - sisse- ja väljarände vahe 3. Oskad arvutada sündimust, suremust, iivet(%o-des), nende võimalikud suurused maailmas. a)sündimus=sünnid*1000/rahvaarv väike 8%o Saksamaa, suur 48%o Afganistan b)suremus=surmad*1000/rahvaarv väike 4%o ...

Geograafia - Keskkool
63 allalaadimist
Terve 10 klassi õpikute lühikokkuvõte
9
doc

Terve 10 klassi õpikute lühikokkuvõte.

...susmaa)*nüüdisaegne põlvkondade vahldumine(negatiivne loomulik iive,rahvastiku vähenemine) +82 skeemid! Tööhõive – näitab rahvastiku hõlmatust tööga. Tööhõive määr – väljendab tööga hõivatud ning tööealise rahvastiku suhet ning on riigi majandusliku seisundi oluline näitaja. Tööpuuduse määr- väljendab töötute arvu ja majanduslikult aktiivse rahvastiku üldarvu suhet Tööjõud – majanduslikult aktiivne rahvastik, jaguneb töötajaiks ja töötuiks. Tööviljakus ehk töötootlus on mingi ajaühikus valmistatud toodangu või osutatud toodangu mahu ja kulutatud tööaja suhe. Majandustegevus jaguneb : primaarne(põllu- ja metsamajandus,kalandus), sekundaarne(töötlev tööstus,ehitus) ja tertsiaarne(teenindussfäär), kvarternaarne sektor(infotehnoloogia,mis võimaldab kodus töötamist ja paindliku tööaega).Asula on kompaktsete perede(talude,elamute) paigutsega asustatud koht,asulad Eesti territooriumil on li...

Geograafia - Keskkool
186 allalaadimist
Geograafia materialid
29
doc

Geograafia materialid

...elt kõrgeks ning seetõttu iive suur ja rahvaarv kasvab. Rahvastiku vananemine-vanurite osatähtsuse suurenemine rahvastikus. Sündimus-aasta jooksul sündinud laste arvu suhe rahvaarvu . väljendatakse tuhande inimese kohta (promillides) Suremus-aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe rahvaarvu.Väljendatakse tuhande inimese kohta (promillides). Iive-sündimuse ja suremuse vahe. Rahvastikupoliitika-riigi tegevus rahvaarvu, selle demograafilise koosseisu ja paiknemise mõjutamise sooviga. Migratsioon-Migratsioon on nii majanduslik kui ka poliitiline nähtus, mis tähendab inimeste liikumist geograafilises ruumis ja poliitiliste piiride ületamist, nii seaduslikul kui ka ebaseaduslikult. Usundid Buddhism (budism) Budismi rajaja on ajalooline isik, Kirde-India valitseja poeg Siddhartha Gautama. Budism on Buddha õpetusele rajanev vaadete kogum, mis tekkis Indias 6. sajandil eKr. Budism on levinud Mongoolias, ...

Geograafia - Keskkool
39 allalaadimist
Eesti rahvastik
9
doc

Eesti rahvastik

...d: ? majanduslikel põhjustel, ? perekondlikel põhjustel, ? poliitilistel põhjustel, ? usulistel põhjustel, ? sõdade tõttu, ? looduskatastroofide tõttu, ? näljahädade ja epideemiate tagajärjel. Mõju rahvastikuprotsessidele Ulatuslik ränne on avaldanud väga suurt mõju Eesti rahvastikuprotsessidele. Suuremad ühesuunalised välisränded mõjutavad riigi rahvaarvu, soolis-vanuselist, sotsiaalset ja rahvuslikku koosseisu, isegi loomulikku iivet (sündimust ja suremust). Suure sisserände tõttu vähenes nõukogude perioodil eestlaste osatähtsus kiiresti. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis Ühiskonnas elavad koos eri vanuses inimesed, kuid mitte kõiki pole ühepalju. Kõige üldisemalt jaotatakse inimesed vanuse järgi kolmeks: lapsed, tööealised ja vanurid. Ühiskonna seisukohalt on väga tähtis teada, milline on nende kolme vanuserühma suhe. ...

Geograafia - Keskkool
115 allalaadimist
Maailma rahvastik
4
odt

Maailma rahvastik.

MAAILMA RAHVASIK rahvaarvu muutumine 1800-1 miljard inimest 1900 - 1,5 miljardit inimest 1950 - 2 miljardit inimest 1980 - 4,5 miljardit inimest 2000 - 6 miljardit inimest 2009 - üle 6,7 miljardi inimese DEMOGRAAFILISE SIIRDE TEOORIA (ülemineku) Selles protsessis on neli etappi: Etapid on läbinud või läbivad enamus kultuuriliselt ja ühiskondlikult. Ühtlased inimrühmad maakeral ETAPID : TRADITSIOONILINE PÕLVKONDADE VAHELDUMINE DEMOGRAAFILINE PLAVATUS DOMOGRAAFILINE KRIIS JA RAHVASTIKU VANANEMINE KAASAEGNE PÕLVKONDADE VAHELDUMINE ...

Geograafia - Keskkool
31 allalaadimist
Riigirahvastiku uurimine - Austraalia
5
docx

Riigirahvastiku uurimine - Austraalia

... kuna enamus Austraalia sisemaast on kõrb, siis seal ei kannata elada ja see viibki rahvastikutiheduse väga madalaks. 3. Iseloomusta rahvaarvu kasvu. A) Minu arvates kasvutempo ei ole väga kasvanud. Enamvähem on iga viie aastaga rahvaarv kasvanud umbes miljoni inimese võrra. 2050-ks aastaks on Austraalia rahvaarv kasvanud juba peaaegu 30 000 000 inimeseni. Vaadates tabelit ja tulevast rahvaarvu, siis rahvastik hakkab kiiremini kasvama. (Rahvaarv on märgitud tuhandetes) 4. Analüüsi, mis tegurite mõjul rahvaarv kasvab või kahaneb. Tabel1. Sündimus, suremus ja migratsioon. Net Number Rate of Net of natural Growth ...

