Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Psühholoogia konspekt (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas elementidest moodustuvad keerukad kogemused ?
 • Mida unes nähakse ?
 • Miks me unenägusid näeme ?
 • Mis vahe on illusioonil ja hallutsinatsioonil ?
 • Miks vaimsed häired tekivad ?
 • Kuidas uuritakse ?
 • Miks oleme agressiivsed ?
 • Kuidas konformsus tekib ?
 
Säutsu twitteris
Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat/ teadus, mis uurib inimese hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise. Eesmärgid: kirjeldada, mõista, prognoosida.
Psyche (kreeka k) – hing, vaim
Logos (kreeka k) – õpetus
Psüühika - organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist jälgides/organismi võime peegeldada keskkonda ning vastavalt sellele muuta oma käitumist
Psüühilised nähtused jagunevad:
 • protsessid - tunnetus- ja emotsionaalsed protsessid, toiminguid käivitavad ja suunavad protsessid (nt inimesele meenub midagi - ta mõtleb sellele - tunneb midagi - unustab)
 • seisundid - inimese üldine aktiivsuse tase, olek, psüühiliste protsesside kulgemise eripära, meeleolu.
 • omadused - inimese psüühika tüüpilised erijooned , mis iseloomustavad inimese psüühikat kiiruse, täpsuse, püsivuse, muutlikkuse, aktiivsuse taseme, mahu, suunitluse jm seisukohalt (nt võimed, temperament, iseloom, huvid, väärtused, ideaalid). On teatud potentsiaaliks või eelduseks , mis lubab ennustada üht või teist käitumist/reageerimisviisi
psühholoog nõustaja (3+2 a +1kutsepraktika)
psühhiaater – eriarst, kes võib ravimeid välja kirjutada (6+2a)
nõustamine - igapäevaelu probleemidega toimetulemine
teraapia – suunatud konkreetse psüühikahäire ravile
Psühholoogia harud
Teoreetilise orientatsiooniga:
 • psühhofüüsikakuidas välismaailma tajume
 • psühhofüsioloogia – protsessid kehas aju tasemel
  • psühhofarmakoloogia – kuidas mõjuvad ravimid ajule
 • isiksuse psü. – kuidas üksteisest erineme
 • sotsiaalpsü. –kuidas käitutakse grupis
 • arengupü. – kuidas areneb laps, mis protsessid, mis vanuses; nüüd ka täiskasvanute areng
 • neuropsü. – millised funktsioonid mis aju eri osades, kuidas kahju parandada
Rakendusliku orientatsiooniga:
 • kliiniline psü. – erinevate häirete diagnoosimine ja ravi
 • õiguspsü. – isikute äratundmine
  • korrektsioonipsü. – kas süüalune parandab käitumist
  • kriminaalpsü. – ekspertiisid teo arusaamiseks
 • organisatsioonipsü. – kuidas käitutakse tööl
 • reklaamipsü. – kuidas reklaamid mõjuvad
 • spordispü. – kuidas võistlustel sooritamisvõimet parandada
 • koolipsü. – lapse, õpetajate, vanemate nõustamine
 • militaarpsü.- milliseid inimesi kelleks koolitada; mis mõjutavad sõdureid lahingutes ja nende järgselt

Teaduslik meetod psühholoogias
 • probleemi defineerimine
 • probleem seostada juba olemasoleva teooriaga ja varasemate uuringutega
 • testitava hüpoteesi formuleerimine
 • uurimismeetodite kindlaks määramine (olulised eelmised andmed, mida tasub uurida ja mida saab. Samas kontrollida uusi võimalusi, lükata eelnevad ümber.)
 • Deduktiivne lähenemine probleemile – järeldus grupi tulemuselt indiviidile
 • Induktiivne lähenemine probleemile - vastupidi
 • andmete kogumine ja analüüsimine
 • tulemuste alusel teooria ümberlükkamine või toetamine , kokkuvõtete tegemine
 • teadusliku teadmise kohandamine tulemustega
  Reliaablus ehk korratavus - Meetodi täpne kirjeldus (kordustestimine, poolitusmeetod). Kas see meetod on korratav. Mõõdetakse korrelatsiooniga r.
  Valiidsusmeetodi usaldusväärsus . Näitab, kas test mõõdab seda omadust, mida me mõõta tahame, st kas test täidab oma otstarvet.
  väline – kas on võimalik uurimust laiendada
  ökoloogiline – kas eksperimendi tulemused on ülekantavad ka reaalellu
  ajaline periood (ristlõikeline/läbilõikeline; longitudinaalne - samad katseisikud osalevad 2x; järgnevuslik võrdlus - nt vanus muutub)
  Eksperiment :
  Laboratoorne või loomulik eksperiment
  Kontrollgrupp vs eksperimentaalgrupp
  Sõltuv muutuja ja sõltumatu muutuja
  Vaatlus : enda või teiste, struktureeritud, pool-struktureeritud, struktureerimata, loomulik või varjatud, osalus või mitte
  Erinevad uurimismeetodidintervjuu , küsitlus, juhtumitöö ( case study)
  Tõenäosuslik valimsaab teha üldistusi kogu elanikkonnale. Juhuvalim, süstemaatiline, kihiline või klastriline.
  Mittetõenäosuslik valim – paari grupiga, ei saa tervele populatsioonile üle kanda. Mugavusvalim (kes on nõus),
  kvootvalim, eesmärgipärane, lumepalli meetod, dimensionaalne.
  Psühholoogia uurimismeetodid:
  1. Eksperiment ehk katsemeetod - olukord, kus katse korraldaja püüab arvestada ja muutumatuna hoida teatud faktoreid ja muuta sihipäraselt ning kontrollitud määral teisi faktoreid/muutujaid. On rajatud hüpoteesile. Kontrollgrupp vs eksperimentaalgrupp
  sõltuv muutuja – mida mõõdetakse
  sõltumatu muutuja - muutuja, mida katse korraldaja teadlikult kontrollib, et kindlaks teha selle toimet teda huvitavale nähtusele
  laboratoorne eksperiment - laboriseadmete kasutamine. Katseisikute tegevus on reglementeeritud juhistega. Katsed on korratavad peaaegu identsetes tingimustes. Puudused: kallis ja aeganõudev
  loomulik eksperiment - katseisik on tavapärases tegevuskeskkonnas. Puudused: võimatus kõiki tegureid arvesse võtta ja mõõta, olukorda kontrollida, suunata või täpselt korrata
  2. Vaatlus - sihipärane objekti jälgimine faktide kirjeldamise ja seletamise eesmärgil. On rajatud hüpoteesile, viiakse läbi varem koostatud plaani alusel. Käik ja tulemused fikseeritakse täpselt. Struktureeritud, pool-struktureeritud ja struktureerimata vaatlus. Loomulik vs varjatud
  enesevaatlus e introspektsioon - käepärane, laialt kasutatav, subjektiivne, uute ideede genereerimine (uurija ise märkab enesevaatluse teel midagi tähelepanuväärset); on tulemuslikum eksperimendi tingimustes
  tagasivaatlus e retrospektsioon - oma psüühilise elu tagantjärele, hilisemalt uurimine
  väline (teiste) vaatlus e ekstrospektsioon - objektiivne, kasutatakse tehnilisi abivahendeid (nt filmimine, helisalvestus ). Puudused: subjektiivne külg (tundmused, elamused, mõtted) jääb varjatuks
  3. Intervjuu - kasutatakse sageli vaatluse ja eksperimendi täiendusena. Struktureeritud, pool-struktureeritud ja struktureerimata vestlus . Nähtavad on ka mitteverbaalse kommunikatsiooni elemendid (hääletoon, näoilme, väljendusliigutused jne). Kaasvestlejat saab suunata vastavalt oma eesmärkidele. Sõnades edastatav informatsioon on unikaalne .