Geograafia - Keskkool
22 allalaadimist
Korralik konspekt geograafia riigieksamiks
19
doc

Korralik konspekt geograafia riigieksamiks

Geograafia - Keskkool
60 allalaadimist
Maailma rahvastik - Peamised rahvastikuprotsessid
5
odt

Maailma rahvastik - Peamised rahvastikuprotsessid

MAAILMA RAHVASTIK Peamised rahvastikuprotsessid 1. Rahvaarv ja selle muutumine 2. Demograafilise üleminekuetapid 3. Migratsioon 4. Rahvastiku tiheduse paiknemine 5. Linnastumine Rahvaarv ja selle muutumine *1800- 1 miljard inimest *1900- 1,5 miljardit inimest *1950- 2 miljardit inimest *1980- 4,5 miljardit inimest *2000- 6 miljardit inimest *2010- 6,8 miljardit inimest (7 miljardit) Demograafilise ülemineku etapid • Selles protsessis on 4 etappi • Etapid on hävinud või läbivad enamus kultuuriliselt ja ühiskondlikult ühtlaselt inimrühmad maakeral • Mõned rühmad on alles esimeses etapis, mõned jõudnud juba viimasesse. Etapid on: 1. Traditsiooniline ...

Geograafia - Keskkool
57 allalaadimist
Geograafia kordamine 8 klass
25
doc

Geograafia kordamine 8.klass

GEOGRAAFIA EKSAM 8 klass PILET 1 1 Loodus ja inimetgevus Peamised keskkonnaprobleemis maailmas: kasvuhooneefekt osoonikihi hõrenemine happevihmad kliima soojenemise probleem GLOBAALSED KESKKONNAPROBLEEMID Õhu saastumine kliima soojenemine osoonikihi hõrenemine Õhk on eriti saastunud suurlinnades Inimese majandustegevus ja tihenev liiklus põhjustavad sageli looduse reostumist Suurte tehaste lähedal reostuvad õhk ja veekogud Õhusaaste tekitab kasvuhooneefekti mille tagajä...

Geograafia - Põhikool
250 allalaadimist
Hiina rahvastiku iseloomustus
10
docx

Hiina rahvastiku iseloomustus

Hiina rahvastiku iseloomustus 1. Riigi rahvaarv a)Inimesi elab Hiinas 1 343 239 923, see on maailmas rahva arvu poolest esimene riik. Need andmed on samuti 2012 aasta juulikuuks, nagu on ka edaspidises tabelis näha. b) Tegemist on kindlasti suure riigiga. Selles riigis elava rahva arv ületab teist kohta enam-vähem miljoniga. Järgnevad rahvaarvu poolest India, Ameerika Ühendriigid, Indoneesia, Brasiilia ja Pakistan. 2 India 1 205 073 612 July 2012 est. 3 United States 313 847 465 July 2012 est. 4 Indonesia 248 216 193 July 2012 est. 5 Brazil 205 716 890 Andmeid pole saadaval. 6 Pakistan ...

Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist
Rahvastik
3
doc

Rahvastik

...aarv madalam. Rahvaarvu juurdekasv ei saa enne langeda kui iive on negatiivne. 2. Analüüsi rahvastiku paiknemist mõjutavaid tegureid! Kus on rahvastiku tihedus suur, kus väike? Põhjenda! Kõige rohkem elab inimesi soodsate loodusoludega aladel või arenenud majandusega piirkondades. Minevikus, kui inimesed elatusid peamiselt põlluharimisest ja karjakasvatamisest, kujunes kõige tihedam asustus viljakate muldadega tasastele ranniku- ja jõeäärsetele aladele, kus olid head kaubandus- ja suhtlemisvõimalused. Tihedamini on asustatus Ida- ja Lõuna-Aasia suurte jõgede orud ja deltaalad, viljaka pinnasega Jaava saar, samuti Jaapani rannikualad. Lääne-Euroopas on tihedamini asustatud vöönd Kagu-Inglismaast Põhja-Itaaliani. Ameerikas ja Austraalias on tihedamini asustatud rannikualad ja mitmed saared, sisemaal asustus hõre. Samuti on väike tihedus Aafrikas, Venemaal. 3. Võrdle rahvastiku paiknemist sama rahvastiku tihe...

Geograafia - Keskkool
28 allalaadimist
Ungari rahvastiku iseloomustus
10
pdf

Ungari rahvastiku iseloomustus

Ungari rahvastik Martin Jeret 11A Tänapäeval on inimkapital muutunud väga oluliseks riigi arengu indikaatoriks. Kas riigi rahvastik kasvab või kahaneb, milline on vanuseline koosseis, inimeste haridustase, tervislik seisund jne. Mida paremini teatakse riigi rahvastikusituatsiooni, seda täpsemalt saab välja töötada riigi jaoks olulisi majandus- ja sotsiaalse arengu stsenaariume. 1. rahvaarv. Ungaris elab 9,905,596 inimest. Ungari kuulub rahvaarvult väikeriikide hulka. Maailmas on ta 82. kohal. Tšehhis(10,211,904), Boliivias(9,775,246 ) ja Somaalias (9,832,017) elab enam-vähem samapalju inimesi. 2. rahvastiku paiknemine. Ungaris on 107,27 inimest ruutkilomeetri kohta. Armeenias (104,27), Kuubal (103,30) ja Süürias (109,64) on sarnane keskmine rahvastikutihedus. Ungaris on üldine tihedus 25 inimest ruutkilomeetri kohta. Linnades o...