  4. Test - täpselt määratletud viisil tehtav lühiajaline katse, millega uuritakse mitmesuguseid võimeid, oskusi ja omadusi. Koosneb küsimustest/ülesannetest, millele tuleb lühidalt vastata või anda lahendus või valida õige vastus ette antud võimaluste hulgast. Tulemusi hinnatakse varem kindlaks tehtud standardite (normide) järgi. Selle meetodiga ei tehta kindlaks uusi seaduspärasusi, selgitatakse vaid konkreetse isiku psüühiliste omaduste suhe normi või selle isiku kuuluvus teatud tüüpi või kategooriasse
  objektiivtest - välistavad nii katseisiku enda kui ka teiste inimeste subjektiivsed arvamused (nt küsitlus)
  projektiivtest - lähtub oletusest, et katseisik projetseerib end testi situatsiooni ja tema poolt antud tõlgendustes kajastuvad ka tema enda alateadlikud tendentsid (nt näidatakse pilte)
  5. Küsimustik
  subjektiivsed küsimustikud - 1) temperamendi- ja isiksuse karakteritestid; 2) isiksuse suunduse testid (huvide, kalduvuste, hoiakute selgitamiseks)
  objektiivsed küsimustikud
  W. Wundt ja teadusliku psühholoogia sünd
  Püüd selgitada psühholoogilisi nähtusi oli inimesele omane juba ammu (nt unenägude ja haigustega kaasnevate hallutsinatsioonide seletamine)
  Mõiste hing. Tekkis usk hingede ümberkehastumisse ja hauatagusesse ellu ning vaimudesse ja deemonitesse.
  Psühholoogiast kui iseseisvast teadusest räägitakse alates 19. saj teisest poolest. Konkreetseks tähiseks loetakse aastat 1879 , kui Wilhelm Wundt rajas esimese eksperimentaalpsühholoogia labori Leipzigi ülikoolis, kus stažeeris enamik oma aja juhtivatest psühholoogidest. Uuriti ravimite mõju vaimsetele protsessidele ja pärilikkust.
  teoreetiline baas – strukturalism
  Lähenemisviisid:
  1. Psühodünaamiline lähenemine
  S. Froid ( 1856 – 1939)
  Inimest ajendab tegutsema instinkt (eluinstinkt e libido , surmainstinkt e Thanatos ).
  Teadlik olek, poolteadlik ja alateadlik – kõige domineerivam.
  Psühhoanalüüs. Meetodid psühhoanalüütiku töös: 1) unenägude analüüs 2) vabad assotsiatsioonid 3) ülekanne 4) hüpnoos
  Jagas isiksuse kolmeks: ID( nauding ), super-ego ( moraalinormid , ideaalmina), ego( reaalsus , valikuline).
  Ego kaitsemehanismid: eitamine, projektsioon (ebameeldivad tunded kanname üle teistele), asendamine( em. väljaelamine kellegi teise peal), identifitseerimine (kellegi järgi käitumine), regressioon (varasemale tasemele taandumine), reaktsiooni formatsioon (inimest, kes meeldib, kiusatakse), ratsionaliseerimine (oma käitumise põhjendamine), huumor (eneseiroonia), sublimatsioon .
  Neofreudistid
  A. Adler : individuaalpsühholoogia, sünnijärjekord, võimutung vs alaväärsustunne
  E. Erikson: psühhosots. areng
  E. Fromm : psüühilise ja sots. teguri vahekord
  C.G. Jung: analüütiline psü.
  2. Biheiviorism (Käitumuslik lähenemine)
  • psühholoogia suund, mis rajaneb tingitud reflekside uurimisel füsioloogias (nt Ivan Pavlovi tööd) ja eksperimentaalpsühholoogia rakendamisel loomade käitumise uurimises
  • eitab teadvust psühholoogia ainena, pidades selle objektiivset uurimist võimatuks. Teadvus ja kõik subjektiivne nimetatakse nn "mustaks kastiks", mille sisu ei avane objektiivsele teaduslikule uurimisele
  • daatumiks on J. B. Watsoni(1878 – 1958) artikkel, kus psühholoogiat käsitleti teadusena käitumisest
  • 1920.a "Väikese Alberti " eksperiment lapse ja rotiga. Sisend ->must kast->väljund, tingitud ja tingimata stiimul
  E. Thorndike
  Probleemkastkass kastis, vaja välja saada
  õppimisseadused (tagajärjeseadus, äsjasuse seadus, harjutamise seadus). Efekti seadus - liigutused, mis viivad soodsale tulemusele, kinnistuvad.