Geograafia - Keskkool
20 allalaadimist
KREEKA - ÜHISKONNAGEOGRAAFILINE ÜLEVAADE
31
pdf

KREEKA - ÜHISKONNAGEOGRAAFILINE ÜLEVAADE

... 15 rohkem kõigist immigrantidest. 1990ndate keskel sisserännanud on eelkõige Aasia riikidest - eriti Pakistanist ja Bangladeshist, kes moodustavad vähese kvalifikatsiooniga töötajate rühma. Siiski on rahvaarvu suurenemine pidurdumas ja üsna pea on oodata selle vähenemist, trendi, mis on iseloomulik kõikidele Põhja riikidele. 4.2. Rahvastiku tihedus ja paiknemine Võttes arvesse Kreeka rahvaarvu, on riigi keskmine rahvastiku tihedus 81,7 inimest ruutkilomeetri kohta. Võrreldes rahvastiku tihedust Albaania (98.5/km 2), Makedoonia (82.2/km2), Bulgaaria (66.2/km2) ja Türgiga (97/km2), ei tõuse Hellas teiste seast kuigi esile. Nagu eespool mainitud, on Kreeka territooriumist aga 80% mägine ning seetõttu paljud alad elamiseks kõlbmatud. Seega on suhteline tihedus osades paikades palju kõrgem (joonis 12). Joonis 12: Kreeka rahvastiku tihedus in/km2, 2000 K...

Geograafia - Keskkool
29 allalaadimist
Geograafia - suremus-sündimus ja ränne
2
doc

Geograafia - suremus, sündimus ja ränne

...abatahtlikult, kuid vahest ollakse sunnitud oma kodukohast lahkuma. Seda nim. sundrändeks (põhjusteks: sõda, poliitika, usk, loodusõnnetused, õnnetusjuhtumid, nälg, küüditamine). Suurenenud rändeaktiivsus on seotud ülelinnastumisega. Eristatkse veel rahvusvahelist rännet ja riigisisest rännet. 6. Rände iive ehk rändesaldo - sisse - ja väljarände vahe 7. Rahvastikupoliitika - riigi sihiteadlik tegevus sooviga rahvaarvu, selle demograafilist koosseisu ja paiknemist mõjutada. Siia kuuluvad meetmed, mis mõjutavad sündimust, suremust ning sise- ja välisrännet. Siia kuulub ka regionaalpoliitika, mille eesmärk on tagada piirkondlik areng. 8. Linnastumine - linnarahvastiku osatähtsuse suurenemine rahvastikus. Seotud ka linnade kasvu ja arenguga. Mõõdetakse linnarahvastiku osakaalu järgi kogu rahvastikust protsentides. 9. Eeslinnastumine ehk suburbanisatsioon - inimeste elamaasumine ...

Geograafia - Keskkool
21 allalaadimist
Maailma rahvastiku kasv
1
doc

Maailma rahvastiku kasv

Maailmas on 6,3 mljr. Inimest, eestis 1,33 milj. Demograaf-rahvastikugeagraaf, maailma ja selle eri paigu rahvastiku uurimisega tegelevad teadlased nt. Suremus, sündimus, rahvaarvumuutumine, immigratsioon, selle põhjused. Maailmas on üle 6800 keele, kõige rohkem mandariinihiina, hispaania, inglise, hindu, araabia. II keel on inglise, prantsuse, vene, portugali. Ing. On eesti keelde slängi jne. Rassid: Europiidne-balkani-kaukaasia, kesk- euroopa, atlandi-balkani; Negriidne- neegri, austraalia, buSman; Mongoliidne lõuna ja põhja aasia, ameerika e. in...

Geograafia - Põhikool
87 allalaadimist
Riigid-rahvusvahelised firmad ja arengumaad
5
doc

Riigid, rahvusvahelised firmad ja arengumaad

... * tavalised arengumaad KÕRGELTARENENUD RIIGID Asuvad suuremalt jaolt maailma põhjapoolsemates osades ja sp. Nimetatakse neid ka Põhja riikideks. Rõhuvas ülekaalus on Euroopa päritoluga kristliku kultuuriga riigid. ESIMESE MAAILMA RIIGID: Tunnused: 1) SKP on üle 20000 dollari 2) Valitseb postinustriaalne tootmis viis Riigid: USA, Kanada, Jaapan, Lõuna-Korea, Singapur, Iisrael, Austraalia, Uus-Meremaa, Lääne-, Lõuna-, Põhja- ja osaliselt Kesk-Euroopa riigid (nt. Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Põhjamaad jne.) TEISE MAAILMA RIIGID: Tunnused: 1) Valitseb hilisindustriaalne tootmisviis, kuid toimub kiiresti postindustrialiseerumine. 2) SKP alla 20000 dollari Riigid: Ida-Euroopa riigid (endised sots. riigid) (nt. Venemaa, Ungari, Eesti, Poola jne.) KÕRGELT ARENENUD RIIKIDE ÜL...

Geograafia - Keskkool
52 allalaadimist
Geograafia riigieksami mõisted
5
doc

Geograafia riigieksami mõisted

GEOGRAAFIA RIIGIEKSAM 2007 MÕISTED: LITOSFÄÄR ? Litosfäär - Maa väline tahke kivimkest. ? Astenosfäär – Maa vahevöö ülemises osas vahetult litosfääri all paiknev poolvedel kiht. Astenosfääril „ujuvad“ litosfääri laamad. ? Maa tuum – Maa sisemine, peamiselt rauast koosnev osa. Algab umbes 2900 km sügavuselt. ? Vahevöö – kiht maa sisemuses, asub allpool maakoort ja ülalpool tuuma. Ulatub samuti ligi 2900 km sügavusele. ? Mandriline maakoor – mandri...

Geograafia - Keskkool
242 allalaadimist
Peruu rahvastiku võrdlus
9
doc

Peruu rahvastiku võrdlus

Peruu 1. Peruu rahvaarv: a) Peruus elab umbes 29,250,000. b) Tegu on maailma mastaabi keskmise suurusega riigiga, kuna seal elab üle paarikümne miljoni inimese. Peruu on maailmas rahvaarvult 42. kohal. c) Umbes sama palju inimesi elab Malaysias, Nepalis, Afganistanis. 2. Rahvastiku paiknemise iseloomustus ja analüüs: a) Peruu rahvastiku keskmine tihedus on 23,08 in/km2. Sarnane rahvastiku keskmine tihedus on Ekvatoriaal-Guineas (22,58) ja Brasiilias (23,50) b) 3. Rahvaarvu kasvu iseloomustus: a) Aasta Rahvaarv 1950 7,633 1955 8,672 1960 9,931 1965 11,467 1970 13,193 1975 15,161 1980 17,295 1985 19,379 1990 21,565 1995 23,863 2000 25,797 2005 27,442 2010 28,948 2015 30,445 2020 31,915 2025 33,283 2050. aastaks on inimesi ~37 miljonit. 4. Rahvaarvu analüüs, milliste tegurite mõjul rahvaarv kasvab või kahaneb: a) Tabelid...

Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist
Geograafia kontrolltöö
2
sxw

Geograafia kontrolltöö

...sv või isegi mõningane kahanemine, Laste osatähtsus väheneb, inimesed elavad vanemaks ja vanurite osakaal tõuseb 20-25%ni, Suurbritannia 7. Iseloomusta rahvusvahelisi rändeid kaardi põhjal Praegune migratsioon on avaldanud väga suurt mõju. Suurenenud rändeaktiivsus on seotud üleilmastumisega. Liikumissuund on arengumaadest kõrgelt arenenud riikidesse. Pikaajaline ühes suunas toimuv ränne muudab nii lähte-kui sihtriigi rahvaarvu, soolist-vanuselist ja rahvuslikku koosseisu ning selle kaudu ka majanduse arenguvõimalusi ning ühiskonna sotsiaalseid ja kultuurilisi tingimusi. Nt Saksamaa. Intensiivne väljaränne Türgist Saksamaale algas 1970.a ja kesta väiksemas mahus tänapäevani. 8.. Analüüsi, millised + ja – probleeme võib tekitada migrantide suur arv lähte- ja sihtpiirkonnale (Türgist Saksamaale, Mehhikost USA-sse). TÜRGI: + : väheneb tööpuudus, paranevad migrantide tööoskused; osa Saksamaal ...

Geograafia - Põhikool
69 allalaadimist
Austraalia rahvastik
6
doc

Austraalia rahvastik

Austraalia riigi rahvastik Tänapäeval on inimkapital muutunud väga oluliseks riigi arengu indikaatoriks. Kas riigi rahvastik kasvab või kahaneb, milline on vanuseline koosseis, inimeste haridustase, tervislik seisund jne. Mida paremini teatakse riigi rahvastikusituatsiooni, seda täpsemalt saab välja töötada riigi jaoks olulisi majandus- ja sotsiaalse arengu stsenaariume. 1. Riigi rahvaarv. Austraalias elab 22,015,576 inimestest. Maailma mastaabis on Austraalia keskmine riik ja on oma rahvaarvult maailmas 53-ndal kohal. Enam-vähem samapalju inimesi elab Taiwanis, Süürias ja Madagaskaril 2. Rahvastiku paiknemine Austraalias. Austraalia rahvastiku tihedus on 2,79 inimest ruutkilomeetri kohta. Sarnane rahvastiku tihedus on veel Surinames 2,98 in/km² ja Namiibias 2,55 in/km². Rahvastiku paiknemine on Austraali...

Geograafia - Keskkool
36 allalaadimist
Geograafia 10-klassi materjal
2
docx

Geograafia 10. klassi materjal

...olide lähedale? Arenenud riikides on tööjõud kvalifitseeritum, on rohkem kapitali. Ülikoolides on olemas teadlased, laborid katsete tegemiseks ja katseseadmed. 12. Millega tegeleb liiderettevõte? E peaettevõte tegeleb toote väljamõtlemise, disaini, reklaami ja turustamisega. Tootmine toimub tavaliselt üle maailma paiknevates allettevõtetes, või allhanke korras teiste firmade ettevõtetes. 13. Miks arenes Põhja-Ameerika majandus kiiremini kui Lõuna-Ameerika majandus, kuigi mõlemad olid Euroopa riikide kolooniad? Põhja-Ameerika emamaad (Inglismaa, Prantsusmaa) olid koloniseerimise ajal juba tööstusühiskonnas rohkem arenenud ja kasutasid rohkem masinaid ning viisid sellise tootmisviisi ka kolooniatesse. Lõuna-Ameerika emamaad (Hispaania ja Portugal) olid koloniseerimise perioodil veel agraarühiskonnas ja viisid kolooniatesse ka algelisema tootmisviisi. 14. Mis on globaliseerumine ja millised on s...

Geograafia - Keskkool
59 allalaadimist
Rahvastik ja rahvastiku protsessid
8
doc

Rahvastik ja rahvastiku protsessid

...ihipärane kehaline või vaimne tegevus , mille eesmärk on luau hüviseid või saada tulu , Tööhõive- näitab rahvastiku hõlmatust tööga Tööhõive määr – väljendab tööga hõivatud ning tööealise rahvastiku suhet ning on riigi majandusliku seisundi oluline näitaja. Tööpuuduse määr- väljendab töötute arvu ja majanduslikult aktiivse rahvastiku üldarvu suhet. Tööjõud- on majanduslikult aktiivne rahvastik, mis jaguneb töötajaiks ja töötuiks , kusjuures töötajad jagunevad palgatöötajateks ja ettevõtjateks. Tööviljakus- ehk töötootlus on mingis aja ühikus valmistatud toodangu või osutatud toodangu mahu ja kulutatud tööaja suhe. Majandustegevust hakati jaotama kolmeks sektoriks • Primaarne ( põllu ja metsamajandus • Sekundaarne ( töötlev, tööstus,ehitus) • Tertsiaarne (teenindusfäär) Viimasetel aastatel on hakatud eristama ka kvaternaarset...