  Karistamine ( karistus , frustreeriv tasumatus)
  Kinnitamine/tasustamine (positiivne, negatiivne)
  Kasutusviisid: žetoonimajadus(kinnitada posit. osa ja siis tasustada), süstemaatiline desensitiseerimine (järkjärguline parandamine nt. foobiate puhul)
  B. F. Skinner ( 1904 -1990) – radikaalne biheivorism , sarrustamine (reinforcement), sotsiaalse õppimise teooria, katsed loomadega.
  klassikaline tingimine S→R- Ivan Pavlov. Tingitud refleksid kujunevad õppimise teel.
  operante tingimine - Käitumist põhjustab vajadus reageerida teatud kindlal viisil. Tagajärgedeks on kinnitus (ehk tasu) või karistus
  esmased(füsioloogilised vajadused) vs teisesed tasustamised
  3. Humanism
  rõhutab inimese kontrolli oma elukäigu üle; inimene on oma olemuselt hea; vaba tahe ja autonoomsus , võimeline tegema oma valikuid ; soov pürgida oma potentsiaali täieliku saavutamise poole;inimese arengupotentsiaal on piiramatu
  Carl Rogers (1902-1987)
  valikute ja vastutuse osatähtsus inimese elus, empaatia olulisus
  Abraham Maslow (1908 – 1970)
  inimese tegevust suunab vajadus ennast teostada ("A Theory of Human Motivation ").
  Vajaduste hierarhia (Füsioloogilised vajadused - turvalisus, kuuluvus, tunnustus, tunnetus, esteetilisus, eneseteostus )
  4. Kognitiivne psühholoogia
  praegusajal juhtiv suundumus kujunes välja 1950.-1980.a
  termin "kognitiivne" pärineb U. Neisserilt
  keskendub sellele, läbi milliste protsesside inimesed tunnetavad (salvestavad meelte infot, töötlevad jne) ja mõistavad maailma
  inimene konstrueerib oma maailmapildi
  väline stiimul - !!! - käitumuslik vastus
  Jean Piaget - kognitiivne lähenemine. Intellekt
  5. Psühhobioloogiline koolkond
  6. Evolutsiooniline psü. lähenemine
  7. Sotsiokultuuriline lähenemine
  Intelligentsus e. vaimsed võimed
  vaimsed võimed väljenduvad mõtlemis- ja arutlemisoskuses, mäletamisvõimes, mõistmisvõimes, probleemide lahendamises, otsuste vastuvõtmises ja teadmiste rakendamise oskuses ning ulatuses.
  Francis Galton - artikkel "Talendi ja iseloomu pärilikkus", general intelligence, eugeenika
  Intelligentia lad.k – arukus , taibukus; võime planeerida , arutleda, leida seoseid
  Charles Darwin – inimese teke ja areng; loodusliku valiku osa – kes paljunevad, millised omadused kanduvad edasi, millised omadused tulevad kohanemise teel, 19. sajandi keskpaigast läks tähelepanu vaimsele võimekusele
  Francis Galtontarkuse või andekuse teaduslik lahti seletamine – millest võib koosneda ja kui palju on tegemis pärilikkusega/keskkonnaga. 1865 avaldas artikli „Talendi ja iseloom pärilikkus“; General intelligence – üldintelligentsus; see on bioloogiline omadus, mis eristab meid teistest imetajatest; see on üpriski päritav; see on terviklik – seda ei saa osadeks lahutada
  eugeenika – inimene on hakanud alla käima ja midagi on vaja ette võtta, et seda pidurdada ; hakkas ilmnema, et tervishoid ja toit hakkasid paranema ja ellujäämine oli suurem -> see viib ühiskonna üldist arengut alla, kuna inimesed, kes oleks pidanud surema, jäid ellu; mida rohkem lapsi seda väiksem intelligentsustase
  IQ - intelligentsuskoefitsent. W. Stern 20.saj alguses. IQ=(vaimne vanus/kronoloogiline vanus)*100.