Geograafia - Põhikool
44 allalaadimist
Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid
19
pptx

Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid

...vastikuteadus uurib rahvastiku paiknemist, koosseisu, kujunemist ja muutumist. Rahvastiku kell Klõpsake juhtslaidi teksti laadide redigeeri Teine tase ? Kolmas tase ? Neljas tase ? Viies tase Rahvaarvu kasv 2000 a. e.kr 25-30 miljonit 2000 a. tagasi 150-200 miljonit Tänapäeval 7 miljardit 2150 11,5 miljardit Klõpsake juhtslaidi teksti laadide red Teine tase ? Kolmas tase ? Neljas tase ? Viies tase Rahvastiku paiknemine Väga ebaühtlaselt Maakera k...

Geograafia - Kutsekool
5 allalaadimist
Rahvastik-Rahvastiku paiknemine
2
doc

Rahvastik. Rahvastiku paiknemine

...ajate ja väljarändajate vahe) Immigratsiooni kvoot – valitsuse kehtestatud piirarv mõnedele riikidele. Riigisisene ränne, rahvastik on enamasti koondunud linnadesse ja maaelanike osatähtsus kahaneb. Pendelränne – e. pendelmigratsioon, inimesed pendeldavad kahe asula vahel, elades ühes ja töötades/õppides teises asulas. Kodanikud – inimesed, kellel on selle riigi kodakonsus. Välismaalased – isikud, kellel puudub elukoha-riigi kodakonsus. Muulaste osatähtsus on aasta aastalt kasvanud, eriti on vene rahvusest inimesi Narvas ja Sillamäel. Rahvastiku tihedus Eestis on 30 in/km2 Rahvastik ei paikne riigis ühtlaselt. Eestis jaotatakse asulad : ®Linnad- linnaline, Eestis 47 ®Alevid- linnaline, 9 ®Alevikud- linnaline, 173 ®Külad –maaline Linnastumise tase – linnaelanike osatähtsus kogu riigi rahvastikust(73.9%). Külade tüübid: Hajaküla – maastikul hajutatult paiknevad külad Ahelküla – paikn...

Geograafia - Põhikool
45 allalaadimist
Jaapan - loodus- ja majandusgeograafia
22
doc

Jaapan - loodus- ja majandusgeograafia

...apanis 3,88%o. See on väga väike võrreldes teiste riikidega. Näiteks Eestis on imikusuremus 12,62%o ja Prantsusmaal on imiksuremus 9,09%o. 2.1.5 Laste arv (naise kohta): Jaapanis on laste arv keskmiselt naise kohta 1,41%o. Sellest on, võrrelda teiste riikidega, nii kõrgemaid, kui ka madalamaid näitajaid. Näiteks Eestis on laste arv naise kohta 1,21%o ja Prantsusmaal 1,75%o. 2.1.6 Vanuse rühmade osakaal rahvastikus: Laste osakaal( 0-14 aastased) on ühiskonnas väike kõigest 15%. Üle poole on tööealist elanikkonda (15-65aastased) 68%. Vanemat elanikkonda(üle 65 aastased) on 17%. Riigi keskmine eluiga on kõrge. Teiste arenenud riikidega on Jaapani vanuseline koosesis sarnane. Tööealist elanikkonda on kõige rohkem. 2.1.7 Kirjaoskus: Kirjaoskus Jaapanis on 99%. See on kõrge. Kuigi on riike kus kirjaoskus on 100%, näiteks Eesti ja Soome. Enamustel arenenud riikidel on kirjaoskus ikkagi 99%, näiteks Prantsusmaa ja Root...

Geograafia - Keskkool
60 allalaadimist
Agraar--info ühiskonnad
2
doc

Agraar-, info ühiskonnad

Agraarühiskond-põllumajandus (varaagraar-rändkarjandus ja alepõllundus. Hilisagraar-taime-ja loomakasvatus ühendatud ühes majapidamisega) 6000-10000aastat tagasi saavutused: ratas ader Riigid: Lähis-ida iraak süüria jordaania. Kõige algelisem ühiskond ja algelisem elulaad.Mõnes riigis siiski suurel määral mongloolias aafrikas riikides. Industriaalühiskond- pangandus, kaubandus, tööstus jne.(Varaindustriaal-hollandis inglismaal 15 sj itaalias ja veel prants. manufaktuurid.Hilisindustriaal-18-19 ...

Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist
Columbia rahvastik
4
doc

Columbia rahvastik

Colombia rahvastik ja asustus 1. a) 4 644 023 inimest (2009 aasta juuli) b) Keskmine riik, Colombia on maailmas rahvaarvu poolest 30. kohal c) Ukraina: 45.700.395; Sudaan: 41.087.825; Burma: 48.137.741; Tansaania: 41.048.532 . 2. a) 37,84 in/km² (1999) b) Tihedamini asustatud piirkond on riigi lääneosa, lääne- ning põhjarannik. Inimesed elavad mägistel aladel, enamus suuri linnu paikneb mägistel aladel (Ida- , Kesk- ja Läänekordiljeerid). Taoline rahvastiku paiknemine on tagatud Colombia idaosa hõlmavatest vihmametsadest, kus elab maakonniti 30 kuni 100000 inimest. 3. Graafik on e-mailis eraldi failina. Rahvaarvu kasv on olnud 1980 ja 1990 ühesugune, 2,1%. 2000. aastaks see protsend langes 0,9- ni. Tulevikus on 2010. aastal rahvaarvu kasv 1,2% ning seejärel hakkab langema. 4. Sündimus: 19,5...

Geograafia - Keskkool
23 allalaadimist
Saksamaa rahvastik
6
doc

Saksamaa rahvastik

...edamini asustatud. Pakistan on suurema rahvaarvuga kui Saksamaa, kuigi pindala on Saksamaal veidi suurem. Joonis 1: Saksamaa rahvastiku tihedus 2000.aastal. Allikas: Sedac Koostajad: Ülle Liiber, Ene Saar, Piret Karu 2012 1 Kõige tihemini on asustatud tööstuslinnad ja suurlinnad. Milleks on Bonn, Köln, Berliin, Stuttgart, Frankfurt ja München. Nendes linnades on rahastiku tihedus 250-1000 in/ km², kuid see võib ka üle 1000 in/ km² minna. Kõige tihemini on asustatud Lääne-Saksamaa, sest seal on tööstus arenenum kui idas, mistõttu suurem osa inimesi paikneb seal.Isegi pärast müüri langemist on siiski märgata muutusi, et lääne on arenenum kui ida. Kuid Ida-Saksamaal on kõige tihedamini asustatud Berliin, kus võib rahvasiku tihedus ulatutda üle 1000 inimese/ km². Saksamaal elab 74% kogu riigi rahvastikus linnades. 2007-2010 aasta perioodil on olnud s...

Geograafia - Keskkool
13 allalaadimist
Brasiilia uurimistöö
16
docx

Brasiilia uurimistöö

...tus 1. Üldandmed (pindala, rahvaarv, pealinn, pealinna elanike arv, keel, rahaühik) • Pindala: 8 547 404 km2 • Rahvaarv: 192 272 890 • Pealinn: Brasilia • Pealinna elanike arv: 1 822 000 • Keel: portugali keel • Rahaühik: reaal (1 reaal = 100 sentaavot) 2. Iseloomusta valitud riigi geograafilist asendit(lisa ka riigi kaart) Brasiilia võtab enda alla suure osa Lõuna-Ameerika idarannikust ja hõlmab suure osa mandrist. Selle suurus, reljeef, kliima ning loodusvarad teevad Brasiilia geograafiliselt mitmekesiseks. Idast on Brasiilia ümbritsetud Atlandi Ookeaniga, Brasiilial on rannajoont üle 7491 kilomeetri. Läänes on Brasiilial 15719 kilomeetrit piiri Uruguay, Argentina, Paraguay, Boliivia, Peruu, Colombia, Venezuela, Guayana, Suriname ja Prantsuse Guayana . Ainsad Lõuna-Ameerika riigid, kellega Brasiilia ei jaga piiri on Tšiil...

Geograafia - Keskkool
59 allalaadimist
Maroko rahvastiku üldiseloomustus
5
docx

Maroko rahvastiku üldiseloomustus

...nadas ja Afganistaanis. Kanada 34 030 589 Maroko 31 968 361 Iraak 30 399 572 Afganistaan 29 835 392 Käesolevaks ajaks on Maroko rahvaarvu kasvutempo langenud poole võrra sellest, mis see oli aastal 1985. Andmete põhjal näeb, et arvatavasti on kasvutempo protsent Marokos aastaks 2050 juba alla 0,5. (Diagramm 1) Diagramm 1 Maroko rahvaarvu kasvutempo graafik aastast 1985-2050. 2. Rahvastiku tihedus ja paiknemine Maroko rahvastiku keskmine tihedus on 70,87 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Enamvähem samasugune rahvastiku keskmine tihedus on näiteks Iraagis, Tuneesias ja Jordaanias. Jordaania 72,15 Maroko 70,87 Tuneesia 68,16 Iraak 67,84 Enamik Maroko elanikkonnast paikneb Põhja-Marokos rannikualadel, mandripoolsetel aladel on nii Lõuna- kui ka Põhja-Marokos rahvastiku tihedus väike. Mõned põhjapoolsed Maroko rannikualad ...

Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist
Rahvaarvu kasv-inimtegevuse mõju keskkonnale
19
ppt

Rahvaarvu kasv, inimtegevuse mõju keskkonnale

18 slaidist koosnev powerpointi esitlus, kus käsitlen kokkuvõtvalt rahvaarvu kasvu ning inimtegevuse mõju keskkonnale

Geograafia - Kutsekool
37 allalaadimist
Geograafia - muutused ühiskonnas konspekt
8
docx

Geograafia - muutused ühiskonnas konspekt

...heade ühendus- ja kommunikatsioonivõimaluste olemasolu • „Loojuvate“ piirkondade taandarengu põhjused o Juhatuse peakorterite kaugus o Uurimistöid tehakse maapiirkondades o tootmisüksused viiakse üle odava tööjõu maadesse o nõudluse vähenemine traditsioonilistele toodetele o hierarhiline juhtimisstruktuur jne… 1.3. Infoajastu geograafia: globaliseerumine. Globaalse tööjaotuse põhijooned Globaliseerumine ehk üleilmastumine – maailmamajanduse järjest tihedam ja ulatuslikum seostumine üheks tervikuks • Selleks vajalikud sündmused: o Kolooniate poliitiline iseseisvumine o Arenenud riikide vaheline majanduskoostöö o Rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimine • Uued side- ja infotehnoloogiad • Transpordi kiire areng – eriti lennunduse • V...

Geograafia - Keskkool
40 allalaadimist
Demograafilise siirde teooria
30
ppt

Demograafilise siirde teooria

Geograafia - Keskkool
63 allalaadimist
Lõpueksami kokkuvõte
8
doc

Lõpueksami kokkuvõte

...arviga riik, maailmas ligi 200 riigi hulgas umbes 150. kohal(1.01.2005. aastal 1 347 000 inimesest) • Riigi vanuselist ja soolisust kooseisu saab väljendada diagrammi abil, mida nimetatakse rahvastikupüramiidiks. • Eesti rahvastiku loomulik iive on negatiivne- rahvaarv väheneb, sest suremus ületab sündimuse ja sisseränne on väike. • Üle poole Eesti rahvastikust elab Harjumaal ja Ida-Virumaal. • Majandusgeograafias uuritakse majanduse ruumilisi seoseid, tootmise paigutuse sõltuvust keskkonnatingimustest(loodus-, sotsiaalne, poliitiline ja majanduskeskkond) ning rahvastikuprotsesside territoriaalseid iseärasusi. • Loodusvarade kasutamisega kaasneb surve keskkonnale: paljud loodusvarad on ammendumas ja majandustegevus paiskab loodusesse jäätmeid. • Majanduse sektorid eristatakse tegevuse alusel. Eristatakse järgmisi majandussektoreid: primaarne, sekundaarne, tertsiaarne. Majandu...