  Üldintelligentsus:
  g-faktor – mida kõrgem on üldintelligentsus, seda kiiemini ja paremini saab inimene hakkama erinevate ülesannetega.
  R.B.Cattell
  Liikuv – fluid – võime toime tulla varem mitte kogetud probleemidega uutes olukordades
  Kristalliseerunud – oskust oma teadmisi rakendada õiges kontekstis
  Intelligentsustestid:
  alusepanija Alfred Binet
  Intelligentsuse skaala – kuidas me saame lapsi testida, kas neil on nt õpiraskused; katsetamine
  Binet ja Simon – lisasid keerukate protsesside uurimiseks ülesandeid, nt sõnavarast aru saamine ja sõnade reastamine, mõistatused, keelelised ülesanded; pani kokku ülesannetekogu, et väljaselgitada, millised lapsed vajavad abi õpingutel
  Lewis M. Terman (1877-1956) – inimeste grupitestimine; tõlkis Binet tekstid inglise keelde ja kohandas neid ameerika oludele – sõdurite paigutamine ametipostidele ja välja praakimine; kui hästi inimene reageerib, visuaalruumiline mälu, töömälu
  Stanford -Binet test (L.Terman) kaks versioon, üks neile kes oskasid lugeda ja kirjutada, teine rassilistele/keelelistele vähemustele, mitteverbaalne, et ka nemad saaksid selle ära täita
  Normaaljaotus – keskmine tulemus on teadlaste vahel kokku lepitud – 100, sellest oleneb, millise tasemel oled, kas kõrgemal või madalamal
  Flynni efekt (1987/2007)
  Intelligentsuse skoor kasvab ajas
  1standarthälve 50 aasta jooksul
  Nature or nurture
  Inimliigi tunnuste varieeruvuse ja arengu määravad ära kaks faktorit:
  Genotüüp – pärilikkuse alus – indiviidi kogu geneetiline info; perekonnasisene uuring – ühemunakaksikud (genotüübi kattuvus 100%) ja kahemunakaksikud (genotüübi kattuvus 50%)
  Keskkonna mõjud
  Intelligentsuse mõõtmine:
  Üldine vaimne võimekus – akadeemilise võimekuse testid, kliinilised testid
  Spetsiifiliste võimekuste testid – sooritustestid
  Praeguseks on rohkem levinud David Wechsleri poolt loodud skaala WAIS ja WISC
  Verbaalne ja toiminguline, hetkel kasutusel WAIS-IV, lastele on ka olemas WISC ja WPPSI
  Näiteid WAISist ja WISCist
  Verbaalsed alatekstid: mõõdavad üldst arusaamist „Miks on suitsetamine tervisele kahjulik?“
  Informeeritus „Mitu päeva on aastas?“
  Sõnaliste aritmeetiliste ülesannete lahendamine
  Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC)
  Samaaegne vs järjestikune infotöötlus, kus on vaja ainult ühte ülesannet lahendada vs see, kus on mitu ülesannet ühe sees
  Kultuurilised ja keelelised vähemused – sobib ka neile
  Loodud ka mittesõnalisi teste, nt John Raveni poolt 1938 aastal, Raveni Standardsed Progresseeruvad Maatriksid – oleks piisavalt palju lihtsaid ja ka raskeid ülesandeid, et inimesi eristada
  Vastuvõtutestid ja akadeemiline võimekus
  SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Test) – andmete piisavus – ülesanded, mis nõuavad selle otsustamist, kas antud informatsioonist piisab mingi ülesande lahendmaiseks; jooniste , tabelite, diagrammide tõlgendamis-/kasutamisoskus; sõnavara – võõrsõnade ja arhailiste sõnad tähenduse tundmine ; loetud tekstide mõistmine. See ei kindlusta hilisemat edukust .
  Spetsiifilised võimed:
  R.Steinberg – IQ testid mõõdavad ühte võimet ehk analüütilist intelligentsust; siia peaks lisama loovust – oskused olukorras, kus lahenduskäik pole nii selge; praktiline intelligentsus – teoreetilised teadmised on olemas aga neid ei suudeta praktikas kasutada
  Harimatu õpetlased ( idiot savant –ing. k) termin tähistab inimest, kelle üldvõimekus on väga madal, kuid kes on üliandekas mingis kitsas valdkonnas nt aritmeetikas või muusikas vms; autistide seas on neid eriti rohkelt
  Howard Gardner – üksteisest sõltumatute võimete teooria: keeleline, loogilis-matemaatiline, ruumiline, muusikaline, kehaline, interpersonaalne, intrapersonaalne, naturalistlik – suhe loodusega, eksistentsiaalne – oskus elada
  Vaimne alaareng :
  Kerge 50/55 – 70
  Mõõdukas 35/40 – 50/55
  Raske 20/25 – 35/40
  Väga raske – alla 20/25
  IQ ja erinevad grupid:
  Sugu – erinevus ei ole, aga mehed lahendavad paremini ülesandeid ruumilise mõtlemise ja laialdaste faktiteadmistes, naised sõnalise võimekuse ja lühimälu ülesandeid
  Etnilised grupid ja intelligentsus:
  Negriidid mongoliidid – põhjust pole teada, aga millegi pärast need tulemused on paremuse järgi nii kujunenud; kindlalt ei tea, miks nii on, võimalikuks põhjuseks on võib olla majanduslik staatus. Kultuuri erinevus – kui palju on võimalik testida inimese emakeeles.
  Arthur Jensen – 1969 ilmunu essee – afro-ameeriklased on halvemate tulemustega pärimuse pärast, mõjureid võib aga olla mitmeid ja sellist üldistust ei saa teha
  IQ uuringud Eestis:
  Juhan Tork tõlkis ja kohandas Eesti oludele Ameerikas loodud testi, mille nimeks oli National Intelligence Test
  Doktoritöö „Eesti laste intelligents “ (1940), ainuke, mis jõuti ära kaitsta sellel ajal
  IQ ja kriminaalsus:
  H. Goddard – üks esimesi IQ ja kriminaalsuse seose uurijaid
  1914 a artikkel, millest selgub , et keskmiselt 50% noortevanglate kasvandikest USAs olid nõrgamõistuslikud
  Isiksus - järjepidev tundeelu ja motivatsiooni omadustes väljenduv individuaalsete erisuste kogum
  Isiksuse iseloomu ja muude omaduste tundmine aitab isiku käitumist, eelistusi ja valikuid küllaltki suure täpsusega ennustada.
  Olulisemad isiksuse omadused:
  • temperamendiomadused (nt ekstravertsus , koleerilisus)
  • vaimsed võimed (nt sõnaosavus)
  • iseloom (nt kangekaelsus, järeleandlikkus)
  • väärtused (nt loodusearmastus)
  Teooriad isiksuse kui psühholoogia uurimisobjekti kohta:
  • Psühhodünaamilised teooriad – mis on inimest liikuma panev jõud = motivatsioon (psüühiline tegur, mis valdab bioloogiliste üle). Kuulsaim ja mõjukaim on Freudi psühhoanalüütiline isiksusekäsitlus . Alateadvus, tungid .
  • Tunnusjoonte teooriad – isiksuse määrab ära stabiilsete seesmiste tunnusjoonte kombinatsioon, mis iseloomustab konkreetset isikut. Esmased ja teisesed tunnusjooned.