Geograafia - Põhikool
21 allalaadimist
Eksami abi
2
doc

Eksami abi

...graafilise ülemineku teooria ja etappide olulisemad tunnused Traditsiooniline Demograafilise Demograafilise Kaasaegne rahvastikutüüp Ülemineku 1 etapp Ülemineku 2 etapp rahvastikutüüp Sündimus Väga kõrge Väga kõrge Hakkab langema, 10% Madal, isegi ~10% 30-40% 30-40% Suremus Väga kõrge Hakkab langema Langeb, 10% Madal, isegi ~10% 30-40% 15% Iive Nullilähedane Suur, kiire rahvaarvu tõus Hakkab langema Nullilähedane, isegi negatiivne Rahvastiku Palju lapsi, vähe Palju lapsi, vanur...

Geograafia - Keskkool
376 allalaadimist
Saudi Araabia referaat
21
docx

Saudi Araabia referaat

Tallinna Prantsuse Lütseum Ottomar Paeväli Saudi Araabia Referaat Tallinn 2012 Sisukord Sissejuhatus…………………………………………………………………………………3 Riigi arengutase …………………………………………………………………………....4-7 Riigi kuulumine erinevatesse majandusorganisatsioonidesse …………………………….. 8 Rahvastik …………………………………………………………………………………..9-10 Linnastumine ……………………………………………………………………………….11 Energiamajandus ………………………………………………………………………...12-17 Põllumajandus ……………………………………………………………………………… 18 Tööstuse areng, kaubandus, transport ……………………………………………………19-22 Turism …………………………………...

Geograafia - Keskkool
46 allalaadimist
Itaalia rahvastik
4
doc

Itaalia rahvastik

...ahvastiku paiknemine ja tihedus: Varem asuti elama pealinna ja suurematesse linnadesse. Linnades elab üle 70% rahvastikust. Tihedamini on asustatud Lombardia madalik ning Liguuria ja Aadria mere rannik. Kõige hõredam on asustus Alpides Valle d’Aostas ja Sardiinias. Ränne: Madala elatustaseme ja alalise tööpuuduse tõttu on Itaalia üks esimesi väljarännumaid. Enne Euroopa Majandusühendusega ühinemist rännati peamiselt Põhja-Ameerikasse ja Ladina- Ameerikasse. Pärast ühinemist siirdutakse peamiselt Lääne-Euroopasse, tihti tähtajaliste töölepingute alusel. Itaaliasse suurenes ka odava tööjõu sissevool arengumailt. Väljaränne on piirdunud ning ei ole enam nii suur, kuid algse väljarände tõttu elab välismaal üle 10 miljoni itaallase. 2 Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis: Itaalias on naisi ja mehi...

Geograafia - Keskkool
47 allalaadimist
Geograafia konspekt
1
docx

Geograafia konspekt

...sene – linna,suurlinna, linna lähiümbrusesse, 4. rahvusvaheline – arenenud riikidesse 1. Lähtekohas – väike töövalik, halvad õppimisvõimalused, madal palk, halvad elamistingimused, üksluine ümbruskond, ebasoodne looduskeskkond 2. Sihtekoht – paremad tööpakkumised, kõrgem palk, head elamistingimused, perekond, mitmekülgne sotsiaalne keskkond. Kaasaegsed rändevoog ja põhjused: Lääne-Euroopa: tööjõud. Ida-Euroopas- poliitilised põhjused. Põhja- Ameerika- töö, Lähis-Ida naftariigid- majandustegevus. Migratsioonivoogude tagajärjed nii lähte- kui ka sihtmaale. Lähteriigile: väheneb tööpuudus, paranevad migrantide tööoskused, teenitud raha saadetakse kodumaale, tuuakse uusi kultuuritavasid, väheneb tööealiste elanike arv, väheneb maksumaksjate arv, lahkuvad aktiivsed inimesed, mehed, tekivad soolised disproportsioonid, kaotatakse haridusinvesteeringud. Sihtriigile: M...

Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist
Geo konspekt
23
doc

Geo konspekt

.... Näitab rahvastiku hõlmatust tööga. Töö hõive määr? Väljendab tööga hõivatud ning tööealise rahvastiku suhet ning on riigi majanduse oluliseks määrajaks. Töö hõive struktuur? Peegeldab töötajate jagunemist majandussektorite, tegvus-ja ametialade jms järgi. Töö puuduse määr? Väljendab töötute arvu ja majanduslikult aktiivse rahvastiku (tööjõu) üldarvu suhet. Mis on tööjõud? On majanduslikult aktiivne rahvastik, mis jaguneb töötajaiks ja töötuiks, kusjuures töötajad jagunevad palgatöötajateks (töövõtjateks) ja ettevõtjateks (tööandjateks). Mis on tööviljakus? Ehk töötootlus on mingis ajaühikus valmistatud toodangu või osutatud toodangu mahu ja kulutatud tööaja suhe. Majandustegevuse sektorid, nende iseloomustus. Sektorid on: Primmar(põllu- ja metsamajandus, kalandus) Sekundaar(töötlev tööstus; ehitus) Tertsiaar(teenindussfäär) Kvaternaarne(postindustriaalset tootmisviis ja...

Geograafia - Keskkool
115 allalaadimist
Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012
7
doc

Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012

...asustatud alasid; • analüüsib kaardi abil etteantud riigi (sh Eesti) või selle osa rahvastiku paiknemist; • iseloomustab ja analüüsib jooniste, tabelite ning kaartide abil etteantud riigi rahvastikku ja selle muutumist; • iseloomustab riigi (sh Eesti) rahvastiku soolis-vanuselist koosseisu rahvastikupüramiidi abil; • teab Eesti rahvastikku iseloomustavaid näitajaid: rahvaarv, linna- ja maarahvastik, sündimus,suremus, iive, migratsioon, hõive; • iseloomustab jooniste abil Eesti rahvastiku rahvuslikku koosseisu ja teab seda mõjutanud tegureid; • teab rände põhjusi, toob näiteid olulisematest rännetest maailmas ja seoses Eestiga; • võrdleb linna- ja maaelu, toob näiteid sotsiaalsetest probleemidest linnas ja maal; • selgitab arenenud ja arengumaade erinevust; Mõisted: rahvaarv, rahvastiku tihedus, tööhõive, tööpuudus, ränne...

Geograafia - Põhikool
18 allalaadimist
Uurimustöö-Soome
41
odt

Uurimustöö: Soome

...töötavad 12 ministeeriumis Peaminister on Matti Vanhanen Keskpartei Ministrid on ühtlasi parlamendi liikmed Kohus: Soome kohtusüsteem on kolmeastmeline Esimese astme kohtuid käräjäoikeus on 64 Teise astme kohtuid hovioikeus on 6 ja need asuvad Helsingis Kuopios Kouvolas Rovaniemis Turus ja Vaasas Kõrgeimaks kohtuks on ülemkohus korkein oikeus Lisaks on teatud õigusküsimuste arutamiseks moodustatud erikohtud Rahvastik: 5 31 miljonit elanikku; 65% rahvastikust elab linnades Rahvastiku tihedus on 17 inimest km² kohta Inimasustus on kõige hõredam Lapimaal seda piirkonda iseloomustab puutumata puhas loodus ja kõrged tundrud Soomlaste osakaal rahvastikust moodustab u 92% Suuremad vähemusrahvuste grupid on rootslased ja saamid Suurimad sisserännanud välismaalaste grupid on venelased eestlased rootslased ja somaallased Haldusstruktuur: 20 maakonda 415 valda ja 113 linna Linnad: Helsing...

Geograafia - Keskkool
61 allalaadimist
Hispaania rahvastikupoliitika
8
doc

Hispaania rahvastikupoliitika

Hispaania rahvastik Tänapäeval on inimkapital muutunud väga oluliseks riigi arengu indikaatoriks. Kas riigi rahvastik kasvab või kahaneb, milline on vanuseline koosseis, inimeste haridustase, tervislik seisund jne. Mida paremini teatakse riigi rahvastikusituatsiooni, seda täpsemalt saab välja töötada riigi jaoks olulisi majandus- ja sotsiaalse arengu stsenaariume. 1. Riigi rahvaarv. Hispaania rahvaarv on 46,505,963 miljonit, seda 2010 aasta juuli seisuga. Selle arvuga paikneb Hispaania maailmaarvestuses 27. kohal. Maailma mastaabis kuulub Hispaania keskmise suurusega riikide hulka. Hispaaniaga enam-vähem samapalju inimesi elab Ukrainas (45,415,596 miljonit), Kolumbias (44,205,293 miljonit) ja Põhja-Koreas (48,636,068 miljonit ). 2. Riigi rahvastiku tihedus Rahvastiku keskmine tihedus on 81,12 in/km2. Sar...

Geograafia - Keskkool
22 allalaadimist
Geograafia 2008 a
16
odt

Geograafia 2008 a.

GEOGRAAFIA 11.november . 2008 Rahvusvahelised firmad : Rahvusvaheline firma ehk hargmaised firmad on sellised ettevõtted , mis tegutsevad mitmes riigis või isegi kümnetes riikides . Mõned neist (Coca-Cola , Pepsi jne ) omavad tootmisettevõtteid pea igas riigis . Peakorter ühes riigis Tootmine ja teises (mitmes ) riigis Turustamine . Globaliseerumine ehk üleilmastumine . Globaliseerumine tähendab kõigi sotsiaalmajanduslike ja poliitil...

Geograafia - Kutsekool
11 allalaadimist
Iisraeli rahvastik
4
doc

Iisraeli rahvastik

IISRAEL Tänapäeval on inimkapital muutunud väga oluliseks riigi arengu indikaatoriks. Kas riigi rahvastik kasvab või kahaneb, milline on vanuseline koosseis, inimeste haridustase, tervislik seisund jne. Mida paremini teatakse riigi rahvastikusituatsiooni, seda täpsemalt saab välja töötada riigi jaoks olulisi majandus- ja sotsiaalse arengu stsenaariume. Riigi rahvaarv Iisraelis elab 7 233 701 inimest ning on maailma mastaabis 97. kohal. Kuna riigis elab alla paarikümne miljoni inimese võib öelda et Iisrael on väikeriik. Rahvastiku paiknemine Iisrael asub Lähis-Idas, ning ümbritsevad Vahemeri, Egiptus ja Liibanon. Iisraelis elab ühel ruutkilomeetril ligikaudu 355 inimest. Sarnane rahvastiku tihedus on näiteks Indias ja Liibanonis. Kõige tihedam asustus on ranniku ääres. Sinna on r...

Geograafia - Keskkool
21 allalaadimist
Ühiskonnageograafia I konspekt
10
doc

Ühiskonnageograafia I konspekt

ÜHISKONNAGEOGRAAFIA I KURSUS – Muutused ühiskonnas. Maailma rahvastik. 1. Põhimõisted: Inimgeograafia e ühiskonnageograafia – sotsiaalteadus, mis uurib ühiskondlike nähtuste ruumilist korraldust. Majandus – hüvede tootmise, vahetamise, jaotamise ja tarbimise süsteem. Majandussubjektid – majanduses tegutsejad Maailmamajandus – kogu maailma hõlmav majandus Tootmisviis – eluks vajalike elatusvahendite hankimise viis, kasutatav tehnoloogia ning ühiskondlikud suhted. Geograafil...

Geograafia - Keskkool
115 allalaadimist
T e a t a   v e a s t