  Hippokrats – 4 temperamenditüüpi
  Galneos
  Koleerik Kollane sapp
  Melanhoolik Must sapp
  Sangviinik Veri
  Flegmaatik Lima
  Kretshmer ja Sheldon kehatüüp - Endomorfne-tüse, ektomorfne-kõhna, mesomorfne-normaalne. Pükniline, asteeniline, atleetlik
  G.Allport - Kesksed ja teisesed tunnusjooned
  R.Cattell – faktoranalüüs
  EPQEysenck ’s Personality Questionnaire
  Eysenck’i bioloogiliste tunnusjoonte teoorias taandub isiksuse omaduste kogum kolmele põhimõttele:
  1)ekstravertsus- introvertsus
  2) neurootilisus
  3)psühhootilisus
  "Suure viisiku" teooria (Paul Costa ja Robert McCrae)
  enam-vähem kõik tunnusjooned taanduvad 5 põhifaktorile:
  1) avatus
  2) kohusetunne/meelekindlus
  3) ekstravertsus
  4) lahedus /seltsivus
  5) neurootilisus
  Kognitiiv-käitumuslikud teooriad – rõhutatakse sotsiaalse õppimise ning sotsiaalsete kasvutingimuste olulisust isiksuse kujunemisel. Isiksus kujuneb suhtlemises ja koostegevuses. Tüüpilised käitumismustrid sõltuvad sellest, millist tagajärge on ette näha ja milline on eeldatava tulemuse olulisus inimesele.
  M. Seligman (s. 1942) – õpitud abitus (learned helplessness)
  A. Bandura (s. 1925) – enesetõhusus (self-efficacy)
  Humanistlikud ja fenomenoloogilised teooriad – rõhutatakse isiksuse unikaalsust ja arenemisvõimelisust. Indiviid areneb madalamate vajaduste rahuldamiselt kõrgematele, kuni tippelamuseni välja.
  Isiksuse uurimine:
  Kaudsed meetodid:
  • Projektiivtestid – esitatakse testiküsimused tajutava materjaline, mida vastaja peab tõlgendama. Eeldatakse, et sellise materjali tõlgendamine väljendab isiksuse kalduvusi, huvisid, muresid jms.
  • Rorschachi tindipleki test (Inksbot test) 1921
  TAT e temaatilise apertseptsiooni test
  Morgan ja Murray 1935
  Otsene mõõtmine:
  • Enesehinnangutestid
  • Objektiivtestid (sageli küsimustikud) – võimaldavad saada vastuseid isiku elu seikade ja teda iseloomustavate omaduste kohta selliselt , et sõltumatud kolmandad isikud võivad kinnitada vastuste paikapidavust.
  • Küsimustikud
  MMPI
  S.R.Hathaway ja J.C.McKinsley 1940
  Minnesota mitmefaasiline isiksuse küsimustik, 567 väidet = Minnesota Multiphasic Personality Invenroty
  Isiksusehäire:
  Iseloomu ja käitumise raske häire, mis tavaliselt hõlmab isiksuse mitut aspekti ja on seotud oluliste isiklike ja sotsiaalsete raskustega
  Isiksushäirete kui omaette diagnostiliste ühikute kirjeldamine psühhiaatrias alates 18.saj lõpp – 19.saj algus
  Hullumeelsus ilma segadusteta
  Moraalne vaimuhaigus
  Düsharmoonilised hoiakud ja käitumine
  Ebanormaalne käitumismuster on püsiv ja pikaajaline
  Ebanormaalne käitumismuster
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Psühholoogia konspekt #1 Psühholoogia konspekt #2 Psühholoogia konspekt #3 Psühholoogia konspekt #4 Psühholoogia konspekt #5 Psühholoogia konspekt #6 Psühholoogia konspekt #7 Psühholoogia konspekt #8 Psühholoogia konspekt #9 Psühholoogia konspekt #10 Psühholoogia konspekt #11 Psühholoogia konspekt #12 Psühholoogia konspekt #13 Psühholoogia konspekt #14 Psühholoogia konspekt #15 Psühholoogia konspekt #16 Psühholoogia konspekt #17 Psühholoogia konspekt #18 Psühholoogia konspekt #19 Psühholoogia konspekt #20 Psühholoogia konspekt #21 Psühholoogia konspekt #22 Psühholoogia konspekt #23 Psühholoogia konspekt #24 Psühholoogia konspekt #25 Psühholoogia konspekt #26 Psühholoogia konspekt #27 Psühholoogia konspekt #28 Psühholoogia konspekt #29 Psühholoogia konspekt #30 Psühholoogia konspekt #31 Psühholoogia konspekt #32 Psühholoogia konspekt #33 Psühholoogia konspekt #34 Psühholoogia konspekt #35 Psühholoogia konspekt #36 Psühholoogia konspekt #37
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 37 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-02-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 41 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor 238101 Õppematerjali autor

  Mõisted

  psühholoogia, psühholoog, psühhiaater, nõustamine, o psühhofarmakoloogia, valiidsus, mittetõenäosuslik valim, sõltuv muutuja, loomulik eksperiment, nähtavad, projektiivtest, teoreetiline baas, probleemkast, operante tingimine, intelligentsus, eugeenika, stanford, normaaljaotus, progresseeruvad maatriksid, steinberg, intelligentsus, howard gardner, naturalistlik, kultuuri erinevus, hippokrats, kognitiiv, refleks, instinkt, vegetatiivne ns, kesknärvisüsteem, keskaju, väikeaju, basaalganglionid, vaheaju, talamus, plastilisus, kuklasagar, oimusagar, piirkonna afaasia, kiirusagar, apraksia, frenoloogia, väliskeskkonna muutust, parem ajupoolkera, retseptorid, gamma, glutamaat, kommunikatsiooni tagamine, kronesteesia, automatismid, pimenägemine, hästi tähele, käitumisviiside aktiveerimine, magamise, une ajumehhanism, kleitman, õppimise hüpotees, pertseptiivsed protsessid, ärritaja, ärritaja, ärritus, erutus, retseptor, disparaatsus, trikromaatiline nägemine, lainepikkus, amplituud, müra 130, selektiivne, rongis, perspektiiv, prosapagnoosia, illusioon, hallutsinatsioon, lapseea amneesia, operatiivmälu, praiming, välklambimälestus, eksplitsiidne, taastamistunnused, reministsents, meenumine, meenutamine, struktureeritud, mõtestatud, osutav, retseptiivne, ekspressiivne, foneemid, süntaktiline, baastase, subordinaalne, algelemendid, esitused, mudeldamine, imiteerimine, vermimine, habitatsioonimeetod, mälule, kulutades, varjatus, analoogia, skeemid, lõpptulemus, inkubatsioon, trepist üles, 6 kuud, 4 kuud, alates 5, teo hindamisel, kõlbeline käitumine, kõlbeline käitumine, motivatsioon, kognitiivne, käitumuslik, proovilepanek, emotsioonid, emotsioonid, näoväljendused, panksepp, emotsioon, kliiniline psühholoogia, subjektiivne norm, kultuurinorm, haigustunnetus, psüühikahäired, kliiniline psühholoog, demonoloogia, kiviaeg, psühhogeensed mõtted, bioloogilised põhjused, stress, rhk, deliirium, hämarolek, ajatunnetus, tajuhäired, positiivselt juhtunu, positiivne sümptomaatika, vanuses 18, tagakiusamis, obsessiiv, peaaegu alati, tüüpilisteks sümptomiteks, anorexia nervosa, bulimia nervosa, süsteemiteooria, sotsiaalpsühholoogia, seletused, omistused, grupimõtlemine, pluralistlik ükskõiksus, vastutuse hajumine, agressiivne käitumine

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  36
  docx
  Psühholoogia konspekt
  106
  pdf
  PSÜHHOLOOGIA ALUSED
  128
  docx
  Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine-Õppejõud-Kristjan Kask
  107
  docx
  Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse
  53
  doc
  Psühholoogia alused
  90
  doc
  Psuhholoogia alused
  26
  doc
  Psühholoogia alused konspekt
  88
  doc
  Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun